You are on page 1of 2

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A EXPERŢILOR JUDICIARI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCURESTI (APEJ-CAB

)
Act autorizare: JS1-Dosar nr. 9951/299/07.04.2010 Nr. Registrul National ONG: 9843/A/04.04.2010 Nr. RSPJ-JS1: 53/07.04.2010; CIF: 26862786/03.05.2010 Adresa de corespondenta: Bucuresti, sector 1 CP 291, Of.P. 22 Tel. 0722.922.845; Fax. 0318.179.046. e-mail: apej.cab@gmail.com; web: http://expertijudiciari.toateblogurile.ro/

Bucuresti, 16.04.2013 Nr. 12/2013 Catre:

MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI In atentia Dlui. Ministru Robert CAZANCIUC Referitor la:
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară.

Stimate Domnule Ministru,

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A EXPERŢILOR JUDICIARI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCURESTI (APEJ-CAB) are deosebita onoare de a vă transmite cele mai cordiale salutări cu prilejul investirii Dvs. in functia de Ministru al Justiţiei. Cu această ocazie vă supunem amabilei Dvs. atenţii si analize împrejurarea că în cadrul sistemului judiciar din Romania există in mod tradiţional de foarte mult timp un corp de Experţi Judiciari care, in prezent, este organizat si funcţionează in temeiul prevederilor Decretului nr. 1088 din 10 noiembrie 2010 publicat în M.Of. numărul 784 din data de 24 noiembrie 2010 privind promulgarea Legii nr. 208 din 11 noiembrie 2010 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. De peste 145 de ani, in toate Codurile de Procedură civilă (din anii 1865, 1900, 1921, 1948, 1993, 2011) există procedura expertizei judiciare si este reglementat modul de selectare si de numire a experţilor judiciari. Deasemenea, in Codurile de Procedură penală (din anii 1936, 1948, 1968, 1997, 2010) există prevăzută expertiza judiciară si desemnarea experţilor judiciari. Ultimile modificari legislative in materie, care s-au efectuat după aderarea României la Uniunea Europeană si care ţin cont de legislaţia comunitară (vezi si Ghidul informativ privind expertiza tehnică judiciară rezultat in cadrul Programului de twinning RO2007/IB/JH-11TL finanţat de UE: “Creşterea eficienţei sistemului de expertiză judiciară în România”) reglementează mai specfic si mai clar procedura expertizei judiciare precum si modul de selectare, autorizare si de numire a Experţilor Judiciari.

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 - privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, completată si modificată succesiv, conţine, printre altele, si prevederi pe care asociatia noastra le consideră inadecvate cu actualul stadiu de dezvoltare si organizare a sistemului judiciar din România. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară este expresia voinţei politice de modernizare si eficientizare a procedurilor din cadrul sistemului de expertiză judiciară în România si încearcă, in contextul legal creat de intrarea in vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă, să reglementeze mai specific si mai clar procedura expertizei judiciare precum si modul de selectare, autorizare, de numire, de remunerare si de organizare profesională a Experţilor Judiciari. Totuşi, dupa opinia APEJ-CAB, Proiectul prezentat de Guvern NU TRATEAZĂ IN MOD EXPLICIT, CU REFERIRE PRECISĂ, CLARĂ SI NEECHIVOCĂ, modul in care Experţii judiciari atestaţi de Ministerul Justitiei, cu o deosebita experienţă profesională si o îndelungată practică in instanţele de judecată, cu o tradiţie bine recunoscută in practica judiciară din România ultimilor 30-35 ani, vor avea: - un cadru legislativ adaptat realităţilor socio-economice şi juridice pentru autorizare; - un echilibru corespunzător între activitatea de expertiză tehnică judiciară şi remunerarea acestei activităţi; - un organism profesional al experţilor tehnici judiciari; - o instituţie clara si lipsita de ambiguitate a răspunderii disciplinare în cadrul profesiei. Asociaţia Profesională a Experţilor Judiciari – CAB consideră, dupa un atent studiu asupra textului propus de Guvern, că actuala formă a initiativei legislative NU CORESPUNDE REALITĂŢILOR SOCIO-ECONOMICE ŞI JURIDICE DIN ROMÂNIA ANULUI 2013 si nici dorinţei corpului profesional al Experţilor Judiciari de a activa in mod profesionist într-un cadru legislativ clar, lipsit de ambiguităţi, care să-i asigure accesul in profesie, formarea profesională continuă, activitatea in conditii de eficienţă si siguranţă si remunerarea echitabilă a muncii presatate in favoarea justiţiabililor. De altfel, proiectul de lege propus de Guvern nu este in concordanţă nici cu „expunere de motive” care este mult mai cuprinzătoare decât textul publicat si faţă de care acesta are lacune, omisiuni si chiar contradicţii. In acest sens, APEJ-CAB solicită Guvernului Romaniei RETRAGEREA PROPUNERII DE LEGE si retrimiterea ei in faţa unei comisii de specialişti, printre care si reprezentanţii experţilor judiciari si ai societăţii civile, pentru a fi REANALIZAT, COMPLETAT, MODIFICAT si CORECTAT in aspectele sale criticate de noi si de alte organizaţii implicate in materie. APEJ-CAB Presedinte, Expert judiciar ing. Eugen Marcov