You are on page 1of 7

Hövlig Tillkännagivelse

Svarande (Personuppgifter): {< Namn Efternamn >} c/o fiktivt {< Företagsnamn >} {< Gatuadress >} {< Stad Postnummer >} Förespråkare (Personuppgifter): {< Ditt namn >} {< Din adress för svar >}

Datum: Ang:

{< Klicka för att skriva veckodag 00 >} {< månad >}, 2013 Obegränsat personligt ansvar till följd av nedstängningen/ogilitigförklarandet av alla banker, alla företagsregeringar och alla andra bolag genom UCC-registreringen av One People’s Public Trust (OPPT)

Delgivning: _________________________________________________________________ E-post / Fax / Personligt överlämnande / Rekommenderat brev-nummer _____________________________________ VEDERBÖRLIGEN KONTROLLERAD FÖRSÄKRAN AV FAKTA (Declaration of facts): Beträffande drift eller vidmakthållande av några som helst system för privatekonomi, emittering, inkassering, rättslig verkställighet och några som helst SLAVERISYSTEM mot Folket* speciellt {< typ av skada in här >} av {< Namn Efternamn >}, av {< Svarandes namn >} med adress {< Svarandes adress >} nedan “Svaranden”. (*One People enligt definition i UCC# 2012079290) Jag är den enda rättmätigt och juridiskt REGISTRERADE ägaren, förvaltaren och förmyndaren av min existens, för alla skapelser och egendom enligt UCC Doc. File No.'s 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914, citerat och införlivat här som referens, som om det skulle anges i sin helhet, den ursprungliga kungörelsen om FÖRSÄKRAN AV FAKTA (DECLARATION OF FACTS) genom allmän registrering genomförd av One People's Public Trust, härefter “OPPT”. Jag gör

detta medvetet, av fri vilja, och avsiktligt antar, återbekräftar, och ratificerar denna FÖRSÄKRAN AV FAKTA som min egen vederbörligt kontrollerade FÖRSÄKRAN AV FAKTA, nunc pro tunc praeterea preterea, ej motbevisbar enligt lag, som fakta, och enligt allmän policy -- härefter som “Förespråkare".
VEDERBÖRLIGEN KONTROLLERAT TILLKÄNNAGIVANDE: Förespråkaren informerar vederbörligen svaranden att förespråkaren INTE SAMTYCKER till någon som helst olaglig och illegal devalvering, kränkning, avskaffande, underkuvande, underordnande, tillskansning, ockupation, överträdelse eller stöld av förespråkarens vederbörligen säkrade existens, skapelser och egendom. Svaranden förpliktas vederbörligen att med omedelbar verkan UPPHÖRA OCH AVSTÅ från alla nämnda olagliga och illegala handlingar mot förespråkaren. Förespråkaren ger dig vederbörligen en hövlig tillkännagivelse att svaranden är lagligen och juridiskt ansvarig och förpliktigad, till tredubbelt skadestånd enligt allmän sedvanerätt, för alla olagliga och illegala handlingar mot förespråkaren av svaranden som orsakar och resulterar i någon som helst skada mot förespråkaren, inklusive fysisk skada, fysiskt förvar, beslag av egendom, egendomsskador, ekonomisk skada eller andra skador av förespråkarens mätbara energi. Svaranden uppmanas att beakta FÖRSÄKRAN AV FAKTA (DECLARATION OF FACTS), specifikt nedstängningen/ogiltigförklarandet 25:e December 2012, av alla världens bolag som verkar under täckmantel av folkets regeringar, banker och alla andra bolag för förräderi mot och all skada mot varje enskild människa på denna planet utan deras vetskap, avsiktliga eller oavsiktliga samtycke, särskilt: Government Charters Cancelled: (Refer: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 2012127914 Nov 28 2012)

“...That any and all CHARTERS, inclusive of The United States Federal Government, UNITED STATES, “STATE of ...", Inclusive of any and all abbreviations, idem sonans, or other legal, financial or managerial forms, any and all international equivalents, inclusive of any and all OFFICES, inclusive of any and all OFFICERS, PUBLIC SERVANTS, EXECUTIVE ORDERS, TREATIES, CONSTITUTIONS, MEMBERSHIP, ACTS, and any and all other contracts and agreements made thereunder and thereby, are now, void, worthless, or otherwise cancelled, unrebutted; ...” Bank Charters Cancelled: (Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct 24 2012)

“Declared and ordered irrevocably cancelled; any and all charters for Bank of International Settlements (BIS) members thereto and thereof including all beneficiaries, including all certain states of body owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS … commandeering lawful value by unlawful representation...”

Alla rättigheter förbehållna

Sida 1 av 7

Slavery Forclosure Individual-06p00-sv

Nämnda FÖRSÄKRAN AV FAKTA (DECLARATION OF FACTS) identifierad här, citerad här, är fortfarande inte motbevisad och är därför Absolut Sanning juridiskt, handelsmässigt och existensmässigt, registrerat i offentliga register, universell lag, för hela världen att lita på. Se https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ (registrering krävs), eller www.peoplestrust1776.org. Svarande meddelas därför att de från och med nu agerar som enskild individ, utan ett företags skyddsnät och med obegränsat personligt ansvar för VARJE HANDLING SOM DE TAR enligt allmän sedvanerätt skyddad och bevarad enligt offentlig policy UCC 1-103, och Allmän lag, den styrande lagstiftning som anges i OPPT UC-anmälningarna. (Refer: WA DC UCC Ref Doc # 2012113593) Skulle Svarande välja att agera på uppdrag av en ogiltigförklarad/nedstängd entitet, som gör att Förespråkaren får någon typ av skada som häri anges, kommer Svarande, personligen och med obegränsad kapacitet, att hållas som absolut ansvariga. Sådana åtgärder kan resultera i att laglig åtgärd vidtas mot Svaranden, enligt allmän ordning UCC 1-305, inklusive men inte begränsat till UCC Commercial Bill (kvarstad), mot Svarandes tillgångar. Härmed uppmärksammas den Svarande på DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # 2012096074, Sept. 09 2012, vederbörligen bekräftad och ratificerad av COMMERCIAL BILL UCC Doc. Nr 2012114586 och TRUE BILL UCC Doc. No.2012 114776 där det står: Volunteers within the military ... “to arrest and take into custody any and all certain states of body, their agents, officers, and other actors, regardless of domicil by choice, owning, operating, aiding and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS against the several states citizens, ...”, and “Repossess all private money systems, tracking, transferring, issuing, collection, legal enforcement systems operating SLAVERY SYSTEMS...” .alla Skaparens varelser skall utan dröjsmål bistå alla offentliganställda identifierade häri, att genomföra, skydda, bevara och slutföra denna ordning med alla medel av Skaparen och skapade som anges häri, av, med och under ditt personliga ansvar..." Om Svarande upphör och avstår från någon och alla skadliga handlingar mot Förespråkaren, skall talan mot Svarande dras tillbaka med omedelbar verkan. Svarande uppmanas att vara försiktig eftersom ansvaret ökar genom att instruera, styra eller konspirera med kollegor i syfte att utsätta Förespråkaren för skadliga handlingar. Skulle kollegor bedriva skadliga handlingar mot Förespråkaren, kommer de att göras solidariskt ansvariga, genom "Principal Agent Doctrine", fastställd genom allmän rättsordning UCC 1-103, och det är nu ditt kommersiella och moraliska ansvar att informera dem. Det är ditt ansvar att ta reda på din egen ansvarsskyldighet och den eventuella framtida förpliktelse som skapas genom din vetskap och din avsiktliga fria vilja att skada Förespråkaren. Förespråkaren har vederbörligen gett Svarande en extra "Hövlig Tillkännagivelse", vars original tidigare registrerats av OPPT. Om Svarande väljer att interagera med Förespråkaren privat och individuellt efter detta datum delges Förespråkarens Termer och Villkor No {< AAA-000000 >} för Svarandes godtagande, vari metoden för acceptans är klart definierad. Svarandes uppmärksamhet riktas även till de positiva fördelar som OPPT's registreringar medför och som erbjuds alla individer. Ogiltigförklarade/nedstängda banker upphäver alla skulder. Ogiltigförklarade regeringar upphäver alla stadgar, lagar, olovliga skatter och alla domstolar. Nya styrelseformer är här. Se sidan 5 för mer information. Vederbörligen beakta detta och agera därefter.

Förespråkare: ____________________________________

Vittne: __________________________________________ Vittnets namn: {< Namn Efternamn >}

Datum: ___________________________________

Alla rättigheter förbehållna

Sida 2 av 7

Slavery Forclosure Individual-06p00-sv

Terms & Conditions Reference No: {< AAA-000000 >}

Termer & villkor
Svarande (Personuppgifter): {< Namn Efternamn >} c/o fiktivt {< Företagsnamn >} {< Gatuadress >} {< Stad Postnummer >} Förespråkare (Personuppgifter): {< Ditt namn >} {< Din adress för svar >}

Parter:
Dessa Termer & Villkor är tillämpliga på ovannämnda parter, inklusive men inte begränsat till kolleger som agerar för eller på uppdrag av de namngivna parterna:

Tillämplighet
Eftersom alla banker och “Regeringen” vederbörligen ogiltigförklarats (ref: UCC Doc # 2012127914 https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/), agerar därför Svaranden i egenskap av privatperson. I avsaknad av statliga stadgar och bank- eller andra företagsavtal är detta det enda rättsliga dokument som kommer att framtvinga ett resultat mellan privatpersoner som ett lagligt bindande avtal.

Svarandes ansvar
Det är Svarandes skyldighet och ansvar att tillhandahålla bevis på fordran i form av ett tillräckligt verifierat svar av ett lagligen bindande avtal, som antas eller påstås föreligga mellan parterna. Dessutom måste alla påstådda avtal innehålla alla delar av ett lagligt bindande avtal, inklusive, men inte begränsat till; erbjudande, godtagande, sanna faktiska uttalanden, faktisk avsikt och övervägande, och att alla dessa faktorer medvetet, viljemässigt och avsiktligt har överlämnats till Förespråkaren. I avsaknad av ett lagligt bindande avtal, utgör detta dokument ett i god tro avtalsmässigt framförande av termer och villkor mellan parterna som efter godkännande utgör ett lagligt bindande kontrakt mellan parterna. Det är Svarandes ansvar att informera och ge råd till eventuella kollegor som handlar för eller på uppdrag av Svarande av dessa termer och villkor. Se Förteckning A angående avtalsförpliktelser som följer på godkännande av dessa villkor.

Tillräckligt verifierat svar
På grund av allvaret i frågan, räknas endast ett Tillräckligt verifierat svar som uppfyller följande kriterier: Svaret måste: 1. vara vederbörligen registrerad kontrollerad och edsvuren dokumentation av stående, auktoritet, värde och vederläggning av varje punkt med specificitet och egenhet; 2. uppvisa skriftlig delegering av befogenhet undertecknat av Svarande om svaret är från någon annan. 3. använda ord som definieras i vanliga ordböcker (t. ex. Svenska akademins ordbok) Ingen korrespondens kommer att ingås per telefon. En faksimil och digital kopia av detta dokument skall vara juridiskt bindande som ett original.

Metod för avslag
Inget kontrakt skall betraktas som aktivt där Svaranden inte gör eller har utfört någon av de handlingar som anges i Förteckning A. Ingen åtgärd, inget kontrakt.

Metod för acceptans
Ett lagligen bindande avtal inges medvetet av Svarande eller någon av deras ombud gör eller utför någon av de handlingar som är listade i Förteckning A. Handling är acceptans.

Villkor för godkännande
Acceptans är med Svarandens samtycke till följande:

1. Avtal med alla villkor som anges häri;
Alla rättigheter förbehållna Sida 3 av 7 Slavery Forclosure Individual-06p00-sv

2. Förbehållslös acceptans av avgifter som skall betalas enligt Förteckning A; 3. Svarande avstår oåterkalleligen och ovillkorligen alla rättigheter angående invändningar, immunitet eller rättsligt försvar.

Alla rättigheter förbehållna

Sida 4 av 7

Slavery Forclosure Individual-06p00-sv

Förteckning A
Valuta: * Troy ounces av 99,9% rent silver. Silver har valts eftersom de tidigare bolagen som utfärdade valutor har stängts ned. Inkassoavgifter: Inkassoavgifter för eventuella obetalda fakturor tillkommer

Avgifter
Nr Beskrivning * Pris (i ounces av Silver) 2 000 oz. 2 000 oz.

1 2

Alla krav i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna Genomdriva eller att försöka genomdriva ett tidigare utfärdat krav från en nedstängd/ogiltigförklarad entitet Genomdriva eller försöker verkställa en dom från en "domstol" Engagera en 3:e part i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna Intrång i privatlivet, inklusive, men inte begränsat till, varje eller något formulär, riktat meddelanden eller brev till någon annan än Förespråkarens svarsadress noterat i inledningen. Olaglig fysisk eller icke-fysiskt hot, inklusive, men inte begränsat till hot om åtal, kroppsskada eller rättsliga åtgärder Olaglig fysisk skada, inklusive men inte begränsat till hindrande av Förespråkare eller vållande av kroppsskada. Olaglig reparerbar skada av Förespråkarens privata egendom och ägodelar som initieras av eller orsakas av Svarande Olaglig skadegörelse av Förespråkares privata egendom eller ägodelar inklusive men inte begränsat till irreparabel skada Olagligt anspråk av äganderätt av Förespråkarens privata egendom eller ägodelar, inklusive, men inte begränsat till försäljning eller auktion
Åtgärder mot någon annan, som inte är part ang. dessa villkor och förhållanden, i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna, som orskar skada mot Förespråkaren, inklusive men inte begränsat till skador av Förespråkarens mätbara energi Varje telefonsamtal från Svaranden, i strävan efter något krav, i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna

3 4 5

5 000 oz. 10 000 oz. 500* oz.

6

4 000* oz.

7

10,000* oz.

8

5 000* oz.

9

10,000* oz.

10

5 000* oz.

11

1 000* oz.

12 13

1 000* oz. 1 000* oz. per kalenderdag 500* oz. per kalenderdag

Beslagta Förespråkarens privata egendom eller ägodelar som säkerhet för betalning av fodran i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna Varje dag som en fordran eller krav görs mot Förespråkarens privata egendom eller ägodelar, inklusive men inte begränsat till registrering av panträtt, i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna. Olaglig arrestering eller frihetsberövande per kalenderdag eller del därav.

14

15

1,000* oz. per kalenderdag 1 000* oz. per kalenderdag

16

Att driva eller påstå sig driva något som helst privat penningsystem, utfärdande, insamling, rättsligt tvingande system, bedriva SLAVERISYSTEM mot Folket*. *The One People enligt definitionen i UCC 2012079290

Obs: Utan ett lagligt bindande avtal mellan parterna, påförs en inkrementell avgift, inklusive men inte begränsat till en räntekomponent, som kommer att behandlas som en separat förekomst. Ökningstakten avgör antalet fakturerade incidenter.

Alla rättigheter förbehållna

Sida 5 av 7

Slavery Forclosure Individual-06p00-sv

Ändringar av Termer & Villkor
Villkoren kan ändras när som helst. Svaranden kommer att erbjudas nya villkor som kommer att ersätta och upphäva tidigare utfärdade villkor.

Alla rättigheter förbehållna

Sida 6 av 7

Slavery Forclosure Individual-06p00-sv

The One People’s Public Trust (OPPT)
De OPPT-dokument som kungjordes den 25:e december har svept som en löpeld över världens länder. Det har utvecklats till en gräsrotsrörelse som växer genom att hundratusentals människor över hela världen (snart miljoner) alla vill samma sak, de vill bli fria från det gamla slaveriet och kunna välja att leva sina liv efter eget fritt val. De nuvarande systemen har misslyckats och de hålls vid liv endast genom artificiella medel och den sista snutten energi som redan fanns i "rören" innan ogiltigförklarandet. OPPT-dokumenten öppnar dörren till möjligheten att låta människor befria sig från dessa misslyckade system och tillsammans skapa ett nytt system, enligt deras egna önskemål och fria vilja. Ett system där varje människa agerar för det högsta goda för alla och där vi alla kan trivas.

Vad är The Ones People’s Public Trust?
The One People's Public Trust utgörs av varje person på planeten, planeten själv och Skaparen. OPPT´s förvaltare är en grupp av mycket duktiga personer, inklusive jurister, som tillsammans med en positiv grupp inne i det finansiella systemet, genomförde omfattande utredningar av det massiva bedrägeri och stöld som pågick vid den tidpunkten. Efter att ha utövat extrem försiktighet, drog OPPT slutsatsen att företag och finansiella system som agerade under sken av folkets regering begick förräderi mot folket på denna planet utan folkets vetskap, villiga och avsiktliga samtycke. Genom en serie REGISTRERINGAR av BE'ing ett folk på denna planet,dess jord, luft, hav och varje skapande därav och därifrån, alla olagliga och illegala anspråk ang. ägande och verksamhet för förvaltning och kontroll av huvudmän, agenter och förmånstagare var lagligt och juridiskt korrekt ogiltigförklarade av egen fri vilja för att inte åtgärda de skador som de hade orsakat. Den slutliga rapporten från undersökningen finns här http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THETREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND OPPT vaktar, skyddar och bevarar allt varande, inklusive guld och silver som tidigare missbrukades av banksystemet. Alla folk och varelser på denna planet, som bevaras och skyddas under förvaltning, individuellt och jämlikt, är de enda lagliga och juridiska utfärdarna av legitimt värde, särskilt valuta. Det fingerade banksystemet stöds inte längre av reella tillgångar. Förvaltarna har återgäldat och tilldelat en betydande värdemängd för varje människa, ett värde som skulle kunna betala skulderna för den genomsnittliga personen många, många gånger om. Detta är naturligtvis inte nödvändigt. Alla skulder har eliminerats genom det faktum att bankerna valde att inte lämna ut verifierad dokumentation att lån någonsin givits/tagits, vilket är en fråga om lag och en fråga om allmän ordning, bankerna valde därför av fri vilja att ogiltigförklara sig själva. Många betydande förändringar har skett, bland annat att vi nu lever i en värld med obegränsat ansvar och skadeståndsskyldighet som kan störa dig, men när du har stora tillgångar till ditt förfogande när så behövs så är effekten ganska skonsam. Samtidigt skapade förvaltarna ett ersättningssystem för styrelseformer som kallas "Creator Value Assets Centres” eller CVAC's . CVAC-systemet är raka motsatsen till det korrupta, externt styrda plundringssystem som kallades regeringar. CVAC-systemen är i själva verket inom handel, i lag, av allmän ordning, registrerade som helägda, med fullständig äganderätt, värde och rättigheter, i gemenskap och jämlikt för varje folk på denna planet, uttryckligen bemyndigade att vara helt genomsynliga entiteter som enbart finns till för att tjäna människorna på denna planet genom att tillhandahålla system för stöd till människorna på denna planet, vilket anses vara nödvändigt eller önskvärt, och dessa system är förhindrade att på något sätt påverka människans fria vilja. CVAC-systemet presenteras som en globalt förbunden nätverksstruktur som endast drivs av edsvurna offentliga tjänstemän vilka agerar med fullt ansvar och tar ansvaret hela tiden. Varje människa på jorden betjänas av CVAC och dess filialer. Varje tidigare nation på planeten har en CVAC-filial reserverad. Detta otroliga paradigmskifte har just börjat att utvecklas. Varför ser då det dagliga livet fortfarande likadant ut? Det gamla systemet befinner sig för närvarande i förnekelse och även om det pågår förhandlingar kontinuerligt på högsta nivå, undertrycks nyheten om att det finns en stiftelse medvetet av de viktigaste mediaföretagen av det föregivna korporationssystemet för att vilseleda människorna på denna planet som det alltid har gjort. Det nära förestående genomförandet av fonderade CVAC's kommer att rätta till denna situation. Ja, du har nu detta dokument framför dig och DU vet nu vad som verkligen händer. Du är nu del av paradigmskiftet. Detta dokument är en laglig och rättslig utmaning för de personer som agerar okunniga om det nya systemet eller frivilligt och medvetet försöker tillskansa sig, kränka, invadera, upphäva, underkuva eller trakassera någon människa på denna planet. Det är dessutom en öppen inbjudan att delta, med integritet, i den största förändring som någonsin hänt på den här planeten. Under de kommande månaderna kommer vår värld att förändras till oigenkännlighet. Vår sanna historia kommer att avslöjas tillsammans med sanningen om det system vi har levt under. Mycket teknik som har undanhållits oss kommer att frisläppas inom kraftproduktion, hälsa och transport. Krig, sjukdomar och föroreningar kommer att vara ett minne blott. Var och en av oss måste göra vår egen efterforskning. Tålamod krävs när vi utvecklar vår egen förståelse av vad som händer och väljer vad vi gör med denna information som talar till det inre inom var och en av oss. Det finns många grupper runtom i världen som har bildats för att utveckla strategier för hur man bäst använder OPPT-anmälningarna för att hjälpa till att befria folk, och många som arbetar med att skicka ut informationen till folket om CVAC-systemet som är förberett för etablering. Googla One Peoples Public Trust eller gå till www.peoplestrust1776.org. Tack.

Alla rättigheter förbehållna

Sida 7 av 7

06p00 SFI-04 Mar 2012