KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PEPERIKSAAN AKHIR TILAWAH DAN TAFSIR AL-QURAN NO. KOD: PQE3101 ANGKA GILIRAN: _____________________ PUSAT: _____________________________ ARAHAN KEPADA CALON 1. Kertas soalan ini mengandungi TIGA bahagian. Bahagian A : 20 soalan objektif Bahagian B : 4 soalan struktur Bahagian C : 3 soalan esei 2. 3. Jawab SEMUA soalan dalam Bahagian A dan B, Bahagian C jawab DUA soalan sahaja. Jawab: Bahagian A pada kertas jawapan Bahagian B pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan Bahagian C pada kertas jawapan yang disediakan Semua kertas jawapan hendaklah diikat bersama-sama halaman depan ini dan diserahkan kepada pengawas apabila masa ujian tamat. Kertas jawapan yang tidak dihantar setelah tamat masa ujian tidak akan diperiksa 5. 6. Kertas soalan ini akan dikutip apabila masa peperiksaan tamat. Masa tambahan 10 minit diberikan untuk calon membaca soalan sebelum menjawab. UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA NO. SOALAN/ MARKAH 1 – 20 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b TARIKH: MEI 2010 MASA: 2 Jam 30 minit

4.

BAHAGIAN A 20 markah B 40 markah C 40 markah

JUMLAH

1

2

3

JUMLAH KESELURUHAN

KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 14 MUKA SURAT BERCETAK DAN SEHELAI KERTAS SARANAN JAWAPAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PEPERIKSAAN AKHIR TILAWAH DAN TAFSIR AL-QURAN NO. KOD: PQE3101 ANGKA GILIRAN: _____________________ PUSAT: _____________________________ TARIKH: MEI 2010 MASA: 2 Jam 30 minit

KERTAS SARANAN JAWAPAN BAHAGIAN A ARAHAN KEPADA CALON : Hitamkan pada jawapan pilihan anda

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

=A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A=

=B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B=

=C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C=

=D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D=

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

=A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A=

=B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B=

=C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C=

=D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D=

 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful