Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Arvisura
Mi az Arvisura?

Az Arvisura egy nagy terjedelmű, összefüggő, térben és időben igen nagy távolságot átfogó, jelentős irodalmi alkotás, amely a magyarság évezredes regevilágán keresztül mutatja be a magyar nép régmúltját. Közelebbről: a 24 Hun Törzsszövetség sámánjainak rendszeresen írt és őrzött hagyománya. Műfaját nehezen lehetne beazonosítani, leginkább a rege világához áll közel. A monumentális, mégis egységes történeti rendszer, amely e munkát olvasva elénk tárul, a történelem előtti, számunkra már mitologikus időkből szinte napjainkig vezet. Az Arvisura története az elsüllyedt őshaza földjén, Ataiszon kezdődik, amely ősföld hasonló a Platón által leírt Atlantiszhoz, azzal mégsem ugyanaz. A rege szerint innen kerültek a hunok Mezopotámián keresztül Ordoszba, ahol időszámításunk előtt 4040-ben megalapították a 24 törzsből álló szövetségüket. A "Palócok Regevilága" a 24 Hun Törzsszövetségbe tömörült törzsek életét írja le nemzedékről nemzedékre, Kr.e. 4040-től Kr.u. Mátyás királyig, illetve Mária Teréziával bezárólag. E hatalmas ívű mestermunka évezredeket fog át, logikus rendbe sorolva azokat az eseményeket, amelyek a minket ma körülvevő világot létrehozták, bár némiképp más alapállásból, mint ahogyan azt az iskolában tanulhattuk. Másrészről az Arvisura egy beavatott ember különös hagyatéka. Az Arvisura-ban egy olyan őstörténet tárul elénk, amely évezredeket átfogó krónikát ad azokból az időkből, amelyekből nincsenek írásos emlékeink, vagy ha vannak is, egészen más alapállásból mutatkoznak meg nekünk.

A mű egy különös őstörténete a magyarságnak. Természetesen ez az őstörténet is - jellegéből fakadóan - mitológiai szinten kezdődik, ha nem is a sokat vitatott Nagy Bumm-tól, de mindenesetre a világot jelenleg irányító intelligencia születésétől. Ezután megismerkedhetünk az emberiség őstörténetével, amely az elsüllyedt földrészen kezdődik - ezt ismerjük már valahonnan, ugye? Innen követi az elmenekülők útját, azokét az emberekét, akik a világ különböző helyein partot érve birtokba vették a mai kontinenseket. Az egész monumentális történet természetesen előtérbe helyezi a magyarokat, illetve elődeiket, a magyarokkal rokon népeket, törzseket, így elsősorban a hun törzs-szövetséget, de foglalkozik minden olyan néppel, amellyel az évezredek során valamilyen kapcsolatba kerültünk. (...)

1

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Hogyan keletkezett az Arvisura?

Történelmi visszatekintés Eleink ősi sámánhite alapján kétezer évente, azaz az egyes világhónapok váltása idején a rokon népeknek át kell adniuk egymásnak a szellemi és hitélet központját, valamint azt a feladatot, hogy gondoskodjanak a hitvilág fennmaradásáról és a múltban felhalmozott szellemi örökség, ismeretanyag megőrzéséről. A világhónapok folyama során a Vízöntő jegyébe lépés következett a Halak-ból, és a manysi népnek, akik e feladatot kétezer évig ellátták, át kellett, hogy adják megbízatásukat az úzoknak.

Két ember a világban, a XX. század negyvenes éveiben Paál Zoltán: ózdi munkáscsaládból származó kohászember. Élte az ózdi munkások mindennapi életét a háború vége felé. Lassan már úgy látszott, hogy nem fogja érinteni őt a világégés. 1944 decemberében, amikor a szovjet front elérte Ózd környékét, a vasgyári munkások közül is sokan behívót kaptak munkaszolgálatra, és elindították őket Szlovákián át Németország felé - köztük Paál Zoltánt is. Szalaváré Tura: manysi nemzetiségű szovjet katona. A manysik szent városában, Vezsakoriban született. Nagyapja, Szalaváré apó már kicsiny gyermekkora óta tanítgatta unokáját azokra a dolgokra, amiket ő, mint fősámán fontosnak tartott. Mesélt a Tórem-hitvilágról, a sámánszertartásokról, rokon népekről és törzsekről, köztük egy messzi napnyugaton élő népről, akik régen elvándoroltak, s az ezek között található úzokról, a palúzokról (felső-úzok) népéről. Szalaváré Tura felcseperedett, neki is feldúlta életét a második világháború. Különféle eseményeket követően Szlovákiába, Sztrecsnó falu határába vetette a sors, oda, ahol éppen Paál Zoltán munkaszolgálatos menetoszlopa haladt keresztül. Ez a bizonyos menetoszlop a Vág völgyében, a zsolnai országúton járt éppen, amikor egy kereszteződésnél pihenőt vezényeltek számukra - amellett a tanya mellett, ahol Szalaváré Tura osztaga rejtőzött. Ennek az osztagnak többek között az volt a feladata, hogy az ilyen munkaszolgálatos alakulatoktól minnél több embert megszöktessenek csellel, vagy erővel. Erre aztán egy éppen kapóra jövő légiriadó alkalmat is adott. A légiriadó zűrzavarában Paál Zoltánt Szalaváré Tura partizánosztaga több emberrel együtt megszabadította a munkaszolgálatos osztagból, és ezzel a momentummal a két ember megismerte egymást. Közöttük szinte azonnal barátság, majd igen erős szövetség alakult ki.

2

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Szalvaváré Tura valószínűleg rögtön felismerte a lehetőséget, miszerint egy palúz népből származó emberrel hozta össze a sors. Lassan megismertette Paál Zoltánnal küldetése célját. Egy alkalommal a tanyán Paál Zoltán megölt fegyverével egy medvét. Ennek a momentumnak is óriási jelentősége volt, hiszen ősi manysi népszokás szerint egy új rovósámán beavatása csakis medvetor keretén belül történhetett. Még ott, Sztrecsnón a medvetor alkalmával Paál Zoltánt rovósámánná avatta Szalaváré Tura. Ugyanakkor szavát veszi, hogy mindent, amit tőle hallott, otthon, nyugodt körülmények között le kell majd jegyeznie, hogy ez az évezredes tudás megmaradjon az utókor számára. Paál Zoltán tiltakozott ez ellen, mondván, hogy miért őt választotta barátja erre a feladatra, miért nem egy iskolázott tudósembert... Tura nyugodtan mosolygott, majd közölte vele, hogy a sámánjelöltek már ősidők óta így tiltakoztak a feladat vállalása ellen. Válasza ugyanakkor egyszerű volt: a következő beavatottnak úz embernek kell lennie, és csak az lehet beavatott, akinek három lelke van(...). Paál Zoltán minkét feltételnek megfelelt. Tura tehát a medvetor alkalmával rovósámánná avatta Paál Zoltánt, a szertartáson megitatta a sámánok italával, amelytől olyan képességek jöttek elő benne, amelyekről korábban fogalma sem volt. Erre később hivatkozik is, amikor már maga is látja, hogy a kimért feladatot végre kell hajtania. Később, már a békeidőkben maga is rádöbbent, hogy kénytelen írni, élete végéig több ezer oldalt írt, csupán ezekről a dolgokról. Szalaváré Tura már nem érhette meg a békét. A medvetor után még sodorta őket a háború szele, majd Szombathely ostrománál egy bombatámadás végzett vele. A munka, amely ilyen előzmények után született, az Arvisura I.-II. című óriási rege-eposzhistória lett, a tudás hordozóinak és őrzőinek örömére. Dr. Lakatos Zoltán, a Paál Zoltán Emlékbizottság tagja az Arvisura egyik előszavának szerzője ezeket kérdi írásában: "Lehet-e ilyet kitalálni? Kitalálhatott-e egy ózdi kohász egy ilyen történetet?..." Ha elolvassuk az Arvisurát, ezekre a kérdésekre mindenki személyre szóló választ kaphat. Ez az összegzés Dr. Lakatos Zoltán: Paál Zoltán hagyatéka című írása alapján készült.

3

sőt 4 évenként a tárkány képzősök napjával 366 napra egyenlítődött ki. a Nagyszala napjával 367-re emelkedett a napok száma.hu Az Arvisura naptári rendszere Az Arvisura időszámítása alatt természetesen nem egy különálló időmérő rendszert. a Hold hozzánk csapódásáig 360 nap jelentett 1-1 tűzszerzési évet. hogy az Arvisura által feljegyzett korabeli naptárrendszer nem követi szigorúan a modern naptári hónapokat. azaz Földanyánk forgása a nagy Mindendségen egyenletessé vált.Arvisura. A Névadó feljegyzések 365 napot tartottak nyilván. Így a csillagászati babiloni év a holdegyenlítő szerepénél fogva helyrebillent. szemelvények. és ekkor a medvetoros év nem 365 illetve 366 nap volt.a természet és a mindennapi élet által diktált ritmusra épülő . Érdekesség. Az alábbi táblázatban egymás mellett szerepelnek a korabeli időszámítás és a még ma is használatos.karsayalarm. úgynevezett katolikus naptár hónapjai. Minden 100 évben. ez a beavatottak szerint fokozatosan emelkedett később 365 napra. míg minde negyedik évben volt a tárkányok vizsganapja és ezt minden alkalommal megünnepelték. hanem 367 nap. Az évenkénti holdtölte számítást Ordoszban és Magyarkán. Egy medvetoros év 12 holdtöltési hónap azaz holdhónapból állott és a kézművesek havából. Ismertető. Összeállította: Karsay István www. a mindenkori havazás beindulását figyelembe véve. de a középkorban kialakult. fogalmak. hanem az eleink által használt kalendáriumi időmérést értjük. s ilyenkor helyreállt az állatkép szerinti Világhónap rendje. a legakalmasabb időben a Nagyszala napot. Arvisura Medvetor hava Szarvastor hava Bölénytor (Fák hava) Báránytor (Rügyezés hava) Borjútor (Virágzó élet) Gödölyetor (Eper hava) Tehéntor (Aratás hava) Aranyasszony (Bőség hava) Tigris (Almaszüret) Katolikus Boldogasszony hava Böjtelő hava Böjtmás hava Szent György hava Pünkösd hava Szent István hava Szent Jakab hava Kisasszony hava Szent Mihály hava Modern Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember 4 . Ezt pedig a csillagok járása döntötte el. Minden 100 évben a beavatottak tartottak Nagyszala napot. Nyilvánvalóan az így kialakult . a Nagy-Süán ünnepélyeken határozták meg. amely minden 2160 évben változott. amelyben minden 4 évben 1 tárkány-napot tartottak és minden 100 évben. Joli-Tórem. Amíg eleinte.korabeli időszámítás egyben az Arvisura időszámítása is.

Ez a nyelv nagyrészt azonos a mai magyar nyelvvel és a ragozó nyelvek családjába tartozik. Minden valószínűség szerint ebben a nagyszülőkben lezajló lelki változás. fogalmak.mindent elmondott a 24 Hun Törzsszövetség emberpalántáiról. A nyelv ősisége. bimbócska jobban fejlődik a Nap sugaraitól. Ugyanis a nevek is kifejezték. Ismertető. ha arra a napra csak egytagú név esett. Annyi magánhangzós szótagból állt. szemelvények. ahány nagyszülője élt a gyermek születésekor. hogy a nevek a mindennapi csillagállások szerint képződtek. Amíg az Élet-templomában lévő "Piros" és "Sárga" könyvekben az összes FÉRAN. annak ragozhatósága miatt meg lehetett határozni a gyermek nevét abban az esetben is. rendkívüli rugalmassága. hogy veszélyeztetése esetén összehívhassa a 24 Hun Törzsszövetségi Nagyszalát. melynek fejlődéséhez több szeretet sugárzott a nagyszülőktől. Az újszülött emberkét annyi lelkűnek nevezték. Ez az ősi Melegvizek Birodalmának 8-as szaporodási rendszerén alapult. addig a Melegvizek Birodalmában a férfiak és nők neveinek könyvei csupán 12-12 nevet tartalmaztak. azaz férfiak és nők nevei szerepelnek. ahány nagyszülője élt a születésekor. Természetesen az a gyermek újszülött volt az erősebb és jobban fejlett. napi 24 nevet tartalmazó névadó naptár Ataisz elsüllyedése (Kr.Arvisura. melyet egy utód. hogy hány lelkű a gyermek. előtti 48 ezer évtől fejlődő. két-. 63 ezer névből készült. A 24 Hun Törzsszövetség 4 000-es Nagyszalája. 3970-ben újíttatott fel először. 5 . hogy döntsön a neveket viselők biztonságáról. miután a 24 hun törzsnek kezdetben egy nyelve volt. az úgynevezett Havaruti Nagyszala határozata alapján a napi 24 nevet tartalmazó FÉRAN-ból a napi 4 férfi és női nevet tartalmazó FÉRAN megküldendő a Melegvizek Birodalmának Tardosi és Pilisi Szentélyébe és ezen szetnélyek alsó világába helyezendő el.hu Oroszlán (Szüretelés) Halak (Begyűjtés hava) Disznótor hava Istenfiak (Tárkányok) Mindszentek hava Szent András hava Karácsony hava Október November December A FÉRAN naptár A FÉRAN naptár egy jellegzetesen egyértelmű. három. lelki megújulás tükröződik. 5038) után. A sarjadzó fűszá.e. 1625-ig 12 törzs telepedett meg újból. ősi névadási-ciklus rendszer.u. 4020-tól Kr. Az ezoterikus világszemlélethez tartozik az is. A FÉRAN-ból történő névadás -különösen a kezdetekben.e. felfrissülés.e. mely nyelv Agaba idejéből úz nyelvként ismeretes. Kr. mivel a 24 Hun Törzsszövetség keretein belül a Jász síkságon Kr.és négylelkű gyermek fogalma. Így önálló képzésekre is alkalmas. miután minden törzsnek minden napra esett a törzsnél használatos nevekből egy-egy. unoka életfolytatása idéz elő. Összeállította: Karsay István www. Rövid története: A Kr.karsayalarm. A FÉRAN értelmezéshez hozzátartozik még az egy-. Ezzel a Melegvizek Birodalma jogot nyert arra.

azaz igazszólás. Rovósámánok tanulták meg az írást a kijelölt beavató központokban. hány lelkű. így a visszaemlékezés már mentes volt a rövidebb távú kihatásoktól. Õsapáink és õsanyáink lerótt tettei. és a velük kapcsolatos minden fontosabb eseményt. Magyarkára az így történt névadás számát még Ilona melegvizes országából is jelenteni kellett. de az Igazszólások leírása nem szûnt meg. Így a FÉRAN névadásból mindig meg lehetett állapítani a gyermek törzsi hovatartozását. és belõle táplálkozik a magyarok máig élõ Nagyboldogasszony tisztelete is. bolygók hatása alatt állott. azaz húszezer név szerepelt. Ismertető. hogy az év melyik napján született. Összeállította: Karsay István www.e. A szó maga azt jelenti „igazat mondott szó”. csak az került rovásra. mind Kurdiában és Marinában végre kellett hajtani. E krónikát agyagtáblákra. döntései és azok következményei. belekezdett az események leírásába. ami hosszabb távon befolyással bírt egy közösség vagy törzs életére. hogy az összes születendőket ősi szokás szerint láthassák el az Arvisurákban meghatározott nevekkel. Ezen kalandozási törvényt a beavatottak ellenőrizték. sikerrõl és kudarcról. amely késõbb kiegészült a földmûvelés. csodálatos nõ. Az elnevezés mögött mélyebb titkok rejlenek. majd végül Gizellácska név felelt meg az újszülött névadásának. Az anya-hit és a szeretet törvénye ettõl fogva vert gyökeret e földi ciklusban. hanem évtizedekkel késõbb. A vízözön után Anyahita már nem élt a hunok között. Legvégül pedig történelmi leírások is helyet kaptak benne.Arvisura. a Giz esetén ragozással Gizeh. Idõsebb bármely más – máig fennmaradt – írott krónikánál a földön. Gizel. a csillagászat és egyéb hasznosítható tudományok eredményeivel. Az Arvisurák a magyar nép ÓSZÖVETSÉGE. melynek alapján a településeiknek is Arvisura neveket adtak. 14280 évvel ezelõtt egy páratlan tudású. szemelvények. Az Arvisurákat nem akkor írták. Az Arvisura: szentírás. az építészet. ezekből lehetett a gyermek tulajdonságaira is következtetni. ha négy nagyszülője élt.karsayalarm. 6 . évezredes utazás. rege kalandozásról. bõrre. Egy rendszeresen feljegyzett és õrzött hagyomány. amikor az események bekövetkeztek. kõoszlopokra. 4040-tõl rendszeresen rögzítették a hunok és rokontörzseik vándorlásait. Ezen gyűjteményben kettő tyumen. fára. de a születésnapján csak egytagú név szerepelt a FÉRAN-ban. s a legfontosabb – szentesített – fejezeteket aranylapokra rótták. valamint azt. Ezen névadást mind Hunniában. Anyahita tanítója volt többek között a hunoknak. Az Arvisura eredetileg hitvilági leírás volt. Eredeti az Arvisurából: Gula pateszi az összes sámánnal lemásoltatta a csillagjósok szerint meghatározott névnapokat. és Kr. majd további ragozással Gizella.hu Például. amelyek a mába vezették a civilizáció emberét. továbbá a születése időpontjában milyen csillagok. akit Ardvisura-Anyahitának neveztek. Az Arvisura a magyar nép õstörténete. fogalmak.

Paál Zoltán a 993 rovósámán egyike (sámán nevén Baraca.) uráli testvérnépünk. Sztercsnó település. hogy az Arvisurák gazdagon illusztrált fejezeteibõl számos kiemelés és történeti utalás megtalálható a Bibliában. ma Szlovákia. de mivel a HUN TÖRZSSZÖVETSÉGBEN a hun volt a vezetõ törzs. A krónika rovása mindig egy törzsnek a feladata volt. Az új törzsszövetség hivatalos nyelve a palóc törzs õsi nyelve. Meghalt 1982. fejezetekbõl. Az õsi sámánhit szerint a világhónapok váltása idején (2160 évente) az egyes rokon népeknek át kellett adni egymásnak a szellemi.és hitélet központját. Az Arvisurák nyomtatásban Kanadában és Magyarországon láttak napvilágot. Tura – a beavatáshoz elengedhetetlen medvetor alkalmával – rovósámánná avatta Paált. mely azt jelenti Tigris). A ma ismert Biblia könyvekbõl állt össze. szemelvények. a csendes-óceáni hun õshazából a tengeráradat miatt elmenekültek.Arvisura. Hazánkban – nem kéziratos. hogy mindent le kell jegyeznie. akik MúAtaiszról[2]. valamint a múltban felhalmozott szellemi örökség és ismeretanyag megõrzésérõl. Az Ordoszban megalakult 24 törzs szövetségét összefogó elsõ vezetõ Agaba[3] volt. Összeállította: Karsay István www. és itt ekkor újra egymásra találtak. amit eleink az Élet Templomának neveztek. hogy gondoskodjanak a hitvilág fennmaradásáról. fogalmak. aki a legelsõ vízözön utáni Arvisurát lerótta. hanem hivatalos formában – (1972 után) 1999-ben jelent meg. amelyek különbözõ helyeken és idõben íródtak. amelyeket más-más helyeken. Ilyen központ volt a ma Grúzia[1] területén található. Azóta – 6045 év alatt – 352 Igazszólás született. egykori Magyarkán. Az Arvisurák nem csak a mai magyarok õstörténetérõl regél. a manysik (vogul) fõsámánja az unokájával. Ismertető. Õ lett akkor az Arvisurák hagyományának õrzõje és továbbvivõje. Könyvekbõl. A második világháborúban (Felvidék. eltérõ idõpontokban írtak. Sztrecsnón. Ezeket a föld több pontján és Magyarország területén a mai napig írják. Olyan írásokból. hogy a tudás megmaradjon az utókor számára. aki – óm-jelû beavatottsága mellett – egy ózdi kohászember volt. 1945.én. Ez kötelezte õt arra.karsayalarm. megadott rendszer szerint váltották egymást. 7 . Szalaváré Turával küldte el a „stafétát” a palóc Paál Zoltánnak. Azóta ez a kiadás bõvített formában másodszor is megjelent. Az Arvisurák ugyanígy épül fel. az úz volt. s az érdeklõdés miatt várható a harmadik utánnyomás is. illetve azt a feladatot. Krisztus Urunk születése elõtt 4000 évvel a ma Északkelet Kínában található ordoszi területen megújult egy vízözön elõtt már létezõ törzsszövetség azon népek vezetésével. vagy a Góbi-sivatagból ismert Shamballa királyságában. így velük kapcsolatban találjuk a legtöbb elbeszélést. amit ma magyarnak ismer a világ.hu Az ilyen lerótt lapokat aztán lemásolták és a beavató központoknak megküldték. Külön érdekesség. hanem az egész emberiségérõl. szeptember 29.

hanem mélységében is. a kincsvadászok mégis csak az aranyat találhatnák meg. nem rozsdásodó. hanem bárki rendelkezhet vele. 8 . Összesen körülbelül több ezer lap lehet. Arvisurák témájához célszerû alázattal fordulni. de pontos számuk még nem ismert. nem emberi aggyal kitalált védelmi rendszer kulcsát. óm-lelket kapott személy által újra lehozhatóak. amelynek egy része közel azonos a mai székely-magyar rovásírás karakterkészletével.hu Az Arvisura nem egyvalaki tulajdona. szemelvények. ez jutott Paál Zoltán tudomására. fogalmak. amelyek írásképe jelentõsen eltér a mai rovott írásétól. Ismertető. A színarany lapok 72x72 centiméteresek és másfél milliméter vastagok. Az adatok bármelyik földön élõ. A szentírás az emberiségé! Arvisurákból készült aranylapok a földön 9 barlangban és más helyeken vannak elrejtve. Az Arvisura örök. Ebbõl egy helyet ismert Tura és az õ nagyapja. Összeállította: Karsay István www. Minden lap rovással készült. A mélysége pedig maga a kozmikus tudás ismerete. Az Arvisurákban feltárulkozó információt nemcsak a szöveg felszínén kell érteni. bár vannak olyan õsi aranylapok is. nikkelszerû ötvözetben vannak tárolva. Hermetikusan zárt.Arvisura.karsayalarm. ha netán ismernék a trükkös.

Minden bizonnyal régészeti leletként is találtak aranylemezeket. Ismertető. a metafizikai világban szüntelenül íródó.karsayalarm. amely képes egy földi ember életét gyökeresen átalakítani. Más kérdés. hogy bekapcsolod-e a rádiót vagy sem! Sokan megtették már. zeneileg is rímelõ és lüktetõ betûsor. azaz égi rádióval megáldott ózdi kohász ember írt le. fogalmak. egybefüggõ. de az Arvisura-tár nem igényel kézzel fogható bizonyítást. Összeállította: Karsay István www. és a földön föllelhetõ összes Arvisura-lejegyzés messze nem azonos a teljes tár adatmennyiségével. így annak ismertetése olyan embereknek kínál lehetõséget. égi rádiócsatornát kapott az õstárhoz. Jelenleg két sûrû kötetnyi Arvisura részlet ismerhetõ meg a nagy kozmikus tárból. és még ma is õrizhetnek a barlangok. mert az 1999-es napfogyatkozás óta minden ember lehetõséget. amely attól különleges. Kegyelemi állapot. vagyis a központi szerverrõl. Az Arvisura egy. Az Arvisurák rezgésszintje a Forrás tiszta fényminõsége miatt hihetetlenül erõs. A kiadást Paál egy munkatársa Harkai István szerkesztette és rendszerezte nyomdakészre[6]. Az Arvisurákból az évezredek során számos beavatott. A metafizikai világ szférái közül az Arvisura a legmagasabb szintrõl „szállhat alá”. mert véleményem szerint az a néhány könyvtárnyi. minden szkeptikust képes lenne térdre kényszeríteni[5]. rejtekek ilyen bizonyítékokat. hogy a magyaroké. szemelvények. vagy másképp fület adott a hallására. az Igazság megismeréséhez. mai magyar hangzás szerint. hogy mit kezdjünk ekkora mennyiségû adattal? Az égi könyvtárban. amely szorgos médiumi munka során leírható magyar szellemi nyelven. „égi rádióval” rendelkezõ kiválasztott töménytelen[4] mennyiségû fejezetet jegyzett le. amelyet Paál Zoltán óm-lelkû. Lehet még esetleg „A Rovás Urá”-nak is magyarítani. valamint óriási kitartás elegendõ volt Paálnak. hömpölygõ. Azért bármelyikünknek. az Arvisura-tárból ma is felfoghatatlan mennyiségû új információ hozható le a földi világba. 9 . õk csodálattal veszik az adást azóta is. A szó eredete már elárulja. ám a valaha így leírt. az isteni szeretet elfogadása és kiválasztottság. hogy maga a forrás sem az emberlakta világból ered. amolyan speciális Akasha krónika. Arvisura annyit jelent: Igazság. vonalat. de a szó eredete az égi szótárban keresendõ. Csak rajtad áll. röviden igazszólás.Arvisura. hogy nem szükséges egyetemi képzettség. égi szellemi nyelven. Jól látható az ózdi kohász ember esetébõl. az éteri világban az Arvisura-tár aranylemezeken õrzõdik. akiknek az Atya erre csatornát.hu Gondolatok az Arvisura mélyebb lélektanáról Az Arvisura szó jelentése „igazat mondott szó”. bõvülõ adattár. és ma is elég ennyi bármelyikünknek. színtiszta. vagy hatalmas vagyon az igazi tudás. az emberi szemünknek csupán a vizualizált képe tûnik aranytáblának.

de a teljesen kezdõ olvasók akár fél oldal elolvasása után álomba merülhetnek. a gara-úzok földje.hu Célszerû kézbe vennünk az Arvisurák egyik fejezetét. Összeállította: Karsay István www. fogalmak. hogy te is hozzáteszed a magad lelkiségét ehhez a nagy egészhez. világlátása kiszélesedik. amely sorai között felismered a boldog és a Teremtõben kiteljesedett. és komoly erõpróbákat hoz az életünkbe. vagy kötetét. amely a teljes emberlakta világot képes békében. és gondolatainkkal. 10 . Vagyis a töménytelen szavunk értelme: több tízezernyi”. szép élet mibenlétét. [3] Agaba: Beszélõ név: Agg apa=õsapa. Ez teljesen normális.Arvisura. szépen lassan (általában fél-egy éven belül) az egész élete új formát ölt. Energiakészlete megnõ. akármilyen éberen is kezdtek hozzá. [5] Szerencsére azonban az élet és a Gondviselés folyamatosan hozza a kutatótársaim elé az Arvisura igazságát hitelesítõ bizonyítékokat. és nem kötelezõ Út. a magyar õstárhoz. amelybõl olyan szemlélet ismerhetõ meg. Azonban az a lélek. De Aba jelent még medvét is (Öreg medve). kozmikus rendben és isteni szeretetben mûködtetni. [2] Ataisz szigete az egykori Mú kontinens letöredezett maradványa. szeretetenergiája határozottan a lélek földi környezetének javulását idézi elõ. megtanulod a teljes emberi krónikát. aki csak ismerkedik az Arvisura részletekkel sûrûn érezhet majd fejfájást. Nem szabad feladni! Az Arvisura lehetõség. mert a magyarság és a rokon népeinek szent õstára az a forrás. S miközben vállalkozol arra.karsayalarm. és elkötelezi magát az Arvisura tanulmányozása mellett. Tapasztalatom szerint ez az út egy meredek ösvény. érzéseinkkel automatikusan gazdagítjuk õsiségünk megjelenését eddig színtelen hétköznapjainkban. NagyBritanniával lehetett azonos. mert akkor akarvaakaratlanul felcsatlakozunk az égi tárhoz. [4] A tömény vagy tyumen a mongol testvérnépünknél 10000-et jelent. A kezdõ kutató. [6] Harkai István az Arvisura kutatásaimat értékes gondolataival mind a mai napig gyakran kiegészíti. szemelvények. Területe kb. hogy vállalkozz a kalandra. Üsd fel az Arvisurát bárhol és bármikor. aki mélyebbre ás. A gara úzok az Ataisz szigeti Gara zúgó térségébõl származtak. Bátorítalak. Ismertető. annak bizton állíthatom. a „varázslat” azonnal hatni kezd! [1] Grúzia. Az Arvisura energiája a Teremtõ szintjérõl érkezik a földre.

kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön. 19 500 Az ataiszi szabir népcsoport elkezdi idõszámítását i.e.e. Összeállította: Karsay István www. 13 508 A tûzszerzés éve.Arvisura. 40 000 körül. 33 520 10 néptörzs alakul ki a Földön. i. 4 320 000 A végtelen Élet ideje (indijó megállapítás szerint) i. Kr.e. szemelvények.karsayalarm. Nippur pateszi lerakja az elsõ sumér város alapjait. i. 15 500 Az ataiszi szavárd népcsoport elkezdi idõszámítását.hu Összeállította: Kozsdi Tamás A dátumokat a többféle – nem egyeztetett – idõszámítási módok. i. 11 658 (Globális kataklizma) i.e. 12 788 A 11. Az idõszámítás és a fémmûvesség kezdete a Földön.e. fogalmak.e. 11 . az idõtörések hiányos ismerete és a földi forgásidõ változásai miatt CSAK tájékoztató jelleggel kezeljük! Legõsibb adatok i.e.e. 48 863 Egyiptomi beavatott papok feljegyzéseket készítettek.e. Ismertető. Miskolc megszerzi Kemi Istenasszony szájából a tüzet.e. 443 658 A laraki papok szerint ekkor jelentek meg elõször Kaltes Asszony szekerén érkezõk a földünkön. 50 000 – Kr. i.e. i.

A 22. körül: A 23.e. A kaltesiek eltérítették. A Hold nekicsapódik a Földnek és Atlantisz szigete süllyedni kezd. 12 373 A 15.e. A 25.e. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. az elsõ sumir király várost alapít. 12 281 A 16. i. 11 867 A 18. 9000 i. 11 442 Második kísérlet a Hold Földhöz csapására. látogatás. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. Ismertető. 12 679 A 12. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. 11 658 – Kr. A 24.e. szemelvények.e. de kisebb özönvizek pusztítottak.e.e. 5758 . kaltesi látogatás.e. Lagas. 11 658 A Nagy Özönvíz. Megkezdõdnek az ataiszi gyarmatosítások.e. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i.karsayalarm. kivándorlás a szigetrõl. 7000 i. Összeállította: Karsay István www. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i.e. A 26. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön.e.e. 11 000 körül. 8508 körül. 9700 i. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i.e. 11 765 A 19. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i.e. Anyahita lehozza a Szíriuszról a 12 gondolatrezgõ követ.e. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i.e. hogy a sziget veszélyben van. fogalmak. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. 5038 (Ataisz süllyedése) i. 12 475 A 14. 12 i. 12 577 A 13.e. Ataisz kiemelkedése.e. 12 069 A 17. 11 663 A 20. i. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön A kaltesiek figyelmeztetik az Ataisz-belieket. melyek ma a Szent Koronában vannak. Kr.e.hu i.Arvisura.

A Bika Világhónapjának kezdete.e. 4920 i. Eridu megalapítása Káldi-Földön (Irak).e.e. 5050 i.e. 2358-ig tart.e.e. 5038 – I.e.e. majd megalapítják birodalmaikat Mezopotámiában. Buda újraalapítja Úr városát (Mezopotámia).e. Ismertető. 1. I. 4080 13 . 5008 i.e. 5044 i. Szavárd és Élám területfelkutató misszió. Eridu vezér által.e. 5038 Kr. Mezopotámiában a folyóközi árvizek elõl tömegek vonulnak északra Úr térségébõl. 5758 i. „Viroláj-birodalma” és „Nimród-birodalma”. i. (Jézus kora) i.e. fogalmak. Ataisz szigete végleg elsüllyed. Elindul Ataiszról a Káldi. 4184 Az Anyahita kegyhely felavatása Úr városában (Mezopotámia). Buda kõfaragó fejedelem megalapítja Káldi-Föld és Zagrosz között Anina-ómot. Az egyiptomi vallás kezdete.karsayalarm. 5012 i. Összeállította: Karsay István www. szemelvények. Agabáék megérkeznek a Sárga-folyóhoz (Kína). Lugalok és fejedelmek felváltva uralkodnak a sziget elsüllyedéséig.e. 4518 i.e.sz.e. 5750 Káldi földön megalapítják Amu-ómot.hu i.e. 5702 i. körül. i. 5044 i. (9324 tûzszerzési év) Megalakul a „Melegvíz-források Birodalma”.e. Ménes birodalma áttért a Nílus áradását figyelembe vevõ évszámításra. 4950 i. Ataisz süllyedése utáni elsõ kaltesi földreszállás Úr városában. 4236 i. Ataisz szigetén megszûnik a pateszik (papfejedelmek) uralma.Arvisura.

e. akik a jégkorszakot túlélt tarkósokkal. i. 3000 i.e.e. az elmenekült beavatottak utódainak nagyobb csoportja.e. Megszületik Nimród ikergyermeke Bábel és Tabira.e. körül.e. kaltesi látogatás. 1705 i. A japán "honfoglalás" ideje. beavatott építõ tudós. Szõreg Nagy Süán sámángyõztes és kapitány helyettese. úz (õspalóc) fõvezér indítványára megköttetik a hunok és a kinajok között a Béke és Rokonság szerzõdése.e. feljegyzett özönvíz a Közel-Keleten Ataisz süllyedése óta (Kr. Ismertető. Visszatérnek hazánkba az Ataisz szigetérõl a jégkorszak miatt elvándoroltak.e. Megszületik Gilgames.e.e.e. Elsõ Birodalmi Nagyszala – Ordosz (Kína). bolhádokkal új népet alkotnak. a 2/3 részben isteni eredetû uruki király. Havaruti Nagyszala Ménes Birodalmában (Egyiptom). A 12. Édesanyja Szagamóni Aranyasszony. Befejezõdnek az egyiptomi piramis építkezések. azaz 2100000 lélek. Az Ataiszból elszármazott emberek száma 210 tömény. Elkezdõdnek a 12 évig tartó egyiptomi piramis építkezések.e.e. Nimród Birodalmában felépül Ninive városa. körül. Errõl hallott Ábrahám (Ábrám). Közös tanács bírálta a vitatott eseteket. 3970 i.e. Pestisjárvány Ordoszban. körül. és errõl tudósít a Biblia. 2480 i. A szerzõdés értelmében a hun. i. Ordosz központtal (Kína). 4000 i.e.e. A Kos világhónapjának kezdete. Megszületik a legmagasabb szintû beavatott. 4080-4038-ig. A 27. 4018 i.e. fogalmak. 3540 i. a manzsu Tenno keletre hajózott Ordoszból.e. Etana. Bóta. 3800 Megalakul a 24 Hun Törzsszövetség Agaba vezetésével. 2358 i. Túliás földkörüli hajóútja során Atlantisz vízfelszín fölötti maradványaira bukkan 14 i.e. 4040 i. agaba és kinaj népek szabadon költözhetnek egymás területein. 4000 i. Összeállította: Karsay István www. Az anyjuk Tuli rimalány. Tennó feleségül vette az ajnó vezér lányát Tikajót. 5038.). 4020 i. szemelvények.karsayalarm. 3984 i.Arvisura.hu i. Tanulmányi cseretáborok is létrejöttek. 4010 i. 2676 i. körül.e. Építõje Ninive. 3578 i. Felépül a Bábel tornya. 2688 i. Heves napkitörések okozta roppant hõség a Földön. 198-ig tart. 1677 .e.

e. Õ a hetedik király. Róma hatodik királya lesz. A 24 Hun Törzsszövetség döntõ csatája a kinajok ellen. 1190 i. A pannonok szövetséget kötnek a keltákkal (káldorok). 775 i. 206 i.e.hu i. Romulusz és Rémusz.e. azaz etruszkoknak. Romolusz veje. Megszületik Vejuli-Róma és Barna-Farkas ikergyermeke.e.e. Atlantisz végleg a víz alá süllyed.e. 571 i. 716 i. A közel-keleti Hétvári Élet-Temploma átköltözik Ordoszba. 1490 i. 640 i. Hegynél magasabb hullámokat. Ancus Martius.e. 1500 i. 539 i. Veje meggyilkoltatta. Servius Tullius.e. a negyedik római király. A Rasna Szövetség alapja a papkirályok által megírt Hármas Törvénykönyv volt. 650 i. Több földrengés követi a kitörést. Ismertető.e. Keréta (Kréta) sziget lakossága elpusztul. Megszületik a Rasna-Szövetség a mai Olaszország területén.e. Matyó kínai császár (Moto. 335 i. 602 i.e. i.e. körül. Tarkvinius Superbus kerül Róma trónjára. A hunok gyõztek.e. A kurd eredetû zagroszi Tarkvinus Priscus Róma ötödik királya lesz. körül. 703 i.e. Müjáki csata. Népszámlálás az etruszk Rasna-Szövetségben. Romuluszból 22 évvel késõbb Róma elsõ királya lett. lerombolja. A Halak világhónapjának kezdete. Atlantiszról menekülõ éhezõ beri-beri népcsoport kifosztotta Hattusast.karsayalarm.e. ezután a Hati-kasszu birodalom összeomlott. Mao-tun) áttöri a Kínai Nagy Falat. Tullus Hostilius lesz a Római Birodalom harmadik királya. 1190 i. 1112 i. ezért a hunok útnak indulnak. A Buddhizmus erõs hatást gyakorol Ordoszra.e.e. Zsarnoksága miatt egy felkeléssel megbuktatják. Õ építi fel a Capitoliumot. népeit etruszkosoknak nevezik. 98342 lélek élt a területen (Olaszország). fogalmak.Arvisura. a núbiai Numa Pompilius kerül Róma trónjára. Kitör a Szantorisz vulkán. 690 i. tengerárt okoz. szemelvények. 1500 körül.e. Összeállította: Karsay István www. 198 15 .

Nagy kiterjedésû katonai kiképzõ hely.e.Arvisura.e. az ördögi lelkû Csõrös király. fogalmak.sz. 1. Az úzok elhagyják az ordoszi beavató központot és Budavárába költöznek át Buda (Atilla testvére) vezetésével. – I. lakosait Káld királlyal. 35 Sziszeki egyzemény. Elkezdõdik Eged fejedelem székvárosának. és foglalja vissza területét Kr.hu i. Káld pateszi megalapítja a „Mennyei Birodalmat” Urukban. 226 i. a Gilgames család bölcsét. 20 i.sz. 1490. 430 i. bõrét szénával kitömette és a 290. aki a mennyei eredetû uralkodók tizedének fizetését megszüntette. 8 I.u.sz. i. évben városról városra hordatta. elfoglalják aranyröges birodalmunkat. I. székhelyeik Uruk és Tuspán lesznek." Kettéválik az uruki-mani püspökség.sz.sz. 266 i. Ezért indul el a Hun Birodalmi Hadsereg Kr. Megalakul a Magyar Törzsszövetség.sz. Ismertető. 430-ra.e. 29 Jézus megalakítja Uruki egyházközösségét. 433-435 között telepednek le. 226 i.sz. Császár lesz. A perzsák elfoglalják Uruk városát.sz. Összeállította: Karsay István www. 430 16 . (I. Erdélyt és latinosítani kezdenek. Manit. 181 i. szemelvények. Jézust ugyanebben az évben a Gilgames koronával királlyá koronázzák. Mani öspörössel és az uruki-mani hívõkkel Eviláth térségébe hurcolják.karsayalarm. Egernek építése. i. Kövezsd hun származású kínai császár szerzõdést köt Augustus (Octavianus) római császárral. Mátyás megölése) i. A szerzõdést a rómaiak megszegik.e. Felépül a Csörsz árok-rendszer a Duna vonalán.sz.u. 4-ben lett kész. 290 i. Fára magasan felakasztatta ezzel a felírással: „Így jár az. 360-ban. 25 i. hatalmától félve elevenen megnyúzatta. Kövezsd széki-hun vezér meghódítja a Kínai Birodalmat. Uruk város népe szembefordul a pártus Garé isten hívõkkel.sz.sz. melynek értelmében a Római Birodalom és a Hun-Szkíta Nagybirodalom határa Dunna Asszony folyója (Duna).

Meghalt 632-ben. Szõke Árpád lett.sz. Az agg Tétény fejedelemmel együtt felkérték a magyari féle népek szövetségét. i. 880.sz.sz. Álmos összehívja az Öregek Tanácsát és a Vezérek Tanácsát Asszorügyekvárhelyre.sz. A kazárok nem nézték jó szemmel. Kürt. i. hogy 891 õszén a morva papok hódításra buzdították a szláv népeket.sz. Megszületik Árpád. tiszta kabar törzs is csatlakozik a Magyar Törzsszövetséghez.karsayalarm. csupán sámán-tizedet adtak Asszorügyek részére. Kiev) jelölik. i. 864. lovasfejedelme Lebéd. 630 i. Enéh harmadik fia.sz. A törzsek vállalták.sz. i. 619 Mohamed felesége.sz. Álmos fõsámán csapatai gyõznek. 891. 850 i. 800 i. i. 891. Más harcosok is sorban elhagyják a kegyetlenkedõ kazár birodalmat. Szuvári csata. Sámánfejedelme Álmos. akik Álmos seregéhez csatlakoznak. szemelvények. 17 . hogy Ügyek szálláshelyei után nem fizettek adó-tizedeket. 860 A kinajok megdöntik a Keleti Türk Birodalmat. 570. 875. Mohamed Medinába vándorolt. i. így felszabadulhatnak a szlávok nagy nyomása alól. fogalmak. hogy elfoglalják Atilla örökségét.sz. 622. Keszi és Gyarmat törzsekkel együtt a Magyar Törzsszövetséghez.Arvisura. i.sz. akik elmondták. vesztükre. ezért csatlakozott a Kéri. A fõvezéri és a fõsámáni hadak megütköznek. Jenõ és Tarján törzsek is csatlakoznak a Magyar Törzsszövetséghez. tárkányfejedelme Asszuporog fia. i. hogy foglalják el a Jász-síkságot. Keletrõl avarok menekülnek a terjeszkedõ frankok elõl. Ezért a kazárok büntetõ hadjáratot indítottak. i.hu i. A Nyék törzs elszakad a Kazár Birodalomtól. Mekkában megszületett Mohamed. Ugyanebben az évben Baján (II. 849 i. A Magyar Törzsszövetség új székhelyévé Kevevárt (Kõvár. Verecke kabar fejedelem követeket küldött Kassáról. Khadidzsu meghalt. Ilona férje) Ogurd solymászait a csákvári Solymosra telepítette.sz. i.sz. július 6. Lebéd kegyvesztett lett a kazároknál.sz. Ismertető. 568 Atilla leszármazottai megalakítják a nagy Avar Birodalmat. Összeállította: Karsay István www. mivel Káspivár és Asszorügyek között hazátlanul maradtak.sz. június 8. Az Avar Birodalom három részre szakadt.sz. 864.sz. a késõbbi Törzsszövetségi vezér. 868 i.

Pintor. 1/D – Városok. Dabósa. Úzd. Umma. Kudzsa. 892. Anjang. Úr. Esthon. Magyarka. TERÜLETI ELNEVEZÉSEK 1/A – Birodalmak: Almák Birodalma. Ten. A Nyék és a Tárkány törzs az ifjú Árpád vezetésével Kassa. Giza falu. Karnak. Urbaba. tavasza.Arvisura. Vörösföld. Mari Birodalom.hu i. Tisa fejedelemség. Asszóúr szentváros. i. Úzon fejedelemség. Szumérföld. i. 1/C – Tartományok: Anhuj tartomány.sz. Kurd Birodalma. Ordosz. Nippur. Hun Birodalom. Napisten Birodalma. Marina. Kancsós tartomány. tavasz. Atlantisz. fogalmak. hogy az utakat megtisztítsa mindenféle akadálytól. Gizella. Adab. Biked Birodalma. Gézát a Turfánból hozott Gilgames koronával az uruki-mani szertartás szerint uralkodóvá és a Jász-síkság nagyfejedelmévé koronázták. Paripa. Nyugati 24 Hun TSZ 8 törzses birodalma. Ten Birodalma. Bothon.karsayalarm. anjangi vidék. Ménes Birodalma. Marja 18 . Harapi Birodalma. Melegvizek Birodalma. Uruk. Feketeföld (Esthon. Semte fejedelemség.sz. Surupak. Indus-Harapi Birodalma. Baján. Larsa. szemelvények. Tardos fejedelemség. Hantan. Szavárd Birodalom. A Magyar Törzsszövetség vezéreinek vérszerzõdése a Jászvásári Nagyszalán. 892. Joli-Tórem Birodalma. Pilis fejedelemség. Kis. Harapi. 990. Mari.sz. Ibos. Békési agyagedények Birodalma. Hunnor. NEVEKBÕL ÉS FOGALMAKBÓL. Ninive. kabarszállásra lovagol. AZ ARVISURÁKBAN MEGJELENÕ KIFEJEZÉSEKBÕL. falvak: Abidos. 1/E – Szigetek: Ataisz. Ozora fejedelemség. Ugarit Birodalom. Csagili. Meni Napváros. Szumir Birodalom. Ismertető. Linhó. Pusztaszer. Naszír. Bothon). Almák-Atyja. 1/B – Fejedelemségek: Armogúr fejedelemség. Lugos. Debrecen. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL I. Hétvár=Hetevaret=Havarut. Amú. Gíz tizeslak. Gizeh falu. Összeállította: Karsay István www.

Ráten-folyó. Ararát. Egyigaz-Isten kegyhely. Ibos-folyó. 3/B – Völgy: Hangun völgye. 3/A – Hegy. Kaltes-Asszony földje (bolygója). 1/H – Királyságok: Szumér Királyság. 1/G – Országok: Íj és Nyíl országa. Hírös-kapu. Ismertető. Turgaj. Öthegy. peremes kis emlékmû. Bas isten temploma. Turgai-kapu. Tigris = Adiglat. Udumu Királysága 2/A – Tavak: Balaton. Bolhás-tó. Nagyvíz. Mély-tó. Kettõs Hun folyó. Zikkurat. kegyhelyek: 24 karélyos Öreg-Isten templom. 19 . Pamír. Hold.Arvisura. Kazahun-folyó. Van-tó 2/B – Folyók: Fekete-hun folyó. Indus-folyó. Összeállította: Karsay István www. Szíriusz. Napisten szentély. Ten kegyhelye.hu 1/F – Égitestek: Föld. szentélyek. 3/D – Természeti adottságból eredõ elnevezés: Ergani földhát. Kerecs földszoros. Hunor-tó. hegység: Altáj. szemelvények. Illi istenasszony folyója.karsayalarm. Joli-Tórem Földje (bolygója). Indus-völgy. 4/A – Templomok. Ordoszi Aranyasszony Kegyhely. Hangun folyó (Hoangho). 3/C – Síkság: Hun síkság. Élet Temploma. 2/C – Egyéb víz: Gara-zúgó. Zagrosz. fogalmak. Sóstó.

NÉPEK. úz (kézmûves. mongol. SZ: szavárd-magyar (kõfaragó). G: garaúz (hegyvidéki). H: hanti. magúz (kézmûves úzok gúnyneve). L: lett. ordoszi fõtér. J: jürcsi (vadász).karsayalarm. kaza-hun (szabadságszeretõ).Arvisura. fogalmak. kinaj (szaporodó. avar (vadász). visszamaradt). rézöntõ). Ismertető. E: etruszk. örmény (araráti. mari (öreg.hu 4/B – Épület. parszi-saka. T: tarkós (pásztor). Összeállította: Karsay István www. hun (gazdag. gazda) 20 . építmény: Harapi-vendégház. kalandozó). mecser-muroma útvonal. ûzbég (pásztor. szegény). aháj. 4/C – Egyéb területi elnevezés: magyarkai elosztó terület. Pilis gerendavár. Nagyút. I: indó-saka (lovas). tungúz (állattenyésztõ úzok gúnyneve). vadász. cserépégetõ). mindig békességben élõ. Szabolcsvár. P: pamír-saka (lovas). II. kurd (lovas). Úri Fellegvár. szavárd. széki-hun (halász). NÉPNEVEK ÉS (JELZÕIK) A-Á: agaba. F: filiszteus. M: manysi. U: uruk. szemelvények. K: kabar (üst és fegyverkészítõ). TÖRZSEK. O: ogúz (földmûves úzok gúnyneve). szumér.

filiszteus király. BAS. építõmester. GULA. fõvezér. ifjúsági fõsámán. HUJA. Nagy Süán gyõztes. JOLI-TÓREM. fogalmak. GIZERÁK. ifjú fõsámán a 24 Hun TSZ-ben. 25 karélyos beavatott. cserepes legényfiú. J: JÁKÓ. Káll. OZORA. fejedelem. Kis-Káll. GY: GILGAMES. Hun TSZ vezetõ. Úr város második királya. SEMTE. istennõ. GYOMA. a Hun Tsz elsõ fõsámánja. DOBOKA. Nagy Lugal. BIHAR. ONGA. égi beavatott. MENHÓFER. Úr város elsõ királya. SÁTA. fõvezér. beavatott ifjúsági fejeledelem. KUSERBÁL. ifjúság vezére. sámán. Esthon királya. POSZÁDA. kabar fõsámán. ifjúsági vezér. cserepes legényfiú. DUNGI. Gizerák falu elsõ bírája. SIRGULA. K: KEÁM. HARAPI. BUDA. HANGUN-HIA. aranyasszony. fõvezér. lovasfejedelem. Ég istene Esthon-Ura. Ismertető. haltestû. uruki király. ARVISURA SZEMÉLYEK ÉS TITULUSAIK A: AGABA. D: DEB-CEN. HOLD-ANYA. ETANA. Pusztaszer gyõztes rovósámán. lugal. MUSTAVIL. pateszi. 24 Hun TSZ vezér. tungúz beavatott. BÉKÉS. BAKTRA. KUMA. "öreg király". a Szumér Birodalom megszervezõje.Arvisura. Tudó írnoka. birodalomalapító. sámán. ifjúsági király.hu III. S: SAMASNA PISTI. majd fõsámán is. Pusztaszer gyõztes rovósámán. Rovósámán. SANGI. király. NÉSA. "Ménes uralkodócsalád B: BAJON. isten. BÉL. úz fõsámán. MENI. M: MÉNES. úz lovasfejedelem. BÁTA. P: PILIS. HARKÁLY. H: HANAJ=HANOJ=HANI. beavatott.karsayalarm. sarja". E: ENLIL. BÉKÉS-BÕ. DEBRECEN. DERZS. O: OANÉSZ. NIMRÓD birodalomvezér. Holdisten. fejedelmi lány. szemelvények. fejedelem. sámán. szekeres gazda. égi eredetû beavatott. Föld istennõ. Kis-Káll. világkirály. BÓTA. "összekötõ király". fejedelem. Összeállította: Karsay István www. levegõ isten. pusztaszeri Nagy Süán gyõztes. L: LÉH. AL-MÉNE. N: NANAR. BALOG. AN. G. SUHÁN ASSZONY 21 . ALULIM. Nagy Süán gyõztes.

Éra. SZUMÍR. SZILAKSZÓ. fogalmak. Kuly-Áter. Hadúr-Tórem.Arvisura.hu SZ: SZADURI. Póji. TARDOS. Üvöltõ Sárkánykígyó JÉZUS ÉS MANI KAPCSOLATA AZ ARVISURÁKBAN [Arvisura] Az Egyisten hit lényege. Ráten-Tórem. Joli-Tórem. ÚZON. Ipe. UTU. Összeállította: Karsay István www. Apé. pateszi. T: TANISZ.és fafaragó. Jószellemek. Bölcsesség. de Uruk népének Szeretet vallása tovább terjedt Mani tanítása szerint. Kabul-Tórem. SZAGAMÓNI. Ismertető. TENISUR égi beavatott. TISA. Tenõ. hogy az egy igaz Isten küzd a Sátánnal. Aki. aki a legmagasabb fokú beavatottnak. Jóság. Sis-Tórem. TÍMÁR. Ibos-Tórem. Kemi-Asszony. Jeruzsálem papi fejedelem csoportja hamis vádakkal Jézust keresztre feszítette. vezér. pateszi. An. TUDÓ. 22 . Õsi Szélasszony. Éva. Vagyis az Égi világosság a sötétség fölött diadalmaskodik. Móni. Aracsilla. Numi-Tórem. Karnak fõpapja. Hárpia-Tórem. Teje. Tórem mitológia alakjai: Ajak-Tórem. Halál. SZAZEG. U: UDUMU. a keresztre feszített Jézusnak a hitvallását követte. Éda Asszony. fõsámán. pateszi. Aká. Ari. Jókedvû-Tórem. Ördög. Kaltes-Asszony. Meni fõváros építõje. AtaIzisz. vagyis az Égiektõl származó szeretet vallását. Téli. Búvár Kacsa. az Íj és Nyíl ország szervezõje. Napbirodalom kiskirálya. Ármány-Tórem. beavatott aranyasszony. Medve. TOLA. 24 karélyos beavatott. Oki. Rossz szellemek. Mama-Alpa. fõsámán. RudaTórem. Szíriusz. V: VIROLÁJ. Enlil. királykisasszony. Napisten. kõ. TURGA. lett sámán. szemelvények. Enlit-Tórem. Ezt vallotta Mani püspök is. UKUS.karsayalarm.

Kínában a világosság Buddhája melléknevet viselte. Írásainak csak egyike-másika tudott megmenekülni. Összeállította: Karsay István www. Mani õspörös (felekezeti döntõbíró) fia.Nagy] „Babilon országából jöttem. 23 . Helye Jézus. Buddha. arbaggyógyító. Egyiptomban Jézus apostolának nevezték. a világosság nagy küldötteinek. Ismertető. és akik mindaddig jönni fognak. akik eljöttek.Arvisura. de azzal a különbséggel. Mani egyike volt a Gnózis. Zarathustra és Hermész Triszmegisztosz mellett van. Gilgames családjából származott. kora legmûveltebb beavatottja. hogy hívást bocsássak a világra. egy a sok közül. amíg az emberiség az ellentéteknek és a sötétségnek ebben a világában bolyong. Pateszi. Növényi táplálékon élt. 24 karátos beavatott. hogy üzenetét legnagyobb részt írásban is lefektette.karsayalarm.” A világosság birodalmának küldötte volt.hu MANI SZEMÉLYE ÉS KÜLDETÉSE [Arvisura] Született 216-ban. szemelvények. [L. fogalmak.

Jóllehet már nem részesül az õsforrásban. hogy kicsoda õ és honnan ered a jó és a gonosz. MANI TANÍTÁSAI [L. „Az Isten az embert saját hasonlatosságára teremtette. ahol az eredeti emberiség egy része fogságban van. A dialektikus ember is látszatember csupán.Arvisura. az a legfontosabb. és megbízottként. Amikor Mani 24 éves lett. Mani születését különös látomások kísérték. Mani különlegesen tehetséges szónok volt. nagy karizmával megáldva. A másik a sötétség birodalma. Az egyik a világosság birodalma. s kérdezze meg magától.karsayalarm. a mennyei alteregó és tudomására hozta az elsõ kinyilatkoztatásokat. és itt az ideje.o] Mani a Babilóniai Kuta-csatornakörzetben lévõ Mardinu nevü faluban született 215 körül (egyes források szerint 216. Egyrészt sok barát és követõ vette körül. Itt 24 karéjos beavatottá fejlõdött. hogy állapotán mindig elgondolkozzék. majd Babilonba vezényelték orvosképzésre. hogy a felkészülése véget ért. hihetetlenül sokoldalú férfiú volt. De a két elvrõl szóló tanítása egy különleges fajta dualitásra vonatkozik. kettõsek. nélküle mégis képtelen létezni. Összeállította: Karsay István www. Tegyen az ember bármit is. másrészt ellenfelei szinte megsemmisítõ gyûlölséget zúdítottak rá. hogy tanai dualisztikusak. [Arvisura] Befejezte az uruki patesziképzést. [Tóth T. szemelvények. 12 évesen már neki is megjelent El Tawant.Nagy] Szülei fejedelmi nemzetségbõl származnak. az eredeti szellem-ember árnyék lénye. hiszen a gyereket születése után angyali lények az égi szférákba ragadták és szülei számára napokig láthatatlan maradt. az isteni természettõl elválasztott világgá lett.Nagy] Tanításai a gnózisban gyökereznek. Maninak szemére vetették. 27-28. Az ellentétek világa a dialektikus természet. Ismertető. Világosan beszél a két természetrendrõl. és mélyebb jelentése van.hu MANI CSALÁDJA [L. ismét megjelent neki El Tawant és a fényparadicsom királyának nevében közölte. 24 . április 14-én). hogy nyilvánosan fellépjen. (241ben arbag-gyógyító orvos lett). ahol a mikrokozmosz részesült a szellemben és az isteni természet szellemterében. fogalmak. illetve felhatalmazottként „az igazság örömteli ígéretét” hirdesse.

értelmetlen és magában hordozza a megsemmisülést. hogy Krisztus új tanokat hozott. csak szelíd áldozat volt (zömében növényáldozat). úrvacsora. annak tudnia kell. fõleg János evangéliuma az ószövetség nélkül is. A világegyetem mechanikailag tökéletes és logikusan van felépítve. ám egyben összefüggéstelen. Összeállította: Karsay István www.karsayalarm. Mani felfogása szerint a rend és a káosz eloldozhatatlanul össze vannak kötve egymással. fogalmak. Mielõtt megnyilvánulhat elõtte tér és idõ. Ismertető.] A véres áldozatot elvetették. a halált. Él és Vanisten hívõk minden tanítását átvették. szenthármasság. elfajult. Aki be akar lépni a vallásba. Az ember sorsa és jövõje eme logikai ellentmondás elfogadásától és feloldásától függ. valamint az abban és abból fejlõdõ tudat között. így erre támaszkodtak. MANI MUNKÁSSÁGA [Arvisura] Babilonban 9 év gyakorlati idõ után. Emellett Zaratusztrát és Buddhát is tisztelték. Elfogadták a reinkarnáció/karma tanát. Betartották a száj. vagy Bölcsesség-Urának a mágusai és Zarathustra próféta hitébõl megalkották az Avesztát. A kéz pecsét az ölés tiltására (ne ölj) még az ölpecsét a helyes szexualitásra hívta fel a figyelmet. Mani nem beszél átváltozásról. hogy az Ataiszból megmenekült Úr. így az ószövetséggel nem is foglalkoztak. Úgy tekintették. A száj pecsét a beszéd nemesítését jelentette és bizonyos ételektõl való tartózkodást. miáltal maga mögött hagyja a hatalomért folytatott harcot. egy városrésznyi gyógy-kolóniát létesített. igen sok életmentõ gyógyítót képezett ki.” Így fektették le a manicheus világnézet legfontosabb elvét. az Ahura-Mazda. Választania kell az élet és a halál között.hu A „Kínai kompendiumban” 1911-ben Kelet-Turkesztánban megtalált kézirat: „Az embernek elõször is meg kell ismernie mind a két elvet. hogy a világosság és a sötétség két princípiuma két tökéletesen különbözõ természettel bír. 250-ben kezdte meg az önálló mûködését és egy nagyhírû gyógyintézetet.Arvisura. kéz. 25 . Az élõ Gnózis nem csupán a gondolkodást világosítja meg. Céljuk a Krisztusi tanok minél tisztább követése volt. hanem az embert az átalakulás ösvényén egy magasabb lényhez kíséri. volt keresztség. a szellembõl eredõ élet és az anyagból jövõ halál. A Krisztusi tanok teljes értékûek. Mint írástudó beavatottnak feltûnt. ölpecsét mértékletességét. [Váradi T. ám szól az eredeti állapotba való visszatérésrõl. az embernek elõször is képet kell alkotnia magának a világegyetemrõl. szemelvények.

hogy az Ataiszból eredõ Egyistenhit miként található meg az Avesztában. Azt vetik a szemére. a viharisten diadalmaskodott. hogy tanítása különbözõ tanok elemeinek az összeillesztése volt. hogy újból a teljes világosságba állítsa õket. szemelvények. Maninak az volt a megbízatása. mágusok és népi vallások követõit gyógyítgatta. hogy õ a világosság egyik apostola. hogy a fennálló vallások az igazságot csak töredékesen és tökéletlenül tükrözik. [L. hogy bennük az igazság csak töredékesen található. majd a Jákob 4 feleségétõl származó 12 törzs déli szárnya hitvilágában kiszorították a többi istent és Jahve. papok. Nehemiásnak volt az érdeme. mert véleménye szerint tévútra vezetõ és az igazságtól eltérõ kijelentéseket tartalmazott. Esdrás 450 körül összeállította az ótestamentum elsõ részét. Úgy mondják. Még a keresztény evangéliumokat is tisztátalannak tartotta.000) év elõtti hitvilág. Ettõl a pillanattól kezdve tudatában volt annak. azaz a Szentírásba fel nem vett mûveket megsemmisítették. s így kibontakozott elõtte a tömény (10. vagy a megmaradottakat a másolások megtiltásával az enyészetnek tették ki. A rabbinizmus az évszázadok alatt a hiányokat még kiegészítette. Huszonnegyedik életévében a szellemlélek és a Szent Szellem egyesült benne. hogy Isten és a világosságbirodalom üzenetét elvigye az emberekhez. Ezért kell az emberiséget újra összekötni a tiszta. hogy tanításai kiváltképp személyes kinyilatkoztatásokra támaszkodik. de ugyanakkor úgy is tekinthetjük. Összeállította: Karsay István www.és újtestamentumban. vagy követ) olyasvalakire utal. De vajon nem ez-e a helyzet minden küldöttnél és követnél? Az írások nem arról szólnak-e. Ismertető. hogy Mózes 5 könyvét megszerkesztették. hogy Jézus minden tanítását mennyei Atyjától kapta? És Hermész Triszmegisztosz nem látomásában kapta-e az egyetemes igazságot. Azt is nehezményezik. hogy az Ószövetséget el is utasította. Ábrahám Úr városánál átvette az egyistenhitet. hogy kihámozta és összerakta belõlük az igazság töredékeit. hogy tisztaságát az igazság elveszítette. és a féligazság végül is hazugsággá vált. akit arra hívtak el. társbolygónkról hozott Arvisura-Anyahita egyistenhit képírásaiban. az ó. aki korának valamennyi vallását és a korábbiakat is tanulmányozta. hogy a nagy vallásokból hozza ismét napvilágra az egyetemes igazság maradványait és szabadítsa meg õket a gyomtól. Nagy nyelvtudásával összehasonlította. fogalmak. majd az Úr és Uruk városának zikkuratjaiban tárolt. teljes igazsággal.Nagy] Mani tanulmányozta valamennyi akkori vallást és filozófiát. Önmagát Krisztus és mindenekelõtt a Szent Szellem tiszta apostolának tekintette. Az asszír és babiloniai fogságban azok istenhitébõl is átvettek valamit és a perzsa hatalom felszabadította õket. Az írástudó Esdrás prófétának és a zsidó vallású elsõ perzsa helytartónak.hu Mózes egyiptomi bölcsektõl tanulta az isteni szövetség tanítását. Az ótestamentumba.karsayalarm. 26 . Hangos szóval hirdette. megállapította. Az „apostolos” szó (görögül küldött. Mani Babilonban királyok. vagyis küldött. Az eddig fogságban lévõ Jahve hívõket a perzsa király hazatelepítette.Arvisura. Mani.

Az emberek áradtak hozzá. Jézusnak az uruki gyülekezethez írt levelét János 1. és újító munkája jól haladt. [Váradi T. mint nemzeti vallásunkat. és 2. [Tóth T. Mani az igazság védelmezõjeként élt Schapur udvarában és nehéz döntések elõtt tanácsadó is volt. 81-96 között.karsayalarm. mintha fény világítana a vállain. Indiából átveszi a lélekvándorlás elméletét.o] Mani elõször a nyilvánosság elé hazájában Schapur megkoronázásának a napján lépett 240-ben. Karter Mobéd fõmágus gyûlölködve figyelte Mani térnyerését és vallásának népszerûsödését. Amikor létrehozták a munkától függetlenített papi és püspöki rendet. levelében és a Jelenések könyvében szerkesztették meg Néró és Domitiánus alatt. Ekkor kezdõdött Mani szellemi építõmunkája. amely már tartalmazta tanainak lényegét. fogalmak. Mani 242-ben Indiából tért haza. Mani egészen új útra lépett. Hunok 430-ban hozzák a Kárpát medencébe a manicheizmust. erõsen tiltakozott az egyházi vezetõk hatalmaskodásai ellen. A királyi audencia után Mani missziós tevékenységbe kezd. Mani átadta a királynak elsõ iratainak egyikét. és tejhatalmat adtak neki. Ardaschír a zoroasztrizmust állami vallássá tette. költõi formákba öltöztetve. a fõmágus kezei meg voltak kötve. Összeállította: Karsay István www. köztük a fény-sötétség kettõsségét. Domitiánus uralkodás alatt. majd a fiatal pappal az oldalán megjelent a nép elõtt.] Mani 9 püspökséget szervez a hunok között. de amíg Mani a király barátjának számított. Kifogásolták. Ismertető. és a jelenlevõk úgy látták. Kiemelkedõ szerepet tulajdonít Jézusnak.Arvisura. 65-95 között. szemelvények.hu [Arvisura] Mani tudta. fõként pedig elõveszi a központi iráni eszméket. A király rezidenciájába lépve. hogy az ószövetség végleges megszerkesztése a jamnai iskolában történt. felragyogott az aurája. a bölcsesség és a szent gyakorlat útjára. A király felismerte Maniban az igaz prófétát és elhitte szavait. 27 . A mágusok régi papi rendjét újra felállították. hanem szép mítoszokba. A „Jeruzsálemvagyonközösség” eszméje Maninál megértésre talált. az Újszövetséget pedig a második és harmadik században állították össze. Schapur pedig folytatta ezt a munkát. fia. Szabadon vándorolt a birodalomban és az élet szavát prédikálta. nagy tisztelettel fogadtál és amikor Schapur trónja elé lépett. Szívesen elpusztította volna a fiatal prófétát. és vallja a Szentlelket. hogy Jézusnak csak Judás nevû tanítványa tudott írni. Beavatott és a természetfölötti jelenségek ismerõje volt. Minden tartományban volt egy kormányzó és egy szellemi vezetõ. Nem racionálisan fejti ki tanait. 31-49. Mani szakított a misztériumiskolák elzárkózásával és nyilvánosan tevékenykedett. de a jótékonykodó gazdagok „Szeretetlakomái” ellen tiltakozott.

A sok õt ért szidalmazás ellenére nyilvánvalóvá válik. Ezután a törvény hangja már nem kívülrõl hangzott fel. szemelvények.Arvisura. Egy másik különbség is megállapítható. hogy a hanyatlás korában megragadta a „szót” és arra törekedett. hanem az emberek szívébõl és a tetteket a lelkiismeret és a szeretet irányította. mert neki magának kellett összetett világnézetét megmagyarázni. hogy az emberek külsõ törvények nélkül. mert Zarathustra maga köré gyûjtötte pap-tanítványait. belsõ ösztönzésre cselekedjenek jót. fogalmak. és egyedül ment az úton.karsayalarm.hu Ha belegondolunk. akkor Mani különleges beavatotti helyzete egyre világosabban körvonalazódik. amelyet a kereszténység követelt a régi törvényvilág helyett. hogy lehetõvé tegye népének a csatlakozást az új impulzusokhoz. a bensõségességet és szívélyességet részesítette elõnyben.” Mani Mani és Zarathustra módszerei kétségtelenül különbözõek voltak. Mani viszont összehasonlíthatatlanul nehezebb helyzetben volt. mikor szembenézett a misztikus halállal. és alapjában véve ugyanazt a folyamatot vezette be. azt. aki minden fiamat megszabadítottam minden szenvedéstõl és mindenféle alárendeltségtõl. Összeállította: Karsay István www. „Senki sem adta meg a fiainak és testvéreinek és rokonainak a szabadságot és nem szabadította meg õket a dolgok ellentététõl és az elszigetelõdéstõl úgy. Azáltal. Mani ezzel szemben elküldte tanítványait. mint én. melyeket a kor szelleme már készenlétben tartott. hogy egyre erõszakosabb módszereket alkalmaztak azért. hogy Zarathustra misztérium-szokása milyen gyorsan hanyatlásnak indult. hogy Mani a régi beavatási szokások utolsó maradványait is eltörölte. 28 . Zarathustra elmesélte látomásait az istennek és Ahura Mazda megmagyarázta õket neki. Ismertető. és hogy milyen szerepet játszottak ebben a kender és egyéb drogok. hogy eksztatikus szemléletet kényszeríthessenek ki.

szemelvények. A két típust elválasztó örök kérdés: elválasztható-e a szellem az anyagtól.hu A MESSIANISZTIKUS ÉS A GNOSZTIKUS TAN [L. Az embernek önmagán való munkálkodása az alapja az emberben rejlõ bensõ eredet elérésének. A másik típus ezzel szemben képes azonosulni Mani látásmódjával. E cél eléréséhez minden eszköz szent számára. hogy ennél fogva bekövetkezik a nagy változás. Az egyik ember a biológiai evolúció mellett érvel. meg kell szabadítania önmagát a világ befolyásaitól.Nagy] A messianisztikus tan az a tan. Ez egyúttal az önbeavatás útja is. amelyet Mani arbag-tudós rovásokba és írásokba fektetett le. az Égbõl eredõ „Szeretet Egyházát”. annak reményében. Orvosként hirdette a Jézus által hozott. Megalapította az általa elnevezett „Uruki-Mani keresztény egyházat” és az összes keleti egyházat egyesíteni akarta. mely az ember vagy a világ üdvét a jövõben és nem az élõ jelenben képzeli el.karsayalarm. Ismertető. Ezzel szemben áll a gnosztikus tan.Arvisura. hogy mielõtt ráléphetne az átalakulás ösvényére. az. Javítsd meg a világot. amely az ember és az emberiség üdvét a mába állítja. hogy fogadja el az élet eredeti tervét. fogalmak. A gnosztikus tudja. A megváltás ebben az esetben egy megváltó visszatérésben rejlik. Mani-papok kiképzése az Ordosz-i szabályok szerint már 265-tõl folyt. Mindenkit újra meg újra választás elé állítana. és élete súlypontját a dualista nézetben találja meg. Összeállította: Karsay István www. vagy ismételten térjen el tõle. és ezt kezdd önmagaddal! Ezzel szemben a messianisztikus tan hívei elõször a világot akarja megjavítani. 29 . A két áramlat célja egymással ellentétes. vagy egyesíthetõ-e a szellem az anyaggal? AZ URUKI-MANI HIT [Arvisura] A Gilgames leszármazottak valamennyien áttértek a Mani õspörös által tanított uruki-mani hitre. mert fejlõdése alapját saját személyiségében horgonyozza le.

Ezen keletre menekülés utvonala földrajzilag megegyezik a nesztorianus kereszténység ázsiai térnyerésével. hanem azok koherens rendszert alkotnak. század inkább bizonytalan semmint szilárd kor. Mani missziós tevékenysége. Mani hívei a Selyemúton menekültek keletre.u. Sápúr uralkodása alatt még csak „papi tanító” I. A hatalmi viszonyokat tekintve a III. Egy olyan vallási rendszert alkotott. a Balhas-tótól délre lakó ujguroknál. a Tarim-medencében. Keletrõl a buddhizmus terjeszkedett. II.hu A MANICHEIZMUS TÖRTÉNETI SZEMSZÖGBÕL [Pintér Zsolt. Ezen kétfrontos politikai-katonai kihívás mellett különbözõ vallási rendszerek övezték Perzsiát. Mani az „igehirdetést” Kr. 762-ben az Ujgur Birodalom államvallása lett. történész. amely . Nyugaton Róma volt az ellenfele a Parthus Birodalomnam. mondván vallási nézeteiket nem több helyrõl ollózták össze. Perzsia a IV. Mani hívei az üldöztetés elõl keletre is menekültek. Bahrám (271-274) idején „Ahura Mazda fõpapja”. Sikerét az bizonyítja a legjobban. ugyanis ekkor történt az Arszakida-Szászánida dinasztiaváltás. majd a Szászánida Perzsiának. Nesztor konstantinápolyi pátriárka volt (meghalt 454-ben) akit Róma püspöke kiátkozott. fogalmak. A IV. Ezzel egyidõben a követõi közül szintén meggyilkoltak mintegy 200 embert. 240 körül kezdte el. amely Sápúr (240?-270) a perzsa nagykirály családjában is szerzett híveket. Bizánc. így a keresztényeket.u. hogy Mobéd Karter fõmágus fellépett ellene. Ismertető. aki nem zoroasztrianus volt. sõt üldözte az általa eretnekségnek bélyegzett manicheizmus híveit. Mani utódja.o] A manicheizmus a III. a mandeusokat. Összeállította: Karsay István www. 277-ben Manit kivégezték.karsayalarm. Üldözött mindenkit.Arvisura. században szembetalálta magát a hunokkal. században Európában és Észak-Afrikában manicheus közösségek léteztek. míg a nyugati határokon túl érlelõdtek a keresztény tanok. Mani követõi valószínûleg tiltakoznának ezen magyarázat ellen. Manicheus közösségek léteztek Észak-Kelet Perzsiában. Tóth Tibor: 8-17. a kereszténység és a buddhizmus hitelveit ötvözte egybe. Sissinios 286-ban ugyancsak erõszakos halálnak esett áldozatul. szemelvények. a buddhistákat és a manicheusokat is.a lexikonok szerint . mint Róma utódállama megörökölte annak ellenfelét. A manicheizmus „ujgur fejezete” éppen Mani tanainak legnagyobb világi sikere tudniillik a manicheizmus Kr. században Perzsiában jött létre. Bahrám (276-293) országlásakor már „Bahrám lelkének üdvözítõje”. 30 . Kartír.a zoroasztrianizmus.

Összeállította: Karsay István www. szemelvények. hogy Mani személyét az ismeretlenség homályába taszítsák. Bahram kelepcéjébe sétált. Császárrá tételekor viszont úgy mondta: „Legyõzhetetlen Napnak vagyok a parancsolója”. majd a szeretetre vágyók lázongásai miatt egyik börtönbõl a másikba vitették. bár arbag-gyógyító volt.o] Mani 273-ban I. a király megparancsolta. ahol azzal vádolták. minden országból számûzték. és felszólították. Hozzá is elkérték Manit a perzsáktól. Ezért a hitélet vámszedõi börtönbe vetették. újból börtönbe csukták. Börtönbõl börtönre vitték. de az. nagyon felháborodott a császár kérkedésén és gyógyítás helyett a börtönt választotta. fogalmak.karsayalarm. pap lévén is. Mivel Mani erre nem volt hajlandó. hogy ne dolgozzon. hogy vonja vissza a tanait. mindent megrontó eretnekség volt. üzenete gyáva babona. 31 . A „Társbolygónkhoz hasonlóan[1] mindenkinek munkát kell végeznie. és Mani egy különleges jogokkal felruházott bíróság elõtt találta magát. hogy nyúzzák meg és a bõrét akasszák a Gondesaphur kapujára. Amikor a perzsák ellen indult háborúba. Számukra hangja alattomos ámítás. Amikor azonban a saját tanait kezdte hirdetni. [Tóth T.Arvisura. hogy újból beteg lett. Csökönyössége miatt úgy megverték. amikor a békekövetségbe elindult. Aurélius Carus 282-283 között a szarmata harcban edzett katonacsászár lett. hogy elárulta a Perzsa állami egyházat. aranyért Mani meggyógyíthatta. számukra õ lett a hazug démon. A világ fejedelmei elátkozták. mert dologtalanul senki a más munkájából nem élhet!” Ezen tanáért.Nagy] Róma és Perzsia inkvizítorai szövetkeztek abban. de még ott is gyógyított. MANI MEGHURCOLTATÁSA [Arvisura] A hatalmon lévõknek nem tetszett tudásának az Égbõl eredõ tanúbizonysága. A király hirtelen összegyûjtötte a birodalmának tudósait. egy villám agyonsújtotta. Mani hirdette a Jézus által hozott. Vallotta.hu MANI ELLENFELEI [L. hogy az Isten létezésének tudata senkit nem jogosít fel arra. Ha a Kelet térségében valaki gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. Ismertető. az Égbõl eredõ „Szeretet-Egyházát”. királyi engedéllyel. 50-59.

” Mani az utolsó éjszakáján elbúcsúzott gyermekeitõl: „Legyetek erõsek szívetekben.” 32 . ezért nem válaszolt. mint a világ bármely más mûve?” Erre így szólt Mani: „Kérdezz meg bárkit rólam. a mélybe?” Mani így szólt: „Mindenki ott marad. Hosszas (alaptalan) vádaskodások közepett így kiabált a király: „Valld be. Bahram parancsára láncra verték Manit. Mert AMENNYIRE HAGYOD HATNI MAGADBAN ISTENT. sem tanárom az emberiségben. és ott tartózkodik. amit elõttünk nem fed fel. akit kérdezel.” Ekkor így szólt hozzá a király: „Mivel éred el.hu Manit börtönbe vetették és 4 nap múlva a király újra hivatta õt.karsayalarm. hogy felszálljon a Nagysághoz. hogy felkészítsék a következõkre. a szent énekekben minden idõben és irányítsátok igazságosan a közösséget. Kérdezz – és megkapod a választ attól.Arvisura. fogalmak. a szeretet legyen bennetek nagy. hogy azt mondhatod: A te mûveid tiszteletre méltóbbak. hogy az istenség ilyesmit felfed elõtted. nincsen mesterem. és maga az istenség küldte nekem õket. az ég felé távozott? Vagy lefelé. Látni fogod atyádat. akitõl ezeket a bölcsességeket vagy mûveimet kaphattam volna. akié minden hatalom szellememben jelent meg. ANNYIRA FEDI FEL MAGÁT ELÕTTED. Ismertető. és magasztosabbak. Haraggal kérdezted. mélyedjetek el a könyvekben. Másképp történt: Mindezeket Istentõl kaptam. tetteivel írja meg saját sorsát. ahova vezeti magát: Mindenki mûveinek követõje. a magasztoshoz. kitõl kaptad a tanokat. szemelvények. Végül utolsót kérdezett a király (a teremben aznap egy temetési szertartás történt): „Hová ment a fejedelemasszony. amíg eljön a bíró és a világ vége. Összeállította: Karsay István www. mert tested a földön nyugszik. At-Taum angyal így szólt hozzá: „Fektesd le testedet aludni és készítsd fel lelkedet. Bárcsak megértenéd egyszer õt!” I. aki meghalt? Hol tartózkodik most. De eddig az idõpontig egyetlen ember sem halott igazán. angyalaitól. Mert árvák lesztek halálom után és egyedül maradtok a világban. pedig mi vagyunk az egész ország urai?” Mani azt válaszolta a királynak: „Az istenség. hogy hirdessem birodalmadban.” Ekkor angyalok közeledtek.

Pogánnyá váltak hivatalból. Mani halálával a Perzsa történelem egyik legsötétebb korszaka köszöntött be. A magyaroktól elvették írásukat. A manicheus misszionáriusok a világosság vallásának teljesen viszálymentes terjesztésére törekedtek.) elmondották. Zarathustra tana vált ekkor az egyedül elfogadott vallássá.hu MANI MEGNYÚZATÁSA I. ha egy csoport eléri szellemi fejlõdésének végsõ határát.Nagy] Mani világvallást alapított. Mani gnosztikus tanításával nagy hasonlóságot mutat Jakob Böhme (1575-1624) tana. évi Istenfiak ünnepén (december 25. Ismertető. a 290. és ahol a felsõbbség jóindulattal viseltetett irántuk. A VIII. szalmával a bõrét kitömette. Egyház és állam osztoztak a hatalmon. beleértve Egyiptomot és szinte az egész arab világot. AKI A MENNYEI EREDETÛ URALKODÓK TIZEDÉNEK FIZETÉSÉT MEGSZÜNTETTE!” MANI HALÁLA UTÁN [L. században Mani hívei elérték az újgurok szállásterületét. az ujgurok elfogadták a Világosság tanát és a manicheizmus 80 éven át hivatalos államvallásuk maradt. 277. Kínától Spanyolországig. népmûvészetük csak múzeumban látható. az újgurok türk törzse 744-840-ig uralta Mongóliát. A Világosság Fiai ezt követõen a nyolcas szaporodási törvény betartása mellett a század végén békésen elfoglalták a Kárpát-medencét. merev intoleráns rendszer. ott manicheus közösségeket alapítottak. 840ben százezer kirgiz rajtaütésszerûen lerombolta az újgurok fõvárosát. hogy 274-277 között Mani meghalt. Koszrán szaszanida uralkodó kérésére megnyúzatta. Most az egész emberiség belépett a világosság és a sötétség harcába. Szemtanúk Veszprémben. Kõrösi Csoma Újgúriába igyekezett. Hatalmi harc mindig akkor támad. 33 . ahol 80 éven keresztül a manicheus filozófia államvallás volt (762-842). amelyet több mint 1000 éven át hirdettek és követtek az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig. Összeállította: Karsay István www. valamint egy mindent átfogó és tökéletesen viszálymentes tan között. hogy Csõrös király I. Ez a tragikus pillanat a napnál is világosabban mutatja a különbséget egy korlátolt. gnosztikus filozófiájukat. [Arvisura] A hitélet vámszedõi bejelentették.karsayalarm.Arvisura. fogalmak. városról-városra hordatta és fára akasztatta ezen felírással: „ÍGY JÁR AZ. Szavaik és tetteik megszólították az embereket. szemelvények.SZ. oda.

hogy Isten Mohamed után is tud prófétákat támasztani. [Arvisura] A római légiósok között sokan voltak Mitrasz hívõk. Az itt és a késõbb felfedezett kolostorokban. az igazságot követem. 34 . szõlõ. templomokban tevékenykedõ manicheus közösségek befolyására ezen a vidéken egy nemes és kifinomult kultúra jött létre. mert nyilvánosan hirdette. A katarizmus a XI-XII. mint alHalla dj (858-922). században újraéledt manicheista tanítások neve. hanem vallási tanítási közösség. mely az arabok betörése után elvegyült az új iszlám kultúrával. akik Mani megírt könyveit terjesztették. A XIII. [Váradi T. India és Kína voltak. azoknak a XV. Akárcsak Manit. amelyek a legtöbb fényt hordozzák: uborka.karsayalarm.hu A kirgiz támadás után Mani tanának számos követõje délre menekült és elérte Turfant. Õk térítették a magyarok õseit a hunokat. Ujgur (új kor) azt jelenti. Udvarhely megyében egy templomban a mennyezeten a 3 szent növény. hogy õsi nyelven újra éledés. fogalmak.Arvisura. õt is meggyilkolták. mert azt mondta. Sok templomban maradt fenn maniechista jelkép. Akik túlélik. szkítákat. Így található pl. Az ujgur mai neve manicheizmus. században az Iszlám „teszi be a kaput” végleg. türköket. Suhravardit a világosság filozófiájának megalapítóját is megölték. szemelvények.] 1563-ban a 42-es törvénycikk istenkáromlásnak nevezi a manicheizmus akkori tanításait. Ismertető. újjászületés (fény általi újraéledés). században Ince pápa keresztes hadjáratot indít ellenük és vérbe is folytja a manicheizmust. Összeállította: Karsay István www. Maninak az apostolaival a három fõ térítõ helyeik Szkítia. Tehát ez nem népcsoport. hogy akkor még volt manicheizmus. mert a magyar becsempészte a motivumokat az „idegen” templomokba. Ez azt mutatja. dinnye. Az iszlámosított Perzsiában oly nagy filozófusok ismételték meg Mani áldozatát.

Néhány évtizeddel ezelõtt Magyarországon találtak egy kéziratot.hu A MANICHEUSOK ÜLDÖZÉSE [Váradi T. fogalmak. mint Mani vallását. (3) Harmadszor pedig az új tan minden ellenfelét megsemmisíteni. Idézett források:     L. A Világosság Egyházát. mely a keresztény hit megszilárdítását elõíró szabályokat tartalmaz: (1) Elõször mindent. szemelvények. õsz „Isten Áldd meg a Magyart” sorozat keretein belül [1] Értsd: Szíriusz naprendszer 35 . tervszerûen megsemmisíteni. Debrecen 2000.] Origenész titkos manicheista volt. mindenhol kemény elnyomás és tûzzel-vassal történõ. és kitagadják.Arvisura. Egyház ellenségének kiáltják ki. Váradi Tibor elõadásai – Magyarországon 2001.Nagy] Egy vallást sem üldöztek oly kegyetlenül és könyörtelenül. Paál Zoltán: Arvisurák Budapest 1999. tervszerû üldözés áldozatai voltak.karsayalarm. A manicheusok mindig. Ismertető. de nem merte felvállalni. (2) Másodszor a saját tant elterjeszteni. Nagy Lajos: A fenséges kert legerõsebb fája Debrecen 2003. ami manicheus. Püski Kiadó Tóth Tibor: Manicheizmus Zikkurat Media Kft. Összeállította: Karsay István www. [L.

még az özönvíz előtt. kő vagy aranylapokra vésték rovásírással. az azóta elsüllyedt Ataiszon. A feljegyzések tőle kapták a nevüket. a Püski Kiadó jóvoltából. 36 . mert a több mint 6000 évre visszatekintő írott. fogalmak.hu „A háború olyan komoly dolog. melyet szintén ő tanított meg az emberiséggel. Először Arvisura-Anyahita. melynek jelentése Igazszólás.karsayalarm. azaz a magyarok Nagyboldogasszonya kezdte el lejegyezni. Így aztán a hagyomány továbbra sem szűnt meg. hogy azt nem lehet a szaktudósokra bízni!” Az Arvisurák a 24 Hun Törzsszövetség sámánjainak rendszeresen írt és őrzött hagyománya. szemelvények. igaz történelmünket foglalja magában. hogy azt nem lehet a diplomatákra bízni! A népek történelmének megismerése olyan fontos dolog.Arvisura. mert a bevatott köpontokban kiképzett rovósámánok azóta is folyamatosan megörökítik a hunokkal és rokon törzsekkel kapcsolatos minden fontos eseményt – napjainkban is! 1998-ban látott napvilágot Paál Zoltán: Arvisura – Igazszólás című kétkötetes monumentális gyűjteménye. hogy azt nem lehet a katonákra bízni! A népek közti barátság olyan fontos. őseink akkori hazájában. Összeállította: Karsay István www. Az Arvisurákat agyag. Ez a hun-magyar törzsek Ószövetségének is tekinthető. Ismertető.

Ezek többségét ugyanis még nem engedélyezték kiadni. aki maga is rovósámánná vált. hogy Isten áldásaiban részesüljünk. Ekkor megszerezte a bölcsek-kövét. melyre a mai emberiség még nincs felkészülve. Itt újabb 5 évi képzést kapott a Gilgamestől származó beavatottaktól. Itt kapta a törzsi névadó szerint a Jézus nevet. aki az újszülöttet családjával együtt Hétvár-Hettevarett kegyhelyére menekítette. Joszész. ahol 5 évig tanult. s ezért rendelték el a kisdedek megölését. szemelvények.hu Ez pedig nem holmi nacionalizmusból eredő elfogult kijelentés. csupán annak mindössze körülbelül 10-15 százaléka.karsayalarm. Ekkor Hetevarett templomának csoportja hazafelé indult. József Herembetel hikszosz-szabir templomában kapott ácsmunkát. mert ő már születésünk előtt szeretett minket. az Isten fiainak szeretnünk kell egymást. Ezt követően beavatott ifjúsági fejedelemmé vált és az Égiek szellemében oktatni kezdte az érdeknélküli Szeretet vallását. Ordosz begyűjtött anyagából származnak. Szalaváré Tura adta át a palóc származású Paál Zoltánnak. s azt is tudták. Isten fia lévén 25 karéjos beavatott volt. de bűnei miatt gyakran megbünteti. de azok lehurrogták. aki fénnyel és gazdagsággal borítja el a Föld lakóit.Arvisura. Nippurban beavatott fejedelemmé kiáltották ki. a sorok mögött is fontos információk bújnak meg. Az Arvisurák szerint ekkor jött el Mazarehi aranyasszony Ordoszból és ő volt az. Júdás és Simon. Összeállította: Karsay István www. Mint legerősebb szellemi képességű ifjút Ordosz Beavatott-Központjába irányították Partikánnal együtt. melyet még csak kevesen látnak és értenek. 12 éves korában a Jahu hitűek magukkal vitték Józseffel és Máriával együtt Jeruzsálembe. hiszen olyan információkat tartalmaznak. Szeressük az Istenünket. Sakaszkíta lovasok kísérték el őket a Magyarka-Hunor-Ordosz (a Selyemút) kereskedelmi útvonalon. Mindannyian vallásos nevelést kaptak. ahol a kis beavatott harcos csatákat vívott a főpapokkal és az írástudókkal. Rómában is értesültek erről. Jézus azt mondta nekik: „Nem tudjátok-e. Apja. Az Istentől eredő szeretetnek győznie kell! Az Égiek ezt kívánják! 37 . de Jézus visszasomfordált a Nagy-Templomba. fogalmak. és a főpap jóakaratú támogatása mellett 5 órás nagy szellemi csatában legyőzte az írástudókat. Jézus élete az Arvisurákban Az ataiszi csillagjósok már Etana szumír király mennybemenetelekor megjósolták. hiszen a Bibliához hasonlóan az Arvisura is többszörösen kódolt szöveg. hogy Messiás fog a földre érkezni. hogy az élet titkaival megismerkedjen. Szülei sírva keresték. Ismertető. Nagy tudása révén Karnak bölcseihez küldték továbbképzésre. hogy énnekem az én Atyámnak dolgaival kell foglalkoznom?" Már tizenévesen áttérítette az összes hikszosz-szabir és zsidó ifjakat a többisten hitről az egyisten hitre. Márpedig az Arvisuráknak nem ez a célja és rendeltetése. megérve és sokakban ellenérzéseket váltana ki. Az Ural környékén őrzött rovások az egykori leghíresebb Beavatott Központ. Természetesen ebben a könyvben nem szerepel az összes létező rovás. azaz túl az elsődleges mondanivalóin. a kozmikus tudásra vonatkozóan. valamint 3 leánytestvére. Tanítása szerint egy Isten van. A kiadás alapjául szolgáló tekintélyes mennyiségű kéziratot a manysi nép fősámánjának unokája. Nekünk embereknek. hogy mikor. mégpedig a teremtéstanra. Jahve egy igaz isten hitében nőttek fel. Jézusnak négy öccse volt Jakab.

Ezeket Uruk bölcsei megőrizték. Az érdeknélküli szeretetvallást a Nyék törzs is teljesen átvette és a legfanatikusabb hívői lettek. Ismertető. hogy a magyarság nem népet jelent. Domonkos egyházi körökben Gáspár-Gábriel pátriarka révén tudatta a bizánci császárral. évében megkezdte a Deszant-könyvek rovását. érdeknélküli szeretet hitében lévő tanítványainak Agadi rovásokkal leveleket írt. ahonnan pedig Jeruzsálembe kísérték. ami a császáré és adjátok meg az Istennek. 29-ben pedig megalapította az uruki „Egyisten-hívők közösségét.hu A Szent-Láda titkos szabályai szerint elnyerte a Messiás nevet. Ezen egyházközséggel Jézus állandóan leveleket váltott. Itt 3 évig tanított és betegeket gyógyított. hogy még az ellenségeiteket is szeressétek!" Judás volt az egyetlen tanítványa. Mindezeket uruki és agadi nyelven foglalták rovásba. szemelvények. életének a 26. aki írni tudott. ami az Istené! Az Atya parancsa pedig az. amely hite lényegében megegyezett az Arvisura-Anyahita által hirdetett Egyisten hittel. A pápa mégsem engedi meg a papok házasságát. Hirdette. Urukban a Jahu hívő fiatalok ujjongó örömmel fogadták. Ezért az Urukban maradt. A zsidó farizeusok és bölcsek soha nem ismerték el Jézust zsidó származásúnak. az Istenfiát halála után nem sok idő múltán látták Urukban az első gyülekezete előtt megjelenni 38 . királlyá kenték. Az Égi eredetű tanoknak nagy tábora keletkezett. Nazír a szírekkel és urukiakkal is levelezett. Hazafelé a Tibet-Léh-HarapiUruk útvonalra irányították. fogalmak. Jézust 29 éves korában mint legképzettebb beavatottat Urukban lugallá kiáltották ki és a Nagy-Templomban egyházfejedelemmé felszentelve.karsayalarm. vagyis az őt követő igehirdetőknek engedélyezte a nősülést. ahol megtalálta az eddig legvastagabb Élet-gyökerét. hogy a beavatottak által használt gyógyszereket magával vihesse. amelyet vándorútján gyógyításra felhasznált. április 3-án Poncius-Pilátus helytartó engedélyével az írástudó bölcsek feszítették keresztre. Ez volt az első egyházközség. A legnagyobb Zikuratban az IfjúságÜnnepén hirdetni kezdte az érdeknélküli Szeretet isteni Égből eredt vallását. Ezen emlékezetes eseményről Susa városában is találtak feljegyzéseket. az Él-isten birodalmába. hogy Nazírt. hogy az Égi-Atya nem haragos és kegyetlen Isten. Összeállította: Karsay István www. hanem vallást. A Deszant rovások Templomában egy külön teherhordó szamarat kapott ajándékba. Ezen leveleket az Uruki-Szent könyvben megörökítették és a Szentélyben elhelyezték örök emlékül. Az Úristen-hívők birodalmának ifjúsága elkísérte Agadiba. az Egyistent hívő ősmagyar vallást. amit a keresztre feszítése és halála után Bizánc is elismert. Nyék papjai azt hirdették.Arvisura. hanem szereti az igaz embereket. mivel a műveltebb tanítványai mind cserbenhagyták. 3 évi tanítás után Jézust a római időszámítás szerint 754. Az uruki-mani bibliában olvashatóan Nazír a papoknak. A Szeretet tanának hirdetése miatt Jézus 33 éves korában a zsidó vezetés a római helytartótól kérte a keresztre feszítését. Erre az ünnepre Úr város ifjúsága is eljött. Jézus. de kikötötte az örök-törvényt: „Adjátok meg a császárnak.

ami azt jelenti. Az alábbiakban .e. mely időszak után csupán öt és fél éve maradt. hogy a kozmikus tudományok mestere cím viselője. 3500 körül történt. Miután Ehnaton eltávozott. hiszen eredetileg ezek a leírások is szerepeltek benne. Más kultúrákban. Jelenleg Ő ÉL . fogalmak. pl. vajon képes-e elvezetni őket a halhatatlanság állapotába.e. Van rá esélyünk. s annak mindenhol nyoma is maradt. mely fokozatot az Ordoszban történt sámánképzését követően nyerte el.valljuk be . de . 1200 inkarnációja volt a Földön. a 300 halhatatlan egyiptomi csatlakozott a Tat Testvériséghez és durván Kr. Jézusnak kb. Hogy mennyire nem volt közönséges ember. további információt. vagy éppen Zarathustra is. amely az Egy Törvénye nevet viselte.13. Összeállította: Karsay István www.Arvisura. Egyszerűen ezt kívánta az érdekük. vallásokban is ismerték. segítségével mintegy 300 ember vált halhatatlanná.azaz az Istenségek (kerubok) között hivatalosan. de előtte más bolygókon már számos életet élt. Ismertető. a Földön bekövetkezendő tűzözön idején jár majd le a megbízatása. anyja Mária is Josuának szólította.508 előtt 432. azonban a valódi neve Josua Ben Miriam volt. s egyben az egyik szelíd minőségű.valójában az sem sokat ír róla. hiszen az Isten annál sokkal bölcsebb. s kb.508-ban (az Arvisurákban is ismertetett Kr. Hiszen 12 éves korától egy óriási szakadék tátong ránk a szent könyv lapjai közül. Ez a következőket írja róla: "Ehnaton fáraó létrehozott egy misztériumiskolát. 445. más-más néven nevezték. illetve az Atya ezen tulajdonságainak képviselője. lélekcsoport vezetője. kiteljesedjék. azt jól lehet érzékelni Drunvalo Melchizedek: Az élet virágának ősi titka című könyvében leírtak alapján. hogy a Jézusról kialakított képünk amennyire csak lehet.túl azon. Ehnaton tizenkét évig oktatta őket. Ő volt a Földön pl.veszni hagyna. Isa próféta. mintsem hogy ilyen fontos információkat pusztán néhány ember ostoba szeszélye és érdeke miatt . 39 . illetve ekkor lesz újraválasztás. ezért a "királyok királya" elnevezés is. Ekkor jött a Földre Jézus. amit az Arvisurákból megtudhatunk róla . demokratikusan megválasztott vezető. Jézus a Szeretet. Kasjapa (Gautama elődje. Jézus egy Messiás. szemelvények. 2030-ban. 1350-500-ig. Megválasztása i. Kr. az ő előtti Buddha). az összes teremtéstanra és reinkarnációra vonatkozó résszel együtt. Zeusz. Je Szu. Ő a kék színű aurával rendelkező. Tátong bizony. azaz Isten idéző pap. hiszen tanításaival szinte az egész világot bejárta. ezek közül az első a szíriuszaiak emberiség-megteremtésével kezdődött.hu Jézus élete – néhány hiányzó láncszem Jézus életét szinte kizárólag a Bibliából ismerjük. körülbelül 850 évig várakozott.000 évvel). e. Persze más-más népek. mígnem az 553-as zsinaton azt a német-római császár parancsa szerint ki nem törölték belőle. a Ravaszság és az Erő Istensége. A miénk azonban most azt kívánja. Mivel sikerrel járt. Nazír.e.szeretnék közzétenni néhány feledésbe ment.: Marduk fáraó (élt 3600 évet).karsayalarm. hogy meglássa.

szemelvények. Amikor Jézus megérkezett. ami lehetővé teszi. mely igen naggyá növekedett. Inriskit (INRI) názáretinek. A bába megérkezett.) Később mivel Heródes egy jóslat alapján törvényes fiait legyilkoltatta. … Saját műve segítségével a feltámadáson. nem pedig az égbeszálláson keresztül halhatatlanná tette önmagát. Összeállította: Karsay István www. mindemellett azonban . Kettejük frigyéből született a pártus hercegnő Mária (Jézus édesanyja. a gyermek súlytalan volt. az igazi Jézust nevezzük betleheminek. . hogy tulajdonképpen "két Jézus" is élt egyszerre. úgy Jézus ténylegesen átvehette volna a Jeruzsálemi trónt. Pilátus azonban mégis keresztre feszíttette. Mint tudjuk. (Héber nevén: Joakim).e. míg az öccsét. Tibérius . mert tökéletesen tisztában volt Jézus valódi kilétével.Arvisura. ezt elutasította. mert egyéb tulajdonságait tekintve bizony hagyott némi kívánnivalót maga után. hogy a következő lépcsőfokban lehoznak valakit. mint bármelyikünk. hogy a testet öltött Jézus fénnyé változott. azzal. hogy tudata a rendkívüli magasságokból leereszkedjen a földi világunkba. I. már csak azért sem.nagyobb korában borzasztóan hasonlított hozzá (mivel a szíriusziak Jézusról egy klónt állítottak elő. Ez a 300 halhatatlan alkotta a belső kört. és interdimenzionálisan gyermeket nemzettek." A pártus birodalmat a hun mah nemzetség alapította i. Ám csak a külső jegyeit illetően. ugyanis elég csapodár szellemű ifjú volt. hogy egy testet hozzanak létre Jézus számára. A feljegyzések szerint amikor Mária vajúdni kezdett. … József a külső körből származott. 40 . Valakinek véghez kellett ezt vinnie. bevési a tapasztalatot az Akasha krónikába. üzent a bábáért. majd a kisded testet öltött. Jézus elsősorban az emberiség bűneinek és karmikus bűneinek megváltása miatt vállalta a keresztrefeszítés kínjait.nem is egyezett bele az ítéletbe.mivel ismerte a családjukat . mert a világi hatalommal nem akart élni. Az eseményt már hosszú idővel lezajlása előtt megtervezték.karsayalarm. aki képes bemutatni. éppúgy. Feleségét Annának hívták. A bába megfogta. az Inriski számláján gyűlt össze. magyar. s a végrehajtás pontos folyamatát bevéste az Akasha krónikába. aki mintha csak ikrek lettek volna . Jézust. és ő a fényből öltött testet. egyszerű halandóként kezdte életét a Földön. így egész Galilea és Palesztina pártus kézre került. akinek Jeruzsálemben is hatalmas palotája volt. kusán. hun. s nem sokkal később a szobában nagy fényesség támadt.a testvérét is megmentette. hogy Ő egy kerub. Kimutatható az írások alapján a szkíta. fogalmak.hu Azután az Izraelben található Masada nevű helyre vándoroltak és megalapították az Esszénus Testvériséget. kus és szabír vér is Jézusban. Az egyiptomi terv részét képezte. Jézus szülőanyja az Esszénus Testvériség belső körének tagjai közé tartozott. Ismertető. Galilea kormányzója Adiabene Nakheb pártus herceg lett. Mária. s Mária ezt a beültetett magzatot hordta ki és hozta a világra). … Mária és József összekerült egymással.e.53-ban a hunok legyőzték a rómaiakat Carrhaenál. majd súlya lett. az egy élő szentet Mária fényként hordta ki. Mindazok a problémák. mah. 256-ban. és valóra váltja azt. Jézus származása többszörösen összetett dolog. Bizonyos ismeretek szerint volt egy nála tíz évvel fiatalabb testvére. Ez egyértelműen beszámol róla. ami miatt a lakosság Jézus halálát követelte. és a fénnyel távozott Jézussal kapcsolatban egyes körökben olyan információ is létezik. Egy másik írás Jézus mennybemeneteléről szól. hogy pontosan hogyan kell egyszerű földi halandóból halhatatlanná válni. Hogy világosan ketté tudjuk választani őket.kihasználva a megtévesztő hasonlatosságukat.

szintén tizenkét esztendős Jézus-fiúba. akibe tehát beköltözött Zarathustra szelleme. Hiszen a legtöbb vallás tudja. A sámán-keresztény iskolát illetve a másik oldalról a Chakrasamwara-tantra gyakorlatsorozatot végezte el. Meglehet. amelyek oktatására maguk a rabbik lettek volna illetékesek. 108 éves korában. még részt vett a IV. Összeállította: Karsay István www. aki addig egészen más szellemben gondolkodott. 30 éves koráig sok helyen tanult. … Azonos nevű ellenpárja. ahol a korabeli vallási szokásokat máig gyakorolják. átköltözött a másik.) 41 . mint alelnök. (Kasmír egyébként ma vitatott hovatartozású terület India és Pakisztán között.karsayalarm. Kora minden nagy vallási címét birtokolta. Sírja ma is látható Kashmirban. Zarathustra-énje. nagyon jól ismeri a zsidó tanokat és az ősi héber törvényeket. tudást vitt oda. Ezt a fiút szülei tizenkét éves korában Jeruzsálembe vitték. míg a két iskola együtt avatatta a Kozmikus Tudományok Mesterévé (az Élet-Templomában). ráadásul értelemszerűen a japán Sintó vallástól eltérően. hogy a vita egyik oka. kivéve a kereszténységet. Előbbiben a Messiás címet nyerte el. könyvéből): "Az Akasha-krónikából megtudta. utolsóként Indiában élt. ahol a rabbikat a zsidók templomában azokról a tanokról oktatta ki. amely tehát tizenkét esztendőn át az egyik Jézus-fiúban élt. s ott is temették el 120 évesen. de csak az egyikükben testesült meg az Ige . ahol azonban egyszer csak eltűnt. hogy betekintést tudott nyerni az Akasha krónikába. egy Singo nevű faluban. Szülei később az írástudó rabbik gyülekezetében találtak rá. Srinagar városában. leszármazottai ma is ott élnek. hogy itt van a sír.Arvisura. Steiner szemében ez cáfolhatatlan bizonyítéka volt annak." A hiányzó 18 év alatt első beavatását a Kheopsz alatti beavató-alagútrendszerben kapta. éppen Jézusnak a sírja. az izraelita nép írástudói előtt bebizonyította. Feltámadását követően szinte az egész Földet bejárta. két Jézus-fiú született. A két Jézus történetnek egy másik változatát ismerhetjük meg Rudolf Steinertől. buddhista zsinaton. aki világhírű teozófus. A következőket írta az ebbéli tapasztalatairól (idézet Peter Krassa: Akasha krónika c. Ismertető.Zarathustra szellemi lényege. olyan képességekkel rendelkezett. A két legnagyobb iskola amit elvégzett a hun és a buddhista iskola volt.hu Inriski Japán területére menekült. szemelvények. fogalmak. hiszen Inriski más kultúrát. Minden nagy vallás felavatta prófétájává vándorlásai alatt. hogy Zarathustra szelleme valóban a "nátáni" Jézus-fiúba költözött. Steiner.

Oscus tábla. A paradicsom kertész jelentette. sok beavatottal rendelkező. Jézus VIII. Égből eredő történetet is akkád hagyományként továbbfejlesztette. Manda-maga-magy szokás szerint. Ádám-Ada-Aton utódai a Sötétség urának hatalma alá kerültek. s ekkor érett a nyári piros alma. Utána legyőzte az Ősgonoszt. a világ kegyetlen urait a Mester irányítása szerint legyőzzék. Ezen Manda-Maga-Magya egyisten hívőkkel megtörtént eseményt aztán a szumír uralom után következő korszakban meghallotta Úrban a juhati legeltető Ábrahám. akit arra méltónak talált. Az ifjú kertész-legényeknek azonban a kertész. Ismertető. a pateszi intelmére megtiltotta az éretlen gyümölcs szedését. és ezen történetet és még sok egyistenhívő. Az uruki beavatottak agadei rovással Jézussal állandó levelezésben állottak. a manda-mada-magya egyisten hívők Urukban királlyá koronázták az uruki zikuratban őrzött Gilgames koronával. hogy hitükkel az ősgonosz Sötétség királyát. Jakab és János tavítványaivá szegődtek. hogy egy vendéglány arra csábította Ada-Ádám-Aton hármas névadással megkeresztelt beavatott ifjút. ezért a csillagokban megírt végzet akaratának vannak alávetve.oldal) "Aranyasszony havának a végén. aki a jelképes megtisztulásnak egy bizonyos fokozatán már túljutott. A görögök és rómaiak elnevezése szerint ezen mandeus szokásban csupán az részesülhet. Él és Van egyisten hívők aztán sokat aludva hazatértükkor. megkeresztelt gyülekezetet.karsayalarm.Arvisura. fogalmak. hogy 1 hét múlva már megpuhulva érett lesz. Céljuk az volt. hogy egyenek a piros almából. Amikor a názáreti Jézus Ordoszból Tárem-Tibeten és Indián keresztül jövet Uruk városában a kiképzett társaival megalapította az első. beavatott jellel megkeresztelt. aratás után tartották az Ősanya ünnepét. 236(I). hogy jó gyümölcsöket teremjenek és a ragyogó égbolt alatt a nagy fényesség. 42 . Amikor tudomására jutott. A szétszéledt Úr.Arvisura (472. a Szent-lélek tanítványaivá lehessenek. otthon mind-mind másként magyarázták a pateszi által kihirdetett bűnt és büntetést. Egykorú agadei rovások szerint a 25 karéjos názáreti Jézus csoporjában a megkeresztelt Krisztus és Judás tudott írni agadei rovással. ahonnan: Péter. Összeállította: Karsay István www. András. éktelen haragra gerjedt és az Ősanya ünnepén az összegyűlt nép előtt a bűnt és a büntetést kihirdette. A názáreti Jézus ekkor ért az Isten "Nagy Fényességébe". ezen hitnek szertartásaként Keresztelő János a kérdéseire adott válaszok alapján. a Fekete vizek istenét.hu Nazir. szemelvények. majd a halászokhoz ment tanítani.

amikor a világra megszületik. akik csak tanulhatnak a látástól vakulásig a tudásban megöregetettektől. s akik vállalják a idősebbek tudásának továbbfejlesztését. mert a bolygónkkal rokon Sötétség urának szolgái letünk. szemelvények.karsayalarm. belegyömöszölve az emberi test börtönébe. napon az Égbe. Ismertető. Az emberi lélek még akkor is jajveszékel.)" 43 .hu A csillagok és végzet uralma alól az ember a mandák jelképes megtisztulási szertartásaival menekülhet meg. bölcsességben és rovásokban helytálló. Égi eredetű beavatott intézi és 24 fiatal rovó. mint minden más tanítást. a test és lélek szennyétől megtisztuljon. Minden embernek a haláláig többször meg kell kívül-belül keresztelkednie. A legutolsó tisztító szertartás után az elhunyt lelke 45 napos vándorlás után ér el az Égiek "Fényhonába" és a 48. hogy a testükben fogságban lévő lelkük.Arvisura. Összeállította: Karsay István www. fogalmak. s a Végzet hatalma halálukig tart. A mandeus Keresztelő János tanításait sokkal magasabb fokú beavatottságnak tartja. Hiszen bűnben születtünk. A bolygók uralma alatt. (Ezért népünk irányítását 24. a csillagokban van megírva az újszülöttek jövője.

akik azért intéznek el egy kézlegyintéssel minden UFO-kal kapcsolatos hírt. stb. Persze meg tudom érteni azokat is. mint a mienk. hogy létezhetnek ma még ismeretlen fizikai törvények. mítoszai. szemelvények. s ezzel valóban sokan vissza is élnek. hiszen mostmár fel kell nőnünk odáig és tudomásul kell vennünk. Ezek az emberek tiszta lelkűek .nem érdekük a hazugság. legendái. Arvisurák. fogalmak. hogy az általunk fel nem fedezett szegletei konganak az ürességtől. és többségük jóval magasabb szellemi és technikai fejlettségi szinten. hogy léteznek-e földönkívüliek az emberiséget talán mindig is foglalkoztatta. hiszen napjainkban divat lett a szenzációkeltés. Az alábbiakban tehát inkább arra szeretnék hangsúlyt fektetni. Biblia. hogy ezek a térben és időben egymástól igen messze keletkezett írások teljességgel fedik egymást (Védák. másféle életformák. hogy figyeljünk fel rájuk. oly földi világok és azokon más emberek és más állati fajták” (Titus Lucretius Carus) Az a kérdés. mert úgy hiszik. mint az egyes természeti népek. S ami nagyon fontos.). így érdemes visszanyúlnunk a múltba. indiánok. s manapság is ellátogatnak hozzánk. a világegyetemnek még fel nem fedezett tulajdonságai. és tőlünk eltérő módon létező gondolkodó lények. A mi érdekünk. hogy valaha az idegenek nagy befolyást gyakoroltak a földi civilizáció kialakulására. Számos régi vallásos irat. 44 . hogy az úgyis hamis. Igenis léteznek más civilizációk. hogy léteznek-e vagy sem. Ismertető. Azonban ez nem volt mindig jellemző a Föld emberére. azok képtelenné válnak a továbbfejlődésre. hogy ezt a tényt minél többen el tudják fogadni. Némely civilizációk képviselői pedig időről időre el is látogattak. s gyermeteg dolog lenne azt hinni. Mert aki nem hiszi. szent könyv tartalmaz arra vonatkozó információkat. ugyanúgy.hu FÖLDÖNKIVÜLI TESTVÉREINK „…Egyebütt is létezhetnek. Napjainkban azonban már nem ezen kell törni a fejünket.karsayalarm. Összeállította: Karsay István www. hogy Isten aligha teremtett volna meg egy ekkora univerzumot pusztán a földi ember életének színteréül.Arvisura. bennszülött törzsek fennmaradt hagyományai.

de persze teljesen bolondnak nézte. hogy az egyik este egy UFO-t láttak. így teljesen érthetetlen volt számára. Szeretett nagybátyám. hogy valószínűleg idegenek térítették el. s abszolút nem ismerte a járást. Még soha életében nem járt ott. szemelvények. annyira megviselték a történtek. egyedül nekem bátorkodott elmesélni. hogy mit gondolok az esetről. Bár a hazafelé vezető út egyenesen vitt volna tovább. ám annyi félelem volt benne.karsayalarm. Szó se róla. Ismertető. hogy az egyik kis mellékutcába be kell fordulnia. Még sokáig remegett. Egy vidéki nagyvárosban él. A többi rokonnak és ismerősnek nem merte elmondani. valóban hihetetlen események tanúja volt. fogalmak. Próbáltam rábeszélni. Ráadásul alig tudott kijutni. s úgy érzem. hogy vesse alá magát egy regressziós hipnózisnak. s kérdezte. majd elvesztette az eszméletét. s akkor épp az egyik környező faluból tartott hazafelé a kocsijával. hogy léteznek-e földönkívüli lények. sőt még hibbantnak is titulálnák. mégis olyan kényszerérzet kerítette hatalmába. egy óriási fényjelenség vette körül. akik bár egyáltalán nem vágytak erre. mintha egykori reinkarnációs emlékeim valami további információkat is rejtegetnének róluk. hogy vajon mi módon is kerülhetett oda. hogy természetesen vannak. mert számomra ez mindig is tényszerű dolog volt. hogy ettől függetlenül jelen életemben mégsem volt szerencsém találkozni velük. ami egy darabig épp a mi házunk fölött lebegett. Egyszerűen azzal a biztos tudattal születtem a Földre. hogy úgysem hinnének neki. Nagy nehezen talált egy férfit. mert tudta.Arvisura. s a legnagyobb megdöbbenésére az autójával együtt egy temető kellős közepén találta magát. mert akkor még elég halvány fogalmam volt az ilyen esetek valódi okairól. aki ugyan segített útbaigazítani. rögtön az villant belém. mert a temetőkapu zárva volt. aztán hirtelen eltűnt. Viszont akadt néhány ember az ismerőseim között. Érdekes. mégis közelebbi kapcsolatba kerültek velük. vagy sem. Néhány évvel később az egyik szomszéd házaspár jött át hozzám azzal. s még hosszú évek elmúltával sem volt képes visszamenni arra a környékre. Majd néhány nap múlva ismét 45 . Mikor elmesélte nekem mindezt. amikor hirtelen különös érzés fogta el. Összeállította: Karsay István www. Alighogy ezt megtette. Jómagam sokkal kíváncsibb lettem volna a részletekre. Másfél óra elteltével tért magához.hu A földönkívüli eltérítések valódi okai Számomra nagyon furcsa érzés a szkeptikusok vitáit hallgatni arról. ismervén az ebbéli érdeklődési körömet és véleményemet. hogy mi történt vele egykor. rosszul érezte magát. hogy nem vállalta.

Ismertető. látnok is előrejelezte. Ezt már számos forrás. s ezúttal hozzájuk mentek be a házba. Ha viszont pozitív a szándékuk. 46 . ezért róluk mindenképpen gondoskodni kell. a sugárzás. s nem veszik figyelembe azt a tényt. hogy az indítékukat megértsük.hu megjelentek. Másnap megmutatta nekem a vállát. hogy a szúrások talán valami vizsgálat nyomai lehetnek. Ahhoz. Ahhoz. illetve azon. Ehhez viszont nem lesz megfelelő az a fizikai test. médium. amivel képesek az univerzum sok-sok fényévnyire lévő szegletéből is idejutni. hogy az ezzel járó kellemetlenségek nyomot hagyjanak benne. Az éjszaka kellős közepén arra ébredtek fel. majd csak jóval később. A váltás egy – az egész bolygóra kiterjedő – kataklizmával fog járni. mikorra a hívatlan vendégek már elmentek. amit a magasabb szinteken élő szellemi lények diktáltak le az emberiségnek. hogy a közelgő katasztrófát az emberek a lehető legkisebb problémákkal vészeljék át. akkor valószínűleg már régen el tudtak volna pusztítani bennünket.Arvisura. se megmozdulni nem tudott. Földönkívüliek és magasabb szintű lényeg tömege dolgozik most azon.karsayalarm. mintha egy nedves szivacsot nyomnának a bőréhez. de se hang nem jött ki a torkán. nekik is szükségük van bizonyos információkra. hogy a planétánk egy új világkorszak küszöbén áll. de jól ismerem őket. mert valami komolyabb analízis alá vetették. Kezdetben ózon lesz a jelenlegi légkör helyett. hogy megfelelő segítséget tudjanak adni. hogy nappali világosság önti el a lakást. amit senki és semmi nem él túl – legalábbis fizikailag. Ekkortól aztán komolyabban kezdett foglalkoztatni. A szomszédasszonyom látott egy alacsony kis szürke lényt az ágya mellett. Az új világban azonban egészen másak lesznek a környezeti feltételek. Ebből aztán teljesen világosan kiderül. s nem akarták kitenni annak. H. s hogy minden bizonnyal azért volt elkábítva. Anon médiumi írása. amitől olyan érzése volt. hiszen a Föld újjáépítése nagyon sok időt. ha ez lenne a céljuk. akkor valóban nehéz megértenünk azt. a médiában. míg a kezembe nem került G. szemelvények. hogy ilyen durván beleavatkozzanak a földi emberiség életébe. hogy ezt követően kellő támogatást kapjunk az új korszakban elinduló életünkhöz. Figyeltem a szakemberek véleményeit a sajtóban. hogy valójában mi is motiválja az idegeneket abban. fogalmak. más lesz a páratartalom. tudnunk kell. hogy miért okoznak mégis kellemetlenséget emberek ezreinek. ami elviseli az adott körülményeket. hogy vajon mi célból vizsgálgatnak bennünket a földönkívüliek. a légnyomás. aki a nyakánál matatott valamit. A lélek azonban halhatatlan. amin szabályos háromszög alakban kis tűszúrásnyomok látszottak. amit most használunk. Összeállította: Karsay István www. A félelemtől kiabálni akart. Ezen magam is sokat gondolkodtam. s tudom. akár 2000 évet is igénybe vesz majd. hogy igazat mondtak. hogy ha már olyan technológiával rendelkeznek. tehát alkotni kell egy olyat. Az ő esetében is az vetődött fel bennem. Valóban különös eset volt ez is. Egyesek az efféle viselkedést ellenséges cselekedetnek tartják. de ezek túlnyomó többsége inkább csak találgatáson alapult.

A magas szintű szellemi lények így írnak erről: „A mi megfigyeléseink arra irányulnak. és az első. és azért viszünk el egy-egy embert. egyénileg.az evolúció megszakadása nélkül – hogyan helyezzük vissza a Földre. szemelvények. hiszen az emberi mélytudat azt a lélek alsó celláiban azért megőrzi. mikor adódik az a kritikus pont. Azért vizsgálunk állatokat. hogyan viseli meg a testünket a katasztrófa pillanatában elszabaduló hő és sugárzás. hogy hogyan tudja az emberi szervezet elviselni majd az elkövetkezendő katasztrófa hatásait. oldal) Mint láthatjuk. akiket az UFO-k elvisznek. Ám az emberekhez hasonlóan az állatokkal is végeznek ilyen kísérleteket. azt elemzik.karsayalarm. amikor benneteket. hiszen az egyéneket nem a betegségek csoportjai szerint kellene gyógyítani. hogyan és milyen körülmények között helyezzék vissza a lelkeket. ezért ne keressétek. 47 . amelyeket elviszünk. és akkor tesszük ezeket is vissza. s milyen fizikai testekbe? Ezen kérdések megválaszolásához bizony számos kísérletet kell. minden azon elméleti és gyakorlati változásnak kitesszük. Ezért azokat a lelkeket. s főként a betegségek. Igyekeznek ezek ellenszereit megtalálni és letesztelni. amelyek a következő korszakban bekövetkezhetnek. Mivel ezek a vizsgálatok többnyire fájdalmasak. már az Algolon tároljuk. többnyire semmire sem emlékeznek.Arvisura. sőt valójában ma sem azok. ami a katasztrófa pillanatában elszabadul. Összeállította: Karsay István www. Regressziós hipnózissal azonban ezek az információk – az előző életekkel kapcsolatos eseményekhez hasonlóan – szintén felszínre hozhatók. hanem az egyes emberek asztrológiai képletét figyelembe véve. A jelenlegi orvosi eljárások ugyanis abszolút nem lesznek megfelelőek. Ezeket a testeket. 187. hogyan viselkedik bizonyos betegségek ellen. hogy elvégezzenek rajtunk. Azt is meg kell vizsgálnunk. Ugyanilyen fontos szempont. így mire visszahozzák őket. hogy az élet hogyan nem szakad meg.hu Tudniuk kell. amikor a lelkeket legkésőbb ki kell emelni. amely lényeges a szaporodás. de addig az eredményekből mindent levonunk. Ismertető. . fogalmak. ezért törlik az emberek memóriáját. hogy hogyan lesznek képesek szaporodni az emberek a teljesen új környezet hatásai alatt.” (GH Anon: Lelki evolúció. amely a katasztrófa pillanatában érheti. az orvosi eljárások és a szaporodás a fő megfigyelési céljuk. hogy az életet a katasztrófa után. hogyan viseli meg a testeteket. A vizsgálatokat a fennmaradás szempontjai irányítják. mikor. hogy az erő.

vizsgálgatnak bennünket ezek a magasabb szintről érkező lények. hogy az egyes szervi elváltozások.hu A megfigyelések során azt is vizsgálják. Mindezek mellett arra is figyelnek. Azért visznek el férfiakat is. hogy új embert szüljön az a nő. hogy a különböző életkörülmények mi módon fejlesztik. illetve beavatkozások bizony alaposan próbára teszik a szervezetet. Az ufonauták itt is át tudnak járni. viszont a Földre már nem jönnek vissza a katasztrófa előtt. mint a tietek. szemelvények. akik örökre eltűntek. Hiszen a gyógyszerek legtöbbje huzamosabb szedése bizony magában rejti valamilyen mellékhatás kialakulását. Olyan vizsgált személyek is vannak. fogalmak.) Néhány embert azonban visszahelyeznek a Földre a vizsgálatokat követően. (A legközelebb bekövetkező világméretű katasztrófa során szintén erre a planétára lesznek kimenekítve a fizikai testüket levett lelkek. Ismertető.Arvisura. Ezek azok az esetek.karsayalarm. hogy jelen korunk génállománya miként alakul. avagy éppen sorvasztják a lelkeket. hiszen nemcsak a testnek van meg az evolúciós fejlődési útja. nyilván ezt is okkal. Ismeretlen barátaink ezek ellenőrzésére is gondolnak. s el nem érkezik az az idő.” (G. Anon: Lelki evolúció. oldal) Egyébként nemcsak a végtelennek tűnő égbolton keresztül jelenhetnek meg idegen segítőink. hanem ők már az Algolon fogják kivárni azt az időszakot. a Bermuda háromszögként ismert terület is magában rejt. 407. az emberi lelket is vizsgálják. melyek során az eltérítettek arra emlékeznek. természetesen az ő lelkük sem pusztult el. mert alkalmanként bizony ezen is javítaniuk kell. hogy a földönkívüliek szexuális kapcsolatot létesítettek velük. vagy épp a spontán vetélés mitől következik be nálunk. amely forrás az ő génjük által bizony sokszor több. Mint ahogyan azt is figyelik. Sokakat talán megbotránkoztat a következő hasonlat. amikor ismét birtokba veheti azt az emberiség. hogy őbennük az ő spermájukba oltsák az erőnek azt a forrását. Sőt. Így azt is folyamatosan nyomon követik. amire talán mi még kevés hangsúlyt fektetünk. akit elvittek. H. „Az ő termékenyítésüknek nem az a lényege. hogy bizonyos beavatkozásainkkal mi hogyan változtattuk meg az emberi test alkalmazkodó képességét. mint amilyet pl. hiszen őket további megfigyelés alatt tartják. a nemzőképtelenség kialakulása. azonban ez mit sem változtat a tényeken: nagyjából úgy mustrálgatnak. illetve az eltérítetteket el tudják vinni. míg planétánkat újratelepítik. Összeállította: Karsay István www. Hiszen egyes orvosi kísérletek. hanem magának a léleknek is. 48 . hanem bizonyos dimenziók közötti átjárókon is. mint mi tesszük azt mondjuk a fókákkal.

” (G.hu Van. Ez teljesen érthető az ő szemszögükből. Ismertető. földi emberekért teszik.karsayalarm.amit a sumérok által hátrahagyott agyagtáblák leírásai is alátámasztanak. hol pedig egy nagyra dagadt óriási zsemleként tündököl az éjszakai égboltunkon. ám van. a lelkük azonban tovább él. a Merkur és a Hold újra a Földbe csapódik a katasztrófa pillanatában. itt is érvényes Hermész mondása. Mars. Az emberi lélek fejlődésének van ugyanis egy bizonyos evolúciós útja. Jelenleg a harmadik katasztrófa küszöbén állunk.Arvisura. . Ebben a – számunkra igencsak hosszúnak tűnő – szakaszban szintén vannak különböző állomások. Szétszakadásukra akkor került sor. mely során az első és második dimenziós életet követően a harmadik dimenzióban él és fejlődik tovább. Mindezek ellenére tudomásul kell vennünk. Anon: Lelki evolúció) 49 . szemelvények. hogy álljon meg egy szóra. így hiába is próbálnánk meg kérdezősködni. biológiailag is igen nagy hatással van ránk. a Holdat? Hiszen igencsak változatos képet mutat. melyek közül jelenleg k ettőn már túljutottunk. Mivel ezen földöntúliak valós céljait az emberek nagy része nem érti. hogy csak mérési adatokat gyűjtünk be egy-egy foglyul ejtett példányon. bioritmusában történő változásoknak is ez az égitest az okozója. mikor bekövetkezett az első világkatasztrófa. hogy amit tesznek – bár sokak számára ez valóban sok kellemetlenséggel jár – mégis értünk. mind az emberek érzelmi állapotában. Ráadásul. s a szenvedések révén fejlődik. amiért – ha ma még nem is. ezért igyekeznek is minél nagyobb inkognitóban végezni azt. úgy lent”. Bár a fizikai létünkben ezek szörnyű jelenségeknek tűnnek. Bizonyos források szerint azonban a Hold nem volt mindig szülőbolygónk kísérője.de egyszer talán még hálásak is leszünk. nagyjából akkora hatása lenne. fogalmak. Hiszen ezek során csak az emberek fizikai teste semmisül meg. Tehát a Mars. Összeállította: Karsay István www. Merkur és Vénusz egyetlen égitestet alkottak. nemesedik. vagy üzengetni nekik. H. Ráadásul tőlünk egészen eltérő kommunikációs képességekkel bírnak. amelyek egy-egy világméretű katasztrófában nyilvánulnak meg. Magasabb szférákban élő szellemi lények által adott információk szerint. Hold. a Vénusz. hiszen mind az árapály jelenségnek. . amely újabb nagy változásokat fog eredményezni a Naprendszeren belül is: „Mert a Föld újra egyesül az ő részeivel. Mint láthatjuk. hogy bizony fel is boncoljuk őket. Égi vizeshordónk. mint ha lekiabálnánk a földön futkározó hangyának. a Hold Csendes nyári estéken ki ne bámulta volna meg Földünk legközelebbi égi társát. A harmadik dimenziós életben összesen öt ilyen katasztrófa vár az emberiségre. – valaha a Föld. azaz „amint fent. mint tudjuk. hiszen sokan még a létüket is tagadják. hol egy vékony kis fénysarlóként. s egy mikrochipet a bőre alá helyezve további megfigyelés végett útjára engedünk. ám a kozmikus egyensúly megteremtése miatt mégis nélkülözhetetlenek.

Úgy tűnik. anyahajót. Összeállította: Karsay István www. helikoptert. 50 . hogy az ott élő hunok nem építettek hajót a meneküléshez. fogalmak. Eszerint – bármilyen meglepő is – az első atombombákat a Szíriusz-rendszerből idelátogató csoportok hozták magukkal. amit épp emiatt Szíriusz gömbnek is neveztek. szörnyű haragra gerjedt. 5000 körül Buda Úr városába vitte az egyik atombombát és ott gondosan biztonságba helyezték. Némi ízelítő a Kr. Az ősi rovósámánok feljegyzései.Arvisura. az Arvisurák között igen izgalmas erre vonatkozó adatokat lehet találni. a Kékleny-hegységben rejtegették.e. de amikor megtudták. Kr. A harmadikat pedig fel is robbantották a süllyedő szigeten. Sokáig Ataiszon. Mielőtt a nagy vízözön idején Ataiszt végleg elnyelték volna a Csendes óceán hullámai.” (Paál Zoltán: Arvisura-Igazszólás) Kaltes asszony bolygójának a Szíriusz-rendszer 4. Legalábbis ezt hisszük. Kuszkóval és Suvával elszállították onnan. és UFO-t láthatunk. ezek szerint onnan érkezett hozzánk egy űrhajó ezzel a veszedelmes fegyverrel. Történelmi időkből származó beszámolók azonban erősen megkérdőjelezik ezt az elgondolást. Budával.e. Nem tudni pontosan. Ismertető.hu Ókori atombombák és csúcsfegyverek A tankok. hogy milyen szándékkal tették mindezt. hogy a beavatottak szűk körén kívül senki ne férhessen hozzá. fotonágyúk és atombombák a mi magas technikai színvonalon álló világunk találmányai. mintha már sok ezer évvel ezelőtt léteztek volna csúcstechnológiájú fegyverek. az égiek Kaltes asszony szekerén a Földre is hoztak három ilyen gömböt. bolygóját nevezték az őseink. szemelvények. A másikat Kuszkó vitte magával az általa alapított Kuszkó városába. azaz a mai Peru területére. hogy Ataisz az ősvízben el fog süllyedni. ám a leírás szerint épp a mi őseink beavatottjainak kezébe kerültek: „Amikor az egyik tudós az emberi igazságtalanságok ellen elhozta a fénygomba-halált és azt a borzasztó pusztítással járó fegyvert használni is kezdték. mert a bölcsek nem értesítették őket a közeledő veszedelemről.karsayalarm. Ugyanis amikor Suva meglátta. 5000 körül az egyiptomiak által használt technológiákból: a már jól ismert Abüdoszi templom falán lévő domborművön tengeralattjárót.

51 . Suva ezért a hun ifjúságot felvette szállító hajójára. hogy Ordoszba.karsayalarm. amikor már Ordoszban is veszélyessé vált a helyzet a kínaiak nyomása miatt. vakító fényt. mint ahogyan a szülőföldjét utolsóként elhagyó Araba fősámán is. majd az egyiptomi Karnakba vitték át. A Buda által elvitt bombát a szumír papok a Szumérban lévő beavatott központban helyezték el. hosszú vándoroltatás után az urali beavatott központba vitték. s aki ezekből evett.” A leírás szerint a robbanást követően a tengeren hánykolódó menekülők még látták messziről a pusztító. Bőgtek a Kékleny-hegység csúcsai és tüzet okádtak. mert belenéztem fénylő tekintetükbe!” Többen rövid időn belül meghaltak. a beavatott központ kincseit. a mai Kína északi területén lévő fejedelmi városba szállítsák. Ismertető. s megtiltotta. könyörtelenül hódítottak és hittérítés címén minden leigázott népet kiraboltak. hogy a tengerből bármit is kifogjanak. Összeállította: Karsay István www. A falvakból a folyóvízbe hajtották a megkeresztelendőket és a hosszú szertartás alatt a katonáik és a kispapok pénzsóvár hada kifosztotta a megkereszteltek otthonait és minden kincsüket elrabolták. A sámánok leírásai szerint a partok mentén még sokáig forrt a víz. Később Paszametik fáraó a beavatott fejedelmek döntése szerint a Híres-kapuba érkező szkítáknak adta át. vagy elfogyasszanak. Mindenki a bárka aljára hasalt. De amikor Jermák elkezdte vérengzéseit a manysi nép között. hogy 3 nap múlva magával együtt felrobbantsa. „Ekkor a Gara-zúgó táján egy óriási légyölő gombaforma emelkedett a magasba és vakító fény keletkezett. fogalmak. hanem egy a szíriusziak által a Földre hozott atombomba. szörnyű kínok közt halt meg. a bombával együtt Tunguzkába menekítették. A cárok az ortodox papsággal egyetértve.Arvisura. az ottani szellemi központba. Ez így is történt. a harmadik gombafényű halálgömböt pedig otthagyta egy bátor beavatott bölccsel. Az Arvisurák tanúsága szerint a tunguzkai robbanást nem egy meteorit okozta. Később. Araba fennhangon hirdette: Megvakítottak az Égiek. és sokan feküdtek ájultan a hajók alján. Sokan közülük meg is vakultak. szemelvények.hu „Hajóépítésre már nem volt idő. A tenger színén döglött halak tömege úszott. Ezért Kuszkó mindenkit a hajó belsejébe parancsolt.

hanem üldözték a forradalmárokat is. a kalkuttai Dileep K. amikor azt írják. (gondoljuk csak a csernobili atombalesetre. akkortájban Magyarországon is megsokszorozódott a vetélések száma).” Tudósok tömege azóta is azon gondolkodik. így megszületett a meteorit becsapódás elmélete. A túlélő nők közül sokan elvetéltek. szemelvények. ám mivel akkor még nem volt ismert ez a technológia. de ott agg korában vállalkozott arra. hogy más különös jelenségekről is beszámoltak: heves viharok tomboltak. Mások szörnyű kínokat álltak ki. mint ezer nap. Összeállította: Karsay István www.hu „A gyarmatosítók nemcsak az idegen népeket igázták le. Agyagedények törtek szét minden látható ok nélkül. hullott a hajuk. Pedig érdemes megfigyelni.karsayalarm. Egy megszökött az internáltak karavánjából és sebesülten a tajgába vetette magát. melyből egy villám lövellt ki. és leesett a körmük. mennydörgés hallatszott. és porrá hullottak szét emberek és állatok. hogy a cári önkény elleni tiltakozásul 1908. rengett a föld. Kanjilal professzor hozzáteszi. Ismertető. Még az sem segített. június 30-án a Kaltes asszony birodalmából hozott fényhalál-gömbbel felrobbantsa magát. bár derült volt az égbolt. 52 . hogy vajon mi történhetett Tunguzkában. fényesebb. Hatanah kigyógyította sebeiből. Bár minden jel egy óriási erejű atombomba pusztítására utal. így pl. Az ókori csúcstechnológiájú fegyverek létére azonban sok egyéb helyen is találunk bizonyítékot. hogy egy „isteni fegyvert” vetettek be a vrisnik népe ellen. a még napjainkban is jól látszódó torzulásokat az ott élő növény és állatvilágban. az 5500 éves indiai Mahabharátában is atomfegyverekről tesznek említést. ha az ember megtisztította a ruháját és a testét. és sötétség borult a tájra. Egy indiai szanszkritkutató.Arvisura. fogalmak.

se be nem ment senki” – mondja a Biblia Józsué könyvében.Arvisura. mert régészeti leletekkel igazolni lehet további részleteket. hogy már a zsidók. És ha majd belefúnak a kosszarvba… leszakad a város kőfala magától. 53 . A Jerikó név azonban nem is annyira egy gazdag kultúra fénykorát. a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel. mely az izraeliták révén következett be.karsayalarm. és a zsidók elfoglalták Jerikót. Ez azonban a modern ultrahangtechnikával lehetségessé vált. az izraeli Jerikóban történt események leírása kapcsán. mint inkább annak megsemmisülését fémjelzi. fogalmak. földön kívülről érkezett csoport is rendelkezett ilyen jellegű ismeretekkel. de néhány kutatónak felkeltette az érdeklődését. „Jerikó gondosan bezárkózott: se ki nem jött senki.és epekövek szétmorzsolására használnak. hogy hanghullámokkal szét lehet rombolni egy tárgyat. Peter Belting más szemszögből közelítette meg a problémát: megépítette a pontos. például egy tűzvész és egy járvány nyomait. vagy egy véletlen földrengés roppantotta össze az erőd kettős falát? Hosszú ideig lehetetlennek tartottuk. Összeállította: Karsay István www. szemelvények. hogy harcosaival hat napig járja körül a várost. azaz valami szuperteljesítményű hangágyúval Jerikó falait. A kánaániak királyi városa a maga majdnem 7000 évével a világ egyik legidősebb városa. Az izraeliták hadvezérét végül egy isteni jelenés arra szólította fel. szintén csúcstechnológiájú fegyverek használatát engedi sejtetni a Biblia is. kiegészítette propellerekkel. motorral – és valóban repültek! Más típusú.” A bibliai tudósító szerint a kürtök hangjától szétrepedtek az erőd falai. Vajon valóban az izraeliták döntötték le akusztikus rezgésekkel. melyet az orvoslás terén például vese. Jerikó ugyanis zárva tartotta kapuit az izraeliták miatt. hogy hogyan lehet egy rovarnak delta szárnya és stabilizátora. vagy egy őket támogató.hu Az itt látható többezer éves sumér leleteket kezdetben arany rovaroknak titulálták. Ismertető. „… a hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost. arányos másukat a (szemmel is láthatóan repülőgép) modelleknek. Vajon ez csak egy vallásos legenda? Talán nem. Meglehet.

XII. a másikban pedig a tisztesség. Juss túl a sötétség lakóján. azonban van néhány egyéb információ is. mint a bölcsesség egyiptomi istene. A „hideg” fegyverekkel (nyilakkal. csak ez alkalommal egy 400 éves bölény fejében. az írás és a tudomány megalapozója volt. a világ keletkezéséről.” Toth-Tudó titka „A körülötted rejlő titkok mélyen ülnek. és az őt megillető keretbe helyezzük az ókori technológiának ezt az elfeledett területét. szemelvények.hu Az őskori technikai fegyverek létezésére utaló legkülönösebb lelet egy 40. aki a mítoszok szerint a halál után megméri az elhunytak lelkeit. De vajon ki használt az őskorszakban ilyen lőfegyvereket? Azt hiszem valamennyien egyetérthetünk a témát kutató Dileep K. 54 . amit nem árt tudnunk róla. Rejtve a múlt misztériuma.” Toth isten nevét jól ismerhetjük már az egyiptomi mitológiából. Az Egyiptomi Halottaskönyv egyik képe éppen eme tevékenysége közben ábrázolja őt mérlegével együtt. Kanjilal professzorral. Ezen a képen a mérleg egyik serpenyőjében egy halott ember lelke látható. A jellegzetes behatolási nyílásból lehet látni. Neve az egyiptomi szövegek szerint „nagyon nagy” jelentéssel bír. az istenek írnoka. lándzsákkal) ellentétben a lövedékek sugárirányú réseket és repedéseket hagynak hátra. s annak törvényeiről. aki úgy véli: „Itt az ideje. És biztosan megtalálod az utat. a becsület és a szavahihetőség. Összeállította: Karsay István www. melyre 1921-ben bukkantak rá Zimbabwéban. hiszen mind a mai napig rengeteg rejtély övezi. Tarts ki a sötét ösvényen. Keresd azt kulcsaimmal.000 évvel ezelőtt élt Neander-völgyi ősember koponyája. Ismertető. hogy átértékeljük az emberi civilizáció menetéről alkotott elképzeléseinket. A hatalomhoz vezető kapu rejtve De aki eléri rajta átmehet. fogalmak. És a Fénnyel egy leszel.Arvisura. Toth az. hogy a koponyát egy nagy sebességű lövedékkel lőtték át. Emeld tekintetedet a Fény síkjára. mely kilépéskor szétroncsolta annak hátsó részét. a tudományokról. Itt is egy lövedék behatolási nyílásáról van szó.e. A legenda szerint a Kr.karsayalarm. évezredben történt világkatasztrófa előtt ő készített feljegyzéseket az emberiség számára. Toth. Egy másik különös lelet a szentpétervári Palentológiai Múzeum egyik darabja.

Kr. Kos és Halak Világhónapjának öldöklő évezredei után Joli-Tórem Földje elérkezik a Vízöntő Világhónapjába. amit az emberekre hagyott. hisz le tudta győzni a halált. s azt a földalatti világot. akkor nem csoda. Toth az egyiptomi leviták magas kasztját képviselte. hogy a nevével az Arvisurákban is találkozhatunk. hogy egy istenség volt. Létezésére a történelem is sok bizonyosságot talált. hogy az öldöklések helyett mindenkinek dolgoznia kell. hisz az alábbiakat mondta el egyik előadásában. fogalmak. hanem Nippurban tanult. majd Karnak főpapja lett. Fontos szerepe volt a korszakának legfontosabb birodalmi nagygyűlésén. Összeállította: Karsay István www. azaz táltos volt.hu Ezek együttes neve a "magurság". 55 . Thot tehát papkirály és mágus. Ismertető. vagyis magyarság. A Bika. másnéven Beavatott Központot. 3970-ben: „A nagy Mindenség minden mozzanata hatással van az emberiségre és az Égites tek megnyilvánulásaira. Szavaiból egyértelműen kitűnik a jövőbelátó képessége is. Havaruti Nagyszalán. mint Iránban Zarathusztra. Toth aztán nem ment vissza a Szíriusz-rendszerbe. így valójában neki köszönhető ez a nagyszerű politikai húzás. amikor az emberevés megszüntetése. szemelvények. Az ősi rovósámánok a feljegyzéseikben úgy nevezik. Ám az ősi feljegyzések szerint ez nem egészen így történt. Történelmi tanulmányaink során azt tanultuk. hogy Ménes volt az. Közel 16.Arvisura. ahol a fontos feljegyzéseket az utókor számára elrejtették. hiszen bölcsessége és tudása alapján kétségtelen. s osztotta meg tudását és sokezer éves tapasztalatát a beavatottt hallgatósággal. hiszen Ménes munkáját igen alaposan előkészítette ez a bizonyos Tudó. a Szeretet tanának megértése után az emberiség rájön arra. A lopások. Ő építtette fel az új Meni fővárost.000 éven keresztül uralkodott. A bölcsesség isteneként a tudás feljegyzőjeként tartották számon.karsayalarm. aki alsó és felső Egyiptomot egyesítette. hazug vagyonszerzések nem teremtenek örökéletűeknek gondolt jólétet. ezt csak a békességes munka és a természet titkainak kifürkészése adja meg”.e. ahol Nagy-Tot néven. Főpapjai vitték tovább azt a tudást. Ha már van némi köze Tothnak a magyarsághoz és a táltossághoz. a Szíriusz-rendszerből érkezett 12 fős küldöttség beavatottjainak vezetőjeként vett részt. hogy „a mindeneket Tudó”. az un. nevét a gnosztikus és alexandriai iratok jól ismerik.

valamint fiának Tatnak a nevét egyébként számos magyar földrajzi név is őrzi.hu „Ekkor lépett fel a Nippurban tanult Tudó. szent nyelven írt művet fordították le a vízözön elmúltával a hieroglifák nyelvére. amely során Ekhnatont Nagymesterré avatták. Részt vett ugyanis azon a beavatási szertartáson. vagy ahogyan még többen ismerik. A tát szavunk voltaképpen tár. asztrológia. Kr. ahol a legmagasabb rangú papokon. ilyenek pl. hogy életében három nagy esemény részese volt. Hermész sírját Nagy Sándor idejében találták meg. és nagy bölcsességének hármas természetére utal. Severus római császár minden misztikus írást összegyűjtött. aki mezítláb. durva köntösben sorbajárta a királyságokat és a hitetlenkedőket meggyőzte a veszedelem előtti egyesülés szükségességéről. Ismertető.Arvisura. Tata. azok elsősorban a II-III. E négy könyv további felbontása összesen negyvenkét kötetet tett ki. Nagy Fehér Testvériségnek. a legmagasabb szintű beavatottakon kívül senki nem férhetett hozzájuk. amit átmentettek. mert az egyiptomi születését követően még kétszer – tehát összesen háromszor – inkarnálódott. Az egyiptomi szövegekből sajnos nem maradt meg minden. aki egy misztérium iskolát alapított Egyiptomban. melyeket Hermész írt. században Alexandriából származó hermetikus írásokban találhatók meg. Ezeket aztán számos nyelvre lefordították. e. utalva ezzel egyúttal a beavatottak származási helyére. melyet gyakran a Hermész név után csatolnak. sőt a két mű között számos tartalmi hasonlóság is felfedezhető. fegyverrel is elősegítette Tudó elképzelését. az istenek kinyilatkoztatásairól. Tét. vagy épp a Tátra (TOTH + RÁ) nevű hegység. Tát. s majdan ez szolgált alapul azon szent könyvek számára. vagy háromszor magasztosultnak. A hagyományok szerint múmiája a híres Tabula Smaragdinát tartotta a kezében. ami megegyezik a Védák könyveinek a számával. majd ő is betöltötte ezt a tisztséget. Összeállította: Karsay István www. Mivel a titkos tanítások alkimista célokat is szolgáltak. Ezt a közösséget nevezték Tat Testvériségnek. és a Nagy Sándor sírkamrájába temettetett. a holt lelkek vezetője. a papság rendszabályairól. Hermész könyveit a Beavatott Központokban őrizték. Az utolsó inkarnációban viselte a Hermész nevet. fogalmak. filozófia. mint Zeusz és Maia fia. Hermész neve a görög mitológiából is ismert. Római neve Mercurius volt. Toth egyik későbbi inkarnácója volt Hermész Triszmegisztosz. akit egyes feljegyzések szerint azért neveztek háromszor születettnek. anatómia. 56 . aki az istenek hírnöke. úgy. Ezen kötetek elsősorban a világ keletkezéséről. hiszen a táltosokat korábban tátosoknak hívták. orvoslás. összegyűjtvén ebben a felemelkedett mesterekké váló tanítványokat. mint a csillagászat. 1259-ben pedig ő avatta Nagymesterré Atonament. magas fokú beavatottak elnevezése is. Azt is jelzi továbbá. A Ménes uralkodó családjából származó Al-Méne magáévá tette a Tudó által látott szumér megújulást és ha kellett. a Rátót (RÁ napisten + TOTH).karsayalarm.” Toth fia Tat volt. s törvényeiről. s egyben az Isten felé történő léleknyitásra is utal. ami „Háromszoros Nagyságot” (mesteri szintet) jelent. különböző tudományokról szóltak. szemelvények. a Merkúr bolygóra. Mellesleg innen ered a magyar felemelkedett mesterek. Valószínűleg a Toth által megfogalmazott. a leleményesség és ügyesség pártfogója. nyit jelentésű. Toth-Tudó.

Összeállította: Karsay István www. és ellenállóbb minden eddig ismert anyagnál. fogalmak. tévedéstől mentes. A táblák jellemzője. melyeknek elve ugyanez. Ha a Földre vetül. befejeztem.nyelvezete és képi világa miatt . Azért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. Amit a Nap hatásairól mondhattam. hanem mert tudásanyaguk . Így lett e világ létrehívva. s nagy óvatossággal emelkedve onnan lassanként a Mennyekig hatol. a finomat a durvától. akár a tömörebb állománnyal rendelkezőket. a Szél hordozta méhében. szemelvények.karsayalarm.csak a beavatottak számára válik nyilvánvalóvá. hogy nem koptatható el. úgy minden ebből az Egyből vette eredetét egyetlen átváltozás által. Ahogyan pedig az összes dolog az Egynek elgondolása szerint lett. Ő a jelenségek valamennyi megnyilvánulásának nemzője a világ egészében. Így lehet tiéd az egész világ világosságának dicsősége. beteljesítvén az Egyetlen számtalan csodáját. majd ismét visszahull a Földre.Arvisura. mivel minden megfoghatatlant áthat éppúgy. mert a világ bölcsességének mindhárom része birtokomban van. amit még nem tud megmagyarázni a mai tudomány. hogy ami fent van. egyesítve magában a felsőbb és alsóbb dolgok befolyását. A Smaragd Tábla sokak szerint rendkívül misztikus jelentésű mű. a fentihez. Elvégeztetett!” 57 . elválasztja annak elemét a Tűztől. hiszen a tökéletesség benne rejlik erejében. A tizenkét smaragdzöld tábla nagyon különleges anyagból készült. Egy olyan vegyi folyamat – alkímiai transzmutáció – során hozták létre mesterségesen. s ami lent van. biztos és igaz mindenek felett. Ebben rejlik valamennyi erő szilárd állhatatossága. valójában a teremtéstan alapos ismeretét sugallja: „Való.hu Érdekes módon azonban ezek a Smaragd Táblák is egyfajta rovásírással készültek. Atyja a Nap. s ezáltal válnak oly csodás átváltozások elérhetővé. anyja a Hold. a lentihez hasonló. mert nem olvashatja bárki. s a Föld tartja fenn. Titkuk nem azért van titoknak nyilvánítva. s minden sötétség menekül majd előled. Ismertető.

melynek szerzői Chris Morton és Ceri Louise Thomas (Alexandra kiadó). aki korai éveinek java részét egy részben azték. A könyvben egy ősi amerikai legenda nyomait járják körül. hogy a kristálykoponyában tárolt információkhoz hozzáférjen. hogy felkeresse azokat az embereket. amely képes a „beszédre”. s ezek mindegyikének valóban nagyon rejtélyes az eredete. arra is képes. illetve környezetvédelmi témájú dokumentumfilmek készítésével foglalkoznak. Mint médium. hanem azzal is. ehhez azonban az emberiségnek el kell érnie egy bizonyos fejlettségi fokot. aki jósként és sámánként élt egy távoli guetemalai faluban.Arvisura. hogy ez az ember hat évet áldozott csak a találkozó előkészítésére. fogalmak. hogy legyenek a „napok” avagy az „idők” őrzői is. Összeállította: Karsay István www. melyre Guetamalában került sor. s valamennyiüket paranormális tevékenységekről és hihetetlen szellemi vagy gyógyító hatalmakról szóló történetek lengenek körül. ha mindegyik előkerül és egybegyűjtik őket. s a világegyetem rejtélyeiről. Igazán érdekesnek és figyelemfelkeltőnek találtam Jamie Sams írónő a kristálykoponyákról és az emberiségről alkotott véleményét is. s melyek fontos információkat tartalmaznak az emberiség eredetéről. talán az is alátámasztja. Ezalatt beutazta egész Amerikát. akik jelenlétére szükség volt. Ismertető. A maják és számos más törzs is. akinek segítségét a helyi rendőrség is rendszeresen igénybe veszi megoldatlan gyilkossági ügyek esetében. spir ituális.karsayalarm. Később számos könyvet írt az őslakos amerikaiak filozófiájáról és spirituális életéről. a koponyák őrzőjének vallja magát. szemelvények. A szerzőpáros egyébként egy független tévés produkciós cég tulajdonosa. Itt olvasható egy ilyen „szeánsz” rövidített anyaga. miközben generációról generációra továbbadják a feladatot. az ősi maja papok közvetlen leszármazottja hívta össze. akik főként filozófiai. Ők eme szent feladatuknak a mai napig is eleget tesznek. Ilyen találkozót a törzsek között már évezredek óta nem rendeztek. Kanada legismertebb médiuma. Ezt a találkozót egy maja pap. Hogy mennyire nagy jelentősége lehetett ennek az összejövetelnek. az utolsó több mint 5100 évvel azelőtt volt. De ez a tudás csak akkor válik majd számunkra is hozzáférhetővé. mely szerint létezik 13 átlagos emberi méretű kristálykoponya. Néhány ilyen koponya azonban máris előkerült. Carole Wilson. Jamie egy a hazájában közismert indián írónő. De ők voltak megbízva nemcsak a kristálykoponyák tudásának megőrzésével. 58 .hu A kristálykoponyák tudása Néhány éve jelent meg a könyvesboltok polcain a Kristálykoponyák rejtélye című könyv. szigorúan őrzik a tudást.  A szerzők részt vehettek az őslakos amerikai indián vének szent találkozóján is. részben maja vajákos törzsi varázsló segédjeként töltötte el.

Elmondom hát nektek. Információt akarsz kapni a szellem többi tárolóedényével kapcsolatban… További edények fognak előkerülni… miután számosan vannak még… miután sem egyetlen ember. „aki keres.. Ti is meg fogjátok mindezt érteni. Ahogyan ti mondjátok. mert neked... az agy keretét… így az edény ebben a formában őrzésre és oltalomra talált a korok során… Az edény földi életének hossza 17 000 esztendő volt… Generációról generációra örökítették. ahogy ti mondjátok a „ti időtökben”… Túl veszélyes lenne az embernek birtokolnia ezt az információt… túl korai az evolúció szempontjából… mert az emberiség még mindig a pusztítás eszközeinek jobbítására tör. szemelvények. Jelenlegi formájába a gondolat hatalma öntötte. a szellem erejével jött létre. 59 . melyek biztonságban pihennek az óceánok mélyén… De ti nem találhatjátok meg azokat. hogy sok-sok évezreddel ezelőtt alkották. az talál”. bámulatos tudásnak lesztek birtokosává… A fény és a hang lesz a kulcs. és hogy a szellem az anyag szerves része… Ez az edény azért kristályosodott ki. Ismertető. melyek még formát sem nyertek… és mások. akiket ti „majáknak” hívtok. a hallásra és a tapintásra… Formája megkönnyíti a számára. megkapjátok az információt.hu Egy médium közvetítése „Tudni akarjátok az eredetét ennek a tárolóedénynek. sok tekintetben fejlettebb volt.karsayalarm. ahol jeleket hagytunk a földben… és fent a hegyekben… Egy váratlanul kerül majd elő a régióból. mint amilyen a tiétek most… Ez a tárolóedény tartalmazza sokak elméjét és az egy elmét… Nem az általatok „fizikainak” nevezett eljárás útján készült. amit ti „Dél-Amerikának” hívtok… Egy másikat akkor találtok meg. amit mi teremtettük. hogy bátorítsa az egységet és csökkentse vágyatokat a széthúzásra… Az elmétek a különállásra tör… Rátok akartuk hagyományozni az egység koncepcióját. akik megértették… hogy a kristály az élő anyag. szükséged van a látásra. A szellem teremti az anyagot. Összeállította: Karsay István www. csiszolták homokkal és szőrrel… és sértetlen maradhatott. ahol a kommunikáció zajlott a Föld és a többi rendszer között… Amikor valamennyi tárolóedény együtt lesz.Arvisura. fogalmak. a három dimenzió által behatároltan. de a ti elmétek csak a széthúzást kutatja. ahogyan ti mondanátok. hogy hol található meg a többi… Egyet ott adunk át nektek. hogy az elméhez csatlakozzék. a fejet. sem egyetlen szellem nem birtokolhatja az összes tudást… Az edények mindegyike tartalmazza az információt. melyre szükségetek van… De az idő még nem jött el… Még mindig vannak olyanok. „akkoriban”. mely megelőzte azokat. amit ti személyiségnek hívtok… Ti azonban tisztelitek a személyiséget.. amikor a megfelelő rezgést előállítjátok. hogy fedezzétek fel az általatok „Bimininek” nevezett területet… Mi majd irányítunk benneteket… megmutatjuk nektek. A tárolóedény azért nyerte ezt a formát. A világ java része. és a kristálytechnológia a maga részletességében is rendelkezésére fog állni azoknak. amikor az általatok „Atlantisznak” hívott elveszett civilizáció felmerül előttetek… és arra ösztönzünk benneteket. anélkül. És a különválás folyamata máris megindult. A mi civilizációnk szintje. egy magasabb intelligencia tagjai… Egy olyan civilizáció alkotta. melyet ti „kristálykoponyának” hívtok. amit ti „templomnak” hívtok… Ez volt az a terület.

és hogy felfelé kell vetned a tekintetedet. Számos további felfedezés következik be 5. és nem szükségképpen az agy. Összeállította: Karsay István www. Amit ti a sivatagjaitoknak hívtok. ami számotokra is felismerhető. De még mindig számosan vannak közöttetek. fogalmak.hu Már megkezdtétek a különválást. de mint ilyen. Vágyatok a széthúzásra elvezet az önnön pusztulásotokhoz… A széthúzás megsemmisülés és halál. hogy csökkentsék a széthúzást. Máris érezzük a szétválás befolyását az erőszakban… Egyre több az erőszak ezen a bolygón. hogy léteznek más dimenziók is. De mi nem váltunk foglyaivá annak. Az időt valójában egy magasabb rendű intelligencia alkotta. De a civilizációnk nyomaira fogtok bukkanni a legtöbb szárazföldön is. mint megtapasztalni az anyagi sűrűséget. és képtelenek elfogadni. Arra ösztönzünk benneteket. de nem lesz tovább. Erőszak ember ellen. mert szükségünk volt a sűrűség megtapasztalására. Egy másik dimenzióból érkeztünk a ti dimenziótokba. a föld felszínének közelében. Ismertető. amit ti „földrajzi hovatartozásnak” hívtok. Ott. 15 esztendőben. De számos felfedezés még nem következhet be. mely rámutat minderre… És a kezdetei mindannak. Az idő mint mechanizmus. és sok található a tengerek alatt. Miután a mi civilizációnk számos bizonyítéka még mindig az óceán mélyén nyugszik. Amiről itt beszélünk. amit ti a saját civilizációtoknak hívtok. Nem akartunk mást. amit ti „Atlantinak” és „Indiainak” hívtok. 10. 60 . nem lefelé. de mi fizikai alakot öltöttünk. Egy másik világból érkeztünk el a Földre.Arvisura. melyek ebbe a megfelelő irányba mutatnak majd… További felfedezések lesznek DélAmerikában. több mint 15 000 esztendővel megelőzik a felismerését annak. hogy ismerni akarod az emberiség eredetét. megtalálhatóak a mi civilizációnk maradványai… Ezek a felfedezések zavaróak lesznek és diszharmóniát fognak okozni. alapjában véve nem is létezik. csakis az anyagra és a kurrens elmére vonatkozik. Ez az oltalom az anyag lebomlása ellen. hogy a harmadik dimenzió kötelékén belül tartson. tudást és megvilágosodást hozni közétek. az idő az anyag teremtése. Bimini közelében máris történtek felfedezések. Az élet ezen a Föld bolygón csak primitív formában létezett. nem a gondolatra vagy szellemre. amit ti Atlantisznak hívtok. valamint az általatok „Holt-tengernek” nevezett hely alatt. mint az agy és testi funkciók feletti kontroll egy formáját. de szükség van rájuk. hogy felfedezzétek az igazságot és megértést.karsayalarm. hogy a saját eredeted formája a gondolat volt. annak semmi köze sincs az általatok „testnek” nevezett sűrűséghez. Elmondjuk nektek. Számtalan relikviánk és tudásunk sok darabja található meg elszórva a kontinenseken és a tengerekben. 10. hogy az idő lényegi valója nem más. mint illúzió. Tapasztalni jöttünk. Ausztráliában és Egyiptomban. De további felfedezések is lesznek az elkövetkezendő 5. szemelvények. különösen az óceánok alatt. ott bukkantok a tudás javára. Megértjük. hogy a harmadik dimenzióból jöttünk. hogy az elme képes a megértésre. El akarjuk hát mondani neked. Még mindig ragaszkodtok ahhoz az elképzeléshez. melyek nem taszítanak pusztulásba benneteket. és az általatok Földnek nevezett kis planéta határain belül. felfedezésre várva. A gondolat időtlen. erőszak a természet ellen… erőszak a Föld ellen. túl a hozzávetőleges tér-idő relativitáson. Csak azokat engedhetjük meg nektek. 15 éven belül. Jóllehet a testen és az agyon túl létezik. akik tudni akarják a mi helyünket a ti világegyetemetekben.

és a veszedelmet találjátok abban is. Jelenkori elmétek foglyul tart benneteket a térben és időben. és máris súlyos események vették kezdetüket. annak a formájában. míg az egész bolygó ki nem tör és el nem pusztul. 61 . amit a Földről jelen pillanatban ismertek. és amit ti atmoszférátok ”részecskéinek” neveztek. ahogyan az időjárás is. Az atmoszférába történő beavatkozás még több pusztulást fog okozni: szokatlan időjárási mintákat. Megértetted mindezt? Azért jöttünk el. Mi azonban elmondjuk nektek. és pusztulásba taszítanak. És ez a pusztulás elkezdődött ismét megtörténni. A pusztulás máris a kezdetét vette. Vágyatok a különválásra nem vezet el máshová. és nincs nyilvánvalóan a közeletekben. De miután a reakció nem azonnali. El szeretnénk mondani nektek. melyek feladata benneteket a háromdimenziós fizikai világhoz kötni. De a tudósaitok és a kormányaitok még mindig olyan játékokkal játszanak. mely az özönvizet is okozta. A fénnyel és a hanggal játszanak. amit ti „szárazföldnek” ismertek. gyors klimatikus változást és a szárazföldek elmozdulását is. és amit ti „atmoszférának” ismertek. Rá fogtok jönni. Változások lesznek a Földön az emberi életformában. hogy a civilizációtok durván félreértette a fényt. mennyi halállal fog kikelni. fogalmak. Rá fogtok jönni. addig fogjátok ezt tovább folytatni. melyek csak a harmadik dimenzióhoz kapcsolódnak. És máris érezhetjük a széthúzás befolyását a világunkban. hogy ami a földben növekszik. Számotokra. A tudósaitok játszadozásával vette kezdetét. máris olyan dolgok kezdődtek el. Nagy horderejű katasztrófa fog bekövetkezni. melyek visszafordíthatatlanok. Mi azt közöljük veletek. De ti még most sem vagytok mindennek tudatában. amit ti „vegetációnak” ismertek. és a szárazföldek korábbi pusztulását. és ahogyan minden más is. melyeket nem értenek.hu Az idő számotokra számokban ölt testet. hanem sokkal inkább az agyhoz. és látni fogjátok. amit ti „részecskéknek” és „sugárzásnak” hívtok. Észre fogjátok venni. Ezért van az. melyet ti realitásnak hívtok. hogy a számoknak és az időnek nincs mélysége. a hangot és az anyagot. De az idő káprázatának fenn kell még maradnia egy ideig. az állatokban. mennyi pusztító hullám csapódik a bolygótok felszínébe. mint a „szám”. hogy egyre több halál férkőzik az életbe a bolygótokon. Összeállította: Karsay István www. az „idő” és a „tér” az agy azon funkciói. ahogyan ti neveznétek. Az elszakadás gondolatisága gyökeret vert. Vannak funkciók. A viszonylagosságok. Ezeket pusztán beprogramozták a jelenkori elmébe. hogy amit elvetettetek.Arvisura. primitív tudásotokkal. hogy a Föld nagy változások előtt áll… Még a bolygótok maga is meg fog változni. mely a legközelebb esik hozzátok. az elszakadás máris megkezdődött. azzal. De. jelenkori elmétek nem keres mást. hogy csak annyit fedeztetek fel belőle.karsayalarm. csak a különválást. Ismertető. hogy figyelmeztessünk. óriási változásokat fog okozni. csakis pusztulásotokhoz. az anyag és fizikai valóság foglyaként. alapjában véve. akik elhajlították a hangot és a fényhullámokat. Hatalmas pusztulást fogtok látni a „sugárzás” által. melyek nem az elméhez tartoznak. hogy az idő és a tér korlátain belül tartsanak benneteket. mint védelmet. a „katasztrófa”. Ahogyan azt már elmondtuk. mert ti magatok éltetitek. És ezek valójában az agy diszfunkciói. szemelvények. ami a bolygótokra tör. Mert ez ugyanaz az elme. már el is kezdődött. ahogyan ti neveznétek.

Amikor rádöbbentünk. Tudtuk. hogy ezen edényeken keresztül aktiváljuk a tudatot. hogy tudassátok az emberiséggel a dolgokat. akiknek elő kell majd hívniuk reinkarnációs emlékeiket. hogy meggyógyítsák a megvadult világot. abban a reményben. lesznek olyanok. bár hátrahagytuk nektek elménk örökségét. melyre a pusztulás tüzei várnak. Hatalmas szakadás lesz a Földön… mely a Föld belsejéből ered. az időjárási minta változásai és további elszakadás az atmoszférától. És ez máris elkezdődött. hogy mennyi minden el lett feledve a fizikai dimenzióvá válás eredeti céljaiból. Azért vagyunk itt. hogy lesznek olyanok. a Föld ki fordulni sarkaiból. Ezt teszitek a Földdel a negatív energiáitokkal.” 62 . a ti időtök szerint „hosszú idővel ezelőtt”. Azzal a szándékkal készültek. a tudás nélküli világot. mely a bolygóra vár. és máris mozgásban van. fogalmak.hu Kitörések lesznek. hogy figyelmeztessenek másokat. A földtömegek eltűnnek. úgy döntöttünk. Habár ez már nem kerülhető el. Tudtuk. amikor a Földnek erre szüksége lesz. amikor ráébredtünk. ahogyan ti mondanátok „itt” és „most”. visszatérünk eredeti dimenziónkba. és idővel ez a tudomásotokra jut. a kihatásait még nagyban meg lehet változtatni. hogy a széthúzás gondolatisága nyert teret. Az atmoszféra máris belép a negatív szennyezettség állapotába.karsayalarm. azok számára. és a szárazföld el fog tűnni a hullámok alatt. Arra ösztönzünk benneteket. Amikor azonban eljön az idő. amire szükségetek lehet. az lesz a kötelesség. amit számotokra hátrahagytunk. Több lesz a szél… és a háziállatok nagy számban fognak elpusztulni. nagy változás kezdődik… kezdődött… a szülőbolygótokon belül. A vizeitek felmelegednek arra a szintre. A Föld kettéválik.Arvisura. Összeállította: Karsay István www. A tudásunk kristályosodott ki benne. a tengerek és az óceánok felemelkednek. szemelvények. és a többiben. szeressék. hogy a holocaust csökkenthető legyen. és egy kisülés halad át a Földből az atmoszférába. akik a spirituális tudást keresik. kiknek tudása és spirituális fejlettsége erre az útra terel benneteket. Ebben az edényben. és hogy nagy katasztrófák várnak a Földre. mindent megtaláltok. és tanácsokkal szolgáljanak a számára. A mágneses mező áttevődik. ahová nem lenne szabad. hogy a katasztrófa miatt. hogy elmondjuk. Ismertető. És ezért is hagytuk hátra számotokra ezeket az edényeket. amiket átadtunk.

És valóban ez volt a leghatásosabb és legértékesebb ajándék. és ha tudjuk a módját. Ezek tökéletesen makulátlan kristálykoponyák voltak. A más bolygókról származó vének kioktatták a Föld gyermekeit. és volt egy időszak. melyből a fejlődés a szárba szökkenhetett. A Megcsavart Hajszálak öregjei a következőket mondták el: „Kezdetben 12 világ létezett az emberi élet számára. mint éneklő „koponyákra”. melyet napjainkban benépesítünk. ehhez hozzá is férhetünk. két hatalmas kupola . Valamennyi kristálykoponya roppant mennyiségű adatot foglal magában. és a vének egy Osiriaconwiya nevű bolygón találkoztak. a rejtett bölcseletek iskoláit. mert ez volt a gyökér.és Dél Amerikából. hogy felépítsenek négy nagy civilizációt: Lemuria. ez volt az alap. És segítették a Föld népeit. mert ez a legkevésbé fejlett az ember által belakott bolygók közül. és ezt a tudást egy holografikus számítógépbe – legalábbis modern kifejezéseinkkel így tudnánk leírni – táplálta: egy kristálykoponyába.világ valamennyi tudását beletáplálták. melyek az óceán alatt helyezkedtek el.karsayalarm. Az öregek megtalálták a módját. Közép. a Szíriusztól számítva. hogy nagy misztikus iskolákat hozzanak létre. Ez Föld nagyanya. Ez volt a legnagyobb ajándék. akárcsak a mi koponyánknak.Arvisura. Ez a negyedik bolygó a Nagy Kutya csillagtól.egy vörös és egy kék – segítségével. A mi nyelvünkön Eheytomának nevezzük. Akárhogy is. A legjobban talán úgy érthetjük meg ezeket. hogy képesek legyenek kommunikálni a „kétlábúakkal”. idelent Föld nagyanyán.hu Egy időőrző elbeszélése Az őslakos amerikaiak között a mesélés hagyománya az eszköze annak. 63 . Ismertető. amit „a szent pajzsok tanításának” hívnak. Ezek a kozmikus vének megtalálták a módját. hogy a Föld lakóival saját bolygójukról kommunikáljanak. hiszen ez volt a tudás ajándéka. szemelvények. Valójában tehát 12 planétából álló nagy család vagyunk. fogalmak. hogy megtanítsák Föld nagyanya gyermekeit. hogy a titkos tanításaikat egymásnak generációról generációra átadják. A koponyáknak mozgatható volt az állkapcsa. majd idehozták őket. és az emberek által benépesített 12 – általunk „szent 12” planétának vagy a „nagyanyáknak” nevezett . Mu. Ezek a planéták különböző napok körül keringtek. akik több mint 400 különböző néptörzs tagjait foglalják magukba az egész Észak-. és nekik adták. Mieyhun és Atlantisz civilizációit. amit a Föld gyermekei kaphattak. Összeállította: Karsay István www. és munkálkodni kezdtek. ezért gyakorta utalnak rájuk úgy. és titkos gyógyító szervezeteket. kozmikus véneink fogták a Bárkát. A többi bolygók mindegyike vette felgyülemlett tudását. És arra használták fel a koponyák tudását. de a „gyermekek bolygóját” is értjük alatta. és a teljes konfiguráció az „Osiriaconwiya Bárkája” nevet viseli. és itt találkoztak a vének. hogy megvitassák a „gyermekek bolygójának” helyzetét – ez az a planéta. ha elképzeljük azokat a számítógépeket. melyekkel napjainkban nagy mennyiségű információ is tárolhatóvá és elérhetővé válik a számunkra. Eredetileg tehát ez történt. amikor óriási fejlődés ment végbe. melyre minden felépülhetett. A cherokee-k Megcsavart Hajszálaknak nevezik ezeket az embereket. Két napja és két holdja van.

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Kezdték széles körben elterjeszteni a tanokat. Az információ megközelítőleg 750 000 esztendővel ezelőtt érkezett meg, és 250-300 000 esztendővel ezelőtt kezdődött el a terjesztése Föld nagyanyán. A tanítások segítségével további koponyák készültek a Földön, ám ezeknek, bár életnagyságúak voltak, nem volt mozgatható az állkapcsuk. Számos ilyen koponya létezik, melyeket „beszélő koponyákként” ismerünk, hogy megkülönböztessük őket az eredeti Bárka „éneklő koponyáitól”, melyek a 12 világ valamennyi tudását tartalmazták. A koponyákat egy piramis belsejében tartották – a Bárkaként ismert, hihetetlenül hatalmas formációban. A Bárka a szent bolygókról származó, körben elhelyezett 12 koponyából állt, egy tizenharmadikkal, a leghatalmasabbal, a formáció középpontjában. Ez a tizenharmadik koponya képviselte valamennyi világ kollektív tudatát, és kapcsolódott valamennyi szent planéta tudásához. Az utazó emberek az éneklő koponyákból álló Bárkát először az „olmékként” ismert néphez vitték el, majd az vándorlásnak indult, és a maják vették át, azután az aztékok (Teotihuacanban őrizték), és napjainkban ez a tudás még mindig a Megcsavart Hajszálak birtokában van. Az aztékok arra használták fel a koponyák hatalmát, hogy másokat az irányításuk alá vonjanak; hogy visszaéljenek saját erejükkel, és hatalmassá tegyék önmagukat. Olyan hatalmassá váltak, és erejük oly pusztító méreteket öltött, hogy meg kellett őket állítani. Az egyetlen hatalom, mely képes volt megtörni az aztékokat, a spanyol birodalom volt. A Bárka még Teotihuacanban volt, amikor Cortez leigázta az amerikaiakat. A papok, akik Cortezzel érkeztek, meghallották a kristálykoponyák hírét, és azt az információt eljuttatták Rómába, a pápának is. A kor katolikus pápája pedig így rendelkezett: „Ezt a tudást meg kell szerezni.” Jobban akarta a koponyákat, mint a birodalom minden aranyát és minden gazdagságát. És, habár a Bárka akkoriban még jól el volt rejtve a föld színe alatt, a spanyol katonák eljöttek, és egy belső árulás folytán sikerült tudomást szerezniük a rejtekhelyről. Mielőtt azonban megkaparinthatták volna a kristálykoponyákat, a jaguár papok és a sas harcosok megfogták a koponyákat, és elmenekültek velük. Néhányukat a korábbi maja területekre vittek magukkal, mások Dél-Amerikába kerültek, megint mások szétszóródtak a világban. Így tehát a koponyák történelmük során első ízben itt, Föld nagyanyán elváltak egymástól. A koponyáknak odakint kell lenniük és vándorolniuk, hogy távol legyenek egymástól, míg el nem jönnek azok az idők, hogy megtanulunk osztozni egymással a tudáson, gondoskodunk egymásról, tanítjuk egymást, és békés, harmonikus világot teremtünk Föld nagyanyán. Azt azonban mindenki tudja, hogy napjainkban Föld nagyanyán nem ez történik, ezért a koponyáknak továbbra is odakint kell lenniük, és vándorolniuk. A legenda viszont úgy tartja, hogy egyszer valamennyien vissza fognak térni a családjukhoz; ha az a család végre hajlandó lesz felnőni, megérni, és békében csatlakozni a bolygók családjához. Ez tehát a legenda, amit tanítóm mesélt el nekem, és neki annak előtte az ő tanítója, a Megcsavart Hajszálak tradíciói szerint.” 64

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Jamie Sams elbeszélése „Az a világnézet, mely tudósaitok és akadémikusaitok sajátja, minden, csak nem az emberiség és annak történelmének nézőpontja, és nagyon is beszűkült látásmód. Ez a beszűkült látásmód az oka, hogy egyetlen archeológus sem képes valódi magyarázatot adni a kristálykoponyák csodájára. Nem tudják megmagyarázni még Teotihuacan piramisait sem, vagy azokat, melyek az ősi Egyiptomból származnak. Képtelenek magyarázatot találni a roppant kőtömbökre, melyeket a perui inka birodalom használt. Nem találnak választ rá, hogy mi – ilyen egyszerű és primitív emberek – hogyan voltunk képesek azokat mozgatni. Nem tudják megmagyarázni, hogy népem hogyan tett szert arra a technikai precizitásra, mely az ilyen épületek létrehozásához szükséges. Senki sem tudja megmagyarázni, hogyan készültek a piramisok, és hogyan lehetséges az, hogy éppen a legősibb példányok lettek a legpontosabban és legszebben kialakítva. Nem találnak rá magyarázatot, hogyan lehettek az ősi egyiptomiak, vagy olmékok, maják és aztékok közönséges törzsekből egyik napról a másikra építőmesterek. Attól tartok, ez a beszűkült látásmód még most sem engedi láttatni a mi igazságunkat, de azért én elmondom nektek, mert a Szellem kért arra, hogy így tegyek. Amit el fogok mondani nektek, titokban volt tartva az európaiak előtt, mióta azok csak megérkeztek a Teknős-szigetre, most azonban eljött az idő, és fel fogunk szólalni. Tudjátok, a földönkívüliek voltak azok – ahogyan ti nevezitek őket – akik elhozták nekünk a kristálykoponyákat. Mi „égi isteneknek” vagy „égi embereknek” nevezzük őket. Ezek az égi emberek a Víz Harmadik Világának vége felé keresték fel a Földet. A Víz Harmadik Világa hosszú-hosszú idővel ezelőtt zajlott, még a kontinentális sodródás előtt, amikor a világ valamennyi földtömege egyetlen, Teknős-szigetként ismert kontinenst alkotott. Az égi istenek a kezdetek kezdete óta látogatták a Földet, és azóta is több alkalommal eljöttek ide. Gyakorta nagy tanítóként emlegették őket, és olyan neveket kaptak, mint Közép-Amerikában Quetzalcoatl, vagy Dél-Amerikában Viracocha. Sokszor jöttek olyankor, amikor az emberiség éppen küzdelmet folytatott egymással, vagy olyankor, amikor nem voltak törvények, vagy egyéb okokból éltünk szegényes életet. Segítőkként léptek fel, gyógyítókként; megpróbálták megtanítani az emberiséget, hogy békében éljen. Ezek az égi istenek segítették a korai embereket abban is, hogy a klasszikus világ csodáit létrehozhassák. Az emberiség átalakult a saját galaxisunkból, de más bolygókról származó lényekkel való kapcsolattartás során. Kulcsszerepet kezdett játszani a fejlődésben, és sokkal nagyobb mértékben, mint azt képzelnénk. De amit el szándékozok mondani, sokkal mélyebbre nyúlik vissza. Elvisz bennünket legkorábbi őseink idejébe. Elmondom nektek a teremtés igaz történetét úgy, ahogyan annak idején én is hallottam az őseimtől. Kezdetben béke honolt a Földön. Az emberek, akik akkoriban éltek, nem voltak homo sapiensek, ahogyan ma ismerjük őket. Ti Neander-völgyi emberként ismeritek ezt a típust, de mi „Föld-embereknek” nevezzük őket. Ez volt az aranykor, amikor a Földön az emberek és az állatok kommunikáltak egymással és harmonikus életet éltek. Számtalan legenda örökíti meg a világ minden részén ezt az aranykort. Ugyanaz, mint ami a ti Ótestamentumotokban is szerepel, Édenkert néven. 65

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

És ezt - ha ez még kényelmesebbé teszi mindennek az elfogadását – tudományos bizonyítékok is alátámasztják. Még a ti saját tudósaitok is felfedezték, hogy őseink egyáltalán nem voltak azok az agresszív ragadozók, mint amilyennek korábban hajlamosak voltunk tartani őket. Nem is olyan régen a John Hopkins egyetem tudósai ismét megvizsgálták az ősi koponyák fogazatát, és felfedezték, hogy korai ősünk szinte teljes egészében vegetáriánus volt, és hogy egyáltalán nem öldöste az állatokat. A problémát az okozta, hogy az fejlődni kezdett, a feje egyre nagyobbá és nagyobbá vált, ahogyan az agy tömege fokozatos növekedésnek indult. Ez azért történt így, mert az agy tárolta el az összes genetikai információt, ami minden generációval egyre duzzadt, és ahogy nőttek az emlékeik, úgy nőttek a fejméretek is. Ahogy a fejek egyre nagyobbak lettek, a faj női egyedeinek egyre nagyobb gondot okozott az utódok megszülése. Idővel megnövekedett a szülés közben elhalt asszonyok száma, és az egész faj továbbélése kérdőjeleződött meg. Biztosan ti is hallottatok már az evolúció történetének „hiányzó láncszeméről”, melyről a tudósaitok annyit beszélnek, de sem megmagyarázni, sem megérteni nem tudják. Bekövetkezett egy hirtelen és nagy léptékű ugrás a törzsfejlődésben, amire nincs magyarázat. Senki sem tudja, miért történt ez az óriási előrelépés, és hogy hogyan következett be ilyen rendkívüli hirtelenséggel. Nos, mindez azért történhetett így, mert pontosan akkor, amikor a Föld ebbe a krízishelyzetbe sodródott, az égi istenek – vagy „földönkívüliek”, ha úgy tetszik - eljöttek az égből, a Plejádokról, az Orionról, a Siriusról. Azért jöttek, hogy új otthonra találjanak, itt a Földön, ezen a gyönyörű kék-zöld bolygón. Az égi istenek tehát eljöttek, és elhozták magukkal a kristálykoponyákat, ajándékként a földlakóknak. Ezek a koponyák ugyanis tartalmazták a más bolygókról érkezett lények valamennyi tudását. A koponyákba volt foglalva kultúrájuk, matematikájuk, tudományaik, csillagászatuk és filozófiájuk egésze, beleértve reményeiket és álmaikat is. Lényük egésze azokban a koponyákban volt eltárolva. Elmondhatjuk, hogy nem akármilyen ajándékkal kedveskedtek nekünk! A koponyáknak azonban volt egy másik funkciójuk is. Mintaként szolgáltak egy új fajhoz. Az emlékek, melyeket az agyunkban tároltunk, átkerültek a DNS-be. Az agyunknak nem kellett már tovább növekednie. A kristálykoponyák képviselték azt az új formát, amilyenné mi váltunk, az emberiség modelljét. Ez megint olyasmi, ami a Mózes I. könyvében is megtalálható, mely elmondja: „És látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok.” Tudjátok, amikor a földönkívüliek megérkeztek ide, tudták, hogy nem lesznek hosszú életűek a mi atmoszféránkban. Így, akárcsak a földi emberek, az égi istenek is halandóak voltak. Megtörtént tehát a kölcsönös átváltozás. Ezek a földönkívüliek, „égi emberek”, egyesítették a földi emberek génjeit a sajátjukkal, hogy mindkét faj fennmaradhasson, de egy olyan új formában, mely különbözött mindkét korábbi fajtól. Talán nehéz ezt elhinni, de ez olyan valami, amit ma már nekünk is hatalmunkban áll megtenni. Nemsokára képessé válunk egyetlen állati sejt felhasználásával reprodukálni az egész állatot, ugyanakkor már ma is összeolvaszthatjuk két különálló faj génjeit, hogy létrehozzunk egy teljesen eredeti példányt. Az emberi lények tehát majdnem olyan szinten állnak ma, mint akkor földönkívüli őseink. 66

hogy a csillagokból származnak. ahogyan mi emberi lények magunkat nevezzük. a házasságból Ég és Föld között. Az életformánk teljes egészében szén alapú volt. A tudósok nemsokára fel fogják ismerni mindezt. hogy a Földet. Mert a kristálykoponyák azért vannak itt. a sziúk. Valójában a DNS-nek is ezért van két ága. a teremtés látható és láthatatlan aspektusai között. hogy eszünkbe idézzék közös eredetünket. Az őslakosok mindig is tudták. Vannak olyanok. A tudósaitok nemsokára ezt is felfedezik majd. 67 . szemelvények. hogy a Földről jöttünk. a dogon. míg a teleszkópjaink eléggé fejlettek nem lettek ahhoz. valóban két egymáshoz közeli csillagról van szó. fehérek. A kristálykoponyák az eredeti reprezentánsai annak az új formának. amiért a koponyák kvarckristályból készültek. Egyedül ezúton volt biztosítható mind a földönkívüli. Mindkét pártnak igaza van. hogy ki vagy. a cherokee-k mind azt állítják. Az én népem azt mondja. és honnét jöttél”. barnák. Van egy afrikai törzs. Emlékezz rá. mely az univerzum egészéhez kapcsol bennünket. hogy egy fajként éljünk tovább a Földön. sárgák. a másik égi őseinkét. a Napot. hogy a más életformák számos más bolygót is benépesítenek. nemcsak Amerikában – eredetükkel kapcsolatban a csillagokról és az ősi égi istenekről beszélnek. akárcsak Földanyánk. új életformákat hoztak létre. Ők az emberiség modelljei. Csillagközi őseink azonban már hosszú-hosszú idővel ezelőtt elérték ezt a szintet. Mostanra már a csillagok körül keringő bolygókat is felfedezhettük. És ez a béke üzenete az emberiség egésze számára. ahogyan a kristálykoponyák az eredetünkkel és végzetünkkel kapcsolatos információkat tartalmazzák. Valamennyien osztozunk ugyanabban a közös háttérben: feketék. és kölcsönös kapcsolatrendszerünk megértésének terén – máris hihetetlen hatalom birtokosai vagyunk.karsayalarm. még saját galaxisunk határain belül is. Így tehát részünkké vált az a kristályos mátrix. Senki sem hitt nekik egészen addig. A maják. saját lényünk szilikon struktúrája. és ehhez a hálóhoz kapcsolódik. Ez az oka. Valamennyien kettős ősiséggel és genetikus emlékekkel rendelkezünk. fogalmak. Ezért vonzzák a kristálykoponyák magukhoz az embereket. hogy az ősei a Siriusról jöttek.hu Habár számos területen kell még előrelépnünk – nem utolsósorban a Földanya iránti nagyobb tisztelet. Az általuk létrehozott faj lett a homo sapiens. hogy a bennszülött népek – szerte a világon. Ránézünk a koponyára. Az univerzum egésze egy struktúra és szervező elv szerint épül fel. és minden más planétát egy kristályos struktúra roppant méretű hálója fogja egybe. és eszünkbe jutnak saját szöveteink. És ez csak az egyik eleme annak. a tudást. hogy valamennyiünkben ott a szén és a szilikon struktúra. Összeállította: Karsay István www. Nemsokára igazolni tudjuk majd azt is. hogy felismerhessük. és teljesen új fajokat. Ismertető. A háló hangból és színekből szövődött. Mert ez a Föld valamennyi lakójának öröksége. akik azt állítják. „Emlékezz az őseidre. Eredetileg az egyik szál tartalmazta a mi földi emlékeinket. A szilikon azonban most már ott van a vérünkben. mely a galaxis többi részéhez köt bennünket. amivé lettünk.Arvisura. Ennek a Földnek valamennyi lakója ebből a forrásból ered. mind az ember előtti fajok továbbélése. és mi megtaláltuk a módját. vörösek. És az egyik ok. mert a szilikont az égi istenek vezették be saját genetikus struktúránkba. mely mindig is azt állította. amit ők egy kettős csillagrendszernek tartanak. mert felszabadítják a belső tudást.

amit korábban elképzeltünk. Ha ugyanis a múltunk különbözik mindattól. aminek korábban tartottad. Hogy elhiszed-e. hogy ez jelentősen megnöveli majd a lehetőségeket. azt válaszolta. sőt valójában nem is számít. 68 . A Hathorok meglehetősen könnyen kapcsolatban tudnak lépni az emberekkel. Az ő tanításuk lett az alapja a hang használatával kapcsolatos egyedi technikájuknak és gyakorlatuknak. e. mert ráébreszt arra. Atlantisz már elpusztult. hogy a mikor a médium rákérdezett a vele kommunikáló Hathor nevére.000 körül jártak. és ez már önmagában véve is fejlődés lesz. hogy Avar-nak hívják. azaz látomásként. 10. Egyszer. aki a Fehér Testvériség néven ismert intergalaktikus tanács tagja. ez a kontaktus nem fizikai formában szokott történni. én nem kérem tőled azt. Ők segítették az egyiptomi Misztérium iskolák létrejöttét és fejlődését is. Összeállította: Karsay István www. Ismertető. intuícióként és álombeli megjelenésként tapasztalhatják.000-ben. A Hathorok állítása szerint mikor itt jártak Kr. de a jelennel és a jövővel kapcsolatban is. És ez jelen pillanatban a legfontosabb. a történelemnek ebben a szakaszában nem kiemelt fontosságú. Fenn is maradt róluk néhány ábrázolás Egyiptomban. fogalmak. a történet abból a szempontból mindenképpen fontos. e. De a Hathorok kapcsolatban álltak a tibeti lámákkal is a tibeti buddhizmus kialakulása idején. Hamarosan úgyis meg fogod érteni. és azt fogod látni. Állítása szerint Sanat Kumara kérésére érkeztek ide. ez segít neked abban. 10. hogy a helyed a világban nem szükségszerűen olyan. de létezik egy Hathor nevű földönkívüli faj is. szemelvények. Az arktúriaiak és a fiastyúkbeliek is Észak-Afrikába irányították néhány beavatott emberüket. hogy a múlt története talán nem feltétlenül az. Érdekes megjegyezni. amit te mindig is annak tartottál.” A Hathorok Az alábbi – Hathorokra vonatkozó . hogy feltétel nélkül higgy el mindent. hogy a bolygó történelme és saját eredeted sem olyan. Mivel ők egy magasabban fejlett civilizáció tagjai. hogy többet gondolj a múltra. többet az emberiség múltjára. azaz tisztánhallásként és tisztánlátásként. hogy ez önmagában újabb lehetőségeket tár fel nem csak a múlttal.Arvisura. könyvéből származnak. aholis Kr. akkor talán a jövőnk is másmilyen lehet és lesz. ha majd belátod.karsayalarm. Ha másért nem is. mint amilyennek napjainkban elképzeljük. Hator – az egyiptomi termékenység-istennője volt. A kapcsolatteremtést az emberek általában éteri hangüzenetként. akiket Egyiptomba irányítottak. belátod majd. most azonnal. Ha egyszer megnyitod magad annak megértése előtt. amilyennek korábban tartottad.hu Nézd. De együttműködtek néhány atlantiszi és lemúriai beavatottal is. és saját személyes múltadra. magasabb rezgésszámmal.információk a Tom Kenyon és Virginia Essene: A Hathorok c.

Képesek egy hangot egy órán keresztül is kitartani. Az egyidejű légzés. fél-egy órán keresztül. De csak ritkán jelennek meg így. Összeállította: Karsay István www. hisz az ő természetes formájuk a fénytest. akiknek szintén van hajuk. Az ankh hangja – beavatási szertartás vezetése csak egy volt a sok minden közül. A hangot egy Hathor hozza létre. hosszú kezű-lábú humaniodokat látnánk magunk előtt.Arvisura. Ahhoz hasonlít. de a rezgésszint váltás az alapja a közlekedési eszközeik működésének is. Az egyik egyiptomi beavatási folyamat alatt – amely a Nagy Piramisban megy végbe – az ankhot is megszólaltatják. ha akarnak meg tudnak jelenni fizikai testben is. és az egyensúly beállításáért tettek. A Hathorok évtizedekig tartózkodtak a Földön. fogalmak. mint amikor a légzéssel egy időben adjuk ki az óm hangot. nagy és hegyes fülű. nagy fejű.hu Elmondásuk szerint. Elsősorban a test gyógyításának. Ismertető.8 m magasak. amit összefogva hordanak. A Hathorok megtanulták. A didgeridoo-n játszó őslakosok körkörösen lélegeznek. mialatt kontrollálják a levegő áramlását a testükben. DNS-ük 12 szálból áll. Hosszú-hosszú időn át segítették az embereket a Földön szeretetükkel. szemelvények. és folyamatosan hallatja kb. könyvéből származik: „A Hathorok 3-4. és folyamatos hangképzés nem ismeretlen ma sem.” 69 . mialatt az orrukon keresztül beszívták a levegőt a tüdejükbe. hogyan kell szünet nélkül hangot kiadni. az emberiség megsegítésére. és a hagról való hihetetlen tudásukkal.karsayalarm. ekkor 3-4 méter magas. A következő idézet pedig Drunvalo Melchizedek: Az élet virága ősi titkai c. majd a szájukon át kilélegeztek. és a természeti egyensúly visszaállításának eszköze. amit értünk. Változtatni képesek tehát a saját rezgésszintjüket.

Ezt a Teremburát. a Rossz-Szellemek vezére azonban belopódzott az emberek szívébe és rábírta a dölyfös gazdagokat. hogy azok hangja mellett a JóSzellemek segítségével az Égiek segítségét kérjék. Ezeken a csillag-ablakokon figyelik az ősök az utódaikat. amely a középső világot elválasztotta az alsó világtól. melyekre ezúton szeretnénk felhívni mindenki figyelmét. Összeállította: Karsay István www.(A) – részletek (Kr. Tekintettel arra. Ezek túlnyomó többsége más irodalomban fellelt szövegek. Ata-Isis amikor látta. a megnyugodott lelkek birodalmába. bőven termett a föld.” „Mind a 24 sámán elmondta. hadd pusztuljanak el a hitetlenek. dobot készítettek. Azért az égi tudással rendelkező sámánok a megholtak lelkeivel beszélhetnek. a legfelsőbb Égi-Atyának. melyen át beléphet mindenki a Terembura kapuján az első égbe. dőlt betűs részek jelzik az általunk különösen fontosnak vélt üzeneteket. megparancsolta a vöröshasú cethalnak.hu Misztikus vonatkozások és földönkívüliekre történő utalások az Arvisurákban Az alábbiakban igyekeztünk kivonatolni az Arvisurából azokat a szövegrészeket. üljenek hajókra. hogy bejuthassanak a második vagy harmadik égbe. sok jó gyümölcsöt.Arvisura. akkor az ősök szelleme megkéri a Jó-szellemeket: segítsék utódaikat az Élet harcaiban. így nem jelöltünk meg minden egyes rovást. Ekkor a jó és hívő emberek hajókra szálltak.e. hogy rázza meg a hátán Ataist. a kék színű sátorlepedőt nagyon erősnek alkotta meg a Világfelügyelő Aranyfejedelem. melyek misztikus vonatkozásokat. szemelvények. mivel égi szemeikkel láthatják és hallhatják őket. hanem építsenek égig érő palotát. ahol a tóremek nagy bőséget teremtettek.) „Ekkor a Világfelügyelő Aranyfejedelem megalkotta a nagy Teremburát. a boldogság földjét. 70 .karsayalarm. illetve földönkívüliekre történő utalásokat hordoznak magukban. Amint látható. Hét nap és hét éjszakán jártak a Jó-Szellemek jurtáról-jurtára és a jó embereknek megparancsolták. 1. aholis igyekeztünk némi magyarázatot hozzáfűzni az olvasottakhoz. de a jók megmaradjanak. A kiemelt. hogy a dölyfös gazdagok az Égi-Lelkek ellen cselekszenek. a lista még messze nem teljes. Itt soha nem volt bogarat fagyasztó tél. hogy az elrontott régi életüket rendezzék. hogy több helyen szerepelnek ismétlések. A vastagon szedett és aláhúzott címszavak esetében pedig további hivatkozások nyithatók meg. 4040-4020. Ármány. amit a jó és rossz-szellemektől hallottak a Föld-Anyáról. Amelyik gyermek tiszteli a szüleit és őseit. Kaltes-asszony pedig a saját kezével formált emberekbe lehelte a Jó-szellemnek lelkét. fogalmak. mert Ata-Isis elpusztítja a megromlott lelkek birodalmát. hogy mennyire érvényesülnek erkölcseik a földi szinteken. hogy az Égi-Lelkek az alsó világot és annak megerősített csillag-ablakait elbírják tartani. Ismertető. ne hallgassanak a Jó-Szellemek sámánjaira. Utolsónak Agaba fősámán kötötte fel a szertartási övet és így szólt: Amikor Joli tórem megteremtette a Földet. Ata-Isisnek kérésére elültette a vöröshasú cethal hátán a tengerből felhozott termékeny földre az égigérő szent fa magvát. ahol a megholtak lelkei tanyáznak. de igyekszünk azt mihamarabb tovább bővíteni. Ugyanis a nyugtalan lelkek az elintézetlen dolgaik végzésére kötelesek visszajönni a földre.

a Földiekkel párosodott. Kaltes-asszony birodalmából a fiatalság különböző magvakat hozott meghonosításra és az egyes földrészeken termett növényeket ezzel keresztezve Földünk terményei megváltoztak. bölcs Agaba örökségét. mint Joli-Tórem birodalmában. Agaba népe az égi lakók parancsára három pár szelídített lovat és három üst kölest hozott. Atlantiszt a tengerbe süllyesztette. Az üstökös sárkánykígyó farka azonban mégis el tudta érni a Földet és Joli-Tórem legkedvesebb földrészét.” „A Világfelügyelő Aranyfejedelem megajándékozta ezeket a törzseket nyíllal és kutyákkal.(B) – részletek – (Kr. Annak is megtalálták a gyógymódját. kettőt meg balra és a termőföldet az egyik Nagyvíztől a másik Nagyvízig kiterjesztette. ezért mérgében elküldte az üstökös sárkánykígyót az égi gyermekek bolygóinak megzavarására. Agaba fősámán javaslatára a Világfelügyelő Aranyfejedelem a 24 folyóvölgy törzseit összehívatta az aratási ünnepre. hogy az Aranyfejedelem hármat lépett jobbra.) „A Világfelügyelő Aranyfejedelem hamar rájött. a hátán lévő hordalék többfelé vált és a hordalékföldek között a tenger lett úrrá. fogalmak. 71 . Mivel a Vöröshasú Cethal elég gyakran megmozdult.” 1. Megfigyelték. hogy Kaltes-asszony földjén az emberek sokkal okosabbak és fejlettebbek. és ha megerősödnek. A kiterjesztett földet vegyék uralmuk alá. Volt rá eset. A földi életet figyelő 24 legfelsőbb Égi-lakó felajánlotta segítségét az eddig csak nyíllal és kutyákkal vadászóknak. ezért Joli-Tórem Földjén visszamaradtak az utasai. Az ősi Szelek-asszonya gyakran összeveszett az Ata-Isis birodalombeliekkel.Arvisura. Ha valamelyik özveggyé vált. Ezért a további nemzedékekben szokásossá váltak a kevert házasságok. szemelvények. Összeállította: Karsay István www. Joli-Tórem Földjének szép fejlődését is megirigyelte. Ismertető. foglalják vissza a termékeny síkságot. mint Kaltesasszony földjén. csak az értelmük volt elmaradottabb. Kaltes-asszony és Joli-Tórem azonban ezt hamarább észrevette és a Földet kitérítette az útjából. Ezért Hadur-Tórem olyan repülőket szerkesztett. 4040-4000. hogy ne pusztuljanak el annyian a járványos betegségekben. Agaba tudomására hozta a harcosoknak. Először a Kaltesasszony birodalombeli férfiak és nők egymás között szaporodtak. az ajándék lovakat pedig tovább szaporítsák. Ezért a Világfelügyelő Aranyfejedelem által szerkesztett szekérrel látogatást tettek Joli-Tórem Földjére. majd megrázta a hátát és elcsúszott a nagy vízben. s így egészséges utódok születtek. hogy az Égi-járművek hajtóműve elromlott és azt a Világfelügyelő Aranyfejedelem sem tudta megjavítani. ezért Kemi-asszony Holdját az üstökös sárkánykígyó farkával a Földünkhöz vágatta. hogy az így született gyermekek egészségesebbek lettek.karsayalarm. hogy megkönnyítse az életüket. Kaza sámán fia Ruda-Tórem parancsára megtanította ekével hasogatni a legelőt a zab és kölesmag vetéséhez. hogy az élet harcaiban megsegítik őket. amelyiken Kaltes-asszony birodalmából Joli-Tórem Földjének tájait meglátogathatják.hu Ekkor a vöröshasú cethal tüzet fújt a nagy Teremburáig. Ugyanis az ősvízből ott is olyan élőlények fejlődtek.e.

Úgy gondolták. Ez a szokás akkor szűnt meg. Itt az 5 férfi és 3 nő először egymás között házasodott. hogy megszüntették az emberevést. mert a jégmezőkön csak az erős. Az ilyen torzszülötteket lakatlan szigeteken gyűjtötték össze.Arvisura. azaz tízezer tűzszerzési évnek a szellemi fölényét nem lehet olyan gyorsan behozni. hogy induljanak el melegebb tájak felé. ezért az Égi férfiak a Földünk asszonyaival párosodtak. hogy „emberek szeressétek egymást!”. Tőlünk visszarepülve jelentették. 10 000 tűzszerzési évvel magasabb műveltségének egyik bizonyítéka az volt. mellyel gondolataikat maradandóan megörökíthették. Ezen katasztrófát Kaltes -asszony földjéről is megfigyelték. mert 1 tömény. Mivel legtöbbször csak férfiak jöttek Földünkre.” 72 . aki gyermekszülésben megbénult. amit Anyahita a róla elnevezett „Arvisura” feljegyzésekben megörökített. amely egy kissé kiemelkedett az ősvízből. Amikor a hóviharok a Földön lecsendesedtek. Kaltes-asszony szekereiről vagy Kaltes-asszony lámpácskáiról még sokáig fogják figyelni társföldünk bölcsei a mi Földünket és örülnek a fejlődésünknek. majd később a régebbi időkben Kaltes-asszony földjéről jött keverék leszármazottakkal is. hogy hozzájuk hasonlóan a Hold Joli-Tórem Földjén is állandó mozgásba hozta a vizeket. akik a magasabb tudománnyal rendelkező Kaltes-asszony birodalmának tudásával is rendelkeztek.karsayalarm. Anyahita.hu A farokcsapás következtében nagyon lehűlt a levegő. hogy ezen örök-mozgás a vizekben Joli-Tórem Földjén is gyorsabb fejlődést hoz. égi-földi keveredésű ifjúságot az Égi birodalomból hozott újabb rovásírásra. hogy Kaltes-asszony birodalmában közben a tudománnyal előbbre ne haladjanak. Eleinte minden ötödik gyermekük vagy kígyó-testű és ember-fejű. Földi hatalmasságok soha nem tudnak eléje akadályokat gördíteni. Joli-Tórem Földjén az ősi időben szokásban. A csupán Égiektől származók lettek a beavatottak. ezért a melegebb vidékek felé iparkodtak az állataikkal és járműveikkel. vagy medve-végtagú és ember-ábrázatú volt.” „Kaltes-asszony birodalmából. hogy az Égiektől származókat védelmezzék. Égi eredetű tanítás volt. amikor Anyahita és 7 társa Égi-szekere elromlott és kénytelenek voltak Ataiszban maradni. hogy a törzsek a fiatal lányokat és gyermekeket elrabolták egymástól és megették. fogalmak. Mivel az Égiekkel keveredettek sokkal okosabbak voltak. Így is minden tizediket tönkretette az ősi Szél-asszony. nyúlszájú és farkastorkú torzszülötteket azonban hátrahagyták. a Kaltes-asszony birodalmában lévő tudósok továbbfejlesztették Kaltes-asszony szekerét.” „A Kaltes-asszony szekerén érkező beavatott emberek ősi. megtanította a Kaltes-asszony birodalmából jött. és újabb repülő szekeret küldtek Joli-Tórem Földjére. szívós. medvelábú. A haltestű. Ataisz felé mentek. A kevésbé torzszülötteket településeik szélein őrségként alkalmazták. szemelvények. fejlett gondolkozású beavatottak és kevert emberek tudtak fele-fele arányban átvergődni. Az Égi-eredetű beavatottak mindig tudnak egymással érintkezni még nagy távolságokból is a gondolat-rezgések továbbításával. Ismertető. Ez a rezgés gyorsabban terjed a hangnál és a fénynél is. és azon már biztonságosabb volt Joli-Tórem Földjét felkeresni. A nagy katasztrófák és a Holddal való összeütközés következtében fellépő hideg korszakokban e beavatottak értesítették az Égiekkel kevert nagy tudású hozzátartozóikat. Összeállította: Karsay István www.

szemelvények.karsayalarm. Ibolya. Ataiszba. de amikor Anyahitának a délceg Armogurtól a harmadik fia. hogy holdtöltéig mit hoz a jövő. Agaba fősámán is mindig a bogláros fejdíszhez fordult. az úzokhoz került. hogy Ataiszban maradnak és Joli-Tórem népével összeházasodnak. a ködben nekiütődtek a Kékleny hegység szikláinak. még fegyveresen is őrizni kell. Ezt csak a menyasszony és a vőlegény hallhatja meg. medvetoros évben Agaba azt kérdezte. Ekkor a bogláros menyasszonyi fejdísz megszólalt: Rakjatok meg három hajót mindenfélével és menjetek el Ordoszba. Joli-Tórem úgy döntött: Mindig a legerősebb törzs. 4028.) „Agabának két leánya volt. ahol békesség és boldogság vár rátok! A beszélő bogláros fejdísz a 24 Hun Törzsszövetség negyedik törzséhez. A szerencsétlenség után elhatározták. és még szerencséjük volt.” „A Kaltes-asszony földjéről jöttek minden kísérleti leszállásnál hoztak magukkal magvakat és Joli-Tórem Földjén meghonosították azokat. a kis menyasszony a titkok szentélyében Joli-Tóremhez fordult. Összeállította: Karsay István www. jelenleg a kaza és széki hunok törzse legyen a 24 Hun Törzsszövetség vezető ereje.e. de már itt kifejlődött delfinekkel játszadoztak a fürdőmedencékben. Különben is. amelyik minden almafa virágzáskor beszélni kezd és elmondja. Minden negyedik évben egy kegyhelyet kellett építeniük. és ettől kezdve csak az Égi tudományokkal foglalkozott. akkor elveszíti beszélő képességét s így megszűnik az összeköttetés Joli-Tórem és az emberek között. Uzapani és Ibolya utódainak egy szent rejtekhelyen kell őrizni a mindentudó fejdíszt. Ismertető. 73 . a kisebbik örökölte a Nagyvízen túlról hozott menyasszonyi bogláros fejdíszt.Arvisura. Így Kaltes-asszony birodalmának lakóival a gondolatrezgésekkel fenn tudták tartani a kapcsolatukat. Amikor visszafele indultak. A bogláros fejdísz népe örökké élni fog. és fogadták a Kaltes-asszony birodalmából érkezőket. míg Uzapani. hogy örökké éljen Joli-Tórem népe.hu „A Bálványon is foglalkoztak az égbolt megfigyelésével.” „Az Élet-gyökerét. és az onnan hozott.(A) – részlet – (Kr. az úzok ifjú sámánja csak második lett. hogy kisebb sérülésekkel megúszták.” 3. amelyet Kaltes-asszony birodalmából hoztak. ha valamiben döntenie kellett. Egy darabig az 5 férfi anyasági csoportban élt a 3 nővel. A jövevények megállapítása szerint Földünk egyre inkább eltávolodik Kaltes-asszony birodalmától. hogy mitévők legyenek a kinajok nyomása miatt. Ez a beavatott eledelek készítéséhez kellett. fogalmak. Aton megszületett. a sámánok előzködésén Batour lett az első. Nyájaikat a Kaltes-asszony birodalombeli Pulikkal őriztették. a Bálvány és Kékleny hegységek árnyékos oldalán még termelték.„ „Anyahitával együtt még 5 férfi és 2 nő ereszkedett le Kaltes-asszony birodalmából. Ezt nagy titokban kell tartani. mert Joli-Tórem nem hagyja elpusztulni az ő népét. a szülés közben a lábára megbénult. mert ha nem kerülhet minden negyedik évben új helyre a szépséges boglár. Például a 12. hogy ki legyen az utódja.

10 000. aki a bölcs és okos Földanya akaratát mindig megtudhatja Joli-Tórem kegyhelyén és így népe örökké élni fog. akik Uruk népét meg akarják tanítani Kaltes-asszony földjének legmagasabb tudományára. Ezen magasabb műveltségű emberek egy része más-más okból itt maradt a Földünkön és az őslakókkal összeházasodva szaporodott. hogy az emberevésből kiemelkedő népek tudását minél magasabb fokra emeljék. A Holddal való érintkezés miatti legutolsó jégkorszak alatt Ataiszban jött létre a kaltesi beavatottak központja.(A) – részletek – (Kr. hogy felül emberek voltak. Pintor és Nippur városában lévő beavatottakkal is állandó összeköttetésben állottak.” 74 . a Kékleny-hegység mágnesessége miatt. hogy a társbolygónk. Ataisz elmenekült beavatottjai a Napisten Birodalmába készülő Aran és a Mari birodalmába induló Mari aranyasszony 1-1 Kaltes-asszony földjéről jött beavatottal Élisten városán keresztül Szakarába és Vanisten városán át Magyarkába tették át székhelyüket. de aztán megtanultak egy nyelven beszélni. Lakói Kaltes-asszony szekerével több hullámban érkeztek a mi Földünkre. Sokáig ott állt Kaltes-asszony szekere a vízen. Ha a naptevékenység miatt a természet jéggel borította az északi és déli részeket. de aztán a régebbi beavatottak utódaival szaporodtak tovább. de a gondolatrezgések útján az Úr. olyan leányok úsztak a partra. 4000-3981.” 4. beavatott óm-jelzésű fiatalokkal foglalkozott. Sajnos. melyet az úzok JoliTórem Földjének neveznek.) „Batour a Kaltes-asszony földjéről származó. de Kaltes-asszony földjének távolodása miatt később már csak a magasabb fokozatú beavatottak tudták az adásokat fogadni. Ezek a beavatottak a gondolatrezgések útján több-kevesebb sikerrel fogadni tudták a Kaltes-asszony földjének adásait. Az volt a céljuk. Az ataiszi menekültek megijedtek.hu Uzapani azonban kedvesebb volt Joli-Tórem előtt. A legerősebb beavatott fokozatú fejedelmi személy a 43-dik medvetoros évben Sikila ifjúsági aranyasszony volt. hogy az úzok teremtés felfogásában igaz azon elmélet. az ordoszi új. hogy elvitték őket a bogláros fejdísz szentélyébe és ott versengtek. csupán Aran beavatott fejedelmi lány merészkedett a tengerpartra és ott gondoltrezgésekkel megértette: az Ég fiai és leányai érkeztek. három holdtöltéig megpihent és akkor csoda történt: Kaltes-asszony szekerén Égiek érkeztek és a tengerre leszálltak. amelyet Kaltes-asszony földjének neveznek. titkos adásokon tudatta.Arvisura. ahol egy szigetet hoztak létre. Összeállította: Karsay István www. kinek mondja a legtöbbet a beszélő kő. fogalmak. amely aztán Arvisura Anyahita 8 tagú csoportját befogadta. s ezért Úrban akarnak élni.” „Amikor Buda kőfaragó fejedelem Úr városának templomát felépítette. azaz 1 tömény évvel magasabb szellemi műveltséggel rendelkezik.e. szemelvények.karsayalarm. Beavatottsági fokozatukat úgy mérték meg. Kaltes-asszony szekerük megsérült és így visszamaradtak Ataiszban. Ismertető. Először csak gondoltarezgésekkel tudtak velük a beavatottak értekezni. Amikor az Égiek élelme elfogyott. Először csak egymás között szaporodott az 5 férfi és a 3 nő. míg alul halfarokban végződtek. mert ő lett a vándorló bogláros fejdísz örököse.„ „Sikila Óm-jelzésű beavatott a 3 éves képzésen. a kaltesi beavatottaktól származó emberek a melegebb részek felé igyekeztek és különböző helyeken állították fel a tudás központját.

Arvisura-Anyahita magával hozta az Élet-gyökeret.” „Viszont a beavatott központok tudták. mind a rovások sokaságának kialakítása során. Hárpia-Tórem által beleavatkoznak az életünkbe. nem pedig az egymás lemészárlásában. Kaltes-asszony földjéről érkezett szekér leszállása történt. majd a kékszemű tarkós népek üldözése elől Napisten birodalmába menekültek.(B) – részlet – (Kr. hogy Kaltes-asszony birodalmának tudását csupán a Vízöntő Világhónapjában érhetjük el. hogy a kisebb vérengzések megszűnjenek. utolértük Kaltes-asszony birodalmának tudását. nemcsak mások keserves munkájának gyümölcséből élősködni. Kaltesaszony elég gyakran elküldi a szekerét hozzánk az Égiek beavatott embereivel. 3981-3965.hu „Az állandóan úton lévő beavatottak és rokonlátogatók mind a szellemi. hogy felismerjék.) „Az Égből jöttek tanítása nyomán az emberevés mellett a túlzott húsfogyasztást is megtiltották. hogy az emberi versengést a tudásban fejleszthessük. nyúl és fürj hetenként egy-egy napi fogyasztásával és minden más hús fogyasztásának megszüntetésével minden ember szervezetében ellenanyag fejlődhet ki. mind Úr városa mellett Földünkre szállt beavatott csoport a kétsoros árpa és búza helyett többsoros kenyérmagvakat. A nyershús fogyasztóknál elterjedt „Egyen meg a Rák” nevű betegség az Életgyökerének ésszerű fogyasztásával gyógyítható. Összeállította: Karsay István www. Ismertető. akik segítenek a fejlődésben. Így az államok irányításának a nyelve is egységes lett. szemelvények. A 10 000 tűzszerzési évvel magasabb műveltségi fokkal bíró tudomány megérkezett beavatottjai a hegyen épült gazdaságokból irányították a tudás elterjesztését.e.” „ Kaltes-asszony birodalmából azonban mindig figyelik Joli-Tórem Földjét és ahogy a Hold hozzácsapódásakor is.e. amelynek a szárai a leginkább alkalmasak a melléképítmények fedésére. Égő-csipkebokrok bogyóinak levével. aki majd beszélhet a Rendről. Anyahita küldetése szerint meglátogathatjuk a Holdat és a többi Égi-Birodalmakat. 4000-3981. A gondolatrezgések tudományában járatos beavatott központok egységesítették a magasabb tudományok elterjedését mind az építkezéseknél. Nagyon sok időnek kell még eltelnie ahhoz.” 4.” „Úr városának közelében. Nem lesznek többé öldöklő háborúk.karsayalarm. a csillagok állása szerint minden 2160.(C) – részletek – (Kr. fogalmak. amelynek alkalmazása új gyógymódot teremtett. valamint egy újfajta gabonát hoztak. A Vízöntő jegyében álló Világhónap beszélője majd hirdetheti. Pintor feljegyzése szerint 50 tömény tűzszerzési évvel ezelőtt egy nagyobb csoport érkezett. növényi anyagok és gyümölcsök gyakori fogyasztásával.Arvisura.) „Az Égiek Rendje. csupán galamb. ha másként nem. amit a Napisten papjai őriznek. évben ad egy alacsonyabb rendű beavatottat. miszerint minden embernek munkálkodnia kell. akiknek az utódai a nagy hidegek beálltával Atlantiszba vándoroltak.” 75 . a 8500 tűzszerzési évben újabb. Ezek már írást is alkottak. mind a gyakorlati összeköttetést fenntartották.” „…mind Ménes-birodalmában.” 4.

Gondolatrezgések alapján értesült róla Kaltes-asszony Földjének központja.Ezenkívül elhoztuk a Kaltes-birodalombeli építési tudomány alkotásainak vázlatait. mert a 20-25 év alatt megsemmisülő épületek a meghosszabbodott életkor miatt nem szolgálnak ki egy emberéletet. fogalmak. A többi beavatott az Égiek által hozott étkezési meglepetésekkel a szakácsok helyiségébe ment. Étkezés közben a tízezer tűzszerzési évvel magasabb műveltségű és tudású vendégek. tehát a Nílus áradás számítás Ibos-napi bevezetése utáni 266.” „Kürtök és dobok hangjai mellett étkezésre szólították a Nagyszala tagjait. Ezen jó gyógyszereket. továbbá a halálos ítéleteket eltöröltük. hogy a kisebb tudású emberiséget a hatalmon lévők szolgaságba és örökös félelembe taszítsák. A lovasság és az élelmező csoport tagjai kezüket felemelve üdvözölték a tőlük magasabb növésű. tűzszerzési évben törvénybe iktatott Ibos-napi. tervszerű. Ezért a tudósok-bölcsek sokasága sajátítsa el a mi építkezési módunkat! . előkészítettük a magunkkal hozott gyógyszereinket. amelyek nálunk kiválóan beváltak. Az ember-ember elleni érdekek ráerőszakolása miatt keletkezett az „Egyen meg a rák” és a többi hozzá hasonló betegség. és Havarut vezetésével még 12 Joli-Tórem Földjén élő legmagasabb fokozatú beavatott Havarut új Kegyhelyére távozott. Amu főpap utódai fogják őrizni. a gondolatrezgések átvitelére való finom dobozkáikat elhelyezve. évben helyeseltük a havaruti Nagyszala megrendezését. hogy a beavatott társadalom igénybe vehesse. 76 . Ismertető. és az igen fejlett híradó dobozaink segítségével. Összeállította: Karsay István www. a mai megbeszélést is hallgatva. Az őrlovasok és a kísérő személyzet részére étkező sátrakban terítettek.karsayalarm. Ekkor a 12 érkező Égibeavatott.A 9324. A ti időszámításotok szerint 10 000 tűzszerzési évvel ezelőtt a Joli-Tórem bolygóján még szokásos háborúskodást már megszüntettük. már elfogytak és a beavatottak sem tudják ezt a betegséget a társbolygónkon gyógyítani. az asztalfőn a Nagyszala beavatottjaival kicserélték a gondolataikat és véleményüket: . 12 főnyi küldöttséget.Az Úr város körzetében való legutóbbi leszállásunk alkalmával elhoztuk a Templomgazdaságokban történő irányított. amit az Úr város melletti leszállás alkalmával küldtünk. hogy az „Egyen meg a rák” nevű betegség gyógycseppjei. amelyet az emberevő társadalom nem fog megérteni. míg a beavatottak és a vendégek részére a szent-sátorban lévő szövetség ládájára hordták az enni-innivalókat. szemelvények.hu „A két fejjel magasabb kaltesi küldött átölelte Havarut és Karun beavatott fejedelmeket és a többi beavatott felé meghajolva mosolygott. hogy hozzánk hasonló építkezési módokat vezessetek be a birodalmaitokban. mert ezen embertelen ítéletek mindig csak az uralkodó rétegek érdekeit szolgálták. ahol előkészítették az ünnepi lakomát.Arvisura. ezért útba indítottak bennünket. tűzszerzési évben. Ennek a lappangó betegségnek a gyógyító cseppjeit most elküldték bölcseink.Égi járművünkön még el tudtunk jönni Joli-Tórem társbolygónk beavatottjaihoz. azaz nálatok a Nílus áradásához kötött időszámítást helyesnek tartjuk. A 9538. . hogy az emberi fejlődésetek következő lépcsőfokaként olyan maradandó építési remekműveket alkossatok. bőséget adó gazdálkodás tudományát. Most Kaltesaszonyunk földjének tudósai azt kívánják. .

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Az Égitestek járása és a ti bölcseitek számítása szerint háborúskodások még a halak 2160. évi Világhónapban is lesznek, sőt annak vége felé fokozódni fognak. A Vízöntő Világhónap kezdetén a beavatottak hatására ráeszmél földetek emberisége, hogy háborúval nem lehet megoldani semmit. Fokozatosan abba kell hagyni a fölösleges öldökléseket, és a mi Égi rendeltetésű szokásainkat fogjátok követni. A beavatottak minden Nagyszalán folytassák az emberséges életért való küzdelmet! - Nagyon örülnek a bölcseink annak, hogy Úr város környéki Templom-gazdaságok termelési módjait a Nílus áradásának Ibos-napi számolgatásával ti is átvettétek, és a Nílus mentén 1 napi járóföldön elért bő terméssel csökkentettétek az éhség miatti emberevést. Sajnos, mióta HárpiaTórem társutasként a Hold-Anyát hozzátok szegődtette, Atlantic-Földjének a súrlódás következtében beállott elsüllyedését mi sem akadályozhatjuk meg. A süllyedés fokozatos bekövetkezése miatt még sok ember fog Bothon-Esthon és Káldia felé menekülni, ami a ti jólétetekben zavarokat fog okozni. Hold-Anya hatására a ti földeteken az ár-apály miatt fölgyorsul az élet, viszont Joli-Tórem Földjének a forgása lelassult. Sőt, Ataisz bölcseinek a régebben számított Tűzszerzési időszámítása 380 napról fokozatosan 370 alá csökkent és jelenleg 365-366 napos időszaknak felel meg. A csillagok járása szerinti névadásokat azonban ne hagyjátok abba, mert a Hold-Anya egy Üstökös vagy más Égi-test hatására eltávozhat a társutas szolgálatból és Kaltes-Anyánk földjéhez újból közelebb kerülhettek. Most a közöttünk lévő távolság folyton nő és a Halak Világhónapjában már csak Kaltes-Asszony lámpácskáira szerelt műszereinkkel tudjuk társbolygónk életét figyelni. - Magatokra azonban soha nem fogunk hagyni benneteket, mert a 10 000 évvel magasabb műveltségünk és tudásunk nekünk is rohamléptekkel nő és apró lámpácskáink átjátszó állomásként fognak működni. A különböző fokú beavatottak, mint örökké élő hírvivőink és híradóink az Életfátok szerint újjá fognak születni és a mi gondolatainkat magukévá fogják tenni. Így az Égi származású beavatottak a haladás útjára fogják serkenteni Joli-Tórem Földjének emberiségét. Az emberevés után még lesz gyűlölködés, de egy magasabb fokú beavatott a gyűlölködés helyett életre fogja hívni Kaltes-Asszony földjének szeretethitét. A Vízöntő Világhónapjában a szeretet minden nép életében diadalmaskodni fog. - A most gyakorivá vált „Egyen meg a rák” rossz kívánságú betegségre a szűkebb beavatott társadalomnak elhoztuk a gyógyító cseppjeit. A ti gyógyító tudományotok is fejlődni fog a háborúskodásaitok befejezéseképpen, de a gyűlölködés és az irigység, mint rossz emberi tulajdonságok, gátolni fogják a fejlődést. Valaki majd megtalálja a módját annak, hogy ezen rettenetes betegséget Joli-Tórem Földjén megszüntessétek! Erről annak idején minden beavatott értesülni fog! Kaltes-Asszony lámpácskáit is utánozni fogják, de azok nem lesznek gondolatrezgések átjátszó-állomásaként felműszerezve. A beavatottak egyszerű eljárással meg tudják mondani, hogy melyik fénylő lámpácska kaltesi és melyik Joli-Tórem földi eredetű.” „- Ha An, On vagy Ten Égi-hatalmasságok valamelyike nem segíti az ifjúságot elképzeléseikben, akkor más istenséget választanak, de ezt minden öreg és bölcs vagy pap ráhagyja az ifjúságra. A hitében nem szabad meggátolni senkit, mert az emberi gondolkozás és Istenekben való hitvilág az Égiektől ered. Így a Nílus mentén nyolcas Istenség van az emberek gondolkodásában uralmon, ezért mind a 8 Istenségnek templomokat építenek, hogy az Égieket dicsőíthessék. Ez sokkal jobb, mintha arra törekednének, hogy egymást megöljék és kirabolják. 77

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

- Ezért a már harmadik helyen felépült Havarut kegyhelyén nyitjuk meg a havaruti Nagyszalát, hogy a beavatottak révén az emberiség tudásban megközelítse társföldünk eredményeit, mivel onnan mindig a legújabb és legfejlettebb tudásokkal örvendeztetnek meg bennünket. Most harmadnapra ért hozzánk az „Aranycsöpp éjszakája” áradata. Mire a 8x3-as Istenségek Kegyhelyein dicsérjük az Istent, a beavatott társadalomnak sok új tudással kell gyarapodnia.” „- Sikila tudatta Töröngöllyel és Nemerével, a férjével, hogy a Kaltes-asszony földjéről jött beavatottak segítségével a legmagasabb kaltesi tudománnyal, gondolatok átvitelével foglalkozik. Útközben közölte Karunnal, hogy ezen Földünket illető eseményt Anu kegyhelyén meg kell beszélni. Anu 25 személyes kegyhelyén minden beavatott elmondta véleményét arról, hogy a három birodalomba lopási szándékkal vagy élelem kéréssel bejötteket hogyan bírálják el.” „Anu újonnan épített kegyhelyén az előre beütemzett ügyek megbeszélése mellett a jólét és éhség kérdését a beavatottak között szavazásra tették fel: a 21 beavatott és kaltesi küldött 11-11 arányban pártolta az úr-szolga és a munkaadó-dolgozó elképzelést. Végül a kaltesi beavatott azt hangoztatta, hogy lényegében mindkét véleményt pártolni tudja, mert minden elképzelés a gyakorlatban azon fog múlni, hogy a földi emberek milyen műveltséggel járulnak hozzá az emberi nem tovább éléséhez. Ezért azt javasolta, hogy Bothon, Esthon és Sába fejedelme is szavazzon, hogy ezen legégetőbb kérdést eldöntsék. Mivel 25-en vannak, a két vélemény közül az egyiket el kell fogadniuk, de lehet, hogy egy harmadik lenne a legjobb. A döntés végül úgy szólt, hogy 13-12 arányban az úr-szolga viszonyt tartották elfogadhatónak. Tehát Anu-ban elfogadták, hogy az éhezőket mind a gazdasági, mind építkezési munkákban szolgálatba kell állítani és gondolatrezgésekkel Joli-Tórem Földjének összes beavatottját ezen döntésről értesíteni kell. Nagyarányú építkezésekkel munkát kell adni a rászorultaknak, hogy az elvégzett munka arányában élelemmel és ruházattal lássák el az éhező lakosságot. Az emberevés után az éhséget is csökkenteni kell az időjárás és háborúskodás okozta veszélyekkel együtt. Mivel mind a két csoport is kifejtette véleményét a maga igaza mellett, Nagy-Tot (így nevezték a kaltesi beavatottak vezetőjét) az évezredek tapasztalatait figyelembe véve azt mondta: - A nagy Mindenség minden mozzanata hatással van az emberiségre és az Égitestek megnyilvánulásaira. A Bika, Kos és Halak Világhónapjának öldöklő évezredei után Joli-Tórem Földje elérkezik a Vízöntő Világhónapjába, amikor az emberevés megszüntetése, a Szeretet tanának megértése után az emberiség rájön arra, hogy az öldöklések helyett mindenkinek dolgoznia kell. A lopások, hazug vagyonszerzések nem teremtenek örökéletűeknek gondolt jólétet; ezt csak a békességes munka és a természet titkainak kifürkészése adja meg.” „Érdekes, hogy a másodszor háromnapos tanácskozás alatt senki sem rótta le az eseményeket, csupán Töröngöly beavatott rovósámán. Arról szigorú törvény rendelkezett, hogy a beavatottak közül soha senki egy emlékbotra való sort sem ír le, csupán a kijelölt évszázados rovó, aki a Nagyszalát megörökíti. Az Anu kegyhelyén tartott megbeszélések alatt már minden talpalatnyi termőföldet elárasztott a megtermékenyítő áradat. A kegyhelynek szépen kiépített oszlopos csarnoka volt a Szentéllyel és nagy oszlopos állásai szérűkkel, úgy hogy a 800 ló és a 30 dísz-szekér nyugodtan elfért a kegyhely térségében. 78

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Mutatványos emelvényeken jövendőmondók, csillagjósok, bűvészek és ifjú táncosok szórakoztatták a vendégek és a kíváncsiskodók sokaságát. Az étkeztetések a vendégházakban történtek, míg szállásokról a Templom-gazda gondoskodott. Amíg a házigazdák és urukiak az Indusvölgyiekkel Anu-ban maradtak, addig a 24 Hun Törzsszövetségiek Őrsúr egypergős távolságra lévő várába lovagoltak szállásra. Havarut beavatott fejedelmi személy gondoskodott arról, hogy Sikilát és Kissit hordszéken vagy fejedelemasszonyi utazókasban szállítsák. Mindenki kíváncsi volt, ki lesz a következő Nagyszaláig a legerősebb fokozatú újszülött beavatott. A legszebb asszonykorban lévő Sikila volt a legerősebb olyan beavatott, akinek gondolatrezgései bejárták a Földet. Így a gondolat felvevő beavatottak pontosan értesültek a Nagyszala minden egyes mozzanatáról. Így történhetett, hogy akik nem jelenhettek meg, pontosan értesültek az Égiektől kapott észrevételekről, tanácsokról. A társföldünkön élő különleges képességű beavatottak gondolatrezgésekkel örökös kapcsolatban állottak JoliTórem földjének beavatottjaival.” „Tenisur, a Kaltes-asszony birodalombeli megbízott, Égből jött vendég előadta, hogy 10 000 évvel előbb az ő földjükön is akadtak még a hatalmaskodók között nézeteltérések, de a beavatottak irányítása mellett minden vitás kérdést tárgyalásokkal rendeztek. Egyik rendbiztosítási intézkedésük az volt, hogy minden érdekcsoport harcosaiból közös hadsereget alkottak. Az érdekellentéti vidékekre ezen csapatokat küldték, amelynek eltartásáról a vitázóknak kellett gondoskodniuk. Így mindkét félnek érdeke volt, hogy sérelmüket nyomban elintézzék, mivel a közös hadseregnek mind az élelmezését, mind a kulturális igényét ki kellett elégíteni. Már pedig az ifjú harcosok jó étvággyal bírtak és vetélkedő, szórakozó kedvük is sok kiadással járt. Mindannyian tudjuk, hogy most a beavatottak szellemi központja Karun beavatott vezetésével Nippur kegyhelyén van, de előreláthatólag a ma még kicsiny Karnakba fog ezen központ menekülni. A tengeri népek emberevő hada a beavatottak központját áthelyezésre készteti majd Ordoszba, mivel a nagy lovas birodalmak jobban tudják biztosítani a nyugodt működésüket. Az ataiszi népek az Égiektől kapott szellemi életet támogassák, mert az megszüntette az emberevést, Templom-gazdaságaik pedig megtanították a Föld lakóit az emberibb életre. A Hetevaret és Anu kegyhelyek után újabb 3 napon át Őrsúr birodalmának 25 személyes beavatott kegyhelyén folytatták Tenisur vezetésével a Nagyszalát. Előtte Sikilának megerőltető szellemi munkát kellett végeznie, hogy gondolatrezgések segítségével Karunnal megértessék Kaltes-asszony földjének legújabb találmányait. Töröngölynek Nippur és Ordosz rovásrendszerével agyaglapra kellett karcolni a napirendi pontokat, hogy azt a Nippurból küldött írnok-sereg Bothon-Esthon és Sába beavatottjai részére a Nílus-menti képrovásokra átültesse. Így a Nagyszala ügyrendje zavartalan volt, mert a Töröngöly vezetése alá tartozó írnok-sereg minden órangos-pergő eseményeit az étkezési szünetek alatt agyaglapokra véste. A kis Ahájnak és Kissi aranyasszonynak minden hajnalban aranylapokra kellett leróni a Nagyszala döntéseit.

79

karsayalarm. Úrban és Urukban írnok-képzést tartanak fenn. az erős hitű népek békevágya győzni fog és a rozsdának indult fegyverekből kiváló földművelő szerszámokat készítenek. de folyton csak a maguk jólétével törődnek. Megbeszélték az építkezéseknél előforduló erőátvivő gépeket. így ezeknek a termelésére kellett a Nílus mentén is átállni. A 8470.Arvisura. Minden nép az Égi eredetű Haladásnak állít emléket és saját jólétéért munkálkodik mindörökké! . Azt is elhatározták. Összeállította: Karsay István www. A termények magvait az ataiszi beavatottak között szétosztották. Ezért távolról jött embernek soha ne higgyetek.Hazug ígéreteket soha el ne higgyetek. Dolgos nép más népekre fegyvert nem emel és hadakozási játékokkal nem tölti az idejét.hu Őrsúrban a Nagyszala hatodik napján a legutolsó kaltesi látogatáskori kertgazdasági tudást egészítették ki. Erről a Töröngöly vezette írnoksereg uruki. amelyet Aháj az alábbiak szerint tömörítve lerótt: . Gyönyörű jövő ígéretével közelítik meg elméteket. bothoni és ordoszi írásjelekkel agyagtáblákat készített. A Nagyszala nyolcadik napján az ásványokból történő fémtárgyak előállításáról volt szó. tűzszerzési évig összehasonlították. ugyanúgy a termőföldre hordott emberöltős romhalmokra új népek özönlenek. inkább hatalmas új hajlékokat emelnek a felnövekvő ifjúságnak. de a Tenisur által hozott csodagyógyszerektől hamar meggyógyult. Ismertető. Ninive. Ordosz és Eturia rovás-mesterségét is továbbfejlesztik. Ezért Nippurban. csupán a háziasítási feltételek fejlődését ismertette Tenisur Sikila által. hogy a magvakat szaporítsák. de most nem küldtek a pulihoz hasonló nyájőrző állatkákat. hogy Joli-Tórem Földjének még nem keveredett lakóit hogyan vonják be az építkezés és fémmegmunkálás titkaiba. tűzszerzési évtől a 9538. hogy a központi irányítási nyelv továbbra is az uruki beavatottak nyelve marad. A Nagyszala hetedik napján a társbolygónkon történő állattenyésztés fejlettségét mutatták be. Az embertelen hatalmaskodókat túléli a népek ítélete. mert aki sokat ígér. szemelvények. vagy az agabák által delfinnek nevezett értelmes halféleségeket.Miként a kaltesi népeknél az Úr tiszteletére emelt hajlék az elmúlt nemzedék Élet-dombja fölé emeltetik. hogy társföldünk menyit fejlődött a termelvényekben a mi Földünkhöz képest. Utána Sikila és Töröngöly által vett gondolatrezgések lerovása történt a három folyóvölgynek a nyelvére a sajátos rovásaik alapján. Az ajándékba hozott búzakalászok nagyobb súlyúak voltak. mint a Nippur birodalmában termő kalászok. Ahogy Kaltes-asszony földjén is győzött a népek békevágya és az irgalmasság. Pintorban. az keveset ád.” „Mire teljes ragyogásában felkelt a Nap. ugyanúgy az árpakalászok súlya is nagyobb volt. a kövek tartósabb összeillesztését. Ezenkívül Agadi. Azt is megbeszélték. Ezen tárgyalások 5 pergőig tartottak. Nyolcadik nap naplementekor Sikila beteg lett. ahol Tenisur megtartotta a következő évezredekről szóló előadását. Sikiláék lovaskísérete Szakarába ért az újonnan épített kegyhelyre. Az agyatok Életfájával megtanult gondolkozásotok Égiektől származó józansága a Ti javatokat akarja! Az Életfátok minden ágát és gyümölcsét az emberiség javára fordítsátok!” 80 . fogalmak. mert könnyű annak ígérgetni. aki a ti munkával szerzett gyümölcsötöket akarja szétosztani.

Arvisura. Az orvosok minden jelentkezőt megvizsgáltak és a küldötteket vércsoportonként fele-fele arányban állították össze. Összeállította: Karsay István www. s így a születési rendellenességeket megszüntethetik. Eleinte kisebb. amelyeket Kaltes-asszony földjéről a beavatottak társadalma küldött. amellyel egy-két folyóközi. s ezért az elszaporodó emberiség fejlődése várható. Azért vizsgálták meg oly gondosan a tökéletesen egészséges küldötteket. mint eddig. tehát ilyeneket nem küldhettek oly hosszú útra. A három Égi-birodalombeli papnő gondosan kezelt szaporító anyaggal a már meglévő állatállományt akarja Égi módszerekkel nemesíteni. A későbbiekben magvakat és gyümölcsfák szaporító vesszőit hozták. Az Égi-járműveken visszaérkezők jelentései alapján megvizsgálták Joli-Tórem Földjének sok lakóját. amellyel az egyes szakcsoportok megbeszélési idejét szabályozták. A mindenkori harmadik napi Nagyszala rovót is magukkal viszik. 81 . Társföldünk. Utoljára Tenisur elmondta. hogy a régebbi csoportokban. mindegyik magával hozta deszantját és pergőjét. Sikila egy pergő idő alatt előadta. hogy a három kaltesi papnő olyan gondosan kezelt és hűtött emberi szaporító anyagot is hozott magával. 3 maja és 1 indusi papnő jelentkezett. hogy azokat Joli-Tórem Földjén elterjesszék.karsayalarm. a Ménes Birodalombeli papnőkkel és rimalányokkal a tanácskozás rendje lehetőségeit latolgatták. a 25 személyes beavatott tábort Égi-járművükön fogják a Ménes város melletti Abodba szállítani. hogy az állatállományukat és terményeiket. Ismertető. Nazarka szerepet vállaló papnőt megtermékenyít. hogy a Nílus. hogy eddig a kaltesi embereket azért küldték. hogy ugyanúgy. hogy az értelmesebb emberiség Joli-Tórem Földjén is kifejlődjön. Ugyanis a kaltesi birodalomban csak az olyan egyének vállalhattak hosszabb Égi-járműves utazásokat. előttünk 10000 tűzszerzési évvel sajnos ott tart. Ráten és tigris folyóvölgyi beavatottak hozzájárulnak. Nyomban a pergős szünetben tanácskozás kezdődött erről. a Kaltes-asszony Birodalmában bevált módszerekkel a Földünkön nemesítsék. hogy Joli-Tórem és Kaltes-asszony földjének ember társadalma 2-2 vércsoportból áll. fogalmak. És azok a templom-gazdaságok környékén elszaporodtak. kivételes képességű emberek voltak. mivel 100 közül 12-nek nem született gyermeke. Kaltes-asszony birodalmában sem volt mindenki teljesen egészséges ember. Mivel ezen csoport 4 férfiből és 3 papnőből állott. de csupán 3 karnaki. akik minden követelménynek megfeleltek. Az étkezési szünet előtt elmondta a beavatottaknak. Mivel Sikilát minden nap kioktatta Tenisur a másik napi megbeszélés tervezetéről. A látogatások után megállapították. hogy a Joli-Tórem Földjére bizonyosan megérkezzenek. szemelvények. akik minden tekintetben kiállották a megterhelő repüléseket. Így Kaltes-asszony földjéről érkezők vérfrissítők lesznek.” „A főpapi vendégszállásról jelezték Tenisur megérkezését az Égi küldöttek társaságában. Tenisur mindjárt elsőként küldetésének a legkényesebb feladatát adta elő. játékos állatkákat is hozott az ifjúság magával: pulikat. mint ahogy jelenleg is nemesített magvakat osztottak szét a beavatottak között. hogy az emberi nem fejlődését a legszívósabb fiatalsággal gyorsítsák meg.hu „Tenisur kaltesi beavatott arról beszélt. 1 ráteni. Megjegyezte. hogy a korcs és nyomorék születések nagy száma és közlekedési balesetek következményei miatt az új nemzedék születését szabályozniuk kellett. delfineket és más kedvenceket.

amikor egy-egy csikó vagy borjú futkos az anyja körül. mert sokan azt gondolták. Ez a kaltesi látogatás felkavarta az emberek érzelmeit. kisebb csoportokban megbeszéléseket tartottak.Arvisura. hogy a természet rendje szerint a nőnemű világ örömmel várja a megtermékenyítést.karsayalarm. törvénybe iktatott három napos pihenők után minden nő 14 napig Égiáldás leánygyermeket.Kaltes asszony birodalmában az ifjúságtól már ezt a kis emberi örömöt is megsajnálták! Amint az 5 pergős megbeszélésnek vége szakadt.hu Sikila étkezés után összehívta a női társaságot és izgatott légkörben folytak a megbeszélések. mivel köztük ő volt a legtökéletesebb gondolatrezgés továbbító. A Kaltes-birodalombeli papnők a karnaki Ré papnő hajlékában vendégeskedő többi vendég papnővel együtt nyomban megkezdték a megbeszéléseket. mivel a bűvös fövegek alatt a gondolatokat már csak egy nyelven továbbították. Így érkeztek Ménes birodalmi fővárosba. Az egyébként víg kedélyű Sikila rimalányainak csupán annyit mondott: . hogy vizsgálatuk alapján a 10000 évvel magasabb tudás magvát a legkitűnőbb képességű Égiektől elültették. Mivel ezen fejedelmi lányok a huszadik vízáradásos Ibos-napi születésnapjukat már megünnepelték. A három Kaltes-birodalombeli papnő a lovasversenyek elmúltával Sikila tudtára adta. Amíg a férfiak lovastáborát a lovassági előkészületek izgalma töltötte el. A kegyhelyek ajtajában mindenhol Tenisur csoportja fogadta Joli-Tórem Földjének beavatottjait és az Élet-kenyerével kínálták meg az érkezőket. volt miről beszélgetni útközben. Némi bosszúvágy is serkentette húszéves hiúságukat. nap műveletét. Összeállította: Karsay István www. 82 . Azt és Tis és az indusi Har is csatlakoztak és vállalták a 15. Ménes utódai közül azonban három karnaki Nazarka a megalázottságukban. mindenki a pusztaszeri lovasverseny bűvöletében állott. nap után Égiáldás fiúgyermeket adott. Szokatlan érzelmek dúltak a különböző fajtájú és tudású emberekben. mert Karnak főpapja csak olyan papnőket engedett el. a kezdeti nehézségek után már mindenki megértette egymást. hogy bátyjaik és atyjuk a vagyonfelhalmozás miatt őket papnői szolgálatra kényszerítették. fogalmak. A 24 Hun Törzsszövetségi asszonyok többségükben kijelentették. a maja Vuh. Milyen boldogság még az állatvilágban is. A második pergő homokjának lefutása után bármilyen nyelven is szólalt meg valaki. akik a háromnapos pihenőt már letöltötték. Annak elfogyasztása után az Élet-italával kedveskedtek. hogy tőlük mát életrevaló fiú-gyermekek nem születhetnek. saját elhatározásukból ajánlották fel magukat az Égi-tudományok kísérletéhez. Éld és Ré papnők mellett az Úr-városi An. Ugyanilyen gondolatok miatt Del. A Ménes-birodalombeli fejedelmi papnőknél nem volt semmi baj. Ezt a természetes módszert nem szabad senkitől se megtagadni. Ugyanis a Kaltes-asszony birodalombeli tudósok szerint a havi vérzést követő. titoktartás reményében vállalták az Égi tudósok által javasolt mesterséges megtermékenyítést. ahol az előző napi lovasok a későbbi vendégek szállásait biztosították. szemelvények. Ismertető. addig Ré hajlékában megtörtént a 10000 évvel magasabb tudású szaporodási eset. Sikilának nagyon sok dolga akadt. Mivel itt semmi tudományos papi intézmény nem működött. Ugyanis a Kegyhely csarnokban a Kaltes-asszony birodalombeli vendégek az ajándék fövegekkel a 10000 tűzszerzési évvel magasabb tudást át tudták vinni Joli-Tórem Földje beavatottjainak tudatába. míg a 15.

majd ha a termelvények megteremnek. Mivel Bothon. egymásnak adják át. a kaltesi vendégek előálltak az Égi járművel és a résztvevőkkel együtt az új Abod városba repültek.karsayalarm. de Tenisur. mert a 20 kordéllyal szemben most 60 harci-szekér versengett. Sikila közvetítésével azt a választ kapták. ahol a lovasok ünnepélyesen fogadták őket. A győztes papnő viszont Harapit választotta férjéül. Egyszerre csak 5 szekeret indítottak. az Atlantic felől jött vitéz. Annál is inkább. Égi-járművet gondozó kézműves iránt. hogy kocsiversenyt is rendezhessenek. 83 . Másnap reggel megkezdődött a havaruti Nagyszala emlékére a Nagy Süán. Arpah. mert Joli-Tórem Földjén a Hold-Anya hatására fölgyorsult az Élet és a bátor hajósok hamarabb végrehajtják az elterjesztés feladatát. A kaltes-birodalombeli bölcsek fitymálva nézegették a készülődést. amelyben kaltesi magvak voltak. hogy minél kevesebb sérülés történjen. az ifjú Dobok lett. Ötödiknek Kapac beavatott. Azonban felhívta a figyelmüket. Roj és Molnár voltak. s így a kaltesi lovas lett az első. Ham. amelyen 500 lovas vett részt. szemelvények. az utolsó lovaglásban Aháj lesz az első. Jászó. A győzelem jutalmául Harapi esti étkezésül halászételeket rendelt a csoportjuknak. mert az volt a legvadabb paripa. kezdetleges kocsi-szerkezeteit nem indították. mindenki élénk figyelemmel kísérte az előkészületeket. örömmel járult hozzá. hogy a dobozokat csak közvetlenül az ültetés előtt bontsák fel. A lovasversenyek után a nyugtalan tengerparti szkíták kérték. akit ezután a mi nyelvünkön Harapinak neveztek. de mindegyikben más-más fajta. Tenisur mindegyik győztesnek átadott egy-egy kis csomagot. később azonban a rendfenntartókhoz lett beosztva és itt tanulta meg az Égi-járművek kezelését. mert az eddig háttérbe szorult Égi-jármű kezelők 5 főnyi személyzete is vállalkozott a versenyzésre. Harapi Kaltes-asszony földjén építési tudós volt. aki egyébként jövendőmondással is foglalkozott. hogy ezen Égimagvakat. hogy a most hozott ajándékok a Vízöntő Világhónapjára elterjednek. hogy fiatal korában lepénysütő volt. Az egész napos versengés után már úgy látszott.Arvisura. Összeállította: Karsay István www. A legdélcegebb vendég kaltesi egy Har nevű papnőnek a tartalék lovát választotta. aki fiatalabb korában maga is híres futó volt. fogalmak. Az ifjú kaltesiek is kedvet kaptak a versengésre. Minden 100 lovasból az első 5 lovas került a döntő küzdelembe. hogy tévedek. s nem tudta senki megfékezni. Harmadiknak Abod futott célba. Csoportgyőztesek a kétlovas harci-szekereken: Berenice. először kordélyokkal. majd a végén harci szekerekkel. Har. Böngyér. míg negyediknek a nyugtalan Kadhafi. Esthon és Sába fiataljai még nem ismerték ezen előzködési módot. míg hatodik Nimród második fia.” „A szekér versenyek már népesebbek voltak. . amit még Tenisurnak sem lehetett megváltoztatni.hu Mire befejezték a kegyhelyen a megbeszélést. A papnők és a rimalányok versengésében estére Indus bájnő lett az első. Ismertető. Felkérte a megajándékozottakat. Hani. Tardos.Lehet. akinek a visszamaradásához a kaltesi irányító-központ is hozzájárult. Az avarok lassú mozgású. Dániel. Reméli. de a cél előtt Har papnő lova beleharapott Aháj lovába. Tenisur biztatására hozzá hasonló versenyzővé vált. Ezen bizonyos kaltesi versenyző Szakarában kapta a nevét. mert a papnők igen érdeklődtek a szép növésű. Kadhafi.

a munkájuk fejében kaptak volna sok élelmet. Mindkét esetben megbeszélésekre volt szükség. hogy a pamír-szkíta Berenice felesége akar lenni és az édesanyjának birtokán. Ennek hamarosan híre ment és rögtön jelentkezett Sába papnő is. Végül a beavatottak tanácsa Uszuri mellett döntött. Így 4 fő börtönbe került. a könnyelmű emberiség a bő esztendőkben nem tartalékol elég élelmet a szűk esztendőkre és ekkor éheznek. míg 6 személy élelmet vitt Szakszinba. míg a többit dologra fogták. hogy messze a Nílustól nagy szárazság uralkodott és kiégtek a terményeik. 84 . a 2 főbűnöst 24 fő bíró ítélete alapján vízbeölték. a szekérversenyek győztesének a felesége akar lenni. fogalmak. mind Berenicének a pótlásáról gondoskodni kellett. 30 főt őrizetes munkára fogtak. szemelvények. de a lustább természetű embereket munkára kényszerítették. Abos fejedelme. A legjáróképesebb ártatlanokat tíz napi élelemmel útba indították lakhelyükre. amely a legrégebbi Umma városbeli templom-gazdasági mesterségeknél liszt. Berenice helyett Bábel és Uszuri beavatottak is jelentkeztek cserébe. Ugyanis az élet ott sem csak táncolásból. hogy a raktárost megölték. mert a külső magtárakat a homokbuckás vidékek éhezői megtámadták. Mivel a magtár őre reggelre a papnők gondozása ellenére is meghalt. Kézrekerítették mind a 40 rablót és megkötözve Abodba szállították. hanem a földi terményekért meg kell dolgozni. a Vörös-tenger partján akarnak pamír-tárkányok segítségével egy kikötőt építeni.hu Mivel az édesapjával együtt sok kenyérmagot őrölt. hogy miért lopnak és gyilkolnak. s ez megmenthette volna az embereket az éhhaláltól. Poliszár. meglehetősen tudott a volt gazdái nyelvén beszélni és elpanaszolta. Tenisur a kaltesi járművön a beavatottakkal a kis Tébába repült. mivel mind az újonnan elnevezett Molnárnak. Így aztán ráragadt a Molnár név. sípolásból és dobolásból áll. Mikor 3 nap múlva Káli a 100 lovasával Tébába érkezett. jelentette Karun és Havarut fejedelmeknek a megtörtént esetet. hiszen ha Abod vidékére jöttek volna dolgozni.” „Az ünneplésbe azonban egy kis hiba csúszott. Úgy látja. Káli és Kuca vezette a rabok kihallgatását. aki már dolgozott Szakara mágus ültetvényein. amikor az életben maradt termény-raktár őre lóhalálában jelentette. hogy ezen események a régi időkben Kaltes-asszony birodalmában is előfordultak. a Sikilával történt megbeszélés értelmében jelentkezett az Égi-járművön való eltávozásra. Káli hátvéd parancsnok 100 lovasával nyomban a rablók után lovagolt. mert Molnár helyett Ré papnő öccse. Ismertető.karsayalarm. Összeállította: Karsay István www. Így a papnők és leányok kedvence az ifjú Molnár lett.és darakészítőt jelentett. hogy a szemes terményeket az éhezők elrabolták.Arvisura. hogy Molnárnak.” „Az ünnepségek befejezése előtt Ré karnaki papnő bejelentette Sikilának. Akikre rábizonyult. Azt válaszolták rá. börtönbe zárták. ezért az Uruk birodalombeli Ganna beavatott azt mondta: bizonyára kiváló molnár volt az Égieknél. Igen sok ember és gyermek éhen pusztult. aki beleszeretett az egyik kisebb termetű kaltesi papnőbe. Reggelre megoldódott a csere. Abod fejedelme azt válaszolta. Az utóvéd 100 lovas éppen felnyergelt. A lefogyott és a csontjukra száradt bőrű kisgyermekek nem tehetnek arról. hogy szüleik nem biztosítják a fenntartásukat.

Összeállította: Karsay István www.” 85 . hogy az IbosIboska napok közötti Nagyszalán részt vehessen.” „A győzelmi est örömében Tenisur addig nem indult el Égi-járművével Tébába. Ebből megállapíthatta Karun. hogy a kis Mária igen hasonlított az anyai ősanyjára. A megszületett kislányka Óm-jellel bírt. Az egynapos gyermeket a karnaki kistemplomba vitték. Abod fejedelme üdvözölte a vendégeket. Örült. Ugyanis a beavatottak titkos jele egy lilás köd-képen fénylő keresztalak volt. hogy a kisebb fia.hu Azt Tenisur is helyesnek találta. hogy a kurdok hegyi-ünnepélyének lassú topogóját is eljárta a ninivei síposok és kürtösök harsonái mellett. és az arbagok napi jelentését a rovó-deákokkal mindig ellenőriztette. Olyan jó kedve támadt. míg kényelmes vadász homokfutón az elaggott Nimród kürtösei jelezték a vadászok Nagyfejedelmének érkezését. Kaltes-birodalombeli tudós és Egyisten hívő papokkal még találkozhat. a karnaki és a kaltesi papnők a koraszülött gyermeket gondozásukba vették. … Ezen újszülöttnek emlékére a tébai papnők egy kegyhelynek az alapjait rakták le. Ezen a mulatságon mind a 24 kegyhelyhez tartozó helység egy-egy jellegzetes énekes-táncos mutatvánnyal versengett. Nem ritka büntetés az életfogytiglan tartó szabadságvesztés. Ninivei díszes szekéren érkezett az előcsapat. amíg az ifjúság ünnepi étkezését meg nem nyitotta. Tenisur szerint ettől a megmentett kisdedtől egy nagyon híres nép fog származni.Arvisura. amelyet Tenisur áldott meg. Nimród diadalmenetben indult a lovas sereg közepén Aran egykori birodalma felé. hogy a 30 személyt munkára fogták. fogalmak. szemelvények. Amíg minden résztvevő beérkezett Tébába. … Boldogság sugárzott Nimród arcán. a nyugtalan fiatalság vadászatot tartott és közben egy Nippurból jött rovó-deák sérüléseibe belehalt. hogy a gyermeket megmentsék. Nagyon örült annak. amikor a győzelmi arany-kelyheket a pusztaszeri Nagy-Süán győzteseinek. … Igen érdekesnek találták a beavatottak. ahol Tenisur vállalta a kislány feletti védnökséget és az újszülöttnek az Agadi-Féran szerint a Mari-birodalombeli Mária nevet adták. Minden fogást megízlelt. A régi ataiszi Nagy-Féran 24 személyes nyilvántartásában a Mária név a születési napon szerepelt. igaz. Papnők éneklése mellett a kaltes-birodalombeli szokás szerint tartott a beavatott-keresztelő. A havaruti Nagyszala emlékére az újabb átépítésig Máriakegyhelynek nevezték. Az utolsó 100 lovas még csak ébresztőt tartott. amikor újabb lovasok jelentek meg Abod felől. Ellenben Kaltes-asszony birodalmában nincsenek halálos ítéletek. Dobok vadász is részt vett a Nagy-Süánon és a győztesek között ünnepelték. Dobok 24 lovasával apja közelében haladt. de emlékül átadta. Ismertető. ArdvisuraAnyahitára. de inni csupán az Égiektől hozott üdítő-italt ízlelte meg és engedélyével megkezdődött a kakasrikkantóig tartó vígadalom. így az elvitt élelem és a további élelmi segélyek értékét ledolgozhatják. hanem az elkövetett károk és gondatlanságból okozott emberhalál miatt a bűnösöknek az elkövetett bűnük terhét viselniük kell. Most a nyilvántartások szerint Agadi körzetben a Mari-birodalombeli Féranban volt található. … Ekkor. megkésve. hogy édesapja az Égi-járművön érkezett.karsayalarm. hogy az Élisten-birodalmában egy igen értékes beavatott született. Áldott állapotban lévő felesége koraszülés állapotába került.

az új nemzedéknek is magának kell új életet teremtenie. Ezek közül az Úr által lejegyzett 8-as Féran most is látható Surupak titkos feljegyzéseiben. sokak által bebizonyított igazság. s így igen gyakran nézeteltérések keletkeznek. hogy az újonnan megszületett emberiség nem tud olyan újat mondani. hogy a jövő-menő közlekedési alkalmatosságokat más-más útvonalon mozgatták. turisták és a sportoló-vetélkedő ifjúság kényelmesen és jó helyeken élhessen. de a 8-10 pergőnyi munkát mindenkitől megkövetelték. az Ősanya csoportja hozta magával az Égiek egyistenhitét. A legtöbb bűnt azonban a nemzedékváltások okozták. de mindig úgy. nem beszélve a levegőben röpködő járművekről. Ahogyan minden kiscsikót is befognak munkába. ezen baleseteket úgy csökkentették.karsayalarm. amelyet aztán törzsekre bontottak fel. Így sem előzés közben. azaz 21 500 hegyi ünnepi évvel az első özönvíz előtt 10 család uralkodott Joli-Tórem földjén. vagyis az Égi szokások szerinti Névadást. tengerek mellett építették ki a fedett városaikat és szállásaikat. Ardvisura-Anyahita. azon az Arvisura-Anyahita által földjükre hozott 24 bíró ítélkezett. a maga 10. 10000 tűzszerzési évvel magasabb fejlettségről beszélt. Joli-Tórem Földjének minden zugában is a felnőtt nemzedék javítások helyett új lakhelyet teremt. Összeállította: Karsay István www. ami egyszer már meg nem történt volna.hu „Tenisur a Kaltes-asszony bolygóján. Az Él által lejegyzett Féran Agadi városának templomában látható. Ahogyan itt a Ménes-birodalmában a kiscsikók sem élhetnek folyton szabadon. Természetesen. Kaltes-asszony földjéről jött 10 családos csoportok 19 644 hegyi ünnepi évvel hamarabb jelentek meg Égi-járműveiken Joli-Tórem Földjén. hogy erdőségek. Él és Van rovásai alapján a 3x8 személyes Nagy-Férant. Lopások és gyilkosságok. Itt. Többi fiai: Úr. sem géphibából eredően súlyos balesetek nem történtek. Mivel földi és vízi járműveik igen sok balesetet okoztak. Gyermekei közül első fia a fejedelmi hatalmat szilárdította meg.Arvisura. 2000 tűzszerzési évenként újból jöttek családos csoportok és a régebbi családoktól magasabb tudásukkal átvették a hatalmat. Ismertető. Kaltes-asszony birodalmában is minden élő személynek. míg a harmadik az állatok megszelídítését hajtotta végre és így megszüntették Joli-Tórem Földjén az addig szokásban lévő emberevést. mint az idősebbek. a kaltesi birodalomban már kiforrott. melegvizek és tavak. Az Ardvisura-Anyahitától származó utódokat ezen Féranban lerótt nevekre keresztelték a beavatottak Óm-jele alapján. Pedig Kaltes-asszony birodalmában is megszületett olyan.000 évvel magasabb műveltségével Sikila által az estig tartó vitát a továbbiakkal egészítette ki: 86 . Él és Van az édesanyjuk irányítása mellett az Égiek hitét rótták le Ardvisura-Anyahita tanításai alapján. életének során dolgoznia. Aki valami kihágást követett el. egy már 25 tűzszerzési évet megélt ifjú többet tud alkotni. az 5 Égi férfiú ellenőrzése mellett. Ezen családok uralma független volt az időjárások katasztrófát okozó kilengéseitől. hogy természetbarátok. amit az ifjúság a saját verejtékével hoz létre. A magasabb kultúrájú. Megszerkesztették Úr. szemelvények. valamint háborúskodások már 10000 év óta nem fordultak elő. Így mindig az a legújabb. mint egy 3 nemzedéket megélt idősebb ember. A Van fejedelemfi által lerótt harmadik 8-as Féran most Hun-Ómban látható a beavatottak Kegyhelyén. Minden lélegzetvételnyi megállóban kupolás várótermek és városok épültek.” „Tenisur. Ezen kisebb-nagyobb települések helyét úgy határozták meg. hogy a korábbi családok hatalmon lévőivel újabb uralkodó családokat hoztak létre.” „A beavatottak feljegyzései alapján 432 000 evéses nemzedékváltás előtt. a második a biztonságos-földművelést. fogalmak. a legszebb. Ezért az újabb nemzedék mindig okosabbnak tartja magát. alkotnia kell.

721. Arvisurában erről megemlékezzen. hogy a Föld forgása 380-ról 365-re.” „Amikor a Hold-csapódás megtörtént. mert a Hold árapály mozgása megindította a fejlődést. Egy-két napon belül a nőtársadalom szépen megértette egymást. amit Sikila tízéves Szakar-Gizella településen történt tartózkodása alatt a Tenisur által elrendelt jelentések beérkezése alapján megfigyelt.Valóban. akik a melegebb vidékeket elárasztották. 925. Ezért azt javasolták. A Hold-ütődés után bekövetkezett eljegesedés alatt ezen kiművelt emberek gondolkodása révén Ataiszban és Atlanticban egy műveltebb embertömeg alakult ki. Összeállította: Karsay István www. Az ataiszi beavatottak már könnyebben megfigyelték. azaz 4 vércsoportban megindította az emberiség fejlődését. fogalmak. vérfrissítésként küldött kaltesi csoport érkezése a Holdütődés előtt 1136 évvel történt. majd 113 és 11 évvel hamarabb Kaltesiek érkeztek Ménes későbbi birodalmába.” „Amíg a nagy vadászat lezajlott. Erről a papnők és Sikila csoportja is mélyen hallgatott. hogy a csillagjósaik egy Joli-Tórem Földjét érő csapást jeleztek. hogy a 2-2 vércsoport és annak ezernyi ága-boga alapján a kétneműek és a nemtelenek csoportja 200 emberről 100 emberre csökkent. A 11 évvel hamarabb érkezők már jelentést hoztak arról. hogy a kiképzett szép fejedelmi papnők az Égi-megtermékenyítés általi gyermekei kiváló képességekkel születtek. A Vízöntő Világhónapja végén újabb változás következhet be.hu . Az Életfa-tudás megemelkedett az agyvelő megnagyobbodásával. Ismertető. Most pedig. Ettől kezdve a kaltesi tudományok átadását meggyorsították. szemelvények. Sikila gondolat-rezgések közvetítésével a kaltesi papnők sütésfőzési szokásait On és Ten papnőinek átadta. Tehát a barlang jelzések hűen tükrözik az érkezés utáni 432 000 gyorsforgású napot. 417. vagy 366-ra csökken évenként.” „A következő Kaltes-családok 1136. A havaruti Nagyszala elrendelte. s így nyugodtan várhatták a nagyobb Életfával bíró gyermekeiknek a születését. Ekkor megindult az emberi agyak gyors fejlődése. hogy a Kaltesi keveredésű Égi-eredetű emberek a Nílus forrásvidékének irányába vándoroljanak. A gyermekáldásból kirekesztett papnők hosszú tanácskozás után az emberiség fejlődéséért az Égi-módszerekkel való mesterséges megtermékenyítést választották. mivel akkor már érthetők lesznek a bennelevők. a növekvő távolság miatt mind ritkábban fogunk eljönni.” „…senki sem csodálkozott. Mivel mindannyian 20-30 tűzszerzési év közötti korúak voltak. már a szülői beleegyezést is mellőzték.Arvisura.karsayalarm. ahová a korábban érkezett beavatottak ezen három alkalommal is összejöttek és Joli-Tórem Földjének beavatottjait értesítették egy új jégkorszak kezdetéről. Kóros és az eddigi gyakorlat szerint kétnemű még véletlenül sem akadt közöttük. Előrelátásunk szerint a Vízöntő Világhónapjában itt is beköszönt a béke. A kaltesi családok utódai elvégezték ezen megfigyelésüket. az Égi-járműveken az első. 215. 113 és 11 Nílusi-áradási évvel érkeztek a Hold ütődése előtt. 87 . csupán Sikilának volt joga. Mire Ten kegyhelyén a második holdtöltén megrendezték a vadászatok eredményeinek nagy ünnepélyét. 823. hogy a rovások szokása szerint tíz év után a 4. 629. Ez alatt a 10 uralkodó embercsoport a földiekkel társas emberi viszonyba lépett és 2x2. 215. Fiútestvéreik javára vagyonukról a papok előtt tett nyilatkozatukkal már 20 éves koruk körül lemondtak. hogy ezen Arvisurát titkos Arvisuraként kezeljék és csak a Vízöntő Világhónapjában hozzák nyilvánosságra. 50 papnő részesült Égi-megtermékenyítésben. 1027.

létrehozva ezzel az Oort-felhőt a dimenzióhatárnál. hogy idegen lelkek hatolhassanak be ide.” A nagy Terembura Az alábbi szöveget az Eseményhorizont című honlapról ollóztam ki: „A Naprendszert egy rugalmas felületű. Ezen eseményeket mindig a Nagyszala papjai végezték és a 100 évenként az Ibos szentély papjai hívták össze a mindenkori Nagyszalát. mint valami kerítés. csillagok járása szerinti évben. Jelentős mértékben tompítja a kintről érkező fényt. Agyaglapos jegyzeteiket a Szövetség Ládájában helyezték el és ebből a késői utódok tanultak. dimenzióbuborék övezi. szemelvények. főként a Marduk bolygó ciklikus betörései 3600 évenként. Egy bolygó vagy csillag átszakíthatja a felületét. s feladata igen sokrétű. Többször történt már ilyen az elmúlt évtízezredek során. fogalmak. Mindkét irányban szűri a gravitációs hullámok információs hatását. ahol egyéb. Ezen megbeszéléseket minden 100 évben megismételték. Ezt a Solariát fenntartó istenségek működtetik hosszú évmilliók óta. rendkívül érdekes olvasmány is van! 88 . részleges árnyékolóként akadályozva a telepatikus kommunikációt a kinti civilizációkkal és rontva a csillagközi távolbalátás hatékonyságát. Ennek fő célja az. komoly téranomáliák kíséretében.karsayalarm.Arvisura. Visszatartja a test nélkül bolyongó (bilokációt végző vagy halott) lelkeket.” A témáról bővebb az Eseményhorizont című honlapon található. áthatolhatatlan védõpajzs. Ismertető. ami komoly következményekkel jár. hogy az emberiség primitív. kollektív telepatikus zsibongása ne zavarja a környező fejlettebb világokat és õk se tudjanak ránk hatni. Terembúrájának is hívjuk. amikor a résen át betör a kinti 4D-s univerzum fénye. üstökösöket. A pajzs sem képes azonban bármekkora nyomásnak ellenállni. hogy minden száz.hu Ekkor eldöntötték. mely a Plútó pályavonalán túl húzódik. aszteroidákat. a Nílus áradása alatti időben a legalkalmasabb helyen összejönnek és megtárgyalják a várható eseményeket. Égszakadásnak nevezzük a pajzs sérülését. Az égszakadás a Földről nézve felér egy közeli szupernóva robbanással. Megfogja a nekirepülő kisebb porszemeket. Összeállította: Karsay István www. mivel elválasztja a benti három dimenziós téridõt a kinti négy dimenzióstól. amit a sumér krónikák részletesen feljegyeztek. s egyben megakadályozza. s emiatt sötétnek látjuk a kozmoszt magunk körül.

mely bár az agyban keletkezik. összetétellel és működési körrel bírnak. ugyanakkor ez az anyagi léttől független. ideg és az agy. Az agy állandóan ad le egyfajta rezgéshullámokat. De ez . az Amma.és tetteik segítő szándéka elég egyértelműen kiderül a fent közölt Arvisura részletekből is. A Joli-Tórem bolygóján a saját Földünket kell érteni. Ismertető. Gondolatrezgések továbbítása A materialisták tagadják a gondolkodás anyagfölöttiségét.hu Kaltes asszony földje A Szíriusz rendszer három csillagból és tizennégy bolygóból áll. vagyis gondolatrezgés továbbításról. Másik (a beavatottak által is használt) esetben viszont a küldő a Kozmikus Tudaton keresztül továbbítja az üzenetét. Az embernek ugyanis léteznek olyan rejtett képességei. amely vibrációk formájában van jelen. A telepátia (gondolatátvitel) éppen ezen vibrációk továbbítását jelenti két személy között. Természetesen mindkét esetben vibrációról van szó. Összeállította: Karsay István www. Az Arvisura több helyen is utal arra. csak valamivel magasabbak nálunk.Arvisura. vagyis. mint azt általában hisszük. hogy az ember egy duális lény. Kaltes asszony földje vagy birodalma ezen rendszer negyedik bolygója. mint mi. Ezen vibrációk érzékszerveinkkel felfogott értelmezése az agyban történik. s az ott élő emberek hasonló testfelépítésűek.karsayalarm. amit a vevő a tudatalattiján keresztül fog érzékelni. Az Amma ma is lakott bolygó. élettelen anyagokban nem található meg és korlátlan. 89 . melynek két fajtája van. Minden (akár élő. fogalmak. hogy nem kevéssel. ezek az EEG vizsgálatokkal mérhetőek is. azaz örök. Egyre nagyobb körben elfogadott tény. Őseink onnan jöttek először a Marsra. mint az inger. Ezt más szóval nevezhetjük szellemenergiának és lélekenergiának is. Minden mentális tevékenységünk. hogy testből és lélekből állunk. melyeket kifejlesztve a gondolattal a vágyainkat akár meg is valósíthatjuk. 10000 évvel fejlettebbek nálunk. s bár elég sajátos berendezéssel. hogy a szellemi élethez más is kívánatos. ami azt jelenti. a gondolathoz azonban ez mégiscsak kevés. A lélekenergia szintén egy vibráció. akár élettelen) anyagi forma a szellemenergia egy-egy megnyilvánulása. melyhez azonban a két fél közötti előzetes megállapodás szükséges. A gondolatnak egyébként sokkal nagyobb jelentősége van. kb. de a szellem és lélekenergia vibrációk kölcsönhatásából ered. majd onnan a Földre. A külső megjelenési formák sokszínűsége pedig a különböző frekvenciákkal magyarázható. melyek a természet alkotóelemeiből származnak. Egyik esetben a küldő és vevő objektív tudata kapcsolódik össze. így a gondolat szintén vibrációs jelenség. szemelvények.

olyan sok. A látók számára ez egy ezüstszínű. melyet testen kívüli élmények során is lehet látni. Ez a negyedik dimenzió természete.hu Drunvalo Melchizedek az Élet virágának ősi titka című könyvének második részében ezt írja: „A Nagy Piramis alatt található un. Valamilyen mérges gáz jelent meg a levegőben és megölt egy csoportnyi embert.” Mivel az igazi veszélyt csak a folyosó végén lévő alagút jelenti. melyet nagyon ajánlok mindenki figyelmébe. hogy a kristály manapság ott található a tudományos fejlődés előterében. az Ammáról). Tulajdonságainak köszönhetően megbújik minden modern számítógépben. Ezen elgondolkodva talán érthetővé válik.Arvisura. ahonnan származnak. melyek jelenleg a Magyar Szent Koronába vannak beépítve. Ezáltal pedig egyfajta kommunikációs csatornát képeznek. Az utolsó eset éppen a lezárás előtt történt. az valóban meg is történik. időkésés nélkül. szemelvények. hogy végül a turisták elöl lezárták ezt a területet. Ez a hely rendkívül különös természetű. Ismertető. Ez az időszál bennünket is folytonosan összeköt a Teremtőnkkel. hogy egy fejdíszbe épített kő mitől is képes „beszélni”. 90 . az valósággá válik. akik szertartást végeztek a helyiségben. Bizonyos számítógép segítségével végzett kísérletekkel bebizonyították. Beszélő bogláros fejdísz A bogláros fejdísz köve. mint például mérges kígyók és pókok – amelyek meg sem élnek Egyiptomban. méghozzá a távolságtól függetlenül. A kövek örökre össze vannak kötve azzal a földdel. égig érő fának is hívnak. Arvisura-Anyahita hozományából. Rezgéseket képesek fogadni és küldeni. (Erről részletesebben Kisfaludy György Terembura című honlapján olvasható. Egy vasajtót helyeztek a lefelé vezető alagút felső bejáratához. Olyan hihetetlen dolgok okozták a haláleseteket.) Azt talán nem kell ecsetelni. és hosszú ideig őrökkel őriztették. Az alagútban összekapcsolódik a harmadik és a negyedik dimenzió. ezért egy évvel később a folyosó többi részét ismét megnyitották. A fluid (idő) szálak az egész világot áthálózzák. hogy sok ember lelte halálát a sírkamrában. másik 11 kővel együtt. Összeállította: Karsay István www. Ezen keresztül kommunikálni is lehet. így az emberi gondolatokat és érzelmeket is. telekommunikációs és tömegkommunikációs berendezésünkben. Ha valamilyen félelem van bennünk.karsayalarm. hogy a kristályok is élőlények. Másnéven ez a sorsfonál. vékony szálnak látszik. amelyet a sámánok életfának. főként az alagút hátsó részében. Ennek oka az volt. elektronikus. mivel a fluid (idő) szálak örökre odakapcsolják őket. Ezen fluidszál elszakadása okozza a halált. hogy a kristályok képesek gondolatok és érzések megtartására és azok továbbküldésére. a Szíriusz rendszerből származnak (vagyis Kaltes asszony bolygójáról. Senki sem tudja mi lehetett az. vagy gondolunk itt. Bármit érzünk. sőt komplikált elektromágneses hullámokat is. ahol az egy falban végződik. eredeti sírkamrát 1984-ben biztonsági okokból lezárták. fogalmak. bolygóval. Drunvalo Melchizedek könyvében azt olvashatjuk. Gondolatainkkal be is lehet programozni a kristályokat. mivel a testet a lélek látja el energiával és tartja életben.

csiszolókkal nem lehetett végezni. ugyanis az egészet egyetlen hatalmas (a koponyánál legalább háromszor nagyobb) szögletes tömbből kiindulva lehetett volna kicsiszolni. fogalmak. Legfeljebb vizes homokkal történő csiszolással. Arról nem is beszélve. Úgy látja. hogy kapcsolatot létesítsünk más egyének memóriájával. hogy az elmúlt 12-15000 évben számos vezetőnk használta a természetes kristályokat ilyen és másféle célokra… A hajdani ősök a kristályt a vallásos hierarchia. vagy szennyezés. Ezek a kristálykoponyák már ránézésre is valami isteni szférára asszociálnak bennünket és sokak szerint valóban földönkívüli eredetűek! Frank Dorland kristálykutató szerint a kristályoknak több olyan tulajdonsága is van. hogy a legtöbben egyáltalán nem vagyunk tudatában a körülöttünk zajló események 98 %-ának! Dorland szerint „egy egyetemes kommunikációs hálózatnak kell léteznie a tudatalatti szintjén. súrlódás és hőhatás miatt óhatatlanul összerepedezett és tört volna. melyekről Chris Morton-Ceri Louise Thomas: A kristálykoponyák rejtélye c. Ugyanis mind az emberi test. Összeállította: Karsay István www. megállapították. A mítoszok szerint ezek a koponyák fontos információkat tartalmaznak az emberiség eredetéről.Arvisura. melynek csak nagyon kevesen vagyunk tudatában…és a kristálykoponya felhasználható arra. és természetesen a titkos testvériségek céljaira tartották fenn. hogy ne élhessenek vissza ezzel a tudással. mint 2 százalékát képesek felfogni! Ez azt jelenti. ehhez azonban az emberi fajnak el kell érnie egy bizonyos fejlettségi fokot. a nemesség. tudatalatti. Egy napon majd mindezen tudás hozzáférhetővé válik. könyvében az alábbiak olvashatók: Egy ősi amerikai legenda szerint létezik 13 – átlagos emberi méretű – kristálykoponya. mivel a vibráció. amelyeket ma még nem értünk és még számos nagy horderejű felfedezés várat magára ezzel kapcsolatban. hogy a természetes kvarckristály képes visszatükrözni a saját tudati állapotunkat.hu Ha már a kristályokról beszélünk. és válaszokat tudnak adni a világegyetem legnagyobb rejtélyeire. hogy az emberi érzékelés képességei egy átlagos személy esetében a becslések szerint az ismert hullámhosszspektrumnak mindössze kevesebb. és lehetővé tenni számunkra. repedés.” 91 . Ehhez feltétlenül figyelembe kell vennünk. érdemes megemlíteni a kristálykoponyákat is. Amikor az egyik kvarckristályból készült koponyát tudósok egy csoportjával megvizsgáltatták.” „Elképzelhető. homályos intuíciókat gerjeszteni. hogy ezen az úton keresztül hihetetlen mennyiségű információ állhat a rendelkezésünkre. végzetéről. hogy a koponya teljes egésze tiszta. amely állítólag képes a beszédre (akárcsak a bogláros fejdísz). Ezt a műveletet viszont a ma használt fém szerszámokkal.karsayalarm. a katonai vezetők. ami viszont 300 (!) esztendőnyi munkát jelentett volna. hogy hozzáférjünk a távoli múlt elfeledett tudásához. küldetéséről. mind a kvarc folyamatosan elektromágneses jeleket sugároz. illetve tudattalan gondolatainkat a felszínre hozni. Ismertető. hogy „ennek a koponyának nem is lenne szabad léteznie”. áttetsző. akiknek talán megtalálható a kívánatos információ az aktái között…ami viszont azt jelenti. sehol egy lyuk. Hite szerint a kvarckristály segíthet a gyógyításban is. szemelvények.

Ennek során kiderült. Mindenekelőtt azzal a kötelességgel jár. hogy Tura 9. és kapcsolatot tudnak tartani a beavatottakkal. Paál Zoltán tréfával próbálta elütni ezt a dolgot. sem a természetes kopás nem fenyeget. s azt válaszolta. illetve a rovás jogát. Ez nevezik Óm-jelzésnek. húsz és harminc év múlva le kell majd írnia mindent a tanultakról. majd új élet születésekor abba átköltözik. nagy jelentőségű feladatokkal kapcsolatban hívták össze. Éppen az esemény nagy hordereje miatt nem voltak gyakoriak a nagyszalák.hu „Miután a kristály állandó anyag. Etana. azaz Arvisurát kell írnia. akik ezáltal különleges képességekkel rendelkeznek. utánozva ezzel az Óm-jelzést.beavatottjait is. A Vándor-lélek a halál alkalmával kiszáll a testből.karsayalarm. s emiatt már a találkozásukat megelőzően figyelemmel is kísérték. és nem egészen értette. Ezt csak különösen fontos. hogy ebben a piszkos háborúban sok embernek egy lelke sincs. amit Árnyék-. egy megállapodás szerint általában százévenként tartották meg azt. hogy „Hát az a három lélek.” Óm-jelzésű beavatottak A manysik szerint minden embernek két lelke van: Lélegzés vagy Élet-lélek és Szabad-lélek vagy Vándor-lélek. Létezik azonban egy harmadikféle lélek is. Képesek a gondolatátvitelre. és csak kevés embereknek adatik meg. Ez isteni eredetű lélek. tértől és időtől függetleníteni tudják magukat. Tura megnyugtatta. Az Élet-lélek miatt álmodik az ember. akkor Tura azt kiáltotta. hogy majd tapasztalni fogja és ez időnként terhes is lesz a számára. méghozzá oly módon. és ez gyakran találkozik más emberek lelkeivel. Az Arvisura tanúsítja. s részt vett rajta minden beavatott. Tura a medvetor szertartásának keretén belül megitatta Paál Zoltánt a sámánok italával. 92 . hogy egy lilás. Paál Zoltán először tiltakozott. hogy miért éppen őt szemelték ki erre a feladatra. Sámán-. azonban a halál beálltával ez megszűnik. sámánpróbán győződtek meg. melyről az un. melyet sem az idő. miért neki lenni pont három. beleértve a társbolygónk – az Amma . Ismertető. Is.vagy Óm-léleknek is neveznek. hogy ő csak egy ózdi vasgyári munkás. az semmi? Végre egy igaz ember!” Tehát Tura látta rajta az Óm-jelzést.Arvisura. illetve ezúton értesültek a történtekről. 25 karéjos beavatott addig csak Ménesz. Mikor pedig azzal mentegetőzött. illetve érzékelni. szemelvények. Akik személyesen nem tudtak jelen lenni ezen a rendkívüli eseményen. A legmagasabb. azok telepatikus kapcsolaton keresztül értekezhettek a többiekkel. amelyekről korábban fogalma sem volt! A beavatottságnak egyébként különböző fokozatai vannak. ködszerű háttérben agy fényes kereszt alakot látnak a homlokukon. Ezt az égi eredetű lelket csak a sámánok és beavatottak képesek látni. fogalmak. Összeállította: Karsay István www. Buddha és Nazír (Jézus) volt. a kristályban tárolt adatok talán ezredévekre aktívak maradhatnak. míg Paál Zoltán 21 (!) karéjos (azaz fokozatú) beavatott volt. hogy tulajdonképpen a keresztelő szertartása is innen ered! (A szentelt vízzel egy kereszt alakot rajzolnak a gyermek homlokára. Ettől olyan képességek jöttek elő belőle. Nagyszala A Nagyszala a beavatott társadalom részvételével megrendezett időszakos gyűlést jelenti. hogy az események után tíz.) Amikor Szalaváré Tura át akarta adni Paál Zoltánnak az Arvisura örökséget.

hu Az arvisurában még olyan információ is szerepel. hanem úgy vélem. miután a 24 hun törzsnek kezdetben egy nyelve volt. Ennek legfontosabb napirendi pontja pedig az volt. fogalmak. hogy a társbolygónkhoz hasonlóan a Földünkön is meg kell szüntetni a háborúskodásokat. valamint azt. hogy az év melyik napján született. bolygók hatása alatt állott. melynek bevezetése. mely nyelv Agaba idejéből úz nyelvként ismeretes. A Féran névadásból mindig meg lehetett állapítani a gyermek törzsi hovatartozását. Az ebből történő névadás . a Vízöntő Világhónap Nagyszalájaként. Féran A Féran egyfajta (Égi szokások szerinti) névadó naptárat jelent.karsayalarm. Összeállította: Karsay István www. 93 . miután minden törzsnek minden napra esett a törzseknél használatos nevekből egy-egy. illetve elterjesztése Arvisura-Anyahita nevéhez fűződik. szemelvények. hogy a legutóbbi Nagyszala 1980. június 17. hány lelkű.különösen kezdetben – mindent elmondott a 24 Hun Törzsszövetség emberpalántáiról. és július 17. mindannyiunké!) tehát a világbékéért való küzdelem. Ismertető. A jelenlegi összes beavatott legfőbb feladata (de nemcsak az övék. Az ezoterikus világszemlélethez tartozik az is. hogy a nevek a mindennapi csillagállások szerint képződtek. Mindezekből lehetett a gyermek tulajdonságaira következtetni.Arvisura. továbbá a születése időpontjában milyen csillagok. között zajlott le.

amint egy földönkívüli koponyát tart a kezében. A feltárt koponya rekonstrukciója. hogy a leletek alapján rekonstruált lény képe pontosan úgy néz ki. hogy a jó atyák eltemessék őket. Szürkék. s amely olyan poros padlót rejtett. Ismertető. melyet már több.karsayalarm. Összeállította: Karsay István www. A könyvtár alagsora egy nagy felújításon esett át. A pápa a maradványokkal kapcsolatban hallgat. 94 . Később visszavont minden információt.” Földönkívüli maradványokat találtak a Vatikánban. Még a Vatikán szóvivője is kifejezte a leletek miatti félelmét és aggodalmát.hu Földönkívüliek a Vatikánban Az alább található angol nyelvű CN információk lényegének nyers fordítása a következő: „Amit ezek a maradványok képviselnek.Arvisura. mint 500 éve nem taposott ember. Sajtó források szerint egyes világbiztonsági szervezetek nyomására János Pál pápa példa nélküli elnémítási kampányt indított el.) Az űrlényekre hasonlító csontvázak a Vatikán könyvtára alatt lévő többszázéves alagsor padlózata alól kerültek elő. amit a századok őriztek meg a feledés homályából. elég indok volt ahhoz. akik az UFO irodalomban el szokták rabolni az embereket. amely már többszáz évet megért. fogalmak. szemelvények. (Megjegyzendő. így nézett ki élve. Az alábbi képen az egyik felújítást végző munkás látható. had merüljenek feledésbe. Több földönkívüli koponyát találtak a Vatikán könyvtárának felújítási munkái közben. mint az un. A Vatikáni Rendőrség az összes könyvtárba vezető bejáratot lezárta.

hisz a lélek a legnehezebb anyagi dolognál is mintegy 100 milliárdszor nehezebb fajsúlyú. azaz normál emberi lelkek. szerkezetéről és működéséről. a higany fajsúlya 13. fajsúlya pedig 1. külföldi kutatók révén is. A normál lélek súlya kb.6 g/cm3. Az agyunk közepén. Ezek alapján az alábbiakat tudhatjuk meg róla: A lélek egy fizikailag is létező speciális. másrészt ezek a kis „csápok”egyfajta kapcsolódó inrefészek szerepét látják el az agyi idegrendszerhez. 95 . Ha figyelembevesszük. melyek egyrészt fizikailag is rögzítik a lelket. hogy egy hihetetlenül sűrű dologról van szó. . . Éppen ezért fut be az összes idegvégződés a thalamusba. igazából nem sok sikerrel jártak. Természetesen mint mindennek. Mérések szerint kétféle méretű lélek van: 1 m és 4 m nagyságúak. tehát tovább csak transzcendens módon bontható.hu A lélek szerkezete A lélekkutatás már régóta foglalkoztatja az emberiséget. Jézus. elemi részecske.amelyeknek köszönhetően már elég sokat megtudhatunk a lélek mibenlétéről. thalamusban helyezkedik el. vagy éppen Paál Zoltán rovósámánunk. illetve un.2359 x 10-13 cm3. hogy pl. az agyunkon. szemelvények. Azért szerencsére már születtek olyan kutatási eredmények. mint amilyennel bírt pl.072 g. az un. vagy bármely más anyagi dolgon is (például meditációnál. Ismertető. Ezért tud áthatolni mindenen. de más. akkor láthatjuk. a lakás falain. akár materialista módon próbálták megközelíteni a kérdést. űrtartalma 5. Rövid kis csápok állnak ki belőle. nagylelkek. vagy amit már mindenki megtapasztalt: álmunkban).karsayalarm. Mani. Atilla király. fogalmak.375 x 1011 g/cm3. 0. így a léleknek is van geometriai struktúrája. mert az „interfészen” keresztül minden információ a lélekbe íródik be és nyerődik ki.Arvisura.például a magyar időfizikus csoport által. Összeállította: Karsay István www. ám akár vallási.

érzésekre. 1. hisz egy önfenntartó rendszer – viszont ezt a bizonyos testet leveti megáról.000. Tömegének mintegy 95 %-a a külső felszínen nyilvánul meg. így a hangokra. juthatunk problémamegoldó gondolatokhoz. a Nappal (mint magasszintű szellemi entitásokkal) és így a fraktális rendszeren keresztül magával Istennel is. melyek különböző információkat tárolnak. vagy ha a lélek teljesen kiszakad a thalamusból. Ha valakit – pl. Annyi azért tudható róla. a tömegtehetetlensége is nagyon nagy). annak belső magja. (hisz mivel hihetetlenül sűrű anyagról van. A mélyebben lévő rétegek pedig az előző életek információit tárolják. azaz a felső réteg tárolja a jelen életünkben összegyűjtött információkat. Ismertető. Itt most természetesen nemcsak a lexikális tudásra kell gondolni. 740. Ily módon kaphatunk ihletet. ezen keresztül naprendszerünk központjával. úgy lent”). Összesen mintegy 5000 életnyi adat fér el a lelkünkben. Ezek . hanem a létező összes érzékelésre. kóma. szemelvények. 96 . a Földnek. illetve a test és a lélek közti interfész-kapcsolat. becslések szerint kb.karsayalarm. a lélekelektron. csakúgy. hogy innen egy láthatatlan fluidszállal össze vagyunk kötve a szülőbolygónkkal. A feltudat. illatokra. egy autóbalesetnél – súlyos ütés ér. akkor megsérülhet a cellarendszer hullámtere. de a regressziós hipnózissal innen is tárhatók fel emlékek. s ily módon állunk (minden) életünk minden pillanatában isteni megfigyelés alatt. miszerint „amint fenn.. Összeállította: Karsay István www. fogalmak. így leginkább a neutronhoz hasonló szerkezetű.Arvisura. stb is. Alakja ikozaéderes szerkezetű (20 háromszög által határolt szabályos térbeli alakzat). s majdan egy másikban újra inkarnálódhat. A központi magot körülvevő réteg tulajdonképpen 64 rétegű cellácskákból áll. akár halál is.mivel eléggé el vannak zárva – nem hozhatók elő egyszerű emlékezés által.hu Két fő része van a léleknek: a középső magot alkotó lélekelektron és a külső héjat alkotó lélekproton. hosszabb-rövidebb ideig tartó amnézia. vagy magának az univerzumnak is (emlékezzünk Hermész mondására. mint a neutronnak. Persze ettől maga a lélek még nem fog elpusztulni – az örök életű. Ekkor következhet be agyrázkódás.. míg a neutronban ezek száma kb. A benne lévő dimenzióforrások száma azonban sokkalta több. Lelkünk még kevéssé ismert része.629 x 1023.

melyek egy bizonyos távolabbi ponton visszafordulva jövővé válnak. Ismertető. ezt nevezték TŰZ elemnek (szakszóval tachionnak). mely hullámok gömbhéjszerűen. és szövegén már igen sokat változtattak az idők folyamán.karsayalarm. melyek ugyanakkor időszálas. az időfizikusok pedig tardionnak. Összeállította: Karsay István www. 97 . múltpillanatok. Még sokkal később két TŰZ elem – azaz a két Teremtő . metagalaxisok. Hosszú idő elteltével ezek a forráspontok – bizonyos okokból . az időhullámokat kiárasztó első őselemet nevezték a különböző vallások és kultúrák VÍZ elemnek. Minden. illetve tűzhöz. koncentrikusan kezdtek el szétterjedni.úgy is mondhatjuk. Az unverzumon belül lévő bizonyos szektorok. ami keletkezett.mint ahogyan a VÍZ és TŰZ elemeknek sincs semmi közük a hétköznapi vízhez.a következőképpen szól: „Kezdetben hat dolog volt. fogalmak. galaxisok. Mikor a „lökdösődés” folytán egy jelenpontnak nagyobb lett a saját sebessége. Ezt.önfenntartó rendszer. A régebbiek közül igen sokban az első mondat – az általunk ismert változattól eltérően . sem idő. amit belélegzünk. Tehát a legelső dolog. hanem mindig is léteztek. és egy bonyolult kölcsönhatási folyamat végeredményeként létrejött egy öt forrásból álló ciklikusan hat helyen mozgó. s ismét áthaladnak a jelenponton. Ezért mondjuk azt. 900 verziója létezik világszerte. mikor imádkozunk. . azaz egy még újabb minőség: a LEVEGŐ őselem. ám abban a rendszerben 7 forrás mozog nyolc helyen. naprendszerek. ezek viszont nem keletkeztek. ami által különböző sebességre tettek szert. Ennek is csak egy részét tudjuk megtapasztalni. hogy „Mi atyánk. . A terjedő időhullámok aztán megérintve egy másik VÍZ forráspontját. amit látunk és érzékelünk ezen a téridő rendszeren belül keletkezett. hogy megnyilvánulttá váltak. az az idő volt. Ehhez hasonlóan jött létre a FÉNY is.hanem ez maga a téridő rendszer. mert a saját téridő szeletünk Istenéhez fohászkodunk és nem egy másikhoz. Persze ez nem az a levegő. vagy más néven fluidszálas kapcsolatban is állnak egymással.s ettől fogva időhullámokat kezdtek kiárasztani magukból.hu A teremtés tana Kezdetben – mikor még nem volt sem tér. hiszen az öt forrás által létrejött téridőnek az öt szelete egy-egy külön rendszert képez. szemelvények. sem részecske. A Bibliának kb.szerencsés és speciális módon történő találkozása folytán azok egymásba hatoltak. akkor egy új minőségű alapelem keletkezett.” Valószínűleg ezzel szintén a téridő hatos rendszerére akart utalni a könyv írója. a terjedő időhullámai pedig a múltszférák.saját öntudatukra ébredtek . ki vagy a mennyekben…”. azoknak külön-külön Istenük van. mozgásba hozták azokat. . A világunk tulajdonképpen egy fentről lefelé épülő fraktális elágazású rendszert képez.Arvisura. mint a múlthullámainak a kiáradási sebessége. melynek a forráspontja a jelen. . bolygók mind rendelkeznek egy saját téridő forrással. sem fény – csak 10 originális forráspont volt.

ugyanígy a fény modellezésére a hét-. hogy megtervezze a következő életét. illetve hetes-nyolcas forma is található. Azt pedig. hiszen a lélek az.egy speciális változata az emberi lélek.karsayalarm. tachionok sokaságától fortyogó valami. akkor anyagi részecske. Másnéven ez a sorsfonál. Ezt a népművészetben úgy is hívják. Tűz. hiszen annak egyik metszete nem egy másik pontot. ha úgy tetszik a következő leckét vagy házi feladatot. mintegy elszeparáltan vannak. talán úgy lehet szemléltetni. hogy ismerjük az egyes alapelemek (Víz. A lélek halhatatlan. mondjuk felfújt lufik egyre növekvő sokaságával. szimbólumrendszerének megértéséhez. Éppen innen ered az elnevezése is. s az alma héján csavarodva egyet visszafolyik felülre. melyet testen kívüli élmények során is lehet látni. ami még szintén nem jelenti a végállomást. amiből múlt lesz. hiszen rájöttek. pedig ez csak illúzió. Ezen folyik át az idő. s azon keresztül a teremtőnkkel is. Az anyagi részecske . hiszen az anyag is „csak” TŰZ elemekből álló. az ember halálakor az kiszáll a testéből. régi épületeken. hogy fénymag. mint mikor a vízbe dobunk egy kavicsot és a víztükör elkezd körbe fodrozódni. A téridő rendszer szemléltetésére általában az öt-. de ez még mindig kevés a népi hagyományok. Méghozzá nemcsak a jelen életünkét. A forráspontot talán mindenki el tudja képzelni. s ebbe fut be minden idegvégződés. égig érő fának is hívnak. hiszen ez pontosan úgy fest. emberek is össze vagyunk kötve a saját bolygónk szellemi lényével. s az őt elhagyó növekvő múlthullámokat is könnyedén modellezni lehet. népi motívumok. amelyet a sámánok életfának. ami viszont már nem is igazán anyagi dolog. Ezt látjuk mi anyagnak. A pont geometriája tehát nem egy egyszerű gömb. De bizonyos meditációs gyakorlatokkal. hogy a neutron sem a legkisebb anyagi részecske. Föld) geometriai alakjait is. ami minden emlékünket. tehát nagyon nagy vonalakban ilyesformán próbáljuk meg elképzelni a teremtés folyamatát. vékony szálnak látszik. mert azon belül is látnak valamit. a talamusban helyezkedik el. Ha a téridőn belül három forrás találkozik egymással speciális módon. vallási rendszerek. míg az időfizikában ez a bindu. A fluidszál elszakadása okozza a halált. és így tovább.hu Ilyen módon mi. Ahhoz ugyanis meg kell. Az időszálak az egész világot áthálózzák. neutron jön létre.alakzat a legjellemzőbb. illetve nyolcágú . ha egy alma közepébe beleképzelünk egy homokórát. ugyanakkor egyfajta kommunikációs csatornát is képeznek. Persze a régebbi életek információi a lélek alsóbb rétegében. hiszen máskülönben azok komoly zavarokat okoznának a jelen életünkben ránk rótt feladatok elvégzésében. Rengeteg ilyen motívumot lehet találni. Összeállította: Karsay István www. hanem az összes eddigi inkarnációnkét is. Levegő.Arvisura. A látók számára ez egy ezüstszínű. szemelvények. hiszen pontot már mindenki látott. tapasztalatunkat. síkban ábrázolva pedig egy pontot körülvevő koncentrikus körökkel. de egyéb ötös-hatos. az felosztható neutrínókra. stb. Ismertető. Jól látják ezt egyes fizikusok is. más szférába kerülve nekifog. ahol jövővé válik. regressziós hipnózissal innen is hozhatók fel emlékek. hogy az idő hogyan kavarog ebben a rendszerben. tudásunkat és érzésünket eltárol. amely kis szűkülete a tulajdonképpeni jelenpont. mivel a testet a lélek látja el energiával és tartja életben. hanem két egymást keresztező – a nyolcashoz és a végtelen jeléhez hasonló – formát fog mutatni. templomok díszítésein is. majd ismét áthalad a jelenponton.hogy úgy mondjam . 98 . Nos. illetve hatágú csillag vagy spirálkar . Ez az agyunk közepe táján. fogalmak.

Végezetül megmutatom a hunok. aki ilyen tudással bírt.Arvisura. mint mi most. Azt hiszem ez önmagáért beszél. hiszen az egész teremtés minden mozzanatát magában foglalja.karsayalarm. fogalmak. De még számunkra sincs veszve semmi! 99 . Az a nép. Ismertető.hu Nagyon jól tudják ezt azok a földönkívüliek is. akik ilyen alakú gabonakörök sokaságát gyártották le a Föld különböző pontjain – tanító szándékkal. Összeállította: Karsay István www. mint ahogyan az EGY igaz Isten is magában foglal mindent és mindenkit. régen az EGY jelölésére használt szimbólumát. szemelvények. sokkal nagyobb dolgokat tudott véghez vinni.

fogalmak.egy gyermekmondóka időfizikai elemzése 1 . ám akit már egy kissé kezd „megfertőzni” az időfizika. megissza!” Annak idején magam is számtalanszor elmondtam a gyermekeimnek a fenti sorokat. mint ez. Első ránézésre nem is úgy tűnik.10 tiszta víz ha nem tiszta. vidd vissza ott a szamár. szemelvények.hasad a pad 7 . az olyan dolgokban is értelmet vél látni.hu Egy kis tökölő IDŐ-töltögető avagy minden meggy EGY-re megy . hogy a gyerekeknek annak idején a Tudást próbálták továbbadni.megérett a meggy 2 .Arvisura.te vagy az én párom 4 .üres a polc 9 .megérett a tök 6 .dörög az ég 8 .biz' oda nem mégy 5 .kis Ferenc 10 . mintha bármi mondanivalója lenne.karsayalarm. Ismertető. Összeállította: Karsay István www. amit nekünk azóta már sikerült rendesen ledegenerálnunk? Lássuk csak: 100 . de valójában sohasem gondolkoztam el a szavak esetleges rejtett értelmén. Lehet.csipkebokor vessző 3 .

szemelvények.karsayalarm. A „megérett” szó arra is utalhat. Ez a Pont. 101 . Ráadásul milyen az érett gyümölcs? Édes! Böhme is ezt a jelzőt használja a Vízre. s így az öntudatára ébred a Pont.csipkebokor vessző” A csipkebokor vessző jelen esetben egyrészt az időszálat is stilizálhatja. lévén. Ez a mandu binduvá. mint eme kis képecskén. Ismertető. mivel ez a gyümölcs többnyire párosával. Összeállította: Karsay István www.hu „1 . feltűnő hasonlóságot vélünk felfedezni a tachionéval. Ráadásul a tachion az „egyhegyűség állapotát” is jeleti. „2 . azaz az időszálakra.Arvisura. mindegyikük értéke 161. geometriai alakja feltűnően hasonló a mellékelt ábrán látható manduéhoz. két szemenként található a fán is. Ha pedig jobban megnézzük a tüske alakját. amikor a két létező észreveszi egymást. s lám milyen hegyes a tüske is. mind pedig az „őstachion” szavakéval. vagyis érthetjük ezalatt azt a folyamatot. fogalmak. A teremtés folyamatának logikai sorrendjét illetően is ez következik az előbb említett Víz után.megérett a meggy” A meggy formája. A Renum11-ben[1] a „meggy” számértéke 103. Ekkor születik meg tehát a Víz őselemünk. kontaktus jön létre köztük. azaz a megnyilvánulatlan megnyilvánulttá válása. hogy valami új minőség jött létre. azaz a tachion jut eszünkbe. A Renum11-ben pedig a „csipkebokor” számértéke megegyezik mind a „tüske”. Ez éppen megegyezik a „mandu” (54) és a „bindu”(49) számértékek összegével. hogy a bokor levélkés ága kicsit emlékeztet az itt látható motívumokra. Másrészt tovább asszociálva az „égő csipkebokor”-ról a Tűz. Talán azért éppen a meggyet (s mondjuk nem az almát) választották ehhez a versikéhez.

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

„3 - te vagy az én párom” Ez nem lehet más, mint az Anya és az Apa teremtő tachionok egymásra találása. Ezt látszik alátámasztani a Renum11-ből származó alábbi szó-, illetve kifejezésértékek: „Három, te vagy az én párom” = 518 = „egymásbahatolás a teremtés” „Te vagy az én párom” = 453 = „a teremtés realizálása” = „a valóságos teremtés”

„4 - biz' oda nem mégy” A két tachion párhuzamos egymásbacsúszásakor bizony nem az eredeti irányukban folytatják útjukat, vagyis nem arra mennek, amerre akarnak, hanem amerre a másik forrás múltterei késztetik a tachion belső gömbszféráinak vonzó tulajdonsága következtében. Maga a 4-es szám is magyarázza ezt, hiszen mindkét tachion kétfelé szakad, azaz összesen négyen lesznek. A Renum11 is ugyanezt támasztja alá, hiszen a „biz oda nem mégy” kifejezés a „kettéválik” szóhoz hasonlóan egyaránt 249 számértékkel bír.

102

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

„5 - megérett a tök” Talán ez az a pillanat, amikor a körpályán álló tachion utoléri a saját múltterét. Gondolkodtam, hogy miért éppen tök, s eszembejutott a Halloween ünnepi szokás, mikor töklámpást gyújtanak. Itt tehát megjelenik együtt a tök és a Tűz. De van itt egy másik érdekesség is. Az angolban a tök marrow, pumpkin, DE: a kártyánál használt tökre azt a szót használják, hogy „diamonds”. Ebben a spirálgömbszerű önkeltő rendszerben a mozgás pályája pedig éppen ilyen oktaéderes, „gyémánt” alakzatú. ÖT forrás hat helyen, nem jut ÖTről a hatra, ÖTöl-hatol, azaz TÖK-öl! És egy Renum11-beli érdekesség: „Öt, megérett a tök” = 332 = „Az alkotó Isten” = „Működik az Isten”

„6 - hasad a pad” Hasad, azaz a körpályán haladó és az önmaga múltterébe belépő tachion ismét kettős idősűrűséggel találkozik, s ismét kettészakad, elhasad. Ebben az önkeltő rendszerben a forráspontok tehát minden újabb kör megtételénél hatszor hasadnak ketté, azaz a forráspontok megkettőződnek. Ha a PAD szót betű-elemeire bontjuk (PAD=P+AD), a P a Pontot (forráspontot), az AD pedig a kiárADását is jelentheti. A Renum11-ben „a hasadó pad” szémértéke 104, vagyis ugyanannyi, mint a „tér” szóé. Ez nem is lehet véletlen, hiszen valóban ebből a rendszerből születik meg a tér. Más szemszögből vizsgálódva a pad kapcsán még egy régi gyermekjáték is felvillanhat az emlékeink közül, mikoris az adott ülőhelyek számánál eggyel több gyerek szalad (tachionok módjára) körbe-körbe a padok vagy székek körül (az önkeltő rendszerben), s bizonyos jelre igyekeznek elfoglalni maguknak egyet közülük. Akinek nem jut hely, az pedig kiesik a játékból és elhagyja a terepet – akárcsak a körpályáról leváló tachionok a rendszert.

103

Arvisura. „7 - dörög az ég”

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Dörög, azaz zeng az ég. A ZENGÉS, s eleve a dörgés, mint HANG, a Levegő őselem másik elnevezései. A Renum11 szerint a „dörgés” értéke 111, míg az „ég” szóé pedig 9. A kettő összege 120, ami azonos a „levegő” szó értékével, így ez is egy utalás lehet erre az őselemre.

„8 - üres a polc” A Renum11-ben az „üres a polc” számértéke 182, ami megegyezik a „zengés”, illetve „a gyémánt” szavakéval. Ezek mind a téridőre utalnak, mint ahogyan maga az „üres” szó is, hiszen ebben a teremtési fázisban még nincs semmi anyagi dolog, sőt még fény sem. Ugyanakkor – lévén hogy az eddigi „építőelemekből” dolgozik a továbbiakban is a Teremtő – minden ezt követően megszületendő forma, mint későbbi lehetőség már itt is megjelenik.

„9 - kis Ferenc” A Renum11 szerint a „Ferenc” számértéke 72, ami megegyezik a kerubok számával. A teremtés folyamatát tekintve ez logikusan be is illeszthető, hiszen a Levegő elem szintjén álló Isteneket követően a 6 x 4 = 24 triál lélek, azaz 72 Istenség születik meg. Majd őket követi – az előbbi ponthoz is kapcsolódva, mint távolabbi lehetőség – a folyamatban a Ferenc névvel jelzett emberi lélek születése.

”10 - 10 tiszta víz, ha nem tiszta, vidd vissza, ott a szamár, megissza!” A „tiszta víz” szóösszetételt vizsgálva a „tiszta” nagyjából megfeleltethető az „üres”-nek, a „víz” pedig egyúttal a téridő emanációs tulajdonságára utal. Böhme elnevezésével élve ez a Vízszellem. De talán egyfajta konklúziót is rejt ezen utolsó szakasz. Visszakapcsolódunk a folyamat legelejére, a 10 originális forrásponthoz, illetve az ezekből keletkező tiszta Vizekhez, hiszen ha ezek nem lennének, az egész folyamat nem jöhetett volna létre. S minő véletlen: a Renum11-ben a „szamár” számértéke 203, ami megegyezik az „ősforrás” szóéval!

104

Az itt bemutatott verzió az általam leggyakrabban hallott. C=2. W=90. R=40. meglehet. szemelvények. fogalmak. X=70. S=50. I=5. Á=2. Z=100. Összeállította: Karsay István www. hogy nem ez. F=4. D=3. de nem kizárt. Ú=30. és ezek normál összeadásával. N=20. U=20. Í=5. ami egy médiumi közlemény részeként érkezett a szellemi világból a 90-es években. ami szájhagyomány útján terjedt. P=30. hogy a változások során az eredeti információtartalmából valamennyit már ez is veszített. M=10.hu A mondóka vagy soroló igen réginek mondható. hogy mi volt ezek közül az eredeti. V=90. [1] A Renum 11 rendszer egy magyar (ékezetes) ABC-re épülő számmisztika. Q=8. Ismertető. O=7. J=7. A mássalhangzók számértékei: B=1. s mondhatni legelterjedtebb változat. É=4. A magyar nyelv szavainak számokká alakításával. majd a szavak számértékük szerint való csoportokba rendezésével érdekes logikai összefüggések tárulnak fel. Y=80. A magánhangzók számértékei: A=1. E=3. Ö=9. s mint ilyen persze többféle változatban is fennmaradt. Ü=40. 105 .karsayalarm. H=6. Õ=10. Û=50. G=5. K=8. T=60. L=9. Ó=8.Arvisura. Azonban nagyon nehéz lenne megállapítani.

karsayalarm.hu MAGYAR BIBLIA (részlet) MAGYAR EGYHÁZ 106 .Arvisura. Ismertető. Összeállította: Karsay István www. fogalmak. szemelvények.

hisz a Világosság az ÍZ-TEN megnyilatkozása. de nem tűnt el. Az ősvízben – az Élet ígéretét. szemelvények. Mielőtt élet „lett”. 4. örök tűz.karsayalarm. hanem lett Világossággá és örök maradt. Világosság „VAN”. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Első akarata. meleggé teszi azt és benne él ÍZ-TEN lehelete is. 3. A nagy „Egy”-ben élt a Minden felett.hu Kezdetben létezett a Szellem. 3. 2. Az ősanyagban az ősvizet. E három egységét is hittük. hogy benne mindenütt és mindenkoron lakozzék. 2. Az élő Lélek – ÍZ-TEN hajléka. Tartalmat ad az életnek.Arvisura. Égi. Maga ÍZ-TEN – az Ő hatalmas erejével – él a Lélekben. 5. 6. fogalmak. Neve: ÍZ. tisztaság és igazság lakozik a Világosságban . ÍZ-TEN – végtelen ködökben rejtőző – erejéből villámcsapásként vált ki a Fény. mint a lecsapó villám. Ismertető.ÍZ-TEN első gyermekében. kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. ÍZ-TEN „elsője” …a Világosság. 7. 4. ÍZ „volt” a Kezdetben és „van” örökké a Minden felett. És így van ez jól. Ezért hívjuk ÍZ-TEN-t – a Lélek szerint és a Lélek által – így: ÉN-LÉLEK (ÉN-LIL). Neve: TEN. Leírhatatlan. első teremtménye az örökkévalóságban. 8. ÍZ alatt nyugodott a Csend. Összeállította: Karsay István www. Így lett nekünk a „kezdet”: ÍZ-TEN. 107 . A Világosság – ÍZ-TEN örök titkaként lakozik a Lélekben. Kezdetben… 1. A Lélek Teremtése 1. Azért teremtette ÍZ-TEN a Lelket. a Lélek és az Erő. A Teremtő így lesz e g y teremtményével.

Földi gyökér-nedvét az egek erejéből kapja. Ismertető. Benne él az „Egek Anyja” – Dingir IL-AMA – is. hűség és makulátlanság igazsága. 9.karsayalarm. hogy a vizek mélységéből virágként fakadjon az Élet…és úgy lett. ÍZ-TEN a végtelenekben sűrítette össze az Erőt. fogalmak. 4. ÍZ-TEN úgy akarta. mert életadó ereje az egektől a földekig. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben ragyogó tisztaság. Összeállította: Karsay István www. 11. ki az Élet folytonosítója. 6. 3. A Fény melege vízzé változtatta a végtelenek ködét és a Fény – mint ÍZ-TEN magja – béhatolt a vizek mélységébe. Az Erőből pattant ki a Fény és lett Világosság. AMA-PALIL-nak (ősanyának) neveztük őt. Az égig érő üveghegy is ő. a földektől az egekig ért.Arvisura. az Élet adóját és szűzi. 12. NIN-TI az égig érő életfa is. mely Életet szül. 5. Így teremtette ÍZ-TEN NIN-TI-t.hu Az Élet Teremtése 1. 2. Mert csak egek voltak a földek előtt és azután teremtettek a földek az egek között. Első magzat-virága NIN-TI lett. 8. érintetlen valóságából – belőle – általa – az Életet…és jól tette. 108 . Az ősvíz így lett az Anya-Erő. 7. szemelvények. Ezért nevezzük őt az „égig érő Nagyasszony”-nak – NIN-KURSÁG-nak. 10.

13. ura és elosztója. Anyaggá lett így a KI. hajtják egymást a NAP erejében ÍZ-TEN nagy rendje szerint. Földek és az Ember Teremtése 1. A NAP-ból árad mindenKI-re ÍZ-TEN örök tüzének fénye és éltető melege. földekké gyúrt egybe és ezek űzik. 9. akik a világok őrei és vigyázói lettek. úgy ÉN-KI minden anyag teremtője és titkos ereje. 4. Összeállította: Karsay István www. hogy legyen a földnek is vigyázója”. 7. melyet ÍZ-TEN akarata bolygókká. melynek ereje KI-áradt. 109 . 6.hu Világok. Amikor aztán minden égi rendnek már meg volt a saját vigyázója. A nyolcadikban életre kelt maga az Élet anyja . Lepkeszárnyon szállt rá ÉN-KI az élet vizéből fakadt NIN-TI élő virágszirmára. a Lelkek Anyja. ÉN-KI nevet adtunk ÍZ-TEN – anyagban rejtett – örök erejének. És élt az ember testben ÍZ-TEN egyik erejeként. loccsant a testben lévő emberre és megnyíltak a világosságra a szemei. 11. 3. És amikor ÉN-KI megformálta azt. A nyolcból „hét” virág lett az Élet Ígérete. ÍZ-TEN leheletét szívta magába. A lehelet Lélekké lett benne. Az örök tűzből lettek a Napok és éltetik a Világosság világait ÍZ-TEN nagy akarata szerint. A TEN-GÁR-ja. Életre kelt és az élet kisebbik anyja – a kis NIN-TI fogta őt kézen. LIL-I-AM – a hét virágával sokasította be az egeket az égi-lakó szellemekkel. NIN-TI életet adó virágának nyolc virág-ágával. Amikor AMA – aki az ŐS-TEN volt maga nagy garral lendült mozgásba. 10. mely teremtett minden anyagot és minden testet. Az élő lepke hímpora termékenyítette meg azt és éledt belőle LIL-I-AM. fogalmak.karsayalarm. AMA PALIL-t hívta így: „AMA…határozd meg sorsát ennek az újszülöttnek”. Így teremtette ÍZ-TEN az embert az égi-lakók között. 5. Ahogyan ÉN-LIL a Lélek ereje. így szóltak egymáshoz az égi-lakók: „Teremtsünk embert. Ismertető.a legkisebb – a kis NIN-TI. 8. 12. szemelvények. mely a minden élet vize. ÍZ-TEN örök tűzet gerjesztett. 2.Arvisura. 14. És ez a nagy Rend ÍZ-TEN örök törvénye. ÉN-KI-hez ért ez az óhaj és ÍZ-TEN – ÉN-KI ereje által – egyik föld porát keverte össze az Élet Vizével és formált belőle embert – a maga képére.

növényével és rajta lévő teremtményemmel. Mert Nektek adom ezt a földet minden fájával.» Így lett az Ég Fénye az EM-BAR lelke. amidőn az égi egy nap – egy hónappá lett a földön és az égi kilenc nap pedig kilenc hónappá változott.karsayalarm. Így álltak a földön hárman. Elindultak hárman a földön. Ismertető. amikor a Föld Napja a KOS csillagképén át ragyogott. szemelvények. E fa addig termi gyümölcsét. akit ÍZ-TEN rendelt melléjük az élet kezdetének irányítójául. 22. De nem volt egyedül a Földön. Fergeteges szélvésszel emelkedett az ég felé és visszaröppent a csillagképébe. termésének magjait ültették a termékennyé lett föld porába és boldogok voltak látva az élet fakadását. hogy «amikor az ég elválasztódott a földtől. Szaporítsátok be azt istenfiúkkal és istenlányokkal azon öröm által. tegyétek azt az én országommá az én erőm által. És akkor szózat hallatszott az égből: ”Egyetek e fa gyümölcséből. és amint evett a fa leveléből – szárnyai csapkodásba kezdtek. akiben NIN-TI. Összeállította: Karsay István www. NIN-TI-ből testté lett HÉVE a fa gyökereitől napkelet felé és napn yugat felé is két-két folyót fakasztott. mert a föld holdja is kilencedszer ragyogott megint az égen. Kettő folyt Keletnek és kettő Nyugat felé és bőséges vizükkel termékennyé tették a föld porát. a KOS világból földre rendelt ember és a Kos Világ égi. De velük együtt hullott a földre a Kezdet Világából. 110 . De ÍZ-TEN úgy rendelte. 18. mert ez a TUDÁS FÁJA. ami az „Istenasszonyt” (EM) és „Párját” (BAR) jelenti. szárnyas kosa. 21.Arvisura. 19.hu 15. És így nem vették észre az idő múlását. s akkor történt. mely szükséges nektek ahhoz. igazság és IZ-TEN örök törvénye szerint. az Élet Tavának legszebb virága. a Föld eltávolodott az Égtől s az EM-BAR hatalma gerjedt abba. NIN-TI. Így lett az ember ÍZ-TEN gyermeke a jóság. mert vele hullott a Földre a kezét tartó kis NIN-TI. 20. Elöl az égi KOS és mögötte az ember és Asszonya.” 16. És amint ettek a Tudás Fájának gyümölcséből. melyet Nektek adok az egyesülés nagy boldogságában. Az ember és asszonyává lett NIN-TI ott álltak az égig érő fa előtt – egymás kezét fogva. A Föld porából gyúrt teste ÍZ-TEN tökéletességének mása és e tökéletes testben lakozó Lélek tükrében ÍZ-TEN maga mutatkozik. LIL-I-AM legkisebbik ága. az Ég Fénye lett a Világ Világossága. mely a Földön is tündökölt. Aztán a Tudás Fája sokféle gyümölcsének. A szárnyas Kos egy hatalmas fához vezette őket. az Élet Anyja. a szárnyas égi KOS is. Uralkodjatok rajta. fogalmak. Így érkezett e földre az EM-BAR. a KOS CSILLAGKÉPÉBŐL. melyen át Nektek égi hatalmat adok. aki testet öltött és lett a Földön az Égi HÉV SZÜZE. amelynek porát a testében hordta. A szent fokossal vágta ketté azt abban az időben. míg megszerzitek mindazt a tudást és bölcsességet. Ezért lett a neve is HÉVE. szépség. Csak akkor. mint „Én-Lélek”. melyet Lelketekbe adtam. hogy a Föld Urai legyetek. A Föld porából formált ember így került az égi világból arra a földre. érezték az Isten erejét magukban. hogy ÍZ-TEN elsőszülöttje – ÉN-LIL – elválasztotta az eget a földtől. az égi Szűzanya vált testté. 17.

Gyermekeiket tejjel.Héve-ben levő teremtő ereje által.Arvisura. kenyérrel és sok jó gyümölccsel táplálták. Szorgalmas istenfiúk voltak a kusok.hu Héve életet adott az első. Megszelídítették a föld állatait. 111 . mely annyit jelent a mi nyelvünkön: Atyám. aki őket a tudással gazdagította. A Tudás Fája állt a Kusok Földjének közepén és gyümölcseiben élt Íz-Ten üzenete. fogalmak. A másiké: Barana. szemelvények. sajttal.karsayalarm. Összeállította: Karsay István www. 23. Ez egyik folyó neve Idigna. a harmadiké: Kúr és a negyediké: Ár-Ár. 24. Öntözőcsatornás földmíveléssel termeltek búzát és mindenféle magból lett növényt. Ismerték a szőlőt és a bort. Mikor aztán megsokasodtak – lakó helyüket – amelyet a négy nagyfolyam határolt – az „Égi Kusok Földjének” nevezték. földi Istenfiúnak – aki majdan e világ ügyelője leend. az ember és az asszony egyesülésének nagy boldogsága szerint. Ismertető. A Tudás Fájához pedig naponta odasereglettek szóban és énekben áldva az Istent. És benépesült aztán a föld az Élet Anyjának – NIN-TI-nek . Mivel az égi KOS volt útmutatójuk itt e földön – Héve-Kus-nak nevezték az újszülöttet. aki az égből a földre esett embert így hívta beszédében: ADA-MU.

a káldeusok írása és hite szerint. „biblon” és a „biblia” szavaknak az eredetét a káldeusoknál kereshetjük. fogalmak. Általában úgy tanítják.hu MIT KELL TUDNI A BIBLIÁNKRÓL Miért Biblia…? Bevezetőül meg akarjuk indokolni.karsayalarm. sem a „biblon” görög szónak nincs ilyen többesszámú esete. Ismertető.Arvisura. hogy a „biblia” a görög nyelv „biblos” vagy „biblon” szavának többesszámú kifejezése és jelentése „könyvek” lenne. már csak azért is. A „BIBLIA” szónak háromféle változatát láthatjuk a káldeus ékiratok szerint: Ezért használjuk a BIBLIA nevet . szemelvények. Azonban sem a „biblos”. hogy a káldeusok szerinti írásokat és hagyományokat összesítő könyvünk címében miért használjuk a „BIBLIA” elnevezést. viszont a latin nyelvnek nincs „biblia” szava. 112 . Így a „biblos”. mert a görögök – a „klasszikusnak” nevezett tudásuk legnagyobb részét a káldeusok hagyatékából sajátították ki. Összeállította: Karsay István www. A görög nyelvet tanító ismertetések a „biblia” szót görögből átfejtett (etimologizált) latin szónak mondják.

hogy a gonosz emberekre azt mondjuk. vagy fültanú. az másik téridő rendszerbe képes átjutni. még ha azt hisszük.szenthármasság. szókapcsolatokban rejlő időfizikai. jobbos-balos csavarodásúcsavarodás nélküli tachion. azaz rögzül abban minden életünk valamennyi információja. 113 . Mindennek van határa .minden információ megmarad szerte az univerzumban. és nincs szem-.a téridő rendszerre való utalás: öt forrás keltette önfenntartó rendszer hat helyen. Színe-java.hu Szólásokban.a lélek. Rend a lelke mindennek . A falnak is füle van . mint atya-anya-fiú. Ismertető. Nem jut ötről a hatra . Három a magyar igazság . triász.ez a szavunk utal arra.a téridő szeleteket elválasztó réteg. a megnyilvánulatlan megnyilvánulttá válása.a téridő rendszerre való utalás. valamint 4 mikronos nagy lelkek. hogy vannak normál (egy mikronos) lelkek.a teremtés kezdeti folyamata. mint forrás vagy jelenpont. hogy egyedül vagyunk. mint a testből kilépni képes önálló részecske. vagy. Lépjünk olajra . mikor az álló forráspont mozgásba jön.Arvisura. mint önálló részecske.téridő szeletekre való utalás. hogy egy bűn az ember lelkén szárad. Légy nagylelkű . azaz a hármas téridő-rendszer. Csak hálni jár bele a lélek . szemelvények.karsayalarm. A szólásainkban rejlő tudás Összeállította: Karsay István www.lyuk.az univerzum működésének is. Bolond lyukból bolond szél fúj . Ezért van. illetve a mögötte keltett múltszférákra való utalás. Csak az imádság tartja benne a lelket .az univerzumnak is. Isten háta mögött – a tachion csúcsán haladó forráspontra. hogy lelketlen. Felkavarta az állóvizet . fogalmak. színről-színre . aki tehát olajra tud lépni. azaz a teremtéstanra történő utalások: Ötöl-hatol .a lélek. Kétségbe esik – a mandu binduvá. tárolódik az Akashában.

ember el nem veheti. Ember tervez. jár. Isten nem ver bottal.Arvisura. de biztosan. Akinek Isten valamit ad. Jótett helyébe jót várj. A pokol országútja is jó szándékkal van kikövezve. az Isten is megsegít. Mindent lehet. Megfogta az Isten lábát. a kert alatt kullog. mely valakinek ne használna. Mindennek megvan a maga ideje. csak tehetetlenség. csak akarni kell. Farkast emlegetnek.karsayalarm. Nem ismer se Istent. Akinek Isten valamit ad. Jöjjön. ember el nem veheti. se embert. Az emberek Istennel való kapcsolata Felvitte az Isten a dolgát. Isten végez. 114 . Összeállította: Karsay István www. Ismertető. nem hal a Dunába. Segíts magadon. szemelvények. Isten malmai lassan őrölnek.hu A predesztináció és a szabad akarat érvényre jutása Kinek akasztófa helye. Nincs új a nap alatt. Nincs az a kár. aminek jönni kell. fogalmak. Nincs lehetetlenség.

Hétfejű sárkány Csakúgy. azok a téridő rendszer rétegei között kirándultak egyet. a parazsat evő ló pedig a téridő rendszer. tehát az előző magyarázathoz hasonlóan itt is a téridő rendszerben való közlekedésről lesz szó.karsayalarm. vagy ha szíven szúrják. Parazsat evő ló A parázs a Tűz (tachion). csak akkor pusztul el. azaz a legfiatalabb forrás végzi a visszacsatolást azzal. hol nem volt Talán ez a kifejezés a legtalálóbb a manduból binduvá. ami két-két téridőszelet között van. szemelvények. Ez a téridő rendszerre is igaz: ha nem szüntetjük meg az összes tachion egyszerre. amiben ezek benne vannak. avagy a megnyilvánulatlan megnyilvánulttá válásának szimbolizálására. Óperenciás tengeren túl Az enc(s) szúgyök ebben a szóban is szerepel. azaz a téridőt jelöli. rendszerességet. A mesékben ez a sárkány.hu Népmesei elemek teremtéstanra vonatkozó jelentései: Hol volt. Összeállította: Karsay István www. akkor az újra tudja magát keletkeztetni. valamint az anyatachion. 115 . Világfa. Hetedhét (ország) A Tórem-mitológiában lévő hét égbolt. A legkisebb fiú A téridő hatos rendszerében a legelöl lévő. mivel a rendszerben valójában csak öt forrás van. aki elindultak szerencsét próbálni. fogalmak. Ismertető. az encs(e) pedig azt a réteget jelöli. Az ötödik ég mindig hangsúlyosabb szereppel bír. Szárnyas paripa Ez és minden szárnyas szimbólum a Levegő alapelemet. hogy beleszáguld az előtte lévő tachionba. ez is a téridő rendszert.Arvisura. illetve mozgást jelent. égig érő fa A fraktális rendszer szimbóluma. hat helyen. a hét menyország a téridő rendszer hat tachionja. és az őt magában foglaló tachiont jelzi. mint az előző népmese elem. Szerencsét próbálni Mivel a szer szóelem valamilyen helyet. ha vagy egyszerre levágják minden fejét. így valószínűleg azon mesebeli ifjak.

Láncmesék (pl.hu Aranylánc. Összeállította: Karsay István www. járjon utána Akik egykor ezen teremtéstanra vonatkozó információkat elrejtették a népmeséinkben. Kacsalábon forgó palota A forgó hatos téridő rendszer. 116 . ott az öt forrás hat helyen történő billegésére utalnak. Aki nem hiszi. egyúttal fel is hívják a figyelmünket arra. avagy forráspontba szimbolizálja.karsayalarm. ezeröles lánc (amivel az égből leereszkednek) Fluidszál. azaz binduk egymásba ágyazódott láncolata. Ahol ezt kacsázva jelölik. Ismertető. fogalmak. hogy járjunk utána a dolgoknak és fejtsük meg az üzenetek jelentését.Arvisura. másnéven időszál. szemelvények. A kóró és a kismadár) A múlt tágulását és a jövő összehúzódását a jelen-.

akik a lelki fejlettségi szintjüket tekintve elértek már egy bizonyos szintet. Talán könnyebben megérthető ez az elmélet. fogalmak.e. magyarnak lenni. Arvisura. B. Kr.hu Magyar lélek magyar sors Ha engem. mint egy elfajult. Számomra azonban – s ezt nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni – az igaz választ a magyarság mibenlétére az Arvisurák fogalmazzák meg: „A Magyarok. akik tehát a magyar MAG védőrétegét képezték. ki szerencsémre . hiszen közös tulajdonságaik voltak: szorgalmasan dolgoztak.e. indijók. ám mégiscsak egy bizonyos fajta közösséget alkottak ezek az emberek. Ilyen jelzőkkel pedig csakis olyan emberek illethetők. az egyistenhívőknek nevezett jó emberek. soha nem volt köztük viszály. akkor hajlandó vagyok az egész nemzet nevében kikiáltani: semmitől sem oly rettenetes mértékben. szemelvények. hogy kb. hűtlenné lett magyartól! (Széchenyi István) Mit jelent manapság magyarnak lenni? Ki számít ma magyarnak? Az. s egyfajta héjként körbevették őket különböző törzsek: agabák. s ennek megfelelően a válasz is sokféle lehet. Ismertető. hanem a jó embereknek a vallási közösségébe tartoztak.magyar vagyok.” (1. sakák.) Mint ebből láthatjuk. másokkal szemben is békességre törekedtek. akinek magyar állampolgársága van. Így az Anyahita kegyhely és Joli-Tórem dombjai között megtelepedett egyistenhívőket magyaroknak nevezték.lévén. maják. 4000-4040. Kr.karsayalarm.jelenleg ugyan szerencsétlenségemre . akikhez más törzsek gyermekei is csatlakoztak. és ami igencsak figyelemreméltó . akik bizonyos „emelkedettebb” lélekminőséggel bírtak. Ezen közösségnek tagjai soha nem háborúskodtak. több szemszögből is meg lehet közelíteni a kérdést. valamint a fekete és fehér Hun törzsek.Arvisura. hanem az Anyahita által lerótt egy igaz Isten hitében nevelték fel gyermekeiket. Összeállította: Karsay István www. egy kis rajzzal szemléltetve: 117 . akkoriban nem faji vagy törzsi hovatartozást jelentett. Uruk törzse. 8000-et írunk ekkor – Egyisten hívő emberek voltak. aki magyar nemzeti színű kokárdát tűz a mellére. Élt tehát egy MAGyar népcsoport valahol Ataisz szívében. háborúkban nem vettek részt. aki Magyarországon született. Mint látható. megkérdeznek mitől aggódik leginkább a magyar. Ezen egyistenhívők követői nem képeztek külön törzset. illetve fejlődése érdekében. vagy aki – meglehet nem is országunk határain belül él – de igyekszik tenni valamit e nemzet fennmaradása.

Mindenütt Jelenlevőségének és Mindenhatóságának a szimbóluma. Horus jobb szemére. stb. materializált.) 118 .karsayalarm. mint Isten Mindentudásának. szemelvények. mellyel a hagyományok szerint gyógyítani tudott. Fiziológiai szempontból a szem szó olyan szervre utal. Ismertető. az egyiptomi misztériumokban Osiris hieroglifájára. ami szintén egy szem és egy trón összetett szimbóluma.Arvisura. semlegesíteni a gonoszt. meglátta a jövőt. akkor pedig egy SZEM alakzatot kapunk. illetve a hatalmat szimbolizálja. sőt minden misztikus hagyományban úgy ismert.hu Ha ezt a rajzot 90 fokkal elforgatjuk. Sprituális szemszögből a szem a tisztánlátás forrását. Összeállította: Karsay István www. vagy Isis és Osiris gyermeke. fogalmak. (Gondoljunk pl. melynek feladata a FÉNY érzékelése. Horus szemét a mai napig tisztelet övezi.

a Lyuk. Mert a jó anya is le kell hajoljon előbb a gyermekéhez. ami szintén a Forrás kiáradásának helyét jelöli. Ataisz süllyedését követően ez a MAG-nép szétszóródott szerte a Föld különböző pontjain. Ezek pedig az "F" és az "LY" hogy az egyetlen "LY" betűvel kezdődő szavunk . de biztos. Mezopotámia. 181-ben is megalakul a Van-tó mellett egy MAGcsoport. hiszen gondoljunk csak pl. a hun-magyar-székely rovásírásban is. vagy éppen az Azték kultúra. a búzára: a búzaMAG nem más. ezen rovásjelek között van két olyan jel is. MAK. szemelvények. a 24 Hun Törzsszövetség erős védőburkán belül. Hiszen a hét törzs. illetve. ha fel szeretné őt emelni.karsayalarm. akkor talán még jobban érthetőek a fenti összefüggések. betűk. a MAG népétől. MAJ. a Magyarok Tíznyíl Szövetsége. amely nagyon hasonlít a szemre. a Maja. azaz a MAGyarság. MAH. Kr. legcsodálatosabbat jelenti. náluk sokkal fejletlenebb népeket feljebb emelhessék. Ebből a beavatott csoportból aztán szintén történtek szétszóródások. amit tőlünk. Összeállította: Karsay István www. hogy bizonyos rendszerességgel megtörténik. további összefüggést lehet találni pl. Pl. az "F" a Forrást jelöli. (Érdekes. vagy a Teremtő SZEMe. Hiszen a későbbi Itáliaifélszigetre kellett vándorolnia egy bizonyos Etúrnak és népének – azaz az etruszkoknak ahhoz. Ha jól megfigyeljük.nem véletlenül . szent szkarabeusza. a FÉNY-t alkotó hét időforrás szimbólumának is megfeleltethető. MA kezdetű szó a világ minden nyelvén a legszebbet. Ismertető.Arvisura. hogy az ott élő primitív digo őslakosokat felemelve később kialakulhasson a nagy 119 . A MAG szó ugyanakkor egyben magában is rejti a SZEM-et is.hu Mindemellett az alakzat teljesen megfeleltethető egy tachion alakjával is. azaz a MAG el lett vetve. leghatalmasabbat. Nem tudom. hogy a többi. mint búzaSZEM is egyben. mert el kellett korcsosodniuk ahhoz. az Indus-völgyi. Ezen magas kultúrák aztán kezdtek elkorcsosulni. u. a magyaroktól vettek át. fogalmak. hogy hol és hányszor történt ilyen „magvetés”. Ebből a MAGból keltek ki aztán a Föld legnagyobb kultúrái: Egyiptom. Eszerint ez a Teremtő MAGa. Egyébként minden MAG. a FÉNY népe. Ha tudjuk. szemének bogara. hogy. Ataisz gyarmatbirodalmaiba.) Később.

Anon: Lelki evolúció című médiumi anyagából azokat a részeket. Ugyanígy az aháj és pelazg magnak kellett megtanítania. Összeállította: Karsay István www. mert ők azok. az egyes zodiákusoknak megfelelően. hanem meg kell találni a közös pontokat. Márpedig ha valaki a MAG-nép ellen támad. szemelvények. nemesebbé tegyék. segíteni egymást és eleget tenni végre Jézus immár 2000 éve beteljesítésre váró szavainak. az majd be fog épülni a bűnösök karmájába. az elsüllyedt Atlantiszról odamenekült geri-beri „éhséghelléneket” ahhoz. akik olyan lelki fejlettségi szinten vannak. Eszerint tizenkét-féle géncsoport létezik. Még lehetne folytatni a sort. amit egyébként már hosszú évszázadok óta igyekeznek megtenni – eleddig sajnos elég sok sikerrel. magyarok. hogy a lelki fejlődésükben náluk alacsonyabb szinten lévő embertársaikat MAGukkal felemeljék. Azt kell tehát látnunk. igyekezni kell a másik megértésére. miszerint: „Szeresd felebarátodat. vagy akár is vissza is zuhan. Ez pedig aligha hagyható igen komoly büntetés nélkül. hogy a leszülető MAG-lelkek azzal az isteni küldetéssel érkeznek a Földre.Arvisura. hogy képesek a később érkező többi csoport számára a megfelelő feltételek megteremtésére. Ugyanakkor nagy mértékű negatív erők támadják most ezeket a segíteni szándékozó embereket.) Mit kell látnunk mindezek tükrében a mai állapotokat illetően? Mára a bolygónkon élő lakosság száma már mintegy hatmilliárd. s egyben az egész földi emberiség ellen követ el súlyos vétséget. s ezek jelentős része lelki fejlődésük tekintetében a MAG-lelkek segítségére szorul. Nem szabad tehát egymás különbözőségeire mutogatnunk. Ismertető. az egyes népcsoportokat nem egyszerre telepítik le.karsayalarm. érdemes ehhez elolvasni G. fogalmak. hogy ilyen MAGvak mindig legyenek a Földön. megakadályozva őket küldetésük végrehajtásában. amelyek a magyarságra vonatkoznak. akkor az Isten ellen. Ezt a bizonyos "elsődleges" gént hordozzuk mi.H. lelki evolúciós fejlődésében megtorpan. mint tenmagadat!” 120 . (Hogy jobban átlássuk az összefüggéseket. szétszórni. Azonban büntetni természetesen nem a mi dolgunk. Ennek megfelelően az "elsődleges" géneket hordozó csoport érkezik legelőször. Ezért fontos. felemelnie. hanem a géncsoportok bizonyos sorrendje szerint. A mi dolgunk. hogy majdan megszülethessen a nagy görög kultúra. egymással össze kell fognunk. Amikor a bolygón egy-egy teremtési korszak elkezdődik.hu Római Birodalom. hogy ne hagyjuk népünket megosztani. máskülönben az emberiség elkorcsosul. ám azt hiszem a lényeg megértéséhez ez is bőven elegendő.

olasz tudós azt állítja. hogy az 1800-as évek eseményei miatt óriási harc indult meg a magyarság ellen. és amit ma magyar nyelvnek nevezünk. Ráadásul a finnek sem tudnak róla. Az Arvisura ismeretében ez az elmélet egész egyszerűen nevetséges. Egy olyan nyelv. milyen kincset bírnak a nyelvükben.Arvisura.karsayalarm. Ez a nyelv a legrégibb. matematikai logikával. Mezzofanti.napjainkban ez egyre igazabbá válik. Nincs szüksége senkire. Aki megoldja. Jespersen dán tudós szerint a magyar a legtökéletesebb nyelv. mint egy naptár. amit a kormány is támogatott. melyben az értesítések rúnajelek által eszközöltettek. amely az évezredek alatt keveset változott. a rovósámánok mindig az ő nyelvjárásukkal rótták le az arvisurákat. elhanyagolják. Ismertető. ki tőrét a válaszúton a fa kérgébe vágta. hogy a magyarok nemzeti tudat gyöngítésének csak nehezen akar vége szakadni. szemelvények. amely a legkevesebb szóval a legtöbbet tudja kifejezni. fogalmak. akik váltig azt állítják. Ebből a célból találták ki a finn-ugor elméletet is. Senki sem tudja honnan származik. Tudjuk. " Szerencsére azért vannak jó úton járó nyelvészek is. ám úgy tűnik. a néplélek visszaemlékezése az őstudomány homályos múltjára. Amit a tudósok nem tudnak megoldani. csak a finn-ugor. például a következőket: "Mivel az Ordosz körüli település lakói úzok voltak. A magyar nyelv eredete ennél sokkal csodálatosabb fenomén. Ez az úz nyelv lett a birodalmi közös nyelv. Hogyan szállították és emelték fel a templom tetejére." 121 . mely szilárdan és határozottan fejlesztette magát. Összeállította: Karsay István www. …a magyar nyelv egy tömör kődarab. mikor még a jelenleg Európában beszélt nyelvek nem léteztek. Sajnos elég nagy konzervativizmus tapasztalható egyes nyelvészek részéről. hogy visszatérve az ejtett sebhelynek jeléből egymásról hírt halljanak. hogy a magyarnak nincs más rokon nyelve. ruganyos és erős hangzatokkal. legalábbis ők ilyet nem tanítanak! Az Arvisura több helyen is tesz említést a nyelvünkről. mint a régészetben. Rendkívül különleges módon fejlődött és struktúrája visszanyúlik arra az időre. melyen a viharok a legcsekélyebb karcolást sem hagyták. nem kölcsönöz s nem von vissza. hogy a magyarok nem is tudják.mely egyetlen szikladarabból készült . nem ad és nem vesz el senkitől.megmagyarázhatatlan. Nem olyan. Az egyiptomi templomok mennyezete . harmonikus összeilleszkedéssel.hu A Magyar nyelv és a rovásírás A három mesebeli királyfi. úgy a nyelvkutatásban. bámulatos masszát. isteni titkot fog analizálni és a titok első tézise ez: Kezdetben vala a szó és a szó istennél volt és a szó lett az Isten.” (Désy Ferenc) "Nyelvében él a nemzet" . melyik helységből hozták ezt a furcsa. a legdicsőségesebb monumentje egy nemzeti egyeduralomnak és szellemi függetlenségnek. mely a korral változik. Sir John Bowring angol filológus pedig a következőket mondta: " A magyar nyelv eredete nagyon messzire megy vissza.

köztük a Cayapak. a Balaton menti Aliga. a Mochica és a Puruha tagjaival magyarul beszélt.. alaposabban utánajárt a dolognak.A magyarok őselei. Kiliti.hu Jwala Prasad Singhal indiai régész megállapítása szerint: “.. több ősi forrás a szkítákat. s többek között 10 ezernél is több magyar azonos térképészeti és családnevet gyűjtött össze. Almássy Kristóf .. Három indián törzs.Arvisura. aya=anya. az Indus völgyében pedig minden harmadik földrajzi név magyar. mint pl. F. hogy a Dél. ezeket a szavakat használják: apa=apa. Hawaii-n élő emigrált földrajzszakos tanár a Hawaii-szigeteken 50 magyaros földrajzi nevet írt össze. aki Ecuadorban. szemelvények. Vámos Tóth Bátor. a helyi indián munkásokkal magyarul tudtak beszélgetni. a Salasaca (Zala-szaka. A szigetvilágban pedig olyan neveket talált. Kutatásai eredményeként az egyik argentin egyetem történelmi tanácsosnak nevezte ki. pi. us=ős. nap=nap. amelyek tagjaival magyarul tudott beszélgetni. A még magyarul beszélő törzsek . kétségtelen. hogy Indonéziában minden negyedik. Ezek egyike volt Móricz János.C. Plinius. Zuay tartomány egyik ősrégi helysége: Pest 122 . Peruban és az Amazonas vidékén járva. hogy a szkíta népek azonos nyelvet beszélő népcsalád. arab és perzsa kútfőkre hivatkozva. Térképekkel igazolta.karsayalarm.. január 17-én a magyar és török nyelvek rokonának határozza meg a szumírt. világháború után az itt letelepedett magyar emigránsok egy része ezt komolyan véve. Ismertető. szaka-ként nevezi meg. bi=víz. fogalmak. a Cahari. hajdankori nevei és lakhelyei c. Lenormant francia tudós a szumér nyelvet az uralaltáji és azok közül is különösen a magyarral egyezőnek mondja. vin=vén. J. Az 1920-as években több híradás is érkezett. Lelle stb. művében örmény..) pl. kit=két. Rawlinson angol tudós a szumér nyelv szittya eredetét már 1853-ban megállapította. H. fuel=folyó. azokat összevetve igazolja. olyan indián törzseket talált. Ezen felbuzdulva régészeti és levéltári kutatásokat végzett. Strabo. cu=kő. pille=pille. E tényt Herodotos. A II.” A brassói szumér illetve ős-szittya cseréptáblák feliratát Kur Géza történész a magyarral rokon etruszk nyelv segítségével fejtette meg. lepke és még sorolhatnánk. Legendáikban sok ezer éves múltjuknak és a tőlük kirajzott más népekkel való rokoni kapcsolataiknak tudata még ma is él.és Közép-Amerikában dolgozó magyar mérnökök és munkások. Oppert francia tudós 1869. Összeállította: Karsay István www. Jordanes történetírók is állítják. hogy az Ősvilág Történelme egyben a magyar nép történelme is.

mi van a tüzes golyóbisával. hogy éjjel-nappal dolgozva hordjon fel iszapot. Kérlelte hát a férjét. Mivel nem ismerték az évszakok változását. Amikor a búvár kacsa befejezte munkáját. és az örök nyárban sok jó gyümölcsöt termett a föld az itt élőknek.. Az itt élő emberek igen magas kultúrát teremtettek ezen a helyen. valamint az agabák népe. A gazdasszonykodás azonban annyira elvette minden idejét. Numi-Tórem testvér-húga. Ez a földrész hasonló. akkor Numi-Tórem. Joli-Tórem és Káltes-asszony leereszkedtek az égi ezeröles láncon. Állatokat. Itt sohasem volt tél. hajókészítéshez. Később ezeket a helyeket be is népesítették. Segítségére sietett Káltes-asszony is. Ez a földrész maga volt a paradicsom. a mai Hawai-szigetektől délnyugatra feküdt. Ismertető. meleg klímája kedvezett a bő termésnek. hogy az a földrész is valóban létezett). Mindkét nép értett a kézművességhez. követ és homokot az ősvíz mélyéről. hogy nem jutott ideje egyszer sem leereszkdeni az égi ezeröles láncon. az Élet-Asszony. Ataisz a Csendes óceán középső részén. holdtöltétől-holdtöltéig számították. s persze az otthoni kultúrát és hitvilágot is. Nagyon elszomorodtak a látványtól.hu Ataisz A kezdet . hogy leereszkedhessen és Földanya hivatását teljesíthesse. és azt rakja a vöröshasú cethal hátára. fogalmak.karsayalarm. a vöröshasú cethal hátán. Többször nekivágtak hajóikkal.volt az égiek gazdasszonya. Jó sok idő múlva a közvetlen rokonságából többen is jelezték.. 123 . hiszen a Föld felszíne csupa vízből állt. hogy szemügyre vegye. növényeket vittek magukkal Ataiszból.Ataisz legendája Ataisz keletkezésének legendája (Részlet az Arvisurából) "Joli-Tórem -aki egyébként Numi-Tórem felesége. Összeállította: Karsay István www. Belőlük aztán számos nemzettség és törzs alakult ki. A búvár kacsa szinte végkimerülésig dolgozott." Az Arvisura története az elsüllyedt földrészen. hogy újabb és újabb szárazföldeket fedezzenek fel. és sárból meg iszapból megformázták az első emberpárt. de nem azonos Platon Atlantiszával. Ataisz két ősi népnek adott otthont: itt éltek Góg és Magóg hun törzsei.Arvisura. Ekkor Numi-Tórem a két asszonyt megszánva megparancsolta a búvár kacsának. Numi-Tóremet. hogy végre adjon számára egy kis időt. Neki jutott a Föld nevű tüzes bolygó. Ataiszon kezdődik. az időt holdévekben. mert a golyóját elborította a felhők vize és vízben forog. szemelvények. (ámbár a rovásokból arról is bizonyságot szerezhetünk. Ezt az ősföldet később Ataisznak nevezték el. El is nevezték őket Atomnak és Piroskának. hogy valami baj történhetett. mire összeállt az ősföldrész.

Arvisura. Részlet az Arvisura-ból: "Az elsüllyedt földrészen úgy védekeztek az időjárás viszontagságaival szemben.. szárazság. mivel Csabán kívül eddig még nem tért vissza népükből senki. Kr. a rokon törzsek némelyike pedig sumírnak nevezte. Kr. gyakorivá váltak a vulkáni tevékenységek. 5070 körül a Föld óriási méretű kataklizma előtt állt. A nagy világcsapást egyesek úgy látták. 124 . hogy sok esetben a magas hegyek közé vándoroltak. . de ezek lehettek csak nagy kődarabok is. Sokan elpusztultak. valamint a járványos megbetegedések esetére.A hunok közé beolvadt agaba törzs ifjai eleinte csak nyugtalanságuk miatt indultak el kalandozni. hogy az elsüllyedt földrész menekültjeit keressék. egyik holdtöltétől a másik holdtöltéig. Isteni származású uralkodóikat kúp alakú hegyek alá temették. fogalmak. fogadalmat tettek.hu Ataisz valószínűsíthető térképe Városokat alapítottak a mai Egyiptom területén (Hikszosz óm). De alapítottak településeket Dél-Ázsiában (Parszi óm). hogy a földrészük kisebbik fele kiemelkedett a Nagyvízből. Ismertető. mintha a tűzhányók működését a magas hegyek égberepülése követte volna. mintegy 70 éven át tartott. 50705000-ig. e.karsayalarm. s ez a folyamat kb. továbbfejlesztve az őshaza kultúráját.. Ez vonatkozott az éhség. Az indijók viszont azt vallották. hogy a kulturált földrész elsüllyedt. Egyre több földrengés rázta meg Ataiszt is. . e... sőt még a mai Mexikó (Indijó óm). de akik meg tudtak menekülni. Mindhárom jelentés megegyezett abban. illetve Peru (Kuszkó óm) területén is. özönvizek okozta nagy veszélyekre is. A Mezopotámiában (Anina óm) megtelepedettek magukat Úr népének. szemelvények. hogy örökké keresni fogják az ataiszi népek megmaradt ivadékait. Félelmükben még ma sem mernek hajóra szállni. Ezek hatására e csodálatos földrész süllyedni kezdett. az özönvíz. Összeállította: Karsay István www.

. Uruk törzsét a kettős hun törzstől a Tigris folyó torkolata és a Hangun választotta el." (idézet vége) .A hunok közé beolvadt agaba törzs ifjai eleinte csak nyugtalanságuk miatt indultak el kalandozni. A lángoló nap mellett a jéghegyek olvadoztak.. Törzsi székhelye a Bálvány-hegy alatti Kosztroma volt..karsayalarm.. szemelvények. hogy az elsüllyedt földrész menekültjeit keressék.Amikor az örök esőzés miatt a Nagyvíz elöntötte Kosztromát.Az elsüllyedt Ataisznak mind az öt hegye olyan vájható anyagból állott.Arvisura. . . hogy a termőföld alatt 1 ölnyire már barlangrendszert építhettek ki. a Tigris öböl másik oldalán Dorozsma épült. ... a hun törzsek fővárosa. Összeállította: Karsay István www... mindenki a hegyekre és főként a Hun-Felvidékre menekült. 125 .. egyik holdtöltétől a másik holdtöltéig.. .. Ezen barlangrendszereket aztán összekötötték. A fehér hunok Góg törzsét és a fekete hunok Magóg törzsét a Hunsíkságon az Anina hegység és 1 tyumen lépés szabad terület választotta el egymástól.Ataiszt a menekülő Kuszkó a következőképpen vázolta: Armogur fejedelemsége 5 törzsből állott. fogalmak..hu . a sámán és tárkány tanulók a belső lépcsőkön a kegyhelyekre iparkodtak.. Kosztromával szemben. ahol a Bálvány-hegy körül 3 napi lovaglási területtel Uruk törzse helyezkedett el. . Az esőzuhatagban a víz a Hun-tóban lévő bárkákat már a város fölé emelte. Ismertető. Mivel mind az öt kegyhely a hegység csúcsra vezető barlang-rendszerrel volt ellátva.

126 .Amikor az örök esőzés miatt a Nagyvíz elöntötte Kosztromát. szemelvények. A lángoló nap mellett a jéghegyek olvadoztak.hu .. 1000 évvel e két nép törzsei a fokozatos terjeszkedések és vándorlások folytán a Hangun (Huangho) folyó kanyarulatánál találkoztak... Ismertető. Összeállította: Karsay István www... Ez az egymásra találás egyúttal fontos történelmi fordulóponttá is vált.. a hunok népe pedig a Tigris és az Eufrátesz folyók vidékén (Anina óm) települt le." (idézet vége) Az agaba népek a mai Kína partjaira hajóztak. Ez a szövetség valójában már Ataiszon is. . s itt találtak otthonra (Agaba óm). jól szervezett közösségi formának bizonyult. Kosztromával szemben. A fehér hunok Góg törzsét és a fekete hunok Magóg törzsét a Hunsíkságon az Anina hegység és 1 tyumen lépés szabad terület választotta el egymástól. s újraszervezte a 24 Hun Törzsszövetséget. Mivel mind az öt kegyhely a hegység csúcsra vezető barlang-rendszerrel volt ellátva. fogalmak. ami igen időtálló. mindenki a hegyekre és főként a Hun-Felvidékre menekült. a hun törzsek fővárosa. Törzsi székhelye a Bálvány-hegy alatti Kosztroma volt.Az elsüllyedt Ataisznak mind az öt hegye olyan vájható anyagból állott. a sámán és tárkány tanulók a belső lépcsőkön a kegyhelyekre iparkodtak. sőt még az utolsó jégkorszak előtt is létezett.Ataiszt a menekülő Kuszkó a következőképpen vázolta: Armogur fejedelemsége 5 törzsből állott.. Ataisz elsüllyedése után kb. Uruk törzsét a kettős hun törzstől a Tigris folyó torkolata és a Hangun választotta el. és még mindig megértették egymás beszédét. A fővezérré választott Agaba ismét egyesítette a rokon népeket...Arvisura. hogy a termőföld alatt 1 ölnyire már barlangrendszert építhettek ki. a Tigris öböl másik oldalán Dorozsma épült.. azonban a beköszöntő hideg miatt el kellett menekülniük. Az esőzuhatagban a víz a Hun-tóban lévő bárkákat már a város fölé emelte. . szétszóródva a föld különböző pontjain.karsayalarm. . Ezen barlangrendszereket aztán összekötötték. ahol a Bálvány-hegy körül 3 napi lovaglási területtel Uruk törzse helyezkedett el. Akkori őshazájuk a Melegvizek Birodalma (a mai Erdély területén) volt.

hogy a rovósámánjaik által minden cselekedetüket megörökítik az utókor számára. ahol a törzsek életét alkotmányos intézmény irányította. 4040-ben volt. Lázas munka kezdődött a nyelv. melyek során később lóháton vagy hajón. bolgár. széki-hun. de szinte az egész világot bejárták. ami akkor ugyan még csak három pontos volt. amely az évezredek alatt keveset változott. ám ez az idők során egyre bővült. Ordoszba. s amelyet ma magyar nyelvnek nevezünk. lett. ahol elsajátították a rovásírást. 1222-ben Aranybulla néven került be a történelembe. jász. vepsze. a Tórem-hitvilágot és még sok egyebet. e. Összeállította: Karsay István www. hogy belőlük sámánt neveljenek. hogy ötévenként mindegyik törzs köteles 1-1 ifjút elküldeni a Törzsszövetség központjába. A Törzsszövetség rendkívüli fejlettségét bizonyítja az is. a kereskedelmi. Ajánlott forrás: http://arvisura.hu/ 127 . újgur.Arvisura. baskír. és az avar törzsek. Ismertető. Az első medvetoros év Kr. valamint a hiedelemvilág egyeztetésére. tatár. s melynek alapvető célját az Ataiszról menekülő népek esküje határozta meg. manysi. hogy ez volt az egyetlen olyan ősi társadalom. mari. A 24 Hun Törzsszövetség tagjai: a türk. Közös nyelvük az úz nyelv lett. az írásbeliség. A Törzsszövetség tagjai ettől fogva egységesen újra kezdték az időszámítást. szemelvények. kabar. bonyolult képírásos rendszert. E hiteles feljegyzések összességének az Arvisura. Egyúttal abban is megállapodtak. Agaba további intézkedései közé tartozott a 10 évenkénti un.hu Legnagyobb részük a kedvező éghajlatú Ataiszon lelt otthonra. az orvostudományt. mordvin.lap. Ez a közhiedelemmel ellentétben . kun. öt évig tartó képzés volt. komi. Abban is megegyeztek. vagyis hogy a túlélők és utódaik minden időkig keresni fogják egymást. mongol. s a hunok rovását továbbfejlesztve egységes rovásírást alkotott.egy igen magas színvonalú. Agaba ezért megszüntette a korábbi. csuvasz. Már Ataiszban is volt alkotmányuk. ismeretszerző kalandozások indítása.karsayalarm. kaza-hun. fogalmak. és ipari szaktudást. medvetoros években számolva. un. úz. azaz igazszólás nevet adták. vót. észt. mígnem 31 pontra gyarapodva. manzsu. suoma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful