Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

- Bucureşti 2010

ca o consecinţă a procesului de învăţământ desfăşurat în şcoala specială sau în şcoala de masa pe tot parcursul şcolar. Cunoaşterea specificului învatarii.11. Prezenta programă de concurs este elaborată în acord cu legislaţia în vigoare şi cu programele şcolare care se aplică în învăţământul special. NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care doresc să participe la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante din învăţămantul preuniversitar. absolvenţi ai facultăţilor de profil. având ca scop pregatirea şi evaluarea capacitatilor şi competenţelor acestora. Evaluarea şi monitorizarea dezvoltării psihointelectuale şi socioafective a elevilor cu CES. educării. pedagogie. Cadrele didactice care participă la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar la disciplina Psihopedagogie Specială pot ocupa următoarele posturi/catedre:      profesor de psihopedagogie specială. în vederea proiectării şi implementării de acţiuni cu caracter formativ şi corectiv-terapeutic pentru o inserţie/reinserţie psihosocială eficientă. profesor logoped. integrării copiilor cu cerinte educative speciale (CES). 5620/ 11.  Creşterea calităţii actului educational prin perfecţionarea resursei umane în domeniul educaţiei speciale. profesor psihopedagog. Aspecte fundamentale vizate de programă    Cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice fundamentale şi a tendinţelor în psihopedagogia specială. la disciplina Psihopedagogie Specială. care se ocupă de cunoşterea complexă a persoanelor cu cerinţe educative speciale. Psihodedagogia specială este o ştiinţă interdisciplinară la conflueţa dintre psihologie.Anexa nr. profesor-educator.2010 A. 2 la OMECTS nr. compensării/recuperării. profesor itinerant/de sprijin. medicină şi sociologie. 2 .

B. Cadrul conceptual şi terminologia specifică 1. Psihopedagogia specială . Capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi. de creştere a eficienţei rezultatelor activităţilor didactice. 2. 5620/ 11.11. Capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic trans-. Înţelegerea principiilor didacticii generale şi specifice. COMPETENŢELE SPECIFICE PROFESORULUI PSIHOPEDAGOG Competenţele şi conţinuturile din programă sunt proiectate în conformitate cu abordarea curriculară sistemică.  Dezvoltarea competenţelor metodice şi metodologice ale cadrelor didactice din invatamantul special şi special integrat. Actualităţi şi perspective II. desfăşurate cu elevi/copii/tineri cu CES. 3. 2 la OMECTS nr. Rolul şi locul psihopedagogiei speciale în cadrul ştiinţelor educaţiei. de cooperare stimulativ. în funcţie de particularităţile biopsihosociale ale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES de integrare şcolară şi socială a copiilor cu deficienţe în şcoala publică sau în comunitate. pedagogia şi alte ştiinţe. intermultidisciplinar. TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ I. interactiv. Capacitatea de a utiliza strategii terapeutice recuperativ. finalităţi. Capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. cunoşterea documentelor şcolare reglatoare.2010  Proiectarea şi implementarea activităţii specifice. în realizarea activităţilor didactice şi vizează:       Cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice. diferenţiate.compensatorii. în toate tipurile de activităţi.statutul interdisciplinar şi relaţiile acesteia cu psihologia. Capacitatea de a construi un climat educativ. Etiologia specifică diferitelor tipuri de deficienţe şi 3 . Psihopedagogia specială . structură. C.conţinut.Anexa nr.

V. 1. Relaţia dintre factorii ereditari. Consecinţe ale manifestării deficienţei în procesul de dezvoltare. factorii de mediu şi factorii educaţionali. 2. 5620/ 11. Fişa psihopedagogică-instrument de evaluare continuă şi intervenţie personalităţii copilului/tânărului cu recuperatorie. 2 la OMECTS nr. 3. 4 . Cauzele şi frecvenţa diferitelor tipuri de deficienţe. abilităţilor şi competenţelor de bază ale acestuia. 2. IV. Raportul specific dintre aceştia în cazul copiilor/tinerilor cu CES. ale analizatorilor şi ale aparatului fonoarticulator. Evaluarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale-activitate continuă şi complexă în scopul identificării aptitudinilor. 3. 2. adaptare. Factorii care condiţionează dezvoltarea copilului/tânărului. Trăsături de specificitate ale evoluţiei psihofizice a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi. 3.Anexa nr. Particularităţile dezvoltării psihofizice şi sociale ale copiilor/tinerilor cu dizabilităţi. Individualizarea comunicării pe tipuri de deficienţe. Rolul factorilor endogeni şi exogeni în modificările morfofuncţionale ale sistemului nervos central. Evaluarea complexă şi diagnosticarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale.11. integrare socială a copiilor. Factorii şi etapele dezvoltării copilului/tânărului cu dizabilităţi 1. Structura şi formele de manifestare a dizabilităţi.2010 1. III. 2. 1. Evaluarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale în contextul intervenţiei educaţional-recuperatorii. Etapele dezvoltării ontogenetice şi caracterizarea lor în plan psihosomatic.

c) Activităţile educaţional-terapeutice şi rolul acestora în organizarea cunoaşterii. ordinea numerică.Anexa nr. c) Jocuri didactice şi activităţi de loisir realizate cu copiii/elevii cu CES în avtivitatea de învăţare şi în terapia educaţională integrată. Stimulare cognitivă a) Rolul activităţilor cognitive în educaţia specială a copiilor/elevilor cu CES. dezvoltarea. 5620/ 11. corespondenţa unu la unu. Elementele diferenţiale faţă de activitatea de predare. Valenţe educative ale jocului. Terapii specifice de compensare şi învăţare a limbajului: terapia tulburărilor de limbaj.2010 VI.11. Rolul şi funcţiile terapiei ocupaţionale. Tulburările de limbaj. 3. 1. orientarea spaţială şi mobilitatea. b) Desfăşurarea procesului de terapie ocupaţională. f) Formarea. g) Activităţi de consolidare a achiziţiilor dobândite prin activităţi complementare de stimulare/dezvoltare cognitivă . d) Formarea abilităţilor senzorial-perceptive. Modalităţi şi tehnici ale activităţilor educaţional-terapeutice 1.motorii şi perceptive şi importanţa acestora în învăţare. corectarea defectelor neuromotorii. gruparea. b) Conţinutul activităţilor cognitive. 2. audiologia educaţională şi tehnologică. educaţia vizualperceptivă. b) Modalităţi de realizare a jocului. psihoterapia comportamentală. 2. demutizarea. restructurarea proceselor-activităţilor psihice prin exerciţii senzorio . 5 . Tulburări ale limbajului oral şi scris. Terapia ocupaţională a) Terapia ocupaţională. VII. e) Structurile de activitate pentru formarea conceptelor fundamentale: sortarea.a. ş. Ludoterapia a) Jocul ca proces de învăţare şi de recuperare în cadrul acţiunii de terapie educaţională integrată. 2 la OMECTS nr. Structura generală a exerciţiilor şi activităţilor. Forme de manifestare a tulburărilor de limbaj şi terapia limbajului. asocierea.

debut şcolar în şcoala de masă. b) Formarea comportamentelor de autoservire. 5620/ 11. b) Conţinutul. Integrarea socială. 5. VIII. obiectivele şi modalităţile de evaluare a activitaţilor de abilitare manuală. utilizarea resurselor comunităţii. c) Formarea comportamentului social: competenţe sociale. deplasare. deprinderilor şi capacităţilor în vederea integrării socio-profesionale a copiilor/tinerilor cu CES 6 . Limitele integrării şcolare. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor.Anexa nr. 4. d) Conţinutul. Strategii educaţional terapeutice. deplasare. Terapia psihomotricităţii şi abilitarea manuală a) Activitatea motorie şi învăţarea. Obiective şi instrumente de evaluare. Integrarea copiilor/tinerilor cu CES în şcoala de masă 1. c) Structura psihomotricităţii. e) Corelarea conţinuturilor din sfera abilitării manuale cu formarea şi consolidarea componentelor de profesionalizare. mobilitate în comunitate. 3. intervenţie timpurie.2010 c) Tipuri şi forme de organizare a terapiei ocupaţionale. educaţie preşcolară. Obiective si structuri de activităţi educaţional-terapeutice. d) Metodologia terapiei educaţionale a psihomotricităţii. Forme ale integrării. Formarea autonomiei personale şi sociale a) Autonomia personală şi socială şi integrarea în comunitate. Obiective şi structuri de activităţi educaţional-terapeutice.11. 2. securitate. Modalităţi de favorizare a integrării copiilor cu deficienţe în şcoala de masă prin: depistare precoce a deficienţei. igienă pesonală. Conceptele de integrare şi incluziune. IX. obiectivele şi valenţele educaţional-terapeutice ale diferitelor tipuri de activităţi de terapie ocupaţională. trasee educaţionale compatibile cu tipul şi gradul de deficienţă. 2 la OMECTS nr.

Iaşi. Boşcaiu Emilia – Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în grădiniţele de copii. Bucureşti. Ghid de dezvoltare. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie.2010 1. Editra Aramis. Mihăiescu Vasile – Psihoterapie şi psihosomatică. 1975 11. Boici Gherghina. Iaşi. McInnes J. 5620/ 11. Editura RAR. 1983 4. Activităţi de formare a competenţelor necesare pregătirii pentru viaţă. 1998 2. Bucureşti. Iaşi. Brignone Sylvie – Terapie comportamentală şi cognitivă a tulburărilor de ritm şi fluenţă. 2000 5. Editura Poliorom. Caracteristicile şi rolul abilităţii manuale în achiziţionarea principalelor abilităţi şi deprinderi necesare profesionalizării. Timpul. 2005 8. Gherguţ Alois. Iaşi. Treffry J. 3. Caraman Lucia. 2006 9. Polirom. 2. Bucureşti. Editura Polorom.Anexa nr. Juliette. Bucureşti.A. 1973 3. Kulcsar Tiberiu – Factorii psihologici ai reuşitei şcolare. 2009 10. Stănică Ilie – Evaluarea copiilor cu CES în perspectiva integrării. Caraman Alexandru – Metodologia procesului demutizării. Iaşi. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice. Editura Semne. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. – Copilul cu surdocecitate. Integrarea socioprofesională a copiilor/tinerilor cu CES D.M. Editura Polirom. Editura Academiei. 1996 13. Editura Didactică şi Pedagogică. Green Cristofer. 1978 12. Gherguţ Alois – Sinteze de psihopedagogie specială. Bucureşti. Ghid practic pentru învăţământul deschis la distanţă. Ionescu Şerban – Adaptarea socio-profesională a deficienţilor mintal. 1997 14. Bucureşti. Neamţu Cristina – Psihopedagogia specială. 2000 7. 2008 6. Editura Polorom. 1999 7 . Reşiţa. Mitrofan Nicolae– Testarea psihologică a copilului mic. Bucureşti. Gherguţ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Chee Kit – Să inţelegem ADHD. 2 la OMECTS nr. EditPress Mihaela SRL.11. Editura Didactică şi Pedagogică. Chassey D.BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 1. Cozma Adrian – Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilităţi mintale.

I. Secară Otilia – Creierul social. Popovovici Doru Vlad. Editura Didactică şi Pedagogică. Stănică Ilie. Cluj Napoca. 2 la OMECTS nr. terapie. Editura Ştiinţele Educaţiei. Editura Eikon. Humanitate. Roşca Mariana – Psihologia deficienţilor mintali.Anexa nr. Pufan Constantin – Probleme de surdo-psihologie. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Peeters Theo – Autismul. Şchiopu Ursula. Cluj Napoca. Bucureşti. Verza Emil – Psihologia vârstelor. 1967 25. 2009 17. Autism. Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – Deficienţa senzorială. 1982 22. Handicapul mintal. Bucureşti. vol. Pro Humanitate. Editura Presa Universitară Clujeană. 1995 29. Cluj Napoca. Teorie şi intervenţie educaţională. Timişoara. I. Bucureşti. 1997 16. Popovici DoruVlad – Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe mintale. II. 1998 27. Muşu Ionel. Arad. 1981 30. Bucureşti. Preda Vasile – Intervenţia precoce în educarea copiilor deficienţi vizuali. 1999 21. Bucureşti. 2001 24. Ştefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă.11. Radu Gheorghe – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal. Editura Pro Humanitate.2010 15. 1999 23. Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap. Bucureşti. 2007 19. Preda Vasile – Psihopedagogia intervenţiei timpurii la deficienţii vizuali PUC. Handicapul intelectual. Ungureanu Dorel – Copiii cu dificultăţi de învăţare. 2000 18. 1972. Bucureşti. 2007 26. 1998 8 Editura Editura Pro . Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Instrument de lucru pentru cadre didactice şi consilieri. Ţinică Silvia (coord. Păunescu Constantin. Sima Ioan – Psihopedagogia specială: studii şi cercetări. 5620/ 11. neuroştinţe. Bucureşti.) – Repere în abordarea copilului dificil. Editura Didactică şi Pedagogică. vol. vol. Muşu Ionel – Psihopedagogia specială integrată. Editura I–Artpress. vol. Popa Mariana. 1997 28. Editura Didactică şi Pedagogică. 2004 31. Bucureşti. II. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. Popovici Doru Vlad – Orientări teoretice şi practice în educaţia integrată Editura Universităţii Aurel Vlaicu. 2002 20. Pro Humanitate.

Editura Prohumanitate. Verza Emil Florin – Introducere în psihopedagogia specială şi asistenţă socială. 2000 37. Editura Fundaţiei Humanitas. Zorgo Beniamin. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Bucureşti. Verza Emil – Dislalia şi terapia ei. Verza Emil Florin – Psihologia vârstelor. 1994 35. 2003 36. Stănică Cornelia – Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenţii logopedice. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Vlad Elena – Evaluarea în actul educativ terapeutic. Editura Pro Humanitate. Didactica-teorie generală a procesului de învăţământ 1. Editura Prohumanitate. Vrăsmaş Ecaterina. 5620/ 11. Editura Didactică şi Pedagogică. recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat E. instruire. 1977 34. Verza Emil – Psihopedagogia specială. Cozma Adrian. 1979  HG 218/2002 privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare şi evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientării şcolare a acestora  HG 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare. Editura Fundaţiei Culturale Marin Speteanu. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ I. Editura Fundaţiei Humanitas. compensare. Verza Emil. Editura Didactică şi Pedagogică. Obiectul şi funcţiile didacticii psihopedagogiei speciale 2. Editura Didactică şi Pedagogică Bucuresti. 2 la OMECTS nr.11. Vrăsmaş Ecaterina – Învăţarea scrisului-o perspectivă comprehensivă şi integrativă. 1999 39.2010 32. Vlad Mircea. 1983 33. Bucureşti. Bucureşti. Verza Emil – Tratat de logopedie. Directii de dezvoltare ale didacticii contemporane 9 . Ghilaş Ileana. Verza Emil – Disgrafia şi terapia ei.Anexa nr. Bucureşti. Vasiliu Coca-Marlena – Dicţionar enciclopedic de Psihopedagogie specială. 1997 42. 2009 40. 2002 38. Radu Ioan – Studii de psihologie şcolară. 1999 41. Bucureşti.

Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare/ extindere/ opţional ca disciplină nouă. Procesul de învăţământ – cadrul principal de desfăşurare a activităţii instructiveducative. Proiectarea. Tipologia şi dinamica obiectivelor educaţionale II. proiectarea de activităţi de învăţare intra-. planuri de intervenţie personalizate. Principiile procesului de învăţământ 4. Finalităţile didactice şi funcţiile lor 4. Competenţe generale. Componentele curriculumului naţional: planuri-cadru (trunchi comun.2010 3. Conţinutul învăţământului special 2.Anexa nr. proiectarea unităţii de învăţare. psihopedagogie specială 1. adaptări curriculare pentru elevii cu CES. proiecte de activităţi didactice (pentru diferite tipuri de lecţii. 3. manuale şcolare. Procesul de învăţământ ca relaţie dintre predare-învăţare-evaluare 3. 4.11. module. 2 la OMECTS nr. alţi termeni de referinţă ai curriculumului naţional: arii curriculare. inter. de recuperare şi integrare a elevilor cu CES 1. auxiliare curriculare. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina psihodedagogia specială. standarde curriculare. competenţe specifice. curriculum la decizia şcolii/curriculum în dezvoltare locală). Operaţionalizarea obiectivelor/ competenţelor. Competenţele predării-învăţării-evaluării la disciplina psihopedagogia specială.şi transdisciplinare. activităţi de psihodiagnoză. Elementele componente ale procesului de învăţământ şi interacţiunea dintre ele 2. Caracterul formativ-educativ al programelor de psihopedagogie specială şi al programului de sprijin pentru elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice la disciplina III. de recuparare sau/şi terapii specifice şi educaţional-terapeutice). II. curriculum diferenţiat. Strategii şi modalităţi de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic-aplicativ 10 . programe şcolare. 5620/ 11. discipline. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică.

1. 6. mediul relaţional şi mediul comunicaţional.1 Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ. Activitatea şcolară formativă în vederea achiziţionării şi consolidării abilităţilor şi deprinderilor pentru citit-scris la diferite categorii de deficienţe. Abilitatea manuală. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare. clasificări. prezentare. domenii de utilizare. 3. Evaluarea procesului instructiv-educativ-recuperativ-compensatoriu de integrare. pregrafia şi grafia – etape ale însuşirii scrisului. Citit-scrisul în Braille. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare). caracteristici. 6.3 Particularităţi ale utilizării mijloacelor de învăţământ în educaţia specială. 5.4. 2 la OMECTS nr. 11 . Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire. caracterizare. 3. 6. Tipuri de relaţii specifice educaţiei speciale. Formarea conceptului de număr natural. Numeraţia. Specificul rezolvării problemelor la diferite tipuri de deficienţe.2 . Etapele însuşirii cititului la copilul cu deficienţe.Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor. 5620/ 11.3. Evaluarea. 5. şi 6. Operaţia cu numere naturale. 6. caracterizare. fidelitate. 3. 3. obiectivitate şi aplicabilitate.1. Mediul de instruire. Metode didactice specifice: clasificare. reguli de proiectare.2. Specificul formării competenţei de calcul aritmetic la copilul cu deficienţe.11. tipuri de evaluări. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate.2. Particularităţi ale citit-scrisului în cazul copiilor cu surditate şi surdo-cecitate. caracterizare. Însuşirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii/învăţării: citit-scrisul şi calculul matematic 5.Anexa nr. funcţii. modalităţi de evaluare şi de notare.2010 1. componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţareevaluare. Tipologia itemilor: definiţie. 2. a progresului şi a rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare şi criteriile de performanţă din standardele de evaluare. 4. utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de învăţare prin cooperare.

Muşu Ionel. Polirom. Bucureşti. Vlăsceanu Lazăr (coord. 1998 6.2010 F. Cucoş Constantin – Pedagogie generală. Polirom. Cerghit Ioan. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA DISCIPLINEI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 1. Editura Militară. 5620/ 11. 2004 12. 2009 13. Bucureşti. Preda Vasile (coord. Editura Aramis. Iaşi. Editura Polirom. Cluj Napoca. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie.11. Potolea Dan – Prelegeri pedagogice. Pânişoară Ioan Ovidiu. Neacşu Ioan – Metode şi tehnici de învăţare eficientă. 1990 15. 2000 8. Cerghit Ioan – Metode de învăţământ. 1998 7. 2006 11. Neacşu Ioan. Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap. Taflan Aurel (coord. 2006 5. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Bucureşti. TUB Bucureşti. Ionescu Miron. Iaşi. 2001 3.Anexa nr. Păunescu Constantin. Didactică şi Pedagogică RA. Ed. Oprescu Nicolae – Modernizarea învăţământului matematic în ciclul primar. Nicola Ioan – Tratat de pedagogie şcolară. 2 la OMECTS nr. Iaşi. 1981 18. Muşu Ionel – Metodologia învăţării matematicii la deficienţii mintali. Editura Poliorom. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice. Mara Daniel – Strategii didactice în educaţia incluzivă. Bucureşti. Boşcaiu Emilia – Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în grădiniţele de copii. Bucureşti.) – Terapia educaţională integrată. Gherguţ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Editura Pro Humanitate. Geissler Erick – Mijloace de educaţie. Iaşi. Iaşi. Cosmovici Andrei – Psihologia şcolară. 1988 4. Editura Didactică şi Pedagogigă. 1973 2. 1997 14. 1997 9. Bucureşti. 1999 12 Editura . Editura Dacia Cluj. Editura Didactică şi Pedagogică RA.) – Elemente de psihopedagogie aplicată. Radu Ioan – Didactica modernă. Gherguţ Alois – Sinteze de psihopedagogie specială. Cerghit Ioan. Creţu Carmen – Curriculum individualizat şi personalizat. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Editura Polorom. Editura Polirom.) – Curs de pedagogie. Editura Eikon. Editura Didactică şi Pedagogică. 2005 10. 2000 16. Editura Polirom. Iaşi. Iaşi. Cercetări fundamentale şi aplicate. 2007 19. 1974 17.

Stoica Adrian – Evaluarea progresului şcolar. Bucureşti 22. Editura Pro Humanitate. 2001 26. Ghid pentru profesori. II. De la teorie la practică. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Popa Mariana. Verza Emil – Dislalia şi terapia ei. Stănică Ilie. vol. Stănică Cornelia – Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenţii logopedice. Bucureşti. Bucureşti. Ionescu Miron – Experienţă didactică şi creativitate. Radu Ioan. Bucureşti. Radu Gheorghe – Psihologie şcolară pentru învăţământ special. 2000 21. Vrăsmaş Ecaterina.) – Evaluarea curentă şi examenele. programele şcolare pentru disciplina Psihodedagogie specială (toţi anii de studiu). Radu Gheorghe – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal. Cozma Adrian. Editura Dacia. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Vasiliu Coca-Marlena – Dicţionar enciclopedic de Psihopedagogie specială. Editura Didactică şi Pedagogică Bucuresti. 2 la OMECTS nr. Verza Emil – Disgrafia şi terapia ei. Editura Didactică şi Pedagogică. Popovovici Doru Vlad. Vrăsmaş Ecaterina – Învăţarea scrisului-o perspectivă comprehensivă şi integrativă. Ghilaş Ileana. 1981 28. 1997 NOTĂ: Bibliografia pentru metodica de specialitate include şi planurile-cadru. vol. 1999 34. Bucureşti. Pro Humanitate. 1997 25. 2009 33. 1994 31. Editura Prohumanitate. Editura Humanitas Educational. 1983 29. Editura Fundaţiei Culturale Marin Speteanu. Bucureşti. Verza Emil – Tratat de logopedie. Editura Fundaţiei Humanitas. Sima Ioan – Psihopedagogia specială: studii şi cercetări. I. Editura Prognosis. Vlad Mircea. 1998 24. 13 .11. Verza Emil – Psihopedagogia specială. 2003 32. Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – Deficienţa senzorială. 2003 27. 1987 23. Muşu Ionel. Bucureşti. 5620/ 11. Bucureşti. Bucureşti.2010 20. 1977 30. Ştefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă. Bucureşti.Anexa nr. Stoica Adrian (coord. Editura Fundaţiei Pro Humanitas.

Inspectoratul Scolar Judetean Alba Lica ZAHARIA. Tineretului si Sportului Dumitru PANȚA. Ministerul Educatiei. Cercetarii.11.Anexa nr. 5620/ 11. Inspectoratul Scolar Judetean Prahova 14 .2010 Autori: Iolanda CĂTINEAN. Colegiul Europa Targu Mures Adrian COZMA. 2 la OMECTS nr. Inspectoratul Scolar Judetean Valcea Liana MITRAN. Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti Mariana LAZĂR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful