You are on page 1of 1

Uzmi kruh

K. William
1. Pri - đi k sto - lu Gos - pod - nje - mu,
2. Pri - đi k sto - lu Gos - pod - nje - mu,
3. Pri - đi k sto - lu Gos - pod - nje - mu,

Q
A Q QQ :
p
E QQ Q :
Q

Ê
Â.
Â.
ÍÊ
Â.
Â.
Í

Â
Â

ÂÂ
Â
Â

Â
Â

Á
Â
Â
ÎÁ
Â
Â
Î

Ê
Â.
Â.
ÍÊ
Â.
Â.
Í

Á
Â
Â
ÎÁ
Â
Â
Î


A

Â

Â
Â

s
E Q Q ÂÂ
QQ

Â
Â

Ê
ÂÂ..
ÍÊ
Â.
Â.
Í

Q Q Q .. Â.Ê Á
Q
A
Â. ÂÂ
Î
p UÍ - zmi
E Q Q Q ..
Q

Á
ÂÂ
ÎÁ
ÂÂ
Î

Ê
ÂÂ.
.
ÍÊ
Â.
Â.
Í


‰‰..
kruh,

Ê
K ÂÂ
Í

K

Ê
ÂÂ
Í

j bla-guj
Ê
ÂÂ ÂÂ K
Í

u- zmi kruh,

Ê
QQ Q Q Â. ÂÁ
A
Â. Â
Í Î
uzmi
f
E QQ Q
Q

K

‰.
‰.
kruh,

Ê
Â
K Â
Íse - be,
na
te,
tije - lo,

Á
Â
Â
Î
Á
ÂÂ
Î
Ê
ÂÂ
Í

‰‰

ÂÂ

ÂÂ

Â
Â

Â
Â

j

I - sus nu - di
sa - ma
svo - jom goz - bom če - ka
u - zmi, bla - guj njeg - vo

QQQQ

u - zmi bla - guj sve - ti
te - be zo - ve dan i
ne - moj od - bit po - ziv

Ê Ê
 ÂÂ
Â
Í Í
sve- ti
Ê
Ê Ê
   Â
   Â
Í
Í Í

u - zmi kruh sve- ti
Ê
ÂÂ..
ÍÊ
Â.
Â.
Í

Á
ÂÂ
ÎÁ
Â
Â
Î

Ê
ÂÂ..
Í
Ê
Â.
Â.
Í

Á
ÂÂ
ÎÁ
Â
Â
Î

kruh,
noć,
taj,

‰‰..
‰.
‰.

da - ru - ju - ći lju - bav
že - li
te - bi da - ti
po njem bu - di sva - kom

‰‰

Â
Â

Â


Â
Â

ÂÂ

Ê
Â.
Â.
Í
Ê
.
ÂÂ.
Í

Á
Â
Â
ÎÁ
Â
Â
Î

Ê
ÂÂ.
.
ÍÊ
Â.
Â.
Í

Á
ÂÂ
ÎÁ
ÂÂ
Î

Ê Ê
ÂÂ ÂÂ ÂÂ Â ÂÂ ÂÂ
‰‰..
Â
Í Í
kruh,
no- si ga kroz cije - li
Ê Ê
Ê Ê
ÂÂ Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
K Â Â Â Â Â
Â
Í
Í
Í Í
bla-guj kruh, no- si ga kroz cije - li
u ZÊ Ê
ÂÂ ÂÂ Q ÂÂ
‰‰
Í Í
kruh
da - je
Ê Ê
    Â
    Â
Í Í
sve - ti kruh,
k da - je

K
K
svu.
moć.
raj.

‰.
‰.
‰.
‰.

‰‰..
svijet,

‰.
‰.
svijet,

K ..

   Â
   Â

‰.
‰.

ži - vot, ne - ćeš

mrijet.

ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ

‰.
‰.

ži - vot ne - ćeš

mrijet.

K ..