You are on page 1of 8

I I I gazeta BEZPATNA I I I gazeta BEZPATNA I I I gazeta BEZPATNA I I I gazeta BEZPATNA I I I gazeta BEZPATNA I I I gazeta BEZPATNA I I I

Samorzdno
NR 1
I

PITEK 1 CZERWCA 2012 I Gazeta Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej

Lepsza strona
demokracji
Szybko zmieniajca si wadza centralna nie zbudowaa obiecanego systemu autostrad ani kolei duych prdkoci. To wadza lokalna przez ostatnie 20 lat poprawiaa obraz Polski. Wiosn prac samorzdw korzystnie oceniao prawie dwie trzecie z nas, podczas gdy Sejmu niespena jedna czwarta. W reklamwkach Polski w wiatowych stacjach telewizyjnych ogldamy zwykle staromiejskie deptaki z fontannami, odnowione kamienice czy hale dawnych fabryk przerobione na lofty czy galerie. Nigdy gmachy Sejmu czy rzdu, ani nic, co zalicza si do domeny wadzy centralnej
Partie polityczne w myl wykadni Eryka Mistewicza stanowi zdyscyplinowane armie. Walor demokracji bez

porwnania lepiej przejawia si w samorzdach, czciej ni lokatorzy gmachw przy Wiejskiej zdolnych do wsppracy ponad podziaami dla dobra Maych Ojczyzn. Haso Lecha Wasy o wojnie na grze, zapowiadajce podzia zwyciskiego obozu Solidarnoci, jak mao kto ju pamita, skadao si z dwch elementw. Wojna na grze miaa oznacza pokj na dole. Jednak politycy z centrali, dalecy od wspierania przemian w Polsce lokalnej, kon-

struowali ordynacje wyborcze, preferujce aparaty partyjne. Dzi politykom z Wiejskiej opinia publiczna przypisuje egoizm i skonno do perspektywy mylenia nie przekraczajcej jednej kadencji. To samorzdowcy zaatwiaj zarwno sprawy lokalne jak majce wymiar oglnopolski, obywatelski. Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa organizuje festyny czy pikarskie turnieje dla dzieci, ale take poprzez akcje ulotkowe zachca do gosowania w wyborach parlamentarnych bez wskazywania konkretnej partii czy kandydata. Wspiera Polakw z Kazachstanu. rodowiska samorzdowe pokazuj, e ycie publiczne moliwe jest rwnie poza partiami politycznymi. Samorzdowe formacje potrafi uzupenia si przy konkretnych projektach, zamiast stawa przeciwko sobie.
Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa nie funkcjonuje tylko od wyborw do wyborw, a jej zaoyciele

Symbolem zmiany ustroju stay si wybory parlamentarne z 4 czerwca 1989, ale pierwszymi w peni wolnymi, bez zastrzeonej w kontrakcie puli mandatw byy dopiero majowe wybory samorzdowe z 1990 r. Odrodzenie demokracji lokalnej przyspieszyo wprowadzenie za rzdw AWS nowego podziau terytorialnego z samorzdnymi wojewdztwami i przywrconymi powiatami. Szlimy po wadz po to, eby j odda ludziom powtarza premier Jerzy Buzek. Surowa ocena AWS przez wyborcw i jej rozpad sprawiy, e wielu forsujcych reform parlamentarzystw testowao j pniej ju w praktyce, w samorzdach. Wprowadzenie w 2002 r. bezporedniego wyboru prezydentw miast, burmistrzw i wjtw przez mieszkacw anie rady wykreowao lokalnych liderw i wzmocnio ich autorytet.
Prac samorzdw korzystnie ocenia 60 procent Polakw w marco-

FOT. . KAMISKI

Nasza droga do samorzdnoci


Rozmowa z prof. Jerzym Regulskim, inicjatorem i wsptwrc polskiej reformy samorzdowej
Red.- Panie Profesorze, prosz przyj od caego rodowiska naszej Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej serdeczne gratulacje z okazji przyznania Panu najwyszego polskiego odznaczenia, Orderu Ora Biaego Prof. Jerzy Regulski Dzikuj bardzo. To dla mnie wielkie wyrnienie osobiste, ktre otrzymaem dlatego, e reforma samorzdowa si udaa. A udaa si dlatego, e zaangaoway si w ni tysice ludzi. Tak wic traktuj t nagrod jako zoon w moje rce ale przyznan nam wszystkim bo nie wystarczy mie prawo, trzeba umie i chcie z tego prawa skorzysta. Spoeczestwo polskie wykazao, e jest do tego zdolne. Przecie dziki zaangaowaniu samorzdu Polska si zmienia wystarczy wybra si na wycieczk po kraju i wspomnie obraz sprzed ponad dwudziestu lat porwnujc z widokiem dzisiejszym. Wybierzmy si zatem w tak krtk historyczn podr Najpierw byy wodocigi. To bardzo charakterystyczne, e wanie rozpoczto od takich inwestycji w brakujc infrastruktur wwczas czsto zdarzao si, e ludzie chodzili z kubekami po wod, a dzi Polska waciwie w 100% pokryta jest sieci wodocigw. To jest zreszt znamienne, e z upywem kolejnych kadencji samorzdu zmieniaa si sekwencja realizowanych inwestycji od wodocigw, kanalizacji, chodnikw, ulic i ich owietlenia (to przecie take elementy poprawy bezpieczestwa), telefonw, do owiaty, sportu i kultury. To jest socjologicznie uzasadnione najpierw trzeba zaspokoi potrzeby podstawowe, a potem te tzw. wysze. Tak to wszystko zmienio Polsk. Czy mona zatem stwierdzi, e Polska zmienia si poprzez gminy? Oczywicie, bo to wanie gmina wpywa w najwikszym stopniu na zaspokojenie potrzeb mieszkacw. Potem naley wymieni powiaty. Od razu dodam w tym miejscu, e powiaty s potrzebne i o tym nie powinno si ju dyskutowaPrzecie powiaty, cznie z gminami maj zaspokoi mieszkacom potrzeby ycia codziennego. Niestety, tu pojawia si pewien powany problem brak waciwej wsppracy gmin z powiatami. Powiat, najkrcej mwic, powinien zaatwia sprawy, ktrych nie moe zaatwi gmina wic musz wsppracowa, to oczywiste! Powiaty powinny si sta takim forum wsppracy z gminami, ale nie stay si. To jest istotny problem. Czy, jeli szukamy przyczyn takiego stanu, jako jedna z gwnych nie nasuwa si upartyjnienie samorzdu, szczeglnie powiatowego? Tak. Partie oczywicie s potrzebne, bo model demokracji, jaki wytworzy si w Europie zakada istnienie i dziaanie partii. Partia, jako pewna grupa, czy ludzi o podobnych pogldach, interesach i oczekiwaniach dotyczcych przyszoci. Niestety, nasze partie zbyt czsto uciekaj w ideologi, najczciej sprowadza si to do sformuowania kilku hase, za ktrymi rzadko pojawia si konkretny program. Ale najgorsze jest to, e polskie partie nie sformuoway sposobu dziaania na poziomie lokalnym. Bo wybieramy wjta nie po to, by dyskutowa o np. stosunkach polsko-niemieckich czy wojnie w Afganistanie, ale po to, by wybudowa konkretn ulic, czy dobrze zorganizowa obsug potrzeb obywateli. Wobec tego cele polityki lokalnej s inne ni cele polityki krajowej.
DOKOCZENIE NA STR. 3

chtnie przywouj zasad, e wedle konstytucji samorzd stanowi wszyscy obywatele danej miejscowoci. Samorzdy dziedzicz najlepsz cz tradycji Solidarnoci w oywianiu wsplnot lokalnych: w latach 80. w Siedlcach drukowano ksiki Orwella, dzi w Gostyninie otwiera si fili wyszej uczelni.

wym sondau CBOS. Za to prac posw pozytywnie postrzega 23 proc z nas, a senatorw 26 proc. Demoskopia potwierdza to, co syszymy w niezliczonych rozmowach. Samorzdy uday si Polakom i w potocznym odbiorze przeciwstawiane s czsto polityce centralnej.
DOKOCZENIE NA STR. 2

Stawiamy na kompetencje
Oddajemy w Pastwa rce gazet Stowarzyszenia Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa, w ktrej przybliamy dziaalno naszej organizacji oraz poruszamy istotne tematy dla samorzdu, lokalnych rodowisk. W numerze znajd Pastwo m.in. skrt programu MWS na lata 2012-2015, interesujce wywiady, z prof. Jerzym Regulskim, dr Stanisawem Wyganowskim, czy naszymi wieloletnimi dziaaczami, Jerzym elichowskim, Bogdanem Rybickim, Barbar Rudzisk-Mkal. Jako organizacja pozarzdowa dziaamy na Mazowszu ju ponad 10 lat. Tworzymy rodowisko ludzi, dla ktrych wane s wartoci zwizane z ide samoorganizacji spoecznej. Wielu z naszych dziaaczy od lat dziaa w samorzdzie, jako radni wybrani z list Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej wykonuj swoje obowizki w wielu gminach i powiatach wojewdztwa mazowieckiego. W subie publicznej stawiamy na kompetencj, rzetelno, aktywny patriotyzm i odpowiedzialno za wszystkie podejmowane dziaania. Uwaamy, e Samorzd powinien by tworzony przez Wsplnot ludzi opart na przejrzystych, sprawiedliwych zasadach wsppracy w budowaniu lepszej pastwowoci. Jednym z naszych priorytetw jest tworzenie struktur samorzdowych oywiajcych autentyczne zainteresowanie spoecznoci lokalnych. Dziaamy organicznie. Odbywamy spotkania na terenie caego wojewdztwa z przedstawicielami samorzdu, organizacji samorzdowych oraz mediami lokalnymi. Patronujemy i wsporganizujemy wielu uroczystociom krzewicym pami historyczn Polakw. Prowadzimy dziaalno wydawnicz. Organizujemy lokalne i regionalne konferencje programowe. Zapraszam na nasz portal internetowy m.in. z informacjami dotyczcymi naszej dziaalnoci i dziaalnoci naszych partnerw www.mws.org.pl.

Serdecznie zapraszam do lektury, zapoznania si z dziaalnoci naszej organizacji i podjcia wsplnej pracy na rzecz naszych lokalnych spoecznoci. Art. 16 pkt. 1 Konstytucji Og mieszkacw jednostek zasadniczego podziau terytorialnego stanowi z mocy prawa wsplnot samorzdow. Polsk racj stanu jest by spoeczestwo byo wiadome i aktywne. Mariusz Ambroziak Wiceprezes MWS

Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa

Pitek, 1 czerwca 2012

Lepsza strona demokracji Suymy ludziom


DOKOCZENIE ZE STR.1

We Francji droga do polityki krajowej otwarta jest dla tych, ktrzy sprawdzili si w terenie zanim Nicolas Sarkozy zosta prezydentem musia poradzi sobie jako mer w Neuilly-sur-Seine, a Francois Hollande w skromnym Tulle. Podobnie w USA Bill Clinton wykaza si najpierw talentami gubernatora w Arkansas, a Mitt Romney w Massachusetts. Zanim Konrad Adenauer jako kanclerz zamieni Niemcy z morza ruin w kraj cudu gospodarczego, sprawdzi si jako nadburmistrz Kolonii. Przez ponad dwudziestolecie demokracji wadza centralna nie zbudowaa Polakom systemu autostrad ani obiecywanych szybkich kolei, za to obraz polskich miast zmieni si nie do poznania. Europejskimi markami turystycznymi stay si nie tylko Krakw czy Wrocaw, ale te przypominajca swoj rol miasta czterech kultur d, w ktrej lofty

i centra handlowe wyrosy w miejsce zakadw wkienniczych. Sukces odnioso wiele miast Mazowsza, zrywajc z krzywdzcymi stereotypami prowincji, biedy czy niemonoci. Mieszkacy Gostynina oddali 76 proc gosw na burmistrza z Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej Wodzimierza niecikowskiego, znanego z pierwszej w regionie skutecznej odbudowy zrujnowanego historycznego zamku. Podobnie Pruszkw od 14 lat ufa Janowi Starzyskiemu, za ktrego spraw przesta jak na pocztku transformacji kojarzy si z mafi, a zacz z dobrym zarzdzaniem. Dla wadzy w terenie waniejszy od politycznej barwy okazuje sie kolor, jakim na mapach atrakcyjnoci oznaczaj ich teren inwestorzy. Rozmyte w skali kraju pojcie odpowiedzialnoci tam, gdzie wadza jest bliej ludzi nie pozostaje pustym dwikiem. Jeszcze niedawno wtpiono w moliwo uzyskania w referendum lokalnym fre-

kwencji wystarczajcej do odwoania wadz miasta, tymczasem w par lat w ten sposb wanie poegnali si z prezydenckimi fotelami wodarze Olsztyna, odzi, Czstochowy i Zduskiej Woli. Wadz blisz obywatelom znajdujemy wci w Polsce lokalnej, a nie w gmachach przy Wiejskiej czy Alejach Ujazdowskich. O tym, na jakim szczeblu demokracja udaa si Polakom najlepiej wiadcz decyzje samych posw, ktrym przy okazji kolejnych wyborw samorzdowych zdarza si rezygnowa z mandatu i iluzorycznej wadzy nad asystentami poselskimi i ich rachunkami za telefon na rzecz fotela burmistrza czy prezydenta miasta, dajcego realny wpyw ma ksztatowanie losw spoecznoci lokalnej. ukasz Perzyna jest autorem czterech ksiek m.in. Uwaga, id wyborcy (wyd. Akces 2005 r.). Co wtorek przepytuje posw w tv internetowej Polityczni. pl. Dziaalno samorzdowa jest w naszym Kraju miejscem gdzie miliony obywateli maj moliwo decydowania o teraniejszoci i przyszoci swojej maej ojczyzny. Aktywny udzia w planowaniu i realizacji wanych zamierze poprawiajcych warunki ycia mieszkacw daje satysfakcj z dobrze wykonywanych obowizkw. Dla tych wszystkich ktrzy na terenie Mazowsza chc czynnie uczestniczy w subie swojej spoecznoci lokalnej proponujemy wspprac w ramach stowarzyszenia Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa. Nasze stowarzyszenie prowadzi wszechstronn dziaalno samorzdow, edukacyjn i wychowawcz w wielu rodowiskach dziaajcych w lokalnych spoecznociach. Przez ponad 10 lat z powodzeniem tworzymy warunki do rozwoju samorzdnoci i poszerzamy pole wsppracy z najniszymi szczeblami zarzdzania w rodowiskach miejskich i wiejskich. Wyniki wyborcze potwierdzaj poparcie mieszkacw dla dziaalnoci ktr prowadzi nasze stowarzyszenie. Z woli wyborcw jestemy bezporednimi realizatorami wielu wanych przedsiwzi inwestycyjnych i modernizacyjnych w gminach i powiatach w rnych miejscach wojewdztwa mazowieckiego. Wielokrotnie udowodnilimy e nasza dziaalno samorzdowa jest lepiej oceniana od dziaalnoci wielu partii politycznych. Programy ktre przedstawiamy wyborcom i skuteczno ich wdraania s dobrze przyjmowane przez mieszkacw, a wielu naszych czonkw peni odpowiedzialne funkcje we wadzach samorzdowych przez kilka kadencji. Zakusy partii politycznych dla opanowania wszystkich szczebli samorzdu s szkodliwe dla rozwoju demokracji lokalnej i tumi aktywno obywateli bezpartyjnych chccych uczestniczy w yciu spoecznym. Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa jest powanym partnerem w tworzeniu podstaw prawidowego zarzdzania mieniem publicznym i podejmowania odpowiedzialnych decyzji w wieloletnich programach inwestycyjnych. Stowarzyszenie nasze jest alternatyw dla tych wszystkich ktrzy zamierzaj rozpocz dziaalno samorzdow a nie chc wika si w ukady partyjne. Przez cay okres naszej dziaalnoci tworzymy podstawy do szerokiej wsppracy wielu podobnych organizacji samorzdowych. Pragniemy przygotowa coraz liczniejsze struktury we wszystkich powiatach naszego wojewdztwa, oraz wszystkich miastach na prawach powiatu, a take nawiza blisk wspprac z innymi organizacjami pozarzdowymi. Szczeglnym wyzwaniem dla naszego stowarzyszenia jest pomylny rozwj Wsplnoty Samorzdowej w Warszawie. Sukcesy burmistrzw i radnych wybranych z list komitetw lokalnych w rnych dzielnicach Warszawy i dua aktywno organizacyjna Warszawskiej Wsplnoty Samorzdowej daje nadziej na zwikszenie udziau niepartyjnych samorzdowcw w zarzdzaniu miastem stoecznym. Zwikszenie aktywnoci wszystkich czonkw i sympatykw Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej w rnych miejscach naszego wojewdztwa moe spowodowa e nasze stowarzyszenie na przekr partiom stanie si parti mieszkacw miast i miasteczek Mazowsza. Przez ponad 20 lat istnienia samorzdu przekonalimy si e aktywno lokalna jest bezcenn wartoci i stanowi podstaw do integracji spoecznoci lokalnej wok rozwizywania najpilniejszych problemw w miejscu zamieszkania. Dziaacz partyjny skierowany do dziaalnoci samorzdowej przede wszystkim ma obowizek wdraania w terenie programw i wytycznych biura politycznego swojej partii oraz wykorzystania moliwoci lokalnych do tworzenia zaplecza dla kandydatw do parlamentu. Wiele przykadw wskazuje e dziaalno samorzdowa jest traktowana jako odskocznia do dziaalnoci politycznej i parlamentarnej. Naszym podstawowym przesaniem dla wszystkich dziaaczy samorzdowych jest tworzenie szerokiej bazy wsppracy dla ograniczenia zawaszczania samorzdw przez partie polityczne. Nasze fundamentalne zaoenie e suymy ludziom nie partiom musi sta si podstaw dziaalnoci czonkw Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej i magnesem przycigajcym inne podobne grupy dziaaczy samorzdowych.
KONRAD RYTEL PREZES MWS

Skrt Programu MWS na lata 2012-2015


19 listopada 2011 r. Zjazd Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej przyj program dziaania Wsplnoty na lata 2012-2015. Realizacja programu pozwoli osignicie dwch wzajemnie powizanych celw, ktrymi s: poprawienie jakoci ycia mieszkacw Mazowsza oraz zapewnienie im realnego wpywu na wybr i decyzje lokalnych wadz. I Uwaamy, e samorzdno, rozumiana, jako wspudzia obywateli w decydowaniu o ksztacie ich lokalnych ojczyzn jest dzisiaj zagroona przez ekspansj partii politycznych. Chcemy temu si przeciwstawi poprzez doprowadzenie do zmiany systemu wyborczego w Polsce w kierunku zrwnania szans lokalnych komitetw mieszkacw i komitetw partyjnych. I Proponujemy przeprowadzenie zmian w Kodeksie Wyborczym oraz w zasadach finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych. Chcemy, aby postaw systemu wyborczego byy wybory wikszociowe. Domagamy si wprowadzenie jednomandatowych okrgw wyborczych (JOW) w wyborach samorzdowych do rad wszystkich szczebli i sejmikw samorzdowych oraz bezporednich wyborw starosty i marszaka wojewdztwa. I Chcielibymy, aby Senat by izb samorzdow a wybr senatorw byby dokonywany przez sejmiki wojewdzkie. Opowiadamy si za wprowadzeniem jednomandatowych okrgw wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu RP. I W sprawie finansowania partii politycznych opowiadamy si za zniesieniem obecnego systemu zwrotu nakadw poniesionych na kampani wyborcza oraz dotacji na partie polityczne z budetu. Zamiast tego postulujemy finansowanie kampanii wyborczych ze rodkw zgromadzonych przez kandydatw, zniesienie limitu darowizn na cele wyborcze przez osoby prywatne przy jednoczesnej penej jawnoci danych darczycw oraz wprowadzenie moliwoci odpisw podatkowych na partie polityczne (na analogicznych zasadach jak na organizacje poytku publicznego). Opowiadamy si za wprowadzeniem zakazu finansowania przez partie parlamentarne kampanii wyborczych w wyborach samorzdowych ze rodkw pochodzcych z budetu pastwa. I Proponujemy wprowadzenie ustawowego zakazu nakadania na samorzdy nowych zada bez zapewnienia rodkw finansowych z budetu centralnego oraz wprowadzenie rozwiza stabilizujcych sytuacj finansow samorzdw W szczeglnoci bdziemy zabiega o nadanie subwencji owiatowej rangi ustawowej, z jednoczesnym okreleniem standardu usug owiatowych na poszczeglnych poziomach ksztacenia i zagwarantowanym finansowaniem usugi standardowej w przekazywanej z budetu pastwa subwencji. I Osigniecie naszych celw wymaga doskonalenia sposobw dziaania Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej. Musimy podj systematyczne dziaania na rzecz rozwoju istniejcych i budowy nowych struktur terenowych i rodowiskowych Wsplnoty oraz zwikszy aktywno podstawowych struktur midzy innymi poprzez tworzenie platform wymiany dowiadcze. Konieczna jest take aktywizacja polityki medialnej Wsplnoty. I Pragniemy rwnie wykorzysta aktywno naszych czonkw i sympatykw dla poprawy bytu mieszkacw naszego regionu poprzez inicjowanie zmian w systemie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy spoecznej, ochrony rodowiska oraz tworzenie sprzyjajcych warunkw dla rozwoju przedsibiorczoci i nowoczesnych form komunikacji.. W naszym programie proponujemy konkretne dziaania, jakie bdzie inicjowa i wspiera Wsplnota. Wiele mona zmieni i poprawi, nie ogldajc si i nie czekajc na odgrne reformy, dziki aktywnoci lokalnych spoecznoci i wymianie informacji o najlepszych praktykach. I Wsplnota zamierza uczestniczy w najbliszych wyborach samorzdowych, zarwno poprzez wystawienie swoich kandydatw do wszystkich szczebli samorzdu jak i pozyskiwanie wyborcw do udziau w wyborach i wspierania naszych kandydatw. Wsplnota, skupiajca wielu czonkw rnych organizacji obywatelskich, moe i chce dawa szans mniejszym lokalnym rodowiskom, grupom wyborcw, na wystawianie swoich kandydatw do wadz gmin powiatw i wojewdztwa mazowieckiego, na wsplnie tworzonych listach wyborczych Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej.

Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa

Nasza droga do samorzdnoci


DOKOCZENIE ZE STR.1

A polskie partie nie tworz, tak jak w innych krajach, lokalnych programw rozwoju zwizanych oczywicie ze swoj specyfik programow, ale opart na konkretach. Jest jeszcze drugie zjawisko negatywne, ktre wystpuje u nas. Ot polskie partie czsto traktuj zwycistwo w wyborach jako up. Mog zrozumie, e w lad za wygranymi wyborami nastpuje zmiana w obsadzie pewnych stanowisk, ale przecie nie ma potrzeby wymienia wszystkich. Niestety, nie wytworzy si w Polsce status suby cywilnej szczebla lokalnego. Nawet nie wytworzy si na szczeblu centralnym! A przecie w naszym kraju, przez te ponad dwadziecia lat, powsta duy zasb wykwalifikowanych pracownikw administracji lokalnej. W wielu przypadkach mamy do czynienia z administracj samorzdow prezentujc wyszy poziom ni administracja centralna. Bardzo czsto odwiedzam urzdy administracji lokalnej, gdzie jestem obsugiwany nie tylko jako klient, ale take jako rzeczywisty wspgospodarz. Chodzi wic o zapewnienie tym pracownikom stabilnoci, przecie nie musi by tak, e ze zmian wjta trac oni prac. Warto przy okazji zwrci uwag na jeszcze jedno ciekawe zjawisko. Ot czsto zdarza si, e kandydaci na wjtw czy radnych tworz komitety ukrywajce, czy maskujce ich przynaleno partyjn i uywajce innych nazw. Czego to dowodzi? Niewtpliwie tego, e zdaj oni sobie spraw z moliwego obcienia przynalenoci partyjn, ktra moe zaszkodzi. Moim zdaniem partie powinny wzi to pod uwag, e bd przegrywa wybory jeli nadal bd prowadziy tak polityk. Czy t szkodliw sytuacj upartyjnienia samorzdu lokalnego moe uzdrowi zmiana ordynacji wyborczej i wybr radnych w okrgach jednomandatowych? Jestem zdecydowanym ordownikiem jednomandatowych okrgw wyborczych w wyborach lokalnych. Jeli chodzi o wybory parlamentarne, to mam daleko idce zastrzeenia, tu zastanawiabym si nad wprowadzeniem jakiej mieszanej ordynacji. Na szczeblu gmin i powiatw powinny by okrgi jednomandatowe. Powiedzmy jasno na szczeblu gminnym wjt ma bardzo siln pozycj i to on rzdzi, a nie rada. Rada ma charakter bardziej reprezentujcy, opiniujcy i wyznaczajcy pewne kierunki. Ale konkretne decyzje podejmuje wjt. Gosowanie na listy zaciemnia t reprezentatywno. Oddaem gos, tu w Warszawie na list i zupenie nie wiem, kto konkretnie mnie reprezentuje jako mieszkaca danego obszaru w Radzie Warszawy. Gdyby z tego obszaru wybrana bya jedna, okrelona osoba, to byoby jasne, e to ona mnie reprezentuje. Dlatego jestem za silnym zwizkiem reprezentanta/radnego z mieszkacami. Oczywicie mandat moe zdoby radny partyjny, ale to on sam bdzie musia wygra wybory, nie korzystajc z poparcia partyjnego lidera listy. W ten sposb wzronie jako wybranych radnych i ich odpowiedzialno za sprawowany mandat. Nie bdzie te znanego zjawiska tzw. maszynek do gosowania. Korzystajc z okazji chciabym doda, e

ci ksztatoway si przez cae wieki i zarazem o tym, e mentalnoci ludzkiej nie zmieni si w cigu kilku latCo ciekawe, waciwie dopiero po upywie pitnastu lat od wprowadzenia reformy z 1990 roku Polacy zaczli j docenia, wczeniej waciwie nikt nie wiedzia o co chodzi. Zaczto j docenia, bo dostrzeono zachodzce zmiany, rnice. I dotaro to do wiadomoci, e s dobre efekty samorzdnoci jako dziaania wsplnotowego. Trzeba tu doda, e to wszystko dziao i dzieje si niejako samoistnie, bo adna z dotychczasowych ekip rzdzcych naszym krajem nie podja dziaa na rzecz przyspieszenia budowy spoeczestwa obywatelskiego. A gdybymy ponad dwadziecia lat temu w naszych szkoach powanie podjli dziaania dla ksztatowania poczucia dobra wsplnego, wadzy jako suby i odpowiedzialnoci to bymy dzi mieli takie spoeczestwo wiadome swoich powinnoci, szanujce pastwo i wadze pochodzce z demokratycznego wyboru. Czy moemy dzi mwi o lepszym zrozumieniu idei samorzdu? eby odpowiedzie na to pytanie trzeba najpierw zdefiniowa pojcie samorzdu. Europejska Karta Samorzdu, czyli konwencja midzynarodowa, ktr w imieniu naszego pastwa miaem zaszczyt i satysfakcj podpisywa jako ambasador przy Radzie Europy stwierdza, e samorzd oznacza prawo i zdolno spoecznoci lokalnej do zarzdzania wasnymi sprawami. A wic spoeczno lokalna musi mc, chcie i umie nimi zarzdza. To jest okrelenie kluczowe dla zrozumienia samorzdnoci. Moim zdaniem najwaniejsze na dzi jest, aby ludzie chcieli. eby mieli poczucie sensu i poczucie wsplnoty. A bd chcieli wtedy, kiedy bd mieli zaufanie do wadzy i zaufanie do pastwa. Niestety, to co moemy zaobserwowa teraz to dziaanie odwrotne niszczymy zaufanie do pastwa i zaufanie do jakiejkolwiek wadzy. Trzeba przy tym pamita, e nie chodzi o tak czy inn osob niszczc jej autorytet niszczy si jednoczenie autorytet stanowiska. Wracajc do samorzdnoci. Mamy w Polsce nadmiar regulacji podejmowanych na szczeblu centralnym, ktre maj niejako narzuci pewn jednorodno w skali kraju. A przecie gminy, regiony rni si midzy sob, maj rn specyfik, rne interesy i rne walory. Takie dziaanie centralistyczne ogranicza w sposb oczywisty autonomi samorzdw. Pragn zwrci take uwag na jeszcze jeden istotny aspekt relacji pastwo-spoeczestwo. Ot mona tu wyrni dwa ukady. W czasach PRL pastwo funkcjonowao w ukadzie resortowym i ludzie byli wizani z miejscem pracy: poprzez branowe ukady zbiorowe, organizacje partyjne, zwizki zawodowe, przydziay mieszka i rne przywilejeI to dziao si w ukadzie pionowym, branowym, gdzie minister by szefem. Nie istnia wwczas ukad poziomy wicy ludzi z miejscem zamieszkania. A ukad samorzdowy wie ludzi wanie z miejscem zamieszkania. I ten ukad terytorialny jest antagonistyczny w stosunku do ukadu branowego czy resortowego: im silniejsze resorty tym sabsza wadza lokalna, samorzdowa. I odwrotnie.

W naszej rzeczywistoci mamy swego rodzaju wojn obu tych ukadw. Ukad samorzdowy musi wywalcza swoj pozycj, bo przecie istnieje dopiero od 22 lat. I trzeba jasno stwierdzi, e samorzd nie ma sojusznikw w administracji centralnej poniewa decentralizacja powoduje ograniczenie uprawnie ministrw. Nie ma przecie adnego powodu, eby tworzy specjalne administracje centralne, a one cigle powstaj... Kto powinien reprezentowa interesy samorzdu na szczeblu centralnym? Nie ma w tej chwili adnej siy o charakterze politycznym, ktra reprezentowaaby te interesy. Polskie samorzdy nie wyksztaciy jej dotd. Jeli np., mamy zespoy poselskie powoywane do wielu rnych i czsto dziwnych spraw, a przez ponad dwadziecia lat nie powsta ponadpartyjny zesp samorzdowy to wiadczy wanie o tym. A przecie w parlamencie byo i jest duo samorzdowcw, tylko, e oni po zdobyciu mandatu wchodz w ukady partyjne i koniec. To do charakterystyczne i smutne, bo ogromna ilo aktw prawnych wpywa na dziaania samorzdowe. Tworzy si regulacje, obcia samorzd nie dajc pienidzy i powoduje zbdne koszty do ich obsugi. Panie Profesorze, rozmawiamy w przededniu kolejnej, 22 ju rocznicy pierwszych wyborw samorzdowych. Powrmy zatem na koniec do czasu, gdy po trwajcych kilka lat pracach koncepcyjnych mg Pan i grono osb zaangaowanych w przygotowanie reformy samorzdowej wprowadzi j w ycie Po wyborach 1989 roku moglimy w Senacie RP rozpocz drog legislacyjn reformy samorzdowej. To bya dla nas cakiem nowa sytuacja. Pamitam jak w lipcu 1989 roku przedstawiaem w Senacie zaoenia reformy i mogem po raz pierwszy mwi wprost do wczesnego ministra szefa URM o tym, co mi si nie podoba w jego dziaaniach. Ale ustawy samorzdowe, bo trzeba mwi o caym ich zestawie, stanowiy dopiero pocztek reformy. Reforma to jest przecie zmiana struktur pastwa, instytucji, podejmowania decyzji o charakterze ustrojowym w oparciu o ustawy. Ja byem wtedy penomocnikiem rzdu ds. reformy samorzdowej, a ustaw senack prowadzi Jerzy Stpie, ktry obj po mnie przewodnictwo komisji. Najwiksza praca do wykonania to bya przebudowa struktur. Podam dwa przykady oddajce skal tego przedsiwzicia, ktre trzeba byo zrealizowa w bardzo krtkim czasie: 27 maja miliony nieruchomoci zmieniy wacicieli, ktrymi stay si samorzdy, a sto tysicy ludzi zmienio pracodawcw. Ale si udao! W tym czasie wyzwolio si w ludziach mnstwo zapau, energii i zaangaowania. To zadecydowao, e ludzie nie majcy adnego dowiadczenia podoali temu wyzwaniu i sprawdzili si w sprawnym zarzdzaniu i decydowaniu o sprawach wsplnot samorzdowych Dzikuj bardzo za rozmow
ROZMAWIA GRZEGORZ SZUPLEWSKI FOT. UKASZ KAMISKI FOT. ARCH. FRDL

FOT. ARCHIWUM FRDL

Jerzy Regulski
Profesor nadzwyczajny nauk technicznych i profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. Naukowo specjalizuje si w planowaniu przestrzennym, ekonomice miast i samorzdzie terytorialnym. Doktor honoris causa Uniwersytetu dzkiego i Uniwersytetu Roskilde. Inicjator bada nad samorzdnoci (1980-1990), czonek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wasie (1988-1990), uczestnik obrad Okrgego Stou- wspprzewodniczcy zespou ds. samorzdu terytorialnego (1989), Senator RP (1989-1991), Penomocnik Rzdu ds. Reformy Samorzdu Terytorialnego (1989-1991). By Staym Przedstawicielem RP przy Radzie Europy (1992-1997) i Przewodniczcym Rady ds. Reform Ustrojowych przy Prezesie Rady Ministrw (1998-1990). Od 2010 roku jest doradc spoecznym Prezydenta RP ds. samorzdu terytorialnego. Zaoyciel i Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Odznaczony Krzyem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1999). Wyrniony wieloma medalami i nagrodami organizacji samorzdowych. 3 maja 2012 roku uhonorowany przez Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiego Orderem Ora Biaego. w przygotowywanym w Kancelarii Prezydenta RP projekcie ustawy wprowadzona jest zasada imiennego gosowania radnych. Kadego gosowania. Czy proponowane s take inne zmiany zwizane bezporednio z wyborami? Mog obecnie mwi jedynie o moich pogldach. Prace nad ustaw jeszcze trwaj. Uwaam, e wybory do rad powiatw i miast na prawach powiatw powinny si odbywa w okrgach jednomandatowych. Uwaam take co wicej zniesienie progw w wyborach do sejmikw. Oczywicie, przeprowadzenie tych wszystkich zmian nie bdzie atwe, zapewne spotkamy si z rnymi oporami. Ale rozwj polskiej samorzdnoci wymaga podjcia takich odwanych decyzji. Dla dobra wsplnego. Jak w cigu minionych lat ewoluowa model wadzy w samorzdach? Wadza w samorzdzie ewoluowaa w kierunku wzmocnienia jej czci wykonawczej i jakoci zarzdzania. Wjt otrzyma znaczn samodzielno dziaania co niewtpliwie zwiksza jego efektywno. W ten sposb doszlimy do duej koncentracji wadzy i to zdao egzamin. Bezporednie wybory spowodoway take zwikszenie zainteresowania nimi, bo ludzie lubi gosowa na konkretnego czowieka. Ale powstay te elementy zagroenia, jak np. obserwowany w wielu przypadkach brak wsppracy wjta z rad. Co powoduje m.in. take pewn frustracj wrd radnych. Bo chc co robi, co obiecuj w wyborach i nie mog tego zrealizowa. Wic skupiaj swoj energi w destrukcji, zastanawianiu si jak wjtowi dooy, a nie jak z nim wsppracowa. To jest wynik braku efektywnego kanau dziaania pozytywnego. Wic jak w tej sytuacji mona zwikszy rol radnego? Wydaje si, e wanie poprzez silniejszy zwizek z wyborcami. -Na ile takie wanie problemy rozwaane byy w gronie autorw polskiej reformy samorzdowej? Nad reform zastanawialimy si ju od pocztku lat osiemdziesitych. Z nadziej, e co si zmieni, e co powstanie. Bo przecie wtedy nie byo szans na realn i szybk zmian. Byem wwczas pod wpywem obserwacji poczynionych w krajach skandynawskich. Chciabym, eby wanie podobny model oparty na sile i dobrej organizacji spoecznoci lokalnych mg by zrealizowany w Polsce. Ale trzeba jednak pamita o tym, e tamte silne spoeczno-

Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa


Jak wygldaj relacje lokalnej Wsplnoty z Zarzdem Regionalnym? Jak Pan je ocenia? Dobrze si skada, e nale do grona osb, ktre przed 10 laty tworzyy Wsplnot, wic niemal wszystkie osoby z Zarzdu Regionalnego znam osobicie a w dodatku wiceprezes M. Ambroziak jest naszym rodakiem, wic relacje z Zarzdem Regionalnym mamy bardzo bliskie, powiedziabym wzorcowe.

Pitek, 1 czerwca 2012


A czy obecnie Wsplnota Samorzdowa w Iowie jest atrakcyjna dla spoecznoci lokalnej? Czy warto dziaa w tym stowarzyszeniu? W swych dziaaniach chcemy jeszcze bardziej zaistnie w naszym rodowisku, nasze dziaania s otwarte dla spoecznoci, a na ile jestemy atrakcyjni, to mieszkacy okrel sw obecnoci w imprezach i uroczystociach oraz chci wsppracy.

Ludzie Wsplnoty
Rozmowa z Bogdanem Rybickim
Jest Pan dowiadczonym samorzdowcem. Z wasnego dowiadczenia zna Pan problemy rodowiska wiejskiego w naszym kraju. Czy to Panu pomaga w penieniu funkcji przewodniczcego koa Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej w Iowie? Prosz opowiedzie o dotychczasowej dziaalnoci tego stowarzyszenia. Co ciekawego, poytecznego dla spoecznoci lokalnej udao si zrobi? Znajomo rodowiska a szczeglnie jego potrzeb i problemw jest czynnikiem wspomagajcym podejmowanie dziaa wychodzcych naprzeciw oczekiwaniom spoecznym. Koo MWS w Iowie liczy kilkudziesiciu czonkw i za ich porednictwem utosamia si ze spoeczestwem. Przy wsppracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Ziemi Iowskiej koo nasze od pocztku powstania uczestniczy w wielu przedsiwziciach. Nadalimy waciw rang obchodom jubileuszu 500-lecia nadania praw miejskich naszej osadzie, przyczynilimy si do powrotu do Iowa Marszaka Jzefa Pisudskiego przywracajc szkole jego imi, a przy odsonitym ku jego czci obelisku corocznie na 11 listopada organizujemy uroczystoci patriotyczne. Biorc udzia w uroczystym sadzeniu Dbw Katyskich uwiecznilimy pami naszych rodakw, ktrzy oddali ycie w sowieckich katowniach. Co rocznie na Dzie Dziecka jestemy wsporganizatorem festynu dla dzieci z caej gminy. W 2009 r. modzie z naszej gminy uczestniczya w programie spoeczno-edukacyjnym Tutaj mieszkamy Tutaj dziaamy, ktrego celem byo wyposaenie modziey w wiedz i umiejtnoci efektywnego

Bogdan Rybicki
Naley do grona Zaoycieli Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej. Od urodzenia zwizany z Ziemi Iowsk. Poczwszy od szkolnych lat uczestniczy w dziaalnoci rnych organizacji spoecznych i samorzdowych. W trakcie penienia suby wojskowej by Czonkiem Rady Modzieowej Pomorskiego Okrgu Wojskowego Jednostek Specjalnych. W latach 80-tych by wspzaoycielem i do 1991 roku Przewodniczcym Solidarnoci Rolniczej. W latach 90-tych przez dwie kadencje peni funkcj Wjta Gminy Iw. W pierwszej kadencji funkcjonowania powiatw by Czonkiem Zarzdu Powiatu. Przez dwie kadencje Prezes, a obecnie Wiceprezes Zarzdu Gminnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych w Iowie. Aktualnie jest rwnie prezesem OSP Giyce, Prezesem koa gminnego Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej w Iowie i Wiceprezesem Zarzdu Powiatowego MWS w Sochaczewie oraz czonkiem Zarzdu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iowskiej. Prowadzi gospodarstwo sadownicze we wsi Stegna.

dziaania w yciu spoecznoci lokalnej. Aktualnie przygotowujemy piknik Ekologiczna Dolina w miejscowoci aziska, ktrego celem bdzie promowanie produktw ekologicznych z naszego terenu. Mam nadziej, e bdzie to kolejna cykliczna impreza na naszym terenie.

Sejmik Wojewdztwa Mazowieckiego


Rozmowa z Barbar Rudzisk-Mkal
Piotr Kubal: Od chwili ostatnich wyborw mino ju troche czasu, w minionej kadencji przewodniczya Radzie Powiatu Piaseczyskiego. Czym si zajmujesz w chwili obecnej? Jaka jest Twoja ocena ostatniego roku dziaa samorzdw i ocena korzyci tych dziaa? BRM Dzi te mam bardzo duo pracy, chocia zajmuj mnie sprawy nie tylko dotyczce Piaseczna. W Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego jestem zaangaowana w prac Komisji Budetu, oraz Komisji Ochrony rodowiska, w ktrej penie funkcj wiceprzewodniczcej. Obie czy wana sprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowe dla Powiatu Piaseczyskiego. Sdz, e koalicja rzdzca Wojewdztwa Mazowieckiego zdecyduje si na realizacj duego projektu w tym zakresie wzdu Wisy, i mam nadziej, e nasz lokalny samorzd zabezpieczy Piaseczno przed wylewaniem np., Jeziorki, Pereki i lokalnymi podtopieniami. Jeszcze jako Przewodniczaca Rady Powiatu Piaseczyskiego uczestniczyam w pracach grupy konsultacyjnej w zakresie przygotowania i wykonania projektu przeciwpowodziowego dla gmin naszego Powiatu. Pocztek by obiecujcy, potem wybory nieco zmieniy ksztat lokalnej sceny samorzdowej, pozostaje mi nadzieja, e tak wany temat nie zosta odoony ad acta. W krgu mojego zainteresowania i dziaania s oczywicie jeszcze inne tematy choby sprawa przebudowy drogi721 czy obszary chronione wok lotniska Okcie, odszkodowania dla mieszkacw, czy zwikszenie pakietu finansowego dla artystw Zespou Mazowsze..... to tylko wycinek mojej dziaalnoci. Piotr: Jeste osob dobrze zorientowan w sprawach ekonomicznych. Czy uwaasz, e prywatyzacja Kolei Mazowieckich to dobre rozwizanie? Syszaem, e samorzd ma takie plany. BRM To rozwizanie jest przede wszystkim niemoliwe. Koleje byy dotowane ze rodkw UE. Po przyjsecznie. Musz przyzna e zostaam obsuona w sposb niezwykle profesjonalny. Piotr Pewnie obsuga Ci ropoznaa BRM rozmowa z pacjentami utwierdzia mnie w przekonaniu, e czas ktry powiciam na negocjacje z firm EMC nie by stracony. Mam wielk satysfakcj, e spraw budowy szpitala zajmowaam si od podstaw. To wanie w moim biurze odbyo si pierwsze spotkanie a reszta jest histori... Piotr Jak si zapatrujesz na zmiany w naszym szkolnictwie? BRM Z uwag analizuj zmiany w szkoach piaseczyskich. Proponowane s due ograniczenia w ich finansowaniu, co przeoy si na zmniejszenie liczby etatw dla nauczycieli. Jako mama dwjki uczniw jestem tym faktem mocno zaniepokojona. Odpowiedzmy sobie na pytanie czy nasze dzieci nie ponios zbyt wysokich kosztw decyzji dorosych? Piotr Dzikuj za wypowied i ycz Ci dalszych sukcesw zarwno w yciu zawodowym, spoecznym jak i prywatnym.

NPR jest O. K.!

Barbara Rudziska-Mkal
ukoczya studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej, po czym podja prac jako asystent, a nastpnie adiunkt, czc rozwj naukowy ze wspprac z modymi ludmi. W cigu 5 lat napisaa i obronia prac doktorsk zwizan z ochron rodowiska. Po przeprowadzce do Piaseczna zwizaa si z instytucjami dziaajcymi na polu ekologii obejmujc rne stanowiska , w tym kierownicze, w Gwnym Inspektoracie Ochrony rodowiska, a nastpnie w Narodowym Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Zajmowaa si absorpcj funduszy pyncych z Unii Europejskiej, realizacj, rozliczaniem i kontrol duych projektw. Decyzj Dyrektora Departamentu Pastwowego Zasobu Kadrowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrw zostaa wpisana do pastwowego zasobu kadrowego. ciu tego typu wsparcia nastpuje okres karencji i z powodw proceduralnych nie jest moliwa bezporednia sprzeda majtku. Teraz samorzd musi dba o utrzymanie zasobw i nie zaduanie firmy, np. przez sztuczny wykup -co miao miejsce -uywanych przez Koleje Mazowieckie wagonw od samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego. Taka operacja zasilia budet samorzdowy, ale jednoczenie zaduya koleje. Koleje zostay zaduone, poniewa na zakup tych wagonw wyemitoway akcje. Piotr A co prywatnie? BRM Ostatnio korzystaam z usug szpitala powiatowego w Anny w Pia-

Rozmow z p. Barbar Rudzisk-Mkal radn Sejmiku Mazowieckiego przeprowadzi sekretarz MWS, (radny kaden cji 2 0 0 6 - 2 0 1 0 R a d y M i a s t a i Gminy Piaseczno) Piotr Kubal

Ksika NPR jest O. K.! to zbir wywiadw z maestwami, ktre stosuj Naturalne Planowanie Rodziny. Maestwa z rnym staem opowiadaj o swoich dowiadczeniach zwizanych z korzystaniem z naturalnych metod rozpoznawania podnoci. Opowiadaj o swojej motywacji zwizanej z wyborem takiego stylu ycia, o nauce metod, o tym, w czym im pomagaj. We wstpie autorzy zarysowuj nauczanie Kocioa katolickiego na temat podnoci i rodzicielstwa, wskazujc, dlaczego Koci sprzeciwia si antykoncepcji. Jest to ksika, ktra ukazuje bez tabu temat NPR i ktra ma za cel obali mity krce wok tematu, m.in. mit kalendarzyka maeskiego, nieskutecznoci i przestarzaoci tych metod. Pokazuje ona take, jak istotn rol odgrywaj obserwacje przy problemach z podnoci, z ktrymi dzi boryka si ju co 5. para. Autorzy: Katarzyna i Mariusz Marcinkowscy, maestwo od 3 lat, twrcy i redaktorzy portalu o mioci www.za-kochanie.pl, nauczyciele naturalnych metod rozpoznawania podnoci wg prof. Roetzera, twrcy projektu KiM (www. projektkim. pl). Kasia studiuje filozofi (UJ w Krakowie), zajmuje si personalizmem i nowym feminizmem, prowadzi projekt Serce Kobiety (www. sercekobiety. pl). Mariusz absolwent teologii (UPJP2 w Krakowie), zajmuje si edukacj seksualn i tematami zwizanymi z czystoci. Ponadto interesuj go tematy psychologiczne, rnice pciowe, prowadzi wsplnot dla mczyzn Przymierze Wojownikw (www. przymierzewojownikow. pl). Ksika jest do nabycia za porednictwem ksigarni Wydawnictwa Rubikon (www. ksiegarniarubikon. pl), a take w innych ksigarniach internetowych.

Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa

Ludzie Wsplnoty Samorzdowej


Rozmowa z Jerzym elichowskim
Jest Pan przewodniczcym oddziau Powiatowego Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej w Sochaczewie. Jak dugo peni Pan t funkcj? Jakie dziaania, ciekawe inicjatywy Stowarzyszenia udao si dotychczas zrealizowa przy Pana udziale? Ktre z nich mona uzna za sukces i dy do ich kontynuacji?
W 2001 r. po Spotkaniu Zaoycielskim w Galerii Porczyskich w Warszawie organizowaem Wsplnot Samorzdow w Sochaczewie. W 2002 r. jako jeden z zaoycieli rejestrowaem Mazowieck Wsplnot Samorzdow i od tej pory do dzisiaj, wybierany trzykrotnie, peni funkcj przewodniczcego sochaczewskiego oddziau powiatowego. Natomiast do 2011 r. funkcjonowaem te jako wiceprezes w Zarzdzie Regionalnym Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej. Gwnym dziaaniem Sochaczewskiej Wsplnoty byo i jest aktywne uczestnictwo w rozwizywaniu problemw spoecznoci lokalnej. Pomylny rozwj Sochaczewa w ostatnich latach w duym stopniu zalea od reprezentantw Stowarzyszenia. Od powstania Wsplnoty jej przedstawiciele, wybierani radni wyrniali si i aktywnie pracowali na rzecz samorzdw: powiatowego, miejskiego i gminnych. Wrd ciekawych inicjatyw Stowarzyszenia wymieni wspprac ze p. Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim i organizacj jego wizyt w Sochaczewie. Owocem mojej wsppracy ze . p. Marszakiem Maciejem Payskim byo wybudowanie w Sochaczewie Chodakowie pierwszego boiska ze sztuczn traw w ramach programu Blisko Boisko. Wsplnota Samorzdowa bya bardzo zaangaowana w rozwj pomocy spoecznej w Sochaczewie. Przez sze lat z mojej inicjatywy organizowane byy Sochaczewskie Dni Rodziny, aktywizujce i integrujce spoeczno lokaln. Z inicjatywy radnych Wsplnoty Samorzdowej powstaa w Radzie Miejskiej i funkcjonuje do dzisiaj Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Spoecznej. Przez kilka lat organizowane byy wsplnie z Urzdem Miejskim kolonie letnie dla dzieci z Biaorusi we wsppracy ze Wsplnot Polsk. Z inicjatywy Wsplnoty Samorzdowej w Sochaczewie 27 wrzenia 2005 r. Rada Miejska nadaa imi Niezalenego Samorzdnego Zwizku Zawodowego SOLIDARNO skwerowi przed Urzdem Miejskim. Zdecydowano wtedy, e na skwerze stanie obelisk z tablic przypominajcy mieszkacom o historycznych dokonaniach zwizku. W 2008 r. Wsplnota Samorzdowa organizowaa i koordynowaa zbirk podpisw pod obywatelskim projektem przywrcenia wita Trzech Krli. Zebrano 1900 podpisw. Akcj zbierania podpisw Wsplnota kontynuowaa w 2009 r. i wwczas zebrano w powiecie sochaczewskim ok. 4000 podpisw poparcia, a w skali kraju ponad milion. W 2010 r. parlament przywrci wito Trzech Krli. W 2009 i 2010 r. Wsplnota Mazowiecka organizowaa w ramach akcji Katy ocali od zapomnienia sadzenie Dbw Katyskich, upamitniajcych zamordowanych na wschodzie onierzy i policjantw, sja w walce o wadz raczej zniechcaj do polityki. Nie wykluczam, e moe jeszcze zaangauj si w jaki sensowny projekt polityczny. Natomiast bardzo odpowiada mi angaowanie si w biece sprawy lokalne i sprzyjajca temu formua stowarzyszenia, ktre koncentruje si na sprawach cile zwizanych z codziennym funkcjonowaniem samorzdu terytorialnego. We Wsplnocie spotkaem wielu dowiadczonych samorzdowcw z rnych gmin i powiatw Mazowsza, ktrzy uczciw i konsekwentn prac na rzecz lokalnych spoecznoci buduj swj autorytet i zdobywaj szacunek wyborcw. Czuj si dobrze w takim samorzdowym towarzystwie fachowcw od zarzdzania sprawami publicznymi i od nich czerpi motywacj do dalszego doskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Z kolei moja wiedza i dowiadczenie znajduj w ich oczach uznanie. Co obecnie ma do zaoferowania Wsplnota Samorzdowa dla spoecznoci miasta i powiatu Sochaczewskiego? Jakie s plany stowarzyszenia na najblisze lata? Jestemy rodowiskiem do licznym, reprezentowanym w powiecie, miecie i gminach zarwno przez radnych jak i aktywnych czonkw. Jestemy blisko ludzkich spraw i staramy si racjonalnie wpywa na rozwizywanie lokalnych problemw. Pomagamy wadzom, ale te bywamy krytyczni. Wsppracujemy z innymi organizacjami pozarzdowymi, widzc w nich partnerw do dobrych dziaa. Wsplnota Samorzdowa zrzesza osoby, ktre koncentruj si w swoich dziaaniach na samorzdzie lokalnym. S wrd nas osoby bardzo dowiadczone i kompetentne w sprawach samorzdowych, ale te osoby mode, interesujce si sprawami lokalnymi. S pracownicy administracji, owiaty, suby zdrowia, dziaacze sportowi, rolnicy std szerokie spektrum naszych zainteresowa i obszarw dziaalnoci jest wiele. Nasi czonkowie czsto dziaaj te aktywnie w wielu innych stowarzyszeniach i organizacjach. Ich osignicia wielokrotnie zyskiway szacunek i uznanie czytelnikw lokalnego tygodnika poprzez nominacje i kolejne zwycistwa w plebiscycie Sochaczewianin Roku. Wsplnota chce nadal aktywnie uczestniczy w yciu samorzdowym i jako rodowisko kompetentne oraz dowiadczone bdziemy zabiega o wiksze uznanie wyborcw, aby mie realny wpyw na bieg spraw publicznych. Jestemy otwarci na nowe, aktywne osoby, wraliwe na ludzkie sprawy. Jednym z najbliszych atrakcyjnych wydarze organizowanych przez Mazowieck Wsplnot Samorzdow jest piknik Ekologiczna Dolina, ktry zaplanowalimy na 2 czerwca 2012 roku od godz. 14: 00, w okolicy nadwilaskiej gminy Iw: w miejscowoci aziska na terenie Domu Radoszyna (aziska 15A). Chcemy, aby to bya cykliczna impreza, a jej celem jest promocja tradycyjnych wyrobw spoywczych z mazowieckich wsi i wsparcie maych producentw ekologicznych. Jest to rwnie okazja do znakomitej zabawy i wypoczynku nie tylko dla mieszkacw naszego powiatu. Od pewnego czasu znaczco wzrosa Pana aktywno w internecie. Uruchomi Pan wasn stron internetow: www.jerzyzelichowski.pl, oraz blog: zelichowski. e-sochaczew. pl. Czsto rwnie komentuje Pan wiadomoci publikowane w ramach portalu www.esochaczew.pl i zabiera gos na forum portalu. Jak Pan to skomentuje? Od kilkunastu lat wspieraem rozwj budowanego przez modych ludzi nowatorskiego sochaczewskiego portalu spoecznociowego w Internecie, ktry postawi sobie za cel budow spoeczestwa obywatelskiego w miecie, a z czasem w powiecie. Od 2003 r. jestem jego honorowym czonkiem, a mj kontakt z Internetem ulega ewolucji. Zaczem si interesowa tematyk zastosowania i wykorzystania Internetu w administracji publicznej celem wiadczenia lepszych usug dla mieszkacw. W 2008 r. z mojej inicjatywy odbyo si w Sochaczewie zebranie zaoycielskie Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego. Spotkao si 27 aktywnych gmin miejskich i wiejskich Mazowsza i utworzyo stowarzyszenie, a ja zostaem na cztery lata jego pierwszym prezesem. To by kolejny bodziec dla mojej dalszej edukacji i przeciwdziaania wykluczeniu cyfrowemu pokolenia 50+, ktrego jestem reprezentantem. Doceniam rol Internetu w yciu codziennym, jego interaktywno i dlatego staram si nim posugiwa w biecej komunikacji, komentujc wydarzenia lokalne. Znam bardzo dobrze problematyk samorzdu miejskiego i powiatowego, znam istot budetw samorzdowych, dlatego nie obawiam si rzeczowo zabiera gosu na te tematy. Szczeglnie wraliwy jestem na uprawianie populizmu i propagandy, ktre ostatnio stay si bardzo modne, a dla ktrych weryfikacji potrzeba niestety czasu. A czas to pienidz i szkoda go traci. Inn przyczyn mojej aktywnoci w Internecie jest moliwo artykuowania wasnych myli z pominiciem gazet lokalnych, ktre publikowa je mog, ale nie musz. Media maj du si raenia, jeli opisuj fakty trudne do konfrontacji dla czytelnika. Jako osoba publiczna dowiadczaem tego w przeszoci na wasnej skrze. Uruchomiem wic stron internetow, gdzie pokazuj kim jestem, co myl, co lubi. Wiele osb zaskoczyem tym pozytywnie, zmienili zdanie o mnie. Staram si prezentowa, e Internet nie musi by rdem anonimowej agresji i frustracji, a moe by bardzo przydatnym narzdziem realizacji wielu poytecznych zamierze i budowania dobrych relacji spoecznych. Ciesz si, e Wsplnota Samorzdowa zaangaowaa si w realizowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt Polska Cyfrowa Rwnych Szans i wikszo jego Latarnikw w powiecie sochaczewskim wywodzi si z naszego Stowarzyszenia. Chcemy aktywnie przeciwdziaa wykluczeniu cyfrowemu.

Jerzy elichowski
(58 l.) przewodniczcy sochaczewskiego oddziau powiatowego Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej. Przez 10 lat do 2011 r. wiceprezes Zarzdu Regionalnego MWS. Dowiadczony samorzdowiec, byy wicestarosta sochaczewski oraz zastpca burmistrza Sochaczewa, aktualnie penomocnik burmistrza Poska ds. wsppracy ze spkami komunalnymi. Bardzo powanie traktuje doskonalenie zawodowe. W 2002 r. ukoczy dwuletnie podyplomowe Midzynarodowe Studia Administracji Publicznej w Copenhagen Business School i uzyska tytu Master of Public Administration (MPA). W 2004 r. ukoczy roczne Studia Podyplomowe Meneder Jakoci w Jednostkach Administracji Publicznej. W 2005 r. ukoczy trzyletnie Studia Doktoranckie w zakresie nauk o zarzdzaniu. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spek kapitaowych. W 2011 r. ukoczy na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie roczne Studium Zarzdzania Spk Prawa Handlowego Ochrony Zdrowia. Jest zwolennikiem stosowania w administracji publicznej nowych rozwiza organizacyjnych oraz przejrzystego i sprawnego zarzdzania. Efektem tego byo wprowadzenie w Urzdzie Miejskim w Sochaczewie systemu zarzdzania jakoci ISO 9001:2001, a nastpnie uzyskanie Mazowieckiej Nagrody Jakoci w kategorii administracja publiczna. Aktywnie uczestniczy w pracach kilku stowarzysze. Przez 4 lata by prezesem Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego. Za prowadzenie dziaa na rzecz rozwoju informacyjnego o zasigu obejmujcym region mazowiecki podczas XI edycji Samorzdowych Oskarw otrzyma wyrnienie. Od 8 lat jest rwnie czonkiem Zarzdu Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Internet: www.jerzyzelichowski.pl, blog: zelichowski.e-sochaczew.pl. mieszkacw Sochaczewa. Rwnie zainicjowane wwczas przez Wsplnot Samorzdow wrzeniowe obchody rocznicowe napaci Zwizku Sowieckiego na Polsk warto kontynuowa. Dlaczego od duszego czasu angauje si Pan w dziaania Wsplnoty Samorzdowej, ktra jest stowarzyszeniem? Czy nie lepiej jasno ujawni swoje pogldy polityczne i dziaa w ramach ktrej ze znaczcych w Polsce partii politycznych? Mam ugruntowane pogldy centroprawicowe, ale nie mam i nie zabiegam o budowanie dowiadczenia partyjnego. W swoim yciu miaem dwa krtkie okresy przynalenoci partyjnej. W latach 2000-2003 r. do RS AWS i w 2005-2006 do Centrum prof. Religi. Moich oczekiwa nie spenia ani PO ani PiS, ktrych zacietrzewienie i agre-

Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa

Pitek, 1 czerwca 2012

SAMORZDY
NA MIAR NASZYCH CZASW
XXI wiek podwyszy standardy zarzdzania gminami, wzrosy bowiem oczekiwania mieszkacw czy inwestorw wobec wadz lokalnych. Inwestorzy oczekuj wysokiej jakoci, dostpnoci czy szybkoci usug publicznych a mieszkacy domagaj si by cele publiczne realizowane byy w sposb najbardziej efektywny. Aby sprosta takim wymaganiom nie wystarczy mie wspaniae plany rozwoju gminy czy miasta, niezbdna jest wiedza, znajomo i umiejtno wykorzystania metod czy narzdzi zarzdzania.
Karta Wynikw jest najczciej stosowana jako uniwersalny instrument przeoenia wizji i strategii jednostki na wewntrznie spjny system celw, dziaa i miernikw osigni (sucy realizacji tej strategii). Przeoenie wizji i strategii na konkretne dziaania operacyjne pozwala zachowa spjno midzy poziomem strategicznym i operacyjnym zarzdzania. Zrwnowaona Karta Wynikw to zestaw miernikw pogrupowany w cztery perspektywy: finansow, klientw, procesw wewntrznych i rozwoju oraz doskonalenia, cile powizanych z misj i strategi organizacji. Mierniki mona opracowa dla kluczowych pracownikw, dziaw i caej organizacji. Taki hierarchiczny ukad pozwala na: dostosowanie wszystkich zasobw do realizacji strategii, przekadanie strategii na cele operacyjne zwizanie codziennych dziaa pracownikw z realizacj strategii, wprowadzenie i monitorowanie zmian w organizacji. Metoda Strategicznej Karty Wynikw nie polega na mierzeniu czy firma i jej pracownicy dobrze wykonuj swoje zadania, ale daje moliwo sprawdzania czy wykonywane zadania wspomagaj strategi organizacji. W zasadzie kady system mierzenia wydajnoci i efektywnoci motywuje do realizacji zada. System motywacji stosowany w oparciu o Strategiczn Kart Wynikw motywuje do realizacji celw strategicznych. Istotnym elementem w Strategicznej Karcie Wynikw jest powizanie perspektyw w logiczny cig przyczynowo-skutkowy (tzw. map strategiczn). Jest ona przejciem od perspektywy rozwoju, przez doskonalenie procesw wewntrznych, satysfakcj Klienta do lepszych wynikw finansowych. Pozwala zarwno na znajdowanie moliwoci wsppracy pomidzy poszczeglnymi dziaami i wykorzystywanie efektu synergii, jak i na identyfikowanie luk wystpujcych w systemie. Przez przeoenie celw strategii na Strategiczna Kart Wynikw Organizacji, a potem kolejno na Strategiczn Kart Wynikw Wydziaw/Zespow oraz na Strategiczn Indywidualn Kart Wynikw Pracownika kady w organizacji, moe w codziennej dziaalnoci kontrolowa swj wpyw na realizacj celw strategicznych i wizj organizacji. Najczciej w ostatnich latach wykorzystywano Systemy Zarzdzania Jakoci wedug normy ISO 9001: 2000. Stosowane s one w Urzdach czy innych jednostkach budetowych. Niestety wikszo organizacji wdraa te systemy w celu otrzymania Certyfikatu Jakoci. Skupienie si przy wdraaniu na takim celu, powoduje e system ten wraz z procedurami czy instrukcjami dziaania staje si w wiadomoci pracownikw tylko i wycznie kolejnym narzdziem biurokracji. Niestety nie wykorzystuje si roli zadania doskonalenia si organizacji, co jest gwnym zaoeniem tego systemu. Kolejnym bdem jaki popenia si przy wdraaniu SZJ jest kopiowanie z innych organizacji procesw, procedur czy instrukcji. Kada organizacja dziaa w zupenie innym rodowisku i mimo, e zadania stawiane np. Urzdom Gmin czy Jednostkom Budetowym s takie same, ale ich realizacja moe wyglda zupenie inaczej. Dokumenty Systemu Zarzdzania Jakoci powinny usprawnia prace a nie dodawa kolejne czasami zbdne czynnoci. Najistotniejsze z punktu widzenia stworzenia samorzdu na miar naszych czasw, jest mylenie w kategoriach zarzdzania strategicznego i stosowanie jego instrumentw co nie naley do czstych praktyk stosowanych w gminach czy miastach. Wynika to z mentalnoci i nawykw wybranych wadz terytorialnych. Pojcie zarzdzanie kojarzone jest przede wszystkim z przedsibiorstwami. Kolejnym problemem jest znajomo narzdzi zarzdzania, ktre pomagaj przeoy cele strategiczne na konkretne zadania operacyjne, a w dalszej kolejnoci na monitorowanie ich wykonania oraz oceny zrealizowanych zada pod ktem osigania celw strategicznych. Ten problem dotyczy rwnie tych jednostek administracji publicznej, ktre dysponuj formalnie przyjtymi strategiami rozwoju. Naley zdawa sobie spraw, i cz samorzdw usatysfakcjonowana z posiadania gotowej strategii nie do koca z niej w peni korzysta, traktujc jej posiadanie jako wymg i obowizek, a nie jako narzdzie uatwiajce zarzdzanie. Dlatego te lokalne urzdy zamiast suy lokalnej spoecznoci, koncentruj si na obsudze organw wadzy oraz realizuj rutynowe zadania administracyjne.

Rola administracji publicznej nie powinna sprowadza si do samego administrowania, a raczej:


1/ WADZE POWINNY KIEROWA SI POCZUCIEM MISJI, NIE TYLKO PRZEPISAMI. 2/ STWORZY WRAZ Z MIESZKACAMI WIZJ ROZWOJU GMINY CZY MIASTA ABY MIE SWIADOMO CELW, DO KTRYCH ZMIERZA INSTYTUCJA. W przypadku wadzy publicznej, gwnym celem i wyzwaniem jest rozwj optymalny rozwj spoeczny i gospodarczy 3/ WADZE POWINNY BY KONKURENCYJNE / konkurencyjno kojarzy si z nowoczesnymi metodami zarzdzania, decentralizacj wadzy, elastycznoci dziaa, naciskiem na jako usug, modernizacj sztywnych przepisw/. 4/ POLITYKA WADZ POWINNA BY SKUPIONA NA CELACH A NIE RODKACH. Jedn z metod zarzdzania strategicznego moliw do wykorzystania w budowaniu a potem realizacji strategii rozwoju jest benchmarking czyli proces uczenia si organizacji poprzez porwnywanie si z innymi, z reguy lepszymi od siebie w konkretnym obszarze dziaa. Idea benchmarkingu to: wdraa u siebie cudze pomysy, to porwnanie z najlepszymi, dorwnanie najlepszym, uczenie si od konkurentw i na koniec orientacja na lepsz klas usug. Miasta czy gminy konkurujc midzy sob powinny prowadzi aktywno marketingow w oparciu o rzeczowe dane, ktre pozwalaj okreli pooenie rynkowe np. miasta wobec innych miast, m.in. pod wzgldem atrakcyjnoci inwestycyjnej, turystycznej, komunikacyjnej itp. Jednym ze sposobw uzyskiwania takich danych

Elbieta Marciniak
Absolwentka SGPiS, doktor nauk ekonomicznych. Przez wiele lat czonek zarzdu Bakalland S.A., a obecnie Przewodniczca Rady Nadzorczej. W swojej firmie zrealizowaa wiele projektw, m.in. wdroenie systemw jakoci : ISO, BRC, HACCP czy wdroenie metod Lean manufacturing. jest przeprowadzanie benchmarkingu i dokonywanie analiz porwnawczych wobec innych np. miast-konkurentw. Miasta te to z jednej strony partnerzy, ale z drugiej w przypadku zabiegania o rodki finansowe, inwestycje, wpywy z turystyki konkurenci. Benchmarking miast mona traktowa rwnie inaczej. Jest to pewna aktywno wadz, polegajca na poszukiwaniu innych miast, ktre charakteryzuj si pewnymi wsplnymi cechami i dokonaniu analiz porwnawczych danych zwizanych z rnymi dziedzinami ich funkcjonowania (m. in.: danych ekonomicznych, socjologicznych, demograficznych, kulturalnych). Na podstawie zebranych danych wadze powinny stworzy plan dziaa tak by zbliy si do wskanikw uzyskiwanych przez wybranego partnera czy wrcz osign podobny stan rozwoju. Majc na uwadze bardzo intensywnie zachodzcy proces tworzenia si w Polsce wszechstronnych zwizkw miast partnerskich, staje si on doskonaym polem do wykorzystania tych kontaktw do wymiany dowiadcze w dziedzinie rozwoju poprzez benchmarking. Kada organizacja czy instytucja ktra cokolwiek w swojej dziaalnoci planuje, a plany te maj mie sens, ma (powinna mie) narzdzie do mierzenia stopnia osigania tych planw. Narzdziem zarzdzania, ktre idealnie nadaje si do przeoenia strategii rozwoju jednostki terytorialnej na konkretne dziaania a nastpnie monitorowanie realizacji celw strategicznych jest The Balanced Scorecard BSC czyli Zbilansowana Karta Dokona. W Polsce funkcjonuj rwnie okrelenia; Zrwnowaona Karta Wynikw /ZKW/, lub po prostu Karta Wynikw. Zrwnowaona Karta Wynikw to system zarzdzania, ktrego pocztki sigaj kompleksowego zarzdzania jakoci, w ktrym pomiar skupia si na miernikach nie finansowych w rodzaju jakoci, czasu cyklu i uzysku.

I Narzdzie zarzdzania projektem ustalajce odpowiedzialno za planowane postpy projektu I Narzdzie komunikacji przekadajce strategi na jzyk atwiejszy do zrozumienia przez wszystkich pracownikw I Narzdzie monitorowania najwaniejszych miernikw kontroli procesw I Narzdzie koordynacji do realizacji celw organizacji i podziau zada taktycznych System zarzdzania umoliwiajcy realizacj strategii, dziki kierowaniu ograniczonych zasobw w najistotniejsze z punktu widzenia strategii, cele. Zaczona lista jasno pokazuje, e karta wynikw moe by rnie stosowana. Bez wzgldu na rodzaj zastosowania charakteryzuje si ona pewn procedur jej tworzenia, stosowania i doskonalenia, a take swoist struktur kocowego dokumentu. Logika karty wynikw: trzeba ustali, co ma nastpi, by zostay zrealizowane strategiczne cele organizacji, a nastpnie przekaza uzyskane wytyczne ludziom, ktrych zadaniem jest dokonanie wymaganych zmian. A idc krok dalej: trzeba opracowa zesp miernikw i celw, ktre powiadczayby, e odpowiednie dziaania rzeczywicie s podejmowane i e przynosz podane efekty.

Gwne sposoby wykorzystania Karty Wynikw to:

I Jeli co zostanie zmierzone to zostanie wykonane. I Jeli nie mierzysz skutkw nie moesz powiedzie, e co jest sukcesem lub porak. I Jeli nie widzisz sukcesu nie moesz go nagrodzi. I Jeli nie moesz nagrodzi sukcesu, prawdopodobnie nagradzasz niepowodzenie. I Jeli nie potrafisz rozpozna bdu nie moesz go naprawi. JELI NIE POTRAFISZ ZADEMONSTROWA WYNIKW NIE UZYSKASZ SPOECZNEGO PO PARCIA

DLACZEGO SYSTEM ZARZDZANIA DOKONANIAMI DLA SAMORZDW?

Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa

Zawsze warto rozmawia o Warszawie


metropolii i stolicy Polski
Rozmowa ze Stanisawem Wyganowskim, Prezydentem Warszawy w latach 1990-1994
Red. Panie Prezydencie, Pana samorzdowe dowiadczenie jest bardzo szczeglne: 30 stycznia 1990 roku premier Tadeusz Mazowiecki powoa Pana na Prezydenta Warszawy. Co ciekawe by Pan wwczas jednoczenie wojewod warszawskim. Urzd Prezydenta stolicy powierzya Panu ponownie nowowybrana Rada Warszawy 25 czerwca 1990 roku. Jak wspomina Pan t swoj historyczn misj? Stanisaw Wyganowski To bya wyjtkowa sytuacja. Kiedy otrzymaem propozycj od Pana Premiera Tadeusza Mazowieckiego byem bardzo zaskoczony, ale potraktowaem te j jako bardzo due wyrnienie. Oczywicie miaem wiadomo odpowiedzialnoci i zarazem poczucie caej zoonoci wczesnej sytuacji i prawnej i politycznej. W mijajcej epoce wane dla Warszawy decyzje podejmowali przede wszystkim pierwsi sekretarze stoecznego komitetu partii, a nie prezydenci. Co dopiero mwi o rodzcym si samorzdzieInne czasyRok 1990 stanowi przecie take znaczc cezur z punktu widzenia adu spoecznego, a zwaszcza ewolucji opisujcej go teorii: z integracyjnej (charakterystycznej dla poprzedniej epoki i zakadajcej trwao i stabilno systemu) w kierunku koercyjnej, zakadajcej pluralizm wartoci, pogldw i interesw. Ta systematyka autorstwa Dahrendorfa jest istotna i szczeglnie przydatna gdy analizujemy zmiany, ktre wwczas zaszy w pojciu ustroju samorzdu terytorialnego. Bowiem jako podmiot primus inter pares uzyska on moliwo samodzielnego dziaania zgodnie z kryteriami interesu lokalnego i to w sposb niepodlegajcy bezporednio kontroli celowociowej z punktu widzenia tzw. interesu oglnego czy polityki pastwa. To by rzeczywicie szczeglny czas dla samorzdu i oczywicie take dla pastwa jako centrum. Mam osobist satysfakcj, bo chyba nie zawiodem Pana Premiera i tych, ktrzy ponownie powierzyli mi urzd Prezydenta Warszawy ju po pierwszych wolnych wyborach samorzdowych. Dowioda tego zreszt caa historyczna kadencja 1990-1994, w ktrej udao si wsplnie z Rad Warszawy wiele zrobi dla naszej stolicy. Co byo najtrudniejsze dla Pana jako Prezydenta Warszawy? Niewtpliwie kwestia, ktra waciwie nie zostaa rozwizana do dzi, czyli pozycja Warszawy jako stolicy Polski. Chciabym przypomnie, e jeszcze zanim powoany zosta ustawowo samorzd gminny w 1990 roku dyskutowano w Komitetach Obywatelskich nad kategoryzacj gmin, to znaczy nad prawnymi modyfikacjami ustroju samorzdu w zalenoci od wielkoci miasta, majc przede wszystkim na wzgldzie miasta najwiksze. A kiedy w padzierniku 1990 roku zebralimy si w Krakowie w gronie prezydentw czterech najwikszych miast polskich, bylimy przewiadczeni, e mamy do czynienia ze szczegln katego Dlaczego stolica nie wsppracuje w peni z gminami ociennymi? Mona powiedzie, e jest to relacja obustronna. Po prostu brakuje tej wsppracy i z punktu widzenia rozwoju caego obszaru metropolitalnego jest to zjawisko negatywne. Oczywicie brakuje ustawy o metropoliach, ale nie mona szuka powodu tylko w tym niedostatku prawnym, bowiem tzw. Obszar Metropolitalny Warszawy istnieje obiektywnie, a zajmowano si nim ju na przeomie lat dwudziestych i trzydziestych ubiegego wieku. Warto przypomnie nazwiska wybitnych naukowcw, znanych i cenionych take poza Polsk, ktrzy zajmowali si wwczas pracami dot. ustroju Warszawy i caego regionu metropolitalnego. Przede wszystkim byli to: prof. Stanisaw Raski, Jan Olaf Chmielewski, Szymon Syrkus i prof. Maurycy Jaroszyski. Ju w 1935 prof. Jaroszyski pisa: Midzy Warszaw a terenem okolicznym istniej zwizki rozliczne, stae i bardzo cise. Warszawa, jako pewna forma skomplikowanych stosunkw ludzkich nie pokrywa si bynajmniej z Warszaw w znaczeniu prawnym, tj. z gmin wtoczon w jej administracyjne granice. Oblicza si, e okoo 120 tysicy osb pracujcych w warszawie i zwizanych z miastem wszystkimi swoimi interesami yciowymi mieszka stale poza rogatkami miasta, cyrkulujc codziennie midzy miastem, a swoj podmiejsk siedzib. Z drugiej strony, ludno stale zamieszka w obrbie miasta cz liczne zwizki z terenem podmiejskim. A dzi? W obecnym ukadzie administracyjnym Warszawa zostaa praktycznie odcita od otaczajcych j gmin w godzinach szczytu dostpno dzielnic centralnych jest ograniczona. Kada z gmin dookolnych jest zainteresowana urbanizacj na swoim terenie oznacza to wiksze wpywy podatkowe, nie mwic o innych korzyciach. W takiej sytuacji nie ma mowy o prowadzeniu spjnej polityki gospodarczej i przestrzennej na obszarze naszej metropolii zamieszkaej pamitajmy o tym przez blisko trzy miliony osb (z czego prawie poowa mieszka w gminach ssiadujcych ze stolic i zwizanych z ni funkcjonalnie)! Jak zatem mona zmieni t niekorzystn sytuacj? Do rozwaenia pozostaj praktycznie trzy warianty: 1/porozumienie zainteresowanych gmin jako zwizku celowego, ktrego zarzd przejby kompetencje zwizane z prowadzeniem polityki rozwoju metropolii jako caoci 2/ utworzenie subregionu (wyodrbnionego z wojewdztwa mazowieckiego) o statusie powiatu obejmujcego obszar metropolitalny z okrelonym ustawowo zakresem kompetencji 3/ powoanie odrbnego regionu stoecznego (struktura dwustopniowa: region gminy) wyczonego z samorzdu wojewdzkiego wraz z ustawowym zobowizaniem do wsppracy obu samorzdw regionalnych. Kady z tych wariantw ma oczywicie wady i zalety, ale ktrykolwiek z nich jest duo lepszy ni stan obecny. Decyzje s konieczne, a czas ucieka. Chciabym w tym miejscu przytoczy znamienne sowa wybitnego eksperta w dziedzinie rozwoju regionalnego: bardzo trudno przekona cz politykw i wysoko kwalifikowanych ekspertw niestety gwnie ekonomistw i cz przedstawicieli biznesu e si naszej polskiej transformacji, wybicia si Polski ku nowoczesnoci jest stymulacja rozwoju polskich metropolii. W przeciwnym razie //przestrze midzy Berlinem i Moskw bdzie pusta, a rodkowo-zachodnia cz Polski stanie si zapleczem Berlina. To opinia wygoszona kilka lat temu przez nieodaowanej pamici prof. Jerzego Koodziejskiego. Ju wkrtce rozpoczynaj si Mistrzostwa Europy w pice nonej, a Warszawa jest, mona powiedzie, gwnym miastem tej wielkiej imprezy sportowej. Jakie znaczenie ma EU RO 2012 dla rozwoju naszej stolicy? Takie wydarzenie jak tegoroczne EURO zawsze jest bodcem do podejmowania dziaa prorozwojowych. Dla Polski, a dla Warszawy szczeglnie jest to niezwyka okazja do promocji i do rozwoju. Wiele wydarzyo si choby w sensie infrastrukturalnym i to bardzo dobrze, bo bdzie suy i mieszkacom i turystom. Pamitajmy take, e przy okazji EURO pojawi si w naszym kraju i w naszej stolicy wielu goci, ktrzy poznawszy Warszaw chtnie tu bd wraca. To wydarzenie wpisuje si niewtpliwie w historyczne plany i wizje wielkich wydarze sportowych, ktre wiele lat temu mia Prezydent Stefan Starzyski, a nie tak dawno odyy w koncepcji na razie niezrealizowanej Igrzysk Olimpijskich nad Wis. A jak, przede wszystkim jako urbanista, ocenia Pan nowy Stadion Narodowy, bo musz o to zapyta Stadion jest adny, moe nieco wyniosy w stosunku do synnego poprzednika, Stadionu Dziesiciolecia. Tamten by jakby bardziej dostojny inaczej wkomponowany w otoczenie. Musimy jednak bra pod uwag, e zapewne w cigu kilku lat zmieni si najblisza okolica stadionu, w tym m.in. obszar bezporednio przylegajcy do prawego brzegu Wisy. Myl tu przede wszystkim o porcie praskim. Mam take nadziej, e wybudowany wanie stadion i inne inwestycje na tym obszarze pozwol przybliy prawostronn cz stolicy do Wisy, a sama rzeka przestanie wreszcie dzieli Warszaw na dwie czci. To te jedna z charakterystycznych cech struktury przestrzennej naszej stolicy, ktr koniecznie trzeba uwzgldni mylc o jej rozwoju. Dzikuj za rozmow
ROZMAWIA GRZEGORZ SZUPLEWSKI

Stanisaw Wyganowski
Urbanista i ekonomista. Doktor nauk ekonomicznych. Dyrektor Instytutu Urbanistyki i Architektury (1968-1972). Czonek zespou projektantw planu architektonicznego Algieru i regionu metropolitalnego Mitidje (1974-1980). Czonek NSZZ Solidarno i Komitetu Porozumiewawczego Zwizkw Twrczych z ramienia Towarzystwa Urbanistw Polskich. Uczestnik prac Komitetu Obywatelskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Prezydent Warszawy (19901994). Przewodniczcy wiatowego Zwizku Miast Pokoju (1990-1994) i jego Honorowy Przewodniczcy od roku 1994. Prezes Towarzystwa Urbanistw Polskich (1997-2000). ri zjawisk i problemw do rozwizania. Zostaa wwczas zawizana Unia Metropolii Polskich. Jej powoanie oraz powstanie Zwizku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich i Zwizku Gmin Wiejskich wiadczyo o wzgldnej odrbnoci kategorii jednostek osadniczych. Dlatego operowanie modnym hasem, ze Warszawa jest tak sam gmin jak kada inna, stanowi wiadectwo do daleko idcej ignorancji. Ponadto nie jest to zgodne z art. 29 Konstytucji RP, w ktrym stwierdza si, e Warszawa jest stolic Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa to take dua metropolia, najwiksze miasto w Polsce. I z tego faktu wynika pewien kolejny zakres zada, ktre stoj przed wadzami stolicy Tak, oczywicie. Z praktyki wiadomo, ze funkcjonowanie miasta i prowadzenie wzgldnie spjnej polityki w rnych dziedzinach, jak rwnie stworzenie warunkw rozwoju metropolii, jak jest Warszawa, nie jest moliwe w istniejcych granicach administracyjnych, bez uwzgldnienia obszarw obrzenych. Tymczasem nie dostrzega si tego w dziaaniach majcych na celu rozwj Warszawy. Jaki czas temu uczestniczyem w zorganizowanym przez stoeczny samorzd spotkaniu powiconym edukacji, podczas ktrego rozwaano rne istotne zagadnienia nie uwzgldniajc faktu dojazdu do szkl warszawskich modziey z najbliszych okolic. To zdumiewajce. Co gorsza, takie podejcie utrudniajce prawdziwy, funkcjonalny rozwj stoecznej metropolii utrwala si poprzez wiele dziaa o charakterze separacji Warszawy i okolicznych gmin, takich jak np. nie uwzgldniajce wzajemnych rozwiza plany zagospodarowania...

Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa

Pitek, 1 czerwca 2012

Malinowski & Partners waciciel marki P&M GROUP


Partnerstwo od informacji do profesjonalnej usugi pod wspln nazw P&M GROUP funkcjonuje na terenie caej Polski, oferujc Klientom usug o oczekiwanym i powtarzalnym poziomie jakoci. P&M GROUP wsppracuje z organizacjami w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, dziki czemu moe czerpa dowiadczenie z innych rynkw wiata i oferowa Klientom produkty dopasowane do ich potrzeb. Oferowane przez Zesp Ekspertw P&M GROUP usugi (praktyczne studia podyplomowe we wsppracy z Wyszymi Uczelniami, szkolenia, kursy, zarzdzanie projektami, rozliczanie projektw, strategie rozwoju, fundusze europejskie, badania satysfakcji klientw zewntrznych i wewntrznych pracownikw, ankietowanie, ewaluacja, Prawo Zamwie Publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, bezpieczestwo informacji, systemy zarzdzania, partnerstwa midzynarodowe, zarzdzanie jakoci, zarzdzanie procesami, zarzdzanie ryzykiem, zarzdzanie bezpieczestwem ywnoci, zarzdzanie bezpieczestwem informacji, Powszechny Model Samooceny CAF, zarzdzanie cyklem inwestycyjnym, CSR) oraz program dugofalowej, indywidualnej wsppracy zapewnia rozwj naszych Klientw. Dostp do rzetelnej informacji faktw, szerokiej wiedzy i bogatego dowiadczonego Zespou Ekspertw = niepowtarzalna warto dodana.

MWS Lubi to!

Zapraszamy wszystkich sympatykw Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej na nasze konto w popularnym serwisie spoecznociowym FACEBOOK. Zapraszamy, wchodcie, czytajcie, komentujcie. Zachcamy rwnie do polecania naszego konta na FB swoim znajomym.
Wystarczy wej na stron www.mws.org.pl i po prawej stronie klikn na zakadk z facebooka.

SZTUKA tworzenia KULTURY biznesu.


Zapraszamy do wsppracy!
MALINOWSKI & PARTNERS 05-220 Zielonka, Staszica 42 48 22 253.32.74 T. 48 22 253.21.45 F. www.pmgroup.pl

Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa

Przez ponad 10 lat dziaalnoci Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa byo organizatorem lub wsporganizatorem licznych inicjatyw, konferencji, spotka tematycznych, historycznych, patriotycznych. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.mws.org.pl i zapoznania si z nasz dotychczasow dziaalnoci. Na stronie zamieszczamy rwnie na bieco informacje o organizowanych imprezach, wydarzeniach. Dzikujemy wszystkim czonkom, sympatykom MWS, ktrzy przez minione lata angaowali si w dziaalno organizacji, bez nich nie udaoby si tego wszystkiego osign.
W nastpnym numerze m.in.: - Dwa lata po powodzi - Dariusz Woliski Sotys soectwa JuliszewSady radny gminy Subice, - Samorzd terytorialny w krajach Unii Europejskiej - Ewa MarkowskaBzducha, - O MWS w powiecie pruszkowskim. Zapraszamy do wsppracy i nadsyania artykuw na adres biuro@mws.org.pl. Redaktor naczelny: Pawe Dbrowski Redakcja: Mariusz Ambroziak, Mariusz Marcinkowski, ukasz Perzyna, Dariusz Skibniewski, Grzegorz Szuplewski, Pawe Wodarczyk Wydawca: Stowarzyszenie Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa Adres:Biuro w Warszawie ul. Tamka 38 lok 903 00-355 Warszawa Tel/fax: 22 556 27 91 biuro@mws.org.pl Biuro w Pocku al. Jachowicza 40 m.6 09-400 Pock Tel/fax: 24 364 98 35 wspolnota.plock1@wp.pl Numer rachunku bankowego: 31 1090 1883 0000 0001 0422 9421 www.mws.org.pl Skad: Extra Media Sp. z.o.o ul. Harfowa 5 Druk: Drukarnia Presspublica Sp. z o.o.