Druk nr 1815

Warszawa, 20 marca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marsza!ek Senatu Szanowny Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza!ku Zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekaza" Panu Marsza!kowi do rozpatrzenia przez Sejm podj#te przez Senat na 29. posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. uchwa!y:

- w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw, - w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu fina!owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi!ce No$nej UEFA EURO 2012, - w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim,

- w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw,
- w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, - w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze% Spo!ecznych, - w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia!ach administracji rz&dowej oraz ustawy o systemie ubezpiecze% spo!ecznych,

- w sprawie ustawy o zmianie ustawy o por#czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa%stwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.

Jednocze'nie pragn# powiadomi" Pana Marsza!ka, $e Senat na tym samym posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. po rozpatrzeniu: ! ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post#powaniu s&dowym bez nieuzasadnionej zw!oki, ! ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o op!acie skarbowej, przyj&! te ustawy bez poprawek.

Z powa$aniem (-) Bogdan Borusewicz

UCHWA!A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nast#puj&ce poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 8 w zdaniu wst#pnym wyrazy "27-29" zast#puje si# wyrazami "27-30" i dodaje si# art. 30 w brzmieniu: "Art. 30. Szef Centrum nie przekazuje informacji kryminalnych, je$eli ich przekazanie mog!oby spowodowa" identyfikacj# osób udzielaj&cych pomocy przy wykonywaniu czynno'ci operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez upowa$nione do tego podmioty uprawnione.";

2)

w art. 1 w pkt 8, w art. 27 w ust. 1 w pkt 4 wyraz "mo$e" zast#puje si# wyrazem "mog&".

MARSZA!EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

-2-

Uzasadnienie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw, proponuje wprowadzenie do jej tekstu 2 poprawek. W art. 24 ust. 1 oraz w dodawanym przepisie art. 27 ust. 1 pkt 4 ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawodawca dokona! zmiany w zakresie stosowanej terminologii. Wyra$enie "ujawnienie niejawnego osobowego (ród!a informacji" zosta!o zast&pione wyra$eniem "identyfikacja osoby udzielaj&cej pomocy przy wykonywaniu czynno'ci operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez upowa$nione do tego podmioty uprawnione"; analogiczna zmiana nie zosta!a dokonana w przepisie art. 30 ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. Poprawka pierwsza Senatu zmienia zatem art. 30 wy$ej wymienionej ustawy i odpowiednio ujednolica terminologi# ustawy. Poprawka nr 2 koryguje redakcj# art. 27 ust. 1 pkt 4 zmienianej ustawy, dostosowuj&c sformu!owania u$yte w pkt 4 do brzmienia zdania wst#pnego art. 27 ust. 1.