Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

JURANAL DE CARIERĂ

PARTEA COMUNĂ

2

Functia de implementare a programelor finantate din fonduri comunitare. Functia de administrare. Functia de reglementare si avizare. precum si din alte surse legal constituite. In scopul obiectivelor din domeniul sau de activitate. exercita urmatoarele functii: Functia de planificare strategica. cu personalitate juridică. scopului si a obiectivelor organizatiei: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. cu modificările ulterioare. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului asigura. coeziune şi dezvoltare teritorială. locuire. transnaţională şi interregională. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale. constructii si turism. Functia de reprezentare. elaborarea cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sau de activitate. Functia de promovare a destinatiilor turistice nationale. 3 . lucrari publice. Potrivit legii. Acesta realizează politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională. acest Minister reprezinta autoritatea de stat in domeniile sale de activitate si este finantat integral din bugetul de stat. care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului. 1631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. gestiune si dezvoltare imobiliar-edilitara.Cine e organizatia din care vreau sa fac parte?  Prezentarea misiunii. amenajarea teritoriului. potrivit legii. cooperare transfrontalieră. nationale. urbanism şi arhitectură. Functia de autoritate de stat in domeniile sale de activitate.

Aceasta cuprinde: 1. Functia de coordonare. Secretari de stat. pentru fundamentarea. 3. judetean si local. -avizarea documentatiilor de urbanism. 4. -colaborarea cu ministerele.1 la Hotărârea Guvernului nr. Asadar. 5.  Prezentarea structurii organizatiei Structura de organizare a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului este cea prevăzutã în anexa nr.- Functia de monitorizare si control. precum si urmarirea modului in care se aplica programele guvernamentale si liniile directoare in domeniul urbanismului la nivel regional. 1631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.1. precum si cu celelalte organe ale administratiei publice centrale. potrivit competentelor stabilite de lege. Cabinetele secretarilor de stat 5. Ministrul. 4 . fiind organul specializat al Guvernului in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului are urmatoarele atributii principale: -elaborarea Regulamentului general de urbanism. cu modificările ulterioare. din punct de vedere al urbanismului. consiliile judetene si consiliile locale. -avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de urbanism. 2. Secretarul general. Cabinetul ministrului. Secretariatul General . -colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regionala. a programelor strategice sectoriale.

6. Direcţia Control şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare. Serviciul Relaţii Externe şi Protocol 5 . 15. 9. 17. 25. 16. Secretari generali adjuncţi. Direcţia Generală Juridică. Unitatea de Coordonare a Proiectelor 19. Unitatea de Management al Proiectelor. Directia de Comunicare. 7. 12. 8. Direcţia Generală Achiziţii Publice. 22. Unitatea de Politici Publice. Direcţia Generală Autorizare şi Plăţi Programe. 11. Serviciul Audit Intern. 20. Biroul Control Financiar Preventiv Programe. Consilierul Diplomatic. Direcţia Resurse Umane. Direcţia Generala Economică şi Administrativ. Serviciul Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social. 26. 21. Consiliul Consultativ 14.Corpul de Control al Ministrului. 13. Compartimentul Gestiunea şi Protecţia Informaţiilor Clasificate. 23. Colegiul Ministerului. 24. 10. Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă. 18.

Direcţia Generală Marketing pentru Turism 6 .1.1 Direcţia Control 36. Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială. Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională .4. Direcţia Gestionare Program 27. Direcţia Generală Control şi Autorizare pentru Turism 36.2 Compartimentul Autorizare 36.1. 31. 29.3 Compartimentul ReprezentanţeTeritoriale 37. Direcţia Generală Autoritatea de Management – Programul Operaţional Regional. Direcţia Strategii şi Coordonare Program 27. Biroul Evaluare Program 27. Direcţia Monitorizare Proiecte 28.3. 30. 28. Direcţia Generală Lucrări Publice. Serviciul Verificare Conformitate Programe şi Gestionare Nereguli 27. 28. Directia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism 35. 27. Direcţia Tehnică în Construcţii.2.5. 33. Direcţia Implementare Programe.2. Direcţia Generală Coordonare a Activităţii în Teritoriu.27. 32. Direcţia Generală Cooperare Teritorială Europeană. Direcţia Dezvoltare Turistică 34. Compartimentul Privatizare şi Postprivatizare 36.

În structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se organizează şi funcţionează. şi unităţi de coordonare a proiectului. numărul de personal. regulamentul de organizare 7 .În structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului funcţionează direcţii generale şi direcţii şi alte compartimente. în conformitate cu legislaţia în vigoare. compartimente. Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului aprobă prin ordin statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente. suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de munca. aprobat prin ordin al ministrului. Structura organizatorică. birouri. Numărul de posturi aprobat pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este de 685. Prin ordin al ministrului. denumite în continuare UMP. denumite în continuare UCP. pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectelor finanţate din credite externe rambursabile sau nerambursabile. cu excepţia unităţilor pentru care legea prevede altfel. Deasemenea prin ordin al ministrului se pot organiza servicii. în cadrul direcţiilor pot fi constituite servicii. cu excepţia unităţilor pentru care legea prevede altfel. în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi/sau al unităţilor aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se organizează şi funcţionează unităţi de management al proiectului. încadrarea personalului. Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordinea. cabinetul ministrului şi cabinetele secretarilor de stat. exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. în subordinea demnitarilor. birouri şi compartimente. Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. modificarea. În condiţiile legii. conform prevederilor legale în vigoare. de sub autoritatea şi din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se aprobă prin ordin al ministrului. La numărul maxim de posturi aprobat se adaugă un număr de 50 de posturi aferente consilierilor pentru afaceri europene repartizaţi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Conducătorii unităţilor mentionate mai sus sunt numiţi şi mandataţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului. precum şi colective temporare conform prevederilor legale.

pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. exercită întreaga autoritate asupra unităţilor aflate în subordinea. Pe lângă acesta funcţionează. În lipsa ministrului. atribuţiile preşedintelui Colegiului ministerului se exercită de unul dintre secretarii de stat. la cererea si sub presedinţia ministrului dezvoltării regionale şi turismului. după caz. Secretarii de stat. Pe lângă ministru funcţionează Consiliul Consultativ. desemnaţi de ministru. Colegiul ministerului. 52 din Legea nr. numărul de unităţi sunt prevăzute în documentele de programare şi actele normative aferente proiectului şi sunt preluate ca atare în ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind înfiinţarea UMP/UCP. Colegiul ministerului se întruneşte. sub autoritatea sau în coordonarea ministerului şi îl reprezintă în 8 Componenţa Consiliului . Colegiul ministerului are următoarea componenţă: a) b) c) demnitari înalţi funcţionari publici conducătorii tuturor compartimentelor ministerului Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul.  Prezentarea modului de functionare a organizatiei Conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului este asigurată de către ministrul dezvoltării regionale şi turismului. în conformitate cu prevederile art. cu modificările şi completările ulterioare. consultativ se aprobă prin ordin al ministrului.şi funcţionare pentru fiecare UMP/UCP şi. ca organ consultativ. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. a sarcinilor şi lucrărilor repartizate de Colegiul ministerului. secretarul general şi secretarii generali adjuncţi evaluează şi raportează ministrului modul şi gradul de realizare a sarcinilor transmise compartimentelor ministerului în urma şedinţelor de colegiu. secretarul general sau secretarii generali adjuncţi. Conducerile compartimentelor ministerului vor lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire în bune condiţii şi în termen.

Numărul de personal. i) procedura de solutionare a petitiilor individuale ale angajatilor. b) organizarea timpului de lucru. 9 . ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite ordine şi instructiuni. conform legii. precum si regulile referitoare la procedura disciplinara. Totodata este ordonator principal pentru creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat şi îşi exercită această calitate în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice. finanţate de la bugetul de stat se stabilesc prin ordin al ministrului. f) disciplina muncii. criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate. În exercitarea atribuţiilor sale.raporturile cu celelalte ministere. g) avertizarea privind faptele de incalcare a legii. c) accesul angajatilor in minister. h) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile. precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţarã şi din străinatate. in principal. igiena si securitatea in munca in cadrul ministerului. e) protectia.  Prezentarea regulilor interne de conduita profesionala: Prezentul regulament intern cuprinde. d) respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii. dispozitii referitoare la: a) drepturile si obligatiile angajatorului si ale angajatilor. în condiţiile legii.Ministrul dezvoltării regionale şi turismului este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de secretari de stat. cu alte autorităţi publice şi organizaţii.

sa aiba un comportament profesionist si sa asigure transparenta administrativa. .să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. Funcţionarii publici au obligaţia de apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici sunt obligatorii pentru funcţionarii publici. Drepturile si obligatiile angajatiilor se stabilesc.Normele de conduită profesională prevăzute de Legea nr.să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte. precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. prin contractele individuale de munca si prin Statutul functinarilor publici. precum şi de a se abţine de la orice fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice. . Angajatii au. precum şi ale persoanelor fizice sau juridice . în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.să dezvăluie informaţii care nu au caracter public. 10 . dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici. Functionarilor publici le este interzis : . potrivit legii. in principal. pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea .să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. Sa asigure un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor. cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual. urmatoarele obligatii: 1. impartialitatea si eficacitatea ministerului. .

in conditiile legii. lucrarilor publice si locuintelor prin Memorandumul DRU nr 59677/11. 8. Sa nu acorde consultanta persoanelor fizice sau juridice. in conditiile stipulate de lege. 7. de indeplinirea atributiilor ce le revin conform fisei postului. in vederea promovarii de actiuni juridice sau de alta natura impotriva statului sau a ministerului. Sa raspunda. capacitate decizionala operativa. in principal. Angajatii ministerului au. prin acetele si faptele lor.2007. 6.2. datorata naturii functiei detinute. Sa respecte deminitatea functiei detinute. dand dovada de initiativa. creativitate. precum si confidentialitatea in legatura cu faptele. urmatoarele drepturi: a) Dreptul la salarizare. 11 .12. in conditiile prevazute de lege. Sa pastreze secretul de stat. aprobata de ministerul dezvoltarii. informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea indatoriilor lor de serviu. prezenta de spirit. 11. b) Dreptul la recuperarea sau la plata orelor lucrate peste durata normala a timpului de lucru. spirit constructiv. respectuoasa si principala. Sa manifeste fidelitate fata de minister in executarea atributiilor de serviciu. potrivit legii. 10. Sa nu faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care ministerul are calitatea de parte. precum si a atributiilor ce le sunt delegate. Sa nu participe la colecatrea de fonduri pentru activitatea partidelor politice. Sa respecte . 3. 4. prime si la alte drepturi salariale corespunzatoare muncii depuse. 9. 5. Sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi. Constitutia si legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale in conformitate cu dispozitiile care le revin. cu exceptia informatiilor de interes public. coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor ministerului’. secretul de serviciu. cu respectarea Procedurii pentru verificarea prezentei la serviciu si efectuarea orelor suplimentare din cadrul MDLPL. Sa aiba o atitudine demna si corecta.

precum si in alte situatii prevazute de lege. l) Dreptul la protectie in caz de concediere pentru personalul contractual. g) Dreptul la demnitate in munca. i) Dreptul la securite si sanatate in munca. j) Dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca. proteze. q) Dreptul la asistenta medicala. in conditiile legii.c) Dreptul la repaus zilnic. cu exceptia categoriilor de functionari publici carora le este interzis acest drept prin lege sau prin statute speciale. o) Dreptul de a se asocia in organizatii profesionale. r) Dreptul la pensii si celalalte drepturi de asigurarai sociale. f) Dreptul la informare. n) Dreptul de a constitui organizatii sindicale. de a adera la ele sau. m) In perioada concediilor de boala. in cazul functionarilor publici. k) Dreptul de a-si perfectiona in mod continuu pregatirea profesionala. h) Dreptul de a promova. medicamente. la concediu medical si la alte concedii stabilite in conditiile legii. a concediilor de maternitate si a celor pentru crestere si ingrijirea copiilor. e) Dreptul la egalitate de sanse si de tratament. in conditiile legii cu repectarea principiului continuitatii si celeritatii serviciului public. 12 . ministerul avand obligatia de a asigura conditii normale de munca si de igiena de natura sa ocroteasca sanatatea si integritatea fizica si psihica a angajatilor sai. opinie si consultare. p) Dreptul la greva. s) Dreptul la protectia legii. d) Dreptul la concediu de odihna anual platit. potrivit legii. saptamanal si in perioada sarbatorilor legale. de a exercita orice manadat in cadrul acestora. in conditiile expres prevazute de lege.

13 .

PARTEA INDIVIDUALĂ 14 .

Alegerea mea este Directia Strategii si Coordonare Program.Programul Operational Regional (DGAM-POR). Directia Gestionare Program.  Descrierea metodelor de investigare folosite: 15 . cea mai importanta este Directia Generala Autoritatea de Management. Biroul Evaluare Program. Serviciul Verificare Conformitate Programe si Gestionare Nereguli si Directia Monotorizare Proiecte.Care este locul pe care il vreau in organizatie? Denumirea postului: Consilier evaluare-examinare. In subordinea acestei directii generale sunt: Directia Strategii si Coordonare program. Am optat pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului datorita complexitatii activitatilor desfasurate si diversitatii domeniilor de activitate. Din structura ministerului.

m-am uitat pe organigrama. am inteles ca pe langa regulamentele care le primesc de la Consiliul Europei. am vazut postul. o carte de capatai este ‘Programul Operational Regional 2007.Pentru a alege postul de consilier evaluare-examinare in cadrul acestei organizatii.ro ) si mi s-a parut cea mai potrivita alegere. M-am gandit ce latura m-ar atrage mai mult la postul pe care vreau sa il ocup si interactiunea cu toate structurile organizatiei pe care acesta functie mi-ar oferi-o mi-a definitivat alegerea. Din discutiile purtate cu persoane care lucreaza in cadrul Directiei strategii si Coordonare Programe. Directia de Strategii si Coordonare Program se distinge prin urmatoarele atributii: 1.2013’.  Prezentarea pozitiei la care aspiri: Pentru inceput as dori sa invat cat mai multe despre aceasta directie. elaborare strategie nationala de dezvoltare regional a Planului National de Dezvoltare si a Cadrului National Strategic de Referinta.mdrt. am cautat cateva informatii despre el pe site-ul autoritatii ( www. pe baza Strategiei Nationale de Dezvoltare Teritoriala 16 .

Regionala 2. etc. asigurarea interfetei cu institutiile CE pe problematica programarii si monitorizarii POR. monitorizare a procesului de implementare a POR. cunostinte personale): Sentimentul reuşitei în viaţă depinde mult de fiecare dintre noi. elaborarea/revizuirea si adaptarea POR 2007-2013 5. Mi s-a parut interesanta evolutia tarii noastre vizavi de Fondurile Structurale.  Motivarea alegerii (valori. a avut o evolutie si o importanta majora in integrarea Romaniei in Uniunea Europeana. monitorizarea indicatorilor de program. 4. rezultat si impact pe axe prioritare si pe domenii de interventie. al obiectivelor ce trebuiesc urmărite. Ministerul la care ma refer. De asemenea. interese.si a strategiilor de dezvoltare regional elaborate la nivel regional. de propriul simţ al valorilor. 6. consider ca am capacitate 17 . 3. asigurarea colerarii Planurilor de Dezvoltare Regionala cu strategia nationala de dezvoltare regional si strategiile sectoriale de dezvoltare regional. sub conducerea Agentiilor pentru Dezvoltare.

obiective. Contribuie la elaborarea analizelor economice şi sociale pentru fundamentarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională. Contribuie la elaborarea metodologiilor pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regională şi a documentele regionale de programare ale Regiunilor. m-am simtit atrasa de functia de consilier evaluareexaminare. 3. 2. responsabilitati: Din discutiile purtate cu prieteni care lucreaza in domeniul respectiv. Asigură monitorizarea şi raportarea stadiului implementării proiectelor finanţate din POR – Axe prioritare si a domeniilor majore de intervenţie. în perspectiva următoarei perioade de programare.organizatorica. Principale obiective ale acestei functii sunt : 1.  Descrierea postului: misiune. 18 . capacitate de a lucra independent. ma adaptez in functie de situatie si imi asum responsabilitatea pentru actiunile pe care le realizez. de a rezolva probleme in mod eficent si in termen util. dar si in echipa.

buna informare a membrilor CM-POR legat de activitatea de implementare a POR 7. indicatorii de output şi rezultat ai implementării axei prioritare POR: „Îmbunătăţirea mediului de afaceri” şi semnalează eventuale probleme apărute în implementare. Colectează datele necesare monitorizării şi raportărilor intermediare /anuale/ finale referitoare la progresul fizic şi financiar realizat în implementarea POR.4. în contextul modificării regulamentelor UE în acest domeniu.Asigură activităţile de secretariat pentru Comitetul de Monitorizare a POR (CMPOR): pregătirea Comitetelor de Monitorizare ale POR. 6. Analizează. precum şi cu ADR – OI. alte Direcţii din minister implicate în implementarea POR. Actualizarea Documentului Cadru de Implementare a POR Axe prioritare. la nivel de axă şi pe regiuni de dezvoltare. 5. 19 . scop în care colaborează cu celelalte Direcţii ale AMPOR.

din DSCP. trebuie indeplinite anumite conditii (vechime. Cum obtin locul pe care il vreau? In cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. 10. pentru angajare.) Aceste conditii variaza in functie de posturile scoase la concurs. Asigurarea interfeţei cu Direcţia de Resurse Umane şi coordonatorul AM POR în domeniul pregătirii resurselor umane. Realizarea corespondenţei cu alte ministere şi instituţii în domeniul de competenţe al Direcţiei. Coordonarea elaborării Raportului Anual de Implementare a POR: analiza şi integrarea în procesul de elaborare a Rapoartelor Anuale de implementare a POR. studii. Informatiile de baza se afla de la Directia Resurse 20 . DGP si DGAPP.8. a tuturor informaţiilor furnizate de responsabilii domeniilor de intervenţie ale POR. 9. etc.

 Descrierea metodelor de investigare folosite: Pentru a accede la aceasta functie va fi necesar sa ma informez prin urmatoarele mijloace: Internet ( pagina institutiei www. Odata admis pe postul pentru care a dat examen. exista o perioada de acomodare cu pozitia ocupata. Aceasta este semnata pana la seful unitatii de care apartin.Umane sau de pe siteul ministerului www.  Prezentarea pârghiilor de intrare în organizaţie si planificarea paşilor necesari obţinerii postului: Pentru a obţine postul de Consilier evaluare-examinare din cadul Mininsterului Dezvoltarii Regionale si Turismului trebuie urmati anumiti pasi si anume: candidatul trebuie să 21 .ro. a regulamentului de participare la concurs). consultarea legii nr 188/1999 pentru intrunirea conditiilor de participare.mdrt. Esentiala este fisa postului care este conceputa de seful direct (in cazul de fata Sef Serviciu).mdrt. informare la fata locului ( vizualizare in cadrul institutiei a anunturilor referitoare la scoaterea la concurs a postului).ro .

Comentarii personale In urma realizarii acestui proiect am invatat sa lucrez si sa ma integrez intr-o echipa. am invatat sa colaborez cu colegii mei. respectiv studii superioare de lungă durată. am schimbat idei. cat si cu membrii celorlalte grupuri. absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Deasemenea. pareri si ne-am cunoscut mai bine.îndeplinească anumite condiţii de participare la concurs precum studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă. Candidaţii admişi în concurs vor susţine două probe: o probă scrisă având ca scop verificarea cunoştinţelor acumulate şi un interviu. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani şi cunoştinţe de operare pe calculator. 22 . atat cu cei care am realizat proiectul.

sa stabilesc relatii cu colegii si sa duc la bun sfarisit sarcinile respective.  . pentru că nu am vrut să trişez şi să le copiez ideile. neam împărţit fiecare ce anume trebuie să scrie în partea comuna.  Interacţiunea cu membrii grupului în realizarea proiectului: Cu membrii grupului meu am colaborat mult. să fim o echipă ca să ducem la bun sfârşit acest jurnal. în sensul că ne-am impus de la bun început faptul că trebuie să conlucrăm. deoarece imi va fi mult mai simplu sa ma integrez intr-un colectiv nou. Astfel. ne-am verificat şi editat în totalitate şi ne-am sincronizat astfel încât să ducem la bun sfarsit tema propusa.Consider ca realizarea acestui proiect ma va ajuta si in viitoarea mea cariera. 23 . Interacţiunea cu celelalte grupuri în realizarea proiectului: Am interacţionat cu celelalte grupe în sensul că ne-am schimbat păreri despre modul de redactare al jurnalului şi punctele urmărite de fiecare şi cam atât.. ci doar să comunicam între noi.

24 .