ِ


ِ

ْ

َ

َ
و
ِ

ِ
ﻟآ ﻰ
َ

َ

َ
و
ٍَ

ُ
ﻣ ﺎ
َ

َِ
ﺳ ﻰ
َ

ََُ


ﻠﻟا

ِ
ر
ْ
ﻮ !"ﻟا
ِ

ِ

ْ
$
ِ
%
ٍ
ر
ْ

ُ
!ﻧ ﻰ
َ

َ

&
ر
ْ

ُ
!ﻧ '
َ
(
َ

َ
) *
ِ
+

ﻟا
ِ
#
ُ

ْ

َ
ﺤْﻟ
َ
ا

َ

َ

َ

َ
ر
ْ
ﻮ !-ﻟا
َ
.
َ
/
ْ
!ﻧَ0
َ
و
َ
ر
ْ

ُ
!"ﻟا
ِ
ر
ْ

1ﻟا
ِ

ْ

ِ
"
ْ

َ
2
ٍ
3ﺎ
َ
-
ِ
4 5
ِ
6

ٍ
ر
ْ

ُ
1
ْ
$
َ
ﻣ ' ﺎ
ِ
% *
ِ
+

ﻟا
ِ
#
ُ

ْ

َ
ﺤْﻟ
َ
ا
ِ
,

/
ِ
7ْﻟﺎ
ِ
%
َ
و
&
ر
ْ

ُ
4ْ +
َ

ِ
8ﺎ
َ
"
ِ
9ْﻟ

&
ر
ْ

ُ
:
ْ
;
َ

ِ


<

=ﻟا
َ
و
ِ


<

$ﻟا ﻰ
َ

َ

َ
و
&
ر
ْ

ُ

ْ
;
َ

ِ
.
َ
>
َ
?ْﻟا
َ
و

َ

َ
7
َ
@
َ
و
ِ
A
ْ
ر
َ
B
ْ
ا
َ
و
ِ

َ
وﺎ
َ


$ﻟا
َ
(
َ

َ
) *
ِ
+

ﻟا
ِ
#
ُ

ْ

َ
ﺤْﻟا
َ
و

َ
ر
ْ
ﻮ !"ﻟا
َ
و
ِ
Cﺎ
َ

ُ

Dﻟا
َ
E
ْ

ُ

ِ

ْ
7
َ
!F
ْ

ِ


%
َ
<
ِ
% ا
ْ
و
ُ
<
َ
G
َ
4
َ
2
ْ
F
ِ
+

ﻟا


ُ
H
4 I7ﻴﻬ ﻢJ ($ﻋ
ُ
2
ْ

ِ
7
َ
-
ْ
$
َ

َ
Kﺎ

F
ِ
L
َ
و
ُ

ُ

ْ
7
َ
!ﻧ
َ
Kﺎ

F
ِ
L ﺎ
َ
F

5
َ
J ﺎ
َ
F

ُ
M
ْ

!ﻴ
َ
!N
ِ
O
ِ
Pﺎ
َ

ِ
7
ِ
%
&
Q
ْ

ِ
1
َ

ُ

َ
!F
ْ
<
ُ
R
ُ
S

*
ِ

َ
Tْﻟا
َ

ُ
U
َ
و
ُ
8ﺎ
َ
;
َ
F
ْ
2
َ


ُ
/
ْ
!F
ِ
/
َ
7ْﻟا
ٍ
8
ْ
5
َ
V


ُ
4 5"
َ

ْ
W
ِ
<
ْ
ﺻا
َ
و 5
ِ
"
ِ
G
ْ
4
َ
ا
ٍ
8
ْ
5
َ
V


ُ
4 5
ِ
6ﺎ
َ
4 ﺎ
َ
F

ُ
4 ﻰ
َ

َ

َ
X


ِ
L
ِ
<
ْ

َ
Yْﻟا
َ
K
ِ

َ

ِ
%
&
<
ْ
!F
ِ

َ
N
ٍ
8
ْ
5
َ
V


َ
<
ْ
!ﻴ
ِ
Z
َ
4 ﺎ
َ
F
ُ


َ
S
ِ

َ
ر ﺎ
َ
!F
َ
و
ِ
.ﺎ
َ
7
ِ
Gْﻟا
َ
2
َ
$
َ
J ﺎ
َ
!F
َ
و
ِ
.ﺎ
َ

ِ
ﻮْﻟا
َ

ِ

َ
P ﺎ
َ
F
َ
و
ِ

َ
ﻮ !"ﻟا

َ
>
ِ
%
ٍ
Sﺎ
َ
% ﺎ
َ
!F
َ
و
ٍ
.ﺎ
َ
Z
ِ

َ
>
ِ
% ﺎ
\
7
ْ
!F
ِ

َ
% ﺎ
َ
!F
َ
و
ٍ
.ﺎ
َ
J


ُ
4 ﻰ
َ

َ

ِ
Pﺎ
َ

ِ
7ْﻟا

ِ
.
َ
>

=ﻟا
َ
و
ِ
<
ْ
G
ُ
:ْﻟا
َ
2
ِ
ﻣ ﺎ
َ
"

?
َ

ٍ

َ
و
َ
R
ِ
L
َ
]  (
َ

ِ
%
ُ


]
ِ
L
َ

َ


ََ

َ
و
ِ

ْ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ


َ

ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

َ

َ
)
َ
P
ْ
E
ِ
L


ُ


ﻠﻟا

ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
َ
X
ِ
% 5
ِ
ﻧﺎ
َ

ْ
F
ِ
L 5
ِ
6

X

;ﻟا
ُ
^
ْ

ُ
!_
َ0
َ
و
ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ

ُ
!N
ْ

ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]
ُ
.َ

ََ

َ
و
ِ

ْ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ
ُ
<
ْ
G
ُ
:ْﻟا
َ

َ
)
َ
P
ْ
E
ِ
L


ُ


ﻠﻟا 5
ِ
6

ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
َ
X
ِ
% 5
ِ

َ
>
ْ

ِ
L
َ0
َ
و
ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]
ُ
. ﻰ


َ


ََ

َ
و
ِ

ْ

َ

َ

ُ

َ
P
ْ
E
ِ
L


ُ


ﻠﻟا *
ِ

ْ

ِ
J
ْ

َ
!_ 5
ِ
6

X

;ﻟا
َ

َ
)

َ
Kﺎ

!F
ِ
L
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]
ُ
.
ِ

ْ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ


َ


َ

َ
و
َُ
8ﺎ
َ
!F

<ﻟا
َ
و
ُ
<
ْ
!ﺒ
ِ
:ﻟ
ْ
ا
َ
و
ُ
`
ْ

َ
9ْﻟا
َ

َ
)
َ
P
ْ
E
ِ
L


ُ


ﻠﻟا
ُ
a
َ
7
ْ

$ﻟا
َ
و

ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
َ
X
َ
ﻟ 5
ِ

َ

َ
ﻋ 5
ِ
6
ُ
Eﺎ
َ
b
ْ
T !"ﻟا
َ
و
ُ
^
ْ

ُ
!_
َ0
َ
و
ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ

ُ
!N
ْ

ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]
ُ
.

ََ

َ
و
ِ

ْ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ


َ

ُ
a
َ

ْ

ِ
9ْﻟا
َ
و
ُ
3
ِ
+
َ
:ْﻟا c
َ
<
َ
@
ْ
E
ِ
L


ُ


ﻠﻟا

ِ
ﻤ"ﻟا
َ
و
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و 5
ِ
ﻧﺎ
َ
$
ِ
ﻟ ﻰ
َ

َ

ُ
Eﺎ
َ
-
ْ

ُ
!ﺒْﻟا
َ
و
ُ
a
َ

ْ

َ0
َ
و
ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
!N
ْ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]
ُ
.

ِ

ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ


َ

ُ
,
َ
<ْ1
َ
Yْﻟا
َ

َ
)
َ
P
ْ
E
ِ
L


ُ


ﻠﻟا

َ

َ
و *
ِ
ر
ْ

َ
ﺻ 5
ِ
6
ُ
a
َ

َ

ْ

َ
ﻮْﻟا
َ
و
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

ُ
^
ْ

ُ
!_
َ0
َ
و
ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ

ُ
!N
ْ

ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]
ُ
.

ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ


َ

ُ
<
ْ
!ﻴ
ِ
b
ْ
T !-ﻟا
َ
و
ُ

ْ

ِ

ْ
;-ﻟا
َ

َ
)
َ
P
ْ
E
ِ
L


ُ


ﻠﻟا

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
َ
Kﺎ

!F
ِ
L 5
ِ
-
َ
6
ِ
<
ْ
7
َ
ﻣ 5
ِ
6
ُ
^
ْ

ِ

ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
َ0
َ
و
ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]
ُ
. ﻰ


َ


ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ

َ
2
ِ
ﻣ 5
ِ
ﺒْ ﻠ
َ
!N 5
ِ
6
ُ
Sﺎ
َ
G !"ﻟا
َ

َ
)
َ
P
ْ
E
ِ
L


ُ


ﻠﻟا

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و ﺎ
َُ
4
ِ
<
ِ
[ﺎ
َ
9

bﻟا
َ
و
ِ
<
ِ
[ﺎ
َ

َ
:ْﻟا
ِ
3
ْ

ُ
!ﻧ

+ﻟا
ُ
^
ْ

َ0
َ
و
ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
!N
ْ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]
ُ
.

ِ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ


َ

ََ

ِ

ْ
ﻴ 5
ِ
6
ُ
8ﺎ
َ
!F

<ﻟا
َ

َ
)
َ
P
ْ
E
ِ
L


ُ


ﻠﻟا
5
ِ
ﻟا
َ

ْ
!Nَ0
َ
و 5
ِ
ﻟﺎ
َ

ْ
ﻋَ0
ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
َ
X
ِ
%

ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
. ﻰ


َ

ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]

ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ

ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
ٍ
8
ْ

ُ

ْ
2
ِ

ُ
^ْ ﻠ
ِ

َ
ﻋ ﺎ
َُ


ﻠﻟا

ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0 َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
.
ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]
ا ﻰ


َ

ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ
#
ُ
C
ْ
P
َ
رَ0 ﺎ
َُ


ﻠﻟا

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
ُ
O
ْ
<
ُ
:
ْ
Vَ0
ْ

َ

َ
!6
ٍ
<
ْ

َ
)
ْ
2
ِ
ﻣ 5
ِ


ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ
ﻋ َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
.
ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]

ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ


ََ
N ﺎ
َُ


ﻠﻟا
ْ
ر
ْ

َ

َ
!6
ٍ
<
ْ
ﻣَ0
ْ
2
ِ


5
َ

َ

َ
C

ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
ُ

َ
d
ْ
رَ0
َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
.
ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]
ِ

ْ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ


َ


ََ

ْ

ِ
6
َ
X
ُ
-
ْ

َ
b
َ
7
َ
!6
ٍ
a
َ

ْ
7
ِ

ْ
2
ِ


5
َ

َ

َ
^
ْ

َ
7
ْ
!ﻧَ0 ﺎ
َُ


ﻠﻟا
ْ

َ

َ
و
ِ


ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0 َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
.

]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]

ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ

ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ


َ
ﺻ ﺎ
َُ


ﻠﻟا

ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
َ
K
ِ
<
ْ
:
ُ
V
ْ
2
َ

ُ
^ْ ﻠ
َ
G
َ
9
َ
!6
َ
X
ِ
[ﺎ
َ

ْ
7
َ
!ﻧ
ْ
2
ِ
ﻣ 5
ِ
"
َ
-
ْ

َ

ْ
وَ0

َ

ْ
وَ0
ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ
ﻠ َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
.
ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]

ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ


َ

ُ


ﻠﻟا 5
ِ
"
َ
-
ْ

َ

ْ
وَ0 ﺎ
َ
ِ
ﻣ eآ
ْ
2 ُ0
ْ

َ

َ
!6
َ
X
ِ
[
َ
8
ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
ُ


T
َ
J  P

ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ
ﻋ َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
.
ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]

ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ


َ

َ
^
ْ
"
َ
!"
َ
ﻣ ﺎ
َُ


ﻠﻟا

5
َ

َ
ﻋ ﻰ
َ
"
ْ
$
ُ
ﺤْﻟا
َ
2
ِ


ْ

َ

ْ
Jَ0
ْ

َ

َ
!6
ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
َ
K

ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
.


َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]
ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&
ﺪ ﻰ


َ


ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ

ِ
<ْD"ﻟا
َ
2
ِ


5
َ

َ

ِ

ِ
% 5
ِ

َ
^
ْ

َ
@َ0 ﺎ
َُ


ﻠﻟا

ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ
=
َ

َ
9
َ
!6
َ
X
ْ

ِ
6

ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
.


َ

ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
] ﻰ

ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ

ْ

َ
ﻟ ﺎ
َ

ِ
% *
ِ
<
ْ

ُ
ﻋ 5
ِ
6
َ
^
ْ
7
َ
!"
َ
ﺻ ﺎ
َُ


ﻠﻟا

ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
َ
A
ْ
<
َ
!_
َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
.
ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]
ِ

ْ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ


َ


ََ

َ
C
ْ
<
َ
b
َ
N ﺎ
َُ


ﻠﻟا
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
َ
X
ِ
[ﺎ
َ
@
َ
ر 5
ِ
6 5
ِ

َ

َ

ْ
2
ِ


ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
% َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
.
ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]

ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ


َ

ِ
E
ِ
L


ُ


ﻠﻟا
َ0
ْ

َ

َ
و
ِ

ِ

َ


;ﻟا 5
ِ
6
َ

َ

ِ

ٍ

َ
Jَ0 ﻰ
َ

َ

َ
C
ْ

َ

َ
-
ْ
ﻋا
ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ


ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ
ﻋ َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
.
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]

ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
ُ
#ا ﻰ


َ

ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ
^
ْ
"
َ
7
َ
!-
ْ
ﺳا
ِ
E
ِ
L


ُ


ﻠﻟا

ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
ِ
`
ِ

َ
ﻮ !"ﻟا 5
ِ
6 K
َ
<
ْ
!ﻴ
َ
f

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ
^
ْ
ﻤ َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
.
ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
] ﻰ


َ


ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ

َ
X
ِ

ْ
=
َ
G
ِ
% 5
ِ

ْ
g
َ
V 5
ِ
6
َ
h
َ

ْ
ﺻَ0 ﺎ
َُ


ﻠﻟا

ُ

ْ
"
َ

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و
َ
K
ِ
<
ْ

َ
f
ْ
2
ِ

ُ

ُ
-
ْ
!Fَ0
َ
ر
َ
و

ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
.
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]
ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&َ

ُ

ُ


] ﻰ


َ


ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ

ِ

َ
<

bﻟا
ِ
2
َ
ﻋ 5
ِ

َ

َ
N
ْ
^


َ
R
ْ
E
ِ
L


ُ


ﻠﻟا

ُ
^
ْ

ُ
!_
ُ
^
ْ

ِ

َ

ْ
وَ0
ِ

ِ
%
ْ

َ

ْ
ﻋَ0
ْ

َ

َ
و 5
ِ
"
ْ
-


َ
Z
ُ
!F
َ
K
ِ
<
ْ

َ
f
ْ
2
ِ

ِ

َ
j

$ﻟﺎ
ِ
%

ُ
^
ْ

َ

ْ
ﺳَ0
َ
و
ُ

ْ
"
َ
ﻋ َ0
َ
و
ُ
!N
ْ

ُ
.
َ

ُ

ُ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]
ِ

ُ
.
ْ

ُ

َ
ر
&
ََ

ِ

ْ

َ

َ

ُ
#ا ﻰ


َ

ُ
M
ْ

!ﻴ
َ
!N ﺎ
َ
!F

5
َ
J ﺎ
َ
!F


ُ


ﻠﻟا
ُ
Eﺎ"
َ
J ﺎ
َ
F ﺎ
َ
F

ُ
Eﺎ"
َ
ﻣ ﺎ
َ
F 5


ِ
L
َ
X
َ
ﻧﺎ
َ

ْ

ُ

َ
^
ْ
ﻧَ0

]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
] ﺎ
َ
F
ُ
Eﺎ
َ
1ْ ﻠ
ُ
ﺳ ﺎ
َ
!F
ُ
Eﺎ

!F
َ
P

َ
"
ْ
!ﺒ
َ
?
َ
-
ْ
ﺳﺎ
َ
6
َ
2
ْ

ِ

ِ
ﻟﺎ

Dﻟا
َ
2
ِ

ُ
^
ْ
"
ُ
4
ُ
Oﺎ
َ
"
ْ
!ﻴ

?
َ

َ
و
ُ

ََ
9ْﻟا
َ
2
ِ


ْ
"
ُ
!ﻧ
َ
X
ِ

َ
+
َ
4
َ
و
ِ
?
َ
]

3
َ
ر
ُ


%
َ
ر c
َ
Pﺎ
َ

ْ
k
ِ
L ﺎ

!F
ِ
<
َ
4
َ
R
َ
و
َ
2
ْ

ِ
"
ِ

ْ
j
ُ
ﻤْﻟا 5

ِ
H
ِ
را
َ
ﻮْﻟا
ُ
<
ْ
!ﻴ
َ
)
َ
^
ْ
ﻧَ0
َ
و ا
\
P
ْ
<
َ
!6 5
ِ

ْ
ر
َ
+
َ
_ !
َ
2
ْ


]
ِ
L
َ

َ

ِ
L
َ
]  (
َ

ِ
%


ُ


ﻠﻟا

ِ
l
ْ
<
َ
7ْﻟا  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-
َ
7
َ

َ
و

5
ِ

ْ
<
ُ
:ْﻟا  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
_

/
ِ
7
ِ
%
َ
و
ُ


َ
D
َ

َ
و
َ
@
َ
و
ِ

َ

َ
Tْﻟا  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-
َ

َ
<
ِ
m
ْ


ﻠﻟا  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
ﻧﺎ
َ
F
ِ

ِ
-
َ
D
َ
G
َ
J
َ
و

َ
<

bﻟا  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-

G
ِ
)
َ
و
ِ

َ
/
ْ
!ﻴ
ِ
ﻤْﻟا  (
َ

ِ
%
َ
و  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-

N
ِ
ر
َ
و
ِ


َ
<
ْ
!ﺒ
ِ
@ ا !
ِ
[
َ

ْ

ِ

َ
<
ْ

ِ
L  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-
َ
T
َ
G
َ
V
َ
و
َ

ْ

ِ
[ﺎ
َ
:
ْ

ِ
ﻣ  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-
َ
ﻧﺎ
َ
ﻣَ0
َ
و
َ

ْ


َ
و
َ
!ﻧ
ِ

ِ
-
َ
Y
ْ
G
َ
E
َ
ا
َ

ْ
d
ِ
ر  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-
َ
=
ْ

َ
!N
َ
و
َ

ْ

ِ

َ
ر
ْ
/
ِ
ﻋ  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-"
َ
@
َ
و
 (
َ

ِ
%
َ
و
َ

ِ
ﻟﺎ
ٍ
X
َ
و
َ
@
َ
ﻬ "
ِ

ِ

َ
و
ِ
%
َ
ﺤ  (
ٍ
n
ْ

ِ
V  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
_
َ

ْ
G
َ

َ
و
َ
M
َ


ِ

ِ
-


ُ
)
َ
و
َ

ْ

ِ
U
ِ
ا
َ
<
ْ
!%
ِ
L  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-
َ
"
ْ
!ﻴ
ِ
G
َ

َ
و
ٍ
m
ْ

ُ
!ﻧ  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
_


ُ
!ﺒ
ُ
!ﻧ
َ
و  (
َ

ِ
%
َ
و

َ
F
ِ
P
َ
و
َ
Sﺎ
َ

ْ

ِ
L
َ

ْ

ِ
ﻋﺎ
َ

ْ

ِ
L  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-
َ

ْ

ِ
%
َ
k
َ
و
َ


َ

ْ

ُ
ﻣ  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-
َ
%
ْ
<
ُ
f
َ
و
َ
Q
ُ

ْ

ُ
!F  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
_
َ
<
ْ
$
َ
J
َ
و
َ
3
ْ

ُ
T
ْ
7
َ
!F
 (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-
َ

ْ

َ
U
َ
و
ٍ
P
ْ

ُ
U  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-
َ

ْ
<
ُ
J
َ
و
َ
E
ْ
و
ُ
رﺎ
َ
U  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
_ﺎ
َ

َ
و

َ
o
ُ

ْ

ُ
!F  (
َ

ِ

ِ

ِ

َ
<
ْ
!ﻴ
ِ
@
َ
و
ٍ
i
ْ

ُ
ﻟ  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-
َ
Nﺎ
َ
!ﻧ
َ
و
ٍ
h
ِ
ﻟﺎ
َ

ِ

ِ
_
َ

ْ

َ
P
َ
و
 (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
_
َ
رﺎ
َ

َ
p
َ
و ﺎ

F
ِ
<
َ
4
َ
R  (
َ

ِ
%
َ
و
ِ

ِ
-
َ
ﻣا
َ
<
َ
4
َ
و
َ
.ﺎ
َ

ِ
ﻧا
َ
P  (
َ

ِ
%
َ
و

َ
J
ْ
و
ُ
ر
َ
و ﻰ
َ
$
ْ

ِ

ِ
ﻧﺎ


ِ
-
ِ

َ
و
ِ
%
َ
ﺤ  (
َِ

َ
ﺎﻧ
ُ

َِ
ﺪ ِ
E
ْ
ا
ُ
ﻤﻟ
ْ
b
َ
1
َ
G
َ
ﺻ ﻰ

ﻠ ﻰ

ُ

َ

َ

ْ

ِ

َ
و
ََ

َ
و
َ
V
َ
G
َ
ﻋﺎ
ِ
-
ِ

َ
ا
q
ﻠﻟ
َُ
F
َ
J ﺎ

5
َ
F
َ
!N ﺎ

!ﻴ
ْ

ُ
M
َ
F
َ
] ﺎ
َ
ﻪﻟL

ِ
L

] َ0
ْ

َ
^
ُ

ْ

َ

َ
ﻧﺎ
َ
X
ِ
L


ْ
5
ُ
4
ْ
"
ُ
^
ِ

َ
2

Dﻟا
ِ
ﻟﺎ
ِ

ْ

َ
2
َ
6
ْ
ﺳﺎ
َ
-
َ
?
ْ
!ﺒ
َ
"
َ
ﻟ ﺎ
ُ


َ
و
َ


?
ْ
!ﻴ
َ
"
ُ
Oﺎ
ِ

َ
2
ْ
ا
q
9ﻟ


َ
و
َ
4
َ
+ ا
ِ

َ
X
ُ
!ﻧ
ْ
"
ِ
?
ْ
ا ﻰ
ُ
ﻤﻟ
ْ
j
ِ

ِ
"
ْ

َ
2
َ
]
ِ
L
َ
ﻪﻟ
ِ
L

]

ُ
U
َ

َ

َ

ْ

ِ

َ
!_
َ


4 ْ ﻠ
ُ
^
َ
و
ُ
U
َ

َ
ر

3
ْ
ا
َ
7ﻟ
ْ
<
ِ
l
ْ
ا
َ
7ﻟ
ِ
D
ْ

ِ

َ
J
ْ
$
ِ

َ
5
ُ


َ
و
ِ

ْ
7
َ

ْ
ا
َ
ﻮﻟ
ِ
4
ْ

ُ

ِ

ْ
7
َ

ْ
ا
َ
ﻤﻟ
ْ

َ

َ
و ﻰ
ِ

ْ
7
َ
ﻢ "ﻟا
ِ
b
ْ
!ﻴ
ُ
<
َ
و
َ
]
َ
J
ْ

َ
.
َ
و
َ
]

ُ
!N


َ
,
ِ
L

]
ِ
%
ِ
#ﺎ
ْ
ا
َ
7ﻟ
ِ


5
ْ
ا
َ
7ﻟ
ِ
D
ْ

ِ

َ
ر

!%
َ
"
ِ
_آ ﺎ
َ
"
ِ
6 ﺎ

ﺪﻟا 5
ْ
!ﻧ
َ

َ
J ﺎ
َ
$
َ
"
\
a

َ
و
ِ
6
ْ
5
ْ
ا
ِ
)e
َ
<
ِ
,
َ
J
َ
$
َ
"
\
a
َ
و
ِ
N
َ
"
َ
ﻋ ﺎ
َ
+
َ
3ا "ﻟا
ِ
رﺎ
َ
و
َُ
#ا ﻰ
َ

َ
ﻠ ﻰ

َ
)
ْ

ِ
<
َ
) ْ ﻠ
ِ
T
ِ

َ
و
ُ
!ﻧ
ْ

ِ
ر
َ

ْ
<
ِ
V
ِ

َِ

َ
ﻧ ﺎ
َ
و
َ

ِ


!ﻴ
َ
"
َ
و ﺎ
َ
V
ِ
G
ْ

ِ
7
َ
"
ُ
ﻣ ﺎ
ٍَ


َ
و
َ

َ

ِ
ﻟآ ﻰ
ِ

َ
و َ0
ْ

َ

ِ
%ﺎ
ِ
ﻪ َ0
ْ
@
َ

ِ
7
ْ

َ
2
ِ
%
َ
<
ْ
J
َ

ِ
-
َ
X
َ
F َ0 ﺎ
ْ
ر
َ
J
َ<ﻟا
ِ

ِ

ْ

َ
2 2ﻴﻣآ 2ﻴﻣآ
َ
F
َ
ر ﺎ

3
ْ
ا
َ
7ﻟ
َ
ﻟﺎ
ِ

ْ

َ
2