1.

Round off 0.003652 correct to three significant figures. Bundarkan 0.003652 betul kepada tiga angka bererti. A B C D 0.00400 0.004 0.003650 0.00365

2.

Express 138 000 in standard form. Ungkapkan 138 000 dalam bentuk piawai.

A B C D 3.

1.3 × 103 1.3 × 104 1.38 × 104 1.38 × 105

Round off 0.1423 to two significant figures. Bundarkan 0.1423 kepada dua angka bererti. A 0.14 B 0.1400 C 0.1420 D 0.1500

4.

(1.6 × 105) ÷ (2 × 10–3) = A 8 × 102 B 8 × 103 C 8 × 107 D 8 × 108

5.

5.2 × 10–3 – 2.8 × 10–4 = A B C D 2.4 × 10–7 2.4 × 101 4.92 × 101 4.92 × 10–3

6.

Evaluate 0.04 × 0.237 correct to three significant figures. Nilaikan 0.04 × 0.237 betul kepada tiga angka bererti. A 0.00948 B 0.09480 C 0.0948 D 0.0950

1

PQR ialah sebuah segitiga sama kaki. In Diagram. Cari nilai x. A 130° B 150° 8. PQR is an isosceles triangle. Diagram 2 / Rajah 2 Find the value of x. Hitung ∠QRS. A B C D 38° 42° 56° 72 2 . PQRST. Dalam Rajah. Diagram 1 / Rajah 1 Calculate ∠QRS.7. C 160° D 170° Diagram below shows an irregular pentagon PQRST. Rajah di bawah menunjukkan sebuah pentagon tak seragam.

Given 5p2 = 3r + 4q. 13. 20m2 + 9mn – 20n2 20m2 – 9mn – 20n2 20m2 – 41mn – 20n2 20m2 – 41mn + 20n2 Express Ungkapkan as a single fraction in its simplest form.9. Ungkapkan q dalam sebutan p dan r. Diberi 5p2 = 3r + 4q. then x = Diberi 8x = 32. Given 8x = 32. 4x2 – x(3 – 2x) = C 6x2 – 3 D 6x2 – 3x A 2x2 – 3x B 2x2 – 3 10. p– A 1 4p2 5p – 1 B 4p2 5p – C 3 4p2 5p – D 3 12p2 12. Express q in terms of p and r. sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. (4m – 5n)(5m + 4n) = A B C D 11. maka x = A 4 C 5 3 .

4 . 8}. Simplify: Ringkasan: (m3n4)2 ÷ m3n4 A B C D m2n2 m3n4 m6n8 m9n12 17. 7. 7. Given ξ = K ∪ L. 16w2 − 72w = A 8(2w2− 9w) B 8w(2w – 9) 15. Faktorkan t2 – 4t – 21. Diberi set semesta ξ = M ∪ N. gambar rajah Venn yang manakah mewakili set K ⊂ L? 18. 8}. which of the following Venn diagrams represents set K ⊂ L? Diberi ξ = K ∪ L. 9} and N = {2. 7. M = {3. cari nilai n(ξ). find the value of n(ξ). Given the universal set ξ = M ∪ N. 9} dan N = {2.M = {3. A B C D (t – 4)(t + 3) (t + 4)(t – 7) (t + 3)(t – 7) (t – 21)(t + 1) C 4w(4w – 18) D 2w(8w – 36) D 4 16.3 1 B 3 14. 7. Factorise t 2 – 4t – 21.

14. 12. 15. A B C D {12} {11. 13. 18} {12. 14. Find the gradient of the straight line 3x – 9y = 10. 16. 14. 16. m} 20. A B C D {k} {h. 13. u} {h. 5 . ξ. 15. 14. 15}. 14. Rajah ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan unsur-unsur set semesta. 18} and set L = {12. 12. 15}. e. Cari J ∪ K ∪ L. Cari kecerunan untuk garis lurus 3x – 9y = 10. 18} dan set L = {12. 16. Diagram is a Venn diagram showing the elements of the universal set. Diagram 3 / Rajah 3 List all the elements of set P'. It is given that set J = {11. k. ξ. 13. 16. set P and set Q. 18} {11. set K = {12. 18}. set P dan set Q. 18}. m} {a. 12. 15. set K = {12. Find J ∪ K ∪ L. 15. Senaraikan semua unsur bagi set P'. 14. 18} 21. 15. Diberi bahawa set J = {11.A B C D 3 5 6 8 19.

Which of the following is a statement? Antara berikut. then m2 = 25”. Given the gradient of the straight line that joins two points (3. yang manakah satu pernyataan? A B C D 6 < –4 3x = 9 2+3–1 (3y)2 24. 2) and (h. Diberi kecerunan untuk satu garis lurus yang menyambungkan titik (3. 25 ialah kuasa dua sempurna dan 6 ialah gandaan 4.1 A − 3 1 B 3 D 9 C 3 22. The antecedent in the above implication is “Jika m = −5. 1) is –1. Antejadian bagi implikasi itu ialah A m = −5 C m2 = −25 6 . maka m2 = 25”. 1) ialah –1. “If m = −5. Cari nilai h. Find the value of h. yang manakah satu pernyataan benar? A (–4)2 = –16 or –2(–4) = –8 (–4)2 = –16 atau –2(–4) = –8 B (p2)3 = p5 or p2 + p3 = p5 (p2)3 = p5 atau p2 + p3 = p5 C 7 > 4 and –5 > –8 7 > 4 dan –5 > –8 D 25 is a perfect square and 6 is a multiple of 4. A 2 B 3 C 4 D 5 23. 2) dan (h. Which of the following is a true statement? Antara berikut. 25.

In diagram 4. O. QR and QP are two tangents to the circle with centre.B m=5 D m2 = 25 26. yang manakah tidak benar? A ∆ QRO and ∆ QPO are congruent. Dalam Rajah 4 . ∆ QRO dan ∆ QPO adalah kongruen. Diagram 4 / Rajah 4 Which of the following is not true? Antara berikut. QR dan QP ialah dua tangen kepada bulatan berpusat O. B x = 35° C y= D1 QO = 8 cm 10 ° 7 .

Diagram 6 / Rajah 6 The angle of elevation of point T from point P is Sudut dongakan titik T dari titik P ialah A ∠PST B ∠SPT C ∠PTS D ∠TQR 29. 8 . PQR is a tangent to the circle QSTU at Q. In Diagram .27. PQ and RS are two vertical poles on a horizontal plane. Diagram 5 / Rajah 5 Find the value of y. In Diagram. PQ dan RST ialah dua batang tiang tegak pada satah mengufuk. PQR ialah tangen kepada bulatan QSTU di Q. PQ and RST are two vertical poles on a horizontal plane. In Diagram below. The angle of depression of P from R is 38°. Dalam Rajah di bawah. The height of RS is three times the height of PQ. Dalam Rajah. Cari nilai y. A 93 B 92 C 87 D 55 28.

dalam m. Diagram shows a right prism with a rectangular base RSTU. Diagram 8 / Rajah 8 State the angle between the line VS and the vertical plane RUVW.58 C 35. Rajah menunjukkan prisma tegak dengan tapak segi empat tepat RSTU. Hitung tinggi. Sudut tunduk P dari R ialah 38°. bagi RS. A 15.Dalam Rajah .65 B 17. A ∠VSW C ∠SVR 9 . Nyatakan sudut di antara garis VS dengan satah mencancang RUVW.16 D 42. Tinggi RS adalah tiga kali tinggi PQ.58 30. of RS. PQ dan RS ialah dua batang tiang tegak pada satah mengufuk. Diagram 7 / Rajah 7 Calculate the height. in m.

Diagram 9 / Rajah 9 Name the angle between the plane PQWT and the plane SRWT. Rajah menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk TUVW.B ∠VSU D ∠VSR 31. Diagram shows a cuboid with a horizontal base TUVW. Which graph represents part of the graph y = tan x for 0° ≤ x ≤ 270°? Graf manakah yang mewakili sebahagian daripada graf y = tan x untuk 0° ≤ x ≤ 270°? 10 . Namakan sudut di antara satah PQWT dengan satah SRWT. 32.

Diagram below shows the graph of y = cos x. Find the number of apples which are not rotten in the box. Nilai θ ialah A 126° and 306° 126° dan 306° B 54° and 306° 54° dan 306° C 126° and 234° 126° dan 234° D 54° and 234° 54° dan 234° 35. Rajah di bawah menunjukkan graf bagi y = kos x.3764 dan 0°≤ θ ≤ 360°. A box contains 120 apples. Diagram 10 / Rajah 10 Find the value of k. Cari nilai bagi k . 11 . the probability of choosing a rotten apple is . The value of θ is Diberi bahawa tan θ = −1. If an apple is chosen at random from the box.33.3764 and 0°≤ θ ≤ 360°. A 45° B 60° C 90° D 135° 34. It is given that tan θ = −1.

36. Score Skor 7.5 – 7. Jadual menunjukkan lima kumpulan skor yang diperoleh pelajar dalam satu kuiz Matematik. find the probability of choosing a student whose favourite TV programme is news.4 Table 2 / Jadual 2 12 . Table shows the favourite TV programmes of students in a school.4 7.0 − 7.4 9.0 – 8.9 8. cari kebarangkalian memilih seorang pelajar yang rancangan TV kegemarannya ialah berita. Jika seorang pelajar dipilih secara rawak daripada mereka.Sebuah kotak mengandungi 120 biji epal. kebarangkalian memilih sebiji epal rosak ialah Cari bilangan epal yang tidak rosak di dalam kotak itu.0 – 9. Table shows five groups of score obtained by student in a Mathematics quiz. Favourite TV programme Rancangan TV kegemaran Number of students Bilangan murid Sports Sukan 120 Movies Wayang 80 Entertainment Hiburan 150 News Berita 50 Table 1 /Jadual 1 If a student is chosen at random from them. Jadual menunjukkan rancangan TV kegemaran pelajar dalam sebuah sekolah. 1 A 8 1 B 5 D 8 C 3 1 0 3 37. A 45 B 50 C 60 D 75 . Jika sebiji epal dipilih secara rawak daripada kotak itu.

0 Based on the frequency table.5 – 8.5 – 54.0 7.5) cm 39.55 7.7 32 75 13 . C 8.9 – 9.4 – 8. yang manakah tidak benar? Class Interval Selang Kelas A B C D 4.9 30 − 34 71 − 80 Midpoint Titik tengah 4.5 − 7. kelas mod ialah A (45 – 49) cm B (49.9 D 8.5) cm C (50 – 54) cm D (50.9 B 8. Which of the following midpoints for the class intervals are not true? Antara titik tengah selang kelas berikut.1 − 5.The missing class interval is Selang kelas yang tidak lengkap ialah A 8. the modal class is Berdasarkan jadual kekerapan di atas.0 38.5 – 9.5 – 54.

Soalan 11 12 13 14 14 Jawapan B B C B No. The frequency polygon represents the thicknesses of 50 books. Soalan 1 2 3 4 Jawapan D D A C No. Soalan 21 22 23 24 Jawapan B C A C .40. Hitung bilangan buku yang ketebalannya lebih daripada 26 mm. Poligon kekerapan di atas mewakili ketebalan 50 buah buku. A 10 B 12 C 16 D 20 SMK SUNGAI ARA Jawapan SPM Matematik Tingkatan 4. Calculate the number of books with a thickness of more than 26 mm.5 .PAT TING 4 Kertas 1 No.

5 6 7 8 9 10 No. Soalan 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A D A B B C Jawapan - 15 . Soalan 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C B B B D D Jawapan - 25 26 27 28 29 30 No. Soalan 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A C A D B Jawapan A C A D A C C D D 15 16 17 18 19 20 No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful