You are on page 1of 20

1

2


Ars Satanica

witynia Diaba

3


4

5

Kult Szatana

Satanizm Ortodoksyjny [Teistyczny] jawi si na mapie naszego kraju niczym
wybryk natury, stajc si obiektem niezrozumienia wrd osb utosamiajcych si
z pismami ntona aVeya, z jego Bibli Szatana i organizacj, ktr stworzy (oci
Szatana). Nie mam pojcia dlaczego ludzie chc nazywa Satanizmem filozofi
humanizmu otoczonego mitycznym mrokiem i staraj si wszelkimi sposobami
dowie, e jest to jedyna definicja Satanizmu. Dlaczego wytworzy si w Polsce ruch
zwany "Satanizmem Intelektualnym", zakadajcy, e kady inny diabelski ruch musi
by ju z samej definicji nie-intelektualny? witynia Diaba powstaa z inicjatywy
kilku praktykantw Czarnych Sztuk, ktrzy ju od dawna nie widzieli w owych
podziaach wikszego sensu, w traktowaniu kadego inaczej mylcego czowieka jako
heretyka, w wytwarzaniu sztucznych dychotomii...

Traktuj Szatana jako bliej niesprecyzowany byt, bardzo realny, ktrego
obecno wyczuwam podczas obrzdw, w yciu codziennym, podczas praktyk
medytacyjnych... Co ciekawe, wielu czonkw ocioa Szatana podziela mj punkt
widzenia, jednak poczucie winy spowodowane dogmatem ateizmu nie pozwala im na
pene wyraenie swojego zdania. Porzucamy w tym miejscu tak wskie postrzeganie
Satanizmu, nie chcc przechodzi z niewoli Biblii chrzecijaskiej pod but
Biblii Szatana.
Czy wyznawanie Szatana pod postaci upersonifikowan ma sens? Mnie o to nie
pytaj - kady czowiek ma prawo do wasnego zdania, do wysnuwania wasnych
wnioskw. ady posiada inny zmys estetyki, przez co inaczej wyobraa sobie Ducha
Ciemnoci. ady posiada inne dowiadczenia.6


Dla mnie osobicie sam podzia na teizm/ateizm jest mieszny. Co oznacza w ogle
"ateizm". est to nowe sowo, ktrym zastpiono redniowieczny termin "pogastwo"
("poganin" - z aciny po prostu "wieniak"). Oba terminy s obraliwe w stosunku do
osb niewierzcych w chrzecijaskiego tyrana, w takim samym stopniu, w jakim
hebrajskie "goj" (zwierz) jest obraliwe dla nie-ydw.

eli uywamy terminw teistyczny/ortodoksyjny/tradycyjny - traktujemy je jako
manifestacj swojego stanowiska.

Nasze stanowisko jest nastpujce: wyjd poza ramy utartych definicji.
Przesta analizowa pod ktem narzuconych stereotypw, sofizmatw i barier
jzykowych. Nikt nie potrzebuje ateistycznych Satanistw, teistycznych Satanistw,
czy "intelektualnych" Satanistw. eli pierwotna energia, ktr nazywamy
Szatanem, istnieje w czasoprzestrzeni nie jako kolejny archetyp, a realny byt na
poziomie transcendentalnym i wpywa na wiat widzialny - zapewne jest si o wiele
bardziej subteln ni si na pocztku wydaje.

Dlaczego Szatan? Poniewa historycznie, filozoficznie i okultystycznie stanowi
personifikacj idei, nauk i de jakie reprezentuj sob ludzie tacy
jak my: ikonoklaci, heretycy, transhumanici, romantycy i odmiecy

7

Dowiadczenie Obecnoci Szatana

udzie maj tendencj do opierania swoich opinii o sowa innego czowieka.
Dlaczego przyjmujesz sowa jakiego guru za pewnik? Pozwalasz aby steroway Tob
media, panujce trendy, opinie ludzi, ktrych nie znasz osobicie. Pozwalasz sob
kierowa.
Satanizm i magia opieraj si na osobistym dowiadczeniu. Nie istnieje co
takiego, jak niepraktykujcy okultysta. agia to rzecz bardzo osobista, a kontakt
z siciem Ciemnoci jest indywidualn spraw kadego wyznawcy. Nie moesz
opiera swojej wiedzy na historiach drugiej osoby, poniewa (I) postrzeganie zalene
jest od naszej natury, (II) nie istnieje aden bezporedni sposb sprawdzenia
prawdziwoci sw drugiej osoby, (III) celem magii nie jest budowanie teorii odnonie
zjawisk - magia jest narzdziem do zwikszenia kontroli nad naszym otoczeniem.
U podstaw praktyki magicznej ley zwizek przyczyny ze skutkiem.
Wymawiajc pewne sowa, po wykonaniu pewnych gestw - manifestuj si konkretne
energie. Nie musisz wiedzie na jakich zasadach dziaa telewizor, aby mc z niego
korzysta. iczy si akcja i reakcja.
Wiem, e Szatan istnieje, poniewa to sprawdziem. anifestowa si w rnej
postaci - czasem by gosem w mojej gowie, czasem przedziwnym zbiegiem
okolicznoci, innym razem fizyczn postaci w izbie rytualnej. a w niego nie wierz -
ja wiem o jego istnieniu. Czy Ty te wiesz o jego istnieniu? moe tylko o nim
syszae? wisz, e uwierzye w Szatana. Teraz spraw, by Szatan uwierzy
w Ciebie.
adym oddechem, czynem i myl czcij jego Istot, poniewa yciem penym
radoci, ekstaz i owieceniem oddajesz mu hod. Niechaj jego nauka prowadzi Ci ku
peni ycia. Czy nagrzeszye dzisiaj ju wystarczajco?

8
Transhumanizm

Jednym z celw naszych magicznych praktyk jest ewolucja. Ewolucja na kadym
poziomie. Istotnych zmian w wiadomoci mona dokona przy pomocy paru technik:

Inynieria Wewntrzna - technika polegajca na zmianie percepcji Czarnego Maga.
Odrzucenie przestarzaych i pytkich definicji, rozwj empatii (rozumianej jako
transpersonalne zczenie si ze wiatem znajdujcym si wok nas), umysu i woli.
Komunia Astralna - przebywanie w towarzystwie ocy Ciemnoci: znajdowanie si
pod wpywem dynamicznie oddziaujcych na nas rocznych Energii skutkuje trwa
przemian adepta. wic bardzo dosadnie - przebywanie w towarzystwie Szatana
samo w sobie pozwala na osignicie wyszego poziomu istnienia.
Praktyczne dziaanie w wiecie rzeczywistym - dowiadczenia realnego ycia,
manifestacja Szatana w wiecie zewntrznym, projekcja istoty sicia Ciemnoci
na samego siebie (awatar Szatana).

To bardzo oglny opis jedynie nakrelajcy sposb Satanistycznego postrzegania
rozwoju. Prawdopodobnie istniej inne techniki ewolucji, jednak ksika nie ma
na celu narzucania ogranicze na wyznawcw Szatana. Rozwi w sobie wasny
system, kierujc si intuicj i dowiadczeniem. Pamitaj, e istotny jest cel - nie rodki.
rodki stanowi drog. Satanista jest jak kot - chodzi swoimi ciekami.
Sednem transhumanizmu jest wiara w moliwo rozwoju jednostki. Denie do
doskonaoci ma u podstaw uczucie, e pierwotny stan czowieka nie jest etapem
kocowym i moliwe jest przeobraenie si w co wicej. ady czonek wityni
Diaba ma obowizek rozwijania swoich naturalnych umiejtnoci z poytkiem dla
wsplnoty, jak i samego siebie. ucyfer jest bstwem owiecenia i jedn z manifestacji
Szatana.

9
Metachaos

Przyjrzyjmy si dogbnie Chaosowi. W popularnej wiadomoci chaos oznacza
stan bezadu, przypadkowo i dynamik. Sama istota Chaosu jest jednak duo
bardziej skomplikowana. Jego esencja jest bardziej zagadkowa i o wiele bardziej
zoona. Chaos potrafi zmieni si zupenie bez powodu w ad, aby nastpnie wchon
porzdek w kotujc si substancj. Potrafi stanowi seri dynamicznie nastpujcych
po sobie sekwencji, bdcych logiczn sum przyczynowych zmian, aby nieoczekiwanie
dokona cakowitej metamorfozy w co zupenie innego. Potrafi wytworzy idee,
archetyp bd fizyczn manifestacj w obiektywnej rzeczywistoci, aby nastpnie
j zniszczy. Raz jest czym abstrakcyjnym, aby za moment sta si bardzo
rzeczywisty. Przenika wszechwiat, stanowic esencj wszystkiego, jednoczenie bdc
czym transcendentalnym. Te par przykadw ukazuje wielowarstwowo Chaosu,
ktry bdc wszystkim, nie jest niczym konkretnym. ona opisa go, jako co,
co "jest tym, czym nie jest".
Rzeczywisto jest jak plastelina - mona modelowa j zgodnie z nasz wol
dziki agii. agi w tym miejscu naley rozumie jako akt Woli - myl kierowana
projekcj, napdzana konkretnymi emocjami stanowi iskr powodujc zmiany
w realnym wiecie.
Teoria jest mniej wana od praktyki. Porzu ksigi. iczy si tylko Twoje
dowiadczenie. Twoja percepcja jest waniejsza od percepcji innego czowieka,
poniewa wiara stanowi hamulec w poszukiwaniu, wiedza natomiast rodzi si poprzez
osobiste dowiadczenie.
Twrz, niszcz i raduj si wiatem. miej si z samego siebie, jednoczenie majc
do swojej osoby wielki szacunek. Nic nie jest takim, jakim si wydaje. Twoje pogldy
s zalene od dowiadczenia i stanu psychicznego na dan chwil i nie moesz
zagwarantowa, e za jaki czas nie ulegn cakowitej transfiguracji.

10
Korzenie Satanizmu

Wiele osb doszukuje si pocztkw Satanizmu w wierze chrzecijaskiej.
Oczywicie, sowo Szatan prawdopodobnie pochodzi bezporednio od hebrajskiego
uw - "oskaryciel" i arabskiego - "przeciwnik". Szatan jest upadym anioem,
ktry sprzeciwi si HVH (od, He, Vau, He). donai, nie lubic krytyki, dc ku
jednolitoci i podporzdkowaniu sobie wiata, skaza Ducha Wolnoci na banicj,
jednoczenie rozsiewajc wrd swoich owieczek propagand nienawici skierowan
przeciw Jego Piekielnej oci. Strach ogarn Niebiosa po spoyciu przez Ew owocu
z Drzewa Poznania. Tyran odebra ludzkoci niemiertelno, nazywajc wiedz
grzechem pierworodnym.
Niektrzy twierdz, e sowo Szatan ma o wiele starsze konotacje: e w jzyku
hebrajskim sowo szatan oznacza "przeciwnika", ale nie jest to pene rdosowie.
Pene okrelenie wedug tej teorii brzmi u w_ n, i wywodzi si od sformuowania n
nw albo "syn poranku" zaczerpnitego z ryjskiego, proto-Kaannejskiego "Baal
ze Shaharu", ktre byo okreleniem Baala, pana witu, odpowiednika greckiego
Fosforosa i aciskiego ucyfera. Baal by najpopularniejszym bstwem w Europie
przez dugi okres czasu, i jego imieniem nazwano celtyckiego Bela, norweskiego
Baldura, oraz greckiego Apolla (A-ball-o). Powszechnie uwaano, e Baal przyj
rne formy i owe formy stay si podstaw tradycyjnego pogastwa.
Rodzimowiercze konotacje imienia ego Piekielnej oci otwieraj wrota ku
szerszej interpretacji. Warto si zastanowi skd waciwie przyby do nas Szatan.
Czy jest to ta sama posta, ktra w mitologii greckiej nosia imi Prometeusza?
Czy sowiaski Weles nie jest tym samym bytem, ktremu oddajemy cze?
Bardzo moliwe, e diabelska odyseja trwa od pocztku istnienia ludzkoci, a sam
Szatan manifestowa si na ziemi pod rnymi imionami i pod rn postaci, niosc
ludzkoci wolno, potg i niemiertelno.

11
witynia Diaba

witynia Diaba jest zrzeszeniem ludzi dziaajcych w wiecie realnym.
Nie jestemy zainteresowani korespondencj z ciekawskimi, tworzeniem setek
wirtualnych kont czy skupieniem si na dziaalnoci w sieci. Takie inicjatywy s
dobre, jeli uywa si ich w cile okrelonym celu. Takim celem moe by zwrcenie
na siebie uwagi. Proponujemy alternatywne spojrzenie na otaczajc czowieka
rzeczywisto. Tej rzeczywistoci nie znajdziesz w internecie.
estemy zwart grup, ktra wie czego chce - ma uksztatowany wiatopogld,
swoje wasne prywatne ycie, czsto rodziny i sta prac. Nie jestemy kkiem
szachowym gimnazjalistw, ktrym utosamienie si z Satanizmem daje poczucie
wyszoci.
Nie interesuje nas pomaganie dzieciakom chorym na depresje czy inne
kompleksy. Nie bdziemy nikogo nawraca czy wskazywa drog. eli czujesz,
e Satanizm jest wanie dla Ciebie - sprawd to na wasn rk. eli po jakim
czasie nie przejdziesz na buddyzm, chrzecijastwo lub nie wstpisz do ocioa
Latajcego Potwora Spaghetti - moliwe, e wanie odnalaze swoj drog.
Ch kontaktowania si z siciem Ciemnoci i podanie za jego gosem to
szlachetny wybr, ale do praktykowania Satanizmu nie potrzebujesz adnej
organizacji. Oczywicie, moesz chcie zawrze znajomoci z ludmi podobnymi do
Ciebie, przeanalizowa to, czego si do tej pory nauczye, dowiedzie si o pogldach
innych Satanistw etc. Wanie w takim celu powsta nasz portal. Nie potrzebujesz
przynalenoci do wityni Diaba, aby przyj na siebie znami Bestii.
estemy nieufni. Nie chcemy, aby w naszym gronie znalaza si
nieodpowiednia osoba. eli chcesz zasili szeregi dynamicznie dziaajcych osb,
bra udzia w projektach wityni, praktykowa Czarne Sztuki i posi trudno
dostpn i przez wielu nierozumian wiedz - bdziesz musia udowodni nam, e si
nadajesz.

12

W wityni nie ma tajemnic. ady czonek jest traktowany z szacunkiem.
ednake wikszo naszych spostrzee to prywatne pogldy i nie myl,
e posiadamy elazne wzorce mylowe. To nie koci katolicki. Tutaj kady ma swoj
wizj Szatana, kady ma za sob praktyk magiczn i swoje dowiadczenia z ni
zwizane. Inno to nie obelga - to cecha wrd nas poszukiwana. To, co nas
wszystkich czy, to szacunek dla ocy Ciemnoci, podanie pod prd. Wszyscy
jestemy magami.
Wszyscy znamy si osobicie. Niekoniecznie oznacza to wiedz na temat ycia
prywatnego czonkw, poniewa takie rzeczy nas zwyczajnie nie interesuj.
oesz robi co chcesz, pracowa bd nie pracowa gdzie chcesz, kocha si z kim
chcesz i y jak chcesz. Satanizm niesie ze sob przesanie wolnoci. Czonkowie bior
udzia w projektach, na ktre maj ochot. Nie musisz uczestniczy w kadym
przedsiwziciu. To Twj wybr. Przyzwoito nakazywaaby wzicie udziau raz na
jaki czas w grupowym oddaniu hodu Naszemu Panu Szatanowi. eli nie chcesz bra
udziau w adnym projekcie, zastanw si nad sensem twojego czonkostwa.
Posiadamy kapanw, ktrzy poprzez swoje umiejtnoci i oddanie udowodnili,
e s godni piastowa owe stanowisko. apan posiada osobisty kontakt z Szatanem,
yje swoj wiar, manifestuje nasz etos wszdzie, gdzie si pojawia.
eli czujesz, e chciaby/chciaaby wstpi do naszej wityni - napisz pod
podany adres mailowy. eli drog korespondencyjn udowodnisz, e jeste szczerze
zainteresowany/zainteresowana Satanizmem, posiadasz jak wiedz, zarwno
teoretyczn jak i praktyczn - sowem, jeli uznamy, e si nadajesz - zostanie
wyznaczone miejsce i termin spotkania. eli wszystko o czym rozmawialimy, okae
si prawd i jeeli nadal wykaesz ch przyczenia si do nas, wwczas zostaniesz
poddany/a inicjacji i staniesz si czonkiem wityni.

13
Gdzie Jest Teraz Twj Bg?

Twj Bg jest mioci. Gdzie podziewa si jego mio, gdy setki osb umieraj
w mczarniach, gdy dzieci goduj, a epidemie zbieraj swoje niwo?
Z chrzecijaskiego punktu widzenia dusze mczennikw id do Nieba, wic
moe jest to przejaw boskiej mioci? Syszaem, e mrok jest brakiem wiata,
a cierpienie jest wanie brakiem Boga. Ty te tak uwaasz? Cierpienie Jezusa jest
brakiem Boga? Cierpienie caej armii mczennikw, wojownikw za wiar i kretynw,
ktrzy codziennie uczszczaj do swoich kociow nazywasz brakiem Boga?
Czyby Bg ich wszystkich opuci? Bg wystawia swoich wiernych na prby.
Pastwi si nad nimi, napawajc si cierpieniem swoich owieczek. To jeszcze Bg czy
ju Szatan?
Inkwizytorzy palili osoby podejrzewane o herezj bez sdw, w myl zasady: jeli
to grzesznik - zostanie oczyszczony z win i trafi do Nieba. eli by niewinny i tak trafi
do Nieba - tak wic mordowanie pogan przynosio same korzyci! Rzeczywista wina nie
miaa adnego znaczenia.
Religia chrzecijaska umiera. Nikt ju nie potrzebuje Boga. Bg sta si
reliktem przeszoci, spychanym w cie, aby umar w cakowitym osamotnieniu.
Jednak jego kltwa ciy na ludzkoci. Nazareska wizja wiata wie rce
sloganami o rwnoci, bezpieczestwie i pacyfizmie.
Rwno to mit. udzie nie s sobie rwni. Niewolnicy narkotykw, alkoholicy,
biznesmeni finansujcy przedsiwzicia na du skal, politycy globalnie wpywajcy
na losy wiata ... Twoja pozycja spoeczna jest wprostproporcjonalna do Twoich
wpyww.
14
Twrcza jednostka, ktrej przywieca wysza idea, kreatywnie dca do
postawionych sobie celw - tak manifestuje si Satanistyczny etos. Twrca jest o wiele
wartociowszy od pijawki.

Z bezpieczestwem wie si inercja, zamykanie si w zotych klatkach.
Chorobliwe obstawanie przy bezpieczestwie skutkuje strachem przed wiatem
zewntrznym, przed dziaaniem, prowadzi do nihilizmu w najgorszej postaci.
ycie samo w sobie nie ma wartoci. ycie jest wartoci jeli potrafisz radowa si
kadym dniem, dziaa zgodnie z wasnym upodobaniem i natur. eli nie cieszysz si
pobytem na tym wiecie - umare za ycia. Fizyczne samobjstwo jest wwczas jedynie
logicznym nastpstwem, etapem rozkadu.

Pacyfizm wynika z mani bezpieczestwa. ady dzie jest walk. by y
trzeba zabija. Twj brzuch jest cmentarzem martwych rolin i zwierzt - zabitych,
aby Ty mg dalej y. Wojna jest procesem doboru naturalnego - sabi gin, a lepiej
przystosowani zwyciaj. Wojna wymaga nieustannego czuwania i pracy nad sob.
ycie naley do odwanych.


Poznae prawdziwe oblicze hebrajskiego Boga.


lcz dalej albo wsta, by y wiecznie!

15
Anty-LaVeyanizm

Wojna ideologiczna toczona przeciwko "ateistycznym Satanistom" ma swoje
gbsze podwaliny. Nie stanowi tak naprawd istotnego punktu w celach, jakie obraa
witynia Diaba. Gwnym powodem deklaracji wrogoci w stosunku do owych
hipokrytw jest uzmysowienie wyznawc Diaba kilku faktw.
Najwaniejszym z nich jest paradygmat. eli znasz oci Szatana oraz cele
"polityczne" aVeya, wiesz doskonale o jego chci przedefiniowania Satanizmu jako
"religii/filozofii wymylonej przez ntona aVeya". Totalitarne zapdy CoS
(Church of Satan) w tym kierunku spotykaj si z naszym naturalnym oporem.
Nie chcemy tak wskiej definicji kultu Szatana, tym bardziej, e zupenie
nie zgadzamy si z pojmowaniem Satanizmu propagowanym przez w oci.
Definicje potrafi nie ze sob olbrzymi adunek emocjonalny oparty na
archetypicznym postrzeganiu czowieka i takowe przedefiniowanie ju zaczyna
wywiera na polskie rodowisko satanistyczne znaczcy wpyw (popularno Biblii
Szatana robi swoje).
Co oznacza w ogle "ateizm". est to tak naprawd nowe sowo, ktrym
zastpiono redniowieczny termin "pogastwo" ("poganin" - z aciny po prostu
"wieniak"). Oba terminy s obraliwe w stosunku do osb niewierzcych
w chrzecijaskiego tyrana, w takim samym stopniu, w jakim hebrajskie"goj" (zwierz)
jest obraliwe dla nie-ydw.
Po co klasyfikowa Satanizm terminami narzuconymi nam przez naszych
wrogw? Cige podkrelanie naszego teizmu nie niesie ze sob niczego dobrego, poza
jasnym nakreleniem stanowiska w paru kwestiach. Nie chcemy tak wskiego
postrzegania rzeczywistoci przez wyznawcw.
Przeam barier skostniaych definicji. Potraktuj to jako pierwszy krok swojego
samorozwoju.

16
Satanistyczna Moralno

Sowo "moralno" budzi skrajne emocje. Pojcie moralnoci jest le rozumiane
w dzisiejszym, przepenionym nazareskim poczuciem winy, spoeczestwie.
le rozumiana moralno prowadzi do poddastwa i uwstecznienia jednostki.
Satanista jest czowiekiem wolnym. Szatan, dawca wolnoci, buntownik
i heretyk stanowi si popychajc jednostki ku odmiennoci, arbitralnoci i osobistej
boskoci. Heretyk nie moe y prawami owiec.

Co to jest moralno? est to zbir norm, ktre definiuj dobro i zo.

Dobro i zo w szerszym kontekcie nie maj racji bytu, poniewa uniwersalna
moralno zakada rwno ludzi i homogenizacj spoeczestwa. Nie czujemy si
powizani z wyznawcami nazareskiego bkarta. "NIE ODDAM MOICH PRAW
INNYM BOGOM" - rzek Szatan w IV rozdziale -JIL-W. Czy my moemy odda
swoj wolno innym?
yjemy poza dobrem i zem. estemy ponad kodeksami i dekalogami.
Fryderyk Nietzsche pisa, e naley by ponad Dobrem i Zem, ale nie poza "Si
i Zem". Definiowa dobro jako si popychajc ludzi do rozwoju, jako afirmacj ycia
i kult siy, a zem nazywa inercj, sabo i negacj ycia.
Stare pojcie moralnoci musi zgin. eli owo rewolucyjne pojcie
Satanistycznej moralnoci brzmi jak herezja - widocznie stanowi samo w sobie istn
Czarn sz, ktrej zadaniem jest zmienienie jednostki i popchanie jej na wyszy
stopie samorozwoju.
Nie klkaj przed krzyem w adnej jego postaci. Rozerwij kajdany grzechu
i raduj si yciem, poniewa stanowi ono dar Naszego Pana Szatana.

17
Wysze Cele

Fanatyzm, zalepienie i altruizm - po drugiej stronie barykady: skrajny egoizm,
pasywno i nihilizm. Czy tak wyobraasz sobie wybr midzy dziaaniem
i nic nie robieniem? Widzisz jedynie moliwo powiecenia si dla dobra jakiej idei
albo cakowite odcicie si od spoeczestwa? este w bdzie.
Dobro/zo, ciemno/wiato - sztuczne polaryzacje konstruowane s przez
sprytnych inynierw spoecznych. S klapkami na oczach niewiadomych owiec.
Pokazuj dwie drogi - t waciw oraz przeciwn do niej jako jedyn moliw
alternatyw. lternatywy narzucone przez system nie s alternatywami.
Nikt nie pokae Ci drg na przeaj, poniewa s ukryte.
Celem ponadosobowym Satanistw jest owiecanie. Nie wszyscy musz zosta
obudzeniu. Nas interesuje konkretny typ ludzi. Czowiek rodzi si albo panem albo
niewolnikiem. Owiec jest znacznie wicej od wilkw. Wilki ywi si owcami.
Istnieje zjawisko zwane rezonansem. Konkretny rodzaj ludzi rezonansuje
z Satanizmem. Satanici tworz specyficzn ras. Wiele osb nie pasuje do
spoeczestwa. Nie mam w tym miejscu na myli nieprzystosowania, ktre jest
wynikiem saboci. am na myli prawdziw odmienno, faustowski pocig do
zakazanych owocw, wiedzy i potgi, prometejski pierwiastek w duszy wyszej istoty.
To jest rodzaj ludzi, ktrzy zasilaj nasze szeregi.
Chcemy by latarni dla tych ludzi. Nie wiato wiedzy na tak skal, aby
kada bdzca istota, ktrej zbrzyd wiat motochu, moga odnale oywczy wiatr
ycia. Pokazujemy prawdziw alternatyw. aemy zrywa kajdany.
Czy jest to egoizm? W pewnym sensie - tak. Owiecamy jedynie tych, ktrych
natura rezonansuje z nasz. Szara masa nas nie interesuje.

18
cieka Lewej Rki

cieka ewej Rki stoi w opozycji do DE religii. HP (ang. eft Hand
Path) jest drog indywidualizmu, osobistej boskoci i triumfem woli. RHP (ang. Right
Hand Path) stanowi zdogmatyzowan tradycj, bezpieczny szlak posusznego
podania za ponadpersonalnym bogiem/mistrzem.
HP jest ponad podziaami na anarchi i tyrani, indywidualizm
i kolektywizm, egoizm i altruizm. To s sztuczne pojcia, dogmaty. ade pojcie
mona przedefiniowa: w kadej tyranii mona znale indywidualizm,
jak i w kadym systemie anarchistycznym totalitaryzm.
Satanizm nie babra si w bezsensownych prbach naoenia na siebie smyczy
konkretnych paradygmatw myleniowych. Satanizm jest rewolucj na kadym polu,
a za cel obra triumf indywidualnej woli!
Nasza droga wymaga wielkiego poczucia humoru. Szatan czsto kusi
konformizmem, strachem, smutkiem - to wanie miech diaba, kpicego z naszego
zudzenia potgi. eli mylisz, e Satanizm jest drog samozadowolenia i wiecznego
szczcia, musz ci zawie. eli chcesz chodzi cigle umiechnity - moliwe e le
trafie. Poszukaj szczcia w religiach takich jak buddyzm czy Wicca. One chc da
Ci szczcie. y oferujemy wielko!
Tutaj dowiadczysz ekstazy ycia, nieopisanego zaspokojenia, nieskoczonego
blu i bezdennego smutku. Szatan poprowadzi ci przez lin nad przepaci.
Dowiadczysz namacalnego roku: zobaczysz rzeczy, o ktrych nawet nie nie - ale
wszystko ma swoj cen. Staniesz twarz w twarz ze swoimi najgbiej ukrytymi
lkami. Zobaczysz to, czego zobaczy nie chcesz. I jeli ktrego dnia zabraknie Ci
poczucia humoru - jeli w kocu polizgniesz si na linie... spadniesz w przepa.
cieka ewej Rki naley do odwanych.

19
Dowiadcz Mroku

rok nas otacza. Ciemno nie jest czym niedowiadczalnym, teori uknut
w celu alegorycznego opisania wiata.
asy s bardzo specyficznym miejscem. Za dnia jawi si nam jako oazy spokoju,
beztroski i czasem tak bardzo potrzebnej samotnoci. Noc las pokazuje nam swoje
alternatywne oblicze - zamienia si w ciemn i tajemnicz istot, cienist besti.
Wielu czuje podwiadomy strach przed spacerem w godzinach nocnych wrd mrokw
drzew. Noc budz si czsto niebezpieczne dla ludzi zwierzta, kady szelest odbija
si echem o konary, ktre samym swoim skrzypieniem wywouj dziwne wizje
w naszych umysach. Tajemnicze ksztaty, odgosy i ciemno...
Opuszczone cmentarze rzucajce wyduone cienie, ruiny zapomnianych
nagrobkw odbijajce trupi powiat ksiyca... Czasem, gdy wiatr dziwnie zawodzi,
zastanawiasz si - czy to na pewno jeszcze wiatr.
Zgliszcza starych domw dawno porzuconych przez mieszkacw.
ury nadgryzione zbem czasu, od ktrych wieje jaki tajemniczy chd.
Wchodzc do takich miejsc, zastanawiasz si, jakie wspomnienia pozostawili po sobie
dawni mieszkacy - rozmylasz o duszy miejsca. akie tajemnice kryj te ruiny?
I czy na pewno nikt w nich nie mieszka? oe obudzilimy wanie, jeli nie kogo, to
"co"? S to naturalne miejsca, w ktrych wystpuj tajemnicze, "negatywne" energie,
yjce wasnym yciem, posiadajce tajemnicz aur. ylisz, e to tylko mylne
wraenie? Uwaasz, e poza niepokojcymi ksztatami i odgosami, poza twoj wasn
wyobrani - niczego tam nie znajdziesz?
Historie o nawiedzonych miejscach to nic innego jak opisy przestrzeni, w ktrych
manifestuj si szataskie moce. Tam, gdzie rok ukae Ci si bez maski, nie bdziesz
potrzebowa tabel odpowiednikw zawierajcych objanienia zalenoci staroytnych
bogw i nowoytnych demonw. Nie przyda Ci si znajomo na wyrywki tajemniczo
brzmicych tekstw kabalistycznych.
W takich miejscach spotkasz Szatana

20