You are on page 1of 3

1.

0

PENGENALAN Integrasi Nasional Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum,budaya

serta agama dan kepercayaan yang dianuti. Ciri ini merupakan satu perkara yang menyebabkan Malaysai sebuah yang unik dimana kemerdekaan Malaysia dikongsi bersama dengan kaum lain dengan harmoni. Untuk mengekalkan kesepaduan berbilang kaum ini, kerajaan telah memperkenalkan satu mekanisme yang memperkuatakan hubungan ini dengan memperkenalkan Integrasi Nasional. Perpaduan menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1994), membawa maksud “sesuatu perihalan atau proses penggabungandan kesepakatan Untuk menjadi satu”.Integrasi pula bermakna “penggabungan atau pergabungan dua atau lebih beberapa kaum menjadi satu kesatuan”. Integrasi Nasional pula membawa maksud “satu proses yang menyatupadukan pelbagai kelompok etnik dalam masyarakat melalui pengenalan atau pengwujudan satu identiti yang sama”. Di dalam konteks kehidupan masyarakat Malaysia pada hari ini, pihak kerajaan amat menitikberatkan tentang soal perpaduan dan integrasi nasional di kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Intergrasi Nasional pada asasnya sebagai usaha memupuk kesefahaman dan perpaduan antara pelbagai kaum.Sesebuah negara tidak akan mencapai kemajuan jika masyarakatnya berpecah,ini kerana dengan adanya kestabilan sosiopolitik serta kerjasama antara semua kaum. Maka sesebuah negara itu akan maju tanpa mempunyai masalah yang mengekangnya. Idea Integrasi Nasional telah lama diperkenalkan namun pada tahun 2006 ,kerajaan telah memperkenalkan Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional sebagai mengukuhkan lagi perancangan serta hasrat kerajaan.Pelan ini dilaksanakan dalam 5 tahun dan dimulai pada tahun 2006 iaitu 2006-2010.Dalam Pelan Tindakan tersebut pelbagai masalah telah dikenal pasti dan perancangan untuk mengatasi masalah tersebut telah dirangka dan dilaksanakan dalam tempoh tersebut.Ini menunjukkan bahawa integrasi nasional adalah perkara asas bagi mencapai kemajuan. Wawasan 2020 merupakan visi mencapai status negara maju

• • • • Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.Integrasi Nasional merupakan perkara yang amat penting dan mempunyai pengaruh yang besar bagi sesebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum . Secara keseluruhannya. berilmu. Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi Negara Malaysia.0 HALA TUJU SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA KPM telah menggubal misi pendidikan sebagai fokus yang ingin dicapai dalam mengangkat martabat Malaysia dalam dunia global. Misi Pendidikan Malaysia Selaras dengan misi tersebut Malaysia telah menetapkan matlamat pendidikan negara bagi. Misi pendidikan di Malaysia ialah. berketrampilan dan sejahtera. dan Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia Matlamat .dan perpaduan dan integrasi merupakan aspek dan tulang belakang untuk mencapainya. 2. Melahirkan insan yang beriman. berakhlak mulia.kepercayaan serta adat yang diamalkan. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan Negara.

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu.Bagi mencapai matlamat tersebut. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara. emosi dan juga jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. sistem pendidikan Malaysia adalah bertunjangkan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan Malaysia (FPK) iaitu. Falsafah Pendidikan .