You are on page 1of 3

Sila dt ako ju vyui

tt zverejuje mnostvo dt, cez ktor mu meme vidie do aldka. Ako ich vyui a dosta bliie k uom, aby si vimli ich silu a krsu? Na tomto workshope sme vymali konkrtne npady na to, ako naui ud vyuva dta pre rzne obianske aktivity a potreby.

Workshop viedla Eva Vozrov Facilittori: Karolna Mikov, Martin Paiak Otzky na ktor sme hadali odpove: Ako vytvori u obanov dopyt po obsahu (obsahoch), ktor umouj dta? Ak spsoby/formy prezentovania dt s atraktvne (a zrozumiten) pre obanov? Ako tieto spsoby/formy dostaneme k uom?

Npady, ktor vzili od astnkov s niie zaznamenan aj s potom hlasov, ktormi ich samotn astnci ohodnotili. Kad astnk (spolu 26) mal k dispozcii 5 hlasov, z ktorch jednmu nvrhu mohol da maximlne len jeden.

Npady tkajce sa foriem prezentovania dt (forma):


Dta na itkovch predmetoch. Vyui asto pouvan itkov predmety na grafk alebo in zrozumiten ale atraktvne prezentovanie istch dt (napr. na krabice s mliekom, podpivnky, pivov fae (dta o kriminalite), plastov pohre, potlaen hrneky ak chcem aby si nieo udia isto zapamtali, tak to da na hrneky, ktor pouvaj dlhodobo. (10 hlasov) Animovan vide zobrazujce vzahov alebo poznania, ktor boli zskan vaka dtam. Informcia prezentovan atraktvne v animovanom filmku napr. kam putuj nae dane (8 hlasov) Osobnos propagujca dta, dtov misionr. (8 hlasov) Nafknut gule na Hviezdoslavovom nmest prezentujce vdavky mesta/magistrtu na deti a mlde. Na zklade poloky rozpotu mesta, ktor ide na deti a mlde vytvori gule/lopty, ktor predstavuj objem prostriedkov, ktor ide na konkrtne aktivity; s popiskami na tch loptch. Okoloidci by si to iste vimli a zaujmali sa. (7 hlasov)

TV relcia: Slovensko z nadhadu (poda vzoru Holandska). Krtka relcia (napr. po poas), ktor ukazuje uom zaujmav a niekedy aj prekvapiv daje, ktor bene nevedia napr. vo vzahu k mape Slovenska, napr. mnostvo vrabcov poda okresov. In variant: Dtov Paba na zklade dt vyberan podnety/problmy, ktor sa rieia. Nmety by relcia sledovala a do ich vyrieenia. (1 hlas) Vytvori (happeningom) dtov kruhy v obil (1 hlas)

Zaujmav dta pre ud (obsah)


Superhrub mzda na vplatnom liste obana obania lepie rozumej koko z hodnoty ich prce odvdzaj ttu. Obdobnm npadom bolo posielanie tlaenho vpisu z individulnych tov v zdravotnej poisovni. To by dalo obanom informciu o tom, koko ich zdravie stoj tt (ja v zdravotnctve). (23 hlasov) Aplikcia, znzorujca o sa zrealizovalo z eurofondov (trukturlnych fondov). Na mape Slovenska zobrazi projekty (sumu, aktivity, cieov skupiny) a umoni porovnanie napr. s mierou nezamestnanosti, s potom Rmov v segregovanch osadch (pri projektoch zameranch na integrciu Rmov). (12 hlasov) Sprstupnenie informci o track recorde sudcov (nieo ako hodnotenie sudcov poda potu uzavretch prpadov, zverejnench rozsudkov, dky konania jednotlivch sdnych konan a alch vyhodnotitench vsledkov). Podobn npad na zverejnenie track recordu notrov. (11 hlasov) Pomocnk pri zdravom nakupovan , mapa nedostatkov zistench inpekciou v obchodnch reazcoch ako aj sprstupnenie vlastnost potravn (napr. cez natanie iarovho kdu mobilom). (10 hlasov) Sprstupni aplikcie zameran na informcie uiton pri benom fungovan obana napr. kde je v mojom meste pohotovos, resp. na ktor pohotovos mm s poda miest mjho trvalho pobytu, alebo kde s von parkovacie miesta... (8 hlasov) Aplikcia na webe: o platm z mojich dan?, alebo Koko ma stoja jednotliv uznesenie vldy?. (7 hlasov) Zoznam ud, ktor robia pre tt / verejn sprvu (meno plus zamestnvate) (6 hlasov) Vytvori a zverejni mapu exekci. (4 hlasy) ud zaujmaj dta, ktor s s nimi osobne spojen. Ak vieme njs spsoby, ke konkrtny lovek o sebe dod aplikcii nejak informciu napr. svoj plat a aplikcia mu uke koko prispieva na

kolstvo, armdu a policajtov, tak to ho me zaujma. Takto spracovan dta by boli pre ud zrozumiten. (1 hlas) Vytvori Bratislavu nahlas 2.0 (alebo/ aj inho mesta i reginu); mono tlaen materil, mono na webe zosumarizova zaujmav a nie a tak znme informcie o stave mesta (napr. ivotnom prostred, doprave, urbanizme a oblastiach, ktor ovplyvuj kvalitu ivota ud v tom meste/regine). (1 hlas) Zverejni zoznamy neplatiov, alebo register priestupkov. (1 hlas)