186

4 . A Z E L B E S Z É LŐ

A V I L ÁG L E G H A Z UG A BB E M BE R E
Nagyonnagybátyám már kisfiúként is imádott történeteket mesélni. Volt valaki, aki soha rá nem unt a történeteire: Sara, a szomszéd kislány – az én majdani nagymamám. Franci mesé­ inek kevés köze volt az igazsághoz, de Sara ezzel nem törődött. Egy nyári estén, a lassan beálló alkonyban Francinak kedve szottyant lenyűgözni a szomszéd kislányt, és megígérte neki, hogy leleplez előtte egy nagy titkot, de előbb Sarának meg kell ígérnie, hogy semmilyen körülmények között nem szól róla senkinek egy árva szót sem. Utána, amilyen meggyőzően csak tudta, elmesélte, hogy az apja nem is színész, az csak egy álca. Valójában ő a világ leggazdagabb embere. Több palotája van különböző országokban, egy kastélya a Földközi-tengernél, egy kávéültetvénye Brazíliában, és egy hatalmas rizsföldje Kínában. És mély alagutakat ásatott a Fekete-erdőnél, ahol a Duna ered, és megtöltötte őket arannyal és drágakövekkel. – Hogy tudott apukád ennyire meggazdagodni? – kérdezte Sara lenyűgözve. – Az apám bandita – magyarázta Franci. – Bankokat rabol. Van puskája. – De akkor miért kell úgy élnie, mint egy szegény színésznek? – Hogy a rendőrség érte ne jöjjön, és börtönbe ne csukják. És ő a főnöke ötszáz banditának, akiket elküld mindenfelé a világban, hogy raboljanak bankot, és hozzák el neki a zsák­ mányt. Sara nehezen tudta veszélyes banditaként elképzelni Scharf urat, akit gyakran látott tántorogni az udvaron, és aki gyakran elvesztette az egyensúlyát a lépcsőházban. A szeme megtelt kétkedéssel. Franci észrevette, és gyorsan hozzátette:

elixir001-728.indd 186

2013.03.20. 8:39

4 . A Z E L B E S Z É LŐ

187

– Van egy másik titkom is, amit még soha nem meséltem el senkinek. Esküdj meg, hogy soha senkinek nem árulod el! – Esküszöm – motyogta Sara. – Az apám egyben a világ legnagyobb varázslója is. Úgy jut be a bank páncéltermébe, hogy senki sem látja. Felolvas egy varázsigét, amit a Kabbalában talált, felrepül öt métert a le­ vegőben, és láthatatlanná válik. Várta, hogy Sara kérdezősködjön, de a lány csak némán töp­rengett. – Az anyám – folytatta Franci – egy Esterházy gróf lánya. Egy bécsi klinikán fekszik. Megőrült, amikor megtudta, hogy apa veszélyes bandita, és hat felesége van különböző országokban. A pufók arcú, kövér lány, aki a nővéremnek tetteti magát, és nekünk, kisebbeknek gondját viseli, valójában apa társa. Apa egy hercegnőt is fogva tart a portugál kastélyában. Lánccal egy oszlophoz bilincselte, nehogy el tudjon szökni. A neve Kunigunda, és apa azt akarja, hogy vegyem el, ha nagy leszek. Arany haja van, egészen a bokájáig ér. – Franci, te hazudsz. Te vagy a legnagyobb hazudozó a vi­ lágon! Rémes. Egyetlen szavadat sem lehet elhinni. Csak pró­ bálsz becsapni – jelentette ki Sara felháborodottan, és felállt, hogy elmenjen. A tízéves Franci egyszeriben rájött, hogy hiába próbálta lenyűgözni a szomszéd kislányt. Sara átlátott rajta. Túl sok hazugsággal traktálta. Megijedt, mert nem akarta elveszíteni az egyetlen barátját. Ezért gyorsan tett egy fogadalmat. – Sara, soha többé, amíg csak élek, nem fogok neked hazud­ ni. Esküszöm. Becsületszavamra. Öt téllel később, amikor nagyonnagybátyám és nagymama még csak tizenöt évesek voltak, egy februári délutánon, egy

elixir001-728.indd 187

2013.03.20. 8:39

188

4 . A Z E L B E S Z É LŐ

órával sötétedés előtt ujjaik összeértek a szorítások, simoga­ tások, cirógatások ősi játékában. Sara tette meg az első lépést. Ez Francit felbátorította. Közelebb hajolt Sarához, hogy meg­ mámorosodjon fiatal testének illatától, melynek vonzereje csak most kezdett megmutatkozni újonnan ébredt érzékei számára. Kezét a lány térdére tette, és képzeletét magával ragadta a rá­ juk váró élvezetek sokfélesége. De hogyan fogjon hozzá? Úgy döntött, megcsókolja Sarát. Abban a pillanatban, ahogy Sara ajka az övére tapadt, Franci tudta, hogy szerelmes. Egymást átölelve csókolóztak perceken át.

A Z E L S Ő V I L ÁG H Á B ORÚ
1914. június 28-án Szarajevóban Gavrilo Princip szerb naci­ onalistának vizelet csordogált a lába között, amikor izzadt tenyérrel hat lövést adott le Ferenc Ferdinándra, a Habsburg trónörökösre és annak hitvesére. Ferenc József még aznap délután, a bécsi Schönbrunn kas­ télyban mogorván babrálta császári és királyi pecsétjét. A nagy hatalmú démiurgosz ábrázata a tejfehér, hátrafésült barkóval leginkább egy vén, bánatos rókáéra emlékeztetett. Közel hét évtizeden át volt Közép-Európa fejlődésének a fékje. A meg­ csontosodott vénember, akinek lényében nem volt semmi sze­ rethető, tudta, micsoda erők lendültek mozgásba, tudta, hogy képtelen gátat vetni a birodalomban zajló társadalmi és politi­ kai erjedésnek, tudta, hogy eljárt felette az idő. Unokaöccsének tragikus szarajevói halálával az utolsó remény is szertefoszlott. Harmincnapos gyászt rendelt el az udvarban. Egy hónappal később Ferenc József a kastély egyik ablaká­ nál állt a naplementében, kesztyűs kezét a párkányra támasz­

elixir001-728.indd 188

2013.03.20. 8:39

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful