REFLEKSI

Kursus Kokurikulum Olahraga (WAJ 3112) merupakan satu subjek yang wajib bagi pelajar-pelajar Program Pensiswazahan Guru (PPG) Semester 4. Subjek ini merupakan salah satu komponen penting dalam Program Pensiswazahan Guru (PPG). Bagi memenuhi keperluan Sukatan Pelajaran Kursus Olahraga (WAJ 3112), saya telah menerima tugasan tutorial secara individu dan tugasan kerja kursus bagi subjek ini juga secara individu. Semasa proses menyiapkan tugasan tutorial dan kerja kursus ini, terdapat beberapa masalah yang saya hadapi di samping banyak pengalaman dan juga ilmu pengetahuan baru yang dapat saya perolehi yang mana ianya bermanfaat kepada saya. Antara masalah yang saya hadapi sepanjang melakukan tugasan kerja kursus ini ialah kekurangan buku rujukan. Saya hanya mempunyai sebuah buku sahaja yang berkaitan dengan olahraga memandangkan opsyen saya bukanlah yang berkaitan dengan sukan. Jadi, saya telah pergi ke perpustakaan untuk mencari buku yang boleh digunakan untuk tugasan ini. Walaubagaimanapun, tidak banyak buku yang berkaitan dengan tugasan yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Selain itu, saya juga tidak mempunyai ilmu yang mencukupi dalam bidang olahraga yang mana pengetahuan saya hanyalah berdasarkan pengalaman semasa di sekolah serta melalui media massa dan cetak seperti televisyen dan surat khabar. Oleh itu, saya berasa sukar untuk menyiapkan tugasan ini memandangkan saya kekurangan ilmu yang dapat membantu saya untuk menyiapkan tugasan tutorial dan kerja kursus ini dengan baik. Saya juga diberi input dengan menggunakan tentang pelaksanakan satu acara larian di padang block serta cara-cara mengurus dan

starter

mengendalikannya dengan cara yang teratur dan sistematik. Sebenarnya, mula-mula saya keliru tentang bagaimanakah dapat menyiapkan tugasan ini, namun dorongan

saya juga dapat mengetahui cara untuk merangka jadual pertandingan bagi sukantara serta bagaimana sistem pemarkahan sebenar sukantara beroperasi di sekolah. penjaga bendera. Satu lagi masalah yang telah saya hadapi dalam menyiapkan kerja kursus ini adalah kurang kemahiran dalam melaksanakan aktiviti padang. Acara padang dan balapan banyak memupuk nilai-nilai bekerjasama. . dimana saya terpaksa mengejar masa dalam pembahagian tugas. Walaupun mengalami beberapa masalah semasa dalam proses menyiapkan tugasan ini. Antaranya ialah saya dapat mempelajari cara pelaksanaaan acara padang dan balapan bagi peringkat sekolah iaitu antara rumah – rumah sukan. berkeyakinan dan berdisiplin diri serta bertanggungjawab. saya dapat menggunakan segala ilmu serta pengalaman yang saya perolehi semasa menyiapkan kertas kerja ini sekiranya saya diminta untuk membuat kertas kerja sukantara bagi sekolah saya kelak.dan tunjuk ajar pensyarah olahraga saya telah menjayakan usaha saya menyiapkan tugasan ini. Selain itu. Semua ilmu yang saya perolehi ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru kerana di sekolah. Pertamanya. Pertamanya. prosedur menjalankan larian. sukantara dijalankan pada setiap tahun sebagai acara tahunan. Terdapat beberapa peluang yang telah saya pelajari hasil daripada portfolio olahraga ini. iaitu penggunaan starting block. Saya dapat belajar bagaimana cara untuk merangka jawatankuasa kerja di samping dapat mengetahui bidang tugas bagi setiap jawatankuasa yang mana saya tidak pernah tahu sebelum ini. Justeru itu. pencatat masa dan sebagainya. saya dapat banyak pengetahuan baru yang sangat berguna sebagai seorang guru. saya telah amat menyedari peribahasa ‘masa itu emas’. pegawai yang menjaga masa. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak dapat saya elakkan dalam menyiapkan portfolio olahraga ini. Sebagai contoh. saya telah berpeluang untuk mempelajari lebih mendalam tentang cara mengadakan aktiviti padang dan aktiviti balapan.

pengenalan sukan.Pada keseluruhan. Dengan adanya kursus ini kami diterangkan dengan terperinci dari sejarah. Sebelum ini kami tidak jelas tentang setiap sukan olehraga yang dijalankan. Salah satu cadangan bagi olahraga ini adalah supaya menambahkan masa pengajaran bagi aktiviti di padang dan di dalam kelas supaya dapat melakukan amali dan praktikal dalam olahraga demi menambahkan minat dan pengetahuan dalam sukan. cara latihan yang sesuai. Ia diterangkan secara terperinci dan mudah difahami. peraturan-peraturan sukan olehraga. kursus ini sangat berguna untuk dibawa ke sekolah. Dengan adanya kursus ini. kami tidak teragak-agak lagi apabila nanti di arahkan untuk menjadi pegawai penilai untuk aktiviti di mana-mana kejohanan yang dianjurkan oleh sekolah mahupun daerah. tugasan kerja kursus ini sangat bermanfaat kepada saya sebagai seorang guru yang mana banyak ilmu baru mengenai pengurusan dan pentadbiran dalam menguruskan sesuatu kejohanan sukan samping ianya dapat dipraktiskan di sekolah kelak. Akhir sekali. Ini kerana sudah semestinya setiap sekolah akan mengadakan sukan setiap tahun. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang menolong memberi idea terutamanya pensyarah saya yang berdedikasi dalam memastikan guru pelatihnya menyiapkan kerja kursus olahraga dengan baik. cara borang penilaiaan dan cara pemarkahan. yang dapat saya perolehi dan . teknik-teknik yang betul pada setiap sukan olahraga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful