You are on page 1of 22

BIZNIS PLAN AUTO CENTAR "SPEEDY"

1. PLAN POZICIONIRANJA 1.1 Rezime 1 2 3 4 5 6 7 8 Naziv firme Ime i prezime direktora preduzea Godina osnivasnja Adresa (optina, ulica, broj) Organaizacionopravni svojinski status Predmet poslovanja Broj zapolenih Struktura i struna sprema zaposlenih SPEEDY Marko Radulovic 2013 Nevesinje,ul.Milice Colovic 16 D.O.O., 100% privatno vlasnitvo, jedan vlasnik Autocentar, tehniki pregled (kontrola ispravnosti motornih vozila) 4 Struktura Struna sprema Rukovodilac VSS autocentra VKV 2 automehaniara SSS 1 saobaajni tehniar Gotovina 485000.00 Prihod 331000.00 Dugovanja Rashod 280000.00 Potraivanja Dobit 51000.00

9 10

Finansijsko stanje Finansijski efekti

11

Materijalno stanje

Objekat Graevinski objekat, infrastruktura i pratei objekti

Oprema Sitan inventar i alat, kancelarijski enterijer, raunar, tampa i skener

1.2. USLOVI PRIVREIVANJA Investitor se odluio za izgradnju ,,AUTO CENTRA SPEEDY,, Glavno investiciono ulaganje je u osnovnu delatnost budueg autocentra, a to je TEHNIKI PREGLED, odnosno kontrola ispravnosti motornih vozila. Objekat za vrenje tehnikog pregleda je projektovan u skladu sa Zakonom o bezbednosti u javnom prevozu i Pravilnikom o tehnikom pregledu vozila. Projektno tehnika dokumentacija je uraena u skaldu sa zakonom i overena od strane nadlenog organa a dobijena je i dozvola za gradnju. Dodatno investiciono ulaganje je u radionicu I opremu za kompijutersku dijagnozu kvara na motornim vozilima. Vremenom e se u skladu sa potrebama trita autocentar biti nadograivan sa dodatnim delatnostima. Vulkanizerske usluge, prodaja rezervnih delova, prodaja automobila 1.3. OPRAVDANOST ULAGANJA Budui tehniki pregled bie izgraen u ul.Milice Colovic 16 ,jednoj od naveih zajednica optine Nevesinje.Na teritoriji zajednice Nevesinje , kao i na granicama zajednice optine Nevesinje nema izgraenog tehnikog pregleda. Jako je vano da prema ovom delu grada gravitiraju i infrastrukturom su povezana velika i razvijena sela
3

Nevesinja. Procena je da e budui tehniki pregled koristiti oko 10 000 vlasnika motornih vozila to je oko 25% stanovnika Nevesinja i okoline. Radi se o delatnosti koja je visokoprofitna posebno to uz prihod od tehnikog pregleda ide paralelno i prihod od provizije za prodate polise za obavezno osiguranje motornih vozila (polise od autoodgovornosti) Dopunski prihod od prodaje polisa autoodgovornosti je mogue projektovati jer je to u nazad dui niz godina porodini posao, koja ima u neposrednoj blizini agenciju za zastupanje i posredovanje u poslovima osiguranja sa licencom, odobrenom od Razvojne banke Nevesinje. Agencija radi na 100 metara od lokacije ove investicije na adresi Trg Blagoja Parovica.

1.4. MISIJA Preduzee SPEEDY DOO je da izgradimo imid moderne, pristupane i pouzdane firme,kojoj e se korisnici usluga uvek obraati za pomo i savete sa ciljem zdrave i dugorone saradnje u buduem periodu.

1.5. VIZIJA eli da stvori ime i izgradi pozitivan imid u drutvu na lokalnom nivou. elimo da se prepoznajemo po kvalitetu,pouzdanosti i sigurnosti. Adekvatnim sistemom obuke i edukacije na tim e biti u korak sa vremenom i novinama u oblasti automobilske industrije. 1.6.OCENA SOPSTVENIH POTENCIJALA
4

Najveu snagu i potencijal firme SPEEDY DOO je u tome da je njen kadar veoma mlad i perspektivan, sa strunom spremom direktno vezanom za autoindustriju. Treba spomenuti da je Dusan Tovarisic koji radi u naoj organizaciji bio 5 godina glavni majstor u BMW Radulovi company (zastupnik za BMW na teritoriji RS). Dok druga dva radnika pored rada u Nevesinjskim autocentrima i strunog usavravanja u servisu HOFMANN Elektronika servis. Ova firma po opremljenosti i kadrovima spada meu lidere u ovoj oblasti . Saveti i kvalitetno pruanje usluga, steenih znanja, montae i remonta maina iz HOFMANOVOG programa u znaajnoj e meri olakati poetak rada i dalji razvij SPEEDY DOO. Svi zaposleni su mladi, sposobni i eljni poslovnih izazova, spremni su da se maksimalno angauju na poetku biznisa , ele da se izbore za svoje mesto pod suncem

2. MENADMENT PLAN

2.1. PLAN PROIZVODA Svi smo svedoci intenzivnog razvoja elektronike na motornim vozilima poslednjih godina. Dananja vozila poseduju vie desetina elektronskih sistema koji meusobno razmenjuju podatke I nedeleju samostalno. Pronalaenje neispravnosti na ovim vozilima zahteva nova znanja. Pre ulaska u ovaj biznis moja malenkost je obavila vie razgovora I kontakata sa firmom MARINKOVI- HOFMANN iz Banja Luke, kao to ste ve saznali da je ova firma lider u RS za uvoz I distribuciju hofmanove opreme iz Nemake. Paljivom analizom je utvreno da je ovaj dobavlja najpouzdaniji u zemlji sa dugogodinjom tradicijom.
5

2.2.PLAN PRIPREMNIH AKTIVNOSTI Zahteva dosta vremena I dobru organizovanost preduzetnika da bih skrati vreme mora paralelno obavljati administrativne poslove,poslove otvaranja ,registracije , dobijanje PIB broja ,itd. 2.3. PLAN KADROVA Budui autocentar SPEEDY u prvoj fazi e zapoljavati 4 radnika. U skladu sa pravilnikom o tehnikom pregledu, tehniki pregled vri istovremeno najmanje dva radnika od kojih jedan mora imati SSSsaobraajnog ili mainskog smera , a drugi strunu spremu KV ili VKV automehaniara. Prosena starost zaposlenih je 25 godina.

2.4. PLAN POSLOVNOG PROSTORA Poslovni prostor veliine 220 m2,koji se nalazi na veoma prometnoj lokaciji u tom delu grada na uglu Nemanjica bb I Milice Colovic. Korisnici usluga kontrole ispravnosti motornih vozila I kupci polisa autoodgovornosti su pre svega fizika lica na teritoriji mesne zajednice Nevesinje I fizika lica sela koja se slivaju od Boista bb
6

ulicom prema Nevesinju, nee moi da prou a da ne primete reklamu koja e se nalaziti na samom putu tj. u ulici Put Srba sa Neretve. Poslovni prostor je podeljen u 3 prostorije ; toalet ,ekaonica, kancelarija i hala sa kanalom gde se obavlja dijagnostika i tehniki pregled. Hala je veoma funkcijonalno projektovana tako da mogu i kamioni velike nosivosti da vre tehniki pregled.

2.5. S.W.O.T. Da bi bolje sagledali svoje trenutno stanje, kao i mogunosti za dalje napredovanje, napravljena je sledea SWOT analiza (Strength, Weaknesses, Oporunitites and Threathe):

SNAGE -kvalitetna oprema -doslednost kadrova -kvalifikovana radna snaga -iskustvo u bavljenju ovim poslom -poslovni prostor ANSE -nepostojanje konkurencije u tom delu grada -stvariti prepoznatljivo ime

SLABOSTI -veoma mlad tim -jo uvek budui korisnici ne znaju za nas

PRETNJE -finansijska kriza I velike promene koje zahvataju sve sektore -inflacija u zemlji

-poznavanje velikog broja potencijonalnih korisnika usluga -svakodnevno poveavani broj vozila -korienje interneta u istraivanju trita I praenju trendova

-vezanost cena(opreme) za euro

2.6. PRIKAZ MENADMENTA Ime i prezime FUNKCIJA Godina roena Struna sprema Radno iskustvo Marko Radulovic Direktor 1994 VSS Honorarni poslovi marketinga

oblasti

Ime i prezime FUNKCIJA Godina roena Struna sprema Radno iskustvo

Stevan Radulovic ef 1981 SSS auto-elektriar 6 godina u auto centru Kaljevi

Ime i prezime FUNKCIJA Godina roena Struna sprema Radno iskustvo

Dusan Tovarisic radnik 1965 VKV automehaniar 18 godina u auto-moto savezu

Ime i prezime FUNKCIJA Godina roena Struna sprema Radno iskustvo

Andrej Radulovic Radnik 1984 SSS auto-limar 5 godina u auto-moto savezu


9

Organizacijona ema, data je na donjem prikazu

SPEEDY D.O.O.

VKV

EF

SSS

2.7. STRATEGIJA RAZVOJA Svaki poetak je teak ,ali ma koliko je svaki poetak teak mnogo je tee opstati na tritu. Firme koje nemaju sopsveni cilj i viziju , koje svakim danom ne ulau u svoj biznis osuene su na propast. Svaki biznis mora se postaviti na stabilne noge. Kroz strategiju konstantnog rasta, tezimo da sve anse iskoristimo na trziti u cilju proirenja svog postojeeg poslovanja. Primenom razvojne strategije u smislu proirenja usluga koje se nude kupcima tezimo uvodjenju novih usluga u naem poslovanju.

10

2.8. PLAN ZATITE BIZNISA Biznis je osiguran posedovanjem licence dunav-osiguranja ,ova delatnost je visoko profitna. Poto je jedini auto-centar u najveoj mesnoj zajednici u Nevesinju, u kojoj postoji 10 000 do 12 000 hiljada automobila. Dopunski prihod od prodaje polisa autoodgovornosti mogue je projektovati jer je unazad duzi niz godina porodini posao.

3. MARKETING PLAN Karika u lancu koja ne dostaje je informacija koja ce nas povezati sa naim ciljnim grupama. Informacije i obrazloenja koja e kod njih stvoriti jasnu sliku. Ko smo, kakav je kvalitet naih usluga.
11

Klijenti i nai zaposleni su nam na prvom mestu, mi nepruamo istu uslugu visokog kvaliteta, mi pruamo mnogo vie od toga. Nastoji se da se ostvarene saradnje ouvaju i ovrsnu. U prigodnim prilikama na diskretan i ne napadan nain naim klijentima ukazujemo panju i privrenost (Nova godina, roendani, slave, odgovarajue estitke). elimo da pokaemo da su nai klijenti ono najvrednije to imamo i da se na njih misli bez obzira da li se sa njima trenutno posluje ili je taj period iza njih.

3.1. ANALIZA TRITA

Analiza trita jedna je od najvanijih analiza u sklopu poslovnog plana, odnosno investicijskog projekta. Rezultati analize trita su osnova za ocenu mogunosti uspeha projekta na tritu. Ukoliko rezultati analize trita ukau na uspeh projekta, tada treba nastaviti. . Ukoliko analiza trita pokae da projekt ne moe uspeti, tada je manja teta odustati od projekta, nego nastaviti u pogrenom smjeru. .

Nae nove musterije emo privui reklamnom kampanjom na lokalnim radio i TV stanicama dobrim naom preporukama lokacijom postojee na baze prometnom klijenata mestu i

12

Jako je vano stalno aurirati ovaj segment biznis plana. Praenje konkurencije samo po sebi ukazuje poziciju vaeg posla na tritu i eventualne prednosti i opasnosti po poslovanje. Ovde treba biti maksimalno iskren i ne ulepavati situaciju.

3.2. CILJNO TRITE Korisnici naih usluga kontrole kvaliteta ispravnosti motornih vozila i kupci polise autoodgovornosti su pre svega fizika lica na teritoriji mesne zajednice Nevesinje ,takoe i fizika lica iz sela koja se slivaju na magistralni put gde se nalazi poslovni prostor(Nemanjica bb i Milice Colovic). Pored fizikih lica na prioritet su i pravna lica tj. lina poznanstva sa vlasnicima preduzea : Greda , Vuci, Todorovi, Ingrapomni, Kapor, Nevesnije Putevi .

70% fizika lica ,30% pravna lica , 5% ostali budui korisnoci Na ovom grafikonu dati su podaci o ciljnim grupama, koje sa svojim pozitvnim stavom
13

I verom u sebe i svoju strunost kao vrlo perspektivan mladi tim smo postavili pred sebe.

3.3.SPECIFINOST TRITA Specifinost ovog trita ogleda se u tome sto je najvea mesna zajednica u Nevesniju, a nepostuji ni jedan auto centar. U ovom delu grada postoje 2 vrste potencijalnih korisnika naih usluga i to fizikih i pravnih lica.

3.4. KONKURENCIJA Trenutno u naselju Nevesinje postoji samo jedan auto centar. to nas u startu stavlja na zavidan nivo, ali samim tim odgovornost je prevelika na nama da izgradimo pozitivan ugled i kvalitet u pruanju usluga.

3.5.IZVORI SNABDEVANJA opreme Na osnovni i jedini izvor nabavke opreme MARINKOVIHOFMANN, koji je najpouzdaniji dobavlja u zemlji sa tradicijom dugom vie od 40 godina poslovanja u toj oblasti i jako je bitno da smo jedini centar u regionu koji poseduje njihovu opremu. Pored odgovarajuih ureaja osnovu kvalitetne dijagnostike ine obuen servisni kadar koji e taj ureaj znati u potpunosti da iskoristi. Obzirom na situaciju koja vlada na trzitu firma MARINKOVI14

HOFMAN ima svoj trening centar gde su se svi nai radnici obuili za rad sa elektro sistemima vozila.

15

3.6.PLAN PROMOCIJE Za svrhu naeg biznisa potrebno je ukljuiti sledee instrumente promotivnog miksa: -LINA PRODAJA U sebi sadri popis potencijalnih korisnika usluga i dinamike poseivanja i obilaenja, on sadri prioritetne kupce i potencijalne kupce u buduim periodima. Priprema se adekvatan nain nastupa za svakog potencijalnog korisnika. -DIREKTAN MARKETING (marketing tampanih medija) Plan line prodaje koji trba da sadri popis kupaca ,on sadri prioritetne kupce i potencijalne . prema tome svakom kupcu se prilazi sa razliitim prisupom bilo to pravno ili fiziko lice. Direktan marketing prestavlja opirniji dokument i ima mnogo vie mogunosti , u okviru direktnog marketinga meni za moj biznis vanu ulogu prestavlja plan marketinga tampanih medija koji sadri vrstu i oblik reklame u lokalnim novinama i asopisima iz regiona.

16

3.7.PLAN CENA (PLANIRANI OBIM USLUGA)

PROIZVOD JEDINICA ILI MERE USLUGE Tehniki pregled komada

OBIM USLUGA

JED. CENA KM

VREDNOST U USLUGA(god)

36000.00 1800 500 200 15000.00 300 60000.00 300 200 111000.00

dijagnostika komada popravka komada

UKUPNO

4. FINANSIJSKI PLAN Detaljan finasijski plan treba da se uraditi pre uputanja u bilo koji posao tj. Biznis. Najvanije i najpotrebnije je uraditi plan sredstava(aktiva) i izvora sredstava(pasiva) .

17

4.1. PLAN SREDSTAVA I IZVORA SREDSTAVA

Aktiva SREDSTVA Gotovina 478000 Graevinski objekat 160000 Oprema 235000 Projektna dokumentacija 25000 Sitan inventar i alati 42000 Obuka kadrova 16800 Graevinsko zemljite 252000 Infrastruktura 16800

IZVORI SREDSTAVA Pasiva Uteevina 478000 U posedu 168000 Kredit 235000 U posedu 25000 Kredit 42000 U posed 16800 U posed 252000 U posedu 16800

1233600

1233600
18

4.2.PLAN TROKOVA Pored realne postavke sredstava i izvora sredstava , vano je realno prikazati trokove na mesenom i godinjem nivou

VRSTE TROKOVA Plate zaposlenih

ME SENE DINJI

GO

900 Knjigovodstvene usluge Reijski trokovi 1000 Trokovi promocije 500 Rate kredita 3916 UKUPNO 7986 500

10800 500 12000 500 3916

26280

19

4.3.OBAVEZE PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA

IZNOS KREDITA 235000 ROK OTPLATE 5 godina KAMATNA STOPA 8,5posto OTPLATA 3916

Ukupni prihodi Lina korist BRUTO DOBIT Porez na dobit NETO DOBIT

Meseno 1233600

Godinje 1233600

20

5. IZVODLJIVOST BIZNIS PLANA 5.1.PREISPITIVANJE SEBE Samim inom izrade ovog biznis plana u smislu angaovanja sve raspoloive fizike i mentalne snage kako bi doli do realizacije naih poslovnih ciljeva. Ovim biznis planom utvreno da je projekat opravdan, visoko profitan i da se kredit moe vratiti posle godinu dana grejs perioda u roku od 5 godina. Trite usluga prihvata ovaj projekat.

21

SADRAJ: 1.Plan pozicijoniranja........................................................................... 2 1.1.Rezime........................................................................................... 2 1.2.Uslovi privreivanja...................................................................... 3 1.3.Opravdanost ulaganja.................................................................... 3 1.4.Misija............................................................................................. 3 1.5.Vizija............................................................................................ 4 1.6.Ocena sopstvenih sredstava.......................................................... 4 2.Menadzment plan............................................................................ 4 2.1.Plan proizvoda............................................................................. 4 2.2.Plan privrednih aktivnosti............................................................ 5 2.3.Plan kadrova.................................................................................. 5 2.4.Plan polovnog prostora................................................................. 5 2.5.S.W.O.T..........................................................................................6 2.6.Prikaz menadmenta.......................................................................7 2.7.strategija razvoja.............................................................................8 2.8.Plan zatite biznisa..........................................................................8 3.Marketing plan..................................................................................9 3.1.Analiza trita...............................................................................9 3.2.Ciljno trite..................................................................................10 3.3.specifinost trita.......................................................................10 3.4.Konkurencija...............................................................................10 3.5.Izvori snabdevanja......................................................................11 3.6.Plan promocije...........................................................................12 3.7.Plan cena....................................................................................12 4.Finansijski plan..............................................................................13 4.1.Plan sredstava i izvora sredstava................................................13 4.2.Plan trokova..............................................................................14 4.3.Obaveze prema izvorima finansiranja........................................14 5.Izvodljivost Biznis plana...............................................................15 5.1.Preispitivanje sebe......................................................................15

22