Kijk op Bodegraven

Dossier Meije 35 nog
niet gesloten
pagina 5
theatervoorstelling
CanDy
pagina 11
KoninKlijKe
onDersCheiDing
pagina 4
rijnstreeK veteranen
KaMpioen
pagina 14
2e jaargang
nuMMer 16 - 2013
woensDag 17 april
De publicatie van Gemeente Bodegraven-
Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
De beste kwaliteit
en de snelste service
van Nederland!
Italiëweg 5 • 2411 NR Bodegraven • Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 • info@bbmglas.nl • www.bbmglas.nl
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
Üt bt>¯t
tUKÜÜtÑL>
bÌJ
C!000 8roekveIden
C!000 kaadhuispIein
te 8odegraven
Beneluxweg 30 - Bodegraven -Tel: 0172 - 652006
www.greenhealthcenter.nl
TRAIN
INSANE
OR
REMAIN
THE
SAME.
Nieuwe Small Group Training
Op iedere dinsdag
van 19.30 - 20.00 uur een spectaculaire
THIRTY MINUTES INSANITY Training.
Kijk voor meer informatie op onze website.
Zaterdag 20 april 2013
MOdeSHOw
riJNgaarde
MOdeSHOw OM 10.00 uur
verkOOp tOt 15.00 uur
BEKIJK ONZE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE
OP WWW.SENIORENmOdE.NL
OF KOm LANGS IN ONZE VERNIEUWdE WINKEL
AAN dE OVERTOCHT 23 TE BOdEGRAVEN
Kick-off
1672 nu!
In de afgelopen weken vonden de audities plaats van
het spektakelstuk waarmee het Evertshuis het
nieuwe culturele seizoen opent. Donderdagavond
11 april was de feestelijke kick-of van 1672 Nu!
Spelers, fguranten, muzi-
kanten, decorbouwers en
vrijwilligers maakten ken-
nis met elkaar en met Hans
van Hechten, de regis-
seur en tevens de schrijver
van het script. Hiervoor
bewerkte Hans van Hech-
ten het boek ‘De Kleine
Soldaat’ van A. Blauw en
liet hij zich inspireren door
het boek ‘Rampjaar 1672’,
geschreven door Luc Pan-
huyzen. Het startschot van
deze avond werd gegeven
door burgemeester Chris-
tiaan van der Kamp en
Leendert Spijker. In zijn
openingswoord refereerde
de burgemeester aan een
historisch spektakelstuk
dat een aantal jaren gele-
den met veel succes werd
opgevoerd in het West-
land, de gemeente waar hij
voorheen wethouder was.
“Een dergelijk succes gun
ik iedereen die betrokken
is bij 1672 NU!’’
Ook Leendert Spijker, voor-
zitter van de Historische
Kring Bodegraven, sprak de
aanwezigen toe. Het efect
van het rampjaar 1672 op
boeren, burgers en ‘hoge’
lui wordt in het theaterstuk
met humor en een directe
lijn naar het heden verteld.
“Wie meer wil weten van
die periode uit onze lokale
geschiedenis, zou Panhuy-
albert heijn mag uitbreiden
en aldi nieuw bouwen
Albert Heijn mag zijn vestiging aan de Oud-Bodegraafseweg uitbreiden. En voor Aldi staat het licht op groen
om een discounter te bouwen aan de Doortocht. Die moet komen op de plek waar nu nog het energiebedrijf
van Van Waveren is gevestigd. De gemeenteraad keurde afgelopen woensdag namelijk het bestemmingsplan
Oud-Bodegraafseweg-Doortocht goed.
Vooral de komst van een
Aldi als prijsvechter wordt
als een welkome aanvul-
ling gezien op het bestaan-
de supermarktaanbod. “We
hopen daar onze kerstinko-
pen te doen,’’ grapte Alvin
Riley (PvdA) aan het eind
van het debat. “Hiermee
gaat een langgekoesterde
wens in vervulling. We zijn
meer dan tien jaar bezig
geweest om een geschik-
te locatie te vinden. Zo’n
prijsvechter hebben we
echt nodig,’’ liet Riley eer-
der op de avond optekenen.
Robèrt Smits (GroenLinks)
kon zich helemaal vin-
den in die woorden. Maar
plaatste daarbij wel een
kanttekening. “We gunnen
iedereen goedkope bood-
schappen, maar we weten
niet of elke winkelier in
het centrum hier beter van
wordt.’’ Een vrees die Arie
de Groot (ChristenUnie)
deelde. Hij uitte vooral
zijn zorgen om het behoud
van het winkelgebied ten
noorden van de Oude Rijn.
De VVD toonde zich blij
met de uitbreiding van het
supermarktareaal. Ger-
rit van Eijk: “Je ziet nu al
concurrentie tussen Albert
Heijn en C1000. Dat is
goed. De plannen moeten
doorgaan.’’
groen en parKeren
Jurian de Wilde (BB-R)
plaatste kanttekeningen
bij de toekomstige ‘aan-
kleding’ van de omgeving.
“Wij zijn voorstander van
een prijsvechter, maar het
gebied had wat mooier en
groener ingericht mogen
worden.” Rob Passchier
(CDA) merkte op dat het
gebied wel erg versteend
raakt. Een deel van de
bewoners die komen te
wonen op de voormalige
slachthuislocatie van Dom-
burg, kijken volgens Pas-
schier straks tegen de Aldi-
winkel aan.
Alle raadsfracties vroegen
aandacht voor de aantrek-
kende verkeersbewegingen
en het parkeren in dit deel
van het centrum. SGP’er
Henk van der Smit had
zelfs een motie voorbe-
reid. Kijk met de bewoners
en ondernemers nog eens
goed naar dit gebied. Zo
luidde ongeveer de oproep
aan het college. Die aan-
sporing had het college
overigens helemaal niet
nodig. Wethouder Jan-
Christiaan Goudbeek zegde
toe niet alleen de plek rond
Albert Heijn en de Aldi
onder de loep te zullen
nemen, maar ook de aan-
grenzende straten.
goeD gevoel
Ook gaat de wethouder nog
in gesprek met het paro-
chiebestuur. Dat raakt een
strookje grond kwijt. Het
parochiebestuur was één
van de zeven indieners van
een zogenaamde ziens-
wijze. Die hebben volgens
Goudbeek geen invloed
op de houdbaarheid van
het raadsbesluit. “Met dit
bestemmingsplan ga ik
met een goed gevoel naar
de Raad van State,’’ klonk
de VVD-wethouder zelfver-
zekerd.
De gemeenteraad keurde
vervolgens met algeme-
ne stemmen het bestem-
mingsplan Oud-Bodegraaf-
seweg-Doortocht goed.
uitbreiDing harD noDig
Ontwikkelaar Joop Govaars
verliet na het debat opge-
lucht de raadszaal. Eerder
had hij gebruik gemaakt
van het spreekrecht. Met
cijfers onderbouwde hij
dat een uitbreiding van het
supermarktaanbod hard
nodig is voor het dorp. “Uit
een recent koopstroom-
onderzoek is gebleken dat
bijna een kwart van het
voedsel buiten Bodegra-
ven wordt gekocht. Dat zijn
vele miljoenen omzet. Het
is economisch en ecolo-
gisch niet verantwoord om
de eerste levensbehoefen
ver buiten Bodegraven te
kopen,’’ meende Govaars.
Tekst: Ad van den Herik
SPECIALE
ACTIVITEITEN
OP
KONINGINNEDAG!
www. ki nderei l and. nl
Doortocht 6A • Bodegraven
Vervolg op pagina 3
Kijk op Bodegraven 17 april 2013 - pagina 2
alarMnuMMers
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
geZonDheiDsZorg
huisartsen
Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat
1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.
Mw. Bouma, Boesemsingel 81,
Bodegraven,0172-530055.
Dhr. Van den Brule, Beemdgras 1,
Bodegraven, 0172-615868.
Dhr. Coes en mw. Van Gils,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612113.
Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612268.
Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44,
Bodegraven, 0172-611522.
Mw. Van den Nieuwendijk,
Noordstraat 48, Bodegraven,
0172-612030.
Mw. Wiesenhaan-Stellingwerff,
Boesemsingel 81, Bodegraven, 0172-
613388.
Dhr. G. Heijden, Plein 1,
Zwammerdam, 0172-619229
waarneMing
Waarneemcentrale huisartsen
(tijdens kantooruren) 0172-892020
huisartsenpost
HuisArtsenPost Midden-Holland
(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-322488.
Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot
08.00 uur. Zaterdag, zondag en
feestdagen hele dag. Uitsluitend na
telefonische afspraak.
ZieKenhuiZen
Groene Hart ziekenhuis, Bleuland-
weg 10, Gouda, 0182-505050.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Po la ner-
baan 2, Woerden, 0348-427911.
apotheKen
BENU apotheek Bodegraven, Brug-
straat 1, Bodegraven, 0172-612031
BENU apotheek Vromade, Vromade
2, Bodegraven, 0172-617126
Dienst Apotheek Midden-Holland
(DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-698820. Maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,
zondag en feestdagen hele dag.
Uitsluitend na telefonische afspraak.
geestelijKe
geZonDheiDsZorg
GGZ MIDDEN-HOLLAND,
0182-563600.
verlosKunDige
Verloskundigenpraktijk Bodegraven,
Vrije Nesse 34, Bodegraven,
0172-614469.
tanDartsen
Dhr. Baas, Kerkstraat 66,
Bode gra ven, 0172-615247.
Dhr. Oei, Kievitsheuvel 46,
Bodegra ven, 0172-611968.
Praktijk voor tandheelkunde Oranje-
laan, Oranjelaan 1a, 0172-611995.
Tandartspraktijk van der Heide,
Prins Hendrikstraat 12, 0172-611055.
Tandartsenpraktijk Goudplevier,
Goudplevier 36, Bodegraven,
0172-618097.
thuisZorg
Vierstroom, Spoorlaan 2a,
Bodegraven, 0900-9300.
Buurtzorg Bodegraven team 1,
Noordstraat 8, Bodegraven,
06-83214200.
Buurtzorg Bodegraven team 2,
Pr. Hendrikstraat 16a, Bodegraven,
06-51921997
PrivaZorg Groene Hart, Meester van
Loostraat 2, Waarder, 030-6365302
Thuiszorg De Meent (Zorgpartners
Midden-Holland), Willem de
Zwijgerstraat 8, Bodegraven, 0182-
723723
Vegro Thuiszorgwinkel,
Bodegraafsestraatweg 3, Gouda,
0800–2887766
hospiCe
Hospice en Terminale Thuiszorg
Midden-Holland, Ridder van Catsweg
67, Gouda, 0182-358199
MaatsChappelijKe
onDersteuning
wMo
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,
0172–522522.
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
Informatieloket Bodegraven,
Rijngaarden 1, Bodegraven, 0172-
618709.
Maatschappelijke ondersteuning
Kwadraad, Spoorlaan 2a,
Bodegraven, 0900-1202150.
MEE MIDDEN-HOLLAND, Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, 0182-520333.
opvoeDhulp
Opvoedbureau Midden-Holland,
Spoorlaan 2a, Bodegraven, 0182-
547888.
uitKering gereChtigDen
PUREE Platform Uitkering gerechtig-
den Bodegraven-Reeuwijk, 0182-
392226, rebo@stichtingpuree.nl
Dierenartsen
Dierenartsenpraktijk Bodegraven,
Zuidzijde 63, Bodegraven,
0172-613798.
Stichting Dierenhulpverlening
Woerden, 0348-414242
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk,
0182 392568.
KerKen
vrijDag 19 april
St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-
gemeenschap St. Willibrordus,
09.00 uur
ZaterDag 20 april
St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-
gemeenschap St. Willibrordus,
19.00 uur
ZonDag 21 april
Bethelkerk (B), Gereformeerde
gemeente, 10.00 en 19.00 uur
Ichthuskerk (B), Gereformeerde
kerk vrijgemaakt, 09.30 en 16.30
uur
Salvatorkerk (B), Hervormde
gemeente, 09.30 uur
Dorpskerk (B), Hervormde
gemeente, 17.00 uur
Bethlehemkerk (N), Hervormde
gemeente, 09.30 en 18.30 uur
Ontmoetingkerk (B), Protestantse
gemeente Emmaüs, 09.30 uur
Dorpskerk (B), Protestantse
gemeente Emmaüs, 09.30 uur
Lutherkerk (B), Protestantse
gemeente Emmaüs, 18.30 uur
Brugkerk (N), Protestantse
gemeente Nieuwerbrug, 09.30 uur
Evertshuis (B), Pinkstergemeente
Morgenstond, 10.00 uur
Gebouw Irene (B), Vergadering
Bodegraven ‘Irene’, 09.45 en 18.30
uur
St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-
gemeenschap St. Willibrordus,
11.00 uur
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe
Geboorte (M), 11.00 uur
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38
Sumatrastraat 11
2405 EM Alphen aan den Rijn
Wij verzorgen alleen begrafenissen
VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
Bijzondere Koninginnedag
Volgende week verschijnt in Kijk op Bodegraven het volledige
programma voor Koninginnedag. Een historische dag waarop
Koningin Beatrix zal aftreden en Willem-Alexander tot Koning
zal worden ingehuldigd. Maar het is bovenal de dag waarop
door verschillende Oranjeverenigingen en andere vrijwilligers
een feestelijk programma is samengesteld voor alle kernen
van Bodegraven-Reeuwijk om samen Koninginnedag te
vieren. Op het programma staan onder andere vrijmarkten,
spelletjes, autocross, muziek, dans, theater en andere
optredens.
Seniorenagenda
(B) Bodegraven; (M) Meije; (N) Nieuwerbrug; (Z) Zwammerdam
Agenda-item doorgeven? Mail naar redactie@kijkopbodegraven.nl.
rijngaarDe (b)
Maandag
• Creaclub, 09.30-11.30 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• Handwerken Rode Kruis, 14.00-
16.00 uur
• Countrydansen, 16.00-17.00 uur
• Schaken, 20.00-23.00 uur
Dinsdag
• Bibliotheek, 9.00-10.30 uur
• Koffe en gesprek, 09.30-11.00 uur
• Werelddansen, 10.30-12.00 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• PCOB middag, 14.30-16.30 uur
• Computerclub, 19.00-22.00 uur
(iedere 2e dinsdag vd maand)
Woensdag
• Gymnastiek, 10.00-11.00 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• KBO middag, 14.00-16.30 uur
Donderdag
• Zangkoor, 09.45-11.30 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• ABVB middag, 14.00-17.00 uur
Vrijdag
• Gymnastiek, 09.30-10.15 uur
• Gymnastiek, 10.30-11.15 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• Koersbal, 14.00-16.00 uur
• Bridge, 14.00-17.00 uur
• Rummikub, Triominos, 14.30-
16.30 uur
hofhuis (b)
Maandag
• Klaverjassen, 14.00-17.00 uur
Dinsdag
• Koffeochtend, 10.00-11.30 uur
Woensdag
• Hobby Do, 10.00-12.00 uur
De Meent (b)
Vrijdag
• Bewegen voor ouderen, 10.15-11.00
uur, € 3,50
• Bewegen voor ouderen, 11.15-12.00
uur, € 3,50
• Klaverjassen, 14.00-16.00 uur,
€ 3,50 (1e vrijdag vd maand)
• Koersbal, 14.00-16.00 uur, € 3,50
(2e vrijdag vd maand)
• Bingo, 14.30-16.00 uur, € 5,00 euro
(3e vrijdag vd maand)
• Koersbal, 14.00-16.00 uur, € 3,50
(4e vrijdag vd maand)
• Bruin café, 16.00-18.00 uur
wieriCKehuis (n)
Dinsdag
• Sociëteit, 14.00-17.00
Donderdag
• Gymnastiek, 09.30-10.15 uur
Agenda
Een overzicht van activiteiten en evenementen in (B) Bodegraven,
(M) Meije, (N) Nieuwerbrug en (Z) Zwammerdam. Vaste activiteiten voor
senioren worden vermeld op de servicepagina. Activiteit of evenement
aanmelden? redactie@kijkopbodegraven.nl
woensDag 17 april
• Rode Kruisgebouw (B),
Kofeochtend voor buiten-
landse vrouwen, 09.30-
11.30 uur
• De Zon (B), Tienerinloop,
19.00-22.00 uur
• Lutherkerk (B), Lezing
over Nut van ’t Algemeen,
20.00 uur
DonDerDag 18 april
• Station (B), Kunstbus
naar Drenthe, 08.30 uur
• ‘t Anker (B), Ledenavond
Vrouwen van Nu met Leger
des Heils, 19.45 uur
vrijDag 19 april
• De Zon (B), Kidsdisco Dis-
ney, 19.00-21.30 uur, € 2,00
• Evertshuis (B), Cabaret-
groep Oeloek, 20.30 uur,
€ 15,00
• Evertshuis (B), Evert’s
Jazzcafé, 21.00 uur
ZaterDag 20 april
• Parkeergarage Oranjel-
aan, Wandeling Willem
Bakker in Geldermalsen,
07.00 uur
• De Zon (B), Cocktailbeatz,
22.00-03.00 uur
ZonDag 21 april
• De Zon (B), Formule 1
Café, 19.00-22.00 uur
MaanDag 15 april
• Rijngaarde (B), Rode
Kruis Bingo, 14.00-16.00
uur, € 2,50
• De Zon (B), Tienerinloop,
19.00-22.00 uur

DinsDag 23 april
• Wierickehuis (N), Seni-
orenmiddag met bingo,
14.00, € 5,00
woensDag 24 april
• Rode Kruisgebouw (B),
Kofeochtend voor buiten-
landse vrouwen, 09.30-
11.30 uur
• Rijngaarde (B), Themabij-
eenkomst mantelzorgers,
14.00-16.00 uur
• Rijgaarde (B), Contact-
bijeenkomst PCOB ’De
Veiling, éénmaal, andere
maal’, 19.30 uur
DonDerDag 25 april
• ‘t Anker (B), Dia-avond
Historische Kring ‘Kaasfa-
briek Oud-Holland’, 20.00
uur
ZaterDag 27 april
• De Zon (B), Concert Long
Way Blues, 21.00 uur,
€ 7,50
bouwsels
bemoeilijken
kade -
verbetering
Het hoogheemraadschap van Rijnland heef een
generaal pardon afgekondigd voor alle gebouwen
(gebouwd vóór 1 juni 2007) op regionale keringen.
Dit betekent dat voor al deze bouwwerken geen
vergunning meer nodig is en het waterschap de
kosten voor eventuele veiligheidsmaatregelen zal
dragen.
Het generaal pardon geldt
voor aard- en nagelvas-
te gebouwen, dus woon-
huizen, grote schuren en
loodsen. Kleinere, verwij-
derbare (ongefundeer-
de) bouwwerken vallen
niet onder het pardon. De
gebouwen die na 1 juni
2007 zijn gebouwd, blijven
onder de vergunningplicht
van de Keur (regels voor
wat wel of niet is toege-
staan in, op en rond water,
dijken, gemalen etc.) van
Rijnland vallen. De geko-
zen peildatum is geba-
seerd op de fusiedatum van
Rijnland en de inliggende
waterschappen (1 januari
2005). Het nieuwe ‘Rijn-
land’ heef strenger op de
bouwregels voor gebou-
wen in keringen gelet. Met
luchtfoto’s uit het voorjaar
van 2007 heef het hoog-
heemraadschap een instru-
ment om de aanwezigheid
van bebouwing te contro-
leren.
KaDeverbetering
Rijnland versterkt in vijf
jaar 135 km aan regionale
keringen. Die versterkings-
trajecten worden bemoei-
lijkt door de op de keringen
aanwezige objecten. Een
aanzienlijk deel van onze
regionale keringen wordt
immers ‘medegebruikt’: er
staan bijvoorbeeld hui-
zen, schuren, en bomen.
Veelal onvergund en soms
- afankelijk van het type
object - in strijd met het
beleid. Vooruitlopend op
de werkzaamheden is Rijn-
land nu ook in gesprek
met alle bewoners over het
verwijderen van objecten
op de kades. Het verster-
ken van de dijk waar zich
gebouwen op bevinden, is
een kostbare zaak, terwijl
verwijdering van gebou-
wen natuurlijk onwense-
lijk is. Het generaal pardon
is daarmee een maatregel
die over de kostenverde-
ling gaat. Voor nieuwbouw
(na 1 juni 2007) geldt dat
de kosten voor veiligheids-
maatregelen voor de initi-
atiefnemer van de bebou-
wing zijn. Zo zorgt Rijnland
voor een gebied waar
iedereen veilig kan wonen,
werken en recreëren.
Het college van dijkgraaf
en hoogheemraden heef
het generaal pardon vast-
gesteld. Het generaal par-
don heef geen invloed
op de bevoegdheden van
andere bestuursorga-
nen zoals gemeenten. De
gemeenten blijven bevoegd
om bouwvergunningen te
verlenen of te weigeren
voor gebouwen die onder
ons generaal pardon val-
len.
Kijk op Bodegraven 17 april 2013 - pagina 3
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
maandag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur,
zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Alleen op:
vrijdag
april
zaterdag
april
19
20

Kruimige
aardappelen
Zak 2,5 kilo
2.69
1.
25
pub018OWGO2gTcgK0Lc_hr.indd 1 4/11/13 2:41:34 PM
Kroon uzelf met een
nieuwe bril
Bij aankoop van een bril een fes
ORANJEBITTER cadeau!
van 16 tot en met 27 april
Dossier Meije 35 kent
slechts verliezers
weinig discussie
De ruzie in de polder tussen Pieter Kerkvliet (Meije
35) en omwonenden sleept zich al twee decennia
voort. Niet in de laatste plaats door de opeenvolgen-
de besluiten van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad. En ook na de raadsvergadering van
vorige week woensdag, komt er waarschijnlijk nog
geen einde aan het juridische gehakketak.
In de raadsvergadering van woensdag 10 april ging
de meeste tijd en aandacht uit naar bestemmings-
plannen Oud-Bodegraafseweg-Doortocht (Albert
Heijn en Aldi) en Meije 35-37. Over de overige
agendapunten was die avond weinig discussie.
Terwijl de betrokkenen dat
juist wel willen, zo hield
wethouder Jan-Christiaan
Goudbeek de gemeente-
raad voor. De VVD-wet-
houder had zich - na het
vertrek van wethouder
Hans Vroomen (CDA) - het
complexe dossier in korte
tijd prima eigen gemaakt.
Een bewonderenswaar-
dige prestatie. Maar ook
Goudbeek kon niet anders
dan een wrange conclu-
sie trekken. “We hebben
het als gemeente niet goed
gedaan. Er zijn diepe won-
den geslagen en dat rekent
de gemeente zich aan.
Ik heb met betrokkenen
gesproken en die reageren
met verwondering en ver-
bijstering op het handelen
van ons college en soms
uw raad. Er bestaat een
diep wantrouwen in het
gemeentebestuur,’’ ken-
schetste Goudbeek de situ-
atie. Een migrainedossier
met alleen verliezers.
De vaststelling van het
bestemmingsplan Reeu-
wijk-Dorp werd vorige
week woensdag van de
raadsagenda geschrapt. De
zes insprekers die zich voor
dit onderwerp bij de raads-
grifer hadden gemeld,
waren van tevoren op de
hoogte gebracht van het
aantasting woon- en
leefKliMaat
In vogelvlucht enke-
le feiten. Omwonenden
van Meije 35 hebben de
gemeente bij herhaling
verzocht op te treden tegen
de in hun ogen strijdige
bedrijfspraktijken bij de
buren. Die variëren van
ongemotiveerde verande-
ring van pluimveehouderij
tot een bedrijf voor onge-
dierte en onkruidbestrij-
ding en de activiteiten van
het bedrijf Vitaal Vet. Dat
hier sinds 2000 is geves-
tigd. Het bedrijf smelt scha-
penvetten en verwerkt die
tot hondenvoer. Ook de uit-
breiding van de bestaande
bebouwing zou volgens de
omwonenden op onjuiste
gegevens zijn gebaseerd.
De omwonenden voeren
aantasting van hun woon-
en leeflimaat als motiva-
tie aan. In 2009 besloot de
uitstel. Het bestemmings-
plan is omstreden, onder
andere vanwege de uitbrei-
dingsplannen van Vergeer
Holland aan de Reewal. Het
onderwerp komt eerst nog
een keer aan de orde in de
commissie Ruimte van 25
april.
De visie op het sociaal
domein en het kwijtschel-
dingsbeleid prijkten als
bespreekstukken op de
agenda, maar die gaven
nauwelijks discussie en
werden met algemene
stemmen aangenomen.
Dat gold uiteraard ook voor
de zogenaamde hamer-
stukken bestemmingsplan
Rijngaarde (Bodegraven),
bestemmingsplan Tempel-
dijk 40 (Reeuwijk) en de
afvaardiging verbonden
partijen/ODMH.
Tekst: Ad van den Herik
gemeenteraad de activi-
teiten van Kerkvliet en het
aanwezige bedrijf Vitaal
Vet te legaliseren. Net als
de aanbouw van de serre.
Door tussenkomst van de
rechter moest het college
zich opnieuw uitspreken
over het handhavingsver-
zoek van de omwonenden.
Kleine aanpassingen
Vorige week woensdag
boog de gemeenteraad zich
voor de zoveelste keer over
de kwestie. Hij stelde het
ontwerpbestemmingsplan
Meije 35-37 gewijzigd vast.
Waarmee de omvang en
het gebruik van de bedrijfs-
woning van Kerkvliet is
verfjnd. Ook scherpte de
raad aan wat er nu onder
bedrijfsmatige en hobby-
matige activiteiten wordt
verstaan en wat hier wel
en niet is toegestaan. Die
veranderingen gaat het col-
lege verwerken. Vervolgens
zijn Kerkvliet en de omwo-
nenden weer aan zet. Zij
krijgen straks zes weken
de tijd om te reageren. En
zijn ze het niet eens met
het bestemmingsplan dat
straks wordt vastgesteld,
dan staat de gang naar de
rechtbank weer open.
Tekst: Ad van den Herik
Arens en Kastelein: 15 jaar raadslid
Een bos bloemen ontvingen Jaap Arens en Jaco Kastelein niet. Wel de felicitaties van
burgemeester en raadsvoorzitter Christiaan van der Kamp. Die deelde bij de opening van de
gemeenteraadsvergadering van woensdag 10 april mee dat beide Bodegravers kunnen bogen
op een raadslidmaatschap van vijftien jaar. Arens vertegenwoordigde de lokale partij Beter
Bodegraven tot aan de fusie tussen Bodegraven en Reeuwijk op 1 januari 2011. Die ging na de
samensmelting met Reeuwijk op in Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk (BBR).
Kastelein was non-stop verbonden aan het CDA, eerst voor de Bodegraafse afdeling en nu dus
voor die van Bodegraven-Reeuwijk. Beide heren spraken over ‘een mooie taak in de arena van
de democratie’.
Wethouder Wendy Verkleij
positief gevoel aan de ken-
nismakingsbijeenkomst van
de dorps- en wijkteams van
26 maart over gehouden. “Er
zijn nu tien teams geformeerd
en met elkaar gaan we nu de
dorpsagenda’s vormgeven.
De agenda’s geven inzicht in
de activiteiten die de teams
samen met de gemeente
concreet gaan oppakken.” De
wethouder heeft voorgesteld
om in elk geval drie onder-
werpen op deze agenda’s te
plaatsen, namelijk een ‘doe-
dag’, een sociale activiteit, en
verbinding tot stand brengen
met het maatschappelijk mid-
denveld. Het idee van de doe-
dag is dat teamleden samen
met inwoners actief aan de
slag gaan in hun wijk of dorp,
bijvoorbeeld voor het groen,
de bomen en de planten in de
straat. Zo wordt de omgeving
extra aantrekkelijk, opgeruimd
en gezellig. Het voorstel van
de sociale activiteit heeft als
doel om mensen meer met
elkaar te verbinden. Dit kan in
de vorm van een buurtfeest of
–barbecue, maar ook andere
vormen zijn denkbaar en wel-
kom. De gedachte achter het
tot stand brengen van een ver-
binding met het maatschap-
pelijk middenveld gaat over
het feit dat wijkteams ook een
belangrijke sociale rol kunnen
vervullen. Een aantal leden
van de teams kunnen een
signalerende rol spelen op het
gebied van (dreigende) soci-
ale problemen, zoals bijvoor-
beeld ouderen die mogelijk
vereenzamen. Via relaties van
de teams met bijvoorbeeld
Evert’s Jazzcafé
Vrijdag 19 april, 21.00 uur
Altijd al gedroomd van een eigen muziekoptreden? Of gewoon
zin om onder het genot van een drankje te luisteren naar swin-
gende muziek? Dan ben je welkom in de foyer van het Antonius-
college om gratis mee te spelen met of te luisteren naar een pro-
fessionele ritmesectie. Jazztrompettist, zanger en componist Eef
van Breen neemt je mee op een muzikaal avontuur. Het spontane
karakter van deze avonden leidt vaak tot bijzondere muzikale
ervaringen. Toegang en deelname zijn gratis.
www.evertshuis.nl
Cocktailbeatz
Zaterdag 20 april, 22.00-03.00 uur
Kom naar De Zon voor lekkere
cocktails met op de achter-
grond heerlijke housebeats
gedraaid door de resident Dj’s.
De cocktails worden gemaakt
door vrijwilligers van De Zon
die er speciaal voor zijn opge-
leid. Kom het zien, proeven en
ervaren. Entree is gratis.
zens ‘Rampjaar 1672’ moe-
ten lezen. Dit boek geef
een historisch en verant-
woord beeld van hoe Bode-
graven en omgeving heef
geleden onder de terreur
van de Franse soldaten.’’
Na afoop van het ofciële
feestelijke gedeelte bleef de
cast voor een eerste leesre-
petitie van het script.
Tekst en beeld: Margon van den Berg
vervolg van de voorpagina
kerkgenootschappen, (sport)
verenigingen of wellicht huis-
artsen kan dan in vroegtijdig
stadium actie worden onder-
nomen door de gemeente of
andere mensen of organisa-
ties. De gemeente wil helpen
om deze relaties tot stand te
brengen. Het doel van vooral
de laatste twee voorgestel-
de agendapunten vanuit de
gemeente is dat de dorps- en
wijkteams breder aan de slag
gaan dan alleen met de open-
bare ruimte en het groen. Dit
zal in de praktijk niet van van-
daag op morgen gerealiseerd
zijn, maar de gemeente vindt
een spoedig begin hiermee
wel van belang.
Tekst: Bert Verver
Sociale wijkteams
Kijk op Bodegraven 17 april 2013 - pagina 4
AGENDA
1. Opening

2. Notulen Algemene Ledenvergadering
23 april 2012
3. Jaarverslag
4. Rekening en verantwoording
5. Vaststelling van de Balans met
verlies- winstrekening
6. Besluit tot Decharge van het bestuur
7. Voorstel benoeming accountant
controlejaar 2013
8. Pauze
Namens het bestuur: H.A. Aberson, voorzitter,
J.C.M. Kempen, vice-voorzitter, J. Kromwijk, secretaris
ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ‘RIJN EN AAR’ U.A.
gevestigd te Nieuwerbrug aan den Rijn
VOOR ONZE LEDEN:
UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij ‘Rijn en Aar’ U.A.
op dinsdag 23 april 2013 om 20.00 uur
in AC-Restaurant/Tulip Inn, Goudseweg 32 te 2411 HL Bodegraven
onderlinge
‘RIJN EN AAR’ UA
9. De heer Hans Schelvis van het
C.C.V. geeft advies over veilig wonen
10. Verkiezingen bestuur:
Aftredend en herkiesbaar:
Mevrouw E.Q. Mollers (Lies)
De heer J.C.M. Kempen (Jan)
De heer M.W.M. Kaptein (Martien)
11. Bestuursmededelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting
Kantoor Ter Aar
Westkanaalweg 117-A
0172 - 60 57 00
ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ‘RIJN EN AAR’ U.A.
Kantoor Nieuwerbrug:
Graaf Albrechtstraat 2-A
Telefoon 0348 – 68 83 16
Bouwcombinatie Bodegraven houdt niet van
half werk. Wij staan u terzijde op elk onderdeel
van het gehele (bouw)traject. Van planontwikke-
ling en budgettering tot vergunningszaken.
Bel voor een vrijblijvende kennismaking:
(0172) 612 127.
Zuidzijde 54b, 2411 RS Bodegraven, tel. (0172) 612 127
info@bouwcobo.nl, www.bouwcobo.nl
Wij
bouwen
aan uw
toekomst!
• Woningbouw
• Utiliteitsbouw
• Renovatie/verbouw
• Restauratie
• Waterbouw
Voor al uw dranken, bier, gedistilleerd en wijn
Proef het voordeel
van onze huisselectie.
Kom voor andere
smaakvolle acties
bij ons langs!
www.reeuwijkswijnhuis.nl
Openingstijden: maandag 13.00 - 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 - 18.00 uur • vrijdag 9.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur • zondag gesloten • Adres: Meentweide 72 - Reeuwijk • Telefoon: 0182 - 30 05 80
BOLS JONGE
GRAANJENEVER
LITER
GLEN TALLOCH
WHISKY
LITER
HAVANA CLUB
ANEJO ESPECIAL
0.7
MIEREAKKER
VIEUX
LITER
COEBERGH BESSEN-
JENEVER CLASSIC
LITER

1
1
,9
9

1
3
,9
9

1
5
,9
9

1
0
,5
0

9
,9
9
Actie geldig van 17-04-2013 t/m 01-05-2013. Zet-en drukfouten voorbehouden.
Wij zetten de rosé vast in het ‘zonnetje’!
NU 2de FLES HALVE PRIJS
Buitenzorg
pinotage
rosé € 4,
30
Bodegas Callia
shiraz rosé € 5,
75
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
emiel van Doorn
“Het heef Hare Majesteit behaagd…!” Verder dan
deze woorden kwam de burgemeester Christiaan van
der Kamp afgelopen zaterdag in de Ontmoetingskerk
niet. Een stormachtig applaus onderbrak de woorden
van de burgemeester. Emiel van Doorn, medeoprich-
ter en penningmeester van stichting Stibco, ontving
even later het lintje dat hoort bij de Koninklijke
Onderscheiding.
Met een drukbezocht
symposium vierde Stibco,
Stichting ter Bevordering
van de Cognitieve Ont-
wikkeling, het 25-jarige
jubileum. Onder het motto
‘Niet de beperking staat
centraal, maar de ontwik-
kelbehoefe van het kind’,
begeleidt de stichting ver-
zorgers, die werken met
mensen met achterstan-
den in hun ontwikkeling,
en leidt hen op. Emiel van
Doorn heef veel kinderen
met leer- en gedragsproble-
men of met verstandelijke
beperkingen ondersteund
in hun ontwikkelings-
proces. De decorandus is
bovendien de drijvende
kracht achter de totstand-
koming van het concept
Mediërend Leren. In die
functie heef hij ook mate-
rialen en trainingen ont-
wikkeld, boeken geschre-
ven (het derde boek is net
uit) en geef hij lezingen.
www.stibco.nl,
Tekst en beeld: Ruud Kooistra
Mozaïek Wonen voorlopig nummer één voor nieuwbouw Rijngaarde
Vorige week berichtten wij
dat het CDA het initiatief had
genomen om te kijken of de
Woningcorporatie Woonpart-
ners een rol zou kunnen ver-
vullen bij de nieuwbouw van
het zorgcentrum Rijngaarde.
Reden voor het initiatief was
de mededeling van Mozaïek
Wonen dat de corporatie door
een noodzakelijke heroriën-
tatie op de financiële positie
vooralsnog geen kans ziet een
vijftal projecten, waaronder de
nieuwbouw van seniorenhuis-
vesting bij Rijngaarde, van de
grond te tillen. Burgemees-
ter Christiaan van der Kamp
juicht het toe als politieke
partijen ergens aandacht
voor vragen en initiatieven
ontplooien, maar het is aan
het college om afspraken te
maken rondom de ontwikke-
ling van Rijngaarde. Wethou-
der Jan-Christiaan Goudbeek
liet weten dat er op dit moment
nog geen sprake kan zijn van
onderhandelingen met andere
partijen dan Mozaïek Wonen,
want met deze corporatie is
het college in gesprek met de
intentie om er samen uit te
komen, juist omdat de reali-
satie van seniorenwoningen
hoge prioriteit heeft. Volgens
de burgemeester ligt het ook
voor de hand om met Moza-
iek Wonen te praten, gelet
op de eigendomssituatie van
Rijngaarde. Dat heeft men
ook in een gesprek met de
CDA-fractieleider aangegeven.
Wethouder Goudbeek gaf wel
aan dat door het opperen van
andere partners er ruis op de
lijn is gekomen, wat de zaak
niet eenvoudiger maakt. Maar
het standpunt van het college
is aan Mozaïek Wonen ver-
duidelijkt. “Mozaïek Wonen is
nog steeds de partner waar
we mee praten, aldus de wet-
houder, “en ik hoop ook dat we
met elkaar tot een positieve
afronding kunnen komen. Het
is een constructief proces en
op dit moment zijn nog geen
alternatieven aan de orde. Dat
speelt pas als het volstrekt
duidelijk is dat de bouw door
Mozaïek Wonen absoluut niet
mogelijk is.”
Tekst: Bert Verver
Investeringen in huurwoningen
GroenLinks Bodegraven-
Reeuwijk heeft van Mozaïek
Wonen de toezegging gekre-
gen dat de woningcorpora-
tie zich gaat inspannen voor
verdere energiebesparende
investeringen in huurwonin-
gen, zoals isolatie. Juist omdat
de corporaties geen rioolhef-
fing voor de huurwoningen
hoeven te betalen, want sinds
2013 betalen huurders in
Bodegraven-Reeuwijk zelf het
gebruikersdeel van de riool-
heffing. Dan zou je denken dat
de huurprijs lager zou kunnen
worden, maar dit gebeurt niet
en kan ook niet volgens de
woningstichting. Toch wil de
fractie van GroenLinks van
Mozaïek Wonen weten waar
het bedrag van ongeveer
360.000 euro, dat de huur-
ders nu voor hun rekening
nemen, voor wordt ingezet.
De fractie bepleit duurzame
maatregelen die de huurders
ten goede komen. GroenLinks
wil dat Mozaïek Wonen in elk
geval inzichtelijk maakt wat de
opbrengst is voor de huur-
ders van het extra geld van de
woningstichting. Op die manier
houdt de fractie een vinger
aan de pols of het financi-
ele voordeel terugkomt bij de
huurders in de vorm nieuwe
duurzame maatregelen in
huurwoningen.
In een reactie geeft Mozaïek
Wonen aan een kleine 8 mil-
joen euro per jaar te besteden
aan woningverbeteringen en
groot onderhoud in Bodegra-
ven. Waarvan in 2013, net als
vorig jaar, ongeveer 1 miljoen
euro aan milieumaatregelen
in de bestaande woningvoor-
raad wordt besteed. Dan gaat
het om investeringen in glas-,
muur-, vloer- en dakisolatie,
HR-combiketels en waterbe-
sparende waterreservoirs.
“Voor die verbeteringen heb-
ben wij bij de zittende huur-
ders tot nu toe geen aparte
huurverhoging doorgerekend.
Dat doen wij omdat wij het
belangrijk vinden dat er zui-
nig met energie en water
wordt omgesprongen, maar
vooral omdat we de woonlas-
ten betaalbaar willen houden
voor onze doelgroep, de lage
inkomens,” aldus Jozien van
der Knijff, senior medewerker
communicatie. “Door de geno-
men maatregelen heeft bijna
de helft van onze woningvoor-
raad het energielabel C of
hoger. Uiteindelijk willen we
naar 90%. Wat de milieumaa-
tregelen aan daadwerkelijke
woonlastenbesparing hebben
opgeleverd of gaan opleveren
is lastig aan te geven vanwege
de wisselende energieprijzen
en het sterk wisselend indivi-
dueel energieverbruik.”
Kijk op Bodegraven 17 april 2013 - pagina 5
£Lk£ ZDNDAC DP£N !6.00 - !9.00 uur
C!000 Langerak kaadhuispIein
8odegraven
C!000 Langerak 8roekveIden
8odegraven
Dpeningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
Dpeningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
£Lk£ kDDPZDNDAC DP£N !2.00 - !8.00 uur
Nice kedenburg 30 jaar bij
C!000 langerak
Nlc0 7kAk7££k7:
8ij besteding vanaf 6 30,- entvangt
u bij C!000 kaadhuispIein en
C!000 8reekveIden CkA1lS een
hyacint van enze nieuwe
bIeemenIeverancier.
0Þ=0Þ
EJAKO
Schilder- en onderhoudsbedrijf
Evert-Jan Kok
Schokkerwerf 6
2804 LM Gouda
06-14354423
ejako6@gmail.com
Representatieve HEAO’er International Business (v)
met ‘hands-on’ en ‘no nonsense’ mentaliteit,
goede ICT- en talenkennis (NL/DU/EN/SP) en ruime
internationale werkervaring zoekt werk (27-40 u./pw) in
direkte omgeving van Bodegraven-Reeuwijk.
Telefoon: 06-30315410 of zie: nl.linkedin.com/in/zil2013
gemeente bodegraven-reeuwijk en
waterschap tekenen afvalwaterakkoord
Wethouder Jan-Christiaan Goudbeek van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en
hoogheemraad Els van der Vorm van De Stichtse Rijnlanden hebben op 10 april
een afvalwaterakkoord getekend. Dit deden zij op het gemeentehuis in Bodegra-
ven. “Samen gaan we zorgen voor goed riool- en zuiveringsbeheer, tegen aan-
vaardbare kosten,” aldus hoogheemraad Van der Vorm.
De gemeente zorgt voor de
riolering, het waterschap
zorgt voor het zuiveren
van het afvalwater. Twee
taken die letterlijk met
elkaar verbonden zijn. In
het gesloten afvalwaterak-
koord maken gemeente en
waterschap afspraken over
het beheer van riolering en
zuivering, de afvalwater-
keten. Dit beheer willen de
partijen zo goed mogelijk
doen om te zorgen voor
schoon water in sloot en
rivier, ter bescherming van
de volksgezondheid en de
leefomgeving. Een voor-
beeld in dit verband is het
gezamenlijk onderzoek
naar ‘rioolvreemd water’.
Dit is water wat niet in de
riolering thuishoort, zoals
grond- en oppervlaktewa-
ter. Als er veel rioolvreemd
water wordt gevonden,
kan dat een reden zijn om
maatregelen te nemen.
Bodegraven-Reeuwijk
ligt in het beheergebied
van twee waterschap-
pen. Bodegraven Noord
ligt in het gebied van De
Stichtse Rijnlanden, de
rest van de gemeente ligt
in het beheergebied van
het Hoogheemraadschap
van Rijnland. Met Rijn-
land sluit de gemeente een
apart afvalwaterakkoord.
BOV Waardebonnenactie van start
Op 17 april worden de waardebonnen-
boekjes van de Bodegraafse Onder-
nemersvereniging verspreid in Bode-
graven-Reeuwijk. Van donderdag
18 april tot en met vrijdag 31 mei
maakt iedereen, die met één
van de waardebonnen inkopen
doet bij Bodegraafse winke-
liers, kans op een nieuwe Ford
Ka ter waarde van 10.995 euro.
In de boekjes zijn vele aantrek-
kelijke aanbiedingen opgenomen
van Bodegraafse ondernemers. Lever
zoveel mogelijk waardebonnen in en kom op zaterdag 1 juni vanaf 16.00 uur, tijdens MuziVaria,
naar het Raadhuisplein in Bodegraven. Bij afwezigheid van de getrokken persoon, wordt opnieuw
een waardebon getrokken en gaat de Ford Ka naar de eerst volgende persoon.
www.bov-bodegraven.nl
IJsbaan
Dit jaar komt ‘ie er dan toch
echt: de ijsbaan op het
Raadhuisplein. Van 8 tot en
met 27 december kan heel
Bodegraven-Reeuwijk de
schaatsen onder binden.
BOV heeft in samenwerking
met Buren van de Raad de
plannen al in een ver gevor-
derd stadium liggen. Wilt u
als ondernemer de ijsbaan
helpen slagen, neem
contact op met BOV om
te horen wat de sponsor-
mogelijkheden zijn.
www.bov-bodegraven.nl
Kijk op Bodegraven 17 april 2013 - pagina 6
Rien Schakel
Schakel Advies B.V.
ki jk achter de schermen
EEn initiatiEf van ondErnEmErsvErEnigingEn Bov, rvHid En rov
schakel advies geeft
antwoord op alle
fnanciële vragen
Schakel Advies neemt alle zorg voor administratie, belastingen en hypotheken uit
handen. Zowel kleine als grote bedrijven, maar ook startende ondernemers en
particulieren maken graag gebruik van de diensten en het deskundig advies van
Rien Schakel, directeur/eigenaar van Schakel Advies in Waarder. Persoonlijke
dienstverlening en uitstekende service staan hoog in het vaandel.
Op 1 februari 2011 nam Rien Schakel
Administratiekantoor Treur, dat al sinds
halverwege de jaren 70 een vertrouwd adres is
in Waarder, van de heer Treur over. Aanvankelijk
zette de heer Schakel het administratiekantoor
onder de zelfde naam voort; sinds 1 maart van
dit jaar draagt het kantoor de naam Schakel
Advies. Marieke de Koning is al jaren werkzaam
op het kantoor als administratief medewerkster
en vriendelijke gastvrouw. Het kantoor is ook
tevens het adres van de verzekeraar Onderlinge
Waarborgmaatschappij Reeuwijk en Omstreken.

hypotheken
Rien Schakel heeft een grote ervaring
opgebouwd in de financiële wereld. Na de
opleiding bedrijfsadministratie en bedrijfs­
economie, afgerond met een studie accounting
en finance aan de Erasmus Universiteit, werkte
Rien zelfstandig als interim controller voor
verschillende bedrijven. ‘Ik woonde tegenover
het administratiekantoor van de heer Treur
en zo hoorde ik van de mogelijkheid om het
administratiekantoor over te nemen’, aldus Rien
Schakel. ‘Inmiddels heb ik de werkzaamheden
uitgebreid. Naast administratie en belasting
zijn er sinds 1 april de hypotheken bijgekomen.
Ook of misschien wel juist in deze tijd, hebben
mensen behoefte aan een deskundig advies.
Natuurlijk zijn er de starters die een hypotheek
willen kiezen die bij hun specifieke situatie
past. Daarnaast zijn er huiseigenaren die hun
hypotheek willen omzetten.’
administratie en belastingen
‘Onze werkzaamheden op het administratieve
vlak bestaan uit het doen van de hele boek­
houding voor een bedrijf, de loonadministratie,
personeelszaken, alle fiscale aangiftes, of
des gewenst alleen de jaarrekening. We geven
advies inzake het staken of omzetten van een
bedrijf, zoals het omzetten van een eenmans­
zaak naar een BV. We adviseren hoe een
bedrijf de fiscale mogelijkheden het beste kan
benutten. Zeker in deze tijd is het soms nodig
dat iemand van buiten het bedrijf kritisch naar
de cijfers kijkt. Bij gewenste investeringen
zoeken we naar de mogelijkheden om daarvoor
krediet bij geldverstrekkers te verkrijgen.
Door de strengere eisen op het gebied van
financiering is dit niet altijd eenvoudig.’
‘Voor particulieren doen we de belasting­
aangiftes en hypotheken en geven daarnaast
ook financieel advies in diverse situaties.
Daarbij beantwoorden we ook de vragen over
erfbelasting, zaken rondom schenkingen en
allerlei toeslagen.’
service
‘Schakel onderscheidt zich door het brede
gebied dat wij bestrijken en de service die we
bieden. We zijn kleinschalig, laagdrempelig,
heel toegankelijk, je loopt hier gemakkelijk
naar binnen. Dat is het voordeel van een klein
kantoor. Onze kosten liggen beduidend lager
dan bij grotere accountantskantoren. Als een
klant me belt met een vraag, begint niet meteen
de teller te tikken. Iedereen heeft wel eens een
vraag en dan mag je van mij verwachten dat
ik daar een antwoord op geef. Dat hoort bij
de service. Ik verdiep me in het bedrijf van de
klant, kijk naar de specifieke mogelijkheden en
onmogelijkheden, ik denk zoveel mogelijk mee
met de klant.’
extra
‘Er is sprake van goed vertrouwen, de klant
heeft altijd met mij te maken, zo bouw je
een goede relatie op. We streven naar een
nog bredere dienstverlening, daarom zijn de
hypotheken er nu bij gekomen en alles wat
daarbij hoort. We bestrijken zo een heel breed
veld, naast een financieel advies is er de
mogelijk heid om via de Onderlinge Reeuwijk op
hetzelfde adres het pakket verzekeringen onder
te brengen. Alles onder één dak.’
‘Ik zie het als mijn taak om de klant en de
branche waarin hij werkt goed te begrijpen. Dat
vind ik een belangrijk onderdeel van de service
die Schakel Advies voorstaat. Zo geef je de
klant net dat beetje extra.’
Tekst: Narda Rebel
Adres: Prinses Margrietstraat 3
3466 LL Waarder
Telefoon: 0348-501633
Fax: 0348-502331
Webadres: www.schakeladvies.nl
E-mail: info@schakeladvies.nl
Werkgebied: Waarder, Driebruggen,
Bodegraven, Reeuwijk,
Woerden, Oudewater en
omstreken
C1000 Broekvelden tweede in de
winkelcompetitie
C1000 Langerak Broekvelden is tweede geworden van de provincie Zuid-
Holland in de zogenaamde C1000 Battle. C1000 Raadhuisplein gooide
eveneens hoge ogen en werd derde. Tijdens de winkelwedstrijd worden door
experts van het hoofdkantoor uit Amersfoort en kritische collega onderne-
mers de winkels beoordeeld op: hygiëne, commerciële aantrekkelijkheid,
maar bovenal op klantvriendelijkheid. Ook het lokaal ondernemerschap kan
punten opleveren. C1000 Langerak kan zich door lokale sponsoring en leuke
acties altijd goed onderscheiden van andere spelers in de markt. Op 15 april
werd een prijs van 500 euro voor de personeelspot uitgereikt door Operatio-
neel Manager Kor Zuur aan de bedrijfsleider Quint Langerak en zijn collega
Marcel van Aelst, afdelingsmanager houdbaar.
Bedrijvendag MKBinc
MKB Inkoop- en Netwerk Collectief (MKBinc) organiseert op donderdag
16 mei in samenwerking met Mister Ben.nl en Tulip Inn Bodegraven
een Bedrijvendag voor de regionale Bodegraafse en Reeuwijkse onder-
nemers. Doel van het initiatief is de ruim drieduizend bedrijven binnen de
gemeente grenzen met elkaar kennis laten maken en in contact te brengen
met bedrijven buiten de gemeentegrenzen. “We hebben gekozen voor een
laagdrempelige en effciënte opzet volgens het carrouselprincipe. De eerste
75 minuten is de ene helft van de deelnemers standhouder en de andere
helft bezoeker. Na de wissel worden standhouders bezoekers en andersom.
Zo komen de ondernemers optimaal in contact met andere bedrijven, van
starters tot gevestigde organisaties, van klein tot groot,” aldus initiatiefnemer
Cees van der Vlist. Voor meer informatie kunnen ondernemers terecht bij
MKBinc, 0172-820009 of info@mkbinc.nl.
Bedrijfsberichten
De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers
in Bodegraven, Meije, Nieuwerbrug en Zwammerdam. Nieuws melden?
redactie@kijkopbodegraven.nl
Prinses Margrietstraat 3
3466 LL Waarder
T 0348 - 501633
F 0348 - 502331
E info@schakeladvies.nl
I www.schakeladvies.nl
De sterkste schakel voor advies
en hulp bij al uw nanciële zaken
V
o
o
r
h
e
e
n
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
e
k
a
n
t
o
o
r
T
r
e
u
r
Peuterdans bij
Studio Viva Dans
Studio Viva Dans start op dinsdag
16 april met een nieuwe dansuur
voor peuters van 2 tot en met 4
jaar. Studio Viva Dans kreeg regel-
matig de vraag, of zij geen lessen
voor deze doelgroep konden star-
ten, omdat hier zoveel vraag naar
is. Na een aantal proefessen te
hebben georganiseerd, heeft het
team van Studio Viva Dans beslo-
ten dit dansuur vast in het lesroos-
ter te plaatsen. “De ouders en kin-
deren die tot nu toe zijn geweest,
waren enorm enthousiast, dit was
voor ons reden genoeg om met
deze dansles door te gaan”, aldus
Carolien van Os. De peuterdans-
les is een verkorte dansles van
45 minuten, voor peuters onder
begeleiding van een ouder waarbij
zij door fantasie en beweging een
leuke dansles beleven.
Mail voor meer informatie naar
info@studiovivadans.nl.
Zimbabwe in
Zwammerdam
De BeeldenTuin in Zwammerdam
gaat haar twaalfde seizoen in met
onder andere een geheel nieuwe
collectie beelden uit Zimbabwe.
De BeeldenTuin is vanaf 5 mei tot
en met 20 oktober iedere zaterdag
en zondag van 14.00 tot 17.00
uur geopend. Iedereen kan er
dan terecht om te ervaren hoe
authentieke kunstobjecten uit de
Shona-cultuur prachtig tot hun
recht komen in de mooie, rustieke,
poldereske tuin. Naast de Zimbab-
weaanse lijn zijn er ook sculpturen
van Gerard Bes te zien. In het
atelier zijn wisselende exposities.
Ook tuinliefhebbers kunnen hun
hart ophalen.
www.debeeldentuin.com
Prijs voor de
beste wijn
Voor de 25e keer werd door
Wijngilde Midden Holland de prijs
uitgereikt aan de winnaar van de
wijnwedstrijd ‘Beste Huiswijn’ van
Midden Holland 2013. Meer dan
twintig restaurants dongen mee
naar de prijs voor de beste (witte)
huiswijn onder de 23 euro. De
eerste prijs ging naar restaurant
’t Vaantje in Reeuwijk. Vorig jaar
zond ’t Vaantje al een rode Caber-
net Sauvignon in die in de prijzen
viel, dit jaar de Sauvignon Blanc
uit 2012 van hetzelfde Chileense
wijnhuis Casas del Bosque. Op
donderdag 11 april werd de prijs
door wethouder Wendy Verkleij
uitgereikt, onder toeziend oog van
afgevaardigden van de Chileense
Ambassade en bestuursleden van
het Brabantse Asperge Genoot-
schap, dat deze wijn eveneens
heeft verkozen tot één van de drie
beste wijnen bij ‘het witte goud’.
Winnaars Kindereiland
Drie weken lang mochten kinderen bij binnenspeeltuin Kindereiland raden
hoeveel chocolade-eieren er in een grote vaas waren gestopt. Uit een hele
dikke stapel ingevulde formulieren waren er drie kinderen die het goede
aantal eieren hadden opgeschreven. Er zaten precies geteld 122 eieren in de
vaas. Jesse Mollema (3), Wilmer Hamoen (6) en Mauro Heemskerk (7) zijn
de gelukkige prijswinnaars. Twee van de prijswinnaars kwamen op zaterdag
6 april naar het Kindereiland om de grote chocolade paashaas in ontvangst
te nemen die ze ongetwijfeld inmiddels heerlijk hebben opgesmikkeld.
Kijk op Bodegraven 17 april 2013 - pagina 7
ONTWERPEN, MAKEN, REPARATIE VAN
DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING
Gespecialiseerd in seniorenkleding
evenals reparatie van leer en motorkleding
Kleienburg 20, 2411 ZC Bodegraven, telefoon 0172-650825
atelier Margreet
Cyclus schept duidelijkheid
Het is niemand ontgaan dat in de afgelopen jaren er behoorlijk wat is veranderd ten aanzien van het
afval beleid in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De diverse afvalprojecten zoals het plaatsen van de
ondergrondse containers, het ophalen van het plastic afval en het rijden met wagens met zijbelading, lijkt
niet altijd zonder slag of stoot te gaan. Reden genoeg om aan afvalbedrijf Cyclus te vragen om de diverse
projecten toe te lichten.
RIEKER ANTISTRESS
Alle RIEKER producten zijn SPECIAALPRODUCTEN voor LOPEN, STAAN en
ZITTEN met de daarvoor juiste functies en optimale performance: speciale
componenten geven een MINIMUM AAN GEWICHT, een MAXIMUM AAN
SOUPLESSE en voelbaar MEER RUIMTE in een schoen. Daarbij biedt RIEKER
een optimale schokabsorptie aan. RIEKER: ALLES INCLUSIEF.
41354/14
64.95
L1676/64
64.95
41391/60
59.95
62861/14
59.95
69765/45
64.95
H1075/90
54.95
62832/80
54.95
65855/33
54.95
43266/22
64.95
41489/00
54.95
WWW.VANKEEKENBODEGRAVEN.NL
Door technologie elke dag een aangenaam gevoel.
49759/14
64.95
43786/33
64.95
43738/40
59.95
Nicole Kouwenhoven,
hoofd communicatie, en
George van der Hansz,
accountmanager, zijn bei-
den werkzaam bij Cyclus.
Hoewel Cyclus ten aanzien
van het afval niet over de
beleidscommunicatie
gaat, daar gaat de gemeen-
te over, verschafen zij
graag enige duidelijkheid
over de uitvoering. “Dat er
het nodige op afvalgebied
verandert, heef vooral
te maken met het ambi-
tieuze afvalbeleid van de
gemeente Bodegraven-
Reeuwijk,” zo vertelt Nicole.
“De gemeente wil milieu-
doelstellingen halen en
heef daardoor een aantal
besluiten genomen.” Per
afvalproject worden keuzes
gemaakt ten aanzien van
de componenten service,
kosten en milieu uit de
zogenaamde afvaldriehoek.
Per project is dat verschil-
lend. Cyclus heef hierin
een adviserende rol. Bij
de fusie van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk is
het afvalbeleid geharmoni-
seerd en is het vooruitstre-
vende beleid van Bode-
graven ook in Reeuwijk
toegepast. Zo had Bode-
graven ten tijde van de
fusie de papiercontainer
al in gebruik en waren de
mini-containers voorzien
van een chip. Beide waren
in Reeuwijk nog niet van
toepassing. Dit is inmiddels
ook daar van start gegaan.”
papierContainer
Cyclus vindt de papier-
container een goed inza-
melmiddel. “Er wordt meer
papier mee opgehaald dan
als het samengebonden
aan de weg wordt gezet.
Hetgeen goed is voor het
milieu. Verenigingen die
het papier ophalen ontvan-
gen van de gemeente een
vergoeding. Hoe meer
papier, des te meer geld
voor de vereniging. Boven-
dien is een minicontainer
voor inwoners prettiger.
Geen doosjes meer in de
schuur, maar het papier
rechtstreeks de container in.
plastiC
Het ophalen van het plas-
tic afval in Bodegraven-
Reeuwijk is relatief nieuw.
Het is voor gemeenten lan-
ge tijd onbekend geweest
wat de vergoedingen zou-
den zijn die zij ontvan-
gen voor het ophalen van
plastic. Dat is lastig beleid
maken en investeren.
In de praktijk blijkt dat het
plastic afval nogal eens in
de straten rondslingert.
Dit tot ongenoegen van
de omwonenden. George
van der Hansz legt uit dat
er bij mensen gevoelsma-
tig een verschil is tussen
een afvalcontainer en een
afvalzak. “Een zak vuil is,
zodra deze aan de straat
staat van niemand meer.
Mensen ervaren een con-
tainer min of meer als iets
van henzelf waar ze zorg-
vuldiger mee omgaan. Er is
sprake van meer verant-
woordelijkheid.” Verzamel-
containers zoals de glas-
bak, zijn vooralsnog geen
optie. Deze zitten snel vol.
“Mensen kunnen zelf ook
wat doen om te voorko-
men dat plastic vuil gaat
rondzwerven. Zo bestaat de
mogelijkheid om de zak te
verzwaren met een plastic
fesje water, of de zakken
met elkaar te bundelen.”
Ondergrondse container
Her en der worden in de
gemeente nu ondergrondse
containers geplaatst voor
restafval. Voor bewoners
die hier niet op worden
aangesloten - zoals de
bewoners in het buitenge-
bied- blijven de minicon-
tainers van toepassing. Ook
voor het GFT-afval blijf de
minicontainer van toepas-
sing.
Al met al minder minicon-
tainers die geleegd moeten
worden. Voor het legen van
die beperkte hoeveelheid
containers die overblijven,
is gekozen voor een wagen
met zijbelader, waarbij de
chaufeur door middel van
een joystick de containers
kan legen. Deze manier
van werken is kostenbe-
sparend en efciënter. Het
vraagt wel van inwoners
dat ze de container op een
andere manier moeten
aanbieden en dat is even
wennen.”
CoMMuniCatie
“Het was een uitdaging om
alle inwoners van Bode-
graven-Reeuwijk gericht
te informeren”, zo vertelt
Nicole. Het invoeren van
de ondergrondse container
gebeurt in clusters. Daar-
naast kan het zijn dat er
in een bepaalde straat een
bezwarenprocedure loopt
die de invoer vertraagt.
Dan ontstaat er verwar-
ring als de achterbuur-
vrouw wel een brief heef
gehad over de invoer van
de ondergrondse contai-
ner en jijzelf niet. En dat
is heel logisch. We kunnen
hierover heel duidelijk zijn.
Iedereen bij wie iets ver-
andert, ontvangt een brief.
Heef iemand geen brief
gehad, is de verandering
(nog) niet van toepassing.”
George adviseert geen aan-
names te doen over het
tijdstip waarop het vuil
wordt opgehaald, maar het
direct vanaf 07.30 uur aan
te bieden. Als je gewend
bent dat het altijd ‘s mid-
dags werd opgehaald, kan
dat nu ineens veranderd
zijn. Al met al zit iedereen
in een gewenningsperiode
en dat is altijd onrustig.
Cyclus adviseert dan ook
te bellen met de klanten-
service 0182-547500 als er
vragen zijn of de afvalka-
lender te raadplegen via de
website cyclusnv.nl/afval-
kalender.
Tekst: Anneke Agterberg

Van 20 tot en met 27 april organiseren
sportverenigingen, scholen, gemeenten en
andere aanbieders van sport en bewegen in
het hele land sportieve activiteiten. Tijdens
de Nationale Sportweek staat een week lang
sport uitgebreid in het licht. Zo kan iedereen
ontdekken hoe leuk, gezond en vooral gezellig
het is om te sporten. U kunt kennismaken met
een sport die bij u past. NOC*NSF organiseert
de Nationale Sportweek.
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)
heeft een aanhanger zonder kentekenplaten
aangetroffen op de Goudseweg in Bodegraven.
Deze aanhanger stond hier geruime tijd en is
bestickerd. De eigenaar heeft zich toen niet
gemeld en de aanhanger is weggesleept en
opgeslagen. Bij controle bleek hij gevuld met
allerlei materialen. De gemeente wil graag
alsnog in contact komen met de eigenaar. Kent
u of bent u de eigenaar? Neem dan telefonisch
contact op met onze BOA, de heer Koopman via
tel. (0172) 522 522. Wanneer de eigenaar zich
niet meldt, worden de inhoud en de aanhanger
verkocht en gebruikt om de kosten te dekken.
Nationale Sport Week
20 tot en met 27 april
Oproep: eigenaar aanhanger
Uit een documentatieonderzoek van het hoog-
heemraadschap van Rijnland voor de Reeuwijk-
se Plassen is gebleken dat in een deel van de
plas Ravensberg voor de Zoetendijk mogelijk
afwerpmunitie uit de Tweede Wereldoorlog
aanwezig is. De niet gesprongen explosieven
liggen op minimaal 10 meter diepte en hebben
daarom nooit tot problemen geleid. Bij de
aanleg van natuurvriendelijke oevers aan de
Reeuwijkse Plassen neemt Rijnland het zekere
voor het onzekere en laat een gespecialiseerd
bedrijf een detectiemeting doen in de plas Ra-
vensberg. Dit onderzoek start 22 april. De totale
uitvoering neemt zo’n vier weken in beslag. Meer
informatie kunt u vinden op www.rijnland.net/
reeuwijkseplassen en via deze website kunnen
geïnteresseerden zich ook aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief.
Opschoonactie oude explosieven Ravensberg
De laatste maanden ontvangen we veel
vragen over bekeuringen uitgeschreven in de
blauwe zone in onze gemeente. Graag geven
we antwoord op een aantal veelgestelde
vragen.
Als ik het niet eens ben met de bekeuring, wat
kan ik dan doen?
U kunt een bezwaarschrift indienen bij het
Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). In het
bezwaarschrift legt u uit waarom u vindt dat de
bekeuring niet terecht is. U kunt uw bezwaar-
schrift sturen naar het adres dat op de
aankondiging van de boete is vermeld.
Waarom behandelt de gemeente niet zelf de
bezwaarschriften?
Het CJIB verzorgt voor bijna alle gemeenten in
Nederland de afhandeling van bezwaarschrif-
ten. Zij doet dit gratis en heeft een schat aan
ervaring op het gebied van de afhandeling van
(verkeers)overtredingen.
Op de bekeuring is ook een bedrag van € 7
vermeld. Kunt u mij uitleggen waarvoor dit
bedrag is?
Dit zijn administratiekosten. Met de opbrengst
van de administratiekosten worden de
uitgaven gedekt, die het CJIB maakt voor het
innen van de bekeuringen.
Handelt het CJIB alleen bezwaarschriften voor
parkeerovertredingen af?
Nee, ook voor andere overtredingen verstuurt
het CJIB de boete en handelt het bezwaar-
schrift af. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken
aan het uitlaten van honden waar dit niet is
toegestaan.
Worden er foto’s gemaakt van de over-
treding en zo ja bij welke instantie kan ik die
opvragen?
Ja, over het algemeen wordt een foto gemaakt
van de overtreding. Deze foto’s kunt u
opvragen bij de gemeente. Het telefoonnum-
mer, is vermeld op de aankondiging van de
boete.
Regelmatig zie ik voertuigen van de politie in
de blauwe zone parkeren. Het valt op dat in
deze voertuigen geen parkeerschijf ligt. Ook
schrijft de Buitengewoon Opsporingsambte-
naar (BOA) geen bekeuring uit. Wat is daarvan
de reden?
Hulpverleningsvoertuigen zijn vrijgesteld van de
plicht om een parkeerschijf te gebruiken.
Kan de gemeente de bekeuring nog intrekken
als ik kort na de overtreding contact opneem?
Nee, meestal niet. De BOA verwerkt de
overtreding direct digitaal. Dit systeem staat in
rechtstreekse verbinding met het CJIB.
Waarom is de bekeuring zo hoog? Ik vind het
bedrag niet in verhouding staan tot de
overtreding.
De bedragen worden vastgesteld door Het Rijk.
De gemeente heeft hierop geen invloed.
Ik heb bezwaar gemaakt, kan ik wachten met
betalen totdat uitspraak is gedaan?
Het maken van bezwaar geeft geen recht op
uitstel van betaling.
Ik vind het onzin dat ik een boete heb
gekregen. Niemand had er last van, andere
mensen stonden hier ook, het gebeurd zo
vaak.
De Boa heeft een zekere mate van beleidsvrij-
heid. Dit houdt in dat hij kan volstaan met een
waarschuwing of een bekeuring kan uitschrij-
ven. Wanneer hij reageert op een klacht of
vaker klachten ontvangt over overtredingen op
een bepaalde locatie, wordt altijd een bekeu-
ring uitgeschreven.
Wat doet de gemeente met de opbrengst van
de bekeuringen?
De gemeente ontvangt € 25 voor een parkeer-
overtreding en € 40 voor overige bekeuringen.
Als u meer informatie wenst, kijkt u dan op de
website van het CJIB, www.cjib.nl.
Bekeuringen
week 16 - 2013 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Openbare
vergaderingen
Commissie Samenleving
Dinsdag 23 april om 20.00 uur
Onderwerp:
• Stand van zaken: onderzoek Brede Welzijns-
organisatie
[1]
Commissie Bestuur en Financiën
Woensdag 24 april om 20.00 uur
Onderwerpen:
• Kadernota Communicatie 2013
[2]
• Presentatie/bijpraten erfpacht
[3]
• Presentatie Economische Beleidsvisie
[3]

Commissie Ruimte
Donderdag 25 april om 20.00 uur
Onderwerpen:
• Vaststellen Milieuprogramma 2013-2014
[4]
• Bestemmingsplan Reeuwijk-Dorp
[4]
• Vaststellen Bestemmingsplan Graaf Albrecht-
straat 57, Nieuwerbrug
[4]
• Presentatie systematiek Grondexploitatie
[3]
[1] Informerende bespreking
[2] Voorbereiding raadsbesluit
[3] Informerende presentatie
[4] Voorbereiding raadsbesluit
Algemene informatie raad en commissies
• Vaste agendapunten staan niet vermeld.
Vergaderstukken staan op onze website in het
raadsinformatiesysteem. U komt hier via het
‘Snel naar’ menu of via de tab Bestuur en
Organisatie > Raadsinformatiesysteem (RIS).
• Vergaderplaats: raadzaal gemeentehuis
• Wilt u inspreken in een vergadering of
raadsspreekuur? U vindt alle informatie onder
Bestuur en Organisatie > Vergaderingen >
Inspreken in raad en commissies.
• Raadsvergaderingen zijn ook live te volgen via
Bestuur en Organisatie > Vergaderingen >
Raadsvergaderingen live in beeld en geluid
Hoorzittingen
Bezwaarschriftencommissie
Dinsdag 23 april om 19.30 uur
Agenda:
• 19:30 uur: twee bezwaarschriften gericht
tegen de door Cyclus aangewezen aanbied-
plaats van de GFT minicontainers aan het
Treebord te Reeuwijk en nabij Gravin Jacoba-
straat 13 te Nieuwerbrug.
• 20:00 uur: besluit tot het instellen van
onverplichte fietspaden op de fietsverbinding
Fort Wierickeschans-Reeuwijkse plassen.
• 20:30 uur: oplegging van een last onder
dwangsom om het gebruik van de panden aan
de Wilhelminastraat 74, 76 en 82 te Bodegra-
ven ten behoeve van kamerverhuur te beëindi-
gen en beëindigd te houden.
De stukken van deze hoorzitting liggen een week
voorafgaand aan de hoorzitting ter inzage bij de
afdeling Concernondersteuning en -ontwikkeling.
Belangstellenden kunnen de hoorzitting
bijwonen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw mr. I. van der Geld, via
telefoonnummer (0172) 522 522.
Bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘City-Life’
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk maken ingevolge artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
het ontwerpbestemmingsplan ‘City-Life’ ter
inzage ligt. De inzageperiode is van donderdag
18 april 2013 tot en met woensdag 29 mei 2013
(6 weken).

Het plangebied is gelegen aan de Nieuwdorper-
weg 44 in Reeuwijk Dorp. Het betreft de locatie
van de voormalige discotheek City-Life, inclusief
het aansluitende parkeerterrein. Het bestem-
mingsplan maakt een herontwikkeling van dit
gebied mogelijk waardoor op deze locatie 10
woningen (inclusief de bestaande woning)
kunnen worden gerealiseerd.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een
ieder op de volgende wijzen ter inzage:
• digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl
• digitaal als pdf-bestand op www.bodegraven-
reeuwijk.nl > Wonen, leven en werken >
Plannen en Projecten > Reeuwijk-Dorp >
Bestemmingsplannen in ontwikkeling >
Bestemmingsplan City-Life
• op papier (inclusief de onderliggende stukken)
en digitaal tijdens de openingsuren in het
gemeentehuis in Bodegraven.
De bronbestanden van het bestemmingsplan
zijn beschikbaar gesteld op:
http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder
zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestem-
mingsplan, naar keuze schriftelijk of mondeling,
indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht
te worden aan de gemeenteraad van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401,
2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen
kunnen naar voren worden gebracht tijdens
openingstijden. Hiervoor dient een afspraak
te worden gemaakt met de afdeling Planont-
wikkeling en –regie via telefoonnummer
(0172) 522 522.
Vervolg
De gemeenteraad neemt een besluit over de
vaststelling van het bestemmingsplan waarbij de
eventueel ingediende zienswijzen zullen worden
betrokken.
Voorbereidingsbesluit Nieuwdorperweg 44 te
Reeuwijk-Dorp
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat de raad van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk op 10 april 2013 heeft besloten om op
grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke
ordening een voorbereidingsbesluit te nemen
voor de locatie Nieuwdorperweg 44 te Reeuwijk-
Dorp. De raad heeft daarbij bepaald dat het
verboden is om het gebruik van gronden of
bouwwerken binnen het gebied waarvoor het
voorbereidingsbesluit geldt, te wijzigen. Het
voorbereidingsbesluit treedt op 25 april 2013 in
werking.
Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 25 april
2013 voor iedereen op de volgende wijzen ter
inzage:
• digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl
• digitaal als pdf bestand inclusief de bijbeho-
rende stukken op www.bodegraven-reeuwijk.nl
onder de rubriek Wonen, leven en werken >
Plannen en projecten > Reeuwijk-Dorp >
Overige (ruimtelijke) plannen en projecten >
Voorbereidingsbesluit Nieuwdorperweg 44
• Op papier en digitaal tijdens openingsuren in
het gemeentehuis in Bodegraven (Raadhuis-
plein 1 te Bodegraven)
Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl

Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via
tel. (0172) 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
Openingstijden Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag: 09.00 - 20.00 uur
Bouw-en woningtoezicht
U kunt bouw- en woning toezicht als volgt
bereiken:
• Telefonisch: via de gemeente
(0172) 522 522. Afhankelijk van uw vraag
wordt u doorverbonden met de
Omgevingsdienst Midden-Holland
• Post: Omgevingsdienst Midden-Holland,
Postbus 45, 2800 AA Gouda
Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak
Vragen of klachten over afval
Bel tussen 7.30 en 17.00 uur met Cyclus,
tel. 0182 - 547 500

Afvalbrengstation (Cyclus)
Portugalweg 6, Bodegraven
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur
Spreekuur burgemeester en wethouders
U kunt een afspraak maken via het
bestuurssecretariaat, tel. (0172) 522 204
De bronbestanden van het bestemmingsplan
zijn beschikbaar gesteld op:
http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl
Bezwaar en beroep
Het is niet mogelijk om tegen het voorberei-
dingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te
stellen.
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen
haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
• Noordstraat 13: Verbouwen van een pand
(28-03-2013)
• Bourgondischelaan 31: Realiseren van een
uitbouw (28-03-2013)
• Lindehof 7: Plaatsen dakkapel (08-04-2013)
Reeuwijk
• Miereakker 24: Wijzigen van een gevel
(02-04-2013)
• Plas Gravekoop: Aanleggen natuurvriendelijke
oevers (02-04-2013)
• Plas Gravekoop nabij Lecksdijk 22: Aanleggen
natuurvriendelijke oevers (02-04-2013)
• Kievitsbloem 12: Wijzigen gevel (03-04-2013)
• Ronald Holstlaan 3: Vervangen vlonder
(05-04-2013)
• Van Staverenstraat 9: Plaatsen dakkapel
(06-04-2013)
Verleende vergunningen
Met tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
• Brugstraat 7: Verbouwen winkel (28-03-2013)
Reeuwijk
• Platteweg 26a: Bouwen glasopstanden en
een schermhal (28-03-2013)
• Moerweide 38: Wijzigen gevel (02-04-2013)
• Bronmos 19: Plaatsen dakopbouw
(22-03-2013)
• Reewal 23: Bouwen berging (08-04-2013)
Waarder
• Hof van Waarder 11: Plaatsen dakopbouw
(10-04-2013)
Driebruggen
• Laageind 45: Kappen leilindes (08-04-2013)
Verlengen beslistermijn
Tussen haakjes de datum van verzending.
Reeuwijk
• Oud Reeuwijkseweg 24-26: Bouwen varkens-
stal (03-04-2013)
Geweigerde vergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending.
Reeuwijk
• De Steupel 2: Plaatsen plantenkas
(26-03-2013)
Bezwaar of beroep tegen verleende omgevings-
vergunningen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de genoemde verzenddatum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus
401, 2410 AK Bodegraven. Zie de Toelichting,
onderdeel D.
Collegebesluiten
Gewijzigd besluit mandaat gemeente
Bodegraven-Reeuwijk
Op 26 maart 2013 heeft het college een
gewijzigd besluit mandaat behorende bij de
Huisvestingsverordening gemeente Bodegraven-
Reeuwijk 2013 vastgesteld. Met inwerkingtre-
ding van de huisvestingsverordening op 1 januari
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
Bezoek ook onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
Meer bekendmakingen

Gaat u weleens naar een evenement? Bereidt
u zich dan voor op mogelijke risico’s? Bij een
bezoek aan een evenement denkt u mis-
schien niet zo snel aan risico’s. Als er dan
iets gebeurt, weet u dan wat u kunt doen?
 
Wat zijn de risico’s?
De risico’s tijdens een evenement hebben vaak
te maken met de veiligheid of de gezondheid
van bezoekers. Tijdens een evenement kan
het erg druk worden en als het weer plotseling
verandert, dan willen mensen zo snel mogelijk
weg.
Wat kunt u zelf doen?
Voorafgaand aan het evenement kunt u
informatie (praktische zaken, tips) over het
evenement opzoeken. De meeste grote evene-
menten hebben een eigen website. Let ook op
bijzondere situaties en omstandigheden zoals
extreem warm weer. In dit geval kunt u zonne-
brandcrème, een petje en voldoende drinkwater
meenemen.
Wat doet de overheid?
Het is de taak van de organisatie van het evene-
ment maatregelen te nemen voor publieksveilig-
heid, brandveiligheid, beveiliging, nooduitgan-
gen, EHBO-voorzieningen, bereikbaarheid voor
hulpdiensten en om bezoekersstromen in goede
banen te leiden. Tijdens evenementen kunnen
hulpdiensten aanwezig zijn of in de buurt van
het evenement. Ook zijn zij vaak betrokken bij de
voorbereiding van het evenement.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u kijken op de risi-
cokaart, of op www.nederlandveilig.nl.
Hier kunt u vinden wat u kunt doen tijdens nood-
situaties.
(Het uitgebreide artikel is te vinden op de website)
Bezoekt u een evenement? Bereid u voor!
Nieuws
Kom meer te weten over...
Foto: Yvonne Vrijenhoek
Op donderdag 18 april neemt Hans Vroomen
afscheid als wethouder van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. Het bestuur is Hans zeer
erkentelijk voor zijn grote inzet en betrokken-
heid. Wij nodigen u uit voor zijn afscheidsrecep-
tie op donderdag 18 april van 17.00-18.30 uur in
de trouwzaal van het gemeentehuis.
Afscheidsreceptie
Hans Vroomen
Op woensdagavond 17 april om 20.00 uur
vindt een rondetafelgesprek (RTG) plaats over
duurzaamheid. Het gaat om de afronding van
het proces rondom de duurzaamheidvisie. De
gemeenteraad is initiatiefnemer en hecht veel
waarde aan de standpunten van inwoners,
marktpartijen en maatschappelijke partners.
De raad overhandigt alle informatie aan het
college voor de verdere uitwerking van de
duurzaamheidvisie.
Programma
• 19.30 Ontvangst met koffie
• 20.00 Welkomstwoord en inleiding door de
heer A. de Groot (voorzitter commissie Ruimte)
• 20.05 Toelichting door de heer C. van der
Kamp (burgemeester)
• 20.10 Inleidingen door de gespreksleiders
• 20.45 Workshops
• 21.45-22.00 Centrale terugkoppeling
• 22.00-22.30 Afsluitende discussie
Rondetafelgesprek duurzaamheid
Het Wijkteam Noord (Bodegraven-Noord en
Centrum) organiseert in samenwerking met de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Mozaiek
Wonen een tuinenwedstrijd. Het betreft het
gebied ten noorden van de spoorlijn in Bode-
graven. De doelstelling is om uw voortuin of de
voortuinen in uw straat in de periode tot eind
juni 2013 er zo mooi en verzorgd mogelijk uit te
laten zien.
Tuinenwedstrijd Wijkteam Noord van start
Van 20 tot en met 27 april organiseren
sportverenigingen, scholen, gemeenten en
andere aanbieders van sport en bewegen in
het hele land sportieve activiteiten. Tijdens
de Nationale Sportweek staat een week lang
sport uitgebreid in het licht. Zo kan iedereen
ontdekken hoe leuk, gezond en vooral gezellig
het is om te sporten. U kunt kennismaken met
een sport die bij u past. NOC*NSF organiseert
de Nationale Sportweek.
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)
heeft een aanhanger zonder kentekenplaten
aangetroffen op de Goudseweg in Bodegraven.
Deze aanhanger stond hier geruime tijd en is
bestickerd. De eigenaar heeft zich toen niet
gemeld en de aanhanger is weggesleept en
opgeslagen. Bij controle bleek hij gevuld met
allerlei materialen. De gemeente wil graag
alsnog in contact komen met de eigenaar. Kent
u of bent u de eigenaar? Neem dan telefonisch
contact op met onze BOA, de heer Koopman via
tel. (0172) 522 522. Wanneer de eigenaar zich
niet meldt, worden de inhoud en de aanhanger
verkocht en gebruikt om de kosten te dekken.
Nationale Sport Week
20 tot en met 27 april
Oproep: eigenaar aanhanger
Uit een documentatieonderzoek van het hoog-
heemraadschap van Rijnland voor de Reeuwijk-
se Plassen is gebleken dat in een deel van de
plas Ravensberg voor de Zoetendijk mogelijk
afwerpmunitie uit de Tweede Wereldoorlog
aanwezig is. De niet gesprongen explosieven
liggen op minimaal 10 meter diepte en hebben
daarom nooit tot problemen geleid. Bij de
aanleg van natuurvriendelijke oevers aan de
Reeuwijkse Plassen neemt Rijnland het zekere
voor het onzekere en laat een gespecialiseerd
bedrijf een detectiemeting doen in de plas Ra-
vensberg. Dit onderzoek start 22 april. De totale
uitvoering neemt zo’n vier weken in beslag. Meer
informatie kunt u vinden op www.rijnland.net/
reeuwijkseplassen en via deze website kunnen
geïnteresseerden zich ook aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief.
Opschoonactie oude explosieven Ravensberg
De laatste maanden ontvangen we veel
vragen over bekeuringen uitgeschreven in de
blauwe zone in onze gemeente. Graag geven
we antwoord op een aantal veelgestelde
vragen.
Als ik het niet eens ben met de bekeuring, wat
kan ik dan doen?
U kunt een bezwaarschrift indienen bij het
Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). In het
bezwaarschrift legt u uit waarom u vindt dat de
bekeuring niet terecht is. U kunt uw bezwaar-
schrift sturen naar het adres dat op de
aankondiging van de boete is vermeld.
Waarom behandelt de gemeente niet zelf de
bezwaarschriften?
Het CJIB verzorgt voor bijna alle gemeenten in
Nederland de afhandeling van bezwaarschrif-
ten. Zij doet dit gratis en heeft een schat aan
ervaring op het gebied van de afhandeling van
(verkeers)overtredingen.
Op de bekeuring is ook een bedrag van € 7
vermeld. Kunt u mij uitleggen waarvoor dit
bedrag is?
Dit zijn administratiekosten. Met de opbrengst
van de administratiekosten worden de
uitgaven gedekt, die het CJIB maakt voor het
innen van de bekeuringen.
Handelt het CJIB alleen bezwaarschriften voor
parkeerovertredingen af?
Nee, ook voor andere overtredingen verstuurt
het CJIB de boete en handelt het bezwaar-
schrift af. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken
aan het uitlaten van honden waar dit niet is
toegestaan.
Worden er foto’s gemaakt van de over-
treding en zo ja bij welke instantie kan ik die
opvragen?
Ja, over het algemeen wordt een foto gemaakt
van de overtreding. Deze foto’s kunt u
opvragen bij de gemeente. Het telefoonnum-
mer, is vermeld op de aankondiging van de
boete.
Regelmatig zie ik voertuigen van de politie in
de blauwe zone parkeren. Het valt op dat in
deze voertuigen geen parkeerschijf ligt. Ook
schrijft de Buitengewoon Opsporingsambte-
naar (BOA) geen bekeuring uit. Wat is daarvan
de reden?
Hulpverleningsvoertuigen zijn vrijgesteld van de
plicht om een parkeerschijf te gebruiken.
Kan de gemeente de bekeuring nog intrekken
als ik kort na de overtreding contact opneem?
Nee, meestal niet. De BOA verwerkt de
overtreding direct digitaal. Dit systeem staat in
rechtstreekse verbinding met het CJIB.
Waarom is de bekeuring zo hoog? Ik vind het
bedrag niet in verhouding staan tot de
overtreding.
De bedragen worden vastgesteld door Het Rijk.
De gemeente heeft hierop geen invloed.
Ik heb bezwaar gemaakt, kan ik wachten met
betalen totdat uitspraak is gedaan?
Het maken van bezwaar geeft geen recht op
uitstel van betaling.
Ik vind het onzin dat ik een boete heb
gekregen. Niemand had er last van, andere
mensen stonden hier ook, het gebeurd zo
vaak.
De Boa heeft een zekere mate van beleidsvrij-
heid. Dit houdt in dat hij kan volstaan met een
waarschuwing of een bekeuring kan uitschrij-
ven. Wanneer hij reageert op een klacht of
vaker klachten ontvangt over overtredingen op
een bepaalde locatie, wordt altijd een bekeu-
ring uitgeschreven.
Wat doet de gemeente met de opbrengst van
de bekeuringen?
De gemeente ontvangt € 25 voor een parkeer-
overtreding en € 40 voor overige bekeuringen.
Als u meer informatie wenst, kijkt u dan op de
website van het CJIB, www.cjib.nl.
Bekeuringen
week 16 - 2013 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Openbare
vergaderingen
Commissie Samenleving
Dinsdag 23 april om 20.00 uur
Onderwerp:
• Stand van zaken: onderzoek Brede Welzijns-
organisatie
[1]
Commissie Bestuur en Financiën
Woensdag 24 april om 20.00 uur
Onderwerpen:
• Kadernota Communicatie 2013
[2]
• Presentatie/bijpraten erfpacht
[3]
• Presentatie Economische Beleidsvisie
[3]

Commissie Ruimte
Donderdag 25 april om 20.00 uur
Onderwerpen:
• Vaststellen Milieuprogramma 2013-2014
[4]
• Bestemmingsplan Reeuwijk-Dorp
[4]
• Vaststellen Bestemmingsplan Graaf Albrecht-
straat 57, Nieuwerbrug
[4]
• Presentatie systematiek Grondexploitatie
[3]
[1] Informerende bespreking
[2] Voorbereiding raadsbesluit
[3] Informerende presentatie
[4] Voorbereiding raadsbesluit
Algemene informatie raad en commissies
• Vaste agendapunten staan niet vermeld.
Vergaderstukken staan op onze website in het
raadsinformatiesysteem. U komt hier via het
‘Snel naar’ menu of via de tab Bestuur en
Organisatie > Raadsinformatiesysteem (RIS).
• Vergaderplaats: raadzaal gemeentehuis
• Wilt u inspreken in een vergadering of
raadsspreekuur? U vindt alle informatie onder
Bestuur en Organisatie > Vergaderingen >
Inspreken in raad en commissies.
• Raadsvergaderingen zijn ook live te volgen via
Bestuur en Organisatie > Vergaderingen >
Raadsvergaderingen live in beeld en geluid
Hoorzittingen
Bezwaarschriftencommissie
Dinsdag 23 april om 19.30 uur
Agenda:
• 19:30 uur: twee bezwaarschriften gericht
tegen de door Cyclus aangewezen aanbied-
plaats van de GFT minicontainers aan het
Treebord te Reeuwijk en nabij Gravin Jacoba-
straat 13 te Nieuwerbrug.
• 20:00 uur: besluit tot het instellen van
onverplichte fietspaden op de fietsverbinding
Fort Wierickeschans-Reeuwijkse plassen.
• 20:30 uur: oplegging van een last onder
dwangsom om het gebruik van de panden aan
de Wilhelminastraat 74, 76 en 82 te Bodegra-
ven ten behoeve van kamerverhuur te beëindi-
gen en beëindigd te houden.
De stukken van deze hoorzitting liggen een week
voorafgaand aan de hoorzitting ter inzage bij de
afdeling Concernondersteuning en -ontwikkeling.
Belangstellenden kunnen de hoorzitting
bijwonen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw mr. I. van der Geld, via
telefoonnummer (0172) 522 522.
Bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘City-Life’
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk maken ingevolge artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
het ontwerpbestemmingsplan ‘City-Life’ ter
inzage ligt. De inzageperiode is van donderdag
18 april 2013 tot en met woensdag 29 mei 2013
(6 weken).

Het plangebied is gelegen aan de Nieuwdorper-
weg 44 in Reeuwijk Dorp. Het betreft de locatie
van de voormalige discotheek City-Life, inclusief
het aansluitende parkeerterrein. Het bestem-
mingsplan maakt een herontwikkeling van dit
gebied mogelijk waardoor op deze locatie 10
woningen (inclusief de bestaande woning)
kunnen worden gerealiseerd.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een
ieder op de volgende wijzen ter inzage:
• digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl
• digitaal als pdf-bestand op www.bodegraven-
reeuwijk.nl > Wonen, leven en werken >
Plannen en Projecten > Reeuwijk-Dorp >
Bestemmingsplannen in ontwikkeling >
Bestemmingsplan City-Life
• op papier (inclusief de onderliggende stukken)
en digitaal tijdens de openingsuren in het
gemeentehuis in Bodegraven.
De bronbestanden van het bestemmingsplan
zijn beschikbaar gesteld op:
http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder
zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestem-
mingsplan, naar keuze schriftelijk of mondeling,
indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht
te worden aan de gemeenteraad van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401,
2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen
kunnen naar voren worden gebracht tijdens
openingstijden. Hiervoor dient een afspraak
te worden gemaakt met de afdeling Planont-
wikkeling en –regie via telefoonnummer
(0172) 522 522.
Vervolg
De gemeenteraad neemt een besluit over de
vaststelling van het bestemmingsplan waarbij de
eventueel ingediende zienswijzen zullen worden
betrokken.
Voorbereidingsbesluit Nieuwdorperweg 44 te
Reeuwijk-Dorp
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat de raad van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk op 10 april 2013 heeft besloten om op
grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke
ordening een voorbereidingsbesluit te nemen
voor de locatie Nieuwdorperweg 44 te Reeuwijk-
Dorp. De raad heeft daarbij bepaald dat het
verboden is om het gebruik van gronden of
bouwwerken binnen het gebied waarvoor het
voorbereidingsbesluit geldt, te wijzigen. Het
voorbereidingsbesluit treedt op 25 april 2013 in
werking.
Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 25 april
2013 voor iedereen op de volgende wijzen ter
inzage:
• digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl
• digitaal als pdf bestand inclusief de bijbeho-
rende stukken op www.bodegraven-reeuwijk.nl
onder de rubriek Wonen, leven en werken >
Plannen en projecten > Reeuwijk-Dorp >
Overige (ruimtelijke) plannen en projecten >
Voorbereidingsbesluit Nieuwdorperweg 44
• Op papier en digitaal tijdens openingsuren in
het gemeentehuis in Bodegraven (Raadhuis-
plein 1 te Bodegraven)
Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl

Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via
tel. (0172) 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
Openingstijden Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag: 09.00 - 20.00 uur
Bouw-en woningtoezicht
U kunt bouw- en woning toezicht als volgt
bereiken:
• Telefonisch: via de gemeente
(0172) 522 522. Afhankelijk van uw vraag
wordt u doorverbonden met de
Omgevingsdienst Midden-Holland
• Post: Omgevingsdienst Midden-Holland,
Postbus 45, 2800 AA Gouda
Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak
Vragen of klachten over afval
Bel tussen 7.30 en 17.00 uur met Cyclus,
tel. 0182 - 547 500

Afvalbrengstation (Cyclus)
Portugalweg 6, Bodegraven
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur
Spreekuur burgemeester en wethouders
U kunt een afspraak maken via het
bestuurssecretariaat, tel. (0172) 522 204
De bronbestanden van het bestemmingsplan
zijn beschikbaar gesteld op:
http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl
Bezwaar en beroep
Het is niet mogelijk om tegen het voorberei-
dingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te
stellen.
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen
haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
• Noordstraat 13: Verbouwen van een pand
(28-03-2013)
• Bourgondischelaan 31: Realiseren van een
uitbouw (28-03-2013)
• Lindehof 7: Plaatsen dakkapel (08-04-2013)
Reeuwijk
• Miereakker 24: Wijzigen van een gevel
(02-04-2013)
• Plas Gravekoop: Aanleggen natuurvriendelijke
oevers (02-04-2013)
• Plas Gravekoop nabij Lecksdijk 22: Aanleggen
natuurvriendelijke oevers (02-04-2013)
• Kievitsbloem 12: Wijzigen gevel (03-04-2013)
• Ronald Holstlaan 3: Vervangen vlonder
(05-04-2013)
• Van Staverenstraat 9: Plaatsen dakkapel
(06-04-2013)
Verleende vergunningen
Met tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
• Brugstraat 7: Verbouwen winkel (28-03-2013)
Reeuwijk
• Platteweg 26a: Bouwen glasopstanden en
een schermhal (28-03-2013)
• Moerweide 38: Wijzigen gevel (02-04-2013)
• Bronmos 19: Plaatsen dakopbouw
(22-03-2013)
• Reewal 23: Bouwen berging (08-04-2013)
Waarder
• Hof van Waarder 11: Plaatsen dakopbouw
(10-04-2013)
Driebruggen
• Laageind 45: Kappen leilindes (08-04-2013)
Verlengen beslistermijn
Tussen haakjes de datum van verzending.
Reeuwijk
• Oud Reeuwijkseweg 24-26: Bouwen varkens-
stal (03-04-2013)
Geweigerde vergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending.
Reeuwijk
• De Steupel 2: Plaatsen plantenkas
(26-03-2013)
Bezwaar of beroep tegen verleende omgevings-
vergunningen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de genoemde verzenddatum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus
401, 2410 AK Bodegraven. Zie de Toelichting,
onderdeel D.
Collegebesluiten
Gewijzigd besluit mandaat gemeente
Bodegraven-Reeuwijk
Op 26 maart 2013 heeft het college een
gewijzigd besluit mandaat behorende bij de
Huisvestingsverordening gemeente Bodegraven-
Reeuwijk 2013 vastgesteld. Met inwerkingtre-
ding van de huisvestingsverordening op 1 januari
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
Bezoek ook onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
Meer bekendmakingen

Gaat u weleens naar een evenement? Bereidt
u zich dan voor op mogelijke risico’s? Bij een
bezoek aan een evenement denkt u mis-
schien niet zo snel aan risico’s. Als er dan
iets gebeurt, weet u dan wat u kunt doen?
 
Wat zijn de risico’s?
De risico’s tijdens een evenement hebben vaak
te maken met de veiligheid of de gezondheid
van bezoekers. Tijdens een evenement kan
het erg druk worden en als het weer plotseling
verandert, dan willen mensen zo snel mogelijk
weg.
Wat kunt u zelf doen?
Voorafgaand aan het evenement kunt u
informatie (praktische zaken, tips) over het
evenement opzoeken. De meeste grote evene-
menten hebben een eigen website. Let ook op
bijzondere situaties en omstandigheden zoals
extreem warm weer. In dit geval kunt u zonne-
brandcrème, een petje en voldoende drinkwater
meenemen.
Wat doet de overheid?
Het is de taak van de organisatie van het evene-
ment maatregelen te nemen voor publieksveilig-
heid, brandveiligheid, beveiliging, nooduitgan-
gen, EHBO-voorzieningen, bereikbaarheid voor
hulpdiensten en om bezoekersstromen in goede
banen te leiden. Tijdens evenementen kunnen
hulpdiensten aanwezig zijn of in de buurt van
het evenement. Ook zijn zij vaak betrokken bij de
voorbereiding van het evenement.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u kijken op de risi-
cokaart, of op www.nederlandveilig.nl.
Hier kunt u vinden wat u kunt doen tijdens nood-
situaties.
(Het uitgebreide artikel is te vinden op de website)
Bezoekt u een evenement? Bereid u voor!
Nieuws
Kom meer te weten over...
Foto: Yvonne Vrijenhoek
Op donderdag 18 april neemt Hans Vroomen
afscheid als wethouder van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. Het bestuur is Hans zeer
erkentelijk voor zijn grote inzet en betrokken-
heid. Wij nodigen u uit voor zijn afscheidsrecep-
tie op donderdag 18 april van 17.00-18.30 uur in
de trouwzaal van het gemeentehuis.
Afscheidsreceptie
Hans Vroomen
Op woensdagavond 17 april om 20.00 uur
vindt een rondetafelgesprek (RTG) plaats over
duurzaamheid. Het gaat om de afronding van
het proces rondom de duurzaamheidvisie. De
gemeenteraad is initiatiefnemer en hecht veel
waarde aan de standpunten van inwoners,
marktpartijen en maatschappelijke partners.
De raad overhandigt alle informatie aan het
college voor de verdere uitwerking van de
duurzaamheidvisie.
Programma
• 19.30 Ontvangst met koffie
• 20.00 Welkomstwoord en inleiding door de
heer A. de Groot (voorzitter commissie Ruimte)
• 20.05 Toelichting door de heer C. van der
Kamp (burgemeester)
• 20.10 Inleidingen door de gespreksleiders
• 20.45 Workshops
• 21.45-22.00 Centrale terugkoppeling
• 22.00-22.30 Afsluitende discussie
Rondetafelgesprek duurzaamheid
Het Wijkteam Noord (Bodegraven-Noord en
Centrum) organiseert in samenwerking met de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Mozaiek
Wonen een tuinenwedstrijd. Het betreft het
gebied ten noorden van de spoorlijn in Bode-
graven. De doelstelling is om uw voortuin of de
voortuinen in uw straat in de periode tot eind
juni 2013 er zo mooi en verzorgd mogelijk uit te
laten zien.
Tuinenwedstrijd Wijkteam Noord van start
Nieuwdorperweg - Koningin Wilhelminastraat
• opnemen van het kruispunt Fokkerstraat
- Nieuwdorperweg - Koningin Wilhelminastraat
alsook het gedeelte van de Nieuwdorperweg
tussen de Raadhuisweg en Fokkerstraat in de
30 km/uur zone van Reeuwijk-Brug.
De verkeersbesluiten en de daarbij behorende
tekeningen liggen voor iedereen gedurende zes
weken na bekendmaking ter inzage in de
leeskamer van het gemeentehuis in Bodegraven.
 
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit een
bezwaarschrift indienen. Zie de Toelichting,
onderdeel A.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de heer Dolf Roodenburg, afdeling Realisa-
tie en beheer via het algemene telefoonnummer
(0172) 522 522.
week 16 - 2013 | www.bodegraven-reeuwijk.nl
communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
2013 is een aantal bevoegdheden uit de
verordening al gemandateerd aan het hoofd van
de afdeling Planontwikkeling en -regie, het
bestuur van de Woningcorporatie Mozaïek
Wonen en het bestuur van de Woningbouwver-
eniging Reeuwijk. Dit om uitvoering te kunnen
geven aan de Huisvestingsverordening Bodegra-
ven-Reeuwijk 2013. Met het gewijzigde besluit is
ook een aantal bevoegdheden uit de verorde-
ning gemandateerd aan het bestuur van de
Stichting Zorgpartners.
De regeling treedt in werking op 18 april 2013.
Een verwijzing naar het (gewijzigde) besluit kunt
u vinden op www.bodegraven-reeuwijk.nl onder
Actueel > Bekendmakingen > Collegebesluiten).
Mededelingen
Afsluiting Raadhuisweg Reeuwijk
Op 25 april is de Raadhuisweg in Reeuwijk ter
hoogte van de MFA afgesloten van 23.00 uur tot
uiterlijk 26 april 06.00 uur. Die nacht wordt een
verkeersdrempel aangelegd om het verkeer met
een lagere snelheid te laten passeren.
Verkeersbesluiten
Opheffen parkeerverboden en eenrichtings­
regime te Waarder
Het college heeft op 26 maart 2013 besloten tot
het:
• verwijderen van de huidige parkeerverboden
in de Prinses Beatrixstraat - Prins Bernhard-
straat - Prins Clausstraat - Koningin Juliana-
straat - Mr. P. v. Vollenhovestraat
• opheffen van het huidige eenrichtingsregime
in de Prins Clausstraat
• opheffen van de verplichte rijrichting linksaf
op de Koningin Julianastraat, welke ter hoogte
van het kruispunt met de Prins Clausstraat
van kracht is.
Fysieke afsluiting Fokkerstraat en aanpassing
kruispunt Fokkerstraat ­ Nieuwdorperweg te
Reeuwijk­Brug
Het college heeft op 2 april 2013 besloten tot
het:
• aanbrengen van een fysieke afsluiting voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer in de
Fokkerstraat door het plaatsen van inklapbare
paaltjes ter hoogte van de Fokkerbrug
• opheffen van de huidige geslotenverklaring op
de Fokkerbrug voor voertuigen die meer dan
10 ton wegen
• opheffen van de huidige voorrangsregeling ter
hoogte van het kruispunt Fokkerstraat -
Toelichting
A. Bezwaar Awb
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de dag van verzending van het besluit een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en ten minste
omvatten:
• naam en adres van de indiener
• een dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt, en
• waarom u het niet eens bent met het besluit
Eveneens is het voor belanghebbenden
mogelijk om bij de voorzieningsrechter bij de
Rechtbank ‘s Gravenhage, Sector Bestuurs-
recht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag een
voorlopige voorziening te vragen, indien zij
menen een spoedeisend belang te hebben.
Hiervoor is grifferecht verschuldigd. U kunt uw
bezwaarschrift sturen naar: College van
burgemeester en wethouders, Postbus 401,
2410 AK Bodegraven.
B. Beroep Awb
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de dag van verzending van een besluit of na
de dag van ter inzage legging beroep instellen
bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage,
Sector Bestuursrecht, Postbus 20302,
2500 EH Den Haag. Het beroepsschrift moet
worden ondertekend en ten minste omvatten:
• naam en adres van de indiener
• een dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt, en
• waarom u het niet eens bent met het besluit
Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een
afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, overlegd. U kunt een beroep-
schrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde website voor de precieze voorwaar-
den.
Eveneens is het voor belanghebbenden mogelijk
om bij de voorzieningsrechter van dezelfde Recht-
bank ‘s-Gravenhage een voorlopige voorziening te
vragen, indien zij menen een spoedeisend belang
te hebben.
C. Beroep Voorzieningenrechter
Het besluit treedt in werking na afoop van de
beroepstermijn, tenzij u binnen die termijn een
voorlopige voorziening aanvraagt bij de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage.
In beide gevallen moet u een bepaald bedrag
(grifferecht) betalen.
Beroep kan worden ingesteld door:
• belanghebbenden die eerder zienswijzen
hebben ingebracht over een ontwerpbesluit;
• belanghebbenden die het niet eens zijn met de
wijzigingen ten opzichte van een ontwerpbe-
sluit;
• belanghebbenden die redelijkerwijs niet in
staat waren hun zienswijzen in te brengen over
een ontwerpbesluit.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.
D. Bezwaar of beroep tegen verleende omge­
vingsvergunningen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de genoemde verzenddatum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus
401, 2410 AK Bodegraven. Als er eerder een
ontwerpbesluit van de vergunning ter inzage
heeft gelegen, dan kunt u geen bezwaarschrift
indienen. U moet dan binnen de termijn van zes
weken rechtsreeks beroep instellen bij de
Rechtbank ’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt geen beroep instellen als u gedurende
de termijn van terinzageligging van het
ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, tenzij u dat redelijkerwijs niet
kan worden verweten. Bij de gemeente kunt u
informeren of u tegen een verleende vergun-
ning bezwaar kunt maken of beroep moet
instellen. Een bezwaar- of beroepschrift moet
uw naam en adres bevatten, de datum en uw
handtekening, een omschrijving van de
betreffende vergunning en de motivering van
uw bezwaar of beroep. Bij een beroepschrift
moet zo mogelijk een kopie van de vergunning
worden meegestuurd.
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
schort in de regel de werking van de vergun-
ning niet op. Met andere woorden: de vergun-
ning waartegen u bezwaar hebt, mag dus
gebruikt worden. Als u dat niet wilt dan kunt u,
nadat u bezwaar heeft gemaakt of beroep
heeft ingesteld, om een voorlopige voorziening
vragen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank ’s-Gravenhage. U kunt een beroep-
schrift en een verzoek om een voorlopige
voorziening ook digitaal indienen bij de
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik-
ken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde website voor de
precieze voorwaarden.
Liefdesnestjes
De lente is aangebroken
en de vogels zijn druk in de
weer om ‘bouwmateriaal’ bij
elkaar te zoeken voor hun
nesten. Alles wat ze daarbij
tegenkomen, wordt vaak
gebruikt. Het liefst natuurlijk
materiaal dat voor het
grijpen ligt.
Kijk op Bodegraven 17 april 2013 - pagina 11
www.vandenheuvelelektro.nl
24-uurs storingsdienst:
06 51 102 541
Platteweg 40A • 2811 NA Reeuwijk
Tel. (0182) 52 26 77 • Mobiel (0651) 10 25 41
Stijlvolle én energie-
zuinige verlichting?
Natuurlijk kan dat
ook in uw bedrijf!
Uw verfspecialist voor de regio
Wij mengen GRATIS elke gewenste kleur op onze automatische mengmachines
hui s bodegraven
Tevens diverse soorten
glasweefsel, leverbaar
vanaf 1 m
2
en kwali-
teitsmuurverven in
elke kleur gemengd.
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 15 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
Bespaar nu tientallen euro’s
IN UW KLEUR GEMENGD
Offcieel dealer van o.a.
ROYAL BOTANIA • MANUTTI
TUUCI • D2C • FAST • TRIBU
GLOSTER • EGO PARIS
Kanaaldijk 30 | 2741 PA Waddinxveen
06 - 26 54 39 31 | www.buitenconcept.nl
Bijna 1500m showroom
met de nieuwste collecties
tuinmeubelen
Speciale Royal Botania Shop-in-Shop
Zusjes halen theater-
voorstelling Candy
naar evertshuis
De twee Bodegraafse zusjes van 10 en 12 jaar oud, Zoë en Femke, hebben allebei
diabetes type 1. Om iedereen te laten zien wat het is om levenslang met diabetes
te moeten leven, laten de twee meiden de theatervoorstelling ‘Candy’ naar het
Evertshuis komen. En ze hopen dat de juf, de meester, kinderen uit de klas,
familie; dus eigenlijk iedereen naar de voorstelling komt kijken.
Er is heel wat geld mee
gemoeid om zo’n voorstel-
ling op het podium van het
Evertshuis te laten spelen.
Daarom hebben de meiden
voor de komende weken
het één en ander georga-
niseerd om de benodig-
de tweeduizend euro bij
elkaar te krijgen. Inmiddels
hebben ze al een (klein)
deel van dat bedrag opge-
haald bij buurtbewoners en
familie.
spinningMarathon
Afgelopen zaterdag was er
tijdens de wedstrijd van
het eerste herenteam van
BZ&PC een loterij, waarvan
de opbrengst naar dit doel
is gegaan. En op 24 april
organiseren de meiden
onder de naam ‘4 Against
Diabetes’ een spinningma-
rathon bij het Green Health
Centre in Bodegraven.
Daarnaast zijn er ook wed-
strijdjes touwtjespringen,
wedstrijdjes opdrukken en
andere krachtsinspannin-
gen.
Het moet super gezel-
lig worden aankomende
zaterdag, want de meiden
hebben zelf de muziek uit
gekozen waarop er fink
gefetst kan worden. En
voor degene die het meeste
sponsorgeld binnenhaalt,
ligt een klein cadeautje
klaar. Aanmelden voor
de spinningmiddag kan
via tinosanne@msn.com.
Mocht er nou iemand zijn
die Femke en Zoë ook nog
graag willen sponsoren.
feestjes
Femke zit in groep acht
van de Speel en Werkhoeve
en Zoë in groep zeven van
de Goede Herderschool.
Wat doet het met deze twee
scholieren dat ze op jonge
leefijd te horen hebben
gekregen dat ze een chro-
nische ziekte hebben. Zoë
en Femke kunnen pre-
cies uitleggen wat er met
hun bloedsuikerspiegel in
hun bloed niet goed gaat.
Anders dan type 2 krijg je
type 1 niet door verkeerde
voeding of ouderdom. Het
is een vorm van diabetes
die je vooral op jonge leef-
tijd kunt krijgen.
Femke: “Je kunt er niet
beter van worden. Je moet
elke dag meten en prik-
ken. Met sporten kun je
soms niet meedoen. Het
is een vervelende ziekte,
maar ik kan er wel mee
leven.” Zoë: “Op een feestje
zie je anderen eten en ik
moet altijd uitrekenen
hoeveel koolhydraten er
in iets zitten.” Beiden laten
een klein kastje zien, dat
berekent hoeveel insuline
er moet worden gespoten,
zodat de bloedsuikerspie-
gel goed blijf als ze iets
eten. Femke: “Als je te hoog
zit mag je niet eten, maar
dat wil je wel graag.” Zoë
vertelt dat ze wanneer ze
te laag zit trillerig wordt.
“Met sporten ben je dan te
zwak om mee te doen. En
met toetsen, rekenen of zo
kun je niet meer naden-
ken.” Bij Femke duurt het
een half uur voor ze weer
gewoon mee kan doen, bij
Zoë maar liefst een uur.
CanDy
Niet iedereen begrijpt pre-
cies wat er met ons gebeurt
en hoe het is om ermee te
moeten leven. Daarom wil-
len ze graag dat iedereen
op zaterdag 1 juni, 20.00
uur naar het Evertshuis
komt om de voorstelling
Candy te komen bekijken.
Het moet een leuke voor-
stelling zijn die ontroert en
komisch tegelijk is. Kaar-
ten kosten € 2,50 (gratis
voor kinderen t/m 17 jaar
met diabetes).
Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen
Bibliotheek brengt boeken
thuis
Bibliotheek De Groene Venen brengt boeken thuis bij lezers
die door een lichamelijke beperking, langdurige ziekte of leef-
tijd niet in staat zijn de bibliotheek te bezoeken. Eens in de
drie weken worden de bibliotheekmaterialen thuisgebracht en
opgehaald. Behalve boeken heeft de bibliotheek ook andere
materialen, zoals cd’s, dvd’s en tijdschriften, die met deze ser-
vice thuis worden gebracht. Voor mensen met een verminderd
gezichtsvermogen is er bovendien een collectie grootletter-
boeken en een collectie luisterboeken. Na aanmelding voor de
Thuisservice komt een bibliotheekmedewerker op bezoek om
kennis te maken. Tijdens dat gesprek wordt besproken welke
boeken de voorkeur hebben en worden er afspraken gemaakt
over het bezorgen en ophalen.
www.bibliotheekdegroenevenen.nl
Kinderfeest
gaat dubbel
In de eerste week van
de zomervakantie wordt
traditiegetrouw het Kinderfeest
georganiseerd. Met dit verschil
dat het Kinderfeestprogramma
dit jaar dubbel gaat draaien.
Woensdag 24, donderdag
25 en vrijdag 26 juli is
er een ochtend- en een
middagprogramma. Kinderen
kunnen bij inschrijving kiezen
aan welk programma ze mee
willen doen. De organisatoren
vinden het Raadhuisplein
een fantastische locatie
voor het Kinderfeest, maar
in de tent passen niet meer
dan 250 kinderen. Elk jaar
moesten daardoor kinderen
teleurgesteld worden, dat
hoopt de organisatie met
het dubbele programma
te voorkomen. Het
ochtendprogramma is van
9.00 tot 13.00 uur en het
middagprogramma van 14.30
tot 18.30 uur. Inschrijven kan
vanaf begin juli via www.
kinderfeestbodegraven.nl.
Neem voor meer informatie
contact op met 0172-617214 of
info@kinderfeestbodegraven.nl
Bodegraafse
koren naar
Bonds korendag
Het Bodegraafs Vocaal
Ensemble en Zanglust reizen
aankomende zaterdag af naar
Rosmalen om deel te nemen
aan de Bondskorendag in
het Autotron. De Koninklijke
Bond van Zang- en Oratorium
verenigingen in Nederland
bestaat 125 jaar en heeft alle
aangesloten koren uitgenodigd
voor een grootste happening
ter ere van dit jubileum. Voor
de hele dag hebben zich nu
meer dan 2700 koorzangers
aangemeld. Zo’n 70 koren
doen mee met het festival-
gedeelte. Alle koorgenres zijn
vertegenwoordigd: van klas-
siek tot pop, van barbershop
tot levenslied. Het BVE zal
om 12.35 uur op het podium
verschijnen voor een optreden
van 20 minuten. Na het BVE
komt het Bodegraafse koor
Zanglust op het podium.
Ledenavond Vrouwen van Nu
Donderdag 18 april, 19.45 uur
Vrouwen van Nu afdeling Bodegraven-Reeuwijk organiseert een
ledenavond in ’t Anker. Tijdens deze avond komt Het Leger des
Heils vertellen over hun werkzaamheden. Ook worden de truien,
sjaals en mutsen getoond die de dames van de breiclub hebben
gemaakt voor het Leger des Heils. De avond wordt gehouden in
‘t Anker, Pastorieplein 2, te Bodegraven. Aanvang 19.45 uur.
Kijk op Bodegraven 17 april 2013 - pagina 12
Kijk op Reeuwijk
Een selectie van het nieuws uit de andere kernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; Driebruggen, Hogebrug, Reeu-
wijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel en Waarder. Zie www.kijkopreeuwijk.nl voor de volledige berichten en nog
meer nieuws uit deze kernen.
Jongerendienst ‘The Voice’
De Ark van Reeuwijk opent op zondag 21 april om 20.00 uur
haar deuren voor een bijzondere jongerendienst: ‘The Voice’.
Heb jij zelf een Voice? Of hoor je wel eens een stem van
binnen? Een stem die een weg wijst? In deze viering horen de
jongeren ook hoe dat bij Mozes ging, want ook Mozes hoorde
een Voice. Hoe die auditie verliep, is in de dienst te horen.
Dominee David van Veen zal in de dienst voorgaan en steeds
kort wat vertellen, maar er zijn ook allerlei YouTube filmpjes
en andere filmfragmenten met een interview met Armin van
Buuren en songs van Marco Borsato en U2. Ook een aantal
jongeren levert een verrassende bijdrage.
Drukte op rommelmarkt
Reeuwijk-Dorp
Op de rommelmarkt bij de NH-kerk in Reeuwijk-Dorp was
het afgelopen zaterdag druk. Veel bezoekers kwamen af op
de tweedehands artikelen, planten en voedingswaren. Om
15.00 uur kwam er een eind aan de geslaagde rommelmarkt
en konden de vrijwilligers de niet-verkochte zaken verzamelen
en opruimen. De opbrengst bedroeg 8.500 euro. De verkoop
van artikelen door de vrouwenvereniging leverde nog eens
2.700 euro op.
Teenage Party in Loose End
In jongerencentrum Loose End in Reeuwijk-Brug staat voor
zaterdag 20 april van 20.00 tot 24.00 uur een gezellig feest
voor tieners uit de omgeving op het programma. Tijdens dit
feest worden er verschillende soorten muziek gedraaid door
de Dj’s van ZD music. Heb je zin om met ons mee te feesten,
kom dan gezellig naar Loose End. Aan de bar is deze avond
geen alcohol te verkrijgen en de entree is € 1,00. Voor meer
informatie: www.loose-end.eu of 06-12839280.
Open tafel
In Kerverland in Waarder kijkt men weer uit naar een nieuwe
open tafel voor 55plussers uit Waarder, Driebruggen, Nieuwer-
brug en Bodegraven die op dinsdag 23 april om 11.45 uur
wordt georganiseerd. Op het menu staan groentesoep,
hamburger, patat en doperwtjes, afgesloten met een lekker
toetje. Compleet met een glas wijn of fris en koffie of thee kost
de maaltijd € 6,50. Men is vanaf 11.45 uur welkom. Aanmelden
bij Ben en Marijke van der Lugt, 0348-502659 of 06-40227933.
Heren BZ&PC boeken een
moeizame overwinning
Na de onnodige nederlaag van vorig weekend had BZ&PC in
eigen huis iets recht te zetten. Halverwege de wedstrijd keken de
heren echter nog tegen een achterstand aan en kwamen pas in
de 3e en 4e periode echt los. Met een 14-10 overwinning bleven
de punten in Bodegraven en komen promotiewedstrijden naar
het hoogste podium in zicht. In de eerste periode kwam de ploeg
nog wel op voorsprong, maar keek vervolgens al snel tegen een
achterstand aan. De ploeg liep verdedigend tegen veel persoon-
lijke fouten op en de gasten maakten daar dankbaar gebruik van.
Ook de man-meer situaties die de laatste weken prima liepen
haperden nu. Met een 4-2 achterstand begonnen de mannen aan
de tweede periode. Vanuit een man-meer vond BZ&PC de aan-
sluiting, maar WS Twente bracht het verschil snel weer op twee
doelpunten. De ruststand werd 6-5.
Ook in de derde periode keek BZ&PC lang tegen een achter-
stand aan. Daarna kwam BZ&PC verdedigend beter in het spel
en leek conditioneel de slag te winnen. Joost van den Burg kreeg
tot twee keer toe veel ruimte bij een man-meer en schoot beide
keren raak. De voorsprong gaf BZ&PC vertrouwen en de ploeg
liep uit naar een 10-8 voorsprong. De vierde periode was het ver-
zet van WS Twente gebroken. Met een 14-10 overwinning komen
de promotiewedstrijden dichtbij.
Beeld: Niels Rijsdam
Maar liefst 160 kinderen hebben vorige week woensdag bij
Hockey Club Reeuwijk Bodegraven tijdens het Margriet Lente
Toernooi de lente ingeluid. Nog nooit waren er zoveel kinderen
aanwezig. Hoewel het nog een koude lentedag was, bleek dit het
enthousiasme niet te temperen. Al een half uur voor inschrijving
stonden de eerste kinderen klaar. Ook niet-HCRB leden waren
van harte welkom. De kinderen hebben vijf wedstrijden van 10
minuten gespeeld. De gemixte teams met jongens en meisjes
waren aan elkaar gewaagd. Op het ene veld speelden de Hum-
mels, Kabouters en F-jes in de leeftijd van 6 t/m 7 jaar. Op het
andere veld speelden de E6 en E8 teams in de leeftijd van 8 t/m
10 jaar. Aan het einde van de dag werd voor beide groepen de
prijs voor meeste doelpunten uitgereikt. Ook waren er twee prij-
zen beschikbaar voor de prijsvraagwinnaars, alsmede de sporti-
viteitprijs en poedelprijs. Het was een lange sportieve middag met
een mooie afsluiting. Een mooi begin van de lente. www.hcrb.nl
Beeld: Iowah Jansen
Vriendenschaar
schoolkorfaltoernooi 2013
Korfbalvereniging Vriendenschaar organiseert op woensdag-
middag 24 april het schoolkorfbaltoernooi, gesponsord door de
Rabobank. Het toernooi is voor leerlingen uit de groepen 3 en
4 van de basisscholen in Bodegraven. Van 13.00 tot 16.30 uur
zullen de teams gaan strijden om de felbegeerde bekers. De
wedstrijden worden gespeeld op het sportveld van Vrienden-
schaar aan de Groene Zoom in Bodegraven. Voorafgaande
aan het toernooi zal er op maandagavond 22 april van 18.30
tot 19.30 uur nog een training zijn op het veld van Vrienden-
schaar. Alle deelnemende kinderen kunnen hier onder leiding
van de korfbaltrainers de korfbaltechnieken nog oefenen als
voorbereiding op het toernooi. Vriendenschaar hoopt weer
vele enthousiaste sporters, toeschouwers en supporters te
mogen begroeten en iedereen is van harte welkom om te
komen kijken.
Rommelmarkt Waarder voor
drie goede doelen
Net als voorgaande jaren vindt op zaterdag 20 april van
10.00 tot 15.30 uur rond de Hervormde Kerk in Waarder een
rommelmarkt plaats. Er is weer een keur aan zaken te koop
en er zijn allerhande versnaperingen. Voor de kinderen is er
snoep scheppen, een springkussen, grabbelton, nieuw en
tweedehands speelgoed en nog veel meer. Bij de verloting
maakt men kans op een prachtige barbecue, een volle
boodschappenmand of een leuke traptrekker voor de kinderen.
De opbrengst van de rommelmarkt komt ten goede aan de
TFC van familie van der Lee (Thailand), St. Oases (Zuid-Afrika)
en Evangelisatiepost Horst.
Bodegraven onderuit
Bodegraven is er niet in geslaagd om bij het Delftse Full Speed
punten te pakken. Er werd met 3-2 verloren. Bodegraven blijft
door dit verlies staan op een plek die de club aan het einde van
het seizoen veroordeeld tot het spelen van nacompetitie. Bode-
graven kwam na 15 minuten op voorsprong komt. Frank Veelen-
turf wordt diep gestuurd en vindt in het strafschopgebied Dylan
van Oord. Van Oord werkt de vervolgens met de hak het doel in.
Na een half uur spelen is Bodegraven heel dichtbij verdubbeling
van de voorsprong. Frank Veelenturf bedient Martijn Morsink, die
zijn schot vervolgens op de lat uit elkaar ziet spatten.
In de 35ste en 38ste minuut krijgt Bodegraven pijnlijk de deksel
op de neus. De voorspong wordt omgebogen in een 2-1 ach-
terstand. Vol goede moed ging Bodegraven in de tweede helft
vervolgens op zoek naar de gelijkmaker. Al na 5 minuten was het
echter Full Speed dat het net wist te vinden. Een gepareerd schot
door Thierry Rietveld kan door een attente aanvaller van de thuis-
ploeg simpel worden ingetikt. Toch gaf Bodegraven niet op. Frank
Veelenturf kreeg even later de kans om Bodegraven weer in de
wedstrijd te krijgen. Hij kreeg de bal met wat geluk mee en ging
alleen op de doelman af, maar zijn lage schuiver wordt gestopt.
Een kwartiertje later is het wel raak, Frank Veelenturf wordt in het
strafschopgebied neergehaald en vanaf de penaltystip is Kevin
Duthler foutloos. Full Speed zakt vervolgens in en loert op de
counter via twee snelle en behendige aanvallers. Dit leidt een
aantal keer tot hachelijke momenten voor het doel van doelman
Rietveld. Bodegraven valt wel aan maar tot hele grote kansen
leidt dit niet. Het blijft dan ook 3-2.
Twee dagen bazaar WDS
Eind april vindt de jaarlijkse WDS bazaar plaats. Op vrijdag
26 april van 19.00 tot 21.00 is iedereen welkom op de jeugd-
bazaar. Altijd prijs! De dag daarna, zaterdag 27 april, zal de
bazaar voor iedereen toegankelijk zijn vanaf 21.00 uur. Over-
dag worden al enkele ronden Rad van Avontuur gedraaid,
maar ’s avonds barst het spektakel echt los met diverse spel-
len. De organisatie rekent op een hoge opkomst.
Afsluitende Xplore-dienst
Zondag 14 april, 18.30 uur
Het seizoen van de Xplore-groepen catechese loopt al weer ten
einde. In de afsluitende dienst laten de groepen zien wat ze heb-
ben geleerd en wat ze hebben gedaan. Iedereen is uitgenodigd
om de dienst in de Salvatorkerk mee te vieren. Muzikale mede-
werking wordt verleend door Teens4Fun onder leiding van Mieke
Brusse. Voorganger is Ivanka Druijf- den Hoedt met bijdragen van
de Xplore-groepen.
Overvol Margriet Lente Toernooi hockeyclub
Kijk op Bodegraven 17 april 2013 - pagina 13
Meer woonplezier en minder werk in huis, alles
nieuw en gelijkvloers, meer veiligheid en privacy,
vrijer uitzicht en geen tuinonderhoud, alle rust
en toch niet eenzaam, op uzelf maar met zorg
naast de deur: dat is wonen in De Goede Ree 2.
Verkoop uw (te) grote huis met bewerkelijke tuin, ga fjner wonen en hou een
mooi bedrag over om leuke extra dingen van te doen. Kies voor een appartement
in complex De Goede Ree 2 aan de Poelruit in Reeuwijk. Speciaal ontwikkeld voor
mensen die na een leven van hard werken riant willen gaan genieten. Aan alles is
gedacht: ruimte, rust, comfort en luxe. In de ondergrondse garage heeft uw auto
zijn eigen plek. U heeft er ook een ruime berging. Naast het gebouw is een lig-
plaats voor uw sloep beschikbaar. De Goede Ree 2 is inpandig verbonden met Zorg-
centrum Ravenhorst waar u -nu of in de toekomst- gebruik kunt maken van de daar
geboden faciliteiten. Kortom, De Goede Ree 2 is de beste plek om uw nieuwe toe-
komst te beginnen.
De Goede Ree 2 in Reeuwijk
Appartementen vanaf c399.000,- v.o.n.
DE
GOEDE
REE
2
Kantoor Reeuwijk
Zoutmansweg 12
2811 ES Reeuwijk
Telefoon
0182 - 39 42 00
E-mail
reeuwijk@dupree.nl
Zaterdag 20 april Informatie-ochtend
Bekijk de ingerichte modelwoningen
U bent welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Afspraak maken is niet nodig.
Adres: De Goede Ree 1, Poelruit, Reeuwijk
Schikt 20 april u niet? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek met een van onze makelaars of kijk op www.degoederee.eu
Kijk op Bodegraven 17 april 2013 - pagina 14
Kijkertjesbon
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon.
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje.
Naam: ..................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor die-
genen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk en
Kijk op Bodgraven wonen. Maximale waarde van het te koop
gevraagde of aangebodene € 110,-. De prijs moet vermeld worden.
Maximaal één Kijkertje met per adres per week. Kijkertjes die niet
aan bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling
genomen. Let op: in een Kijkertje kunnen geen diensten worden
gevraagd of aangeboden.
Deze bon opsturen naar:
- Kijk op Bodegraven, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leeste-
kens):
- kijkertjes@kijkopbodegraven.nl (verplicht naam en adres ver-
melden)
U kunt de bon ook afgeven bij:
- ‘t Ouwe Pakhuis, Bouwsteeg 2, Bodegraven
Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De Kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui-
tingsuur af te wijken.
Oplage: 9.000 exemplaren
Verspreidingsgebied: Bodegraven,
Nieuwerbrug, Meije, Zwammerdam
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Bodegraven is een handels-
naam van Graficelly B.V.
Hoofdredacteur:
Lianne van der Made
Tel. 06-20919266
redactie@kijkopbodegraven.nl
Redactiemedewerkers:
Anneke Agterberg, Margon van den
Berg, Wim de Boevère, Jeroen Kok,
Ruud Kooistra, Pancras Kuipers,
Marlien van Leeuwen, Narda Rebel,
Bert Verver, Karin Wagter

Inleveren kopij:
Uiterlijk maandag 09.00 uur. Over-
name artikelen toegestaan met
bronvermelding: Kijk op Bodegraven
Advertenties:
Reservering vóór maandag 12.00
uur. Daarna kan plaatsing niet gega-
randeerd worden. Informatie over
tarieven en aanleveren via
Sander de Otter, Tel. 0182-399266
verkoop@kijkopbodegraven.nl
Elly de Knikker, Tel. 0182-399266
advertentie@kijkopbodegraven.nl
of op www.kijkopbodegraven.nl
Druk:
Rodi Rotatiedruk, Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding
Bodegraven 0172-615588
Bereikbaar tijdens kantooruren.
bezorging@kijkopbodegraven.nl
Colofon
Kijk op Bodegraven • Leeghwaterstraat 15-07 • 2811 DT Reeuwijk
Telefoon 0182-399266 • Web www.kijkopbodegraven.nl
Kijkertjes
• t.k. 2 Hartman verstelbare
tuinstoelen+kussens wit € 20,-
tel. 0182-394394
• gevr. klein bootje voor kinderen om
in de sloot te spelen, b.v. Bic max.
€ 100,- tel. 06-28550291
• t.k. buggy nieuw rood+blauw € 25,-
tel. 0172-611187
• t.k. internetkabel 20 meter nieuw
€ 5,- tel. 06-43583323
• t.k. fetshoes voor vliegtuig of trein
€ 25,- tel. 0182-393917
• t.k. Koga Miyata valleyrunner
21 versn. i.pr.st. € 110,-
tel. 06-57951510
• t.k. zw. omafets i.g.st. € 85,-
tel. 0182-394381
• t.k. HP Photosmart printer 7660
kan foto’s printen ZND PC € 20,-
tel. 06-21808627
• t.k. bedbodem latten 90x220 cm
verstelb.hoofd- en voeteind € 25,-
tel. 06-42855473
• gratis af te halen pol. bootje 3x 1,2
m. opknapper tel. 06-20861091
• t.k. multiluifel touring uitn. zijwan-
den diep 240 omloop 875 € 95,- tel.
06-21867566
• t.k. legergroene snowboots mt 34
€ 5,- tel. 06-21242987
• t.k. campingbedje donkerblauw wei-
nig gebr. € 15,- tel. 06-23173400
• t.k. paspop van textiel/hout € 10,-
tel. 06-42038639
• t.k. jongenszwembroeken zgan 3 st.
2 van O’Neil 152/158 in een koop
€ 10,- tel. 06-53916162
• t.k. buffetkast Deens grenen zeer
goed onderhouden € 80,- tel. 0182-
396079
• t.k. rieten kuipstoeltje zgan € 7,50
tel. 0182-392915
• t.k. Sparta sportieve damesfets
7 versn. € 99,- tel. 0348-501965
• t.k. collectors item Sola zilver 1945
Avro lepelbekertje en Avro asbak
€ 20,- tel. 0182-393094
• t.k. Gazelle trendy damesfets
4 versn.+verlichting € 70,- tel. 0182-
392987
• t.k. chemisch toilet Thetford super-
schoon i.z.g.st. voor tent/tuinhuis
€ 35,- tel. 0172-612773
• t.k. Cornelis de Houtman
waterscoutingblouse mt 176 met
zeeverkennerstok, das, koord € 30,-
tel. 06-22920592
• gratis af te halen goedwerkende
kleuren tv 36 cm tel. 0182-393671
• t.k. leuke meisjesfets Gazelle
24 inch 6-9 jr € 25,- tel. 0172-650553
• gevr. no.1+3 jaargang 5 uit 1968
van personeelsblad De Band van
Andrélon tel. 0172-613955
• t.k. donzen dekbed 140x210 als
nieuw € 50,- tel. 0172-618320
• t.k. Romer autostoel grijs vanaf
9 mnd tot 4 jaar € 20,-
tel. 06-30443526
• t.k. directiebureau l.210cm,
br.100cm met zijblad+2 kastjes
puntgaaf € 100,- tel. 0172-612651
• t.k. hoek tv-kast lichteiken en CD-
standaard € 30,- tel. 0172-614407/06-
30240681
• t.k. keyboard Yamaha psr-47 + stan-
daard € 50,- tel. 0172-617569
• t.k. l. eiken babybadmeubel met
plateaus € 25,- tel. 0172-613109
• t.k. kinderbureau blank hout 4 la-
tjes 73x120x60 cm € 30,- tel. 0172-
614357/06-19935045
• t.k. picknicktafel € 20,- 2 gelakte
weikuipen a € 20,- tel. 06-51627255
• gevr. gasstel of fornuis met electr.
of gasoven goede staat tel. 0172-
614482
• gratis op te halen doos reisgidsen
div. landen, steden, div. talen
tel. 0182-301518
• heeft iemand mijn zilveren grote
oorring gevonden omg. Jumbo tel.
06-38528969
• t.k. 10 nieuwe multomappen wit 4
rings € 3,- tel. 0182-393271
• t.k. paarse Batavus damesfets
€ 15,- tel. 06-18653340
• t.k. gevraagd telescopische loop-
stokken voor lengte 160 cm tel. 0348-
688362
• gevraagd nagellakzegels van de
Plusmarkt tel. 06-10680685
• t.k. wandelende takkeneitjes 10 cent
p.st. tel. 0348-467225
• t.k. halterbankje € 10,-
tel. 06-39400434
Bent uw ook het schilderen zat en wilt u ook wel eens tijd
hebben voor iets anders, zoals vaker naar het strand, reizen
of zomers in de tuin of op het balkon zitten, kies dan voor
kunststof kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen van WEKU!
Botter 9 [Rijnhoek] I 2411 NM Bodegraven
T 0172 617094 I F 0172 618584 I www.weku.nl I info@weku.nl
WEKU KUNSTSTOF KOZIJNEN
Sinds 1985
zijn we al
een vertrouwd
adres voor
uw kunststof
kozijnen, ramen,
deuren en
dakkapellen.
kunststof
kozijnen
ramen
deuren
rolluiken
dak-
kapellen
rijnstreek veteranen
kampioen
Na het samenvoegen van het derde en vierde elfal
tot een groot veteranenteam zijn de mannen
kampioen geworden van de tweede klasse. Voor het
eerst in de geschiedenis van de club, is er een
veteranenteam kampioen geworden.
Met veel clubs uit de omge-
ving werd een mooie en
sportieve competitie uit-
gevochten. Op 13 april was
de dag dat het echt kon
gebeuren. Leider Jan Boers
beschikte over alle spelers
en dat resulteerde in acht
wisselspelers op de bank.
Eigenlijk werd de wedstrijd
in de eerste helf al beklon-
ken en konden de voorbe-
reiding voor het feestje al
van start gaan. Na negentig
minuten heerlijk voetbal-
len in het vriendenteam
foot vaste scheidsrechter
Martien Kaptein af. Met
veel gejuich van de toe-
schouwers kon het feest
losbarsten. Het bestuur
van VV De Rijnstreek had
gezorgd voor een lekker
hapje en een drankje en
uiteraard mochten bloe-
men en de beker niet ont-
breken. Meteen na afoop
mochten de veteranen
van de club op de platte
kar door het dorp, wat een
prachtige tafereel oplever-
de. Nieuwerbrug stond voor
eventjes op zijn kop. Na de
tocht stond de muziek op
volle kracht en werd er nog
een fink feestje gebouwd.
Schaakteam
promoveert
Het eerste schaakteam
van Bodegraven-Reeuwijk
promoveert naar de eer-
ste klasse van de Leidse
Schaakbond. Een fraaie
5,5-2,5 zege tegen de
vertegenwoordigers van
Philidor Leiden maakt aan
alle twijfel een einde. Al na
40 minuten kon de eerste
winst worden ingeboekt,
toen Jo Kloprogge een
kamikaze aanval op zijn
Siciliaanse positie afsloeg
en de stelling van zijn
tegenstander ontmantelde.
Daarna volgden enkele
remises, tot Jan Duinisveld
twee centrumpionnen door-
drukte en het tweede volle
punt binnenbracht. Een
remise van Wilco Cusee
na heel wat verwikkelingen
stelde de winst veilig. Leen
de Jong zorgde voor de
kers op de taart door ook
de winst te pakken. Geen
enkele partij ging verloren.
Vriendenschaar trekt aan het
kortste eind
Vriendenschaar heeft zaterdag 13 april haar derde veldwedstrijd
met één punt verschil verloren. In Wijk bij Duurstede werd het
11-10 tegen Viking. Voor de vierde keer dit seizoen troffen de
ploegen elkaar. De eerdere ontmoetingen resulteerden in leuke
en gelijkopgaande wedstrijden, waarbij Vriendenschaar nog maar
één keer een wedstrijdpunt liet liggen. In de eerste tien minuten
was het echter Viking dat steeds de voorsprong pakte. Pas na
een kwartier wist Vriendenschaar voor het eerst de voorsprong te
bemachtigen. Via een goed uitgespeelde korte kans bracht Anita
Koster de stand op 3-4. De rest van de eerste helft bleef Vrien-
denschaar het beste van het spel houden. Toch wist Vrienden-
schaar de voorsprong niet verder uit te bouwen en werd er gerust
met een 7-8 voorsprong. In de 2e helft bleef Vriendenschaar veel
kansen creëren, maar door te verzuimen de kansen af te ronden
wist de thuisploeg de stand naar 11-8 in het eigen voordeel om te
buigen. Vriendenschaar knokte zich nog terug in de wedstrijd via
een slotoffensief. Met nog 5 minuten op de klok werd het via een
afstandsschot van Ron Koster nog 11-10. In de laatste minuten
bleef de score helaas ongewijzigd en verloor Vriendenschaar dit
seizoen voor de eerste keer van Viking. In de volgende wedstrij-
den zal de scherpte terug moeten keren wil Vriendenschaar haar
goede positie in de middenmoot behouden. In verband met de
zaalfinales volgende week zal Korbis op 27 april de eerstvolgen-
de tegenstander zijn.
Diplomazwemmen
Op woensdag 10 april hebben onderstaande kinderen hun
zwemdiploma A behaald: Progress Westerink; Jaelynn Bastiaans;
Rosalie Sophie Spies; Estée Walraven; Tess Bakker; Fieke
van Vliet; Sara Issmaili; Yara van der Willik; Babet Domburg;
Julia Lewna; Lottie de Vries; Jens Zaal; Lisa de Reuver; Dafina
Dimitric; Charlene Both; Janine Hesseling; Roos Stoppelenburg;
Christel Notenboom; Wout van Wolven; Senna Hendriksen;
Matthijs Cromwijk; Melina Kwinkelenberg; Merel van Zoest en
Nina Baars.
Kijk op Bodegraven 17 april 2013 - pagina 15
2.
98
2.
26
2.
09
J.
65
J.
98
J.
J8
J.
29
J.
09
2.
J0
J.
57
2.
09
2.
09
J.
49
2 fl£SS£N
2 S1UkS
!50 CkAM
U betaaIt veer een kiIe 6 6.67
·. .- · -·.
·. .· ·,·- .·-
MAXlMAAl 4 D£I£lfD£
AAN8l£DlNC£N Þ£k klAN1
0Þ=0Þ
£Lk£ ZDNDAC DP£N !6.00 - !9.00 uur
C!000 Langerak kaadhuispIein
8odegraven
C!000 Langerak 8roekveIden
8odegraven
Dpeningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
Dpeningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
£Lk£ kDDPZDNDAC DP£N !2.00 - !8.00 uur
Week !6 20!3
Aanbiedingen zi|n alleen geldig van woensdag I7 I]m
dinsdag 23 april 20I3. Pri|swi|zigingen, drukIouIen en
uiIverkochI voorbehouden. Aanbiedingen zi|n nieI
besIemd voor grooIverbruikers en]oI wederverkopers.
CaIvé partysauzen
a||e varianten
2 f|essen à 250 m|
Alle ccmbinoties mcgelijk
kebinsens fruitsheet
fruitdrink
a||e varianten
set 4 f|es|es à 200 m|
Uw £igen 8akker
creissants
choco|ade, ham kaas,
kaas of roomboter
Mera kreketten, bitterbaIIen,
frikandeIIen xtra ef hamburgers
uit het vriesvak
pak 4-J2 stuks
C!000 kipfiIetbIekjes
ef -reepjes
nature|
C!000 8eerenbeenham
per J00 ¿ram
C!000 8recceIi
750 ¿ram
Deuwe £gberts
sensee keffiepads
re¿u|ar, dark roast,
extra dark of mocca
zak J4 stuks
02
!00 0!
94
29
87 46 50
Crisis en de koopkracht daalt?
Niet als u koopt bij
Kringloopwinkel Bodegraven!
Loop eens binnen bij
de kringloopwinkel, 400 m2
snuffelplezier met veel leuke en
soms unieke verzamelobjecten,
retro spulletjes voor uw interi-
eur, kleding, speelgoed, boeken
en meubeltjes. Alles in goede
staat en tegen scherpe prijzen.
Kringloopwinkel
Bodegraven
Willemstraat 49 b
2411 CP Bodegraven
www.kringloopwinkel-
bodegraven.nl
Openingstijden:
Ma 13.00 tot 17.00 uur
Di t/m do 09.00 tot 17.00 uur
Vr 09.00 tot 21.00 uur
Za 09.00 tot 17.00 uur
rohda’76 tankt zelfvertrouwen
voor spannend slot
Met een klinkende 5-1 overwinning op Zwammerdam bewees Rohda’76 zichzelf
een uitstekende dienst. Door de verdiende driepunter op Damme blijven de
Bodegravers nadrukkelijk in beeld voor de derde plaats in de eindrangschikking.
Een plek die een ticket oplevert voor deelname aan de nacompetitie.
Al royaal voor aanvang
van de derby heerste er
een uitgelaten sfeer op
sportpark De Broekvelden.
De activiteitencommis-
sie van Rohda’76 greep het
toch al interessante afche
van deze broederstrijd aan
om er nog wat feestelijkhe-
den aan toe te voegen. Dit
met als doel extra geld in
het laatje te brengen voor
de fnanciering van twee
nieuwe kleedkamers.
Aanvankelijk leek Zwam-
merdam het Rohda-feestje
te verstieren. Na amper 60
tellen namen ‘de groenen’
brutaal de leiding door Toi-
ne Kremer, 0-1. “We raak-
ten door die snelle achter-
stand niet in paniek en dat
is de verdienste van deze
ploeg,’’ prees Koos Dis-
seldorp de weerbaarheid
van zijn jeugdige elfal. De
coach zag zijn volgelin-
gen nog in de eerste helf
orde op zaken stellen. Eerst
zorgde Pascal Hellinger-
werf voor 1-1. En na een
aanval uit het boekje kopte
Arnoud Troost de thuisclub
naar 2-1. Niet minder fraai
was de pegel waarmee
de jonge aanvoerder Tim
van der Werf de 3-1 op het
score bord schilderde.
In de tweede helf consoli-
deerde Rohda’76 de voor-
sprong en gaf die met twee
doelpunten van Arnoud
Troost nog wat extra glans,
5-1. Komende zaterdag
speelt Rohda’76 weer in
eigen omgeving. Dan komt
Oegstgeest naar Bode-
graven. Ook die wedstrijd
begint om 14.30 uur.
Beeld: Kees van der Wilk
Waterpolosters terechte
kampioenen
In een vol zwembad De Kuil hebben de dames van BZ&PC laten
zien dat zij de terechte kampioenen zijn van dit seizoen in de eer-
ste klasse district. Met een 12-7 overwinning op Alkemade 1 was
BZ&PC duidelijk de hele wedstrijd de betere ploeg, maar Alkema-
de gaf de drie punten niet zomaar uit handen. De Bodegraafse
begonnen de wedstrijd meteen erg fel waardoor zij met 4-1 voor-
sprong de eerste periode afsloten. Na een iets zwakkere periode,
waarbij de verdediging een paar steekjes liet vallen, kwam Alk-
emade terug in de wedstrijd en werd de tweede periode met 5-4
afgesloten. In de daarop volgende periode, wist de tegenstander
de overtal situaties goed te benutten waardoor het spannend
bleef en beide teams weer op gelijke hoogte kwamen (7-7). Het
publiek ging in het begin van de laatste periode massaal achter
de dames van BZ&PC staan door nog meer lawaai te maken en
de dames aan te moedigen. Dit gaf de meiden extra energie en
liepen ze uit naar 12-7. Deze kampioenswedstrijd in eigen huis
was tevens ook de laatste thuiswedstrijd voor Marjan van Eijk en
Wendy van der Neut. De twee ervaren waterpolodames stop-
pen er na dit seizoen mee, in de wedstrijd tegen Alkemade waren
zij zeer belangrijk voor het team met hun mooie doelpunten en
het aansturen van de jonge dames. BZ&PC zal deze ervaren
speelsters zeker missen volgend seizoen. Dames 1 heeft dit hele
seizoen buiten de waterpolotrainingen ook twee keer per week
gebruik mogen maken van de fitnessapparatuur bij Green Health
Center. Dit werd zeker terug gezien gedurende het hele seizoen,
fysiek waren de dames in topvorm. De Bodegraafse dames zijn
klaar voor de tweede klasse Bond.
Beeld: Niels Rijsdam
Visuitzetting
in Groote
Wetering
De Bodegraafse Hengel-
sport Vereniging heeft
tijdens de algemene
ledenvergadering op
11 april Herman Geers
met algemene stemmen
herkozen tot voorzitter van
de vereniging. Verder is
besloten dat de vereniging
kweekvis gaat uitzetten in
het water rond bedrijven-
terrein Groote Wetering.
Afgelopen maandag is zijn
de eerste circa 2.000 Win-
des uitgezet. Bij een goed
broedseizoen zullen in juni
ook 2.000 kleine snoekjes
worden uitgezet.
Kijk op Bodegraven 17 april 2013 - pagina 16
DE
GOEDE
REE
1
Schikt 20 april u niet? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek met een van onze makelaars of kijk op www.degoederee.eu
Kantoor Reeuwijk
Zoutmansweg 12
2811 ES Reeuwijk
Telefoon
0182 - 39 42 00
E-mail
reeuwijk@dupree.nl
Zaterdag 20 april Informatie-ochtend
Bekijk de ingerichte modelwoningen
U bent welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Afspraak maken is niet nodig.
Adres: De Goede Ree 1, Poelruit, Reeuwijk
Van harte welkom in
uw riante appartement
Appartementencomplex De Goede Ree 1 is bijna klaar. Eind april kunnen
de kopers verhuizen naar de Poelruit in Reeuwijk. Daar gaan ze genieten
van alles wat deze appartementen zo bijzonder maakt. Ruimte en rust.
Comfort en luxe. Stijl en gemak. Veiligheid en privacy. En de zekerheid
dat ze, nu of in de toekomst, gebruik kunnen maken van Zorgcentrum
Ravenhorst, waar De Goede Ree 1 mee is verbonden.
Lijkt u dat ook wel ideaal om zo te wonen? 4 van de 19 appartementen
zijn nog te koop.
Kom zaterdag 20 april naar de informatie-ochtend en bekijk
de twee modelwoningen.
De makelaars van Dupree adviseren u ook graag over
de verkoopmogelijkheden van uw huidige woning.
De Goede Ree 1 in Reeuwijk
Appartementen vanaf c390.000,- v.o.n.