Question 1 Koja od navedenih metoda se, prema MRS 2 – Zalihe, ne referira prilikom vrednovanja utroška materijala u stabilnim uslovima novčane

jedinice: Odaberite jedan odgovor a. LIFO metoda, b. Metoda prosječnih ponderisanih nabavnih cijena (troška nabavke), c. FIFO metoda, d. Metoda specifične identifikacije. Question 2 Prema elementima uspješnosti – privremeni računi (konta) mogu biti: Odaberite jedan odgovor a. Računi prihoda i računi rashoda b. Računi aktive i računi pasive c. Samostalni i nesamostalni d. Bilansni i vanbilansni Question 3 Jedna od komponenti bilansa uspjeha trgovačkih preduzeća je i brutodobit (brutomarža) koja predstavlja razliku: Odaberite jedan odgovor a. Netoprihoda od prodaje i troškova prodate robe tj. nabavna vrijednost prodate robe b. Netoprodaje i operativnih troškova c. Prihoda i rashoda d. Dobiti prije plaćanja poreza i poreza na dobit Question 4 Koja od navedenih metoda amortizacije ne spada u obračun amortizacije prema vremenu? Odaberite jedan odgovor a. Metoda zbira godina, b. Linearna metoda amortizacije, c. Metoda opadajuće stope na istu osnovu, d. Metoda obračunavanja po jedinici funcionalnog kapaciteta. Question 5 Šta od navedenog predstavlja obilježje redovnih ili običnih dionica: Odaberite jedan odgovor a. Njihovi vlasnici imaju pravo prioriteta naplate dividendi, b. Po svojim obilježjima se nalaze između dionica i obveznica, c. Nose kumulativno pravo za naplatu svih neisplaćenih dividendi. d. Nose pravo glasa o pitanjima upravljanja dioničkim društvom, Question 6 Koje od navedenih sredstava ne spada u tekuća sredstva: Odaberite jedan odgovor a. Novac i novčani ekvivalenti, b. Kratkoročna ulaganja, c. Unaprijed plaćeni troškovi. d. Obračunati a neplaćeni troškovi,

Question 7 Elemente mjerenja finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe možemo prikazati na temelju proširene računovodstvene jednačine koja glasi: Odaberite jedan odgovor a. Sredstva = obaveze + osnovni kapital + zadržana zarada – dividende b. Sredstva = obaveze + zadržana zarada c. Sredstva = obaveze + osnovni kapital + zadržana zarada – dividende + prihodi – rashodi d. Sredstva = obaveze + osnovni kapital Question 8 U računovodstvenoj literaturi razvijenih zemalja najčešće se navode sljedeći aspekti definisanja računovodstva: Odaberite jedan odgovor a. Računovodstvo kao tehnika, dio upravljačkog računovodstvenog sistema pravne osobe/kompanije b. Računovodstvo kao vještina, tehnika ili umijeće c. Računovodstvo kao umijeće, uslužna funkcija pravne osobe/kompanije d. Računovodstvo kao vještina, naučna disciplina Question 9 Odrediti koje od navedenih stalnih materijalnih sredstava podliježe obračunu amortizacije: Odaberite jedan odgovor a. Građevinski objekti b. Zemljište c. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi d. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu Question 10 Sistem dvojnog knjigovodstva koji predstavlja kičmu računovodstva u pisanom obliku objavio je: Odaberite jedan odgovor a. S. Stevin 1605. godine pod nazivom «Prvi godišnji obračun rezultata» b. J. Savary 1673. godine izradu «Bilansa svake druge godine pod uticajem francuskog trgovačkog zakona» (CODE DE COMMERCE) c. Benko Kotrulić 1458. godine pod nazivom «O trgovini i savršenom trgovcu» d. Luca Pacioli 1494. godine pod nazivom «Suma aritmetike, geometrije, proporcije i proporcionalnosti»

U računovodstvenoj literaturi razvijenih zemalja najčešće se navode sljedeći aspekti definisanja računovodstva: a. Računovodstvo kao umijeće, uslužna funkcija pravne osobe/kompanije b. Računovodstvo kao vještina, tehnika ili umijeće c. Računovodstvo kao tehnika, dio upravljačkog računovodstvenog sistema pravne osobe/kompanije d. Računovodstvo kao vještina, naučna disciplina

Jedna od komponenti bilansa uspjeha trgovačkih preduzeća je i brutodobit (brutomarža) koja predstavlja razliku: a. Dobiti prije plaćanja poreza i poreza na dobit b. Prihoda i rashoda c. Netoprihoda od prodaje i troškova prodate robe tj. nabavna vrijednost prodate robe d. Netoprodaje i operativnih troškova

Prema elementima uspješnosti – privremeni računi (konta) mogu biti: a. Samostalni i nesamostalni b. Bilansni i vanbilansni c. Računi aktive i računi pasive d. Računi prihoda i računi rashoda Kod trgovačkih preduzeća troškovi sadržani u zalihama trgovačke robe postaju rashodi momentom: a. U onom razdoblju kada je roba nabavljena i uskladištena b. Svi troškovi tekućeg razdoblja smatraju se rashodima c. Nabavke robe d. Prodaje robe Šta od navedenog ne spada u tipične poslovne događaje koji prouzrokuju četiri osnovne bilansne promjene: a. Smanjenje pasive uz istovremeno povećanje pasive (obim bilansa se ne mijenja) b. Povećanje aktive uz istovremeno smanjenje pasive za isti iznos (obim bilansa se ne mijenja) c. Smanjenje aktive uz istovremeno smanjenje pasive za isti iznos (obim bilansa se smanjuje) d. Povećanje aktive i povećanje pasive za isti iznos (obim bilansa se mijenja) Finansijska aktivnost uključuje: a. Kupovinu zemljišta, zgrada i drugih resursa, uključujući i njih ovu prodaju b. Pribavljanje inicijalnog kapitala od vlasnika ili kreditora radi otpočinjanja redovnog poslovanja, uključujući i povrat duga kreditorima i isplatu dobiti vlasnicima c. Proizvodnju i prodaju proizvoda kupcima, nabavku i prodaju roba, prodaju usluga d. Zapošljavanje menadžera, radnika i plaćanje poreza državi

Sistem dvojnog knjigovodstva koji predstavlja kičmu računovodstva u pisanom obliku objavio je: a. J. Savary 1673. godine izradu «Bilansa svake druge godine pod uticajem francuskog trgovačkog zakona» (CODE DE COMMERCE) b. S. Stevin 1605. godine pod nazivom «Prvi godišnji obračun rezultata» c. Benko Kotrulić 1458. godine pod nazivom «O trgovini i savršenom trgovcu» d. Luca Pacioli 1494. godine pod nazivom «Suma aritmetike, geometrije, proporcije i proporcionalnosti»

Informacije koje pruža računovodstvo u svrhu poslovnog odlučivanja trebaju zadovoljiti sljedeća kvalitetna obilježja: a. Neutralnost i uporedivost b. Važnost, pouzdanost, uporedivost i razumljivost c. Javnost i uporedivost d. Važnost, pouzdanost, razumljivost i neutralnost U računovodstvenoj literaturi razvijenih zemalja najčešće se navode sljedeći aspekti definisanja računovodstva: a. Računovodstvo kao tehnika, dio upravljačkog računovodstvenog sistema pravne osobe/kompanije b. Računovodstvo kao vještina, tehnika ili umijeće c. Računovodstvo kao umijeće, uslužna funkcija pravne osobe/kompanije d. Računovodstvo kao vještina, naučna disciplina Elemente mjerenja finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe možemo prikazati na temelju proširene računovodstvene jednačine koja glasi a. Sredstva = obaveze + zadržana zarada b. Sredstva = obaveze + osnovni kapital + zadržana zarada – dividende + prihodi – rashodi c. Sredstva = obaveze + osnovni kapital + zadržana zarada – dividende d. Sredstva = obaveze + osnovni kapital Poslovne aktivnosti u okviru redovnog poslovanja kompanije, respektujući princip kontinuiteta poslovanja, imaju tri elementa: Odaberite jedan odgovor a. Pribavljanje kapitala, kupovina zemljišta i drugih resursa te proizvodnja i prodaja proizvoda b. Povrat kapitala, prodaja zemljišta i drugih resursa te nabavka i prodaja roba c. Likvidnost, solventnost i profitabilnost d. Finansijsku aktivnost, investicionu aktivnost i operativnu aktivnost

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful