You are on page 1of 164

1

VOLUMUL II - REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

I. Dispozi]ii generale 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism • Regulamentul Local de Urbanism reprezint\ documenta]ia cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare [i utilizare a construc]iilor pe teritoriul comunei [i localit\]ilor. • Regulamentul Local de Urbanism este parte component\ a Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Pa[cani [i a Planurilor Urbanistice Generale ale localit\]ilor apar]in\toare, care expliciteaz\ [i detaliaz\ sub forma unor prescrip]ii (permisiuni [i restric]ii) prevederile cu caracter de reglementare ale acestor documenta]ii. • Prescrip]iile cuprinse `n Regulamentul Local de Urbanism sunt obligatorii la autorizarea execut\rii construc]iilor pe `ntreg teritoriul administrativ al unit\]ii ce face obiectul Planului Urbanistic General. • Odat\ aprobat, `mpreun\ cu Planul Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administra]iei publice locale. 2. Baza legal\ a elabor\rii • La baza elabor\rii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General, st\ Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 [i "Ghidul privind elaborarea [i aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism" - Indicativ: G.M - 007 - 2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. 3. Domeniul de aplicare • Regulamentul Local de Urbanism, `mpreun\ cu Planurile Urbanistice Generale se aplic\ prin autorizarea tuturor categoriilor de construc]ii [i amenaj\ri `n limitele teritoriului administrativ al comunei, atât `n extravilanul cât [i `n intravilanul localit\]ilor.

2

II. Reguli de baz\ privind modul de ocupare a terenurilor 4. Reguli cu privire la p\strarea integrit\]ii mediului [i protejarea patrimoniului natural [i construit • Autorizarea execut\rii construc]iilor pe terenurile agricole din intravilan este permis\ pentru toate tipurile de construc]ii [i amenaj\ri specifice localit\]ilor, cu respectarea condi]iilor impuse de lege. • Prin autoriza]ia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii. • Se interzic temporar construc]iile `n intravilan `n urm\toarele situa]ii: - `n zonele cu terenuri libere (suprafe]e mari [i compacte de teren), pân\ la realizarea unui P.U.Z., care s\ impun\ ocuparea ra]ional\ [i gruparea construc]iilor; - `n zonele rezervate pentru obiective de utilitate public\ pân\ la `ntocmirea unui P.U.Z.; - `n zonele cu risc de alunecare sau inundabilitate pân\ la `nl\turarea definitiv\ a cauzelor. • Se interzic definitiv construc]iile (cu excep]ia celor specifice sau admise) `n intravilan `n urm\toarele situa]ii: - `n zona de protec]ie a fermelor de cabaline, de `ngr\[at taurine, de p\s\ri, de ovine, de porcine; - `n zona de protec]ie a spitalelor veterinare; - `n zona de protec]ie a grajdurilor de izolare [i carantin\ a animalelor; - `n zona de protec]ie a abatoarelor, târgurilor de vite [i bazelor de recep]ie a animalelor; - `n zona de protec]ie a depozitelor pentru colectarea [i p\strarea produselor de origine animal\; - `n zona de protec]ie a platformelor pentru depozitarea gunoiului de grajd, `n func]ie de m\rimea unit\]ilor zootehnice deservite; - `n zona de protec]ie a platformelor pentru depozitarea gunoiului porcin; - `n zona de protec]ie a sta]iilor de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine; - `n zona de protec]ie a cimitirelor de animale, crematoriilor; - `n zona de protec]ie a sta]iilor de epurare a apelor uzate or\[ene[ti; - `n zona de protec]ie a sta]iilor de epurare a apelor uzate industriale; - `n zona de protec]ie a paturilor de uscarea a n\molurilor; - `n zona de protec]ie a câmpurilor de irigare cu ape uzate; - `n zona de protec]ie a câmpurilor de infiltrare a apelor uzate [i bazinelor deschise pentru fermentarea n\molurilor; - `n zona de protec]ie a camerelor de tratare biotermic\ a gunoaielor; - `n zona de protec]ie a crematoarelor or\[ene[ti de gunoi;

3

-

`n `n `n `n `n `n `n `n

zona zona zona zona zona zona zona zona

de de de de de de de de

protec]ie protec]ie protec]ie protec]ie protec]ie protec]ie protec]ie protec]ie

a autobazelor serviciilor de salubritate; a bazelor de utilaje ale `ntreprinderilor de transport; a albiei minore a apelor [i `n zona de protec]ie a acumul\rilor; din jurul cimitirelor; a drumurilor europene, na]ionale, jude]ene [i comunale; a liniilor electrice de medie [i `nalt\ tensiune; a re]elelor de aduc]iune a apei pentru municipiul Pa[cani; a re]elor magistrale de transport gaze naturale.

• Se vor constitui `n perimetre speciale planta]iile [i vegeta]ia forestier\ cu rol deosebit de protec]ie a solurilor, care vor fi protejate la rândul lor conform cadrului silvic. De]in\torii acestor perimetre speciale sunt obliga]i s\ asigure protec]ia [i statutul lor juridic. • Autorizarea execut\rii construc]iilor de orice fel `n albiile minore ale cursurilor de ap\ este intezis\, cu excep]ia lucr\rilor necesare din zona drumurilor de tranversare [i lucr\rilor de regularizare [i reprofilare, cu acordul Consiliului Jude]ean, Consiliului Local Municipal [i R.A. Apele Române - filiala Pa[cani. • Se interzic depozit\rile necontrolate de de[euri [i orice devers\ri de ape uzate `n albiile apelor curg\toare/st\t\toare [i `n apropierea acestora, instituindu-se [i respectându-se zonele de protec]ie propuse (30 m de o parte [i de alta a albiei minore [i 15 m `n jurul luciilor de ap\). • Se va institui [i respectarea de protec]ie sanitar\ a capt\rilor de ap\, prin `mprejmuirea zonei cu regim sever (minimum 50 m perimetral frontului de captare) [i se va asigura protec]ia sanitar\ a surselor locale (fântâni) din sate, prin respectarea distan]ei de minimum 30 m fa]\ de closete [i platformele de gunoi din gospod\rii, asigurarea cu capace, supra`n\l]area ghizdurilor la 70 - 100 cm fa]\ de sol. • ~n cazul `n care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distan]e, distan]ele minime de protec]ie sanitar\, recomandate `ntre zonele protejate [i o serie de unit\]i care produc disconfort [i unele riscuri sanitare, sunt urm\toarele: - zona de protec]ie a fermelor de cabaline: 100m; - zona de protec]ie a fermelor de `ngr\[at taurine: 200 pân\ la 500 m `n func]ie de num\rul de capete; - zona de protec]ie a fermelor de p\s\ri: 500 pân\ la 1000 m `n func]ie de num\rul de capete; - zona de protec]ie a fermelor de ovine: 100m; - zona de protec]ie a fermelor de porcine: 500 pân\ la 1500 m `n func]ie de num\rul de capete; - zona de protec]ie a spitalelor veterinare: 30 m; - zona de protec]ie a grajdurilor de izolare [i carantin\ a animalelor: 100 m;

4

- zona de protec]ie a abatoarelor, târgurilor de vite [i bazelor de recep]ie a animalelor: 500 m; - zona de protec]ie a depozitelor pentru colectarea [i p\strarea produselor de origine animal\: 300 m; - zona de protec]ie a platformelor pentru depozitarea gunoiului de grajd, `n func]ie de m\rimea unit\]ilor zootehnice deservite: 500 m; - zona de protec]ie a platformelor pentru depozitarea gunoiului porcin: 1000 m; - zona de protec]ie a sta]iilor de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1000 m; - zona de protec]ie a cimitirelor de animale, crematoriilor: 200 m; - zona de protec]ie a sta]iilor de epurare a apelor uzate or\[ene[ti: 300 m; - zona de protec]ie a sta]iilor de epurare a apelor uzate industriale: 200 m; - zona de protec]ie a paturilor de uscarea a n\molurilor: 300 m; - zona de protec]ie a câmpurilor de irigare cu ape uzate: 300 m; - zona de protec]ie a câmpurilor de infiltrare a apelor uzate [i bazinelor deschise pentru fermentarea n\molurilor: 500 m; - zona de protec]ie a camerelor de tratare biotermic\ a gunoaielor: 100 m; - zona de protec]ie a crematoarelor or\[ene[ti de gunoi: 1000 m; - zona de protec]ie a autobazelor serviciilor de salubritate: 200 m; - zona de protec]ie a bazelor de utilaje ale `ntreprinderilor de transport: 50 m; - `n zona de protec]ie a albiei minore a apelor [i `n zona de protec]ie a acumul\rilor: 30 m; - `n zona de protec]ie din jurul cimitirelor: 50 m; - `n zona de protec]ie a drumurilor europene, na]ionale, jude]ene [i comunale: 22 m, 20 m, respectiv 18 m; - `n zona de protec]ie a liniilor electrice de medie [i `nalt\ tensiune: 25 m respectiv 50m; - `n zona de protec]ie a re]elelor de aduc]iune a apei pentru municipiul Pa[cani - sunt amplasate `n zona de protec]ie a drumurilor; - `n zona de protec]ie a re]elor magistrale de transport gaze naturale: 50 m. Unit\]ile prezentate mai sus se vor amplasa `n afara arterelor de mare circula]ie, respectându-se acelea[i condi]ii de distan]\. Aceste distan]e pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute specializate. 5. Reguli cu privire la siguran]a construc]iilor [i ap\rarea interesului public • Autorizarea execut\rii construc]iilor sau a amenaj\rilor `n zonele expuse la riscuri naturale, cu excep]ia acelora care au scop limitarea efectelor acestora, este interzis\.

5

• Autorizarea execut\rii construc]iilor `n zonele de servitute [i de protec]ie (re]ele electrice de transport [i alimentare de I.T., M.T., c\i de comunica]ie, etc), cu excep]ia acelora care au drept scop prevenirea riscurilor sau limitarea efectelor acestora este interzis\. • Autorizarea execut\rii construc]iilor care, prin natura [i destina]ia lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat [i aprobat conform prevederilor legale. • Autorizarea execut\rii construc]iilor care, prin dimensiunile [i destina]ia lor presupun cheltuieli de echipare edilitar\ ce dep\[esc posibilit\rile financiare [i tehnice ale administra]iei publice locale ori ale investitorilor interesa]i sau care nu beneficiaz\ de fonduri de la bugetul de stat este interzis\. • Autorizarea execut\rii construc]iilor se face cu condi]ia asigur\rii compatibilit\]ii dintre destina]ia construc]iei [i func]iunea dominant\ a zonei, stabilit\ printr-o documenta]ie de urbanism. • Autorizarea execut\rii construc]iilor se face cu condi]ia respect\rii procesului de ocupare a terenului prev\zut `n cadrul regulamentului la sec]iunea Unit\]i Teritoriale de Referin]\. • Autorizarea execut\rii altor construc]ii pe terenuri ce au fost rezervate pentru realizarea de lucr\ri de utilitate public\, este interzis\ (autorizarea lucr\rilor de utilitate public\ se face pe baza documenta]iilor de urbanism aprobate conform legii). 6. Reguli de amplasare [i retrageri minime obligatorii • Autorizarea execut\rii construc]iilor se face cu respectarea condi]iilor [i recomand\rilor de orientare fa]\ de punctele cardinale a[a cum se stabile[te `n sec]iunea "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" din prezentul regulament. • ~n zona drumurilor publice se pot autoriza, cu avizul organelor de specialitate ale adminstra]iei publice: construc]ii [i instala]ii aferente drumurilor publice, de servire, de `ntre]inere [i de exploatare, parcaje, garaje, sta]ii de alimentare (inclusiv func]iuni complementare), echip\ri (re]ele, conducte, etc). • ~n zonele construite compact, construc]iile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul cl\dirilor existente, iar retragerea fa]\ de aliniament este permis\ numai dac\ se respect\ coeren]a [i caracterul fronturilor stradale.

6

• Distan]ele minime obligatorii fa]\ de limitele laterale [i posterioare ale parcelei se vor stabili conform Codului civil, iar distan]ele minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu se vor stabili pe baza avizului unit\]ii teritoriale de pompieri. • Aliniamentele la drumurile clasate se stabilesc la limita prospectului drumurilor (str\zilor). • ~n parcelele `n care nu se poate respecta aliniamentul se propune realizarea de documenta]ie de PUD pentru construc]ii de locuin]e [i PUZ pentru restul dot\rilor. • ~n zona situat\ la mai pu]in de 2400 m fa]\ de limita obiectivelor speciale aflate `n extravilan se vor elibera autoriza]ii de construire numai dup\ ob]inerea avizului de la Statul Major General, Ministerul de Interne [i Serviciul Român de Informa]ii. • ~n vecin\tatea obiectivelor speciale situate `n intravilan, pe parcele limitrofe, precum [i pe cele situate de cealalt\ parte a str\zilor `nvecinate cu incinta acestora se vor elibera autoriza]ii de construire numai dup\ ob]inerea avizului de la Statul Major General, Ministerul de Interne [i Serviciul Român de Informa]ii, dac\ acesta nu a fost ob]inut `n situa]iile anterioare. 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii • Autorizarea execut\rii construc]iilor este permis\ numai dac\ exist\ posibilit\]i de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destina]iei construc]iei [i `n concordan]\ cu prevederile din actualul regulament stabilite `n sec]iune "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan". • Autorizarea execut\rii construc]iilor [i a amenaj\rilor de orice fel este permis\ numai dac\ se asigur\ accese pietonale, potrivit importan]ei [i destina]iei construc]iei. 8. Reguli cu privire la echiparea edilitar\ • Autorizarea execut\rii construc]iilor este permis\ numai dac\ exist\ posibilitatea racord\rii de noi consumatori la re]elele existente, cu excep]iile prev\zute de lege. • Extinderile de re]ele sau m\ririle de capacitate ale re]elelor edilitare publice se realizeaz\ de c\tre investitor sau beneficiar `n condi]iile contractelor `ncheiate cu consiliile locale, iar lucr\rile de racordare [i de bran[are se suport\ integral de investitor sau de beneficiar.

7

• Re]elele edilitare trec `n proprietate public\ (teritoriului administrativ sau a localit\]ii, dup\ caz) indiferent de modul de finan]are, dac\ legea nu dispune altfel. 9. Reguli cu privire la forma [i dimensiunile terenului [i ale construc]iilor • Parcelarea se va stabili `n conformitate cu regulile stabilite `n sec]iunea "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" din prezentul regulament. • Autorizarea execut\rii construc]iilor se face cu respectarea `n\l]imii medii a cl\dirilor `nvecinate [i a caracterului zonei, f\r\ ca diferen]a de `n\l]ime s\ dep\[easc\ cu mai mult de dou\ niveluri cl\dirile imediat `nvecinate (fac excep]ie construc]iile care au fost cuprinse `ntr-un P.U.Z., aprobat conform legii). • Autorizarea execut\rii construc]iilor este permis\ numai dac\ aspectul lor exterior nu contravine func]iunii acestora [i nu depreciaz\ aspectul general al zonei. 10. Reguli cu privire la amplasarea de spa]ii verzi [i `mprejmuiri • Autorizarea execut\rii construc]iilor care, prin destina]ie, necesit\ spa]ii de parcare se emite numai dac\ exist\ posibilitatea realiz\rii acestora `n afara domeniului public, cu excep]ia unor cazuri prev\zute expres de lege. Suprafe]ele parcajelor se determin\ `n func]ie de destina]ia [i de capacitatea construc]iei, a[a cum se stabile[te `n sec]iunea "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" din prezentul regulament. • Autoriza]ia de construire va con]ine obliga]ia men]inerii sau cre\rii de spa]ii verzi [i plantate, `n func]ie de destina]ia [i de capacitatea construc]iei, a[a cum se stabile[te `n sec]iunea "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" din prezentul regulament. • Se autorizeaz\ `mprejmuiri opace, necesare pentru protec]ia `mpotriva intruziunilor, separarea unor servicii func]ionale, asigurarea protec]iei vizuale [i `mprejmuiri transparente, decorative sau gard viu necesare delimit\rii parcelelor aferente cl\dirilor [i/sau integr\rii cl\dirilor `n caracterul str\zilor sau al ansamblurilor urbanistice. III. Zonificarea func]ional\ a municipiului Pa[cani 11. Zone [i subzone func]ionale Zonele func]ionale ale municipiului Pa[cani sunt puse `n eviden]\ `n plan[a "4/1 - Regulament local de urbanism Municipiul Pa[cani" [i sunt urm\toarele:

8

L - zona pentru locuin]e alc\tuit\ din: • LA - zon\ de locuin]e format\ din ansambluri noi cu locuin]e colective mari de m\rime P+10 • LB - zon\ de locuin]e colective mijlocii de m\rime P+4 • LC - zon\ de locuin]e individuale [i colective mici de m\rime P+1-2 • LL - zon\ de locuin]e individuale [i colective mici, izolate sau cuplate, de m\rime P+1-2, realizate pe baza unor planuri anterioare de lotizare • LV - zon\ de locuin]e individuale mici [i mijlocii situate pe versan]i slab construi]i • LI - zon\ izolat\ `n extinc]ie cu locuin]e individuale mici IS - zona pentru institu]ii [i servicii care cuprinde: • • • • • ISM - zona de protec]ie a valorilor istorice [i arhitectural-urbanistice ISR - zona de institu]ii reprezentative ISS - zona de institu]ii sociale ISK - zona de institu]ii de interes regional ISL - zona de institu]ii de interes local

ID - zona pentru unit\]i industriale [i depozitare: • ID1 - unit\]i industriale mari `n platforme distincte monoprofilate • ID2 - unit\]i industriale mari [i medii, unit\]i de depozitare comercial\ pe platforme distincte • ID3 - unit\]i de industrie mic\, depozitare [i servicii comerciale • ID4 - zon\ mixt\ de activit\]i productive, depozitare [i servicii comerciale • ID5 - unit\]i industriale dispersate ce necesit\ schimbarea amplasamentului A - zona pentru unit\]i agricole (inclusiv mecanizarea agriculturii): • AI - zona de activit\]i agroindustriale SP - zona pentru spa]ii plantate: • SPP - zona spa]iilor plantate publice

9

• • • •

SPS - zona amenaj\rilor sportive SPL - zona spa]iilor plantate pentru loisire SPV - zona spa]iilor plantate pentru protec]ia versan]ilor SPI - zona spa]iilor de protec]ie `ntre func]iuni incompatibile

GC - zona pentru gospod\rie comunal\: • GC1 - zona cimitirelor • GC2 - zona construc]iilor [i amenaj\rilor izolate pentru gospod\rie comunal\ TE - zona pentru echipare edilitar\: • • • • TEF - zona transporturilor de cale ferat\ TED - zona de deservire tehnico-edilitar\ TEA - zona de administrare tehnico-edilitar\ E - variant\ ocolitoare pentru DN 28A [i DJ 208

SI - zona unit\]ilor cu destina]ie special\ din intravilan IV. Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilanul municipiului Pa[cani L - Zona pentru locuin]e A. Prescrip]ii generale 1. Tipuri de subzone func]ionale: • LA - zon\ de locuin]e format\ din ansambluri noi cu locuin]e colective mari de m\rime P+10 Localiz\ri: `n UTR-urile: 1, 4 [i 15. • LB - zon\ de locuin]e colective mijlocii de m\rime P+4 Localiz\ri: `n UTR-urile: 3, 4, 5 [i 25. • LC - zon\ de locuin]e individuale [i colective mici de m\rime P+1-2 Localiz\ri: `n UTR-urile: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27 [i

10

28. • LL - zon\ de locuin]e individuale [i colective mici, izolate sau cuplate, de m\rime P+1-2, realizate pe baza unor planuri anterioare de lotizare Localiz\ri: `n UTR-ul: 4. • LV - zon\ de locuin]e individuale mici [i mijlocii situate pe versan]i slabi construi]i Localiz\ri: `n UTR-urile: 7, 14, 15 [i 17. • LI - zon\ izolat\ `n extin]ie cu locuin]e individuale mici Localiz\ri: `n UTR-urile: 6, 29, 30, 31, 32, 33 [i 34. 2. Func]ia dominant\ a zonei: - predominant reziden]ial\ cu cl\diri de tip rural/urban, format\ din ansambluri noi, recent realizate, cu locuin]e colective mari/medii (P+10 ÷ P+4), din locuin]e individuale/colective mici (P, P+1-2) izolate [i cuplate realizate/nerealizate pe baza unor planuri anterioare de lotizare sau locuin]e individuale/colective mici cu regim de construire discontinuu. 3. Func]iuni complementare admise zonei - comer], servicii, mic\ industrie, etc, care nu afecteaz\ func]ia dominant\. B. Utilizarea func]ional\ 1. Utiliz\ri permise - construc]ii de locuin]e `n propietate privat\ - construc]ii aferente echip\rii tehnico-edilitare - amenaj\ri aferente locuin]elor: c\i de acces carosabile [i alei pietonale private, parcaje, garaje, spa]ii plantate, locuri de joac\ pentru copii, amenaj\ri de sport pentru tineret - echipamente publice la nivel reziden]ial [i de cartier: cre[\, gr\dini]e, [coli primare [i gimnaziale, licee, dispensare urbane [i dispensare policlinice, biserici parohiale. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii:

11

- se admit func]iuni comerciale [i servicii profesionale cu condi]ia ca suprafa]a acestora s\ nu dep\[easc\ 200 mp Adc [i ca acestea s\ nu afecteze lini[tea, securitatea [i salubritatea zonei; se recomand\ ca acestea s\ fie dispuse la intersec]ii - se admit echipamente publice la parterul blocurilor de locuit cu urm\toarele condi]ii: dispensarele s\ aib\ un acces separat de cel al locuin]elor; cre[ele [i gr\dini]ele s\ aib\ `n utilizare exclusiv\ o suprafa]\ minim\ de teren de cel pu]in 100 mp; se admite conversia locuin]elor de la parter `n spa]ii comerciale [i birouri cu condi]ia s\ nu afecteze `n nici un fel locuirea - se admite mansardarea considerându-se `n calcul CUT un plus de 60% din aria unui nivel curent - se admit inser]ii [i reconstruc]ii cu condi]ia men]inerii func]iunii reziden]iale sau/[i a celor admise - locui]ele sociale nu vor dep\[i 30% din num\rul total al locuin]elor 3. Utiliz\ri interzise: - se interzice conversia locuin]elor `n alte func]iuni decât cele enumerate mai sus - se interzice utilizarea spa]iilor care deja au f\cut obiectul conversiei pentru depozite, alimenta]ie public\ [i alte activit\]i de natur\ s\ incomodeze locuin]ele - se interzice utilizarea reclamelor care blocheaz\ perspectivele, altereaz\ fa]ada cl\dirilor [i contravin normelor estetice sau ambientului natural - func]iuni comerciale [i servicii profesionale care dep\[esc suprafa]a de 200 mp Adc, genereaz\ un trafic important de persoane [i m\rfuri, au program prelungit dup\ orele 22 [i produc poluare - activit\]i productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare [i produc]ie, prin de[eurile produse, ori prin programul de activitate - construc]ii provizorii de orice natur\ - depozitarea en-gros - depozit\ri de materiale refolosibile, platforme de precolectare a de[eurilor urbane - depozitarea pentru vânzarea a unor cantit\]i mari de substan]e inflamabile sau toxice - activit\]i care utilizeaz\ pentru depozitare [i produc]ie terenuri vizibile din circula]iile publice sau din institu]iile publice - service auto - lucr\ri de terasament de natur\ s\ afecteze amenaj\rile din spa]iile publice [i construc]iile de pe parcelele adiacente - orice lucr\ri de terasament care pot s\ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine, sau care `mpiedic\ evacuarea [i/sau colectarea apelor meteorice 4. Interdic]ii temporare de construire

12

- `n zonele pentru care s-a indicat realizarea unui P.U.Z. - `n zonele afectate de riscuri de alunecare pân\ la stabilizarea versantului (UTR 14, 15 [i 17), se interzice temporar pân\ la efectuarea lucr\rilor de stabilizare a versantului pe o adâncime de 10/15 m deal/vale de la limita cu UTR-ul afectat direct de fenomen - `n zona de protec]ie a c\ii ferate (100 m de la limita zonei cadastrale CF) pân\ la ob]inerea avizului din partea S.N.C.F.R. - `n zona de protec]ie a zonelor cu destina]ie special\ pân\ la ob]inerea avizului din partea ministerelor de resort 5. Interdic]ii permanente de construire - `n raport cu alte zone a) `n zona de protec]ie a liniilor electrice de medie tensiune 20 kV (25 m - 12,5 m din ax) b) `n zona de protec]ie a liniilor electrice de `nalt\ tensiune 110 kV (50 m - 25 m din ax) c) `n zona de protec]ie a magistralei de transport gaze naturale (50 m - 25 m din ax) e) `n zona de protec]ie a cimitirelor (50 m perimetral) f) `n zona de asigurare a protec]iei albiilor minore (30 m) g) `n zona de protec]ie a oborului (500 m perimetral) h) `n zona de protec]ie a sta]iei meteorologice (30 m zona de protec]ie cu regim sever) i) `n zona de protec]ie sanitar\ fa]\ de platforma de depozitare a gunoiului (raz\ de 1000 m) - `n raport cu zona func]ional\: se interzice orice construc]ii [i amenaj\ri care nu sunt compatibile cu func]ia zonei. C. Condi]ii de amplasare [i conformare 1. Amplasare [i retrageri obligatorii a) amplasament: - se vor evita amplasamentele `n vecin\tatea surselor produc\toare de noxe, zgomote puternice [i vibra]ii (zone de produc]ie, trafic greu) b) fa]\ de punctele cardinale: - se recomand\ evitarea orient\rii spre nord a dormitoarelor - orientarea se va face `ncât pentru cel pu]in jum\tate din num\rul `nc\perilor s\ se respecte regula `nsoririi minime (1,5 ore) la solsti]iul de iarn\

13

c) fa]\ de drumuri publice: - construc]ia de locuin]e este permis\ cu respectarea zonelor de protec]ie a drumurilor delimitate prin PUG conform legii: d) fa]\ de ape: - pân\ la limita zonei de protec]ie (fâ[ia de 30 m). e) fa]\ de aliniament: - pentru str\zile clasate cu profilele 1, 2, 3, 4 [i 5 aliniamentul se stabile[te la limita profilelor dup\ cum urmeaz\: - pentru str\zile clasate cu profil 1, 4 [i 5 aliniamentul general este retras cu respectiv 1,0m, 3,0m [i 5,5m fa]\ de limitele profilelor - pentru str\zile neclasate aliniamentul se stabile[te la 8,0m fa]\ de axul drumului Retrageri admise fa]\ de aliniamentele generale: - 8,0m la str\zile cu profil 2 [i 3 - 6,0m la str\zile cu profil 1, 4 [i 5 f) `n interiorul parcelei: - autorizarea execut\rii construc]iilor este permis\ numai dac\ se respect\: • distan]ele minime obligatorii fa]\ de limitele laterale [i posterioare ale parcelei, Codului civil (p\strarea distan]ei de minim 1,90 m `ntre fa]ade cu ferestre sau balcoane [i la limita propriet\]ii vecine) • distan]ele minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unit\]ii teritoriale de pompieri (amenaj\ri de pân\ la 12 m acolo unde este posibil / minimum 1,5 m, acces care s\ asigure trecerea for]elor de interven]ie) - pentru asigurarea respect\rii normelor de `nsorire [i prevenire a incendiilor, `ntre fa]adele cu ferestre ale construc]iilor amplasate pe aceea[i parcel\ se recomand\ o distan]\ minim\ egal\ cu jum\tate din `n\l]imea celei mai `nalte, dar nu mai mic\ de 3 m 2. Asigurarea acceselor obligatorii: a) pentru locuin]e unifamiliale cu acces [i lot propriu se vor asigura: - accese carosabile pentru locatari - accese carosabile pentru colectarea de[eurilor menajere [i pentru accesul mijloacelor de stingere al incendiilor - alei (semi) carosabile `n interiorul zonelor parcelate de maximum 25 m vor avea o l\]ime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prev\zute

14

supral\rgiri de dep\[ire [i suprafe]e pentru manevre de `ntoarcere - `n caz de parcel\ri pe dou\ rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire local\ (fund\turi): cele cu lungime de maxim 30 m, o singur\ band\ de 3,5 m l\]ime, cele cu o lungime de maximum 100 m, minimum 2 benzi (7m), cu trotuar [i supral\rgiri pentru manevre de `ntoarcere b) pentru locuin]e semicolective cu acces [i lot folosit `n comun se vor asigura: - accese carosabile pentru locatari - accese de serviciu pentru colectarea de[eurilor menajere [i pentru accesul mijloacelor de stingere al incendiilor - `n caz de parcel\ri pe dou\ rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire local\ (fund\turi): cele cu lungime de maxim 30 m, o singur\ band\ de 3,5 m l\]ime, cele cu o lungime de maximum 100 m, minimum 2 benzi (7m), cu trotuar [i supral\rgiri pentru manevre de `ntoarcere c) pentru locuin]e colective cu acces [i lot folosit `n comun se vor asigura: - accese carosabile pentru locatari - accese de serviciu pentru colectarea de[eurilor menajere [i pentru accesul mijloacelor de stingere al incendiilor - accese la garaje [i parcaje d) accese pietonale: - autorizarea construc]iei de locuin]e este permis\ numai dac\ se asigur\ accese pietonale - crearea servitu]ii de trecere pentru locuin]ele care nu au ie[ire la calea public\ (conform legii) e) pentru toate categoriile de construc]ii: - se vor asigura accese pentru interven]ii `n caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu - `n cazul construc]iilor ce formeaz\ cur]i interioare, asigurarea accesului vehicolelor de pompieri se va face prin ganguri cu o l\]ime minim\ de 3m [i o `n\l]ime de 3,5m - accesele [i peisajele carosabile nu trebuie obstruc]ionate prin mobilier urban [i trebuie p\strate libere `n permanen]\ 3. Echiparea tehnico-edilitar\:

15

- autorizarea construc]iei de locuin]e este permis\ dac\ exist\ posibilitatea racord\rii de noi consumatori la re]elele existente; - pentru locuin]ele individuale se instituie derogarea de la situa]ia anterioar\ (cu avizul organelor administra]iei locale): • dac\ proprietarul realizeaz\ un sistem individual care s\ respecte normele sanitare [i protec]ie a mediului; • dac\ beneficiarul se oblig\ s\ racordeze construc]ia la re]eaua public\, atunci când aceasta se va realiza. 4. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: a) parcelarea: - `n vederea realiz\rii de noi construc]ii de locuin]e se autorizeaz\ realizarea parcel\rii cu respectarea cumulativ\ a trei condi]ii: • front la strad\ de minimum 8 m pentru cl\diri `n[iruite [i minimum 12 m pentru cl\diri izolate sau cuplate; • suprafa]a minim\ a parcelei de 150 mp pentru cl\diri `n[iruite [i respectiv, minimum 200 mp pentru cl\diri amplasate izolat sau cuplate; • adâncimea mai mare sau cel pu]in egal\ cu l\]imea parcelei. b) `n\l]imea construc]iilor: - autorizarea execut\rii construc]iilor se face cu respectarea `n\l]imii medii a cl\dirilor `nvecinate [i a caracterului zonei. c) aspectul exterior al construc]iilor: - nu se autorizeaz\ construc]iile de locuin]e care prin aspect arhitectural, materiale utilizate, `nvelitoare, palet\ cromatic\ etc. depreciaz\ valoarea peisajului. 5. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejurimi a) parcaje: - câte un loc de parcare la 1 - 5 locuin]e unifamiliale cu loc propriu `n func]ie de gradul de motorizare - câte un loc de parcare la 1 - 3 apartamente pentru locuin]ele semicolective cu acces propriu [i lot folosit `n comun - câte un loc de parcare la 2 - 10 apartamente `n locuin]e colective cu acces propriu [i lot folosit `n comun

16

- din totalul locurilor de parcare pentru locuin]ele individuale vor fi prev\zute garaje `n procent de 60 - 100%. b) spa]ii verzi [i plantate: - pentru construc]iile de locuin]e vor fi prev\zute spa]ii verzi [i aliniamente cu rol de protec]ie, `n func]ie de tipul de locuire, dar nu mai pu]in de 2 mp/locuitor. c) `mprejmuiri: - se recomand\ `mprejmuiri tradi]ionale `n acord cu arhitectura cl\dirilor; - nu se recomand\ construirea la aliniament a `mprejmuirilor opace mai `nalte de 1,5 m. IS - Zona pentru institu]ii [i servicii A. Prescrip]ii generale 1. Tipuri de subunit\]i func]ionale: • ISM - zona de protec]ie a valorilor istorice [i arhitectural-urbanistice Localiz\ri: `n UTR-ul: 2 • ISR - zona de institu]ii reprezentative Localiz\ri: `n UTR-ul: 1 • ISS - zona de institu]ii sociale Localiz\ri: `n UTR-urile: 4, 6 [i 25 • ISK - zona de institu]ii de interes regional Localiz\ri: `n UTR-urile: 21, 24, 48 [i 64 • ISL - zona de institu]ii de interes local Localiz\ri: `n UTR-urile: 3, 21, 25, 36 [i 48 2. Func]ia dominant\ a zonei: - zon\ cu monumente istorice [i de arhitectur\, institu]ii publice reprezentative, institu]ii publice de interes regional sau local, servicii, comer] - zon\ cu institu]ii de interes public [i/sau terenuri libere ce prin ad\ugare de noi obiective va conduce la ridicarea gradului de confort urban

17

3. Func]iuni complementare admise zonei: - func]ia de locuire, recreere, agrement B. Utilizarea func]ional\ 1. Utiliz\ri permise - construc]ii institu]ii de interes public [i servicii de interes general - echipamente tehnico-edilitare - restaur\ri, consolid\ri, moderniz\ri, amenaj\ri peisagere [i de spa]ii verzi de protec]ie 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii - se pot asocia construc]ii [i amenaj\ri care apar]in unor subzone diferite, dar care nu se jeneaz\ reciproc 3. Interdic]ii temporare de construire - pe terenurile delimitate `n P.U.G. pentru construirea de noi institu]ii de interes public nu se autorizeaz\ nici o construc]ie pân\ la realizarea unui P.U.Z. Localiz\ri: `n toate localit\]ile 4. Interdic]ii permanente de construire - se va institui acela[i regim de interdic]ie ca `n cazul zonei de locuin]e [i func]iuni complementare, acolo unde este cazul. Localiz\ri: `n acelea[i localit\]i ca la zona de locuin]e [i func]iuni complementare. C. Condi]ii de amplasare [i conformare 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) Amplasament : a1) Construc]ii comerciale:

18

- comer] alimentar, nealimentar `n zone de interes comercial sau, dup\ caz, `n zonele reziden]iale. a2) Construc]ii de cult: - asocierea biseric\ - cimitir pentru propuneri se indic\ a se amplasa la marginea localit\]ilor a3) Construc]ii de cultur\: - institu]iile de cultur\ se vor aplasa `n zona dot\rilor socio-culturale a4) Construc]ii de `nv\]\mânt: - `nv\]\mânt pre[colar (gr\dini]e) `n zonele reziden]iale, distan]\ maxim\ de parcurs 500 m - [coli `nv\]\mânt primar [i gimnazial, `n zonele de locuit, distan]a maxim\ de parcurs 1000m a5) Construc]ii pentru s\n\tate: - punct sanitar `n construc]ie independent\ sau `n construc]ii cu alte func]iuni compatibile b) Fa]\ de punctele cardinale: b1) Construc]ii comerciale: - se recomand\ orientarea, astfel `ncât s\ se asigure `nsorirea spa]iilor [i a birourilor. b2) Construc]ii de cult: - condi]iile de orientare date de specificul cultului. b3) Construc]ii de cultur\: - nu se impun condi]iile de orientare. b4) Construc]ii de `nv\]\mânt: - s\lile de clas\ vor fi orientate sud, sud - est, sud - vest. b5) Construc]ii de s\n\tate: - punct sanitar - orientare sud, sud - est. c) Fa]\ de drumuri publice: - se vor respecta zonele de protec]ie a drumurilor delimitate conform P.U.G. . fa]\ de drumurile comunale aliniamentul este stabilit la minim 18 m fa]\ de axul drumului; . fa]\ de drumurile jude]ene aliniamentul este stabilit la minim 20 m fa]\ de axul drumului; . fa]\ de drumurile na]ionale (europene) aliniamentul este stabilit la minim 22 m fa]\ de axul drumului. d) Fa]\ de ape: - pân\ la limita zonei de protec]ie (30 m). e) Fa]\ de aliniament: - retragerea fa]\ de aliniament se poate face din ra]iuni func]ionale sau protec]ia contra zgomotelor [i nocivit\]ilor.

19

f) ~n interiorul parcelei: - cu respectarea distan]elor minime obligatorii fa]\ de limitele laterale [i posterioare ale parcelei. - cu respectarea distan]elor minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu. 2. Asigurarea acceselor obligatorii: a) Accese carosabile pentru: a1) Construc]ii comerciale: - se recomand\ a se asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal [i aprovizionare. a2) Construc]ii de cult: - se vor asigura alei carosabile, `n leg\tur\ cu str\zile principale. a3) Construc]ii de cultur\: - se asigur\ accese carosabile separate pentru spectatori. a4) Construc]ii de `nv\]\mânt : - se vor asigura accese carosabile de leg\tur\ cu str\zile principale. a5) Construc]ii de s\n\tate: - se vor asigura accese carosabile de leg\tur\ cu str\zile principale. b) Accese pietonale: - asigurarea de accese `n toate cazurile [i eventual crearea de servitu]i de trecere pe terenurile `nvecinate cu respectarea prevederilor legale. 3. Echiparea tehnico - edilitar\: - prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate 4. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: a) Parcelarea: - `n urma unui studiu de urbanism (P.U.Z.) pentru constituirea elementelor de baz\: accese, echipare, forma [i dimensiunea terenului b) ~n\l]imea construc]iilor:

20

- se va respecta regula `n\l]imii maxime `n raport cu distan]a fa]\ de orice punct al fa]adei de pe aliniamentul opus pentru respectarea normelor de igien\ - respectarea `n\l]imii medii a cl\dirilor `nvecinate [i caracterul zonei c) Aspectul exterior al construc]iilor: - solu]ii care s\ nu deprecieze valoarea peisajului d) Procentul de ocupare al terenului: d1) Construc]ii de `nv\]amânt: - 25 % teren ocupat de construc]ii - 75 % teren amenajat (curte recrea]ie, teren de sport, zon\ verde, gr\din\ cu flori) - pentru gr\dini]e se va asigura suprafa]a minim\ de teren de 22 m.p./copil, iar pentru [coli primare [i gimnaziale, o suprafa]\ minim\ de 20 m.p./elev d2) Construc]ii de s\n\tate: - maxim 20 % zon\ ocupate cu construc]ii - diferen]a accese, zon\ verde cu rol decorativ [i de protec]ie 5. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) Parcaje: a1) Construc]ii comerciale: - un loc de parcare la 200 m.p. suprafa]\ desf\[urat\ a construc]iei pentru unit\]i de pân\ la 400 m.p.; - pentru restaurante va fi prev\zut câte un loc de parcare la 5 - 10 locuri la mas\ a2) Construc]ii de cult: - min. 5 locuri de parcare a3) Construc]ii culturale: - un loc la 10 - 20 locuri `n sal\ a4) Construc]ii de `nv\]\mânt : - 3 - 4 locuri de parcare la 12 cadre didactice a5) Construc]ii de s\n\tate: - un loc de parcare la 5 persoane angajate b) Spa]ii verzi [i plantate:

21

b1) Construc]ii comerciale: - 2-5% din suprafa]a terenului b2) Construc]ii de cult: - spa]ii verzi [i plantate cu rol decorativ [i de protec]ie pe `ntreaga suprafa]\ disponibil\ b3) Construc]ii culturale: - 10 - 20% din suprafa]a terenului b4) Construc]ii de `nv\]\mânt: - min. 20% din spa]iul disponibil. b5) Construc]ii de s\n\tate: - planta]ie `n interiorul incintei cu aliniament simplu sau dublu de protec]ie. c) `mprejmuiri: - se recomand\ `mprejmuiri tradi]ionale `n acord cu arhitectura cl\dirilor. ID) - Zona pentru unit\]i industriale [i depozitare A. Prescrip]ii generale: 1. Tipuri de subzone func]ionale: • ID1 - unit\]i industriale mari `n platforme distincte monoprofilate Localiz\ri: `n UTR-urile 40 [i 46 • ID2 - unit\]i industriale mari [i medii, unit\]i de depozitare comercial\ pe platforme distincte Localiz\ri: `n UTR-urile 40, 43, 44, 45, 49, 51 [i 52 • ID3 - unit\]i de industrie mic\, depozitare [i servicii comerciale Localiz\ri: `n UTR-ul 48 • ID4 - zon\ mixt\ de activit\]i productive, depozitare [i servicii comerciale Localiz\ri: `n UTR-urile 41, 42, 46, 48, 53, 54, 55 [i 56 • ID5 - unit\]i industriale dispersate ce necesit\ schimbarea amplasamentului Localiz\ri: `n UTR-urile 50, 55 [i 56 2. Func]ia dominant\ a zonei:

22

- ocupat\ `n exclusivitate cu unit\]i industriale, depozite sau servicii specifice 3. Func]iuni complementare admise zonei: - transport C.F. uzinal care asigur\ desf\[urarea activit\]ilor productive (aprovizionare, etc.). B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - `n exclusivitate unit\]i de produc]ie, depozitare [i servicii specifice. - servicii c\tre IMM-uri cu profil nepoluant. - transporturi [i depozitare comercial\, servicii comerciale legate de transporturi [i depozitare. - activit\]i industriale nepoluante compatibile cu func]ionarea unit\]ii. - activit\]i industriale nepoluante compatibile cu caracterul zonelor vecine. - spa]iile libere rezultate `n urma restrângerii activit\]ilor existente, vor fi conservate `n perfect\ retehnologizate sau vor fi supuse unui proces de reconversie func]ional\. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - activit\]ile actuale vor fi permise `n continuare cu condi]ia diminu\rii cu cel pu]in 50 % a polu\rii actuale `n termen de 3 ani. 3. Utiliz\ri interzise: - se interzice amplasarea locuin]elor, unit\]ilor de `nv\]\mânt [i orice alte servicii de interes general la o distan]\ mai mic\ de 50 m pentru locuin]e [i 100 m pentru celelalte construc]ii. 4. Interdic]ii temporare de construire: - `n zona marcat\ pentru realizarea unui P.U.Z. - `n zona de protec]ie CF pân\ la ob]inerea avizului din partea S.N.C.F.R. - `n zona marcat\ pân\ la rezolvarea tehnic\ a intersec]iei (a pasajului) prin P.U.Z. transport, echipare tehnic\

stare,

vor

fi

23

5. Interdic]ii permanente de construire: - `n zona de protec]ie a re]elei electrice de 20 kV (25 m - 12,5 m din ax) sunt interzise orice fel de construc]ie C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1) Amplasare [i retrageri obligatorii: a) amplasament: - pentru unit\]ile noi amplasamentul va fi analizat prin studii de specialitate (studiu de impact) b) fa]\ de punctele cardinale: - a[a cum se stabile[te prin studiile de specialitate c) fa]\ de drumurile publice: - a[a cum se stabile[te prin studiile de specialitate 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - se vor asigura accese pentru interven]ii `n caz de incendiu, dimensionarea conform normelor de trafic greu (pentru unit\]ile organizate). Aceste accese nu trebuie s\ fie obstruc]ionate prin mobilier urban [i trebuie p\strate liber `n permanen]\. 3. Echiparea tehnico - edilitar\: - a[a cum se stabile[te prin studiile de specialitate 4. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: - a[a cum se stabile[te prin studiile de specialitate; - pentru zonele cu activit\]i industriale existente nu este prev\zut un procent maxim de ocupare al terenului; pentru cele propuse procentul maxim de ocupare al terenului se stabile[te printr-un studiu de fezabilitate. 5. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri:

24

a) Parcaje: - activit\]i desf\[urate pe o suprafa]\ de 10 - 100 m.p. Un loc de parcare la 25 m.p. b) Spa]ii verzi: - pentru construc]iile industriale vor fi prev\zute spa]ii verzi [i aliniamente cu rol de protec]ie, `n func]ie de categoria acestora, dar nu mai pu]in de 20 % din suprafa]a total\ a terenului. c) `mprejmuiri: - a[a cum prev\d studiile de specialitate. A - Zona pentru activit\]i agricole (inclusiv servicii pentru agricultur\) A. Prescrip]ii generale: 1. Tipuri de subzone func]ionale: • AI - zona de activit\]i agroindustriale Localiz\ri : `n UTR-urile 43, 46, 47, 48 [i 57 2. Func]ia dominant\ a zonei: - ocupat\ (dar nu `n exclusivitate) cu unit\]ile agricole, unit\]i prestatoare de servicii pentru agricultur\ (sta]ii de mecanizare - AGROMEC) - se preconizeaz\ ca acestea s\ p\streze actuala utilizare a terenului sau s\ aib\ loc conversii spre alte activit\]i mai pu]in poluante - `n cazul `n care nu sunt `ndeplinite condi]iile de mai sus se propune ca `n timp aceste unit\]i s\-[i reduc\ suprafe]e de teren de]inute. 3. Func]iuni complementare admise zonei:

25

- toate func]iunile care asigur\ buna desf\[urare a activit\]ilor din zon\ (mic\ industrie, aprovizionare, transport, echipare tehnic\, etc.) B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - `n exclusivitate activit\]i agro-industriale nepoluante, compatibile cu func]ionarea respectivelor unit\]i [i compatibile cu caracterul zonelor vecine - servicii pentru agricultur\ cu profil nepoluant `n zonele existente sau pentru cele posibil a se `nfiin]a - I.M.M. cu profil nepoluant 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - activit\]ile actuale vor fi permise `n continuare cu condi]ia diminu\rii cu cel pu]in 50 % a polu\rii actuale `n termen de 3 ani. - conversia activit\]ilor actuale va fi permis\ cu condi]ia s\ nu agraveze situa]ia polu\rii. 3. Utiliz\ri interzise - nu sunt permise extinderi, toate unit\]ile r\mân la suprafe]ele actuale. - se interzice amplasarea locuin]elor, unit\]ilor de `nv\]\mânt [i orice alte servicii de interes general la o distan]\ mai mic\ de 300 m `n cazul fermelor de animale [i la o disten]\ mai mic\ de 50 m `n celelalte cazuri. 4. Interdic]ii temporare de construire: - `n toate zonele instituite cu acest regim prin P.U.G.: - `n zona de protec]ie C.F. pân\ la ob]inerea avizului din partea S.N.C.F.R. - `n zona marcat\ pân\ la rezolvarea tehnic\ a intersec]iei (a pasajului) prin P.U.Z. 5. Interdic]ii permanente de construire: - `n zona de protec]ie a re]elei electrice de 20 kV (25 m - 12,5 m din ax) sunt interzise orice fel de construc]ie C. Condi]ii de amplasare [i conformare:

26

~n condi]iile apari]iei de noi unit\]i agricole sau prestatoare de servicii, `n perioada de valabilitate a P.U.G., toate condi]iile de amplasare [i conformare se vor stabili conform studiilor de fezabilitate elaborate pe baza normelor tehnice `n vigoare. SP - Zona pentru spa]ii plantate A. Prescrip]ii generale: 1. Tipuri de subzone func]ionale: • SPP - zona spa]iilor plantate publice Localiz\ri: `n UTR-urile 2 [i 38 • SPS - zona amenaj\rilor sportive Localiz\ri: `n UTR-urile 38 [i 39 • SPL - zona spa]iilor plantate pentru loisire Localiz\ri: `n UTR-urile 2 [i 28 • SPV - zona spa]iilor plantate pentru protec]ia versan]ilor Localiz\ri: `n UTR-urile 14, 15, 17 [i 48 • SPI - zona spa]iilor de protec]ie `ntre func]iuni incompatibile Localiz\ri: la limita dintre func]iuni incompatibile 2. Func]ia dominant\ a zonei: - cursuri de ape sau foste albii ale Siretului - versan]i cu risc la alunecare sau terenuri neproductive - subzona sport, amenaj\ri sportive (se poate asocia cu subzona `nv\]\mânt, cultur\). 3. Func]iuni complementare admise zonei: - dot\ri de agrement [i de loisire - dot\ri socio - culturale pentru amenaj\rile sportive B. Utilizarea func]ional\:

27

1. Utiliz\ri permise: - parcuri, spa]ii verzi [i plantate organizate, locuri de joac\ pentru copii, construc]ii pentru sport [i amenaj\ri sportive [i altele care nu contravin cu func]ia dominant\ - circula]ii pietonale, din care unele ocazional carosabile pentru `ntre]inerea spa]iilor plantate - mobilier urban, amenaj\ri pentru joc [i odihn\ 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - orice interven]ie necesit\ documenta]ii specifice aprobate de organele competente `n conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 [i cu normele de protec]ie stabilite pe plan local. - se admite utilizarea pentru agrement cu condi]ia ca pentru dimensionarea [i configurarea spa]iilor libere f\r\ vegeta]ie `nalt\ s\ nu fie diminuat efectul de ameliorare a climatului local. 3. Utiliz\ri interzise: - nu se admite nici un fel de interven]ie care s\ deprecieze caracterul zonei protejate - se interzic orice fel de amenaj\ri care s\ atrag\ locuitorii `n spa]iile de protec]ie pentru infrastructura tehnic\, reprezentate de circula]ii majore [i re]ele de transport a energiei [i gazelor - orice func]iuni cl\diri [i amenaj\ri care produc diminuarea valorii peisagistice [i ecologice [i deci, a atractivit\]ii zonei, prin agresarea peisajului, prin provocarea de intense aglomer\ri, polu\ri [i circula]ii, prin diminuarea vegeta]iei [i distrugerea habitatului faunei locale [i contravin normelor de protec]ie stabilite pe plan local 4. Interdic]ii temporare de construire: - nu este cazul. 5. Interdic]ii permanente de construire: - sunt interzise orice fel de construc]ie cu excep]ia celor cu caracter sportiv [i de agrement; - sunt interzise orice fel de afect\ri a planta]iilor [i p\durilor de protec]ie a apei, a malurilor, a versan]ilor cu risc de alunecare [i a solului. C. Condi]ii de amplasare [i conformare:

28

1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) amplasament: - `n zone verzi nepoluante, pe cât posibil `n vecin\tatea unor cursuri sau oglinzi de ap\ - pentru construc]iile de agrement se vor evita amplasamentele `n vecin\tatea surselor de zgomot puternice [i de vibra]ii (zone industriale, artere de trafic greu) b) fa]\ de punctele cardinale: - terenul de sport se orienteaz\ cu axa longitudinal\ pe direc]ia nord - sud, cu abatere de maxim 15 grade spre vest sau est - pentru construc]iile de agrement vor fi luate m\suri de protec]ie `mpotriva `nsoririi excesive [i vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est c) fa]\ de drumuri publice: - se vor respecta zonele de protec]ie a drumurilor; - perdelele de protec]ie pot fi amplasate `n zona de protec]ie a drumurilor. d) fa]\ de ape: - pân\ la limita zonei de protec]ie `n cazul construc]iilor [i amenaj\rilor sportive. e) fa]\ de aliniament: - `n cazul construc]iilor sportive [i amenaj\rilor pentru sport retragerea fa]\ de aliniament se poate face din ra]iuni func]ionale sau pentru protejarea contra zgomotelor [i nocivit\]ilor f) `n interiorul parcelei: - cu respectarea distan]elor minime necesare `n caz de incendiu. 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - pentru construc]iile [i amenj\rile pentru sport se asigur\ accese carosabile [i pietonale 3. Echiparea tehnico - edilitar\: - prin elaborarea unor studii de specialitate.

29

4. Forma [i dimensiunea terenului [i construc]iilor: a) parcelarea: - `n urma elabor\rii unui PUD b) `n\l]imea construc]iilor: - `n cazul `n care se prev\d [i construc]ii, acestea vor respecta caracterul zonei c) aspectul exterior al construc]iilor: - solu]ii care s\ nu deprecieze valoarea peisajului d) procentul de ocupare al terenului: - pentru construc]iile [i amenaj\rile sportive se prev\d: 50% pentru construc]ii [i amenaj\ri sportive, 20% alei, drumuri, parcaje, 30% pentru spa]ii verzi 5. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: - pentru construc]ii [i amenaj\ri sportive se prevede un loc de parcare la 5 - 20 locuri b) spa]ii verzi: - pentru construc]ii [i amenaj\ri sportive minim 30% din suprafa]a total\ a terenului c) `mprejmuiri: - aspectul exterior al `mprejmuirilor nu trebuie s\ intre `n contradic]ie cu aspectul general al zonei, pentru a nu deprecia valorile acceptate ale urbanismului GC - Zona de gospod\rie comunal\ A. Prescrip]ii generale: 1. Tipuri de subzone func]ionale: • GC1 - zona cimitirelor Localizare: `n UTR-urile 6, 15 [i 58

30

• GC2 - zona construc]iilor [i amenaj\rilor izolate pentru gospod\rie comunal\ Localizare: `n UTR-urile 47 [i 65 2. Func]ia predominant\ a zonei: - gospod\rie comunal\ 3. Func]ii complementare admise zonei: - func]ia de protec]ie, spa]iu verde, perdele de protec]ie `n cazul cimitirelor; - pentru platforme de gunoi func]ia specific\. B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - cimitire - func]ie specific\; - platforme de gunoi amenajate - func]ia specific\. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - cimitire - agricultur\ numai `n zona de protec]ie, construc]ii de cult cu respectarea specificului. 3. Interdic]ii temporare de construire: - nu este cazul. 4. Interdic]ii permanente de construire: • `n raport cu zona func]ional\: - orice fel de construc]ie [i amenaj\ri cu excep]ia lucr\rilor de utilitate public\ pentru care au fost rezervate terenurile. C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1. Amplasare [i retrageri obligatorii:

31

a) Amplasament: - cimitire la marginea localit\]ilor; - platforme de gunoi pe amplasamente la 1000 m fa]\ de intravilan; - depozite de gunoi [i closete `n gospod\rii la min. 30 m fa]\ de sursele de ap\ (fântâni). b) Fa]\ de punctele cardinale: - pentru construc]iile de cult asociate cimitirelor, orientarea este dat\ de specificul cultului. c) Fa]\ de drumurile publice: - amplasarea este permis\ cu respectarea zonelor de protec]ie a drumurilor. d) Fa]\ de ape: - `n a[a fel `ncât s\ nu polueze pânza de ap\ freatic\ subteran\ sau de suprafa]\ [i la o distan]\ de minim 30 m fa]\ de albia minor\; - fosa septic\ se amplaseaz\ la min. 30 m fa]a de fântâni. 2. Alte condi]ii de amplasare [i conformare: - orice alte condi]ii de amplasare [i conformare se stabilesc `n baza documenta]iei de urbanism (P.U.Z.) [i / sau a unor studii de specialitate. TE - Zona pentru echipare edilitar\ + zona de c\i de comunica]ie A. Prescrip]ii generale func]ionale: 1) Tipuri de subunit\]i: • TEF - zona transporturilor de cale ferat\ Localiz\ri: `n UTR-ul 59 • TED - zona de deservire tehnico-edilitar\ Localiz\ri: `n UTR-urile 40, 43, 46, 60, 61, 62 [i 63 • TEA - zona de administrare tehnico-edilitar\ Localiz\ri: `n UTR-ul 46 • E - variant\ ocolitoare pentru DN 28A [i DJ 208

32

2. Func]ia predominant\ a zonei: - ocupat\ `n exclusivitate cu construc]ii [i echipamente tehnico-edilitare (TED) - transport de marf\ [i c\l\tori pentru zona c\ilor ferate (TEF) - zon\ de deservire [i administrare re]ele tehnico-edilitare (TED [i TEA) 3. Func]ii complementare admise zonei: - servicii care asigur\ desf\[urarea activit\]ilor (aprovizionare, transport, echipare tehnic\ etc.) B. Utilizare func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - toate categoriile de lucr\ri specifice acestor obiective de utilitate public\ cuprinse `n documenta]iile de urbanism [i amenajarea teritoriului aprobate `n condi]iile legii - instala]ii, construc]ii [i depozite necesare func]ion\rii serviciilor de distribu]ie gaze naturale - servicii publice [i de interes general compatibile cu func]ionarea serviciilor de mai sus - lucr\ri de terasamente necesare func]ional [i de amenajare a c\ilor de circula]ii - lucr\ri de terasamente [i planta]ii necesare amelior\rii aspectului peisagistic 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - activit\]i sau func]ii care nu deranjeaz\ func]ia de baz\, admise conform legii 3. Utiliz\ri interzise: - orice fel de construc]ii [i amenaj\ri, cu excep]ia lucr\rilor de utilitate public\ pentru care au fost rezervate terenurile 4. Zonele de protec]ie instituite: - l\]imea zonei str\zilor, `n care se cuprind trotuarele [i suprafe]ele de teren necesare amplas\rii lucr\rilor anexe (rigole, spa]ii verzi, semnalizare rutier\, iluminat [i re]ele publice) se stabile[te prin documenta]iile de urbanism [i regulamentele aferente, `n concordan]\ cu caracteristicile traficului actual [i de perspectiv\ - re]elele electrice de medie [i `nalt\ tensiune (20 kV, 110 kV) au zon\ de protec]ie de 25 m [i respectiv 50 m

33

- pentru aliment\rile cu ap\ [i alte echip\ri zona de protec]ie se instituie a[a cum se stabile[te `n studiile de specialitate. - se instituie zone de protec]ie a sta]iei de reglare presiune gaze naturale - 50 m perimetral. C. Condi]ii de amplasare [i conformare: - aceste condi]ii se stabilesc prin studii tehnice de specialitate pentru fiecare echipare `n parte, pân\ la elaborarea acestora proiectantul propune: 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) aliniament: - pentru unit\]ile noi se admite o retragere de minim 10 m fa]\ de aliniament, iar `n zona marcat\ pentru P.U.Z. o retragere de minim 15 m fa]\ de aliniament b) fa]\ de punctele cardinale: - pentru obiectivele noi orientarea se va stabili prin studii de specialitate 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - se vor asigura accese pentru interven]ii `n caz de incendiu [i pentru transport agabaritice [i grele, dimensionarea acestora realizându-se conform normelor de trafic greu (pentru unit\]ile organizate). Aceste accese nu trebuie s\ fie obstruc]ionate prin mobilier urban [i trebuie p\strate liber `n permanen]\. 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: - pentru zonele cu activit\]i industriale existente nu este prev\zut un procent maxim de ocupare propune utilizarea eficient\ a resurselor de teren r\mase - pentru obiectivele noi orientarea POT-ul [i CUT-ul se vor stabili prin studii de specialitate 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: - se va asigura un spa]iu de parcare pentru cel pu]in 100 autoturisme. al terenului; se

34

b) spa]ii verzi: - se vor asigura aliniamente cu rol de protec]ie pentru zonele cu locuin]e (`n perimetrul propriu) cu o l\]ime de cel pu]in 30 m, acolo unde este posibil, iar pentru zonele neocupate de circula]ii, parcaje [i platforme func]ionale vor fi plantate cu un arbore la cel pu]in 200 mp, dar nu mai pu]in de 20 % din suprafa]a total\ a terenului. - suprafe]ele libere din spa]iul de retragere fa]\ de aliniament vor fi plantate cu arbori `n propor]ie de minim 40%, formând de preferin]\ o perdea vegetal\ pe tot frontul incintei. - orice parte a terenului incintei vizibil\ dintr-o circula]ie public\, inclusiv de pe calea ferat\, vor fi astfel amenajate `ncât s\ nu altereze aspectul general al localit\]ii. c) `mprejmuiri: - `mprejmuirile spre strad\ vor fi transparente cu `n\l]imi de maxim 1,5 m, din care un soclu de 0,40 m, vor fi dublate de gard viu. ~n cazul necesit\]ii unei protec]ii suplimentare se recomand\ dublarea spre interior la o distan]\ de 4 m cu un al doilea gard cu o `n\l]ime de 2,2 m, `ntre cele dou\ garduri fiind planta]i arbori [i arbu[ti. - por]ile de intrare vor fi retrase fa]\ de aliniament, pentru a permite sta]ionarea vehiculelor tehnice `nainte de admiterea lor `n incint\, pentru a nu incomoda circula]ia pe drumurile publice. S - Zona cu destina]ie special\ A. Prescrip]ii generale func]ionale: 1) Tipuri de subunit\]i: • S - zona cu destina]ie special\ Localiz\ri: `n UTR-urile 43 [i 59 Eliberarea autoriza]iilor de construire se face cu respectarea normelor specifice [i cu avizele ministerelor tutelare conform legilor `n vigoare: - se vor elibera autoriza]ii de construire `n vecin\tatea obiectivelor speciale situate `n intravilan, pe parcele limitrofe, precum [i pe cele situate de cealalt\ parte a str\zilor `nvecinate cu incinta acestora, numai dup\ ob]inerea avizului de la Statul Major General, Ministerul de Interne [i Serviciul Român de Informa]ii, dac\ acesta nu a fost ob]inut `n situa]iile anterioare. 2. Func]ia predominant\ a zonei: - construc]ii [i amenaj\ri cu destina]ie special\

35

3. Func]ii complementare admise zonei: - construc]iile [i lucr\rile specifice de utilitate public\, prev\zute de lege B. Utilizare func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - toate categoriile de lucr\ri specifice acestor obiective de utilitate public\ cuprinse `n documenta]iile de urbanism [i amenajarea teritoriului aprobate `n condi]iile legii. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - activit\]i sau func]ii care nu deranjeaz\ func]ia de baz\, admise conform legii 3. Utiliz\ri interzise: - orice fel de construc]ii [i amenaj\ri, cu excep]ia lucr\rilor de utilitate public\ pentru care au fost rezervate terenurile C. Condi]ii de amplasare [i conformare: - aceste condi]ii se stabilesc prin studii tehnice de specialitate elaborate [i/sau avizate de MI, SRI, MAPN V. Prevederi privind modul de ocupare a terenurilor din extravilan TA - Terenuri agricole • Autorizarea execut\rii construc]iilor [i amenaj\rilor pe terenurile agricole din extravilan este permis\ pentru func]iunile [i `n condi]iile stabilite de lege. • Pe aceste terenuri pot fi autorizate numai construc]ii cu caracter temporar care servesc activit\]ile agricole, f\r\ a fi constituite `n trupuri ale localit\]ilor. Sunt permise construc]iile [i lucr\rile specifice de utilitate public\, prev\zute de lege.

36

• Autorit\]ile administra]iei publice locale vor urm\ri, la emiterea autoriza]iei de construire, gruparea suprafe]elor de teren afectate construc]iilor, spre a evita prejudicierea activita]ilor agricole. TF - Terenuri forestiere • Autorizarea execut\rii construc]iilor [i amenaj\rilor pe terenuri cu destina]ie forestier\ este interzis\, cu excep]ia celor legate de activitatea silvic\. • Se interzice diminuarea suprafe]elor `np\durite, exploatarea acestora f\cându-se cu respectarea codului silvic [i conform amenajamentelor silvice. • Se interzic : t\ierile rase [i defri[\rile suprafe]elor `mp\durite cu rol deosebit de protec]ie a solului [i vegeta]ia arbustiv\, care se vor constitui `n perimetre speciale forestiere protejate. ~n aceast\ categorie vor fi incluse [i zonele propuse pentru `mp\durire pe terenurile neproductive [i degradate. TH - Terenuri aflate permanent sub ape • Autorizarea execut\rii construc]iilor de orice fel `n albiile minore ale cursurilor de ap\ [i a cuvetelor lacurilor este interzis\, cu excep]ia lucr\rilor necesare `n zona drumurilor de traversare [i lucr\rilor de regularizare [i reprofilare. • Se interzic depozit\rile necontrolate de de[euri [i orice devers\ri de ape uzate `n albiile râurilor [i `n apropierea acestora, instituindu-se [i respectându-se zonele de protec]ie (15 m de o parte [i de alta a albiei minore [i 5 m `n jurul luciilor de ap\). TC - Terenuri ocupate de c\i de comunica]ie • Zona de protec]ie a drumurilor se fixeaz\ dup\ caz, conform legisla]iei `n vigoare. Aceste terenuri r\mân `n gospod\rirea acelora care le au `n administra]ie sau proprietate, cu folosin]a respectiv\, agricol\ sau silvic\ dup\ caz. • Lucr\rile autorizate `n zona drumurilor se vor realiza numai conform avizului organelor de specialitate ale administra]iei publice [i cu respectarea normelor tehnice de proiectare, construc]ie [i exploatare. TN - Terenuri neproductive

37

• Terenurile degradate trebuie aduse `n circuitul agricol sau silvic prin lucr\ri specifice, care `n func]ie de amplasare pot intra `n sfera de interes local\ sau jude]ean\. • Deoarece aceste terenuri sunt expuse cel mai mult riscurilor naturale se interzice orice construc]ie sau amenajare cu excep]ia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora. S - Zona cu destina]ie special\ • Eliberarea autoriza]iilor de construire se face cu respectarea normelor specifice [i cu avizele ministerelor tutelare conform legilor `n vigoare: - se vor elibera autoriza]ii de construire `n zona situat\ la mai pu]in de 2400 m fa]\ de limita obiectivelor speciale aflate `n extravilan numai dup\ ob]inerea avizului de la Statul Major General, Ministerul de Interne [i Serviciul Român de Informa]ii. - se vor elibera autoriza]ii de construire `n vecin\tatea obiectivelor speciale situate `n intravilan, pe parcele limitrofe, precum [i pe cele situate de cealalt\ parte a str\zilor `nvecinate cu incinta acestora, numai dup\ ob]inerea avizului de la Statul Major General, Ministerul de Interne [i Serviciul Român de Informa]ii, dac\ acesta nu a fost ob]inut `n situa]iile anterioare. • Pe aceste terenuri sunt permise construc]iile [i lucr\rile specifice de utilitate public\, prev\zute de lege. VI. Reglement\ri geotehnice CONSIDERA}II GEOLOGICE Zonele de relief pe care se dezvolt\ municipiul Pa[cani, se pot `mp\r]i, astfel: a) Terasa superioar\ a râului Siret, care se afl\ la cca. 40 m deasupra nivelului terasei inferioare, se prezint\ sub forma unui PLATOU, cu pante reduse. b) Terasa inferioar\ a râului Siret, se prezint\ sub forma unei fâ[ii late, de cca. 1,5 - 2,0 km, `n lungul albiei Siretului. Aceast\ teras\, este relativ plan\, iar pe suprafa]a sa, se mai `ntâlnesc zone ml\[tinoase (vechi meandre p\r\site ale Siretului), cu vegeta]ie caracteristic\. c) Zona de racord dintre cele dou\ terase (zona de coast\), este format\ de versan]ii celor doi afluien]i ai Siretului, respectiv pârâul H\[n\[eni [i pârâul Fântânele.

38

SEISMICITATEA REGIUNII Cutremurele din aceast\ regiune, nu se datoresc unor linii tectonice locale, ele fiind condi]ionate `n special de epicentrul cantonat `n zona Vrancea. Conform Normativ P100-92, teritoriul propus, face parte din zona seismic\ "E", c\reia `i corespunde: - coeficient seismic - Ks = 0,12; - perioada de col] - Tc = 0,70; - grad seismic echivalent - VII; Având `n vedere gradul mare de seismicitate a regiunii, este necesar a se lua `n proiectare [i execu]ie, m\suri constructive speciale, conform normelor actuale: STAS 11.100/1-92; P 100-92; P7-92; P10-86. ~n stabilirea gradului de seismicitate, la proiectarea unei construc]ii `ntr-o anumit\ zon\ seismic\, se admit varia]ii ±1 grad, fa]\ de cel stabilit prin norme. ADÂNCIMEA DE ~NGHE} Conform STAS 6054-77, adâncimea maxim\ de `nghe] a zonei, este de 1,10 m, fa]\ de suprafa]a terenului. STABILITATEA TERENULUI; ACCIDENTE DE TEREN Teritoriul municipiului se dezvolt\ pe o parte din [esul din dreapta râului Siret, [i pe terasa `nalt\ a acestui râu; racordarea `ntre aceste zone, se face printr-un relief de coast\ (versan]i), a c\ror pante de racordare sunt relativ mari (10 15%). Pantele mai accentuate, se afl\ pe ambele flancuri ale pârâului Fântânele (care se g\se[te `n parteade N - NV) [i pe flancul drept al pârâului H\[n\[eni (care se g\se[te `n partea de S - SE a teritoriului). Pantele cele mai mari, `ns\, se g\sesc pe versantul ce leag\ [esul Siretului - respectiv zona G\rii - de terasa `nalt\ - pe care se afl\ zona central\ a ora[ului; versantul este delimitat, la baz\, pe strada 23 August, iar la corni[\, de strada 7 Noiembrie [i prelungirea ei spre strada Culturii. Acest versant prezint\ pante de 20% (la baza sa), respectiv peste 30% (spre zona de corni[\). Atât corni[a cât [i baza acestui versant, sunt mobilate cu locuin]e (acolo unde pantele au permis amplasarea lor, cu minime lucr\ri de terasare). La baza versantului s-au practicat izolat - s\p\turi, care pot pune `n pericol stabilitatea acestuia. Amenajarea str\zii Cuza-Vod\, `n trepte, cât [i execu]ia sc\rilor de acces spre Hotelul din zona central\, nu au revizuit sistematizarea vertical\ a zonei. Apa cantonat\ `n stratul permeabil nisipos, apare la zi sub form\ de izvoare puternice (ca cel situat vis-avis de sediul Poli]iei) - la baza versantului, determinând men]inerea unui nivel ridicat al pânzei de ap\ `n zona de [es (unde multe subsoluri de blocuri au fost deseori inundate). De asemenea, zone degradate aflate la baza acestui versant, au fost consolidate local, prin ziduri de sprijin.

39

Prospec]iunile geotehnice executate anterior `n zona central\ a municipiului, au identificat numeroase accidente subterane(umpluturi neomogene; beciuri; hrube; conducte vechi etc.) pân\ la adâncimea de 5,0 m, ceea ce scoate `n eviden]\ perioade succesive `n dezvoltarea ora[ului. De asemenea, `n [esul Siretului, pe terasa inferioar\ a acestuia, se `ntâlnesc vechi cursuri [i meandre par\site ale acestui râu, care actualmente se prezint\ sub form\ de b\l]i [i zone ml\[tinoase, cu vegeta]ie caracteristic\. ZONIFICAREA GEOTEHNIC| A TERITORIULUI Din punct de vedere geotehnic, teritoriul propus se poate `mp\r]i astfel: - Zona A - zona de teras\ (de platou) - Zona B - zona de versant (de coast\) - Zona C - zona de [es CARACTERISTICI GEOTEHNICE GENERALE {I CONDI}II DE FUNDARE INFORMATIVE, PE ZONE {I PE TIPURI DE CONSTRUC}II; M|SURI {I RECOMAND|RI GENERALE, PENTRU PROIECTARE, EXECU}IE {I EXPLOATARE Zona A - zona de teras\ (de platou) - zonele de teras\, reprezint\ vechi nivele, de eroziune [i depuneri ale râului Siret [i afluen]ilor s\i; - caracteristica principal\ a teraselor, o constituie faptul c\ apa subteran\ se afl\ la mare adâncime (peste 20 m) [i deci, nu influen]eaz\ sistemul de fundare; - terasele prezint\ pante relativ reduse, permi]ând scurgerea natural\ a apelor din precipita]ii; - o alt\ caracteristic\ a teraselor, o constituie grosimea mare a stratului de umplutur\ neomogen\, aflat la suprafa]a terenului (pe unele zone poate ajunge la grosimi de 3-5 m), ceea ce arat\ perioade succesive `n dezvoltarea ora[ului; - terenul de fundare, se afl\ sub stratul de umplutur\ [i este constituit dintr-un depozit loessoid, format din prafuri nisipoase-argiloase, nisipuri-pr\foase sau argiloase, argile-pr\foase sau nisipoase; `n suprafa]\, acest depozit este sensibil la umezire. Sub depozitul loessoid, se dezvolt\ un depozit permeabil, alc\tuit din nisipuri-pr\foase, nisipuri argiloase [i `n baz\ de nisipuri cu pietri[ [i cochilii. Prospec]iunile executate anterior `n aceast\ zon\, s-au oprit `n stratul de nisip cu pietri[, la 26 m adâncime. Apa subteran\ nu a fost interceptat\ pân\ la aceast\ adâncime; - zona ofer\ un teren bun pentru fundarea viitoarelor construc]ii; `n aceast\ zon\ se pot amplasa toate tipurile de construc]ii (atât din punct de vedere al structurii de rezisten]\ cât [i al regimului de `n\l]ime); - fa]\ de creasta terasei, construc]iile se vor amplasa la minim 10 m distan]\; - ]inând cont de grosimea depozitului loessoid, `n zona de teras\ este necesar a se prevedea, atât SUBSOLURI TEHNICE cât [i UTILE, la viitoarele construc]ii ce se vor amplasa aici. a) Construc]ii având regim de `n\l]ime (P...P+1E): - se vor funda direct pe teren neconsolidat, la o adâncime minim\ de fundare de 1,50 m (fa]\ de CTA); - presiunea limit\, la cota de fundare:

40

plim = 140 KPa - se recomand\ adoptarea unor funda]ii continue, rigidizate cu o centur\ de beton armat, la partea superioar\; l\]imea minim\ a funda]iei va fi de 0,60 m; - se poate adopta atât subsol tehnic cât [i subsol util; - ultimul strat de p\mânt va fi `ndep\rtat doar `n ziua `n care se prevede turnarea betonului `n corpul funda]iei (pentru a nu se umezi terenul loessoid aflat la cota de fundare); - `n prealabil, fundul s\p\turii se va compacta prin maiuri mecanice tip "broasc\" sau pl\ci vibratoare. b) Construc]ii având regim de `n\l]ime (P+2E...P+4E): - se vor funda prin intermediul unei perne de p\mânt galben -selectat (din s\p\tur\), de minim 1,0 m grosime; perna va fi evazat\ cu minim grosimea, `n afara perimetrului exterior al funda]iilor; - perna se va executa prin compactarea mecanic\ a unor straturi elementare (de 10 - 20 cm grosime), folosind p\mântul galben loessoid, selectat din s\p\tur\; acest p\mânt va fi adus `n prealabil la umiditatea optim\ de compactare (Wopt = 16...19%), dup\ care se va a[terne `n straturi elementare, care vor fi compactate cu un cilindru compresor static (8 -10 t), printr-un num\r de 10 - 14 treceri succesive (pe fiecare strat elementar). P\mântul galben loessoid, va fi compactat, pân\ la ob]inerea unui grad mediu de compactare, D med = 98% (abatere - 2%). - presiunea limit\, pe platforma amenajat\ din p\mânt galben loessoid va fi : Plim = 180 ... 200 KPa, la o adâncime minim\ de fundare de 1,50 m (fa]\ de CTA); - se recomand\ adoptarea unor funda]ii continue, rigidizate cu centuri duble, din beton armat; - se poate adopta atât subsol tehnic, cât [i util. c) Construc]ii având regim de `n\l]ime (P+5E...P+10E): - se vor funda pe o pern\ amenajat\, din p\mânt galben loessoid (selectat din s\p\tura general\), având grosimea cuprins\ `ntre 1,50 - 2,50 m, combinat\ [i cu o compactare mecanic\ a fundului s\p\turii generale; - presiunea limit\ pe platforma amenajat\ va fi cuprins\ `ntre: Plim = 210 ... 240 KPa; - se recomand\ funda]ii continue, tip "re]ele de grinzi" sau "radier general"; - subsolul, va forma o cutie spa]ial\ rigid\, iar plan[eele vor fi monolite, jucând rol de [aibe rigide; - se poate adopta atât subsolul tehnic, cât [i util. d) Alte recomand\ri generale: - raportul `ntre lungimea [i l\]imea cl\dirilor va fi: L/l = 1,50...2,00 - raportul `ntre lungimea [i `n\l]imea acestora, va fi : L/l = 1,5... 2,5 - lungimea maxim\ a tronsoanelor va fi de 30...35 m;

41

- re]ele hidroedilitare se vor poza numai `n canale de protec]ie, care se vor afla la minim 1,50 m distan]\, de funda]iile construc]iilor; - conductele aflate sub pardoseala parterului, se va monta `n subsoluri tehnice, pentru a asigura controlul lor permanent; - forma `n plan a cl\dirilor, va fi cât mai simpl\, de preferat forma p\trat\ sau dreptunghiular\, cl\dirile nu se vor cupla. - pentru construc]iile cu subsol, se va respecta o adâncime minim\ de fundare, de 0,80 m fa]\ de pardoseala acestuia; - incintele s\p\turilor pentru funda]ii, se vor amenaja (prin pante, ba[e de colectare etc.) `n a[a fel `ncât s\ se permit\ o colectare [i evacuare rapid\ a unor eventuale ape din precipita]ii (sau organizare de [antier), pe toat\ durata de execu]ie a lucr\rilor de infrastructur\; - s\p\turile se vor executa `n taluz, cu pantele date mai jos: panta 2/1 - H s\p\tur\ < 3m; panta 4/3 - H s\p\tur\ > 3m; - sistematizarea vertical\ [i `n plan a teritoriului, va trebui s\ `ndep\rteze apele din precipita]ii, la un emisar `n func]iune (la canalizare); - `ntre sistemul de colectare [i `ndep\rtare a apelor din precipita]ii (jgheaburi, burlane, trotuare cu pant\, rigole, etc.) se va men]ine permanent, `n stare corespunz\toare de func]ionare; - imediat ce construc]ia a ajuns la cota terenului amenajat, se vor executa toate umpluturile exterioare cu p\mânt galben selectat din s\p\tur\, compactat corespunz\tor (Dmed= 95% cu o abatere de - 3... - 5 %); - `n cadrul activit\]ii de exploatare a construc]iilor, se va avea `n vedere [i URM|RIREA COMPORT|RII ~N TIMP a acestora, `n conformitate cu recomand\rile normativelor P 130-88 [i C 61-74 [i a standardului STAS 2745-90; - `n proiectare [i execu]ie, se vor avea `n vedere, urm\toarele norme `n vigoare: P7-92; C169-88; C56-85; P100-92; C239-92; P130-88; C29-77, completat cu C29-85; C61-74; STAS 3300-85; STAS 9850/90; STAS 6054-77; STAS 2745-90, cât [i "Regulamentul privind protec]ia [i igiena muncii `n construc]ii" (1993). Aceste norme, vor fi completate cu m\surile specifice condi]iilor locale, precum [i cu eventuale noi legifer\ri ap\rute `ntre timp. Zona B - zona de versant (de coast\): - versan]ii reprezint\ zona de racord `ntre terasa `nalt\ a Siretului [i terasa inferioar\ ([esul acestui râu); de asemenea, aceste zone se g\sesc [i pe flancurile v\ilor H\[n\[eni, Fântânele, Sodomeni [i Gâ[te[ti. - dac\ versan]ii v\ilor H\[n\[eni [i Fântânele au pante medii ce variaz\ `ntre 10 - 15%, versantul ce leag\ [esul Siretului (respectiv zona str\zii 23 August) de zona central\ a ora[ului (respectiv strada 7 Noiembrie [i prelungirea ei spre strada Culturii) are pante medii ce variaz\ `ntre 20% (la baza sa) [i 30 - 40% (zona de corni[\). Acest versant, va trebui consolidat [i drenat, fiindc\ lucr\rile executate pân\ `n prezent, nu au rezolvat problema stabilit\]ii lui. - zonele de versan]i, cu pante mai mari de 15% sunt cele mai afectate de fenomene de eroziune; ele vor trebui consolidate [i apoi amenajate ca zone de agrement;

42

- zonele de versan]i, cu pante sub 15%, vor fi terasate, iar dup\ aceea se pot amplasa construc]ii cu regim de `n\l]ime redus, pe baza unor studii geotehnice pe obiect. La realizarea (sau la refacerea) tramei stradale, de pe ace[ti versan]i , se vor prefera solu]ii care s\ nu conduc\ la modific\ri esen]iale ale "cotelor ro[ii", existente, iar acolo unde nu este posibil acest lucru, se vor executa (realiza), ziduri de sprijin. Denivel\rile de pe versan]i, se vor sistematiza, asigurându-se astfel o scurgere rapid\ a apelor din precipita]ii, spre un emisar `n func]iune (canalizare). Re]elele hidroedilitare, se vor poza numai `n "canale de protec]ie", caz `n care se pot amplasa `n comun, folosind acelea[i materiale ca [i `n cazul terenurilor normale. - `n concluzie, zonele de versant cu pante peste 15%, ce prezint\ degrad\ri erozionale, vor trebui consolidate, dup\ care pot fi amenajate [i utilizate ca zone de agrement. - zonele de versant, cu pante sub 15%, vor fi terasate [i numai dup\ aceea, se pot "mobila" prin construc]ii cu regim de `n\l]ime redus, pe baza unor studii geotehnice [i de stabilitate. ATEN}IE! - Orice construc]ie care se va amplasa pe zona de teras\ (de platou), va p\stra o distan]\ de minim 10 m, fa]\ de creasta (corni[a) versantului. - Fa]\ de baza versantului (piciorul versantului), orice construc]ie va p\stra o "zon\ de gard\", de minim 15 m. Zona C - zona de [es (terasa inferioar\) - zona de [es, se prezint\ sub forma unei terase de lunc\, cu altitudini de cca. 4 - 7 m, pe suprafa]a c\reia se `ntâlnesc vechi cursuri [i meandre p\r\site ale Siretului (sub forma unor b\l]i, sau zone ml\[tinoase, cu vegeta]ie caracteristic\). - din punct de vedere litologic, [esul este constituit din depozite aluvionare, reprezentate - `n baz\ - dintr-un depozit permeabil de pietri[ cu nisip, saturat, ce are cca. 4 m grosime; peste acest depozit se afl\ un orizont de nisipuri fine, care trec spre suprafa]\, `n nisipuri pr\foase sau argiloase, de cca. 1 - 3 m grosime; urmeaz\, spre suprafa]\, un complex de prafuri nisipoase sau argiloase, cu intercala]ii de argil\ mâloas\, de cca. 4 - 6 m grosime; la suprafa]\, se afl\ o umplutur\ neomogen\, a c\rei grosime poate varia `ntre 0,50 - 2,50 m. - apa subteran\ a fost identificat\ `n prospec]iunile executate anterior `n zon\, `ntre 2 - 4 m adâncime, fa]\ de cota terenului natural; la terminarea prospec]iunilor, apa se stabilizeaz\ `ntre 1,0 - 2,0 m adâncime, fa]\ de cota terenului natural. - se aminte[te c\, dup\ perioade bogate `n precipita]ii, aceast\ ap\ subteran\, poate ajunge spre suprafa]a terenului natural, producând b\ltiri caracteristice. - analizat\ `n laborator, apa subteran\ din zona de [es a Siretului, prezint\ fie agresivitate sulfatic\ foarte slab\, fie nu prezint\ agresivitate, asupra betoanelor confec]ionate cu ciment Portland.

43

- din cauza nivelului ridicat al apei subterane, NU SE RECOMAND| adoptarea de SUBSOLURI UTILE, `n aceast\ zon\, iar subsolurile tehnice vor trebui hidroizolate corespunz\tor. - pentru a rupe capilaritatea apei subterane, se recomand\ realizarea unui strat granular (balast, pietri[ etc.) de maxim 25 - 30 cm grosime, compactat corespunz\tor, sub cota de fundare a construc]iilor, ce se vor executa `n aceast\ zon\. - zonele de [ea, care au fost scoase de sub influen]a inunda]iilor, au asigurat\ stabilitatea general\ [i permit "mobilarea" cu viitoare construc]ii. - `n terenul de fundare al acestei zone, pot exista zone cu incluziuni mâloase (sau chiar turb\); acestea vor trebui identificate (prin prospec]iuni geotehnice), cur\]ate la zi [i apoi "plombate" cu material granular (balast, pietri[ etc.) compactat corespunz\tor. - fa]\ de baza versan]ilor, se va respecta o zon\ de gard\ de minim 15 m. a) Construc]ii având regim de `n\l]ime ( P ... P + 1E) - se vor funda direct pe terenul pr\fos-nisipos, aflat sub stratul de umplutur\, la o adâncime minim\ de fundare de 1,20 m fa]\ de CTA, cu o presiune limitat\ (la cota de fundare): plim = 160 . . . . 180 KPa - se recomand\ adoptarea unor funda]ii continue, rigidizate printr-o centur\ de beton armat, sau funda]ii izolate, rigidizate prin grinzi de beton armat (la structuri pe cadre). - pentru ruperea capilarit\]ii apei subterane, recomand\m execu]ia unui strat granular (balast, pietri[ etc.) de cca. 25 - 30 cm grosime, compactat corespunz\tor, peste care se va turna apoi betonul de egalizare. - nu se recomand\ subsol util (din cauza nivelului ridicat al apei subterane), iar subsolulu tehnic, va trebui foarte bine hidroizolat. - se va verifica, prin prospec]iuni geotehnice, existen]a unor eventuale zone mâloase (sau turb\) `n terenul de fundare. b) Construc]ii având regim de `n\l]ime (P + 2E ... P + 4E) - se vor funda pe o pern\ de balast, având 0,50 ... 1,00 m grosime, sub cota de fundare, perna din balast, se va realiza prin compactarea unor strate elementare de 20 - 25 cm grosime, cu cilindrul compresor (10 t), printr-un num\r de 8 - 10 treceri succesive (pe fiecare strat), pân\ la ob]inerea unui grad mediu de `ndesare, ImedD = 0,75; perna va fi evazat\, `nafara conturului exterior al funda]iilor, cu minim grosimea ei. - având `n vedere nivelul ridicat al apei subterane, s\p\turile se vor executa sub protec]ia epuismentelor [i a sprijinirilor. - presiunea limit\ pe platforma amenajat\ va fi: plim = 190 . . . . 210 KPa - se vor adopta funda]ii continue, rigidizate cu dou\ centuri de beton armat. - umpluturile `ntre funda]ii cât [i cele exterioare, se vor executa cu p\mânt galben, adus din depozit intermediar. c) Construc]ii având regim de `n\l]ime (P + 5E .. P + 10E)

44

- se vor funda, pe o pern\ din balast, având grosimea cuprins\ `ntre 1,50 ... 2,50 m. - presiunea limit\, pe aceast\ pern\ va fi: plim = 220 . . . . 240 KPa - se recomand\ adoptarea unor funda]ii pe t\lpi (grinzi) `ncruci[ate, iar subsolul va forma o cutie spa]ial\ rigid\; de asemenea, se poate adopta [i radierul general. d) Alte recomand\ri generale - `n cazul `n care diferite p\r]i ale construc]iei se fundeaz\ la adâncimi diferite, se vor prevedea rosturi de tasare, iar decalajul dintre corpuri nu va fi mai mare de 0,50 m. - lungimea tronsoanelor se recomand\ a nu dep\[i 30 - 40 m (s\ fie de cca. dou\ ori mai mare decât l\]imea). - sistematizarea vertical\ [i `n plan a teritoriului, va asigura evacuarea apelor din precipita]ii, la un emisar `n func]iune (canalizare). - având `n vedere nivelul ridicat al apei subterane, lucr\rile de s\p\turi se vor executa numai sub protec]ia sprijinirilor [i a epuismentelor. - se va avea `n vedere [i o urm\rire a comport\rii `n timp a viitoarelor construc]ii, conform cu normele `n vigoare C 61-74; STAS 2745-90. - `n proiectare [i execu]ie, se vor respecta urm\toarele norme `n vigoare: P 10-86; C 169/88; C 56-85; P 100-92; C 29-77, completat cu C 29-85; C 61-74; STAS 3300-85; STAS 9850-90; STAS 3349/1-83; STAS 6054-77; STAS 2745-90, cât [i "Regulamentul privind protec]ia [i igiena muncii `n construc]ii" (1993). Aceast\ enumerare, va fi completat\ cu m\surile specifice condi]iilor locale, precum [i cu eventualele noi legifer\ri ce vor apare `ntre timp. ~n concluzie, zonele care permit o dezvoltare ulterioar\ [i deci permit o "mobilare" cu cl\diri (construc]ii) sunt zonele A [i C. Orice construc]ie care se va funda pe zona A - de platou - ca p\stra o distan]\ de minim 10 m, fa]\ de creast\ (corni[\). Orice construc]ie, care se va funda pe zona C - de [es - va p\stra o zon\ de gard\ de minim 15 m, fa]\ de baza versan]ilor. Zona B - de versan]i - va fi tratat\ astfel: a) versan]i cu pante sub 15%, vor fi terasa]i, dup\ care vor putea fi "mobila]i" cu construc]ii având regim de `n\l]ime redus (P + 1E ... P + 2E), numai pe baza unor studii geotehnice [i de stabilitate, bazate pe prospec]iuni de teren. b) versan]i cu pante peste 15%, sunt cei mai afecta]i de fenomene de eroziune prin lucr\ri antierozionale [i de consolidare, aceste zone vor putea fi amenajate ca ZONE DE AGREMENT. De asemenea, versantul ce leag\ [esul Siretului (respectiv zona str\zii 23 August) de zona central\ a ora[ului (respectiv strada 7 Noiembrie [i prelungirea ei spre strada Culturii), va trebui consolidat\ [i drenat\, deoarece lucr\rile executate nu au rezolvat problema stabilit\]ii acestuia. De asemenea, fenomenele de alunecare [i de eroziune, ce s-au produs pe versantul Siretului - `n zona satului Bl\ge[ti - vor trebui studiate [i consolidate `n cel mai scurt timp posibil.

45

VII. Prevederi la nivelul subunit\]ilor func]ionale din municipiul Pa[cani • LA - zon\ de locuin]e format\ din ansambluri noi cu locuin]e colective mari de m\rime P+10 A. Prescrip]ii generale 1. Func]ia dominant\ a zonei - zon\ de locuit predominant reziden]ial\ de tip urban, format\ din ansambluri noi, recent realizate cu locuin]e colective mari (P+8, P+10) al\turi de care se mai `ntâlnesc institu]ii administrative, servicii [i culte (Ocolul Silvic, C.A.R., cabinet stomatologic [i Biseric\ Baptist\) 2. Func]iuni complementare admise zonei - comer], servicii, me[te[uguri, etc., care nu afecteaz\ func]ia dominant\. B. Utilizarea func]ional\ 1. Utiliz\ri permise • subunitatea 1LA - construc]ii aferente echip\rii tehnico-edilitare - amenaj\ri aferente locuin]elor: c\i de acces carosabile [i alei pietonale private, parcaje, garaje, spa]ii plantate, locuri de joac\ pentru copii, amenaj\ri de sport pentru tineret - echipamente publice la nivel reziden]ial [i de cartier: cre[\, gr\dini]e, [coli primare [i gimnaziale, licee, dispensare urbane [i dispensare policlinice, biserici parohiale • subunitatea 4LA - se admite conversia locuin]elor de la parterul blocurilor `n spa]ii comerciale, plombarea spa]iilor dintre blocuri pe nivel parter, eventual mezanin, pentru realizarea unui front stradal `nchegat • subunitatea 15LA - construc]ii aferente echip\rii tehnico-edilitare - amenaj\ri aferente locuin]elor: c\i de acces carosabile [i alei pietonale private, parcaje, garaje, spa]ii plantate, locuri de joac\ pentru copii, amenaj\ri de sport pentru tineret 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii - se admit echipamente publice la parterul blocurilor de locuit cu urm\toarele condi]ii: dispensarele s\ aib\ un acces separat de cel al locuin]elor; cre[ele [i gr\dini]ele s\ aib\ `n utilizare exclusiv\ o suprafa]\ minim\ de teren de cel pu]in 100 m.p.; se admite conversia locuin]elor de la parter `n spa]ii comerciale [i birouri cu condi]ia s\ nu afecteze `n nici un fel locuirea. - locuin]ele sociale nu vor dep\[i 30% din num\rul total al locuin]elor

46

3. Utiliz\ri interzise: - se interzice conversia locuin]elor `n alte func]iuni decât cele enumerate mai sus - se interzice utilizarea spa]iilor care deja au f\cut obiectul conversiei pentru depozite, alimenta]ie public\ [i alte activit\]i de natur\ s\ incomodeze locuin]ele - se interzice utilizarea reclamelor care blocheaz\ perspectivele, altereaz\ fa]ada cl\dirilor [i contravin normelor estetice sau ambientului natural 4. Interdic]ii temporare de construire: - nu s-au identificat 5. Interdic]ii permanente de construire a) `n raport cu alte zone: • subunitatea 1LA - `n zona de protec]ie a cimitirului (50 m perimetral) • subunit\]ile 4LA [i 15LA - nu s-au identificat b) `n raport cu zona func]ional\: • subunit\]ile 1LA, 4LA [i 15LA - se interzic orice construc]ii [i amenaj\ri care nu sunt compatibile cu func]ia zonei (activit\]i productive, construc]ii provizorii de orice natur\, depozitare en-gros, depozit\ri de materiale refolosibile, depozitarea unor cantit\]i mari de substan]e inflamabile sau toxice, lucr\ri de terasament care afecteaz\ amenaj\rile din spa]iile publice [i construc]iile `nvecinate [i care pot s\ provoace scurgerea necontrolat\ a apelor meteorice sau `mpiedic\ evacuarea [i/sau colectarea acestora) C. Condi]ii de amplasare [i conformare 1. Amplasare [i retrageri obligatorii a) fa]\ de punctele cardinale: - se recomand\ evitarea orient\rii spre nord a dormitoarelor - orientarea se va face `ncât pentru cel pu]in jum\tate din num\rul `nc\perilor s\ se respecte regula `nsoririi minime (1,5 ore) la solsti]iul de iarn\ b) fa]\ de aliniament: - retragerea este permis\ numai dac\ se respect\ coeren]a [i caracterul fronturilor stradale c) `n interiorul parcelei: - p\strarea distan]ei de minim 1,90 m `ntre fa]ade cu ferestre sau balcoane [i la limita propriet\]ii vecine - respectarea distan]elor minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu (amenaj\ri de pân\ la 12 m acolo unde este posibil / minimum 3,5 m, acces care s\ asigure trecerea for]elor de interven]ie)

47

- pentru asigurarea respect\rii normelor de `nsorire [i prevenire a incendiilor, `ntre fa]adele cu ferestre ale construc]iilor amplasate pe aceea[i parcel\ se recomand\ o distan]\ minim\ egal\ cu jum\tate din `n\l]imea celei mai `nalte, dar nu mai mic\ de 3 m 2. Asigurarea acceselor obligatorii: a) accese carosabile pentru locuin]e unifamiliale cu acces [i lot propriu: - accese carosabile pentru locatari - accese carosabile pentru colectarea de[eurilor menajere [i pentru accesul mijloacelor de stingere al incendiilor - alei (semi) carosabile `n interiorul zonelor parcelate de maximum 25 m vor avea o l\]ime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prev\zute supral\rgiri de dep\[ire [i suprafe]e pentru manevre de `ntoarcere b) accese pietonale: - autorizarea construc]iei de locuin]e este permis\ numai dac\ se asigur\ accese pietonale - crearea servitu]ii de trecere pentru locuin]ele care nu au ie[ire la calea public\ (conform legii) 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor a) parcelarea: - nu se admite sub`mp\r]irea `n parcele pentru realizarea de locuin]e unifamiliale, subunit\]ile fiind rezervate exclusiv pentru construc]ia de locuin]e colective b) `n\l]imea construc]iilor: - autorizarea execut\rii construc]iilor se face cu respectarea `n\l]imii medii a cl\dirilor `nvecinate [i a caracterului zonei c) aspectul exterior al construc]iilor: - nu se autorizeaz\ construc]iile de locuin]e care, prin aspect arhitectural, materiale utilizate, `nvelitoare, palet\ cromatic\ etc. depreciaz\ valoarea peisajului - modific\rile aduse volumetriei (`nchideri balcoane, acoperire cu [arpante) se vor face numai pe baza unor proiecte executate [i autorizate de arhitec]i. - pentru interven]iile la `nvelitoare, gen [arpant\, se va avea ca model silueta blocurilor din centrul civic d) procentul de ocupare al terenului: - maxim 50% pentru subunit\]ile 1LA [i 4LA - maxim 70% pentru subunitatea 15LA e) coeficientul de utilizare: - maxim 5,5 pentru subunit\]ile 1LA [i 4LA - maxim 7,7 pentru subunitatea 15LA 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejurimi a) parcaje: - câte un loc de parcare la 1 - 5 locuin]e unifamiliale cu loc propriu `n func]ie de gradul de motorizare

48

- din totalul locurilor de parcare pentru locuin]ele individuale vor fi prev\zute garaje `n procent de 60 - 100%. b) spa]ii verzi [i plantate: - pentru construc]iile de locuin]e vor fi prev\zute spa]ii verzi [i plantate `n suprafa]\ de cel pu]in 2 m.p./locuitor. c) `mprejmuiri: - nu se recomand\ realizarea de `mprejmuiri. • LB - zon\ de locuin]e colective mijlocii de m\rime P+4 A. Prescrip]ii generale 1. Func]ia dominant\ a zonei • subunit\]ile 3LB-1, 3LB-2 [i 4LB - zon\ predominant reziden]ial\ cu cl\diri de tip urban format\ din ansambluri de locuin]e colective medii (P+4) uzate fizic [i moral (cu o vechime de peste 30 ani), al\turi de care se `ntâlnesc institu]ii de interes public: Prim\ria, BCR, ASIROM SA, liceul M. Sadoveanu, spa]ii comerciale, servicii [i spa]ii culturale [i de `nv\]\mânt • se propun: - moderniz\ri, renov\ri [i reconversii (`n special parterul blocurilor) care s\ confere zonei un caracter unitar - se propune dezafectarea `n timp a Prim\riei [i studierea posibilit\]ilor de amplasare pe alte terenuri - se propune dezafectarea `n timp a Bibliotecii [i mutarea ei `n corpul Casei de Cultur\ - transformarea terenului de sport al liceului `n baz\ sportiv\ [colar\ • subunit\]ile 5LB [i 25LB-1 - zon\ predominant reziden]ial\ format\ din ansambluri de locuin]e colective medii (P+4) [i institu]ii de interes public [i spa]ii comerciale [i servicii • se propun: - se propun moderniz\ri, renov\ri [i reconversii (`n special parterul blocurilor) care s\ confere zonei un caracter unitar. - se propune realizarea unei dot\ri (s\n\tate, `nv\]\mânt) pe terenurile puse `n posesie • subunitatea 25LB-2 - zon\ cu terenuri libere rezervat\ pentru construc]ia de locuin]e sociale cu regim de `n\l]ime P+3-4 • subunitatea 26LB - zon\ de locuit format\ din ansambluri noi, recent realizate cu locuin]e colective, medii (P+4), monumente de arhitectur\ (Clubul CFR) [i servicii (Dispensar Policlinic CFR, Oficiu po[tal nr 2, {coala general\, Oficiul de plasament) 2. Func]iuni complementare admise zonei - comer] [i servicii care nu afecteaz\ func]ia dominant\. B. Utilizarea func]ional\ 1. Utiliz\ri permise

49

• subunit\]ile 3LB-1, 3LB-2, 4LB, 5LB, 25LB-1 [i 26LB - construc]ii aferente echip\rii tehnico-edilitare, lucr\ri noi [i lucr\ri de reabilitare a echip\rilor tehnico-edilitare - amenaj\ri aferente locuin]elor: c\i de acces carosabile [i alei pietonale private, parcaje, garaje, spa]ii plantate, locuri de joac\ pentru copii, amenaj\ri de sport pentru tineret - echipamente publice la nivel reziden]ial [i de cartier: cre[\, gr\dini]e, dispensare urbane [i dispensare policlinice • subunitatea 25LB-2 - construc]ia de locuin]e colective noi, cu regim de `n\l]ime P+3 ÷ P+4 - amenaj\ri aferente locuin]elor: c\i de acces carosabile [i alei pietonale private, parcaje, garaje, spa]ii plantate, locuri de joac\ pentru copii, amenaj\ri de sport pentru tineret - construc]ii aferente echip\rii tehnico-edilitare 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii - locui]ele sociale nu vor dep\[i 30% din num\rul total al locuin]elor - se admit echipamente publice la parterul blocurilor de locuit cu urm\toarele condi]ii: dispensarele s\ aib\ un acces separat de cel al locuin]elor; cre[ele [i gr\dini]ele s\ aib\ `n utilizare exclusiv\ o suprafa]\ minim\ de teren de cel pu]in 100 m.p.; se admite conversia locuin]elor de la parter `n spa]ii comerciale [i birouri cu obliga]ia s\ nu afecteze `n nici un fel locuirea 3. Utiliz\ri interzise: - se interzice conversia locuin]elor `n alte func]iuni decât cele enumerate mai sus - se interzice utilizarea spa]iilor care deja au f\cut obiectul conversiei pentru depozite, alimenta]ie public\ [i alte activit\]i de natur\ s\ incomodeze locuin]ele - se interzice utilizarea reclamelor care blocheaz\ perspectivele, altereaz\ fa]ada cl\dirilor [i contravin normelor estetice sau ambientului natural - se interzice realizarea de locuin]e unifamiliale pe terenuri proprietate 4. Interdic]ii temporare de construire: • subunitatea 26LB - pân\ la ob]inerea avizului din partea SNCFR 5. Interdic]ii permanente de construire a) `n raport cu alte zone • subunitatea 26LB - `n zona de protec]ie a cimitirului (50 m perimetral) b) `n raport cu zona func]ional\ - se interzice orice construc]ii [i amenaj\ri care nu sunt compatibile cu func]ia zonei (activit\]i productive, construc]ii provizorii de orice natur\, depozitare en-gros, depozit\ri de materiale refolosibile, depozitarea unor cantit\]i mari de substan]e inflamabile sau toxice, lucr\ri de terasament care afecteaz\ amenaj\rile din spa]iile publice [i construc]iile

50

`nvecinate [i care pot s\ provoace scurgerea necontrolat\ a apelor meteorice sau `mpiedic\ evacuarea [i/sau colectarea acestora) C. Condi]ii de amplasare [i conformare 1. Amplasare [i retrageri obligatorii a) amplasament: - se vor evita amplasamentele `n vecin\tatea surselor produc\toare de noxe, zgomote puternice [i vibra]ii (zone de produc]ie, trafic greu); b) fa]\ de punctele cardinale: - se recomand\ evitarea orient\rii spre nord a dormitoarelor; - orientarea se va face `ncât pentru cel pu]in jum\tate din num\rul `nc\perilor s\ se respecte regula `nsoririi minime (1,5 ore) la solsti]iul de iarn\; c) fa]\ de aliniament: - retragerea este permis\ numai dac\ se respect\ coeren]a [i caracterul fronturilor stradale d) `n interiorul parcelei: - p\strarea distan]ei de minim 1,90 m `ntre fa]ade cu ferestre sau balcoane [i la limita propriet\]ii vecine; - - respectarea distan]elor minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu (amenaj\ri de pân\ la 12 m acolo unde este posibil / minimum 3,5 m, acces care s\ asigure trecerea for]elor de interven]ie) 2. Asigurarea acceselor obligatorii: a) accese carosabile pentru locuin]e unifamiliale cu acces [i lot propriu: - accese carosabile pentru locatari - accese carosabile pentru colectarea de[eurilor menajere [i pentru accesul mijloacelor de stingere al incendiilor - alei (semi) carosabile `n interiorul zonelor parcelate de maximum 25 m vor avea o l\]ime de minimum 3,5 m , iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prev\zute supral\rgiri de dep\[ire [i suprafe]e pentru manevre de `ntoarcere b) accese pietonale: - autorizarea construc]iei de locuin]e este permis\ numai dac\ se asigur\ accese pietonale - crearea servitu]ii de trecere pentru locuin]ele care nu au ie[ire la calea public\ (conform legii) 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor a) parcelarea: - nu se admit `mp\r]iri ale subzonei b) `n\l]imea construc]iilor: - autorizarea execut\rii construc]iilor se face cu respectarea `n\l]imii medii a cl\dirilor `nvecinate [i a caracterului zonei c) aspectul exterior al construc]iilor:

51

- nu se autorizeaz\ construc]iile de locuin]e care prin aspect arhitectural, materiale utilizate, `nvelitoare, palet\ cromatic\ etc. depreciaz\ valoarea peisajului - modific\rile aduse volumetriei (`nchideri balcoane, acoperire cu [arpante) se vor face numai pe baza unor proiect executate [i autorizate de arhitec]i - pentru interven]iile la `nvelitoare, gen [arpant\, se va avea ca model silueta blocurilor din centrul civic. d) procentul de ocupare al terenului: - maxim 30% pentru subunitatea 3LB-1 - maxim 40% pentru subunit\]ile 5LB [i 25LB-2 - maxim 45% pentru subunitatea 3LB-2 - maxim 50% pentru subunit\]ile 25LB-1 [i 26LB e) coeficientul de utilizare: - maxim 1,5 pentru subunitatea 3LB-1 - maxim 2,0 pentru subunit\]ile 5LB [i 25LB-2 - maxim 5,0 pentru subunitatea 3LB-2 - maxim 2,5 pentru subunit\]ile 25LB-1 [i 26LB 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejurimi a) parcaje: - se propune studierea posibilit\]ii realiz\rii de spa]ii de parcare separate pentru locuin]e [i pentru institu]iile publice astfel: - câte un loc de parcare la 1 - 5 locuin]e unifamiliale cu loc propriu `n func]ie de gradul de motorizare - 10 pân\ la 40 autoturisme pentru fiecare institu]ie institu]ie func]ie de num\rul de salaria]i - din totalul locurilor de parcare pentru locuin]ele individuale vor fi prev\zute garaje `n procent de 60 - 100%. b) spa]ii verzi [i plantate: - pentru construc]iile de locuin]e vor fi prev\zute spa]ii verzi [i plantate, `n func]ie de tipul de locuire, dar nu mai pu]in de 2 mp/locuitor - spa]iile libere din circula]iile publice vor fi tratate ca gr\dini de fa]ad\. - spa]iile neconstruite [i neechipate cu accese [i trotuare de gard\ vor fi `nierbate [i plantate cu minim 5 arbori la fiecare 100 m.p. - se recomand\ ca pentru `mbun\t\]irea microclimatului [i pentru protec]ia construc]iei s\ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. c) `mprejmuiri: - nu se permite realizarea de `mprejmuiri pentru zonele cu locuin]e colective - `n zone cu locuin]e individuale se va men]ine caracterul existent al `mprejmuirilor astfel: gardurile la strad\ vor avea `n\l]imea de 1,5 m din care un soclu opac de 0,30, iar restul transparent, dublate de garduri vii cu arbori `nal]i care s\ asigure pentru [coal\ [i pentru terenul de sport protec]ie `n rela]ia cu locuin]ele.

52

• LC - zon\ de locuin]e individuale [i colective mici de m\rime P+1-2 A. Prescrip]ii generale 1. Func]ia dominant\ a zonei - locuin]e cu caracter predominant rurale, individuale, mici, cu regim de construire discontinuu. 2. Func]iuni complementare admise zonei - comer], servicii, me[te[uguri, etc, care nu afecteaz\ func]ia dominant\. B. Utilizarea func]ional\ 1. Utiliz\ri permise - dot\ri noi conform viitoarei analize P.U.Z. - locuin]e colective medii P+2-3, cu comer], servicii sau echip\ri la nivel reziden]ial la parter - locuin]e individuale, mici, izolate [i/sau cuplate - echipamente publice de nivel reziden]ial 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii - se admit func]iuni comerciale [i servicii profesionale cu obliga]ia ca suprafa]a acestora s\ nu dep\[easc\ 200 m.p. Adc [i ca acestea s\ nu afecteze lini[tea, securitatea [i salubritea zonei - se recomand\ ca acestea s\ fie dispuse la intersec]ii - se admit echipamente publice la parterul blocurilor de locuit cu urm\toarele condi]ii: dispensarele s\ aib\ un acces separat de cel al locuin]elor; cre[ele [i gr\dini]ele s\ aib\ `n utilizare exclusiv\ o suprafa]\ minim\ de teren de cel pu]in 100 m.p. - se admite conversia locuin]elor de la parter `n spa]ii comerciale [i birouri cu obliga]ia s\ nu afecteze `n nici un fel locuirea - se admite mansardarea considerându-se `n calcul CUT un plus de 60% din aria unui nivel curent - locui]ele sociale nu vor dep\[i 30% din num\rul total al locuin]elor. - se admit inser]ii [i/sau reconstruc]ii cu condi]ia men]inerii func]iunii reziden]iale sau/[i a celor admise. 3. Utiliz\ri interzise: - se interzic func]iuni comerciale [i servicii profesionale care dep\[esc suprafa]a de 200 m.p. Adc, genereaz\ un trafic important de persoane [i m\rfuri, au program prelungit dup\ orele 22 [i produc poluare - se interzice realizarea de locuin]e unifamiliale pe terenuri proprietate - se interzice conversia locuin]elor - se interzice utilizarea reclamelor care blocheaz\ perspectiva dinspre zona centrului Civic [i zona industrial\ [i a celor care altereaz\ fa]ada cl\dirilor [i contravin normelor estetice sau ambientului natural

53

- se interzic activit\]ile productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare [i produc]ie, prin de[eurile produse, ori prin programul de activitate - sunt interzise construc]iile provizorii de orice natur\ - sunt interzise depozitarea en-gros, depozitarea de materiale refolosibile, platforme de precolectare a de[eurilor urbane - este interzis\ depozitarea pentru vânzarea a unor cantit\]i mari de substan]e inflamabile sau toxice - sunt interzise activit\]i care utilizeaz\ pentru depozitare [i produc]ie terenuri vizibile din circula]iile publice sau din institu]iile publice - sunt interzise lucr\rile de terasament de natur\ s\ afecteze amenaj\rile din spa]iile publice [i construc]iile de pe parcelele adiacente - sunt interzise orice lucr\ri de terasament care pot s\ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine, sau care `mpiedic\ evacuarea [i/sau colectarea apelor meteorice 4. Interdic]ii temporare de construire: • subunit\]ile 8LC, 9LC, 10LC, 19LC, 23LC, 27LC [i 28LC - pân\ la eleborarea unui PUZ • subunit\]ile 12LC, 13LC, 16LC, 18LC, 20LC, 22LC, 23LC, 25LC [i 27LC - pân\ la ob]inerea avizului din partea SNCFR • subunitatea 17LC - pân\ la stabilizarea versantului (se interzice temporar pân\ la efectuarea lucr\rilor de stabilizare a versantului pe o adâncime de 10/15 m deal/vale de la limita cu U.T.R.-ul afectat direct de fenomen) 5. Interdic]ii permanente de construire a) `n raport cu alte zone • subunit\]ile 7LC, 9LC, 10LC, 17LC, 19LC, 20LC, 22LC, 23LC, 27LC [i 28LC - `n zona de protec]ie a re]elelor electrice de medie tensiune 20kv (culoar de 25 m, 12,5 m din ax) • subunit\]ile 9LC, 10LC [i 17LC - `n zona de protec]ie a re]elelor electrice de medie tensiune 20kv (culoar de 50 m, 25 m din ax) • subunit\]ile 7LC, 8LC, 9LC [i 10LC - `n zona de protec]ie a cimitirului (50 m perimetral) • subunit\]ile 11LC, 12LC, 16LC, 17LC, 18LC [i 19LC - `n zona de protec]ie a albiilor minore (30 m) • subunitatea 7LC - `n zona de protec]ie a sta]iei meteo (30 m perimetral) • subunitatea 27LC - `n zona de protec]ie a oborului (500 m perimetral)

54

• subunitatea 11LC - `n zona de protec]ie a re]elei magistrale de gaze naturale (culoar de 50 m, 25 m din ax) b) `n raport cu zona func]ional\ - se interzice orice construc]ii [i amenaj\ri care nu sunt compatibile cu func]ia zonei (activit\]i productive, construc]ii provizorii de orice natur\, depozitare en-gros, depozit\ri de materiale refolosibile, depozitarea unor cantit\]i mari de substan]e inflamabile sau toxice, lucr\ri de terasament care afecteaz\ amenaj\rile din spa]iile publice [i construc]iile `nvecinate [i care pot s\ provoace scurgerea necontrolat\ a apelor meteorice sau `mpiedic\ evacuarea [i/sau colectarea acestora) - `n zonele pentru care s-a indicat realizarea unui P.U.Z C. Condi]ii de amplasare [i conformare 1. Amplasare [i retrageri obligatorii a) amplasament: - se vor evita amplasamentele `n vecin\tatea surselor produc\toare de noxe, zgomote puternice [i vibra]ii (zone de produc]ie, trafic greu) b) fa]\ de punctele cardinale: - se recomand\ evitarea orient\rii spre nord a dormitoarelor - orientarea se va face `ncât pentru cel pu]in jum\tate din num\rul `nc\perilor s\ se respecte regula `nsoririi minime (1,5 ore) la solsti]iul de iarn\ c) fa]\ de aliniament: - se impune retragerea cu 6,00m fa]\ de aliniamentul general stabilit `n subunit\]ile 9LC, 10LC, 12LC, 16LC, 17LC [i 23LC - se impune retragerea cu 8,00m fa]\ de aliniamentul general stabilit `n subunitatea 6LC 2. Asigurarea acceselor obligatorii: a) accese carosabile pentru locuin]e unifamiliale cu acces [i lot propriu: - parcela este construibil\ numai dac\ are asigurat un acces carosabil de minim 3 m l\]ime dintr-o circula]ie public\ `n mod direct sau prin drept de trecere legal ob]inut prin una din propriet\]ile `nvecinate 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor a) amplasarea fa]\ de aliniament: - cl\dirile se amplaseaz\ pe aliniament cu condi]ia ca `n\l]imea cl\dirilor s\ nu dep\[easc\ distan]a fa]\ de orice punct al aliniamentului de pe frontul opus. b) `n\l]imea cl\dirilor: - `n\]imea maxim\ admisibil\ a cl\dirilor: 12 m par]ial 15 m. c) aspectul exterior al construc]iilor:

55

- nu se autorizeaz\ construc]iile de locuin]e care prin aspect arhitectural, materiale utilizate, `nvelitoare, palet\ cromatic\ etc. depreciaz\ valoarea peisajului. d) echiparea edilitar\: - toate cl\dirile vor fi racordate la re]elele tehnico-edilitare publice - se va asigura `n mod special evacuarea rapid\, captarea apelor meteorice `n re]eaua de canalizare. - toate noile bran[amente pentru electricitate [i telefonie vor fi realizate `ngropat. e) procentul de ocupare al terenului: - maxim 30 % pentru subunit\]ile 7LC, 8LC, 9LC, 10LC, 11LC, 12LC, 16LC, 17LC, 18LC, 19LC, 20LC, 22LC, 23LC, 25, 27LC [i 28LC - maxim 15 % pentru subunitatea 13LC - maxim 35 % pentru subunitatea 6LC - maxim 40 % pentru subunitatea 15LC f) coeficientul de utilizare al terenului: - maxim 0,90 pentru subunit\]ile 16LC, 17LC, 18LC, 19LC, 20LC, 22LC, 23LC, 25, 27LC [i 28LC - maxim 1,2 pentru subunit\]ile 7LC, 8LC, 9LC, 10LC, 11LC, 12LC, 13LC [i 15LC - maxim 1,75 % pentru subunitatea 6LC 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejurimi a) parcaje: - câte un loc de parcare la 1 - 5 locuin]e unifamiliale cu loc propriu `n func]ie de gradul de motorizare; - din totalul locurilor de parcare pentru locuin]ele individuale vor fi prev\zute garaje `n procent de 60 - 100%. b) spa]ii verzi [i plantate: - spa]iile libere din circual]iile publice vor fi tratate ca gr\dini de fa]ad\ - spa]iile neconstruite [i neechipate cu accese [i trotuare de gard\ vor fi `nierbate [i plantate cu minim 5 arbori la fiecare 100 m.p. - se recomand\ ca pentru `mbun\t\]irea microclimatului [i pentru protec]ia construc]iei s\ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese - spa]iile libere din circual]iile publice vor fi tratate ca gr\dini de fa]ad\ - se interzice t\ierea arborilor din speciile protejate decât cu avizul APM sau a arborilor care au o `n\l]ime de minim 4 m - `n zonele de versan]i se recomand\ speciile de salcâm, plop, fag, frasin c) `mprejmuiri: - se recomand\ men]inerea caracterului existent al `mprejmuirilor astfel: gardurile la strad\ vor avea `n\l]imea de 1,5 m din care un soclu opac de 0,30, iar restul transparent, dublate sau nu de gard viu; gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu `n\l]imi de maxim 2,20 m care vor masca spre vecini garaje, sere, anexe

56

• LL - zon\ de locuin]e individuale [i colective mici, izolate sau cuplate, de m\rime P+1-2, realizate pe baza unor planuri anterioare de lotizare A. Prescrip]ii generale Caracterul zonei: - Subunitatea se compune din locuin]e colective mici [i individuale realizate pe baza unor lotiz\ri anterioare care au prev\zut fi un regim cuplat cu locuin]e standard P(parter), fie un regim izolat sau cuplat cu locuin]e nestandardizate cu locuin]e P, P+1. 1. Func]ia dominant\ a zonei - zon\ de locuin]e individuale/colective mici (P, P+1, P+2) izolate [i cuplate realizate pe baza unor planuri anterioare de lotizare, al\turi de care se mai g\sesc institu]ii publice (gr\dini]\ [i cre[\) 2. Func]iuni complementare admise zonei - comer], servicii, me[te[uguri, etc, care nu afecteaz\ func]ia dominant\ B. Utilizarea func]ional\ 1. Utiliz\ri permise - locuin]e individuale [i colective mici izolate [i cuplate. - echipamente publice de nivel reziden]ial. - biseric\. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii - se admit func]iuni comerciale [i servicii profesionale cu condi]ia ca suprafa]a acestora s\ nu dep\[easc\ 200 m.p. Adc [i ca acestea s\ nu afecteze lini[tea, securitatea [i salubritea zonei - se recomand\ ca acestea s\ fie dispuse la intersec]ii. - se admite mansardarea considerându-se `n calcul CUT un plus de 60% din aria unui nivel curent. - se admit inser]ii [i reconstruc]ii cu condi]ia men]inerii func]iunii reziden]iale sau/[i a celor admise. 3. Utiliz\ri interzise: - func]iuni comerciale [i servicii profesionale care dep\[esc suprafa]a de 200 m.p. Adc, genereaz\ un trafic important de persoane [i m\rfuri, au program prelungit dup\ orele 22 [i produc poluare. - activit\]i productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare [i produc]ie, prin de[eurile produse, ori prin programul de activitate - construc]ii provizorii de orice natur\ - depozitarea en-gros - depozit\ri de materiale refolosibile, platforme de precolectare a de[eurilor urbane

57

- depozitarea pentru vânzarea a unor cantit\]i mari de substan]e inflamabile sau toxice - activit\]i care utilizeaz\ pentru depozitare [i produc]ie terenuri vizibile din circula]iile publice sau din institu]iile publice - service auto - lucr\ri de terasament de natur\ s\ afecteze amenaj\rile din spa]iile publice [i construc]iile de pe parcelele adiacente - orice lucr\ri de terasament care pot s\ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine, sau care `mpiedic\ evacuarea [i/sau colectarea apelor meteorice 4. Interdic]ii temporare de construire: - nu s-au identificat 5. Interdic]ii permanente de construire: - `n raport cu alte zone - nu s-au identificat - `n raport cu zona func]ional\ - se interzic orice construc]ii [i amenaj\ri care nu sunt compatibile cu func]ia zonei: activit\]i productive, construc]ii provizorii de orice natur\, depozitare en-gros, depozit\ri de materiale refolosibile, depozitarea unor cantit\]i mari de substan]e inflamabile sau toxice, lucr\ri de terasament care afecteaz\ amenaj\rile din spa]iile publice [i construc]iile `nvecinate [i care pot s\ provoace scurgerea necontrolat\ a apelor meteorice sau `mpiedic\ evacuarea [i/sau colectarea acestora C. Condi]ii de amplasare [i conformare 1. Amplasare [i retrageri obligatorii a) amplasament: - se vor evita amplasamentele `n vecin\tatea surselor produc\toare de noxe, zgomote puternice [i vibra]ii (zone de produc]ie, trafic greu) b) fa]\ de punctele cardinale: - se recomand\ evitarea orient\rii spre nord a dormitoarelor - orientarea se va face `ncât pentru cel pu]in jum\tate din num\rul `nc\perilor s\ se respecte regula `nsoririi minime (1,5 ore) la solsti]iul de iarn\ c) fa]\ de drumuri publice: - construc]ia de locuin]e este permis\ cu respectarea zonelor de protec]ie a drumurilor delimitate conform P.U.G. d) fa]\ de aliniament: - retragerea este permis\ numai dac\ se respect\ coeren]a [i caracterul fronturilor stradale; - `n parcelele `n care nu se poate respecta aliniamentul se propune realizarea de documenta]ie de PUD pentru construc]ii de locuin]e [i P.U.Z. pentru restul dot\rilor. e) `n interiorul parcelei: - p\strarea distan]ei de minim 1,90 m `ntre fa]ade cu ferestre sau balcoane [i la limita propriet\]ii vecine;

58

- respectarea distan]elor minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu (amenaj\ri de pân\ la 12 m acolo unde este posibil / minimum 3,5 m, acces care s\ asigure trecerea for]elor de interven]ie) - pentru asigurarea respect\rii normelor de `nsorire [i prevenire a incendiilor, `ntre fa]adele cu ferestre ale construc]iilor amplasate pe aceea[i parcel\ se recomand\ o distan]\ minim\ egal\ cu jum\tate din `n\l]imea celei mai `nalte, dar nu mai mic\ de 3 m 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - se impune asigurarea acceselor carosabile pentru locuin]e unifamiliale cu acces [i lot propriu (parcela este construibil\ numai dac\ are asigurat un acces carosabil de minim 3 m l\]ime dintr-o circula]ie public\ `n mod direct sau prin drept de trecere legal ob]inut prin una din propriet\]ile `nvecinate) 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor a) parcelarea: - parcela se consider\ construibil\ dac\ se respect\ cumulativ urm\toarele condi]ii: . `n cazul construc]iilor cuplate [i izolate o parcel\ are suprafa]a minim\ de 200 m.p. [i un front la strad\ de minim 12 m. . `n cazul locuin]elor colective mici formate din 2 apartamente sau izolate o suprafa]\ minim\ de 400 m.p. [i un front la stad\ de minim 12 m. . adâncimea parcelei este mai mare sau egal\ cu l\]imea. . este accesibil\ dintr-un drum public direct sau prin servitute, printr-o trecere de minim3 m. b) amplasarea fa]\ de aliniament: - cl\dirile se amplaseaz\ pe aliniament cu obliga]ia ca `n\l]imea cl\dirilor s\ nu dep\[easc\ distan]a fa]\ de orice punct al aliniamentului de pe frontul opus - `n cazul retragerilor de la aliniament acestea vor fi de 4 m c) `n\l]imea cl\dirilor: - `n\]imea maxim\ admisibil\ a cl\dirilor: 9 m sau par]ial 12 m. d) aspectul exterior al construc]iilor: - cl\dirile noi modificate sau reconstruc]iile de cl\diri existente se vor integra `n caracterul general al zonei [i se vor armoniza cu cl\dirile `nvecinate ca arhitectur\ [i finisaje. - garajele [i anexele vizibile din circula]iile publice se vor armoniza ca finisaje [i arhitectur\ cu cl\direa principal\. - se interzice utilizarea azbocimentului [i a tablei zincate nevopsite pentru acoperirea locuin]elor [i anexelor. - modific\rile aduse volumetriei (`nchideri balcoane, acoperire cu [arpante) se vor face numai pe baza unor proiect executate [i autorizate de arhitec]i. - pentru interven]iile la `nvelitoare, gen [arpant\, se va avea ca model silueta blocurilor din centrul civic. - nu se autorizeaz\ construc]iile de locuin]e care prin aspect arhitectural, materiale utilizate, `nvelitoare, palet\ cromatic\ etc. depreciaz\ valoarea peisajului. e) echiparea edilitar\:

59

- toate cl\dirile vor fi racordate la re]elele tehnico-edilitare publice. - se va asigura `n mod special evacuarea rapid\, captarea apelor meteorice `n re]eaua de canalizare. - toate noile bran[amente pentru electricitate [i telefonie vor fi realizate `ngropat f) procentul de ocupare al terenului: - maxim 35% g) coeficientul de utilizare al terenului: - maxim 1,75 pentru subunitatea 4LL-1 - maxim 0,35 pentru subunitatea 4LL-2 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejurimi a) parcaje: - câte un loc de parcare la 1 - 5 locuin]e unifamiliale cu loc propriu `n func]ie de gradul de motorizare; - din totalul locurilor de parcare pentru locuin]ele individuale vor fi prev\zute garaje `n procent de 60 - 100%. b) spa]ii verzi [i plantate: - spa]iile libere din circual]iile publice vor fi tratate ca gr\dini de fa]ad\ - spa]iile neconstruite [i neechipate cu accese [i trotuare de gard\ vor fi `nierbate [i plantate cu minim 5 arbori la fiecare 100 m.p. - se recomand\ ca pentru `mbun\t\]irea microclimatului [i pentru protec]ia construc]iei s\ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. c) `mprejmuiri: - se va men]ine caracterul existent al `mprejmuirilor astfel: gardurile la strad\ vor avea `n\l]imea de 1,5 m din care un soclu opac de 0,30, iar restul transparent, dublate sau nu de gard viu; gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu `n\l]imi de maxim 2,20 m care vor masca spre vecini garaje, sere, anexe • LV - zon\ de locuin]e individuale mici [i mijlocii situate pe versan]i slabi construi]i A. Prescrip]ii generale Caracterul zonei: - Subunitatea se compune din unit\]i de referin]\ situate pe versan]i cu stabilitate incert\ `n prezent slab construi]i, cu cl\diri pe parter, cu dimensiuni reduse [i din materiale u[oare (locuin]e individuale situate pe parter [i P+1, `n condii]ii speciale de densitate redus\, realizabile punctual pe baz\ de studii [i expertize geotehnice de reabilitare, de consolidare [i de stabilitate, precum [i cu avize din partea comisiei pentru versan]i) - Este obligatoriu ca `n raport cu obliga]iile geotehnice s\ se respecte urm\toarele condi]ii pentru orice lucr\ri de construc]ie, reconstruc]ie, extindere, modernizare, sau relotizare, deoarece o interven]ie incompatibil\ `ntr-un

60

anumit punct prezint\ riscuri de a antrena destabilizarea unui `ntreg sector de versant cu grupuri de alte cl\diri, precum [i cu str\zi [i re]ele tehnico-edilitare publice provocând importante pagube [i punând `n pericol siguran]a locuitorilor: • nu se va construi pe pante mai mari de 10% • se va asigura o greutate cât mai redus\ a construc]iilor • se va asigura un procent de acoperire a suprafe]ei terenului cu cl\diri [i cu suprafe]e impermeabile sub 20% • solicitan]ii autoriza]iilor de construire pe terenuri `n pant\ trebuie avertiza]i c\ societ\]ile de avertizare nu vor accepta asigurarea cl\dirii `n cazul `nc\lc\rii prevederilor regulamentului local de urbanism [i a condi]iilor din autoriza]ia de construire 1. Func]ia dominant\ a zonei - zon\ preponderent reziden]ial\ cu locuin]e individuale mici [i/sau mijlocii (P, P+1, P+1-2), izolate [i/sau cuplate al\turi de acre se mai `ntâlnesc: dot\ri (magazin mixt) [i unit\]i industriale (fabric\ de pâine), institu]ii de interes public (biserici catolice [i ortodoxe, sediul poli]iei) [i unit\]i mici de produc]ie (Termoprecizia), institu]ii de interes public (biseric\ ortodox\, Funda]ia Cre[tin\ pentru Copii), construc]ii aferente lucr\rilor tehnico-edilitare (Regionala Moldova Nord Ia[i - forma]ia operativ\) [i construc]ii pentru depozitare (depozit ROMTELECOM), institu]ii de interes public ([coal\, gr\dini]\) [i terenuri libere 2. Func]iuni complementare admise zonei - comer], servicii, etc, care nu afecteaz\ func]ia dominant\, echipamente publice B. Utilizarea func]ional\ 1. Utiliz\ri permise - locuin]e individuale mici [i izolate - echipamente publice de nivel reziden]ial 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii - se admit inser]ii [i/sau reconstruc]ii cu obliga]ia men]inerii func]iunii reziden]iale. 3. Utiliz\ri interzise: - func]iuni comerciale [i servicii profesionale de orice fel - activit\]i productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare [i produc]ie, prin de[eurile produse, ori prin programul de activitate - construc]ii provizorii de orice natur\ - depozitarea en-gros - depozit\ri de materiale refolosibile, platforme de precolectare a de[eurilor urbane - depozitarea pentru vânzarea a unor cantit\]i mari de substan]e inflamabile sau toxice - activit\]i care utilizeaz\ pentru depozitare [i produc]ie terenuri vizibile din circula]iile publice sau din institu]iile publice

61

- service auto - lucr\ri de terasament de natur\ s\ afecteze amenaj\rile din spa]iile publice [i construc]iile de pe parcelele adiacente - orice lucr\ri de terasament care pot s\ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine, sau care `mpiedic\ evacuarea [i/sau colectarea apelor meteorice 4. Interdic]ii temporare de construire: - `n zonele pentru care s-a indicat realizarea unui studiu geotehnic pe obiect - `n zonele afectate de riscuri de alunecare pân\ la stabilizarea versantului (se interzice temporar pân\ la efectuarea lucr\rilor de stabilizare a versantului pe o adâncime de 10/15 m deal/vale de la limita cu U.T.R.-ul afectat direct de fenomen) 5. Interdic]ii permanente de construire a) `n raport cu alte zone: • subunitatea 15LV - `n zona de protec]ie a cimitirului (50 m perimetral) • subunitatea 17LV - `n zona de protec]ie a liniilor electrice de medie tensiune 20 kV (25 m - 12,5 m din ax) - `n zona de protec]ie a liniilor electrice de `nalt\ tensiune 110 kV (50 m - 25 m din ax) - `n zona de protec]ie a cimitirului (50 m perimetral) • subunit\]ile 7LV [i 14LV - nu s-au identificat b) `n raport cu zona func]ional\: • subunit\]ile 7LV, 14LV, 15LV [i 17 LV - se interzic orice construc]ii [i amenaj\ri care nu sunt compatibile cu func]ia zonei: activit\]i productive, construc]ii provizorii de orice natur\, depozitare en-gros, depozit\ri de materiale refolosibile, depozitarea unor cantit\]i mari de substan]e inflamabile sau toxice, lucr\ri de terasament care afecteaz\ amenaj\rile din spa]iile publice [i construc]iile `nvecinate [i care pot s\ provoace scurgerea necontrolat\ a apelor meteorice sau `mpiedic\ evacuarea [i/sau colectarea acestora C. Condi]ii de amplasare [i conformare 1. Amplasare [i retrageri obligatorii a) amplasament: - se vor evita amplasamentele `n vecin\tatea surselor produc\toare de noxe, zgomote puternice [i vibra]ii (zone de produc]ie, trafic greu) - se vor evita amplasamentele pe pante mai mari de 10% b) fa]\ de punctele cardinale: - se recomand\ evitarea orient\rii spre nord a dormitoarelor;

62

- orientarea se va face `ncât pentru cel pu]in jum\tate din num\rul `nc\perilor s\ se respecte regula `nsoririi minime (1,5 ore) la solsti]iul de iarn\; c) fa]\ de drumuri publice: - construc]ia de locuin]e este permis\ cu respectarea zonelor de protec]ie a drumurilor publice delimitate conform P.U.G. d) fa]\ de aliniament: - retragerea este permis\ numai dac\ se respect\ coeren]a [i caracterul fronturilor stradale - `n parcelele `n care nu se poate respecta aliniamentul se propune realizarea de documenta]ie de P.U.D. pentru construc]ii de locuin]e [i P.U.Z. pentru restul dot\rilor e) `n interiorul parcelei: - p\strarea distan]ei de minim 1,90 m `ntre fa]ade cu ferestre sau balcoane [i la limita propriet\]ii vecine - respectarea distan]elor minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu (amenaj\ri de pân\ la 12 m acolo unde este posibil / minimum 3,5 m, acces care s\ asigure trecerea for]elor de interven]ie) - pentru asigurarea respect\rii normelor de `nsorire [i prevenire a incendiilor, `ntre fa]adele cu ferestre ale construc]iilor amplasate pe aceea[i parcel\ se recomand\ o distan]\ minim\ egal\ cu jum\tate din `n\l]imea celei mai `nalte, dar nu mai mic\ de 3 m 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - se impune asigurarea acceselor carosabile pentru locuin]e unifamiliale cu acces [i lot propriu (parcela este construibil\ numai dac\ are asigurat un acces carosabil de minim 3 m l\]ime dintr-o circula]ie public\ `n mod direct sau prin drept de trecere legal ob]inut prin una din propriet\]ile `nvecinate) 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor a) parcelarea: - parcela se consider\ construibil\ dac\ se respect\ cumulativ urm\toarele condi]ii: . `n cazul construc]iilor o parcel\ are suprafa]a minim\ de 300 m.p. [i un front la strad\ de minim 15 m. . cl\dirile sunt dispuse numai `n regim de construire izolat. . adâncimea parcelei este mai mare sau egal\ cu l\]imea. . este accesibil\ dintr-un drum public direct sau prin servitute, printr-o trecere de minim 3 m. b) amplasarea fa]\ de aliniament: - `n cazul retragerilor de la aliniament acestea vor fi de 4 m. c) `n\l]imea cl\dirilor: - `n\]imea maxim\ admisibil\ a cl\dirilor: 6 m sau par]ial 9 m. d) aspectul exterior al construc]iilor: - cl\dirile noi modificate sau reconstruc]iile de cl\diri existente se vor integra `n caracterul general al zonei [i se vor armoniza cu cl\dirile `nvecinate ca arhitectur\ [i finisaje - garajele [i anexele vizibile din circula]iile publice se vor armoniza ca finisaje [i arhitectur\ cu cl\direa principal\

63

- garajele vor face corp comun cu cl\dirile principale - se interzice utilizarea azbocimentului [i a tablei zincate nevopsite pentru acoperirea locuin]elor [i anexelor - nu se autorizeaz\ construc]iile de locuin]e care prin aspect arhitectural, materiale utilizate, `nvelitoare, palet\ cromatic\ etc. depreciaz\ valoarea peisajului e) echiparea edilitar\: - toate cl\dirile vor fi racordate la re]elele tehnico-edilitare publice. - se va asigura `n mod special evacuarea rapid\, captarea apelor meteorice `n re]eaua de canalizare. - toate noile bran[amente pentru electricitate, telefonie, TV, gaze [i termice vor fi realizate `ngropat. f) procentul de ocupare al terenului: - maxim 15% g) coeficientul de utilizare al terenului: - maxim 0,45 pentru subunit\]ile 15LV [i 17LV - maxim 0,6 pentru subunit\]ile 7LV [i 14LV 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejurimi a) parcaje: - câte un loc de parcare la 1 - 5 locuin]e unifamiliale cu loc propriu `n func]ie de gradul de motorizare; - sta]ionarea autovehiculelor se admite numai `n interiorul parcelei `n afara circula]iilor publice [i a parcajelor publice. - din totalul locurilor de parcare pentru locuin]ele individuale vor fi prev\zute garaje `n procent de 60 - 100%. b) spa]ii verzi [i plantate: - spa]iile libere din circual]iile publice vor fi tratate ca gr\dini de fa]ad\. - spa]iile neconstruite [i neechipate cu accese [i trotuare de gard\ vor fi `nierbate [i plantate cu minim 3 arbori la fiecare 100 m.p. - se interzice t\ierea arborilor din speciile protejate decât cu avizul APM sau a arborilor care au o `n\l]ime de minim 4 m. - `n zonele de versan]i se recomand\ speciile de salcâm, plop, fag, frasin. - se recomand\ ca pentru `mbun\t\]irea microclimatului [i pentru protec]ia construc]iei s\ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. c) `mprejmuiri: - se va men]ine caracterul existent al `mprejmuirilor astfel: gardurile la strad\ vor avea `n\l]imea de 1,5 m din care un soclu opac de 0,30, iar restul transparent, dublate sau nu de gard viu; gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu `n\l]imi de maxim 2,20 m care vor masca spre vecini garaje, sere, anexe. • LI - zon\ izolat\ `n extin]ie cu locuin]e individuale mici

64

A. Prescrip]ii generale 1. Func]ia dominant\ a zonei - zone de locuin]e predominant rurale format\ din locuin]e individuale mici cu regim de construire discontinuu - se propune dezafectarea `n timp a locuin]elor datorit\ plas\rii lor `n zone incompatibile cu func]ia de locuire (zona de protec]ie a cimitirului, [i transformarea zonei `n spa]iu de parcare pe 80% din suprafa]\. B. Utilizarea func]ional\ 1.Utiliz\ri permise: - interven]ii minore pentru p\strarea calit\]ii locuirii pân\ la dezafectare 2. Interdic]ii permanente de construire - `n zona de protec]ie fa]\ de culoarele tehnice [i fa]\ de zone cu restric]ii (zona cadastral\ CF, cimitire) C. Condi]ii de amplasare [i conformare - se recomand\ respectarea condi]iilor impuse la pct. B - 1. Utiliz\ri permise - datorit\ propunerii de dezafectare a acestor zone nu se impun alte condi]ii de amplasare [i conformare decât cele prezentate la zona de locuin]e individuale [i colective mici de m\rime P+1-2 (LC) [i care au valabilitate pân\ la dezafectare • ISM - zona de protec]ie a valorilor istorice [i arhitectural-urbanistice A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - zon\ cu monumente istorice [i de arhitectur\ (Palatul Cantacuzino-Pa[canu [i Biserica “Sfin]ii Aposoli”), institu]ii publice de interes local, servicii [i agrement (Protopopiatul, birou notarial, gr\din\ de var\). 2. Func]iuni complementare admise zonei: - func]ia de recreere [i agrement Se propune men]inerea unei singure func]iunii (cea de muzeu) prin restaurarea [i redarea `n circuitul muzeistic [i turistic. Orice interven]ie `n zona protejat\ necesit\ avize de specialitate conform legii. ~n vederea autoriz\rii se impun justific\ri suplimentare prin desene, fotomontaje, machete pentru orice interven]ie asupra cl\dirilor declarate sau propuse a fi declarate monumente ale naturii, a celor cu valoare arhitectural\ [i ambiental\, pentru amplasarea, configurarea volumetriei [i aspectul arhitectural al unor noi cl\diri [i amenaj\ri, pentru demol\ri de construc]ii parazitare; toate acestea vor fi puse `n rela]ie cu monumentele istorice [i cu cl\dirile cu valoare arhitectural\ [i ambiental\ existente `n imediata

65

vecin\tate [i `n zona de coovizibilitate. De la caz la caz, se pot solicita studii suplimentare de inser]ie `n vederea autoriz\rii. B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - restaur\ri, consolid\ri, moderniz\ri, amenaj\ri peisagere care s\ completeze zona `n mod armonios. - orice schimbare de destina]ie a cl\dirilor monumente de arhitectur\ se avizeaz\ conform legii. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - se permite extinderi sau reconstruc]ii ale cl\dirilor existente lipsite de valoare cu urm\toarele dou\ condi]ii: . func]iunea existent\ s\ nu stânjeneasc\ vecin\t\]ile sau `n caz contrar proiectul s\ demonstreze eliminarea sursei de incomodare sau poluare. . proiectul s\ asigure ameliorarea aspectului construc]iei [i amenaj\rilor [i o mai bun\ integrare `n zona protejat\. 3. Utiliz\ri interzise: - se interzice orice fel de construc]ii [i amenaj\ri care nu sunt compatibile cu func]ia zonei: construc]ia de locuin]e colective [i particulare, activit\]i productive, construc]ii provizorii de orice natur\, depozitare en-gros, depozit\ri de materiale refolosibile, depozitarea unor cantit\]i mari de substan]e inflamabile sau toxice, lucr\ri de terasament care afecteaz\ amenaj\rile din spa]iile publice [i construc]iile `nvecinate [i care pot s\ provoace scurgerea necontrolat\ a apelor meteorice sau `mpiedic\ evacuarea [i/sau colectarea acestora. 4.Interdic]ii temporare de construire: - nu se autorizeaz\ nici o construc]ie pân\ la realizarea unui P.U.Z. `n zona marcat\ 5. Interdic]ii permanente de construire: - nu s-au identificat. C. Condi]ii de conformare 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) fa]\ de punctele cardinale: a1) Construc]ii de cult - condi]iile de orientare date de specificul cultului. a2) Construc]ii de cultur\ - nu se impun condi]ii de orientare. b) fa]\ de aliniament: - retragerea fa]\ de aliniament se poate face din ra]iuni func]ionale pentru crearea unor spa]ii publice, retragerea fiind de minim 4 m de la aliniamentul actual. c) `n interiorul parcelei: - cu respectarea distan]elor minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu. 2. Asigurarea acceselor obligatorii:

66

a) accese carosabile pentru: a1) Construc]ii de cult: - se vor asigura alei carosabile de minim 3,5 m `n leg\tur\ cu str\zile principale. a2) Construc]ii de cultur\: - se asigur\ accese carosabile separate de minim 3,5 m pentru spectatori. b) accese pietonale: - asigurarea de accese `n toate cazurile [i eventual crearea de servitu]i de trecere pe terenurile `nvecinate cu respectarea prevederilor legale. 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: a) parcelarea: - se men]ine neschimbat\ situa]ia actual\. b) `n\l]imea construc]iilor: - maxim P+2 c) aspectul exterior al construc]iilor: - solu]ii moderne care s\ nu deprecieze valoarea monumentelor [i a peisajului. - se recomand\ continuarea liniei arhitectonice prezent\ `n zon\. d) procentul de ocupare al terenului: - maxim 20% e) coeficientul de utilizare: - maxim 0,6 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: - ]inând cont de caracterul zonei se propune realizarea unui spa]iu de parcare pentru 1-2 autocare [i maxim 20 autoturisme [i care s\ nu incomodeze aspectul zonei. b) spa]ii verzi [i plantate: - se va asigura amenajarea peisagistic\ adecvat\ func]iunii [i caracterului monumentelor cu recomandarea limit\rii suprafe]elor mineralizate la un procent situat sub 15% din spa]iul liber - spa]iile neconstruite [i neocupate de accese [i trotuare de gard\ vor fi `nierbate [i plantate cu trei arbori la fiecare 100 m.p. - se recomand\ ca pentru `mbun\t\]irea microclimatului [i pentru protec]ia construc]iilor s\ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. - se va avea `n vedere subordonarea oric\ror elemente de mobilier urban caracterului cl\dirilor [i condi]ionarea realiz\rii lor de acelea[i avize de specialitate ca [i construc]iile.

67

c) `mprejmuiri: - se va men]ine caracterul existent al `mprejmuirilor astfel: gardurile la strad\ vor avea `n\l]imea de 1,5 m din care un soclu opac de 0,30, iar restul transparent, dublate sau nu de gard viu; gardurile spre limitele separative vor fi tratate la fel ca cele de la stad\. • ISR - zona de institu]ii reprezentative A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - zon\ cu institu]ii publice de interes zonal [i local, Casa de Cultur\, Filiala BANKCOOP, Circumscrip]ia Financiar\ a Municipiului Pa[cani, Agen]ia CEC, Judec\toria, Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Pa[cani, Cooperativa Me[te[ug\reasc\, Dispensar Policlinic cu plat\, Casa de copii pre[colari [i {coala General\ 1-8. 2. Func]iuni complementare admise zonei: - func]ia de locuire, recreere [i agrement. Se propune ca institu]iile care `nchid pia]a central\ `n partea de est s\ fie `n timp dezafectate [i terenul s\ fie destinat pentru institu]ii reprezentative zonei. De asemenea, se propune ca `n partea de vest cl\dirile cu func]iuni de locuin]e preconizate a se construi s\ fie transformate `n cl\diri de birouri, reprezentan]e, Centru de Afaceri [i alte institu]ii reprezentative pentru completarea func]ional\ a zonei. Se impune ca spa]iile libere aflate `n administrarea domeniului public s\ fie amenajate `n pie]e pentru adun\ri publice (amenj\ri de spa]ii verzi, dalaje, mobilier urban, fântâni, afi[aj stradal, grupuri statuare). Se propune, de asemenea, conversia Casei de Cultur\ aflat\ `n construc]ie spre alte func]iuni (sediu de banc\, birouri, administra]ie) care pot duce la o finalizare rapid\ a construc]iei. B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - construc]ii institu]ii de interes public (institu]ii de cult: Catedrala “Pogorârea Sfântului Duh”), extinderi [i inser]ii cu institu]ii [i servicii de interes general 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - se permite conversia locuin]elor `n birouri cu condi]ia s\ nu afecteze func]ia dominant\ de locuire a cl\dirii respective 3. Utiliz\ri interzise: - se interzice orice fel de construc]ii [i amenaj\ri care nu sunt compatibile cu func]ia zonei: construc]ia de locuin]e colective [i particulare, activit\]i productive, construc]ii provizorii de orice natur\, depozitare en-gros, depozit\ri de materiale refolosibile, depozitarea unor cantit\]i mari de substan]e inflamabile sau toxice, lucr\ri de terasament care

68

afecteaz\ amenaj\rile din spa]iile publice [i construc]iile `nvecinate [i care pot s\ provoace scurgerea necontrolat\ a apelor meteorice sau `mpiedic\ evacuarea [i/sau colectarea acestora 4.Interdic]ii temporare de construire: - nu se autorizeaz\ nici o construc]ie pân\ la realizarea unui P.U.Z. de zon\ central\ 5. Interdic]ii permanente de construire: - nu s-au identificat C. Condi]ii de amplasare [i conformare 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) fa]\ de punctele cardinale: a1) Construc]ii comerciale - se recomand\ orientarea, astfel `ncât s\ asigure `nsorirea spa]iilor [i a birourilor a2) Construc]ii de cult - condi]iile de orientare date de specificul cultului a3) Construc]ii de cultur\ - nu se impun condi]iile de orientare a4) Construc]ii de `nv\]\mânt - s\lile de clas\ vor fi orientate sud, sud - est, sud - vest a5) Construc]ii de s\n\tate - punct sanitar - orientare sud, sud - est b) fa]\ de aliniament: - retragerea fa]\ de aliniament se poate face din ra]iuni func]ionale pentru crearea unor spa]ii publice c) `n interiorul parcelei: - cu respectarea distan]elor minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu 2. Asigurarea acceselor obligatorii: a) accese carosabile pentru: a1) Construc]ii comerciale - se recomand\ a se asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal [i aprovizionare de minim 3,5 m a2) Construc]ii de cult - se vor asigura alei carosabile de minim 3,5 m `n leg\tur\ cu str\zile principale a3) Construc]ii de cultur\ - se asigur\ accese carosabile separate de minim 3,5 m pentru spectatori. a4) Construc]ii de `nv\]\mânt - se vor asigura accese carosabile de leg\tur\ cu str\zile principale de minim 3,5 m a5) Construc]ii de s\n\tate - se vor asigura accese carosabile de leg\tur\ cu str\zile principale de minim 3,5 m b) accese pietonale: - asigurarea de accese `n toate cazurile [i eventual crearea de servitu]i de trecere pe terenurile `nvecinate cu respectarea prevederilor legale 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: a) parcelarea:

69

- `n urma unui studiu de urbanism (P.U.Z.) pentru constituirea elementelor de baz\: accese, echipare, forma [i dimensiunea terenului b) `n\l]imea construc]iilor: - maxim P+10 c) aspectul exterior al construc]iilor: - solu]ii moderne care s\ nu deprecieze valoarea peisajului. - se recomand\ continuarea liniei arhitectonice prezent\ `n zon\. d) procentul de ocupare al terenului: - se va stabili `n urma unui studiu de urbanism (P.U.Z.), dar cu condi]ia ca acesta s\ nu dep\[easc\ 70% e) coeficientul de utilizare: - se va stabili `n urma unui studiu de urbanism (P.U.Z.), dar cu condi]ia ca acesta s\ nu dep\[easc\ 5,5 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: a1) Construc]ii comerciale - un loc de parcare la 200 m.p. suprafa]\ desf\[urat\ a construc]iei pentru unit\]i de pân\ la 400 m.p.; pentru restaurante va fi prev\zut câte un loc de parcare la 5 - 10 locuri la mas\. a2) Construc]ii de cult - min. 5 locuri de parcare a3) Construc]ii culturale - un loc la 10 - 20 locuri `n sal\ a4) Construc]ii de `nv\]\mânt - 3 - 4 locuri de parcare la 12 cadre didactice a5) Construc]ii de s\n\tate - un loc de parcare la 5 persoane angajate b) spa]ii verzi [i plantate: b1) Construc]ii comerciale - 2-5% din suprafa]a terenului. b2) Construc]ii de cult - spa]ii verzi [i plantate cu rol decorativ [i de protec]ie pe `ntreaga suprafa]\ disponibil\ b3) Construc]ii culturale - 10 - 20% din suprafa]a terenului. b4) Construc]ii de `nv\]\mânt - min. 20% din spa]iul disponibil. b5) Construc]ii de s\n\tate - planta]ie `n interiorul incintei cu aliniament simplu sau dublu de protec]ie c) `mprejmuiri: - nu se recomand\ `mprejmuiri. • ISS - zona de institu]ii sociale A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - zon\ cu institu]ii publice de interes local: unit\]i de `nv\]\mânt ([coli, licee), de s\n\tate (spitale) [i dot\ri comerciale 2. Func]iuni complementare admise zonei:

70

- servicii, comer] [i alte activit\]i compatibile cu func]ia dominant\ B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - heliopot `n subunitatea 6ISS - echipamente tehnico-edilitare - amenaj\ri de spa]ii verzi [i de planta]ii de protec]ie pentru cl\direa spitalului. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - servicii, comer] [i alte activit\]i compatibile cu func]ia dominant\ - se pot asocia construc]ii [i amenaj\ri care apar]in unor func]iuni complementare, dar care nu se jeneaz\ reciproc 3. Utiliz\ri interzise: - se interzice orice fel de construc]ii noi [i de amenaj\ri care nu sunt compatibile cu func]ia zonei - `n subunitatea 6ISS sunt interzise construc]iile de locuin]e 4. Interdic]ii temporare de construire: - nu s-au identificat 5. Interdic]ii permanente de construire: - nu s-au identificat C. Condi]ii de amplasare [i conformare 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) fa]\ de punctele cardinale: a1) Construc]ii comerciale - se recomand\ orientarea, astfel `ncât s\ asigure `nsorirea spa]iilor [i a birourilor a2) Construc]ii de `nv\]\mânt - s\lile de clas\ vor fi orientate sud, sud - est, sud - vest a3) Construc]ii de s\n\tate - punct sanitar - orientare sud, sud - est b) fa]\ de aliniament: - `n subunitatea 6ISS se impune retragerea cu 8,00m fa]\ de aliniamentul general stabilit c) `n interiorul parcelei: - cu respectarea distan]elor minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu 2. Asigurarea acceselor obligatorii: a) accese carosabile pentru: a1) Construc]ii comerciale - se recomand\ a se asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal [i aprovizionare de minim 3,5 m a2) Construc]ii de `nv\]\mânt - se vor asigura accese carosabile de leg\tur\ cu str\zile principale de minim 3,5 m a3) Construc]ii de s\n\tate - se vor asigura accese carosabile de leg\tur\ cu str\zile principale de minim 3,5 m

71

b) accese pietonale: - asigurarea de accese `n toate cazurile [i eventual crearea de servitu]i de trecere pe terenurile `nvecinate cu respectarea prevederilor legale. 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: a) parcelarea: - nu se admite sub`mp\]irea parcelei de baz\. b) `n\l]imea construc]iilor: - regimul de `n\l]ime maxim admis este: - P+2E pentru subunit\]ile 4ISS [i 25ISS - P+8E pentru subunitatea 6ISS c) aspectul exterior al construc]iilor: - se recomand\ adoptarea de solu]ii moderne pentru refacerea fa]adelor astfel `ncât s\ nu deprecieze valoarea peisajului. - se recomand\ continuarea liniei arhitectonice prezent\ `n zon\. d) procentul de ocupare al terenului: - maxim 30% pentru subunitatea 4ISS - maxim 40% pentru subunit\]ile 6ISS [i 25ISS e) coeficientul de utilizare: - maxim 0,9 pentru subunitatea 4ISS - maxim 1,2 pentru subunitatea 25ISS - maxim 2,4 pentru subunitatea 6ISS 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: a1) Construc]ii comerciale - un loc de parcare la 200 m.p. suprafa]\ desf\[urat\ a construc]iei pentru unit\]i de pân\ la 400 m.p.; pentru restaurante va fi prev\zut câte un loc de parcare la 5 - 10 locuri la mas\ a2) Construc]ii de `nv\]\mânt - 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice a3) Construc]ii de s\n\tate - un loc de parcare la 5 persoane angajate b) spa]ii verzi [i plantate: b1) Construc]ii comerciale - 2-5% din suprafa]a terenului b2) Construc]ii de `nv\]\mânt - min. 20% din spa]iul disponibil b3) Construc]ii de s\n\tate - planta]ie `n interiorul incintei cu aliniament simplu sau dublu de protec]ie c) `mprejmuiri:

72

- se va men]ine caracterul existent al `mprejmuirilor astfel: gardurile la strad\ vor avea `n\l]imea de 1,5 m din care un soclu opac de 0,30, iar restul transparent, dublate de garduri vii cu copaci `nal]i care s\ asigure pentru [coli [i pentru unit\]ile sanitare protec]ie `n rela]ia cu func]iunile `nvecinate • ISK - zona de institu]ii de interes regional A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - zon\ cu institu]ii publice de interes regional (autogar\, gar\, sta]ie meteo) 2. Func]iuni complementare admise zonei: - subunitatea 21ISK - dot\ri de interes general (pia]\ agroalimentar\, comer] la parterul blocurilor) [i func]ia de locuire - subunitatea 24ISK - servicii [i comer] Se propune dezafectarea sta]iei meteo (subunitatea 48ISK) [i mutarea acesteia pe un amplasament nou, situat `n partea de vest a municipiului (UTR 64), la o distan]\ de minim 500 m. Dup\ dezafectare terenul r\mâne ca rezerv\ pentru amplasarea unei dot\ri de `nv\]\mânt, reglement\rile vor fi trasate prin P.U.Z.. B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - construc]ia de noi institu]ii de interes public, dezvoltarea [i modernizarea celor existente 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - se pot asocia construc]ii [i amenaj\ri care apar]in unor subzone diferite, dar care nu se jeneaz\ reciproc - agricultur\ `n zona de protec]ie a sta]iei meteo de pe noul amplasament (UTR 64), cu condi]ia neutiliz\rii sistemelor de iriga]ie 3. Utiliz\ri interzise: - sunt interzise orice alte construc]ii decât cele permise 4.Interdic]ii temporare de construire: - `n zona de protec]ie a c\ii ferate pân\ la ob]inerea avizului din partea SNCFR (subunitatea 24ISK) - `n subunitatea 48ISK sunt interzise orice fel de construc]ii pân\ la mutarea sta]iei meteo pe noul amplasament (64ISK) 5. Interdic]ii permanente de construire: - `n zona de protec]ie a re]elei electrice de 20kv (subzona 48ISK) C. Condi]ii de amplasare [i conformare 1. Amplasare [i retrageri obligatorii:

73

a) amplasament : a1) Construc]ii comerciale - comer] alimentar, nealimentar `n zone de interes comercial sau, dup\ caz, la parterul sau mezaninul blocurilor a2) Construc]ii de cultur\ - institu]iile de cultur\ se vor aplasa la limita str\zii Ceferi[tilor a3) Construc]ii pentru s\n\tate - punct sanitar `n construc]ii cu alte func]iuni compatibile (la parterul sau mezaninul blocurilor) b) fa]\ de punctele cardinale: b1) Construc]ii comerciale - se recomand\ orientarea, astfel `ncât s\ asigure `nsorirea spa]iilor [i a birourilor b2) Construc]ii de cultur\ - nu se impun condi]iile de orientare b3) Construc]ii de s\n\tate - punct sanitar - orientare sud, sud - est c) fa]\ de aliniament: - `n subunitatea 21ISK se impune retragerea cu 6,00m fa]\ de aliniamentul general stabilit d) `n interiorul parcelei: - cu respectarea distan]elor minime obligatorii fa]\ de limitele laterale [i posterioare ale parcelei. - cu respectarea distan]elor minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu. 2. Asigurarea acceselor obligatorii: a) accese carosabile pentru: a1) Construc]ii comerciale - se recomand\ a se asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal [i aprovizionare a2) Construc]ii de cultur\ - se asigur\ accese carosabile separate pentru spectatori a3) Construc]ii de s\n\tate - se vor asigura accese carosabile de leg\tur\ cu str\zile principale b) accese pietonale: - asigurarea de accese `n toate cazurile [i eventual crearea de servitu]i de trecere pe terenurile `nvecinate cu respectarea prevederilor legale. 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: a) parcelarea: - `n urma unui studiu de urbanism (P.U.Z.) pentru constituirea elementelor de baz\: accese, echipare, forma [i dimensiunea terenului. b) `n\l]imea construc]iilor: - se va respecta regula `n\l]imii maxime `n raport cu distan]a fa]\ de orice punct al fa]adei de pe aliniamentul opus pentru respectarea normelor de igien\ - respectarea `n\l]imii medii a cl\dirilor `nvecinate [i caracterul zonei - regimul de `n\l]ime maxim admis este:

74

- P+1E pentru subunitatea 21ISK - P+2E pentru subunitatea 24ISK - pentru celelalte subunit\]i conform studiilor de specialitate sau PUZ c) aspectul exterior al construc]iilor: - solu]ii care s\ nu deprecieze valoarea peisajului d) procentul de ocupare al terenului: - maxim 70% pentru subunitatea 21ISK - maxim 40% pentru subunitatea 24ISK - pentru celelalte subunit\]i conform studiilor de specialitate sau PUZ e) coeficientul de utilizare: - maxim 6,3 pentru subunitatea 21ISK - maxim 1,2 pentru subunitatea 24ISK - pentru celelalte subunit\]i conform studiilor de specialitate sau PUZ 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: a1) Construc]ii comerciale - un loc de parcare la 200 m.p. suprafa]\ desf\[urat\ a construc]iei pentru unit\]i de pân\ la 400 m.p.; pentru restaurante va fi prev\zut câte un loc de parcare la 5 - 10 locuri la mas\ a2) Construc]ii culturale - un loc la 10 - 20 locuri `n sal\ a3) Construc]ii de s\n\tate - un loc de parcare la 5 persoane angajate a4) Gara - un loc de parcare la 20 m.p. suprafa]\ desf\[urat\ a construc]iei b) spa]ii verzi [i plantate: b1) Construc]ii comerciale - 2-5% din suprafa]a terenului b2) Construc]ii culturale - 10 - 20% din suprafa]a terenului. b3) Construc]ii de s\n\tate - planta]ie `n interiorul incintei cu aliniament simplu sau dublu de protec]ie b4) Gar\ - 5-10% din suprafa]a terenului neocupat de construc]ii, accese, alei b5) Pentru sta]ia meteo conform studiilor de specialitate c) `mprejmuiri: - nu este cazul • ISL - zona de institu]ii de interes local A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei:

75

- zon\ cu institu]ii publice de interes local [i servicii (hotel, cas\ de cultur\, biseric\, service auto, sta]ie Peco, sediu ACR, circumscrip]ia sanitar veterinar\), terenuri libere 2. Func]iuni complementare admise zonei: - servicii, comer], recreere [i agrement, spa]ii plantate Se propune dezafectarea `n timp a Casei de Cultur\ (subunitatea 3ISL) [i a service-ului auto din subunitatea 36ISL, crearea posibilit\]ilor de extindere a capacit\]ii de cazare a hotelului [i a serviciilor hoteliere (extinderea trebuie s\ de]in\ o not\ distinct\ `n silueta ora[ului pe corni[\). De asemenea, se propune ca spa]iile libere s\ fie transformate `n pia]\ public\ [i amenajate cu dot\ri specifice (mobilier urban, spa]ii verzi, fântâni, etc), iar terenul r\mas liber prin mutarea service-ului auto din subunitatea 36ISL `n alte zon\ s\ fie amenajat `n spa]iu plantat. B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - extinderi, moderniz\ri [i amenaj\ri de tip hotelier care s\ completeze func]iunea de baz\ `n subunitatea 3ISL - amenajarea unui centru expozi]ional `n subunitatea 24 ISL - alte dot\ri conform func]iei de baz\ 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - se pot asocia construc]ii [i amenaj\ri care apar]in unor subzone diferite, dar care nu se jeneaz\ reciproc. 3. Utiliz\ri interzise: - se interzic orice fel de construc]ii [i amenaj\ri care nu sunt compatibile cu func]ia de baz\: construc]ia de locuin]e, activit\]i productive, construc]ii provizorii de orice natur\, depozitare en-gros, depozit\ri de materiale refolosibile, depozitarea unor cantit\]i mari de substan]e inflamabile sau toxice, lucr\ri de terasament care afecteaz\ amenaj\rile din spa]iile publice [i construc]iile `nvecinate [i care pot s\ provoace scurgerea necontrolat\ a apelor meteorice sau `mpiedic\ evacuarea [i/sau colectarea acestora - orice fel de construc]ie care contravine func]iei dominante 4.Interdic]ii temporare de construire: - pe terenurile delimitate `n P.U.G. pentru construirea de noi institu]ii de interes public nu se autorizeaz\ nici o construc]ie pân\ la realizarea unui P.U.Z. 5. Interdic]ii permanente de construire: - pân\ la mutarea service-ului `n alt\ zon\ func]ional\ nu sunt permise nici un fel de construc]ii C. Condi]ii de conformare 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) amplasament :

76

a1) Construc]ii comerciale - comer] alimentar, nealimentar `n zone de interes comercial sau, dup\ caz, la parterul sau mezaninul blocurilor, pe terenurile libere `n urma realiz\rii documenta]iilor de PUZ a2) Construc]ii de cultur\ - institu]iile de cultur\ se vor aplasa pe terenurile libere `n urma realiz\rii documenta]iilor de PUZ a3) Construc]ii pentru s\n\tate - punct sanitar `n construc]ii cu alte func]iuni compatibile (la parterul sau mezaninul blocurilor) a4) Oborul se amplaseaz\ la cel pu]in 500 m fa]\ de zonele cu locuin]e b) fa]\ de punctele cardinale: b1) Construc]ii comerciale - se recomand\ orientarea, astfel `ncât s\ asigure `nsorirea spa]iilor [i a birourilor b2) Construc]ii de cultur\ - nu se impun condi]iile de orientare b3) Construc]ii de s\n\tate - punct sanitar - orientare sud, sud - est c) fa]\ de aliniament: - `n subunitatea 21ISL se impune retragerea cu 6,00m fa]\ de aliniamentul general stabilit, iar `n subunit\]ile 48ISL-1 [i 48ISL-2 se impune retragerea cu 8,00m fa]\ de aliniament d) `n interiorul parcelei: - cu respectarea distan]elor minime obligatorii fa]\ de limitele laterale [i posterioare ale parcelei. - cu respectarea distan]elor minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu. 2. Asigurarea acceselor obligatorii: a) accese carosabile pentru: - se vor asigura alei carosabile de minim 3,5 m `n leg\tur\ cu str\zile principale. b) accese pietonale: - asigurarea de accese `n toate cazurile [i eventual crearea de servitu]i de trecere pe terenurile `nvecinate cu respectarea prevederilor legale. 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: a) parcelarea: - `n urma unui studiu de urbanism (P.U.Z.) pentru constituirea elementelor de baz\: accese, echipare, forma [i dimensiunea terenului b) `n\l]imea construc]iilor: - se va respecta regula `n\l]imii maxime `n raport cu distan]a fa]\ de orice punct al fa]adei de pe aliniamentul opus pentru respectarea normelor de igien\ - respectarea `n\l]imii medii a cl\dirilor `nvecinate [i caracterul zonei - regimul de `n\l]ime maxim admis este: - P (parter) pentru subunitatea 35ISL

77

- P+1E pentru subunit\]ile 48ISL-1 [i 48ISL-2 - P+2E pentru subunitatea 24ISL - P+4E pentru subunitatea 21ISL - P+10E pentru subunitatea 3ISL - pentru celelalte subunit\]i conform studiilor de specialitate sau PUZ c) aspectul exterior al construc]iilor: - solu]ii care s\ nu deprecieze valoarea peisajului d) procentul de ocupare al terenului: - maxim 10% pentru subunitatea 35ISL - maxim 25% pentru subunit\]ile 48ISL-1 [i 48ISL-2 - maxim 30% pentru subunitatea 24ISL - maxim 50% pentru subunit\]ile 3ISL [i 21ISL - pentru celelalte subunit\]i conform studiilor de specialitate sau PUZ e) coeficientul de utilizare: - maxim 0,1 pentru subunitatea 35ISL - maxim 0,5 pentru subunit\]ile 48ISL-1 [i 48ISL-2 - maxim 0,9 pentru subunitatea 24ISL - maxim 2,5 pentru subunitatea 21ISL - maxim 5,5 pentru subunitatea 3ISL - pentru celelalte subunit\]i conform studiilor de specialitate sau PUZ c) aspectul exterior al construc]iilor: - solu]ii moderne care s\ nu deprecieze valoarea monumentelor [i a peisajului. - se recomand\ continuarea liniei arhitectonice prezent\ `n zon\. 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: - pentru subunitatea 3ISL - ]inând cont de caracterul zonei se propune realizarea unui spa]iu de parcare pentru 4-5 autocare [i maxim 40 autoturisme [i care s\ nu incomodeze aspectul zonei - pentru celelalte sunit\]i conform studiilor de specialitate sau conform documenta]iilor PUZ b) spa]ii verzi [i plantate: - se va asigura amenajarea peisagistic\ adecvat\ func]iunii cu recomandarea limit\rii suprafe]elor mineralizate la un procent situat sub 15% din spa]iul liber. - spa]iile neconstruite [i neocupate de accese [i trotuare de gard\ vor fi `nierbate [i plantate cu trei arbori la fiecare 100 m.p.

78

- se recomand\ ca pentru `mbun\t\]irea microclimatului [i pentru protec]ia construc]iilor s\ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. - se va avea `n vedere subordonarea oric\ror elemente de mobilier urban caracterului cl\dirilor [i condi]ionarea realiz\rii lor de acelea[i avize de specialitate ca [i construc]iile. - `n cazul oborului se recomand\ realizarea de planta]ii `n interiorul incintei cu aliniament dublu de protec]ie c) `mprejmuiri: - nu se recomand\ realizarea de `mprejmuiri • ID1 - unit\]i industriale mari `n platforme distincte monoprofilate A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - ocupat\ `n exclusivitate cu unit\]i industriale mari `n platforme distincte monoprofilate, depozite sau servicii specifice: S.C. REMAR S.A., S.C. LINOLAND S.A., S.C. SIRETUL S.A., S.C. INTEGRATA S.A., S.C. RETROM S.A. 2. Func]iuni complementare admise zonei: - transport C.F. uzinal care asigur\ desf\[urarea activit\]ilor productive (aprovizionare, transport, echipare tehnic\ etc.) - servicii care asigur\ desf\[urarea activit\]ilor productive (aprovizionare, transport, echipare tehnic\ etc.) [i construc]ii de echipare tehnico-edilitar\ [i de depozitare B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - `n exclusivitate unit\]i de produc]ie, depozitare [i servicii specifice - servicii c\tre I.M.M.-uri cu profil nepoluant - transporturi [i depozitare comercial\, servicii comerciale legate de transporturi [i depozitare - activit\]i industriale nepoluante compatibile cu func]ionarea unit\]ii - activit\]i industriale nepoluante compatibile cu caracterul zonelor vecine - spa]iile libere rezultate `n urma restrângerii activi\]ilor existente, vor fi conservate `n perfect\ stare, vor fi retehnologizare sau vor fi supuse unui proces de reconversie func]ional\ 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - activit\]ile actuale vor fi permise `n continuare cu condi]ia diminu\rii cu cel pu]in 50 % a polu\rii actuale `n termen de 3 ani 3. Utiliz\ri interzise: - se interzice amplasarea locuin]elor, unit\]ilor de `nv\]\mânt [i orice alte servicii de interes general la o distan]\ mai mic\ de 50 m pentru locuin]e [i 100 m pentru celelalte construc]ii 4. Interdic]ii temporare de construire:

79

- `n zona de protec]ie C.F. pân\ la ob]inerea avizului din partea S.N.C.F.R. - `n zona marcat\ pân\ la rezolvarea tehnic\ a intersec]iei (a pasajului) prin P.U.Z. 5. Interdic]ii permanente de construire: - `n zona de protec]ie a re]elei electrice de 20 kV (25 m - 12,5 m din ax) sunt interzise orice fel de construc]ie C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) aliniament: - pentru unit\]ile noi se impune retragerea cu minim 8,00 m fa]\ de aliniamentul general b) fa]\ de punctele cardinale: - pentru obiectivele noi orientarea se va stabili prin studii de specialitate 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - se vor asigura accese pentru interven]ii `n caz de incendiu [i pentru transport agabaritice [i grele, dimensionarea acestora realizându-se conform normelor de trafic greu (pentru unit\]ile organizate). Aceste accese nu trebuie s\ fie obstruc]ionate prin mobilier urban [i trebuie p\strate libere `n permanen]\ 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: • pentru zonele cu activit\]i industriale existente nu este prev\zut un procent maxim de ocupare al terenului; se propune utilizarea eficient\ a resurselor de teren r\mase. • procentul maxim de ocupare: - maxim 80% pentru subunitatea 40ID1 - maxim 70% pentru subunitatea 46ID1 • coeficientul maxim de utilizare al terenului: - maxim 15 m3 / mpc pentru subunitatea 40ID1 - maxim 12 m3 / mpc pentru subunitatea 46ID1 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: - se va asigura un spa]iu de parcare pentru cel pu]in 100 autoturisme pentru fiecare subunitatea `n parte b) spa]ii verzi: - se vor asigura aliniamente cu rol de protec]ie pentru zonele cu locuin]e (`n perimetrul propriu) cu o l\]ime de cel pu]in 30 m, acolo unde este posibil, iar pentru zonele neocupate de circula]ii, parcaje [i platforme func]ionale vor fi plantate cu un arbore la cel pu]in 200 mp, dar nu mai pu]in de 20 % din suprafa]a total\ a terenului - suprafe]ele libere din spa]iul de retragere fa]\ de aliniament vor fi plantate cu arbori `n propor]ie de minim 40%, formând de preferin]\ o perdea vegetal\ pe tot frontul incintei

80

- orice parte a terenului incintei vizibil\ dintr-o circula]ie public\, inclusiv de pe calea ferat\, vor fi astfel amenajate `ncât s\ nu altereze aspectul general al localit\]ii c) `mprejmuiri: - `mprejmuirile spre strad\ vor fi transparente cu `n\l]imi de maxim 1,5 m, din care un soclu de 0,40 m, vor fi dublate de gard viu. ~n cazul necesit\]ii unei protec]ii suplimentare se recomand\ dublarea spre interior la o distan]\ de 4 m cu un al doilea gard cu o `n\l]ime de 2,2 m, `ntre cele dou\ garduri fiind planta]i arbori [i arbu[ti - por]ile de intrare vor fi retrase fa]\ de aliniament, pentru a permite sta]ionarea vehiculelor tehnice `nainte de admiterea lor `n incint\, pentru a nu incomoda circula]ia pe drumurile publice • ID2 - unit\]i industriale mari [i medii, unit\]i de depozitare comercial\ pe platforme distincte A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - terenuri libere (neconstruite) ale S.C. REMAR S.A., care se constituie `n rezerv\ de teren pentru activit\]ii industriale proprii S.C. REMAR S.A. sau prin `nstr\inare - ocupat\ `n exclusivitate cu activit\]i industriale, depozite sau servicii specifice [i terenuri libere ce se constituie `n rezerv\ de teren pentru investi]ii ulterioare: S.C. KOSAROM S.A., S.C. NECTARUL S.A., S.C. CONSTRUCTORUL S.A. (sta]ia de betoane), S.C. ROMPAK S.A., DIREC}IA DE DRUMURI NA}IONALE (sta]ie de sortare - betoane) [i DISTRICTUL DE DRUMURI, S.C. LACTIS S.A., S.C. SCUDAS S.A., S.C. LINCAS S.R.L. (instala]ii sanitare), MICRO-ABATOR, DEPOZIT PECO, DEPOZITE ALBITO, S.C. PANGRAN S.A., S.C. N.G.M. LEONARD S.A. 2. Func]iuni complementare admise zonei: - toate categoriile de activit\]i specifice complementare acestor obiective industriale (ex.: - transport C.F. uzinal care asigur\ desf\[urarea activit\]ilor productive, aprovizionare, transport, echipare tehnic\, etc.) B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - `n exclusivitate unit\]i de produc]ie, depozitare [i servicii - servicii c\tre I.M.M.-uri cu profil nepoluant - transporturi [i depozitare comercial\, servicii comerciale legate de transporturi [i depozitare - activit\]i industriale nepoluante compatibile cu func]ionarea unit\]ii - activit\]i industriale nepoluante compatibile cu caracterul zonelor vecine - spa]iile libere rezultate `n urma restrângerii activit\]ilor existente, vor fi conservate `n perfect\ stare, vor fi retehnologizate sau vor fi supuse unui proces de reconversie func]ional\ - spa]ii verzi de cartier cu dot\rile aferente `n cazul subunit\]ii 49ID2 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii:

81

- conform studiilor de specialitate 3. Utiliz\ri interzise: - conform studiilor de specialitate - `n subunitatea 49ID2 nu sunt permise extinderile unit\]ilor industriale existente 4. Interdic]ii temporare de construire: - `n zona de protec]ie C.F. pân\ la ob]inerea avizului din partea S.N.C.F.R. - `n zona marcat\ pân\ la realizarea racordului la infrastructura stradal\ prin P.U.Z. 5. Interdic]ii permanente de construire: - conform studiilor de specialitate C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) aliniament: - pentru unit\]ile noi se impun retrageri fa]\ de aliniamentul general dup\ cum urmeaz\: - minim 4,00 m pentru subunitatea 51ID2 - minim 6,00 m pentru subunitatea 52ID2 - minim 8,00 m pentru subunit\]ile 40ID2, 43ID2, 44ID2, 45ID2 [i 49ID2 b) aa]\ de punctele cardinale: - pentru obiectivele noi orientarea se va stabili prin studii de specialitate 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - se vor asigura accese pentru interven]ii `n caz de incendiu [i pentru transport agabaritice [i grele, dimensionarea acestora realizându-se conform normelor de trafic greu (pentru unit\]ile organizate). Aceste accese nu trebuie s\ fie obstruc]ionate prin mobilier urban [i trebuie p\strate liber `n permanen]\ 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: • procentul maxim de ocupare: - maxim 50% pentru subunit\]ile 40ID2, 45ID2 [i 49ID2 - maxim 40% pentru subunitatea 43ID2 - maxim 15% pentru subunitatea 44ID2 - maxim 75% pentru subunitatea 51ID2 - maxim 30% pentru subunitatea 52ID2 • coeficientul maxim de utilizare al terenului: - maxim 15 m3 / mpc pentru subunitatea 40ID2 - maxim 12 m3 / mpc pentru subunit\]ile 43ID2 [i 45ID2 - maxim 6 m3 / mpc pentru subunitatea 49ID2 - maxim 0,45 pentru subunitatea 44ID2

82

- maxim 0,86 pentru subunitatea 51ID2 - maxim 0,40 pentru subunitatea 52ID2 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: - pentru o parcel\ de 10000 mp se va asigura un spa]iu de parcare pentru cel pu]in 10 autoturisme - pentru parcele mai mari de 10000 mp se va asigura 1 loc de parcare la fiecare 750 mp b) spa]ii verzi: - pentru construc]iile industriale noi se vor asigura spa]ii verzi [i aliniamente cu rol de protec]ie, dar nu mai pu]in de 20 % din suprafa]a total\ a terenului - suprafe]ele libere din spa]iul de retragere fa]\ de aliniament vor fi plantate cu arbori `n propor]ie de minim 40%, formând de preferin]\ o perdea vegetal\ pe tot frontul incintei - orice parte a terenului incintei vizibil\ dintr-o circula]ie public\, inclusiv de pe calea ferat\, vor fi astfel amenajate `ncât s\ nu altereze aspectul general al localit\]ii c) `mprejmuiri: - `mprejmuirile spre strad\ vor fi transparente cu `n\l]imi de maxim 1,5 m, din care un soclu de 0,40 m, vor fi dublate de gard viu. ~n cazul necesit\]ii unei protec]ii suplimentare se recomand\ dublarea spre interior la o distan]\ de 4 m cu un al doilea gard cu o `n\l]ime de 2,2 m, `ntre cele dou\ garduri fiind planta]i arbori [i arbu[ti - por]ile de intrare vor fi retrase fa]\ de aliniament, pentru a permite sta]ionarea vehiculelor tehnice `nainte de admiterea lor `n incint\, pentru a nu incomoda circula]ia pe drumurile publice • ID3 - unit\]i de industrie mic\, depozitare [i servicii comerciale A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - ocupat\ `n exclusivitate cu activit\]i de produc]ie: atelier de `mpletituri r\chit\ 2. Func]iuni complementare admise zonei: - servicii care asigur\ desf\[urarea activit\]ilor productive (aprovizionare, transport, echipare tehnic\ etc.) B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - `n exclusivitate unit\]i de produc]ie, depozitare [i servicii specifice - servicii c\tre I.M.M.-uri cu profil nepoluant - transporturi [i depozitare comercial\, servicii comerciale legate de transporturi [i depozitare - activit\]i industriale nepoluante compatibile cu func]ionarea unit\]ii - activit\]i industriale nepoluante compatibile cu caracterul zonelor vecine

83

- spa]iile libere rezultate `n urma restrângerii activi\]ilor existente, vor fi conservate `n perfect\ stare, vor fi retehnologizate sau vor fi supuse unui proces de reconversie func]ional\ 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - activit\]ile actuale vor fi permise `n continuare cu condi]ia diminu\rii cu cel pu]in 50 % a polu\rii actuale `n termen de 3 ani. 3. Utiliz\ri interzise: - se interzice amplasarea locuin]elor, unit\]ilor de `nv\]\mânt [i orice alte servicii de interes general la o distan]\ mai mic\ de 50 m pentru locuin]e [i 100 m pentru celelalte construc]ii. 4. Interdic]ii temporare de construire: - nu s-au identificat 5. Interdic]ii permanente de construire: - nu s-au identificat C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) aliniament: - se impune retragerea cu minim 8,00m fa]\ de aliniamentul general b) fa]\ de punctele cardinale: - pentru obiectivele noi orientarea se va stabili prin studii de specialitate. 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - se vor asigura accese pentru interven]ii `n caz de incendiu [i pentru transport agabaritice [i grele, dimensionarea acestora realizându-se conform normelor de trafic greu (pentru unit\]ile organizate). Aceste accese nu trebuie s\ fie obstruc]ionate prin mobilier urban [i trebuie p\strate liber `n permanen]\. 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: - pentru zonele cu activit\]i industriale existente nu este prev\zut un procent maxim de ocupare al terenului; se propune utilizarea eficient\ a resurselor de teren r\mase • procentul maxim de ocupare: - maxim 30% • coeficientul maxim de utilizare a terenului: - maxim 0,10 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: - se va asigura un spa]iu de parcare pentru cel pu]in 10 autoturisme b) spa]ii verzi:

84

- se vor asigura aliniamente cu rol de protec]ie pentru zonele cu locuin]e (`n perimetrul propriu) cu o l\]ime de cel pu]in 30 m, acolo unde este posibil, iar pentru zonele neocupate de circula]ii, parcaje [i platforme func]ionale vor fi plantate cu un arbore la cel pu]in 200 mp, dar nu mai pu]in de 20 % din suprafa]a total\ a terenului - suprafe]ele libere din spa]iul de retragere fa]\ de aliniament vor fi plantate cu arbori `n propor]ie de minim 40%, formând de preferin]\ o perdea vegetal\ pe tot frontul incintei - orice parte a terenului incintei vizibil\ dintr-o circula]ie public\, inclusiv de pe calea ferat\, vor fi astfel amenajate `ncât s\ nu altereze aspectul general al localit\]ii c) `mprejmuiri: - `mprejmuirile spre strad\ vor fi transparente cu `n\l]imi de maxim 1,5 m, din care un soclu de 0,40 m, vor fi dublate de gard viu. ~n cazul necesit\]ii unei protec]ii suplimentare se recomand\ dublarea spre interior la o distan]\ de 4 m cu un al doilea gard cu o `n\l]ime de 2,2 m, `ntre cele dou\ garduri fiind planta]i arbori [i arbu[ti - por]ile de intrare vor fi retrase fa]\ de aliniament, pentru a permite sta]ionarea vehiculelor tehnice `nainte de admiterea lor `n incint\, pentru a nu incomoda circula]ia pe drumurile publice • ID4 - zon\ mixt\ de activit\]i productiv\, depozitare [i servicii comerciale A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - ocupat\ `n exclusivitate cu activit\]i industriale, depozite sau servicii specifice: S.C. SUT-LAFARJ S.A., S.C. REMAT S.A., S.C. CONSTRUCTORUL S.A., S.C. CEREALCOM S.A., REGIA DE EXPLOATARE A LEMNULUI, DEPOZIT EN-GROS, S.C. MOBIMIXT S.A., S.C. TRADUCTOARE S.R.L., DEPOZIT COMAT, SC LEGUME-FRUCTE SA, SC VINALCOOL SA, SC TRANSPORT MOLDOVA SA, moar\ [i depozite ale SC AGROCOMPLEX LUNCA [i SC LEGUME FRUCTE SA 2. Func]iuni complementare admise zonei: - toate categoriile de activi\]i specifice complementare acestor obiective industriale (ex.: - transport C.F. uzinal care asigur\ desf\[urarea activit\]ilor productive, aprovizionare, transport, echipare tehnic\, etc.). B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - `n exclusivitate unit\]i de produc]ie, depozitare [i servicii specifice - servicii c\tre I.M.M.-uri cu profil nepoluant - transporturi [i depozitare comercial\, servicii comerciale legate de transporturi [i depozitare - activit\]i industriale nepoluante compatibile cu func]ionarea unit\]ii - activit\]i industriale nepoluante compatibile cu caracterul zonelor vecine

85

- spa]iile libere rezultate `n urma restrângerii activi\]ilor existente, vor fi conservate `n perfect\ stare, vor fi retehnologizare, vor fi supuse unui proces de reconversie func]ional\, vor constitui rezerve de teren pentru viitoare investi]ii sau pentru unit\]i ce necesit\ schimbarea amplasamentului 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - activit\]ile actuale vor fi permise `n continuare cu condi]ia diminu\rii cu cel pu]in 50 % a polu\rii actuale `n termen de 3 ani 3. Utiliz\ri interzise: - se interzice amplasarea locuin]elor, unit\]ilor de `nv\]\mânt [i orice alte servicii de interes general la o distan]\ mai mic\ de 50 m pentru locuin]e [i 100 m pentru celelalte construc]ii 4. Interdic]ii temporare de construire: - `n zona de protec]ie C.F. pân\ la ob]inerea avizului din partea S.N.C.F.R. pentru subunit\]ile 41ID4 [i 42ID4 - `n zona marcat\ pân\ la rezolvarea tehnic\ a intersec]iei (a pasajului) prin P.U.Z. pentru subunitatea 41ID4 5. Interdic]ii permanente de construire: - `n zona de protec]ie a re]elei electrice de 20 kV (25 m - 12,5 m din ax) sunt interzise orice fel de construc]ie (subunitatea 46ID4) - `n zona de teren rezervat\ variantei de ocolire a municipiului Pa[cani sunt interzise orice fel de construc]ie (subunitatea 48ID4) C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) aliniament: - pentru unit\]ile noi se impune retragerea cu minim 8,00 m fa]\ de aliniamentul general (subunit\]ile 41ID4, 42ID4, 46ID4 [i 48ID4) b) fa]\ de punctele cardinale - pentru obiectivele noi orientarea se va stabili prin studii de specialitate 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - se vor asigura accese pentru interven]ii `n caz de incendiu [i pentru transport agabaritice [i grele, dimensionarea acestora realizându-se conform normelor de trafic greu (pentru unit\]ile organizate). Aceste accese nu trebuie s\ fie obstruc]ionate prin mobilier urban [i trebuie p\strate liber `n permanen]\. 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: - pentru zonele cu activit\]i industriale existente nu este prev\zut un procent maxim de ocupare al terenului; se propune utilizarea eficient\ a resurselor de teren r\mase. • procentul maxim de ocupare: - maxim 50% pentru subunit\]ile 41ID4 [i 42ID4 - maxim 20% pentru subunitatea 46ID4

86

- maxim 30% pentru subunit\]ile 48ID4, 53ID4 [i 54ID4 • coeficientul maxim de utilizare al terenului: - maxim 12 m3 / mpc pentru subunit\]ile 41ID4 [i 42ID4 - maxim 0,2 pentru subunitatea 46ID4 - maxim 0,3 pentru subunit\]ile 48ID4, 53ID4 [i 54ID4 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: - se vor asigura spa]ii de parcare `n func]ie de m\rimea unit\]ii [i de posibilit\]ile de realizare ale acestora astfel `ncât s\ fie asigurat câte un loc de parcare la fiecare 5 persoane b) spa]ii verzi: - se vor asigura aliniamente cu rol de protec]ie pentru zonele cu locuin]e (`n perimetrul propriu) cu o l\]ime de cel pu]in 30 m, acolo unde este posibil, iar pentru zonele neocupate de circula]ii, parcaje [i platforme func]ionale vor fi plantate cu un arbore la cel pu]in 200 mp, dar nu mai pu]in de 20 % din suprafa]a total\ a terenului - suprafe]ele libere din spa]iul de retragere fa]\ de aliniament vor fi plantate cu arbori `n propor]ie de minim 40%, formând de preferin]\ o perdea vegetal\ pe tot frontul incintei - orice parte a terenului incintei vibibil\ dintr-o circula]ie public\, inclusiv de pe calea ferat\, vor fi astfel amenajate `ncât s\ nu altereze aspectul general al localit\]ii c) `mprejmuiri: - `mprejmuirile spre strad\ vor fi transparente cu `n\l]imi de maxim 1,5 m, din care un soclu de 0,40 m, vor fi dublate de gard viu. ~n cazul necesit\]ii unei protec]ii suplimentare se recomand\ dublarea spre interior la o distan]\ de 4 m cu un al doilea gard cu o `n\l]ime de 2,2 m, `ntre cele dou\ garduri fiind planta]i arbori [i arbu[ti - por]ile de intrare vor fi retrase fa]\ de aliniament, pentru a permite sta]ionarea vehiculelor tehnice `nainte de admiterea lor `n incint\, pentru a nu incomoda circula]ia pe drumurile publice • ID5 - unit\]i industriale dispersate ce necesit\ schimbarea amplasamentului A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - ocupat\ `n exclusivitate cu unit\]i industriale izolate 2. Func]iuni complementare admise zonei: - nu s-au identificat B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - `n exclusivitate produc]ie, depozitare [i servicii specifice func]iei de baz\

87

- activit\]i industriale nepoluante compatibile cu caracterul zonelor vecine 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - activit\]ile actuale vor fi permise `n continuare cu condi]ia reorganiz\rii activit\]ilor astfel `ncât acestea s\ permit\ ca `n termen de 3 ani unit\]ile s\ fie regrupate pe alte amplasamente 3. Utiliz\ri interzise: - se interzic moderniz\rile, retehnologiz\rile [i orice fel de noi activit\]i care ar putea conduce la imposibilitatea mut\rii pe alte amplasamente rezervate 4. Interdic]ii temporare de construire: -nu s-au identificat 5. Interdic]ii permanente de construire: - sunt interzise orice fel de construc]ie `n cadrul perimetrelor actuale C. Condi]ii de amplasare [i conformare: - condi]iile de amplasare [i conformare se vor stabili `n baza documenta]iilor de urbanism (P.U.Z.) [i / sau a studiilor de specialitate Subunit\]i func]ionale: • GC1 - zona cimitirelor Localiz\ri: `n UTR-urile 6, 15 [i 58 • GC2 - zona construc]iilor [i amenaj\rilor izolate pentru gospod\rie comunal\ Localiz\ri: `n UTR-urile 47 [i 65 • AI - zona de activit\]i agroindustriale A.Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - ocupat\ `n exclusivitate cu unit\]i agricole: ferme zootehnice (`ngr\[\torie taurine - AEI, BABY BEEF), sec]ii de mecanizare (AGROMEC), sere, terenuri libere (r\chit\rie) [i alte unit\]i agricole (SC AGROSPIC, Centru pentru protec]ia plantelor, Centru de selec]ie [i reproducere a animalelor) - se preconizeaz\ ca acestea s\ p\streze actuala utilizare a terenului sau s\ aib\ loc conversii spre alte activit\]i mai pu]in poluante - nu se admite extinderea acestor suprafe]e - `n cazul `n care nu sunt `ndeplinite condi]iile de mai sus se propune ca `n timp aceste unit\]i s\-[i reduc\ suprafe]e de teren de]inute

88

2. Func]iuni complementare admise zonei: - toate func]iunile care asigur\ buna desf\[urare a activit\]ilor din zon\ (mic\ industrie, aprovizionare, transport, echipare tehnic\, etc.) B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - `n exclusivitate activit\]i agro-industriale nepoluante, compatibile cu func]ionarea respectivelor unit\]i [i compatibile cu caracterul zonelor vecine - servicii pentru agricultur\ cu profil nepoluant `n zonele existente sau pentru cele posibil a se `nfiin]a. - I.M.M. cu profil nepoluant 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - activit\]ile actuale vor fi permise `n continuare cu condi]ia diminu\rii cu cel pu]in 50 % a polu\rii actuale `n termen de 3 ani - conversia activit\]ilor actuale va fi pern\mis\ cu condi]ia s\ nu agraveze situa]ia polu\rii 3. Utiliz\ri interzise: - nu sunt permise extinderi, toate unit\]ile r\mân la suprafe]ele actuale - se interzice amplasarea locuin]elor, unit\]ilor de `nv\]\mânt [i orice alte servicii de interes general la o distan]\ mai mic\ de 300 m `n cazul fermelor de animale [i la o disten]\ mai mic\ de 50 m `n celelalte cazuri 4. Interdic]ii temporare de construire: - `n toate zonele instituite cu acest regim prin P.U.G.: - `n zona de protec]ie a re]elei electrice de 20 kV (25 m - 12,5 m din ax) - `n zona de protec]ie C.F. pân\ la ob]inerea avizului din partea S.N.C.F.R. - `n zona marcat\ pân\ la rezolvarea tehnic\ a intersec]iei (a pasajului) prin P.U.Z. 5. Interdic]ii permanente de construire: - `n zona de protec]ie a re]elei electrice de 20 kV (25 m - 12,5 m din ax) sunt interzise orice fel de construc]ie C. Condi]ii de amplasare [i conformare: - `n condi]iile apari]iei de noi unit\]i agricole sau prestatoare de servicii, `n perioada de valabilitate a P.U.G., toate condi]iile de amplasare [i conformare se vor stabili conform studiilor de fezabilitate elaborate pe baza normelor tehnice `n vigoare 1) Amplasare [i retrageri obligatorii: a) aliniament: - unit\]ile noi sau reconstruite se vor retrage de la aliniamentul existent la minim 8 m. 2. Asigurarea acceselor obligatorii:

89

- se vor asigura accese pentru interven]ii `n caz de incendiu [i pentru transport agabaritice [i grele, dimensionarea acestora realizându-se conform normelor de trafic greu (pentru unit\]ile organizate). Aceste accese nu trebuie s\ fie obstruc]ionate prin mobilier urban [i trebuie p\strate liber `n permanen]\ - se va asigura accesul `n incint\ numai din c\i de circula]ie publice - sta]ionarea pentru admiterea accesului `n incint\ se va asigura `n afara spa]iilor publice 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: - `n\l]imea cl\dirilor nu va dep\[i 12 m cu excep]ia co[urilor de fum [i a instala]iilor - pentru zonele cu activit\]i industriale existente nu este prev\zut un procent maxim de ocupare al terenului; se propune utilizarea eficient\ a resurselor de teren r\mase - procentul maxim de ocupare: - maxim 10% pentru subunit\]ile 47AI [i 48AI-2 - maxim 25% pentru subunitatea 43AI - maxim 43% pentru subunitatea 46AI - maxim 55% pentru subunitatea 57AI - maxim 67% pentru subunitatea 48AI-1 - coeficientul maxim de utilizare: - maxim 0,10 pentru subunit\]ile 47AI [i 48AI-2 - maxim 0,25 pentru subunitatea 43AI - maxim 0,43 pentru subunitatea 46AI - maxim 0,55 pentru subunitatea 57AI - maxim 0,67 pentru subunitatea 48AI-1 4. Condi]ii de echipare edilitar\: - toate cl\dirile vor fi racordate la re]elele publice de ap\ [i canalizare [i se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice, care provin din `ntre]inerea [i func]ionarea instala]iilor, din parcaje, circula]ii [i platforme exterioare 5. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: - se va asigura un spa]iu de parcare pentru cel pu]in 20 autoturisme pentru fiecare unitate b) spa]ii verzi: - se vor asigura aliniamente cu rol de protec]ie pentru zonele cu locuin]e (`n perimetrul propriu) cu o l\]ime de cel pu]in 30 m, acolo unde este posibil, iar pentru zonele neocupate de circula]ii, parcaje [i platforme func]ionale vor fi plantate cu un arbore la cel pu]in 200 mp, dar nu mai pu]in de 20 % din suprafa]a total\ a terenului - suprafe]ele libere din spa]iul de retragere fa]\ de aliniament vor fi plantate cu arbori `n propor]ie de minim 40%, formând de preferin]\ o perdea vegetal\ pe tot frontul incintei

90

- orice parte a terenului incintei vibibil\ dintr-o circula]ie public\, inclusiv de pe calea ferat\, vor fi astfel amenajate `ncât s\ nu altereze aspectul general al localit\]ii c) `mprejmuiri: - `mprejmuirile spre strad\ vor fi transparente cu `n\l]imi de maxim 1,5 m, din care un soclu de 0,40 m, vor fi dublate de gard viu. ~n cazul necesit\]ii unei protec]ii suplimentare se recomand\ dublarea spre interior la o distan]\ de 4 m cu un al doilea gard cu o `n\l]ime de 2,2 m, `ntre cele dou\ garduri fiind planta]i arbori [i arbu[ti - por]ile de intrare vor fi retrase fa]\ de aliniament, pentru a permite sta]ionarea vehiculelor tehnice `nainte de admiterea lor `n incint\, pentru a nu incomoda circula]ia pe drumurile publice • SPP - zona spa]iilor plantate publice A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - spa]ii plantate pentru loisir (parc dendrologic) [i terenuri libere 2. Func]iuni complementare admise zonei: - dot\ri de agrement [i de loisire B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - sunt admise numai func]iuni de spa]ii plantate publice: . spa]ii plantate organizate . circula]ii pietonale, din care unele ocazional carosabile pentru `ntre]inerea spa]iilor plantate . mobilier urban, amenaj\ri pentru joc, odihn\ [i altele care nu contravin cu func]ia dominant\ (mobilier urban) 2. Utiliz\ri permise cu condi]ion\ri: - orice interven]ie necesit\ documenta]ii specifice aprobate de oraganele competente `n conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 [i cu normele de protec]ie stabilite pe plan local. - se admite utilizarea pentru agrement cu condi]ia ca pentru dimensionarea [i configurarea spa]iilor libere f\r\ vegeta]ie `nalt\ s\ nu fie diminuat efectul de ameliorare a climatului local. 3. Utiliz\ri interzise: - nu se admite nici un fel de interven]ie care s\ deprecieze caracterul zonei protejate. - se interzic orice fel de amenaj\ri care s\ atrag\ locuitorii `n spa]iile de protec]ie pentru infrastructura tehnic\, reprerzentate de circula]ii majore [i re]ele de transport a energiei [i gazelor. - orice func]iuni cl\diri [i amenaj\ri care produc diminuarea valorii peisagistice [i ecologice [i deci, a atractivit\]ii zonei, prin agresarea peisajului, prin provocarea de intense aglomer\ri, polu\ri [i circula]ii, prin diminuarea vegeta]iei [i distrugerea habitatului faunei locale [i contravin normelor de protec]ie stabilite pe plan local.

91

4. Interdic]ii temporare de construire: - pân\ la realizarea unui PUZ `n subunitatea 38SPP 5. Interdic]ii permanente de construire: - `n zona de protec]ie a cimitirului `n subunitatea 38SPP C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) fa]\ de punctele cardinale: - confom studiilor de specialitate avizate. b) fa]\ de drumuri publice: - se vor respecta zonele de protec]ie a drumurilor; - perdelele de protec]ie pot fi amplasate `n zona de protec]ie a drumurilor. c) fa]\ de aliniament: - confom studiilor de specialitate avizate. d) `n interiorul parcelei: - cu respectarea distan]elor minime necesare `n caz de incendiu. 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - pentru amenj\rile de spa]ii verzi se asigur\ accese pietonale. 3. Forma [i dimensiunea terenului [i construc]iilor: a) parcelarea: - confom studiilor de specialitate avizate. b) `n\l]imea construc]iilor: - `n cazul `n care se prev\d [i construc]ii, acestea vor respecta caracterul zonei. c) aspectul exterior al construc]iilor: - solu]ii care s\ nu deprecieze valoarea peisajului. d) procentul de ocupare al terenului: - 20% alei, drumuri, parcaje, 20% loisir [i 60% pentru spa]ii verzi. 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: - conform studiilor de specialitate b) spa]ii verzi: - pentru construc]ii [i amenaj\ri sportive [i de agrement minim 30% din suprafa]a total\ a terenului. c) `mprejmuiri:

92

- aspectul exterior al `mprejmuirilor nu trebuie s\ intre `n contradic]ie cu aspectul general al zonei, pentru a nu deprecia valorile acceptate ale urbanismului • SPS - zona amenaj\rilor sportive A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - amenaj\ri sportive (stadion) 2. Func]iuni complementare admise zonei: - amenaj\ri sportive, dot\ri de agrement [i de loisir. B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - sunt admise construc]ii [i amenaj\ri pentru practicarea sportului [i pentru competi]ii sportive `n spa]ii acoperite [i descoperite cu facilit\]ile necesare pentru sportivi [i spectatori conform normelor specifice. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ion\ri: - se admite utilizarea pentru agrement cu condi]ia ca pentru dimensionarea [i configurarea spa]iilor libere f\r\ vegeta]ie `nalt\ s\ nu fie diminuat efectul de ameliorare a climatului local. 3. Utiliz\ri interzise: - se interzic orice fel de amenaj\ri care s\ atrag\ locuitorii `n spa]iile de protec]ie pentru infrastructura tehnic\, reprezentate de circula]ii majore [i re]ele de transport a energiei [i gazelor. - sunt interzise orice fel de construc]ie cu excep]ia celor cu caracter sportiv [i de agrement 4. Interdic]ii temporare de construire: - pân\ la realizarea unui PUZ `n subunitatea 39SPS 5. Interdic]ii permanente de construire: - `n zona de protec]ie a sta]iei de transformare C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) amplasament: - `n imediata apropiere a stadionului b) fa]\ de punctele cardinale: - terenul de sport se orienteaz\ cu axa longitudinal\ pe direc]ia nord - sud, cu abatere de maxim 15 grade spre vest sau est. c) fa]\ de aliniament:

93

- `n cazul construc]iilor sportive [i amenaj\rilor pentru sport retragerea fa]\ de aliniament se poate face din ra]iuni func]ionale sau pentru protejarea contra zgomotelor [i nocivit\]ilor. d) `n interiorul parcelei: - cu respectarea distan]elor minime necesare `n caz de incendiu. 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - pentru construc]iile [i amenj\rile pentru sport se asigur\ accese carosabile [i pietonale. 3. Forma [i dimensiunea terenului [i construc]iilor: a) parcelarea: - confom studiilor de specialitate avizate. b) `n\l]imea construc]iilor: - maxim P+2E pentru subunitatea 38SPS - maxim P+1E pentru subunitatea 39SPS c) aspectul exterior al construc]iilor: - solu]ii care s\ nu deprecieze valoarea peisajului. d) procentul de ocupare al terenului: - maxim 50% e) coeficientul maxim de utilizare a terenului: - maxim 1,5 pentru subunitatea 38SPS - maxim 1,0 pentru subunitatea 39SPS 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: - pentru construc]ii [i amenaj\ri sportive se prevede un loc de parcare la 5 - 20 locuri. b) spa]ii verzi: - pentru construc]ii [i amenaj\ri sportive minim 30% din suprafa]a total\ a terenului. c) `mprejmuiri: - aspectul exterior al `mprejmuirilor nu trebuie s\ intre `n contradic]ie cu aspectul general al zonei, pentru a nu deprecia valorile acceptate ale urbanismului. • SPL - zona spa]iilor plantate pentru loisir A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - spa]ii plantate pentru loisire, terenuri libere (foste albii ale Siretului) 2. Func]iuni complementare admise zonei: - dot\ri de agrement [i de loisire

94

B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - sunt admise numai func]iuni de spa]ii plantate publice: . spa]ii plantate . circula]ii pietonale, din care unele ocazional carosabile pentru `ntre]inerea spa]iilor plantate . mobilier urban, amenaj\ri pentru joc [i odihn\ . restaurat, tererase, pontoane. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ion\ri: - orice interven]ie necesit\ documenta]ii specifice aprobate de oraganele competente `n conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 [i cu normele de protec]ie stabilite pe plan local. - se admite utilizarea pentru agrement cu condi]ia ca pentru dimensionarea [i configurarea spa]iilor libere f\r\ vegeta]ie `nalt\ s\ nu fie diminuat efectul de ameliorare a climatului local. 3. Utiliz\ri interzise: - nu se admite nici un fel de interven]ie care s\ deprecieze caracterul zonei protejate. - orice func]iuni (cl\diri [i amenaj\ri) care produc diminuarea valorii peisagistice [i ecologice [i deci, a atractivit\]ii zonei, prin agresarea peisajului, prin provocarea de intense aglomer\ri, polu\ri [i circula]ii, prin diminuarea vegeta]iei [i distrugerea habitatului faunei locale [i contravin normelor de protec]ie stabilite pe plan local. 4. Interdic]ii temporare de construire: - nu este cazul. 5. Interdic]ii permanente de construire: - sunt interzise orice fel de afect\ri a planta]iilor [i p\durilor de protec]ie a apei, a malurilor, a versan]ilor cu risc de alunecare [i a solului - sunt interzise orice fel de construc]ii [i amenaj\ri `n zona de protec]ie a re]elelor electrice de 20 [i 110 kv C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) fa]\ de punctele cardinale: - confom studiilor de specialitate avizate. b) fa]\ de ape: - pân\ la limita zonei de protec]ie `n cazul construc]iilor [i amenaj\rilor sportive. - confom studiilor de specialitate avizate. c) fa]\ de aliniament: - retragerea fa]\ de aliniament se poate face din ra]iuni func]ionale sau pentru protejarea contra zgomotelor [i nocivit\]ilor

95

- se impune retaragerea cu 6,00m fa]\ de aliniamentul general `n subunitatea 37SPL d) `n interiorul parcelei: - cu respectarea distan]elor minime necesare `n caz de incendiu. 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - pentru construc]iile [i amenj\rile sportive se asigur\ accese carosabile [i pietonale. 3. Forma [i dimensiunea terenului [i construc]iilor: a) parcelarea: - confom studiilor de specialitate avizate b) `n\l]imea construc]iilor: - `n cazul `n care se prev\d [i construc]ii, acestea vor respecta caracterul zonei. c) aspectul exterior al construc]iilor: - solu]ii care s\ nu deprecieze valoarea peisajului. d) procentul de ocupare al terenului: - maxim 10% pentru subunit\]ile 2SPL [i 37SPL - maxim 15% pentru subunitatea 28SPL e) coeficientul de utilizarea al terenului: - maxim 0,1 pentru subunitatea 37SPL - maxim 0,2 pentru subunitatea 2SPL - maxim 0,3 pentru subunitatea 28SPL 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: - pentru construc]ii [i amenaj\ri sportive se prevede un loc de parcare la 5 - 20 locuri. b) `mprejmuiri: - aspectul exterior al `mprejmuirilor nu trebuie s\ intre `n contradic]ie cu aspectul general al zonei, pentru a nu deprecia valorile acceptate ale urbanismului. • SPV - zona spa]iilor plantate pentru protec]ia versan]ilor A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - versan]i cu risc la alunecare 2. Func]iuni complementare admise zonei: - spa]ii verzi plantate B. Utilizarea func]ional\:

96

1. Utiliz\ri permise: - spa]ii verzi organizate, locuri de joac\ pentru copii [i altele care nu contravin cu func]ia dominant\ (mobilier urban). 2. Utiliz\ri permise cu condi]ion\ri: - orice interven]ie necesit\ documenta]ii specifice aprobate de oraganele competente `n conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 [i cu normele de protec]ie stabilite pe plan local. 3. Utiliz\ri interzise: - se interzic orice fel de construc]ii de locuin]e [i alte amenaj\ri care s\ atrag\ locuitorii `n spa]iile de protec]ie pentru infrastructura tehnic\, reprezentate de circula]ii majore [i re]ele de transport a energiei [i gazelor. 4. Interdic]ii temporare de construire: - sunt interzise orice fel de construc]ii sau amenaj\ri pân\ la consolidarea versan]ilor prin `mp\durire 5. Interdic]ii permanente de construire: - `n zona de protec]ie a cimitirului (subunit\]ile 15SPV [i 17SPV) [i `n zona de protec]ie a re]elelor electrice de 20 kv (subunitatea 17SPV) - sunt interzise orice fel de afect\ri a planta]iilor [i p\durilor de protec]ie a versan]ilor cu risc de alunecare [i a solului. • GC1 - zona cimitirelor A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia predominant\ a zonei: - gospod\rie comunal\: cimitir 2. Func]ii complementare admise zonei: - func]ia de cult cimitirelor: biseric\ - func]ia de spa]iu verde `n zona de protec]ie a cimitirului B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - conform func]iei specifice: construc]ii de cult - planta]ii de aliniament cu arbori `nal]i cu rol de perdea de protec]ie 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - nu s-au identificat 3. Utiliz\ri interzise: - orice fel de construc]ii [i amenaj\ri cu excep]ia celor permise - pentru incintele situate `n zonele reziden]iale se interzic orice fel de activit\]i care prezint\ riscuri tehnologice [i produc poluare prin natura activit\]ii, sau prin transporturile pe care le genereaz\.

97

4. Interdic]ii temporare de construire: - `n zonele marcate pentru P.U.Z. (GC 58) 5. Interdic]ii permanente de construire: - `n raport cu zona func]ional\: orice fel de construc]ie [i amenaj\ri cu excep]ia lucr\rilor de utilitate public\ pentru care au fost rezervate terenurile C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) amplasament: - pentru construc]ii de cult (biserici, catedrale): `n incinta sau `n vecin\tatea monumsentelor istorice sau `n vecin\tatea altor l\ca[e de cult existente - pentru cimitire: la marginea localit\]ii (se accept\ asocierea cimitit-biseric\ `n acest caz) b) fa]\ de punctele cardinale: - pentru construc]iile de cult asociate cimitirelor, orientarea este dat\ de specificul cultului. c) fa]\ de drumurile publice: - amlasarea este permis\ cu respectarea zonei de protec]ie a drumurilor 2. Alte condi]ii de amplasare [i conformare: - orice alte condi]ii de amplasare [i conformare se stabilesc `n baza documenta]iei de urbanism (P.U.Z.) [i / sau a unor studii de specialitate. 3. Condi]ii de echipare edilitar\: - se vor asigura puncte de ap\ din re]eaua public\, se va asigura un punct sanitar, se va asigura un spa]iu de depozitare a florilor ofilite [i a altor de[euri, se va asigura colectarea [i evacuarea rapid\ `n re]eaua public\ de canalizare a apelor meteorice. 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) Spa]ii verzi: - se vor asigura aliniamente cu rol de protec]ie pentru zonele cu locuin]e (`n perimetrul propriu) cu o l\]ime de cel pu]in 50 m, acolo unde este posibil, iar pentru zonele neocupate de circula]ii, parcaje [i alte construc]ii vor fi plantate cu un arbore la cel pu]in 200 mp, dar nu mai pu]in de 10 % din suprafa]a total\ a terenului. - suprafe]ele libere din spa]iul de retragere fa]\ de aliniament vor fi plantate cu arbori `n propor]ie de minim 40%, formând de preferin]\ o perdea vegetal\ pe tot frontul incintei. - se vor asigura planta]ii `nalte la marginea aleilor principale [i la limita exterioar\ a incintei. b) `mprejmuiri:

98

- `mprejmuirile spre strad\ vor fi opace sau semiopace, vor fi tratate arhitectural `n mod discret potrivit func]iunii, având `n\l]imi de maxim 1,5 m. - por]ile de intrare vor fi retrase fa]\ de aliniament, pentru a permite sta]ionarea vehiculelor `nainte de admiterea lor `n incint\, pentru a nu incomoda circula]ia pe drumurile publice. • GC2 - zona construc]iilor [i amenaj\rilor izolate pentru gospod\rie comunal\ A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia predominant\ a zonei: - unit\]i de gospod\rie comunal\: G.I.G.C.L. 2. Func]ii complementare admise zonei: - toate categoriile de lucr\ri specifice acestor obiective de utilitate public\ cuprinse `n documenta]iile de urbanism [i amenajarea teritoriului aprobate `n condi]iile legii. B. Utilizare func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - instala]ii, construc]ii [i depozite necesare func]ion\rii serviciilor de distribu]ie gaze naturale. - servicii publice [i de interes general compatibile cu func]ionarea serviciilor de mai sus. - lucr\ri de terasamente necesare func]ional [i de amenajare a c\ilor de circula]ii. - lucr\ri de terasamente [i planta]ii necesare amelior\rii aspectului peisagistic. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - conform studiilor de specialitate. 3. Utiliz\ri interzise: - sunt interzise orice fel de construc]ii [i amenaj\ri, cu excep]ia lucr\rilor de utilitate public\ pentru care au fost rezervate terenurile. 4. Zonele de protec]ie instituite: - se instituie zona de protec]ie fa]\ de albiile minore ale apelor - 30 m C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) fa]\ de aliniament: - se impune retragerea cu 8,00m fa]\ de aliniamentul general stabilit b) fa]\ de ape: - `n a[a fel `ncât s\ nu polueze pânza de ap\ freatic\ subteran\ sau de suprafa]\ [i la o distan]\ de minim 30 m fa]\ de albia minor\

99

2. Alte condi]ii de amplasare [i conformare: a) asigurarea acceselor obligatorii: - se vor asigura accese pentru interven]ii `n caz de incendiu dimensionarea acestora realizându-se conform normelor [i legisla]iei `n vigoare. Aceste accese nu trebuie s\ fie obstruc]ionate prin mobilier urban [i trebuie p\strate liber `n permanen]\. b) spa]ii verzi: - se vor asigura aliniamente cu rol de protec]ie pentru zonele cu locuin]e (`n perimetrul propriu) cu o l\]ime de cel pu]in 30 m, acolo unde este posibil, iar pentru zonele neocupate de circula]ii, parcaje [i platforme func]ionale vor fi plantate cu un arbore la cel pu]in 200 mp, dar nu mai pu]in de 20 % din suprafa]a total\ a terenului. c) `mprejmuiri: - `mprejmuirile spre strad\ vor fi transparente cu `n\l]imi de maxim 1,5 m, din care un soclu de 0,40 m, vor fi dublate de gard viu. d) orice alte condi]ii de amplasare [i conformare se stabilesc `n baza documenta]iei de urbanism (P.U.Z.) [i / sau a unor studii de specialitate. 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: - se propune utilizarea eficient\ a resurselor de terenuri neocupate din cadrul subunit\]ii - regimul maxim de `n\l]ime: P+1E - procentul maxim de ocupare: 10% - coeficientul maxim de utilizare: 0,2 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) Spa]ii verzi: - se vor asigura aliniamente cu rol de protec]ie pentru zonele cu locuin]e (`n perimetrul propriu) cu o l\]ime de cel pu]in 50 m, acolo unde este posibil, iar pentru zonele neocupate de circula]ii, parcaje [i alte construc]ii vor fi plantate cu un arbore la cel pu]in 200 mp, dar nu mai pu]in de 10 % din suprafa]a total\ a terenului. - suprafe]ele libere din spa]iul de retragere fa]\ de aliniament vor fi plantate cu arbori `n propor]ie de minim 40%, formând de preferin]\ o perdea vegetal\ pe tot frontul incintei. - se vor asigura planta]ii `nalte la marginea aleilor principale [i la limita exterioar\ a incintei. b) `mprejmuiri: - `mprejmuirile spre strad\ vor fi opace sau semiopace, vor fi tratate arhitectural `n mod discret potrivit func]iunii, având `n\l]imi de maxim 1,5 m. - por]ile de intrare vor fi retrase fa]\ de aliniament, pentru a permite sta]ionarea vehiculelor `nainte de admiterea lor `n incint\, pentru a nu incomoda circula]ia pe drumurile publice.

100

• GC2 - zona amenaj\rilor izolate pentru gospod\rie comunal\ A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia predominant\ a zonei: - gospod\rie comunal\ (platform\ de depozitare gunoi) 2. Func]ii complementare admise zonei: - spa]iu verde, perdele de protec]ie B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - conform cu func]ia specific\ 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - nu s-au identificat 3. Utiliz\ri interzise: - nu s-au identificat 4. Interdic]ii temporare de construire: - nu s-au identificat 5. Interdic]ii permanente de construire: • `n raport cu zona func]ional\: - orice fel de construc]ie [i amenaj\ri cu excep]ia lucr\rilor de utilitate public\ pentru care au fost rezervate terenurile. C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) amplasament: - la o distan]\ de cel pu]in 1000 m fa]\ de intravilan; b) fa]\ de drumurile publice: - amplasarea este permis\ cu respectarea zonelor de protec]ie a drumurilor c) fa]\ de ape: - `n a[a fel `ncât s\ nu polueze pânza de ap\ freatic\ subteran\ sau de suprafa]\ [i la o distan]\ de minim 30 m fa]\ de albia minor\; 2. Alte condi]ii de amplasare [i conformare: - orice alte condi]ii de amplasare [i conformare se stabilesc `n baza documenta]iei de urbanism (P.U.Z.) [i / sau a unor studii de specialitate. 3. Spa]ii verzi, `mprejmuiri a) spa]ii verzi:

101

- se vor asigura aliniamente cu rol de protec]ie (`n perimetrul propriu) cu o l\]ime de cel pu]in 50 m b) `mprejmuiri: - `mprejmuirile spre strad\ vor fi opace sau semiopace, vor fi tratate arhitectural `n mod discret potrivit func]iunii, având `n\l]imi de maxim 1,5 m. Subunit\]i func]ionale: • S - zona unit\]ilor cu destina]ie special\ din intravilan Localiz\ri: `n UTR-ul 43 [i 59 • TEF - zona transporturilor de cale ferat\ A. Prescrip]ii generale func]ionale: 1. Func]ia predominant\ a zonei: - zona transporturilor pe cale ferat\, unit\]i de deservire a transporturilor pe calea ferat\ 2. Func]ii complementare admise zonei: - servicii care asigur\ desf\[urarea activit\]ilor de transport pe calea ferat\ (aprovizionare, depozitare, echipare tehnic\, etc.) B. Utilizare func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - toate categoriile de lucr\ri specifice acestor obiective de utilitate public\ cuprinse `n documenta]iile de urbanism [i amenajarea teritoriului aprobate `n condi]iile legii: - instala]ii, construc]ii [i depozite necesare func]ion\rii serviciilor de transport feroviar. - servicii publice [i de interes general compatibile cu func]ionarea serviciilor feroviare. - lucr\ri de terasamente necesare func]ional [i de amenajare a c\ilor de circula]ii. - lucr\ri de terasamente [i planta]ii necesare amelior\rii aspectului peisagistic. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - conform studiilor de specialitate. 3. Utiliz\ri interzise: - sunt interzise orice fel de construc]ii [i amenaj\ri, cu excep]ia lucr\rilor de utilitate public\ pentru care au fost rezervate terenurile. 4. Zonele de protec]ie instituite: - se instituie zona de protec]ie C.F. (100 m de la limita zonei cadastrale CF) C. Condi]ii de amplasare [i conformare:

102

1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) aliniament: - conform studiilor de specialitate b) fa]\ de punctele cardinale: - pentru obiectivele noi orientarea se va stabili prin studii de specialitate. 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - se vor asigura accese pentru interven]ii `n caz de incendiu [i pentru transport agabaritice [i grele, dimensionarea acestora realizându-se conform normelor de trafic greu (pentru unit\]ile organizate). Aceste accese nu trebuie s\ fie obstruc]ionate prin mobilier urban [i trebuie p\strate liber `n permanen]\. 3. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: - pentru zonele cu activit\]i industriale existente nu este prev\zut un procent maxim de ocupare al terenului; se propune utilizarea eficient\ a resurselor de teren 4. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) parcaje: - se va asigura un spa]iu de parcare pentru cel pu]in 100 autoturisme. b) spa]ii verzi: - se vor asigura aliniamente cu rol de protec]ie pentru zonele cu locuin]e (`n perimetrul propriu) cu o l\]ime de cel pu]in 30 m, acolo unde este posibil, iar pentru zonele neocupate de circula]ii, parcaje [i platforme func]ionale vor fi plantate cu un arbore la cel pu]in 200 mp, dar nu mai pu]in de 20 % din suprafa]a total\ a terenului. - suprafe]ele libere din spa]iul de retragere fa]\ de aliniament vor fi plantate cu arbori `n propor]ie de minim 40%, formând de preferin]\ o perdea vegetal\ pe tot frontul incintei. - orice parte a terenului incintei vizibil\ dintr-o circula]ie public\, inclusiv de pe calea ferat\, vor fi astfel amenajate `ncât s\ nu altereze aspectul general al localit\]ii. c) `mprejmuiri: - `mprejmuirile spre strad\ vor fi transparente cu `n\l]imi de maxim 1,5 m, din care un soclu de 0,40 m, vor fi dublate de gard viu. ~n cazul necesit\]ii unei protec]ii suplimentare se recomand\ dublarea spre interior la o distan]\ de 4 m cu un al doilea gard cu o `n\l]ime de 2,2 m, `ntre cele dou\ garduri fiind planta]i arbori [i arbu[ti. - por]ile de intrare vor fi retrase fa]\ de aliniament, pentru a permite sta]ionarea vehiculelor tehnice `nainte de admiterea lor `n incint\, pentru a nu incomoda circula]ia pe drumurile publice • TED - zona de deservire tehnico-edilitar\ A. Prescrip]ii generale func]ionale: 1. Caracterul zonei:

103

- subzon\ re]ele tehnico-edilitare: sta]ie de transformare, sta]ie de reglare presiune gaze, sta]ie de epurare, pu]uri captare ap\ B. Utilizare func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - toate categoriile de lucr\ri specifice acestor obiective de utilitate public\ cuprinse `n documenta]iile de urbanism [i amenajarea teritoriului aprobate `n condi]iile legii - instala]ii, construc]ii [i depozite necesare func]ion\rii serviciilor de distribu]ie gaze naturale - servicii publice [i de interes general compatibile cu func]ionarea serviciilor de mai sus - lucr\ri de terasamente necesare func]ional [i de amenajare a c\ilor de circula]ii - lucr\ri de terasamente [i planta]ii necesare amelior\rii aspectului peisagistic 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - conform studiilor de specialitate 3. Utiliz\ri interzise: - sunt interzise orice fel de construc]ii [i amenaj\ri, cu excep]ia lucr\rilor de utilitate public\ pentru care au fost rezervate terenurile 4. Zonele de protec]ie instituite: - l\]imea zonei str\zilor, `n care se cuprind trotuarele [i suprafe]ele de teren necesare amplas\rii lucr\rilor anexe (rigole, spa]ii verzi, semnalizare rutier\, iluminat [i re]ele publice) se stabile[te prin documenta]iile de urbanism [i regulamentele aferente, `n concordan]\ cu caracteristicile traficului actual [i de perspectiv\. - re]elele electrice de medie [i `nalt\ tensiune (20 kV, 110 kV) au zon\ de protec]ie de 25 m [i respectiv 50 m; - pentru aliment\rile cu ap\ [i alte echip\ri zona de protec]ie se instituie a[a cum se stabile[te `n studiile de specialitate. - se instituie zona de protec]ie a sta]iei de reglare presiune gaze naturale - se instituie zona de protec]ie sanitar\ a sta]iei de epurare C. Condi]ii de conformare: a) asigurarea acceselor obligatorii: - se vor asigura accese pentru interven]ii `n caz de incendiu dimensionarea acestora realizându-se conform normelor [i legisla]iei `n vigoare. Aceste accese nu trebuie s\ fie obstruc]ionate prin mobilier urban [i trebuie p\strate liber `n permanen]\. b) spa]ii verzi: - conform studiilor de specialitate c) `mprejmuiri:

104

- `mprejmuirile spre strad\ vor fi transparente cu `n\l]imi de maxim 1,50 m, din care un soclu de 0,40 m, vor fi dublate de gard viu • TEA - zona de administrare tehnico-edilitar\ A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia predominant\ a zonei: - unit\]i de gospod\rie comunal\: REGIA AUTONOM| DE GOSPOD|RIE COMUNAL| LOCATIV|, REGIA JUDE}EAN| AP|CANAL - filiala Pa[cani. 2. Func]ii complementare admise zonei: - servicii care asigur\ desf\[urarea activit\]ilor de baz\ (transport, aprovizionare, depozitare, echipare tehnic\, etc.) B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - instala]ii, construc]ii [i depozite necesare func]ion\rii serviciilor de distribu]ie gaze naturale - servicii publice [i de interes general compatibile cu func]ionarea serviciilor de mai sus - lucr\ri de terasamente necesare func]ional [i de amenajare a c\ilor de circula]ii - lucr\ri de terasamente [i planta]ii necesare amelior\rii aspectului peisagistic 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - conform studiilor de specialitate 3. Utiliz\ri interzise: - sunt interzise orice fel de construc]ii [i amenaj\ri, cu excep]ia lucr\rilor de utilitate public\ pentru care au fost rezervate terenurile - pentru incintele situate `n zonele reziden]iale se interzic orice fel de activit\]i care prezint\ riscuri tehnologice [i produc poluare prin natura activit\]ii, sau prin transporturile pe care le genereaz\. 4. Interdic]ii temporare de construire: - `n zonele marcate pentru P.U.Z. 5. Interdic]ii permanente de construire: • `n raport cu alte zone - `n zona de protec]ie a re]elelor electrice de 100 kv (culoar de 50m) • `n raport cu zona func]ional\ - orice fel de construc]ie [i amenaj\ri cu excep]ia lucr\rilor de utilitate public\ pentru care au fost rezervate terenurile C. Condi]ii de amplasare [i conformare:

105

1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) aliniament: - se impune retragerea cu 8,00 m fa]\ de aliniamentul general b) fa]\ de punctele cardinale: - pentru construc]iile de cult asociate cimitirelor, orientarea este dat\ de specificul cultului. 2. Alte condi]ii de amplasare [i conformare: - orice alte condi]ii de amplasare [i conformare se stabilesc `n baza documenta]iei de urbanism (P.U.Z.) [i / sau a unor studii de specialitate 3. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) spa]ii verzi: - se vor asigura aliniamente cu rol de protec]ie pentru zonele cu locuin]e (`n perimetrul propriu) cu o l\]ime de cel pu]in 50 m, acolo unde este posibil, iar pentru zonele neocupate de circula]ii, parcaje [i alte construc]ii vor fi plantate cu un arbore la cel pu]in 200 mp, dar nu mai pu]in de 10 % din suprafa]a total\ a terenului. - suprafe]ele libere din spa]iul de retragere fa]\ de aliniament vor fi plantate cu arbori `n propor]ie de minim 40%, formând de preferin]\ o perdea vegetal\ pe tot frontul incintei. b) `mprejmuiri: - `mprejmuirile spre strad\ vor fi opace sau semiopace, vor fi tratate arhitectural `n mod discret potrivit func]iunii, având `n\l]imi de maxim 1,5 m. - por]ile de intrare vor fi retrase fa]\ de aliniament, pentru a permite sta]ionarea vehiculelor `nainte de admiterea lor `n incint\, pentru a nu incomoda circula]ia pe drumurile publice • S - zona unit\]ilor cu destina]ie special\ din intravilan A. Prescrip]ii generale: 1. Func]ia dominant\ a zonei: - zon\ cu unit\]i cu destina]ie special\: unitate de poli]ie [i jandarmerie, unitate de protec]ie civil\ [i paz\ contra incendiilor. 2. Func]iuni complementare admise zonei: - conform legilor `n vigoare B. Utilizare func]ional\: Eliberarea autoriza]iilor de construire se face cu respectarea normelor specifice [i cu avizele ministerelor tutelare conform legilor `n vigoare:

106

- se vor elibera autoriza]ii de construire `n vecin\tatea obiectivelor speciale situate `n intravilan, pe parcele limitrofe, precum [i pe cele situate de cealalt\ parte a str\zilor `nvecinate cu incinta acestora, numai dup\ ob]inerea avizului de la Statul Major General, Ministerul de Interne [i Serviciul Român de Informa]ii, dac\ acesta nu a fost ob]inut `n situa]iile anterioare. Fac excep]ie de la prevederile anterioare urm\toarele tipuri de lucr\ri: - lucr\ri de reparare protejare, restaurare, conservare a cl\dirilor de orice fel - lucr\ri de reparare a c\ilor de comunica]ie, dot\ri tehnico-edilitare subterane [i aeriene, `mprejmuiri [i mobilier urban, amenaj\ri spa]ii verzi, parcuri, pie]e [i celelalte lucr\ri de amenajare a spa]iilor publice C. Condi]ii de amplasare [i conformare: - aceste condi]ii se stabilesc conform normelor specifice ministerelor tutelare `n baza legilor `n vigoare. VIII. Zonificarea func]ional\ a localit\]ilor apar]in\toare municipiului Pa[cani - Bl\ge[ti, Bo[teniSodomeni, Gâ[te[ti [i Lunca Zone [i subzone func]ionale Zonele func]ionale ale localit\]ilor teritoriului administrativ Pa[cani sunt puse `n eviden]\ `n plan[ele de "Reglement\ri" [i sunt urm\toarele: L - zona pentru locuin]e alc\tuit\ din: subzona reziden]ial\ cu locuin]e la care se adaug\ func]ia agricol\ exercitat\ pe loturile gospod\riilor, anexele pentru cre[terea animalelor `n sistem gospod\resc, serviciile, me[te[ugurile etc. de pe lâng\ gospod\rii sau incluse zonei. Localizare: `n toate localit\]ile comunei. IS - zona pentru institu]ii [i servicii care cuprinde: - construc]ii pentru `nv\]\mânt: `n toate localit\]ile; - construc]ii pentru s\n\tate: puncte sanitare `n toate localit\]ile; - construc]ii pentru cultur\: `n toate localit\]ile; - construc]ii de cult: `n toate localit\]ile; ID - zona pentru unit\]i industriale [i depozitare Localizare: Bl\ge[ti [i Lunca. A - zona pentru unit\]i agricole (inclusiv mecanizarea agriculturii) Localizare: Bl\ge[ti, Gâ[te[ti [i Lunca. SP - zona pentru spa]ii plantate Localizare: `n toate localit\]ile GC - zona pentru gospod\rie comunal\

107

Localizare: cimitir [i platforme de gunoi `n toate localit\]ile comunei TE - zona pentru echipare edilitar\ - construc]ii aferente lucr\rilor tehnico-edilitare: . sta]ie reglare gaze: localitatea Sodomeni; . c\min vizitare [i bazine de ap\: localitatea Gâ[te[ti; . sta]ie pompare ap\: localitatea Bl\ge[ti - re]ea electric\ de transport [i distribu]ie: `n toate localit\]ile comunei; - re]ea telefonic\: `n toate localit\]ile; - re]ea de alimentare cu gaze naturale: `n localitatea Bo[teni-Sodomeni; - re]ea de drumuri: . variant\ ocolitoare pentru DN 28A `n localitatea Bl\ge[ti; . asfalt\ri, `mpietruiri [i balast\ri ale tuturor drumurilor principale [i ulterior ale celor secundare. IX. Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilanul localit\]ilor apar]in\toare L - Zona pentru locuin]e A. Prescrip]ii generale 1. Tipuri de subzone func]ionale - subzona predominant reziden]ial\ cu cl\diri de tip rural; - subzona de activit\]i complementare admise. Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. 2. Func]ia dominant\ a zonei - predominant reziden]ial\ cu cl\diri de tip rural. Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. 3. Func]iuni complementare admise zonei - func]ia agricol\ exercitat\ pe loturile agricole sau terenurile agricole cuprinse `n intravilan, cre[terea `n sistem gospod\resc a animalelor, microferme, etc, care nu afecteaz\ func]ia dominant\. - comer], servicii, me[te[uguri, etc, care nu afecteaz\ func]ia dominant\. Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. B. Utilizarea func]ional\

108

1. Utiliz\ri permise - construc]ii de locuin]e [i anexe gospod\re[ti. Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii - comer], servicii, activit\]i agricole, etc, care nu trebuie s\ afecteze func]ia predominant\ de locuire. Localizare: `n toate localit\]ile comunei. 3. Interdic]ii temporare de construire - `n zonele pentru care s-a indicat realizarea unui P.U.Z. Localiz\ri: `n toate localit\]ile. 4. Interdic]ii permanente de construire - `n raport cu alte zone a) `n zona de protec]ie a liniilor electrice de medie tensiune 20 kV (25 m - 12,5 m din ax). Localiz\ri: `n toate localit\]ile b) `n zona de protec]ie a liniilor electrice de `nalt\ tensiune 110 kV (50 m - 25 m din ax). Localiz\ri: `n localitatea Sodomeni c) `n zona de protec]ie a cimitirelor (50 m perimetral). Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. e) `n zona de asigurare a protec]iei albiilor minore (30 m). - `n raport cu zona func]ional\ a) se interzic orice construc]ii [i amenaj\ri care nu sunt compatibile cu func]ia zonei. Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. C. Condi]ii de amplasare [i conformare 1. Amplasare [i retrageri obligatorii a) amplasament: - se vor evita amplasamentele `n vecin\tatea surselor produc\toare de noxe, zgomote puternice [i vibra]ii (zone de produc]ie, trafic greu); b) fa]\ de punctele cardinale: - se recomand\ evitarea orient\rii spre nord a dormitoarelor;

109

- orientarea se va face `ncât pentru cel pu]in jum\tate din num\rul `nc\perilor s\ se respecte regula `nsoririi minime (1,5 ore) la solsti]iul de iarn\; c) fa]\ de drumuri publice: - construc]ia de locuin]e este permis\ cu respectarea zonelor de protec]ie a drumurilor delimitate conform P.U.G.: . fa]\ de drumurile comunale aliniamentul este stabilit la minim 18 m fa]\ de axul drumului; . fa]\ de drumurile jude]ene aliniamentul este stabilit la minim 20 m fa]\ de axul drumului; . fa]\ de drumurile na]ionale (europene) aliniamentul este stabilit la minim 22 m fa]\ de axul drumului. d) fa]\ de ape: - pân\ la limita zonei de protec]ie (fâ[ia de 30 m). e) fa]\ de aliniament: - la drumurile clasate ≥ 4 m / str\zile locale ≥ 2 m fa]\ de limita prospectului drumurilor / str\zilor; - retragerea este permis\ numai dac\ se respect\ coeren]a [i caracterul fronturilor stradale; - `n parcelele `n care nu se poate respecta aliniamentul se propune realizarea de documenta]ie de PUD pentru construc]ii de locuin]e [i PUZ pentru restul dot\rilor. f) `n interiorul parcelei: - p\strarea distan]ei de minim 1,90 m `ntre fa]ade cu ferestre sau balcoane [i la limita propriet\]ii vecine; - respectarea distan]elor minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu (amenaj\ri de pân\ la 12 m acolo unde este posibil / minimum 1,5 m, acces care s\ asigure trecerea for]elor de interven]ie); - pentru asigurarea respect\rii normelor de `nsorire [i prevenire a incendiilor, `ntre fa]adele cu ferestre ale construc]iilor amplasate pe aceea[i parcel\ se recomand\ o distan]\ minim\ egal\ cu jum\tate din `n\l]imea celei mai `nalte, dar nu mai mic\ de 3 m. 2. Asigurarea acceselor obligatorii: a) accese carosabile pentru locuin]e unifamiliale cu acces [i lot propriu: - accese carosabile pentru locatari; - accese carosabile pentru colectarea de[eurilor menajere [i pentru accesul mijloacelor de stingere al incendiilor; - alei (semi) carosabile `n interiorul zonelor parcelate de maximum 25 m vor avea o

110

l\]ime de minimum 3,5 m , iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prev\zute supral\rgiri de dep\[ire [i suprafe]e pentru manevre de `ntoarcere; - `n caz de parcel\ri pe dou\ rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire local\ (fund\turi): cele cu lungime de 30 m, o singur\ band\ de 3,5 m l\]ime, cele cu o lungime de maximum 100 m, minimum 2 benzi (7m), cu trotuar [i supral\rgiri pentru manevre de `ntoarcere. b) accese pietonale: - autorizarea construc]iei de locuin]e este permis\ numai dac\ se asigur\ accese pietonale; - crearea servitu]ii de trecere pentru locuin]ele care nu au ie[ire la calea public\ (conform legii sau obiceiului). 3. Echiparea tehnico-edilitar\ - autorizarea construc]iei de locuin]e este permis\ dac\ exist\ posibilitatea racord\rii de noi consumatori la re]elele existente; - pentru locuin]ele individuale se instituie derogarea de la situa]ia anterioar\ (cu avizul organelor administra]iei locale): - dac\ proprietarul realizeaz\ un sistem individual care s\ respecte normele sanitare [i protec]ie a mediului; - dac\ beneficiarul se oblig\ s\ racordeze construc]ia la re]eaua public\, atunci când aceasta se va realiza. 4. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor a) parcelarea: - `n vederea realiz\rii de noi construc]ii de locuin]e se autorizeaz\ realizarea parcel\rii cu respectarea cumulativ\ a trei condi]ii: - front la strad\ de minimum 8 m pentru cl\diri `n[iruite [i minimum 12 m pentru cl\diri izolate sau cuplate; - suprafa]a minim\ a parcelei de 150 mp pentru cl\diri `n[iruite [i respectiv, minimum 200 mp pentru cl\diri amplasate izolat sau cuplate; - adâncimea mai mare sau cel pu]in egal\ cu l\]imea parcelei. b) `n\l]imea construc]iilor: - autorizarea execut\rii construc]iilor se face cu respectarea `n\l]imii medii a cl\dirilor

111

`nvecinate [i a caracterului zonei. c) aspectul exterior al construc]iilor: - nu se autorizeaz\ construc]iile de locuin]e care prin aspect arhitectural, materiale utilizate, `nvelitoare, palet\ cromatic\ etc. depreciaz\ valoarea peisajului. d) procentul de ocupare al terenului: - maxim 50%. 5. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejurimi a) parcaje: - câte un loc de parcare la 1 - 5 locuin]e unifamiliale cu loc propriu `n func]ie de gradul de motorizare; - din totalul locurilor de parcare pentru locuin]ele individuale vor fi prev\zute garaje `n procent de 60 - 100%. b) spa]ii verzi [i plantate: - pentru construc]iile de locuin]e vor fi prev\zute spa]ii verzi [i plantate, `n func]ie de tipul de locuire, dar nu mai pu]in de 2 mp/locuitor. c) `mprejmuiri: - se recomand\ `mprejmuiri tradi]ionale `n acord cu arhitectura cl\dirilor; - nu se recomand\ construirea la aliniament a `mprejmuirilor opace mai `nalte de 1,5 m. IS - Zona pentru institu]ii [i servicii A. Prescrip]ii generale 1. Tipuri de subzone func]ionale - subzona construc]ii comerciale; - subzona construc]ii de cult; - subzona construc]ii de cultur\; - subzona construc]ii de `nv\]\mânt; - subzona construc]ii de s\n\tate;

112

Localiz\ri: `n toate localit\]ile, subzonele nu sunt conturate, fie sunt dispersate `n zona de locuin]e, fie urmeaz\ a fi create prin propunerile din P.U.G. 2. Func]ia dominant\ a zonei - zon\ cu institu]ii publice ce prin ad\ugare de noi obiective va conduce la o zon\ central\. Localiz\ri: `n toate localit\]ile 3. Func]iuni complementare admise zonei - func]ia de locuire, recreere, agrement. Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. B. Utilizarea func]ional\ 1. Utiliz\ri permise - construc]ii institu]ii de interes public. Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei unde s-au propus obiective. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii - se pot asocia construc]ii [i amenaj\ri care apar]in unor subzone diferite, dar care nu se jeneaz\ reciproc. Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei unde s-au propus obiective. 3. Interdic]ii temporare de construire - pe terenurile delimitate `n P.U.G. pentru construirea de noi institu]ii de interes public nu se autorizeaz\ nici o construc]ie pân\ la realizarea unui P.U.Z. Localiz\ri: `n toate localit\]ile 4. Interdic]ii permanente de construire - se va institui acela[i regim de interdic]ie ca `n cazul zonei de locuin]e [i func]iuni complementare, acolo unde este cazul. Localiz\ri: `n acelea[i localit\]i ca la zona de locuin]e [i func]iuni complementare. C. Condi]ii de amplasare [i conformare 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) Amplasament :

113

a1) Construc]ii comerciale: - comer] alimentar, nealimentar `n zone de interes comercial sau, dup\ caz, `n zonele reziden]iale. a2) Construc]ii de cult: - asocierea biseric\ - cimitir pentru propuneri se indic\ a se amplasa la marginea localit\]ilor. a3) Construc]ii de cultur\: - institu]iile de cultur\ se vor aplasa `n zona dot\rilor socio-culturale. a4) Construc]ii de `nv\]\mânt: - `nv\]\mânt pre[colar (gr\dini]e) `n zonele reziden]iale, distan]\ maxim\ de parcurs 500 m; - [coli `nv\]\mânt primar [i gimnazial, `n zonele de locuit, distan]a maxim\ de parcurs 1000 m. a5) Construc]ii pentru s\n\tate: - punct sanitar `n construc]ie independent\ sau `n construc]ii cu alte func]iuni compatibile. b) Fa]\ de punctele cardinale: b1) Construc]ii comerciale: - se recomand\ orientarea, astfel `ncât s\ asigure `nsorirea spa]iilor [i a birourilor. b2) Construc]ii de cult: - condi]iile de orientare date de specificul cultului. b3) Construc]ii de cultur\: - nu se impun condi]iile de orientare. b4) Construc]ii de `nv\]\mânt: - s\lile de clas\ vor fi orientate sud, sud - est, sud - vest. b5) Construc]ii de s\n\tate: - punct sanitar - orientare sud, sud - est. c) Fa]\ de drumuri publice: - se vor respecta zonele de protec]ie a drumurilor delimitate conform P.U.G. . fa]\ de drumurile comunale aliniamentul este stabilit la minim 18 m fa]\ de axul drumului; . fa]\ de drumurile jude]ene aliniamentul este stabilit la minim 20 m fa]\ de axul drumului; . fa]\ de drumurile na]ionale (europene) aliniamentul este stabilit la minim 22 m fa]\ de axul drumului. d) Fa]\ de ape:

114

- pân\ la limita zonei de protec]ie (30 m). e) Fa]\ de aliniament: - retragerea fa]\ de aliniament se poate face din ra]iuni func]ionale sau protec]ia contra zgomotelor [i nocivit\]ilor. f) `n interiorul parcelei: - cu respectarea distan]elor minime obligatorii fa]\ de limitele laterale [i posterioare ale parcelei. - cu respectarea distan]elor minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu. 2. Asigurarea acceselor obligatorii: a) Accese carosabile pentru: a1) Construc]ii comerciale: - se recomand\ a se asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal [i aprovizionare. a2) Construc]ii de cult: - se vor asigura alei carosabile, `n leg\tur\ cu str\zile principale. a3) Construc]ii de cultur\: - se asigur\ accese carosabile separate pentru spectatori. a4) Construc]ii de `nv\]\mânt : - se vor asigura accese carosabile de leg\tur\ cu str\zile principale. a5) Construc]ii de s\n\tate: - se vor asigura accese carosabile de leg\tur\ cu str\zile principale. b) Accese pietonale: - asigurarea de accese `n toate cazurile [i eventual crearea de servitu]i de trecere pe terenurile `nvecinate cu respectarea prevederilor legale. 3. Echiparea tehnico - edilitar\: - prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate. 4. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: a) Parcelarea: - `n urma unui studiu de urbanism (P.U.Z.) pentru constituirea elementelor de baz\: accese, echipare, forma [i dimensiunea terenului. b) ~n\l]imea construc]iilor:

115

- se va respecta regula `n\l]imii maxime `n raport cu distan]a fa]\ de orice punct al fa]adei de pe aliniamentul opus pentru respectarea normelor de igien\; - respectarea `n\l]imii medii a cl\dirilor `nvecinate [i caracterul zonei; c) Aspectul exterior al construc]iilor: - solu]ii care s\ nu deprecieze valoarea peisajului. d) Procentul de ocupare al terenului: d1) Construc]ii de `nv\]amânt: - 25 % teren ocupat de construc]ii; - 75 % teren amenajat (curte recrea]ie, teren de sport, zon\ verde, gr\din\ cu flori); - pentru gr\dini]e se va asigura suprafa]a minim\ de teren de 22 m.p./copil, iar pentru [coli primare [i gimnaziale, o suprafa]\ minim\ de 20 m.p./elev. d2) Construc]ii de s\n\tate: - maxim 20 % zon\ ocupate cu construc]ii; - diferen]a accese, zon\ verde cu rol decorativ [i de protec]ie; 5. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) Parcaje: a1) Construc]ii comerciale: - un loc de parcare la 200 m.p. suprafa]\ desf\[urat\ a construc]iei pentru unit\]i de pân\ la 400 m.p.; - pentru restaurante va fi prev\zut câte un loc de parcare la 5 - 10 locuri la mas\. a2) Construc]ii de cult: - min. 5 locuri de parcare. a3) Construc]ii culturale: - un loc la 10 - 20 locuri `n sal\. a4) Construc]ii de `nv\]\mânt : - 3 - 4 locuri de parcare la 12 cadre didactice; a5) Construc]ii de s\n\tate: - un loc de parcare la 5 persoane angajate. b) Spa]ii verzi [i plantate: b1) Construc]ii comerciale: - 2-5% din suprafa]a terenului b2) Construc]ii de cult:

116

- spa]ii verzi [i plantate cu rol decorativ [i de protec]ie pe `ntreaga suprafa]\ disponibil\. b3) Construc]ii culturale: - 10 - 20% din suprafa]a terenului. b4) Construc]ii de `nv\]\mânt: - min. 20% din spa]iul disponibil. b5) Construc]ii de s\n\tate: - planta]ie `n interiorul incintei cu aliniament simplu sau dublu de protec]ie. c) `mprejmuiri: - se recomand\ `mprejmuiri tradi]ionale `n acord cu arhitectura cl\dirilor. ID) - Zona pentru unit\]i industriale [i depozitare A. Prescrip]ii generale: 1. Tipuri de subzone func]ionale: - unit\]i de produc]ie organizate Localiz\ri: Bl\ge[ti [i Lunca - mici ateliere me[te[ug\re[ti, industrie casnic\ (mori). Localiz\ri: `n localit\]ile Bl\ge[ti, Bo[teni-Sodomeni [i Lunca 2. Func]ia dominant\ a zonei: - ocupat\ `n exclusivitate cu activit\]i industriale, depozite sau servicii specifice; Localiz\ri: Bl\ge[ti [i Lunca - locuin]e [i func]iuni complementare `n cazul atelierelor de pe lâng\ gospod\rii. Localiz\ri: `n localit\]ile Bl\ge[ti, Bo[teni-Sodomeni [i Lunca 3. Func]iuni complementare admise zonei: - transport C.F. uzinal care asigur\ desf\[urarea activit\]ilor productive (aprovizionare, transport, echipare tehnic\ etc.). Localiz\ri: `n localitatea Lunca B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise:

117

- `n exclusivitate unit\]i de produc]ie, depozitare, servicii specifice `n cazul zonelor existente sau pentru propunerile de dezvoltare. Localiz\ri: Bl\ge[ti [i Lunca 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - ateliere, mici capacit\]i de produc]ie `n cadrul gospod\riilor, dar care nu deranjeaz\ locuirea. Localiz\ri: `n localit\]ile Bl\ge[ti, Bo[teni-Sodomeni [i Lunca 3. Interdic]ii temporare de construire: - nu se semnaleaz\ cazuri 4. Interdic]ii permanente de construire: - `n zona de protec]ie a re]elei electrice de 20 kV (25 m - 12,5 m din ax) sunt interzise orice fel de construc]ie; - `n zona de protec]ie CF (200 m - 100 m din ax) sunt interzise orice fel de construc]ii, cu excep]ia celor care au acordul Ministerului Transporturilor. C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1) Amplasare [i retrageri obligatorii: a) Amplasament: - pentru unit\]ile noi amplasamentul va fi analizat prin studii de specialitate (studiu de impact). b) Fa]\ de punctele cardinale: - a[a cum se stabile[te prin studiile de specialitate. c) Fa]\ de drumurile publice: - a[a cum se stabile[te prin studiile de specialitate. 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - se vor asigura accese pentru interven]ii `n caz de incendiu, dimensionarea conform normelor de trafic greu (pentru unit\]ile organizate). Aceste accese nu trebuie s\ fie obstruc]ionate prin mobilier urban [i trebuie p\strate liber `n permanen]\. 3. Echiparea tehnico - edilitar\; - a[a cum se stabile[te prin studiile de specialitate.

118

4. Forma [i dimensiunile terenului [i construc]iilor: - a[a cum se stabile[te prin studiile de specialitate; - pentru zonele cu activit\]i industriale existente nu este prev\zut un procent maxim de ocupare al terenului; pentru cele propuse procentul maxim de ocupare al terenului se stabile[te printr-un studiu de fezabilitate. 5. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) Parcaje: - activit\]i desf\[urate pe o suprafa]\ de 10 - 100 m.p. Un loc de parcare la 25 m.p. b) Spa]ii verzi: - pentru construc]iile industriale vor fi prev\zute spa]ii verzi [i aliniamente cu rol de protec]ie, `n func]ie de categoria acestora, dar nu mai pu]in de 20 % din suprafa]a total\ a terenului. c) `mprejmuiri: - a[a cum prev\d studiile de specialitate. A - Zona pentru activit\]i agricole (inclusiv servicii pentru agricultur\) A. Prescrip]ii generale: 1. Tipuri de subzone func]ionale: - unit\]i de produc]ie agricol\ [i servicii pentru agricultur\ organizate. Localiz\ri: Bl\ge[ti, Gâ[te[ti [i Lunca - microferme zootehnice `n cadrul zonei de locuin]e [i func]iuni complementare. Localiz\ri : `n toate localit\]ile comunei 2. Func]ia dominant\ a zonei: - ocupat\ (dar nu `n exclusivitate) cu unit\]ile agricole, unit\]i prestatoare de servicii pentru agricultur\. Localiz\ri: Bl\ge[ti, Gâ[te[ti [i Lunca - locuin]e [i func]iuni complementare `n cazul microfermelor zootehnice. 3. Func]iuni complementare admise zonei: - toate func]iunile care asigur\ buna desf\[urare a activit\]ilor din zon\ (mic\ industrie, aprovizionare, transport, echipare tehnic\, etc.).

119

B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - `n exclusivitate unit\]i de produc]ie agricol\, servicii pentru agricultur\ `n zonele existente sau pentru cele posibil a se `nfiin]a. Localiz\ri: Bl\ge[ti, Gâ[te[ti [i Lunca 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - microferme zootehnice [i unit\]i de mic\ industrie, care s\ nu deranjeze `n mod direct locuirea. Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. 3. Interdic]ii permanente de construire: - `n toate zonele instituite cu acest regim prin P.U.G.: . `n zona de protec]ie a re]elei electrice de 20 kV (25 m - 12,5 m din ax) `n localitatea Lunca. C. Condi]ii de amplasare [i conformare: - `n condi]iile apari]iei de noi unit\]i agricole sau prestatoare de servicii, `n perioada de valabilitate a P.U.G., toate condi]iile de amplasare [i conformare se vor stabili conform cu studiile de specialitate necesare. SP - Zona pentru spa]ii plantate A. Prescrip]ii generale: 1. Tipuri de subzone func]ionale: - subzone planta]ii de protec]ie. Localiz\ri: `n toate localit\]ile - subzona sport, amenaj\ri sportive. Localiz\ri: `n toate localit\]ile 2. Func]ia dominant\ a zonei: - cursuri de ape sau foste albii ale Siretului. Localiz\ri: `n toate localit\]ile. - versan]i cu risc la alunecare sau terenuri neproductive. Localiz\ri: `n toate localit\]ile - subzona sport, amenaj\ri sportive (se poate asocia cu subzona `nv\]\mânt, cultur\).

120

Localiz\ri: `n toate localit\]ile 3. Func]iuni complementare admise zonei: - dot\ri socio - culturale pentru amenaj\rile sportive. Localiz\ri: `n toate localit\]ile B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - parcuri, spa]ii verzi [i plantate organizate, locuri de joac\ pentru copii, construc]ii pentru sport [i amenaj\ri sportive [i altele care nu contravin cu func]ia dominant\. Localiz\ri: `n toate localit\]ile 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - nu este cazul. 3. Interdic]ii temporare de construire: - nu este cazul. 4. Interdic]ii permanente de construire: - sunt interzise orice fel de construc]ie cu excep]ia celor cu caracter sportiv [i de agrement; Localiz\ri: `n toate localit\]ile - sunt interzise orice fel de afect\ri a planta]iilor [i p\durilor de protec]ie a apei, a malurilor, a versan]ilor cu risc de alunecare [i a solului. Localizare: `n localitatea Lunca. C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) Amplasament: a1) Subzona sport, amenaj\ri sportive: - teren de sport `n zone verzi, nepoluate, `n apropierea unui curs de ap\. a2) Subzona planta]ii de protec]ie: - `n zona de protec]ie a albiilor; - pe versan]i supu[i riscului de alunecare;

121

- `n alte cazuri când se consider\ necesar. b) Fa]\ de punctele cardinale: - terenul de sport se orienteaz\ cu axa longitudinal\ pe direc]ia nord - sud, cu abatere de maxim 15 grade spre vest sau est. c) Fa]\ de drumuri publice: - se vor respecta zonele de protec]ie a drumurilor; - perdelele de protec]ie pot fi amplasate `n zona de protec]ie a drumurilor. d) Fa]\ de ape: - pân\ la limita zonei de protec]ie `n cazul construc]iilor [i amenaj\rilor sportive. e) Fa]\ de aliniament: - `n cazul construc]iilor sportive [i amenaj\rilor pentru sport retragerea fa]\ de aliniament se poate face din ra]iuni func]ionale sau pentru protejarea contra zgomotelor [i nocivit\]ilor. f) ~n interiorul parcelei: - cu respectarea distan]elor minime necesare `n caz de incendiu. 2. Asigurarea acceselor obligatorii: - pentru construc]iile [i amenj\rile pentru sport se asigur\ accese carosabile [i pietonale. 3. Echiparea tehnico - edilitar\: - prin elaborarea unor studii de specialitate. 4. Forma [i dimensiunea terenului [i construc]iilor: a) Parcelarea: - `n urma elabor\rii unui PUD. b) ~n\l]imea construc]iilor: - `n cazul `n care se prev\d [i construc]ii, acestea vor respecta caracterul zonei. c) Aspectul exterior al construc]iilor: - solu]ii care s\ nu deprecieze valoarea peisajului.

122

d) Procentul de ocupare al terenului: - pentru construc]iile [i amenaj\rile sportive se prev\d: 50% pentru construc]ii [i amenaj\ri sportive, 20% alei, drumuri, parcaje, 30% pentru spa]ii verzi. 5. Amplasarea de parcaje, spa]ii verzi [i `mprejmuiri: a) Parcaje: - pentru construc]ii [i amenaj\ri sportive se prevede un loc de parcare la 5 - 20 locuri. b) Spa]ii verzi: - pentru construc]ii [i amenaj\ri sportive minim 30% din suprafa]a total\ a terenului. c) ~mprejmuiri: - aspectul exterior al `mprejmuirilor nu trebuie s\ intre `n contradic]ie cu aspectul general al zonei, pentru a nu deprecia valorile acceptate ale urbanismului. GC - Zona de gospod\rie comunal\ A. Prescrip]ii generale: 1. Tipuri de subzone func]ionale: - cimitir. Localiz\ri : `n toate localit\]ile comunei. - platforme de gunoi organizate: Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. 2. Func]ia predominant\ a zonei: - gospod\rie comunal\ `n cazul cimitirelor [i platformelor de gunoi organizate; - locuin]\ [i func]iuni complementare pentru depozitele de gunoi [i closetele din gospod\rii. Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. 3. Func]ii complementare admise zonei: - func]ia agricol\ `n zona de protec]ie, spa]iu verde, perdele de protec]ie `n cazul cimitirelor; - pentru platforme de gunoi func]ia specific\. Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei.

123

B. Utilizarea func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - cimitire - func]ie specific\; - platforme de gunoi amenajate - func]ia specific\. Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - cimitire - agricultur\ numai `n zona de protec]ie, construc]ii de cult cu respectarea specificului. Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. 3. Interdic]ii temporare de construire: - nu este cazul. 4. Interdic]ii permanente de construire: • `n raport cu zona func]ional\: - orice fel de construc]ie [i amenaj\ri cu excep]ia lucr\rilor de utilitate public\ pentru care au fost rezervate terenurile. Localiz\ri: `n toate localit\]ile cu propuneri. C. Condi]ii de amplasare [i conformare: 1. Amplasare [i retrageri obligatorii: a) Amplasament: - cimitire la marginea localit\]ilor; - platforme de gunoi pe amplasamente la 1000 m fa]\ de intravilan; - depozite de gunoi [i closete `n gospod\rii la min. 30 m fa]\ de sursele de ap\ (fântâni). b) Fa]\ de punctele cardinale: - pentru construc]iile de cult asociate cimitirelor, orientarea este dat\ de specificul cultului. c) Fa]\ de drumurile publice: - amlasarea este permis\ cu respectarea zonelor de protec]ie a drumurilor. d) Fa]\ de ape:

124

- `n a[a fel `ncât s\ nu polueze pânza de ap\ freatic\ subteran\ sau de suprafa]\ [i la o distan]\ de minim 30 m fa]\ de albia minor\; - fosa septic\ se amplaseaz\ la min. 30 m fa]a de fântâni. 2. Alte condi]ii de amplasare [i conformare: - orice alte condi]ii de amplasare [i conformare se stabilesc `n baza documenta]iei de urbanism (P.U.Z.) [i / sau a unor studii de specialitate. TE - Zona pentru echipare edilitar\ + zona de c\i de comunica]ie A. Prescrip]ii generale func]ionale: 1) Tipuri de subzone: - subzona c\i rutiere; Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. - re]ele electrice; Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. - re]ele telefonice; Localiz\ri: `n toate localit\]ile comunei. - re]ele de alimentare cu ap\; Localiz\ri: Bl\ge[ti, Gâ[te[ti. B. Utilizare func]ional\: 1. Utiliz\ri permise: - toate categoriile de lucr\ri specifice acestor obiective de utilitate public\ cuprinse `n documenta]iile de urbanism [i amenajarea teritoriului aprobate `n condi]iile legii. 2. Utiliz\ri permise cu condi]ii: - activit\]i sau func]ii care nu deranjeaz\ func]ia de baz\. 3. Utiliz\ri interzise: - orice fel de construc]ii [i amenaj\ri, cu excep]ia lucr\rilor de utilitate public\ pentru care au fost rezervate terenurile. 4. Zonele de protec]ie instituite:

125

- l\]imea zonei str\zilor, `n care se cuprind trotuarele [i suprafe]ele de teren necesare amplas\rii lucr\rilor anexe (rigole, spa]ii verzi, semnalizare rutier\, iluminat [i re]ele publice) se stabile[te prin documenta]iile de urbanism [i regulamentele aferente, `n concordan]\ cu caracteristicile traficului actual [i de perspectiv\. - re]elele electrice de medie [i `nalt\ tensiune (20 kV, 110 kV) au zon\ de protec]ie de 25 m [i respectiv 50 m; - pentru aliment\rile cu ap\ [i alte echip\ri zona de protec]ie se instituie a[a cum se stabile[te `n studiile de specialitate. C. Condi]ii de amplasare [i conformare: - aceste condi]ii se stabilesc prin studii tehnice de specialitate pentru fiecare echipare `n parte. X. Unit\]i teritoriale de referin]\ Localitatea Bl\ge[ti 1. U.T.R. 1 - zon\ central\ propus\ - delimitat\ la N de limita U.T.R.-urilor 3, 4 [i 5, la est de limita U.T.R.-ului 6, la sud de limita U.T.R.-urilor 2 [i 7, iar la vest de limita U.T.R.-ului 2. • Func]iuni existente: institu]ii de interes public ([coal\, c\min cultural, punct sanitar, capel\ [i magazin), locuin]e [i func]iuni complementare, rezerva de teren pentru noi dot\ri social-culturale [i pentru construc]ia de locuin]e. • Func]iuni propuse: zon\ central\ ce va concentra institu]iile de baz\ necesare dezvolt\rii unei localit\]i cu caracter rural ([coal\, c\min cultural, punct sanitar, capel\, magazin - gr\dini]\, teren de sport, parc [i alte dot\ri de tip central `n func]ie de oportunit\]i). Deasemenea exist\ [i posibilitatea construirii de noi locuin]e. • Reglement\ri: - Nu se vor elibera autoriza]ii de construire pân\ la elaborarea unui P.U.Z. pentru zona central\ de larg\ perspectiv\. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului na]ional vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Indicatori de control vor fi stabili]i `n urma elabor\rii documenta]iei de PUZ, [i vor respecta normele prev\zute la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan", `n special la zona pentru institu]ii [i servicii (IS), dar [i pentru zona de locuin]e [i func]iunile complementare acesteia (L). - Regim de `n\l]ime propus: P+1E, P+2E; - POT = max. 40%, CUT = max. 1.

126

2. U.T.R. 2 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-urilor 3 [i 8, la est de limita U.T.R.-ului 1 [i limita intravilanului propus, la sud de limita intravilanului propus, iar la vest de limita intravilanului propus [i a zonei cu unit\]i industriale [i depozitare (U.T.R. 17). • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - Nu se vor elibera autoriza]ii de construire pân\ la elaborarea unui P.U.Z. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului na]ional vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 3. U.T.R. 3 - delimitat\ la nord de limita intravilanului propus, la est de limita U.T.R.-ului 4, la sud de limita U.T.R.urilor 1 [i 2, iar la vest de limita U.T.R.-ului 8. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului na]ional vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 4. U.T.R. 4 - delimitat\ la nord [i la est de limita intravilanului propus, la sud de limita U.T.R.-urilor 1 [i 5, iar la vest de limita U.T.R.-ului 3 [i limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri ocupate de p\duri [i planta]ii cu rol de protec]ie / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\) [i terenuri ocupate de p\duri [i planta]ii cu rol de protec]ie. • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a re]elei de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) [i `n zona p\durii [i planta]iei de protec]ie nu se admite nici un fel de construc]ie. Sunt interzise orice fel de afect\ri (incusiv t\ierile rase) `n cazul p\durilor [i a planta]iilor.

127

- ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumurilor vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 20%, CUT = max. 0,30. 5. U.T.R. 5 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-ului 14 [i limita intravilanului propus, la est de limita intravilanului propus, la sud de drumul na]ional DN 28A [i la vest de limita U.T.R.-ului 1. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a cimitirului (50 m perimetral) se interzice orice construc]ie, terenul putând fi folosit de c\tre de]in\torii de drept `n scopuri agricole [i/sau pentru constituirea de perdele de protec]ie perimetrale. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului na]ional DN 28 A [i a drumului jude]ean DJ 281C vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 6. U.T.R. 6 - delimitat\ la nord de drumul na]ional DN 28A, la vest de limita U.T.R.-urilor 1 [i 7, iar la sud [i la est de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n zona marcat\ nu se vor elibera autoriza]ii de construire pân\ la elaborarea unui P.U.Z. - ~n zona de p\dure [i a planta]iei de protec]ie nu se admite nici un fel de construc]ie. Sunt interzise orice fel de afect\ri (incusiv t\ierile rase) `n cazul p\durilor [i a planta]iilor. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului na]ional DN 28 A vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E;

128

- POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 7. U.T.R. 7 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-urilor 1 [i 7, iar `n rest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a variantei ocolitoare pentru DN 28A sunt interzise orice fel de construc]ii (22 m din axul drumului). - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a re]elelor de ap\ vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 8. U.T.R. 8 - delimitat\ la est de limita U.T.R.-urilor 2, 3, 15 [i 17, iar `n rest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: construc]ii aferente zonei CF (canton CFR), locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / construc]ii aferente zonei CF (canton CFR), locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a re]elei de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) sunt interzise orice fel de construc]ii, iar `n zona de protec]ie a c\ii ferate (100 m de la limita zonei cadastrale a CF) autoriza]iile de construire sunt permise numai cu acordul Ministerului Transporturilor. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a re]elelor de ap\ vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 9. U.T.R. 9 - trup izolat - delimitat la est de DN 28 A. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n zona marcat\ nu se admite nici un fel de construc]ie pân\ la rezolvarea tehnic\ a intersec]iei dintre DN 28A [i varianta ocolitoare. - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60.

129

10. U.T.R.-uri asemenea: U.T.R. 10 - delimitat la nord de drumul na]ional DN 28A, U.T.R. 11, U.T.R. 12 [i U.T.R. 13 - trupuri izolate • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a c\ii ferate (100 m de la limita zonei cadastrale a CF) autoriza]iile de construire sunt permise numai cu acordul Ministerului Transporturilor pentru U.T.R. 12. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului na]ional DN 28A vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE) pentru U.T.R. 10. - Regim de `n\l]ime propus: P (parter); - POT = max. 30%, CUT = max. 0,30. 11. U.T.R. 14 - delimitat\ la sud [i la vest de limita U.T.R.-ului 5, iar `n rest de limita intravilanului propus • Func]iuni existente/propuse: institu]ii de interes public (biseric\) [i cimitir. • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a cimitirelor, stabilit\ la 50 m, se interzice orice construc]ie, terenul putând fi folosit de c\tre de]in\torii de drept `n scopuri agricole [i/sau pentru constituirea de perdele de protec]ie perimetrale. 12. U.T.R. 15 - delimitat\ la nord [i vest de limita U.T.R.-ului 8, la est de limita U.T.R.-ului 17, iar `n rest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: zon\ unit\]i agricole (sector zootehnic). • Reglement\ri: - Se vor respecta normele prev\zute la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan", respectiv: zona pentru unit\]i agricole (A) [i zona pentru unit\]i industriale [i depozitare (ID). - POT = max. 40%, CUT = max. 1,8 mp Adc / mp. 13. U.T.R. 16 - trup izolat - delimitat\ la nord [i est de limita teritoriului administrativ. • Func]iuni existente / propuse: zon\ unit\]i agricole (SC Legume-fructe SA). • Reglement\ri: - Se vor respecta normele prev\zute la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan", respectiv: zona pentru unit\]i agricole (A). - POT = max. 40%, CUT = max. 1,8 mp Adc / mp. 14. U.T.R. 17 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-ului 8, la est de limita U.T.R.-ului 2, la vest de limita U.T.R.-ului 15, iar la sud de limita intravilanului propus.

130

• Func]iuni existente / propuse: teren liber / rezerv\ zon\ unit\]i industriale. • Reglement\ri: - Se vor respecta normele prev\zute la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan", respectiv: zona pentru unit\]i agricole (A) [i zona pentru unit\]i industriale [i depozitare (ID). - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului na]ional DN 28A vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE. - Se impune realizarea de planta]ii perimetrale de protec]ie pe o l\]ime de 15 m, `n partea de est la zona de contact cu U.T.R. 2. - POT = max. 40%, CUT = max. 1,8 mp Adc / mp teren. 15. U.T.R. 18 – trup izolat situat `n partea de sud a localit\]ii. • Func]iuni existente: teren slab productiv • Func]iuni propuse: platform\ pentru gunoi • Reglement\ri: - Amenajarea va trebui s\ corespund\ din toate punctele de vedere, pentru a asigura o protec]ie maxim\ a mediului [i cadrului natural. Se vor respecta reglement\rile cuprinse `n capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" - zona pentru gospod\rie comunal\ (GC). Localitatea Bo[teni-Sodomeni 1. U.T.R. 1 - zon\ central\ propus\ pentru Bo[teni - delimitat\ la N de limita intravilanului propus, la est de U.T.R.-ului 3, la sud de limita U.T.R.-ului 5, iar la vest de limita U.T.R.-ului 4 [i de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente: institu]ii de interes public ([coal\, c\min cultural [i gr\dini]\), locuin]e [i func]iuni complementare, rezerva de teren pentru noi dot\ri social-culturale. • Func]iuni propuse: zon\ central\ ce va concentra institu]iile de baz\ necesare dezvolt\rii unei localit\]i cu caracter rural ([coal\, c\min cultural, gr\dini]\ - biseric\ [i alte dot\ri de tip central `n func]ie de oportunit\]i). De asemenea, exist\ [i posibilitatea construirii de noi locuin]e. • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a apelor, stabilit\ la 30 m, se interzic orice fel de construc]ii. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Indicatori de control vor fi stabili]i `n urma elabor\rii documenta]iei de PUZ, [i vor respecta normele prev\zute la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan", `n special la zona pentru institu]ii [i servicii (IS), dar [i pentru zona de locuin]e [i func]iunile complementare acesteia (L).

131

- Regim de `n\l]ime propus: P+1E, P+2E; - POT = max. 40%, CUT = max. 1. 2. U.T.R. 2 - zon\ central\ propus\ pentru Sodomeni - delimitat\ la N de drumul comunal DC 111 [i limita U.T.R.-ului 11, la est de limita intravilanului propus, la sud de limita U.T.R.-ului 8, iar la vest de limita U.T.R.-ului 7 [i de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente: institu]ii de interes public ([coal\, atelier [coal\, magazin [i gr\dini]\), locuin]e [i func]iuni complementare, rezerva de teren pentru noi dot\ri social-culturale. • Func]iuni existente: institu]ii de interes public ([coal\, atelier [coal\, magazin [i gr\dini]\), locuin]e [i func]iuni complementare, rezerv\ de teren pentru noi dot\ri social-culturale [i alte dot\ri de tip central `n func]ie de oportunit\]i). De asemenea, exist\ [i posibilitatea construirii de noi locuin]e. • Reglement\ri: - ~n zona marcat\ nu se vor elibera autoriza]ii de construire pân\ la elaborarea unui P.U.Z. - ~n zona de protec]ie a re]elei de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) [i `n zona de protec]ie a cimitirului (50 m perimetral) nu se admite nici un fel de construc]ie. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Indicatori de control vor fi stabili]i `n urma elabor\rii documenta]iei de PUZ, [i vor respecta normele prev\zute la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan", `n special la zona pentru institu]ii [i servicii (IS), dar [i pentru zona de locuin]e [i func]iunile complementare acesteia (L). - Regim de `n\l]ime propus: P+1E, P+2E; - POT = max. 40%, CUT = max. 1. 3. U.T.R. 3 - delimitat\ la nord de limita intravilanului propus, la est de limita U.T.R.-ului 10 [i limita intravilanului propus, la sud de limita intravilanului propus, iar la vest de limita intravilanului propus [i limita U.T.R.-ului 1. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\) [i dot\ri noi. • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a re]elei de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) [i `n zona de protec]ie a apelor (30 m) nu se admite nici un fel de construc]ie. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60.

132

4. U.T.R. 4 - delimitat\ la est de limita U.T.R.-ului 1, iar `n rest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului comunal DC 127 vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 5. U.T.R. 5 - delimitat\ la nord de limita intravilanului propus [i limita U.T.R.-ului 1, la sud de limita U.T.R.-ului 6, iar la est [i vest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri ocupate de p\duri [i planta]ii cu rol de protec]ie / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\) [i terenuri ocupate de p\duri [i planta]ii cu rol de protec]ie. • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a re]elei de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) [i `n zona de protec]ie a apelor (30 m) nu se admite nici un fel de construc]ie. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 6. U.T.R. 6 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-ului 5, la est de limita intravilanului propus [i limita U.T.R.-ului 9, la sud de drumul comunal DC 111, iar la vest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\) [i zona pentru sport [i agrement. • Reglement\ri: - ~n zona marcat\ nu se vor elibera autoriza]ii de construire pân\ la elaborarea unui P.U.Z. - ~n zona de protec]ie a cimitirului (50 m) nu se admite nici un fel de construc]ie. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului comunal DC 111 vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE).

133

- Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 7. U.T.R. 7 - delimitat\ la nord de drumul comunal DC 111, la vest de limita U.T.R.-urilor 1 [i 11, iar la sud [i la est de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e [i func]iuni complementare / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a apei (30 m) [i `n zona de protec]ie a cimitirului (50 m perimetral) nu se admite nici un fel de construc]ie. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului comunal DC 111 vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 8. U.T.R. 8 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-ului 1, iar `n rest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a re]elei de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) [i a re]elei de `nalt\ tensiune - 110 kV (culoar de 50 m `n lungul re]elei) sunt interzise orice fel de construc]ii. - ~n zona de protec]ie a apei (30 m) nu se admite nici un fel de construc]ie. - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 9. U.T.R. 9 - delimitat\ la vest de limita U.T.R.-urilor 2 [i 6, iar `n rest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a re]elei de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) [i a re]elei de `nalt\ tensiune - 110 kV (culoar de 50 m `n lungul re]elei) sunt interzise orice fel de construc]ii. - ~n zona de protec]ie a apei (30 m) nu se admite nici un fel de construc]ie. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a comunal DC 111 vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE).

134

- Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 10. U.T.R. 10 - delimitat\ la vest de limita U.T.R.-ului 3, iar `n rest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului na]ional DN 28A vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 11. U.T.R. 11 - delimitat\ la nord de drumul comunal DC 111, la est [i la sud de limita U.T.R.-ului 2, iar la vest de limita U.T.R.-ului 3. • Func]iuni existente/propuse: institu]ii de interes public (biseric\) [i cimitir. • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a cimitirelor, stabilit\ la 50 m, se interzice orice construc]ie, terenul putând fi folosit de c\tre de]in\torii de drept `n scopuri agricole [i/sau pentru constituirea de perdele de protec]ie perimetrale. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului comunal DC 111 vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). 12. U.T.R. 12 - trup izolat situat `n partea de vest a localit\]ii. • Func]iuni existente: teren slab productiv • Func]iuni propuse: platform\ pentru gunoi • Reglement\ri: - Amenajarea va trebui s\ corespund\ din toate punctele de vedere, pentru a asigura o protec]ie maxim\ a mediului [i cadrului natural. Se vor respecta reglement\rile cuprinse `n capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" - zona pentru gospod\rie comunal\ (GC). Localitatea Gâ[te[ti 1. U.T.R. 1 - zon\ central\ propus\ - delimitat\ la N de limita U.T.R.-urilor 5 [i 8, la est de limita U.T.R.-ului 2, iar la sud [i la vest de limita U.T.R.-ului 5.

135

• Func]iuni existente: institu]ii de interes public ([coal\ [i atelier-[coal\), locuin]e [i func]iuni complementare, rezerva de teren pentru noi dot\ri social-culturale [i pentru construc]ia de locuin]e. • Func]iuni propuse: zon\ central\ ce va concentra institu]iile de baz\ necesare dezvolt\rii unei localit\]i cu caracter rural ([coal\, atelier [coal\ - c\min cultural nou, teren de sport, parc [i alte dot\ri de tip central `n func]ie de oportunit\]i). Deasemenea exist\ [i posibilitatea construirii de noi locuin]e. • Reglement\ri: - Nu se vor elibera autoriza]ii de construire pân\ la elaborarea unui P.U.Z. pentru zona central\ de larg\ perspectiv\. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - ~n zona de protec]ie a apei (30 m) sunt interzise orice fel de construc]ii. - Indicatori de control vor fi stabili]i `n urma elabor\rii documenta]iei de PUZ, [i vor respecta normele prev\zute la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan", `n special la zona pentru institu]ii [i servicii (IS), dar [i pentru zona de locuin]e [i func]iunile complementare acesteia (L). - Regim de `n\l]ime propus: P+1E, P+2E; - POT = max. 40%, CUT = max. 1. 2. U.T.R. 2 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-ului 8, la est de limita intravilanului propus, la sud de limita U.T.R.-ului 5, iar la vest de limita zonei centrale (U.T.R. 1). • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - ~n zona de protec]ie a apei (30 m) sunt interzise orice fel de construc]ii. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului na]ional vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 3. U.T.R. 3 - delimitat\ la nord de limita intravilanului propus [i limita U.T.R.-urilor 6 [i 7, la est de limita intravilanului propus, la sud de limita intravilanului propus [i limita U.T.R.-ului 8, iar la vest de limita U.T.R.-urilor 4 [i 8. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e [i func]iuni complementare / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri:

136

- ~n zona de protec]ie a re]elei de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei), `n zona de protec]ie a apei (30 m) [i `n zona de protec]ie sanitar\ a cimitirului (50 m perimetral) sunt interzise orice fel de construc]ii. - ~n condi]iile autoriz\rii de construc]ii pe celelalte terenuri nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 4. U.T.R. 4 - delimitat\ la nord [i la vest de limita intravilanului propus, la sud de limita U.T.R.-ului 8, iar la est de limita U.T.R.-urilor 3 [i 8. • Func]iuni existente / propuse: obiective de interes public (gr\dini]\, c\min cultural, punct sanitar [i magazin), locuin]e [i func]iuni complementare / (gr\dini]\, c\min cultural, punct sanitar [i magazin), locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - ~n zona de protec]ie a apei (30 m) sunt interzise orice fel de construc]ii. - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 5. U.T.R. 5 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-ului 8, la est de limita intravilanului propus [i limita U.T.R.-urilor 1 [i 2, iar `n rest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare, terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a apei (30 m) sunt interzise orice fel de construc]ii. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului na]ional DN 28A [i la zona de protec]ie a re]elei de aduc]iune a apei vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 6. U.T.R. 6 - delimitat\ la sud de limita U.T.R.-urilor 3 [i 7, iar `n rest de limita intravilanului propus.

137

• Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a re]elei electrice de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) [i `n zona de protec]ie sanitar\ a cimitirului (50 m perimetral) nu se admite nici un fel de construc]ie. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului comunal DC 126 vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 7. U.T.R. 7 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-ului 6, la est de limita U.T.R.-urilor 3 [i 6, iar `n la sud [i la vest de limita U.T.R.-ului 3. • Func]iuni existente/propuse: institu]ii de interes public (biseric\) [i cimitir. • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a cimitirelor, stabilit\ la 50 m, se interzice orice construc]ie, terenul putând fi folosit de c\tre de]in\torii de drept `n scopuri agricole [i/sau pentru constituirea de perdele de protec]ie perimetrale. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a cimitirelor vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru gospod\rie comunal\ (GC). 8. U.T.R. 8 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-urilor 3 [i 4, iar la sud de limita intravilanului propus [i limita U.T.R.urilor 1, 2 [i 5. • Func]iuni existente / propuse: curs de ap\, p\dure [i planta]ie de protec]ie. • Reglement\ri: - Sunt interzise orice fel de construc]ie, t\ierile rase [i orice fel de afect\ri. 9. U.T.R. 9 - trup izolat - delimitat la nord de DN 28 A. • Func]iuni existente / propuse: construc]ii aferente lucr\rilor tehnico-edilitare (bazin ap\). • Reglement\ri: - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a lucr\rilor de echipare tehnico-edilitar\ [i la zona de protec]ie a drumului na]ional DN 28A vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). 10. U.T.R. 10 - asemenea cu U.T.R. 9

138

11. U.T.R. 11 - trup izolat - situat `n partea de est a localit\]ii • Func]iuni existente / propuse: zon\ pentru unit\]i agricole (Asocia]ia “Dreptatea”) • Reglement\ri: - Reglement\rile privitoare la acest U.T.R. vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru unit\]i agricole [i mecanizare (A). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter); - POT = max. 40%, CUT = max. 1,8 mp Adc / mp. 12. U.T.R. 12 – trup izolat situat `n partea de nord-est a localit\]ii. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a re]elei electrice de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) nu se admite nici un fel de construc]ie. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului comunal DC 126 vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter) - POT = max. 30%, CUT = max. 0,30. 13. U.T.R. 13 - trup izolat situat `n partea de vest a localit\]ii. • Func]iuni existente / propuse: dot\ri turistice (han turistic), locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere ce se constituie `n rezerv\ pentru extinderea [i dezvoltarea turismului / dot\ri turistice, locuin]e [i func]iuni complementare. • Reglement\ri: - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului na]ional DN 28A vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+3E+M; - POT = max. 40%, CUT = max. 1,80. 14. U.T.R. 14 - trup izolat situat `n partea de sud-vest a localit\]ii. • Func]iuni existente: teren slab productiv

139

• Func]iuni propuse: platform\ pentru gunoi • Reglement\ri: - Amenajarea va trebui s\ corespund\ din toate punctele de vedere, pentru a asigura o protec]ie maxim\ a mediului [i cadrului natural. Se vor respecta reglement\rile cuprinse `n capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" - zona pentru gospod\rie comunal\ (GC). Localitatea Lunca 1. U.T.R. 1 - zon\ central\ propus\ - delimitat\ la N de limita U.T.R.-ului 2, la est de limita U.T.R.-ului 5, la sud de limita U.T.R.-ului 4, iar la vest de limita U.T.R.-urilor 3 [i 9. • Func]iuni existente: institu]ii de interes public (c\min cultural [i magazin), locuin]e [i func]iuni complementare, rezerva de teren pentru noi dot\ri social-culturale [i pentru construc]ia de locuin]e. • Func]iuni propuse: zon\ central\ ce va concentra institu]iile de baz\ necesare dezvolt\rii unei localit\]i cu caracter rural (c\min cultural, magazin - parc [i alte dot\ri de tip central `n func]ie de oportunit\]i). De asemenea, exist\ [i posibilitatea construirii de noi locuin]e. • Reglement\ri: - Nu se vor elibera autoriza]ii de construire pân\ la elaborarea unui P.U.Z. pentru zona central\ de larg\ perspectiv\. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - ~n zona de protec]ie a apelor (30 m) sunt interzise orice fel de construc]ii, cu excep]ia celor hidrotehnice [i a celor pentru amenajarea unei zone de agrement, dar numai `n urma execut\rii unor studii de specialitate. - ~n zona de protec]ie a cimitirului (50 m perimetral) nu se admit construc]ii. - Indicatori de control vor fi stabili]i `n urma elabor\rii documenta]iei de PUZ, [i vor respecta normele prev\zute la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan", `n special la zona pentru institu]ii [i servicii (IS), dar [i pentru zona de locuin]e [i func]iunile complementare acesteia (L). - Regim de `n\l]ime propus: P+1E, P+2E; - POT = max. 40%, CUT = max. 1. 2. U.T.R. 2 - delimitat\ la nord de limita zonei industriale (U.T.R. 2) [i limita intravilanului propus, la est [i la vest de limita intravilanului propus, iar la sud de limita U.T.R.-urilor 1, 3 [i 5. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - Pentru zona marcat\ nu se vor elibera autoriza]ii de construire pân\ la elaborarea unui P.U.Z.

140

- ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - ~n zona de protec]ie a re]elei de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) nu se admite nici un fel de construc]ie. Deasemenea sunt interzise orice fel de afect\ri [i eliberarea de autozi]ii de construire `n zona de protec]ie a digului, cu excep]ia lucr\rilor [i amenaj\rilor hidrotehnice prev\zute `n Legea Apelor. - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 3. U.T.R. 3 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-lui 2, la est de limita U.T.R.-urilor 1, 4 [i 9, la sud de limita intravilanului propus [i limita U.T.R.-ului 6, iar la vest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: obiective de utilitate public\ ([coal\, gr\dini]\, punct sanitar), locuin]e, func]iuni complementare, obiective industriale (moar\) [i terenuri libere / obiective de utilitate public\ ([coal\, gr\dini]\, punct sanitar), locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - ~n zona de protec]ie a re]elei de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) nu se admite nici un fel de construc]ie. - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 4. U.T.R. 4 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-urilor 1 [i 5, la est [i la sud de limita intravilanului propus, iar la vest de limita U.T.R.-ului 3 [i limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare, terenuri ocupate de ape [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\) [i terenuri ocupate ape. • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a re]elei de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) [i `n zona protec]ie a apei (30 m) nu se admite nici un fel de construc]ie. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului comunal DC 125 vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60.

141

5. U.T.R. 5 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-ului 2, la est de limita intravilanului propus, la sud de limita U.T.R.urilor 4 [i 8, iar la vest de limita U.T.R.-ului 1. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e [i func]iuni complementare / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a digului nu se admite nici un fel de construc]ie, cu excep]ia lucr\rilor [i amenaj\rilor hidrotehnice prev\zute `n Legea Apelor. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului comunal DC 125 vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 6. U.T.R. 6 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-ului 3, la sud de limita zonei agricole (U.T.R. 11), iar `n rest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e [i func]iuni complementare / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a re]elei de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) [i `n zona protec]ie a apei (30 m) nu se admite nici un fel de construc]ie. - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 7. U.T.R. 7 - delimitat\ la nord de limita zonei agricole (U.T.R. 11), iar `n rest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului comunal DC 125 vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E;

142

- POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 8. U.T.R. 8 – trup izolat situat `n partea de sud-est a localit\]ii • Func]iuni existente / propuse: locuin]e, func]iuni complementare [i terenuri libere / locuin]e [i func]iuni complementare (activit\]i productive care nu deranjeaz\ func]iunea de baz\). • Reglement\ri: - ~n condi]iile autoriz\rii nu se vor admite decât construc]iile executate din materiale durabile, cu nivel `nalt de calitate privind expresivitatea arhitectural\, echilibrul compozi]ional, finisaje superioare. - Reglement\rile privitoare la zona de protec]ie a drumului comunal DC 125 vor respecta preciz\rile de la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" – zona pentru echipare edilitar\ (TE). - Regim de `n\l]ime propus: P (parter), P+1E; - POT = max. 30%, CUT = max. 0,60. 9. U.T.R. 9 - delimitat\ la nord, est [i sud de limita U.T.R.-ului 1, iar la vest de limita U.T.R.-ului 3. • Func]iuni existente/propuse: institu]ii de interes public (biseric\) [i cimitir. • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a cimitirelor, stabilit\ la 50 m, se interzice orice construc]ie, terenul putând fi folosit de c\tre de]in\torii de drept `n scopuri agricole [i/sau pentru constituirea de perdele de protec]ie perimetrale. 10. U.T.R. 10 - trup izolat - delimitat\ la sud de limita zonei agricole (U.T.R. 12), iar `n rest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: zon\ pentru sport [i agrement (teren de sport [i alte amenaj\ri cu caracter sportiv [i de agrement). • Reglement\ri: - Se vor respecta normele prev\zute la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan", respectiv: zona pentru spa]ii plantate (SP) [i zona pentru unit\]i agricole (A) datorit\ vecin\t\]ii. - POT = max. 40%, CUT = max. 1,8 mp Adc / mp. 11. U.T.R. 11 - delimitat\ la nord de limita U.T.R.-ului 6, la sud de limita U.T.R.-ului 7, iar `n rest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: zon\ unit\]i agricole (SC Agrocomplex SA). • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a re]elei de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) sunt interzise orice fel de construc]ii.

143

- Se impune realizarea de planta]ii perimetrale de protec]ie pe o l\]ime de 15 m, `n partea de nord [i de sud la zona de contact cu U.T.R. 6 [i U.T.R. 7. - Se vor respecta normele prev\zute la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan", respectiv: zona pentru unit\]i agricole (A). - POT = max. 40%, CUT = max. 1,8 mp Adc / mp. 12. U.T.R. 12 - trup izolat - delimitat\ la nord de limita zonei de sport (U.T.R. 10), iar `n rest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: zon\ unit\]i agricole (SC Agrocomplex SA). • Reglement\ri: - Se vor respecta normele prev\zute la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan", respectiv: zona pentru unit\]i agricole (A). - POT = max. 40%, CUT = max. 1,8 mp Adc / mp. 13. U.T.R. 13 - delimitat\ la sud de limita U.T.R.-ului 2, iar `n rest de limita intravilanului propus. • Func]iuni existente / propuse: zon\ unit\]i industriale [i depozitare (SC Construc]ii Hidrotehnice SA). • Reglement\ri: - ~n zona de protec]ie a re]elei de medie tensiune - 20 kV (culoar de 25 m `n lungul re]elei) sunt interzise orice fel de construc]ii. - ~n zona de protec]ie a digului nu se admite nici un fel de construc]ie, cu excep]ia lucr\rilor [i amenaj\rilor hidrotehnice prev\zute `n Legea Apelor. - ~n zona de protec]ie a c\ii ferate (culoar de 100 m din axul liniei) sunt interzise orice fel de construc]ii, cu excep]ia celor avizate de Ministerul Transporturilor. - Se vor respecta normele prev\zute la capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan", respectiv: zona pentru unit\]i industriale [i depozitare (ID). - POT = max. 40%, CUT = max. 1,8 mp Adc / mp. 14. U.T.R. 14 - trup izolat situat `n partea de vest a localit\]ii. • Func]iuni existente: teren slab productiv • Func]iuni propuse: platform\ pentru gunoi • Reglement\ri: - Amenajarea va trebui s\ corespund\ din toate punctele de vedere, pentru a asigura o protec]ie maxim\ a mediului [i cadrului natural. Se vor respecta reglement\rile cuprinse `n capitolul IV "Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan" - zona pentru gospod\rie comunal\ (GC).

144

XI. Dispozi]ii finale 1. Regulamentul local de urbanism al municipiului Pa[cani a urm\rit detalierea articolelor cuprinse `n Regulamentul general de urbanism, conform condi]iilor specifice localit\]ii [i caracteristicilor unit\]ilor [i subunit\]ilor teritoriale de referin]\. 2. Dup\ aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Pa[cani [i a Regulamentului local de urbanism, autorizarea execut\rii lucr\rilor de construc]ii se va face `n temeiul [i cu respectarea documenta]iilor de urbanism prev\zute `n cele dou\ documente, avizate [i aprobate conform legii. 3. Dup\ caz, autoritatea administra]iei publice locale, poate solicita prin certificatul de urbanism, `n vederea fundament\rii deciziei de emitere a autoriza]iei de construire, `ntocmirea unor [i/sau ob]inerea unor avize specifice (`n func]ie de zon\, reamplasament, de natura construc]iei,etc.). 4. ~n situa]ia unui litigiu `ntre solicitantul autoriza]iei de construire [i autoritatea administra]iei publice locale abilitate conform legii, solicitantul se poate adresa instan]ei judec\tore[ti (`n condi]iile legii contenciosului administrativ).

ANEXA 1 Legisla]ie cu referiri directe la prevederile cuprinse `n P.U.G. [i R.L.U. 1. Legea privind autorizarea execut\rii construc]iilor [i unele m\suri pentru realizarea republicat\ 1997). 2. Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicat\ 1998). 3. Legea administra]iei publice locale (nr. 69/1991, republicat\ 1997). 4. Legea privind circula]ia juridic\ a terenurilor (nr. 54/1998). 5. Legea privind exproprierea pentru cauz\ de utilitate public\ (nr.33/1994). 6. Legea cadastrului imobiliar [i publicit\]ii imobiliare (nr. 7/1996). 7. Legea privind calitatea `n construc]ii (nr. 10/1995). 8. Legea privind protec]ia mediului (nr. 137/1995), republicat\ `n 2000, modificat\ [i urgen]\ din iunie 2002. 9. Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 43/1997, republicat\ 1998). 10.Legea privind protec]ia patrimoniului na]ional (nr. 41/1995). 11.Legea apelor (nr. 107/1996). locuin]elor (nr. 50/1991,

completat\ prin Ordonan]a de

145

12.Legea privind proprietatea public\ [i regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998). 13.Legea privind regimul concesiunii (nr. 219/1998) 14.H.G.R nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism. 15.H.G.R nr. 59/1999 pentru modificarea art. 2 din H.G.R 525/1996. 16.Codul civil. 17.Codul silvic. 18.Normele de igien\ privind modul de via]\ a popula]iei - O.M.S nr. 71/1996. 19.Ordonan]a Guvernului României nr. 47/1994 privind ap\rarea `mpotriva dezastrelor. 20.Legea locuin]ei (nr. 114/1996). 21.Legea finan]elor publice (nr. 72/1996). ANEXA 2 Art. 1 - Rolul Regulamentului general de urbanism (1) Regulamentul general de urbanism reprezint\ sistemul unitar de norme tehnice [i juridice care st\ la baza elabor\rii planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum [i a regulamentelor locale de urbanism. (2) Regulamentul general de urbanism stabile[te, `n aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor [i de amplasare a construc]iilor [i a amenaj\rilor aferente acestora. (3) Planurile de amenajare a teritoriului sau, dup\ caz, planurile urbanistice [i regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea execut\rii construc]iilor. Art. 2. Domeniul de aplicare (1) Regulamentul general de urbanism se aplic\ `n proiectarea [i realizarea tuturor construc]iilor [i amenaj\rilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât `n intravilan, cât [i `n extravilan. (2) Se excepteaz\ de la prevederile alin. (1) construc]iile [i amenaj\rile cu caracter militar [i special, care se autorizeaz\ [i se execut\ `n condi]iile stabilite de lege. Art. 3. Terenuri agricole din extravilan (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor [i amenaj\rilor pe terenurile agricole din extravilan este permis\ pentru func]iunile [i `n condi]iile stabilite de lege.

146

(2) Autorit\]ile administra]iei publice locale vor urm\ri, la emiterea autoriza]iei de construire, gruparea suprafe]elor de teren afectate construc]iilor, spre a evita prejudicierea activit\]ilor agricole. • Utiliz\ri permise Lucr\rile de utilitate public\ de interes na]ional sau local, admise `n condi]iile Legii nr. 18/1991, art. 71 alin. 2, pe baza unor documenta]ii specifice, aprobate de organismele competente conform Legii. Lucr\rile prev\zute de Legea nr. 50/1991 (republicat\). • Utiliz\ri permise cu condi]ii Re]elele tehnico-edilitare se amplaseaz\, de regul\, grupat, `n imediata apropiere a c\ilor de comunica]ie (Legea nr. 18/1991 art. 81). Construc]iile care prin natur\ [i destina]ie nu pot fi `n intravilan, conform prevederilor art. 70 din Legea nr. 18/1991, vor avea procente minimale de ocupare a terenului [i se vor autoriza `n urma ob]inerii acordului de mediu, emis de autoritatea competent\, `n condi]iile Legii nr. 137/1995 (art. 8 [i Anexa II). Construc]iile civile vor fi amplasate la minimum 2400 m de limita obiectivelor speciale apar]inând MApN, MI [i SRI. • Utiliz\ri interzise Nu se admit construc]ii pe terenuri de clasa I [i II de calitate, terenuri amenajate cu lucr\ri de `mbun\t\]iri funciare sau plantate cu vii [i livezi (Legea nr. 18/1991 art. 71). Articolul 4 - Terenuri agricole din intravilan (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor pe terenurile agricole din intravilan este permis\ pentru toate tipurile de construc]ii [i amenaj\ri specifice localit\]ilor, cu respectarea condi]iilor impuse de lege [i de prezentul regulament. (2) De asemenea, autorizarea prev\zut\ la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea ra]ional\ a terenurilor [i pentru realizarea urm\toarelor obiective: (a) completarea zonelor centrale, potrivit condi]iilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, având prioritate institu]iile publice, precum [i serviciile de interes general; (b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu re]ele tehnico-edilitare; (c) amplasarea construc]iilor, amenaj\rilor [i lucr\rilor tehnico-edilitare aferente acestora `n ansambluri compacte. (3) Prin autoriza]ia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii. • Utiliz\ri permise Toate tipurile de construc]ii [i amenaj\ri care `ndeplinesc condi]iile impuse de lege [i de prezentul Regulament. • Utiliz\ri permise cu condi]ii

147

- Construc]ii `n localit\]i situate `n zone protejate datorit\ sensibilit\]ii zonelor geografice `n care sunt amplasate (litoral, zone montane, rezerva]ii ale biosferei, rezerva]ii de arhitectur\). - Construc]ii amplasate `n vecin\tatea obiectivelor speciale ale MAPN, MI, SRI, `n zona de frontier\, etc. • Utiliz\ri interzise Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate public\ prin documenta]ii aprobate se interzice autorizarea construc]iilor cu caracter definitiv, pentru alte obiective. Art. 5 - Suprafe]e `mp\durite (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor [i amenaj\rilor pe terenuri cu destina]ie forestier\ este interzis\. ~n mod excep]ional cu avizul organelor administra]iei publice de specialitate se pot autoriza numai construc]iile necesare `ntre]inerii p\durilor, exploat\rilor silvice [i culturilor forestiere. La amplasarea acestor construc]ii se va avea `n vedere dezafectarea unei suprafe]e cât mai mici din cultura forestier\. (2) Cabanele [i alte construc]ii [i amenaj\ri destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera p\durilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor, P\durilor [i Protec]iei Mediului [i al Ministerului Turismului. (3) Delimitarea pe jude]e a terenurilor cu destina]ie forestier\, stabilit\, `n condi]iile legii, de c\tre organele de specialitate ale administra]iei publice, se comunic\ consiliilor jude]ene prin ordinul ministrului apelor, p\durilor [i protec]iei mediului. • Utiliz\ri permise Lucr\ri de utilitate public\ de interes na]ional [i local prev\zute de Legea nr. 26/1996 - Codul silvic la art. 54 [i 74. • Utiliz\ri permise cu condi]ii Construc]ii [i amenaj\ri specifice sectorului forestier (cantoane silvice, drumuri [i c\i ferate forestiere, fazanerii, p\str\v\rii, etc.). Construc]ii pentru turism, amplasate numai la liziera p\durii. • Utiliz\ri interzise Orice fel de construc]ii [i amenaj\ri cu excep]ia celor prev\zute de lege (Codul silvic art. 54 [i art. 74). Art. 6 - Resursele subsolului (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploat\rii [i prelucr\rii resurselor `n zonele delimitate conform legii, care con]in resurse identificate ale subsolului, este interzis\.

148

(2) Autorizarea execut\rii construc]iilor industriale necesare exploat\rii [i prelucr\rii resurselor identificate ale subsolului, se face de c\tre consiliile jude]ene sau consiliile locale, dup\ caz, cu avizul organelor de stat specializate. (3) ~n cazul identific\rii de zone cu resurse `n intravilanul localit\]ii, modalitatea exploat\rii acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii. (4) Zonele care con]in resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunic\ la consiliile jude]ene prin ordin al pre[edintelui Agen]iei Na]ionale pentru Resurse Minerale, pentru fiecare jude]. • Utiliz\ri permise Construc]ii industriale necesare exploat\rii [i prelucr\rii resurselor identificate ale subsolului. • Utiliz\ri permise cu condi]ii Lucr\ri inginere[ti necesare protec]iei perimetrelor de exploatare (`ndiguiri, devieri de cursuri de ape, consolid\ri de maluri, etc.). Lucr\ri de explorare [i exploatare din zonele cu resurse identificate `n intravilanul localit\]ii vor face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii. • Utiliz\ri interzise Orice fel de construc]ii cu caracter definitiv, cu excep]ia celor necesare exploat\rii, prelucr\rii [i transportului resurselor valorificate ale subsolului. Art. 7 - Resurse de ap\ [i platforme meteorologice (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor de orice fel `n albiile minore ale cursurilor de ap\ [i `n cuvetele lacurilor este interzis\ cu excep]ia lucr\rilor de poduri, lucr\rilor necesare c\ilor ferate [i drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de ap\, precum [i lucr\rilor de gospod\rire a apelor. (2) Autorizarea execut\rii lucr\rilor prev\zute la alin. (1) este permis\ numai cu avizul primarului [i al autorit\]ilor de gospod\rire a apelor [i cu asigurarea m\surilor de ap\rare a construc]iilor respective `mpotriva inunda]iilor, a m\surilor de prevenire a deterior\rii calit\]ii apelor de suprafa]\ [i subterane, de respectare a zonelor de protec]ie fa]\ de malurile cursurilor de ap\ [i fa]\ de lucr\rile de gospod\rire [i de captare a apelor. (3) Autorizarea execut\rii construc]iilor de orice fel `n zona de protec]ie a platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autorit\]ii competente pentru protec]ia mediului. (4) Zonele de protec]ie sanitar\ se delimiteaz\ de c\tre autorit\]ile administra]iei publice jude]ene [i a municipiului Bucure[ti, pe baza avizului organelor de specialitate ale administra]iei publice. • Utiliz\ri permise Platforme meteorologice, capt\ri de ap\, lucr\ri pentru prevenirea [i combaterea ac]iunilor distructive a apelor.

149

• Utiliz\ri permise cu condi]ii Lucr\ri de poduri, lucr\ri necesare c\ilor ferate [i drumurilor de traversare a cursurilor de ap\, cu condi]ia asigur\rii m\surilor de ap\rare `mpotriva inunda]iilor, a m\surilor de prevenire a deterior\rii calit\]ii apelor [i cu respectarea zonelor de protec]ie a lucr\rilor de gospod\rire a apelor [i a platformelor meteorologice, cu avizul primarilor [i al autorit\]ilor competente `n gospod\rirea apelor. • Utiliz\ri interzise Orice fel de construc]ii `n zonele de protec]ie sever\ a platformelor meteorologice [i ale capt\rilor de ap\. Art. 8 - Zone cu valoare peisagistic\ [i zone naturale protejate (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor [i a amenaj\rilor care, prin amplasament, func]iune, volumetrie [i aspefct arhitectural - conformare [i amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, `nvelitoare, palet\ cromatic\, etc. - depreciaz\ valoarea peisajului, este interzis\. (2) Autorizarea execut\rii construc]iilor `n parcuri na]ionale, rezerva]ii naturale, precum [i `n celelalte zone protejate, de interes na]ional, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor P\durilor [i Protec]iei Mediului [i al Ministerului Lucr\rilor Publice [i Amenaj\rii Teritoriului. (3) Consiliile jude]ene vor identifica [i vor delimita, `n func]ie de particularit\]ile specifice, acele zone naturale de interes local ce necesit\ protec]ie pentru valoarea lor peisagistic\ [i vor stabili condi]iile de autorizare a execut\rii construc]iilor, având `n vedere p\strarea calit\]ii mediului natural [i a echilibrului ecologic. • Utiliz\ri permise Lucr\ri de utilitate public\ de interes na]ional sau local, autorizate `n cazuri excep]ionale `n condi]iile Legii nr. 18/1991, art. 71, alin. 2. • Utiliz\ri permise cu condi]ii ~n zonele naturale protejate de interes na]ional delimitate prin studii de specialitate [i documenta]ii de urbanism [i amenajarea teritoriului aprobate, construc]iile se autorizeaz\ cu avizul conform al MLPAT [i MAPPM. Prescrip]iile se stabilesc `n func]ie de regimul de protec]ie instituit al zonei respective `n func]ie de tipurile de activit\]i admise `n mod tradi]ional. Aceste prescrip]ii vor fi con]inute `n avizul conform al MLPAT [i MAPPM. ~n zonele naturale protejate de interes local, delimitate de autorit\]ile administrative publice locale pe baza documenta]iei avizate de Academia Român\, construc]iile se autorizeaz\ cu prescrip]ii ce ]in seama de respectarea m\surilor [i normele de protec]ie stabilite la nivel local. Pentru categoriile de construc]ii men]ionate de lege se pot cere studii de impact asupra mediului, `n vederea autoriz\rii. • Utiliz\ri interzise

150

Construc]ii [i amenaj\ri care pot afecta sensibilitatea zonelor geografice cu regim special de protec]ie (zone umede, zone de coast\, zone montane sau forestiere, rezerva]ii [i parcuri naturale, etc.) precum [i a zonelor peisagistice cu o valoare deosebit\, mai ales `n cazul când construc]iile propuse au o volumetrie [i un aspect arhitectural ce depreciaz\ valoarea peisajului. Interdic]ia se poate stabili `n urma studiilor de impact, `n conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995. Art. 9 - Zone construite protejate (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor `n zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes na]ional, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii [i al Ministerului Lucr\rilor Publice [i Amenaj\rii Teritoriului. (2) Autorizarea execut\rii construc]iilor `n zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate [i delimitate prin hot\râre a consiliului jude]ean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din jude], subordonate ministerelor prev\zute la alin. (1). (3) Autorizarea execut\rii lucr\rilor de construc]ii, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea `n valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii, `n condi]iile stabilite prin ordin al ministrului culturii. • Utiliz\ri permise Lucr\ri de utilitate public\ de interes na]ional pe baza documenta]iilor specifice aprobate de organele competente. • Utiliz\ri permise cu condi]ii Toate tipurile de construc]ii compatibile cu specificul zonei `n care sunt amplasate, cu condi]ia respect\rii prescrip]iilor con]inute `n avizele conform ale organelor administra]iei publice centrale specializate, `n cazul zonelor care cuprind valori de patrimoniu cultural construit de interes na]ional, declarate ca atare (inclusiv cl\diri [i situri cu statut de muzeu). ~n zonele cu patrimoniu construit de interes local, delimitate prin hot\rârea consiliului jude]ean, autorizarea construc]iilor se face cu respectarea strict\ a avizelor serviciilor publice descentralizate ale MLPAT [i Ministerului Culturii. • Utiliz\ri interzise Orice fel de construc]ii [i amenaj\ri care, prin func]iune, configura]ie arhitectural\ sau amplasament compromit aspectul general al zonei, distrug coeren]a ]esutului urban existent sau afexteaz\ valoarea monumentului ori a zonei protejate a acestuia. ~n sprijinul m\surilor de protec]ie a vizibilit\]ii obiectelor [i zonelor, pot fi utilizate atât prevederile articolului 18 din OG nr. 68/1994, cât [i art. 622 din Codul Civil (servitutea de a nu zidi pe un fod - "non aedificandi" - sau de a nu zidi decât pân\ la o `n\l]ime determinat\ - "non altius tollendi").

151

Art. 10 - Expunerea la riscuri naturale (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor sau amenaj\rilor `n zonele expuse la riscuri naturale, cu excep]ia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzis\. (2) ~n sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se `n]elege: alunec\ri de teren, nisipuri mi[c\toare, terenuri ml\[tinoase, scurgeri de toren]i, eroziuni, avalan[e de z\pad\, desloc\ri de stânci, zone inundabile [i altele asemenea, delimitate pe fiecare jude] prin hot\râre a consiliului jude]ean, cu avizul organelor de specialitate ale administra]iei publice. • Utiliz\ri permise Construc]ii [i amenaj\ri de orice fel, ce au drept scop limitarea riscurilor naturale (lucr\ri hidrotehnice pentru atenuarea [i devierea viiturilor, sta]ii hidrometeorologice, seismice [i sisteme de avertizare [i prevenire a fenomenelor naturale periculoase, sisteme de iriga]ii [i desec\ri, lucr\ri de combatere a eroziunii de adâncime, etc.). • Utiliz\ri permise cu condi]ii Orice fel de construc]ii [i amenaj\ri cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 [i a normelor [i prescrip]iilor tehnice specifice, referitoare la rezisten]a [i stabilitatea construc]iilor, siguran]a `n exploatarea [i igiena [i s\n\tatea oamenilor, `n zonele cu grad de seismicitate ridicat, pe terenuri expuse la umezire, macroporice, `n zonele de frig, cu pânz\ freatic\ agresiv\, neprecizate `n prezentul articol. Se admit de asemenea construc]ii pe terenurile men]ionate `n alin. (2) al art. 10, cu condi]ia elimin\rii factorilor naturali de risc prin lucr\ri specifice (desec\ri, consolid\ri ale terenului, etc.), aprobate de autoritatea competent\ `n protec]ia mediului, sau alte organisme interesate, dup\ caz. • Utiliz\ri interzise Construc]ii [i amenaj\ri `n zonele expuse la riscurile naturale men]ionate `n alin. (2) ale prezentului articol, precum [i `n alte zone `n care nu sunt posibile, sau nu sunt admise, de c\tre autorit\]ile competente `n protec]ia mediului, lucr\rile de eliminare a factorilor de risc pentru construc]ii. Delimitarea zonelor de risc este necesar\, `ntrucât ac]iunile de prevenire sau bazate pe cunoa[terea detaliat\ [i acceptat\ a diferitelor grade de risc. Delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale se stabile[te prin hot\râre a consiliului jude]ean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure[ti, pe baza studiilor de specialitate avizate ale organelor administra]iei publice specializate. Zonele delimitate se preiau `n documenta]iile de urbanism [i amenajarea teritoriului [i se `nscriu `n cadastru. Art. 11 - Expunerea la riscuri tehnologice

152

(1) Autorizarea execut\rii construc]iilor `n zonele expuse la riscuri tehnologice, precum [i `n zonele de servitute [i de protec]ie ale sistemelor de alimentare cu energie electric\, conductelor de gaze, ap\, canalizare, c\ilor de comunica]ie [i altor asemenea lucr\ri de infrastructur\ este interzis\. (2) ~n sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezint\ pericol de incendii, explozii, radia]ii, surp\ri de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului. (3) Fac excep]ie de la prevederile alin. (1) construc]iile [i amenaj\rile care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora. • Utiliz\ri permise Orice fel de construc]ii [i amenaj\ri care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice [i limitarea efectelor acestora (piliere de siguran]\, lucr\ri de consolidare a malurilor la exploat\rile de suprafa]\ a resurselor minerale, lucr\ri de marcare [i reperare a re]elelor de conducte [i cabluri `n localit\]i, accese pentru interven]ia rapid\ `n caz de incendii sau explozii, etc.). • Utiliz\ri permise cu condi]ii Toate tipurile de construc]ii, cu condi]ia respect\rii servitu]ilor de utilitate public\ existente sau propuse, pentru re]ele tehnico-edilitare, c\i de comunica]ie, explorarea [i exploatarea resurselor subsolului, ap\rarea ]\rii, ordinii publice [i siguran]ei na]ionale precum [i a exigen]elor Legii nr. 10/1995 privind rezisten]a, stabilitatea, siguran]a `n exploatare, rezisten]a la foc, protec]ia `mpotriva zgomotului, s\n\tatea oamenilor [i protec]ia mediului. • Utiliz\ri interzise Toate tipurile de construc]ii amplasate `n zonele de protec]ie stabilite prin norme sanitare [i de protec]ie a mediului, ale unit\]ilor industriale, agricole sau de alt\ natur\, `n zonele cu servitu]i legal instituite pentru lucr\rile publice generatoare de riscuri tehnologice, `n vecin\tatea depozitelor de combustibil [i materiale explozibile, etc. Art. 12 - Construc]ii cu func]iuni generatoare de riscuri tehnologice (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor care, prin natura [i destina]ia lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat [i aprobat conform prevederilor legale. (2) Lista categoriilor de construc]ii generatoare de riscuri tehnologice se stabile[te prin ordin comun al ministrului industriilor, ministrului agriculturii [i alimenta]iei, ministrului apelor, p\durilor [i protec]iei mediului, ministrului s\n\t\]ii, ministrului transporturilor, ministrului ap\r\rii na]ionale [i ministrului de interne. • Utiliz\ri permise Orice fel de construc]ii [i amenaj\ri care au ca scop diminuarea sau eliminarea riscurilor tehnologice. • Utiliz\ri permise cu condi]ii

153

Construc]iile [i amenaj\rile care `ndeplinesc condi]iile de realizare [i func]ionare conform cerin]elor acordului de mediu [i sunt compatibile cu func]iunea stabilit\ pentru zona respectiv\ prin documenta]iile de urbanism [i amenajarea a teritoriului aprobate conform legii. • Utiliz\ri interzise Construc]iile [i amenaj\rile incompatibile cu func]iunea dominant\ stabilit\ pentru zona respectiv\ pe baza documenta]iilor de urbanism [i amenajarea teritoriului, aprobate conform legii. Art. 13 - Asigurarea echip\rii edilitare (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor care, prin dimensiunile [i destina]ia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitar\ ce dep\[esc posibilit\]ile financiare [i tehnice ale administra]iei publice locale ori ale investitorilor interesa]i sau care nu beneficiaz\ de fonduri de la bugetul de stat este interzis\. (2) Autorizarea execut\rii construc]iilor poate fi condi]ionat\ de stabilirea, `n prealabil, prin contract, a obliga]iei efectu\rii, `n parte sau total, a lucr\rilor de echipare edilitar\ aferente, de c\tre investitorii interesa]i. • Utiliz\ri permise Orice construc]ii [i amenaj\ri care se pot racorda la infrastructura edilitar\ existent\ cu capacitate corespunz\toare, sau pentru a c\rei extindere sau realizare exist\ surse de finan]are asigurate de administra]ia public\, de investitorii interesa]i sau care beneficiaz\ de surse de finan]are atrase potrivit legii. • Utiliz\ri admise cu condi]ii Construc]iile vor fi executate dup\ stabilirea, prin contact prealabil, a obliga]iei efectu\rii lucr\rilor de echipare edilitar\ aferente (`n parte sau total), de c\tre investitorii interesa]i. • Utiliz\ri interzise Orice construc]ii care, prin dimensiuni, destina]ie [i amplasare fa]\ de zonele cu echipare tehnico-edilitar\ asigurat\ (acoperire sub aspect teritorial [i capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesa]i. Autorizarea construirii `n urma stabilirii condi]iilor contractuale de realizare a lucr\rilor edilitare de c\tre investitorii interesa]i se va face numai `n cazul `n care, din corelarea cu celelalte reguli de baz\, rezult\ c\ terenul este construibil [i exist\ condi]ii de asigurare a echip\rii edilitare necesare. Art. 14 - Asigurarea compatibilit\]ii func]iunilor (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor se face cu condi]ia asigur\rii compatibilit\]ii dintre destina]ia construc]iei [i func]iunea dominant\ a zonei, stabilit\ printr-o documenta]ie de urbanism, sau dac\ zona are o func]iune dominant\ tradi]ional\ caracterizat\ de ]esut urban [i conformare spa]ial\ proprie.

154

(2) Condi]ia de amplasare a construc]iilor `n func]ie de destina]ia acestora `n cadrul localit\]ii sunt prev\zute `n anexa nr. 1 la prezentul regulament. Art. 15 - Procentul de ocupare a terenului (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor se face cu condi]ia ca procentul de ocupare al terenului s\ nu dep\[easc\ limita superioar\ stabilit\ conform anexei nr. 2 la prezentul regulament. Art. 16 - Lucr\ri de utilitate public\ (1) Autorizarea execut\rii altor construc]ii pe terenuri care au fost rezervate `n planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucr\ri de utilitate public\, este interzis\. (2) Autorizarea execut\rii lucr\rilor de utilitate public\ se face pe baza documenta]iei de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. Art. 17 - Orientarea fa]\ de punctele cardinale Autorizarea execut\rii construc]iilor se face cu respectarea condi]iilor [i a recomand\rilor de orientare fa]\ de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament. Art. 18 - Amplasarea fa]\ de drumuri publice (1) ~n zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administra]iei publice: (a) construc]ii [i instala]ii aferente drumurilor publice, de deservire, de `ntre]inere [i de exploatare; (b) parcaje, garaje [i sta]ii de alimentare cu carburan]i [i resurse de energie (inclusiv func]iunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.); (c) conducte de alimentare cu ap\ [i de canalizare, sisteme de transport gaze, ]i]ei sau alte produse petroliere, re]ele termice, electrice, de telecomunica]ii [i infrastructuri ori alte instala]ii ori construc]ii de acest gen. (2) ~n sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se `n]elege ampriza, fâ[iile de siguran]\ [i fâ[iile de protec]ie. (3) Autorizarea execut\rii construc]iilor cu func]iuni de locuire este permis\, cu respectarea zonelor de protec]ie a drumurilor delimitate conform legii.

155

(4) ~n sensul prezentului regulament, prin func]iuni de locuire se `n]elege: locuin]e, case de vacan]\ [i alte construc]ii cu caracter turistic, spa]ii de cazare permanent\ sau temporar\ pentru nevoi sociale, industriale sau de ap\rare, cum ar fi: c\mine pentru b\trâni, c\mine de nefamili[ti, sanatorii, c\mine pentru organizarea de [antier, c\mine de garnizoan\. • Utiliz\ri permise Orice construc]ii sau amenaj\ri adiacente drumurilor publice care se fac `n baza planurilor urbanistice [i de amenajare teritorial\ cu avizul organelor specializate ale administra]iei publice pentru lucr\rile din zonele de protec]ie. • Utiliz\ri admise cu condi]ii Toate construc]iile [i amenaj\rile amplasate `n zonele de protec]ie ale drumurilor publice care respect\ prescrip]iile tehnice [i reglement\rile urbanistice privind func]ionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetric\ [i estetic\, asigurarea acceselor carosabile, pietonale [i rezolvarea parcajelor aferente, precum [i evitarea riscurilor tehnologice de construc]ie [i exploatare. Prin amplasare [i func]ionare ele nu vor afecta buna desf\[urare a circula]iei pe drumurile publice `n condi]ii optime de capacitate, fluen]\ [i siguran]\. Accesele carosabile [i pietonale la aceste construc]ii vor fi amenajate [i semnalizate corespunz\tor normativelor [i standardelor tehnice specifice. • Utiliz\ri interzise Orice construc]ie care prin amplasare, configura]ie sau exploatare `mpieteaz\ asupra bunei desf\[ur\ri, organiz\ri [i dirij\ri a traficului pe drumurile publice sau prezint\ riscuri de accidente vor fi interzise `n zonele de siguran]\ [i protec]ie a drumurilor. ~n acest sens se interzice amplasarea `n zona drumurilor a panourilor independente de reclam\ publicitar\. Art. 19 - Amplasarea fa]\ de c\i navigabile existente [i cursuri de ap\ poten]ial navigabile (1) ~n zona c\ilor navigabile [i a cursurilor de ap\ poten]ial navigabile se pot autoriza, cu avizul conform al Ministerului Transporturilor, urm\toarele lucr\ri: a) construc]ii [i instala]ii aferente c\ilor navigabile, de deservire, de `ntre]inere [i de exploatare; b) semnale vizuale, auditive [i faruri, precum [i alte amenaj\ri referitoare la siguran]a naviga]iei; c) construc]ii pwentru obiective portuare, fronturi de acostare, platforme de depozitare, drumuri de circula]ie, cl\diri, construc]ii hidrotehnice pentru [antiere navale, g\ri fluviale [i alte lucr\ri similare; d) travers\ri sau subtravers\ri ale c\ilor navigabile [i ale canalelor [i cursurilor de ap\ poten]ial navigabil cu conducte de presiune (ap\, gaze, ]i]ei, abur) de linii electrice [i de telecomunica]ii, precum [i travers\rile cu poduri [i lucr\rile de amenaj\ri hidroenergetice [i de art\; e) ad\posturi de iarn\ pentru nave, sta]ii de alimentare cu carburan]i [i resurse de energie;

156

f) instala]ii de captare a apei din albia c\ilor navigabile [i instala]ii de evacuare a apelor reziduale sau de alt\ natur\; g) ap\r\ri de maluri de orice natur\, diguri longitudinale [i transversale [i alte lucr\ri asimilare. (2) ~n sensul prezentului regulament, prin zona fluvial\ se `n]elege fâ[ia de teren situat\ `n lungul ]\rmului apelor interioare navigabile sau poten]ial navigabile. Zona fluvial\ se stabile[te de c\tre autoritatea de stat competent\, potrivit legii. ~n porturi, zona c\ilor navigabile coincide cu incinta portuar\. Art. 20 - Amplasarea fa]\ de c\i ferate din administra]ia SNCFR (1) ~n zona de protec]ie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului Transportului: a) construc]ii [i instala]ii aferente exploat\rii [i `ntre]inerii liniilor de cale ferat\; b) construc]ii [i instala]ii pentru exploatarea materialului rulant [i a mijloacelor de restabilire a circula]iei; c) instala]ii fixe pentru trac]iune electric\; d) instala]ii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunica]ii, transmisiuni de date [i construc]iile aferente acestora. (2) Construc]iile care se amplaseaz\ `n zona de protec]ie a infrastructurii feroviare situat\ `n intravilan se autorizeaz\ cu avizul Regiei Autonome "Societatea Na]ional\ a C\ilor Ferate Române" [i al Ministerului Transporturilor. (3) ~n sensul prezentului regulament, prin zon\ de protec]ie a infrastructurii feroviare se `n]elege fâ[ia de teren, indiferent de proprietar, cu l\]imea de 100 m m\surat\ de la limita zonei cadastrale C.R.F., situat\ de o parte [i de alta a c\ii ferate. (4) Lucr\rile de investi]ii ale agen]ilor economici [i ale institu]iilor publice, care afecteaz\ zona de protec]ie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Regiei Autonome "Societatea Na]ional\ a C\ilor Ferate Române" [i al Ministerului Transporturilor, [i anume: a) c\i ferate industriale; b) lucr\ri hidrotehnice; c) traversarea c\ii ferate de c\tre drumuri prin pasaje denivelate; d) subtraversarea liniilor de cale ferat\ de re]ele de telecomunica]ii, energie electric\, conducte sub presiune de ap\, gaze, produse petroliere, termotehnologice [i canale libere. (5) ~n zona de protec]ie a infrastructurii tarnsporturilor se interzic: a) amplasarea oric\ror construc]ii, depozite de materiale sau `nfiin]area de planta]ii care `mpiedic\ vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare;

157

b) efectuarea oric\ror lucr\ri care, prin natura lor, ar provoca alunec\ri de teren, surp\ri sau ar afecta stabilitatea solului prin t\ierea copacilor, extragerea de materiale de construc]ii sau care modific\ echilibrul pânzei freatice subterane; c) depozitarea, manipularea sau prelucrarea substan]elor inflamabile, explozibile, carburan]ilor, gazelor lichefiate sau oric\ror materiale care, prin natura lor, ar putea provoca incendii sau explozii. (6) Cedarea, transferul, ocuparea temporar\ sau definitiv\ a terenului din patrimoniului Regiei Autonome "Societatea Na]ional\ a C\ilor Ferate Române", pentru lucr\rile de interes public, atât `n intravilan cât [i `n extravilan, se fac numai cu avizul Regiei Autonome "Societatea Na]ional\ a C\ilor Ferate Române" [i al Ministerului Transporturilor. Art 21 - Amplasarea fa]\ de aeroporturi Autorizarea execut\rii construc]iilor `n vecin\tatea terenurilor aferente aeroporturilor [i a culoarelor de siguran]\ stabilite conform legii se face cu avizul conform al Ministerului Transporturilor. • Utiliz\ri permise Construc]iile [i amenaj\rile necesare activit\]ilor de decolare-aterizare. • Utiliz\ri permise cu condi]ii Construc]iile [i instala]iile destinate activit\]ilor aeronautice, cu respectarea normelor tehnice stabilite de organele administra]iei publice centrale specializate. Construc]iile [i amenaj\rile cu alte destina]ii decât cele aeronautice, cu condi]ia respct\rii normelor de protec]ie acustic\, precum [i a limit\rilor de `n\l]ime [i a retragerilor fa]\ de diversele componente ale zonelor de siguran]\ ale terenurilor de aeronautic\, `nscrise `n avizul conform emis de autoritatea competent\. Construc]iile admise vor fi `n sisteme de zi [i de noapte. • Utiliz\ri interzise Amplasarea de lucr\ri, construc]ii sau instala]ii care prin natura lor, sau datorit\ procesului de func]ionare pot periclita siguran]a zborurilor (obiective care produc fum sau cea]\ artificial\, substan]e nocive, radioactive sau r\u mirositoare; sisteme de iluminat care s\ perturbe identificarea sistemelor de balizare a zonei; surse de energie electric\ sau unde radio produc\toare de perturba]ii `n instala]iile de protec]ie a naviga]iei aeriene (unit\]i de mor\rit, silozuri, depozite, magazii, decantoare, etc.). Amplasarea construc]iilor a c\ror destina]ie este incompatibil\ cu vecin\tatea aeroporturilor conform prevederilor Anexei nr. 1 a prezentului Regulament este interzis\. Art. 22 - Retrageri fa]\ de fâ[ia de protec]ie a frontierei de stat

158

(1) Autorizarea execut\rii construc]iilor `n extravilan se face numai la distan]a de 500 mm fa]\ de fâ[ia de protec]ie a frontierei de stat, c\tre interior. (2) Se excepteaz\ de la prevederile alin. (1) punctele de control pentru trecerea frontierei, cu construc]iianex\, terminalele vamale [i alte construc]ii [i instala]ii care se pot amplasa cu avizul conform al organelor de specialitate ale administra]iei publice [i cu respectarea prevederilor legale privind frontiera de stat a României. • Utiliz\ri permise cu condi]ii Construc]iile prev\zute de articolul 22 alin. (2) al Regulamentului general de urbanism, cele prev\zute de Legea nr. 56/1992 la art. 54, precum [i cele prev\zute de Legea nr. 18/1991 art. 2 pct. (d), cu avizul conform al organelor administra]iei publice de specialitate. • Utiliz\ri interzise Lucr\rile de construc]ii [i amenaj\ri specifice localit\]ilor amplasate `n extravilanul acestora la o distan]\ mai mic\ de 500 m fa]\ de fâ[ia de protec]ie a frontierei. Construc]iile [i amenaj\rilor poluante cu efect transfrontier\. Art. 23 - Amplasarea fa]\ de aliniament (1) Cl\dirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fa]\ de acestea, dup\ cum urmeaz\: a) `n cazul zonelor construite compact, construc]iile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul cl\dirilor existente; b) retragerea construc]iilor fa]\ de aliniament este permis\ numai dac\ se respect\ coeren]a [i caracterul fronturilor stradale. (2) ~n ambele situa]ii, autoriza]ia de construire se emite numai dac\ `n\l]imea cl\dirii nu dep\[e[te distan]a m\surat\, pe orizontal\, din orice punct al cl\dirii fa]\ de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus. (3) Fac excep]ie de la prevederile alin. (2) construc]iile care au fost cuprinse `ntr-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii. (4) ~n sensul prezentului regulament, prin aliniament se `n]elege limita dintre domeniul privat [i domeniul public. Art. 24 - Amplasarea `n interiorul parcelei Autorizarea execut\rii construc]iilor este permis\ numai dac\ se respect\: a) distan]ele minime obligatorii fa]\ de limitele laterale [i posterioare ale parcelei, conform Codului civil;

159

b) distan]ele minime necesare interven]iilor `n caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unit\]ii teritoriale de pompieri. Art. 25 - Accese carosabile (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor este permis\ numai dac\ exist\ posibilit\]i de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destina]iei construc]iei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie s\ permit\ interven]ia mijloacelor de stingere a incendiilor. (2) ~n mod excep]ional se poate autoriza executarea construc]iilor f\r\ `ndeplinirea condi]iilor prev\zute la alin. (1), cu avizul unit\]ii teritoriale de pompieri. (3) Num\rul [i configura]ia acceselor prev\zute la alin. (1) se determin\ conform anexei nr. 4 la prezentul regulament. (4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului [i autoriza]iei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora. • Utiliz\ri permise Construc]iile ale c\ror accese carosabile ( direct sau prin servitute) respect\ normele de siguran]\ [i fluen]\ a traficului, `n condi]iile avizului administratorului drumului. • Utiliz\ri admise cu condi]ii Construc]iile f\r\ posibilit\]i de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin servitute) sau cu accese ale c\ror caracteristici tehnice nu permit interven]ia mijloacelor de stingere a incendiilor, cu condi]ia ob]inerii unit\tii teritoriale de pompieri, conform prevederilor alin. (2) al prezentului articol. • Utiliz\ri interzise Se interzice autorizarea construc]iilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile corespunz\toare, `n conformitate cu prevederile legii. Art. 26 - Accese pietonale (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor [i amenaj\rilor de orice fel este permis\ numai dac\ se asigur\ accese pietonale, potrivit importan]ei [i destina]iei construc]iei. (2) ~n sensul prezentului articol, prin accese pietonale se `n]elege c\ile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, str\zi pietonale, pie]e pietonale, precum [i orice cale de acces public pe terenuri proprietate public\ sau, dup\ caz, pe terenuri proprietate privat\ grevate de servitutea de trecere public\, potrivit legii sau obiceiului.

160

(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel `ncât s\ permit\ circula]ia persoanelor cu handicap [i care folosesc mijloace specifice de deplasare. • Utiliz\ri permise Construc]ii [i amenaj\ri la care se asigur\ accese pietonale, precum [i construc]ii de accese [i c\i pietonale ce reprezint\ lucr\ri independente, amenajate [i echipate `n func]ie de m\rimea fluxului de pietoni care asigur\ deplasarea acestora `n condi]ii de confort [i de siguran]\. Se vor avea `n vedere [i exigen]ele impuse de circula]ia persoanelor cu handicap. • Utiliz\ri admise cu condi]ii Tipurile de accese pietonale existente sau propuse cu sau f\r\ servitu]i de utilitate public\ cum sunt: - accese pietonale prin zone (terenuri) propriet\]i private (servitute de trecere); - accese pietonale admise prin reglement\ri orare, de flux sau `n func]ie de alte condi]ii, etc. • Utiliz\ri interzise Se interzice autorizarea construc]iilor pe terenul pentru care nu sunt prev\zute accesele pietonale. Zonarea func]ional\ a teritoriului trebuie s\ asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale [i parcaje, corespunz\tor func]iilor [i caracterului urbanistic al zonei. Art. 27 - Racordarea la re]elele publice de echipare edilitar\ existente (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor este permis\ numai dac\ exist\ posibilitatea racord\rii de noi consumatori la re]elele existente de ap\, la instala]iile de canalizare [i de energie electric\. (2) De la dispozi]iile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administra]iei publice locale, pentru locuin]e individuale, `n urm\toarele condi]ii: a) realizarea de solu]ii de echipare `n sistem individual care s\ respecte normele sanitare [i de protec]ie a mediului; b) beneficiarul se oblig\ s\ racordeze construc]ia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la re]eaua centralizat\ public\, atunci când aceasta se va realiza. (3) Pentru celelalte categorii de construc]ii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor administra]iei publice competente, dac\ beneficiarul se oblig\ s\ prelungeasc\ re]eaua existent\, atunci când aceasta are capacitatea necesar\, sau se oblig\ fie s\ m\reasc\ capacitatea re]elelor publice existente, fie s\ construiasc\ noi re]ele. (4) Prevederile alin. (2) [i (3) se aplic\, `n mod corespunz\tor, autoriz\rii execut\rii construc]iilor `n localit\]ile unde nu exist\ re]ele publice de ap\ [i de canalizare.

161

Art. 28 - Realizarea de re]ele edilitare (1) Extinderile de re]ele sau m\ririle de capacitate a re]elelor edilitare publice se realizeaz\ de c\tre investitor sau beneficiar, par]ial sau `n `ntregime, dup\ caz, `n condi]iile contractelor `ncheiate cu consiliile locale. (2) Lucr\rile de racordare [i de bran[are la re]eaua edilitar\ public\ se suport\ `n `ntregime de investitor sau de beneficiar. Art. 29 - Proprietatea public\ asupra re]elelor edilitare (1) Re]elele de ap\, de canalizare, de drumuri publice [i alte utilit\]i aflate `n serviciul public sunt proprietate public\ a comunei, ora[ului sau jude]ului, dac\ legea nu dispune altfel. (2) Re]elele de alimentare cu gaze, cu energie electric\ [i de telecomunica]ii sunt proprietate public\ a statului, dac\ legea nu dispune astfel. (3) Lucr\rile prev\zute la alin. (1) [i (2), indiferent de modul de finan]are, intr\ `n proprietatea public\. Art. 30 - Parcelarea (1) Parcelarea este opera]iunea de divizare a unei suprafe]e de teren `n minimum 4 loturi al\turate, `n vederea realiz\rii de noi construc]ii. Pentru un num\r mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcel\rii [i executarea construc]iilor cu condi]ia adopt\rii de solu]ii de echipare colectiv\ care s\ respecte normele legale de igien\ [i de protec]ie a mediului. (2) Autorizarea execut\rii parcel\rilor, `n baza prezentului regulament, este permis\ numai dac\ pentru fiecare lot `n parte se respect\ cumulativ urm\toarele condi]ii: a) front la strad\ de minimum 8 m pentru cl\diri `n[iruite [i de minimum 12 m pentru cl\diri izolate sau cuplate; b) suprafa]a minim\ a parcelei de 150 m2 pentru cl\diri `n[iruite [i, respectiv, de minimum 200 m2 pentru cl\diri amplasate izolat sau cuplate; c) adâncimea mai mare sau cel pu]in egal\ cu l\]imea parcelei. (3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se `ncadreaz\ `n prevederile alin. (2). Articolul 31 - ~n\l]imea construc]iilor (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor se face cu respectarea `n\l]imii medii a cl\dirilor `nvecinate [i a caracterului zonei, f\r\ ca diferen]a de `n\l]ime s\ dep\[easc\ cu mai mult de dou\ niveluri cl\dirile `nvecinate.

162

(2) ~n sensul prezentului regulament, cl\diri imediat `nvecinate sunt cele amplasate al\turat, de aceea[i parte a str\zii. (3) Fac excep]ie de la prevederile alin. (1) construc]iile care au fost cuprinse `ntr-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Art. 32 - Aspectul exterior al construc]iilor (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor este permis\ numai dac\ aspectul lor exterior nu contravine func]iunii acestora [i nu depreciaz\ aspectul general al zonei. (2) Autorizarea execut\rii construc]iilor care, prin conformare, volumetrie [i aspect exterior, intr\ `n contradic]ie cu aspectul general al zonei [i depreciaz\ valorile generale acceptate ale urbanismului [i arhitecturii, este interzis\. Art. 33 - Parcaje (1) Autorizarea execut\rii construc]iilor care, prin destina]ie, necesit\ spa]ii de parcare se emite numai dac\ exist\ posibilitatea realiz\rii acestora `n afara domeniului public. (2) Prin execep]ie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spa]ii de parcare se stabile[te prin autoriza]ia de construire de c\tre delega]iile permanente ale consiliilor jude]ene sau de c\tre primari, conform legii. (3) Suprafe]ele parcajelor se determin\ `n func]ie de destina]ia [i de capacitatea construc]iei, conform anexei nr. 5 la prezentul regulament. Art. 34 - Spa]ii verzi [i plantate (1) Autoriza]ia de construire va con]ine obliga]ia men]inerii sau cre\rii de spa]ii verzi [i plantate, `n func]ie de destina]ia [i capacitatea construc]iei, conform anexei nr.6 la prezentul regulament. Art. 35 - ~mprejmuiri (1) ~n condi]iile prezentului regulament, este permis\ autorizarea urm\toarelor categorii de `mprejmuiri: a) `mprejmuiri opace, necesare pentru protec]ia `mpotriva intruziunilor, separarea unor servicii func]ionale, asigurarea protec]iei vizuale;

163

b) `mprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimit\rii parcelelor aferente cl\dirilor [i/sau integr\rii cl\dirilor `n caracterul str\zilor sau al ansamblurilor urbanistice. (2) Pentru ambele categorii, aspectul `mprejmuirilor se va supune acelora[i exigen]e ca [i `n cazul aspectului exterior al construc]iei. Art. 36 - Autorizarea direct\ (1) Regulamentele locale de urbanism vor urm\ri detalierea articolelor cuprinse `n prezentul regulament, conform condi]iilor specifice fiec\rei localit\]i [i caracteristicilor unit\]ilor teritoriale de referin]\. (2) Pân\ la aprobarea planurilor urbanistice generale [i a regulamentelor locale de urbanism, autorizarea execut\rii construc]iilor se va face numai `n condi]iile stabilite de prezentul regulament. Art. 37 - Destina]ia unui teren sau a unei construc]ii ~n sensul prezentului regulament, prin destina]ia unui teren sau a unei construc]ii se `n]elege modul de utilizare a acestora, conform func]iunii prev\zute `n reglement\rile cuprinse `n planul de urbanism [i de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. Art. 38 - Organele administra]iei publice competente Organele administra]iei publice competente la care se face trimitere `n prezentul regulament, pentru a da avize `n procedura de eliberare a autoriza]iilor, se determin\ periodic, `n func]ie de organizarea concret\ a administra]iei publice, prin ordin comun al ministrului lucr\rilor publice [i amenaj\rii teritoriului [i al [efului Departamentului pentru Administra]ie Public\ Local\. Art. 39 - Litigiile Litigiile dintre solicitan]ii de autoriza]ii [i autoriza]iile administra]iei publice sunt de competen]a instan]elor judec\tore[ti, `n condi]iile Legii contenciosului administrativ. Art. 40 - Anexele regulamentului Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrant\ din prezentul regulament.

164

Pentru a veni `n sprijinul activit\]ii de autorizaredirect\, precum [i `n al celei de elaborare a documenta]iilor de urbanism, GHIDUL REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM cuprinde [ase anexe la articolele ce `l alc\tuiesc, con]inând reguli [i norme referitoare la modul de ocupare al terenului [i la condi]iile de amplasare [i conformare a construc]iilor [i amenaj\rilor dup\ cum urmeaz\: Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa 1: 2: 3: 4: 5: 6: Amplasarea construc]iilor, `n func]ie de destina]ia acestora `n cadrul localit\]ii. Procentul de ocupare al terenului. Orientarea construc]iilor fa]\ de punctele cardinale. Accese carosabile. Parcaje. Spa]ii verzi [i plantate.

Pentru prezentul Regulament Local de Urbanism Anexele 1÷6 sunt prezentate detaliat `n Capitolul II. Reguli de baz\ privind modul de ocupare al terenurilor [i Capitolul IV. Prevederi la nivelul zonelor func]ionale din intravilan. {ef proiect, Arh. Florin MREJERU