You are on page 1of 5

Druk nr 1800

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I !RODKÓW PRZEKAZU

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druk nr 1369).
Marsza!ek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasi"gni"ciu opinii Prezydium Sejmu, skierowa! w dniu 21 listopada 2008 r. powy#szy projekt ustawy do Komisji Kultury i $rodków Przekazu do pierwszego czytania. Komisja Kultury i $rodków Przekazu po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniach w dniach 16 grudnia 2008 r. i 19 marca 2009 r. wnosi: W y s o k i S e j m uchwali% raczy za!&czony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 19 marca 2009 r. Sprawozdawca /-/ Marcin Zawi!a Przewodnicz&ca Komisji /-/ Iwona $ledzi'ska-Katarasi'ska

Liczba stron : 1 VI kadencja/druk nr 1369

Data : 2009-03-26

Nazwa pliku : 0253-03A.NK

1 projekt

USTAWA z dnia 2009 r.

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Art. 1. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1394) wprowadza si" nast"puj&ce zmiany: 1) w art. 31 ust. 1 i 2 otrzymuj& brzmienie: „1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizowa%: 1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub obj"tym ochron& konserwatorsk& na podstawie ustale' miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajduj&cym si" w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo 2) roboty ziemne lub dokona% zmiany charakteru dotychczasowej dzia!alno(ci na terenie, na którym znajduj& si" zabytki archeologiczne, co doprowadzi% mo#e do przekszta!cenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego - jest obowi&zana, z zastrze#eniem art. 82a ust. 1, pokry% koszty bada' archeologicznych oraz ich dokumentacji, je#eli przeprowadzenie tych bada' jest niezb"dne w celu ochrony tych zabytków. 2. Zakres i rodzaj niezb"dnych bada' archeologicznych, o których mowa w ust. 1, ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wy!&cznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane lub roboty ziemne zniszcz& lub uszkodz& zabytek archeologiczny.”; 2) w art. 77 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przeprowadzenie bada' konserwatorskich lub architektonicznych;”; 3) po art. 82 dodaje si" art. 82a i 82b w brzmieniu: „Art. 82a. 1. Minister w!a(ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej zamierzaj&cej realizowa% dzia!ania, o których mowa w art. 31 ust.

Liczba stron : 2 VI kadencja/druk nr 1369

Data : 2009-03-26

Nazwa pliku : 0253-03A.NK

2

1, dotacji na przeprowadzenie bada' archeologicznych, o których mowa w art. 31 ust. 2, oraz wykonanie ich dokumentacji, w przypadku gdy koszt planowanych bada' archeologicznych i ich dokumentacji b"dzie wy#szy ni# 2% kosztów planowanych robót budowlanych lub robót ziemnych. Przepisy art. 75 i 79 stosuje si" odpowiednio. 2. Przepis ust. 1 stosuje si" tak#e w przypadku, gdy w trakcie robót budowlanych lub ziemnych nast&pi niespodziewane odkrycie nieznanego wcze(niej zabytku archeologicznego, po jego wpisaniu do rejestru lub uj"ciu w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków i okre(leniu zakresu oraz rodzaju bada' archeologicznych. 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si" w przypadku, gdy jednym z podmiotów zamierzaj&cych realizowa% dzia!ania, o których mowa w art. 31 ust. 1, jest jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych albo dzia!ania te b"d& realizowane z wykorzystaniem (rodków finansowych Unii Europejskiej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 4. Wysoko(% dotacji, o której mowa w ust. 1, równa jest ró#nicy pomi"dzy kosztami planowanych bada' archeologicznych i ich dokumentacji a kosztami stanowi&cymi 2% kosztów planowanych dzia!a', o których mowa w art. 31 ust. 1. 5. Rozliczenie dotacji nast"puje po zako'czeniu realizacji dzia!a', o których mowa w art. 31 ust. 1, nie pó)niej jednak, ni# w terminie 5 lat od udzielenia dotacji, na podstawie kosztów poniesionych na przeprowadzenie bada' archeologicznych i wykonanie ich dokumentacji oraz kosztów poniesionych na realizacj" tych dzia!a'. Przepis ust. 3 stosuje si" odpowiednio. 6. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 1, jest obowi&zana zwróci% w ca!o(ci albo w cz"(ci dotacj" wraz z odsetkami w przypadku, gdy koszty poniesione na przeprowadzenie bada' archeologicznych i wykonanie ich dokumentacji nie b"d& wy#sze ni# 2% kosztów poniesionych na realizacj" dzia!a', o których mowa w art. 31 ust. 1, lub gdy ró#nica pomi"dzy kosztami poniesionymi na przeprowadzenie bada' archeologicznych i wykonanie ich dokumentacji a kosztami stanowi&cymi 2% kosztów poniesionych na realizacj" dzia!a', o których mowa w art. 31 ust. 1, b"dzie mniejsza ni# wysoko(% udzielonej dotacji. 7. W przypadku kiedy rzeczywisty koszt bada' przekroczy! koszty planowanych bada' archeologicznych, o których mowa w ust. 4, dopuszcza si" mo#liwo(% refundacji poniesionych kosztów w wysoko(ci b"d&cej ró#nic& pomi"dzy uzasadnionymi kosztami rzeczywistymi a kosztami planowanymi na podstawie wniosku zaopiniowanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 8. Dotacja, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi wraz z odsetkami okre(lonymi jak dla zaleg!o(ci podatkowych w przypadku,

Liczba stron : 3 VI kadencja/druk nr 1369

Data : 2009-03-26

Nazwa pliku : 0253-03A.NK

3

gdy osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 1, nie rozliczy dotacji w terminie 5 lat od dnia przekazania dotacji lub gdy dokumentacja bada' archeologicznych nie zostanie przekazana wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia wydania pozwolenia na przeprowadzenie bada' archeologicznych. Art. 82b. Minister w!a(ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, maj&c na wzgl"dzie konieczno(% zapewnienia zgodno(ci udzielonej pomocy z zasadami wydatkowania (rodków publicznych, okre(li, w drodze rozporz&dzenia, warunki i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji, o której mowa w art. 82a ust. 1 i 2, w tym tryb post"powania z wnioskami o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz rodzaj dokumentów niezb"dnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w #ycie po up!ywie 30 dni od dnia og!oszenia.

URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ SEKRETARZ STANU Miko aj Dowgielewicz vrin.vrorYJ2 rcsnrnp Warszawa. dnia Jnarca fOO9r. Pani Iwona ledzi ska - Katarasi ska Przewodnicz ca Komisji Kultury i rodków Przekazu Sejm RP

opinia o zgodno ciz prawem Unii Europejskiej senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uj tego u, sprawozdaniu Komisji Kultury i Srodków Przekazu (druki nr 1369 i nr I800), wyra ona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494, z pó n.zm.) w zwi zku z art.42 ust. 4 i art, 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europej skiej Mikotaj a Dowgielewicza ana Szc now P ani P rzewodnicz ca, w zwi zku z przed 'o onym projehem pozwalam sobie wyrazic nast puj c opini : ustclwy (pismo m KSP-0150-67-f009)

Projekt ustawy uj ty w sprawozdaniu nie jest obj ty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Z powa aniem,

Do uprzejmejwiadomo ci: Pan Bogdan Zdrojewski Minister Kultury t Dziedzictwa Narodowego

"rii];r.!i