You are on page 1of 17

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter

Page 1 of 17

Archasch Etymologisch Symbolisme


J.W. Richter In Elsevier lees ik een interessant bericht over de colleges van de hoogleraar Paul de Blot, waarin hij stelt, dat wij slechts n ding over God weten. God heeft gezegd: Ik ben die ik ben. Meer weten we niet van hem. Daarna zijn mensen verhalen over hem gaan vertellen. Van die verhalen hebben zij vervolgens dogma's gemaakt. Dat is echter niet meer interessant. De diepste grond in ieder mens het zijn is God. Van deze God kennen wij slechts n uitspraak, waarin zijn naam wordt uitgelegd. Het lijkt dus haalbaar via dit unieke Woord Ik ben die ik ben te achterhalen, hoe deze uitleg is ontstaan. Het is al enkele jaren geleden, dat ik mij met Ik ben die ik ben. beziggehouden heb. Destijds, zo herinner ik mij, ging het om de inscriptie 1 boven de Apollo-tempel te Delphi2. Het citaat Ehyeh asher ehyeh3 behoort tot de beroemdste gedeeltes van de Thora. In het Hebreeuws betekent Hayah bestond of was. "Ehyeh" is het ego-pronomen in de imperfecte vorm. Ehyeh asher ehyeh wordt meestal vertaald als Ik ben wat ik ben alhoewel men het ook kan vertalen als Ik zal zijn wat ik zal zijn. Net zoals de inscriptie 4 boven de ingang van de tempel te Delphi is het woord Ehyeh een zuivere reeks klinkers, die op 43 plaatsen in de Bijbel kan worden gevonden. Meestal vertaalt men Ehyeh als Ik zal zijn. Soms wordt het Woord in de vorm YHVH, maar ook wel als IEVE, IEUE, Iahve, enz. geschreven.

1 2 3 4

E - of the E-symbol Engraven Over the Gate of Apollos Temple at Delphi E - of the E-symbol Engraven Over the Gate of Apollos Temple at Delphi Exodus 3:15 E - of the E-symbol Engraven Over the Gate of Apollos Temple at Delphi

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter

Page 2 of 17

Een klinkende Naam, bestaande uit klinkers


Intussen weet ik alweer wat meer. Het is nu duidelijk geworden dat de Naam van God uit vocalen moet bestaan, omdat die Naam al duizenden jaren5 lang als een zuivere reeks klinkers vertaald wordt. De symbolische betekenis van de klinkers behoorde ook al vr de Middeleeuwen tot de algemene religieuze achtergrondkennis. Algemeen werd aangenomen dat de namen Jupiter (in de vorm van Jove) en Jahwe op eenzelfde basis berusten of althans met elkaar correleren. Uit een chronologische lijst vertalingen voor de naam Jahwe, die tussen 1400BCE en circa 1900CE zijn ontstaan, kan men de voorliefde voor klinkers duidelijk aflezen6. Yehua, Ia-u-a (Ia-u), YHW, Yah, Jehovah, YH (Yah), Yahu (Hebreeuws), Ia & Ia (Grieks), IA7, 8, Iaoue, IA, Iabe, Aa9, IOA (), Ieue, Ieue, Yohoua, Yohouah, Ieoa, Ihehoua, Jehovah10, Hiehouahi, Ihevhe, Ioua, Iehoua, Iohauah, Iehouah, Iehue11, 12, Iaoouee, Iabe, Iouiee13. De tweede stap is de diagnose, dat in een groot aantal Zuid-Europese talen zoals Italiaans, Spaans, Portugees, Frans, Roemeens, Provenaals de Ego-pronomina eveneens enorm rijk aan vocalen blijken te zijn en zeer sterk op de bijbehorende namen voor de Schepper lijken: io, yo, eu, je, ieu, jau, iou, yiou14. Dit soort voorbeelden zijn in extenso gedocumenteerd in bijvoorbeeld Thou, I and We - An Analysis of Pronouns en in Bipolar Monotheism. Alleen al om deze redenen mogen wij verwachten, dat er in de namen voor God vrijwel altijd de kern voor het woord ik kunnen identificeren, zoals dat bijvoorbeeld duidelijk naar voren komt in de Provenaalse variant ieu (Ik) binnen het woord Dieu (God). In feite gedraagt zich Ehyeh als Ego-Pronomen binnen Jahwe min of meer zoalsieu in het centrum van Dieu. Wellicht zijn deze woorden ook nooit ontworpen om als vertaling te worden gelezen. Analoog daaraan is wellicht ook keizer Frederiks vocale reeks AEIOU nooit als afkorting van een motto ontstaan. AEIOU is misschien gewoon een reeks van alle vijf Romeinse klinkers in de alfabetische volgorde. Het algemene idee van het religieuze principe der godennamen baseerde kennelijk op de opeenvolgende aaneenschakeling van zuivere klinkers in de goddelijke naam. De vocale reeks was in elk geval daartoe ontworpen om te worden gezongen of gereciteerd. De vertaling van een dergelijke hymne was in eerste instantie in de meeste talen onvertaalbaar, omdat zuiver vocale klanken zonder de onheilige consonanten vrijwel nooit voor een woordvorming geschikt zijn.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Von 1400BCE bis etwa 1900CE Overzicht in appendix I van The Hermetic Codex III - Vowel Symbolism. Bronvermelding: The Name Bronvermelding: The Name Bronvermelding: Quaestiones in Exodum cap. XV geciteerd in The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux A7 - Is Galatino the first who introduced the name Jehovah in 1518? resp. Iehoua of Iihue stammen niet af van Ioue (Jupiter!), maar van het Aramees yihweh, resp. Hebreeuws Iehoua Er zijn echter andere, even hooggeachte geleerden, die bewijzen kunnen voorleggen, dat het Griekse woord voor Jave "" luidt en niet "". London Papyri. Xlvi, 446-482 Yiou & Dou in the dialect of Nimes

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter

Page 3 of 17

Woorden als losse klinkers


Tot een andere categorie bewijsmiddel behoren daarentegen de woorden voor ik en ben in sommige Scandinavische dialecten. Deze woorden zijn speciaal in deze dialecten vaak losse vocalen. Als ego-pronomen (ik) past men en als werkwoord ben de losse klinkere toe15 : e i A, betekent letterlijk: "Ik ben in klas A" A u i , i u i ? (Ik ben op het eiland in de rivier, ben jij ook het eiland in de rivier?16. Kennelijk zijn de ego-pronomina ik en het werkwoordje ben zo belangrijk geweest, dat zij als losse klinkers werden gecodeerd en door toeval tot bestanddeel van andere vocale reeksen zoals de universele reeks van alle klinkers (de naam van God) zijn geworden. Men zou een gelijkwaardige constructie in een denkbeeldig Scandinavisch dialect kunnen construeren: Als (ik) en E (ben) allebei klinkers zijn, die toevallig als bestanddeel van een geconstrueerde, maar even rijk aan klinkers opgebouwde vocale naam EIEwerden gekozen, dan is het geen wonder, dat men EIE als Ik ben wie ik ben kan vertalen. Het principe der vocale reeksen wordt echter niet alleen in de Hebreeuwse traditie, maar ook in de Romeinse en algemeen in alle Indo-Europese taalfamilies waargenomen, waar de vertaling Ik ben wie ik ben hooguit in het Scandinavische dialect, maar door de rijkdom aan consonanten verder vrijwel nergens kan worden gevonden. Wij moeten echter nog controleren of de vertaling Ik ben wie ik ben niet toevallig tot de Cargocultuur-verschijnselen behoren. Dit schijnt inderdaad denkbaar te zijn. Jahwe is analoog aan IOU in Jupiter een toevallig gekozen vocale reeks, die afgezien van de elementaire reeks vocalen geen enkele afkorting representeert en geen uitleg van de naam vereist. Van God weten wij dus slechts n ding: dat zijn naam vele eeuwen lang als een rein vocale reeks vertaald is. Meer weten wij niet. Daarna heeft men begonnen daarover legenden te verhalen en dogma's geconstrueerd. Daartoe behoort wellicht ook Ik ben wie ik ben, omdat de daarin gevonden letters toevallig even rijk aan vocalen waren. Dat speelt echter slechts een ondergeschikte rol...

15 BBC - Languages - Your Say - Weird words ingestuurd door: Magne 16 Bronvermelding: BBC - Languages - Your Say - Weird words - Troels - 2008-01-06 en Archaic Phrases

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter

Page 4 of 17

Eeuwig, huwelijk en nieuws


Uitgaande van de vocale reeks IEU, die ten grondslag ligt aan de naam Dieu (God) en het Provencaalse ego-pronomen ieu, kan men nog andere woorden met een kern IEU onderzoeken. Een van de mogelijke kandidaten is natuurlijk nieuws, dat eventueel van eeuw kan afstammen. De reeks klinkers AEIOU respectievelijk 17 beschrijven een eeuwigheid, waarin het woord eeuw geen vastomlijnd honderdtal jaren, maar eerder een onbeperkt lange tijd beschrijft. Het godsbegrip duidde dus door middel van lange klinkers een eeuwigheid aan. Iets nieuws daarentegen is niet eeuwig. Is daartoe de negatie N aan het woord ieuw toegevoegd?

Jeugd
Tot de Nederlandse woorden, die eveneens de vocale kern IEU bevatten behoren bijvoorbeeld jeugd, Latijn: IUventus. In het Frans is het gerelateerd met jeune (jong). Het is onduidelijk, welke relatie er tussen de jeugd en de oneindigheid bestaat. De relatie wordt vermoedelijk gelegd door vruchtbaarheidsprincipes, die de reproductie op jeugdige leeftijd mogelijk maken. Het omgekeerde begrip van jeugd en jeune is vieux. Beide woorden zijn echter eerbiedwaardig. In jeugd en jeune symboliseren de IEU-kernen de reproductie op jeugdige leeftijd. In vieux onderstreept IEU daarentegen de waarde van het behoudende in de oude tradities. Baseert ook het woord hieuwelijk op de eeuwigdurende verbinding? Met name de Scandinavische woorden, die op de losse klinkers (en algemeen op de -kernen) berusten, komen in aanmerking om de rol van de oneindigheid en eeuwige duur te verklaren. Deze symbolische betekenis is weliswaar archasch, maar anderzijds nog niet eens zo oud. De runenschrift is nog tot in de middeleeuwen in gebruik geweest.

De Aifik-rune
In het woordenboek der runen vind ik Angelsaksische woorden zoals ava, euwin en het Oud HoogDuitse ewa. Ewa correleert ook met het Deense dialect 18 voor het ego-pronomen Ik. Deze woorden duiden op de eeuwigheid. Tot deze categorie woorden behoren ook ava, euwin, euwinik: Als te gronde liggende rune komt AIFIK19 in aanmerking, waarvoor geldt: eternal, Icelandic: , always, a or (ai, adi, ad), to dwell, fi, time, lifetime Swedish, Danish: evig eternal Gothic: aivs, time, long time, aiveins, eternal Old High German: io, always, ewa, long time, treaty, law, matrimony, Anglo-Saxon: , ava, euwin, euwinik, euwik, ewic, eternal English: ay (<missing explanation> Always; ever.), Greek: , (<missing explanation> always), Lapland: eke, the elder uncle, ekewes, eternal, ik, eternal, iko, at night, ija, night, ekked, evening. Aifik Jufur eternal God! Lapland: Ekewes Jubmel.

17 Bronvermelding: The Name 18 for ternity - A World made of Word(s) 19 Bronvermelding: Udo Waldemar Dieterich: Das Runenwrterbuch (1844)

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter

Page 5 of 17

Fig. 1: AIFIK-Runic documentation by Udo Waldemar Dieterich (1844)

Eeuwigheid = Nacht (in Lapland)


In feite duren de nachten alleen in Lapland eeuwig lang, zodat de woorden voor eeuwigheid en nacht inderdaad correleren, maar natuurlijk alleen in de taal van de Lappen!

Awe
Verder is daarmee nog het waard awe eventueel verwant. In de etymologische databank wordt awe20 als volgt gedocumenteerd: c.1300, earlier aghe, c.1200, from a Scandinavian source, cf. O.N. agi "fright," from P.Gmc. *agiz- (cf. O.E. ege "fear," O.H.G. agiso "fright, terror," Goth. agis "fear, anguish"), from PIE *agh-es- (cf. Gk. akhos "pain, grief"), from root *agh- "to be depressed, be afraid" (see ail). Current sense of "dread mixed with veneration" is due to biblical use with reference to the Supreme Being. Awe-inspiring is recorded from 1814.

20 awe N - Online Etymology Dictionary

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter

Page 6 of 17

De I en V in het Romeinse nummersysteem


De naam IV-piter staat in eng contact met het archasche nummersysteem der Romeinen, waaraan het Imperium Romanum lang vastgehouden heeft. Opvallend is het tweetal klinkers I en V (respectievelijk U), dat de duale grondslag vormt van het Romeinse nummersysteem. Blavatsky beschouwt de I als een mannelijk en de U als een vrouwelijk symbool. Het is de vraag in hoeverre de nogal bijgelovige Romeinen de volgorde van de twee letters I en V hebben genterpreteerd. Volgens Blavatsky werd de volgorde IV positief (iustus) en VI als negatief (duivels) ervaren. Veel van deze woorden zijn direct uit het Latijn in het Nederlands overgenomen, bijvoorbeeld iustus (juist), iustitia (justitie), die allemaal op ius (het Latijnse woord voor recht) baseren. IUS correleert ongetwijfeld met IU-piter, waarin de eeuwige geldigheid van de wet op basis van de religieuze principes berust. Het aantal duale systemen in de archasche religies is legio: Janus-Jana, Dianus-Diana, Hermes, vormen naast IU-piter de oude kern van het symbolisme, dat kennelijk op een androgyne structuur gebaseerd is. De IU-kern werd door de Romeinen voor talloze beduidende woordvormingen toegepast: IUSTUS, juist, justitie, enzovoorts.

EU in het Grieks voor kenners


De Grieken pasten in plaats van de Romeinse IU de EU toe, zodat de oppergod Zeus op een EU als vocale tweeklank baseert. Zeus moet in feite analoog aan Dys en Tusco dus als Zes worden uitgesproken. Omdat de E in het Grieks als plaatsvervanger voor de I werd toegepast, moet men wellicht ook de E boven de ingang van de tempel van Apollo te Delphi als een mannelijk I-symbool beschouwen.21 Een welluidendheid wordt in het Grieks als eufonie met een EU geschreven, maar omdat het goede EU met twee gescheiden klinkers (E en U) moet worden uitgesproken, is efonie etymologisch gezien natuurlijk correcter. Het evangelie is de goede boodschap, waarin ditmaal de V in plaats van de U is blijven staan. Vrijwel alle EU- of EV-klanken zijn in het Grieks bipolaire religieuze symbolen vergelijkbaar met de IU-woorden in het Latijn.

IEU in het Frans voor kenners


In het Frans schrijft men het Latijnse woord pius (vroom) als pieux. Het lijkt er dus op, alsof het Latijnse IU in het Frans als IEU wordt geschreven. Jeudi is de donderdag, tegelijkertijd de dag van Tjeu, maar ook van Jeu, en het Provenaalse ego-pronomen ieu. Dat is niet verwonderlijk, als men erin gelooft, dat de mens als een evenbeeld (ieu, ik) van God (Jeu) geschapen is. Om te onderzoeken, of er een systematische reeks woorden met IEU-kernen in het Frans bestaat, wordt het woordenboek aan een analyse onderworpen. Op 18.11.2010 noteer ik in mijn dagboek een lijst met Franse woorden, die de kern IEU bevatten: Dieu (God), ieu (Provenaals: ik), rieur (lachen), vieux (oud), mieux (mijn), lieu (plek), lieue (mijl), lieur (schovenbindster), aeul (grootvader), aeux (voorouders), fivre (koorts), jeu (spel), jeudi (donderdag), jeune (jong), pieu (paal, bed), pieuter (maffen), pieuvre (inktvis), pieux (vroom), sieur (de heer), zieuter (kijken, loeren), yeux (ogen), yeuse (steeneik).
21 Bronvermelding: E - of the Word Ei Engraven Over the Gate of Apollos Temple at Delphi

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter

Page 7 of 17

Speciaal jeudi (donderdag), jeune (jong), pieux (vroom), sieur (de heer) en aeul (grootvader), vieux (oud) lijken mij als belangrijke woorden op de religieuze IEU-kern te berusten. Op eeuwigheid berusten wellicht: vieux (oud), aeul (grootvader), aeux (voorouders),... Veel klinkers vinden wij ook terug in het Franse woord nouveau (nieuw), als wij althans de v als een klinker u mogen beschouwen.

IOU in het dialect van Nimes


In het dialect van Nmes wijkt de woordvorming voor de religieuze kern af van het Franse systeem. Antoine Hippolyte Bigot (1825 - 1897) heeft in dit dialect in het gedicht Fraternita een duidelijk voorbeeld voor de toepassing van IOU geleverd. Alleen al in dit gedicht kan men de volgende woordkernen IOU identificeren22: Dou is Dieu (God), yiou is moi (het ego-pronomen, Joune (jeugdig), Li tou is les tiens (die van jou), dou mou is du mien (van mij). In een andere versie van dit gedicht Fraternita wordt overigens gewoon de standaard Provenaalse schrijfwijze ieu en Dieu toegepast23. In deze versie vind ik ook een ander yui-woord: iuel in de betekenis van yeux (ogen):

FRATERNITA24
Jouine estrangi, mis abihage Soun pas coupa coumo li tiu, Ti pu soun long, e toun visage Es pas de la coulou du miu, Mai toun cor bat dins ta peitrino Pr tout o ques vrai, bon e grand, Au mau soulet vires lesquino... Sis moun fraire, toco la man. De-que cerques, panle sounjaire, Acrouchouni sus toun papi? - dins lou bonur di travaiaire Moun idio cavo soun li. Pousse i rodo pr que chasco ouro Porte un pau de joio e de pan A quau trimo, patis e plouro... Sis moun fraire, toco la man, E tus, bon vil la barbo griso, Smblo quaissejes, de que vos? - Seguisse la li de Mouso, De crestian man roumpu de cos. Se li paire an fa mau, mestoune Quon trague la piro is enfant, Sis moun fraire, toco la man.
22 Yiou & Dou in the dialect of Nimes 23 Li Bourgadieiro - Hippolyte - Antoine Bigot 24 Li Bourgadieiro - Hippolyte - Antoine Bigot

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter

Page 8 of 17

Iu, dins nsti desert de sablo La miejo-luno fai la li. Lou Bon Diu, souto nsti fablo, Se mostro un pau aro, un pau pii. Crese quaima vau tout sus terro, Car ome rouge, negre, blanc, Sn lis enfant dun meme Pro... Sis moun fraire, toco la man. Iu dins ma man tne lespaso, Fau la guerro en aimant la ps: I pople quun tiran escraso Porte secous, me pause aprs. Dessus ma tsto uiausso e trono, Ai pas pu, vau toujour avans Sun cris de liberta me sono... Sis moun fraire, toco la man. Iu, pechaire! ai uno famiho, Entre pensamen e rambal, Abarisse garoun e fiho, Cor au bn e tsto au traval. I dise: - Laissas li batsto, Is iuel de Diu, rn vau pas tant Quun cor bon, uno vido ounsto... - Sis moun fraire, toco la man.

IO in het Italiaans voor kenners


In Itali wordt, dat wat in het Frans als IEU gecodeerd wordt, als IO geschreven. Jovedi of Giovedi is de donderdag. De naam is afgeleid van Jove Jupiter. Ook in het Italiaans en de bijbehorende dialecten zijn analoog aan het Frans talloze IO-woorden traceerbar. Mij vallen er (zonder woordenboek en internet) slechts een paar en passant te binnen: Dio (God), io (ik), mio (mijn), jovedi (donderdag), pio (vroom),

Y of I in het Engels voor kenners


In het Engels kan het ego-pronomen Y van Wycliffe correleren met Tyr of Tys, terwijl het moderne ego-pronomen I eerder met de door Caesar inDe Bello Gallico genoemde Dis-pater overeenkomt.

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter

Page 9 of 17

Klinkers als heilige symbolen


In het boek De Elocutione documenteert Demetrius25 de theorie der welluidendheid, waarin de klinkers een buitengewoon belangrijke rol spelen26. Het gaat daarbij voornamelijk op de juiste keuze voor potische uitdrukkingen in gedichten en redevoeringen. Zo kan men bijvoorbeeld voor het woord zon kiezen tussen en . Uiteraard concentreerde ik mijn bestudering van dit werk op de toepassing van klinkers. Daartoe kan men in de pdf-versie van het werk27 simpelweg naar vowel zoeken. Daarbij vindt men natuurlijk ook het volgende citaat in 71, pp. 224, 225, waarin de auteur beschrijft, dat de Griekse priesters de zeven klinkers in hun hymnen aan de goden toepassen: 71. In Egypt the priests, when singing hymns in praise of the gods, employ the seven vowels, which they utter in due succession ; and the sound of these letters is so euphonious that men listen to it in preference to flute and lyre. To do away with this concurrence, therefore, is simply to do away entirely with the music and harmony of speech.But perhaps this is not the right time to enlarge on these matters.28

Heilige dieren: de ezel


Dezelfde zoekprocedure paste ik vervolgens toe op Gerald Massey's Ancient Egypt dat tegenwoordig tot de categorie public domain behoort. Daarbij valt op, dat Massey suggereert, dat het door de ezel geproduceerde IA-geluid als het prototype voor de vocale reeks IAOU kan worden beschouwd, van waaruit de Egyptische taal ook al het woord voor ezel heeft afgeleid: Iu, Aiu, en Aai29. Een belangrijke indicatie is, dat het woord ezel wordt afgeleid van het door dit dier geproduceerde geluid, zodat het dier werd gereduceerd tot de twee of drie klanken, die het kan uitspreken. Het balken van een ezel als goddelijke naam? Waarom niet. De ezel is dan de ontwerper van de muzikale notenbalk, waaruit de Gnostische naam Jehovah van de zeven klinkers is ontstaan. De centrale A is later daaraan toegevoegd om de drieklank Aiu, Iao, Ioa, Iahu en uiteindelijk Jehovah te voltooien. De stappen tot deze voltooiing beginnen met een I, die wordt aangevuld met een U, en vervolgens een A, waaruit uiteindelijk Jehovah ontstaat: I I U30 I A U31 J e h o v a h32

25 26 27 28 29 30 31 32

Demetrius, of Phaleron, b. 350 B.C. Spurious and doubtful works The Vowels' Symbolism in Archaic Hymns - Notes to the vowels in De Elocutione Demetrius On style, the Greek text of Demetrius De elocutione Demetrius On style, the Greek text of Demetrius De elocutione Notes to Gerald Massey's Ancient Egypt prototype IU (to come and go) for the vowel IAOU transits: symbolized by the ass's utterance ee-aw De centrale klinker A wordt ingevoegd om de drieklank te completeren: Aiu, Iao, Ioa, Iahu Het invoegen wordt voortgezet totdat de Gnostische naam Jehovah met de zeven klinkers s ontstaan

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter 17

Page 10 of

Heilige dieren: de katachtigen


Natuurlijk heb ik gezocht naar een passende relatie tot De gouden Ezel (The Golden Ass33) van Apuleius, maar heb (nog) niets kunnen vinden. Wel kan men overwegen, dat er nog andere dieren heilig zijn, zoals katachtige , die althans in het Nederlands met een m iauw zelfs uitsluitend goddelijke vocale reeksen kunnen produceren. Is dit de reden, waarom de kat in Egypte als een god werd vereerd? Het is overigens niet alleen de kat, die met m iauw een symboolwoord produceren kan. Ook de Sumatraanse tijger produceert een geluid, dat Rudy Kousbroek in Het raadsel der herkenning fotosynthese als volgt beschreven heeft: 's Morgens waren er vaak tijgersporen rond het huis. We hoorden ze ook: een schor geluid, dat meer lijkt op het miauwen van een huiskat dan de meeste mensen denken.... Wellicht zijn er ook nog andere dieren (bijvoorbeeld de leeuw), die soortgelijke klankenreeksen produceren kunnen en in de oudheid omwille van het uitspreken van goddelijke namen zijn vereerd. Een ultimatief bewijs voor deze optie zou kunnen zijn, dat het Egyptische woord kat of leeuw analoog aan de ezel wordt afgeleid van het door dit dier geproduceerde geluid, zodat het dier werd gereduceerd tot de twee of drie klanken, die het kan uitspreken. Nog heb ik de Egyptische woord niet daarop kunnen verifiren, ook al omdat de klinkers in de Egyptische taal niet eenduidig vastliggen. Wellicht kan een ander daarop voortbouwen. Tot de katachtigen behoort ook de sfinx met de leeuwenkop. Is het wellicht een symbool voor de scheppende, hemelse God D'iaus of Miau's? Wie weet...

33 De enigste Latijse roman Latin novel die volledig behouden is gebleven - en door St. Augustinus wordt aangehaald met de titel De ouden ezel (Asinus aureus)

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter 17

Page 11 of

Appendix I Het archasche symbolisme der klinkers


Samenvatting en vertaling van The Hermetic Codex III - Vowel Symbolism Na de ontdekking van de rol der klinkers in de vertalingen van het Programmator YHWH investeerde ik enige studie in het gebruik van klinkers. In de Duitse taal wijdt men aan het symbolisme der vocalen hooguit in literaire studiekringen enkele losstaande essays, bijvoorbeeld in het Zeitschrift fr sthetik und allgemeine Kunstwissenschaft (29.1935), dat aandacht besteedt aan Paul Beyer; Ueber Vokalklangprobleme und Vokalsymbolismus in der neueren deutschen Lyrik, in: Festschrift fr Berthold Litzmann Het chronologische overzicht der YHWH-vertalingen respectievelijk YHWH-referenties duiden echter op een veel grotere invloed van de klinkers op de naamgeving voor de godheden tussen 1400BCE en circa 1900CE34: Yehua, Yawhanan (Yhanan), Ia-u-a (Ia-u), YHW, Yah, Jehovah, YH (Yah), Yahu (Hebreeuws), Ia & Ia (Grieks), IA 35, 36, Iaoue, IA ( in het Grieks en [Iah] in het Latijn), Iabe37 (voor Samaritanen), resp. Aa voor de Joden38, IOA (), Ieue, Ieue, Yohoua, Yohouah, Ieoa, Ihehoua, Jehovah39, Hiehouahi, Ihevhe, Ioua, Iehoua ( Ioua /Ioue - Jupiter), Iohauah, Iehouah (in plaats van Ioua), Iehue40, 41 Iaoouee, Iabe, Iouiee42. Alleen echte vocalen gelden als symbolen voor bijvoorbeeld de geloften, waarin halfvocalen en consonanten (de mede-klinkers) vermeden moesten worden. Het volgende overzicht baseert op de studies The Vowels in the Divine Name(s) en The Hermetic Codex III - Vowel Symbolism. De drie archasche vocale klanken A, I, U43 worden daarin als volgt gerangschikt: Een lage vocaal A, die als laag wordt gedefinieerd, omdat de kaak bij de klankvorming het laagst naar beneden moet worden gedrukt. Twee hoge vocalen I en U, die als hoog wordt gedefinieerd, omdat de kaak bij de klankvorming vrij hoog naar boven moet worden geplaatst.

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Zie details in: The Vowels in the Divine Name(s) Bronvermelding: The Name Bronvermelding: The Name De letter b in de naam Iabe kan als klank of letter w respectievelijk uu (dubbele u) worden gelezen. Bronvermelding: Quaestiones in Exodum cap. XV geciteerd in The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux Bronvermelding: The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux A7 - Is Galatino the first who introduced the name Jehovah in 1518? resp. Iehoua or Iihue not derived from Ioue (Jupiter!), but from from Aramaic yihweh, respectively Hebrew Iehoua Er zijn echter ook evenzo respectabele geleerden die kunnen bewijzen, dat de Griekse spelling voor Jave niet "".moet zijn maar "". Bronvermelding: London Papyri. Xlvi, 446-482 Details: A Review of Vowel-Symbolism

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter 17

Page 12 of

Bij het uitspreken van de naam Dyaus kan men bijvoorbeeld onderscheiden: 1. 2. 3. 4. 5. een D ter vastlegging van de eenduidige opening van het vocale spreekkanaal, gevolgd door de hoge vocale klank I in de hoge kaakpositie, de lage vocale klank A met de bijbehorende lage kaakpositie, de hoge vocale klank U met de bijbehorende hoge kaakpositie, de afsluitende S-klank als een teken, dat het vocale spreekkanaal gesloten wordt.

De consonanten schijnen daarbij slechts een bijrol bij het openen en sluiten van het vocale spreekkanaal te hebben gespeeld. Dat blijkt al uit de benaming mede-klinker, waarmee men een bijrol aanduidt: Consonant (v. lat.: con = mee + sonare = klinken).

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter 17

Page 13 of

Chronologisch overzicht van het vocale symbolisme


De belangrijkste ontwikkelingsfasen met betrekking tot het vocale symbolisme zijn in chronologische volgorde: 1. Het concept van de Indo-Germaanse religie is spoedig na de ontdekking van de IndoEuropese taalfamilies ontstaan, nadat etymologen de taalkundige verwantschapsrelaties tussen de Latijnse Jupiter/Dispiter, Gr. Zeus pater en Oud-Indisch (ai.) Dyaus Pita had ontdekt. Als wortel der Indo-Europese taalfamilies (ca. 3,500 BCE) geldt *dyeu-pter-44, die zich in de zuiverste vorm wellicht het best in het Provencaals-Franse woord Diu presenteert, dat sterk correleert met het bij deze naam Diu behorende Ego-pronomen iu. 2. De eerste documentatie van een ego-pronomen Ia-a-ti45 ofwel Ya-ti in de Assyrische schrift46 heeft wellicht geleid tot de invoering van deze woordontwerpen als een prototype voor het Semitische ego-pronomen zu verwenden. - ca. 3,000 BCE. 3. De Proclamatie van Anittas (1,700 BCE) documenteert een god DSiu-summin "onze god," of "onze Sius," een god, die behalve in dit manuscript nergens in de Hittitische Texten voorkomt. Het woord sius is het algemeen woord voor godheid en werd afgeleid van de Indo-Europese hemelse god *dyeus. 4. Een korte inscriptie uit de tijd van Amenhoteps III (circa 1400 BCE) is in Soleb gevonden en kan worden vertaald als: "Land der Bedoenen, die van Yehua"47. 5. Kuntillet Ajrud's teksten uit de negende eeuw voor Christus BCE bevatten een gesoleerde naam YHW, die zich echter wel in de buurt van het Tetragram (YHWH) bevindt48. 6. De Mesha-Stele is het oudste monument in een aan het Hebreeuws verwante taal en schrift, en is tevens het oudste object, waarin de naam JHWH vermeld wordt. 7. De Babylonische koning Nebukadnezar (ca. 600 BCE) was op de hoogte van de heilige naam, maar wel slechts in de familiaire versie Yah. 8. Cyrus was waarschijnlijk de laatste (kort na 539 BCE), die de naam Jehovah toepaste (Ezr 1:2)49. 9. Buiten de tempel gebruiken de Hebreers in plaats van het Tetraders de plaatsvervangende woorden Yah en Yahu in het Hebreeuws, respectievelijk Ia en Ia in het Grieks (wat men in talrijke archeologische en historische bewijsmiddelen uit de periode 500BCE-500CE kan aflezen.50. De spelling voor de afkorting YH luidt Yah (Hallelu-Yah in Hebreeuws en Allelou-ia in Grieks. 10. In Egypte passen de priesters bij het zingen der goden verheerlijkende hymnen zeven klinkers toe, die zij in de juiste volgorde declameren. De klank van deze vocalen is zo welluidend, dat met hieraan de voorkeur geeft boven de fluit of de lier. Bronvermelding: De Elocutione von Demetrius51

44 45 46 47 48 49 50 51

Bronvermelding: Indo-European and the Indo-Europeans gepubliceerd door Calvert Watkins Dit woord bevat zeer veel vocalen en is wellicht daarom een religieus symbool Bronvermelding: Tengri, Khuday, Deos and God - The word "God" in different languages Bronvermelding: The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux Bronvermelding: The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux Bronvermelding: The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux Bronvermelding: The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux Bronvermelding: Demetrius, of Phaleron, b. 350 B.C. Spurious and doubtful works

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter 17

Page 14 of

11. In de Mithras Liturgie (350 BCE) heeft men de zeven klinkers lange reeks ook wel beschreven als "Het eerste begin van het beginnen, 52, dat dan nog wordt gevolgd door een aantal andere, uit zuivere vocale bestaande woorden wordt gevolgd. 12. Circa drie eeuwen voor Christus werd de Grote Naam door Adonay (Heer) vervangen53. 13. Macrobius en Cicero stellen, dat het duo Janus54 & Jana de zon en maan vertegenwoordigen, daarom als de belangrijkste goden gelden en hun geschenken eerder in ontvangst mogen nemen dan alle andere goden. Janus en Janua zijn varianten van Dianus en Diana, die beide op de etymologische radix Dies (dag), respectievelijk Deus (God) baseren55. De bipolaire eigenschappen kan men identificeren in Diana, Day, Deus, Dieu, en zijn via de YaU-combinaties in Dyaus aan alle afgeleide woorden vererfd. 14. Diodorus Siculus (van 90 tot 21 BCE) vertaalt het Tetragrammaton als IA56. 15. De Joodse Encyclopedie documenteert Jahwe's schepping van een androgyne mens genaamd Adam Cadmon. Voor de uitleg van de diverse fasen bij de schepping van Eva bevestigen de Farizeers dat Adam als androgyne persoon geschapen werd.57 16. De Romeinse keizer Claudius (10BCE-54CE) voerde drie nieuwe letters in, waarvan er twee de functie der moderne letters W en Y overnamen. De belangrijkste van deze drie was de letter Y, die volgens Loeb een klank tussen de u en i in maxumus & maximus, gumnasium & gimnasium, etc. vertegenwoordigt. 17. In de periode tussen de eerste en derde eeuw verving het Romeinse Imperium geleidelijk aan de acht dagen-kalender (de nundinale cyclus) door een standaard week van zeven dagen. De destijds toegewezen namen voor de weekdagen zijn bijzonder geschikt ter afleiding van de toentertijd geldige godennamen, waaruit men een overzicht van de bijzonder vocalenrijke godennamen voor het tijdperk 100-300 AD kan aflezen58: iaou, jous, Yow, Yaou, a, jeu, joi, Jov, Jou or Jovis, gio, joi, jue, Iau. 18. Irenaeus von Lyons (130-202) heeft het woord IA ( in het Grieks, [Iah] in het Latijn) als Heer genterpreteerd59. Het Griekse Ia (wat van het oude Hebreeuwse woord Yahu afstamt) en het Samaritaanse Iabe (wat afstamt uit het Arameschen Yaw) vormen niet de enigste vertalingen voor YHWH. De naam Aa komt (vermoedelijk) overeen met een vertaling van de variant ehyeh. 19. Titus Flavius Clemens (c.150 c. 215), bekend onder de naam Clemens van Alexandria, leerde dat Gods naam Iaoue vertaald kan worden als de Ene die is en zal zijn"60. 20. Van Theodoret van Cyrus (c. 393 c. 457) wordt vaak diens these geciteerd om de naam Yahweh als Iabe (voor de Samaritanen) - respectievelijk Aa voor de Joden te spellen61.

52 53 54 55 56 57 58 59

Bronvermelding: The Vowels AEEIOYO in the Mithras Liturgy Bronvermelding: The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux Bronvermelding: Wikipedia-entry (Janus) Zie voor details: The Sky-God Dyaeus Bronvermelding: The Name Bronvermelding: Aus der Jdischen Enzyklopdie - Jewish Encyclopedia: Adam Kadmon ( Er. 18a, Gen. R. viii.) Zie voor details: The Key Morpheme - analyzing the PIE-concept Bronvermelding:The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux Hoofdstuk A9 - Today, is the pronunciation Yahweh widely accepted ? 60 Bronvermelding: The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux 61 Bronvermelding: Quaestiones in Exodum cap. XV geciteerd in The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter 17

Page 15 of

21. In een commentaar op Johannes, hoofdstuk 8 beschrijft de kerkelijke patriarch Severus van Antiochia (465-538) de Hebreeuwse God als IOA (), wiens naam men ook kan lezen in de 6e-eeuwse Codex Coislinianus. 22. Uit de Germaanse dagen van de week, die rond 200-600AD 62 zijn ontstaan, kan men de volgende godennamen en de daarin gelegen vocale kernen afleiden: *Deiwos, *Teiwaz, Ziu, Tiwaz, Tiw, Ti, Tyr. 23. De klinker is afkomstig van de rune Ansuz. Als letter van het Oud-Engelse Latijnse alfabet63 is dit teken naar de essenboom sc benoemd.. 24. Joachim of Fiore vertaalde het Tetragrammaton 1195CE als het woord uit klinkers: Ieue. 25. Paus Innocentius III vertaalde het Tetragrammaton 1200CE als Ieue. 26. Ramn Mart vertaalde het Tetragrammaton 1278CE als Yohoua. 27. Porchetus de Salvaticis vertaalde het Tetragrammaton 1303CE als Yohouah. 28. In zijn werk De vulgari eloquentia (1303-1305) beschrijft Dante Alighieri in eerste instantie dat de naam El de eerste door Adam uitgesproken woordklank geweest moet zijn. In de Goddelijke Komedie corrigeert Dante dit idee echter en schrijft nu dat God in Adams taal I genoemd werd en pas later na de Babylonische spraakverwarring in het Hebreeuws El genoemd werd (Paradiso, 26.134)64. 29. Wycliffe (1390 CE) paste in zijn vertaling van de Bijbel als ego-pronomen65 de hoofdletter Y66 in plaats van het moderne Engelse woord I toe. 30. De Habsburger keizer Frederik III (1446 CE) werd gefascineerd door de vocale reeks AEIOU, waarin alle klinkers in alfabetische volgorde van het Latijnse alfabet voorkomen. 31. Nicholas van Cusa (1455 CE) vetraalde YHWH als Ieoa, Ihehoua respectievelijk Jehovah67. 32. Marsilio Ficino (1474CE) vertaalde het Tetragrammaton als Hiehouahi. 33. Volgens Joh. Pic della Mirandola (1463-1494) geloofden talrijke Hebreeuwse wetenschappers dat de naam Iehoua van Ioue (Jupiter) afstamde. Deze naam zou in eerste instantie in Ioua en vervolgens in Iehoua getransformeerd zijn68. 34. Johannes Wessel Gansfort (1480) vertaalde de naam van de Vader in het Onze Vader als Iohauah69. 35. Jacques Lefvres d'taples (1509CE) vertaalde het Tetragrammaton als Ihevhe.

62 63 64 65 66 67

Zie voor details: The Key Morpheme - analyzing the PIE-concept Zie voor details: Old English Latin alphabet Bronvermelding: E - of the Word Ei Engraven Over the Gate of Apollos Temple at Delphi Het persoonlijke voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud Bronvermelding: From Hosea 11-9: Y am hooli in the myddis of thee Bronvermelding: The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux A7 - Is Galatino the first who introduced the name Jehovah in 1518? 68 Bronvermelding: The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux A8 - Was the pronunciation Jehovah widely accepted in the 16th century ? 69 Bronvermelding: The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter 17

Page 16 of

36. De Franse vertaler Pierre Robert Olivtan beschrijft in zijn werk Apologie du translateur (Apologie van de vertaler) uit het jaar 1535, dat Gods naam in het Hebreeuws (in plaats van Ioua) beter als Iehouah moet worden vertaald, omdat in de eerstgenoemde variante de aspiratie van de letter H ontbreekt70. 37. Sbastien Chateillon (1555 CE) vertaalde het Tetragrammaton als Ioua. 38. Michael Maier's Symbola aureae mensae beschrijft 12 alchemisten, die allemaal met een voor ieder afzonderlijk karakteristieke letter gesymboliseerd worden. In het zesde hoofdstuk beschrijft hij Albertus Magnus71, die naast een androgyn paar met een letter Y in de handen wordt afgebeeld. 39. De Provencaalse Frederi Mistral (1853 CE) paste in zijn gedicht Mirio een ego-pronomen iu (ik) en het daarmee sterk correlerende woord Diu (God) toe. 40. De Joodse encyclopedie van 1901-1906 beschrijft dat de kerkelijke patriarchen het Hebreeuwse Tetragrammaton als "72" vertaalden. In de magische papyri wordt de heilige naam in Griekse spelling vertaald als Iaoouee, Iaoue, Iabe... Deze drie spellingvormen zijn gelijkwaardig, waarbij "Iabe" als de Samaritaanse spelling beschouwd wordt73. De optimale Griekse schrijfwijze is Iouiee74. Deze voorbeelden uit het archasche symbolisme gelden als bewijzen voor de these, dat de vocalen tot de belangrijkste symbolen der archasche etymologie en religie moeten hebben behoord. Pure vocale reeksen zoals de vertalingen voor Jahwe en IU-piter zijn als belangrijke godennamen gedecodeerd. Enkele namen (zoals bijvoorbeeld Dyaus, Dios, Zeus) worden door medeklinkers (D, T, Z en S) omsloten, die kennelijk ter inleiding en afsluiting van het vocale spraakkanaal dienen. In het Middellandse Zeegebied correleren de godennamen (zoals bijvoorbeeld in het Provencaals Diu (Gott) met het bijbehorende ego-pronomen, zoals: iu (ik), of Dio met het bijpassende ego-pronomen io. Uit het bovenstaande overzicht kan men aflezen, dat het vocale symbolisme tussen 3500 BCE tot ongeveer 1900 na Christus nooit werkelijk verloren is gegaan.

70 Bronvermelding: The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux 71 Bronvermelding: de afbeelding bevindt zich op pagina 262 in Symbola aureae mensae duodecim nationum (gepubliceerd in: 1193/1206 1280) 72 Er zijn echter ook evenzo respectabele geleerden die kunnen bewijzen, dat de Griekse spelling voor Jave niet "".moet zijn maar "". 73 Bronvermelding: Iaoue - Definition 74 Bronvermelding: London Papyri. Xlvi, 446-482

Versie: 30-04-13

Archasch Etymologisch Symbolisme J.W. Richter 17

Page 17 of

Inhoud
Een klinkende Naam, bestaande uit klinkers........................................................................................2 Woorden als losse klinkers...................................................................................................................3 Eeuwig, huwelijk en nieuws.................................................................................................................4 Jeugd................................................................................................................................................4 De Aifik-rune.................................................................................................................................4 Eeuwigheid = Nacht (in Lapland)...............................................................................................5 Awe..................................................................................................................................................5 De I en V in het Romeinse nummersysteem........................................................................................6 EU in het Grieks voor kenners.........................................................................................................6 IEU in het Frans voor kenners.........................................................................................................6 IOU in het dialect van Nimes..........................................................................................................7 IO in het Italiaans voor kenners.......................................................................................................8 Y of I in het Engels voor kenners....................................................................................................8 Klinkers als heilige symbolen..............................................................................................................9 Heilige dieren: de ezel.....................................................................................................................9 Heilige dieren: de katachtigen.......................................................................................................10 Appendix I Het archasche symbolisme der klinkers......................................................................11 Chronologisch overzicht van het vocale symbolisme....................................................................13