Lời giải đề thi vào 10 Hà Nội 2008-2009

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 1
x 
x
 :
Bài I.Cho biểu thức P = 
+
x + 1 x + x
 x
a) Rút gọn P
 1
x 
x
x +1+ x
 :
=
+
:
P = 
+
+
+
1
1
x
x
x
x
x
x
x

(

P=

1
x +1+ x
=
:
x x +1
x +1

(

)

)

(

x
x +1

)

x +1+ x
. x +1
x x +1

)(

(

)

x + x +1
x
b) Tính giá trị của P khi x = 4
4 + 4 +1 7
=
Với x = 4 thì P =
2
4
13
c) Tìm x để P =
3
Đkxđ: x>0
13
x + x + 1 13
P= ⇔
= ⇔ 3 x + x + 1 = 13 x ⇔ 3 x − 10 x + 3 = 0
3
3
x
(1)
Đặt x = t ; điều kiện t > 0
Phương trình (1) ⇔ 3t 2 − 10t + 3 = 0 ; Giải phương trình ta được
t = 3
 1 (thoả mãn điều kiện)
t =
 3
*) Với t = 3 ⇔ x = 3 ⇔ x = 9
1
1
1
*) Với t = ⇔ x = ⇔ x =
3
3
9
Bài II. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Gọi số chi tiết máy tổ thứ nhất làm được trong tháng đầu là x
(x∈N*; x < 900; đơn vị:chi tiết máy)
P=

(

)

1
Toan6789.wordpress.com (St)

Lời giải đề thi vào 10 Hà Nội 2008-2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Số chi tiết máy tổ thứ hai làm được trong tháng đầu là 900-x (chi
tiết máy)
Tháng thứ hai tổ I làm vượt mức 15% so với tháng thứ nhất nên tổ
I làm được 115%x=1,15x (chi tiết máy)
Tháng thứ hai tổ II làm vượt mức 10% so với tháng thứ nhất nên tổ
II làm được 110%(900-x)=1,1(900-x) (chi tiết máy)
Tháng thứ hai cả hai tổ làm được 1010 chi tiết máy nên ta có
phương trình:
1,15x + 1,1(900-x) = 1010
⇔ 1,15x + 1,1.900 – 1,1.x = 1010

0,05x = 20

x = 20:0,05

x = 400 (thoả mãn điều kiện)
vậy tháng thứ nhất tổ I sản xuất được 400 chi tiết máy
tổ II sản xuất được 900 – 400 = 500 chi tiết máy.

1 2
x và đường thẳng (d) y = mx + 1
4
1) Chứng minh với mọi giá trị của m đường thẳng (d) luôn cắt
parabol (P) tại hai điểm phân biệt.
Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P):
1 2
x = mx + 1 ⇔ x 2 − 4mx − 4 = 0 (*)
4
Học sinh có thể giải theo một trong hai cách sau:
Cách 1. ∆' = (2m) 2 + 4 = 4m 2 + 4 > 0 ∀m
⇔ (*) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m ⇔ (d)
luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m.
Cách 2. Vì a.c = 1. (-4) = -4 <0 ∀m
⇔ (*) luôn có hai nghiệm phân biệt trái dấu với mọi giá trị của m
⇔ (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m.
2) Gọi A, B là hai giao điểm của (d) và (P). Tính diện tích tam
giác OAB theo m (O là gốc toạ độ)
Bài III. Cho Parabol (P) y =

2
Toan6789.wordpress.com (St)

Lời giải đề thi vào 10 Hà Nội 2008-2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------3,5

3

2,5

B

2

1,5

y2
1

A

0,5

y2
-3

-2

D

-1

O

-x1

1

2

x2

C

3

-0,5

-1

-1,5

Vì phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm phân biệt trái
dấu nên đồ thị hai hàm số có dạng trên.
Gọi toạ độ điểm A( x1 ; y1 ); B( x2 ; y2 ) ; giả sử x1 < 0 < x2
Gọi hình chiếu vuông góc của B, A lên Ox lần lượt là C, D
Ta có:

OC = x2 = x2 ;
BC = y 2 =

1 2
x2 ;
4

OD = x1 = − x1 ; CD = OC + OD = x2 − x1
AD = y1 =

1 2
x1
4

3
Toan6789.wordpress.com (St)

Lời giải đề thi vào 10 Hà Nội 2008-2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta có

( AD + BC )CD 1
1
− OC .BC − OD. AD
2
2
2

S OAB = S ABCD − S OBC − S OAD =

S OAB
S OAB

1 2 1 2
 x 2 + x1 ( x 2 − x1 )
1 1
1
1
4
4 
=
− x 2 . x 22 − ( − x1 ). x12
2
2 4
2
4
1
1
1
1
1
1
= (x 22 + x12 )( x 2 − x1 ) − x 23 + x13 = x12 x 2 − x 22 x1 = x1 x 2 ( x1 − x 2 )
8
8
8
8
8
8

Áp dụng hệ thức Vi-et cho phương trình (*) ta có:
x1 + x2 = 4m; x1 x2 = −4
( x1 − x2 )2 = ( x1 + x2 )2 − 4 x1 x2 = 16m 2 + 16 = 16(m 2 + 1)
Ta có ⇒ x1 − x2 = 16(m 2 + 1) = 4 m 2 + 1

⇒ x1 − x2 = −4 m 2 + 1
( x1 < x2 )
1
1
SOAB = x1 x2 ( x1 − x2 ) = .(−4). − 4 m 2 + 1 = 2 m 2 + 1
8
8
Bài IV.

(

)

E
1

A

M

I

N

1

F

O

B

P
Q
K
4
Toan6789.wordpress.com (St)

Lời giải đề thi vào 10 Hà Nội 2008-2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Chứng minh ∆KAF đồng dạng với ∆KEA 
(EK là phân giác Ê)
AEK = KEB
Xét (O) có  
(hai cung chắn hai góc nội tiếp bằng nhau)
⇒ 
AK = KB 
=
⇒E
A1 (hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau)
1
Xét ∆KAF và ∆KEA: 
chung
K 
=
E
A1 (chứng minh trên)
1
⇒∆KAF đồng dạng với ∆KEA (g-g)
b) Chứng minh ∆KAF đồng dạng với ∆KEA
- Chứng minh đường tròn (I;IE) tiếp xúc với (O tại E
Ta có O, I, E thẳng hàng và OI = OE – EI nên (I;IE) tiếp xúc với
(O).
- Chứng minh đường tròn (I;IE) tiếp xúc AB tại F:
Dễ dàng chứng minh được ∆EIF cân tại I và ∆EOK cân tại O 
= OKE 
(= OEK) 

⇒ IFE
Mà hai góc này bằng nhau ở vị trí đồng vị
⇒ IF // OK (dấu hiệu nhận biết) 
(chứng minh trên)
Vì 
AK = KB
AOK = 90o
⇒
⇒ OK ⊥ AB
Ta có IF // OK ; OK ⊥ AB
⇒ IF⊥AB
Mà IF là một bán kính của (I;IE)
⇒ (I;IE) tiếp xúc với AB tại F
c) Chứng minh MN//AB
Xét (O): 

AEB = 90o (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
Xét (I;IE): 
= 90o (vì 
MEN
AEB = 90o )
⇒ MN là đường kính của (I;IE)
⇒ ∆EIN cân tại I
5
Toan6789.wordpress.com (St)

Lời giải đề thi vào 10 Hà Nội 2008-2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mà ∆EOB cân tại O 
= OBE 
(= IEN) 

⇒ ENI
Mà hai góc này ở vị trí đồng vị
⇒ MN//AB
d)Tính giá trị nhỏ nhất của chu vi tam giác KPQ theo R khi E
chuyển động trên (O)
Học sinh dễ dàng chứng minh được tứ giác PFQK là hình chữ
nhật; tam giác BFQ là tam giác vuông cân tại Q
Chu vi ∆KPQ = KP + PQ + KQ
mà PK = FQ (◊PFQK là hình chữ nhật)
FQ = QB (∆BFQ vuông cân tại Q) ⇒ PK = QB
PQ = FK (◊PFQK là hình chữ nhật)
⇒Chu vi ∆KPQ = KP + PQ + KQ = QB + QK + FK = BK + FK
Vì (O) cố định, K cố định (hs tự chứng minh K là điểm chính giữa
cung AB)
FK ≤ FO ( quan hệ đường vuông góc, đường xiên)
⇒Chu vi ∆KPQ nhỏ nhất = BK + FO khi E là điểm chính giữa
cung AB.
Ta có FO = R
Áp dụng định lí Py-ta-go trong tam giác vuông cân FOB tính được
BK = R 2
⇒Chu vi ∆KPQ nhỏ nhất = R + R 2 = R 2 + 1

(

)

Bài V. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức
4
4
2
2
A = ( x − 1) + ( x − 3) + 6 ( x − 1) ( x − 3)
Đặt a = x – 2
⇒ x – 1 = a + 1; x – 3 = a -1
4
4
2
2
A = ( a + 1) + ( a − 1) + 6 ( a + 1) ( a − 1)

A = (a 4 + 4a 3 + 6a 2 + 4a + 1) + (a 4 − 4a 3 + 6a 2 − 4a + 1) + 6(a 2 − 1) 2
A = 8a 4 + 8 ≥ 8
⇒ Min A = 8 ⇔ a4 = 0 ⇔ a = 0 ⇔ x – 2 = 0 ⇔ x = 2
Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 8 khi x = 2
6
Toan6789.wordpress.com (St)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful