Curs 8 - Integrarea interstata intersta tal lă europeană

Resurse internet
InformaŃii oficiale, studii de caz:
• http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm (Reprez.UE Romania) • http://europa.eu • Siteuri ale instituŃiilor comunitare • www.ier.ro (pentru diverse studii)

2

‘Lideri Lideri’ ’ UE
Jose Manuel Durao Bar Barroso – Preşedinte Comisia Europeană Jerzy Buzek – Preşedinte PE Herman Van Rompuy – Preşedintele Consiliului European Catherine Ashton - Înalt Reprezentant pentru politica externă
3

.Despre integrarea (unificarea) europeană 1. Ce este Uniunea Europeană? 2. Istoricul creării UE 3..Introducere . Uniunea Economică şi Monetară 4 . InstituŃii ale UE 4..

Muntenegru.. Serbia. Turcia şi Islanda sau “potenŃial candidate”: Albania.. Kosovo A nu se confunda “integrarea în UE” cu aderarea la UE! Ce este UE? 5 . BIH. AELS (EFTA) cuprinde 4 state 3 din acestea participă la SEE (EEA) SpaŃiul Economic European (3+UE 27) Cele 3 state participă la PiaŃa Unică State din afara UE devin asociate la aceasta şi au anumite niveluri de integrare cu UE Statele candidate: CroaŃia.Despre integrarea europeană De reŃinut! Integrarea europeană nu se referă numai la Uniunea Europeană. Macedonia.

6 .

“Va veni o zi când toate naŃiunile acestui continent se vor uni pentru a forma o mare familie europeană. Va veni o zi când nu vor mai exista alte războaie. Va veni o zi când gloanŃele şi bombele vor fi înlocuite de voturi” Victor Hugo. fără aa-şi pierde calităŃile distincte şi glorioasele caracteristici individuale. 1849 7 . în afară de cele ale minŃii – ca iniŃiatoare de idei.

) ) Politici armonizate Respectarea unor principii şi valori comune 8 . . Uniune (.. cu intensităŃi diferite pe diverse segmente ParŃial o Uniune Monetară Reglementări comune (armonizare) InstituŃii şi decizii comune Politici comune (exemple exemple.asociere) de state O structură structură integraŃionistă integraŃionistă care a realizat progrese notabile mai ales în domeniul economic PiaŃă Unică... integrată....... integrată.Ce este Uniunea European Europeană ă “Un parteneriat economic şi politic unic încheiat între 27 de Ńări democratice din Europa” .

10. 27. Austria Belgia Bulgaria Cipru Danemarca Estonia Finlanda FranŃa Germania Grecia Irlanda Italia Letonia 14. 17. 21. 19. respectiv ElveŃia nu sunt membre UE? 9 .Membrii UE 1. 12. 13. 5. 25. 23. 24. 3. Caracteristici ale statelor membre 2. 6. 9. De ce Norvegia. 20. 8. 16. Lituania Luxemburg Malta Marea Britanie Olanda Polonia Portugalia Republica Cehă România Rom ânia Slovacia Slovenia Spania Suedia Ungaria Sugestie prezentare seminar: 1. 11. 4. 18. 22. 7. 26. 15. 2.

2009 1339 500 307 128 142 UE China Japonia Rusia SUA .PopulaŃia UE în raport cu populaŃia altor Ńări PopulaŃia în milioane.

1 000 km² 16 889 9327 9159 4234 365 UE China Japonia Rusia SUA .SuprafaŃa UE în raport cu suprafaŃa altor Ńări SuprafaŃa.

3 62 49 43 43 34 30 20 9 Spania Suedia Germania Polonia Finlanda Italia Regatul Unit România Grecia Bulgaria Ungaria Portugalia Austria Republica Cehă Irlanda Lituania SuprafaŃa statelor UE SuprafaŃa în 1 000 km² .FranŃa 544 506 410 357 313 305 295 244 230 131 111 93 92 83 77 68 63 Letonia Slovacia Estonia Danemarca Olanda Belgia Slovenia Cipru Luxemburg Malta 3 0.

libertăŃii. egalităŃii. statului de drept şi a respectării drepturilor omului.“ 13 . inclusiv drepturile persoanelor aparŃinând minorităŃilor. Aceste valori sunt comune statelor membre întrîntr-o societate caracterizată prin pluralism. justiŃie. nediscriminare. democraŃiei. solidaritate şi egalitate între bărbaŃi şi femei. toleranŃă.Valori europene “Uniunea se bazează pe valorile respectării demnităŃii umane.

Cauze care au stat la baza succesului integr integrării ării europene Cauze interne: Identitatea de cultură şi civilizaŃie. Nivelul similar de dezvoltare – posibilitatea PIU (Europa de vest reprezintă un ansamblu omogen de Ńări) VoinŃa politică a fost deosebit de puternică AtracŃia efectului de antrenare pe care îl generează o piaŃă unică Capacitatea statelor membre de a face faŃă noilor responsabilităŃi politice şi economice Cauze externe: Problemele Războiului Rece Lansarea Planului Marshall ConcurenŃa tot mai puternică a STN americane (cauzele) DorinŃa de a putea face faŃă noilor structuri de putere la nivel mondial 14 .

doar 11 Ńări) Paşi spre componente ale Uniunii Politice (mai ales după intrarea în vigoare a noului Tratat) 15 .2. Istoricul creării UE Stadii ale integrării economice Uniune vamală (1968 – în linii generale) PiaŃă unică (1993) Uniune Economică şi Monetară (1 ianuarie 1999.

cronologie 1950: Planul Schuman (declaraŃia de la 9 mai .Continuare .ziua Europei) 1951 (1952): semnarea Tratatului de la Paris: CECOCECOECSC 1957 (1958 1958) ): EURATOM Tratatele de constituire a CEE şi Cel mai important este Tratatul privind Crearea ComunităŃii Economice Europene (CEE) 1968: Planul Werner de uniune monetara pana in 1968: anul 1980 16 .

Continuare 1985: Cartea Alba a Comisiei privind 1985: “Definitivarea PieŃei Unice” propune în jur de 300 de măsuri necesar a fi aplicate până în 1992 1985: 1985 : ConvenŃia de la Schengen (suspendarea controlului de frontieră în interiorul CEE) 1986: Prima revizuire a Tratatelor 1986: Tratatelor: : Actul Unic European Sfârşitul anului 1992 1992: : PiaŃ PiaŃa Unic Unică ă definitivat definitivată ă 17 .

Tratatul de la Maastricht Feb 1992 semnarea Tratatului 1993: 1993 : Tratatul de la Maastricht intr intră ă in vigoare Termenul oficial oficial: : Uniunea Europeană Europeană (bazată pe trei piloni) Realizarea Uniun Uniunii ii Economice şi Monetar Monetare e Politica Extern Externă ă şi de Securitate Comun Comună ă (CFSP) Cooperare în Afaceri Interne şi de Justi JustiŃ Ńie Parlamentul European câştig âştigă ă puteri de coco-decizie si de blocare Extinderea domeniilor pentru votul cu majoritat majoritate e calificat calificată ă (QMV) Pe baza acestui tratat la 1 ianuarie 1999 este lansată moneda euro în cele 11 state care au îndeplinit criteriile de convergenŃă 18 .

a intrat intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 UE mai democrat democrată ă şi transparentă (Rolul PE. siguranŃei UE ca actor internaŃional (Inaltul reprezentant. libertăŃii. iniŃiative ale cetăŃenilor. personalitate juridică. .1997: Semnarea Tratatului de la Amsterdam 2000: Tratatul de la Nisa 2002: Se finalizează Uniunea Monetară Monetară: sunt introduse monede si bancnote Euro 2004: Semnarea Tratatului de stabilire a Constitu ConstituŃ Ńiei Europene. retragerea din UE) Mai multă eficienŃă pt procesul decizional Consolidarea valorilor. Europ ene. După unele sincope. politică externă) 19 . drepturilor. parlamentele naŃionale. Nu a intrat în vigoare 2008 200 8 Tratat Tratatul ul de la Lisabona – semnat în decembrie 2007 2007.

3. 2. Malta. 4. Ungaria. 20 .Extinderea 1. Polonia. Lituania. 5. 1973: Prima extindere 1973: extindere: : Marea Britanie. Cipru) 1 ianuarie 2007 – Rom România ânia şi Bulgaria (Extinderea din 1990?) 6. Slovenia. . Irlanda si Danemarca se alătură CE (Europa celor 9) 1981: 1981 : A doua extindere extindere: : Grecia 1986: 1986 : A treia extindere extindere: : Spania si Portugalia 1995: 1995 : A patra extindere extindere: : Suedia Suedia. Letonia. Slovacia. Finlanda si Austria se alatura UE (de ce aşa târziu?) Mai 2004 – extinderea spre Est – 10 noi state membre (Cehia. Estonia.

Consiliul) Parlamentul European Comisia Europeană Curtea Europeană de JustiŃie 21 .3. InstituŃii ale UE Principalele instituŃii: Consiliul European Consiliul Uniunii Uniunii Europene .

Surse de informare Comisia Europeană: www.consilium.eu CEJ: www.eu.ecb.europarl. .int/comm/ Consiliul UE: www.europarl. www.europarl.eu.europa.eu consilium.int Film 22 .eu BCE: www.eu Parlament: www.eu www.curia.europa. www.europa.europa.

LanŃul decizional Comisia propune şi pune în aplicare legislaŃia comunitară. Consiliul împreună cu Parlamentul sau după consultarea acestuia adoptă deciziile. Curtea de JustiŃie verifică compatibilitatea reglementărilor cu textele tratatelor şi soluŃionează eventualele litigii. 23 .

FuncŃia sa principală este de a conferi impulsul politic necesar adoptării deciziilor.Consiliul European Este cel mai înalt for al U. (rol politic) Se compune din şefii de stat şi de guvern ai Ńărilor membre şi din preşedintele Comisiei.E. 24 . Deciziile sunt importante din punct de vedere politic dar nu au valoare juridică.

Statele membre au conferit rolul esenŃial Consiliului pentru aa-şi apăra interesele specifice.Consiliul Uniunii Europene Reprezintă interesele statelor membre Este organismul decizional cel mai important. 25 . Se compune din miniştrii Ńărilor membre în funcŃie de domeniile aflate în dezbatere.

26 .E. Are două domenii principale de responsabilitate (dezvoltarea economică şi implementarea legislaŃiei comune).Comisia europeană Comisia reprezintă interesele comunitare Comisia este braŃul executiv al U. jucând un rol oarecum similar cu un guvern naŃional.

prin adoptarea măsurilor de aplicare a legislaŃiei comunitare. gestionarea politicilor sectoriale şi a programelor comune. purtătorul de cuvânt al U. 27 . este executivul U.E. iniŃiative proprii ale Comisiei Comisiei) ) “gardian” al îndeplinirii de către statele membre şi celelalte instituŃii comunitare a angajamentelor comune.AtribuŃii ale Comisiei iniŃiator al legislaŃiei comunitare. în cadrul negocierilor internaŃionale.E. utilizarea fondurilor din bugetul comun. (de fapt doar 1010-20% repr.

Parlamentul European Reprezintă interesele cetăŃenilor Are multe asemănări cu un corp legislativ de la nivelul unei Ńări. De la început a avut menirea să reprezinte popoarele din Ńările membre ale grupării. FuncŃia legislativă FuncŃia bugetară – aprobă bugetul comun în ansamblul său şi validează Raportul curŃii europene de conturi. FuncŃia de control politic 28 .

rezolvă probleme legate de elemente dificile de legislaŃie UE Arbitrează disputele dintre instituŃiile UE.Curtea Europeană de JustiŃie instanŃă judiciară supremă pentru dreptul comunitar. dintre state membre şi instituŃii UE Asigură corespondenŃa dintre legislaŃia naŃională şi cea comunitară Poate da amenzi statelor sau firmelor care încalcă legislaŃia comunitară Este sprijinită în activităŃile sale de Curtea de Primă InstanŃă Un rol important în dinamizarea integrării economice (cazul Cassis de Dijon) 29 .

Suedia Suedia? ? 30 . De la Maastricht a stabilit 3 etape pt. UEM Stadiu superior al integrării economice A fost atins pe baza unui proces gradual. UEM şi criterii de convergenŃă La 1 ianuarie 1999 a fost atinsă etapa a treia (finală) a UEM.4. Danemarca. bazat pe criterii specifice de intrare T. euro doar monedă scripturală 1 ianuarie 2002 euro sub formă de însemne monetare În prezent participă 17 17 state MB. Danemarca.

Continuare În aceste 17 state se aplică o politică monetară unică. Este compus din BCE şi BCN ale tuturor membrilor UE (în prezent 27 27) BCE este independentă atât faŃă de autorităŃile naŃionale cât şi faŃă de cele comunitare 31 . elaborată şi implementată de Eurosystem Aceasta este compus din BCE şi cele 17 BCN ale statelor din zona euro Dar structura prevăzută în Tratat este SEBC.

DificultăŃi Dificult ăŃi cu care se confruntă UE Competitivitatea la nivel global Rol redus şi …parcă în scădere pe plan global Criza “de lideri” Lipsa de soluŃii rapide pentru a răspunde crizei financiare DificultăŃi recente datorate crizei datoriilor ……. 32 .