You are on page 1of 9

REGULAMIN PORTALU

1 PREAMBUA I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady uczestnictwa w ramach Portalu dziaajcego pod adresem internetowym: dodatkowapraca.com, zobowizuje Uytkownikw do ich przestrzegania, wskazuje na prawa i obowizki Uytkownikw oraz Usugodawcy. 2. Korzystanie z dodatkowapraca.com jest rwnoznaczne z akceptacj okrelonych w niniejszym Regulaminie zasad. 3. Ilekro w Regulaminie jest mowa o: 1) Regulaminie naley przez to rozumie niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi zacznikami, 2) Portalu naley przez to rozumie bdc wasnoci usugodawcy stron internetow dziaajca pod adresem dodatkowapraca.com 3) Umowie o dzieo naley przez to rozumie zawieran pomidzy Stronami: Uytkownikiem Portalu oraz Usugodawc umow cywilnoprawn na wykonanie okrelonego w niej dziea, ktrej tre zawarta jest w dalszej czci niniejszego Regulaminu, 4) Usugodawcy naley przez to rozumie Vindi dziaalno gospodarcz z siedzib w Warszawie, Al. Solidarnoci 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisan do centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej. 5) Uytkowniku naley przez to rozumie penoletni osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadajca osobowoci prawnej zawierajca w ramach Portalu Umow o dzieo bdca Wykonawc, 6) Zamawiajcym naley przez to rozumie podmiot zlecajcy wykonanie przedmiotu umowy na podstawie zawieranej w ramach Portalu Umowy o dzieo, bdcy jednoczenie Usugodawc, 7) Wykonawcy naley przez to rozumie drug stron Umowy o dzieo, ktra zobowizuje si w jej ramach wykona dzieo wskazane w Umowie, 8) Rejestracji naley przez to rozumie proces, w nastpstwie ktrego Uytkownik Wykonawca zawiera Umow o dzieo z Zamawiajcym. W celu rejestracji naley poda niezbdne, prawdziwe dane teleadresowe oraz zaakceptowa warunki Regulaminu i polityki prywatnoci. 4. Stosownie do art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Usugodawca podaje, e wymagania techniczne niezbdne do wsppracy z systemem teleinformatycznym, ktrym si posuguje s nastpujce: 1) urzdzenie z podczeniem do sieci Internet, 2) przegldarka internetowa umoliwiajca wywietlanie dokumentw HTML z wczon funkcj akceptowania plikw cookies oraz wczon obsug JavaScript. 2 REJESTRACJA I LOGOWANIE 1. Rejestracja polega na podaniu nastpujcych danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru NIP, numeru telefonu, adresu email, hasa oraz innych danych wyszczeglnionych w formularzu Rejestracji, o ktre zostanie poproszony Uytkownik. 2. Uytkownik jest zobowizany do zawiadomienia Usugodawcy o kadej zmianie danych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, poprzez powiadomienie o tym fakcie za pomoc formularza kontaktowego w panelu uytkownika. 3. W przypadku pojawienia si uzasadnionych wtpliwoci co do autentycznoci wprowadzonych przez Uytkownika danych, Usugodawca moe da przedstawienia stosownych dokumentw potwierdzajcych te dane.

4. Haso powinno by znane jedynie Uytkownikowi, i suy poprawnemu logowaniu si do jego profilu. Wyczn odpowiedzialno za szkody spowodowane udostpnieniem hasa innych osobom ponosi Uytkownik. 5. W trakcie procesu Rejestracji uytkownik proszony jest o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, polityki prywatnoci i Umowy o dzieo oraz owiadcza, e zapozna si z ich postanowieniami i je akceptuje oraz e ma ukoczone 18 lat. 6. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie s wice dla Uytkownika od momentu jego akceptacji. Od tego momentu wica dla Wykonawcy oraz Zamawiajcego jest umowa o dzieo, zawarta w treci niniejszego Regulaminu. 7. Po ostatecznym zatwierdzeniu wszystkich danych i zoeniu stosownych owiadcze, na podany przez Uytkownika adres e-mail zostanie wysana wiadomo z linkiem, ktrego kliknicie jest wymagane w celu potwierdzenia Rejestracji. 8. Po akceptacji niniejszego Regulaminu Uytkownik nie powinien przerywa wypeniana danych czy procesu weryfikacji. Przerwanie wypeniania danych dokonane po przejciu kroku z akceptacj Regulaminu czy te niedopenienie procesu weryfikacji nie zwalnia z wicej ju wtedy Umowy o dzieo czy postanowie niniejszego Regulaminu. 9. Logowanie do profilu Uytkownika odbywa si przez podanie w odpowiednich polach adresu e-mail oraz hasa Uytkownika. Link do panelu edycyjnego dostpny jest po zalogowaniu na stronie. 10. Aby otrzyma dostp do panelu Uytkownik ma obowizek wypeni drugi formularz z danymi o ktrym jest on informowany w mailu po rejestracji, bez jego wypenienia umowa obowizuje jednake nie ma on wtedy dostpu do samego panelu a do czasu uzupenienia finalnych danych. 11. Zabrania si udostpniania konta innym podmiotom ni Uytkownik. 12. Zabrania si korzystania z innych kont nalecych do innych podmiotw. 3 FUNKCJONALNOCI PORATALU 1. W ramach Portalu dostpne s nastpujce funkcjonalnoci, polegajce w szczeglnoci na: 1) moliwoci zawarcia Umowy o dzieo w ramach Portalu. 2) moliwoci wprowadzania opisw, ktrych tyczy si Umowa o dzieo poprzez system edycyjny. 2. Funkcjonalnoci Portalu s dla Uytkownika udostpniane nieodpatnie. 3. W ramach Portalu mog by wywietlane reklamy. 4 UMOWA I SPOSB JEJ ZAWARCIA 1. W ramach Portalu zamieszczane s skierowane przez Usugodawc do Uytkownikw oferty wykonania dziea, okrelonego w niniejszym Regulaminie, ktry jednoczenie zawiera umow o dzieo. Oferta zawiera nastpujce informacje: 1) przedmiot umowy, w tym okrelenie dziea, ktre ma zosta wykonane, 2) prawa i obowizki obydwu stron umowy, 3) wysoko wynagrodzenia za wykonanie dziea i przeniesienie do niego majtkowych praw autorskich, 4) zasady wsppracy i terminy realizacji wykonania dziea, 5) inne ustalenia szczegowo wskazane w treci umowy. 2. Obok oferty znajduje si formularz danych osobowych Uytkownika zawierajcy: 1) imi i nazwisko uytkownika, 2) haso, 3) miejsce zamieszkania/siedzib uytkownika oraz jego adres, 4) adres e-mail Uytkownika,

3.

4. 5. 6.

7.

8.

9.

5) NIP (w przypadku, gdy Uytkownik jest przedsibiorc), 6) pole do zaznaczenia, wyraajce zgod na postanowienia Regulaminu (akceptacja regulaminu nastpuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola), 7) numer PESEL, 8) numer i serie dowodu, 9) numer telefonu, 10) numer konta bankowego na ktre ma by przekazane wynagrodzenie. Uytkownik, ktry chce zobowiza si do wykonania dziea wskazanego w Umowie o dzieo, zgodnie z jej postanowieniami, ma obowizek poda prawidowe dane okrelone w ustpie poprzedzajcym oraz zaakceptowa Regulamin zawierajcy Umow o dzieo. Zawarcie Umowy o dzieo pomidzy Usugodawc (Zamawiajcym) a Uytkownikiem (Wykonawc) nastpuje przez zaakceptowanie Regulaminu w pierwszym kroku wypelniania danych, od tego momentu Umowa o dzieo jest dla Stron obowizujca. W celu prawidowego wykonania Umowy o dzieo, Zamawiajcy moe da od Wykonawcy podania innych, niezbdnych danych oprcz wskazanych w Regulaminie. W celu weryfikacji poprawnoci i prawdziwoci danych podanych przez Uytkownika w procesie zawierania umowy o dzieo, jest on zobowizany: 1) przesa skan swojego dowodu osobistego lub paszportu ( dopuszcza si naniesienie na skan znaku wodnego o treci tylko na uytek weryfikacyjny dla portalu dodatkowapraca.com ) lub 2) wykona ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy usugodawcy o nr: 30 1140 2004 0000 3802 7015 0445 przelew w kwocie 1 z (sownie: jeden zoty). Pomimo braku weryfikacji lub niepoprawnej weryfikacji tosamoci uytkownika stosownie do postanowie Regulaminu zawarta pomidzy Uytkownikiem oraz Usugodawc Umowa o dzieo wie strony, jeeli tylko da si ustali na ich podstawie tosamo Uytkownika. Po zawarciu Umowy o dzieo, dopenieniu wszystkich krokw zwizanych z wypenieniem niezbdnych danych oraz weryfikacji stosownie do postanowie niniejszego paragrafu, Uytkownikowi zostaje udostpniany jego panel edycyjny, ktry suy wykonaniu Umowy o dzieo. Zarejestrowanie si w Serwisie przez Uytkownika jest rwnoznaczne ze zoeniem owiadczenia o penoletnoci. 5 ODPOWIEDZIALNO UYTKOWNIKA I USUGODAWCY

1. Zabronione jest kopiowanie treci lub innych czci Portalu w celu posugiwania si nimi, w szczeglnoci publikowania na innych stronach internetowych. 2. W przypadku powstania u waciciela strony szkody, wskutek niezgodnego z prawem lub postanowieniami Regulaminu dziaania Uytkownika, w szczeglnoci podania nieprawdziwych danych, ujawnienia informacji poufnej, naruszenia dbr osobistych ponosi on odpowiedzialno odszkodowawcz wzgldem Usugodawcy zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego. 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Uytkownik zobowizany jest do niezamieszczania na stronie internetowej treci o charakterze bezprawnym. 4. Usugodawca nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne szkody powstae w wyniku bdu, awarii i przerw w funkcjonowaniu Portalu oraz nie udzielania adnej gwarancji prawidowego funkcjonowania Portalu. 6 ZMIANA REGULAMINU

1. Usugodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, za wyjtkiem postanowie zawartych w Umowie o dzieo. 2. Zmiana Regulaminu jest skuteczna po upywie 5 dni od jej opublikowania na stronie Serwisu. 7 DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOCI Uytkownik wyraa zgod na przetwarzanie danych osobowych podanych przy korzystaniu z Portalu. Dane osobowe s chronione zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) w sposb uniemoliwiajcy dostp do nich osb trzecich. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) Usugodawca, jako administrator danych osobowych informuje: 1) Dane firmy: Vindi dziaalno gospodarcza z siedzib w Warszawie, Al. Solidarnoci 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisana do centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej. 2) dane zbierane s wyczenie w celach zwizanych z procesem zawarcia oraz wykonania Umowy o dzieo oraz w celach marketingowych. 3) kademu Uytkownikowi przysuguje prawo dostpu do jego danych, ich poprawiania lub usunicia, w tym celu naley skontaktowa si z administratorem drog mailow z zastrzeeniem i usunicie nastpi moe dopiero po wyganieciu umowy oraz rozwizaniu wszelkich kwestii midzy Usugodawc a Uytkownikiem. 4) dane zostaj podane tylko i wyczenie w celu zawarcia oraz wykonania umowy o dzieo oraz w celach marketingowych. Uytkownik wyraa zgod na przetwarzanie danych osobowych przez Usugodawc w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysanej przez Usugodawc w imieniu wasnym lub na zlecenie jej partnerw biznesowych. 8 POSTANOWIENIA KOCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego i innych waciwych ustaw. 2. Wszelkie spory wynike w zwizku z korzystaniem z usug wiadczonych w ramach portalu bd rozstrzygane w pierwszej kolejnoci na drodze polubownych rokowa.

1. 2.

3.

4.

UMOWA O DZIEO
zawarta pomidzy: Vindi dziaalno gospodarcza z siedzib w Warszawie, Al. Solidarnoci 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisana do centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej. zwan w dalszej czci niniejszej umowy Zamawiajcym

a Uytkownikiem, ktry zaakceptowa postanowienia Regulaminu i niniejszej Umowy o dzieo, przechodzc pierwszy etap Rejestracji w serwisie dodatkowapraca.com zwanym w dalszej czci niniejszej umowy Wykonawc cznie zwanymi dalej Stronami.

1 POSTANOWIENIA OGLNE I DEFINICJE 1. Niniejsza umowa jest integraln czci Regulaminu. Zaakceptowanie Regulaminu jest rwnoznaczne ze zgod na jej zawarcie. 2. Opis programu komputerowego- naley rozumie jako sporzdzanie opracowanie tekstowe programu komputerowego poprzez system zawarty na stronie internetowej: dodatkowapraca.com, skadajce si z minimum 800 znakw, nie wliczajc w to znakw interpunkcji oraz znakw biaych, zgodne z zasadami interpunkcji, skadni oraz ortografii, z zachowaniem logicznoci, rzeczowoci i funkcjonalnoci tekstu, pozbawione jakichkolwiek cech plagiatu w szczeglnoci plagiatu ukrytego. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca zobowizuje si do przygotowania opisw programw komputerowych, o ktrych mowa w 1 ust. 2 niniejszej umowy w liczbie 3000 (sownie: trzy tysice) na rzecz Zamawiajcego, z uwzgldnieniem wszystkich postanowie w niej zawartych. 3 OBOWIZKI WYKONAWCY 1. W zwizku z wykonaniem dziea, o ktrym mowa w 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zobowizuje si do: 1) wykonania dziea cile wedug wskaza Zamawiajcego i w porozumieniu z nim, 2) przekazywania Zamawiajcemu wykonanych opisw programw komputerowych do akceptacji w liczbie minimum 30 (sownie: trzydzieci) dziennie, przez cay okres trwania umowy ( Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci wykonywania wiekszej liczby opisw danego dnia by zaliczy tym inny dzie ), 3) wprowadzania korekt zleconych przez Zamawiajcego, w przypadku gdy sporzdzony opis programu komputerowego nie uzyska akceptacji Zamawiajcego. Za poprawienie/korekt niezaakceptowanego opisu Wykonawcy nie przysuguje dodatkowe wynagrodzenie, 4) wykonania wskazanych korekt w terminie i na zasadach okrelonych w w 5 ust. 3 niniejszej umowy. 4 OBOWIZKI ZAMAWIAJCEGO

1. Zamawiajcy zobowizuje si do dostarczenia Wykonawcy niezbdnego do wykonania prac objtych umow narzdzia w postaci panelu edycyjnego i udzielenia Wykonawcy wszelkich wyjanie dotyczcych wykonania dziea. 2. Zamawiajcy zobowizuje si take zapaci na rzecz Wykonawcy umwione wynagrodzenie po naleytym wykonaniu zobowizania. 5 ZASADY WSPPRACY I TERMINY 1. Strony zgodnie ustalaj, e realizacja czynnoci wskazanych w 2 ust. 1 niniejszej umowy nastpi w terminie 90 dni, liczonego od dnia nastpujcego po dniu zawarcia, chyba e nastpi przypadek wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca zobowizuje si, e rozpoczcie wykonania dziea nastpi wraz z dniem nastpujcym po dniu zawarcia niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowizany jest wykona korekt o ktrej mowa w 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy w cigu 5 dni od dnia otrzymania zastrzee od Zamawiajcego drog mailow. 4. Zamawiajcy owiadcza i sprawdzanie dziea nie zacznie si wczeniej ni po zdaniu ostatniego opisu przez Wykonawc. 5. Wykonawca ma prawo do 10 niezaliczonych dni w przecigu trwania umowy. Poprzez dzie niezaliczony rozumie si dzie taki w ktrym uytkownik niedopeni obowizku wynikajcego z 3 ust. 2. 6. Wykonawca ma prawo do zmiany opisu z ktrym sobie nie radzi cznie 100 razy. Odpowiednia funkcjonalno zaimplementowana jest w panelu edycyjnym.

6 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PATNOCI 1. Za wykonanie dziaa oraz przeniesienie do niego autorskich praw majtkowych na podstawie umowy stanowicej zacznik nr 1, bdcy czci niniejszej umowy, Zamawiajcy zobowizuje si zapaci wynagrodzenie w kwocie 2640 z brutto (sownie: dwa tysice szeset czterdzieci z), ktre zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy podany w toku Rejestracji w Serwisie w terminie 31 dni od finalnej akceptacji dziea przez Zamawiajcego. 2. Wynagrodzenie wypacane zostanie po akceptacji przez Zamawiajcego wszystkich opisw programw komputerowych zleconych Wykonawcy oraz po przesaniu za potwierdzeniem odbioru podpisanej przez Wykonawc umowy o przeniesienie autorskich praw majtkowych i praw pokrewnych, stanowicej zacznik nr 1 na adres Zamawiajcego. Na dokonanie ich akceptacji Zleceniodawcy przysuguje trzymiesiczny termin liczony od dnia wykonania dziea w caoci i rozpoczyna si w momcie zdania ostatniego opisu przez uytkownika.

7 ZWOKA, KARY UMOWNE

1. W razie niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania do ktrego Wykonawca si zobowiza na podstawie niniejszej umowy, a w szczeglnoci: 1) popadnicia w zwok w wykonaniu zobowizania poprzez przekroczenie terminw umownych na realizacj dziea, 2) ustalenia przez Zleceniodawc, e dzieo nie posiada cech opisu programu komputerowego, wskazanego w 1 ust. 2 niniejszej umowy, 3) odstpienia/rozwizania przez Wykonawc umowy na zasadach innych ni przewiduj przepisy obowizujcego prawa lub niniejsza umowa, 4) nieregularnoci i niesystematycznoci pracy wynikajcej z niezachowania postanowie wskazanych w 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy. 5) niezachowanie w tajemnicy treci informacji o ktrych mowa w 9 niniejszej umowy. Zleceniodawca jest uprawniony do obcienia Wykonawcy kar umown w wysokoci 25 % wartoci wskazanej 6 ust. 1. 2. Zamawiajcy ma prawo do dochodzenia na zasadach oglnych odszkodowania przewyszajcego kar umown. 3. Na uregulowanie kary umownej Wykonawcy przysuguje termin 5 dni, w przypadku braku uregulowania naoonej kary w terminie stosowane bd karne odsetki dzienne w wysokoci 1,5% na podstawie art. 481 KC. 8 ODSTPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiajcy jest uprawniony do odstpienia od niniejszej umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadkach, gdy: 1) Wykonawca narusza ktrekolwiek z postanowie przewidzianych w niniejszej umowie lub 2) gdy opniby si z rozpoczciem lub wykonaniem dziea, tj. nie wywie si z zobowiza w terminach wskazanych w niniejszej umowie. 2. Odstpienie od umowy przez ktrkolwiek ze stron nie pozbawia Zamawiajcego prawo do obcienia wykonawcy kar umown zgodnie z 7 niniejszej umowy. 3. Odstpujc od umowy z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy Zamawiajcy nie ma obowizku wypaca wynagrodzenia za prace ju wykonane. W takim przypadku nie nabywa do nich adnych praw. 4. Wykonawca ma prawo do odstpienia od niniejszej umowy w przecigu 24 godzin od momentu jej podjcia bez adnych konsekwencji, w tym celu musi on wej w odpowiedni link ktry jest dostarczany w pierwszym mailu rejestracyjnym oraz zwrci Zamawiajcemu kwot w wysokoci 17 PLN. W przypadku braku zwrotu wyej wymienionej kwoty w przecigu 3 dni od daty rezygnacji Zamawiajcy ma prawo nie uzna odstpienia w trybie 24 godzinnym. 5. Wykonawca jest take uprawniony do odstpienia od niniejszej umowy bez podawania uzasadnienia za zapat Zamawiajcemu odstpnego w wysokoci 20 % wysokoci wartoci o ktrej mowa w 6 ust. 1 jeli nie obejmuje go ju 8 ust. 4. W celu wypowiedzenia umowy w ten sposob nalezy skontaktowa si ze Zleceniodawc za pomoc formularza kontaktowego. 6. Zamawiajcy ma prawo odstpi od niniejszej umowy bez podawania przyczyn, w takim wypadku musi on zapaci Wykonawcy kwot adekwatn do wykonanej przez niego pracy i odebra od niego wykonane, niekompletne dzieo po wczeniejszym przekazaniu praw autorskich przez Wykonawc na rzecz Zamawiajcego bdz te moe on zrezygnowa z niekompletnego dziea za ktre nie naley sie wynagrodzenie, w takim wypadku nie przysuguj mu roszczenia wzgldem praw autorskich do dziea. 9

KLAUZULA POUFNOCI 1. Strony zobowizuj si zachowa w tajemnicy tre postanowie umowy, a take nie ujawnia, nie uywa i nie wykorzystywa dla jakiegokolwiek innego celu ni wynikajcy z umowy informacji poufnych bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 2. Wykonawca zobowizuje si nie przekazywa, nie ujawnia ani nie wykorzystywa bez pisemnej zgody Zamawiajcego informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych lub finansowych uzyskanych w toku realizacji niniejszej umowy i przyjmuje do wiadomoci, i zabronione jest rozpowszechnianie albo uywanie w czasie obowizujcej umowy lub po jej wyganiciu wszelkich informacji dotyczcych Zamawiajcego, podmiotw z nim wsppracujcych, spraw Zamawiajcego, ktre uzyska przy wykonywaniu swoich obowizkw. 3. Obowizek poufnoci okrelony w paragrafie niniejszym umowy obejmuje cay okres trwania umowy oraz przez okres jednego roku po jej rozwizaniu. 4. W przypadku rozwizania lub wyganicia umowy Wykonawca zobowizuje si do zwrotu Zamawiajcemu wszelkich dokumentw i materiaw dotyczcych Zamawiajcego, jakie sporzdzi, zebra, opracowa lub otrzyma w czasie trwania umowy, a take zapisw na innych nonikach zapisu, najpniej do dnia rozwizania lub wyganicia umowy. 10 POSTANOWIENIA KOCOWE 1. Waciwym do rozstrzygania sporw mogcych wynikn na tle niniejszej umowy jest Sd waciwy wedug miejsca siedziby Zamawiajcego. 2. W przypadku, gdy poszczeglne postanowienia niniejszej umowy oka si bezskuteczne, pozostae postanowienia umowy pozostaj w mocy. Strony zobowizuj si w wyej opisanym wypadku zastpi postanowienia bezskuteczne innymi, w taki sposb, aby jak najpeniej wypeniay one cel gospodarczy postanowie zastpionych.

Zacznik nr. 1

Umowa o przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych


Zawarta pomidzy: zwan w dalszej czci Zamawiajcym, a Uytkownikiem, .(imi i nazwisko), ktry zaakceptowa postanowienia Regulaminu i Umowy o dzieo, przechodzc pierwszy etap rejestracji w serwisie

Zwanym w dalszej czci Wykonawc, 1. Z chwil zapaty wynagrodzenia na warunkach okrelonych w 6 Umowy o dzieo, ktrej niniejsza umowa jest zacznikiem, Wykonawca przenosi w caoci, a Zamawiajcy nabywa bez ogranicze terytorialnych i czasowych, z wyjtkiem przewidzianych we waciwych przepisach wyczne majtkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do dzie powstaych w wyniku zawarcia Umowy o dzieo, tj. opisw programw komputerowych, na wszystkich polach eksploatacji, obejmujcych w szczeglnoci: trwae lub czasowe zwielokrotnianie, tumaczenie, przystosowywanie (adaptacj), zmian ukadu lub jakiekolwiek inne zmiany rozpowszechnianie, w tym uyczanie lub najem, utrwalanie i zwielokrotnianie utworu (przedmiotu prawa pokrewnego), wytwarzanie okrelon technik egzemplarzy utworu (przedmiotu prawa pokrewnego), w tym technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego oraz technik cyfrow, w zakresie obrotu oryginaem albo egzemplarzami, na ktrych utwr (przedmiot prawa pokrewnego) utrwalono, wprowadzanie do obrotu, uyczanie lub najem oryginau albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu (przedmiotu prawa pokrewnego) w sposb inny ni okrelony wyej, publiczne wykonanie, wystawienie, wywietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a take publiczne udostpnianie utworu (przedmiotu prawa pokrewnego) w taki sposb, aby kady mg mie do niego dostp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. Wykonawca, bezterminowo i nieodwoalnie wyraa zgod na wyczne wykonywanie przez Zamawiajcego oraz jego nastpcw prawnych wszelkich praw zalenych na wszystkich polach eksploatacji, bdcych rezultatem dziaalnoci Zamawiajcego, jego nastpcw prawnych lub osb trzecich dziaajcych na ich zlecenie. Wynagrodzenie z tytuu przeniesienia przez Wykonawc majtkowych praw autorskich zostao okrelone w 6 Umowy o dzieo.

ZAMAWIAJCY

WYKONAWCA