ZBIRKA RJEŠENIH PITANJA

TEORETSKA PROVJERA ZNANJA OSOBLJA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE SRPSKE IZ OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Napomena: Tačni odgovori su osjenčeni

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija

SADRŽAJ
1. Korištenje računara i upravljanje datotekama - Windows 2. Obrada teksta - MS Word 3. Elektronske tabele - MS Word 4. Prezentacije - MS PowerPoint 5. Internet i elektronska pošta - MS Outlook, Internet Explorer 3 10 17 24 31

2

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija

1. KORIŠTENJE RAČUNARA I UPRAVLJANJE DATOTEKAMA - Windows

3

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 1. Ekran za prijavu (Log in ekran) dobijamo: (Izaberite dva odgovora) a) Nakon paljenja računara i podizanja operativnog sistema b) Nakon gašenja računara c) Pokretanjem Internet Explorera d) Restartovanjem računara i podizanjem operativnog sistema 2. "Windows Task Manager" (program za pradenje performansi, procesa, aplikacija, memorije i korisnika sistema) pokredemo tako što istovremeno pritisnemo tri tipke na tastaturi: a) Ctrl + Shift + Delete b) Ctrl + Alt + Delete c) Shift + Alt + Delete d) Ctrl + Shift + Alt 3. Koje komande se mogu koristiti za pregled osnovnih informacija o sistemu? (Izaberite dva odgovora) a) My Computer → Properties b) My documents → Properties c) Control Panel → System d) Control Panel → Properties 4. "Print Screen" funkcija - tipka na tastaturi nam služi: a) Da odredimo osnovni program za pristupanje Internetu b) Da podesimo jezik na tastaturi c) Da podesimo opcije Screen Saver-a d) Da kopiramo trenutne informacije koje vidimo na ekranu i prebacimo ih u "Clipboard" 5. Traka u prozoru na kojoj vidimo ime dokumenta i programa u kojem radimo naziva se: a) Scrool bar (traka za pomjeranje) b) Status bar (statusna traka) c) Tool bar (alatna traka) d) Title bar (naslovna traka) 6. Kombinacijom tipki na tastaturi "Alt + Tab": a) Otvaramo Internet Explorer b) Gasimo pokrenutu aplikaciju c) Prebacujemo se sa aktivnog na neaktivni otvoreni prozor d) Otvaramo Windows Explorer 7. Prenosni uređaji za čuvanje podataka su: (Izaberite tri odgovora) a) Monitor b) USB flash disk c) Floppy disketa d) DVD

4

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 8. Kada u lijevoj strani prozora, otvorenog pomodu Windows Explorera, vidimo znak "+" pored foldera (fascikle), to znači: a) Da folder sadrži podfoldere (podfascikle) b) Da folder ima svoj Shortcut (prečicu) c) Da folder ne sadrži podfoldere (podfascikle) d) Da folder treba obrisati 9. Ekstenzija je sufiks, tj. nastavak u nazivu dokumenta (fajla) iza tačke. Ukoliko je ekstenzija fajla ".ppt", to znači da je fajl kreiran u programu: a) Microsoft Word b) Microsoft Excel c) Microsoft PowerPoint d) Microsoft Access 10. Ekstenzija je sufiks, tj. nastavak u nazivu dokumenta (fajla) iza tačke. Dokumenti sa ekstenzijama tipa ".zip" i ".rar" su: a) Privremeni dokumenti b) Grafički dokumenti c) Kompresovani dokumenti d) Audio dokumenti 11. Kombinacijom tipki na tastaturi "Ctrl + C" zadajemo komandu: a) Brisanja označenog dokumenta ili foldera b) Sakrivanja selektovanog dokumenta ili foldera c) Pravljenja prečice za dokument ili folder d) Kopiranja označenog dokumenta ili foldera 12. Ikonica u "Start" meniju i alatnoj traci nam omogudava:

a) Prepravljanje dokumenata i fascikli (foldera) b) Pretragu dokumenata i fascikli (foldera) c) Brisanje dokumenata i fascikli (foldera) d) Pristup zaštidenim dokumentima 13. Mjerne jedinice za veličinu fajla (dokumenta) ili foldera (fascikle) su: (Izaberite dva odgovora ) a) Kilobajt (KB) b) Megabajt (MB) c) Megabit u sekundi (Mbps) d) Kilobit u sekundi (Kbps) 14. Ikonica označava komandu:

a) Log Off u Start meniju (odjava iz sistema) b) Turn Off u Start meniju (gašenje sistema) c) Settings u Start meniju d) Undo opciju u Microsoft Word dokumentu

5

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 15. Najčešdi vid zaštite pristupa nekom sistemu je: a) Pomodu antivirusnog programa b) Korištenjem korisničkog imena i lozinke c) Korištenjem ključa na hardveru računara d) Korištenjem samo korisničkog imena 16. Radna površina, koja je prikazana na ekranu kada upalite računar, još se naziva: a) Hardver b) Control panel c) Desktop d) Taskbar 17. Prilagođavanja i podešavanja operativnog sitema vrše se u: a) Task Manager-u b) My Documents folderu c) Control Panel-u d) My Computer folderu 18. Komandama "File", "Edit", "Tools" i "Insert" vršimo promjene na nekom dokumentu, a one se nalaze na kojoj traci prozora: a) Taskbar (traka sa zadacima) b) Menu bar (traka sa menijima) c) Status Bar (statusna traka) d) Scrool bar (traka za pomjeranje) 19. Primarna particija računara, na kojoj je najčešde instaliran operativni sistem, obilježena je slovom: a) D b) H C) E d) C 20. 1 MB je isto što i: (Izaberite dva odgovora) a) 1000 KB b) 210 KB c) 1024 B d) 1024 KB 21. Ekstenzija (sufiks, iza tačke, u nazivu dokumenta) .jpeg (.jpg) govori nam da je riječ o fajlu koji predstavlja: a) Muzički zapis b) Video zapis c) PDF dokument d) Sliku

6

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 22. WordPad i Notepad su programi u Windows XP-u i služe za: a) Pokretanje audio zapisa b) Pokretanje video zapisa c) Zaštitu od virusa d) Obradu teksta 23. Ukoliko neki dokument možemo otvoriti, a ne možemo vršiti izmjene na njemu, onda taj dokument ima status: a) Read-only b) Read-write c) Hidden d) Free case 24. Koju kombinaciju tastera koristimo da bi zadali komandu premještanja dokumenta ili fascikle, bez pravljenja duplikata? a) Shift + V b) Ctrl+ V c) Ctrl + X d) Ctrl + C 25. Kompresovanje dokumenta znači: a) Promjenu imena dokumenta b) Brisanje dokumenta c) Smanjivanje veličine dokumenta d) Zaključavanje dokumenta lozinkom

26. Klikom na desni taster miša na kompresovanim dokument i biranjem opcije "Extract All", omogudavamo: a) Brisanje kompresovanog dokumenta b) Dekopresovanje dokumenta c) Kopiranje dokumenta d) Stavljanje dokumenta u Read-only format 27. Ikonica označava:

a) Recycle Bin (korpu za otpatke) b) My Documents (moji dokumenti) c) My Network Places (moja mrežna mjesta) d) Internet Explorer 28. Pravilno gašenje računara demo izvršiti ako poštujemo redoslijed sljededih komandi: a) Start → Turn Off Computer → Restart b) Start → Turn Off Computer → Stand by c) Start → Turn Off Computer → Turn Off d) Pritiskom dugmeta za paljenje/gašenje na kudištu

7

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 29. Traka u prozorima, na kojoj se nalaze izdvojene komande iz "Menu bar-a", naziva se: a) Scroll bar (traka za pomjeranje) b) Status bar (statusna traka) c) Title bar (naslovna traka) d) Tool Bar (alatna traka) 30. Dodavanje (instalacija) ili brisanje (deinstalacija) programa vrši se u "Control Panel-u" aktiviranjem funkcije: a) Adminisrative Tools b) Add or Remove Programs c) Power Options d) Accessibility Options 31. Dokumenti koji se kreiraju u MS Word-u (2003) imaju ekstenziju: a) .doc b) .xls c) .net d) .com 32. Ikonica , koja se nalazi u gornjem desnom uglu svih prozora služi za:

a) Maksimiziranje prozora b) Kopiranje prozora c) Minimiziranje prozora d) Zatvaranje prozora 33. Šta je Windows Explorer? a) Najnoviji operativni sistem b) Program za obradu teksta c)Program u Windows operativnom sistemu koji služi za prgledanje foldera i fajlova d) Program za puštanje muzike 34. Podfolder (podfascikla) je: a) Folder koji se ne otvara često b) Folder unutar nekog drugog foldera c) Dokument unutar nekog drugog foldera d) Folder na Desktopu 35. Šta, od navedenog, predstavlja ekstenziju (sufiks iza tačke u nazivu fajla) za audio zapise? (Izaberite dva odgovora) a) .wav b) .mp3 c) .avi d) .mbd

8

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 36. Ako kliknemo desnim tasterom miša na neki dokument ili folder i izaberemo opciju "Rename", dobijamo mogudnost da: a) Promjenimo ime tog foldera ili dokumenta b) Obrišemo taj folder ili dokument c) Kopiramo taj folder ili dokument d) Napravimo prečicu za taj folder ili dokument 37. Ako označimo neki dokument i u meniju "File" izaberemo Delete, a potom opciju Yes, taj dokument de biti: a) Trajno izbrisan b) Poslan u Recycle Bin c) Premješten u drugi folder d) Ništa od navedenog 38. Programi koji imaju namjenu da poremete rad računara ili softvera nazivaju se: a) Wizard-i b) Bug-ovi c) Bakterije d) Virusi 39. Koji od navedenih programa služi za obradu teksta? (Izaberite dva odgovora) a) Windows Media Player b) Microsoft Word c) Windows Picture Manager d) WordPad 40. Ctrl + V je prečica na tastaturi koja zamjenjuje komandu: a) Paste (zalijepi) b) Copy (kopiraj) c) Undo (poništi) d) Cut (isjeci)

9

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija

2. OBRADA TEKSA - MS Word

10

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 1. Ikonica označava prečicu kojom se pokrede program:

a) Microsoft Office Access b) Microsoft Office Excel c) My Documents d) Microsoft Office Word 2. Zadavanjem niza komandi "File → New → Blank Document", u programu MS Word 2003: a) Otvoridemo novi prazan dokument b) Otvoridemo dokument koji je posljednji korišten c) Otvoridemo dokument u Microsoft Excelu d) Ne postoji takav niz komandi U MS Word-u 2003 3. Ikonica predsatvlja oznaku u MS Word-u za opciju:

a) Delete (izbrisati) b) Publish (objaviti) c) Send (poslati) d) Save (sačuvati) 4. Opcija "Help" u programu MS Word, pokrede se pritiskom tipke na tastaturi: a) H b) TAB c) F1 d) F5 5. MS Word 2003, standardno, ima dvije trake sa alatima, a to su: a) Standard i Scroll bar traka b) Standard i Formatting traka c) Scroll bar i Status bar traka d) Formatting i Scroll bar traka

6. Da bi unijeli specijalne znakove ili karaktere u MS word 2003 programu, koristimo sljededi niz komandi: a) Insert → Symbol → Symbols b) Insert → Symbol → Special Characters c) File → Symbol → Special Characters d) Insert → Reference → Symbol 7. Da bi napravili razmak između dva karaktera u istom redu, MS Word dokumenta, koristimo tipku: a) TAB b) ENTER c) SPACE d) ALT

11

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 8. Da bi označili cijeli tekst dokumenta u MS Word-u 2003, koristimo komande: a) Edit → Select All b) Edit → Paste c) Edit → Replace d) Edit → Find 9. Koju tipku na tastaturi treba pritisnuti, da bi obrisali slovo desno od kursora miša u MS Word dokumentu (npr. slovo "t" desno od kursora u riječi "lop|ta")? a) ENTER b) DEL (DELETE) c) BACKSPACE d) SHIFT 10. Da bi, u MS Word dokumentu, na jednostavan način zamijenili određenu riječ koja se više puta ponavlja, koristimo komandu: a) Replace b) Find c) Select All d) Cut 11. Da bi "izrezali" dio teksta, u MS Word dokumentu, koristimo komandu: a) Copy b) Paste c) Cut d) Replace 12. U MS Word-u, komanda Redo da biti aktivirana samo u slučaju: a) Da nismo mijenjali sadržaj MS Word dokumenta b) Da smo izbrisali određeni dio teksta u dokumentu c) Da smo zatvorili dokument prije snimanja na disk d) Da smo prethodno aktivirali komandu Undo 13. Ikonica u Standard traci sa alatima, MS Word programa, koristi se:

a) Ukoliko želimo da promjenimo boju teksta b) Ukoliko želimo da promjenimo boju podloge c) Ukoliko želimo da promjenimo veličinu slova d) Ukoliko želimo da promjenimo oblik teksta 14. U MS Word-u, biranjem opcije Justify tekst de se poravnati: a) I sa lijeve i sa desne strane dokumenta b) Sa lijeve strane dokumenta c) Sa desne strane dokumenta d) Po sredini dokumenta

12

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 15. Da bi umetnuli još jedan red iznad selektovanog u postojedoj tabeli, koristimo sljededi niz komandi: a) Table → Insert → Rows Below b) Table → Insert → Cells... c) Table → Insert → Rows Above d) Table → Insert → Colums to the Right 16. Podnožeje stranice u MS Wordu se naziva: a) Header b) Footer c) Worksheet d) Note

17. Pregled MS Word dokumenta prije štampanja vršimo pomodu sljedede komande u meniju "File": a) Print Preview b) Premission c) Print d) Send To 18. Koje komande iz menija "File" možete koristiti u MS Word-u, kada prvi put kreirate neki dokument i želite da ga sačuvate pod određenim imenom? (Izaberite dva odgovora) a) Save b) Save As c) Send To d) Print Preview 19. ¶ je znak formatiranja, u MS Word-u, koji predstavlja: a) Veliko slovo b) Razmak c) Prelom teksta d) Paragraf 20. Koliko strelica za navigaciju postoji na tastaturi računara: a) Dvije b) Tri c) Četiri d) Pet 21. Komanda, u MS Word-u, koja nam omogudava lako pronalaženje riječi ili fraze u tekstu je: a) Find b) Replace c) Edit d) Select

13

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 22. U MS Word-u, komandu Paste koristimo: (Izaberite dva odgovora) a) Nakon zadavanja komande Copy b) Nakon zadavanja komande Cut c) Prije zadavanja komande Cut d) Prije zadavanja komande Copy 23. Da bi podebljali označeni dio teksta, u MS Word-u, koristimo komandu: a) Italic b) Cut c) Bold d) Underline 24. Ako želimo da, nam u jednom dijelu teksta, u MS-Word-u, budu samo mala slova, najlakši način je da taj dio teksta označimo i u Change Case dijalogu, "Format" menija, izaberemo opciju: a) Title Case b) UPERCASE c) tOGGLE cASE d) lowercase 25. Pokazivač , u tabeli MS Word-a, služi za:

a) Oblikovanje reda tabele b) Oblikovanje teksta u tabeli c) Podešavanje veličine tabele d) Podešavanje širine kolone 26. Opcija Landscape u MS Word-u, označava: a) Vertikalnu orjentacija dokumenta b) "Portrait" orjentaciju dokumenta c) Horizontalnu orjentaciju dokumenta d) Prazan dokument

27. Koju kombinaciju tipki na tastaturi koristimo da bi aktivirali opciju Save (sačuvati), u MS Word programu: a) Ctrl + V b) Ctrl + A c) Ctrl + S d) Ctrl + X 28. Ikonica a) Undo b) Refresh c) Save d) Clean u alatnoj traci MS Worda 2003, označava komandu:

14

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 29. Opcija "Compare Side by Side with..." u Window meniju, MS Word 2003 dokumenta, omogudava nam: (Izaberite dva odgovora) a) Da vidimo dva otvorena MS Word dokumenta, jedan pored drugog na ekranu b) Da pređemo na drugi otvoreni MS Word dokument c) Da odredimo margine na dokumentu d) Da lakše uporedimo dva otvorena MS Word dokumenta 30. "Normal View", "Reading Layout" i "Outline" u MS Word-u 2003 predstavljaju: a) Vrste prikaza stranica b) Vrste kreiranja sadržaja c) Komande za podešavanje veličine slova d) Komande za podešavanje margina 31. Koju tipku na tastaturi pritisnemo ukoliko želimo da pređemo u novi red MS Word-a: a) F1 b) Shift c) Ctrl d) Enter 32. Znakove formatiranja, standardno: a) Ne vidimo kada unosimo tekstu dokument b) Vidimo kada unosimo tekst u dokument c) Neke vidimo, a neke ne, kada unosimo tekst u dokument d) Ne postoje u MS Wordu 33. Selektovanje cijelog teksta nekog dokumenta u MS Word-u, može se izvesti kombinacijom tipki na tastaturi: a) Ctrl + B b) Ctrl + A c) Ctrl + S d) Alt + V 34. Koju tipku na tastaturi treba pritusnuti, pri kucanju teksta u MS Word dokumentu, da bi obrisali slovo ispred (prije) kursora miša: a) DEL (DELETE) b) ENTER c) TAB d) BACKSPACE 35. Pojam Superscript, u MS Word-u, opisuje dio teksta koji je: a) Malo spušten u odnosu na tekst u dokumentu b) Malo podignut u odnosu na tekst u dokumentu c) Podebljan u odnosu na tekst u dokumentu d) Ukošen u odnosu na tekst u dokumentu

15

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 36. Ako želimo da nam u jednom dijelu teksta budu samo velika štampana slova, najlakši način je da taj dio teksta označimo i u Change Case dijalogu, "Format" menija, u MS Word-u, izaberemo opciju: a) lowercase b) UPERCASE c) Sentence case d) tOGGLE cASE 37. Ikonica omogudava: koja se nalazi na Formating traci sa alatima MS Word programa, označava opciju koja

a) Podebljavanje teksta b) Podvlačenje teksta c) Mijenjanje stilova i oblikovanje teksta d) Ukošavanje teksta

38. Jedan od načina prelaska iz delije u deliju u istoj tabeli, MS Word-a, jeste upotreba tipke na tastaturi: a) ENTER b) TAB c) SHIFT d) ALT 39. Opcija Header u MS Word-u označava: a) Podnožje b) Naslovna stranica c) Posljenja stranica d) Zaglavlje 40. Ikonicom , u Standard traci sa alatima MS Word-a, otvaramo dijalog:

a) Font b) Word Count c) Spelling and Grammar d) Letters and Mailings

16

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija

3. ELEKTRONSKE TABELE - MS Excel

17

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 1. Osnovni prozor MS Excel-a je: a) Grafik b) Tabela c) Slika d) Objekat 2. Opcija iz menija "File" MS Excel-a, koju koristimo kada želimo da sačuvamo novi dokument ili sačuvamo ved postojedi dokument pod novim imenom: a) Save b) Send c) Save As d) Print Preview 3. Šta se dešava na radnom dokumentu MS Excel-a, ako držaite pritisnutu tipku CTRL, dok pomjerate Scroll (točkid) na mišu: (Izaberite dva odgovora) a) Smanjujete broj delija b) Povedavate broj delija c) Uvedavamo radnu površinu d) Smanjujemo radnu površinu 4. U MS Excel-u broj ne može sadržati znak: (Izaberite dva odgovora) a) = b) + c) % d) " 5. Kombinacijom kojih tipki na tastaturi prelazimo u novi red unutar iste delije MS Excel programa: a) Alt + Tab b) Alt + Shift c) Shift + Enter d) Alt + Enter 6. U MS Excel-u, kao i drugim MS Office programima, kombinacija tipki na tastaturi kojom aktiviramo komandu "Find" (pronadi) je: a) Ctrl + A b) Ctrl + B c) Ctrl + F d) Ctrl + P 7. Ukoliko želimo da premjestimo selektovani opseg delija MS Excel dokumenta, iz jednog radnog lista u drugi, možemo koristiti kombinaciju komandi: a) Copy/Paste b) Replace/Paste c) Edit /Copy d) Cut/Paste

18

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 8. Najlakši način da selektujemo cijeli red u MS Excel-u, jeste: a) Da povlačimo miš preko svih delija u redu b) Da kliknemo na odgovarajudi broj pored reda c) Da kliknemo na slova iznad kolona d) Da označimo prvu deliju rada 9. Formula u MS Excel-u počinje znakom: a) + b) c) = d) : 10. Ako želimo da u MS Excel-u napravimo grafikon u obliku "pite", onda u dijalogu "Chart Wizard", na kartici "Standard Types", izaberemo: a) Line b) Pie c) Doughnut d) Bubble 11. Linije na radnoj površini MS Excel-a, nazivaju se: a) Gridlines b) Linepage c) Linebreak d) Borders

12. U dijalogu Print, MS Excel programa, možemo podesiti da nam štampač ispiše: (Izaberite tri odgovora) a) Selektovani dio radnog lista b) Aktivna radnu stranicu c) Tekst koji nije napisan na radnom listu d) Cijelu radnu knjigu 13. U MS Excel-u, kao i drugim programima MS Office-a, kombinacija dvije tipke na tastaturi zamjenjuje opciju "Open" iz "File" menija. Koja je to kombinacija? a) Ctrl + O b) Ctrl +P c) Ctrl + H d) Alt + Shift 14. Kako se naziva dokument (fajl) kreiran u programu MS Excel? a) Workbook b) Worksheet c) Workletter d) Workpaper

19

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 15. Opcijama "Save" i "Save As", u MS Excel-u (i drugim MS Office programima) možemo pristupiti kombinacijom tipki na tastaturi: a) Ctrl + A b) Ctrl + K c) Ctrl + C d) Ctrl + S 16. Ukoliko želimo da grupišemo grupu nesusjednih delija, U MS Excel-u, selektujemo jednu od njih i lijevim tasterom miša klikamo po ostalim delijama, a sve to uz držanje pritisnute tipke: a) Shift b) Alt c) Tab d) Ctrl 17. Komanda Replace nalazi se u "Edit" meniju MS Excel-a, i koristi se: a) Za zamjenu redova i kolona b) Za zamjenu karaktera ili riječi u dokumentu (fajlu) c) Za premještanje delije u drugi dokument d) Za brisanje sadržaja dokumenta

18. Kojom komandom u "Window" meniju MS Excela, zamrzavamo dio stranice dok drugi dio ostaje aktivan: a) New Window b) Split c) Freeze Panes d) Arrange 19. Oznaka za stepenovanje u formulama MS Excel-a: a) © b) * c) # d) ^ 20. Koja formula se koristi za sabiranje u programu MS Excel? a) AVERAGE b) SUM c) IF d) COUNT 21. Grafikon možemo da pravimo selektovanjem željenih vrijednosti u radnom listu MS Excel-a i pritiskom tipke na tastaturi: a) F12 b) F3 c) F8 d) F11

20

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 22. Koju opciju u "Chart Wizard-u" smo izabrali, ako smo napravili garafikon sa stubidima? a) Column b) Line c) Area d) Bar 23. Od koliko početnih listova (Sheet) se sastoji MS Excel dokument? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 24. U MS Excel-u, postoje šabloni radnih knjiga koji se nazivaju: a) Worksheets b) Templates c) Wizards d) Workpapers 25. Za rad sa dva ili više dokumenata, istovremeno, u MS Excel-u 2003, koristimo opciju "Compare Side by Side", koja se nalazi u: a) File meniju b) View meniju c) Window meniju d) Tools meniju 26. Preporuka je da svaka delija, MS Excel-a, sadrži: a) Jedan tip podataka b) Tri tipa podataka c) Četiri tipa podataka d) Dva tipa podataka 27. Podatak "87D5LX" MS Excel de tretirati kao: a) Broj b) Tekst c) Formulu d) Error (pogrešan podatak) 28. U kom meniju MS Excel-a se nalazi opcija "Sort", pomodu koje vršimo sortiranje po određenom redoslijedu: a) Edit b) Format c) Data d) Tools

21

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 29. Kod kopiranja delije u MS Excel-u, pojavljuje se mala ikonica "Autofill" koja nam nudi: a) Mogudnost da umetnemo boju u deliju b) Opcije za automatsko popunjavanje sadržaja delija c) Mogudnost da promjenimo font u deliji d) Opcije za podešavanje veličine delije 30. Kombinacijom kojih tipki na tastaturi dodajemo novi radni list u MS Excel dokument: a) Shift + F11 b) Alt + F11 c) Ctrl + F11 d) Shift + F1 31. Klikom na komandu "f x " u traci za formule MS Excel-a, otvara nam se dijalog: a) Insert Number b) Insert Function c) Insert Equation Mark d) Delete Previous Function 32. U MS Excel-u, koji znak dodajemo ispred slova i ispred broja u adresi delije, koja je u nekoj formuli, da bi tu adresu učinili apsolutnom? a) & b) # c) $ d) @ 33. "Count" funkcija u MS Excel-u je: a) Matematička funkcija b) Statistička funkcija c) Logička funkcija d) Finansijska funkcija 34. Oblast grafikona, u MS Excel-u, naziva: a) Chart Table b) Chart Series c) Chart Area d) Chart Labels 35. U MS Excel-u, opcije za promjenu orijentacije radnog lista dobijamo zadajudi niz komandi: a) File → Page Setup → Margins b) File → Page Setup → Sheet c) File → Page Setup → Page d) File → Page Setup → Book

22

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 36. Da bi spojili određeni broj delija u MS Excel-u, koristimo komandu iz "Format" menija: a) Merge Cells b) Delete Cells c) Increse Cells d) Insert Cells 37. U kom meniju MS Excel-a se nalazi opcija "Gridlines", pomodu koje odražujemo da li demo radni list vidjeti sa ili bez linija? a) File b) Window c) View d) Insert 38. Komanda Paste u MS Excel-u i ostalim MS programima, znači doslovno: а) Kopiraj b) Izreži c) Obriši d) Zalijepi 39. Kombinacijom koje dvije tipke na tastaturi, otvaramo dijalog za štampanje MS Excel dokumenta u kome radimo: a) Ctrl + A b) Alt + T c) Alt + P d) Ctrl + P 40. Ako želimo da u MS Excel-u napravimo grafikon u obliku "mjehurida", onda u dijalogu "Chart Wizard", na kartici "Standard Types", izaberemo: a) Bubble b) Pie c) Doughnut d) Line

23

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija

4. PREZENTACIJE - MS PowerPoint

24

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 1. Ekstenzija (sufiks iza tačke u nazivu dokumenta) MS PowerPoint prezentacije 2003 je: a) .doc b) .ppt c) .net d) .xls 2. Koju opciju iz menija "File", u MS PowerPoint-u, koristimo kada želimo da sačuvamo novu prezentaciju ili sačuvamo ved postojedu prezentaciju pod novim imenom? a) Save b) Save As c) Send d) Print Preview 3. Da bi ubacili novi slajd U MS PowerPoint, biramo komande: a)File → New Slide b) Insert → Slide Number c) View → New Slide d) Insert → New Slide 4. Kombinacijiom kojih tipki na tastaturi otvaramo prozor sa ponuđenim šablonima slajda u MS PowerPoint prezentaciji? a) Ctrl + F2 b) Ctrl + S c) Ctrl + H d) Ctrl + F1 5. Zadavanjem niza komandi "Insert → Picture → Organization Chart" u MS PowerPoint-u, na slajd dodajemo: a) Organizacioni grafikon b) Grafički objekat c) Gotov grafički objekat d) Foto album 6. Selektovanje svih slajdova u MS PowerPoint-u, može se izvršiti kombinacijom tipki na tastaturi: a) Ctrl + D b) Alt + A c) Ctrl + Alt + A d) Ctrl + A 7. "Slide Master" u MS PowerPoint-u sadrži objekte za koje želite: a) Da se pojavljuju samo na određenim slajdovima b) Da se pojavljuju na svim slajdovima c) Da sadrže razne animacije d) Da se ne vide u Slde Show modu

25

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 8. Pri kreiranju MS PowerPoint prezentacije poželjno je da se poštuju sljedede preporuke: (Izaberite dva odgovora) a) Da na slajdove ne stavite puno teksta b) Da na slajdove stavite samo važne informacije c) Da koristite što više različitih fontova u tekstu d) Da što više koristite Italic tip slova 9. Ako slučajno izbrišemo neki dio teksta ili slajd u MS PowerPoint-u, i želimo da ga vratimo, tada koristimo komandu: a) Undo b) Redo c) Backspace d) Delete 10. Da bi dodali tekst u polje tabele MS PowerPoint-a: a) Dovoljno je da kliknemo mišem u to polje i počnemo kucati b) Prvo moramo uključiti velika slova c) Moramo prvo obilježiti to polje d) Moramo upisati nazive kolona i redova 11. Opcija "Diagram" u Insert meniju, MS PowerPoint-a, nam omogudava: a) Pregledanje sadržaja prezentacije b) Kreiranje organizacionih šema c) Prikazivanje svih grafikona u prezentaciji d) Povezivanje svih grafikona u prezentaciji 12. Jedan od načina za promjenu veličine grafičkog objekta u MS PowerPoint-u, jeste da preko opcije "Picture" u "Format" meniju, izaberemo karticu: a) Position b) Web c) Colors and Lines d) Size 13. Ikonica na alatnoj traci MS PowerPoint-a, nam omogudava:

a) Da napravimo duplikat selektovanog slajda b) Da obrišemo slajdove iz prezentacije c) Da pravimo animacije na slajdu/ovima d) Da sakrijemo slajd(ove) kako bi skratili prezentaciju 14. Da bi podesili veličinu i orjentaciju slajda u meniju "File", MS PowerPoint-a, izaberemo opciju: a) Page Setup b) Print Previw c) Properties d) Permission

26

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 15. Jedan od načina da slajdu, u MS PowerPoint-u, promjenimo osnovnu boju jeste da izaberemo komande: a) Tools → Background b) View → Background c) Edit → Background d) Format → Background 16. Ako ne želimo da nam prvi slajd, u MS PowerPoint prezentaciji, bude i početni u "Slide Show" meniju izaberemo opciju: a) View Show i odredimo početni slajd na kartici Show slides b) Set Up Show i odredimo početni slajd na kartici Show slides c) Slede Transition i odredimo početni slajd na kartici Show slides d) Custom Animations i odredimo početni slajd na kartici Show slides 17. Opcija u MS Office programima, "Save AutoRecovery info every 5 minutes", znači: a) Da de se dokument zatvarati svakih pet minuta b) Da je dokument zaštiden narednih pet minuta c) Da de dokument svakih pet minuta biti automatski sačuvan d) Da de se u dokumentu modi vršiti promjene za pet minuta 18. Koju kombinaciju tipki na tastaturi koristimo kada želimo dodati novi slajd u MS PowerPoint prezentaciju: a) Ctrl + M b) Ctrl + H c) Alt + V d) Ctrl + Alt + V 19. Jedan od načina da se promjeni boja selektovanog ili svih slajdova u MS PowerPoint-u, jeste da u meniju "Format" izaberemo opciju: a) Slide Design... b) Background c) Object d) Slide Background... 20. Komande za dodavanje zaglavlja (Header) i podnožja (Footer) na obični slajd MS PowerPoint-a, nalaze se u meniju: a) Insert b) View c) Tools d) Format

21. Koju tipku trebamo držati pritisnutu da bi, koristedi miš, selektovali više slajdova u MS PowerPoint-u: a) Windows b) Alt c) Ctrl d) Enter 27

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 22. Opciju "Slide Master", MS PowerPoint-a, aktiviramo u meniju: a) Format b) File c) Window d) View 23. Preporučuje se da veličina slova na MS PowerPoint prezentaciji ne bude manja od: a) 44pt b) 50pt c) 24pt d)12pt 24. Komande "Undo" i "Redo", u MS PowerPoint-u, možemo nadi na alatnoj traci i u meniju: a) View b) Format c) Tools d) Edit 25. U MS PowerPoint prezentaciji dodavanje reda iznad selektovanog reda u tabeli možemo izvršiti zadajudi niz komandi u alatnoj traci: a) Table → Insert Rows Below b) Table → Insert One Row c) Table → Insert → Rows Above d) Table → Insert Cilumn 26 Birajudi niz opcija (komandi) u MS PowerPoint-u, "View → Toolbars → Drawing", aktiviramo: a) Traku sa alatima za crtanje, podešavanje grafičkih objekata i sl. b) Program za crtanje Paint c) Opcije za promjenu boje slajda d) Opcije za promjenu dizajna slajda 27. Ukoliko kliknemo desnim tasterom miša na selektovani objekat i izaberemo opciju "Order→ Bring to Front", u MS PowerPoint-u, taj objekat: a) Premještamo jedan sloj prema vrhu b) Smještamo u pozadinu (iza svih ostalih formata) c) Smještamo na vrh slojeva (sve ostale forme su ispod tog objekta) d) Premještamo jedan sloj prema dnu 28 Ako je dokumet (fajl) sačuvan u PowerPoint Show modu, njegova ekstenzija je: a) .pps b) .ppt c) .pot d) .doc

28

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 29. Ako želimo da odštampamo trenutno aktivni slajd u MS PowerPoint prezentaciji, na dijelu "Print range", opcije "Print" iz "File" menija, čekiramo: a) All b) Current slide c) Selection d) Slides

30. Da li demo modi vršiti promjene na MS PowerPoint prezentaciji koja je sačuvana kao .pps dokument? a) Da b) Samo na početnom slajdu c) Ne d) Samo ako slajd sadrži sliku JPEG formata 31. Ako sačuvamo MS PowerPoint prezentaciju u JPEG formatu: a) Svaki slajd de predstsavljati zasebnu sliku b) Cijela prezentacija de biti jedna slika c) Ne možemo sačuvati prezentaciju u JPEG formatu d) Sačuvademo samo slajdove koji sadrže sliku 32. Prozor sa ponuđenim izgledima slajda u MS PowerPoint-u, otvaramo u meniju: a) Tools b) File c) Format d) Insert 33. Ako u MS PowerPoint-u želimo dodati crtež (iz postojede baze crteža) u slajd, to radimo zdavanjem niza komandi: a) Insert → Picture → WordArt... b) Insert → Diagram... c) Insert → Slides form Outline... d) Insert → Picture → ClipArt 34. Kopiranje slajda u MS PowerPoint-u vrši se zadavanjem komandi: (Izaberite dva odgovora) a) Edit → Copy b) Edit → Select All c) Insert → Duplicate Slide d) Ctrl + V 35. Ako u MS PowerPoint-u selektujemo slajd i pritisnemo Delete: a) Obrisademo slajd b) Kopirademo slajd c) Slajd de biti samo privremeno obrisan d) Obrisademo cijelu prezentaciju

29

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 36. Pritiskom koje tipke na tastaturi aktiviramo Slide Show pogled: a) F2 b) F5 c) Alt d) F1 37. Ako želimo da tekst ili dio teksta, u MS PowerPoint-u, koji je kucan velikim slovima bude napisan malim slovima, a da ponovo ne prekucavamo taj tekst, koristimo niz komandi: a) Format → Change Case → UPERCASE b) Format → Change Case → lowercase c) Format → Change Case → Title Case d) Format → Change Case → Capitalize Each Word 38. Ukoliko kliknemo desnim tasterom miša na pozadinu grafikona, u MS PowerPoint-u, jedna od opcija koja de se pojaviti jeste "Format Walls", i odabirom te opcije: a) Dobijamo mogudnost da promjenimo vrstu grafikona b) Dobijamo mogudnost da izvršimo promjene u nazivima serija c) Dobijmo mogudnost da izbrišemo grafikon d) Dobijamo mogudnost da promjenimo boju podloge grafikona 39. U MS PowerPoint-u, indikaciju da je grafički objekat selektovan predstavljaju: a) Kružidi oko objekta b) Crvene zvijezdice oko objekta c) Žuti trapezi oko objekta d) Grafički objekat se ne može selektovati 40. Komanda u MS PowerPoint-u, koja definiše način na koji se pojavljuju i smjenjuju slajdovi je: a) Slide Design b) Slide Transition c) Slide Layout d) Animation Schemes

30

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija

5. INTERNET I ELEKTRONSKA POŠTA - MS Outlook, Internet Explorer

31

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 1. Pojmovi "mreža nad mrežama" i "mreža svih mreža" česta su asocijacija za: a) Internet b) Intranet c) Ekstranet d) Google 2. Protokol za prikazivanje stranica u web pregledniku je: a) WWW b) ARPAnet c) .com d) HTTP 3. Šta je od navedenih Internet pretraživač? (Izaberite dva odgovora) a) Mozila Firefox b) GGK c) Google d) Bing 4. Da bi poslali poruku putem elektronske pošte potrebno je da znamo: a) Lozinku za e-mail primaca b) Ime i prezime primaoca c) E-mail adresu primaoca d) E-mail adresu i lozinku 5. Pomodu ikonice u Internet Explorer web pregledniku:

a) Vršimo zatvaranje Internet Explorera b) Osvježavamo otvorenu stranicu c) Zaustavljeamo učitavanje stranice d) Otvaramo novi tab 6. Web prozori koji ponekad iskaču preko stranice koju gledate, nazivaju se: a) Pop -out prozori b) Pop - up prozori c) Pop - down prozori d) Pop - right prozori 7. Ako želimo da spremimo samo tekst određene web stranice (.txt fajl), u padajdem meniju "Save AS Type", "Save Webpage" dijaloga, biramo opciju: a) Webpage, complete b) Web Archive, single files c) Text File d) Webpage, HTML only

32

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 8. Ikonica u alatnoj traci MS Outlook-a koristi se za:

a) Brisanje označene poruke ili foldera b) Zatvaranje MS Outlook-a c) Zatvaranje Inboxa u MS Outlook-u d) Brisanje samo Spam poruka 9. Kompanija (ustanova) koja korisnicima nudi priključak na Internet, skradeno se naziva: a) FTP b) HTTP c) URL d) ISP 10. Poruka u Inboxu "MAILER-DEAMON .... failure notice", predstavlja: a) Obavještenje da je poruka oštedena b) Obavještenje o grešci u programu c) Obavještenje o neisporučenoj poruci ili nedostupnoj adresi d) Obavještenje o primljenoj poruci od Mailera i Daemona 11. Koji znak, obavezno, sadrži svaka e-mail adresa? a) @ b) # c) $ d) & 12. Polje, MS Outlook-a, u koje se unosi naslov e-mail poruke je označeno sa: a) To...: b) Bcc...: c) Cc...: d) Subject: 13. U MS Outlook-u, sve poruke koje ste kreirali, a još ih niste poslali nalaze se u fascikli: a) Sent Items b) Outbox c) Drafts d) Spam 14. Ako neku poruku obilježimo sa zastavicom , to znači:

a) Da je poruka zabavnog karaktera b) Da poruka nije naročito bitna c) Da je poruka od velike važnosti d) Da želimo pratiti neko pitanje za koje je ta poruka vezana

33

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 15. Kako se zvala prva računarska mreža? a) SharpNet b) KasperskyNet c) ARPAnet d) Internet 16. Osobina posebno označenih riječi, slika i sl., koje predstavljaju vezu ka dodatnim informacijama ili drugim web stranicama, naziva se: (Izaberite dva odgovora) a) Veza sa vezom b) Hiperveza c) Domensko ime d) Hiperlink

17. Relativno mali program koji se potajno instalira na računar i prikuplja podatke o korisniku naziva se: a) Trojanski konj b) HAOX c) Spyware d) Kompjuterski crv 18. Klikom na ikonicu u Internet Explorer web pregledniku:

a) Vrdamo se na prethodno biranu stranicu b) Otvaramo omiljene Web likacije c) Vradamo se na početnu stranicu d) Ponovo učitavamo aktivnu stranicu 19. Ukoliko želite da se neka hiperveza otvori u novom prozoru preglednika: a) Lijevim tasterom miša kliknete na tu hipervezu b) Desnim taskterom miša kliknete na hipervezu i izaberete opciju "Open in New Window" c) Desnim taskterom miša kliknete na hipervezu i izaberete opciju "Open in New Tab" d) Desnim taskterom miša kliknete na hipervezu i izaberete opciju "Open" 20. Početna strana web preglednika naziva se: (Izaberite dva odgovora) a) Blank page b) Start page c) Google d) Home page 21. Mali tekstualni fajlovi koji čuvaju informacije unesene na neku web stranicu, nazivaju se: a) Cake b) Pie c) Milk d) Cookies

34

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 22. Kako se uobičajno naziva preuzimanje fajlova sa web stranice: a) Upload b) Rightload c) Leftload d) Download 23. FTP (File Transfer Protocol) je: a) Usluga Interneta koja označava Internt telefoniranje b) Protokol koji omogudava prenos velikih fajlova c) Forma koju mora zadovoljiti web stranica d) Usluga Interneta koja omogudava prenos poruka (e-mail) 24. Koju tipku na tastaturi treba pritisnuti da bi vidjeli listu adresa koje smo posjedivali koristedi Internet Explorer: a) F1 b) F5 c) F4 d) F3 25. Ako ste prije dvadesetak dana hiperlinkom posjetili neku web stranicu, a zaboravili ste tu adresu, gdje tražiti: a) Traka Adress b) U History c) U Favorites d) Nemate gdje tražiti 26. Ikonica u MS Outlook-u predstavlja komandu koja nam omogudava:

a) Da dodamo nove primaoce poruke b) Da dodamo prilog uz poruku c) Brisanje selektovanih poruka d) Snimanje poruke 27. Ako primljenu poruku želite nekom proslijediti, najlakši način da to uradite jeste: a) Biranjem komande Forward u alatnoj traci MS Outlook-a b) Biranjem komande Reply u u alatnoj traci MS Outlook-a c) Biranjem komande Reply All u u alatnoj traci MS Outlook-a d) Kopiranjem poruke u prozor za slanje nove poruke 28. U kojoj fascikli MS Outlook-a se nalaze poruke koje ste izbrisali? a) Drafts b) Sent Items c) Deleted Items d) Outbox

35

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 29. Ikonica u Microsoft Outlook-u, predstavlja oznaku za:

a) Adresar b) Priloge u porukama c) Primljene poruke d) Podsjetnik 30. Šta je WWW? a) Internet b) Internet Servis c) Intranet d) Internet provajder 31. Koju tipku na tastaturi trebamo pritisnuti, nakon upisa web adrese u adresno polje Internet preglednika, da bi otvorili željenu web stranicu: a) ENTER b) Ctrl c) F1 d) SPACE 32. Osnovna namjena Firewall-a je: a) Filtriranje mrežnog saobradaja b) Gašenje računara ukoliko je zaražen virusima c) Zabrana upotrebe zaraženih datoteka d) Liječenje programa zaraženih virusima 33. Šta se koristi u Internt komunikaciji, da bi se moglo uvjeriti u identitet druge strane? a) Digitalni sertifikati b) Digitalni upitnici c) Enkriptovana lozinka d) Korisničko ime 34. "www.gmail.com" je: a) Adresa web stranice b) Vaša e-mail adresa c) Adresa web pretraživača d) Poznati web preglednik 35. Šta od navedenog predstavlja ispravnu adresu neke Internet stranice? a) mirisni@gmail.com b) wwwkigan@yahoo.com c) www.wikipedia.org d) urlcam@hotmail.com

36

Zbirka rješenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih škola iz oblasti informacionih tehnologija 36. Izraz "Disconnect" označava: a) Konekciju na daljinu b) Isključenje računara c) Konekciju na Internet d) Prekid Internet veze 37. U kojoj mapi (folderu) MS Outlook-a, se čuvaju primljene poruke: a) Outbox b) Sent Items c) Inbox d) Drafts 38. Označeni tekst na web stranici možemo brisati komandom: a) Backspace b) Delete c) Restore d) Ne možemo brisati tekst na web stranici 39. Elektronska pošta se skradeno naziva: a) E-commerce b) E-mail c) E-service d) E-learning 40. Da li virus može dospjeti u vaš računar putem elektronske pošte? a) Da b) Ne c) Ne, ako je uključen Firewall d) Da, ako je exe fajl

37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful