You are on page 1of 39

Druk nr 1805

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja S P R A W O ZD A N I E K O M I S J I G O S P O D A R K I

.

o rz!dowym projekcie ustawy o towarach paczkowanych (druk nr 1717)
Marsza!ek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowa! w dniu 19 lutego czytania. Komisja Gospodarki po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 5 i 20 marca 2009 r. wnosi: W y s o k i S e j m uchwali# raczy za!$czony projekt ustawy. 2009 r. powy"szy projekt ustawy do Komisji Gospodarki do pierwszego

Warszawa, dnia 20 marca 2009 r.

Sprawozdawca /-/ Wojciech Sa!uga

Zast%pca Przewodnicz$cego Komisji /-/ Antoni M%"yd!o

Liczba stron : 1 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

1 Projekt

USTAWA z dnia 2009 r.

o towarach paczkowanych1), 2) Rozdzia" 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okre&la zasady paczkowania produktów przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w opakowaniach i oznaczania towarów paczkowanych znakiem „e” oraz zasady produkcji butelek miarowych i oznaczania ich znakiem „3” (odwrócony epsilon). 2. Przepisy ustawy stosuje si% do wyrobów medycznych, produktów leczniczych i produktów biobójczych w zakresie, w jakim nie naruszaj$ przepisów dotycz$cych tych produktów. 3. Przepisy ustawy nie naruszaj$ przepisów odr%bnych dotycz$cych produktów, opakowa' oraz warunków wprowadzania ich do obrotu. Art. 2. U"yte w ustawie okre&lenia oznaczaj$: 1) towar paczkowany – produkt umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilo&# nominalna, jednakowa dla ca!ej partii, odmierzona bez udzia!u nabywcy, nieprzekraczaj$ca 50 kg lub 50 l, nie mo"e zosta# zmieniona bez naruszenia opakowania;

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro"enia: 1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/45/WE z dnia 5 wrze&nia 2007 r. ustanawiaj$cej zasady dotycz$ce nominalnych ilo&ci produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylaj$cej dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniaj$cej dyrektyw% Rady 76/211/EWG (Dz. Urz. UE L 247 z 21.09.2007, str. 17), 2) dyrektywy Rady 75/107/EWG z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie zbli"enia ustawodawstw Pa'stw Cz!onkowskich odnosz$cych si% do butelek wykorzystywanych jako pojemniki pomiarowe (Dz. Urz. WE L 42 z 15.02.1975, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 2, str. 169), 3) dyrektywy Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbli"enia ustawodawstw Pa'stw Cz!onkowskich odnosz$cych si% do paczkowania wed!ug masy lub obj%to&ci niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych (Dz. Urz. WE L 46 z 21.02.1976, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 91). 2) Niniejsz$ ustaw$ zmienia si% ustaw% z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach oraz ustaw% z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.

Liczba stron : 2 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

2

2) produkt – produkt w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpiecze'stwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97); 3) opakowanie – opakowanie w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z pó(n. zm.3)); 4) butelka miarowa – pojemnik oznaczony znakiem „3”, zamykany lub przystosowany do zamykania, przeznaczony do przechowywania, transportu lub dostarczania cieczy, o pojemno&ci nominalnej od 50 ml do 5 l w!$cznie, posiadaj$cy charakterystyk% konstrukcyjn$ i jednolito&# wytwarzania zapewniaj$c$ odpowiedni$ dok!adno&# pomiaru zawartej w nim cieczy przez nape!nienie do okre&lonego poziomu lub w okre&lonym procencie jego pojemno&ci ca!kowitej, bez konieczno&ci wykonywania niezale"nego pomiaru ilo&ci nalewanej do niego cieczy, wykonany ze szk!a lub innego materia!u posiadaj$cego tak$ sztywno&# i stabilno&#, która zapewnia pojemnikowi zachowanie takich samych w!a&ciwo&ci metrologicznych, jakie zapewnia szk!o; 5) paczkowanie – umieszczenie odmierzonej porcji produktu w opakowaniu jednostkowym w celu wprowadzenia go do obrotu jako towaru paczkowanego; 6) paczkuj$cy – przedsi%biorc% w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia!alno&ci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z pó(n. zm.4)), który paczkuje produkty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadza towar paczkowany do obrotu; 7) zlecaj$cy paczkowanie – przedsi%biorc%, który zleca paczkowanie produktu innemu podmiotowi i wprowadza towar paczkowany do obrotu jako paczkuj$cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) paczkuj$cy na zlecenie – przedsi%biorc%, który paczkuje produkty na zlecenie i przekazuje towary paczkowane zlecaj$cemu paczkowanie; 9) importer – przedsi%biorc%, który sprowadza towar paczkowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pa'stwa nieb%d$cego stron$ umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i wprowadza go do obrotu; 10) sprowadzaj$cy – przedsi%biorc%, który sprowadza towar paczkowany nieoznaczony znakiem „e” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego pa'stwa – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i wprowadza go do obrotu; 11) metoda referencyjna – metod% statystycznej kontroli towarów paczkowanych lub butelek miarowych, stosowan$ przez organy kontroli w celu stwierdzenia poprawno&ci procesu paczkowania produktów lub produkcji butelek miarowych;
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458. 4) Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

Liczba stron : 3 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

3

12) kontrola wewn%trzna ilo&ci towaru paczkowanego – kontrol% dotycz$c$ ilo&ci produktu w opakowaniu, wykonywan$ w trakcie procesu paczkowania; 13) kontrola wewn%trzna butelek miarowych – kontrol% dotycz$c$ okre&lonych w ustawie wymaga' dla butelek miarowych, wykonywan$ przez producenta w trakcie procesu produkcyjnego; 14) partia towaru paczkowanego (partia) – okre&lon$ liczb% jednakowych towarów paczkowanych, o takiej samej ilo&ci nominalnej, zapakowanych w tych samych warunkach i w okre&lonym przedziale czasu; 15) próbka towaru paczkowanego (próbka) – pobran$ losowo z partii okre&lon$ liczb% towarów paczkowanych, na podstawie której dokonuje si% oceny partii; 16) b!$d ilo&ci towaru paczkowanego, oznaczony znakiem T – ró"nic% mi%dzy ilo&ci$ rzeczywist$ a ilo&ci$ nominaln$ towaru paczkowanego; 17) dopuszczalna ujemna warto&# b!%du ilo&ci towaru paczkowanego, oznaczona znakiem T1 – maksymaln$ dopuszczaln$ ró"nic% mi%dzy ilo&ci$ rzeczywist$ a ilo&ci$ nominaln$ produktu podan$ przez paczkuj$cego; 18) ilo&# nominalna towaru paczkowanego – deklarowan$ przez paczkuj$cego i oznaczon$ na opakowaniu ilo&# produktu w towarze paczkowanym, bez opakowania oraz bez dodatkowych materia!ów lub produktów zapakowanych razem z produktem, jak$ towar paczkowany powinien zawiera#; 19) ilo&# rzeczywista towaru paczkowanego – przeznaczon$ dla nabywcy ilo&# produktu w towarze paczkowanym, bez opakowania i bez dodatkowych materia!ów lub produktów dodatkowych zapakowanych razem z produktem, jak$ towar paczkowany faktycznie zawiera; w przypadku produktów, których ilo&# wyra"a si% w jednostkach obj%to&ci, z wyj$tkiem produktów zamro"onych, ilo&# rzeczywista powinna by# okre&lana w temperaturze 20 °C. Art. 3. Do obrotu mog$ by# wprowadzane towary paczkowane spe!niaj$ce wymagania okre&lone w ustawie. Art. 4. 1. Organy administracji miar sprawuj$ nadzór w zakresie: 1) paczkowania produktów, w szczególno&ci systemu kontroli wewn%trznej ilo&ci towaru paczkowanego; 2) produkcji butelek miarowych, w szczególno&ci stosowanego przez producenta butelek miarowych systemu kontroli wewn%trznej tych butelek.

Liczba stron : 4 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

4

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest sprawowany w trybie i na warunkach okre&lonych w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z pó(n. zm.5)). Art. 5. Towary paczkowane znajduj$ce si% w obrocie lub przeznaczone do wprowadzenia do obrotu podlegaj$ kontroli Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jako&ci Handlowej Artyku!ów Rolno-Spo"ywczych i Inspekcji Farmaceutycznej, w zakresie przewidzianym w niniejszej ustawie oraz w zakresie ich w!a&ciwo&ci, w trybie i na warunkach okre&lonych w przepisach odr%bnych. Rozdzia" 2 Zasady paczkowania produktów Art. 6. 1. Towary paczkowane, z wyj$tkiem tych, o których mowa w ust. 2, mog$ by# wprowadzane do obrotu w opakowaniach jednostkowych o dowolnej ilo&ci nominalnej. 2. Wykaz produktów, które w okre&lonych zakresach ilo&ciowych mog$ by# wprowadzane do obrotu wy!$cznie w opakowaniach jednostkowych o okre&lonych ilo&ciach nominalnych towaru paczkowanego oraz te ilo&ci nominalne, okre&la za!$cznik nr 1 do ustawy. 3. Je"eli opakowanie jednostkowe zawiera dwa pojedyncze opakowania, lub wi%cej, nieprzeznaczone do oddzielnej sprzeda"y, ilo&ci nominalne wymienione w za!$czniku nr 1 do ustawy maj$ zastosowanie do opakowania jednostkowego. 4. Je"eli dwa opakowania jednostkowe, lub wi%cej, tworz$ opakowanie zbiorcze, ilo&ci nominalne wymienione w za!$czniku nr 1 do ustawy maj$ zastosowanie do ka"dego pojedynczego opakowania jednostkowego. 5. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do towarów paczkowanych przeznaczonych do sprzeda"y w sklepach wolnoc!owych w celu konsumpcji poza terytorium Unii Europejskiej. Art. 7. 1. Oznakowanie umieszczone na towarach paczkowanych musi by# !atwe do odczytania i dobrze widoczne oraz wykonane w sposób niedaj$cy si% usun$# bez uszkodzenia opakowania. Poza wymaganiami dotycz$cymi oznakowania produktów, okre&lonymi w przepisach odr%bnych, towary paczkowane wprowadzane do obrotu musz$ posiada# nast%puj$ce oznakowania: 1) nazw% produktu;
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Liczba stron : 5 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

5

2) ilo&# nominaln$ produktu; 3) firm% paczkuj$cego, zlecaj$cego paczkowanie, sprowadzaj$cego lub importera. 2. Minister w!a&ciwy do spraw gospodarki okre&li, w drodze rozporz$dzenia, szczegó!owe wymagania dotycz$ce oznakowa', o których mowa w ust. 1, jak równie" przypadki, w których paczkuj$cy b%dzie zwolniony z obowi$zku umieszczania tych oznakowa', bior$c pod uwag% konieczno&# ochrony praw konsumentów oraz przepisy prawa wspólnotowego. Art. 8. 1. Paczkuj$cy, importer, sprowadzaj$cy albo zlecaj$cy paczkowanie jest odpowiedzialny za to, aby towar paczkowany spe!nia! wymagania okre&lone w ustawie. W szczególno&ci ponosi on odpowiedzialno&# za zapewnienie, "e ilo&# rzeczywista odpowiada ilo&ci nominalnej podanej na opakowaniu jednostkowym. 2. Towar paczkowany uznaje si% za spe!niaj$cy wymaganie okre&lone w ust. 1, je"eli wynik kontroli partii, do której nale"y, przeprowadzonej z zastosowaniem metody referencyjnej lub metody o skuteczno&ci co najmniej takiej samej jak skuteczno&# metody referencyjnej, jest pozytywny. 3. Opis metody referencyjnej kontroli towarów paczkowanych wraz z wymaganiami metrologicznymi dotycz$cymi ilo&ci rzeczywistej towarów paczkowanych okre&la za!$cznik nr 2 do ustawy. Art. 9. 1. Paczkuj$cy lub zlecaj$cy paczkowanie jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli wewn%trznej ilo&ci towaru paczkowanego. 2. Sprowadzaj$cy lub importer jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli wewn%trznej ilo&ci towaru paczkowanego, chyba "e towar paczkowany by! wcze&niej paczkowany lub wprowadzony do obrotu na terytorium pa'stwa – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowi$zuj$cymi w tym pa'stwie. 3. Paczkuj$cy na zlecenie mo"e, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej ze zlecaj$cym paczkowanie, sprowadzaj$cym lub importerem, przej$# odpowiedzialno&# za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli wewn%trznej ilo&ci towaru paczkowanego. 4. Kontroli dokonuje si% przez zbadanie ka"dej sztuki towaru paczkowanego lub przez zbadanie próbki towaru paczkowanego, zgodnie z przyj%tym dowolnym systemem kontroli wewn%trznej ilo&ci towaru paczkowanego. 5. O przyj%ciu albo odrzuceniu partii towarów paczkowanych decyduje wynik kontroli, o której mowa w ust. 4.

Liczba stron : 6 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

6

Art. 10. W przypadku towarów paczkowanych, które s$ paczkowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za spe!nienie wymaga' okre&lonych w ustawie uznaje si% pisemn$ deklaracj% sprowadzaj$cego lub importera, w tym zlecaj$cego paczkowanie, lub posiadanie przez niego dokumentacji &wiadcz$cej o tym, "e w procesie paczkowania by!y stosowane odpowiednie metody kontroli ilo&ci rzeczywistej towaru paczkowanego. Art. 11. Wymagania dotycz$ce kontroli wewn%trznej ilo&ci towaru paczkowanego uwa"a si% za spe!nione, je"eli w procesie paczkowania na terytorium pa'stw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wykorzystuje si% butelki miarowe i nape!nia je do poziomu odpowiadaj$cego pojemno&ci nominalnej okre&lonej w ust. 1 lit. a za!$cznika nr 4 do ustawy. Przy wykorzystywaniu i nape!nianiu butelek miarowych przepisy art. 9 stosuje si% odpowiednio. Art. 12. 1. Paczkuj$cy, zlecaj$cy paczkowanie lub paczkuj$cy na zlecenie, nie pó(niej ni" w terminie 7 dni od rozpocz%cia paczkowania produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowi$zany zg!osi# ten fakt dyrektorowi okr%gowego urz%du miar w!a&ciwego ze wzgl%du na miejsce paczkowania. 2. Zg!oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawiera#: 1) firm% zg!aszaj$cego; 2) siedzib% (miejsce zamieszkania) i adres zg!aszaj$cego; 3) firm% zlecaj$cego paczkowanie lub paczkuj$cego na zlecenie oraz jego siedzib% (miejsce zamieszkania) i adres; 4) miejsce paczkowania; 5) okre&lenie rodzaju paczkowanego produktu ze wzgl%du na jego konsystencj%; 6) informacj%, czy paczkuj$cy lub zlecaj$cy paczkowanie oznacza towary paczkowane wprowadzane do obrotu znakiem „e”, na zasadach okre&lonych w rozdziale 3. 3. O zmianach danych, o których mowa w ust. 2, zg!aszaj$cy jest obowi$zany poinformowa# dyrektora okr%gowego urz%du miar w!a&ciwego ze wzgl%du na miejsce paczkowania, w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Art. 13. 1. Sprowadzaj$cy lub importer, w tym zlecaj$cy paczkowanie, nie pó(niej ni" w terminie 7 dni od wprowadzenia towarów paczkowanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowi$zany zg!osi# ten

Liczba stron : 7 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

7

fakt dyrektorowi okr%gowego urz%du miar w!a&ciwego ze wzgl%du na miejsce sk!adowania towaru paczkowanego. 2. Zg!oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawiera#: 1) firm% zg!aszaj$cego; 2) siedzib% (miejsce zamieszkania) i adres zg!aszaj$cego; 3) deklaracj% lub dokumentacj%, o których mowa w art. 10; 4) miejsce sk!adowania towarów paczkowanych; 5) okre&lenie rodzaju paczkowanego produktu ze wzgl%du na jego konsystencj%; 6) informacj%, czy towary paczkowane s$ oznaczone znakiem „e”, na zasadach okre&lonych w rozdziale 3. 3. O zmianach danych, o których mowa w ust. 2, zg!aszaj$cy jest obowi$zany poinformowa# dyrektora okr%gowego urz%du miar w!a&ciwego ze wzgl%du na miejsce sk!adowania towarów paczkowanych, w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Art. 14. 1. W zakresie nadzoru, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w!a&ciwe terytorialnie organy administracji miar przeprowadzaj$ kontrole dora(ne w pomieszczeniach paczkuj$cego, zlecaj$cego paczkowanie, paczkuj$cego na zlecenie, sprowadzaj$cego lub importera oraz w miejscu paczkowania lub sk!adowania towarów paczkowanych. 2. Za czynno&ci zwi$zane z kontrol$ dora(n$ nie pobiera si% op!aty, chyba "e w ich wyniku zostanie stwierdzone, "e sprawdzona partia towaru paczkowanego nie spe!nia wymaga' dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów ustawy. W takim przypadku s$ pobierane op!aty jak za kontrole planowe, o których mowa w art. 20 ust. 2. 3. Organ administracji miar przeprowadza badania partii towaru paczkowanego z zastosowaniem metody referencyjnej. Badania próbek mog$ by# przeprowadzane w pomieszczeniach paczkuj$cego, zlecaj$cego paczkowanie, paczkuj$cego na zlecenie, sprowadzaj$cego, importera lub w wyspecjalizowanych laboratoriach wskazanych przez organy administracji miar. Rozdzia" 3 Zasady oznaczania towarów paczkowanych znakiem „e” Art. 15. Przepisy rozdzia!u stosuje si% do towarów paczkowanych wprowadzanych do obrotu w opakowaniach jednostkowych o ilo&ci nominalnej wyra"onej w jednostkach masy lub obj%to&ci, która jest nie mniejsza ni" 5 g lub 5 ml i nie wi%ksza ni" 10 kg lub 10 l.

Liczba stron : 8 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

8

Art. 16. 1. Paczkuj$cy lub zlecaj$cy paczkowanie mo"e na w!asn$ odpowiedzialno&# oznacza# znakiem „e” towary paczkowane, o których mowa w art. 15, je"eli towary te oraz proces kontroli paczkowania produktów spe!niaj$ warunki okre&lone w przepisach rozdzia!u. 2. Znak „e” oznacza zapewnienie paczkuj$cego lub zlecaj$cego paczkowanie, "e towar paczkowany spe!nia wymagania okre&lone w przepisach rozdzia!u. Wzór znaku „e” okre&la za!$cznik nr 3 do ustawy. 3. Umieszczanie na opakowaniach znaków podobnych do znaku „e” jest zabronione. 4. Znak „e”, o wysoko&ci co najmniej 3 mm, umieszcza si% na opakowaniu obok oznaczenia nominalnej masy lub obj%to&ci. Art. 17. 1. Towar paczkowany mo"e by# oznaczony znakiem „e” tylko, gdy podczas paczkowania produktów by! stosowany system kontroli wewn%trznej ilo&ci towaru paczkowanego, zapewniaj$cy spe!nienie wymaga' metrologicznych okre&lonych w za!$czniku nr 2 do ustawy. 2. Paczkuj$cy lub zlecaj$cy paczkowanie jest obowi$zany sporz$dzi# opis przyj%tego systemu kontroli wewn%trznej ilo&ci towaru paczkowanego. 3. Opis, o którym mowa w ust. 2, paczkuj$cy lub zlecaj$cy paczkowanie jest obowi$zany udost%pni# na ka"de "$danie organów sprawuj$cych nadzór, o których mowa w art. 4. Art. 18. 1. Paczkuj$cy lub zlecaj$cy paczkowanie jest obowi$zany dokumentowa# w formie pisemnej lub elektronicznej przeprowadzane kontrole wewn%trzne ilo&ci towaru paczkowanego w sposób zapewniaj$cy mo"liwo&# sprawdzenia przez organy administracji miar: 1) czasu i miejsca przeprowadzenia tych kontroli; 2) wielko&ci sprawdzanej partii i pobranej próbki; 3) wyników badania próbki wraz z okre&leniem, czy stwierdzony b!$d nie przekracza dopuszczalnej warto&ci i czy dana partia spe!nia kryteria dopuszczalno&ci wprowadzenia do obrotu. 2. Paczkuj$cy lub zlecaj$cy paczkowanie jest obowi$zany przechowywa# dokumentacj%, o której mowa w ust. 1, w sposób uporz$dkowany chronologicznie, przez okres przydatno&ci danej partii towaru paczkowanego do u"ytku, nie krócej jednak ni" przez rok. 3. W przypadku partii towarów paczkowanych, dla których okres przydatno&ci do u"ytku nie jest okre&lony, dokumentacj%, o której mowa w ust. 1, przechowuje si% nie krócej ni" przez dwa lata.

Liczba stron : 9 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

9

4. Na "$danie organu administracji miar paczkuj$cy lub zlecaj$cy paczkowanie jest obowi$zany udost%pni# dokumentacj%, o której mowa w ust. 1. 5. Przepisów ust. 1 – 4 nie stosuje si% do zlecaj$cego paczkowanie, je"eli obowi$zki okre&lone w tych przepisach, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, wykonuje paczkuj$cy na zlecenie; w takim przypadku zobowi$zanym do wykonywania tych obowi$zków jest paczkuj$cy na zlecenie. 6. Organy inspekcji, o których mowa w art. 5, maj$ prawo wgl$du do dokumentacji okre&lonej w ust. 1 w celu ustalenia ilo&ci rzeczywistej towarów paczkowanych wprowadzonych do obrotu. Art. 19. Przepisy art. 16 – 18 stosuje si% do importera, chyba "e wska"e on podmiot, który po raz pierwszy wprowadzi! towar do obrotu na terytorium pa'stwa – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku gdy taki podmiot nie jest znany importerowi – podmiot, od którego naby! towar paczkowany. Art. 20. 1. Dyrektor w!a&ciwego terytorialnie okr%gowego urz%du miar, nie cz%&ciej ni" raz w roku, przeprowadza w pomieszczeniach paczkuj$cego, zlecaj$cego paczkowanie, importera oraz w miejscu paczkowania lub sk!adowania towarów paczkowanych, kontrole planowe w celu stwierdzenia poprawno&ci stosowanego systemu kontroli wewn%trznej ilo&ci towaru paczkowanego. 2. Za czynno&ci wykonywane przez dyrektora w!a&ciwego terytorialnie okr%gowego urz%du miar zwi$zane z planow$ kontrol$ towarów paczkowanych pobiera si% od paczkuj$cego op!aty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach. 3. Do kontroli planowych przepis art. 14 ust. 3 stosuje si% odpowiednio. 4. Minister w!a&ciwy do spraw gospodarki okre&li, w drodze rozporz$dzenia, sposób przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, w zale"no&ci od rodzaju paczkowanego produktu, bior$c pod uwag% zasady statystyki matematycznej. Art. 21. Towary paczkowane oznaczone znakiem „e” na terytorium pa'stwa – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowi$zuj$cymi w tym pa'stwie, s$ dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczno&ci przeprowadzania dodatkowej kontroli.

Liczba stron : 10 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

10

Rozdzia" 4 Butelki miarowe Art. 22. 1. Producent butelek mo"e na w!asn$ odpowiedzialno&# oznacza# je znakiem „3” o wysoko&ci co najmniej 3 mm, stanowi$cym zapewnienie producenta, "e butelka spe!nia wymagania okre&lone w ustawie. Wymagania metrologiczne dotycz$ce butelek miarowych okre&la za!$cznik nr 4 do ustawy. 2. Wzór znaku „3”okre&la za!$cznik nr 5 do ustawy. Art. 23. 1. Butelka miarowa musi posiada# !atwe do odczytania, dobrze widoczne oraz nieusuwalne oznakowania: 1) na boku, przy kraw%dzi dna lub na dnie: a) warto&ci pojemno&ci nominalnej w litrach, centylitrach lub mililitrach, podane wraz z symbolem zastosowanej jednostki miary, cyframi o wysoko&ci co najmniej: – 3 mm, je"eli nominalna pojemno&# jest nie wi%ksza ni" 20 cl, – 4 mm, je"eli nominalna pojemno&# jest wi%ksza od 20 cl i nie jest wi%ksza ni" 100 cl, – 6 mm, je"eli nominalna pojemno&# jest wi%ksza od 100 cl, b) znak identyfikacyjny producenta, c) znak „3”; 2) na dnie lub przy kraw%dzi dna w sposób zapewniaj$cy rozró"nienie z oznakowaniami, o których mowa w pkt 1, cyframi o tej samej wysoko&ci, w jakich jest wyra"ana odpowiednia pojemno&# nominalna, zgodnie z metod$ lub metodami nape!niania: a) warto&# pojemno&ci brzegowej wyra"onej w centylitrach bez symbolu cl lub b) warto&# odleg!o&ci, wyra"onej w milimetrach, od poziomu kraw%dzi do poziomu nape!nienia odpowiadaj$cego pojemno&ci nominalnej z symbolem mm. 2. Na butelce miarowej nie wolno umieszcza# innych oznakowa' podobnych do oznakowa', o których mowa w ust. 1. Art. 24. 1. Producent przed rozpocz%ciem produkcji butelek miarowych jest obowi$zany zg!osi# Prezesowi G!ównego Urz%du Miar znak pozwalaj$cy zidentyfikowa# producenta.

Liczba stron : 11 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

11

2. Znak identyfikacyjny producenta powinien mie# indywidualne cechy graficzne pozwalaj$ce jednoznacznie odró"ni# go od zarejestrowanych ju" znaków identyfikacyjnych innych producentów. 3. Ka"dy producent jest obowi$zany umieszcza# na produkowanych przez siebie butelkach miarowych spe!niaj$cych wymagania okre&lone w ustawie znak identyfikacyjny producenta. Art. 25. 1. Prezes G!ównego Urz%du Miar prowadzi jawny rejestr znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych, zwany dalej „rejestrem”. 2. Rejestr powinien zawiera#: 1) firm% producenta; 2) siedzib% (miejsce zamieszkania) i adres; 3) numer, pod którym producent zosta! wpisany do rejestru przedsi%biorców w Krajowym Rejestrze S$dowym; 4) symbol graficzny stanowi$cy znak identyfikacyjny producenta. Art. 26. 1. Prezes G!ównego Urz%du Miar dokonuje wpisu znaku identyfikacyjnego producenta do rejestru w terminie 14 dni od dnia otrzymania zg!oszenia. Zg!oszenie powinno zawiera# dane, o których mowa w art. 25 ust. 2, aktualny wypis z Krajowego Rejestru S$dowego i 5 egzemplarzy wzoru znaku o wymiarach nie wi%kszych ni" 5 cm x 5 cm. 2. Prezes G!ównego Urz%du Miar odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy znak identyfikacyjny zg!oszony przez producenta jest identyczny ze znakiem wcze&niej wpisanym do rejestru. 3. W przypadku gdy zg!oszenie producenta ma braki formalne lub znak identyfikacyjny producenta nie ma indywidualnych cech graficznych pozwalaj$cych jednoznacznie odró"ni# go od wpisanych wcze&niej do rejestru znaków identyfikacyjnych innych producentów, Prezes G!ównego Urz%du Miar zawiadamia o powy"szym zg!aszaj$cego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zg!oszenia oraz wzywa go do usuni%cia braków formalnych lub do zmiany znaku w terminie nie d!u"szym ni" 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 4. Je"eli w wyznaczonym terminie producent nie usunie braków formalnych, Prezes G!ównego Urz%du Miar pozostawia spraw% bez rozpoznania i informuje o powy"szym producenta. 5. Je"eli w wyznaczonym terminie producent nie przedstawi innego znaku identyfikacyjnego, Prezes G!ównego Urz%du Miar odmawia wpisu do rejestru. 6. Wpis albo odmowa wpisu znaku identyfikacyjnego do rejestru nast%puje w drodze decyzji administracyjnej.

Liczba stron : 12 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

12

Art. 27. Prezes G!ównego Urz%du Miar informuje w!a&ciwe organy pa'stw cz!onkowskich Unii Europejskiej oraz Komisj% Europejsk$ o znakach identyfikacyjnych producenta wpisanych do rejestru w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o wpisie. Art. 28. 1. Producent butelek miarowych, co najmniej 14 dni przed rozpocz%ciem produkcji, jest obowi$zany zg!osi# ten fakt dyrektorowi okr%gowego urz%du miar w!a&ciwego ze wzgl%du na siedzib% albo miejsce zamieszkania producenta. 2. Zg!oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawiera#: 1) firm% producenta; 2) siedzib% (miejsce zamieszkania) i adres; 3) miejsce produkcji butelek miarowych. 3. O zmianach danych, o których mowa w ust. 2, producent jest obowi$zany poinformowa# dyrektora okr%gowego urz%du miar w!a&ciwego ze wzgl%du na siedzib% albo miejsce zamieszkania producenta, w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Art. 29. 1. Importer butelek miarowych, co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem butelek miarowych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowi$zany zg!osi# ten fakt dyrektorowi okr%gowego urz%du miar w!a&ciwego ze wzgl%du na siedzib% albo miejsce zamieszkania importera. 2. Zg!oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawiera#: 1) firm% importera; 2) siedzib% (miejsce zamieszkania) i adres; 3) miejsce sk!adowania butelek miarowych; 4) deklaracj% lub dokumentacj%, o których mowa w art. 31. 3. O zmianach danych, o których mowa w ust. 2, importer jest obowi$zany poinformowa# dyrektora okr%gowego urz%du miar w!a&ciwego ze wzgl%du na siedzib% albo miejsce zamieszkania producenta, w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Art. 30. 1. Producent butelek miarowych jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli wewn%trznej butelek miarowych. 2. Do kontroli wewn%trznej butelek miarowych producent butelek miarowych mo"e stosowa# metod% referencyjn$ lub inn$, o skuteczno&ci co najmniej ta-

Liczba stron : 13 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

13

kiej samej jak skuteczno&# metody referencyjnej. Opis metody referencyjnej okre&la za!$cznik nr 6 do ustawy. 3. Producent butelek miarowych jest obowi$zany sporz$dzi# opis przyj%tego przez siebie systemu kontroli wewn%trznej butelek miarowych. 4. Opis, o którym mowa w ust. 3, producent jest obowi$zany udost%pni# na ka"de "$danie organów sprawuj$cych nadzór, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2. 5. Do kontroli wewn%trznej butelek miarowych przepisy art. 18 ust. 1 – 4 stosuje si% odpowiednio. 6. O przyj%ciu albo odrzuceniu partii butelek miarowych decyduje wynik kontroli wewn%trznej butelek miarowych. Art. 31. W przypadku butelek miarowych importowanych za spe!nienie wymaga' okre&lonych w ustawie uznaje si% pisemn$ deklaracj% importera lub posiadanie przez niego dokumentacji &wiadcz$cej o tym, "e w procesie produkcji by!y stosowane odpowiednie metody kontroli wewn%trznej butelek miarowych zapewniaj$ce spe!nienie wymaga' okre&lonych w ustawie. Art. 32. 1. Butelki miarowe podlegaj$ kontroli organów administracji miar przez pobranie próbek w pomieszczeniach producenta lub importera. 2. Do kontroli butelek miarowych przepisy art. 20 stosuje si% odpowiednio. 3. Minister w!a&ciwy do spraw gospodarki okre&li, w drodze rozporz$dzenia, sposób przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, bior$c pod uwag% zasady statystyki matematycznej. Rozdzia" 5 Przepisy karne Art. 33. 1. Kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary paczkowane oznaczone znakiem „e” bez zastosowania systemu kontroli wewn%trznej ilo&ci towaru paczkowanego, podlega karze grzywny. 2. Kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary paczkowane oznaczone znakiem „e”, stosuj$c system kontroli wewn%trznej ilo&ci towaru paczkowanego niespe!niaj$cy wymaga' metrologicznych okre&lonych w za!$czniku nr 2 do ustawy, lub narusza przepisy art. 17 ust. 2 i 3, podlega karze grzywny. 3. Kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary paczkowane oznaczone znakiem „e” wbrew obowi$zkom dokumentowania kontroli wewn%trznej ilo&ci towaru paczkowanego okre&lonym w art. 18 ust. 1 – 4, podlega karze grzywny do 1 000 z!otych.

Liczba stron : 14 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

14

4. Kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary paczkowane oznaczone znakiem podobnym do znaku „e”, podlega karze grzywny do 1 000 z!otych. Art. 34. Kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary paczkowane, naruszaj$c przepisy art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 3 oraz art. 13 ust. 1 i 3, podlega karze grzywny do 3 000 z!otych. Art. 35. 1. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu butelki miarowe niespe!niaj$ce wymaga' metrologicznych okre&lonych w za!$czniku nr 4 do ustawy, podlega karze grzywny. 2. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu butelki miarowe, naruszaj$c przepisy art. 23, art. 24, art. 28 ust. 1 i 3, art. 29 ust. 1 i 3 oraz art. 30 ust. 1, 3 i 5, podlega karze grzywny do 3 000 z!otych. Art. 36. Kto, b%d$c odpowiedzialnym za dzia!alno&# produkcyjn$ lub kontrol% wewn%trzn$, nie przestrzega obowi$zków wynikaj$cych z przyj%tego systemu kontroli wewn%trznej butelek miarowych lub prowadzi wymagan$ dokumentacj% tego systemu nierzetelnie, podlega karze grzywny do 1 000 z!otych. Art. 37. Post%powanie w sprawach o czyny okre&lone w art. 33 – 36 nast%puje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks post%powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651). Rozdzia" 6 Zmiany w przepisach obowi!zuj!cych Art. 38. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) w art. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) partia kosmetyku – parti% towaru paczkowanego w rozumieniu ustawy z dnia ........... o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr ...., poz. .....),”. Art. 39. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z pó(n. zm.4)) wprowadza si% nast%puj$ce zmiany:

Liczba stron : 15 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

15

1) w art. 20 w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie: „1a) realizowanie zada', o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia ....... 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr ..., poz. ...);”; 2) w art. 21 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Organy administracji miar sprawuj$ nadzór nad wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia ... 2009 r. o towarach paczkowanych poprzez:”; 3) w art. 22: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do kontroli wykonywania przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia … 2009 r. o towarach paczkowanych uprawnione s$ tak"e, w ramach swoich kompetencji, inne jednostki administracji publicznej, a w szczególno&ci inspekcja handlowa, inspekcja sanitarna oraz urz%dy górnicze.”, b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Organy administracji miar wspó!dzia!aj$ w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia .... 2009 r. o towarach paczkowanych z jednostkami, o których mowa w ust. 1, w zakresie wymiany:”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Organy lub upowa"nieni pracownicy administracji miar mog$ wezwa#, w pilnych przypadkach tak"e ustnie, pomoc funkcjonariuszy policji, je"eli natrafi$ na opór, który uniemo"liwia lub utrudnia sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia ... 2009 r. o towarach paczkowanych.”; 4) w art. 22a w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Zakres kontroli wykonywanej przez organy administracji miar przy sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy oraz ustawy z dnia ... 2009 r. o towarach paczkowanych obejmuje:”; 5) art. 22b otrzymuje brzmienie: „Art. 22b. Przeprowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanego pod wzgl%dem przestrzegania przepisów ustawy i ustawy z dnia .... 2009 r. o towarach paczkowanych.”.

Liczba stron : 16 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

16

Rozdzia" 7 Przepisy przej#ciowe i ko$cowe Art. 40. Rejestr znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych prowadzony na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 43 staje si% rejestrem w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. Art. 41. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy uchylanej w art. 43 zachowuj$ moc do czasu wej&cia w "ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy, nie d!u"ej jednak ni" przez 12 miesi%cy od dnia wej&cia w "ycie ustawy. Art. 42. Towary paczkowane oznaczone znakiem „e” zgodnie z wzorem okre&lonym w dotychczasowych przepisach mog$ by# wprowadzane do obrotu do dnia 10 kwietnia 2011 r. Art. 43. Traci moc ustawa z dnia 6 wrze&nia 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409, z pó(n. zm.6)). Art. 44. Ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

6)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Liczba stron : 17 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

17

Liczba stron : 18 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

1

Za!$czniki do ustawy z dnia ... 2009 r. (poz. ...) Za!$cznik nr 1

WYKAZ PRODUKTÓW, KTÓRE W OKRE)LONYCH ZAKRESACH ILO)CIOWYCH MOG* BY+ WPROWADZANE DO OBROTU WY,*CZNIE W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH O OKRE)LONYCH ILO)CIACH NOMINALNYCH TOWARU PACZKOWANEGO ORAZ TE ILO)CI NOMINALNE

L p.

Nazwa produktu

Definicja produktu

Nominalna ilo&# zawarto&ci produktu w mililitrach

1 1.

2 Wino niemusuj$ce

3 Wino wyszczególnione w cz%&ci XII lit. b za!$cznika I do rozporz$dzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 pa(dziernika 2007 r. ustanawiaj$cego wspóln$ organizacj% rynków rolnych oraz przepisy szczegó!owe dotycz$ce niektórych produktów rolnych („rozporz$dzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)1), zwanego dalej „rozporz$dzeniem nr 1234/2007” (kod CN ex 2204)

4 W zakresie od 100 ml do 1.500 ml wy!$cznie 8 nast%puj$cych nominalnych ilo&ci: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1.000 – 1.500

Liczba stron : 19 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

2

2.

Wino "ó!te

Wino wyszczególnione w cz%&ci XII lit. b za!$cznika I do rozporz$dzenia nr 1234/2007 z oznaczeniem pochodzenia: „Côtes du Jura”, „Arbois”, „L'Etoile” i „Château – Chalon” w butelkach okre&lonych w za!$czniku I pkt 3 do rozporz$dzenia Komisji (WE) nr 753/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. ustanawiaj$cego niektóre zasady stosowania rozporz$dzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odno&nie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina2)

W zakresie od 100 ml do 1.500 ml wy!$cznie nast%puj$ca nominalna ilo&#: 620

3.

Wino musuj$ce

Wino wyszczególnione w cz%&ci XII lit. b za!$cznika I do rozporz$dzenia Rady (WE) nr 1234/2007 i zdefiniowane w pkt 4 – 9 za!$cznika nr IV do rozporz$dzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniaj$cego rozporz$dzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylaj$cego rozporz$dzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/19993) (kod CN 2204 10)

W zakresie od 125 ml do 1.500 ml wy!$cznie 5 nast%puj$cych nominalnych ilo&ci: 125 – 200 – 375 – 750 – 1.500

Liczba stron : 20 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

3

4.

Wino likierowe

Wino wyszczególnione w cz%&ci XII lit. b za!$cznika I do rozporz$dzenia nr 1234/2007 i zdefiniowane w pkt 3 za!$cznika IV do rozporz$dzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniaj$cego rozporz$dzenia (WE) nr 1493/1999 ,(WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylaj$cego rozporz$dzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/19993) (kod CN 2204 21 – 2204 29)

W zakresie od 100 ml do 1.500 ml wy!$cznie 7 nast%puj$cych nominalnych ilo&ci: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1.000 – 1.500

5.

Wino aromatyzowane

Wino aromatyzowane zdefiniowane w art. 2 ust. 1 lit. a rozporz$dzenia Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiaj$cego ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych4) (kod CN 2205)

W zakresie od 100 ml do 1.500 ml wy!$cznie 7 nast%puj$cych nominalnych ilo&ci: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1.000 – 1.500

6.

Napoje spirytusowe

Napoje spirytusowe zdefiniowane w art. 2 rozporz$dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznacze' geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylaj$ce rozporz$dzenie Rady (EWG) nr l576/89 5) (kod CN 2208)

W zakresie od 100 ml do 2.000 ml wy!$cznie 9 nast%puj$cych nominalnych ilo&ci: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1.000 – 1.500 – 1.750 – 2.000

Liczba stron : 21 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717
1)

4

Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1. Dz. Urz. WE L 118 z 4.05.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 455.

2)

3)

Dz. Urz. UE L 148 z 6.06.2008, str. 1. Dz. Urz. WE L 149 z 14.06.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str.

4)

286.
5)

Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 16.

Liczba stron : 22 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

1

Za!$cznik nr 2

OPIS METODY REFERENCYJNEJ KONTROLI TOWARÓW PACZKOWANYCH WRAZ Z WYMAGANIAMI METROLOGICZNYMI DOTYCZ*CYMI ILO)CI RZECZYWISTEJ TOWARÓW PACZKOWANYCH Dopuszczalne b!%dy ilo&ci rzeczywistej towaru paczkowanego § 1. 1. Partia towarów paczkowanych powinna spe!nia# jednocze&nie nast%puj$ce wymagania metrologiczne dotycz$ce: a) dopuszczalnej ujemnej warto&ci b!%du ilo&ci (niedoboru) towaru paczkowanego, b) &redniej ilo&ci rzeczywistej produktu w opakowaniu w stosunku do jego ilo&ci nominalnej. 2. )rednia ilo&# rzeczywista towaru paczkowanego, oznaczona „ x ”, wyznaczona podczas kontroli partii towaru paczkowanego, powinna by# nie mniejsza ni": a) ilo&# nominalna towaru paczkowanego, oznaczona dalej Qn — w przypadku kontroli ca!ej partii towarów zgodnie z § 6 ust. 3 lit. c, b) warto&# podana w § 6 ust. 3 lit. a, (tabela 4 — dla próbek, które nie ulegaj$ zniszczeniu podczas badania) lub w lit. b, (tabela 5 — dla próbek, które ulegaj$ w badaniu zniszczeniu, czyli s$ podczas badania otwierane lub w inny sposób ulegaj$ uszkodzeniu) — w przypadku zastosowania statystycznej metody oceny partii. 3. Dopuszczaln$ ujemn$ warto&# b!%du ilo&ci towaru paczkowanego T1, ustala si% zgodnie z podan$ poni"ej tabel$ 1.

Liczba stron : 23 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

2 Tabela 1

Ilo&# nominalna Qn towaru paczkowanego wyra"ona w g lub ml

Ujemna warto&# b!%du ilo&ci towaru paczkowanego (T1) wyra"ona

w procentach Qn 1 od 0 do 50 powy"ej 50 do 100 powy"ej 100 do 200 powy"ej 200 do 300 powy"ej 300 do 500 powy"ej 500 do 1.000 powy"ej 1.000 do 10.000 powy"ej 10.000 do 15.000 powy"ej 15.000 do 50.000 2 9 — 4,5 — 3 — 1,5 — 1

w g lub ml 3 — 4,5 — 9 — 15 — 150 —

Przy stosowaniu tabeli, warto&ci dopuszczalnych b!%dów T1, wyra"onych w procentach Qn zaokr$gla si% przy przeliczaniu na jednostki masy lub obj%to&ci do: – nast%pnej dziesi%tnej cz%&ci g albo ml – Qn ! 1.000 g albo 1.000 ml, – nast%pnej ca!kowitej warto&ci g albo ml – Qn > 1.000 g albo 1.000 ml. 4. W kontrolowanej partii nie wi%cej ni" 2% towarów paczkowanych mo"e mie# b!$d ilo&ci towaru paczkowanego co najwy"ej dwukrotnie wi%kszy ni" b!$d T1 podany w tabeli 1. 5. W kontrolowanej partii nie mo"e by# towarów paczkowanych, których b!$d ujemny przekracza dwukrotn$ warto&# b!%du T1 podanego w tabeli 1.

Liczba stron : 24 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

3

6. Nie okre&la si% dodatniej warto&ci b!%du ilo&ci towaru paczkowanego T (nadmiaru ilo&ci towaru w opakowaniu). 7. B!$d pomiaru podczas wyznaczania ilo&ci rzeczywistej towaru paczkowanego nie powinien przekracza# 20% dopuszczalnej ujemnej warto&ci b!%du ilo&ci towaru paczkowanego (T1). Kontrola towarów paczkowanych § 2. 1. Kontroli podlega partia towaru paczkowanego. Partia towaru paczkowanego wystarczaj$ca do pobrania próbki w celu wyznaczenia &redniej ilo&ci produktu w opakowaniu metod$ statystyczn$ powinna zawiera# co najmniej 100 jednostek towaru. 2. Wynikiem kontroli partii towaru paczkowanego jest jej przyj%cie (zaakceptowanie), w przypadku gdy spe!nia ona wymagania metrologiczne okre&lone w niniejszym za!$czniku, albo jej odrzucenie (zdyskwalifikowanie i uznanie tej partii za wadliw$), je"eli takich wymaga' partia ta nie spe!nia. 3. Je"eli partia brana jest z linii paczkuj$cej, to liczno&# partii stanowi$ wszystkie towary przyj%te przez system kontrolny paczkuj$cego, zapakowane w czasie jednej godziny przy maksymalnej wydajno&ci linii. Je"eli partia nie jest brana z linii paczkuj$cej, to wielko&# partii powinna by# ograniczona do 10.000 jednostek towaru. 4. Z partii pobierana jest losowo próbka, która jest oznaczana jeszcze przed rozpocz%ciem pierwszego pomiaru kontrolnego. Próbk% t% stanowi$ towary w liczbie okre&lonej w § 4 ust. 1 (tabela 2). Partia towaru, zawieraj$ca mniej ni" 100 towarów paczkowanych podlegaj$cych badaniom nieniszcz$cym, kontrolowana jest w ca!o&ci. 5. Je"eli jest to konieczne do zapewnienia prawid!owo&ci badania, to w czasie kontroli towary paczkowane mog$ by# niszczone (kontrola niszcz$ca). Kontrol% niszcz$c$ nale"y ogranicza# do niezb%dnych przypadków i stosowa# dla partii zawieraj$cej co najmniej 100 jednostek towaru, dla mniejszych partii za& kontrol% niszcz$c$ nale"y ogranicza# do przypadków wynikaj$cych ze skarg nabywców i poddawa# jej 10% towarów z partii, lecz nie mniej ni" 2 jednostki.

Liczba stron : 25 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

4

6. Przyj%cie partii towaru paczkowanego nast%puje wtedy, gdy w wyniku badania pobranej próbki stwierdzono, "e spe!nione s$ wymagania okre&lone w § 4 – 6, dotycz$ce odpowiednio: – ilo&ci rzeczywistej towarów paczkowanych wchodz$cych w sk!ad próbki w stosunku do ilo&ci nominalnej oraz – &redniej ilo&ci rzeczywistej towarów paczkowanych wchodz$cych w sk!ad próbki w stosunku do jego ilo&ci nominalnej. 7. Je"eli partia towaru paczkowanego nie spe!nia tych wymaga', to zostaje odrzucona. Wyznaczanie ilo&ci rzeczywistej towaru paczkowanego § 3. 1. Ilo&# rzeczywist$ towaru paczkowanego, wyra"on$ w jednostkach masy, wyznacza si% bezpo&rednio przez pomiar masy. 2. Ilo&# rzeczywist$ towaru paczkowanego, wyra"on$ w jednostkach obj%to&ci, wyznacza si% w zale"no&ci od w!a&ciwo&ci produktu: – bezpo&rednio przez pomiar obj%to&ci, – po&rednio przez pomiar masy i g%sto&ci. 3. Minimalna akceptowana ilo&# rzeczywista towaru paczkowanego jest równa ró"nicy mi%dzy ilo&ci$ nominaln$ Qn towaru paczkowanego a dopuszczalnym b!%dem ujemnym T1, okre&lonym w § 1 ust. 3 (tabela 1). 4. Towary paczkowane o ilo&ci rzeczywistej mniejszej ni" minimalnie akceptowana uwa"a si% za wadliwe. Kontrola nieniszcz$ca § 4. 1. Próbki, które nie ulegaj$ zniszczeniu w czasie kontroli, podlegaj$ kontroli wyrywkowej dwustopniowej i ocenie wed!ug tabeli 2.

Liczba stron : 26 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

5 Tabela 2

Liczba towarów paczkowanych w partii

Numer próbki

Liczba towarów paczkowany ch

,$czna liczba kontrolowanych towarów

Liczba wadliwych jednostek szt.

kwalifikuj$ca parti% 100 – 500 1 2 501 – 3.200 1 2 3.201 i wi%cej 1 2 30 30 50 50 80 80 30 60 50 100 80 160 !1 !4 !2 !6 !3 !8

dyskwalifikuj$ca parti% "3 "5 "5 "7 "7 "9

2. Je"eli liczba wadliwych jednostek, stwierdzona w wyniku badania próbki nr 1, nale"y do zbioru liczb kwalifikuj$cych parti%, to nale"y przyj$# t% parti% towaru paczkowanego bez pobierania próbki nr 2. 3. Je"eli liczba wadliwych jednostek, stwierdzona w wyniku badania próbki nr 1, nale"y do zbioru liczb dyskwalifikuj$cych parti%, to nale"y odrzuci# t% parti%. 4. Je"eli liczba wadliwych jednostek, stwierdzona w wyniku badania próbki nr 1, jest wi%ksza od najwi%kszej liczby kwalifikuj$cej parti%, ale mniejsza od najmniejszej liczby dyskwalifikuj$cej parti%, to nale"y pobra# i zbada# próbk% nr 2. 5. Je"eli liczba b%d$ca sum$ wadliwych jednostek z próbek 1 i 2 nale"y do zbioru liczb kwalifikuj$cych parti% (dla sumy liczb towarów paczkowanych obu

Liczba stron : 27 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

6

próbek), to nale"y przyj$# t% parti% towaru paczkowanego. W przeciwnym razie parti% towaru paczkowanego nale"y odrzuci#. Kontrola niszcz$ca § 5. 1. Próbki, które ulegaj$ zniszczeniu w czasie kontroli, podlegaj$ kontroli wyrywkowej jednostopniowej i ocenie wed!ug tabeli 3 Tabela 3

Liczba towarów paczkowanych w partii szt.

Liczba towarów paczkowanych w próbce szt.

Liczba wadliwych jednostek szt.

kwalifikuj$ca parti% 100 i wi%cej 20 !1

dyskwalifikuj$ca parti% "2

2. Je"eli liczba wadliwych jednostek, wyznaczona w wyniku badania próbki nale"y do zbioru liczb kwalifikuj$cych parti%, to nale"y przyj$# t% parti% towaru. W przeciwnym razie parti% towaru nale"y odrzuci#.

Wyznaczanie &redniej ilo&ci rzeczywistej towarów paczkowanych wchodz$cych w sk!ad próbki § 6. 1. )redni$ ilo&# rzeczywist$ x towarów paczkowanych w próbce wyznacza si% wed!ug wzoru:

gdzie: xi – Suma wyznaczonych warto&ci ilo&ci rzeczywistej towarów paczkowanych wchodz$cych w sk!ad próbki, n – liczno&# próbki.

Liczba stron : 28 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

7

2. Odchylenie standardowe s w badanej próbce o liczno&ci n wyznacza si% wed!ug wzoru:

3. )rednia ilo&# rzeczywista na by# mniejsza ni":

towaru paczkowanego z danej próbki nie powin-

a) warto&# kwalifikuj$ca podana w tabeli 4 – przy statystycznej kontroli partii dla próbek, które nie ulegaj$ zniszczeniu w czasie badania

Tabela 4

Liczba towarów paczkowanych w partii

Numer próbki

Liczba towarów paczkowanych w próbce szt.

,$czna liczba kontrolowanych towarów paczkowanych szt.

Warto&# kwalifikuj$ca g lub ml

100 – 500

1 2

30 30 50 50 80 80

30 60 50 100 80 160

" Qn – 0,503s
x " Qn – 0,344s x " Qn – 0,379s x " Qn – 0,262s x " Qn – 0,295s x " Qn – 0,207s

501 – 3.200

1 2

3.201 i wi%cej

1 2

gdzie znaczenie symboli wyst%puj$cych w tabeli jest nast%puj$ce: Qn – ilo&# nominalna towaru paczkowanego, s – odchylenie standardowe badanej próbki,

Liczba stron : 29 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

8

b) warto&# kwalifikuj$ca podana w tabeli 5 – przy statystycznej kontroli partii dla próbek, które ulegaj$ zniszczeniu w czasie badania Tabela 5

Liczba towarów paczkowanych w partii szt. "100

Liczba towarów paczkowanych w próbce szt. 20

Warto&# kwalifikuj$ca g lub ml
x > Qn – 0,640s

c) ilo&# nominalna Qn towaru paczkowanego – dla partii kontrolowanych w ca!o&ci.

Liczba stron : 30 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

1

Za!$cznik nr 3

WZÓR ZNAKU „e”

Wymiary podane na rysunku s$ warto&ci$ wzgl%dn$; s$ one funkcj$ &rednicy okr%gu opisanego na ma!ej literze „e”.

Liczba stron : 31 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

1

Za!$cznik nr 4

WYMAGANIA METROLOGICZNE DOTYCZ%CE BUTELEK MIAROWYCH 1. Butelki miarowe powinny charakteryzowa# si% nast%puj$cymi pojemno&ciami, które powinny by# zawsze okre&lane w temperaturze 20 °C: a) pojemno&# nominalna Vn jest pojemno&ci$ oznaczon$ na butelce i stanowi obj%to&# cieczy, któr$ powinna zawiera# butelka nape!niona w warunkach, w jakich jest wykorzystywana w celu, do którego jest przeznaczona, b) pojemno&# brzegowa butelki jest obj%to&ci$ cieczy, jak$ w rzeczywisto&ci zawiera butelka nape!niona do brzegu, c) pojemno&# rzeczywista butelki jest obj%to&ci$ cieczy, któr$ ona rzeczywi&cie zawiera, je"eli jest dok!adnie nape!niona zgodnie z warunkami odpowiadaj$cymi teoretycznie pojemno&ci nominalnej. 2. Dopuszcza si% stosowanie dwóch metod nape!niania butelek miarowych: a) do sta!ego poziomu, b) do sta!ej pustej przestrzeni w butelce. Odleg!o&# pomi%dzy teoretycznym poziomem nape!nienia w przypadku pojemno&ci nominalnej a poziomem brzegowym oraz ró"nica pomi%dzy pojemno&ci$ brzegow$ a pojemno&ci$ nominaln$, zwana „pojemno&ci$ rozszerzenia lub pust$ przestrzeni$ w butelce”, powinny by# jednakowe dla wszystkich butelek wykonanych wed!ug tego samego projektu (tego samego typu). 3. W celu umo"liwienia zmierzenia pojemno&ci butelki miarowej z wystarczaj$c$ dok!adno&ci$, maj$c na uwadze pewne zwykle wyst%puj$ce niepewno&ci, jakie mog$ si% pojawi# przy nape!nianiu, a w szczególno&ci z dok!adno&ci$ wymagan$ na podstawie przepisów ustawy, maksymalnie dopuszczalne b!%dy (dodatni i ujemny) w pojemno&ci butelek miarowych, tzn. najwi%ksze dopuszczalne ró"nice (dodatnie i ujemne) w temperaturze 20 °C oraz w warunkach kontrolnych okre&lonych w opisie metody referencyjnej, pomi%dzy pojemno&ci$ rzeczywist$ a nominaln$ Vn, powinny by# zgodne z poni"sz$ tabel$:

Liczba stron : 32 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

2

Pojemno&# nominalna Vn w ml

Maksymalny dopuszczalny b!$d

w procentach Vn od 50 do 100 powy"ej 100 do 200 powy"ej 200 do 300 powy"ej 300 do 500 powy"ej 500 do 1.000 powy"ej 1.000 do 5.000 — 3 — 2 — 1

w ml 3 — 6 — 10 —

Maksymalny dopuszczalny b!$d w pojemno&ci brzegowej powinien by# identyczny z maksymalnym dopuszczalnym b!%dem dla odpowiadaj$cej jej pojemno&ci nominalnej. Tolerancja powinna by# liczona zawsze od ustalonej warto&ci nominalnej. Systematyczne wykorzystywanie granic b!%du jest zabronione. 4. Pojemno&# rzeczywist$ butelki miarowej nale"y sprawdza# przez okre&lenie ilo&ci wody o temperaturze 20 °C, jak$ butelka faktycznie zawiera, kiedy zosta!a nape!niona do poziomu odpowiadaj$cego teoretycznie pojemno&ci nominalnej. Pojemno&# rzeczywist$ mo"na równie" sprawdzi# po&rednio przy pomocy metody o ekwiwalentnej dok!adno&ci. 5. B!$d pomiaru podczas wyznaczania pojemno&ci rzeczywistej butelki miarowej nie powinien przekracza# 20% maksymalnego dopuszczalnego b!%du okre&lonego w tabeli w ust. 3.

Liczba stron : 33 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

1

Za!$cznik nr 5

WZÓR ZNAKU „3”

Liczba stron : 34 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

1

Za!$cznik nr 6

OPIS METODY REFERENCYJNEJ KONTROLI BUTELEK MIAROWYCH A. Metoda pobierania próbek 1. Próbka butelek miarowych tego samego wzoru oraz tej samej produkcji powinna by# pobrana w losowy sposób z partii odpowiadaj$cej w zasadzie godzinowej produkcji. 2. Je"eli wynik pierwszej kontroli przeprowadzonej na partii odpowiadaj$cej godzinowej produkcji jest niezadowalaj$cy, mo"na przeprowadzi# drug$ kontrol%, opart$ na innej próbce pobranej z partii odpowiadaj$cej d!u"szemu okresowi produkcji albo w oparciu o wyniki zanotowane na kartach kontroli wewn%trznej producenta. 3. Liczba butelek miarowych stanowi$cych próbk% powinna wynosi# 35 lub 40 w zale"no&ci od tego, która z dwóch metod stosowania wyników okre&lonych w punkcie C zosta!a wybrana przez producenta butelek miarowych lub w!a&ciwe terytorialne organy administracji miar. B. Pomiar pojemno&ci butelek miarowych stanowi$cych próbk% 1. B!$d pomiaru pojemno&ci nie powinien przekracza# jednej pi$tej dopuszczalnego b!%du granicznego odpowiadaj$cego nominalnej pojemno&ci butelki miarowej. 2. Butelki miarowe nale"y najpierw zwa"y# w stanie pustym. 3. Nast%pnie nale"y nape!ni# je wod$ o temperaturze 20° C i znanej g%sto&ci do poziomu nape!nienia odpowiedniego dla zastosowanej metody kontroli. 4. Nast%pnie butelki nale"y zwa"y# w stanie nape!nionym. 5. Pomiary musz$ by# przeprowadzone za pomoc$ przyrz$du pomiarowego, odpowiedniego do dokonania niezb%dnych czynno&ci: 1) wprowadzonego do obrotu lub u"ytkowania na podstawie odr%bnych przepisów dotycz$cych oceny zgodno&ci albo prawnej kontroli metrologicznej, albo

Liczba stron : 35 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

2

2) wywzorcowanego przez organy administracji miar albo laboratoria akredytowane, je"eli nie podlega on przepisom, o których mowa w pkt 1.

C. Opracowanie wyników pomiarów C1. Metoda odchylenia standardowego Liczba butelek miarowych w próbce wynosi 35. 1) Obliczy# &redni$ x pojemno&ci rzeczywistych butelek znajduj$cych si% w próbce xi wg wzoru:

2) Obliczy# odchylenie standardowe s rzeczywistych pojemno&ci x butelek znajduj$cych si% w partii wg wzoru:

3) Partia powinna zosta# uznana za zgodn$ z wymogami ustawy, je"eli warto&ci x i s równocze&nie spe!niaj$ trzy nast%puj$ce nierówno&ci:

x + k # s ! Ts x – k # s " Ti

s ! F(Ts – Ti) gdzie: k = 1,57 F = 0,266 Ts = Vn + E

Liczba stron : 36 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

3

Ti = Vn – E

Vn - warto&# pojemno&ci nominalnej oznaczona na butelce miarowej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Ewarto&# b!%du granicznego dopuszczalnego odpowiadaj$ca pojemno&ci nominalnej Vn wyznaczona zgodnie z tabel$ okre&lon$ w za!$czniku nr 4 do ustawy C2. Metoda #redniego zakresu Liczba butelek miarowych w próbce wynosi 40. 1) Obliczy# &redni$ x pojemno&ci rzeczywistych butelek znajduj$cych si% w próbce xi wg wzoru:

2) Obliczy# &redni zakres cych si% w próbce.

rzeczywistych pojemno&ci

butelek znajduj$-

W tym celu nale"y podzieli# próbk% zgodnie z kolejno&ci$ wykonywania pomiarów pojemno&ci rzeczywistej na osiem ma!ych próbek sk!adaj$cych si% z pi%ciu butelek miarowych ka"da i przeprowadzi# nast%puj$ce obliczenia: a) obliczy# zakres R ka"dej z ma!ych próbek, to znaczy ró"nic% mi%dzy rzeczywistymi pojemno&ciami najwi%kszej i najmniejszej butelki wchodz$cej w sk!ad tej próbki; b) obliczy# sum% zakresów o&miu mniejszych próbek $ c) obliczy# &redni zakres

Liczba stron : 37 Data : 2009-03-26 Nazwa pliku : 0766-99A.NK VI kadencja/ druk nr 1717

4

3) Partia powinna zosta# uznana za zgodn$ z przepisami ustawy, je"eli warto&ci x i R spe!niaj$ równocze&nie nast%puj$ce trzy nierówno&ci:
x + k' # R !Ts x – k' # R " Ti

R ! F'(Ts – Ti)
gdzie:

k' = 0,668 F' = 0,628 Ts = Vn + E Ti = Vn – E
Vn – warto&# pojemno&ci nominalnej oznaczona na butelce miarowej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, E – warto&# b!%du granicznego dopuszczalnego odpowiadaj$ca pojemno&ci nominalnej Vn wyznaczona zgodnie z tabel$ okre&lon$ w za!$czniku nr 4 do ustawy.

URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKTEJ
SEKRETARZ KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ SEKRETARZ STANU Miko aj Dowgielewicz 4L?rcgnpb, Min.MD/
Warszawa,d^* marca f009 r.

Pan Antoni M d o Zast pca Przewodnicz cego Komisji Gospodarki Sejmu Rzecrypospolitej Polskiej opinia o zgodno ci z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o towarach paczkowanych, zawartego w sprawozdaniu Komisji Gospodarki Sejmu Rzecrypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2009 r. (druk nr 1805) wyra ona na podstawie art. 9 pkt 3 w n vi zkuzart.2 ust. 1 pkt 2 i ust.2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r, o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494,zpó n. zm.) i art.42 ust. 4 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Miko aja Dowgielewicza. Szanowny P anie P rz ewodni cz cy, W zwi u zprzed o onym projektemustawy (druk sejmowy ff 1805),pozwalam sobie :

w r azic nast puj c opi

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Z powa aniem,