BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK DI MALAYSIA

Definisi Budaya Dan Kelompok Secara umum, berdasarkan kamus Dewan, budaya ditakrifkan sebagai nilai, kepercayaan, tingkah laku dan objek-objek material yang meliputi cara hidup. Schein (1985) pula

mentakrifkan budaya sebagai andaian-andaian asas dan kepercayaan yangg dikongsi oleh warga organisasi dengan organisasi menganggap amalan dan nilai organisasi tersebut sebagai biasa. Nias (1989) pula mendefinisikan budaya sebagai sistem kepercayaan organisasi yang sukar diubah merangkumi amalan dan tingkah laku artifak, norma masyarakat, sistem nilai dan sistem kepercayaan. Modern Dictionary of Sociology pula mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan cara hidup manusia meliputi kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan. Budaya kebendaan (artifak) merupakan apa sahaja ciptaan manusia berbentuk objek (alat, bangunan, senjata, kenderaan). Manakala mentifak (bukan kebendaan) pula ciptaan manusia yang berbentuk abstrak seperti kepercayaan, adat, undang-undang, dan sebagainya. AL Kroeber dan Clyde Kluckhohn (1952) seterusnya mendefinisikan budaya sebagai kelengkapan hidup, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan dan keagamaan selain segala yang diterima, dipercayai dan diamalkan oleh masyarakat itu mestilah berterusan atau diulangi oleh generasi berikutnya, jika tidak, ia dianggap terkeluar daripada kelompok budayaan. Menurut Nik Safiah Abdul Karim, budaya adalah tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa menggerakkan jiwa. Penggerak ini dimiliki oleh semua individu dan melaluinya sesuatu perkara itu dapat dilaksanakan. Ini bermaksud bahawa kemampuan seseorang menggunakan segala tenaga sama ada berbentuk fizikal mahupun rohani, kearah menggerakkan jiwa bagi mencapai hasrat yang diingini. Hasrat dan nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama. Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat. Kelompok pula didefinisikan (Kamus Dewan) sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi saling bergantung dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Alasan untuk saling bergantung dan bergabung dalam kelompok merangkumi keamanan, status, harga diri, afiliasi, kekuatan dan pencapaian tujuan. Cartwright dan Zender (1968) dalam Goldhaber,

pendaftaran. J. Menurut Furnivall (1967). kelompok sangat beraneka ragam dari aspek jenis dan jumlahnya. Sebagai contoh. kelompok dapat dibezakan berdasarkan struktur formal dan informal. dapat dikatakan bahawa setiap manusia merupakan sebahagian atau anggota dari pelbagai kelompok. (1990) mentakrifkan kelompok itu sekumpulan individu yang mempunyai hubungan antara satu sama lain yang membuat mereka saling bergantung dalam tingkatan tertentu. Lau dan A. masyarakat Malaysia tidak begini coraknya. Dalam kehidupan bermasyarakat. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah maka wujud pula kepelbagaian budaya. masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan. Kelompok formal memiliki struktur serta peraturan yang jelas yang sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antara anggota kelompok (peraturan. Walaupun pelbagai kaum berganding bahu di bawah sistem politik yang sama tetapi kehidupan mereka adalah berasingan dan interaksi sosial dalam kalangan mereka amat . agama.B Shani (1992) mentakrifkan kelompok sebagai pengumpulan individu yang secara nyata memiliki hubungan saling bergantung dengan anggota yang lain. agama dan adat resam. bahasa. pemilihan ketua) berbeza dengan kelompok informal yang tidak memiliki struktur serta peraturan yang jelas. kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. semenanjung Tahan Melayu ketika itu didiami oleh orang Melayu dan Orang Asli bersama sebilangan kecil bangsa atau kaum lain. seperti yang berlaku terhadap perubahan struktur politiknya. terdapat sense of belonging dan kedua. Sebaliknya boleh dikatakan bahawa. Berdasarkan hakikat tersebut. Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan. iaitu pertama. Tetapi kini coraknya telah berubah dan wujudlah pembentukan masayarakat majmuk. Baron & Byrne (1979) pula menyatakan kelompok memiliki 2 identiti psikologi. bahasa dan adat resam yang tersendiri.S.Furnivall merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep kelompok majmuk berdasarkan kajiannya di Indonesia dan Burma. nasib anggota kelompok bergantung satu sama lain sehingga hasil setiap anggota berkait dengan anggota yang lain. Sebelum abad ke-18 dan ke-19. Budaya Dan Kelompok di Malaysia Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai kelompok bangsa. Forsyth (1991) pula mendefinisikan kelompok adalah dua atau lebih individu yang saling mempengaruhi melalui interaksi sosial manakala definisi oleh James B.Gerald M.

Pada awal abad ke-18.Y Andaya (1983). Kemasukkan masyarakat Cina ke Tanah Melayu menunjukkan bermulanya proses pembentukan masyarakat majmuk daripada pengaruh masyarakat Cina yang semakin bertambah. Pengaruh masyarakat Cina ke Tanah Melayu telah mengubah corak dan sistem sosial Alam Melayu dan juga masyarakat Melayu ketika itu.L. Sebelum abad ke-18. penduduk di Tanah Melayu dan kepulauan borneo ketika itu didominasi oleh orang Asli. Blythe (1953). Kemasukan buruh-buruh Cina ke Tanah Melayu melalui beberapa cara yang dikenalpasti diusahakan oleh orang Cina sendiri yang telah menetap lama di Tanah Melayu melalui sistem tiket yang sangat popular. Aktiviti ekonomi dan perladangan menjadi faktor utama dalam aktiviti migrasi daripada luar terutamanya daripada China dan India. bilangan buruh Cina yang berhijrah memang ramai dan sentiasa bertambah dari semasa ke semasa. Namun angka yang tepat sukar ditentukan kerana ketiadaan dokumen yang sah dan kemasukan secara haram ke Tanah Melayu. Indonesia. Andaya dan L. 1985). orang Melayu dan kaum bumiputera Sabah dan Sarawak. perubahan dalam struktur masyarakat berlaku di Malaysia disebabkan oleh fenomena migrasi dari luar yang berlaku akibat faktor penarik yang ada di bumi mahupun faktor penolak di negara asal masing-masing yang bertanggungjawab mencernakan perubahan yang berkekalan sehingga ke hari ini. Selain itu. Oleh itu. Van Den Berghe juga memberikan sumbangan terhadap perbincangan mengenai konsep masyarakat majmuk. Menurut B.berkurangan dan hubungan mereka hanya terbatas kepada hal ekonomi dalam jual beli. Migrasi daripada luar juga berlaku tetapi jumlahnya terhad.L. mereka terpaksa keluar berhijrah sehingga ke Tanah Melayu. Menurut W. masyarakat Cina daripada negara China sebenarnya ingin keluar daripada hidup penuh dengan kemiskinan dan penderitaan. Pembahagian tugasan dilakukan atas garis-garis ras. tetapi berleluasa setelah penjajahan berlaku. Selain daripada Furnivall dan Smith. Kedatangan masyarakat Melayu ke Tanah Melayu akhirnya telah membentuk satu masyarakat baru iaitu Baba Nyonya dan Cina . Ongkili. terdapat juga kaum pendatang daripada Sumatera. Migrasi ini berlaku sedikit demi sedikit sebelum penjajahan barat. P. Tetapi tidak menjejaskan corak masyarakat ketika itu kerana kaum pendatang ini adalah daripada rumpun bangsa yang sama (James P. Beliau membezakan kemajmukkan sosial iaitu masyarakat dipecahkan kepada kelompok korporat dan bukannya budaya daripada kemajmukkan budaya iaitu wujud daripada beberapa kelompok etnik. Struktur masyarakat di Malaysia berubah adalah disebabkan migrasi daripada luar dan juga faktor penolak dan penarik.W.

N. Arseculeratne. Proses pembentukan masyarakat pada mulanya sukar kerana berbeza fahaman. Kebanyakan pendatang Indonesia berasal daripada Jawa. sebaliknya mereka ingin mencari rezeki yang lebih berbanding apa yang mereka dapat di negara asal mereka (S. Wujudnya golongan baru ini membawa kepelbagaian atau kemajmukkan masyarakat di Malaysia dan mengambarkan keunikannya pada pandangan masyarakat luar. Sabah dan Sarawak juga menjadi tumpuan daripada masyarakat luar seperti dari Indonesia dan Ceylon. . Arseculeratne (1991). bukan garisan kelas. Timor dan Sulawesi serta beberapa bahagain kepulauan yang berhampiran dengan Selat Melaka. Apabila konflik berlaku dalam masyarakat majmuk. ras dan etnik serta kehidupan seharian. 1990). Banyak konflik yang berlaku dalam proses pembentukan ini seperti peristiwa 13 mei 1969. Celebes. Suasana di negara itu yang dilanda kemiskinan dan kebuluran yang mendorong penduduknya berhijrah keluar ke negara-negara lain termasuk ke Tanah Melayu ketika itu. India juga mengalami masalahnya tersendiri yang menyebabkan penduduknya berhijrah ke luar. Tanah Melayu.1991). konflik berkenaan mengikut garisan pemisah ras. Migran India datang sejak pembukaan Pulau Pinang oleh Inggeris. Mereka datang dengan jumlah yang agak ramai selepas abad ke-19 berterusan hingga abad ke-20. Faktor ekomoni adalah bukan faktor utama penghijrahan mereka. Pengambilan pekerja buruh daripada luar di buat secara tetap sudah pasti akan menimbulkan masalah sosio-ekonomi dan politik yang lebih membimbangkan dan bagi mengelak pembentukan masyarakat majmuk pelbagai etnik atau heterogeneous seperti mana yang cuba dielak oleh negara-negara Eropah Barat dan Teluk (Weiner. Bugis. Minang dan Banjar.N. Kebanyakan mereka berasal daripada India Selatan iaitu dari Negapatam dan Madras. Selain migran daripada negara China dan India. Namun. amalan. Kalimantan (Banjarmasin). pendatang dari Ceylon kebanyakannya terdiri daripada kaum Sinhalese. bilangan mereka jauh lebih rendah berbanding dengan buruh daripada China dan India. Menurut S. Setelah kemasukan migran daripada luar. Pendatang daripada Indonesia juga berbilang suku kaum dan etnik antaranya orang Jawa. Migran kedua terbesar selepas China adalah kelompok daripada India. Mereka datang dari kawasan pantai selatan negara tersebut.Muslim. bermulalah proses pembentukan masyarakat majmuk yang berbilang kaum seperti sekarang. Pada waktu itu bilangan mereka masih kecil dan bertambah setelah Inggeris berjaya benguasai negeri-negeri Melayu. Kedatangan berterusan ini disebabkan penjajahan British di Ceylon.

Kehadiran kelompokkelompok ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya. Jenis Dan Demografi Kelompok Di Malaysia Malaysia merupakan negara Bangsa yang terdiri daripada Semenanjung Malaysia. . Setelah kemasukan migran dari luar akhirnya lahirnya kelompok dari keturunan Cina dan India yang berasimilasi dengan budaya tempatan seperti kelompok Baba-Nyonya yang berketurunan Cina dan kelompok Chitty yang berketurunan India. 598 kilometer persegi. Walau bagaimanapun. adab resam. Kemajmukan masyarakat Malaysia menjadikan negara ini menjadi tarikan masyarakat luar. Antara tahun itu.Campur tangan Inggeris di Tanah Melayu bermula apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang pada Ogos 1786. Ia meliputi 13 buah negeri dan 3 buah Wilayah Persekutuan. Cina dan India sebagai komponen utamanya. 598 kilometer persegi. kaum Cina (30%). Dalam jangka masa yang panjang semasa pemerintahan kolonial British di Malaysia iaitu selama lebih satu ratus lima puluh tahun bermula 1786 hingga 1957. maka wujud beberapa sub-kategori penduduk berdarah campuran seperti kelompok Peranakan. jangka masa singkat itu dianggap tidak mempunyai signifikan yang besar kepada komposisi dan mobiliti penduduk. Proses ini berterusan sehingga penjajahan British di Tanah Melayu. Keluasan Malaysia meliputi 330. menyebabkan kemasukkan migran secara besar-besaran daripada luar. Melayu-India. etnik dan bangsa di Malaysia. Penduduk Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang bangsa. Malaysia telah diduduki oleh Jepun semasa perang dunia kedua. 710 kilometer persegi dan Sarawak seluas 131. ras. Sabah dan Sarawak. Asimilasi bangsa juga turut berlaku apabila perkahwinan antara orang asing dengan penduduk tempatan. Melayu-Cina dan lain-lain. Sabah 73. 2006:54). Jumlah anggaran penduduk tahun 2005 ialah 26. 252 kilometer persegi dengan Semenanjung Malaysia 131. agama dan keturunan. kelompok Syed dan lain-lain.1 juta orang. Kini kebanyakan penduduk Malaysia mempunyai darah kacukan MelayuArab. Oleh itu. Terdiri daripada kaum Melayu (61%). bahasa dan latar berlakang kebudayaan yang berlainan. wujud masyarakat berbilang kaum. kaum India (8%) dan lain-lain (1%) (Norkhanizan. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bermula apabila kemasukan migran daripada luar. Masyarakat homogenis Melayu Tanah Melayu telah mengalami transformasi kepada masyarakat heterogenios Malaysia yang mengandungi etniketnik Melayu.

Kaum yang utama adalah Kaum Kadazan-Dusun. . Kelompok di Sabah terbahagi kepada puluhan kumpulan etnik tetapi memiliki budaya umum yang sama. Kemasukan kaum lain sedikit sebanyak mengurangkan peratusan penduduk peribumi di kedua-dua negeri itu. Selain itu. Hampir 85% daripada kaum India di Malaysia merupakan masyarakat Tamil. dan 7% lagi terdiri daripada kaum India. berbahasa Melayu dan beragama Islam. 2006). kesederhanaan. kebanyakan daripada mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah ramai yang sudah bertukar kepada Kristian atau memeluk Islam. Dari segi perlembagaan. Murut dan Iban. Lebih separuh populasi Sarawak dan 66% populasi Sabah terdiri daripada kaum bumiputera bukan Melayu. Kira-kira satu perempat daripada penduduk Malaysia ialah kaum Cina. Kepadatan penduduk Malaysia tidak sama dengan 17 juta daripada 25 juta rakyat Malaysia menetap di Semenanjung Malaysia dan selebihnya menetap di Sabah dan Sarawak. Umumnya. kebudayaan Kebangsaan Malaysia adalah berasaskan kebudayaan Melayu yang mengutamakan nilai-nilai sopan-santun.Kepelbagaian suku kaum yang ada di Malaysia juga sebenarnya satu rahmat kerana ia sekali gus menambahkan citra bahasa dan kepelbagaian budaya. Malaysia juga mempunyai penduduk yang berasal daripada Eropah (dipanggil Eurasia) dan Timur Tengah. keindahan dan keharmonian (Norkharizan. Sehingga abad ke 20. orang Melayu ialah orang yang berkulit sawo matang.

Bibliografi Andaya. Palgrave: Basingstoke Arseculeratne. C. V. 1894. J. 1992. James B. 2008. Behavior in Organizations. Print. Gerald M. The Primary School Staff Relationships Project. Historial sketch of Chinese labour in Malaya. E. Dicetak semula dalam: Journal of the Royal Asiatic Society. Aims and Methods: Cambridge Journal of Education. Kamarulzaman Azkandar. 1953. USA: Wm. B. Lau. [HD8769 Bly] Forsyth. Nik Safiah Karim.B Shani. v. A. Goldhaber. pt. L. De Silva & Sons (Colombo) Blythe. San Francisco: Jossey-Bass. Sinhalese Immigrants In Malaysia And Singapore 1860-1990: History Through Recollections. 1 (June 1947). Boston: Irwin Nias. Furnivall. Berita Harian. Organizational Communication. 2006. Off. Colombo: K. 1985. Brown Publisher. Schein.Y. Malaysia: Buku Rasmi Tahunan. C. Norkharizan Manaf dan Hartini Hashim. Ongkili. James P. H. 20. Frederick J. A History of Malaysia 2nd ed. 1987. 1985. Edited from the Harleian. 2005. W. 1947.. Cambridge. Organisational Culture and Leadership. Singapore: Heinemann Asia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1992.W. 1990. Malayan Branch. Nation-building in Malaysia 1946-1974. S. Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan Malaysia. British Museum. 2006. (20/08/2006) Kamus Dewan Edisi Keempat. L. Al. The Boke of Nurture. 1991. N. Origins. Perpaduan dan Perdamaian Etnik. Et. P. & Kluckhohn. 38p. Andaya. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Mass: Peabody Museum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.L. 2001. . Singapore: Govt. Kroeber. G. Agreed! Making Management Communication Persuasive : A Guide To Obtaining Agreement and Getting Ideas Accepted. London: Early English Text Society. 1952. dan A. Singapore: Oxford University Press. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful