safo.

biz

Zintegrowany system klasy ERP wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem

Zintegrowany system klasy ERP Zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem

Safo.biz jest nowoczesnym, zintegrowanym systemem klasy ERP/MRP, który należy do najnowszej generacji programów z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem. Jego funkcjonalność pokrywa większość obszarów działalności firmy. Wybór architektury technologicznej Oracle umożliwił opracowanie nowoczesnego oprogramowania gwarantującego maksymalne bezpieczeństwo oraz stabilność danych.

Sprawność zarządzania magazynem
System usprawnia prowadzenie gospodarki towarowej od momentu przyjęcia do momentu wydania towaru w strukturze firmy wielooddziałowej i wielomagazynowej. Jedną z jego podstawowych cech jest możliwość rejestracji przyjęcia towaru na postawie danych z potwierdzonych zamówień lub awiz dostawy.

Aplikacja safo.biz umożliwia obsługę różnych typów magazynów, również z podziałem na strefy (np. przyjęć, składowania, zwrotów) i miejsca składowania. Program zapewnia kontrolę zapasów magazynowych z możliwością sygnalizacji przekroczenia stanów granicznych oraz kon-

Korzyści z wdrożenia systemu safo.biz:
• • • • • • • praca w czasie rzeczywistym duża elastyczność i konfigurowalność budowa modułowa bieżąca analiza danych w różnych przekrojach łatwy i szybki dostęp do wszelkich informacji wielofirmowość i wielooddziałowość wielopoziomowy system zabezpieczeń dostępu do danych • duża funkcjonalność przy zachowanej prostocie obsługi • • • • pełna zgodność z polskimi przepisami prawa możliwość dynamicznego planowania efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów kształtowanie i kontrolowanie przepływów finansowych oraz materiałowych • • • szczegółowa kontrola kosztów precyzyjne zarządzanie jakością wspomaganie procesu podejmowania decyzji w oparciu o aktualne i spójne dane • • stały rozwój produktu, uwzględnienie specyfiki branżowej m.in.: – motoryzacyjnej – wydawniczej – FMCG – chemii budowlanej – elektrotechnicznej

trolę wymiarów, nośności miejsc składowania i wagi towarów. Moduł inwentaryzacji pozwala na przeprowadzenie spisu w całym magazynie, bądź w poszczególnych strefach oraz automatyczną korektę nadwyżek i niedoborów.

Moduł wysyłek umożliwia zarządzanie wydaniem artykułów poprzez łączenie zamówień w trasy wysyłkowe i wiązanie z nim środków transportu. W końcowym etapie procesu generowane są wszystkie niezbędne dokumenty.

Dostawy na czas
Moduł zaopatrzenia wspomaga prace działu zakupów optymalizując proces dostaw towarów. Szczególny nacisk położony jest na procedury minimalizacji zapasów, utrzymywanie płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz kontroli jakości i terminowości dostaw. Na bazie określonych przez użytkownika informacji oraz procedur system generuje propozycje zamówień, które odpowiednio przetwarzane przez pracowników działu zaopatrzenia zarówno w centrali, jak i w oddziałach, umożliwiają wygenerowanie dokumentów zamówień końcowych. System ma możliwość tworzenia zamówień w jednostkach miary producenta i automatyczne przeliczanie ich na własne jednostki miary. Możliwa jest także elektroniczna wymiana danych z dostawcami.

Efektywność sprzedaży i dystrybucji
Moduł usprawnia prowadzenie handlu hurtowego i detalicznego. W podstawowej wersji sprzedaż jest oparta na zamówieniach, rejestrowanych w systemie różnymi drogami (ręczna edycja, internet, palmtopy przedstawicieli handlowych, EDI).

safo.biz
Finanse

Zaopatrzenie

Logistyka

Zestawienia

i

safo.biz

Kasa

Przelewy

Transport

Produkcja

Rozrachunki

Banki

Zamówienia mogą powodować rezerwację towaru w magazynie, tworzenie zamówień wstecznych (back orders) w momencie stwierdzenia braków, są także podstawą wydania towaru z magazynu w przypadku pozytywnej kontroli limitów kredytowych. Każda operacja jest potwierdzana odpowiednim dokumentem magazynowym: fakturą, WZ lub dokumentem kompletacyjnym.

System zawiera procedury analizy i kontroli rejestrowanych automatycznie danych oraz rejestracji kontroli rozrachunków. W powiązaniu z safo.express system safo.biz udostępnia pozyskiwanie danych do wielowymiarowych analiz, a wraz z modułami produkcji umożliwia uzyskiwanie rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia.

Aplikacja umożliwia fakturowanie zbiorcze, czyli możliwość wydawania towaru na podstawie dokumentów WZ, a następnie zbiorczego wystawiania faktur w dowolnych przedziałach czasowych.

Nowoczesna produkcja
Podstawowym przeznaczeniem modułu jest ewidencja wszystkich zdarzeń związanych z procesami produkcyjnymi oraz rozliczenie kosztów produkcji. Planowanie może być wspomagane propozycją automatycznie wyge-

Przejrzystość Finansów
Moduły finansowo-księgowe przeznaczone są dla rachunkowści sprawozdawczej, opartej o elastyczny plan kont, wykorzystujący analitykę i słowniki oraz rachunkowości zarządczej opartej o rozszerzone zapisy kontrolingowe opisujące wielowymiarowo koszty i przychody.

nerowaną na podstawie przyjętych zamówień, stanów minimalnych oraz prognozy sprzedaży.

Cechy charakterystyczne modułu to m.in.: obsługa produkcji masowej, seryjnej oraz jednostkowej, obsługa złożonych form organizacji produkcji, możliwość definiowania receptur lub technologii alternatywnych

W systemie są zdefiniowane ścieżki elektronicznego obiegu dokumentów, które umożliwiają pracę nad dokumentami wszystkim zainteresowanym osobom. W module obowiązuje koncepcja automatycznego księgowania dokumentów po ich rejestracji i potwierdzeniu. Korzystanie z bieżących danych takich jak salda kont należności i zobowiązań zarówno w modułach finansowych, sprzedaży oraz pozostałych daje możliwości np. bieżącego kontrolowania limitów, blokad sprzedaży, jak również analiz możliwie aktualnych danych.

dla tego samego produktu, możliwość stosowania zamienników recepturowych, obsługa laboratorium, kontrola partii produkcyjnych, gospodarka produktami ubocznymi, rozliczanie kosztów z dokładnością do partii wyrobu gotowego, bieżąca kontrola dostępności surowców, kontrola wykorzystania posiadanego parku maszynowego. Dokumenty związane ze zdarzeniami występującymi w procesie produkcyjnym mogą być automatycznie dekretowane w module finansowo- -księgowym.

www.assecobs.pl

Referencje
System safo.biz wdrożono m.in. w: • AD Polska • Atlas • Wydawnictwo Amber • Ambra • Autos • Bać – Pol • Balic Company. • Bizea • Black Red White • Candellux Lighting • Centrum Wina • Cezex • CRH Żagiel • DM Snack Co. • Euro – ZOO • Forum Universal • Galakon • Grodno • Sklepy Komfort • Kopel • New Technology Poland • Nowa Dolina Nidy • Parys • Polmos Lublin • Prószyński i S-ka • Redan • Shell Autoserv Polska • Tabal • Voigt

Byłem jedną z osób, które nadzorowały wdrożenie systemu safo.biz. Było to zadanie niezwykle złożone z uwagi na specyfikę branży budowlanej, geograficzne rozproszenie podmiotów wchodzących w skład GRUPy ATLAS oraz nasze wysokie wymagania. Dzięki safo.biz uzyskaliśmy narzędzie umożliwiające podejmowanie spójnych decyzji oraz ułatwiających pracę zarówno pracownikom w magazynie, jak i kadrze zarządzającej. Piotr Chrzanowski Dyrektor ds. Operacyjnych w GruPie AtlAs

Nagrody i wyróżnienia

Tytuł „Solidna firma”

Podczas wyboru sytemu informatycznego klasy ERP zwracaliśmy uwagę przed wszystkim na elastyczność i możliwość łatwego dostosowania się do zmieniających się warunków biznesowych. Istotne okazały się również nasze pozytywne doświadczenia z marką Safo, z którą współpracujemy do kilkunastu lat. Produkty marki Safo sprawdziły się w różnych konfiguracjach naszego biznesu, dlatego postanowiliśmy zainwestować w system safo.biz. Andrzej Bulicz Dyrektor Działu IT
Nagroda MSI „Najlepszy dostawca IP dla przemysłu 2006 w kategorii ERP/MRP II” Nagroda Oracle za najlepszą sprzedaż na rynku EMEA

Asseco Business Solutions SA Oddział w Lublinie 20-328 Lublin, ul. Lucyny Herc 58 tel.: +48 81 745 88 88 fax: +48 81 745 86 42

info.safo@assecobs.pl