You are on page 1of 6

Druk nr 1801

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

o rz!dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks morski (druk nr 1515)

Marsza!ek Sejmu na 34 posiedzeniu Sejmu w dniu 23 stycznia 2009 r. – na podstawie art. 87 ust. 2 w zwi"zku z art. 90 ust. 1 Regulaminu Sejmu skierowa! powy#szy projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 11 lutego i 19 marca 2009 r. wnosi: W y s o k i S e j m uchwali$ raczy za!"czony projekt ustawy

Warszawa, dnia 19 marca 2009 r. Sprawozdawca /-/Stanis!aw Rydzo% Przewodnicz"cy Komisji /-/Jerzy Kozdro%

Liczba stron : 1 Data : 2009-03-27 Nazwa pliku : 0039-04A.NK VI kadencja/ druk nr 1515

1 Projekt

USTAWA z dnia 2009 r.

o zmianie ustawy – Kodeks morski Art. 1. W ustawie z dnia 18 wrze&nia 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z pó'n. zm.1)) wprowadza si( nast(puj"ce zmiany: 1) art. 265 otrzymuje brzmienie: „Art. 265. Z zastrze#eniem przepisów rozdzia!u 1a i 2, armator odpowiada za szkod( wyrz"dzon" komukolwiek zanieczyszczeniem pochodz"cym ze statku w zwi"zku z przewozem !adunków, eksploatacj" statku lub zatapianiem w morzu odpadów i innych substancji.”; 2) w tytule VII w dziale III po rozdziale 1 dodaje si( rozdzia! 1a w brzmieniu: „ Rozdzia! 1a Zanieczyszczenia olejami bunkrowymi Art. 271a. § 1. Do odpowiedzialno&ci za szkod( wyrz"dzon" zanieczyszczeniem olejem bunkrowym znajduj"cym si( na pok!adzie statku lub pochodz"cym ze statku stosuje si( postanowienia Mi(dzynarodowej konwencji o odpowiedzialno&ci cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, sporz"dzonej w Londynie dnia 23 marca 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 148, poz. 939), zwanej dalej „Konwencj" bunkrow"”, wraz ze zmianami obowi"zuj"cymi od daty ich wej&cia w #ycie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomo&ci we w!a&ciwy sposób. § 2. U#yte w przepisach niniejszego rozdzia!u okre&lenia: „statek”, „w!a&ciciel statku”, „olej bunkrowy”, „&rodki zapobiegawcze”, „szkoda spowodowana zanieczyszczeniem”, „pa%stwo rejestracji statku”, „tona# brutto” – odpowiadaj" znaczeniu, jakie im nadano w Konwencji bunkrowej.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277, z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298.

Liczba stron : 2 Data : 2009-03-27 Nazwa pliku : 0039-04A.NK VI kadencja/ druk nr 1515

2

§ 3. Przepisy, o których mowa w § 1, maj" równie# zastosowanie do statków, które nie s" zarejestrowane w #adnym z pa%stwstron Konwencji bunkrowej ani nie podnosz" bandery któregokolwiek z tych pa%stw, je#eli: 1) szkoda spowodowana zanieczyszczeniem powsta!a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wy!"cznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zastosowano &rodki zapobiegawcze w celu zapobie#enia szkodzie, o której mowa w pkt 1, lub jej zmniejszenia. Art. 271b. § 1. W!a&ciciel statku o polskiej przynale#no&ci, o tona#u brutto przekraczaj"cym 1.000 ton, jest obowi"zany posiada$ zabezpieczenie finansowe odpowiedzialno&ci za szkod( spowodowan" zanieczyszczeniem, stwierdzone odpowiednim certyfikatem. § 2. Certyfikat wydaje lub po&wiadcza dyrektor urz(du morskiego, na wniosek w!a&ciciela statku. § 3. Certyfikat wydaje si( w j(zyku polskim i angielskim. § 4. Certyfikat jest wydawany na okres, na jaki zosta!o ustanowione zabezpieczenie finansowe. Je#eli zabezpieczenie finansowe utraci!o wa#no&$ przed up!ywem okresu, na jaki zosta!o ustanowione, w!a&ciciel statku jest obowi"zany powiadomi$ o tym dyrektora urz(du morskiego, który wyda! lub po&wiadczy! certyfikat. § 5. Certyfikat traci wa#no&$ w przypadku utraty wa#no&ci zabezpieczenia finansowego, na podstawie którego zosta! wydany. § 6. Po&wiadczeniu podlega certyfikat, je#eli jest do niego do!"czony dokument zabezpieczenia finansowego. § 7. Kopi( wydanego lub po&wiadczonego certyfikatu dyrektor urz(du morskiego przesy!a w!a&ciwemu organowi pa%stwa rejestracji statku. Art. 271c. § 1. Dyrektor urz(du morskiego pobiera nast(puj"ce op!aty: 1) za wydanie certyfikatu – równowarto&$ 30 euro; 2) za po&wiadczenie certyfikatu – równowarto&$ 20 euro. § 2. Przeliczenia równowarto&ci euro, o której mowa w § 1, na z!ote dokonuje si( wed!ug &redniego kursu og!oszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty w dniu, odpowiednio, z!o#enia wniosku o wydanie lub po&wiadczenie certyfikatu. Art. 271d. § 1. Statek, o którym mowa w art. 271b § 1, nie mo#e by$ u#ywany w #egludze, je&li nie posiada certyfikatu stwierdzaj"cego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialno&ci za szkod( spowodowan" zanieczyszczeniem. § 2. Certyfikat powinien by$ przechowywany na statku.

Liczba stron : 3 Data : 2009-03-27 Nazwa pliku : 0039-04A.NK VI kadencja/ druk nr 1515

3

Art. 271e. Statek o tona#u brutto przekraczaj"cym 1.000 ton nie mo#e wej&$ do portu polskiego ani go opu&ci$, a tak#e korzysta$ z urz"dze% prze!adunkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je&li nie posiada certyfikatu stwierdzaj"cego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialno&ci za szkod( spowodowan" zanieczyszczeniem, wydanego lub po&wiadczonego przez w!a&ciwy organ. Art. 271f. Dyrektor urz(du morskiego mo#e wyda$ certyfikat stwierdzaj"cy zabezpieczenie finansowe odpowiedzialno&ci za szkod( spowodowan" zanieczyszczeniem w!a&cicielowi statku niezarejestrowanego w #adnym z pa%stw-stron Konwencji bunkrowej, je#eli ten udowodni, #e dysponuje wystarczaj"cym zabezpieczeniem finansowym tej odpowiedzialno&ci. Art. 271g. Minister w!a&ciwy do spraw gospodarki morskiej okre&li, w drodze rozporz"dzenia, warunki i tryb wydawania oraz wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 271b § 1, maj"c na uwadze konieczno&$ zapewnienia nale#ytego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialno&ci za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi oraz kieruj"c si( konieczno&ci", aby wzór certyfikatu odpowiada! wzorowi okre&lonemu w Konwencji bunkrowej. Art. 271h. Kontrol( przestrzegania przepisów o zabezpieczeniu finansowym odpowiedzialno&ci za szkod( spowodowan" zanieczyszczeniem sprawuj" dyrektorzy urz(dów morskich.”; 3) w art. 272 § 2 i 3 otrzymuj" brzmienie: „§ 2. U#yte w przepisach niniejszego rozdzia!u okre&lenia „statek”, „w!a&ciciel”, „pa%stwo rejestracji statku”, „olej”, „szkoda spowodowana zanieczyszczeniem” – odpowiadaj" znaczeniu, jakie im nadano w Konwencji o odpowiedzialno&ci cywilnej. § 3. Przepisy, o których mowa w § 1, maj" równie# zastosowanie do statków, które nie s" zarejestrowane w #adnym z pa%stw-stron Konwencji o odpowiedzialno&ci cywilnej ani nie podnosz" bandery któregokolwiek z tych pa%stw, je#eli szkoda spowodowana zanieczyszczeniem powsta!a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wy!"cznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej.”; 4) w art. 273: a) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Certyfikat wydaje lub po&wiadcza dyrektor urz(du morskiego, na wniosek w!a&ciciela statku.”, b) dodaje si( § 3 – 7 w brzmieniu: „§ 3. Certyfikat wydaje si( w j(zyku polskim i angielskim. § 4. Certyfikat jest wydawany na okres, na jaki zosta!o ustanowione zabezpieczenie finansowe. Je#eli zabezpieczenie finansowe utraci!o wa#no&$ przed up!ywem okresu, na jaki zosta!o ustanowione, w!a&ciciel statku jest obowi"zany powiadomi$ o tym dyrektora urz(du morskiego, który wyda! lub po&wiadczy! certyfikat.

Liczba stron : 4 Data : 2009-03-27 Nazwa pliku : 0039-04A.NK VI kadencja/ druk nr 1515

4

§ 5. Certyfikat traci wa#no&$ w przypadku utraty wa#no&ci zabezpieczenia finansowego, na podstawie którego zosta! wydany. § 6. Po&wiadczeniu podlega certyfikat, je#eli jest do niego do!"czony dokument zabezpieczenia finansowego. § 7. Kopi( wydanego lub po&wiadczonego certyfikatu dyrektor urz(du morskiego przesy!a w!a&ciwemu organowi pa%stwa rejestracji statku.”; 5) po art. 273 dodaje si( art. 273a w brzmieniu: „Art. 273a. § 1. Dyrektor urz(du morskiego pobiera nast(puj"ce op!aty: 1) za wydanie certyfikatu – równowarto&$ 30 euro; 2) za po&wiadczenie certyfikatu – równowarto&$ 20 euro. § 2. Przepis art. 271c § 2 stosuje si( odpowiednio.”; 6) art. 275 otrzymuje brzmienie: „Art. 275. Statek przewo#"cy ponad 2.000 ton oleju luzem jako !adunek nie mo#e wej&$ do portu polskiego ani go opu&ci$, a tak#e korzysta$ z urz"dze% prze!adunkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je&li nie posiada certyfikatu stwierdzaj"cego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialno&ci za szkod( spowodowan" zanieczyszczeniem, wydanego lub po&wiadczonego przez w!a&ciwy organ.”; 7) art. 277 otrzymuje brzmienie: „Art. 277. Minister w!a&ciwy do spraw gospodarki morskiej okre&li, w drodze rozporz"dzenia, warunki i tryb wydawania oraz wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 273 § 1, maj"c na uwadze konieczno&$ zapewnienia nale#ytego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialno&ci za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami oraz kieruj"c si( konieczno&ci", aby wzór certyfikatu odpowiada! wzorowi okre&lonemu w Konwencji o odpowiedzialno&ci cywilnej.”; 8) w art. 352 § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Do post(powania w sprawach o ustanowienie funduszu ograniczenia odpowiedzialno&ci na podstawie: 1) Konwencji o odpowiedzialno&ci cywilnej, 2) Konwencji bunkrowej – i o podzia! tego funduszu stosuje si( odpowiednio przepisy dzia!u I.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ SEKRETARZ STANU Miko ajDowgielewicz Mrn.MDi Q rcgnpmt ?q

Warszarva. dntaZ marca 2OO9 r.

Pan Jer v Kozdro Przewodnicz cy Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian rv kodyfikacjach Sejm RzecrypospolitejPolskiej

opinia o zgodno ciz prawem Unii Europejskiej rz dowegoprojektu ustawy o zmianie ustawy _ Kodeks morski uj tego w sprawo7daniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (druk nr I80I) wyra ona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494, z pó n. zm.) w zwi zku z art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Miko aja Dowgielewicza

Szanowny P anie P r zewodnicZ cy, W zwi zku z przed o onym Sprawozdaniem pismo nr NKK.I50-35.09 - pozwalam sobie wyrazi nast puj c opini : Projekt ustawy uj ty w sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Z powa aniem,

{*&4lTgi !ll