IV deo: LM potencije Otkrivanje Nove Potencije Haneman nije u potpunosti bio zadovoljan medicinskim rastvorima centezimalnih potencija, naročito

kod slabih konstitucija sa hroničnim mijazmatičkim bolestima. On je shvatio da u određenim slučajevima niže potencije nisu bile u stanju da stimulišu reakciju lečenja, a u isto vreme, više potencije su izazivale ozbiljna pogoršanja. Pitao se da li je mogude napraviti homeopatske remedije koje bi delovale dublje, ali da u isto vreme budu nežnije za konstituciju. Iako su medicinski rastvori značajno unapredili centezimalni sistem, pitao se kako bi mogao da savlada pogoršanja u onim slučajevima koji su bili slabi, preosetljivi i u tom trenutku neizlečivi. Odgvor na ovo pitanje sigurno nije u podizanju dinamizacije na sve više i više opsege potencije. Do tog vremena Jenihenove potencije su dostigle nivoe daleko iznad 1M, i prema Hanemanovom iskustvu nisu bile pogodne za slabe slučajeve sa uznapredovalom tkivnom patologijom, zbog ozbiljnih životno ugrožavajudih pogoršanja koja mogu da izazovu. Hanemanova najveda želja je bila da leči te degenerativne hronične slučajeve koji su se pokazali kao veoma otporni na njegovo lečenje. Jedina stvar koju je stari majstor mogao da uradi bila je da počne sasvim novu seriju homeopatskih eksperimenata, iako je bio u kasnim osamdesetim! U to vreme Haneman je bio potpomognut od strane Velečasnog Evereta, koji je bio nadležan za izradu šedernih globula za njegove lekove. On je bio Hanemanov veliki i prisan prijatelj u njegovim poslednjim ekperimentalnim radovima. 30. jula 1853. u Tajmsu (Times – prim.prev.) je objavljeno pismo Vel. Everesta koje je napisao Dr Luturu, u kome je opisao eksperimente kojima je prisustvovao, a koje je Haneman obavljao dok je poboljšavao homeopatski sistem. Ovde prenosimo vedi deo pisma jer smatramo da je prosvetljujude, kao i da je od velikog istorijskog značaja. To je zapisano u Bredfordovom Hanemanov život i pisma, strana 473. "Haneman se trudio da pronađe sredstva za davanje remedija na takav način, da dovedu do najmanjih mogudih smetnji koje bi lečenje moglo da izazove. U tom cilju on je napravio veliki broj različitih eksperimenata. Prvo po redu je bilo udisanje, koje je u određenim slučajevima usvojio do kraja svog života, i nije mi poznato da ga je ikada u potpunosti napustio. Međutim, neke zamerke su prouzrokovale da traži i druge vidove uređivanja delovanja lekova. Njegov slededi eksperiment je bio da rastvori tri, dve ili jednu globulu u čaši vode, a zatim pažljivo mešajudi, stavi kašiku ili punu kafenu kašičicu toga u drugu čašu. On je ipak smatrao da se osetljive konstitucije još uvek previše uznemiravaju, čak i onda kada je lek bio pravilno izabran; jer ako lek nije potpuno u skladu sa slučajem, njegovi efekti su naravno mnogo manji, u meri u kojoj slučaj deluje na deo organizma koji nije uznemiren bolesnim delovanjem; i ova opaska de objasniti zašto toliko lekara moderne "poboljšane homeopatije" ima iskustva sa tako malo slučajeva pogoršanja, to je zato što daju lekove nasumično, tako da uopšte ne dodiruju uznemirene nerve Razblaženje se ponekad sprovodi kroz dve, tri, četiri, pet i šest čaša, ali to je veoma nepodesan postupak i on nema ništa od jednostavnosti koju prirodni zakoni u principu imaju. Pokušao je sa tim ciljem sa

smanjenjem broja protresanja, ali je izgledalo da to ne daje rezultate kakve je želeo. Sproveo je brojne zamisli i eksperimente od kojih sam upoznat sa jednim ili dva a druge sam zaboravio, ako sam ih ikada i čuo. Na kraju, međutim, ona koja je dala najviše zadovoljavajude rezultate (mislim da mogu da kažem da je njom bio savršeno zadovoljan) bila je zamisao koju sada objašnjavam: Počev od prve alkoholne tinkture bilo kog leka, koja verujem da je bila treda od početka (3C), pa je u skladu sa uobičajenim oznakama napisano 1, umesto dodavanja jedne kapi ove dinamizacije do sto kapi alkohola da bi se napravila slededa, i tako nastavljajudi dinamizaciju po kapima, on je njima navlažio nekoliko globula fiksne normalne veličine, i uzimajudi u prvom eksperimentu ja verujem deset, ali u drugim i više zadovoljavajudim samo jednu globulu od onih tako navlaženih je rastvarao u samo jednoj kapi vode, a zatim dodao sto kapi alkohola. Pošto je protreseno (zaboravio sam koliko puta), vlažio je globule time, i pošto bi ih osušio, stavljao ih je u epruvetu u njegov medicinski kovčeg, i dobro zapušio; to je nazvao 0/1. Slededa dinamizacija je izvršena rastvaranjem 0/1 u maloj kapi vode i dodavanjem sto kapi alkohola; ovim je vlažio globulu kao ranije i nazvao tu dinamizaciju 0/2..." LM potencija Posle mnogih iskušenja i nekih nevolja, 1840. Haneman je otkrio stopu razređenja 1/50,000 i stvorio novi sistem LM potencije. Počeo je da obavlja kliničke eksperimente sa podizanjem koeficijenta razređenja njegovih dinamizacija umesto podizanja potencije, jer je osetio da je homeopatija ved razvila metodologiju centezimalne potencije koliko je to bilo mogude. O svom novom sistemu LM potencije Haneman piše u Organonu: "...ovaj metod dinamizacije, shvatio sam posle mnogo napornih eksperimenata i kontraeksperimenata, je najmodniji i u isto vreme najblaži u delovanju, jer je materijalni deo leka umanjen sa svakom dinamizacijom 50.000 puta a ipak je neverovatno povedan u snazi." Uvođenje nove LM potencije bio je Hanemanov veliki dar homeopatiji i bio je rezultat njegovih pedeset godina istraživanja. Sa ovim visokim koeficijentom razblaživanja Haneman je pronašao ono što je tražio za probijanje zastoja u lečenju vedine njegovih hronično obolelih pacijenata. Odnos razblaženja 1/50,000 zamenio je odnos 1/100, jer je bio veoma modan i nežniji od viših centezimalnih potencija. Najzad je bio zadovoljan što je pronašao "najsavršeniji metod" i ispunio najviši ideal lečenja, a to je brzo, nežno i trajno obnavljanje zdravlja. Kako je Velečasni Everest rekao, Haneman "je bio tako potpuno zadovoljan nežnim i blagotvornim delovanjem ovih preparata da bi oni mogli, ja mislim, da zamene skoro sve druge preparate." Haneman je nove preparate nazvao medicamens au globule (lekovi od globula, jedna pilula je obeležena kao 0) da se razlikuju od centezimalnih potencija koje su bile obeležene malim x, i nazvane su medicamens a la goultte (lekovi od kapi).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful