IPG KAMPUS BAHASA MELAYU LEMBAH PANTAI 59990 KUALA LUMPUR Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP

) SEMESTER : 3 A, B, C, D, E (Jan - Jun 2013) PSE 3101 KRITIKAN SASTERA TUGASAN

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Kritikan Sastera (Literature Critics) PSE3101 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan teori kritikan sastera; Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan kritikan; Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti kritikan yang bermakna; dan Mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran, dan teori yang diperoleh melalui hasil karya dan perbincangan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2012 (kemas kini 16 Mei 2012)

1

Tugasan A = Penyediaan power point/ pembentangan di kelas Tugasan B = Esei Kritikan ilmiah/ Kajian / Program diskusi ARAHAN KEPADA CALON i. tertakluk kepada keperluan dan pindaan). v. iii. iv. TUGASAN (B). i. Arial. PENULISAN ILMIAH KRITIKAN TEKS i.Pelajar dikehendaki menyediakan 2 tugasan iaitu Tugasan A dan Tugasan B. Kumpulan pelajar dikehendaki mengaplikasikan teori/ kritikan (yang telah ditentukan) berdasarkan bahan bacaan karya kreatif yang dipilih (jenis karya kreatif ditentukan pensyarah) ** Pelajar dikehendaki menghasilkan esei ilmiah sepanjang 10-20 halaman. Kumpulan pelajar dikehendaki menyediakan powert point yang menarik dan kreatif berdasarkan tajuk teori/ kritikan yang telah ditentukan. bermula 7 Jan hingga Mac 2013 * vii. Pelajar dikehendaki mencari dan membaca buku/ melayari internet berkaitan. iii. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan hasil perbincangan kepada kelas** iv. ii. Tarikh pembentangan . senarai rujukan yang sesuai. Pelajar dikehendaki berbincang dalam kumpulan mengenai. Hantar kepada pensyarah mengajar En. / teks @ antologi drama. tertakluk kepada keperluan dan pindaan)./ antologi cerpen. • Teori / pendekatan/ aliran/ kritikan (ditentukan seperti lampiran) • Isi kandungan/ pemikiran/ mesej karya yang dipilih (genre teks ) TUGASAN (A). MOHD. refleksi. bertaip font 11. ** ii. MOHD. Tugasan hendaklah dihantar dalam bentuk bercetak (hard copy) dan cd (soft copy) pada / sebelum 29 Mac 2013 viii. penyediaan power point / pembentangan di kelas. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil (con: 7 kumpulan / 3 orang setiap kumpulan)** ii. Wajaran markah .5 baris. Pelajar digalakkan untuk mengaplikasikan teori/ kritikan berkenaan kepada bahan bacaan karya kreatif yang sesuai bagi meningkatkan kefahaman. • Satu karya kreatif antologi puisi tradisional. nota rujukan. Secara berkumpulan pelajar dikehendaki membuat rujukan di perpustakaan atau melayari internet.FAUZI BIN ABDULLAH **(ditentukan pensyarah mengajar. langkau 1. / sebuah teks klasik. borang kolaborasi. / antologi sajak. FAUZI BIN ABDULLAH **(ditentukan pensyarah mengajar.** v. 40 markah vi. Esei hendaklah disertakan dengan senarai nama kumpulan./ sebuah novel. Berkuat kuasa mulai Januari 2012 (kemas kini 16 Mei 2012) 2 . Ahli kelas/ pensyarah akan membahaskan perbincangan kumpulan terbabit. iii. Tarikh akhir hantar esei pada/ sebelum 26 April 2013 Hantar kepada pensyarah mengajar En. • Teori / pendekatan/ aliran/ kritikan sastera. jadual kerja. iv.

60 markah Berkuat kuasa mulai Januari 2012 (kemas kini 16 Mei 2012) 3 . 5 markah • Sikap dan sahsiah.Wajaran pemarkahan . 20 markah • Penulisan esei . 30 markah • Kolaborasi kumpulan . 5 markah • Jumlah . • Pembentangan .

Joseph Campbell. Ego. Konsep Gejala • Pendedahan Manusia • Kehidupan Dunia dalam Karya Semiotik • Ferdinand de Saussure. Psikik Penulis. Proses Kreatif • Jenis Psikologikal dalam Karya. Bawah Sedar Freud: Id. Roland Barthes • Umberto Eco. Simbolik. Jacques Lacan. Konsep Gejala • Pendedahan Manusia • Kehidupan Dunia dalam Karya Hermeneutik • Edmund Husserl. Tanda dan Petanda Esei kajian ilmiah/ kumpulan 1 Catatan (Aplikasi teks . Pengulangan Watak Dan Tema Psikoanalisis • Sigmund Freud.KELAS 3A PEMBAHAGIAN TAJUK TUGASAN KUMPULAN/ INDIVIDU (SILA RUJUK RAJAH DI BAWAH) ** Pembtgn power point/ kumpulan 1b Tajuk Esei/ Pembentangan Tarikh pembentangan Arkitipal • C. genre) Novel 2b 2 Drama 4 3 Cerpen 5 - - 3b 4 Puisi tradisonal Berkuat kuasa mulai Januari 2012 (kemas kini 16 Mei 2012) 4 . Michel Foucault. Super Ego • Lacan Psikik: Imaginari.G Jung. Makna Simbol • Simbol dalam Kehidupan Seharian. Kebenaran Fenomenologi • Edmund Husserl. Northrop Frye • Imej Primordial Dan Pengulangan Imej. Sisa Psikik • Pengalaman Bawah Sedar Secara Kolektif.

Komodifikasi • Materialisme Dialektikal. Aforia. Imperialisme Pascamoden 5 Sajak 1 - - 7 - - 4b - - 3 6 Novel 5b 7 Cerpen 6b - - Berkuat kuasa mulai Januari 2012 (kemas kini 16 Mei 2012) 5 .6 Marxisme • Karl Marx. Falologosentrisme Pascakolonial • Edward Said. Jean-Paul Sartre • Simone de Beauvoir • Teori kewujudan. Tindak Balas. Peranan Wanita dalam Dunia Patriarki • Androgini . Logosentrisme Surelisme • Tristan Tzara • Marcel Duchamp • Konsep Surelisme dalam Karya Femenisme • Simone de Beauvoir • Pengkategorian Femenisme. Kebenaran Objektif. Eurosentisme. Ginosentrik. Diaspora. George Lukacs. Frantz Fanon • Kesan Penjajahan Kolonial dalam Karya Sastera • Alteriti. Kebenaran Mutlak • Gagasan Pemikiran dalam Karya. Erasur. Absurd. Theordor Adorno • Kelas Dominan. Terry Eagleton. Hibriditi. Autentik Pascastrukturalisme dan Dekonstruksi • Jacques Derrida. Patriarki. Teori Pantulan Eksistensialisme • Friedrich Nietzsche. Paul de Man • Konsep Asal-usul dalam Karya.

Falasi Berkesan • Parafrasa Menyeleweng. Nilai Karya dan Keupayaan Pembaca. Falasi yang Disengajakan. Proses Dialektik Pembaca dan Karya • Kekangan Pembaca. Rene Wellek.S Elliot. Seksisme Pendam • Bias dalam Kritikan Kritikan Baru • T. 2 Jan 2013 **TARIKH TERIMAAN TUGASAN : April 2013 Berkuat kuasa mulai Januari 2012 (kemas kini 16 Mei 2012) 6 . Analisis Transeksional Kritik Genre • Pengajian Genre • Rasisme Pendam. Stanley Fish • Persekitaran Pembaca dan Pengaruhnya Ke Atas Hasil Karya. Kebenaran dalam Autobiografi • Tokoh dalam Autobiografi Resepsi dan Teori Tindak Balas Pembaca • Louise Rosenblatt.• • • 7b Ilhab Hassan Pengaruh kehidupan dalam pasca moden Pascamoden dalam hasil karya - Autobiografi • Patricia Meyer. Austin Warren • Konsep Autonomi dalam Karya. Pembacaan Dalaman Wajaran Markah Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% (40+60=100) 50% 2 - - 1c - - 2c - - 40 Penilaian 60 100 **TARIKH SERAHAN TUGASAN . Paul de Man • Karya Autobiografi.

Ego.G Jung. Simbolik. Jacques Lacan. Roland Barthes • Umberto Eco. Konsep Gejala • Pendedahan Manusia • Kehidupan Dunia dalam Karya Hermeneutik • Edmund Husserl. Konsep Gejala • Pendedahan Manusia • Kehidupan Dunia dalam Karya Semiotik • Ferdinand de Saussure. Pengulangan Watak Dan Tema Psikoanalisis • Sigmund Freud. Northrop Frye • Imej Primordial Dan Pengulangan Imej. Esei kajian ilmiah/ kumpulan 7 Catatan (Aplikasi teks . Joseph Campbell.** (tertakluk kepada pindaan) KELAS 3B PEMBAHAGIAN TAJUK TUGASAN KUMPULAN/ INDIVIDU (SILA RUJUK RAJAH DI BAWAH) ** Pembtgn power point/ kumpulan 1b Tajuk Esei/ Pembentangan Tarikh pembentangan Arkitipal • C. Michel Foucault. Bawah Sedar Freud: Id. Psikik Penulis. Super Ego • Lacan Psikik: Imaginari. Sisa Psikik • Pengalaman Bawah Sedar Secara Kolektif. Proses Kreatif • Jenis Psikologikal dalam Karya. Kebenaran Fenomenologi • Edmund Husserl. genre) Novel 2b 6 Drama 6 5 Cerpen 3b - - 4b 4 Puisi tradisonal Berkuat kuasa mulai Januari 2012 (kemas kini 16 Mei 2012) 7 .

Tanda dan Petanda 5 Marxisme • Karl Marx. Paul de Man • Konsep Asal-usul dalam Karya. Peranan Wanita dalam Dunia Patriarki • Androgini . Erasur. Logosentrisme Surelisme • Tristan Tzara • Marcel Duchamp • Konsep Surelisme dalam Karya Femenisme • Simone de Beauvoir • Pengkategorian Femenisme. George Lukacs. Jean-Paul Sartre • Simone de Beauvoir • Teori kewujudan. Teori Pantulan Eksistensialisme • Friedrich Nietzsche. Theordor Adorno • Kelas Dominan. Tindak Balas. Kebenaran Mutlak • Gagasan Pemikiran dalam Karya. Terry Eagleton. Frantz Fanon • Kesan Penjajahan Kolonial dalam Karya Sastera • Alteriti.Makna Simbol • Simbol dalam Kehidupan Seharian. 3 Sajak 4 - - 3 - - 5b - - 6b 2 Novel 7 1 Cerpen Berkuat kuasa mulai Januari 2012 (kemas kini 16 Mei 2012) 8 . Komodifikasi • Materialisme Dialektikal. Falologosentrisme Pascakolonial • Edward Said. Autentik Pascastrukturalisme dan Dekonstruksi • Jacques Derrida. Kebenaran Objektif. Diaspora. Patriarki. Aforia. Ginosentrik. Absurd.

Paul de Man • Karya Autobiografi.Eurosentisme. Austin Warren • Konsep Autonomi dalam Karya. Stanley Fish • Persekitaran Pembaca dan Pengaruhnya Ke Atas Hasil Karya. Rene Wellek. Falasi Berkesan • Parafrasa Menyeleweng. Falasi yang Disengajakan. Imperialisme 2 Pascamoden • Ilhab Hassan • Pengaruh kehidupan dalam pasca moden • Pascamoden dalam hasil karya Autobiografi • Patricia Meyer. Seksisme Pendam • Bias dalam Kritikan Kritikan Baru • T. Proses Dialektik Pembaca dan Karya • Kekangan Pembaca. Hibriditi. Pembacaan Dalaman Wajaran Markah Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% (40+60=100) 50% - 7b - - 1 - - 1c - - 2c - - 40 Penilaian 60 100 Berkuat kuasa mulai Januari 2012 (kemas kini 16 Mei 2012) 9 . Analisis Transeksional Kritik Genre • Pengajian Genre • Rasisme Pendam.S Elliot. Kebenaran dalam Autobiografi • Tokoh dalam Autobiografi Resepsi dan Teori Tindak Balas Pembaca • Louise Rosenblatt. Nilai Karya dan Keupayaan Pembaca.

**TARIKH SERAHAN TUGASAN . Psikik Penulis. Simbolik. Konsep Gejala • Pendedahan Manusia • Kehidupan Dunia dalam Karya Hermeneutik • Edmund Husserl. Northrop Frye • Imej Primordial Dan Pengulangan Imej. Super Ego • Lacan Psikik: Imaginari. Ego. Kebenaran Fenomenologi • Edmund Husserl. Sisa Psikik • Pengalaman Bawah Sedar Secara Kolektif. Proses Kreatif • Jenis Psikologikal dalam Karya.G Jung. Joseph Campbell. Bawah Sedar Freud: Id. Jacques Lacan. Pengulangan Watak Dan Tema Psikoanalisis • Sigmund Freud. genre) Novel 2 1 Drama 1b 4 Cerpen 2b - - Berkuat kuasa mulai Januari 2012 (kemas kini 16 Mei 2012) 10 . 2 Jan 2013 **TARIKH TERIMAAN TUGASAN : April 2013 ** (tertakluk kepada pindaan) KELAS 3C PEMBAHAGIAN TAJUK TUGASAN KUMPULAN/ INDIVIDU (SILA RUJUK RAJAH DI BAWAH) ** Pembtgn power point/ kumpulan 1 Tajuk Esei/ Pembentangan Tarikh pembentangan Arkitipal • C. Konsep Gejala • Pendedahan Manusia • Kehidupan Dunia dalam Karya Esei kajian ilmiah/ kumpulan 2 Catatan (Aplikasi teks .

Kebenaran Objektif. Absurd. Tindak Balas. Roland Barthes • Umberto Eco. Theordor Adorno • Kelas Dominan. Erasur. Teori Pantulan Eksistensialisme • Friedrich Nietzsche. Makna Simbol • Simbol dalam Kehidupan Seharian. Autentik Pascastrukturalisme dan Dekonstruksi • Jacques Derrida. Terry Eagleton. George Lukacs.3 Semiotik • Ferdinand de Saussure. Logosentrisme Surelisme • Tristan Tzara • Marcel Duchamp • Konsep Surelisme dalam Karya Femenisme • Simone de Beauvoir • Pengkategorian Femenisme. Kebenaran Mutlak • Gagasan Pemikiran dalam Karya. Aforia. Falologosentrisme Pascakolonial 3 Puisi tradisonal 3b 5 Sajak 4 - - 4b - - 5b - - 6 7 Novel 6b 6 Cerpen Berkuat kuasa mulai Januari 2012 (kemas kini 16 Mei 2012) 11 . Paul de Man • Konsep Asal-usul dalam Karya. Peranan Wanita dalam Dunia Patriarki • Androgini . Tanda dan Petanda Marxisme • Karl Marx. Michel Foucault. Jean-Paul Sartre • Simone de Beauvoir • Teori kewujudan. Ginosentrik. Komodifikasi • Materialisme Dialektikal. Patriarki.

Hibriditi.S Elliot. Analisis Transeksional Kritik Genre • Pengajian Genre • Rasisme Pendam. Proses Dialektik Pembaca dan Karya • Kekangan Pembaca. Kebenaran dalam Autobiografi • Tokoh dalam Autobiografi Resepsi dan Teori Tindak Balas Pembaca • Louise Rosenblatt. Paul de Man • Karya Autobiografi. Frantz Fanon • Kesan Penjajahan Kolonial dalam Karya Sastera • Alteriti. Falasi Berkesan • Parafrasa Menyeleweng. Austin Warren • Konsep Autonomi dalam Karya. Diaspora. Rene Wellek. Falasi yang Disengajakan. Seksisme Pendam • Bias dalam Kritikan Kritikan Baru • T. Nilai Karya dan Keupayaan Pembaca. Eurosentisme. Stanley Fish • Persekitaran Pembaca dan Pengaruhnya Ke Atas Hasil Karya.• Edward Said. Pembacaan Dalaman Wajaran Markah Kerja kursus 50% (40+60=100) - 7b - - 7 - - 1c - - 2c - - 40 Penilaian 60 100 Berkuat kuasa mulai Januari 2012 (kemas kini 16 Mei 2012) 12 . Imperialisme 5 Pascamoden • Ilhab Hassan • Pengaruh kehidupan dalam pasca moden • Pascamoden dalam hasil karya Autobiografi • Patricia Meyer.

2 Jan 2013 **TARIKH TERIMAAN TUGASAN : April 2013 ** (tertakluk kepada pindaan) Berkuat kuasa mulai Januari 2012 (kemas kini 16 Mei 2012) 13 .Peperiksaan Akhir 50% **TARIKH SERAHAN TUGASAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful