NIK HASSAN BASRI BHNA KADIR PENSYARAH KANAN FAKULTI BAHASA TARIKH : 9 Feb 2011

ƥTranskripsi ƥTranskripsi fonetik ƥTranskripsi fonemik
Transkripsi Fonetik

ƥTranskripsi fonetik dikenali juga sebagai transkripsi sempit, iaitu pengkaji memberi
lambang fonetik setepat-tepatnya dan terperinci yang merangkumi lambang koartikulasi seperti lambang pembibiran, penyengauan, nasalisasi, perengkungan, penglelangitkerasan dan glotalisasi. Transkripsi Fonetik

ƥLambang-lambang koartikulasi bagi pembibiran ialah [w], penyengauan atau dikenali juga sebagai nasalisasi dan lambangnya ialah [ ], perengkungan [ L, d, z ], penglelangitkerasan [ j ] dan glotalisasi atau pengglotisan lambangnya ialah [?]. ƥLambang permulaan ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonemik ialah / # ƥLambang akhiran ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonemik ialah #/ ƥLambang permulaan ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonetik ialah [ # ƥLambang akhiran ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonetik ialah
fonemik ialah // #]

ƥLambang jeda atau hentian sebentar bagi ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi

transkripsi fonemik tersebut ke bentuk tulisan rumi. tanda soal. ƥ Tiada penggunaan huruf besar. tanda seru. Contoh 1 Transkripsi Fonetik mԥ pԥlan hala wtuwju pwrogram transwformãsi kԥraʆa?an gtp dԥŋãn tekad unwlakukan pԥ to? tԥrus mԥwla rubahan mԥwlu wi pԥla?sana?gara an ԥnãm bidaŋ kԥbԥrhasilan utamã nԥ nkra sԥhiŋga ra?ŋãlamĩ jat mԥ sԥndiri pԥnãmbahbai?kan dalam kԥhiwreka dupan mԥ #] ƥ[# wkuwala wlumwpur // dawto? sԥri nãjib raza? // sԥmãlam lančarkan Latihan 1 ƥTukarkan contoh 1.ƥLambang jeda atau hentian sebentar bagi perkataan dalam pertuturan untuk transkripsi fonemik ialah + ƥLambang jeda atau hentian sebentar bagi ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonetik ialah // ƥLambang jeda atau hentian sebentar bagi perkataan dalam pertuturan untuk transkripsi fonetik ialah + ƥ Semua permulaan kata dalam ayat baik dalam transkripsi fonetik mahupun fonemik mesti dimulai dengan huruf kecil. tanda koma. Semak Jawapan Anda ƥKUALA LUMPUR: Datuk Seri Najib Razak. pembuka dan penutup kata dalam penulisan transkripsi fonetik dan fonemik. tanda titik. . semalam melancarkan Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan (GTP) dengan tekad untuk terus melakukan perubahan melalui pelaksanaan enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) sehingga rakyat mengalami sendiri penambahbaikan dalam kehidupan mereka. tanda sempang.

transkripsi fonemik tersebut ke bentuk tulisan rumi. Insya-Allah.Contoh 2 Transkripsi Fonetik pԥrdanã mԥ?mbԥrikan kԥ an akan mԥwutamã?an kԥpada ra?jat // tanpa lari daripada prinsip kԥbԥrtaŋwguŋʆawaban dan sԥdijreka kԥ a dinĩlai oleh mԥ mpԥrba arah mԥ?i? ki sistԥm pԥʷampaijan pԥrxidmãtan awam # kԥraʆa?an tida? akan bԥrhԥnti sԥhiŋga ra?lihat // jat boleh mԥ mԥʷŋãlamĩ pԥnãmbahba ntoh dan mԥ ԥ?i?kan kԥhiwreka # dupan mԥ ?n sԥmũa peha? inša allah // dԥŋãn komĩtmԥ dan dԥŋãn izin allah // kita akan bԥrʆaja #] ƥ[# ntԥri bԥrkata // kԥraʆa Latihan 2 ƥTukarkan contoh 2. kita akan berjaya. menyentuh dan mengalami penambahbaikan kehidupan mereka.´ ƥ Contoh 3 Transkripsi Fonetik ƥ[# sԥlaras dasar 1mãlesija // ra?jat didawhuwlukan // pԥnčapaijan diwutamãkan // kԥraʆa?an sԥdar risiko jaŋ bakal dihadapi ʆika mԥ gagal mԥwnũhi ʆanʆi kԥpada ra?jat # bagaimãnãwpon // sԥbagai kԥraʆa?an jaŋ bԥrtaŋwguŋʆawab // ?ia reda dinĩlai oleh ra?jat # ? inĩlah wn ixlas kita kԥpada ra komĩtmԥ ?jat // kataʷã #] Latihan 3 ƥTukarkan contoh 3. dengan komitmen semua pihak dan dengan izin Allah. transkripsi fonemik tersebut ke bentuk tulisan rumi. ³kerajaan akan memberikan keutamaan kepada rakyat. Kerajaan tidak akan berhenti sehingga rakyat boleh melihat. Semak Jawapan Anda . Semak Jawapan Anda ƥPerdana Menteri berkata. tanpa lari daripada prinsip kebertanggungjawaban dan sedia dinilai oleh mereka ke arah memperbaiki sistem penyampaian perkhidmatan awam.

penglelangitkerasan dan glotalisasi tidak rangkumi dalam transkripsi fonemik. ƥTranskripsi fonemik lebih mirip kepada sistem ejaan bagi satu-satu bahasa natif. Pencapaian Diutamakan.´ katanya . Inilah komitmen ikhlas kita kepada rakyat. ia reda dinilai oleh rakyat. ƥTranskripsi fonemik tidak menggunakan lambang-lambang transkripsi fonetik yang terperinci atau setepat-tepatnya dan detail. ƥPengkaji juga mencatatkan bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan dengan cara yang lebih luas. perengkungan. penyengauan. Transkripsi Fonemik ƥTranskripsi fonetik dikenali juga sebagai transkripsi luas. kerajaan sedar risiko yang bakal dihadapi jika gagal memenuhi janji kepada rakyat. Bagaimanapun. nasalisasi.ƥ³Selaras dasar 1Malaysia. ƥLambang permulaan ayat atau ujaran pertuturan ialah / # ƥLambang akhiran ayat atau ujaran pertuturan ialah #/ Contoh 1 Transkripsi Fonemik ƥ/# kuala lumpur // dato? sԥri najib raza? // sԥmalam mԥlančarkan pԥlan hala tuju program transformasi kԥraʆa?an gtp dԥŋan tekad unto? tԥrus mԥlakukan pԥrubahan mԥlalui pԥlaksanaan ԥnam bidaŋ kԥbԥrhasilan utama nԥgara nkra sԥhiŋga rakjat mԥŋalami sԥndiri pԥnambahbaikan dalam kԥhidupan mԥreka #/ Contoh 2 Transkripsi Fonemik ƥ/# pԥrdana mԥntԥri bԥrkata // kԥraʆaan akan mԥmbԥrikan kԥutamaan kԥpada rakjat // tanpa lari daripada prinsip kԥbԥrtaŋguŋʆawaban dan sԥdia dinilai oleh mԥreka kԥ arah mԥmpԥrbaiki sistԥm pԥʷampaian pԥrxidmatan awam # kԥraʆaan tida? akan bԥrhԥnti sԥhiŋga rakjat boleh mԥlihat // mԥʷԥntuh dan mԥŋalami pԥnambahbaikan kԥhidupan mԥreka # inša allah // dԥŋan komitmԥn sԥmua peha? dan dԥŋan izin allah // kita akan bԥrʆaja #/ . Rakyat Didahulukan. ƥSegala lambang koartikulasi seperti lambang pembibiran. sebagai kerajaan yang bertanggungjawab. iaitu pengkaji memberi lambang fonetik secara umum dan mudah.

Contoh 3 Transkripsi Fonemik ƥ/# sԥlaras dasar 1malesia // rakjat didahulukan // pԥnčapaian diutamakan // kԥraʆaan sԥdar risiko jaŋ bakal dihadapi ʆika gagal mԥmԥnuhi ʆanʆi kԥpada rakjat # bagaimanapun // sԥbagai kԥraʆaan jaŋ bԥrtaŋguŋʆawab // ia reda dinilai oleh rakjat # inilah komitmԥn ixlas kita kԥpada rakjat // kataʷa #/ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful