You are on page 1of 16

Farbowane lisy

Piotr Iwicki

Jerzy Zdrzaka

Dzielnice Warszawy jednostkami samorzdu terytorialnego!!!


Jestem zwolennikiem jednoci Warszawy, a w przeszoci byem przeciwnikiem rozbicia miasta na niezalene gminy, co miao miejsce w latach 19942002. Jednak nie znajduj adnego usprawiedliwienia dla odwrotnej skrajnoci, jak jest w praktyce pozbawienie warszawskich dzielnic wszelkich praw. Dzielnice Warszawy pod rzdami ustawy (warszawskiej) z 2002 r. Spr Rady Ursynowa z wadzami stolicy toczy si m. in. o to, czy dzielnice s jednostkami samorzdu terytorialnego czy nie. A to ma ogromne znaczenie dla prawnego mocowania dzielnic Warszawy. Wtpliwoci wynikaj m.in. z treci art. 164 Konstytucji, gdzie napisano, e podstawow jednostk samorzdu terytorialnego jest gmina, ale w ust. 2 dodano: Inne jednostki samorzdu regionalnego albo lokalnego i regionalnego okrela ustawa. Niewtpliwie dzielnice Warszawy powoaa i okrelia ustawa warszawska, ktra te okrelia ich kompetencje i zadania. Prawie poowa dzielnic Warszawy zamieszkaych jest przez ponad 100 tysicy mieszkacw, a kilka z nich jest wikszych od niektrych obecnych miast wojewdzkich. Legitymuj si spoeczestwami o najwyszym w Polsce statusie wyksztacenia. Przez kilka lat byy jednostkami administracji samorzdowej o statusie gminy, czego symbolami s powstae w tamtym czasie ratusze, np. na Ursynowie, Bemowie, Targwku, Pradze Poudnie, czy Biaoce. Pomimo tego prawnicy z krgu centralnych wadz Warszawy interpretuj dzielnic Warszawy jako jednostk pomocnicz, wymienion w art. 5 ust. 1 ustawy warszawskiej, na rwni z soectwami, liczcymi czsto tylko kilkuset mieszkacw. Z takiego punktu widzenia 225tysiczny Mokotw, czy 150tysiczny Ursynw ma taki sam status prawny, jak soectwo w przysowiowej abiej Woli. Polski Parlament, pozbawiajc dzielnice Warszawy statusu gminy, nie zastosowa wobec nich formuy agodzcej jak w przypadku byych miast wojewdzkich - ale z ca brutalnoci i wbrew logice sprowadzi kilkusettysiczne organizmy miejskie do poziomu soectw!!! - To przypadek czy polityczny interes?! Profesor Micha Kulesza w ekspertyzie wykonanej w 2011 r. na zamwienie wadz Ursynowa stwierdzi m.in., e Ustawa warszawska, przypisujc dzielnicom status jednostek pomocniczych, zagwarantowaa im jedynie pewien podstawowy zakres dziaania w powizaniu z okreleniem rde dochodw, z ktrych rodki maj suy finansowaniu tych zada. Jednake szczegowy zakres zada przekazanych dzielnicom i sposb finansowania ich dziaalnoci uzaleniono od decyzji wadz miejskich. Na tym wanie polega problem, albowiem w zakresie podejmowanych decyzji wadze miejskie s suwerenne, tote w Statucie Miasta, jak te w statutach dzielnic, mog wpisa prawie wszystko. Przykadem jest paragraf 12. statutu (dzielnic), w ktrym powtrzono ustawowy przepis: Rada Dzielnicy jest organem stanowicym i kontrolnym Dzielnicy, ale w adnym z pozostaych 69 paragrafw nie uyto sowa stanowi w powizaniu z jakkolwiek funkcj Rady dzielnicy. Inny przykad: W paragrafie 62 napisano: (ust. 1) Dziaalno organw dzielnicy podlega nadzorowi na podstawie kryteriw: zgodnoci z prawem (czyli legalnoci przyp. LK), celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci oraz (ust. 2) Nadzr sprawuje Prezydent oraz Rada Miasta. Powysze przepisy wprowadzono 14 stycznia 2010 r., tj. w okresie obowizywania obecnej Konstytucji RP, gdzie w art., 171. napisano: (ust. 1) Dziaalno samorzdu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalnoci oraz (ust. 2): Organami nadzoru nad dziaalnoci jednostek samorzdu terytorialnego s Prezes Rady Ministrw i wojewodowie (). Mam wielkie wtpliwoci, czy kontrola samorzdw dzielnic Warszawy przez Prezydenta Miasta i Rad Miasta, pod wzgldem legalnoci jest zgodna z Konstytucj RP? Tu te z ca ostroci wida, jak wane jest rozstrzygnicie, czy pod wzgldem formalnym dzielnica Warszawy jest jednostk samorzdu terytorialnego. Przykadem wadliwej moim zdaniem - procedury kontrolnej wadz stolicy w stosunku do dzielnic jest m.in. sposb potraktowania, dozwolonej Statutem Miasta, inicjatywy uchwaodawczej Rady Dzielnicy Ursynw (uchwaa nr143 z 18 czerwca 2012 r.) Uchwaa ta, adresowana do Rady Warszawy, bya analizowana pod wzgldem legalnoci przez Prezydenta Warszawy, ktry pod zarzutem braku podstawy prawnej wyda zarzdzenie o wstrzymaniu jej wykonania. Jednoczenie Prezydent przesa do Rady Miasta wniosek o jej uniewanienie. Rada Warszawy na posiedzeniu w dniu 4 padziernika 2012 r. podja uchwa nr XLIII/1178/2012 w sprawie stwierdzenia niewanoci uchway Rady Dzielnicy Ursynw m.st. Warszawy. Tak wic Rada Miasta nie rozpatrywaa merytorycznie inicjatywy Rady Ursynowa, ale w politycznym gosowaniu na podstawie wniosku Prezydenta Miasta - stwierdzia brak podstawy prawnej do jej zgoszenia!!! Moim zdaniem traktowanie dzielnic Warszawy na rwni z soectwami w gminach wiejskich jest naruszeniem podstawowych zasad interpretacji prawa administracyjnego, a take ducha ustawodawstwa samorzdowego. Uwaam, i polski parlament powinien jak najszybciej przeprowadzi nowelizacj ustawy warszawskiej, tak aby Rady dzielnic stolicy mogy podejmowa uchway stanowice, czego obecnie nie mog czyni. Takiego stanu

Dr hab. Lech Wojciech Krlikowski


absolwent Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiw na U n i w e r s y t e c i e Warszawskim, doktor nauk humanistycznych, varsavianista, wieloletni prezes Towarzystwa rzeczy na dusz met nie mona tolerowa, tym bardziej, e Rzeczpospolita Polska 26 kwietnia 1993 r. przyja bez zastrzee Europejsk Kart Samorzdu T e r y t o r i a l n e g o . W jej preambule napisano m.in.: () istnienie spoecznoci lokalnych wyposaonych w rzeczywiste uprawnienia stwarza warunki dla zarzdzania skutecznego i pozostajcego zarazem w bezporedniej bliskoci obywatela. Jak z powyszego wida, Karta, pomimo e jest prawem obowizujcym w Polsce i nadrzdnym w stosunku do prawa krajowego, to nie obowizuje w Warszawie, wbrew art. 13. Karty, gdzie napisano: Zasady samorzdnoci terytorialnej zawarte w niniejszej Karcie maj zastosowanie do wszystkich kategorii spoecznoci lokalnych istniejcych na terytorium Strony (). Wielkim brakiem statutw Przyjaci Warszawy. Autor wielu publikacji zwizanych z Warszaw. Burmistrz Mokotowa na pocztku lat 90. XX wieku, obecnie Przewodniczcy Rady Dzielnicy Ursynw.

dzielnic Warszawy jest pominicie prawnego statusu burmistrza i jego mocowania w strukturze wadz samorzdowych. Przykady burmistrzw i zarzdw Wawra i Wilanowa (z kadencji 20022006) wyranie wskazuj, e brak jednoznacznego, prawnego rozstrzygnicia w tym zakresie moe prowadzi do patologii. Traktowanie burmistrza warszawskiej dzielnicy na rwni z szeregowymi pracownikami Urzdu m.st. Warszawy nie znajduje uzasadnienia prawnego i wymaga doprecyzowania w kierunku podkrelenia faktu, i nie jest on przyjmowany do pracy, a wybie-rany na funkcj. Wniosek kocowy: Prawa i kompetencje dzielnic Warszawy nie mog by ograniczane przez Rad Warszawy, a zatem powinny by one okrelone w ustawie warszawskiej.

1 stycznia 2013 roku mija 20 rocznica uzyskania przez Ursus samodzielnoci. Usamodzielnienie Ursusa, ktry przed 1977 r. by miastem w powiecie pruszkowskim zbiego si ze stuleciem Zakadw Mechanicznych Ursus, ktre przed laty byy czynnikiem miastotwrczym w przeksztaceniu okolicznych miejscowoci: Czechowic, Szamot, Skoroszy i Gobek w jedno miasto. Przyczenie w 1977 roku Ursusa do Warszawy byo decyzj polityczn, ktr podjto na wysokich szczeblach partyjnorzdowych. Uznano, e po wydarzeniach Czerwca 76, wadze lokalne s zbyt sabe, aby spacyfikowa spoeczne nastroje. Trzeba byo dla Ursusa mocniejszej rki. Ten wymuszony polityk zwizek okaza si dla nas mao udany z powodw czysto ekonomicznych. Budet Ochoty by t w o r z o n y w 2 5 % z dochodw wpywajcych z Ursusa, ale tylko okoo 10% tych pienidzy wracao do nas. Ursusowi przypada rola peryferii rozlegej Ochoty, a radni Ursusa wybrani do Rady Dzielnicy niewiele mogli zmieni. W 1990 roku odbyy si pierwsze po wojnie wybory samorzdowe w Polsce. Jednym z postulatw Komitetu Obywatelskiego Solidarno w kampanii wyborczej byo wydzielenie Ursusa z Ochoty. Zwycistwo formacji solidarnociowej dao

szans spenienia przedwyborczej obietnicy. Droga do realizacji postulatu nie bya jednak prosta. Naleao przeprowadzi konsultacje z mieszkacami caej Ochoty. Rada macierzystej gminy musiaa wyrazi zgod na oddzielenie si Ursusa od Ochoty. Potrzebne byy uchway sejmiku samorzdowego i Rady Warszawy oraz opinia wojewody. Wreszcie po 2,5 letnich staraniach rzd Hanny Suchockiej, na posiedzeniu 19 grudnia 1992 roku, wyda rozporzdzenie w sprawie utworzenia od 1 stycznia 1993 roku 8- mej stoecznej Dzielnicy Gminy Warszawa Ursus. Po zmianie ustroju m.st. Warszawy w 1994 roku stalimy si jedn z jedenastu gmin stoecznych. Od momentu usamodzielnienia si Ursusa rozpocz si szybki marsz ku nowoczesnoci i zaczy si spenia marzenia, eby ludziom w Ursusie yo si dobrze. Przez cay czas mojej 22 letniej dziaalnoci w samorzdzie uwaaem i nadal uwaam, e tego rodzaju dziaalno naley postrzega wy-cznie jako sub mieszkacom, a pozytywne wyniki tej dziaalnoci tylko wtedy bd osigalne, jeeli samorzdowiec bdzie uczciwy, kompetentny i bdzie posiada umiejtno wsppracy z ludmi, a przede wszystkim bdzie uwanie wsuchiwa si w yczenia mieszkacw. Wybory s swego rodzaju niepisan umow spoeczn midzy wyborcami a wybranymi. Obietnice przedwyborcze musz by wykonane. Wybrani, ktrzy nie dotrzymuj obietnic, s ludmi niewia-rygodnymi. W nastpnych wyborach nie powinno si na nich gosowa. Czasami mog zdarzy si nadzwyczajne wyjtki, gdy zadanie zdezaktu-alizowao si albo wystpiy nadzwyczajne obiektywne przeszkody jego realizacji, tylko takie przypadki mona usprawiedliwi. Gdy sigam dzisiaj myl do pocztkw

reaktywowanego w Polsce samorzdu w 1990 roku i analizuj bilans otwarcia stanu spoeczno gospo-darczego Ursusa w tamtym czasie, to przychodzi mi na myl p o w i e d z e n i e , e w Ursusie wtedy diabe powiedzia dobranoc. Placwki owiatowe od wielu lat nie remontowane przedstawiay obraz ndzy i rozpaczy, stacja pogotowia ratunkowego nieczynna, pomoc spoeczna bezradna, wielki zakad ZPC Ursus chyli si ku upadkowi, bezrobocie ronie, upada handel pastwowy a prywatny jeszcze si nie zorganizowa, podstawowe produkty w ograniczonym zakresie mona kupi od sprzedajcych na chodnikach. W miecie szerzy si zodziejstwo, wamania i napady, a policji nie wida. Cz ludzi mieszka w komunalnych prymitywnych, walcych si ruderach i w rozpadajcych si barakach. Poowa ulic w Ursusie miaa nawierzchni gruntow utwardzan ulem i bez chodnikw, kanalizacji i wodocigw. A noc ogarniay Ursus ciemnoci, bo tylko po kilka lamp palio si na ulicach. Pamitam jak Urzd Wojewdzki na ulicach kategorii wojewdzkiej wycza co drug lamp, bo brakowao pienidzy na zapacenie rachunkw za energi elektryczn. Na drogach byle jak utwardzanych peno byo dziur, na ktrych kierowcy uszkadzali samochody. Tylko dwie linie autobusowe funkcjonoway 191 i 194. Taki by w skrcie bilans otwarcia sytuacji spoeczno gospodarczej Ursusa. Ta katastrofalna sytuacja w Ursusie i w Polsce bya wynikiem przegranej przez obz komunistyczny tzw. zimnej wojny, a waciwie przegranej wojny gospodarczej z Zachodem, a Polska bya czci tego obozu. Japonia przed napaci na USA w Pearl Harbor w 1941 roku przegrywaa wojn gospodarcz z USA. Wwczas uczeni japoscy stwierdzili, e po

przegra-nej wojnie zbrojnej mona odbudowa kraj w cigu 10 lat, ale po przegranej wojnie gospodarczej 100 lat bdzie mao na odbudow kraju. Dlatego Japonia wybraa wojn. Przewidywania japoskich uczonych sprawdziy si. Po 10 latach odbudowana Japonia staa si potg gospodarcz. Wracajc do Ursusa dnia dzisiejszego, mona powiedzie, e mieszkacy Ursusa tworzcy wsplnot samorzdow odnieli wielki sukces obejmujcy swoimi rozmiarami wszystkie sfery ycia spoeczno gospodarczego. Opracowana na pocztku transformacji ustrojowej przez Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie strategia rozwoju, ktr konsekwentnie realizowalimy przyniosa oczekiwane rezultaty. Z mojego dowiadczenia w pracy samorzdowej wycignem kilka wnioskw: sukces mona osign przy konsekwentnej wsppracy z aktywnym spoeczestwem, po drugie: strategia rozwoju powinna by realizowana w oparciu o zasad rwnomiernego i zrwnowaonego rozwoju spoeczno gospodarczego, po trzecie: naley pamita, e trudno jest zgromadzi odpowiednie rodki finansowe na realizacj zada, ale o wiele trudniej jest je racjonalnie wyda. Dlatego nawet przy ograniczonych rodkach racjonalnie je wydajc, mona osign wiele. Ursus przez te 20 lat bardzo si zmieni na korzy nie tylko pod wzgldem zabudowy, wygldu zewntrznego itp., ale rwnie pod wzgldem spoecznym z robotniczego przeksztaci si w biznesowo inteligencki. Mamy w Ursusie ok. 5000 podmiotw gospodarczych. Dzisiaj Ursus ma pen infrastruktur techniczn poza niektrymi peryferyjnymi przypadkami rozproszonej zabudowy. Powstay nowe szkoy i przedszkola w tym rwnie niepubliczne oraz wiele osiedli mieszkaniowych. Mamy dwa baseny kpielowe,

trzy parki, kilkanacie placw zabaw dla dzieci, trzy domy kultury, stadion i Orlik, przy szkoach hale sportowe, stacj pogotowia ratunkowego, dwie publiczne przychodnie lekarskie oraz kilka przychodni niepublicznych, pastwow stra poarn i dziaajc ochotnicz stra poarn oraz duo stowarzysze i organizacji pozarzdowych. W omawianym okresie podwoia si take liczba kociow do szeciu. Zbudowalimy 4 studnie wody oligoceskiej, a wszystkie kotownie wglowe zostay przeksztacone na ekologiczne. Dziki temu mieszkacy maj zdrow wod i czyste powietrze. Pozostaa tylko uciliwo od haasu przelatujcych samolotw z uwagi na pobliskie lotnisko. Aktualnie prowadzonych jest w Ursusie kilka strategicznych inwestycji drogowych, takich jak trasa Nowolazurowa, wiadukt nad lini kolejowa Warszawa Pozna, ktry bezporednio poczy Ursus z ul. Poczysk oraz nastpny wiadukt nad rednicow lini kolejow, czy nowy przystanek podmiejskiej linii kolejowej na terenie osiedla Niedwiadek. Inwestycje te zapewni komfort wjazdu i wyjazdy z Ursusa. Przed nami stoj dwa gwne nowe wyzwania, ktre wymagaj dobrego rozwizania. Pierwsze: jak zagospodarowa ok. 20% obszaru dzielnicy po byych zakadach ZPC Ursus, czy przewidzie dla tego terenu zabudow mieszkaniow, czy usugowo produkcyjn, czy mieszan. Drugie wyzwanie: jak w silnie zurbanizowanej dzielnicy (proces ten w cigu nastpnych 10 lat zakoczy si) zapewni mieszkacom po pracy dobry wypoczynek i rekreacj. Na te dwa wielkie wyzwania mona bdzie odpowiedzie tylko przy silnej wsppracy z caym spoeczestwem Ursusa i w oparciu o naukowe rozwizania. Henryk Linowski

Folwark warszawski
Mam wraenie, e Warszawa - jako zbir mieszkacw, jako wsplnota miejska - bardzo daleko odesza od samorzdnoci. Z rozmw z mieszkacami miasta wiem, e wielu z nich ma kopot z dostrzeeniem zwizku przyczynowo-skutkowego pomidzy gosowaniem na prezydenta miasta a jakoci zarzdzania stoecznymi tramwajami, lokalami komunalnymi, szkoami... To jest nie do pomylenia we Wrocawiu, Gdasku, Krakowie, o mniejszych miejscowociach nie wspominajc. W odzi prezy-dent miasta odpowiada nawet za port lotniczy i odzianie doskonale o tym wiedz. Tymczasem warszawiak na jednym oddechu ponarzeka na korki, na ceny biletw autobusowych, na kolejki w przycho-dniach, na stawki podatku od nieruchomoci, a jednoczenie pochwali prezydenta miasta tylko za to, e w telewizji ostrym sowem skrytykowa on lidera partii opozycyjnej. Czysta (a raczej, brudna) polityka zdominowaa samorzd. Na taki stan wiadomoci zoyo si kilka czynnikw. W 2002 r. w Warszawie zbiegy si dwie reformy ustrojowe. Nowa ustawa o ustroju m. st. Warszawy scentralizowaa zarzdzanie metropoli, likwidujc gminy warszawskie i skupiajc ogromn wikszo kompetencji na poziomie oglnomiejskim. Jednoczenie ustawa o bezporednim wyborze wjta praktycznie uniezalenia prezydenta miasta od radnych. Z perspektywy czasu wida, e - chocia kade z tych rozwiza ma wiele zalet - ich zbieg nie by dla miasta korzystny. Do fotela prezydenta miasta zaczli aspirowa politycy krajowi, nie majcy wczeniej adnego dowiadczenia samorzdowego. O ich poparciu przez mieszkacw nie decydoway wizje rozwoju miasta, lecz barwy partyjne. Upartyjnienie kandydatw na prezydentw pocigno za sob upartyj-nienie list wyborczych kandydatw na radnych. Mylenie kategoriami wsplnoty lokalnej zachowao si w dzielnicach obrzenych, ktre maj tradycj podmiotowoci gminnej z okresu przed 2002 r. Nie jest przypadkiem, e wanie tam sukcesy odnosz lokalne komitety wyborcze. Mieszkacy dzielnic centralnych tworz wspaniae wsplnoty lokalne, skupione wok stowarzysze mieszkacw ulicy, gazet lokalnych czy portali internetowych, ale nie przekada si to wyej, na szczebel caej dzielnicy kilkusettysicznego rdmiecia czy Mokotowa. Dlatego le si stao, e o s t a t n i a r e f o r m a samorzdowego prawa wyborczego, wprowadzona troch po cichu, przy okazji r e d a g o w a n i a w Sejmie kodeksu wyborczego, omina dzielnice Warszawy. Jak wiadomo, od nowej kadencji we wszystkich gminach nie bdcych miastami na prawach powiatu wybory do rad bd si odbywa wedug zasady wikszoci, w okrgach jednomandatowych. Zasada proporcjonalnoci obowizywa bdzie tylko w wyborach do wyszych szczebli samorzdu: powiatu i wojewdztwa. Dzielnice Warszawy, te szczeglne twory zdefiniowane w ustawie o ustroju miasta stoecznego, na pewno nie s wyszym szczeblem samorzdu. Mimo to radnych dzielnicowych nadal bdziemy wybiera tak, jak dotychczas: z list. Widz w tym rk warszawskich posw zwizanych z dziaaczami partyjnymi poredniego szczebla. Radni nalecy do partii rzdzcej - chc przy tym zaznaczy, e dotyczy to nie tylko ugrupowania rzdzcego o b e c n i e , a l e i partii sprawujcej rzdy wczeniej - urzdzili sobie w samorzdzie lukratywny folwark. Warszawski samorzd, bdcy jednym z najwikszych pracodawcw w Polsce, jest dla nich niezym rdem dochodw. Ordynacja wikszociowa mogaby w tym eldorado zamiesza. Folwark warszawski powsta za przyzwoleniem kierownictw partii, ktrym uzalenienie finansowe dziaaczy jest bardzo na rk, uatwia bowiem utrzymanie dyscypliny w klubach radnych. Rozdawnictwo posad w urzdzie miasta jest, co prawda, ograniczone przez przepisy prawa, zakazujce czenia mandatu radnego z etatem w urzdzie (bd kierownicz funkcj w jednostce organizacyjnej gminy), w Warszawie udao si jednak ten problem rozwiza. Wzorowano si zapewne na filmie Nieznajomi z pocigu Alfreda Hitchcocka, w ktrym dwch nie znajcych si wczeniej mczyzn umwio si, e zamorduj wzajemnie swoje ony, co, dziki brakowi powiza pomidzy ofiar a sprawc, miao sta si zbrodni doskona. Skoro ta sama partia sprawuje wadz w miecie i w wojewdztwie, to radni miejscy dostaj prac w instytucjach podlegych pod sejmik wojewdztwa mazowieckiego, a radni sejmiku odnajduj si na szczeblu miejskim. W kilku przypadkach mamy do czynienia z trjktem - trzecim rdem zatrudnienia jest bowiem administracja rz-dowa, kontrolowana przez t sam parti. Wikszo posad dla radnych to dobrze patne funkcje pozamerytoryczne: doradcy polityczni ministrw, zastpcy dyrektora do spraw oglnych i czonkowie zarzdw spek. Do tego dochodzi umieszczenie burmistrzw i wiceburmistrzw dzielnic w radach nadzorczych spek miejskich. Prezydent miasta na wybr burmistrzw przez rady dzielnic formalnie nie mia wpywu, wic poprzez synekury uzaleni ich od siebie. Bezwzgldny pd do synekur prowadzi do takich absurdw, e czonkami rady nadzorczej spki Szybka Kolej Miejska s reprezentanci trzech dzielnic,

Dr in. Maciej Biaecki


Samorzdowiec, dziaacz spoeczny. Do 1998 r. adiunkt w Instytucie Chemii Organicznej PAN. W latach 1998-2006 zawodowo zwizany z samorzdem terytorialnym (czonek Zarzdu Powiatu Warszawskiego, zastpca dyrektora i zastpca burmistrza dzielnicy Praga Poudnie, radny Powiatu Warszawskiego, radny Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego). Autor kilkuset publikacji w przez ktre SKM nie kursuje, ani nigdy kursowa nie bdzie. To wszystko powoduje, e mieszkacy stolicy do wyborw samorzdowych podchodz tak, jak do partyjnych wyborw parlamentarnych, co z kolei odpycha od samorzdu autentycznych spoecznikw. Ich brak zaangaowania w samorzd terytorialny jest wielk strat i dla organw samorzdu, i dla miasta jako wsplnoty lokalnej. Sprawa nie jest jednak przegrana. Warszawska Wsplnota Samorzdowa, warszawskiej prasie lokalnej, w wikszoci powiconych warszawskiemu samorzdowi terytorialnemu. W s p z a o y c i e l P o r o z u m i e n i a Warszawskiego Wsplnota Samorzdowa. Czonek i Szef Sztabu KWW Warszawska Wsplnota Samorzdowa w kampanii 2010 roku. Delegat na Zjazd Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej. www.bialecki.net.pl

skupiajca wielu spoecznikw i radnych wybranych z list komitetw lokalnych, przygotowuje si do kolejnych wyborw samorzdowych, ktre mog przynie zmian. Poszukujemy nowych osb, stowarzysze i rodowisk zaangaowanych w prac spoeczn na rzecz swojej wsplnoty duej i maej miasta, dzielnicy, osiedla, ulicy. Kady, dla kogo celem dziaania w samorzdzie jest troska o dobro wsplne i denie do rozwoju miasta, znajdzie swoje miejsce we Wsplnocie.

W dniu 3 listopada 2012 roku odszed od nas wielki Czowiek prof. dr hab. Jerzy Przystawa zaoyciel i wieloletni lider Ruchu na Rzecz Jednomandatowych Okrgw Wyborczych - JOW . Profesor by rwnie znanym w wiecie nauki fizykiem, specjalist z dziedziny ciaa staego, chocia, czego miaem okazj dowiedzie si osobicie, interesowa Go rwnie kwantowy obraz materii i energii. Pana Profesora Jerzego Przystaw miaem okazj pozna kilka lat temu dziki prof. Andrzejowi Czachorowi, ktrego poznaem wczeniej. Cae rodowisko Ruchu to ludzie gboko ideowi, przekonani o racji naprawy podstawowej wady ustrojowej, jak jest obecna bdna i antydemokratyczna ordynacja wyborcza. Wszyscy wiemy, czym s i czemu su jednomandatowe okrgi wyborcze. Wiedz to rwnie politycy, ktrzy onegdaj nieli hasa JOW na swoich sztandarach, ale sztandary obecnie s zwinite, a siedemset tysicy podpisw poparcia pod referendum w sprawie wprowadzenia JOW zostao dosownie zmielonych w sejmowej niszczarce (wicej na www.zmieleni.pl ). Profesora Przystaw zbulwersowa film Wadcy marionetek wyemitowany przez TVP, w ktrym pokazano mielenie 750 000 podpisw obywateli bez rozpatrzenia ich wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie JOW do Sejmu RP. Nie chodzi o to, e Sejm nie zgodzi si na przeprowadzenie referendum (chocia powinien) ale o to, e Sejm w ogle nie rozpatrzy wniosku 750 000 Obywateli . Takie dziaanie naczelnego organu pastwa jest niedopuszczalne, a o gbokoci hipokryzji politykw niech

wiadczy fakt i ci, ktrzy byli organizatorami akcji zbierania podpisw Platforma Obywatelska ci sami ludzie, ju kiedy dostali si do Sejmu, nie podjci adnych dziaa, aby wniosek ten by gosowany. To tak jakby caa ta akcja referendalna bya jedynie trampolin wyborcz. Sam Donald Tusk twierdzi, e dzie wyborw jest dniem wielkiego oszustwa i mia na myli obecn ordynacj wyborcz. Z k o l e i P r a w o i Sprawiedliwo jest z zasady przeciwne wprowadzeniu JOW do Sejmu. Pan Profesor zoy skarg w imieniu Ruchu JOW do Trybunau Sprawiedliwoci w Strasburgu, ale na nic si to zdao. Pojedynczy sdzia w Trybunale odpisa, e sprawa jest odrzucona: h t t p : / / w w w . j o w . pl / s i t e s / d e f a u l t /files/PDF/SDETPC.pdf http://www.jow.pl Moe i w Europie obawiaj si inwazji demokracji poprzez JOW? Profesora Jerzego Przystaw pamitam jako czowieka o wielkiej inteligencji, erudycji, wiedzy, charyzmie i gboko wra-liwego nie tylko na dobro Polski, ale w ogle na drugiego czowieka. Pamitam jak wybralimy si rok temu z Profesorem we dwoje do Poznania samo-chodem na debat oksfordzk w sprawie ordynacji wybo-rczej, organizowan przez prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego na tamtejszej uczelni wyszej. h t t p : / / w w w . j o w . pl/blog/wojciech-papis/jowza-i-przeciw-konferencja-wpoznaniu.html W czasie kilkugodzinnej podry rozmawialimy na rne tematy, nie tylko zwizane z JOW. Wiedziaem,

e profesor jest fizykiem, ale nie znaem jego specjalizacji. Postanowiem pokaza swoj wiedz , w sumie popularnonaukow z dziedziny mechaniki kwantowej i poinformowaem Profesora w kilku zdaniach o najnowszym, fundamentalnym odkryciu naukowcw, co odnalazem w Internecie, mianowicie o wykrytym dowiadczalnie tzw. bozonie Higgsa. Profesor zamilk jakby owi kade moje sowo, a ja uwiadomiem sobie, e mog mwi tylko to, co wiem na pewno i co nie jest gazetow wiadomoci. Panie Profesorze, bozon Higgsa , ten odpowiedzialny za istnienie masy kontynuowaem. Gdy i ja zamilkem niczym ucze zapany na niewiedzy, Profesor odezwa si jednym zdaniem: Bd musia napisa kolejn ksik na ten temat. W Poznaniu miao miejsce jeszcze jedno zdarzenie, ktre wiadczy o wysokiej klasie i wraliwoci Profesora. Prezydent Poznania do chodno zakoczy krotk rozmow z Profesorem i ze mn. Pan profesor za w dwch zdaniach na forum publicznym odpowiedzia prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu, posugujc si przy tym moim nazwiskiem. Zrobi to w sposb tak dobitny, a jednoczenie subtelny, e byem zdziwiony. Uj si za mn. Jeszcze jedno wspomnienie. Dwa lata temu Pan Profesor przeprowadzi si do podwarszawskiego Anina. Miaem okazj kilkakrotnie goci w jego domu, gwnie omawialimy na roboczo niektre sprawy organizacyjne Ruchu, chociaby zwizane z ostatnimi Marszami JOW. Akurat jedno ze spotka miao miejsce w dniu naszych imienin (Jerzego i Wojciecha przypada w tym samym dniu w kwietniu). Wybraem si wic do Profesora do Anina z butelk

przyzwoitego wina (nie wiedziaem, w czym gustuje) a On ucieszy si, e pamitaem o tak uroczystym dniu. Poczstowa mnie bardzo dobr kaw przyrzdzan na sposb azjatycki, o niezwykym smaku i aromacie, czego nigdy nie zapomn. Przyrzdza j osobicie dla mnie. Taki by pan Profesor Jerzy Przystawa, taki pozostanie w mojej pamici, zapewne w pamici nas wszystkich, ktrzy znalimy Go osobicie. Wszyscy bowiem jestemy odpowiedzialni za Testament Profesora Jerzego Przystawy, ktry nam pozostawi. Ide, celem i marzeniem Profesora byo wprowadzenie 460 Jednomandatowych Okrgw Wyborczych do Sejmu. Wszyscy jestemy Jego spadkobiercami . Wszyscy jestemy odpowiedzialni wobec Polski i przyszych pokole Polakw. Wszyscy zapamitamy Pana Profesora Jerzego Przystaw jako Wielkiego Polaka , jako Wielkiego Czowieka. 10 listopada na cmentarzu w rodzinnym Wrocawiu egnao Pana Profesora ponad 500 osb: rodzina, przyjaciele, znajomi, wszyscy ci, ktrym

bdzie go bardzo brakowa. Zabrako oficjalnych przedstawicieli wadz samorzdowych miasta Wrocawia, gdzie Pan Profesor by dwukrotnie radnym. W bardzo emocjonalnych i wzruszajcych przemwieniach przyjaciele Pana Profesora przypomnieli Jego sylwetk, yciorys i dorobek , a take Jego samego, jakim by za ycia. Usyszelimy na koniec rwnie gos Pana profesora Jerzego Przystawy (odtworzony) w pomiennym przemwieniu za uznaniem podstawowego prawa w kadej demokracji biernego prawa wyborczego. Nieskoczona ilo kwiatw, tysice ludzkich serc i wspaniaa soneczna , listopadowa pogoda stanowiy wspania opraw dla poegnania tego niezwykego Czowieka. Jestem przekonany, e Dobry Bg pozna si na Panu Profesorze, tak jak my wszyscy. Cze Jego pamici! Wojciech Papis przedsibiorca wiceprezes Kongregacji PrzemysowoHandlowej OIG www.kph.pl Czonek Rady Programowej Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej.

Portal wadidasach.pl zaprasza do wsppracy wacicieli obiektw sportowych, siowni, sal, fitness klubw! Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@wadidasach.pl

W wigili narodowego wita Niepodlegoci mieszkacy Ziemi Iowskiej i przybyli gocie zgromadzili si przed tablic Marszaka Jzefa Pisudskiego w Iowie, by uczci pami tych, ktrzy przed 94 laty swoje ycie i swj los powicili ojczynie, ktrzy po 123 latach niewoli tworzyli zrby pastwowoci, ktrzy sw ofiar przynieli dla wolnoci Polski. Stao si tradycj, e z okazji wita Niepodlegoci, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iowskiej i Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa organizuj corocznie uroczysty apel przed tablic Marszaka. Przy blasku pochodni, w listopadowy wieczr, licznie zfromadzeni, dajc wyraz swej pamici, oddali hod obrocom ojczyzny. Splendoru tegorocznym obchodom dodaa obecno na u r ocz y st oci P a Kaczorowskich Pani Prezydentowej Karoliny i crki prezydenckiej rodziny Jagody. Pani Prezydentowej towarzyszya druhna Franciszka AghamalianKonieczna Przewodniczca Zwizku Harcerstwa

Polskiego we Francji. Wrd goci byli take: Pose na Sejm RP Tadeusz Woniak, byy Minister rolnictwa i gospodarki ywnociowej w rzdach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej, Senator i Pose, zaoyciel i wieloletni Przewodniczcy NSZZ Rolnikw Indywidualnych Gabriel Janowski, prorektor Wojskowej Akademii Technicznej pukownik dr Tadeusz Szczurek, Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki, Wjt Gminy Bodzanw Grayna Pietrzak i wiele znamienitych osb, ktrych nie sposb ju teraz wymienia. Uroczystoci, po odpiewaniu hymnu pastwowego, rozpocz Wiceprezes Wsplnoty S a m o r z d o w e j i czonek Stowarzyszenia Mariusz Ambroziak, ktry przywita zebranych, nastpnie modlitw za ojczyzn i jej obrocw zanis Proboszcz Parafii w Iowie ksidz Krzysztof Borucki. Po modlitwie apel polegych odczytali Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iowskiej Andrzej Ciokowski i poeta

i czonek tej organizacji Karol Cielak. Pniej nastpio skadanie kwiatw pod obeliskiem Marszaka. Pierwsza kwiaty zoya Pani Prezydentowa, ktrej towarzyszyli p r z e d s t a w i c i e l e Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iowskiej i Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej. Jako kolejni kwiaty skadali onierze, parlamentarzyci, samorzdowcy, uczniowie szk, przedstawiciele organi-zacji spoecznych i mieszkacy Ziemi Iowskiej. Uroczystoci pod pomnikiem zakoczyo wpisanie si goci do ksigi pamitkowej. Na drug cz uroczystoci uczestnicy udali si do auli Gimnazjum w Iowie. Organizatorzy zadbali, bo po podniosej, patetycznej czci gocie mieli okazj do zabawy. Koncert niepodlegociowy poprzedzio rozstrzygnicie konkursu pt. Rodzinne opowieci. Konkurs ten zorganizowany przez modych czonkw Stowarzyszenia mia na celu aktywizacj dzieci i modziey w odkrywaniu i popularyzacji historii. Uczestnicy mieli za zadanie w oparciu o relacje rodzicw, dziadkw czy ssiadw przygotowa w dowolnej formie przekazu prezentacje opisujce zdarzenia sprzed lat. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Tomasza Ciokowskiego dokonujc oceny, wybraa najlepsze prace. Wrd jedenastu nadesanych prac najlepsz okazaa si wykonana przez Piotra Januszewskiego i Szymona Sowiskiego z Gimnazjum im. Jana Pawa II. Nagrody i dyplomy uczest-

nikom konkursu wrczaa Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska i czonek jury Marcin Cielak. Po ogoszeniu wynikw konkursu przyszed czas na gwiazd wieczoru piosenkarza, tancerza, showmana Andrzeja Rosiewicza, ktry oprcz wasnego programu, jako gospodarz wieczoru, lansowa modych artystw. Swj czas miay w czasie koncerty uczennice iowskiego gimnazjum Sylwia Jurek i Karolina Piotrowska. Wielkie emocje i owacje na stojco wywoa wystp goci z dalekiego Uzbekistanu. Z zachwytem uczestnicy wysuchali wystpu piewaczki z Taszkientu Inny Kamarjan i organistki Julii Krukowskiej. Inna, posiadajca ormiaskie k o r z e n i e i Juliana, ktrej przodkowie byli Polakami kultywuj polsko w dalekim Uzbekistanie. Juliana jest organistk w prokatedrze Najwitszego Serca Pana

Jezusa w Taszkiencie, natomiast Inna zawodowo uczy muzyki, ale swym sopranem koloraturowym raczy take suchaczy na wielu koncertach. W Iowie zadziwia wszystkich nie tylko wspaniaym gosem, ale bardzo poprawn polszczyzn, ktr posiada w katolickiej wsplnocie Parafii Najwitszego Serca Pana Jezusa prowadzonej przez administratora apostolskiego w Uzbekistanie, biskupa Jerzego Maculewicza. Po koncercie gospodarze zaprosili goci na sodki poczstunek. W imieniu organizatorw pragniemy podzikowa uczestnikom za udzia w uroczystociach. Udzia w nich to dowd szacunku dla ofiary naszych przodkw, dla naszej historii, tradycji i tosamoci. Dzikujemy take wszystkim naszym koleankom i kolegom, ktrzy wczyli si w przygotowanie uroczystoci. Mariusz Ambroziak i Andrzej Ciokowski

Czy potrzebna nam jest szkoa z dusz?


Problem polskiego szkolnictwa oraz efektw wychowania i ksztacenia wci wydaje si jednym z najistotniejszych w naszym yciu spoecznym, tak w wymiarze lokalnym jak i oglnopolskim. Nie ustaj dyskusje nad ksztatem polskiej szkoy, licznymi porakami wychowawczymi i ich nieraz strasznymi konsekwencjami, a take brakiem przystawania procesu nauczania do rzeczywistych potrzeb dzieci i modziey. Dlatego chcemy zaproponowa utworzenie w naszym woomiskim rodowisku nowej niepublicznej szkoy podstawowej z klasami O oraz gimnazjum, ktre zmierz si z tym problemem i sprbuj przedstawi ofert odpowiadajc rzeczywistym potrzebom spoecznym oraz znale rozwizania nkajcych nas problemw. Myl przewodni naszego projektu jest sentencja rzymskiego mdrca Seneki: ,,Animus est, qui divites facit To dusza czyni ludzi bogatymi, z ktrej te zaczerpnlimy nazw naszej placwki Animus, wskazujc na ksztatowanie w modym pokoleniu wartoci wewntrznych. Priorytetem szkoy jest wychowanie w duchu wartoci chrzecijaskich. Std w kl. ,,0 i klasach I V realizowany bdzie Program Nauczania Wartoci ,,Szkoa z Charakterem na podstawie programu edukacyjnego Fundacji ABC XXI Caa Polska czyta dzieciom. Jestemy przekonani, e czytanie dzieciom wartociowych ksiek, rozmowa o ich treci, ksztatowanie potrzeby i nawyku czytania mog w sposb znaczcy przyczyni si do budowania wraliwoci moralnej i mdroci yciowej dziecka. W klasie VI i w gimnazjum bdzie realizowany program ,,Modzie na Rozdrou. Jest on elementem midzynarodowej strategii, skoncentrowanej na ksztatowaniu pozytywnych wartoci u modziey, takich jak: szacunek, odpowiedzialno, mio, uczciwo i odwaga oraz rozwijanie praktycznych umiejtnoci yciowych. Program prezentuje personaln koncepcj w y c h o w a n i a i podkrela, jak wane dla wasnego zdrowia psychicznego oraz relacji midzyludzkich jest ksztatowanie charakteru modego czowieka. Kadzie nacisk na zdobywanie umiejtnoci, ktre m. in. pozwol oprze si presji rwieniczej, pomog w odwanym mwieniu ,,nie i ksztatowaniu praktycznych sposobw dokonywania waciwych wyborw. Dyskusje na tematy: jak radzi sobie z porakami, jak znaj-

dowa odwag w deniu do sukcesu, czy i jak planowa przyszo - wspomog modych ludzi w realistycznym i dalekosinym spojrzeniu na ycie. Program ten zosta przetumaczony na szesnacie jzykw i jest realizowany w ponad czterdziestu krajach na wiecie, trafia w przekonania rodzicw i okazuje si prawdziwie uyteczny dla zdrowego spoeczestwa. Jednoczenie oferta szkoy jest skierowana do rodzicw przez propozycj Warsztatw Umiejtnoci Wychowawczych. To cykl spotka dla tych, ktrzy pragn peniej uczestniczy w procesie wychowania wasnego dziecka przez efektywne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, ze skomplikowanym wiatem uczu dziecka dziki umiejtnoci stawiania jasnych i konsekwentnie przestrzeganych granic. Program wychowawczy zosta tak opracowany, aby rodzic mia pen wiadomo wpywu i odpowiedzialnoci za wasne dziecko, jego dzi i jutro. Kolejnym problemem, z ktrym pragniemy si zmierzy, jest kwestia

nauczania matematyki. Edukacja matematyczna jest dzi tematem budzcym wiele kontrowersji. Uwaa si, e do opanowania szkolnej matematyki potrzebne s specjalne uzdolnienia. Te z kolei, zdaniem wielu rodzicw i nauczycieli, s rzadko spotykane, a dowodem na to s trudnoci w zakresie tego przedmiotu, jakich dowiadcza ogrom uczniw na kadym poziomie ksztacenia. Korepetycje z matematyki s cigle gwn form pomocy uczniom, ktrzy nie potrafi sprosta wymaganiom stawianym im na lekcjach tego przedmiotu. Bywa, e korepetycje organizuje si ju uczniom klasy trzeciej szkoy podstawowej. Dlatego zamierzamy wprowadzi program Dziecica matematyka opracowany przez prof. E. Gruszczyk Kolczysk. Zawiera on koncepcj wspomagania rozwoju umysowego dzieci wraz z edukacj matematyczn, realizowan tak, aby zapewni im sukces w nauce szkolnej. Istot wspomagania rozwoju jest dobrze zorganizowany proces uczenia si, w ktrym bardzo wan rol odgrywaj osobiste dowiad-

c z e n i a d z i e c k a . Dowiadczenia odpowiednio dobrane i korzystnie dopasowane do potrzeb dziecka w gwnej mierze przyczyniaj si do rozwijania dziecicego mylenia z jednej strony i hartowania odpowiedzialnoci emocjonalnej z drugiej strony przez rozumne zachowania w sytuacjach trudnych i uczenie si znoszenia poraek. Wychowanie czowieka wraliwego i odpowiedzialnego, znajcego siebie, ktry potrafi znale si w spoeczestwie i dziaa na korzy innych, odkrywanie i rozwijanie modych talentw oraz zaradzenie podstawowym trudnociom spotykanym w dzisiejszej szkole to gwne zaoenia nowej placwki Animus, ktr zamierzamy stworzy w Kobyce, a ttni yciem bdzie od 1 wrzenia 2013 roku. O naszym przedsiwziciu bdzie mona czyta w prasie, gdzie sukcesywnie ukazywa si bd artykuy. Najwaniejsze i najwiesze informacje bd widniay rwnie na naszej stronie internetowej - www.szkolaanimus.pl.

10

GAZETA SAMORZDNO - MAZOWIECKA WSPLNOTA SAMORZDOWA

27 padziernika 2012 r. w Domu Polonii w Warszawie odby si Nadzwyczajny Zjazd Regionalny Delegatw Stowarzyszenia Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa. W Zjedzie uczestniczyo 131 delegatw ze 155 wybranych na Nadzwyczajnych Zjazdach Czonkw Oddziaw Powiatowych, co stanowi frekwencj prawie 86%. Podczas Zjazdu dokonano wyboru nowych wadz Stowarzyszenia i przegosowano zmiany w statucie.

Zarzd Wsplnoty na kadencj 2012-2015: Prezes: Konrad Rytel Wiceprezesi: Mariusz Ambroziak, Piotr Kubal, Jzef Melak, Krzysztof Grak, Janusz ciskalski. Komisja Rewizyjna: Jerzy ugowski, Roman Niesiobdzki, Beata Majcher, Barbara Siczek, Wiesaw Smoczyski.

1 i 2 grudnia w Kinotece, Paac Kultury i Nauki w Warszawie, odby si Bajkowy Festiwal Teatralny 2012 nad ktrym Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa obja patronat, a Prezes MWS Konrad Rytel i Przewodniczcy Oddziau Sochaczewskiego MWS Jerzy elichowski zasiadali w jury. Laureatem sobotniego dnia festiwalu zosta zesp z Klebarka Wielkiego za spektakl Na pomoc Belli ex aequo z zespoem z Rudki Jak dzielny Sta naprawi wiat. Zwycizc drugiego dnia festiwalu zostaa grupa z Sokoowa Podlaskiego za przedstawienie Doroso.

Dwa dni, ponad 100 maych a k t o r w i w i e l u fantastycznych nauczycieli oraz setki godzin prb, ez, radoci i umiechu. To kwintesencja tegorocznego projektu a zarazem napd do kolejnej edycji Oglnopolskiej Akcji, gdzie przez twrcze warsztaty bd odkrywane talenty w regionach. Ju 2013 r. III edycja akcji Dzieci-Dzieciom. Motywem przewodnim odkrywania talentw przez Fundacj Dzieci-Dzieciom bdzie ekologia. Niebawem wszystkie spektakle i gosowanie internautw na najlepszy spektakl na www.dziecidzieciom.pl

Zgodnie z obowizujc Ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz.U. z 2010 nr 220 poz. 1447) W artykule 8 czytamy: Art. 8. 1. Organy administracji publicznej wspieraj rozwj przedsibiorczoci, tworzc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania dziaalnoci gospodarczej, w szczeglnoci wspieraj mikroprzedsibiorcw oraz maych i rednich przedsibiorcw. Organem administracji publicznej jest nie tylko premier, minister czy wojewoda, ale take, a moe przede wszystkim jednostka samorzdu terytorialnego, w tym konkretny burmistrz, czy prezydent miasta oraz rady. Powyszy zapis ustawowy i inne przepisy prawa tworz ramy prawne do wsppracy samorzdu terytorialnego z nami przedsibiorcami. Jak to jednak wyglda w praktyce w duej mierze zaley od samorzdu, od konkretnych ludzi wybranych, zreszt przez nas samych w wyborach powszechnych. Izba do ktrej nale Kongregacja PrzemysowoHandlowa zrzesza kupcw, rzemielnikw i drobnych przedsibiorcw z wielu miast Polski. Istniej wic udokumentowane przypadki takiej wsppracy w zalenoci od regionu Kraju. I tak , poniewa jestem generalnie optymist, zaczn od korzystnego przykadu. W Szczecinie , tamtejszy samorzd terytorialny, na czele z panem prezydentem Piotrem

Krzystkiem zaangaowa si skutecznie w budow nowoczesnego i duego centrum kupieckiego wspfinansowanego przez naszych czonkw w Szczecinie- Turzynie . Inwestycja kosztowaa 50 milionw zotych, z czego 15 milionw to wkad wasny kupcw, 35 milionw pochodzi z kredytu porczonego przez Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina. - To obiekt szczeglny, bo wikszo sklepw naley do szczeciskich przedsibiorcw podkreli Prezydent Szczecina Piotr Krzystek Ciesz si, e ta inwestycja zostaa zrealizowana. To 600 nowych miejsc pracy. Pozytywne sygnay wsppracy midzy lokalnymi samorzdami terytorialnymi a nami kupcami i przedsibiorcami pyn take z Wrocawia oraz z Krakowa , gdzie tamtejsza Krakowska Kongregacja Kupiecka liczy sobie ju ponad 600 lat i powstaa za panowania krla Wadysawa Jagiey, aby wesprze materialnie walk zakoczon wiktori pod Grunwaldem. Niestety na Mazowszu, a zwaszcza w Warszawie sytuacja drobnych przedsibiorcw nie wyglda rowo. Wszyscy pamitamy arogancj wadzy i bezprawie oraz nasz protest w obronie Kupieckich Domw Towarowych (KDT). Polityka zawyania cen czynszw za lokale miejskie jest nie do przyjcia. Niedugo pozostan

Wojciech Papis
przedsibiorca, wiceprezes Zarzdu Kongregacji Przemysowo-Handlowej, przedstawiciel Rady Programowej Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej. w Warszawie jedynie banki oraz drogie restauracje, a pozostae lokale ju czsto wiec pustkami. Koleanki i Koledzy, Szanowni Pastwo Razem moemy uzdrowi niekorzystn sytuacj w Warszawie. Mamy przecie wpyw na wadze samorzdowe, ktre sami wybieramy. Nasz los jest w duej mierze w naszych rkach. Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa , ktrej Rad Programow rwnie reprezentuje ma program jak doprowadzi do korzystnego wspdziaania samorzdu terytorialnego z przedsibiorcami, rzemielnikami i kupcami. O szczegach w nastpnym artykule.

Obchody 94 rocznicy wita Niepodlegoci w Pocku


Pocka Wsplnota Samorzdowa wito Niepodlegoci Polski upamitnia, organizujc w dniu 10 listopada 2012 r. akcj rozdawania mieszkacom Pocka witecznego wydania gazety Samorzdno, propagujc w ten sposb pami tych wydarze. Ponadto delegaci Wsplnoty wzili udzia w uroczystym apelu i zoyli kwiaty przed obeliskiem Czonkowie Pockiej Wsplnoty Samorzdowej wzili udzia we Mszy witej powiconej naszej Ojczynie. Nastpnie po uroczystym apelu zoyli wizank kwiatw na Grobie Nieznanego onierza. Rozdawane byy rwnie gazety na znak patriotyzmu i gbszej refleksji nad tym najwikszym witem Narodowym Polski.

powiconym Marszakowi Pisudskiemu w Iowie. Za w dniu 11 listopada 2012r., w 94-t rocznic Niepodlegoci Polski,

prawie 100 kontraktw, ktrych czna warto znacznie przekracza 20 mld z. - N a 1 0 0 d n i p r z e d Mistrzostwami Europy w pice n o n e j E U R O 2 0 1 2 zakoczylimy nadzorowan przez nas budow nowego terminala lotniczego we Wrocawiu o pow. 40 tys. m2 i kubaturze ponad 330 tys. m3 informuje dr in. Piotr Pazdan. Obiekt przygotowany do obsugi ponad 3 mln pasaerw rocznie, wyposaony jest

lotniska Jasionka w Rzeszowie. - Wszystko przebiega bardzo sprawnie, bo korzystamy ju z naszych dowiadcze z Wrocawia dodaje Piotr Pazdan. Do kadej inwestycji przygotowujemy si niezwykle solidnie, ale bez wtpienia nadzr nad modernizacj i rozbudow czci ciekowej i osadowej warszawskiej oczyszczalni Czajka by dla nas szczeglnym wyzwaniem. Wkrtce zakocz si ju rozruchy technologiczne i jedna

Najwyszy poziom wiadczonych usug ECM Grupa Polska S.A. od 10 lat z sukcesem zarzdza inwestycjami w zakresie rozwoju infrastruktury, ktre obejmuj komunikacj (drogi, lotniska), energetyk, gospodark wodn, a take urzdzenia ochrony rodowiska, gospodarki komunalnej, jak rwnie obiekty uytecznoci publicznej w zakresie m.in. owiaty, nauki, kultury, ochrony zdrowia, wypoczynku, kultury fizycznej czyli uczelnie wysze, obiekty kulturalne (muzea), obiekty sportowo-rekreacyjne (hale sportowe, pywalnie), szpitale i inne. Wejcie na gied pozwoli spce na pozyskanie dodatkowego kapitau na rozszerzenie dziaalnoci przede wszystkim na rynkach zagranicznych. - Efekty naszych dziaa znane s nie tylko w Polsce, ale take w krajach bakaskich zapewnia Aleksander Doga, prezes ECM Group Polska S.A. integracj europejsk bd wkrtce objte kolejne pastwa, ktrym brakuje dowiadcze w realizacji inwestycji dofinansowywanych z funduszy unijnych. Chcemy z nimi wsppracowa i pomc im w dobrym zarzdzaniu projektami. Spka intensywnie dziaa na rynkach zagranicznych budujc zaplecze w postaci globalnej struktury holdingowej oraz pozyskujc do wsppracy partnerw lokalnych w takich

krajach jak Chorwacja, Bonia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Albania, Bugaria, Rumunia, Modawia, Gruzja, Austria, Sowenia, Niemcy -

wsplnie z MPWiK w m.st. Warszawie S.A., przy wspudziale finansowym Unii Europejskiej, realizujemy strategiczny dla stolicy Projekt pt. Zaopatrzenie w wod i oczyszczanie ciekw w Warszawie. Jest to najwiksze w Europie przedsiwzicie z zakresu ochrony rodowiska wspfinansowane ze rodkw Funduszu Spjnoci. Spka dziaa rwnie w sektorze drogowym, w tym zarzdza budow autostrady A4 na odcinku od Tarnowa do Rzeszowa. Jest to jedyny obecnie odcinek nowobudowanej autostrady, na ktrym nie wystpiy spkania. Wdraane przez nas procedury kontroli jakoci w cisej wsppracy z z a m a w i a j c y m s najwaniejszy m element em w procesie zarzdzania. Dostarczenie projektu na czas i w zakadanym budecie s oczywicie nie mniej istotne, jednak to jako nowobudowanej infrastruktury jest najwaniejsza dla nas, w szczeglnoci w aspekcie jej wieloletniej eksploatacji. Dynamiczny rozwj spki nie byby moliwy bez wsppracy z grup prawie 1000 inynierw, ekonomistw i prawnikw. Wiedza, dowiadczenie oraz dobra znajomo europejskich i krajowych procedur jest bez wtpienia najwikszym atutem ECM Group Polska S.A.

Nowy Terminal Portu Lotniczego we Wrocawiu im. Mikoaja Kopernika[fotografia: M. Szpak]

Zamek w Mosznej Regionalnym Orodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej

Budowa drogi ekspresowa S7 na odcinku Gdask (A1) Koszway (poudniowa obwodnica Gdaska)

mwi z dum prezes Aleksander Doga. Jestemy jedyn polsk firm, ktra uczestniczy w procedurach przetargowych poza krajem. Nadzr inynierski Firma z polskim kapitaem, w cigu 10 lat funkcjonowania, penia nadzr inynierski nad wykonaniem okoo 300 projektw inwestycyjnych. Wikszo dofinansowana bya ze rodkw unijnych. Obecnie zaangaowana jest w rwnoczesn realizacj

w najnowsze urzdzenia zapewniajce komfort i bezpieczestwo podrnych na lotnisku. Rozbudow i modernizacj podobnego obiektu firma ECM Group Polska nadzoruje rwnie w Porcie Lotniczym awica w Poznaniu. Po zakoczeniu inwestycji nowoczesny terminal bdzie obsugiwa rwnie ok. 3 mln pasaerw rocznie. Dodatkowo dziaa jako Inynier Kontraktu przy rozbudowie paszczyzn oraz budowie hangarw dla

z najwikszych europejskich oczyszczalni zostanie oficjalnie otwarta. Cieszymy si, e

Biura Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej