Druk nr 1812

Warszawa, 20 marca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marsza!ek Senatu Szanowny Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza!ku Zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekaza" Panu Marsza!kowi do rozpatrzenia przez Sejm podj#te przez Senat na 29. posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. uchwa!y:

- w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw,
- w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu fina!owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi!ce No$nej UEFA EURO 2012, - w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim, - w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw, - w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, - w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze% Spo!ecznych, - w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia!ach administracji rz&dowej oraz ustawy o systemie ubezpiecze% spo!ecznych, - w sprawie ustawy o zmianie ustawy o por#czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa%stwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.

Jednocze'nie pragn# powiadomi" Pana Marsza!ka, $e Senat na tym samym posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. po rozpatrzeniu: ! ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post#powaniu s&dowym bez nieuzasadnionej zw!oki, ! ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o op!acie skarbowej, przyj&! te ustawy bez poprawek.

Z powa$aniem (-) Bogdan Borusewicz

UCHWA!A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw, wprowadza do jej tekstu nast#puj&ce poprawki: 1) w art. 1 w pkt 3, w pkt 1 w lit. c wyrazy "100 km/h" zast#puje si# wyrazami "110 km/h"; 2) 3) 4) w art. 1 w pkt 5, w art. 129a w ust. 1 w pkt 3 w lit. b skre'la si# wyraz "ruchomych"; w art. 1 w pkt 8, w pkt 4 skre'la si# wyrazy "w przypadku,"; w art. 1 w pkt 9, pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) wyst&pienia okoliczno'ci, o których mowa w art. 140at ust. 1."; 5) w art. 1 po pkt 9 dodaje si# pkt 9a i 9b w brzmieniu: "9a) art. 134a otrzymuje brzmienie: "Art. 134a. W stosunku do pojazdów wykonuj&cych transport drogowy lub przewóz na potrzeby w!asne, a tak$e w przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a ust. 1 pkt 2-4, uprawnienia i obowi&zki policjantów oraz organów Policji okre'lone w art. 132 ust. 1-3, 5 i 6 oraz w art. 133 wykonuj& równie$ odpowiednio inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy tej inspekcji.";

-29b) w art. 139 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a ust. 1, uprawnienia i obowi&zki policjantów okre'lone w art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wykonuj& w stosunku do kieruj&cych pojazdami równie$ inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.";"; 6) w art. 1 w pkt 10, w art. 140ab: a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) zakup, naprawa oraz czynno'ci wynikaj&ce z bie$&cej eksploatacji i obs!ugi urz&dze% rejestruj&cych, w tym ich monta$ w obudowach, w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, z wy!&czeniem dróg publicznych po!o$onych w mie'cie na prawach powiatu innych ni$ autostrady i drogi ekspresowe, a tak$e zakup obudów na te urz&dzenia.", b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) wnioskuje do zarz&dców dróg oraz stra$y gminnych (miejskich) o instalacj# lub usuni#cie urz&dzenia rejestruj&cego b&d( obudowy na to urz&dzenie.", c) dodaje si# ust. 5 w brzmieniu: "5. Minister w!a'ciwy do spraw transportu, maj&c na wzgl#dzie przeciwdzia!anie wypadkom drogowym oraz wdra$anie kieruj&cych pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego okre'li, w drodze rozporz&dzenia, zasady i warunki lokalizacji w pasach dróg publicznych stacjonarnych urz&dze% rejestruj&cych oraz obudów na te urz&dzenia, a tak$e zasady dokonywania pomiarów tymi urz&dzeniami."; 7) w art. 1 w pkt 10, w art. 140ag w pkt 2 wyrazy "kar pieni#$nych" zast#puje si# wyrazami "wp!ywów z kar pieni#$nych"; 8) w art. 1 w pkt 10, w art. 140ai: a) w ust. 1 w zdaniu wst#pnym: wyrazy "za pomoc& urz&dze% rejestruj&cych po!o$onych w pasie drogowym" zast#puje si# wyrazami "za pomoc& urz&dze% rejestruj&cych, w tym urz&dze% stacjonarnych zainstalowanych w pasie drogowym", skre'la si# wyraz "automatycznie",

-3b) po ust. 1 dodaje si# ust. 1a w brzmieniu: "1a. Urz&dzenia rejestruj&ce ujawniaj&ce naruszenia przepisów ruchu drogowego na okre'lonym odcinku drogi, rejestruj& w szczególno'ci: 1) obraz pojazdu, którym kieruj&cy naruszy! przepisy ruchu drogowego wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu; 2) dat#, czas oraz okre'lenie odcinka drogi, na którym pope!nione zosta!o naruszenie; 3) 'redni& pr#dko'" z jak& porusza! si# pojazd na odcinku drogi, na którym pope!nione zosta!o naruszenie; 4) 'redni& pr#dko'" dopuszczaln& na odcinku drogi, na którym pope!nione zosta!o naruszenie, w czasie jego pope!nienia; 5) warto'" przekroczenia, to jest warto'" o jak& zmierzona 'rednia pr#dko'" z jak& porusza! si# pojazd pomniejszona o 6% przekracza 'redni& pr#dko'" dopuszczaln& na odcinku drogi, na którym pope!nione zosta!o naruszenie, w czasie jego pope!nienia; 6) numer identyfikacyjny urz&dzenia rejestruj&cego.", c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Centrum Nadzoru dokonuje zakupu i napraw stacjonarnych urz&dze% rejestruj&cych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz wykonuje czynno'ci wynikaj&ce z ich bie$&cej eksploatacji i obs!ugi, w tym czynno'ci obejmuj&ce import danych zarejestrowanych przez te urz&dzenia oraz monta$ urz&dze% w obudowach zainstalowanych w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, z wy!&czeniem dróg publicznych po!o$onych w mie'cie na prawach powiatu innych ni$ autostrady i drogi ekspresowe.", d) w ust. 3: - u$yty po raz pierwszy wyraz "po!o$onych" zast#puje si# wyrazem "zainstalowanych", - wyrazy "na drogach" zast#puje si# wyrazem "dróg", e) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) dokonuje zakupu i napraw urz&dze% rejestruj&cych, o których mowa w ust. 3, oraz wykonuje czynno'ci wynikaj&ce z ich bie$&cej eksploatacji i obs!ugi, w tym czynno'ci obejmuj&ce import danych zarejestrowanych przez te urz&dzenia oraz monta$ urz&dze% w obudowach zainstalowanych w pasie

-4drogowym dróg gminnych oraz dróg po!o$onych w mie'cie na prawach powiatu, z wy!&czeniem autostrad i dróg ekspresowych;", f) w ust. 5: pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) art. 129 i 129a, mog& ujawnia" naruszenia przepisów ruchu drogowego za pomoc&: a) urz&dze% kontrolno-pomiarowych, b) przeno'nych lub zainstalowanych w poje(dzie albo na statku powietrznym urz&dze% rejestruj&cych;", w pkt 2 wyrazy "za pomoc& przeno'nych urz&dze% rejestruj&cych" zast#puje si# wyrazami "za pomoc& stacjonarnych i przeno'nych urz&dze% rejestruj&cych", g) w ust. 6 w pkt 1 wyrazy "ust. 5 pkt 1 lit. a" zast#puje si# wyrazami "ust. 5 pkt 1 lit. b"; 9) w art. 1 w pkt 10, w art. 140aj w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "ust. 5 pkt 1 lit. a" zast#puje si# wyrazami "ust. 5 pkt 1 lit. b"; 10) w art. 1 w pkt 10, w art. 140al w ust. 2: a) w pkt 1: - lit. a - e otrzymuj& brzmienie: "a) o wi#cej ni$ 5 km/h do 10 km/h w!&cznie – 50 z!, b) o wi#cej ni$ 10 km/h do 20 km/h w!&cznie – 150 z!, c) o wi#cej ni$ 20 km/h do 30 km/h w!&cznie – 300 z!, d) o wi#cej ni$ 30 km/h do 40 km/h w!&cznie – 400 z!, e) o wi#cej ni$ 40 km/h do 50 km/h w!&cznie – 600 z!,", - dodaje si# lit. f w brzmieniu: "f) o wi#cej ni$ 50 km/h – 700 z!;", b) w pkt 2: - lit. a - e otrzymuj& brzmienie: "a) o wi#cej ni$ 5 km/h do 10 km/h w!&cznie – 50 z!, b) o wi#cej ni$ 10 km/h do 20 km/h w!&cznie – 100 z!, c) o wi#cej ni$ 20 km/h do 30 km/h w!&cznie – 250 z!, d) o wi#cej ni$ 30 km/h do 40 km/h w!&cznie – 350 z!,

-5e) o wi#cej ni$ 40 km/h do 50 km/h w!&cznie – 500 z!,", - dodaje si# lit. f w brzmieniu: "f) o wi#cej ni$ 50 km/h – 600 z!;", c) w pkt 3: - lit. a - e otrzymuj& brzmienie: "a) o wi#cej ni$ 5 km/h do 10 km/h w!&cznie – 50 z!, b) o wi#cej ni$ 10 km/h do 20 km/h w!&cznie – 100 z!, c) o wi#cej ni$ 20 km/h do 30 km/h w!&cznie – 200 z!, d) o wi#cej ni$ 30 km/h do 40 km/h w!&cznie – 300 z!, e) o wi#cej ni$ 40 km/h do 50 km/h w!&cznie – 400 z!,", - dodaje si# lit. f w brzmieniu: "f) o wi#cej ni$ 50 km/h – 500 z!."; 11) w art. 1 w pkt 10, w art. 140al ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. Je$eli naruszenie przepisów ruchu drogowego w zakresie dopuszczalnej pr#dko'ci wyczerpuje jednocze'nie znamiona wykroczenia, stosuje si# wy!&cznie przepisy niniejszej ustawy. Nie stoi to na przeszkodzie odpowiedzialno'ci za inne wykroczenie przeciwko bezpiecze%stwu i porz&dkowi w komunikacji, je$eli czyn b#d&cy naruszeniem przepisów ruchu drogowego w zakresie dopuszczalnej pr#dko'ci wyczerpuje jednocze'nie jego znamiona."; 12) w art. 1 w pkt 10, w art. 140am dodaje si# ust. 7 w brzmieniu: "7. Przepisy Kodeksu post#powania administracyjnego dotycz&ce dor#cze% pism organów administracji publicznej za pokwitowaniem przez poczt#, 'wiadczonych przez operatora publicznego, stosuje si# odpowiednio do dor#cze% pism Centrum Nadzoru za pokwitowaniem, 'wiadczonych przez innych operatorów."; 13) w art. 1 w pkt 10, w art. 140ar: a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuj& brzmienie: "1) na!o$one za naruszenia ujawnione za pomoc& stacjonarnych urz&dze% rejestruj&cych zainstalowanych w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, z wy!&czeniem dróg publicznych po!o$onych w mie'cie na prawach powiatu innych ni$ autostrady i drogi ekspresowe, oraz

-6za naruszenia ujawnione przez Centrum Nadzoru i organy kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129 i 129a, do bud$etu pa%stwa; 2) na!o$one za naruszenia ujawnione za pomoc& stacjonarnych urz&dze% rejestruj&cych zainstalowanych w pasie drogowym dróg gminnych oraz dróg po!o$onych w mie'cie na prawach powiatu, z wy!&czeniem autostrad i dróg ekspresowych, a tak$e za naruszenia ujawnione przez stra$ gminn& (miejsk&), do bud$etu w!a'ciwej jednostki samorz&du terytorialnego po ich pomniejszeniu o 20% na rzecz bud$etu pa%stwa.", b) w ust. 2 skre'la si# wyraz "organizacyjne", c) dodaje si# ust. 3 w brzmieniu: "3. Minister w!a'ciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w!a'ciwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem w!a'ciwym do spraw wewn#trznych okre'li, w drodze rozporz&dzenia, sposób i terminy przekazywania wp!at z tytu!u na!o$onych kar pieni#$nych z rachunku Centrum Nadzoru na rachunki: bud$etu pa%stwa oraz jednostek samorz&du terytorialnego."; 14) 15) w art. 1 w pkt 10, w art. 140as w ust. 5 skre'la si# wyrazy "pkt 2"; w art. 1 w pkt 10, w art. 140at w ust. 1 po wyrazach "usuwa pojazd" dodaje si# wyrazy "z drogi"; 16) w art. 1 w pkt 10, w art. 140au w ust. 5 w pkt 5 kropk# zast#puje si# 'rednikiem oraz dodaje si# pkt 6 w brzmieniu: "6) Inspekcji Transportu Drogowego."; 17) w art. 2, w art. 71c: a) w § 1 wyrazy "a tak$e w przypadku umorzenia tego post#powania na podstawie art. 59 § 2, organ egzekucyjny mo$e wyst&pi" do w!a'ciwego starosty z wnioskiem o cofni#cie d!u$nikowi uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz motorowerem" zast#puje si# wyrazami "a tak$e przed wydaniem decyzji o umorzeniu tego post#powania na podstawie art. 59 § 2, organ egzekucyjny wyst#puje do w!a'ciwego starosty z wnioskiem o cofni#cie d!u$nikowi

-7uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz motorowerem,

z zastrze$eniem § 1a", b) po § 1 dodaje si# § 1a w brzmieniu: "§ 1a. Organ egzekucyjny nie wyst#puje z wnioskiem, o którym mowa w § 1, je$eli dochody uzyskiwane przez d!u$nika z tytu!u prowadzenia pojazdów silnikowych stanowi& jedyne (ród!o dochodów d!u$nika i ich utracenie przez gospodarstwo domowe d!u$nika uniemo$liwi pokrywanie podstawowych kosztów utrzymania d!u$nika i jego rodziny.", c) po § 3 dodaje si# § 3a i 3b w brzmieniu: "§ 3a. O wykonaniu przez d!u$nika obowi&zku, o którym mowa w § 3, starosta zawiadamia organ egzekucyjny, który wyst&pi! z wnioskiem, o którym mowa w § 1. § 3b. Z chwil& otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 3a, organ egzekucyjny odst#puje od dalszych czynno'ci egzekucyjnych w post#powaniach, w ramach których zosta! z!o$ony wniosek, o którym mowa w § 1, oraz umarza te post#powania."; 18) w art. 3: a) w pkt 1, § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Kto nie stosuje si# do znaku lub sygna!u drogowego albo do sygna!u lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, z wy!&czeniem naruszenia przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania przez kieruj&cych pojazdami dopuszczalnej pr#dko'ci podlega karze grzywny albo karze nagany.", b) w pkt 2, art. 97 otrzymuje brzmienie: "Art. 97. Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpiecze%stwie lub o porz&dku ruchu na drogach publicznych, z wy!&czeniem naruszenia przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania przez kieruj&cych pojazdami dopuszczalnej pr#dko'ci podlega karze grzywny do 3.000 z!otych albo karze nagany.";

-819) art. 4 otrzymuje brzmienie: "Art. 4. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z pó(n. zm.) wprowadza si# nast#puj&ce zmiany: 1) po art. 20a dodaje si# art. 20b w brzmieniu: "Art. 20b. 1. Do zarz&dcy drogi nale$y ponadto instalacja, usuni#cie i utrzymanie stacjonarnych urz&dze% samoczynnie ujawniaj&cych i zapisuj&cych za pomoc& technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kieruj&cych pojazdami. 2. Zakup, naprawa oraz czynno'ci wynikaj&ce z bie$&cej eksploatacji i obs!ugi urz&dze%, o których mowa w ust. 1, w tym czynno'ci obejmuj&ce import danych zarejestrowanych przez te urz&dzenia oraz monta$ urz&dze% w zainstalowanych obudowach, nale$y do: 1) jednostki samorz&du terytorialnego oraz stra$y gminnych (miejskich) – w zakresie urz&dze% zainstalowanych w pasie drogowym dróg gminnych oraz dróg po!o$onych w mie'cie na prawach powiatu, z wy!&czeniem autostrad i dróg ekspresowych; 2) Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, o którym mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pó(n. zm.) – w zakresie urz&dze% zainstalowanych w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, z wy!&czeniem dróg publicznych po!o$onych w mie'cie na prawach powiatu innych ni$ autostrady i drogi ekspresowe. 3. Zarz&dca drogi oraz stra$e gminne (miejskie) instaluj& lub usuwaj& urz&dzenia, o których mowa w ust. 1, b&d( obudowy na te urz&dzenia na wniosek G!ównego Inspektora Transportu Drogowego lub z inicjatywy w!asnej – za zgod& G!ównego Inspektora Transportu Drogowego. 4. Zadania, o których mowa w ust. 1, s& finansowane przez

-9zarz&dc# drogi. 5. Zadania, o których mowa w ust. 2, s& finansowane przez: 1) w!a'ciwe jednostki samorz&du terytorialnego oraz stra$e gminne (miejskie) - w zakresie urz&dze% zainstalowanych w pasie drogowym dróg gminnych oraz dróg po!o$onych w mie'cie na prawach powiatu, z wy!&czeniem autostrad i dróg ekspresowych; 2) Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym z bud$etu pa%stwa - w zakresie urz&dze% zainstalowanych w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, z wy!&czeniem dróg publicznych po!o$onych w mie'cie na prawach powiatu innych ni$ autostrady i drogi ekspresowe. 6. Zabrania si# instalowania w pasie drogowym dróg publicznych oraz eksploatowania (bie$&cej obs!ugi) urz&dze%, o których mowa w ust. 1, lub obudów na te urz&dzenia przez podmioty inne ni$ Policja, zarz&dcy dróg, stra$e gminne (miejskie) oraz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. 7. Zabrania si# instalowania w pasie drogowym dróg publicznych obiektów imituj&cych urz&dzenia, o których mowa w ust. 1, lub obudowy na te urz&dzenia."; 2) w art. 40c: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W przypadku stwierdzenia, $e pojazd przekracza dopuszczaln& mas# ca!kowit&, naciski osi lub wymiary, a przejazd pojazdu odbywa si# bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym albo niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu, funkcjonariusz Policji oraz w!a'ciwy ze wzgl#du na miejsce kontroli wojewódzki inspektor transportu drogowego ma prawo wymierzania i pobierania kary pieni#$nej ustalonej zgodnie z art. 13g ust. 2, z zastrze$eniem ust. 1a.", b) po ust. 1 dodaje si# ust. 1a i 1b w brzmieniu:

- 10 "1a. Decyzj# administracyjn&, o wymierzeniu kary pieni#$nej, o której mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor transportu drogowego wydaje na podstawie niniejszej ustawy w imieniu zarz&dcy drogi, po której wykonywany by! przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia okre'lonego przepisami o ruchu drogowym albo niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu. 1b. Po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1a, wojewódzki inspektor transportu drogowego przekazuje dokumenty z przeprowadzonej kontroli zarz&dcy drogi, w imieniu którego wydana zosta!a decyzja administracyjna o wymierzeniu kary pieni#$nej.", c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Od decyzji o wymierzeniu kary pieni#$nej, o której mowa w ust. 1, przys!uguje odwo!anie do organu nadrz#dnego w stosunku do organu, który kar# t# wymierzy!, w terminie 14 dni od dnia jej dor#czenia, z zastrze$eniem ust. 3.", d) dodaje si# ust. 3 w brzmieniu: "3. Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1a, przys!uguje odwo!anie do organu nadrz#dnego w stosunku do organu, w imieniu którego zosta!a wydana decyzja."."; 20) w art. 6 w pkt 7, w art. 79 dodaje si# ust. 3 w brzmieniu: "3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si# odpowiednio do pracowników G!ównego Inspektoratu Transportu Drogowego, o których mowa w art. 76a ust. 1."; 21) w art. 7 dotychczasow& tre'" oznacza si# jako ust. 1 oraz dodaje si# ust. 2 w brzmieniu; "2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 50a ustawy z dnia 6 wrze'nia 2001 r. o transporcie drogowym zachowuj& moc do dnia wej'cia w $ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 50a w zwi&zku z art. 50 pkt 8 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejsz& ustaw&, nie d!u$ej jednak, ni$ do dnia 31 grudnia 2009 r.";

- 11 22) w art. 8 dodaje si# ust. 3 w brzmieniu: "3. Post#powania w sprawach o na!o$enie kary pieni#$nej za wykonywanie przejazdu pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia okre'lonego przepisami o ruchu drogowym albo niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu, wszcz#te przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego na podstawie art. 40c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przed dniem 1 maja 2010 r., prowadzone b#d& na podstawie przepisów obowi&zuj&cych w dniu wszcz#cia post#powania.";

23)

po art. 8 dodaje si# art. 8a w brzmieniu: "Art. 8a. W terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.: 1) w!a'ciwi zarz&dcy dróg usun& urz&dzenia rejestruj&ce oraz obudowy na te urz&dzenia zainstalowane w pasie dróg publicznych i eksploatowane przez podmioty inne ni$ Policja, zarz&dcy dróg, stra$e gminne (miejskie) oraz Centrum Nadzoru; 2) w!a'ciwi zarz&dcy dróg oraz komendanci stra$y gminnych (miejskich) usun& zainstalowane w pasie dróg publicznych obiekty imituj&ce urz&dzenia rejestruj&ce lub obudowy na te urz&dzenia; 3) Komendant G!ówny Policji, zarz&dcy dróg oraz komendanci stra$y gminnych (miejskich) przeka$& Dyrektorowi Centrum Nadzoru wykazy zainstalowanych w pasie dróg publicznych, odpowiednio przez: Policj#, zarz&dców dróg oraz stra$e gminne (miejskie), stacjonarnych urz&dze% rejestruj&cych oraz obudów na te urz&dzenia, ze wskazaniem typu (modelu) zainstalowanego urz&dzenia rejestruj&cego lub obudowy na to urz&dzenie, szczegó!owym okre'leniem miejsca ich instalacji oraz opisem infrastruktury technicznej towarzysz&cej instalacji.";

24)

w art. 10: a) pkt 1 i 2 otrzymuj& brzmienie: "1) art. 1 pkt 2-6, pkt 9a i 9b oraz pkt 10 w zakresie dotycz&cym art. 140aa, art. 140ab ust. 2, ust. 3 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 140ac-140ah,

- 12 2) art. 4 pkt 1,", b) po pkt 3 dodaje si# pkt ... w brzmieniu: "...) art. 8a,"; 25) w art. 10 po pkt 3 dodaje si# pkt ... w brzmieniu: "...) art. 7 ust. 2,".

MARSZA!EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw, postanowi! wprowadzi" do niej 25 poprawek. W poprawce nr 1 Senat podwy$szy! ze 100 do 110 km/h dopuszczaln& pr#dko'" na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla ka$dego kierunku ruchu. W opinii Izby warunki techniczne na drogach tych kategorii umo$liwiaj& jazd# z pr#dko'ci& do 110 km/h, nie obni$aj&c przy tym w istotny sposób poziomu bezpiecze%stwa kieruj&cych. Poprawka nr 5 jest konsekwencj& przyznania Inspekcji Transportu Drogowego uprawnie% do kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do kieruj&cych samochodami osobowymi. Senat uzna!, $e w 'lad za tym inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego powinni uzyska" niektóre prawa i obowi&zki funkcjonariuszy Policji, niezb#dne do skutecznego wykonywania nowych zada%. Uchwalaj&c poprawki nr 6, 8, 13, 19 i 22 Senat mia! na wzgl#dzie okoliczno'", $e w toku prac nad ustaw& w Sejmie zrezygnowano z utworzenia pa%stwowego funduszu celowego przeznaczonego na finansowanie systemu urz&dze% rejestruj&cych. Przyj#te przez Senat rozwi&zania maj& precyzyjnie okre'li" zasady finansowania systemu fotoradarów (zakup, naprawa i czynno'ci wynikaj&ce z ich bie$&cej eksploatacji) przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz jednostki samorz&du terytorialnego. Poprawki doprecyzowuj& ponadto zasady nak!adania przez Inspekcj# Transportu Drogowego kar pieni#$nych za przejazdy pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia albo niezgodnie z jego warunkami oraz upowa$niaj& ministra w!a'ciwego do spraw transportu do okre'lenia w drodze rozporz&dzenia zasad i warunków lokalizacji urz&dze% rejestruj&cych oraz dokonywania nimi pomiarów. W poprawce nr 10 Senat zmodyfikowa! katalog kar za przekroczenie dopuszczalnej pr#dko'ci, wprowadzaj&c odr#bn& kar# 50 z! za naruszenie ograniczenia pr#dko'ci w zakresie od 5 km/h do 10 km/h w!&cznie. Zdaniem senatorów przepis art. 140al ust. 2 w brzmieniu przyj#tym przez Sejm oznacza faktyczne podniesienie dopuszczalnych pr#dko'ci o 10 km/h, co mo$e mie" wp!yw na poziom bezpiecze%stwa na drogach. Uchwalaj&c poprawk# nr 11 Senat uzna! za konieczne jednoznacznie przes&dzi", $e naruszenie przepisów ruchu drogowego w zakresie dopuszczalnej pr#dko'ci nie mo$e by"

-2kwalifikowane jednocze'nie jako zachowanie zagro$one kar& administracyjn& oraz wykroczenie. Je$eli jednak czyn polegaj&cy na przekroczeniu dopuszczalnej pr#dko'ci wyczerpuje równie$ znamiona innego wykroczenia drogowego, sprawca b#dzie podlega! tak$e odpowiedzialno'ci karnej. Poprawka nr 12 doprecyzowuje przepisy okre'laj&ce tryb dor#czania pism Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, odsy!aj&c w tym zakresie do regulacji zawartych w Kodeksie post#powania administracyjnego. W poprawce nr 17 Senat doprecyzowa! przepisy okre'laj&ce zasady wyst#powania przez organ egzekucyjny z wnioskiem o cofni#cie d!u$nikowi uprawnienia do kierowania pojazdem, w sytuacji gdy egzekucja administracyjna nale$no'ci pieni#$nych powsta!ych z tytu!u grzywien na!o$onych w drodze mandatu karnego za wykroczenia pope!nione przy u$yciu pojazdu mechanicznego lub z tytu!u kar pieni#$nych za naruszenie dopuszczalnej pr#dko'ci, jest bezskuteczna. Senatorowie postanowili m.in., ze organ egzekucyjny nie b#dzie wnioskowa! o odebranie d!u$nikowi prawa jazdy, je$eli jego dochody z tytu!u prowadzenia pojazdów silnikowych stanowi& jedyne (ród!o utrzymania rodziny. Poprawka nr 18 modyfikuje przepisy wprowadzaj&ce zmiany do Kodeksu wykrocze% w ten sposób, aby unikn&" ogólnych odes!a% do przepisów odr#bnych, uznawanych za niedopuszczalne na gruncie prawa karnego. Poprawka nadaje ponadto zmienianym przepisom tre'" zgodn& z zasadami tworzenia norm kodeksowych. Uchwalaj&c poprawk# nr 20 Senat postanowi! obj&" ochron& prawn& przys!uguj&c& funkcjonariuszom publicznym nie tylko inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, ale równie$ pracowników G!ównego Inspektoratu Transportu Drogowego posiadaj&cych uprawnienia kontrolne, w czasie wykonywania przez nich obowi&zków s!u$bowych. Poprawki nr 21 i 25 zmierzaj& do utrzymania w mocy przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zmienianego upowa$nienia, które zgodnie z § 32 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej utraci!yby moc z dniem wej'cia w $ycie ustawy, do czasu zast&pienia ich nowym aktem wykonawczym. Poprawk& nr 23 Senat doda! do ustawy przepis przej'ciowy b#d&cy konsekwencj& wprowadzenia nowego systemu urz&dze% rejestruj&cych pr#dko'" na drogach. Na jego podstawie, w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r., zarz&dcy dróg musz& usun&" urz&dzenia rejestruj&ce oraz obudowy na te urz&dzenia zainstalowane w pasie dróg publicznych i eksploatowane przez podmioty inne ni$ Policja, zarz&dcy dróg, stra$e gminne (miejskie) oraz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

-3Ponadto Komendant G!ówny Policji, zarz&dcy dróg oraz komendanci stra$y gminnych (miejskich) do dnia 31 grudnia 2009 r. przeka$& Dyrektorowi Centrum Nadzoru wykaz zainstalowanych stacjonarnych urz&dze% rejestruj&cych oraz obudów na te urz&dzenia, ze wskazaniem typu urz&dzenia i szczegó!owym okre'leniem miejsca jego instalacji. Pozosta!e poprawki maj& charakter doprecyzowuj&cy, zmierzaj& do zapewnienia ustawie spójno'ci terminologicznej lub dostosowuj& jej przepisy do zmienionego stanu prawnego.