Zračni promet - pitanja uz skriptu

1. Podsustavi tehnologije zračnog prometa? Višerazinski pristup sustavu zračnog prometa omogućuje da se u verikalno) analizi identificiraju njegova četiri stratuma, koje molemo nazivati podsustavima:

1. 2. 3. 4.

Tehnički stratum TehnoloSki stratum Organizacijski stratum Ekonomski stratum

Horizontalna analiza Grafičkog prikaza 1.1 omogućuje identifikaciju triju aspekata horizontalne strukture zračnog prometa, koje također možemo nazivati podsustavima i to:

1. 2. 3.

Podsustav dijelatoosti prijevoza Podsustav djeatnostl otpreme i prihvata, i Podsustav djelatnosti kontrole letenja.

(skripta strana 4 i 6)

2. Izvanredni I redovni zraćnl promet? Redoviti zračni promet je onaj koji se obavlja na određenim linijama, u određeno vrijeme, po unaprijed utvrđenom i objavljenom redu letenja te po cijenama 1 ostalim uvjetima Sto se javno unaprijed objavljuju. Izvanredni zračni promet je prijevoz koji se obavlja za potrebe određenoga korisnika usluga (charterski prijevoz i avio taksi prijevoz). S korisnikom se ugovara relacija, vrijeme, cijena i ostali uvjeti. (strana 38)

3. Opća klasifikacija zrakoplova komercijalne namjene (svi kriteriji)? Opća klasifikacija zrakoplova komercijalne namjene najčešće se obavlja prema sljedeća četiri temeljna kriterija:

1. 2. 3. 4.

Prema značajkama pogonskih grupa, Prema potrebnoj đuljint staze za uzlijetanje i slijetanje, Prema veličini odnosno kapacitetu, te Prema namjeni.

(strana 22, sad svaki kriterij ima još svoju podjelu, ne znam dal treba i to znat)

jesu: 1. 7.odnos korisnog tereta i doleta. Prometno-tehnološki parametri za izbor zrakoplova srednjeg doleta? Relevantni tehnološki parametri za izbor referentnog zrakoplova srednjeg doleta. koje treba u svakom pojedinom slučaju valorizirati jednom od metoda usporedne analize za izbor najpogodnijeg zrakoplova odrefiene namjene. čimbenik punjenja putničke kabine. 4.performanse pri slijetanju. Dolet se definira kao horizontalna projekcija udaljenosti koju zrakoplov prene sa odrenenom količinom goriva. 2.razina buke na području aerodroma.odnos blok-vremena i doleta. u prilazu I bočna buka.potrošnja goriva po putničkom sjedalu za referentnu relaciju od 200 NM. 3.kapacitet zrakoplova. 6. parkiranje itd.performanse u polijetanju. (sirana 28 . (strana 28) 6. u polijetanju.4. 8. {strana 27) 5.ukupna potrošnja goriva za referentnu relaciju od 200 NM. kako se računa? Čimbenik punjenja putničke kabine ili putnički faktor popunjenosti predstavlja ostvarene putničke kilometre izražene kao postotak raspoloživih putničkih kilometara (Passenger Load Factor). Definirajte blok vrijeme i dolet! Pod blok-vremenom (Block-TimeJ razumijeva se ukupno vrijeme od trenutka paljenja motora na aerodromu polaska do trenutka gašenja motora na aerodromu dolaska (destinacije).minimalni potrebni čimbenik punjenja za pokrivanje ukupnih troškova. Čekanje na polijetanje. 5. 9. Uključuje I mrtvo vrijeme na zemlji .kretanje zrakoplova po USS-i.

pomoćnoga letačkog i pomoćnog osoblja. (strana 48. kombinirani zrakoplovi (combi). podacima o prometno-tehnološkim značajkama zrakoplovnih luka. 3. teretni zrakoplovi (freighter) i 2. 3. 4.letačkog.prema značenju za zračni promet države ili regije. 4. podacima o linijama i mreži linija za koje treba raditi red letenja.podacima o raspoloživom broju osoblja . podacima o prorhetno-tehnološkim značajkama raspoložive flote. prema namjeni aerodroma. prema vrsti zrakoplova. . 5. Vrste i karakteristike zrakoplova za prijevoz tereta? 1) Zrakoplovi kojima se prevoze tereti dijele se u dvije skupine: 1. dalje Ide još podjela i karakteristike) 9. te 5. Osnovni elementi izrade reda letenja? Osnovni elementi izradbe reda letenja su: 1. 2. 2.7. prema vrsti prometa. podacima o prometno-eksploatadjskim značajkama linija. prema referentnoj dužini i fizičkim karakteristikama zrakoplova koji ih koriste. {strana 39) 8. 3. Klasifikacija zračnih luka (svi kriteriji)? Opća klasifikacija zrakoplovnih luka odnosno aerodroma komercijalne namjene najčešće se obavlja prema sljedećim kriterijima.

uzletnosletne staze mogu se razvrstati u četiri skupine: 1. 5. paralelne (usporedne) USS. 3. 4.6. križajuće USS te 4. Primarni i sekundarni prometni tokovi? Prometne tokove zrakoplova u zrakoplovnoj luci Čine: . 2. dalje u tekstu kapaciteti I objaSnjenja) 12. 2. USS-a. otvorene V-USS. (strana 75) 13. putnička zgrada (terminal) i zgrada robnog prometa 5. područja gdje se nalaze operativni punktovi (passanger processing areas 3. mjesta za pružanje Informacija. hodnici za ulazak odnosno izlazak. 4. područja za ulazak u zrakoplov i izlazak iz zrakoplova (gates). Elementi sustava zračne luke? Osnovni elementi sustava zračne luke su: 1. Konfiguracije USS-a i kapaciteti? Prema konfiguraciji. 7. stajanka. 6. Elementi putnike zgrade Tako se kao temeljni elementi aerodromskog terminala mogu izdvojiti: L peroni (prilazni prostor). parkirališta i prilazne prometnice. jednostruke USS. rulne staze i spojnice. trgovine). (Strana 63) 11. servisna i uslužna područja (restorani. (strana 59) 10. (strana 66. čekaonice. 2. 3. prema instrumentalnoj opremljenosti.

sektor meftuvisina (MIDDLE) koji obuhvaća visine od 25 tisuća do 31 tisuće stopa. (strana 82188) 14. (strana 111. Što odgovara 10 050 m prema više (FL 300) u nekim zemljama do FL 400. (strana 109) 16.Definirajte zračni put? Zračni put je odreneni dio zračnog prostora kojim se obavlja zračna plovidba pod kontrolom organa kontrole letenja Širine 10 NM uz dodatni zaštitni prostor širine 2. 2. 4. jednu Hi više zrakoplovnih luka s graničnim koridorima III dva ulazno-izlazna granična koridora. Zračni put spaja unutar zemlje. (strana 108) 15. sektor viših (UPPER) visina koji obuhvaća visine od 33 tisuće stopa.FL 310. Vertikalna i horizontalna podjela zračnog prostora? Kontrolirani zračni prostor vertikalno je podijeljen u tri sektora: 1.5 NM sa svake strane. i prometni tokovi manevra parkiranja. S prometni tokovi polijetanja Sekundarne prometne tokove u zrakoplovnim lukama čine: 1. Definicija letenja? . smatra se prostor iznad kopna i mora i po vtsim se podudara s državnom granicom. pa neograničeno uvis. prometni tokovi kretanja zrakoplova od PSS preko rulne staze do platforme. Što odgovara od 7600 m do 9450 m i razinama leta FL 250 . kapacitet paralelnuh 2. 4. razina (LOWER) koji obuhvaća visine od minimalne sektorske pa sve do visine od 24 tisuća stopa. Po visini zračni put se pruža od donje granice zračnog puta {lower limit) koja nadvisuje zaravnjenu zapreku na tom segmentu za 300 m. katerinški prometni tokovi i 2. 3. prometni tokovi manevra odlaska s platforme i kretanja preko rulne slaze do PSS. dvije ili više zrakoplovnih luka. Pojam zračnog prostora? Zračnim prostorom. Što odgovara 7300 m i razini leta Fl-240.1. U tom prostom država ima potpuni i nepovredivi suverenitet Za kontrolu i sigurnost /ratne plovidbe u tom prostoru odgovorne su nadležne civilne i vojne kontrole letenja. a glede visine od površine mora ili kopna neograničen je. prometni tokovi opskrbe zrakoplova gorivom. ne mogu nac horizontalnu podjelu) 17. prometni tokovi slijetanja.

uvjeti z a letenje uz pomoć instrumenata IMC (Instrument Meteorological Conditions) predstavljaju meteorološke uvjete izražene u terminima vidljivosti i udaljenosti od oblaka. nadležnoj kontroli zračnog prometa. i to: 1. udaljenosti od oblaka i baze oblaka. manevarske sposobnosti. 123) . (strana 114) 18. u pisanom obliku. brzinom i visinom. no to pravo ne oslobafla od odgovornosti pilota u nezgodi izazvanoj nepridržavanjem pravila za razdvajanje. preglednosti iz kabine pilota) daju im prvenstvo u letu u odnosu na zrakoplove ili letjelice u kojim su navedene značajke bitno manje ili ih uopće nema. Osnove tehnologije zračnog prometa 2. uvjeti za letenje s vidljivošću VMC (Visual Meteorological Conditions) predstavljaju meteorološke uvjete izražene terminima vidljivosti. Pravo puta omogućuje zrakoplovu da leti utvrnenim pravcem. Uvjeti i režimi letenja? Uvjetima letenja smatra se materijalno stanje atmosfere izraženo terminima vidljivosti i oblačnosti. koje se podnose. (strana 119) 20.Letenje u smislu tehnologije zračnog prometa. (strana 122. Zračna plovidba regulirana je pravilima letenja koja se primjenjuju: L kao osnovna pravila na sve vrste letova 2. (strana 114. predstavlja veći broj letova odnosno višekratni proces promjene mjesta jedne Ili više letjelica. Prvenstvo leta i pravo puta (VFR)? Prvenstvo leta Pravo zrakoplova ili letjelice koje proizlazi iz njihovih značajki (vrsta i jačina pogona. u načelu. koji su ispod minimuma utvrfienlh za uvjete letenja s vidljivošću. ili dijelu leta zrakoplova. a koji su isti ili veći od propisanih minimuma. US) 19. pravila za a) letove s vidljivoiću (VFR) b) letove uz pomoć instrumenata (IFR). Razlikujemo dva uvjeta.Što je top/on/ero? Prihvaćeni plan leta zapravo predstavlja ugovor izmeAu pilota kao predstavnika vlasnika zrakoplova i organa kontrole letenja radi realizacije maksimalne sigurnosti tijekom procesa leta a sadrži skup informacija o namjeravanom letu.

u uvjetima letenja uz pomoć instrumenta (IMCI i u uvjetima letenja s vidljivomu (VMC) ako intenzitet prometa u polijetanju i slijetanju to zahtijeva. (strana 135) 25. terminalnim ili završnim kontroliranim zonama i kontroliranim zonama zrakoplovnih luka za sve zrakoplove u polijetanju. to je završna kontrolirana oblast (TMA) (na prilazima jedne ili vise zrakoplovnih luko. i to petnaest minuta nakon preleta zadnjega radionavigaeijskog sredstva. * iznad dogovorenih točaka. * po vremenu (najčešće pri preletu većih mora ili oceana. redovitost i ekspeditivnost zračne plovidbe unutar kontrolirane zone u uvjetima letenja režimom vidljivosti (VMC). vozila > ljudi u kretanjima manevarskim površinama.kontrola letenja utvrflena je obveza pilota da tijekom leta podnese izvještaj (AIR REPORT} s utvrđenih točaka javljanja. Područje rada oblasne kontrole leta? Služba oblasne kontrole letenja nadležna je i odgovorna za kontrolu i vonenje zrakoplova unutar geografski utvrnenoga zračnog prostora.21. Područje rada aerodromske kontrole leta? Služba kontrole letenja zračne luke nadležna je i odgovorna za sigurnost. Što je holding i pod kojim se uvjetima zrakoplovi upućuju u holding? "Holding" predstavlja niz manevara koje podmima pilot zrakoplova u letu režimom s instrumentima unutar utvrnenoga zračnog prostora u bli2ini zrakoplovne luke. i to: * nakon preleta radionavigacijskih sredstava uzduž zračnog puta. letu i slijetanju kao i prelijetanju zračnog prostora bez slijetanja. na zračnim putovima i izvan njih. (strana 126) 22. Područje rada prilazne kontrole leta? Služba prilazne kontrole letenja nadležna je i odgovorna za sve kontrolirane letove i razdvajanje zrakoplova unutar svo|e prostorne nadležnosti. i z v j e š t a j pilota iz zraka? U interesu maksimalne sigurnosti i suradnje pilot . (strana 129) 23. (strana 129) 24. nakon preleta odrenenih linija ili nakon dolaska na odrerienu razinu leta. a kasnije svakih 30 minuta leta). u koji su . ako su u neposrednoj blizini). te sigurnosti zrakoplova.

* kada u zrakoplovnoj luci vladaju nepovoljni meteorološki uvjeti uz prognozu skorog poboljšanja.upućeni zrakoplovi na čekanje prije nego im kontrola letenja odobri prflaženje I slijetanje. (strana 149) . u uvjetima: * kada u kratkim vremenskim razmacima u zrakoplovnu luku dolazi više zrakoplova. * kada zrakoplov dolazi zračnim putom u završnu kontroliranu oblast na velikoj visini i potrebno je postići bitno smanjenje visine prije postupka prilaženja.