You are on page 1of 60

ŠTA JE GOVOR TELA?

Ova knjiga će vas podučiti jeziku koji svi već znaju. To je govor tela. Svaki put kada sa nekim razgovaramo, telo potpomaže ono što govorimo desetinama malih gestova, migova, promenama u držanju i izrazu lica. Činjenica da svi već znaju govor tela neće vam smetati da nauiite da ga „govorite" efektnije. Zbog toga je ova knjiga i nastala. Većina ljudi ne shvata koliko koristi ovaj nemušti jezik svaki put kada komunicira sa drugom osobom. Koriste ga nesvesno. Pa tako i vi. Verovatno i vi, takođe, ne shvatate da je moguće koristiti govor tela efektnije. Ova knjiga će vas ubediti u suprotno. Ako je pročitate pažljivo i iskoristite uputstva, posebno vežbe i eksperimente koje sadrži, shvatićete da ste postali veštiji u korišćenju govora tela. I takode, da ste veštiji u razumevanju načina na koji ga drugi ljudi koriste. U poslednjih dvadeset godina, a ponajviše tokom poslednjih deset, sprovedena su brojna istraživanja u domenu neverbalne komunikacije. Pregaoci iz različitih disciplina psihologije, sociologije, antropologije i lingvistike su proučavali aspekte ljudskog ponašanja koje vrši neku funkciju pri komunikaciji. Kao rezultat toga, danas znamo mnogo više o ljudskoj interakciji na najnižem nivou nego pre. U mnogo slučajeva, ono za šta smo znali daje tačno na osnovu zdravog razuma potvrdilo se, ali u nekima nije. Svrha ove knjige je da se istraži ovo polje u razvoju i otkrije šta se naučilo, kao i da proceni praktičnu primenljivost i implikacije ovog novostečenog znanja. U prošlosti smo imali tendenciju da na komunikaciju medu ljudima gledamo isključivo kroz korišćenje jezika. Vreme je da se ozbiljnije pozabavimo uticajem neverbalnih faktora u interakciji licem u lice. Ova knjiga takode želi da objasni ono Što se saznalo iz istraživanja o veštinama i tehnikama govora tela kao što su fizički kontakt, razdaljina, orijentacija, izrazi lica, neverbalni aspekti govora itd. Ispituje kako se ovo znanje primenjuje u raznim kontekstima i takođe kako se primenjuje da se popravi efekat Ostatak ovog poglavlja će, stoga, ukratko opisati (ali malo duže nego sadržaj!) teme koje možete očekivati malo kasnije u knjizi. Nadam se da će ovo uspeti da vas ubedi da je istrajavanje u čitanju ove knjige vredno vašeg vremena i možda čak i da se okušate u nekim praktičnim vežbama i eksperimentima koji su predloženi na kraju svakog poglavlja. Kada je u pitanju govor tela, isto onoliko koliko naučite iz prakse, možete naučiti dok čitate o tome Sta drugi rade. Ali glavna svrha ovog poglavlja je da ćete na njegovom kraju, imati jasniju ideju o tome Sta se podrazumeva pod terminom "govor tela", kakvu vrstu ponašanja to uključuje i takode, šta može da se zaključi iz njegovog odsustva, kakvu vrstu ponašanja ne uključuje. Kontakt očima i pravac pogleda su zastupljeni u poglavlju br. 2. Ovo su najsnažnija sredstva neverbalne komunikacije koja posedujemo. Kontakt očima, zadržan samo delić sekunde duže nego što osoba koju ste pogledali smatra prikladnim može čak da dovede do reakcije, ili fizičke agresije ili, u nekom drugom kontekstu, može da bude shvaćena kao naznaka seksualne privlačnosti. Moramo da obratimo pažnju na ono što radimo očima. Poglavlje br. 3 se bavi izrazima lica, uključujući i osmeh. Osmeh je jedan od nekoliko univerzalnih pojmova u govoru tela, kao i podizanje obrva u znak prepoznavanja i pozdrava. Naša lica možda nisu uvek naša sreća, ali zasigurno su mesto iz koga potiču neki od najsnažnijih neverbalnih signala. Pokreti glavom i klimanje, iako su zapravo gestovi, odvojeno su tretirani u poglavlju br. 4. Njihova uloga u društvenoj interakciji je objašnjena, kao i značaj klimanja glavom dok slušamo druge. Gestovi i pokreti tela su fokus poglavlja br. 5. Mnogi istraživači su tražili dokaz za postojanje govora tela sa strogim pravilima kao kod govornih jezika u ovom domenu, ali im to nije pošlo za rukom. Međutim, kao što ćemo videti, postoje neki pokazatelji da određeni pokreti u nekim kulturama imaju sasvim specifična i fiksna značenja, a postoje i gestovni jezici, kao što su oni koje koriste gluvi, ali postoje mnoge očigledne razlike između njih i načina na koje se koriste gestovi u normalnom svakodnevnom životu. Poglavlje br. 6 ispituje ulogu držanja i stava u govoru tela. Do nedavno se smatralo da ovaj domen više pripada priručnicima protokola i lepog ponašanja, ali se sada ozbiljnije smatra aspektom ponašanja koji buja korisnim neverbalnim signalima. Držanje, na primer, može biti dobar pokazatelj stanja svesti neke osobe u trenutku dok traje komunikacija. U poglavlju br. 7, bavićemo se blizinom i orijentacijom. Kao i držanje, orijentacija može mnogo da nam kaže o stavovima neke osobe prema onome s kim komuniciraju i prema prirodi, temi i lokaciji u kojoj se komunikacija događa. Koncept ličnog prostora je istražen, kao teritorijalnost u ljudskom ponašanju. Obraća se pažnja i na odbranjiv prostor i njegov značaj za ličnost i društvo. i-J U poglavlju br. 8 radi se o fizičkom kontaktu i dodiru. Glavna razlika između njih se svodi na nameru, jer prvi implicira slučajni dodir, a drugi namerni čin. Ali razlika nije preterano kruta i možda je moguće razlikovati ova dva samo na osnovu dodirnutog dela tela (dodir u ovom slučaju podrazumeva korišćenje šaka). U poglavlju br. 9, fizički izgled i pojava su na razmatranju. Jednostavne promene u ove dve kategorije mogu imati uticaja na sposobnost osobe da uspešno komunicira sa drugima, što nije beznačajno.

Deseto poglavlje razmatra procenu vremena i sinhronizaciju kao aspekte govora tela. Važnost vremena u zapadnoj kulturi daje mu značajnu ulogu u komunikaciji. Kako sinhronizujemo dok razgovaramo sa drugima takođe može biti značajan faktor za uspešnu interakciju. Poglavlje br. 11 bavi se neverbalnim aspektima govora. Ono Što kažemo može biti prilično izmenjeno korišćenjem, namernim ili nesvesnim, pauza, hm-ova, mmm-ova, aa-ovima, promenama tona, visine glasa, brzine i akcenta, da navedemo samo nekoliko karakteristika koje su važnije nego što mnogi mogu da pretpostave. Kulturne razlike u korišćenju govora tela su fokus poglavlja br. 12. Ovde je učinjen pokušaj da se podvuku neke neobičnije, neočekivanije i značajnije razlike, kao i da se istraži opšta proroda medu-kulturnih varijacija u neverbalnom ponašanju. Poglavlje br. 13 istražuje ulogu govora tela u profesijama kao što su podučavanje, podizanje dece, televizijsko intervjuisanje, trgovina i ostali oblici kontakta sa javnošću. Poglavlje br. 14 govori o ulozi govora tela u različitim situacijama koje se pojavljuju u svakodnevnom životu, kao i u pokušajima da prevarimo druge. Sistematski pristup analiziranja govora tela drugih ljudi tokom ćaskanja je preporučljivo. U poglavlju br. 15. pažnja se pomera na ulogu kqju igra govor tela pri uspostavljanju i održavanju veza sa suprotnim polom. Razmatra se kako neverbalno ponašanje može da se koristi da bi osoba delovala privlačnije, uz bolju ličnu prezentaciju i korišćenje utiska. U Zaključku ćemo preleteti preko svega što smo naučili i raspravljaćemo o granicama i prednostima govora tela kao sredstva komunikacije.

KONTAKT OČIMA
Počećemo da unapređujemo baratanje govorom tela posmatranjem očiju i načina na koji se one koriste u procesu svakodnevne komunikacije. Počinjemo sa očima, jer su one najmoćnije sredstvo komunikacije koje posedujemo, posle reči (iako ponekad jedan pogled može da napiše knjigu, kako kažemo). Ova moć očiju je najveća, naravno, kada se dvoje ljudi gledaju oči u oči. Ovo se obično zove uzajamni pogled ili kontakt očima. Nije jasno zbog čega je kontakt očima toliko moćan. Mnogi pisci iz oblasti neverbalne komunikacije (alternativni termin za govor tela) su spekulisali nad mogućim razlozima. Neki smatraju da mi, od kolevke, nalazimo da su oči drugih ljudi potpuno opčinjavajuće zanimljive i čak reagujemo na skupove krugova koji liče na oči, jer kroz njih pravimo prvi kontakt sa drugima. Neki smatraju da je naša reakcija na kontakt očima instinktivna i povezana sa osnovnim nagonom za održanjem, u smislu da su mladunci koji uspeju da postignu i zadrže kontakt očima imali najviše šanse da budu nahranjeni i da im budu zadovoljene ostale potrebe. Drugi smatraju daje značaj kontakta očima naučen i da, dok odrastamo, brzo naučimo da se lepo ponašamo kada nas odrasli posmatraju ili naučimo da određeni pogledi znače da se ljudima dopadamo (ili ne). Kakvi god bili razlozi za to, moć kontakta očima u komunikaciji je nepobitna i ovde ćemo obratiti svu našu pažnju na razmatranje njegovih formi, mogućih funkcija i načina na koji možemo uspešnije da ga koristimo. Počećemo našu analizu kontakta očima sa malom praktičnom vežbom. Biće od pomoći ako dok čitate ovu knjigu uspete da nađete malo vremena da izvedete ove jednostavne eksperimente i vežbe. Na taj način ćete naučiti efektniji govor tela na isti način na koji bi naučili i unapredili bilo koji drugi jezik. Sledi vežba kontakta očima koju treba da pokušate čim vam se za to ukaže prilika. Posle toga ćemo razmatrati rezultate koje ste mogli da očekujete. Ovo ćemo raditi u svakom poglavlju tako da ćete imati mnogo prilika da ova uputstva sprovedete u delo.

VEŽBA: U ŠTA ONI GLEDAJU?
Sledeći put kada budete na javnom mestu, npr. u baru ili u restoranu, posmatrajte druge prisutne ljude najdiskretnije što možete. Obratite pažnju na to kako se gledaju dok razgovaraju. Obratite pažnju i na dužinu kontakta očima (nema potrebe da merite vreme, samo obratite pažnju na to da li su pogledi dugi ili kratki). Da li provode sve vreme gledajući jedno u drugo ili gledaju i u druge prisutne ljude? Da li provode dosta vremena posmatrajući objekte u prostoriji? Kako reaguju kada neko ude ili izađe? Koja vrsta ljudi gleda jedno u drugo najviše (i najmanje) dok razgovara? Na koji način se šeme kontakta očima razlikuju medu ljudima koji sede jedno pored drugog od onih koji sede jedno preko puta drugog? Šta još primećujete u vezi sa šemama kontakta očima? Ako ostali primete da ih diskretno posmatrate, bilo bi preporučljivo da na neko vreme napustite svoju studiju. Razlog je to što ljudi mogu da reaguju i-J na neočekivane načine, ako ih posmatrate. Nekima bude neprijatno, neki će pomisliti da ste ekscentrični, a ostali bi možda mogli da postanu netrpeljivi pa čak i agresivni. Verovatno će vam biti od pomoći ako budete zapisivali svoje reakcije i zaključke u vezi sa ovim vežbama dok čitate knjigu. Možete ih i snimati na kasetu. Na taj način će vaše proučavanje govora tela biti olakšano. Pa, šta ste zaključili? Verovatno neke od sledećih teza: 1. Kada ljudi razgovaraju, ne gledaju se sve vreme, već u seriji isprekidanih pogleda. 2. Na mestima kao što su barovi ili restorani, neko vreme će provesti posmatrajući prisutne, posebno one privlačne ili one koji se neobično ponašaju (pijance, ili one koji se svađaju sa kelnerom).

3. Osim u slučaju kada su ovi gnv. kriterijumi primenljivi, malo pažnje će obraćati na osoblje, pa čak će se i poverljivi razgovori nastaviti kada je ono u blizini (ista stvar se događa i u taksiju). 4. Kada ljudi obraćaju više pažnje na predmete u sobi, pa čak i na dekor, to verovatno znači da im je razgovor dosadan, da su prvi put na tom mestu ili tako dobro poznaju osobu sa kojom su, da neki opširan razgovor nije neophodnan. 5. Ulaženje i izlaženje uvek privlače pažnju. Mnogi ljudi kojima je neprijatno da sami udu u bar ili u restoran zaboravljaju da će to početno interesovanje iščileti čim neko drugi ude. 6. Oni koji vode intiman, lični razgovor gledaće se više i duže od ostalih. 7. Ljudi koji sede nasuprot jedno drugom uspostaviće više kontakata očima nego oni koji sede jedno pored drugog. Ako ovi koji sede jedno pored drugog požele više kontakata očima, okrenuće se jedno prema drugom. 8. Verovatno ćete uspeti da vodite ovaj eksperiment nekoliko minuta pre nego što neko primeti šta radite ili bar postane svestan da se ne ponašate normalno. Neki od mogućih razloga zbog kojih ljudi ne vole da budu posmatrani su: 1. Posmatrač možda ima nameru da ih na neki način povredi. 2. To ih tera da se zapitaju zbog čega su posmatrani, pa postaju napeti i zbunjeni, i na taj način im podrivate samouverenost. 3. Mogu da osete potrebu da prepoznaju onog koji posmatra, a ako ne uspeju, to može da im poremeti šemu interakcije sa drugima. 4. Mogu da pomisle da je posmatrač seksualno zainteresovan za njih, a ne smatraju ga/je privlačnim, pa požele da izbegnu kontakt očima. Bilo bi im neprijatno ako bi posmatrač nastavio da ih gleda. 5. Možda se ponašaju blesavo, kao što ljudi često čine u društvu voljenih osoba ili prijatelja, pa mogu da osete da će stranac koji ili posmatra misliti da su uvek takvi. To može da im naruši ideju da su inteligentni i sofisticirani ljudi. 6. Mogu da posmatranje shvate kao posmatračevu želju da im se pridruži (ili njihovoj grupi), a ljudi obično ne žele novopridošlice jer to može da im naruši strukturu grupe. Što je manja grupa ljudi, ovaj osećaj će biti jači.

OČNA GRAMATIKA
Sada kada smo završili sa našom prvom vežbom, hajde da istražimo kakve sve oblike kontakt očima može da poprimi i neka pravila u vezi sa njegovim korišćenjem. Kontakt očima može biti dugotrajan (dvoje ljubavnika) ili kratkotrajan (kada gledamo u nekog za koga znamo da ne voli da ga gledaju). Može biti direktan (smeo, frontalni pogled) ili indirektan. Može biti isprekidan (kao kada razgovaramo s nekim, pa s vremena na vreme "bacimo pogled" samo da bi proverili da li nas sagovornik razume) ili neprekidan (kada zurimo). Postoje pravila o tome u koja mesta možemo da gledamo jedno drugo i koliko dugo. Pokušajte da gledate u nečije genitalije ili u devojčin dekolte i uskoro ćete shvatiti da ste prekršili pravilo. Ovo pravilo je izuzetno kruto. Previše kontakta očima će za većinu ljudi biti uznemirujuće. Zurenje se obično smatra nepristojnim, u najmanju ruku. Samo mala deca su u stanju da koriste otvoreno, iskreno zurenje, a kod njih se to čak može protumačiti kao zdrava znatiželja i otvorenost prema svetu. Skoro uvek to se toleriše kod dece, ali neke majke će deci koja dodu u godine za školu reći da je to nepristojno. Kod odraslih se to smatra nepristojnim, a za one koji zure se obično pretpostavlja da su opasni ili preteći, ako ne i mentalno uskraćeni. Neprekidno zurenje je način na koji ćete lako nekoga uznemiriti ih isprovocirati. Većina pravila očne gramatike zavise od konteksta u kome se kontakt očima dogodi. Neka su, međutim, univerzalna. Imaju sličnu primenu u bilo kom kontekstu, vremenu, svugde u svetu. Glavna pravila su: 1. Previše kontakta očima se obično smatra komuniciranjem superiornosti, manjkom poštovanja, pretnjom ili pretećim stavom, i Željom da se uvredi. 2. Premalo kontakta očima se interpretira kao nedostatak pažnje, nepristojnost, neiskrenost, nepoštenje, ili stidljivost 3. Povlačenje kontakta očima tako što se spusti pogled obično se tumači kao signal podređenosti. 4. Osoba će često gledati u onu drugu: kada ih smeste daleko jedno od drugog; kada raspravljaju o uopštenim ili lakim temama; kada je osoba zainteresovana za drugu i njene/njegove reakcije; kada se osobi i-J sviđa ili voli drugu osobu; kada pokušava da dominira , ili utiče na drugu osobu; kada je osoba ekstrovertna; kada zavisi od druge osobe, a ona ne reaguje. 5. Osoba će veoma malo gledati u onu drugu: kada ih postave blizu jednu drugoj; kada razmatraju lične ili teške teme; kada osobu ne zanima reakcija druge; kada se osobi ne dopada ona druga; kada je osoba introvertna, kada pati od neke mentalne bolesti. 6. Ljudi će efikasnije komunicirati jedan s drugim ako njihova interakcija sadrži onoliko kontakta očima koliko oboje smatraju prikladnim u situaciji u kojoj se nalaze.

4. Govornike treba ubediti da ostali slušaju. seksualnoj privlačnosti. kada odvrate pogled. Stavovi se često otkrivaju kroz voljno pružanje prilike za kontakt očima. Duge. Ljudi koji se dopadaju jedno drugom često se upuštaju u kontakt očima. Stid. iako ova tendencija nije preterano sigurna. skenirajućim pokretima. Obe grupe zahteva se mogu ispuniti odgovarajućim korišćenjem kontakta očima. prate slične Šeme i pri percepciji ljudi. Mnogi ljudi ne vole osećaj da neko dominira nad njima. Drugim rečima. mi brzo podignemo i spustimo obrve. i da li nas osoba prepoznaje ili ne. 12. može više da vam se dopadne ako ga više gledate u oči. Pokreti očiju dok gledaju statične objekte. Kada su uplašeni. u kakvom je mentalnom stanju osoba (depresivni ili introvertni ljudi. može imati negativan efekat na ishod. da li se nekome sviđamo ili ne. Dominiramo. Pokazujemo pažnju i interesovanje. neprijatnost i tugu obično karakteriše namerno izbegavanje kontakta očima. zaključiće takođe i da su zadobili naš interes. ali postoje i druge. a slušaoci treba da osete da se njihova pažnja ceni i da govornici govore njima. Kada se nauči kontakt očima. na primer. između introvertnih i ekstrovertnih osoba. a ako im se postave pitanja u vezi sa prostorom. ako se ljudima postavi pitanje uz koje ide verbalni odgovor. Većina funkcija može biti grupisana u šest kategorija. Čim pogledamo nekoga. Kada su ljuti. oči im deluju razrogačeno i sleđeno. a ne prirodne nauke. može se signalizirati kroz produženi kontakt očima (kada se "streljaju očima"). ali je interesantno primetiti da su eksperimenti pokazali da ljudi. ako se ovakvo ponašanje ispolji tokom pregovora ili intervjua. smanjivanjem kontakta očima. prete. neisprekidane poglede koriste oni koji žele da dominiraju. ili dok čitaju. na videlo izlazi druga Šema. studirali umetnost ili društvene nauke. 2. mi uspostavljamo kontakt očima kada: 1. Pružamo priliku za reakciju onih koji slušaju dok govorimo. Vrsta informacija koju dobij amo kroz kontakt očima sastoji se od stvari kao Sto su naznake da li neko ili ne govori istinu (lažovi imaju tendenciju da izbegavaju kontakt očima. Tražimo i kontrolišemo interakciju. Ako ih gledamo duže od dve sekunde. i ostale emocije. često izbegavaju kontakt očima). posebno deca. Oni koji odvraćaju pogled u desno naginju ka prirodnim naukama i imaju slabiju vizuelnu maštu. tj. tako da. ili im preti. takođe. kao i da imaju jaku sposobnost vizualizacije i jaku maštu. kontakt očima se tada koristi na razne načine da bi se kontrolisala priroda i trajanje interakcije. oči im naginju ka brzim. za razliku od onih koji se ne podnose. Kontakt očima igra vitalnu ulogu u jednom od aspekata pokazivanja pažnje i interesa. Šeme kontakta očima će se promeniti pri određenim vrstama mentalnih bolesti i to može postati .UPOTREBA KONTAKTA OČIMA Veliki broj funkcija kontakta očima je već pomenut. 3. i-J Postoje kulturološke varijacije pri kontaktu očima. ISTRAŽIVANJA U OBLASTI KONTAKTA OČIMA Cilj ove knjige nije razmatranje raznih istraživačkih metoda. Takođe. Mnogo više gledamo u osobu dok je slušamo. 6. zapravo. Agresija. ukoliko nisu veoma drski). Povratna informacija/ispoljena reakcija i kritika (u daljem tekstu: fidbek) je važna kada ljudi razgovaraju. 5.dakle. kao da ne žele da propuste ni najmanji pokret koji bi mogao još više da im približi opasnost. a to se dešava skoro svuda u svetu. Hajde da pobliže pogledamo svaku od ovih kategorija. ili muškaraca i žena) i postoji posledična potreba da se dobro obrati pažnja na kontekst pre nego Sto se pokuša isuviše slobodna interpretacija preciznog značenja neke odredene šeme kontakta očima. Postoje značajne razlike u tipovima ličnosti i oblicima kontakta očima koji se koriste (kao na primer. Osobe imaju običaj da prekinu pogled ulevo ili udesno. Namigivanje se takođe koristi za kontrolu interakcije da bi se ukazalo da nešto ne treba uzimati ozbiljno ili da se izrazi prijateljski stav prema drugome. jasno im je da su zadobili našu pažnju. Ako dođe do interakcije. Kada pogledamo nekoga. mi ga pozivamo da komunicira sa nama. Kontakt očima igra presudnu ulogu u sinhronisanju onoga što se dešava između dvoje ljudi. osim što ih pogledamo. oči su im sužene. Veliki broj dokaza prikupljen je u korist činjenice da veći stepen kontakta očima vodi većem dopadanju . onda će gledati ulevo i nagore. da li druga osoba obraća pažnju na ono Što govorimo ili da li nas razume. pogledaju desno ili levo od govornika. Otkrivamo stavove. pretimo i utičemo na druge. oni će pogledati udesno i nadole. Kada se pozdravljamo s ljudima. Tražimo informaciju. ekstremni oblik dominacije. a ne u njih. Postoje dokazi u korist teorije da su oni koji sklaiijaju pogled u levo. reaguju Čak i na najjednostavnije crteže očiju skoro na isti način na koji reaguju i na same oči. Tuga se ispoljava gledanjem na dole. često liče na male proreze. ispoljavaju tipično ponašanje očiju. zaplaše ili na neki drugi način utiču na druge. Kada su ljudi uzbuđeni. dokazano je da neko. a kontakt očima takođe daje znak onome koji sluša daje govornik završio i da mu predaje reč. kao što ćemo videti u poglavlju br.

Ako volite ljude i trudite se da se s njima družite. direktni otvoreni pogled. ali većina ljudi misli daje ono sa leve strane hladno i neiskreno. U svojim eksperimentima ljudima je pokazivao po pet slika: bebu. Možemo zapamtiti količinu kontakta očima koje odgovaraju različitim ličnostima koje srećemo. (Vidi sliku br. treba se setiti da je. I možemo da se setimo da Često možemo da pročitamo nečije prave misli i osećanja iz toga kako i gde gledaju. . Skoro svi ispitanici su izjavili da smatraju da je slika sa uvećanim zenicama privlačnija. iako ih oni nikada ne bi izgovorili. da sebi omogućimo efektivnije povezivanje kontakta očima sa ostalim neverbalnim i verbalnim komunikacijskim veštinama. golu ženu i pejzaž. na primer. KAKO BOLJE ISKORISTITI OČI Slika br. Možemo biti posebno osetljivi na promene u veličini zenica.efikasan dijagnostički alat budućnosti. možemo postati pažljiviji posmatrači. pa se stoga ne mogu videti. možemo koristiti sve informacije gore navedene da povećamo našu osetljivosi na vrstu i količinu kontakta očima koja odgovara različitim kontekstima i izbegavati ekstreme kao što su zurenje ili potpuno odbijanje da se sretne nečiji pogled. Treće. Hes je takođe pokazao ljudima dve slike lica privlačne devojke. Takode je moguće izvagati promene u stavu merenjem promena u reakciji ženica tokom vremena. istraživanja kontakta očima i pokreta očiju su otkrila da su komunikacijske upotrebe očiju raznolike i mnogobrojne. reklamiranim artiklima ili političkim kandidatima. ŠTA MOGU DA NAS NAUČE NAŠE ZENICE Tokom proteklih godina otkrivene su dve intrigantne činjenice o ponašanju naših očiju. potpuno nesvesno i bez imalo truda. obratiti malo više pažnje na to u šta drugi ljudi gledaju i koliko dugo. Šta vi mislite? Prvo. Istraživač je ustanovio da su ta širenja zenica ekvivalentna interesu ispitanika za različite slike. Druge je da nam se više dopadaju ljudi sa proširenim nego sa sužnim zenicama. 1 Oba lica su nasmejana. čije su se zenice najviše raširile na golog muškarca). da bi nas drugi više voleli i da bi dobili pozitivne reakcije. 17) Reakcije zenica se takođe koriste da se izvagaju stavovi prema raznim stvarima. privlačnosti i mnogobrojnih drugih stavova. Drugo. Konačno. Čak i kada ljudi razgovaraju preko telefona. utiče na bolje korišćenje kontakta očima. Prva činjenica je rezultat istraživanja koje je sproveo Ekard Hes. prirodno. bolji i od najmanje naznake izbegavanja kontakta očima ili tendencije da se brzo pomera pogled sa jedne na drugu stvar. Jasno je da to možemo činiti samo sa ljudima sa kojima smo fizički bliski. ali najviše na majku i dete. Jedna je da kada vidimo nešto interesantno. Možemo razviti pozitivne stavove prema ljudima jer će ovo. u većini slučajeva. i-J Možemo iz istih razloga razviti otvoreniji pristup drugim ljudima. 1 na str. Slike su bile identične. šeme pokreta očima imaju mnogo sličnosti sa onima iz komunikacije licem u lice. Čini se. možemo da se upustimo u veću količinu kontakta očima. Možemo. nismo svesni njihovog efekta na naše svesne reakcije. tako da to ne bude previše očigledno. da iako reagujemo na promene veličine zenica. ali su na jednoj zenice bile retuširane tako da deluju veće. Pošto promene u zenicama nisu pod kontrolom naše svesti. to. ali je veoma malo njih znalo da kaže zbog čega. Ženske oči su se širile na golog muškarca. U ovoj i drugim oblastima. pospešiti efektniju upotrebu kontakta očima kod nas. o govoru tela. Izmerio je reakcije zenica na ove slike i otkrio da su se zenice muškaraca najviše raširile pri pogledu na golu ženu (osim homoseksualaca. dakle. Takođe. Oči su postale mnogo više od "prozora duše". majku i bebu. zenice nam se rašire. pa bi bilo korisno da u ovom trenutku razmotrimo neke od tajni naših očiju koje tek počinjemo da spoznajemo. one Su veoma pouzdan pokazatelj interesa. možemo koristiti informacije ponuđene u poglavljima koja slede. golog muškarca.

Zurenje Zurite u nekog dok ne odvrati pogled. Izaberite nekoga koga dobro poznajete za ovaj eksperiment. godine. otprilike. Ne treba javite svakome koga sretnete dok radite prijatnim da zadržite kez na licu. IZRAZI LICA Poučavanje izraza lica ima dugu istoriju. otkrijete da li mu/joj se dopadate ili ne. iza izražajnosti očiju. Vežba za ovo poglavlje je stoga da pokušate da sledite poruku iz natpisa. Otkri ćemo da su izrazi lica veoma moćno sredstvo za kontrolu i količinu komunikacije koja se odvija medu ljudima. U govoru tela. Koliko dugo je prošlo. Ono što može da se utvrdi. objavio je prvu ozbiljnu naučnu studiju. PRAKTIČNA VEŽBA: SMEŠITE SE PO SVAKU CENU Većina nas će pre ili kasnije videti mali humoristički natpis koji ljudi koji rade u kancelarijama i na mestima gde se radi sa ljudima sve češće ističu. nego onima koji su neprijatni i delom i izgledom. ali smešite se. Da li nalazite da je ova vežba teška ili laka? Da li se osećate blesavo dok to radite? Da li nalazite da se vaš stav prema ljudima menja? Da li provodite više vermena sa ljudima koji vam se ne dopadaju? Da li nalazite da se averzija umanjuje? Kako se osećate kada vam se drugi smeše? . ali im nemojte ništa reći unapred. Pitajte svog sagovomika kako se osečao tokom vašeg zurenja. Čarls Darvin. jeste korišćenje izraza lica kao sredstva za postizanje boljeg razumevanja onoga što drugi pokušavaju da prenesu. Ali fizionomija je izrodila mnoge pseudo-naučne umove i pre toga. uspostavite Sto više možete kontakta očima. dok vaš sagovoniik nije odvratio pogled? Ako ste u stanju da probate ovaj eksperiment sa većim brojem ljudi. Tokom sledeće nedelje se bar i-J osmehom. 3. Nekolicina je pokušala da dokaže da je izgled lica pouzdan pokazatelj raznih ljudskih osobina kao Sto su inteligencija. Onda raspravljajte o tome šta ste oboje osečali tokom tog eksperimenta.VEŽBE I EKSPERIMENTI 1. izrazi lica nas mogu odvesti još mnogo dalje na našem putu ka usavršavanju govora tela. kao što moderna istraživanja ukazuju. dok neobavezno ćaskate. kriminalitet. a da joj ne bude neprijatno. međutim. izražajnost lica je druga na lestvici važnosti. 4. a možda i ne. a to je da možemo tolerisati mnogo neprijatnog ponašanja ako osoba koja na taj način komunicira licem pokazuje da ne bi bila takva da nema dobar razlog. pa čak i ludilo. Dovoljno je da bar pozdravite ljude osmehom. bićete u stanju ne samo da istražite u detalje vaša osećanja. U kombinaciji sa efektnijim korišćenjem očiju. ako morate. emocionalna stabilnost. Da li uzvraćaju osmeh? Da li se susret odvija prijatnije ili neprijatnije nego obično? Da li neki od njih deluju iznenađeno? Da li je susret trajao duže il kraće nego obično? Obratite pažnju na vaše reakcije. Takođe ćemo uvideti da sudove o ličnosti ljudi i sve ostale donosimo na osnovu onoga što im vidimo na licima. makar vas to ubilo. Naravno. Izražavanje emocija kod čoveka i životinja. Da li se čini da to tumači kao signal da želite da nastavite s razgovorom i produžite taj susret? 2. propali su. ako ljudi licem ukazuju da se trude najviše što mogu da budu prijatni prema drugima. Mnogo dobijamo iz informacija koje sakupljamo o emocionalnom stanju ljudi sa njihovih lica. Ljudima sa privlačnim licima se Često pripisuju i drugi atributi koje možda poseduju. Da li joj / mu su dopadam ? Izaberite privlačnu nepoznatu osobu na žurci ili nekom drugom mestu gde je uobičajeno da stranci prilaze jedno drugom i razgovaraju. koji kaže: "Budite naporni. Kako njihova volja da se upuste sa vama u kontakt očima utiče na vašu procenu ti kojoj meri im se dopadate ili ne? Po smatrajte druge parove i pokušajte da utvrdite prirodu njihove veze iz količine i vrste kontakta očima u koji se upuštaju. kao da vam je iskreno drago što ih vidite. Gledaj me dok ti govorim! Kada sretnete osobu koju dobro poznajete. strah ili ljutnju. Zapazite reakcije drugih na to. tako da se izrazi lica mnogo koriste u znak pozdrava. Pogledaj me u oči Izaberite nekog koga dobro poznajete i mnogo volite." Taj natpis u suštini dokazuje veoma važnu stvar. Ubedite ih da sednu sa vama i da vas gledaju u oči jedan minut. Drugačije rečeno. Često je lice prvi deo osobe koji gledamo. Obratite pažnju na to kako se osećate tokom eksperimenta. Jedan od univerzalnih fenomena koji ćemo razmatrati u ovom poglavlju je podizanje obrva. Jednostavno. Nemojte izabrati stranca. 1872. već ćete biti u stanju da sakupite mnogo korisnih informacija o prirodi i efektima samog zurenja. Pokušajte da na osnovu njihovih očiju. Njihovi stavovi prema nama mogu biti jasni iz toga da li im lica prikazuju zadovoljstvo ili ne. biće im dozvoljeno mnogo više neprijatnog i teškog ponašanja. zato Što zurenje često može biti protumačeno kao agresivno ponašanje i može da izazove agresiju zauzvrat. interesovanje ili dosadu. pisac Porekla vrsta i Puta ovčara. nije moguće koristite lice kao pouzdan pokazatelj bilo čega.

ponekad podupru bradu prstima dok pažljivo slušaju. Tuga. kao što je osmehivanje. Neki ljudi. mreškanju čela i mrgođenju ili škrgutanju zubima. U takvim javnim poslovima pozitivne aktivnosti. Ako je sve prošlo uobičajeno. a oni se dele na zatvoren (sa spojenim zubima) i otvoren (sa razdvojenim zubima) i bolan (bez zuba). izuzetno su važne. Širok osmeh sa pokazivanjem zuba se kolokvijalno zove "kez". 3. Osmesi. verovatno će i obrnuto biti tačno. Mladi ljudi će spremnije odgovoriti nego stariji. u komunikaciji se izrazi lica najčešće koriste da izraze stepen emocije i postoji ograničen broj onih koje većina nas u praksi može pouzdano da prepozna. biće iznenađeni . ljutnju. Postoje mnoge finese u promenama u izrazu koje se vide. Možda ste nastojali da se kezite i zadržite osmeh na licu predugo. mogu biti podeljeni u: poluosmehe. zabavljenosti ili sreće. Podređeni i kolege će imati tendenciju da bolje reaguju od nadređenih. možda niste dobro pratili uputstva. drhtanje usana i pokušaji da se lice sakrije. tuga. treba da pažljivije osmotrimo svaki od ovih šest izraza lica. sarkazam i druga negativna osećanja.ali možda ne neprijatno . iako širokog spektra. 5. A šta je sa vašim reakcijama? Verovatno ste primetili neke od sledećih teza: 1. 5. Verovatno ćete otkriti da će se. iako u određenim kontekstima mogu da prikažu agresiju. Dva američka istraživača. Verovatno ste uhvatili sebe kako provodite više vremena sa ljudima koje ne volite. Neki će. Ako jeste. 6.pa Čak i dobiju neki ljubičasti ton . Možda će čak doći i do znojenja i bledila. raširenije nego obično. Većina susreta je protekla lakše nego obično. Otkrili su da se samo oko ispoljavanja ovih emocija svi slažemo. Osmesi se obično koriste kao pozdravni gest i uopšteno pokazuju različite stepene zadovoljstva. 4. razmislite o raznolikosti mogućih osmeha između Mona Lizinog polovičnog osmeha pa do otvorenog smeha. razočaranje i depresija se obično otkrivaju kroz stvari kao što su opuštanje uglova usana. Kada ljudi sede. a neki pocrvene . normalne osmehe (kao one koje ste koristili u vežbi) i široke osmehe. Neki ljudi poblede kada se naljute. iz prilično očiglednih razloga. Nos će se verovatno namreškati. Trebalo bi da se vaš stav prema ostalima popravio i postao pozitivniji. Mušterije i klijenti će verovatno spremnije odreagovati nego kolege. 7. setite se češće kako se i njima dopada kada im se vi smešite. Držanje je napeto. otkrili su da postoji Šest glavnih izraza lica koji se koriste da pokažu sreću. Žene će imati tendenciju da reaguju brže i sa više naklonosti prema muškarcima. . RASPON IZRAZA LICA Kada razmislite o broju facijalnih mišića. Na primer. strah i zainteresovanost (iako ovo poslednje zapravo nije emocija). otkrili ste da je vežba izuzetno laka. Sigurno vam se dopada kada vam se ljudi smeše? Pa.vašim novim pristupom. gađenje. što postaje izraženije što je osećanje jače. Zainteresovanost se često izražava nakrivljavanjem glave. tugu. U tom slučaju. ali kod otvorenih osmeha se pokazuju i zubi. nema neki poseban izraz lica koji bi je karakterisao. kao da je telo spremno da poleti u napad Strah se ne izražava nekim jedinstvenim izrazom lica. Gađenje i prezir se pokazuju kroz sužavanje očiju i krivljenje usta u grimasu. Međutim. verovatno ste primetili neke od sledećih stvari: 1. Glava se drži pod uglom u odnosu na predmet interesovanja. Ako ste žena. Suprotna emocija. 9. Ekstremnu tugu će karakterisati pojava suza. a možda ste čak otkrili da se vaša averzija smanjila. pogotovo oni sa kojima osećate uzajamnu averziju. ne iznenađuje što je raspon izraza lica tako širok. 2.PREGLED VEŽBE Hajde da pogledamo rezultate vežbe. gledanje u pod i opšte zgurivanje. vaš odnos popraviti na neki način. U osmehu su usta obično zatvorena. Ljudi dozvoljavaju sebi da produže prijatnu aktivnost i da skrate neprijatnu. Ljutnja se najčešće ogleda u neprekidnom i-Jzurenju u izvor uvrede. i verovatno će se kasnije isplatiti. 2. iako će i u tom slučaju promena na vama biti primećena. Može se prikazati kroz široko otvorene oči. Verovatno se niste osećali glupavo tokom ove vežbe. 3. Susreti će verovatno trajati duže nego obično. koje ima uticaj i na lice kao i na telo. ako ste muškarac. Posle početne neprijatnosti. reagovati sumnjičavo i pomisliti "Šta li je sad smislila/o?" 4. ako ste neke od ljudi sreli više puta tokom te nedelje. a glava okrenuti u stranu da bi se izbegao pogled na uzrok reakcije. međutim. Većina ljudi je uzvratila vaš osmeh u znak pozdrava. 8. Pol Ekman i Volas Frajzen. Interes takođe pokazuju i oči. otvorena usta i drhtanje.u ekstremnim slučajevima.

Gest koji se skoro univerzalno pojavljuje na početku faze pozdravljanja (posebno . Kada prvi put sretnemo nekoga i pogledamo ga u lice verovatno je prvi sud koji donesemo da li nam se dopada ili ne.3a. Slika br. 2 na str. Pošto je lice prva stvar koju primetimp na ljudima. da li nas privlači ili ne. LICE I PRVI UTISAK Kažu da je najkritičniji period tokom susreta dvoje ljudi prvih pet minuta. lep ten. za koje bi se svi složili da su zgodni muškarci i lepe žene.kada srećemo ljude koje dobro poznajemo) jeste podizanje obrva. zato što ih ima tako malo.Ovo su samo neki od izraza lica koje treba posmatrati da bi se usavršio ovaj aspekt govora tela (vidi sliku br.6c . 2 Da li možete tačno identifikovati svaku od sledećih emocija na slici? A) Sreća d) Ljutnja B) Tuga e) Strah C) Gađenje/Prezir f) Zainteresovanost Odgovori: 1d.4f. nego u svetlu tih prvih utisaka.2e. to služi kao gest prepoznavanja. U mnogim prilikama primetili smo da moramo da revidiramo prve utiske o ljudima jer su bili pogrešni.5b. Sakupljeno je mnogo dokaza o tome kakva lica smatramo privlačnim. Ljudima su pokazivane forografije mnogih drugih ljudi. Crte koje se obično smatraju doprinosom privlačnosti su lepo ošišana i očešljana kosa. Ono se sastoji iz brzog podizanja i spuštanja obrva. 25). što neće biti objektivno interpretirano. jednaki zubi i simetrične crte lica. Utisci koji se formiraju tokom tog vremena zadržaće se i Čak pojačati kroz kasnije ponašanje. visoko čelo. praćenog osmehom i čini se da pokazuje osobi sa kojom se spremamo da progovorimo da nam je drago što je vidimo. U slučaju poznatih ljudi. jasno je da igra presudnu ulogu u uspostavljanju odnosa sa drugima. Koristi se i u civilizovanim i u primitivnim društvima. jasne oči.

kao što neki ljudi misle. reči su potpuno beskorisne. ličnosti. ali se hvataju kamerom. Izrazi lica mogu. mada one koje su već jednom rađale pokazuju manje tih znakova. stavovima prema drugima. lice je sledeće po redu najmoćnije sredstvo kojim neverbalno komuniciramo. osoba možda govori da joj je milo što nekoga vidi i možda se čak i smeši.Ali u tih prvih nekoliko minuta mi radimo više od jednostavnog utvrđivanja da li nam se neko sviđa ili ne. kao što im samo ime. Pogled uperen u pod im daje do znanja da nismo baš najsrećniji. U bučnoj fabrici. između Ostalog. a osim toga igra važnu ulogu u izražavanju stepena jačine te emocije. Takođe je proizvelo neke veoma interesantne zaključke. I pored toga. želju za komunikacijom ili izazivanju interakcije. pa ne treba da se zavaravamo da se poruke mogu jednostavno preneti samo jednim od njih. prikladnosti za ulogu prijatelja ili ljubavnika i sL Sve to radimo na osnovu veoma malo informacija o onom drugom. Glava nakrenuta u stranu pokazuje da slušamo. bolje ćemo ga koristiti. Iz ovoga je jasno daje glavna uloga lica u našem korišćenju govora tela izražavanje emocija. Na primer. Grupa prodavača će preneti upravi poruku o tome šta misle o smanjenju plata tako što će umiriti vilicu.a ostali se oslanjaju na njega kada su im potrebni pokazatelji . Oni traju samo delić sekunde. lice bez sumnje daje svoj doprinos u izražavanju svake emocije. ali će prijateljski osmeh preneti poroku. kao i tuga. vidimo. Drugi aspekt koji je vredan zadržavanja je koliko artefakti doprinose govoru tela. istraživači su nam pomogli da prepoznamo mikrotrenutne izraze lica. naravi. Ljutnja se zaključuje iz slike celog lica. Što je važno ako želimo da ih potpuno shvatimo.da pokažemo koliko smo dobre ličnosti. Posmatrači traže različite emocije na različitim delovima lica. Iznenađenje se pokazuje na čelu. Možemo da koristimo izraze lica onda kada su reči nepodesne. i često ukazuju na prava osećanja. Mnogo toga možemo reći licem. da pokažemo koliko smo pažljivi prema drugima i slično. Na zvaničnom skupu. Većina ljudi je bolje kopirala uz pomoć ogledala. Ljudi koji imaju gastritis mršte se više od ostalih. bez obzira na to koliko je suptilna. Otkriveno je da neposredno pre porođaja ženino lice pokazuje više brige i stresa. ako ih nose muškarci. Ovo je primenljivo i na stepen doprinosa ostalih delova tela. Zapitajte se koliko često ste povukli svoj prvi utisak o ljudima i uporedite taj broj sa ukupnim brojem ljudi koje ste upoznali. postoji ograničen broj emocija koje mogu biti pouzdano prepoznate iz izraza lica. već nam je pružilo uvid i u njihovu ulogu u otkrivanju tipova ličnosti. mogu biti protumačene kao feminiziranost. Pošto takve stvari menjaju našu pojavu. Majka će grditi dete a njeno lice će mu reći da se ovog puta stvarno naljutila. mrgođenje ih odbija. Kada neko kaže nešto što nije na mestu. mada ih mnogi dečaci danas nose kao prkosni gest muškosti u razvoju. Veliki broj studija je napravljeno na temu ljudske sposobnosti da kopira izraze lica drugih. Na primer. ali svoj pravi stav može otkriti mikrotrenutnim izrazom gađenja. i stepena izražajnosti tokom komunikacije. radnim sposobnostima. SUOČITE SE SA ČINJENICAMA Istraživanje izraza lica nije samo otkrilo njihovu ulogu u izražavanju emocija. ličnim navikama. brade. a ne samo iz obrva i boje tena. Naočare često doprinose da se osobama pripisuje veća inteligencija od one koju poseduju. dve osobe koje imaju potpuno suprotne stavove vodiće pristojan razgovor. Sudimo o karakteru. Depresivni pacijenti se šire osmehuju posle elektro terapije nego pre nje. Sreča se vidi na obrazima i u očima. brkovi će često ukazivati na veću starost nego obrijana gornja usna. inteligenciji. Što smo svesniji ovakvih propusta u neverbalnom govoru tela. seksualnoj privlačnosti. naočare. podignuta obrva 0 izvijene usne ukazuju da smo raspoloženi za šalu. Iz svega ovoga vidimo da ponekad ne šaljemo baš one neverbalne poruke koje smo nameravali da pošaljemo. Osmeh govori ljudima da nam je drago što ih. u očima i na pokretima usana. Izraz lica se tokom komunikacije neprekidno menja. treba da uzmemo u obzir na koji način one utiču na to kako smo prihvaćeni. Strah se obično traži u očima. Medu tim promenama. da pojačaju verbalne poruke. Na izraze lica utiče i zdravlje osobe. Takvi izrazi lica su isuviše kratki da bi ih većina ljudi mogla zapaziti. licem možemo da mu pokažemo da je napravio grešku. ali će njihova smrznuta lica odavati neprijateljstvo. Većina poruka zavise od konteksta. Brade se mogu smatrati znakom nezavisnog uma koji se odupire pritiscima za prilagođavanjem. Neke studije su . Kao što smo ranije videli. Zatvaramo oči i profesor u Ćelu sobe zna da smo se isključili. i tako im reći da moraju da smisle nešto bolje. ali su nesigurnije osobe pokazivale bolje rezultate bez njega. što može biti razlog njihove popularnosti kod mladih ljudi. Koristimo ga . Devojka koja nosi tešku šminku rizikuje često neosnovane zaključke po pitanju svojih moralnih standarda. Minđuše. minđuše i upotreba šminke. da izrazimo naše emocionalno stanje u tom trenutku. GOVORITE LICEM Osim očiju. U njih spadaju brkovi. Ovo istraživanje nam daje mnogo mogućnosti za korišćenje govora tela u svrhu otkrivanja pravog mišljenja i osećanja ljudi. a opet smo Češće u pravu nego u krivu.

OSEĆAĆETE SE BOLJE Pošto je osmeh verovatao najuniverzalnija kategorija govora tela. bilo bi korisno obraditi ga detaljnije. Istraživanja kao što je ovo Čine nas nesigurnim ne samo. Osmeh takođe može biti krotak način za odbijanje napada. Eksperimenti su prikazali da kada zamole osobu da se smeši i onda joj pokažu slike raznih događaja. podučavaju se da koriste osmeh kako bi razuverili klijente i putnike. Ovakva istraživanja daju naučnu podršku popularnoj izreci: "Ako se smeješ. Ova tehnika neće uvek uspevati. Sposobnost medicinskih sestara da varaju izrazom lica je u korelaciji sa posledičnom efektivnošću u poslu koji obavljaju. osmeh najviše treba ohrabrivati. izjaviće da je iskusila osećanja iritacije i ljutnje. Ako otkrijete da se mrštite. Osmesi se koriste širom sveta da bi prikazali užitak ili sreću. nego kada su potpuno otvoreni i iskreni. da bi vam se čelo naboralo horizontalno. Otvoreni će naleteti na najdublje razlike. Sledećeg jutra se toplo nasmešite svakome koga sretnete. ovo otkriće ne iznenađuje toliko. ceo svet se smeje sa tobom. na primer. Otkrićete da je jedan od rezultata ove vežbe smanjenje glavobolje. zabavu. Ovde ćemo se pozabaviti pozitivnim funkcijama osmeha. a ne vertikalno. usled bolesti ili depresije. SMEŠITE SE. prestanite. Brojne fotografije nevinih ljudi su pokazane ispitanicima i onda je od njih traženo da pripišu zločine kao Sto su oružana pljačka i silovanje odgovarajućim licima. podignite bradu najviše Sto možete. pa će tako smanjiti napetost. Osmehivanje se može koristiti da učini napetu situaciju prijatnijom. kao što su recepcionari i stjuardese. Žene imaju običaj da se smeju i smeše češće nego muškarci. kao medicinske sestre. podignite obrve. Stidljivi treba da izaberu ljude koje poznaju. po pitanju policijskog postrojavanja radi identifikacije već i po pitanju signala koje osoba šalje drugima u vezi sa njenim stavovima. Najbolje vreme za testiranje moći osmeha jeste kada vam je najmanje do smejanja. ali su se plašili da preuzmu inicijativu. pokušajte da radite ove vežbe jedan minut svakog dana: a) Počevši od mirnog lica. podignite bradu najviše što možete. Za kratko vreme ćete primetiti poboljšanje raspoloženja. Jedan osmeh će terati na osmeh i drugoga." Osmesi se takođe koriste da zamaskiraju ostale emocije. svete! Postoje dve verzije ovog eksperimenta . VEŽBE I EKSPERIMENTI 1 Dobro jutro. Svaki put kada osmeh nestane. i po mogućstvu uzdignite obrve. Osmesi se takođe koriste da prikažu razuveravanje. U Čemu je razlika. pa na smenu razvlačite usne u širok osmeh i pućite ih.ukazale na činjenicu da su neki ljudi bili srećniji dok kopiraju osmehe. 3 Prekinite da se mrštite Kada god treba da se koncentrišete. Značajan broj ljudi je. pa napućite usne kao da izgovarate slovo 'o'. Jedan psiholog je otkrio da ljudi prosuđuju stvari kao Sto je kriminalitet iz izraza lica. Od svih izraza iica koje koristimo. a otvoreni mogu da pokušaju sa bilo kime. nemojte se smešiti kada se pozdravljate s ljudima na ulici. pa čak i ismevanje. a ne iz veće društvenosti. Iznenađujuće je koliko će se stranaca nasmešiti ako im vi prvi ponudite osmeh. izabrao jednog nesrećnog nevinog čoveka da bude silovatelj. ona izjavi kako je slike vesele i čak Čine da se ispuni zadovoljstvom. Kada sutradan izađete iz kuće. Ako osobu zamolite da se mršti tokom istog eksperimenta. Kao da su sve vreme to želeli. ličnošću i ponašanjem. provode svoj radni vek sarađujući sa ljudima treba da prođu kroz obuku u govoru tela. prave više grešaka u govoru i smeše se više kada naraeravaju da prevare druge. smatraju njihovi nadređeni. razvucite usne u širok osmeh. Ako baš morate da pomerate lice. ali ukazuje na to da ljudi koji.jedan za stidljive i drugi za otvorene. kao i najpozitivniji izraz lica. Primećene su brojne razlike u načinima na koje žene i muškarci koriste izraze lica kada komuniciraju. Ljudi imaju tendenciju da manje govore. ali je vredna pokušaja. Pošto medicinske sestre treba da sakriju od bolesnih pacijenata koliko su zapravo bolesni. c) Počevši od mirnog lica. ali često i zbog toga Što nalaze da je situacija neprijatna. pokušajte da uzdignete obrve. stavite dlanove preko čela. ali je to moguće. Oni koji se bave profesijama u kojima se stupa u dodir sa javnošću. što pruža neke interesantne mogućnosti o kojima će se govoriti u sledećem odeljku ovog poglavlja. Ponovo prebrojte one koji vam uzvrate osmeh. 4 Pokažite svoja osećanja . 2 Vežbe za lice Da bi razvili mišićni tonus (i oslobodili se mlitavog i opuštenog lica). 27 b) Počevši od mirnog lica. Čak i deca koja su slepa od rođenja se smeše kada su srećna. na primer. Osmesi se retko namerno koriste. Prebrojte koliko njih vam se ipak nasmešilo. Sportista koji gubi od protivnika koji mu se posebno ne dopada pokušaće da se hrabro smeši da sakrije svoje razočaranje. sačekajte nekoliko minuta pa probajte ponovo.

Pokažite ih najvećem mogućem broju ljudi i zamolite ih da ocene privlačnost svakog lica na skali od 1 do 10. oni pomeraju glave u naoko sasvim nasumičnim pravcima. ali je takode i izraza lica a. prisustvo ili odsustvo pokreta glavom može biti presudan faktor pri tumačenju migova.Vežbajte na smenu svako od navedenih osećanja po redu pred ogledalom: ljutnja Ako uspete da obezbedite pomagača. klimajte glavom ohrabrujuće. Dok govori. kao i kako doživljavamo sebe u toj ulozi. U skoro ćelom svetu taj pokret označava slaganje. Ti pokreti nisu ništa manje nasumični od pokreta očiju i izraza lica koje smo već ispitali. sa istom osobom. i obrnuto. U ovom poglavlju ćemo razmatrati neke od načina na koje možemo da koristimo glavu da bi efektnije govorili govorom tela. zamolite ih da pokušaju da identifikuju svaku od ovih emocija iz vašeg izraza lica. već i dok slušamo. klimajte tokom polovine razgovora. Šta se dogada? Da li nalazite daje ova vežba laka ili teška? Koji deo vam je najlakši a koji najteži? Posmatrajte načine na koji ljudi koriste klimanje dok razgovaraju sa vama. primetićete da. 6 Koliko je lica? Proučavajte lica ljudi koje srećete? Mogu li se podeliti u tipove? Da li se stalno pojavljuju slična lica? Da li je svako jedinstveno? a) b) c) d) e) f) sreća tuga iznenađenje gađenje strah POKRETI GLAVOM Ako gledate dvoje ljudi koji razgovaraju. Otkrićemo da postoji još mnogo načina na koje možemo koristiti naše glave. Moraćemo stalno da imamo na umu da ne pokušavamo da interpretiramo pokrete glavom individualno. Nije tako. čim vaš partner potpuno shvati suštinu vežbe. Takođe će vam ukazati na to koliko je vaš partner dobar u prepoznavanju emocija. Pokreti glavom se mogu koristiti kao oznake govora. i da ukažu na naš stav u vezi tog susreta. ali to ne znači da treba da zaboravimo na efekte ostalih elemenata govora teta. jer. Klimanje ne treba koristiti onda kada je rukovanje adekvatniji pokret. Da li govore više ili manje? Ponovite razgovor sa strancem. Ova vežba će vam pokazati koliko dobro ste u stanju da izrazite svoja osećanja. Pokreti glavom nisu važni samo dok govorimo. na jednoj od njih treba da bude neka poznata. Ovo vam se možda čini kao jednostavan pokret očima. mogu nam brzo pokvariti odnos sa drugom osobom. a i slučajevi kada je treba držati uspravno. VEŽBA: Klimanje Pošto je klimanje glavom tako uobičajen pokret. po mogućstvu s isključenim tonom. kao što ćemo videti. pokret glavom biće izostavljen. Možete i obrnuti uloge. Šta sve primećujete po pitanju klimanja? Da li ljudi više klimaju dok slušaju ili dok govore? Zbog čega mislite da je tako? Da li postoji mnogo stvari koje primećujete o načinima na koji ljudi koriste klimanje glavom u komunikaciji licem u lice? . mogu nam pomoći da lakše komuniciramo. Samo kada se namiguje krišom. on je i pokret glavom. 5 Da lije i vaše lice vaša sreća? Sakupite šest fotografija ljudskih lica. Da li govore više ili manje? U drugoj prilici. Postoje slučajevi kada glava treba da je pognuta. pošto se glava obično pomeri u jednu stranu kada namigujete. privlačna TV ili filmska zvezda. U stvari. pa onda možete uključiti i druge. Da li se ocene drugih ljudi slažu sa vašim? Da li se svi slažu po pitanju najprivlačnije osobe od svih? Ova vežba vam može pružiti fascinantni uvid u to kako ostali doživljavaju druge ljude. dok govori nemojte 28 uopšte klimati glavom. potvrdu ili odobrenje i stoga može biti veoma koristan kada verbalne jezičke razlike otežaju komunikaciju. po mogućstvu sa istim osobama. Dobar primer predstavlja namigivanje. a ako se pogrešno upotrebe. Izmenite redosled emocija koje prikazujete da bi im malo otežali zadatak. sposobni su za mnogo veću raznovrsnost i suptilnost u izražavanju nego što se da pretpostaviti i postoje mnogi individualni pokreti čiji ćemo značaj i svrsishodnost istražiti. Najočigledniji i najčešće korišćeni pokret glavom je klimanje. Posmatrajte novinare tokom intervjua na televiziji. Dakle. Sada. uz pokrete usana i promene u izrazima lica. biće koristan da na njemu zasnujemo glavnu vežbu za ovo poglavlje. ako se koriste na pravi način. Fokus naše pažnje u ovom poglavlju su pokreti glavom. a onda prestanite. Izaberite razgovor sa nekim koga dobro poznajete.

Blago klimanje. GLAVE KOJE GOVORE Kao i drugi aspekti govora tela. pri kome je neophodno stavljati dramatičnije akcente nego u svakodnevnom razgovoru. u onim prilikama kada je nepristojno koristiti prst. vratićemo mu se na kraju. Takode. Glava se pomera da ukaže na pravac u kome želi da se neko okrene ili pomeri. verovatno ste primetili da ljudi mnogo više klimaju kada slušaju nego kada govore.lice). poniznost ili čak depresiju (ako ovo prate faktori kao što je spor. osim što ćete primetiti da stranci brže prestaju da govore kada primete odsustvo klimanja za razliku od osobe koju dobro poznajete. Televizijski novinari. pokušajte na primer. Obično taj trenutak obeležava blag pokret na dole. Glava se može koristiti da pokaže. kao zamena govoru u znak podrške onome što je izrečeno. trebalo bi da ste naleteli na istu reakciju. pokreti glavom mogu se koristiti u raznorazne svrhe. da bi se primetili mali ali ritmični pokreti glave koji prate govor.katkad belo . gord i možda čak i agresivan stav (ako ga prate oštar pogled. slušanje. Prva polovina razgovora je verovatno prošla mnogo bolje od druge.PREGLED VEŽBE Da vidimo šta ste mogli da otkrijete. Vrsta konteksta u kome se ovaj tip ponašanja najspremnije koristi je javno govorenje. Što se tiče vaših ličnih osećanja. često je koriste predsedavajući na sastancima da ukažu na sledeću osobu koja treba da govori. Odbijanje klimanja bi rezultiralo brzim okončanjem razgovora. a ne ono Sto druga osoba pokušava da prenese rečima. kao i u drugim formama govora tela. klimanje je moralo da ohrabri drugu osobu da govori duže i više. Ipak. možda ste ponekad nalazili da je sasvim nemoguće da ne klimate. Zašto je to tako još uvek nije razjašnjeno. izvijene usne i neuobičajeno crveno . Jedan od njih je pravac u kome je uperena glava. Klimanje. Uvek je teško prihvatiti da nas neko sluša ako ne gleda direktno u nas. svesnog ili nesvesnog. Ako pokušate. to se tumači kao preziran. verovaće se u ono što klimanje poručuje. zbog toga što ih to ohrabruje da nastave i govore potpunije o toj temi. stava neke osobe. hajde da razmotrimo pokrete glavom u izražavanju. a ako se to dogodi. nego kada ne klimate. zbog toga što je to od ključnog značaja za usavršavanje govora tela. Ali postoje i drugi pokreti koji su važni za efikasno slušanje. da prepoznate kraj rečenice po pokretu glave. opšta pognutost u držanju i izbegavanje kontakta očima). zanošenje glave u stranu i isturanje brade služe kao akcenti pri govoru na određene reči fraze. Mogu se koristiti za pokazivanje stavova. Osoba sa kojom razgovarate će govoriti slobodnije i lakše kada klimate. očekujemo da nas bar gledaju. Ako zaista slušaju. kao što ćemo videti kasnije. U prvom delu vežbe. zasigurno ste se osećali mnogo udobnije i opuštenije dok vam je bilo dozvoljeno da klimate. to ukazuje na pokornost. klimaju dok slušaju odgovore onoga koga intervjuišu. kao i mnoge druge stvari. Pokreti glavom imaju interesantnu primenu u ulozi obeleživača pri govoru. Trebalo bi da ste dobili iste rezultate i tokom razgovora sa strancem. Kada je glava visoko i možda malo nagnuta unazad. Dok ste klimali tokom polovine razgovora. Na primer. je izuzetno moćno sredstvo kojim pokazujemo da smo svesni onoga šta druga osoba govori. Kada je glava pognuta. Interesantno je posmatrati glave ljudi dok govore (televizija sa isključenim tonom je odlično sredstvo za ovo). isprekidan i tih govor. jer je očigledno sasvim moguće da se pažljivo sluša Čak iako su vam oči sklopljene i ako gledate u suprotnom pravcu. Ovo se da primeniti i na gestove. Mogu čak i da protivreče onome što je rečeno. a tokom druge niste. 29 . U stvari. Dok ste posmatrali kako drugi koriste klimanje glavom. kao i mala pauza pre nego što se glava ponovo pomeri. na primer. GLAVE KOJE SLUŠAJU Već smo se susreli sa korišćenjem klimanja pri slušanju (u vežbi na početku ovog poglavlja) i .

Krivljenje glave u stranu (slično pokretu na slici br. kada slušamo nekoga u relativno intimnom okruženju. posebno psi. posebno kada mlade privlačne devojke razgovaraju sa mladićima flertujući i poigravajući se. 3). . koji taj pokret čak koriste i sa osobama čiju pažnju žele da obezbede. Ovaj pokret mnogo koriste životinje. Aktivno korišćenje pokreta o kojima se ovde govorilo može da nam pomogne da slušaocu pokažemo kako ima našu potpunu i nepodeljenu pažnju. Govor oči u oči postaje bukvalno to u slučaju ljubavnika koji tiho šapuću jedno drugom.prva dva prsta šake. Govornici ovo naširoko tumače kao znak razumevanja i zainteresovanosti. jeste da ljudi očekuje da vaša pažnja bude usmerena na ono što gledate. br. ipak. Takode je prilično uobičajeno. Ono se sastoji iz držanja glave pod uglom u odnosu na osobu koju slušamo (vidi si. Ovo nije pravilo. Skoro kao da pokazuju drugoj osobi kako ona ili on treba da se ponašaju da bi ispoljili željeni stepen pažnje. Isturanje glave unapred iz ramena ima preteći uticaj na protivnika i. Jedan od razloga koji vam omogućava da gledate u nekoga 'krajičkom oka'. može se korisiti kao opasno oružje. kao što su političari koji drže govore pune jakih osećanja i stavova. u kombinaciji sa uzdizanjem obrva o kome smo govorili u poglavlju br. Taj pokret se takođe može koristiti kao gest privlačenja. nije dovoljno samo po sebi. već mora da uključi i gledanje. 3) može da se koristi za ukazivanje na to da ono što ta osoba govori ne treba uzeti ozbiljno. manje agresivni ljudi. Kada slušamo druge. ako je pravac pogleda isuviše očigledno neusaglašen sa pravcem glave ili ako su pogledi 'krajičkom oka' suviše dugi ili česti. Muškarci naginju glavu unapred u obliku klimanja glavom pri pozdravu više nego žene. ili da je nema. da se glava približi osobi koja govori. Efikasno slušanje je tako potpuno pasivan zadatak. Fizička blizina se koristi kao indikator intelektualne i emocionalne bliskosti. osoba koju slušate će ih primetiti. Možda su ovakve razlike u ponašanju neverbalni obeleživači socijalne međuzavisnosti i razlike između polova. Žene koriste nakretanje glave više nego muškarci i često ih prikazuju u reklamama i novinskim fotografijama u tom položaju. Dok je indirektno posmatranje često socijalno neprihvaćeno. Žene su češće primećene kako spuštaju glavu u gestu podređivanja od muškaraca. ne protumači kao znak dosade (naročito ako počnu da vam padaju kapci) koju uzrokuje govornik ili ono što govori. što se žene budu više oslobađale. u često užasavajućoj taktici huligana tinejdžera. To je kao da želimo da demonstriramo istovetne interese sličnim pokretima. deca. takve razlike između polova postati manje izražene. Treba se ipak pobrinuti da se glava koju ste poduprli celim dlanom. kao što je navedeno. da bi se postigao viši stepen prijateljske atmosfere pri pozdravljanju. 3 Dve verzije nakretanja glave Čini se.Slika br. glava se često podupre palcem i sa. 3. težimo nesvesno da imitiramo njihove pokrete glavom. Sledeći pokret je nakretanje glave. korišćenje pokreta glavom da se ukaže na nedostatak ozbiljnosti u nečijem stavu jeste. Glava se može koristiti i agresivno. U korišćenju pokreta glavom postoje mnoge polne 30 razlike. SVE ZAVISI I OD GLEDANJA Orijentacija glave dok gledamo u ljude može imati primetan efekat na njihovo tumačenje našeg ponašanja. Može se koristiti pri pozdravu. koriste glavu u kratkim oštrim pokretima na dole da bi podvukli određene reči ili delove rečenica. kao i u mnogim drugim aspektima govora tela. Može biti da će. Kada slušamo u sedećem položaju.

Otkrićete da ljudi više sa vama razgovaraju. Međutim. u kombinaciji sa oštrim. na sličan način kao Sto prkosan konj drma glavom i grivom. Čini se da oni koriste više govora tela. ohrabruje ga da govori duže i kaže više. da podvuče određene reči i fraze. skoro sigurno zbog nedostataka u veštini verbalnog izražavanja. relativno Često klimanje (ali ne neprekidno) kada neko govori. Ovaj pokret prizivanja ima oblik dijagonalnog zabacivanja glave i može biti ponovljen nekoliko puta. klimanje mora biti veće da bi se shvatilo na pravi način. 2 Oči u oči Pronađite više primera u kojima ljudi razgovaraju sa približenim glavama. Prvo. da glavu držite relativno uspravno. Da bi izrazili prezir iii gordost. U ovom delu bi bilo korisno da pregledamo šta smo sve naučili o pokretima glavom i da podvučemo one medu njima koji bi bili posebno korisni u budućnosti. osim utiska da slušalac nije preterano prisutan iako sve vreme gleda u govornika. glavu ponekad zamahujemo s jedne na drugu stranu. Pokreti glavom mogu da izraze stavove. Klimanje glavom je tehnika koja ima značaj koji prevazilazi našu predstavu o tome. njegovu pažnju zaokupi neka privlačna žena. jer može. Može se jednostavno koristiti i kao znak prijateljskog društvenog priznavanja. što je govornik dalje. pokreti glavom su korisni kao društveno priznanje. osim ako ne želite da vas smatraju beznačajnim ili poniznim. VEŽBE I EKSPERIMENTI 1 Nakretanje glave Potražite prilike u kojima ljudi koriste nakretanje 31glave. Pokazuje da izjavu ne treba uzimati ozbiljno. Ovaj gest verovatno čeSće koriste žene nego muškarci. glavu možete koristiti za mnogo više od razdvajanja ušiju. dok i najblaže klimanje može da da govorniku ideju da je dobro shvaćen. odobravanje. KLIMNI AKO ŽELIŠ DA NASTAVIM Klimanje glavom označava slaganje. To je otkriće koje je od velike praktične važnosti za procese intervjuisanja i rasprava. kao da želimo da izvagamo zahtev ili predlog. možda bi za žene bilo korisnije da u praksi češće nego obično upotrebljavaju klimanje glavom. Pokušajte da ih ne učinite suviše očiglednim ili preteranim jer će rezultat izgledati glupavo. Najmanje očigledno. Ovo će takode uticati na dobro držanje. Kao i sa ostalim pokretima tela. kao da hoće da poruči: "U ovome smo zajedno". stepen klimanja gore dole) smanjuje se redom ovih kategorija. Najveće klimanje obično ukazuje na slaganje. a ipak na više načina najefektnije klimanje je u pokazivanju neprekidne pažnje. kratkim pokretom glave na dole i u stranu. Može biti duhovito zaverenička. posebno javnog govornika. postoje dokazi koji ukazuju da su smatrane boljim slušaocima od muškaraca što može da znači da žene samo tokom govora treba da koriste više klimanja glavom.KAKO DA KORISTITE GLAVU Kao što smo videli. Gest koji češće koriste muškarci je odmahivanje glavom koje se završava tako što se glava uperi u predmet ili osobu koju je tek tada primetio. neprekidnu pažnju i razumevanje u okviru konteksta u kome se koristi. U tom slučaju ih ne treba preterano koristiti. Previše ponavljanja otklanja uticaj bilo koje od tehnika podvlačenja. snaga klimanja (tj. ili grupa koja prepričava neke opscene priče. u zavisnosti od bitnosti 'dođi ovamo' zahteva. izgubiti dosta od svog efekta. Pokušajte više da koristite nakretanje glave pri susretima sa drugima da bi pokazali zainteresovanost. 2 i često se sa njima kombinuje. Na taj način je slična tehnikama korišćenja kontakta očima o kojima smo raspravljali u poglavlju br.na primer. . Žene koriste nakretanje glave. Posmatrajte malu decu koja još uvek nisu naučila razgovetno da govore. Muškarci koriste klimanje glavom da označe da su nekoga videli i prepoznali. kao što smo videli. u omogućavanju govornika. Pokreti glavom mogu se koristiti da prizovete nekoga u prilikama kada bi uzvik ili čak mahanje rukom bili neprikladni. ili: "Ovo je naša tajna". prihvatanje. biznismeni. Često se dešava da kada čovek tako odmahne glavom. Da bi izrazili sumnju ili nevoljnost. Veći broj istraživačkih studija su to izmerili i otkrili da se na taj način nečiji govor može uvećati tri ili četiri puta nego obično. koristan je gest. pa bi možda stoga bilo bolje. Pošto muškarci više koriste klimanje glavom od žena. Odbijanje slušaoca da klima može da prouzrokuje potpunu blokadu kod govornika bez očiglednog razloga. Da li samo ljubavnici razgovaraju na ovakav način? Otkrićete da oni koji žele da spreče da ih neko drugi čuje takode približavaju glave . međutim. Uopšteno govoreći. Nema razloga da ovakvo ponašanje i u budućnosti bude nepromenjeno. Namigivanje. jer oni postaju produktivniji i efektivniji. kao i bilo koja druga tehnika akcentovanja izjava. Klimanje je takođe važno. Kao Što ste verovatno i sami otkrili ako ste uradili vežbu sa početka poglavlja. ali bi možda bilo efikasnije u društvu da se povinujete običajima grupe u kojoj ste se našli. glava se može prodrmati.

Primetićete šemu u pokretima gore-dole. ilustratori (pokreti koji prate govor). tapšanje po leđima u znak ohrabrenja i trljanje stomaka da se ukaže na glad. ali i da imaju određena ograničenja. već i dobra zabava. ali se kategorije razlikuju: amblemi (pokreti koji zamenjuju reči). utišavanje. Primeri mogu da uključuju i bučnu fabriku. zato što je to preglasno ili je tišina neophodna. GESTOVI I POKRETI TELA Pravu elokvenciju u govoru tela postižemo usavršavanjem gestova. običajni znaci i znakovni jezici. trljanje dlanova u znak anticipacije. brodogradilište. ili su isuviše daleko da bi se čuli. Pol Ekman i Volas Frizen takode smatraju da postoji pet grupa. TV studio. upućivanja. Tražite gestove koji se koriste u kontekstu zadobijanja pažnje. razlike između gestova koje koristimo na poslu i u slobodno vreme. Majki Argajl daje veliki broj konvencionalnih gestova koji imaju skoro univerzalna značenja. izrazi lica i pokreti glavom. Verovatno ste primetili razliku između gestova koje prave žene i muškarci. Primeri mahanja pesnicom da se pokaže ljutnja. razlike između gestova koje koriste različite društvene klase. ili postoji neka druga barijera govornoj komunikaciji. pa ćemo u ovom poglavlju razmatrati raznovrsne poruke koje možemo poslati gestovima. VEŽBA: Svakodnevna mimika Pronađite situaciju u kojoj možete da posmatrate ljude koji ne mogu da komuniciraju rečima. Gestovi nam dozvoljavaju stepen izražajnosti i suptilnosti koja je nemoguća sa ostalim aspektima neverbalne komunikacije. Možda ste zaključili da su gestovi korisni. napravite listu poruka koje samo pokreti glavom mogu da prenesu drugima.. Kakve sličnosti i razlike primećujete? Kakve primere posebnih kodova gestova ste primetili? Koliko vam se čini da su gestovi uspešni kao sredstva komunikacije? Kakve su prednosti toga? A ograničenja? Ako možete da obezbedite saradnju grupe ljudi možete da igrate pantomime. i bilo koje druge poruke koje gestovi mogu da prenesu. frustracije. Džerard Nirenberg i Henri Kalero ukazuju da se gestovi koriste za izražavanje otvorenosti. verovatno ste videli "univerzalne' gestove ili konvencionalne gestove o kojima smo već govorili. očekivanja. nervoze. i to su: ilustrovanje i ostali signali povezani sa govorom. Kako god da su kategorisani. gradilište. pokreti koji mogu da izraze emocije. adapteri (pokreti kao Sto su češkanje glave ili trljanje ruku ili igranje sa nekim predmetima koji mogu da ukažu na emocionalno stanje te osobe). Oni ukazuju da se gestovi pojavljuju čak i u situacijama kada druga osoba nije prisutna ili se ne vidi. kao kada telefoniramo ili koristimo kasetofon. gde je tišina od strane ljudi koji ne učestvuju na sceni obavezna. razlike između gestova koji se prave danju i noću. 4 Šta može da kaže vaša glava? Koristeći informacije iz ovog poglavlja. Verovatno ste primetili razliku između 32 gestova u kući i napolju.. iako su od vitalnog značaja. Prednost gestova je ta da mogu da pomažu u komunikaciji onda kada ljudi ne mogu da razgovaraju. oni u kući su verovatno bili suptilniji i kontrolisaniji. Ali setite se. razuveravanja. i pokazivači afekta (pokreti koji direktnije izražavaju emocije. Trebalo bi da ste primetili kako gestovi postaju preteraniji sa povećanom razdaljinom između učesnika. restoran. Kontakt očima. imaju određena ograničenja. zevanje iz dosade. Ovo neće biti samo odlična vežba korišćenja gestova. Kraj rečenice je najčešće označen pokretom glave na dole i kraćom pauzom. biblioteku. gestovi mogu da se koriste da iskažu čitav dijapazon stavova. Većina ljudi smatra da su upravo gestovi ti koji drugima prenose značenja govora tela. sumnje. Nekoliko pisaca je pokušalo da kategoriše gestove. Majki Argajl je predložio pet različitih funkcija koje gestovi mogu da obavljaju. služe kao neke konvencionalne prečice i dodaju . To je posebno primetno na mestima kao što su TV studiji.3 Ples glavom Isključite ton dok gledate neku TV emisiju u kojoj se učesnici raspravljaju i koncentrišite se na njihove pokrete glavom. Verovatno ste otkrili da ljudi na poslu imaju svoje kodove za značenje gestova. pokreti koji izražavaju ličnost.. poručivanju da nekoga čeka telefonski poziv.. podizanje šake da se zadobije pažnja. i pokreti koji se koriste pri raznim religijskim i drugim ritualima. levo i desno. Kakve situacije ili naslovi su najlakši za pogađanje iz samih gestova? Kakvi ljudi najbojje komuniciraju gestovima? Zbog čega neki ljudi nisu sposobni da prenesu poruku gestovima? U čemu je tajna uspešnog igranja ove igre? PREGLED VEŽBE Tamo gde ste primetili da se slični gestovi koriste u raznoraznim kontekstima. emocija i cirugih poruka. bolnicu. regulatori (pokreti koji zadržavaju ili signalizuju promenu u ulozi govornika ili slušaoca). samo pokreti glavom. razliku između gestova koje prave deca i odrasli. pozdravljanja. prizivanja. prihvatanja. kao izrazi lica). poverenja. ukazivanje na prolaznost vremena. odbrane. tapšanje u znak odobravanja.

je lako preneti nego neke kompleksne i prefinjene. Stomak može da se uvuče kao da želimo da poručimo: "Baš sam mišićav/a" ili "Nisam baš tako debeo kao što izgledam". ako imate potrebu da te pokrete na ovaj način koristite. kada jedna osoba upotrebi neki gest. Tajna uspešnog igranja pantomime je koncentracija na pokrete i akciju. da osoba pokušava da sakrije neki stav ili informaciju od drugih. Verovatno ste primetili da otvoreni i društveni ljudi bolje igraju ovu igru nego oni stidljivi i zatvoreni. ostali to učine malo kasnije. onda na elemente slične nekim aktivnostima koje bi se mogle lako preneti gestovima. ograda i stolica). u najmanju ruku neugladen. Još jedan interesantan fenomen je gestovni eho. Možda bi bilo preterano primetiti da kada žena prekrsti noge ili povuče suknju na dole da pokrije kolena ona zapravo odbija nekoga ko želi da joj priđe. određene stvari se ne mogu preneti samo gestom (pokušajte nekome da date ime i adresu gestovima). pa joj to baš i ne polazi za rukom. prilozi i ostale reči. on i tim njegovih istraživača sa Oksforda objavili su vodič kroz poreklo i širenje dvadeset izabranih gestova. samoismevajući način. što je tačno i za ostale aspekte govora tela. imenice i glagoli se mogu lakše prevesti na gestove nego pridevi. Pelvis i zadnjica se koristi za gestove. Najuobičajeniji pokret ramenima je sleganje. koje obično prenosi poruke kao Sto su: "Ne znam". pa na oblike. Kao što ćemo videti kasnije. Gestovi su verovatno najkorisniji u ispoljavanju stavova i emocija. Neko ko taj pokret koristi ozbiljno mogao bi biti smatran uobraženim. slučajno. Ako ste imali prilike da posmatrate ljude koji govore različite jezike kako pokušavaju da razgovaraju. tj. ali ovi drugi često imaju skrivene talente koje treba izvući na površinu. To se takođe. da upozorite nekoga na opasnost koja se približava). Njihova ograničenja sastoje se u tome da je količina informacija koju mogu da prenesu ograničena. Neki ljudi su toliko zbunjeni da uopšte ne mogu da komuniciraju na ovakav način.interesantan stepen izražajnosti svakodnevnoj društvenoj međuzavisnosti. "Briga me". Već smo razmatrali koriSćenje glave. Šake i prsti se koriste za širok dijapazon gestova. Ako ste igrali pantomime. Ruke. Ovaj termin je smislio američki istraživač. Ovaj pokret označava sigurnost u sebe. a neke od njih ćemo pobliže objasniti u sledećem odeljku. Takvo odavanje informacija se obično događa u donjem 33 delu tela. Rej Birdvistel. Ovaj aspekt govora tela se obično naziva kinezikom. Jednostavno. osnovne potrebe koje su svima potrebne (kao što su glad i žeđ). demokratija i verovanje) ili nepokretnim objektima (kao što je kuća. Posmatrajte grupu ljudi koja razgovara i primetićete kako. skoro je sigurno da ćete primetiti da se veoma oslanjaju na gestove. ali je većina njih tumačena kao seksualni poziv i često se smatra opscenim. a u nekim kontekstima su jednostavno neprikladni (na primer. put. To je pokret ramenima gore-dole koji može pratiti odgovarajući izraz lica i pokret glave. Ova knjiga bi tim ljudima mogla pomoći da se opuste. događa i sa rečima tokom razgovora. Ako bi obratili pažnju na preostale delove tela. Kada tapkaju prstima ili grče stopala to može ukazivati na curenje informacija. Godine 1979. Stopala mogu biti interesantna. ovaj gest se koristi samo polu. verovatno zato što se mnogo više trudimo da kontrolišemo stvari kao što su izrazi lica. Kada spustimo jedno rame to obično znači: "Skidaj ruku s mene!" ili "Pusti me na miru!". Uopšteno gledano. uprkos tradicionalnom umrtvljenom izrazu lica. slična stvar se događa sa držanjem. jedan od prvih istraživača koji se bavio proučavanjem komunikacije pokretima tela kada se za tim kasnih četrdesetih javila potreba.ozbiljno. Od informacija . Noge mogu biti prekrštene ili ne i mnogi istraživači su pokušali da pročitaju različite poruke u ovim gestovima. pravda. čak iako ne urade ponuđene vežbe. bili bismo u stanju da prepoznamo ostale gestove i pokrete tela koji imaju vrednost u komunikaciji. Iako muškarci imaju običaj da nesvesno uvlače stomak u prisustvu privlačnih žena. MORISOVE MAPE GESTOVA Dezmond Moris je veoma popularan pisac na temu neverbalne komunikacije. ili bar želju da se slušalac ubedi daje govornik siguran u sebe. grči stopalo. Jedan interesantan pokret šakom je sklapanje vrhova prstiju kao za molitvu. "Nisam siguran". takođe. samo što su dlanovi udaljeni jedan od drugog. Možda se može reći da je vaše poznavanje govora tela. ali je interesantno da žene sede prekrštenih nogu čak i kada nose farmerke ili pantalone. ili "Sta da radiš" (kada je situacija beznadežna). Grudi se mogu naduvati kao znak ponosa ili dostignuća ali se obično koristi na smešan. Muškarci će zadovoljno sedeti i raširenih nogu. Neko ko igra poker redovno može da zna kada neko od igrača ima dobru ruku zato što mu se. Moraćemo da budemo selektivni jer ne bi bilo moguće razmotriti sve mogućnosti. verovatno ste otkrili da su situacije koje imaju veze sa akcijom ili pokretom lakše za prenos od naslova koji govore o apstraktnim kvalitetima (kao što su istina. DOZVOLITE TEL U DA GOVORI Bilo koji deo tela može da se koristi za pravljenje gestova.

sakupljenih iz četrdeset mesta u Evropi, bili su u stanju da prepoznaju koliko često se svaki od gestova pojavljuje i kakva su mu značenja pripisana. Njihova otkrića ukazuju na značaj poznavanja konteksta u kome je gest korišćen pre nego Što pokušamo da tumačimo njegovo značenje. Takođe pokazuju da gest ponekad može da ima suprotno značenje u jednom delu Evrope nego u drugom. Prvi gest koji je Morisov tim studirao bio je slanje poljupca. Poljube se spojeni palac i dva prsta šake, a onda se ruka brzo udalji od usta a prsti se rašire. Ovo simbolizuje poljubac, i to je gest koji se širom sveta koristi da ukaže na dopadanje. Gest se najviše koristi kao pohvala u Španiji, Francuskoj, Nemačkoj i Grčkoj. U Portugalu, Sardiniji i Siciliji koristi se u znak pozdrava. Retko se koristi u Britaniji i u Italiji. Gest koji izgleda ima najuniverzalnije značenje u Evropi je palac na nosu (slika br. 4). Palac se stavi na vrh nosa a prsti se rašire i ponekad se njima maše. Obično se koristi da uvredi ili ismeje. Prekršteni prsti, s druge strane, imaju nekoliko značenja. Kažiprst i srednji prst se prepletu jedan preko drugog a ostali prsti se saviju na dlan. Obično se koristi kao zaštita. Kada neko slaže, obično napravi ovaj gest iz sujeveija, verujući da će tako otkloniti bes bogova koji bi ih zapao zbog prevare. To značenje je najuobičajenije u Britaniji i Skandinaviji. Ovaj gest koristi se da prekine prijateljstvo u Turskoj. Na drugim mestima on ukazuje da je nešto dobro, ili u znak zaklinjanja ili kao simbol kopulacije. Povlačenje očnog kapka na dole prstom da bi se oko proširilo znači "Slušam i gledam pažljivo" u Francuskoj, Nemačkoj, Jugoslaviji i Turskoj. U Austriji, ovaj gest označava dosadu. U Španiji i Italiji znači "Slušaj i gledaj pažljivo". Tapkanje nosa kažiprstom znači saučesništvo, poverenje ili uputstvo da se nešto zadrži u tajnosti u Britaniji i na Sardiniji. U Italiji ovo znači "Slušaj i gledaj pažljivo". Ako se tapka prednji deo nosa, to u Britaniji, Holandiji i Austriji znači "Gledaj svoja posla". Mape gestova koje su konstruisali Dezmond Moriš i njegov tim za dvadeset izabranih gestova su, u najmanju ruku, fascinantni. Osim toga, imaju i praktičnu vrednost. Na primer, gest podignutog palca, koriste autostoperi Sirom sveta. Ako se putuje kroz Belgiju, Siciliju, Sardiniju, Maltu ili Grčku, budite pažljivi - gest se može protumačiti kao uvreda seksualnog tipa.

PO SMATRANJE LJUDI
Osim Dezmonda Morisa, mnogi drugi su vršili istraživanja gestova još od 1600. godine, a istraživanje gestova potiče još od Starog Rima, od Ciceronovog Govornika. Ljudi posmatraju druge ljude i beleže njihove gestove već jako dugo. Nedavna istraživanja su, ipak, naučnija i sistematičnija. Većina ih se zasniva na onome što se događa kada se govor tela ne koristi normalno. Psihijatrijski pacijenti, na primer, kao jedan od simptoma, pokazuju varijacije u neverbalnom ponašanju

34

Slika br. 4: Neki od uobičajenih gestova koje, samim tim što su neobične, rasvetljavaju ono što je uobičajeno u svakodnevnoj društvenoj interakciji. Iz takvih kliničkih studija je pokojni Albert Šeflen, istaknuti američki psihijatar, identifikovao kategoriju pod imenom kvazi- udvaračka ponašanja. To su ponašanja koja su sasvim normalna pri udvaranju jedne osobe drugoj, ali koja mentalno oboleli pacijenti koriste često sasvim neprikladno na svom lekaru ili ostalim pacijentima. Ona se, međutim, takode mogu primetiti i u svakodnevnom životu kada se jednoj osobi svidi druga. Spremnost na udvaranje je obično signalizirano zategnutim mišićima, smanjenom naduvenošću očiju, opuštenom donjom vilicom, smanjenom pogrbljenošću, ispravljenijim ramenima i uvučenim stomakom. Primećuje se lickanje, u to ponašanje potpada zaglađivanje kose, ispravljanje čvora na kravati ili ostale garderobe, i popravljanje šminke. Takode postoji i oblik ponašanja koji se naziva pozivanje, kao što su flertujući pogledi, prekrštanje nogu da bi se pokazala butina i si. Ostali istraživači su identifikovali fenomen poznat kao gestovna sinhronija. Kada osoba govori, njeni telesni 35 pokreti plešu u ritmu govora. Slušaočevi pokreti takode 'plešu' uz istu melodiju. Kod mentalno obolelih pacijenata takav ritam ne postoji i to je još jedna ilustracija kako primećujemo stvari tek onda kada ih nema. Ekman i Frizen su primetili da određeni gestovi prate određene stavove. Rotirajući pokret rukama sa slegnutim ramenima obično ilustruje nesigurnost i zbunjenost. Drmanje šake obično prati izražavanje nesposobnosti da se kontroliše nečije ponašanje. Neprestano klaćenje nogom je primetno kada se pacijenti primaju u psihijatrijske institucije, dok, pri otpuštanju iz istih, pomeranje stopala postaje raznovrsnije i aktivnije. Jedan tim istraživača je otkrio da ljudi koji su aktivni i koriste mnogo neverbalnih pokreta, bivaju ocenjeni kao topli, neobavezni, prijatni i energični. Kada su isti ljudi mirni i prave samo nekoliko pokreta, biće ocenjeni kao

logični, hladni i analitični. Interesantno je primetiti izjednačavanje pokreta sa energijom. Jasno je da ako želite da odajete utisak entuzijazma i snage, na primer, u razgovoru za novi posao, treba da povećate broj gestova koji koristite. Neke interesantne studije su napravljene na osnovu neregularnosti pri činu ostavljanja nekoga. U poslednjem minutu susreta, osoba koja želi da ga prekine prekida kontakt očima, naginje se unapred i često klima glavom. Vrhunac takve aktivnosti događa se u poslednjih petnaest sekundi pre ustajanja. Ako tu osobu tada ne puste da ode, ona će iskusiti određeni stepen frustracije zato Sto to znači da se kroz celu proceduru mora proći još jednom. Jasniji primer značaja razumevanja tuđih signala bi bilo jako teSko naći.

PSIHOLOGIJA GESTOVA
O vrstama gestova koje individue koriste mogu se povezati, a mogu se i razlikovati, sa drugim psihološkim faktorima. Na primer, ličnost ima primetan efekat na količinu i raznovrsnost gestova koji se koriste. Takode, koristimo gestove da bi utvrdili kakvu vrstu ličnosti osoba poseduje. Jedna studija je iznela da većina žena koje sede skupljenih kolena i stopala ispruženih nogu imaju ličnost koja ima potrebu za urednošću i redu, da vole da planiraju unapred, ne vole promene i nesigurnost i više vole da organizuju život po strogom rasporedu. Druga studija je pokazala da zapovednički nastrojene osobe koriste manje telesnih pokreta od anti- zapovedničkih. Kćeri bez očeva koriste mnogo više samododirivanja od onih sa očevima. Kćeri razvedenih roditelja više se naginju unapred, drže noge i ruke otvorenije i koriste tri puta više gestova, kao i devojčice koje su izgubile očeve pre pete godine. Jedan istraživač je otkrio da kada osobe slušaju fizički hendikepiranog govornika, prave manje i sitnije gestove nego obično. Ovo se verovatno pojavljuje zbog nesigurnosti po pitanju načina interakcije sa hendikepiranom osobom. Što se tiče polnih razlika u gestovnom ponašanju otkriveno je da muškarci mnogo više menjaju položaj dok sede od žena. Ako moraju da prođu kroz dva razgovora za posao, muškarci će u drugom praviti manje gestova i manje pomerati stopala. Kod žena je obrnuto. Možda zbog toga Što se muškarci opuste u drugom intervjuu, a ženama izgleda još stresniji nego prethodni. Neki istraživači su otkrili da kada dvoje ljudi u razgovoru koriste iste gestove i pokrete telom, oni zaključe da su slični i još se više dopadnu jedno drugom. Iz ovakvih studija zaključujemo da kada ljudi pokušavaju da komuniciraju, sličnosti u gestovima stilovima mogu da pomognu. Takve sličnosti mogu da pruže pozadinu za harmoničan odnos koji može biti čak i svesno neprimečen. Otvoreni i pozitivni gestovi i telesni pokreti su uticajniji kada želite nekoga da ubedite u svoje mišljenje. Otvorenost i samouverenost u pokretima je uvek ocenjivana kao aktivnija pozitivnija i potentnija od zatvorenih ili kolebljivih gestova i telesnih pokreta.

KAKO DA KORISTITE GOVOR TELA
Iz onoga Što je do sada u ovom poglavlju rečeno o različitim načinima na koje se gestovi koriste za samoizražavanje, biće jasno da postoje načini na koji se isti gestovi i pokreti koriste; radi boljeg efekta. Kad koristite bilo koji gest, treba dobro da procenite kontekst da bi bili sigurni da mu gest odgovara. Imajte u vidu da ljudi iz različitih krajeva sveta mogu da shvate značenje gesta sasvim drugačije od onoga što ste vi imali u vidu. Izbegavajte gestovi koji se mogu lako pogrešno interpretirati. Žene koje prekrštaju noge i otkrivaju butinu pri tom mogu često da prenesu određeno značenje koje nisu nameravale. Gestovi, posebno oni u donjem delu tela, mogu da znače posmatraču odavanje istinskih osećanja koje bi želeli da sakrijete. Koristan gest kada pokušavate da prenesete osobi određeni stepen poverljivosti ili uveravanja je spajanje prstiju kao za molitvu, sa raširenim dlanovima, ali morate paziti da ne izgleda očigledno i izveštačeno. Gestovni eho može biti koristan način za ukazivanje na opšti osećaj identiteta ili saosećanja sa grupom. Trebalo bi da pokušate da obraćate pažnju na tuđe gestove što je više moguće. Kao i ostali oblici govora tela, oni vam mogu pružiti veoma informativnu pratnju onome što je zapravo rečeno. Mnogo toga o nečijoj ličnosti i stavovima može se zaključiti iz stepena aktivnosti njihovih gestova. Kvazi-udvarački gestovi mogu vam ukazati na vrstu veze koju imate sa pripadnikom suprotnog pola. Tražite znake nedostatka sinhronije između ritma govora i ritma tela jer ovo može da vam ponudi brojne ideje o 36 te osobe. Budite osetljivi na tuđe gestove kada vam se emocionalnoj stabilnosti i uopštenom mentalnom zdravlju učini da se približava kraj susreta. Nema mnogo svrhe u odbijanju da pustite nekoga da ode ako on to jasno želi. Otvoreni gestovi i pokreti telom mogu biti korisna sredstva za prenošenje toplo te, poverenja i prijateljstva. Kao što smo već rekli, pogotovo su korisni kada želite da nekoga ubedite da promeni mišljenje ili da uradi nešto što inače ne bi. Reči mogu biti primami faktori ubeđivanja, ako se navedu činjenice i logični argumenti, ali ulogu govora tela u ovom procesu ne treba potcenjivati. Pregovarači, trgovci i prodavci, na primer, to ignorišu na svoju štetu.

Mi ćemo samo zbog preglednosti o njima govoriti odvojeno. iako je taj repertoar prilično ograničen. Da li postoje neki gestovi koje specijalno možemo povezati sa homoseksualcima? Takođe. kao Sto smo već uradili u prethodnim poglavljima. Omiljeni položaji potiču iz prošlosti osobe. ili je pobedio u sportskom takmičenju ili trci. Ali. Koliko efektno gestovi i telesni pokreti zamenjuju izgovorene reči? Zbog čega su reči same po sebi neadekvatne u mnogim situacijama? 3 Nikada se ne zatvaramo Vežbajte otvorene gestove. kada neko doživi gubitak voljene osobe. komunikativnih odnosa sa drugima. kada je dvoje ljudi veoma zaljubljeno. ali ne dozvolite da vam se telo opusti na dole. Ovi imaju mnogo varijacija. na isti način kao što delimo govorne jezike. velika većina čitalaca koji to ne rade. Pokušajte da se postavite tako da možete da vidite karte bar jednog od igrača. Svako od nas ima repertoar poza koje su karateristične za nas. Verovatno su promene u šemama držanja važan deo u procesu promene stavova i poboljšanja sposobnosti za uspostavljanje pozitivnih. proizveo je veoma komplikovanu klasifikaciju mogućih položaja. Pravilno i uspravno hodanje nije nevažno. ali to je samo jedan od aspekta korišćenja držanja. razmotrite kako se osećate. Kako drugi ljudi na to reaguju? Kako se osećate dok koristite te gestove. u zavisnosti od različitih položaja ruku i nogu i različitih uglova pod kojima se telo drži. uloga držanja je mnogo značajnija od toga. prošli kroz produžene periode depresije. neprekrštene ruke. na primer. koji vam pružaju "sigurnost". Sasvim je moguće prepoznati ljude koje poznajemo na velikoj udaljenosti po pozi koja je za njih tipična. nabrojte gestove koje uglavnom koriste ili žene ili muškarci. DRŽANJE I STAV Gestovi i držanja su usko povezani i zaista je bar jedan pisac. Obično se povezuje sa kursevima iz pravilnog držanja u školama za mlade dame i sa nošenjem knjige na glavi dok se šeta po sobi. Komunikativna vrednost držanja se često ignoriše. Držanje može umnogome ukazivati na ličnost i karakter. kao što su neprekrštene noge. da zabacite ramena u nazad i da uvučete stomak. sedenje (tu se ubrajaju i čučanje i klečanje) i ležanje. ili je osoba neverovatno srećna. Ne bi trebalo da u ovo ulažete previše truda. i dalje stoje povijeno i opušteno godinama pošto su se povratili i nastavili da žive svoj život. kada je neko posebno zahvalan za pomoć ili uslugu. Najlakše je gledati u napred. Ljudi koji su. pravih ramena i visoko podignute glave. 37 uspravnog teia. Da li se osećate drugačije? Da li se osećate pozitivnije i sigurnije u sebe? Da li se osećate opuštenije? Da li vam se poboljšala kondicija? Da li osećate da se krećete malo brže? Da li primećujete više od onoga što se dogada oko vas? Šta još primećujete na sebi? . Pošto ste vežbali da se ovako krećete par dana. Tražite gestove i telesne pokrete u trenutku kada igrač dobije stvarno dobru ruku ili obrnuto. u određenom trenutku u životu. Jedan američki istraživač. gestovi sa dlanovima na gore i si. Da li znate koji je vaš najkarakterističniji gest? Trebalo bi da pitate svoje prijatelje da vam kažu. Postoji tri glavne vrste držanja: stajanje. pa ako jeste. Pronađite njihov omiljeni gest. Na primer. Trebalo bi da možete da komunicirate sa drugima bez potrebe da sedite čvrsto isprekrštanih i zatvorenih udova. Ali. ali se neki od njih koriste samo u određenim kulturama (kao što se Japanci pomalo naklone u znak pozdrava) a i svaka individua ima uzak izbor omiljenih položaja. Voren Lemb. shvatiće da je ova vežba interesantna i blagotvorna.VEŽBE I EKSPERIMENTI 1 Pokeraš Posmatrajte grupu ljudi koja igra poker ili neku drugu kartašku igru. Napravite listu gestova koji se koriste da prenesu osećanja koja su iskusili. samo onoliko koliko je neophodno. a ne na dole. To će biti posebno očigledno ako se igra u relativno visok iznos novca. zauzeo stav da su neodvojivi i istraživao je domen koji zove držanje-gest integracija. VEŽBA: Uspravno hodanje Možda ste vi već osoba koja redovno održava uspravno držanje. neko ko je dobio veliku sumu novca. Pronađite najviše Što možete gestova koje koriste samo muškarci i samo žene. 2 Više svakodnevne mimike Posmatrajte situacije u kojima su reči neadekvatna sredstva izražavanja. možete odlučiti da propustite ovu vežbu. Osoba koja se obično drži pravo ima prilično različit temperament od osobe koja je pogrbljena i ramena drži slegnuto. Kakve gestove koriste i žene i muškarci? 5 Omiljeni gestovi Posmatrajte gestove svojih bližnjih. 4 Muškarci i žene Posmatrajte ljude u različitim društvenim situacijama. da vam se zaoble ramena i da van glava visi. Suština vežbe je da tokom sledeće nedelje hodate Nemojte se ispravljati na silu. Rej Birdvistel.

to jest. oni koji su zaista u toj grupi imaju sasvim drugačije šeme držanja od onih koji nisu preterano omiljeni. Opušten stav pri susretu. Albert Mehrabian. Manje opušteni položaji koriste se kada se osobi ne dopadaju ostali prisutni. kada sede. ČITANJE MISLI KROZ DRŽANJE Niko ne želi da kaže da možete pogoditi detalje nečijih misli samo iz posmatranja njihovog držanja. posebno pre samog susreta.Razmislite kako ljudi sada reaguju na vas. to je verovatno zato što ste malo preterali u uspravnom položaju. Međutim. otkrili da je ovo novo držanje udobnije i opuštenije. Negativni ili neprijateljski stavovi su signalizirani naginjanjem unazad. Kao da ljudi nižeg statusa žele da pokažu svetu da su manji. dominantni ili pokorni. verovatno ćete primetiti nekoliko stvari kroz ovu vežbu. zatvorene telesne pokrete i položaje (kao da želimo da se zaštitimo od napada) i takvog držanja da telo deluje manje (i samim tim manje preteće) nego što u stvari jeste. a i češće (to se verovatno događa zato što uspravnu figuru održavaju osobe sklone dominiranju). naginjanjem na stranu. to se obično interpretira kao otvorenost i pristupačnost i generalna voljnost za interakcijom. Ovaj položaj se često koristi kada osoba smatra drugu prisutnu osobu sebi jednakom ili ispod svog nivoa. Najjednostavnije gledano. Na primer. kada ljudi sede i razgovaraju u grupi. 38 Jednak status se obično signalizira istim držanjem.u suštini su to sve samo verzije istog ponašanja . Verovatno najinteresantnije Mehrabijanovo otkriće (bar za muškarce) je da žene. slabiji. da li su puni nade ili depresivni.pogurivanjem i sleganjem ramena. o čijem ćemo radu uskoro govoriti. stidljivih ili pokornih. Verovatno ćete primetiti i da se vaša tačka gledišta spremnije prihvata. Ako se ruke drže labavo pored tela. posebno kada sedimo. a nizak status. učesnici u susretu pokazuju neverovatnu sličnost u držanju koje poprimaju. za razliku od. a sasvim drugačije kada govori o ocu. bez osećaja da ste u žurbi. i draga će. Kao i ostali aspekti govora tela. pretnje ili agresije . jer nam može poslužiti kao vodič pri odlučivanju za najproduktivniji pristup toj osobi. Autsajderi obično stoje sa težinom na jednoj nozi. Sigurno ćete primetiti više onoga što se događa oko vas i verovatno ćete brže reagovati. Jedan psihijatar otkrio je da pacijent može da poprimi odredeno držanje svaki put kada govori o svojoj majci. dok se upućena osoba naginje unapred. Posmatranje držanja je stoga veoma korisna aktivnost. trebalo bi da primetite da oni reaguju na vas sa više topline i prijateljstva i da su voljniji da se sa vama druže. na primer.držanje igra važnu ulogu. Ako jedna osoba sedi naslonjena u stolici sa jednom nogom prekrštenom preko druge. JA SAM CAR Pri signaliziranju statusa. Verovatno ćete se osećati bolje fizički i početi da hodate brže. držanje ima svoje Šeme i stoga sadrži elemenat predvidljivosti. i si. paradoksalno. Držanje ima tu prednost da može biti precizno sagledano iz daljeni. Što se tiče reakcija ostalih. druga osoba će izgledati kao eho prve. Ako jedna osoba stoji sa rukama u džepovima. a i brže. iako ste na silu pokušavali da zadržite uspravni položaj (što je verovatno zahtevalo nemalo truda u početku). samouvereni ili dominantni će uglavnom imati uspravnije držanje od onih depresivnih. Negativan stav prema drugoj osobi takode se može iskazati rukama prekrštenim na grudima. poniznost i pokornost . . izraza lica. zauzmu stav otvorenih ruku u prisustvu nekoga ko im se dopada. signaliziran je u asimetričnom stavu ruku i nogu. i da moraju da zauzmu jači odbrambeni stav od braće i sestara višeg statusa. Sve druge promene koje primetite na sebi će verovatno biti dobrodošle i pozitivne. napravio je neka interesantna otkrića o držanju. Moguće je da ste. visoki status može biti signaliziran uspravnim držanjem. samouvereni ili stidljivi. Toga se treba paziti kada vršite ovakve eksperimente. Koriste ga uglavnom muškarci u prisustvu žena. moguće je otkriti mnogo toga o njihovom stanju svesti. na primer. Ako su ruke prekrštene na grudima. Da li vam se čini da su topliji i voljniji da komuniciraju sa vama? Da li osećate kako više isterujete svoju volju? Da li je iko prokomentarisao vaše držanje i figuru? Da li ima nekih negativnih reakcija na vašu uspravniju figuru? Da li primećujete promene u ponašanju ljudi prema vama? PREGLED VEŽBE Ako niste navikli da hodate okolo uspravno. Niži status se obično iskazuje kroz pognutu glavu. a glava mu je malo isturena. Ako bude nekih negativnih komentara. oni koji su puni nade. Pozitivni stavovi prema drugima su najčešće praćeni naginjanjem unapred. Vaše razmišljanje će biti jasnije i preciznije. Najverovatnije je da ćete početi da se osećate pozitivnije i samouverenije tokom vaših dnevnih aktivnosti. to ukazuje na nedostatak opuštenosti i obično prati ravnodušnost ili nedopadanje. Komentari koji budu zasnovani na vašem novom držanju će biti pozitivni. gde je veća blizina neophodna. labavim šakama i naginjanjem celog tela unazad. Otkriveno je da.

Tamo gde se viši status pokazuje kroz uspravno držanje sa visoko podignutom glavom. pokazuju najviše naginjanja u stranu kada sede sa ženama i muškarcima koje ne podnose. Naginjanje u stranu kada sedimo je pokazatelj opuštenosti i skromnog stepena prijateljskih osećanja. može da se dogodi da su ruke sklopljene na leđima. opušten položaj može služiti u agresivne svrhe. Ali pretnja ne može da nestane sasvim. Žene. kao da žele da kažu da viši status ne mora obavezno da bude pretnja. najuobičajenije držanje kada nekom pretimo ili smo agresivnije napeto. od blagog prihvatanja nečijeg prisustva. Postavljanje ruku i nogu u otvoreni položaj. Agresija i preteće ponašanje obično se sastoje iz progresivno preteranog ispoljavanja visokog statusa ili dominantnog ponašanja. Položaj kada je ruka postavljena na kuk. međutim. otkrio je da kada se ljudi dopadaju jedno drugom. Muškarci se najmanje naginju u stranu i najmanje opuštaju dok sede sa drugim muškarcima koje ne podnose. Čini se daje ovo slučaj bez obzira na stepen dopadanja. Ipak. Neko koje napet je očigledno bliži pribegavanju agresiji nego neko ko je opušten. Na primer. DA LI SE NAGINJETE? Albert Mehrabian je došao do interesantnih otikrića o vezama između držanja i dopadanja. Ponekad. kao i kada primamo pretnje ili trpimo agresiju. posebno u kontekstu kada se očekuje uspravno držanje. a lakat savijen koristi se u prisustvu osoba nižeg statusa. prenosi dopadanje za starije i mlađe osobe. A čelo će štrčati unapred očiglednije. Šake neće biti sklopljene pozadi. jer glava može da se drži sa isturenim čelom unapred (kao daje osoba spremna da udari ikoga ko ga ozbiljnije ugrozi). do najbliže intimnosti. Svakako. To 39 . imaju tendenciju da se naginju jedno ka drugom. međutim. Ekstremno opuštanje u držanju može se koristiti da ukaže na odbijanje i potpuni nedostatak poštovanja autoriteta. već će stajati sa strane sa stisnutim pesnicama. obično se događa daje napeta osoba opasnija od opuštene. u slučaju žena koje sede. ali ne i za one istog uzrasta.

jer to pribija grudi i produbljuje dekolte. Može biti da postoji neka neotkrivena greška u proceduri eksperimenta. ravnoteža je neophodna. na primer. obično stoje sa palčevima zakačenim za pojas pantalona ili za džepove. kao i kod drugih aspekata govora tela. Ekstremi se mogu posmatrati u držanju nekih mentalnih pacijenata. opuštenog držanja znak dopadanja. sede gledajući na dole. kada ih koriste žene. Seksualni poziv se može pokazati kroz držanje. odsutni. Neke od ovih otkrića je teško tumačiti. neophodna neprekidna istraživačka delatnost da bi se objasnila i ustanovila neočekivana otkrića i da se razjasne ona kojima trenutno nedostaju odgovarajuća objašnjenja. naravno. Depresivci su mlitavi. istraživanje držanja je iznelo na površinu i neke malo manje očigledne činjenice. kada jedna osoba prekrsti . kao i naginjanje u stranu u sedećem položaju. dok izrazi lica odaju više informacija o emocijama. Jedna od njih je stepen u kome učesnici susreta kopiraju svoja držanja. uspravni. Ipak. Sigurno je kod držanja. Nema potrebe da se prelomite u struku. otvoreni položaji. ISTRAŽIVANJE DRŽANJA Osim otkrića koja su već navedena. Muškarci. Dakle. Zašto. naročito mlađi. a njihovo telo i držanje su napeti.Slika br. čini se daje veoma dobro ustanovljeno daje naginjanje unapred. Ekman i Frizen su otkrili da. držanje pokazuje stepen napetosti. kao i u drugim instancama. Manični pacijenti su pripravni. ali ne i sa osobama istog uzrasta? To nije jasno. opuštene šake i telo. I ovde. Drugi istraživači su otkrili da držanje kaže mnogo o emocionalnom stanju. sa labavo stegnutim pesnicama. 5: Šta vam ovi položaji govore o ljudima na crtežima? je takođe tačno i za uzdignutu glavu. Žene mogu da se nagnu unapred i da pribiju ruke bliže uz telo. ukazuju na dopadanje u prisustvu mlađih i starijih ljudi.

za one koji se bave dramskom umetnošću i javnim govorenjem. koji retko menjaju svoje držanje i koriste veoma malo gestova. ili. Prekrštene ruke. Otkrićete da reaguju pozitivnije.noge. Prenaglašeni položaji u držanju mogu biti uočeni i u ponašanju pijanaca. Ovde se. bilo izuzetno važno . grudi mogu biti isturene. Lickanje (zaglađivanje kose ili ispravljanje čvora na kravati) prati usvajanja odgovarajućih pozicija (licem u lice ili jedno pored drugog). To ponašanje se dogada obična kada ljudi suprotnog pola razgovaraju. 4 Ko je pijan? Posmatrajte ponašanje ljudi koji su pijani i kako se ponašanje ostalih menja prema njima. Postoje čak i promene u držanju tokom sna koje označavaju faze. To može biti posebno primetno u pabovima i kafićima u kojima su česte grupe mladih ljudi. dakle.kao i gestovi . ovo je domen koji dobija mnogo pažnje istraživača. to je skoro nemoguće sakriti. Isto tako može da postoji i konflikt držanja. Na primer. a druga se ponosi njima) i igra važnu ulogu u samo-prezentaciji (osoba može da koristi držanje da bi namemo prikazala određenu vrstu ličnosti). Držanje takođe može da se koristi da označi granice u interakciji. pre. Neće želeti da na bilo koji način budu povezani sa njima. 5 Gluma Posmatrajte javne govornike i glumce i pronađite instance U kojima se promene u njihovom držanju čine prenaglašenim van granica onog što je normalno u svakodnevnom životu. PRENAGLAŠENI POLOŽAJI Držanje odslikava našu ideju o tome kako nam telo izgleda (uporedite držanje dve mlade devojke. Držanje je uvek. važno je da to uradite najnenametljivije što je moguće. Ove promene u držanju su tako redovne da su predvidljive i prate šemu. Razumljivo. To se obično radi da naglasi razlike i da se postavi distanca između jedne i druge osobe. Ruke mogu biti postavljene na takav način. u kome ljudi namemo izaberu držanje različito od onog koje su izabrali drngi. i noge isturene. to će biti još odbojnije nego sam nedostatak eha. to će uraditi i sve druge. Ako je osoba zaista pijana. mada bi to možda bilo lakše ako sedne. Istraživanja su takođe izvedena na temu odnosa između držanja i faktora ličnosti. pa se to naziva eho držanja. Ako pokušate da koristite eho držanja. To može biti čak i tako izraženo da jedna od osoba oseti potrebu da verbalno naglasi da takvo ponašanje nije ozbiljno. ali će ostali pokušati da izbegavaju svaki kontakt ili da ga skrate koliko god je moguće. kao što su prelazak iz sna bez snova u REM stanje koje sadrži snove. Ako promenite položaj odmah pošto je to uradila osoba sa kojom ste. na odsustvo ovih šema. toplije i prijateljskije i da su 41 zainteresovani za sledeće susrete. Posmatrajte kako drugi reaguju na vaše ponašanje. Isto tako. možda čak i blago zabavljeni. ili ruke. Možda će čak pomisliti da vi svesno pokušavate da ih imitirate i to će im biti veoma neprijatno. Jedan od mogućih razloga za ovakve reakcije je da pijanci obično ne mogu da kontrolišu svoje držanje. U ovim aktivnostima držanje često mora biti prenaglašeno da bi ga publika lakše tumačila. 3 Sedite pravo Pokušajte da sedite relativno pravo pri nekim susretima i da se namerno pogurite pri nekim drugim. međutim. Šake smeštene na kukove i mogu biti zauzeti ostali položaji koji. Zbog toga je taj položaj tipičniji za žene nego za muškarce. Ostale promene u držanju koriste se da označe faze razgovora. Interesantan aspekt istraživanja držanja odnosi se na njegovo odsustvo. sasvim nemoguće ući u grupu. trebalo bi da primetite znake neslaganja i trvenja i neki opšti osećaj neprijatnosti. postojaće pramena držanja koja će zbližiti učesnike. kada eho izostane. U razgovoru koji sledi. kao i da je odnos među tim ljudima prirodniji. malo toga može dobiti kroz imitaciju jer će većina ljudi negativno reagovati na ponašanje pijanca. da se pokaže da je u pitanju grupa. kao da sami sebe obmotavamo ukazuju na povlačenje i težnju ka samozaštiti» posebno grudi. ukazuju na seks. Ponekad se to radi tako da je. pelvis uzdignut. Čini se da među nama postoje oni koje zovemo 'pojave'. Neki ljudi će biti tolerantni. Zbog čega postoji potreba za . osim ako se ne primeni fizičko nasilje. Albert Šeflen je primetio da se u kvazi-udvaračkom ponašanju promene u držanju događaju veoma slično kao i u pravom udvaračkom ponašanju. iako situacija nije otvoreno seksualna. i da novopridošlice nisu dobrodošle. Razgovaranje sa uvučenim i slegnutim ramenim sa dlanovima podignutim uvis ukazuje na bespomoćnost i neprilagođenost. Stoga je korisno posmatrati glumce i političare zato što nam to može pomoći da identifikujemo položaje u držanju (kao i ostale aspekte govora tela) koji su adekvatni ili ne u raznim situacijama. Ova tendencija je posebno primetna ako su harmonični odnosi na visokom nivou u datoj grupi. VEŽBE I EKSPERIMENTI Zaključiti da je interakcija prošla glatko u onim situacijama u kojima je eho prisutan. što neće biti slučaj ako ste pogureni. od kojih se jedna stidi svojih grudi. kada se sa uopštene teme prelazi na neku privatniju. To je ponašanje koje se često može primetiti na TV-u kada se prikazuju članovi kraljevskih porodica iii nekih starijih političara.

Generalno su bili nervozniji i nemirniji kada je policajac narušio njihov lični prostor tako što se previše približio. Koliko smo blizu ljudima i da li smo okrenuti prema njima ili od njih ima efekta na interakciju koja se zatim odvija na značajne i često predvidljive načine. Pojavio se porast u pokretanju očiju i odvraćanju pogleda. 42 reči. Trebalo bi da zaključite da je otvorenost primamljivija i vama i drugima. 6(i) prikazuje sto i šest stolica. neobavezno se približio na razdaljinu od pola metra od ispitanika. Policajac je pitao svaku osobu šta drže u novčaniku. postavite se ka ljudima i blago se naginjite ka njima. mnogi ljudi koji se bave glumom jesu vrsta ljudi koji obično prenaglašavaju svoje držanje. prijateljski nastrojenoj firmi. vertikalnu i asimetričnu orijentaciju. ili studijom telesnih pokreta. Razmotrićemo pet glavnih aspekata: efekte različitih vrsta postavki pri sedenju tokom komunikacije licem u lice. Treba da odlučite koju bi stolicu zauzeli u svakoj od situacija koje slede: a) Treba da igrate partiju šaha sa tom osobom i važno vam je da pobedite. Više pokazujte dlanove. Rečeno mu je da održava kontakt očima sa svim svojim ispitanicima u svakom delu intervjua. licem u lice. Na početku trećeg dvominutnog segmenta. ruke na grudima. okretati telo od ljudi dok vam govore i koristiti držanje da sprečite druge da vam priđu. pomerio se na razdaljinu od par desetina santimetara bliže prvoj grupi. Onda vežbajte obrnuto. zaslužuje da povećamo naš stepen osetljivosti po tom pitanju. šta se događa kada se ljudi suviše približe. Stavite slovo A na stolicu koju ste izabrali. dramske predstave zavise od određene količine prenaglašavanja zbog akcentovanja. i ostao gde je sa drugom grupom. VEŽBA: Takmičenje naspram saradnje Slika br. kao fudbaleri koji čekaju slobodan udarac. 5 već smo se susreli sa jednom od poddisciplina neverbalne komunikacije. Treća zona je društveno-konsultacijska zona i prostire se od sto dvadeset santimetara do tri metra. Proučavanje korišćenja prostora efektnije. Edvaid Hol je smislio termin proksemika i definisao je četiri zone korišćenja prostora. Zatim je podelio svaku od ovih zona na dve podgrupe: blisku i neblisku zonu. Neki od njih su: razdaljina između govornika i slušaoca. učine opuštenijom i efektivnijom interakciju sa drugima. Poslednja zona koja se naziva javnom zonom prostire se od tri metra pa na više.prenaglašenim položajima u držanju u ovakvim prilikama? Pokušajte da nabrojite što više moguće razloga. 'X' pokazuje da osoba koju upravo treba da upoznate sedi na toj stolici. prvu bi. ali sa većom razdaljinom. vežbajte zatvorene položaje tako što ćete prekrštati noge. horizontalnu. Ispitivanje se u oba slučaja sastojalo od četiri dvominutna segmenta. na maloj udaljenosti ispitivao neko ko igra ulogu policajca. pomoći će nam da napravimo krupan korak unapred u našem usavršavanju govora tela. Razdaljina od nule do pola metra naziva se intimnom zonom. Stavite slovo B na stolicu koju ste izabrali. otvorene položaje. kao i ostali aspekti govora tela. U obe grupe policajac je bio sto dvadeset santimetara udaljen od ispitanika tokom prvog segmenta. a druga bi bila podvrgnuta istom tretmanu. 6 Samo napredl U susretima. . kako se iskazuje status kroz razdaljinu i orijentaciju. Izabrali su dve grupe ljudi. Još jedna poddisciplina je proksemika ili nauka o korišćenju prostora pri komunikaciji. kinezikom. Ovo ukazuje na moć razdaljine i pokazuje da. Najčešće se koristi pri svakodnevnim susretima društvenog ili poslovnog tipa. Džejms Bakster i Ričard Rozel sproveli su eksperiment koji ilustruje često dramatične efekte pri promeni razdaljine između ljudi dok komuniciraju. pa je prenaglašenost neophodna zbog jasnoće. RAZDALJINA I ORIJENTACIJA U poglavlju br. b) Treba da pomognete toj osobi da ispuni ukrštene c) Intervjuisaćete tu osobu jer se prijavila na konkurs za slobodno radno mesto u maloj. tada se ljudi dodiruju ili im je lako da dodirnu jedno drugo. a sa drugom je ostao na razdaljini od pola metra. Druga zona je lična zona i prostire se od pola metra do sto dvadeset santimetara i tu su ljudi u stanju da se rukuju ili su makar na dužinu raku udaljeni jedno od drugog. Njihov govor je postao isprekidan i neorganizovan. Na početku sledećih dva minuta. i neke od načina na koje možemo koristiti razdaljinu i orijentaciju koji mogu da olakšaju. U poslednjih dva minuta pomerio se ponovo na razdaljinu od pola metra sa prvom grupom. Stavite slovo C na stolicu koju ste izabrali. tj. Primetite kako ostali drugačije reaguju na otvorene položaje i kako se osećate kada se više otvorite držanjem prema drugima. Pripadnici prve grupe reagovali su mnogo drugačije nego obično kada im je policajac najbliže prišao. Zauzeli su položaje koji su im omogućavali da prekrste ruke u nivou prepona.

sedište desno od onog označenog slovom X). Ponovo. Ponekad. Imamo tendenciju da sedimo pored ljudi ako smo u kooperativnom odnosu s njima. verovatno ste izabrali sedište pored osobe kojoj želite da pomognete (tj. Za b). Kada birate pozicije za disciplinski intervju. Verovatno zbog toga što nema mnogo potrebe da pazimo na sve ono što osoba vidi ako se ne takmičimo s njom. takvo pozicioniranje u situacijama intervjua je naročito korisno. 6(II) PREGLED VEŽBE Prema istraživanju koje je izvedeno. Za a).Slika br. Slika br. verovatno ste izabrali određene pozicije za svaku od situacija ponuđenih u vežbi. Ako ne mislite tako u ovom trenutku. može da se desi da sedenje u takvoj dijagonalnoj postavci može malo da otupi situaciju u slučaju neke druge vrste intervjua. verovatno ste izabrali sedište tačno prekoputa osobe protiv koje ćete igrati šah. Kao što ćemo kasnije otkriti. Verovatno je prirodna težnja za distanciranjem od onoga što smatramo neprijatnim zadatkom. 43 velike su šanse da ste izabrali mesto na suprotnom kraju stola od osobe koju treba da ukorite. kao Sto ćemo videti. To možda ima veze sa činjenicom da preferiramo da smo u poziciji iz koje možemo da vidimo sve ono što i protivnik. Pogledajte ponovo vežbu i pokušajte da vizualizirate interakciju koja se događa u svim mogućim kombinacijama sedišta. imamo tendenciju da sedimo nasuprot ljudima sa kojima se takmičimo. 6(I) Sada. verovatno ste izabrali sedište dijagonalno sa leve strane osobe. . na slici br. Za c). na začelju stola. međutim. 6(ii) stavite slovo C za drugu osobu i slovo O za vas na stolice za koje smatrate da su odgovarajuće ako bi vodili formalni disciplinski razgovor. verovatno ćete promeniti mišljenje kada pročitate ovo poglavlje do kraja. Verovatno ćete smatrati da dijagonalno pozicioniranje nudi najbolji kompromis između preterano formalnog i sasvim neformalnog.

nasuprot jedno drugom. a ako ne žele. a da se tako postave i stolovi. Ljudi koji ne žele da razgovaraju sedeće ili dijagonalno preko puta jedno drugog za dužim stranicama stola. Ali gde izaberu da sednu neće uvek biti najbolje mesto za ono Sto žele da postignu. pošto je svrha intervjua dobijanje i davanje informacija i mišljenja. a to je najpotpunija i najslobodnija moguća razmena informacija i gledišta. To. već i za sve prisutne. Sprečava preterano približavanje na početku a nudi Šansu da se pridružite razgovoru kasnije ako se ukaže šansa u njegovoj kasnijoj fazi. Mehrabian je predložio da se barovi konstruišu u cik-cak. Ako ih postavite jedno pored drugog.BIRANJE SEDIŠTA Gde ljudi izaberu da sednu u različitim siruacijama u kojima se nalaze otkriva određene predvidljive Seme ponašanja. Uopšteno govoreći. međutim. ovo pruža veoma fleksibilnu postavku u kojoj grupe ljudi mogu da razgovaraju. čiji rad smo ranije pomenuli. ponudio je nekoliko interesantnih sugestija za one koji se nađu nasamo ni javnom mcstu. jer bi se tako potpomogli novi susreti i kontakti (vidi si. br. Oni koji imaju zajednički zadatak sedeće jedno pored drugog. ljudi zauzimaju pozicije što dalje jedno od drugog. 7). možda u nekom stranom gradu. U stvari. ispitivač i ispitanik. Kao što smo videli u ovoj vežbi. na primer. 7: Mehrabijanov cik . ako postavite ljude nasuprot jedno drugom. ne samo za osobu koja zauzima taj položaj. utoliko bolje. Naravno da bi bilo mnogo bolje da se zauzme mesto napred nego pozadi. bolje je zauzeti neformalan položaj nego formalan. pozicioniranje koje se obično zauzima nije baš najbolje koje se nudi. Ovo otkriće je veoma korisno pri pripisivanju sedišta ljudima na sastancima i konferencijama. Sedenje pod uglom je odličan kompromis. Kao što smo ranije videli. Za te pozicije obično može da se dokaže da više inhibiraju nego što ohrabruju upravo ono što treba da se dogodi. kao što su razgovori za posao. najverovatnije će se takmičiti. To jest. savetovanja i procene učinka. U kafeterijama koje su dekorisane na tradicionalan način sa kvadratnim ili pravougaonim stolovima. pa na primer ima po dva sedišta na dužim stranicama i po jedno sedište na čelu i začelju stola. Sedeti okrenuti ka njima bi možda bilo malo zastrašujuće. ljudi koji žele da razgovaraju sede na stranicama koje Čine prav ugao za stolom. nisu pozicije na koje ostali bivaju privučeni. Ako su sedišta na stolicama rotirajuća. ljudi koji žele da razgovaraju sedeće direktno nasuprot jedno drugom. već se i namerno koriste da bi potakle željeno ponašanje. Kao što vidite. dijagonalna pozicija oko ćoška stola poželjnija ako postoje samo dva učesnika. dok u isto vreme ostavlja prostora za ljude koji žele da budu nasamo. Osobe koje odlaze u barove i na druga društvena mesta u nadi da će upoznati nekoga s kim mogu da razgovaraju obično će tražiti mesto u ćošku ili neko drugo sat koga lakše i potpunije mogu da posmatraju. prostorija u kome se održava predavanje će se obično puniti otpozadi. Albert Mehrabian. mnogi ljudi biraju apsurdno formalne pozicije za sedenje za intervjue. ili jedno pored drugog (oko ćoška stola). . a koji žele da ostave otvorenu mogućnost razgovora sa nekim.cak oblik stolova u kafeteriji Isto tako. za disciplinske razgovore. Očigledno je da će ako sednete leđima okrenuti prema prisutnim ljudima ta mogućnost biti isključena. Ako su stolovi pravougaoni. istraživanja koja su sprovedena sugerišu nam da je. saradivaće. ljudi koji su u takmičarskom odnosu sedeće nasuprot jedno drugom. licem u lice. Slika br. nekim industrijskim pregovorima. I dalje postoji mnogo ljudi koji bi zauzeli isti položaj i pri drugim vrstama intervjua. Na primer. Bilo bi interesantno posmatrati efekat nekog manje tradicionalnog sedećeg rasporeda od onog 'licem u lice' na. Sedeti u udobnim stolicama za niskim stolom dovodi do razmene mnogo više informacija nego razgovor u folmalnijem okruženju kada ispitivači sede za kancelarijskim stolom a ispitanici na stolici ispred njih. Ipak. Mnogo bolje mesto je ravno u sredini dogadanja i aktivnosti: verovatno za samim barom ili za stolom pored bara ukoliko su ta mesta slobodna. ili jedno preko puta drugog na čelu i na začelju. U intervjuima. ako to bude odgovarajuće. Ove pozicije ne samo da ljudi zauzimaju prirodno u takvim situacijama. iako se pretpostavlja da su ljudi došli da bi čuli šta predavač ima da kaže. Takode je jasno da je okrugli sto Kralja Artura davanjem jednakosti svim učesnicima anticipirao neke skorašnje istraživačke studije na temu neverbalne komunikacije.

Ako je više. A otkrića na temu maštovitosti i boljeg sećanja u ležećem položaju rasvetljavaju naslov ovog odeljka. U njegovim studijama prostora koji je ljudima potreban za relativno miran život. na primer. U nekim interesantnim eksperimentima. Prijatelje obično osoba za stolom pozdravi tako što ustane. U gomili smo spremni da prihvatimo manje ličnog prostora nego obično. ali manje reaguju na nove predloge i detaljnije razmišljanje na datu temu.75 kvadratnih metara po osobi. Lični prostor nosimo sa sobom gde god da krenemo. kada su ljudi okrenuti jedno ka drugom licem u lice. Pošto se približe veoma blizu i skoro sve vreme se gledaju u oči. Međutim. Usmerenje takođe može biti simetrično ili asimetrično. primećena je i jedna zbunjujuća stvar . ili je jednostavno viša od druge osobe. za trećinu ili pola okreta udaljeni jedno od drugog). kod visokih ljudi ili onih koji se popnu na podijum za govornike. Možda je čak i u ovoj prilici neka iluzija o ličnom prostoru neophodna. Takva blizina je skoro uvek doživljena kao pretnja. Primećeno je. otkrio je da određeni raspored prostorija i dizajn kuća lakše vodi ka nevoljama sa susedima nego drugi. Usmerenje može biti horizontalno ili vertikalno. Oni višeg statusa odmah prilaze stolu. automatski stavlja te osobe u dominantan položaj. nego u stranu i pozadi. da su ljudi koji sednu na čelo ili začelje stola u sobi za porotu uvek birani za predsedavajuće. Ovome se verovatno može pripisati predlog bar jednog od autoriteta za menadžerske tehnike. Ponekad ostali narušavaju naš lični prostor iz određenog razloga. na primer. ali je interesantno primetiti kako uvek zatvaraju oči kada se ljube. ili su usmereni pod istim uglom (tj. to značajno utiče na interakciju koja se odigrava. osim ako ih pozovemo ili pod nekim posebnim okolnostima. što ostavlja samo sedam procenata verbalnom. Čini se da nema logičnog razloga zbog kog zatvaraju oči tokom najprijatnijeg dela interakcije. ponašanje ljudi koji ulaze u kancelarije proučavano je da bi stekli neke ideje o tome kako mi signaliziramo svoj status drugima. to će voditi podizanju tenzije. što znači da je termin 'desna ruka' više od metafore. Asimetrično usmerenje dozvoljava veću blizinu nego simetrična. Čelo stola je dakle. ali će manje reagovati na akciju. Oni postepeno pomeraju stolicu unapred tokom isledivanja tako da posle nekog vremena kolena osumnjičenog stoje između policajčevih.ZBOG ČEGA PSIHIJATRI IMAJU KAUČEVE? Usmerenje se obično definiše kao stepen ugla između linije koja povezuje dve osobe i kao pravac u kome se osoba koja se posmatra okrenula.da lideri imaju tendenciju da sede dok ostali stoje. pa tako prisiljavaju ljude da su stalno zajedno. ukoliko nije tražena. Tako da. bez stola ili klupe koja ih deli. Otkriveno je da je najverovatnije da će taj ugao biti 0° ako su ljudi udaljeni jedno od drugog. STATUS. interesantno je primetiti kako se time status može i preneti i potvrditi drugima. Ako su stanovi previše mali. Usmerenje leđa u leđa otežava komunikaciju jer iako verbalne poruke mogu da se razumeju. U vertikalnoj ravni. veoma jasno povezano sa višim statusom. Kada stojimo. U horizontalnoj ravni je najvažnije da li je usmerenje licem u lice ili ne. leda u leda. taj ugao je 0°. Ove tenzije se brzo mogu razviti u otvoreno neprijateljstvo i agresivno ponašanje. U eksperimentu o kome se pisalo na početku ovog poglavlja. pogotovo ako su ljudi postavljeni licem u lice. dok u manjim gužvama imamo oko jedan kvadratni metar po osobi. Postoje razlike u ponašanju ljudi kada leže ili kada stoje. Oni jednakog statusa će ući i sesti pored stola te osobe. dakle. oboje su. već i da nam ga drugi priznaju. BLIZINA I USMEREN JE Kada razmatramo zauzimanje mesta ili pozicije kao aspekt usmerenja. Simetrična orijentacija podrazumeva da su ljudi postavljeni licem u lice. mogu biti korišćeni ne samo da ukažu na status. Više se širi ispred nas. ugrožavanje ličnog prostora prve grupe je taktika slična onoj koju često koriste u policiji. Mehrabian je izračunao iz svojih istraživanja da je oko devedeset i tri procenta poruke u komunikaciji licem u lice neverbalno. Iako to nije jedini faktor koji treba razmotriti. Ljudi koji leže imaju tendenciju da se više toga sećaju. a ne sedeći oko okruglog stola kao i obično. Ljubavnici će prihvatiti veću blizinu između sebe. Jedan istraživač je procenio da u gustoj gužvi imamo pola do 0. Razdaljina i usmerenje. Somer takođe pominje da su se ljudi u . Ovo znači da je svakom od nas potreban prostor za život koji možemo zaštititi od neželjenog upadanja drugih. zaobiđe sto i pozdravi se. Takođe je primećeno da stariji ljudi sedaju sa desne strane izabranog predvodnika. Odluke se donose brže 1 silovitije ako stojimo. Lideri su obično viši. Somerove studije su na interesantan način rasvetlile ličnu teritorijalnost. misli spremnije rezultiraju akcijom. previše natrpani. Američki policajci su ponekad poučeni da sede blizu osumnjičenog. Međutim. Razvila se ideja o odbranjivom prostoru. interes leži u tome da li je osoba koja je u pitanju na višem ili nižem položaju od one druge. činjenica da učesnici ne mogu da vide govor tela onog drugog znači da je veliki deo poruke odstranjen. Primećeno je da osobe nižeg statusa stoje pored vrata pošto uđu. NE PRILAZI BLIŽE Robert Somer je definisao ono što naziva ličnim prostorom kao onaj predeo oko svakog od nas u koji ne volimo da ulaze drugi. Viši položaj. da se dnevni sastanci menadžera održavaju stojeći. izuzetno je važan. a to se može podvući sa veoma malim brojem lidera u istoriji koji su bili niski. Ljudi će biti maštovitiji kada leže.

Iznenađujuće je koliko često ovakvo ponašanje može da se primeti na političkim sastancima i konferencijama. Na primer. Usmerenje u pretrpanim uslovima može da pokaže neke interesantne varijacije od normalnog ponašanja. Generalno gledano. usmerenje je najdirektnije. Moguće je sedeti pod uglom na način na koji možemo da se zatvorimo prema nametljivcima. Drugi fenomen koji se primećuje na takvim mestima je da ljudi sede ukrućeno. Jedan fenomen koji ukazuje na neka neobična ponašanja je u slučaju ljudi koje smatramo 'ne-osobama'. pa tako stajanje licem u lice sa osobom s kojom komuniciramo odbija narušavanje našeg zajedničkog ličnog prostora. Ako je lični prostor narušen. da ne postoji. Sve ovo treba da vam posluži da bolje koristite usmerenje da izazovete ili izbegnete interakciju sa drugima. Ovo ima korene ili u davno ustrojenoj tradiciji odmicanja unazad u prisustvu plemstva. Često možete koristiti indirektno usmerenje dok prilazite drugim ljudima da ne bi delovali preteće. KAKO OLAKŠATI INTERAKCIJU? Što je direktniji ugao usmerenja. okrenuće se glava. . u gradskom saobraćaju i na fudbalskim utakmicama obično će izbegavati direktno usmerenje. gornji deo tela može da bude uperen ka jednoj osobi. kao i ono okretanje od opštih zbivanja pomenuto nešto ranije. Ovo se verovatno najčešće može primetiti u autobusima. ugao usmerenja može da reguliše i stepen privatnosti u razgovorima. U grupi od troje ljudi. tokom dolazaka i odlazaka usmerenje će često uzeti u obzir status. samo da pokažu da se nisu sasvim isključili. gde su ljudi najčešće toliko sabijeni da se dodiruju cclim telom. I muškarci i žene koriste direktno usmerenje za muškarca višeg statusa koji im se ne dopadaju. Ustručavamo se da prođemo između dvoje ljudi. usmerenje često može da se koristi kao teritorijalni obeleživač. bukvalno se prišunjavajući bratu zavereniku. ali koriste indirektna usmerenje za žene nižeg statusa. Ovo je ipak samo jedna od mnogih razlika između polova u korišćenju govora tela. to će sasvim prekinuti razgovor. Dobar primer su doktori koji raspravljaju o pacijentu u njegovom prisustvu. U situacijama u kojima je gužva toliko srašna da telo ne može da se okrene. Kada žene razgovaraju međusobno. ljudi će se odmaći od nametljivca ali će i dalje zadržati direktno usmerenje među sobom. prave najmanje moguće pokreta i zure ukočeno u jednu tačku u prostoru. ako nametljivac insistira na svom prisustvu. Treba ispružiti noge tako da će se ostali ustručavati da preskoče. Ako nekome okrenete leđa. bilo mu je rečeno da bi sa tim prostorom. ljudi će promeniti usmerenje od nametljivca da bi podvukli svoje odbijanje njegovog prisustva. a donji ka drugoj. stanari izdavali sobe. gosti u restoranu koji večeraju i ignorišu kelnera. Kada ste s nekim licem u lice. Ako se koristi indirektna orijentacija. Ljudi u liftovima. izbegavajući kontakt očima sa ostalima. Neko ko je ne-osoba ima jedinstvenu priliku da posmatra ponašanje ljudi koje mi ostali ne vidimo. mada će duže potrajati. Kao što smo videli u poglavlju br. U takvom slučaju. U stvari. Ako vam dozvole pristup. a i da bi im ostavili mesta da se lakše povuku ako ne žele da razgovaraju sa vama i da im ne bude neprijatno. Verovatno se zbog toga ovakav postupak smatra vrhuncem nepristojnosti. možda će se povremeno pojaviti okreti glavom u pravcu razgovora. Vredi primetiti da se uzajamno gledanje pojačava sa indirektnim usmerenjem. gledanje preko ramena te osobe ili okretanje glave ima isti efekat. Čak se ukazuje i na to da treća osoba može da se oseti zapostavljenom ako se ovaj položaj ne zauzme. pa im je zbog toga neprijatno. Da bi se sprečilo ugrožavanje i narušavanje ličnog prostom. On kaže da Ministarstvo stanovanja u Hong Kongu gradi jeftinije stanove zasnovane na tri i po kvadratna metra po osobi. to će obično značiti daje učestvovanje u razgovoru manje. Ponekad. Bilo bi interesantno primetiti koliko različito se ljudi usmeravaju a prisustvu šefe ili u prisustvu čistačice ili domara. pojačani kontakt očima povećaće mogućnosti uspešne interakcije. Kada ih je pitao kakav bi efekat imalo proširivanje dodeljenog prostora po osobi na pet i po kvadratnih metara. Čini se da je slučaj da tamo gde je potencijal pretnje najviši. Veći broj interesantnih opservacija proizašao je iz korišćenja usmerenja kao alatke neverbalne komunikacije. to se više pažnje dobija. Takve individualne i kulturne razlike će biti objašnjene u nekoliko poglavlja ove knjige.Hong Kongu prilično dobro navikli na ograničenje prostora. ljudi u pidžamama ili spavaćicama koji otvaraju vrata poštaru. 2. direktno usmerenje će pozvati na interakciju. Ljudi koji razmenjuju poverljive informacije okrenuće se od opšte interakcije da bi obeshrabrili nametljivce. kao na primer u onom dobro poznatom fenomenu odmicanja unazad od ljudi višeg statusa pre nego što se okrenemo. 'Neosoba' je svako prema kome se ponašamo kao da nije tu. možete se prebaciti na direktniju orijentaciju u odgovarajućem trenutku. ili je ovaj običaj izrastao iz prirodnog poštovanja statusa. stajaće bliže jedni drugoj i koristiće više direktnog usmerenja nego muškarci u takvoj prilici. kao da žele da podsete nametljivca da je njegovo ili njeno prisustvo nepoželjno i da će odmah zauzeti prethodni položaj čim on ili ona odluče da odu. Ljudi koji su u zavereničkom odnosu sa drugima prilaziće im sa strane.

kada naređuju pre nego kada ispunjavaju naređenje. na osnovu dodele prostora i načina na koji prisutni koriste razdaljinu i usmerenje. 5 Društveno usmeravanje Proučavajte razne društvene situacije u kojima se nalazite tokom dana i pokušajte da odredite koji je najadekvatniji stepen razdaljine i usmerenja za svaku od njih. Napravite intervju . ako smo dodirnuti slučajno i nenamemo. možete da se postavite negde sa strane i da posmatrate kako ljudi reaguju. Takođe. Kada su izašli iz biblioteke. Istraživanja su pokazala da je društveni. pokušajte da razmislite o onome što vam se događalo tokom dana. Jedno istraživanje je pokazalo da se šezdeset procenata ljudi pri pozdravljanju na aerodromu dodiruje. jedva primetnog iskustva dodira. sofu ili u fotelju i pokušajte da razmišljate o svom životu u detinjstvu.na primer. Mark Knap je napravio eksperiment u kome je bibliotekar dodirnuo šake nekih od studenata dok im je vraćao članske karte. Kao Stoje i bilo za očekivati. gledajte neke intervjue na televiziji. Razlika je bila samo u tome da li je ili nije došlo do dodira. Tolika je moć čak i blagog. Beba u stomaku ne može da vidi. ko su osobe višeg statusa. na žurci pre nego na poslu. mada možda ne na onoliko na koliko bi mogli. Onda ležite i nastavite da razmišljate. To se dogodilo i u slučaju onih koji su bili svesni da ih je bibliotekar dodirnuo i onih koji nisu. Stoga je usmerenje još jedno korisno oružje u našoj oružamici koje ne treba zapostaviti.u različitim sedećim rasporedima predloženim u ovom poglavlju. ili oni u kojima je usmerenje formalno? 4 Dođi i razgovaraj sa mnom Sledeći put kada se nađete na mestu gde se ljudi kao vi obično sreću. VEŽBE 1 EKSPERIMENTI 1 Ko je gazda? Pokušajte da posmatrate veliku otvorenu kancelariju. kada mole za uslugu radije nego kada je nekom čine. Studenti koji su bili dodirnuti. kada ustanete. To je domen u kome moramo biti oprezniji nego u ostalim. Dodirivanje može imati moćan efekat na to kako reagujemo na situaciju. ustanite i nastavite da razmišljate. miriše ili čuje (iako ovo poslednje možda nije tačno). kao što je ovo poglavlje i predvidelo? 3 Da li udobno sedite? Ako možete.Tako da dovođenje u ravnotežu usmerenja i ostalih aspekata govora tela treba pažljivo posmatrati. Veći broj studija takođe je otkrilo da dodirivanje češće iniciraju muškarci nego žene. da bi izrazili nežnost ili saosećanje i da bi pružili podršku. Da li su to oni sa najvećim stepenom neformalnosti. Zbog toga se lako . Ponašanje bibliotekara je osim toga bilo nepromenjeno. kada izražavaju uzbuđenje radije nego dok prisustvuju tuđem. Kada se rodi. Najlakši način za to je da se postavite u sred zbivanja ili negde blizu središta. U ovom poglavlju ćemo doći do još nekih otkrića kada budemo razmatrali vrste dodira koje postoje. da bi se drugi ohrabrili na interakciju. kada slušaju nečije brige pre nego kada izražavaju svoje. Dodirivanje se češće događa u nekim situacijama nego u ostalim. Ljudi će radije dodirivati kada pružaju neke informacije ili savet nego kada ih primaju. posebno žene. vi se prijavljujete za posao . KONTAKT TELOM-DODIR Dodir je verovatno prvo od svih naših čula koje se razvije. studentima je zatraženo da ocene tog bibliotekara i biblioteku po određenoj skali. pokušajte da koristite razdaljinu i usmerenje na neke od načina predloženih u ovom poglavlju da bi pozvali druge na interakciju. šta znače i kako ih možemo bolje iskoristiti u razvijanju naše veštine govorenja telom. pronađite još dvoje troje ljudi da vam pomognu. zato što ne možemo biti bliži ljudima nego kada ih dodirujemo. ocenili su i biblioteku i bibliotekara boljom ocenom nego oni koji nisu bili dodirnuti. Da li sede nešto izolovaniji od ostalih? Da li imaju veće stolove? Da li imaju više prostora za šetnju oko stolova? Da li sede na kraju sobe ili u sredini? Koje još teritorijalne obeleživače primećujete? Kako ostali pristupaju stolovima nadredenih? Kako se nadređeni koji dolaze iz ostalih biroa ponašaju? 2 Lateralno razmišljanje Ležite na kauč. ali ne svih. Međutim. emocionalni pa fizički razvoj beba (i ostalih mladih životinja) usporen. isključenog tona i odredite koji teče najbolji posmatrajući korišćenje razdaljine i usmerenja. To je nešto što može da nam pomogne da efektivnije neverbalno komuniciramo od drugih. Čak. duži zagrljaji su primećeni pri rastanku nego pri sastanku. dodir postaje najvažnije čulo i kroz njega se događaju neka od naših najranijih iskustava u komunikaciji. Koristimo dodir na mnogo načina. Posle pet minuta. ukoliko nisu dodirivane. kada pokušavaju da ubede radije nego dok su ubeđivani. Vidite da li možete da utvrdite. i dalje to na nas može značajno uticati. ipak koristimo različite oblike dodira da bi ohrabrili. Možda prebrzo pripisujemo seksualne konotacije dodiru. Da li ponovo nalazite da je lakše prisećati se dok ležite. Da li vam je lakše da se sećate kada ležite? Onda. Koji raspored vam se čini najproduktivnijim? Ako ne uspete da pronađete pomoć.

9 i možete je uporediti sa sopstvenim otkrićima. VEŽBA: Ko koga dodiruje? Koristeći figure kao na slici br. Kao što vidite. i bez obzira na to možemo da nađemo načine dodirivanja koje ćemo iskoristiti da ostvarimo bolji efekat. a posle njega i mnogi drugi. sprovedite brzu anketu među prijateljima i poznanicima da bi otkrili gde dozvoljavaju da ih drugi ljudi dodiruju. otac. Rezultati su skoro uvek identični. Zamolite ih da identifikuju delove tela za koje očekuju da će ih dodirnuti majka. i prijatelj suprotnog pola. Tipičan primer je na slici br. Jedini izuzetak je količina dodira određenih delova tela koji su dozvoljeni majkama. 8 . većina ljudi (osim. možda. Zbog čega mislite da ista količina dodira nije dozvoljena očevima? Zbog čega postoji tolika razlika između prijatelja istog i različitog pola? Da li je razlog čisto seksualan? Žene Muškarci Slika br.prave greške. na kojoj su tela podeljena u različite delove. homoseksualaca) dozvoljava dodire po većem delu tela nekome ko je suprotnog pola nego nekom drugom. 8. prijatelj istog pola. PREGLED VEŽBE Ovu vrstu istraživanja sproveo je Sidni Žurard. Pokušajte da ispitate isti broj muSkaraca i žena. Ali.

9 .M M Ž Dodiruje otac M Ž Dodiruje majka Dodiruje prijatelj istog pola Dodiruje prijatelj suprotnog pola = 26-50% 0-25% = 51-75%^B= 76-100% M=Muškarac Ž=Žena Slika br.

grudi Štipanje = Obraz Milovanje = Kosa. međutim.intimni: dodirivanje obraza voljene osobe ili poljubac ljubavnika. svesna i učinjena primetno šakama. telo Uplitanje = Ruke Spuštanje na = Šake Šutiranje = Zadnjica Gladenje = Kosa. 2 Socijalno . da li je iko drugi prisutan. situacija i raspoloženje u kome se dogodi dodir. 4 Ljubavno . nesvesne i učinjene bilo kojim delom tela. ko su oni. šake. ali se obično uvek događaju ovim redom: 1 Oči ka telu 2 Oči u oči 3 Glas na glas 4 Šaka u šaci 5 Ruka na ramenu 6 Ruka na struku 7 Usta na usta 8 Šaka na glavi 9 Šaka na telu 10 Usta na grudi 11 Šaka do genitalija 12 Genitalije na genitalijama 50 Šta različite vrste dodira znače.KONTAKT TELOM I DODIRIVANJE Treba napraviti razliku između kontakta telom i dodirivanja. Uglavnom se kontakt telom odnosi na slučajne dodire.profesionalni: kao golf profesionalac sa učenikom. kao krojač sa mušterijom. doktor sa pacijentom. Majki Argajl kaže da su neki sa liste koja sledi najuobičajeniji u zapadnim kulturama: Vrsta dodirivanja = Delovi tela koji se dodiruju Tapšanje = Glava. lice Drmusanje = Šake Ljubljenje = Usta. ako jeste. da li ili ne postoji pokret posle dodira. obrazi. ruka Grljenje = Rame. Dodirivanje ukazuje na to daje ta akcija namerna. zavisi od nekoliko faktora. Dezmond Moriš je identifikovao dvanaest koraka kroz koje zapadnjački parovi prođu na putu do seksualne intimnosti. ruka Vođenje = Šaka. koliko dugo traje dodir. Zavisi kojim delom tela ste dodirnuli drugu osobu. ali će dodirivanje obično vući konotacije aktivnog učestvovanja osobe koja dodiruje. koliki pritisak se koristi. šaka Lizanje = Lice Držanje = Šaka. Povremeno se poneki korak izostavi. Koristićemo oba izraza.topli: prijateljsko tapšanje po leđima ili zagrljaj oko ramena. i veza . Prepoznato je nekoliko vrsta kontakta. zadnjica Udaranje pesnicom = Lice.pristojni: rukovanje ili tapšanje ruku o ruku. 5 Seksualno uzbuđeni: uzajamno dodirivanje koje prati vođenje ljubavi. 3 Prijateljski . lice Golicanje = Svugde Ričard Hedin je stavio različite vrste dodirivanje u kategorije koje sežu od veoma ličnih do veoma neutralnih poruka: 1 Funkcionalno . leđa Pljeskanje = Lice. koji deo tela dodirujete.

Smatraju da bismo. telesni kontakt je normalni deo procedure. veoma stare osobe. Mogu da poprime mnoge oblike. Ima nekih indicija da postoji veza ovoga i gestova. pa onda dozvoliti da do telesnog kontatka dođe što je prirodnije moguće tokom tog procesa. ali je teško zamisliti kako bi se to postiglo. ljubljenje) normalan deo porodičnog života imaju pozitivnije stavove nego oni kod kojih se to retko dogada. mogu biti shvaćene kao neiskrene i nevoljne. Žene mogu da se provuku sa slabašnim rukovanjem. i različite vrste zagrljaja. Dodirivanje ukazuje na vezu između dodirnutog i onoga koji dodiruje. ako bi samo bilo moguće da se vratimo u te situacije u kojima smo slobodno grlili jedno drugo onako slobodno kao što to rade deca. bili mnogo srećniji. . Ako sumnjate u ovo i smatrate da se to događa samo zato što vozača ta mesta svrbe posmatrajte pažljivije vozače na ulici. Neki ljudi za koje su razni oblici telesnog kontakta (grljenje. ili da dodirne pacijenta. Sve u svemu. verbalnim milovanjem i kaže da su izuzetno važne u popravljanju interpersonalnih odnosa. ali preblizu. Sledi. tj. toplo i prijateljsko da bi uradilo svoj posao. Ali. Dezmond Moriš uključuje i držanje za ruke. ramenu ili leđima. Veoma često će u ovakvoj situaciji češati glavu ili obrve ili obraz. iako ponovo vodeći princip treba da bude da se izabere situacija u kojoj je takvo ponašanje odgovarajuće. Medu strancima. ako budete šetali okolo i dodirivali ih. Većina ljudi preferira rukovanja koja su čvršća. I opet. od koga se ponekad pojavi i bolan izraz na licu vlasnika Šake. Posmatrajte vozače iza čijeg vozila stane neko drugo. i možda. Obično se stavljaju u dve kategorije: dodirivači i anti-dodirivači. U 51 svakodnevnom životu mi naginjemo ka zamenjivanju fizičkog milovanja verbalnim. mnogo je teže da to isto sestra i pacijent urade doktoru. da glavne razlike u našoj reakciji na tuđi dodir zavise od intimnosti veze između nas i druge osobe. tapšanje. GRLJENJE I LJUBLJENJE Postoji psihološka škola koja pripisuje mnoge naše savremene lične i društvene probleme Činjenici da se. smatra fraze kao Što su 'svako dobro'. ali bi to bilo nemoguće reći i za nadređenog na poslu. POTREBNE SU VAM ŠAKE Postoje neki relativno bezbedni delovi tela na kojima telesni kontakt može biti pojačan. ili ga se klone. Neki uobičajeni oblici samododirivanja su trljanje brade zaglađivanje kose. Možda bi svako od nas trebalo da počne tako što će više grliti svoje bližnje. već je i ohrabrivano. Šake mogu da se koriste i za samododirivanje. Stavovi prema dodirivanju veoma se razlikuju. Često može biti inicirano bez neprijatnosti ili stida. Seksualno pipanje je veoma opasna oblast za svakodnevno eksperimentisanje. Pri sastanku i rastanku. kada je rukovanje preslabo. da su dodirivali skloni otvorenim gestovima a anti-dodirivači zatvorenim. Treba da bude relativno pozitivno. Glađenje i milovanje su dodiri rezervisani za one koji uživaju u bliskoj. Dovoljno je lako da doktor potapše sestru po ramenu na poslu. do najjačeg i najživahnijeg drmusanja tuđe šake. sve je divno i krasno. od najmlitavijeg u zglobu pružanja Šake i dozvoljavanja daje druga osoba pridrži slabašno i kratko. 'lepo se provedi' i si. osnivač transakcione analize. kao što smo već videli. dogodi uz obostrani pristanak. obično seksualnoj vezi. Podjednako kompleksna kao i bilo koji drugi aspekt govora tela. Dodirivanje može voditi ka dopadanju. određivanje značenja dodirivanja je kompleksna stvar. Ovo utiče na sve vrste dodirivanja. Treba da se setite da je svrha rukovanja poželeti nekome dobrodošlicu ili nekoga ispratiti ili potvrđivanje dogovora. Napokon. izuzeci su mala deca. ne dodirujte. ne upuštamo u grljenje kao kad smo bili deca. pa to ne treba raditi. To se obično događa u stresnim trenucima. Mnogo bolje je koristiti ostale veštine govora tela da bi uspostavili s nekim odnos. verovatno je bolje da takva milovanja ostanu verbalna. međutim. ali je najbolji savet: kada niste sigurni. pak. ili ponašanje koje ukazuje na postojanje intimne veze. To je ples. ali čak i u tom slučaju.između učesnika. Ista stvar se da primeniti na maženje i golicanje. ali ne samostalno u odnosu na ostale aspekte govora tela. Prvo morate posmatrati ljude da bi naučili kakvi kontakti im prijaju. kad odrasli. Postoji veoma bliska veza između dodirivanja i dopadanja. Postoji jedna aktivnost. Ne treba da pomislite da će te se automatski dopasti ljudima. Slabašna rukovanja se povezuju sa feminiziranim muškarcima ili generalno nesposobnim ličnostima. Ako se to. pri kome se osoba tapše po ruci. ako se ne dogode spontano. češanje glave i trljanje nosa. Šake se koriste i za malo duže držanje nego u rukovanju. Još jedna poteškoća u povećavanju učestalosti grljenja i ljubljenja je veza između telesnog kontakta i statusa. Ostali primeri su kada koristite šaku da nekoga uputite tamo gde želite da ide uz pomoć blagog pritiska šake na leđima. U tome verovatno ima mnogo istine. Erik Bern. Dovoljno je lako grliti i ljubiti dete. Posebno uobičajeno je rukovanje i. u kojoj dodirivanje nije samo dozvoljeno. ima onih koji uživaju u telesnom kontaktu i spremno na njega odgovaraju i oni koj| tome pristupaju nevoljno i kolebljivo. Ples može biti preliminarni korak ka kasnijoj intimnosti ili može biti aktivnost u koju se upuštamo zbog nje same. stoga. pre nego što se upustite čak i u ne-seksualno pipanje.

a koga uobičajeno ne grlite jer smatrate da to nije potrebno da bi shvatio da vam se dopada. restoranima. Mladi ljudi često mogu biti glasni i grubi. Jasno je da bi bilo bolje kada bi mogli da reagujemo na agresivne situacije na isti način kao na dodir kada je nepozvan na mestima kao što su autobusi. kada se nađete u fizičkom kontaktu s ljudima koje dobro poznajete. Pokušajte da otkrijete ko je u pitanju tako što ćete mu dodirivati lice. frustraciju i takmičenje za resurse. Kaže se da je najbolji način da smekšate nekoga da ga potapšete po ramenu ili po leđima.Oni koji osećaju da su na neki način uskraćeni za iskustvo dodira mogu da poprave svoju situaciju na bilo kojoj igranci. U nekim drugim porodicama jedva da se ikada ljube. svakodnevnu primenu. muža ili nekog drugog bliskog rođaka. Pokušajte da prepoznate osobe sklone dodirivanju i one koje to nisu. dodirivanje takođe može da osvoji pozitivne reakcije drugih ljudi. U nekim porodicama je običaj da se članovi koji se sastaju ili rastaju ljube. kao što smo videli. poljubac ili zagrljaj. tatu. VEŽBE I EKSPERIMENTI 1 Ne dodiru} me Posmatrajte kako se ljudi dodiruju u kafićima. brata. napokon. agresija je urođena reakcija na napad. Dodirivanje se često sasvim legitimno koristi da se privuče pažnja. bilo da je to rukovanje. Čak i tokom vođenja ljubavi. Ljubavnici mogu da razmene vragolasto štipanje. Izvođenjem nekih vežbi sa kraja ovog poglavlja pomoći će nam da izgradimo opštu osetljivost pri korišćenju različitih aspekaia govora tela. da li ljudi preferiraju čvršće ili mekše stiske? Kako vi reagujete na stisak ruke drugih ljudi? Kakvo rukovanje se vama više dopada? 5 Produžite kontakt Tokom dana. prijateljski stisak ruke koji će umiriti one s kojima komuniciramo. Da li je ovo laka vežba? Neka svi ostali pokušaju. iako se mnogo agresije može iskazati verbalno. Raspravljajte o svojim reakcijama na ovu vežbu. ima praktičnu. prožetog opasnostima za one nepažljive i neosetljive. Takve aktivnosti nam mogu pomoći da izbacimo iz svog sistema agresivne tendencije. Da li možete da izdvojite nekoliko glavnih pravila za prepoznavanje ljudi dodirom? Kako se ljudi osećaju dok ih na ovaj način prepoznaju? 4 Rukuj se. gde okretanjem glave reagujemo na naizbežnost kontakta. pokušajte da održite takav kontakt duže nego obično. Treba se setiti da. a ne borbom. Do ljubljenja se teže stiže jer ima češće seksualne asocijacije. prijatelju 52 Tokom dana pokušajte da se rukujete s ljudima na različite načine. barovima i na ostalim javnim mestima. Neka vam jedan poveže oči i odvede vas ka drugoj osobi. Prema Majklu Argajlu. Da li primećujete razlike u korišćenju govora tela između te dve grupe? 2 Zagrli me! Sledeći put kada budete u prilici. BOLJI TELESNI KONTAKT Iz svega ovoga možda možemo da izvučemo neke načine na koje možemo da popravimo svoj učinak u ovoj visoko osetljivoj oblasti govora tela. sestru. upuštajući se u sparingovanje i ostale vrste relativno nasilnih igara. Možemo da se upustimo u pokoji poljubac u obraz u situacijama u kojima je to adekvatno. pogotovo onoga ko je očigledno usmeren na nešto drugo. pa čak i na delovanje drugih ljudi. Na primer. kao da imamo neki mehanizam u sebi koji nas sprečava da povredimo jedno drugo. dodirivanje može da prethodi dopadanju. pa je stoga ono sredstvo za uticanje na prosuđivanje. Okretanje dragog obraza može da. Obično se sve završi na pretnjama. Obično se ispoljava kroz tapšanje po leđima. Da bi odlučili koje su adekvatne situacije moramo da razvijemo osetljivost na reakcije na dodir kod ostalih. Kako vam se dopada? Kako drugi ljudi reaguju? . Možemo da razvijemo čvrst. Na sličan način je zagrljaj rukom oko ramena gest kojim pokazujemo ljudima da smo na njihovoj strani. Kako ste reagovali na ovu vežbu? Kako su oni reagovali? 3 Ko je to? Zamolite za pomoć par prijatelja. gest ohrabrenja ili podrške. Dodirivanje je sasvim prihvatljivo kada nekome čestitamo na nekom dostignuću ili uspehu. Kao što studija o kojoj smo na početku govorili kaže. Kako reaguju? Šta ste zaključili. u odgovarajućim okolnostima. aktivnost koja se često pretvara u neku vrstu predigre. Često je baš to potrebno ljudima koji su na neki način ignorisani ili potcenjeni. Taj pokret je. rukovanje ili grljenje. NE SILUJTE Agresivno ponašanje obično uključuje telesni kontakt. mamu. osim ako smo isprovocirani van svih granica tolerancije. Može se takođe koristiti i kada vodite druge ljude. Medu decom se kod dečaka može videti mnogo više naoko nasilnih igara nego kod devojčica. zagrlite nekoga koga dobro poznajete. ženu.

ličnosti i mnogim drugim stvarima. PRVI UTISCI Kao što smo u prethodnom poglavlju videli.POJAVA I GRAĐA Sada ćemo obratiti pažnju na komunikativnu vrednost našeg izgleda drugim ljudima. kao i suknje i haljine raznih vrsta. Školske kecelje mogu se smatrati formalnom odećom. i Nema sumnje da se izuzetno trudimo da se dopadnemo svetu. obucite se na potpuno drugačiji način nego obično. može biti kategorisana na mnogo načina.. Sudija u Italiji je naplatio kaznu jednoj nemačkoj posetiteljki zato što je prekrstila noge i otkrila butinu dok je sedela i pila kafu u kafiću pored puta. a neformalna u slobodno vreme. Veličina i oblik naših tela i način na koji to telo pokrivamo tkaninama raznih vrsta ima značajan uticaj na to kako nas ljudi doživljavaju i koliko nam pažnje posvećuje Ove kategorije deluju na prvi pogled kao da nad njima ne možemo imati preteranu kontrolu. ako je odaberete pažljivo. Mnogi klubovi. Ako ne primite nijedan negativan komentar. ili prema onome što prikazuje naše telo onako kako želimo da ga drugi vide. pa čak i odelo jednog biznismena. ili prema pristojnosti. biti obavezna zbog zaštite i može biti kulturom nametnuta zbog pristojnosti. Formalna odeća znači mnogo više od smokinga i večernje haljine. ipak ih treba shvatiti ozbiljno. Vaš šef će vam možda čak i narediti da odete kući i presvučete se u uobičajenu odeću za posao. Ona otkriva ponešto o vašim prihodima. u srednjim ili hladnijim klimatima. Kakve promene u reakcijama svojih prijatelja primećujete? Da li muškarci reaguju drugačije od žena? Kako se vi osećate u promenjenoj garderobi? Da li se osećate neprijatno ili oslobođeno? PREGLED VEŽBE Trebalo bi da otkrijete. prvo pogledamo nečije telo. profesiji. Neki aspekti su nam potpuni pod kontrolom. statusu. Istraživač psiholog otkrio je da bi žena auto stoper udvostručila broj ljudi koji stanu da je povezu ako bi dodala nekoliko centimetara uložaka svom brushalteru. Može da dođe do izuzetaka. ali jedna osnovna razlika je da li je formalna ili neformalna. ali mi imamo tendencija da biramo ono što ćemo obući prema udobnosti. Čak i kada samo nešto 'navučemo' na sebe u najvećoj žurbi odeća piše tomove o nama. to nije slučaj. tj. Ako je to slučaj. a vi se uvek oblačite na isti način. ako želimo da dalje usavršavamo svoju veštinu govora tela. Sasvim je jasno da naša pojava ozbiljno utiče na to kako će drugi reagovati na nas. pa tako i na nas. Odeća vam može pružiti samouverenost. Žene takode mogu da nose sve što je već navedeno. Smatrao je da bi promena u fizičkom izgledu dovela do promene ponašanja i smanjila antisocijalne tendencije. sada znate da u budućnosti možete raznovrsnije da birate garderobu. obucite se veoma sportski ili obrnuto. pa čak i barovi i restorani neće da vas usluže ukoliko. a neki makar delimično. Devojka čije je lice bilo toliko deformisano počinila je zločin da bi je uhapsili. obuku isto ono što su nosili juče i krenu da se suoče sa ponudama novog dana. pa onda uspostavimo kontakt očima. Samo retki među nama ustanu iz kreveta. Povučeni ljudi naginju odeći koja je možda preterano konzervativna. Ako vas je ova vežba ubedila da budete malčice slobodniji. Pojava i grada neće nam uvek pomoći da procenimo da li je neko pošten ili ne. s tim što će verovatno biti negativnih komentara. VEŽBA: Potpuna promena načina odevanja Sledeći put kada izađete negde. Ali. formalna garderoba je mnogo zastupljenija na poslu. poslužila je svrsi. bilo 53 kakve pantalone ili šorc. pazeći da bude u skladu s prilikom. Ljudi mogu dosta reći o nama samo pri pogledu na ono što smo izabrali da obučemo. verovatno ćete primiti kritike ne samo od kolega već i od nadređenih. naš prvi kontakt s ljudima je 'oči na telo'. Ako se ne uklapate u norme oblačenja na poslu. da će. Sudija je naredio da je pošalju plastičnom hirurgu. a da to tako ne izgleda onima koje srećemo u svakodnevnom životu. bar. i iz toga izvlačimo određene zaključke. nemate . košulje otkopčanog okovratnika. Odeća. ali je ovo uglavnom tačno. iako ste promenili svoju pojavu. Odeća može. Mark Knap citira neke dramatične i uznemirujuće primere načina na koji naš izgled utiče na druge. ljudi to tolerisati. ali. Ništa ne vredi da drugima pokušavamo da nametnemo utisak da znamo dosta o modi ili da smo bogati ako to ne podržava naša garderoba. Oni će nas zasigurno odati. radite u veoma liberalnoj sredini ili se bavite poslom u kome odeća ne igra važnu ulogu. ako ste muškarac. Takode moramo uzeti u obzir i opšta pravila o prihvatljivosti. to su domeni u kojima imamo značajan prostor za manipulisanje. naravno. Ovo znači da mi prvo obično vidimo garderobu koju nose.. | Opšte uzev. U najboljem slučaju ćete otkriti da neki drugi stil u odevanju može da vam pomogne da bolje i uspešnije komunicirate s drugima. Danas neformalna garderoba podrazumeva 'džemper i farmerke'. kao što ćemo videti. Zapravo. Uključuje i razne vrste uniformi. ali i bez obzira na sve to ona ima značajnu vrednost pri komunikaciji. Ako obično nosite odelo i kravatu.

Naša odeća će ukazati na naše godine i pol. Imaju šira ramena i duže ruke. pol učesnika nije stvarno bitan. Imaju duže noge i veća stopala u odnosu na ostatak tela. Savet punačkima. na primer. Dobro obučene. Teško je obući se kao međunarodni džet-set plejboj ako imate pedeset godina i imate sto dvadeset kila. Žene obično imaju šire kukove što je prirodno za njihovu ulogu majki. tako da nešto introvertniji ljudi biraju mirnije i nejasnije boje. Moda je posebno uticajna u odlučivanju šta će nostiti mladi ljudi. Naš izbor odeće govori drugima ko smo. Brže trče. a žene nose mušku garderobu. kao i da radije nose vertikalne a ne horizontalne pruge i sl. pa da se i tako može uticati na osvajanje dobrog prvog utiska. nego oni koji se oblače neformalno ili preterano obično. a može čak i da ukaže na našu socijalnu klasu. a oni otvoreniji svetlije. 54 Neko će možda pitati zbog čega moramo biti u stanju da otkrijemo razlike medu polovima. postoje načini na koje možemo identifikovati čak i žene u muškoj garderobi. Postoje razne delovi anatomije koje treba posmatrati kada tražimo neke ženske osobine: lice. poslednje vreme dolazi do zabuna. razlike u pojavi i građi između žena i muškaraca su neizbežne One oduvek neminovno utiču na način na koji mi reagujemo jedni na druge u neverbalnoj komunikaciji. Neke interesantne studije su pokazale da stepen u kome će studenti prihvatiti ono što profesor govori umnogome zavisi od profesorove pojave. u uceni ili nekim trikovima samouverenosti. Ne smemo dozvoliti da medij um postane poruka. Iz tih razloga su zaštićeniji kada dođe do fizičkih napada. svilene maramice. status i profesiju. U naprednim industrijskim društvima. uloge polova se umnogome smenjuju. Pojava nam. pa čak i kontrastne boje. pa ne pazi preterano na pojavu. . bezbojno. Nakit i drugi ukrasi kompletiraju efekat odeće. sasvim nezavisno od aspekta lične higijene. postaje važan element u načinu na koji komuniciramo. MORAMO IMATI STILA Jasno je. tako. Jači su i mogu da podignu veći teret. našu sličnost drugima. je da češće nose tamnije boje na donjem delu tela. servilno. Većina profesora je izgleda nesvesna ove činjenice. a na seksističke komentare i gledišta mrko gleda. Pomislićete da sve ovo umnogome olakšava posao razlikovanja žena i muškaraca. Obrnuto se može primetiti na plažama tokom leta. Tako da moda više nije uticaj koji nas ograničava u izboru kao što je nekada bila. Pojava utiče čak i na porotu. Ponekad želimo da budemo upadljivi (na primer. Imaju tanke strukove i deblje butine. Ipak. RAZDVAJANJE ŽENA I MUŠKARACA Čak i u ovom vremenu kada se za jednakost među polovima aktivno zalaže. dok se drugi presvlače nekoliko puta dnevno. na nekoj svečanosti) a ponekad želimo da se utopimo u gomilu. Ističe našu jedinstvenost. gde će se žene osećati neprijatno ako na sebi imaju više ođ bikinija. pošto se njome može manipulisati. jer muškarci sve više koriste šminku. onda. to nije uvek tako. na primer. ili im bar govori o tome kako sami sebe vidimo. pluća i srce. Pupkovi su im dublji. Oni takođe imaju dublje glasove. Na to takođe može da utiče i naše raspoloženje u tom trenutku. kosmatiji su (iako često oćelave u srednjim godinama) i imaju sklonosti ka puštanju stomaka. bolji su bacači i bolje trče na duge staze. Pokazuje im kako gledamo na svoju ličnost. da odeća. To može biti ograničeno našom gradom. To nije tako lako kao što zvuči. To se često prenosi bojom. Čini se da čak i debljina može biti prikrivena. iako danas ne postoji samo jedan trend koji mora da se prati. U zavisnosti od promene svih ovih faktora mi menjamo garderobu. Ponekad treba da odvojimo na stranu pojavu i građu i da proniknemo u pravu poruku koja nam je upućena. obično. Ponekad preteraju pa izgledaju previše uglađeno. uistinu. zato što ženama ne raste brada. daje neke korisne informacije o ljudima koje upoznajemo po prvi put. a stomaci duži. Cilj je samo ne prelaziti granicu konvencije i izbegavati previše dodataka. Zbog toga se prodavci ili ljudi koji se bave odnosima s javnošću trude da izgledaju lepo. Muškarci su češće viši i teži od žena. Grudi obično štrče. ukoliko nisu počinile neki zločin| koristeći svoj izgled kao sredstvo. Lagali bi sebe ako bi ih ignorisali. Naša tela mogu uticati na mnogo više od broja košulje ili haljine. privlačne mlade žene prođu sa blažim osudama. Oni koji se oblače relativno ozbiljno i konvencionalno pre će biti prihvaćeni kao eksperti. a svetlije na gornjem. kažu studije. jače lobanje i vilice. Koliko prenosimo drugima našom garderobom zavisi i od toga koliko želimo da prenesemo. ukoliko uspemo da dođemo do toga. ili ako nosimo uniformu. Šire grudi. Ne smemo zanemariti efekat siluete tela u odeći. U mnogim svakodnevnim susretima. Imaju oblije zadnjice i više njišu kukovima kada hodaju. Ali. Te razlike postanu od suštinske važnosti samo pri udvaranju i razmnožavanju. previše parfema i sl. Čini se da neki ljudi nonstop nose isti džemper i farmerke. Ono što nam se poručuje važnije je od načina na koji se poručuje. kao što su rupice za dugmad.kravatu i sako.

Ljudi koji se ugoje u srednjim godinama postaju prilično depresivni zbog te promene. kao što je na primer. Ljudi vas vide na drugi način. Oblici tela se najčešće dele na ektomorfe (mršava i koščata). Nasuprot tome. Ipak. pogotovo ako nemaju volje da učine nešto po tom pitanju. Čak i odeća koja maskira debljinu može da postigne sličan rezultat. a prihvatljiviji oblik i veličina tela često utiče i na to koliko vas primećuju. Motivacija je izgleda najznačajniji faktor kako treba da se promenite. čak i debljina ima dobrih strana. pristupačnim i zavisnim. Vidite. i endomorfe toplim.OBLIK I VELIČINA TELA Lakše je promeniti svoj izgled nego svoju građu. oni koji slabe do granice anoreksije imaju loše mišljenje o sebi i takode postaju depresivni. trčanje. ali i tu se ponešto može promeniti. Izgleda da trik leži u odabiranju oblika i veličine tela koji mire ono što želite i ono što možete da postignete. pa se žene. mezomorfe (mišićava) i endomorfe (debela). ima valjanih razloga da se pokuša sa menjanjem oblika i veličine svog tela. Ponovo. mezomorfe nezavisnim avanturistima. Muškarci pokušavaju da postignu isti efekat vežbanjem. Majkl Argajl tvrdi da ljudi Često smatraju ektomorfe mirnim i napetim. Danas je moderno biti mršav. Promene često utiču na vaše viđenje sebe. Ljudi koji su uspeli da smršaju često primećuju poboljšanja u njihovim socijalnim životima. te da se onda bacite na ispunjavanje zadatka relativno odlučno. ljudi koji su smršali primećuju povećanu samouverenost i jači osećaj blagostanja. više nego muškarci muče da smanje veličinu svog tela dijetama. koliko želite da postignete i koliko dugo ćete se time baviti. 55 . Neki ljudi smatraju daje takvo ponašanje smešno. da želite to da postignete dovoljno jako.

ili obrnuto. Posle rastave ili razvoda (ponekad i posle gubitka životnog partnera). a da ne posežemo za ekstremima. Ako drugi pozitivno odreaguju na takve promene. pokušajte da joj dodate malo boje. Postoje promene koje se pojavljuju dok starimo. pokušajte da budete malo opušteniji. Ljudi se često menjaju posle traumatičnih događaja u ličnom životu. Kada bi ovo samo delimično bilo istinito. Sklopite sliku sebe u svom umu i onda se upustite u popravljanje onih mesta koja to traže. Jedan od životnih paradoksa je da stariji ljudi često pokušavaju da izgledaju mlađe. i to ne obavezno na gore. iako ne dele iste gene. To nije nešto što je nepromenljivo ili unapred određeno. Mogli bi da počnete tako što ćete promeniti svoju garderobu. Posmatrajte sebe u izlozima dok hodate niz ulicu. takođe pregledajte i svoje skorije fotografije. Muškarci koji ćelave ponekad nose perike. znači da imaju blagotvoran efekat. Mladi ljudi puštaju brkove ili brade jer tako izgledaju 56 zrelije. Složio se da položaj naših obrva. dok mladi pokušavaju da izgledaju starije. Najlakše je izbeći opuštanje crta lica i tela. pogrbljenost i mnoge druge promene pravilnom ishranom i vežbanjem. konture lica i mnoge druge aspekte naše pojave učimo od ljudi sa kojima živimo i družimo se.ektomorf Slika br. . POPRAVITE SVOJ IMIDŽ Zamislite da želite da se pobliže pozabavite svojom pojavom i figurom. Ako obično nosite odeću prigušenih boja. ljudi naglo postanu živahniji i otvoreniji. ali možda možemo da naučimo da neke od njih izbegnemo ili odložimo. Ako se obično formalno odevate. Nema ničeg štetnog u ovakvim aktivnostima. preteranu gojaznost. Pogledajte samo kako ljudi iz istog regiona deluju slično. otvorilo bi dalje mogućnosti za promene u našoj pojavi. oblik naših usana. a vi se osetite bolje. te da uradite nešto da ih popravite kako bi počeli? Prvi korak je očigledan: pogledajte se u ogledalo. snimajte sebe. 10 mezo morí endomorf LJUDI SE MENJAJU Rej Birdvistel je predložio da treba da naučimo da budemo ono što smo. Ali. Ako možete. Možda čak i počnu da izlaze i da se druže po prvi put posle mnogo godina. ili dozvolite nekom drugom da to uradi.

VEŽBE I EKSPERIMENTI 1 Nemojte izmišljati. pa su ocenili neku od fotografija visokom ocenom. Zaista. Koje faktore razmatrate kada donosite svoj sud? Ako se ukaže zgodna prilika. Ako ste potpuna ćelavi. Danas je sasvim prihvatljivo da muškarci farbaju kosu. Takode ćemo razmatrati ulogu sinhronizma u govoru tela dok ljudi razgovaraju. već i na njih same. ili bi morao da čeka na njih dosta dugo u nekim zabačenim kancelarijama. Nema potrebe da se učlanite u preskupe sportske klubove. TAJMING I SINHRONIZACIJA U svojoj knjizi Tihi jezik Edvard Hol nam prenosi svoja iskustva sa zadatka koji je dobio jednom prilikom kada je bio u gradonačelnikovom odboru za međuljudske odnose u velikom američkom gradu. Pridajemo veliku važnost tačnosti i pridržavanju unapred određenog rasporeda. ne samo na druge. da bi videli koliko ste bili tačni. Ako budete pažljivo kupovali. posmatrajte pojavu i gradu drugih ljudi. To je jedan od . pol. svesno ili nesvesno. Pokušajte to na određeni period. ili zamolite dobrog prijatelja da odredi vaš tip. Verovatno ćete pronaći nešto što će vam odgovarati u mnoštvu stilova koje ljudi biraju da se predstavi svetu. Mnoge modeme perike je veoma teško razlikovati od prirodne kose. Ako se ne uklapate lako u ove tipove. Posvetio je posebnu pažnju organizovanju tih sastanaka. kopirajte Isecite slike iz raznih časopisa koje prikazuju ljude slične vama u različitoj garderobi. Pitajte ih šta ih je posebno privuklo. to ne mora da bude skup eksperiment. ektomorf ili mezomorf. Novi imidž može da ima izuzetno pozitivan efekat na vašu ličnost i samouverenost Ako imate višak kilograma. osim ako ne želite da budete u blizini drugih ljudi sa sličnim namerama da bi uspeli.Pokušajte da eksperimentišete sa različitim vrstama garderobe. Naš koncept vremena je središte našeg pogleda na svet. Pogađajte njihovu starosnu dob. Posmatrajte druge ljude da bi ustanovili kakvi trendovi trenutno vladaju. Ovaj aspekt govora tela obuhvaćen je terminom kronemika. recimo. Isecite glave. da izraze rečima. Muškarci bi mogli da pokušaju sa puštanjem brade i brkova da vide kakav će to efekat postići. Pokušajte to da uklopite u sopstveni izgled. razgovore su ili zaboravljali. Da li postoji neki tip koji dominira u vašoj porodici? Ako ste mladi. da bi istakli garderobu. pogledajte pažljivo starije članove porodice. Postoje mnoge knjige o lepoti u kojim se može naći mnogo korisnih saveta o tome kako se najbolje može iskoristiti ono što vam je priroda dala. biti moćno sredstvo neverbalne komunikacije. zapravo koristili vreme da mu poruče nešto za šta verovatno ne bi imali hrabrosti. Žene bi mogle da promene šminku. Odredite tip članovima svoje porodice. studija o korišćenju vremena. a dužina samih sastanaka je spala na deset do petnaest minuta. Kako zaista želite da izgledate? Odlučite se. tj. Uprkos pažljivom ugovaranju sastanaka. I ovde je umerenost ključ uspeha. Trebalo je da razgovara sa menadžerima velikim kompanijama da bi utvrdio da li je moguće usvajanje ne-diskriminativnih ponašanja. tri meseca Najbolje bi bilo konsultovaii vašeg doktora opšte prakse koji metod bi bio najbolji za vas. Kakve razlike u reakciji ljudi primećujete? J Procenjivanje stranaca Dok obavljate svoje dnevne poslove. Obratite posebnu pažnju na lice i kožu. Možda bi mogli da promenite frizuru. pa se onda odlučno uputite ka cilju. Možda bi bilo korisna promeniti boju kose. Tako da i vreme može. pokušajte da smršate i da vežbate. pitajte ih. status i verovatno zanimanje. Ono što nas iz te oblasti zanimii je šta nam može reći o korišćenju vremena za uticanje na komunikaciju medu ljudima i kako možemo poboljšati našu veštinu komuniciranja kroz poboljšanje načina na koji upravljamo svojim vremenom. ekto ili mezo? Odredite da li ste endomorf. ili na aerodrom i pitajte neke od prisutnih da vas upute na neko mesto koje ste prethodno izabrali. Menadžeri su. Tako možete videti kako ćete izgledati za neko vreme. Da li vam se dopada ono što vidite? Odredite tip svojim prijateljima. izaberite najbliži. Kako izgledaju vaši prijatelji? Da li ste možda dozvolili sebi da počnete isuviše da ličite na njih? i Nema potrebe preterivati sa promenama. Idite na železničku ili autobusku stanicu. Da li izgledate isto? Da li se neko od vas izdvaja? Da li kćeri liče na majke a sinovi na očeve? Kakve još sličnosti i razlike primećujete? 4 Tražite informacije Obucite se lepo i formalno. pokušajte sa perikom. ili bezobrazluka. stoga. Sledećeg dana se obucite u najstariju odeću koju imate i izvedite ponovo isti eksperiment. Svakom menadžeru je saopšteno da treba da bude spreman da provede sat vremena ili više na tom razgovoru. Da li su rezultati poboljšani? 2 Endo. naša zapadna kultura je skoro opsednuta vremenom. Zamolite nekoliko prijatelja i članova porodice da ih ocene na skali privlačnosti od 1 do 10.

kao i vreme kada želimo da se izolujemo i izbegnemo kontakt s drugim ljudima. Ovo je koncept kome ćemo se vratiti pred kraj ovog poglavlja kada budemo razmatrali dvanaest tehnika za efektnije korišćenje vremena. Uz pomoć digitrona možete izračunati svoje sopstvene bioritmove. da bi otkrili da li ste trenutno na vrhuncu ciklusa (na pola prve polovine) ili na najnižoj tački (u sredini druge polovine). govorimo o periodu od oko trt sata. DOBRA I LOŠA VREMENA Svi znamo da postoji vreme kada se osećamo dobro I komuniciramo lakše i radije. Kada se oni poremete. Kada uzmemo u obzir da radni dan traje osam sati. ritam promena je ubrzan i mi moramo ili da nađemo načina da se nosimo s tim. u ciklusu osetljivosti događa se isto sa emocijama i raspoloženjem. a da to ne rezultira slabijim učinkom.). bez gubitka na razumevanju. kao na primer kod promena časovnih zona prilikom dugog leta avionom. Izmerite koliko vremena vam je bilo potrebno. ne samo što se osećamo loše i neraspoloženo. pisanje pisama. hajde da razmotrimo neke druge aspekte toga kako naš stav prema vremenu i njegovo korišćenje utiče na prirodu i kvalitet komunikacije koja se odvija između nas i drugih ljudi. Spor ritam smatramo lenjošću. Uobičajeno poboljšanje brzine je oko 50%. a nigde ne stižu." U potrazi za načinima poboljšanja korišćenja vremena u komunikaciji. Izračunato je. Oni veruju da postoji fizički ciklus koji traje oko dvadeset tri dana. Ono čega treba da se prisetimo je stara posledica: "Ko mnogo žuri. ali neke od najlakših za ovu vrstu vežbi su čitanje. znači. Za sva tri cilusa. Ako ste sproveli ovu vežbu pridržavajući se uputstava. Ubrzavanje aktivnosti u proseku do pedeset posto može. poznata kao bioritmovi. Tempo našeg delovanja govori ljudima mnogo o nama. Tokom sledeće nedelje merite vreme pri takvim aktivnostima i svaki sledeći put se trudite da malo ubrzate. Jedan jednostavan način da impresionirate druge je da delujete kako ste stalno preopterećeni mnogim sastancima i poslovima. energija i izdržljivost navodno skaču do vrhunca a onda opadaju. Ali pre nego što se pobliže pozabavimo ovim tehnikama stvaranja dodatnog vremena. Koliko god se trudili. Kada izračunamo koliko vremena je potrebno za spavanje. ne možemo da iscedimo više od dvadeset četiri sata dnevno. jednostavno pokušajte da oborite svoj lični rekord svaki put. ciklus osetljivosti koji traje oko dvadeset osam dana i intelektualni ciklus koji traje trideset tri dana. Potrebno je da se koncentrišemo na načine koji će nam pomoći da ostvarimo naš cilj. jelo i ostale aktivnosti dođemo da zaključka da u komunikaciji sa drugima ne provedemo više od par sati. sporije stiže. dok je ranije bilo moguće pročitati dva. da pokušate daje završite nešto brže nego ranije i da negde zapisujete vreme. postignuti ovom jednostavnom metodom. Kod čitanja. Takode treba da se pobrinete da su aktivnosti sličnog obima (npr. Veruje se da je to dan kada je najverovatnije da možete da doživite neku nesreću. novine sa istim brojem stranica i si. poznati su rezultati i do sto posto poboljšane brzine. donesemo loše odluke i ponašamo se iracionalno. Najvažnije je da merite vreme trajanja aktivnosti. Ponekad povećanje brzine može biti od suštinske važnosti. Takva osećanja su neretko pod uticajem prirodnih vremenskih ritmova naših tela. nemojte se mnogo truditi. pranje kola. hodanje od autobuske stanice do kancelarije. VEŽBA: Brža komunikacija Izaberite neku aktivnost.razloga zbog koga se ostavljanje ljudi da čekaju smatra izuzetno neprijatnim činom. već možemo da napravimo i greške. ili ćemo zaostati. otkrićete da je moguće uštedeti ozbiljne količine vremena ne samo u komunikaciji. osloboditi još vremena da se pročitaju tri izveštaja. iako takvi ljudi možda u stvari postižu više nego oni koji stalno jurcaju. Ovi ritmovi utiču na sve što radimo. da prosečan menadžer provede oko trideset i pet procenata svog vremena na poslu u komunikaciji sa drugima. dan u kome dolazi do prelaza iz pozitivnog u negativno je kritičan. a u intelektualnom ciklusu menjaju se budnost i mentalne sposobnosti. To jest. počevši od dana rođenja. U fizičkom ciklusu. veoma je važno izbeći žurbu. a ne dva i sl. PREGLED VEŽBE Verovatno ste otkrili da možete da ubrzate svaku aktivnost a da ne izgubite na kvalitetu učinka. To jest. da budete . već i u svakodnevnom životu. Sledeća činjenica na koju stalno moramo da se podsećamo jeste da je vreme konačan resurs. Bilo kakvu. pogotovo po pitanju vremena i zapisivanja prolaznog vremena svake aktivnosti. ili obaviti tri telefonska razgovora. Ne previše. VREME I PLIMA Jedan od načina za stvaranje vremena koje možete koristiti za efektniju komunikaciju ili neke druge aktivnosti je povećanje stope prometa. dostupna nam je samo određena količina. Stvaranje dodatnog vremena je aktivnost koja ima značajan potencijal za držanje koraka sa svetom koji se sve više i brže menja. Žurba nas može navesti na greške. Brz ritam se na zapadu mnogo više ceni od sporog. npr. Neki ljudi veruju da naše ponašanje kontrolišu tri stalna ciklusa. na primer.

11. Deo ovih razlika. Gledajte ih na TV-u i posmatrajte kako čekaju da se stišaju smeh i aplauz. takođe je veoma važan u humoru. Posmatranje komičara može biti veoma interesantno pri razmatranju važnosti odmeravanja vremena. pauze se veoma efektno mogu koristiti da izmame smeh ili aplauz od publike. u51i ste devet dana u dvadeset trodnevni ciklus sledećim gegom. da mnogi naučnici smatraju da bioritmovi pripadaju kategoriji sličnoj astrologiji najblaže rečeno. je iluzija. da razmišljate sporo i imate lošu memoriju. Ostali smatraju da su na potpuno pogrešnoj osnovi. Ljudi ne pričaju viceve loše zato što oni nisu smešni. Pauze dok ljudi govore na televiziji obično su kraće nego preko bilo kog medija. ukoliko su povezana sa mnogim greškama U govoru. značajno je da često samo visoko kotirani pripadnici stranaka mogu da upotrebe te tehnike uspešno. može se interpretirati kao stidljivost. pa njihovo odmeravanje vremena utiče na završni efekat. šema pauza i tišina se vraća u normalu. a 'noćne ptice' uveče. 11 Kako izračunati svoj bioritam F= fizički. Ovo je posebno primetno na političkim konferencijama koje su organizovane po principu pozornica publika Međutim. Možda odsustvo smetnji uveče i tokom noći nekim ljudima više odgovara. Ritam. uspešan javni govornik koristi iste tehnike odmeravanja vremena kao i komičari. Neki su najsposobniji rano ujutru. pre nego što nastave sa Slika br. TIŠINA I PAUZE Dužina tišina i pauza može imati komunikativnu vrednost Kratka oklevanja. mogu da ukažu da govornik laže ili je nervozan. neproverenoj. ali ne i da sasvim prestanu. I = intelekt Za izračunavanje tačke u kojoj se nalazite: Broj dana od dana rođenja ÷ 23. Bez obzir na to. tišina se često smatra priznanjem krivice. kada čekaju da se smeh skoro utiša da bi nastavili. ili čak noću. Duga pauza može da znači da govornik više nema šta da kaže. Ostalima je bolje kasnije tokom dana. da bi se pokrilo nekoliko tema. u razgovoru. U ostalim kontekstima. ona može ukazati na promišljenost i odbijanje da se bude nateran na odgovor. 28 ili 33 Ostatak = Vaš trenutni bioritam Primer: 17029 = 740. u kojima jedan ili dva voditelja razgovaraju sa dvoje troje ljudi. međutim. tokom jednog sata. Istraživanja sposobnosti izvršavanja zadataka u različito vreme dana kažu da je najbolje vreme sredina prepodneva i negde u prvoj polovini popodneva. Na neki način. O = osetljivost. šema ovih ritmova je ilustrovana na sl. možda je za njih to mnogo bolje nego rezultati nekih studija. Kod javnog govorenja. mnogo ljudi smatra da su produktivniji noću.promenljivog raspoloženja i razdražljivi. U policijskim i drugim ispitivanjima. kao svesno odbijanje da se govori. Samo u emisijama. posebno ako je trajna. Govornici na konferencijama. dok god 'ranoranioci' mogu da organizuju život tako da najvažnije stvari obavljaju ujutru. često će naznačiti da očekuju aplauz tako što će napraviti pauzu. ostatak 9 23 To jest. br. u obliku odmeravanja vremena. . dok je veče najgore vreme. međutim. Takođe. Treba da znate. već često ne pogode ritam vica. ili kao neznanje. To može biti posledica uredničkog stila koji često diktira sažetost delova programa. Neki ljudi nalaze da obično deluju bolje u određenom delu dana nego u nekom drugom. Čini se da nije važno kojoj kategoriji pripadate.

možemo. Dok jedna osoba završava ono što govori. kod slušanja. Korišćenjem ovakvih signala moguće je ne samo povećeti efektivnost u razgovorima i diskusijama sa drugima. Govorenje nešto glasnije od opšteg tona razgovora često može da nam obezbedi pažnju dovoljnuo dugo da možemo da iznesemo svoje mišljenje. Možete jednostavno završiti rečenicu i napraviti pauzu. razgovor može. Ali postoje i suptilniji metodi. Istu stvar možete dati do znanja ostalima tako što ćete zadržati ruku na pola gesta na kraju rečenice. Možete završiti pokret rukom koji prati govor. Obično. Adam Kendon. 'ali' ili 'pa' mogu da upale. Ako se prekine. ali vas pri tom ostali mogu smatrati grubim ili nepristojnim ako preterate sa jačinom. Onda će se možda nasloniti unazad i pokazivati mnogo manje pokreta sve dok ne uvidi da govornik stiže do kraja onoga Što ima da kaže. mimo gleda u drugu. kao što smo videli u poglavlju br. Ako želimo nešto da kažemo. Naročito koristimo kontakt očima. Možete završiti tako što ćete odlutati i reći 'ne znam'. slušalac pokazuje pojačanu sinhronizovanost pokreta sa govornikom. klimanje glavom je jednostruko ili dvostruko. slušalac signalizim da sada on želi da govori. To može da obeshrabri. Da bi pokazali da ste voljni da dozvolite nekom drugom da preuzme ulogu govornika u razgovoru. kontrolisali i regulisali naše lice-ulice susrete s drugima. sve dok ne dode momenat da se potrebno vreme još više smanji. Pomeranjem na takav način. možete podići glas. Sinhronisanje sa drugima proizvodi ritmičke šeme za koje neki veruju da su neophodne da bi se uspešna komunikacija uopšte dogodila. KAKO EFEKTIVNO KORISTITI VREME Bilo bi korisno razviti dvanaest tehnika koje će vam pomoći da bolje koristite vreme dok komunicirate i da bolje koristite vreme koje trošite na sveukupne dnevne aktivnosti. Otkrio je da ljudi ne samo što ritmično klimaju kada govore. jednostavno da prekinemo druge. Važno je da ne povisite ton previše. Čak i kada se čini da je slušalac savršeno miran. on trepće očima ili izduvava dim istovremeno sa rećima koje čuje. Treba zapisivati rezultate. s druge strane. već je moguće osetiti da dobijate više ličnog zadovoljstva iz njih. Pokazuje im. jer bi ostali to mogli smatrati nepristojnim kao i prekidanje. Majki Argajl smatra da postoje različiti signali koje možemo upućivati da bi to postigli. Međutim. Otkriveno je da koristimo sve aspekte govora tela o kojima smo dosada govorili da bi uskladili. Vilijam Kondon je američki istraživač koji je proveo na hiljade časova analizirajući filmove. koja odmah odvraća pogled i počinje da govori ono što je namerila. ali to želite da odbijete u tom trenutku. Ili možete jednostavno samo gledati u drugu osobu. Veliki deo ovih ritmičkih šema nije očigledan površnom posmatraču. Ako. čitanje). 1 Povećana stopa prometa Merili ste koliko vam je vremena potrebno za određenu aktivnost (na primer.IMITIRANJE U RAZGOVORU Veliki broj istraživanja bavi se načinom na koji sinhronizujemo našu interakciju sa drugima. zapravo. klimanje glavom. Trostruko klimanje stoga drugi interpretiraju kao signal nečeg drugog. Da bi sprečili da vas neko prekida. pogotovu praćeno signalima kao što su 'da'. 4. na primer. Možete da zatražite da vam se tema dalje razjasni. Možete razvući poslednji slog. pomoći će ako ste osoba visokog statusa. već se i slušalac posle nekog vremena mrda u istom ritmu. 2 Rokovi Aktivnost mora biti završena u progresivno kraćem vremenskom roku. Normalna pristojnost će vam onda omogućiti da snizite ton i završite 8 onim što ste započeli. u svojoj studiji šema kontakta očima između dvoje ljudi koji razgovaraju da bi se bolje upoznali. kao pri komunikaciji sa određenim mentalnim bolesnicima. ili da sami ubacite po koju reč. postaje jasan samo kada se film ili razgovor analizira sliku po sliku. ali neće biti isti. ili jednostavno možete drugačije formulisati ono što je već rečeno. Kendon je otkrio da ako se ovo ne dogodi. Onda će slušalac ponovo početi da se pomera prilično upadljivo. pokazujući na taj način da pažljivo sluša. . zapravo. imate nekoliko opcija. a ne pažnje. Trostruko klimanje. dobijet priliku da govorite. dok niste dostigli tačku u kojoj više ne bi bilo prijatno ubrzavati dalje. što će ohrabriti druge da nastave i razviju temu. Kroz ovako suptilne ritmove reguliše se čitav proces interpersonalne komunikacije. Kendon je takode otkrio da kada neko počinje da govori. dolazi do pauze pre nego što druga osoba počne da govori. da mi želimo da govorimo. Podsvesno se povlačimo pred onima koje srnatramo postavljenim više na lestvici socijalne ili organizacione hijerarhije od nas samih. pokrete telom i gestove i to u prepoznatljivim šemama. postati nemoguć. možete jednostavno klimnuti. a onda ste u nekoliko prilika ubrzali po malo. čak i najponizniji od nas će imati veće šanse da budu saslušani ako određena ponašanja koristimo više od nekih drugih. UPADANJE U REČ Ako želite da upadnete u razgovor. Ovoga puta će pokreti poprimiti ritam onog drugog. otkriva da postoji šema kontakta očima i na početku i na kraju dugih govora.

10 Klizanje vremena Napravite svoju rezervu aktivnosti onda kada vam se ukaže slobodno vreme ili dođe do nekog nepredviđenog odlaganja. 2 Kako provodite svoje vreme? Uzmite komad papira formata A4 i išpartajte pavougaonike za svakih pola sata radnog dana od ponedeljka do petka. kao kod čekiranja avionskih karata . zakazan za 9 : 30 ujutru. duge i neprijatne pauze.3 Fleksibilne strategije učinka Smislite sistematski pristup aktivnostima i primenite ga. Razgovor povodom posla koji bi zaista želeli da dobiju. na primer. Sastanak sa šefom u 14 : 30 h popodne. a da to ne utiče na kvalitet komunikacije do koje dolazi. razmislite ili pogledajte sledeći i planirajte kako ćete ga obaviti. 4 Upadanje u razgovor Kada razgovarate sa prijateljima. Trebalo bi da takode otkrijete da je ovo još jedna od beneficija merenja dužine vremena potrebnog za određene aktivnosti. VEŽBE I EKSPERIMENTI 1 Tačnost Da bi otkrili kako se ljudi sa kojima se družite odnose prema tačnosti. Kakvi su rezultati? Da li ste otkrili kako vam je dodeljeno više vremena za govorenje nego ranije? 5 Timski rad Posmatrajte ljude dok govore. pitajte ih kada bi zapravo stigli na sledeće sastanke: Pregled kod lekara u 9 : 45 h ujutru. ovo znači da treba da radite stvari onda kada ste u najproduktivnijem stanju uma. Koliki procenat vašeg radnog dana provodite u komunikaciji licem u lice s drugima? 3 Koliko dugo traje telefonski poziv? Tokom sledeće nedelje merite vreme trajanja svakog telefonskog poziva koji uputite ili primite i zapišite to vreme u svesku. Program koji je ponuđen dole je jedan od primera fleksibilnih strategija učinka. Žurka koja je zakazana u 20 : 00 časova uveče. Sastanak sa prijateljem u kafiću u 19 : 30 h. Kolika je prosečna dužina telefonskog poziva koji vi upućujete? A onog koji primate? Pokušajte da skratite poziv po malo. osoba koja ne uspeva da se ubaci u razgovor i sl. ili oko vas ili na televiziji i tražite primere loše ili odsustva sinhronizacije. pokušajte da koristite neke od tehnika za uplitanje u razgovor koje smo objasnili u ovom poglavlju. šta ste time dobili (osim manjeg telefonskog računa?Trebalo bi da otkrijete da pozivi mogu biti poprilično skraćeni. Primeri bi bili kada ljudi govore u isto vreme. Ako možete to da postignete. jedno veoma oslobadajuće iskustvo. Ovaj sistem možete videti kod mnogih profesija u kojima se dolazi u kontakt sa ljudima. 6 Planirajte unapred . Korišćenje ovih tehnika trebalo bi da rezultira većom efikasnošću i efektivnošću i stvaranjem više slobodnog vremena. Stvaranje slobodnog vremena je. 4 Predviđanje Pre nego što izvršite neki zadatak.vešt službenik će povremeno gledati niz red da bi se pripremio za nervozne ili čudne mušterije pre nego što zapravo stignu na redi 5 Selektivno biranje važnih detalja Ovo se odnosi na sposobnost prepoznavanja određenih činilaca u nekoj situaciji koji su važniji od drugih. zapišite u svaki prostor glavnu aktivnost kojom ste u to vreme bili zaokupljeni. 9 Odmeravanje vremena i sinkronizacija Radite stvari u najboljem trenutku i glatko prelazite sa jedne aktivnosti na drugu. a da ne ispadnete grubi ili nepristojni. kao što ćete videti. To pomaže da postanete stvarno svesni onoga što se događa i donosi neke iznenađujuće rezultate. Let avionom koji polazi u 11 : 00 h ujutru. 6 Adekvatni periodi inkubacije Neko vreme morate odvojiti da bi vam se ono što ste naučili iz korišćenja ovih tehnika 'sleglo' u glavi. 8 Kritični periodi za učenje U suštini. Večera sa prijateljima u 17 : 00 popodne. 7 Dozvolite maštovite i intuitivne reakcije Kada 'jednostavno znate' šta je najbolji i najbrži način da nešto uradite. 11 Kritička analiza učinka Morate proučavati svoje rezultate i videti gde se još može napraviti poboljšanje. Tokom dve probne nedelje.

ili se bavite nizom ljudi ispred šaltera. pokušajte da na kratko razmišljate o sledećem zadatku koji treba da obavite. odlučili da li nekom verujemo ili imamo poverenja. Kada ste glasni. samo da bi bili potpuno odbijeni čim bi otvorio usta. jačina glasa ne treba da bude ni prejaka. ili služite u baru. VEŽBA: Veruj ml Upotrebite kasetofon i snimite sebe kako pokušavate da ubedite prijatelja ili zamišljenog stranca da treba da vam veruje. Relativno dubok ton ima smirujući kvalitet. Veoma je teško verovati nekome ukoliko osećate da oni ne veruju vama. ostalih devedeset i tri procenta pripada neverbalnim aspektima. Verbalni element je mnogo neznačajniji nego što se obično pretpostavlja. Istraživanja su pokazala. ton. polu. trebalo je da ste primetili neku od teza koje slede: 1. Cifre 55. Ova oblast analize naziva se paralingvistikom. Sada bi već trebalo da primećujete poboljšanja u vašoj osetljivosti pri korišćenju govora tela. One se odnose na proporciju utiska koji ostavlja poruka pri susretu licem u lice. relativnu visinu tona. akcenat i naglašavanje. Preterana umilnost će ih učiniti sumnjičavim jer će misliti da ih varate.Kada čitate. Ako ste predano radili vežbe iz prethodnih poglavlja. ovo vam verovatno nije teško palo. na primer. pre nego negativnih. učenici ocenjuju kao bolje i kompetentnije stručnjake nego one sa akcentima radničke klase. Ljudi koji brzo govore obično su smatrani brbljivcima. na primer. ali su od veće svakodnevne važnosti. Ako možete da pronađete drugu osobu za ovu vežbu. i one nam pomažu da odlučimo da li nam se neko dopada ili ne. 7. svoj akcenat i kako naglašavate reči koje koristite? Kako se određeni neverbalni aspekti govora integrišu sa verbalnim aspektima samih reči? Šta mislite. Treba da izbegavate piskutav ton. 4. . trebalo bi da od njih čujete kakvi ste bili. i priroda i broj grešaka u govoru. Glas koji je previše mek odaje utisak rezervisanosti ili poniznosti koja ponovo staje na put uspostavljanju veze u kojoj su obe strane jednake. Da bi zadobili nečije poverenje. 3. Mnoge stvari zaključujemo iz glasa. kao što ćemo videti u nastavku ovog poglavlja. Kada procenjujemo kako da interpretiramo ove aspekte. Većina nas je verovatno dosada već negde videla privlačnog stranca i poželela da mu se približi. Poverenje je odnos u kome dvoje ljudi imaju jednak status. Velika brzina govora sprečiće razvoj poverenja. ali nemojte preterivati. Neverbalni aspekti govora uključuju mnoge elemente. Vaš ton ne sme biti ni previše grub ni previše umilan. a stoje umesto izraza lica.38-07 biće možda manje prepoznatljive. Verovatno ste primetili da naglašavanje pozitivnih reči i fraza. 5. U ovom poglavlju bavićemo se sa onih trideset osam procenata dodeljenih neverbalnim aspektima govora i njihovoj vezi sa onom sedmoprocentnom verbalnom komponentom. neverbalnih aspekata govora. socijalnoj klasi i obrazovanju. koliko ste bili uspešni? Ako još neko radi sa vama na ovoj vežbi. Kvalitet glasa koji zvuči nazalno ili kao da ste bez daha neće usaditi slušaocu poverenje. kvalitet glasa. Takode koristimo vokalne karakteristike da bi odredili profesije. Teško je verovati nekome ko čak ni ne zvuči kao da veruje samom sebi. 6. Pretvarajte se da pokušavate da ubedite nekoga da treba da kupi ono što prodajete. Takode na nas utiče. brzinu govora. Sudimo o starosnoj dobi. što će stajati na putu izgradnje vežbe uzajamnog poverenja. PREGLED VEŽBE Ako ste imali uspeha u izvođenju ove vežbe. Da li smatrate da vam to pomaže? GOVOR TELA I GOVOR Cifre 95-63-95 poznate su mnogim ljudima. Grubost smeta slušaocu i verovatno će ga odbiri. Drugim rečima. privlačnosti. uzimamo u obzir jačinu zvuka. posebno onim seksističkirn obožavaocima takmičenja za Mis Sveta. da treba da vas podrže za kandidata na lokalnim izborima ili da ga odgovorite od samoubistva. ni preniska. ljudi ocenjuju one koji imaju 'standardni' akcenat kao vrednije poverenja i uverljivije nego one koji imaju regionalne akcente. utoliko bolje. i samog govora. Kako određujete jačinu svog glasa dok govorite. samo sedam procenata tog utiska je verbalno. pomaže. a mi mu čuli glas. ili bar želje za njim. 2. odajete utisak da želite da dominirate. što je antiteza poverenju. Previše naglašavanja imaće isti efekat kao i prevelika jačina i preneće slušaocu utisak dominiranja. U Velikoj Britaniji. Vaš ton će takođe morati da bude samouveren. da profesore koje obično stavljaju u kategoriju akcenata srednje klase.

U sedećem položaju. 14. a ovo će. Kao što ćemo videti u poglavlju br. Neverbalni aspekti govora. Zamislite neko pisano delo u kome svaka rečenica sadrži znak uzvika. karakteriše veća jačina glasa. 'a-ovi . KONTRADIKCIJA ONOGA ŠTO JE REČENO Greške u govoru i u drugim aspektima govora tela imaju tendenciju da vas dovedu u situaciju u kojima ono što je rečeno dolazi u konflikt s onim što telo radi. oštriji ton. Kada stoji. Čak i prilično blagi političari kao da promene ličnost kada se nađu za govornicom. GREŠKE U GOVORU Većina ljudi smatra da je izuzetno teško. međutim. Interpunkciju u govoru takođe određuju neki od ovih elemenata. kašlja. Sreću i uzvišenost. pomoći će sebi tako što će naglas čitati napisano i videti gde se nalazi stišavanje tona praćeno pauzom. . POLITIČKI GOVOR TELA Jedna od prednosti demokratije je ta da se političari često pojavljuju u medijima. pojavljuju se 'hm-ovi'. Imamo tendenciju da mislimo kako poslednja reč na neku temu treba da bude dodeljena prisutnoj osobi višeg statusa. Kao i fudbalske utakmice. može se postići pojačanom jačinom glasa i naglašavanjem istih. a da ipak ne odoli dugim pogledima u njegovom pravcu. veruje se govoru tela. To su obično mesta na kojima se završava rečenica. kao što smo videli. političar koristi tako prenaglašene gestove da bi postideo viktorijanskog glumca. kod ljudi kojima se to obično ne dešava. gestovi i prekidanje kontakta očima. Osoba može reći svojim prijateljima da je ne privlači neki zgodan pripadnik suprotnog pola. omaški. Naglasak se takođe može postići tako što ćete ponavljati reči sa sličnim. kao i klimanje glavom. To ukazuje na njihovu želju da sarađuju sa slušaocem u diskusiji. pokušavaju da imaju poslednju reč u intervjuima. Akcenat na važnim rečima i frazama. Tugu obično karakteriše niska jačina. koji omogućavaju govorniku da napravi pauzu da bi razmislio. To je kao da pešak. imaju posebno važnu ulogu u tome.PODRŽAVANJE IZREČENOG Govor tela generalno može biti korišćen za podvlačenje onoga što je rečeno. a posebno ton glasa leden. brz govor i primetnije naglašavanje reči i fraza. Važna stvar koje se treba setiti po pitanju ovih tehnika naglašavanja u komunikaciji je da imaju sve manje efekta što ih više koristite. pošto se u ovom slučaju pojavljuje u najkonvencionalnijem obliku. jer su tišine češće tumačene kao neznanje i nedostatak reči od strane govornika nego od strane slušaoca. Situacija će biti nemerljivo gora ako vi toga niste svesni. Naglašavanje mora biti selektivno. dublji kvalitet glasa nego obično. U svim takvim slučajevima. kao npr. Njihovo često pojavljivanje na televiziji je od najvećeg interesa učeniku govora tela. Obično koriste više kontakata očima dok govore nego što je normalno. Takođe. Udaraće pesnicom o sto. mogu nam pružiti obilje informacija. uzdisaji i slični zvuči. Možete reći nekome 'Ubiću te!' ili "Mrzim te!' a da se ipak smešite dok to izgovarate. Korišćenje približenih kadrova. Osoba može biti prijatna prema drugoj. bolje trenirati sebe da se takvi zvuci ne prave. Takođe. mogućnost korišćenja snimljenih video kaseta da bi se ispočetka posmatralo određeno ponašanje. već dobijaju šansu da kontrolišu ili regulišu interakciju sa osobom koja ih intervjuiše. povećana stopa grešaka može biti pokazatelj da neko govori laži ili pokušava da nas na neki dragi način prevari. a ipak ne budete u stanju da održite kontakt očima i često odvraćate pogled ka drugim ljudima na žurci kojoj prisustvujete. i ostalih odstupanja od normale. Ko god nije potpuno siguran gde da stavi tačku kada piše. Te greške mogu dobiti i formu pogrešno izgovorenih reči. najbolje je gledati političare na ekranu. Greške takođe mogu poprimiti oblik ispravljenih rečenica. Ako se stopa govora naglo poveća ili smanji. čak i kada čitaju pripremljen tekst. a da ne ućuti potpuno i na taj način nam da do znanja da više nema šta da kaže. Demagozi će 'testerisati' vazduh divljački dok urlaju i besne. pokazivače prstom optužujući. spor govor i relativno jednako naglašavanje reči. Obično postoje pauze između rečenica. Previše naglašavanja vodi ka nikakvom naglašavanju. to takođe ima naglašavajući efekat. postane drumski razbojnik kada sedne za volan. jer su svesni i verbalnog i neverbalnog efekta ukoliko to postignu. Mogu poprimiti oblik mucanja i zastajkivanja. Zbog ovoga je sposobnost preispitivanja sopstvenog korištenja govora tela izuzetno važna. kao i relativno prihvatljiv sistem boja blizak prirodnom. Neverbalni aspekti govora mogu se koristiti da podrže emociju koja se izražava. čitati bez grešaka u govoru. Jasno je da nema nikakve svrhe u kontradikciji govora i govora tela. svi političari trude se da se naginju unapred. Do pauza takođe može doći pre i posle određenih reći i fraza koje govornik želi da naglasi. podizaće ruke u znak molitve Svevišnjem i dramatično će pauzirati posle neke fraze koja izazove aplauz u publici. ljubazan i obziran. ali joj je govor tela. 'institucija' umesto 'intuicija'. Zbog toga ne samo što deluju dominantno. Takođe možete reći nekome da ste veoma zainteresovani za ono što govori. nedovršenih rečenica. kvalitet glasa bez daha. Često je. ozbiljan ton. 1 biti protumačeno kao nervoza ili sklonost ka prevari. s druge strane. ali malo jačim vokalnim karakteristikama. međutim.

Te modifikacije će njihovu politiku učinili sličnom onoj njihovih protivnika. ostalima je veoma teško da ne prate njen primer. ne zato što su suštinski manje iskreni i pošteni od većine nas. Sa druge strane političkih aktivnosti je govor tela državnika. Trebalo bi. obično mogu da kontrolišu donji deo svojih tela. držanje i si. s druge strane. kao da žele da se pobrinu da čuju svaki detalj vašeg problema. Njen glas. sputani pokreti glavom. politički govor tela u celom svetu postaje isti.stalno se smeše. Političari su poznati po menjanju garderobe. Zbog toga političar koji tvrdi da će raditi stvari drugačije ima jaz u kredibilitetu koji mora da prevaziđe. koristi sto ili stolnjak da iza njega sakrije donji deo tela. pripadnica konzervativaca. kao i usluge u međunarodnim lancima hotela. Tipičan konzervativac nosi tamno odelo. ponašanje i maniri uklapaju se savršenio sa opisanim muškarcem. Prebrojte broj i tip grešaka u govoru koje naprave. a ne njima. Karakterisaće ga sputani spoljni pokreti. Smeh obižno prati. do najgrubljeg. Taj jaz samo nekolicina uspeva uspešno da pređe. svakog političara. već zbog toga što moraju da predstave politiku koja je dovoljno različita od one koju nude njegovi protivnici. Koža mu je glatka i deluje zdravo. ili se događa uz osmehe. omekšavanju glasova i menjanju stava i šeme gestova da bi ostvarili bolji imidž. frizure. Kada jedna osoba u društvu počne da se smeje. rezultati će biti sasvim pozitivni i blagotvorni. pa ako su neadekvatni. kada dodu na željenu funkciju. Ako imate sposobnost da nasmejete ljude. Stoje bliže nego njihovi konzervativni protivnici i više naginju glavu u stranu. Dokle god postoji naglasak na činjenici da se smejete s njima. reči koje čine određenu politiku i govori već postoje. Muškarac koji pripada laburistima. da ohrabrujete smeh. Gestovi će biti sličniji muškim i koristiće mnogo klimanja i naginjanja glave u stranu. Održaće kontakt očima sa iskrenim pogledom. što obeshrabruje umesto da daje nadu. a gestovi su manje promišljeni. predavača ili političara na televiziji. Često će klimati kada slušaju. Kreće se od najmanjeg i najtišeg kikota do najglasnijeg 'smeha iz stomaka'. vredi uzeti smeh u obzir. na kome se prepoznaju znaci koji ih odaju. Imaće čvrst. Prijateljski. stav uspravan ili nonšalantno asimetričan. Oni koji uspevaju. ima uredni frizuru i uglancane cipele. jednaka brzina govora. uspravno držanje. U Velikoj Britaniji postoje razlike između stranaka. Postoji razlog zbog koga se političari koji javno govore često kriju iza govornice. blagi osmesi u javnosti i odmerena. prijatan smeh lako se nalazi. VEŽBE I EKSPERIMENTI 1 Greške u govoru Izaberite jednog ili dva javna govornika. A i zašto bi? Smeh podiže duhove. ili kada sedi. Pošto se ovde bavimo načinima koji bi popravili naše korišćenje govora tela. opravdaće pažljivo posmatranje. što verovatno nije slučaj. U stvari. Žena. Gestovi su mu sputani. topao stisak ruke. Glas mu sadrži bilo koji od širokog dijapazona akcenata. Napokon. je grublja osoba. Političari traže poverenje. Jedan od problema homogenosti je da naginje ka tome da ljudi pretpostave da svi koriste isto značenje reči ili gesta. koristite je. Držanje je više pogrbljeno. Ta slika se uspostavlja i održava skoro sasvim neverbalno. najvažnije od svega . Smeh je takođe zarazan. Ovde ćemo ga smatrati neverbalnim ponašanjem. Znaju da. 2 Stranačko medijsko predstavljanje Gledajte nekoliko medijskih predstavljanja političkih stranaka i pokušajte da prepoznate omiljeni izraz lica. obučena je na sličan način. I. manje zainteresovana za spoljašnji izgled. počevši od onog najviše klase. pokret telom. Sve što treba da izbegavate je besmisleni kikot. SMEJ SE I CEO SVET ĆE SE SMEJATI SA TOBOM Povremeno se izražavaju određene sumnje u to da li je smeh elemenat neverbalnog ponašanja ili je dovoljno blizu da se smatra rečju. Žena koja pripada laburistima će češće nositi sportsku garderobu. nikakva manipulacija slikom u svetu neće pomoći. košulju i kravatu. sputani gestovi u gornjem delu tela. kao što je slučaj sa ostalim uzvicima.' Akcenat pripada srednjoj klasi. u vođenju moderne države. biće prirodnija. neće moći da sprovedu tu politiku bez određenih modifikacija. opcije koje su dostupne vlastima su ograničene.Političari se veoma trude da sakriju svoje pokušaje da prevare ljude. Oni moraju da varaju ljude. tamo gde za to ima uslova. industrijske radničke klase. a ton je samouveren i siguran. Velike političke stranke podučavaju svoje glavne govornike kako da izlaze na kraj s medijima i kako da predstave povoljnu sliku o sebi i stranci. Govor tela manjinskih grupa demonstranata na događajima kao što su marševi za mir. Sastavite listu tipičnog neverbalnog ponašanja povezanog sa svakom . Frizura joj neće biti toliko sređena. Gledajte televizijske izveštaje sa sastanaka između glavešina raznih država i videćete koliko je ovaj stereotip čest. Koju najčešće prave? Trebalo bi da otkrijete da svaki govornik ima svoju omiljenu govornu grešku. Staviće zaštitnički ruku oko vašeg ramena i naći ćete se napolju pre nego što shvatite da je on nameravao da vas se otrese da bi napravio mesta za sledećeg molioca. Govor tela međunarodnog državnika postao je standard. Drugim rečima.

ali gledaju duže. koji takvo ponašanje smatraju prostim. Smatraju veoma teškom interakciju s nekim ko nosi tamne naočare. naginju vatrenosti. Japanci na javnim mestima deluju izuzetno ozbiljno. pa ne mogu da mu vide oči. Japancima. Razni pokazatelji su pristigli i ukazivali na to da za takav sastanak još nije vreme. ali kada susretnete one iz neke druge. prilično se uzbude ako im ljudi sa kojima su ne pokažu podjednako interesovanje. Ovo su Grci doživeli kao pokušaj da ih prevare. Dalje. Amerikanci i Britanci trude se da sputavaju izraze lica. koji su se završili neuspehom. Koje stranke su najsličnije po stilu? Koje su najmanje slične? Da li je moguće prepoznati kakvi su politički afiniteti određene osobe samo iz njihovog govora tela? 3 Budite mirni Uzmite kasetofon. Arapima i u manjoj meri nekim državama u Evropi. Efektivna međukulturalna komunikacija je tako važna u modemom svetu da slomovi ovog tipa treba da se proučavaju zbog lekcija koje nam prenose. Arapi su ovisni o kontaktu očima kada razgovaraju. Bez obzira na to. a da detalje reše neki pod. a koje ne mogu? GOVOR TELA OKO SVETA Govor tela. Indijci i Arapi verovatno imaju najbogatiji rečnik.komiteti. obuzmu vas poteškoće. Gledaju se i kada slušaju i kada govore. da li je lako? Verovatno ćete otkriti da je ova vežba sasvim nemoguća za izvođtenje. i osećaju se ignorisanim. najviše pažnje posvećivalo se Amerikancima. Što se tiče gestova. došlo se do nekih interesantnih zaključaka. Veliki broj evropskih gestova opisan je u poglavlju br. pošto oni običavaju da razrade detalje pred svima i da produže sastanke koliko je to potrebno. Sa druge strane. Zaboravio je daje period za čekanje od četrdeset pet minuta u toj zemlji jednako vredan kao i pet minuta u Americi. Posle petnaest minuta. Uporedite ih. pa onda majka.. 5. pošto svi pokušavaju da ostvare željenu distancu od ljudi. skočio je i rekao je sekretarici da je 'čučao tu' dovoljno duge i da mu je 'muka' od takvog tretmana.strankom. . Amerikanac je insistirao i posle određenog vremena sastanak mu je nevoljno dozvoljen. Nemci imaju uspravnije i kraće držanje od ljudi iz južnoameričkih država. pozicija je često isto tako važna kao i razdaljina. stanite ispred ogledala i snimite kraći govorna temu koju dobro poznajete. Do sada. da će nam biti korisno ovo razmatranje nekih glavnih poteškoća i načina da se one izbegnu. zamoljen je da sačeka u čekaonici. KULTUROLOŠKE RAZLIKE I dalje postoji potreba za istraživanjem tačne prirode razlika u načinima na koje ljudi širom sveta koriste govor tela. zbog njih je izuzetno važno da ljudi koji žive i rade u stranim zemljama dobiju odgovarajuće obrazovanje lokalnog govora tela kao i govornog jezika. Italijani. Šveđani gledaju jedni druge rede nego ostali Evropljani. Kada je stigao. Pokušajte da govorite bez ikakvog govora tela. dvadeset pet. Dvadeset minuta. pa ih je to obeshrabrilo u pregovorima. Vreme je prolazilo. Japanci imaju formalne gestove za prizivanje drugih k sebi. pa deca na kraju.. zajedno sa opštom kulturnom neosetljivošću može da prouzrokuje lošu komunikaciju i njen potpuni prekid. Arapi stoje bliže i ugao im je direktniji. Koliko njihov govor tela liči na onaj zastupljen u susretima licem u lice? Koje vrste govora tela se mogu preneti telefonskom razgovoru. naprotiv. U Japanu. Edvard Hol govori o slučajevima u kojima neodogovarajuće neverbalno ponašanje. Klanjanje se koristi pri pozdravljanju i rastajanju. Amerikanci su želeli da ograniče trajanje sastanaka i da dostignu sporazum po pitanju opštih principa. Nije neobično da se na međunarodnim konferencijama primeti kako se Amerikanci i Evropljani povlače pre nego što se Arapi približe. čega ste sada verovatno svesni. na primer. Jedan primer opisuje neke pregovore između američkih i grčkih zvaničnika. Drugi primer bavi se korišćenjem vremena. oni liznu kažiprst i njime poglade obrvu. Italijani stoje bliže drugome dok razgovaraju. Da lije to moguće? Ako jeste. on je zamolio ministrovu sekretaricu da proveri da li ministar zna da on čeka. Ispruže ruku od sebe. pa ćete videti kako tradicionalna porodica šeta u javnosti tako što je otac na čelu. U stvari. Vreme sastanka je prošlo. primećeno je da Grci više gledaju u ljude na javnim mestima i dok govore i dok slušaju. Japanci veoma malo gledaju u druge ljude i trude se da oči upere u njihov vrat kada govore. Njegov ostanak u toj zemlji nije bio najsretniji. Posle četrdeset minuta. Takođe. Američki ataše koji je tek pristigao u jednu južnoameričku zemlju pokušao je da organizuje sastanak sa ministrom koji mu je bio protivnik. dlanom na dole i rašire i prodrmaju prste. Više se smeše pri pozdravljanju i poslovanju nego Evropljani. dovoljno je kompleksan i kada se bavite ljudima iz sopstvene kulture. U istraživanjima kontakta očima. Kasnije istraživanje otkrilo je daje navika Amerikanaca da budu otvoreni i direktni uvredila Grke. dok Nemci stoje dalje. Da bi ukazali da je neko lažov. a privatno stalno nose blag osmeh. a osobe nižeg statusa klanjaju se dublje od onih višeg. Stvari mogu tako lako krenuti loše sasvim nenamerno. 4 Telefon za tebe! Posmatrajte ljude dok telefoniraju. Jedan od kontrasta u držanju vidi se kada uporedimo običaj Arapa da sede u 'turskom sedu' i Japanaca da se klanjaju.

iako se Arapi mnogo dodiruju i muškarci se često drže za ruke. analiziravši 2500 situacija. dok se kupčev stav ne opusti i postane manje odbramben. Emocije se prepoznaju iz tona glasa u svim kulturama. pa se i to može koristiti za prenošenje namere za saradnju. pa nešto mora da se preduzme da se one otklone. Ove negativne reakcije mogu da pokvare uspeh pregovora. Arapske žene moraju biti tako dobro pokrivene garderobom da im se samo oči vide. PREGOVARAČKI STILOVI Džerard Nirenberg i Henri Kalero predstavili su sveobuhvatnu studiju govora tela pri pregovorima. Naginjanje glave ukazuje na interes. jer ona ukazuju na dosadu ili nestrpljenje. tuge i gađenja. ili nekim drugim odbrambenim gestom. posebno kad potencijalni kupac razmatra ono što se nudi. 3. mrdanje glavom ili klimanje u formi naklona. smešak. prodavač se udaljava. mnogi prodavci nose sa sobom literaturu i vizuelna pomagala da bi mogli da se približe potencijalnom kupcu. Ali. UNIVERZALNO NEVERBALNO PONAŠANJE Postoje i dragi univerzalno razumljivi primeri govora tela. neki narodi imaju veoma stroga pravila. Arapkinje nije dozvoljeno dodirivati u javnosti. Ekman i Frajzen su otkrili da ljudi iz trinaest različitih kultura mogu ispravno da procene neverbalno izražavanje užitka. Ljudi će kupiti više od nekoga ko im je blizu nego od onoga ko ostaje na distanci. Češće to ukazuje na dosadu. Otkopčavanje sakoa može da ukaže na otvaranje ka drugim Slika br. 12: Molitveni položaj ljudima. iako se tradicionalno zajdeno kupaju bez ikakvih seksualnih konotacija. Majki Argajl je prepoznao sedam elemenata koji se obično javljaju pri pozdravljanju: podizanje obrva. Čak i arapski muškarci će uglavnom biti dobro pokriveni garderobom. Što se tiče pojave. što Evropljani smatraju odbojnim. ton glasa je veoma važan Arapima. Žvrljanje može jednostavno pokazati da je osobi potrebno još nešto što bi radila dok sluša. Medu raznim drugim neverbalnim ponašanjima koje smo razmatrali. iznenađenja. kao što smo videli. čak i u kulturama koje inače ne koriste preterano dodir. Takode može da pokaže interes za nešto što neko drugi govori. Postoje kulture u celom svetu u kojima se ljudi smeše kada su srećni i mršte kada su ljuti. Stoga. mogu da prepoznaju emocionalno stanje govornika. kontakt očima. pružanje dlana šake. Već smo neke pomenuli u poglavlju br. u stvari. ili bar na slabljenje interesa. na primer. ljutnje. što često zabavlja Evropljane. Signaliziranje voljnosti da se sarađuje u situaciji pregovora postiže se na brojne načine.Južnoamerikanci koriste dodirivanje više nego ostali narodi. . Ako kupac odreaguje prekrstivši ruke. Trupkanje prstima i tapkanje stopalima su ponašanja na koje treba posebno paziti pri pregovorima. To može da se postigne tako što ćete pozvati onoga koji trupka da govori (većina ljudi ne trupka kada govori). U Japanu su najčešće uniforme. taj položaj može da ukaže i na odbrambeni stav i slabost. Bele rukavice takode nose šoferi i taksisti. Takode se može videti i u nekim drugim situacijama kada neko želi da signalizira samouverenost i visok status. Japanci se veoma malo dodiruju na javnom mestu. kontakt telom. Oni takode mnogo koriste miris i čak dišu jedni u drage dok govore. Molitveni položaj ruku je uobičajen pri pregovorima. Liftoperateri u robnim kućama nose uniforme i bele rukavice. čak i ako ljudi ne razumeju jezik. Primetili su koliko je važna razdaljina pri pregovaranju tokom prodaje. straha. Takoreći. Školska deca i studenti nose bele košulje i cme jakne i pantalone (ili suknje). Morate učiniti nešto da žvrljača uvučete u diskusiju. Sedeti na stolici nagnut unapred može preneti i zainteresovanost i želju da se složite sa drugima.

Čekanju na ugovorene sastanke treba se nadati ne samo u Južnoj Americi. Žene često drže važne pozicije i očekuju da ih tretiraju jednako kao i muškarce. VEŽBE I EKSPERIMENTI 1 Strani filmovi . pa ćaskanje na početku poslovnih sastanaka može da potraje neko vreme. Često je iznenađujuće kako će ljudi biti oduševljeni i kako će toplo reagovati ako pokušate da komunicirate sa njima na njihovom jeziku. Preferiraju oštar. Bugarske i Turske. svest o proticanju vremena razlikuje se iz kulture u kulturu. S druge strane. saznavanje oblika govora tela ljudi koje ćete sresti je razumna predostrožnost. Grupni poslovni sastanci na kojima se događa više stvari u isto vreme su tipični. Ako trgovina treba da bude teška i ništa ne sme da se pokloni. Osmesi. ljudi ne vole da budu izdvojeni kao pojedinci i vole da budu tretirani kao deo tima. U Japanu. već i u Maloj Aziji. pokazivanje đonova ili tabana je uvreda. Svako ko mora da posluje u svetu treba prvo malo da se obrazuje da bi otkrio kakve neverbalne zamke treba izbegavati. Treba da sedite najbliže što možete osobi sa kojom želite da poslujete i treba da govorite o stvarima koje se tiču vas u sred svega ostalog o čemu se na sastanku radi. Često će biti voljni da vam izađu u susret. treba da se najave unapred. Afrikanci vole da upoznaju nekog pre nego što pređu na posao. Očekuje se ukazivanje poštovanja starijim ljudima. Ali ima jedna ili dve stvari koje možete raditi da bi smanjili na minimum rizik od uvrede i uvećali šanse da provedete prijatno vreme bez nevolja. takođe. U Kini. uobičajeni načinje da podignete ruku sa ispruženim kažiprstom. jer su Kinezi ljudi koji ne vole da žure. poslovan pristup. veoma dobro reaguju kada je prihvatljiv govor tela praćen nekolicinom reči. U Sjedinjenim Državama. međutim. treba izbegavati određene stvari.Naginjanje unapred. Ali treba da znate da U Japanu taj pokret označava novac. Sastanci. prijateljski izraz lica. Više vole lični kontakt od pisama i telefonskih poziva. Pri korišćenju govora tela u posebnim poslovnim situacijama. Češkamo se po glavi kada smo zbunjeni. a Arapin takođe može da uvredi nekoga postavljanjem dlana ispred lica neke osobe. POSAO. onda žvrljanje. biće manje poteškoća. Uopšteno govoreći. Arapi vole ekspresivnost i povremeno pokazivanje emocija. ŠTA DA RADITE KADA NE GOVORITE JEZIK Bez obzira da li ste u inostranstvu zbog posla ili godišnjeg odmora. kao što je Japan. Podstiče se takmičarski duh. U Japanu. Stoga je ne treba dodirivati. opsesija s vremenom i rasporedima znači da su tačnost i efikasnost važni. U arapskim zemljama. Jugoslavije. Amerikanci su veseli i srdačni pri prvom susretu i ne tiču ih se preterano razlike u statusu. treba odvojiti vreme da se one uspostave. mahanje glavom znači 'ne'. na taj način bi pozvali psa ili neku drugu životinju. Zdravice su važan deo poslovnih večera i treba da pripremite odgovarajuću unapred. prevrtanje očima i zatvoreni gestovi treba da iskažu protivljenje prema drugima. U Aziji. Dugotrajne veze su visoko cenjene. Ako je to podržano bar nekim pokušajem da naučite najvažnije reči i fraze govornog jezika. naginjanje glave. naginjanje glave u stranu. ali kod Arapa i u delovima Grčke. Čak i oni koji žive u veoma formalnim državama. niko ne veruje. U Sjedinjenim Državama. Kašnjenje je normalan deo života. istim gestom iskazuje se ljutnja. podizanje obrva. Nekoliko pregovaračkih sastanaka će biti potrebno. Tamo osobe višeg ranga i statusa treba prvo primiti. osoba će možda pomerati desnu šaku napred nazad da bi prenela odbijanje ili neslaganje. ali u islamskim zemljama glava se smatra sedištem mentalnih i duhovnih moći. Vreme je fleksibilno i ljudima koji deluju kao da su u žurbi. izbegavanje agresivnih pokreta i svest o najočiglednijim opasnostima govora tela pomoći će vam da izgladite neprijatnosti. a u Brazilu je to uvreda. KAO I UVEK Kao što smo videli. U mnogim delovima sveta. pružanje dlana desne ruke za rukovanje trebalo bi da vas provedu kroz početne faze susreta do tačke kada možete da koristite druge opisne gestove da ukažete šta želite ili šta hoćete da kažete drugoj osobi. Često tapkamo decu po glavi iz milošte. Ako želite da pozovete kelnera na poslovnom ručku u zapadnim zemljama. naginjanje unazad. otvoreni gestovi i držanja su najbolji za one koji žele da drugima deluju voljno za saradnju u pregovorima. možete signalizirati da je sve u redu tako što ćete napraviti krug palcem i kažiprstom i raširiti ostale prste. Treba da koristite govor tela koji je univerzalan što je više moguće. u Africi se slaganje iskazuje tako što se podignuti uspravljeni dlan udari pesnicom druge ruke. uobičajeni način je odmahivanje u stranu i možda coktanje jezikom. Arapi će pokazati slaganje tako što će ispružiti spojene šake čiji kažiprsti pokazuju na drugu osobu.

Profesije u kojima je govor tela najvažniji su one u kojima postoji komunikacija licem u lice sa javnošću. 2 Isterajte svoje Izaberite neke svakodnevne pregovore. televizijsko intervjuisanje. u intimnim vezama i razvijanju boljih odnosa sa drugima. Pažnja posvećena sinhronizaciji biće važna i neverbalni aspekti govora biće korišćeni da bi se razgovor produžio do kraja predviđenog vremena. Obratite pažnju na slučajeve čudnog i neuobičajenog govora tela i na njihovo značenje. biranje programa koji će porodica gledati na televiziji ili traženje odsustva na poslu. naginjanje unapred.). Ono što je u prethodnom poglavlju rečeno o kulturološkim razlikama treba posebno uzeti u obzir. držanja i si. mogu da brinu zbog operacije. Sada ćemo pažnju skrenuti na praktičnu primenu ovog znanja. Oni će posebno tražiti utehu i razuveravanje. Držanje treba da se fokusira na naginjanje unapred ili asimetrično naginjanje unazad. po mogućstvu da ne razumete jezik. otvorene gestove. razmatraćemo njihovu upotrebu na sastancima. Poglavlja koja prate će razmatrati njegovu upotrebu u svakodnevnim susretima. Pošto govor tela može lako da oda stvari. a većina ljudi koji se pojavljuju na televiziji žele da izgledaju najbolje što mogu. Poslovnim ljudima je potrebna druga vrsta govora tela. tako Sto ćemo istražiti kako ga možemo efektnije koristiti na poslu. klimanje glavom pri slušanju. Gledajte japanske. obraćanje pažnje na sinhronizaciju pri razgovoru sa pacijentima i korišćenje ohrabrujućih vokalizacija (korišćenje 'a-ha'. negativne gestove i držanje. kao na primer. usvojiće previše krut ili previše opušten položaj ili direktno ili potpuno odvraćeno usmerenje. koje je obično prekratko za pažljivo ispitivanje teme:. Verovatno zato što će na njihov javni imidž mnogo uticati to kako na njih milionska publika odreaguje. novinari koji intervjuišu ponekad žele da uznemire ispitanika tako što će im odbiti kontakt očima. S druge strane. u ukazivanju stavova svojim kolegama. Koja su najčešće korišćena neverbalna ponašanja? Da li se razlikuju na neki način od opšte javnosti? 41 ja sam ovde stranac Sa grupom prijatelja koji požele da učestvuju u ovoj vežbi. Razdaljinu treba da diktira osećaj prijatnosti ispitanika. imati leden izraz lica. sve vrste poslovnih aktivnosti i podučavanje. Gestove treba smanjiti na minimum jer oni mogu da ometu govornika. u svrhu popravljanja našeg načina korišćenja govora tela u specifičnim kontekstima. Efektivan govor tela za medicinske sestre uključivaće i pojačano korišćenje kontakta očima. u holu hotela ili u baru aerodroma.Gledajte jedan ili dva strana filma.). Koji način je uspešniji? 3 Poslovni govor tela Posmatrajte poslovne ljude na javnom mestu. sa klimanjem i naginjanjem glave u stranu suptilnije nego obično. Kontakt očima treba da bude dominantan a ne ponizan. smešenja i ostalih pozitivnih izraza lica. Za sve moguće aspekte govora tela na poslu koje treba uzeti u obzir. u skladu sa tim da li je dominantni zahtev pokazivanje interesa ili smirivanje nervoznog ispitanika tako što ćete stvoriti nešto opušteniju atmosferu. gestova. neće klimati. Takođe će često prekidati novim pitanjem pre nego što je odgovoreno na prethodno. iako su ljudi obično zbijeni više nego što je normalno zbog zahteva kamere. Pokreti glavom će takođe biti sputani. U takve profesije možemo uključiti i medicinsko osoblje. klimanja glave. Tražite pogotovo korišćenje kontakta očima. Televizijski novinari moraju da koriste više kontakata očima nego obično jer imaju ulogu slušaoca. Izrazi lica treba da se koncentrišu na pokazivanje zainteresovanosti i treba da obilato koriste klimanje glavom iz istog razloga. povećan kontakt telom u znak podrške (držanje za ruku. blago grljenje i si. u ovom poglavlju. Obično nema telesnog kontakta. Izrazi lica treba da budu neutralni. Počećemo. iako se osmesi pojavljuju pri pozdravljanju i rastajanju. osim što su bolesni. arapske filmove. PROFESIONALNI GOVOR TELA U profesiji medicinskih sestara govor tela je važan jer ljudi kojima se sestre bave. otvorene gestove. ponašajte se kao da ste stranac koji ne govori jezik. smanjivanje razdaljine i direktno usmerenje. Indirektno usmerenje se iz tih razloga više koristi. grljenje oko ramena. gestikuliraće često čak i kada ispitanik govori. urednu pojavu. Razlog za to je verovatno zato što poslovni ljudi i žene često moraju da drže karte sakrivene. U prvom slučaju pokušajte da isterate po svome koristeći zatvorene. ili da brinu da li je sve u redu kod kuće i si. Kako ostali reaguju na vas? Koji su najkorisniji oblici govora tela? Da li postoje situacije s kojima je nemoguće izaći na kraj? GOVOR TELA NA POSLU Sada smo razmotrili sve glavne aspekte govora tela i njegove upotrebe u susretima sa drugima. indijske. važno je da pokušaju da ih kontrolišu što je više moguće. kineske. Naginjanje glave u stranu takođe može biti korisno. u motivisanju drugih da sastavljaju radne timove. U sledećem. . koristite pozitivne. u industrijskim odnosima. Jedna od najvažnijih lekcija koje poslovni čovek mora da nauči je da treba da prilagodi svoj govor tela onome sa kim posluje. 'da' i si.

Na osnovu istraživanja neverbalne komunikacije. iako treba da se smanji ako učenici pokažu da im je neprijatno. ljutnju ili drskost. Profesori mogu da tvrde kako njihov stil u odevanju uopšte nema efekta na njihove sposobnosti. da ukažu na dopadanje i odobravanje. treba da budu prijateljski nastrojeni. jednim za drugim pomoći će vam da zadržite njihovu pažnju i takođe da dobijete povratnu informaciju o tome kako su primljene informacije koje primaju. nagradi i ohrabri druge da govore. Treba da podešavaju svoje usmerenje da bi se uskladilo sa takmičarskom ili timskom prirodom određenih zadataka na času. ali preterano nonšalantan stil smanjuje ocene učenika za akademsku stručnost. neprijateljstvo. Pokreti glavom postaju očigledniji i dramatičniji. Važno je da obraćaju pažnju na reakcije i doprinose učenika kao i da izbegavaju ismevanje. kao i da pokažu voljnost da se komunicira. obično im je odmeravanje vremena oštrije nego kolegama. Naglašavanje reči. kao i kontakt telom. sarkazam. Visok stepen kontakta očima će obično odgovarati. Vredi proučavati sastanke i videti ko su osobe koje najčešće uspevaju da govore i kako to rade. visina glasa. Profesori koji vrednuju mišljenje svojih studenata ne mogu to da zanemare. ali baš pre drugih koji žele da se ubace. topli i da uzvraćaju dobrim. treba da budu svesni kulturoloških razlika u korišćenju govora tela. Uopšteno gledano. naginju ka prenaglašenosti. Osmesi mogu da pruže razuveravanje. Izrazi lica će ukazati na njihove stavove prema temi. ali mogu takođe biti različiti da bi dali malo ekspresivnosti onome što je rečeno. Kada to osigurate. da bi se naglasile određene reči ili fraze i da bi se ohrabrio doprinos učenika. Takođe treba da deluju konvencionalno i uredno. a šminka preterana. Život imitira umetnost. Isto može biti rečeno o gestovima. Recepcionari moraju da imaju prijatne izraze lica. ton. Ako ne koriste jačinu glasa i prekidanje. Osetljivost na odmeravanje vremena i sinhronizaciju omogućiće nekome ko želi da govori da se ubaci dok prethodni govornik završava. razlikovaće se od situacije do situacije. Ono što nama deluje kao zadovoljstvo često može biti potpuno iscrpljujuće. Jedna od profesija u kojima je savršena upotreba govora tela izuzetno važna. Prodavci treba da deluju sređeno. Pop zvezda nije baš neko standardno zvanje. To je možda tačno. iako ima mnogo više mesta za ekspresivnost kada stojite nego kada sedite. kao i frizure. Često će govornici oklevati da govore protivno željama onoga kome je dodeljen viši status predsedavajućeg. Njihov govor tela sadrži produženi kontakt očima sa publikom. kontakt očima sa učesnicima sastanka. Treba da su samouvereni i dobro organizovani i emotivno stabilni. kao i klimanje glavom koje treba da potvrdi. ali ne preterano moderno i tak ode moraju da se smeše. Nastavnici i profesori mogu da koriste govor tela na poražavajući način. Može da koristi klimanje glave da ohrabri nekoga da nastavi ili može da to ne radi kako bi ih sprečio da nastave. Prodavci moraju da koriste mnogo kontakata očima. Ovakva vrsta ponašanja može biti neverbalno promovisana ako su nastavnici svesni restrikcija po pitanju telesnog kontakta. Svi izrazi lica treba da pomažu da se predstavi dobar imidž i da se zadobije pozitivna reakcija ostalih. Uglavnom ga treba koristiti da bi se dobile povratne informacije tokom interakcije na Času. bez prekidanja. ali i da koriste naginjanje unaprcd da bi pokazali pažnju. Izražajni gestovi treba da se koriste u znak podrške onoga što je rečeno. a ko nije. Treba da su u stanju da ostvare kontakt sa svim grupama učenika. Izrazi lica. Kao i mnogi drugi. Može gestom da umiri ljude ili . ali dokazi ukazuju da na studente taj faktor utiče kada određuju koje dobar profesor.Ostale profesije imaju svoje specijalne zahteve. Greške u govoru i oklevanje treba da budu smanjeni na najmanju moguću meru. ponekad čak i ekstremno bizarna. na i van scene. Pojava je obično nekonvencionalna. Kada govorite. a pauze treba koristiti da bi se zadržala pažnja učenika. klimanja i naginjanja glavom u stranu kada mušterije ukazuju na svoje potrebe. Može da spreči nekoga da govori ako poželi. da koriste mnogo kontakta očima i da obraćaju više pažnje nego obično na pojavu. brzina govora i odmeravanje vremena kada se izgovara svaka reč. Pojava može biti važna u odlučivanju da li učenici pripisuju kredibilitet onome što profesor govori i stoga se mora uzeti u obzir. ne samo zbog uticaja na omladinu i njihov razvoj. Osoba kojoj je neophodno delotvorno korišćenje govora tela je predsedavajući na sastanku. EFEKTIVNO KORIŠĆENJE SASTANAKA Govor tela može se koristiti na sastancima ako se ukaže želja da se govori tako što ćete se nagnuti unapred ili podići kažiprst. često izveden na namerno flertujući način. je podučavanje. On neverbalno može postići mnogo stvari. nudi se profil efektivnog korišćenja govora tela za profesorsku profesiju. kontakt očima sa predsedavajućim može vam pomoći da nastavite dalje. Treba da imaju relativno uspravno držanje da bi ukazali na svoju dominantnu ulogu u interakciji koja se odvija u učionici. a ipak pop zvezde često rade više i teže nego većina nas. gde se on može postići bez neprijatnosti. Njegovi izrazi lica mogu da pokažu odobravanje ili neodobravanje onoga što je rečeno i da tako usmere sastanak u određenom pravcu. ako koriste tapšanje po leđima tamo gde je to adekvatno kada nekog hvale i ako su generalno osetljivi na neverbalne znake koje studenti pokazuju po pitanju odgovarajuće blizine i poštovanja njihovog ličnog prostora. Te promene u izgledu se onda filtriraju u samo društvo. Formalna garderoba nije neophodna. i malu razdaljinu. da imaju uspravno držanje. samo ako mu uskrati kontakt očima i pogleda u druge da im pokaže daje njihov red da govore. jačina glasa.

Ako je domaćica. ali odmeravanje vremena i sinhronizacija mogu da postanu od izuzetne važnosti. a povučeni ljudi će zadovoljno to dopustiti i možda će to čak i želeti jer to sa njih skida odgovornost da donose aktivne odluke kada bi radije bili pasivni. ali moramo razmotriti uticaj svih aspekata govora tela. U stvari. to je mnogo bolje nego da prekidate ili upadate. Imamo tendenciju da osećamo kako bolje radimo i uopšte imamo bolju interakciju sa ljudima koji izgledaju slično nama. međutim. Jedna od najprimetnijih karakteristika mnogih efikasnih timova je da često članovi liče jedni na druge.da ih natera da govore. postoje još mnoga druga mesta na kojima srećemo najrazličitije ljude. do produženih večernjih dogadaja na kojima se moramo pokazati u najboljem svetlu. da je srećna grupa produktivna grupa. Ti susreti sežu od onih najkraćih. 3 Pogodite ko dolazi na posao Zamislite da novi kolega na vašem radnom mestu izgleda potpuno suprotno od vas i vaših kolega. Kako će to uticati na grupu ili tim u kojoj radite? SVAKODNEVNI SUSRETI Uz sretanje ljudi na poslu. Iznenađujuće je koliko će se često predsedavajući okrenuti nekome i zamoliti ga da govori ako izraz lica te osobe pokazuje snažno neslaganje sa onim što je rečeno. zbog uticaja neverbalnih faktora. odvraćen pravac . ostale mušterije. možda na sreću. Može da se okrene od onih koji govore stvari sa kojima se ne slaže. Takođe smarta da ako bi ljude trebalo spojiti u efikasne timove. Nema sumnje da šeme neverbalne komunikacije utiču na to u koliko dobar tim će se grupa ljudi razviti. Dominantni ljudi vole da kontrolišu i regulišu interakciju. To može jednostavno biti samo srećna grupa. to je produktivnija. leden izraz lica. Ako imaju problema da to postignu. dominantna i povučena aosoba će se često odlično slagati. osim ako je neobično vešt u korišćenju govora tela. zamolite ih da redom opišu neku profesiju koristeći samo govor tela. Ostali moraju da pogode šta je u pitanju. IZGRADNJA TIMOVA Voren Lemb smatra da je nemoguće odvojiti držanje i gestove. razgovarajući i ponašajući se u okviru najstrožih pravila. Kada vas neko zamoli da govorite. biće tu sličnosti i u korifićenju ostalih aspekata govora tela. Ali. on je skoro primoran da oda svoja stvarna osećanja. otvoreni gestovi. prođavce. moraju da osete da mogu da doprinesu diskusijama i sastancima. Koje poslove je najlakše ovako opisati? Koje je najlakše pogoditi? Da li obe kategorije sadrže iste poslove? 2 Idealni kolega Napravite listu neverbalnog ponašanja koje bi želeli kod idealnog kolege.Sto se grupa bolje slaže medu sobom. pomoglo bi ako bi se njihove šeme držanja i gestova uklapale ili bile jednake. Grupe u kojima je šema interakcije slična prvom primeru će biti efikasinja od one druge. Uskraćivanje kontakta očima. možda čak i nekoliko sati. Često osmehivanja i smeh. verovatno će tokom dana sresti komšije. neutralni predsedavajući je mitski termin. ostale majke koje čekaju decu posle škole. ne hteo. MOTIVISANJE DRUGIH Govor tela koji treba da motiviše uključuje povećano korišćenje kontakta očima. opušteno držanje. Pojava je verovatno minorna stvar. na primer. bliska razdaljina i pravac koji odbija uljeze u grupi. prolaznih. ne postoji toliko sličnosti koliko uklapanja. Pažljiva upotreba govora tela može da uštedi mnogo napora pri pokušavanju da vas čuju. VEŽBE I EKSPERIMENTI I Š t a da kažem? Ako možete da pronađete saradnike. ipak se Čini daje obično tako . a ne samo dva. bebisiterku. Hteo. Ponekad. odgovarajući kontakt telom i podržavajuća vokalizacija pomoći će da se stvori klima u kojoj će se ljudi osećati motivisanim. Ako ljudi treba da se osećaju motivisanim. Toliko o predsedavajućem. pozitivne izraze lica. poštara. direktno usmerenje. bliska razdaljina. kontakt telom i podela vremena za govorenje karakterišu radnu grupu u kojoj se svi slažu. Ali. Otvoreni gestovi. Otac . nešto mora da se učini da im se pomogne. otkrivamo onima sa kojima radimo svoja osećanja i stavove prema njima. klimanje i naginjanje glave u stranu dok slušamo probleme drugih ili slušamo njihovo mišljenje na temu posla. prijatelje. STAVOVI KOLEGA Kroz korišćenje svih aspekata govora tela. naginjanje unapred.sve to odaje negativan stav. Majka ustaje i prvi ljudi koje sreće su njen muž i deca. Ne znači uvek. roditelje sa roditeljskog sastanka i ljude u kafiću posle sastanka. Razmotrite dan relativno tipične porodice. Oni su se sjedinili na takav način da ih morate posmatrati simultano.

brzo će se pomeriti na opširnije teme ili će biti kratak. Kada razgovor ovako počne. rukovanja. Iako su svi muškarci i žene jednaki. Posle te prelazne tačke. malih grudi i muškobanjastih telesnih karakteristika. njihovu verovatnu profesiju. ZAPOČINJANJE I ZAVRŠAVANJE RAZGOVORA Na početku susreta vrste govora tela koje se mogu primetiti uključuju dosta kontakata očima. prijatelje u kafiću posle posla. Veoma stari ljudi takođe imaju kvalitet glasa koji je lako prepoznatljiv. Ponovo. VEŽBA: Starosna dob i pol Snimite glasove nekolicine ljudi različitih starosnih dobi. osobu koja prodaje karte na stanici. Na ove reakcije će takođe uticati status te osobe. i izraza lica koji će verovatno biti pozitivni. 'Šta ima novo?'. na njih može uticati čak i nešto što nam je o nekome rečeno unapred. Neka govore o temama koje neće odati njihove godine. Činjenica da su veoma brzo stvoreni uopšte ne oduzima od njihove snage i postojanosti. a može postati i drhtav. Takođe možemo procenjivati i njihove društvene i političke stavove i gledišta iz njihovog korišćenja govora tela. kako si ti?' i si. osoblje u restoranu. verovatno bi izbegli taj susret. posebno susreta sa strancem. i ne počinjemo sa detaljnim verbalnim informacijama koje slede mnogo kasnije. možda grljenja i si. Vratićemo se ličnoj privlačnosti u sledećem poglavlju. Odatle zavisnost o govoru tela. Interesantno je primetiti da nismo spremni da odgodimo prosuđivanje do ovog trenutka. ljude u kafiću kada konačno ponovo sretne svoju ženu. Ton se produbljuje sa zrelošću. ili sa nekim muškarcima koji imaju feminizirano držanje i gestove. učitelje. čak drskiji prizvuk u većini slučajeva. Prvi utisci izgleda traju. međutim. bez poteškoća. Gestovi će podržati poente razgovora. što ne znači samo da ocenjujemo stepen seksualne privlačnosti koju osećamo. rezultirajuća zbunjenost može odbojno uticati na komunikaciju koja se medu nama odvija. prodavce. manje-više odrediće eventualni ishod čitavog susreta. Oblikuje neprekidan tok aktivnosti kroz svaki budan sat. Stvarni problemi dolaze s glasovima ljudi između trideset i sedamdeset godina. Takva ponašanja prate početne faze većine razgovora stereotipima kao što su 'Kako si?'. Jačina glasa je veća kod mladih ljudi nego kod starijih. kolege. o tome kakva je. PRVIH PET MINUTA U prvih pet minuta susreta. Ako je to teško. kao što je vreme. Verovatno će biti podizanja obrva tokom prepoznavanja našeg poznanika. Često je prilično lako prepoznati čak i rasu i nacionalnost. Prvo ocenjujemo njihovu privlačnost. u obliku osmeha. Posebno je važan na početku susreta. nego negativni. Kao da imamo potrebu da brzo odmerimo ljude. da li će nam se dopasti i si. kao da upravo formiramo one prve utiske o kojima smo pričali. ostale putnike. iako se izoštrava i zvuči prilično krhko u dubokoj starosti. koliko će sa njima biti lako ili teško izaći na kraj. bliske razdaljine i direktnog pravca. kao sa nekim ženama dubokog glasa. Deo procene privlačnosti je određivanje pola. U svakom od ovih susreta. naše rekacije na ljude koje doživimo starijim nego što smo mi sami razlikovaće se od onih prema mlađim ljudima. njihovu rasu i nacionalnost. ovo će biti značajan faktor. naginjanja unapred. umnogome zavisimo od govora tela pri saznavanju informacija o drugoj osobi. Zaista. opštu pojavu i držanje. Izrazi lica i pokreti glavom promeniće se u skladu sa sadržajem razgovora. naš i govor tela drugih ljudi će neprestano podržavati (ili kontrirati). pre nego što smo ga upoznali. Daje postojala šansa da budu negativni. Deca prvo sretnu roditelje. drugačije reagujemo na osobe suprotnog pola. nije preterano teško u većini slučajeva prepoznati pol neke osobe po glasu. pa prijatelje. naginjanja glave dok pokazujemo zainteresovanost za vesti koje nam saopštavaju. Pustite kasetu drugim ljudima i vidite da li mogu da pogode pol i starosnu dob govornika samo po glasu. Mladi glasovi imaju sigurniji. ako je osoba privlačni pripadnik suprotnog pola. to će usloviti da mi budemo prijateljski nastrojeni prema toj osobi kada je upoznamo. šminku i nežnu kožu. Reagujemo različito ako je mlađa osoba višeg statusa ili je starija osoba nižeg starusa. a kako se ponašamo. Ako nam je rečeno da će nam se neko dopasti zato što je prijateljski nastrojen. Procenjujemo ljude kroz nekoliko aspekata kada ih upoznajemo. regulisati ili kontrolisati interakciju koja se odigrava. Pokušavamo da procenimo nečiju starosnu dob. govor tela se smiruje u obliku smenjivanja kontakta očima kao što je opisano u poglavlju br. Verovatno ste otkrili da dečiji glasovi mogu biti otkriveni odmah. Zavisimo od govora tela jer se početne faze razgovora zaustavljaju na ćaskanju i uopštenim informacijama. gde žive i njihovo obrazovno i kulturno poreklo. zato što ima jak uticaj na nas u našem društvu i zavisi skoro sasvim od govora tela. Postoje neki pokazatelji koje treba koristiti. prodavca novina. PREGLED VEŽBE Kao §to ste verovatno očekivali. Za mnoge ljude. Snimite muškarce i žene u jednakom broju. pa bebisiterku. Dobro. Dragi aspekti ljudi koje procenjujemo u prvih nekoliko minuta uključuju kvalitet njihovog glasa. 2.prvo sretne ženu i decu. .

Druga prednost sistematskog pristupa je da nam on omogućava da proverimo da nismo neki aspekt izostavili. drhtanje glasa. mogu da kažu da su voljni da se podvrgnu punoj istrazi. koji je istražio kako se ljudi ponašaju kada prenose istinite poruke a kako kada lažu. a ipak će njihov izraz lica pokazivati odbijanje. dodirivanje oka. koristeći šake da se podignemo iz stolice. Možemo čak. kakvi su im pokreti glavom? Da li pokazuju interes naginjanjem glave? Da li vas ohrabruju da govorite klimanjem? Da li reaguju na vaše klimanje glavom? Da li se ritam njihovog klimanja uklapa sa ritmom govora? Sledeće. Albert Mehrabian. laže. ubrzano klimanje glavom. Ipak. te stoga preteće. široki pokreti nogama. pokušajte s takvim pristupom. Moramo da podsetimo sebe da postoji samo nekoliko aspekata govora tela koji imaju svoje značenje nezavisno od konteksta. Izrazi lica se mogu kontrolisati. Crvenjenje. osmehivanje.usmerenje će se promeniti da ne bi stalno bilo direktno. pošto ne mogu da se zaustave. Dodirivanje strane nosa. Prvo: kontakt očima: da li ga koriste malo ili mnogo? Da li se čini da ga izbegavaju? Koliko su im raširene ženice? Da li odvraćaju pogled u levo ili u desno? Da li gledaju okolo u druge ljude ili su posvetili pažnju samo vama? Drugo. 10. Da li je uspravno ili pogrbljeno? Da li se naginju unazad ili unapred? . lizanje usana. to je to. Ali postoje određena ponašanja koja se događaju češće kada ljudi lažu nego kada govore istinu. tako da možemo za kratko vreme mnogo da naučimo o toj osobi. njihanje i igranje olovkom ili naočarima su neke od preostalih očiglednih aktivnosti na koje treba paziti kod ljudi koji ne govore istinu. Sledeći put kada se nađete s nekim na piću ili kada upoznate neku nepoznatu osobu na žurci. Pokušaji prevare takode uključuju i gornji deo tela u određenoj meri. Prepoznali su veliki broj delova govora tela koji prate završetke razgovora. iako sami po sebi ne ukazuju na prevaru. znojenje. Sve se ponovo svodi na kontekst. Da li su pozitivni ili negativni? Da li se zainteresovano smeše ili se zgadeno mršte? Da li retko ili često menjaju izraz lica? Da li postoje neki mikromomentalni izrazi lica koje možete da uhvatite? Treće. o vremenu. Ostala ponašanja koja mogu biti predstavljena uključuju mahanje rukama kao da nešto čistimo pred sobom i. Govor tela je skoro uvek bolji vodič do istine nego čak i najelokventnije reči. Činilo se da je i stopa telesnih pokreta bila manja. kada sedamo. posmatrajte izraze lica. okretanje u levo kojim osoba koja želi da ode ukazuje ka izabranom izlazu. Ali kada otvori usta. da li ih prekrštaju u pravcu vas ili od vas? Onda obratite pažnju na njihovo držanje. Manja je verovatnoća da će se lažovi upustiti u telesni kontakt ili se čak približiti nekome. Kada uperi u nekoga prst optužujući. Koristi se da signalizuje bespomoćnost. ćaskanje ima mnogo veći značaj. možemo se potpuno posvetiti govoru tela osobe sa kojom razgovaramo. a gestovi i držanje biti zatvoreni. Premeštanje sa noge na nogu. Posmatrajte svaki aspekt govora tela pojedinačno i razmotrite kako ga ta osoba koristi. Mark Knap i neki od njihovih kolega su istraživali ono što zovu 'retorikom rastanka'. da li prave malo ili mnogo gestova? Da li su gestovi izražajni? Da li su odgovarajući? Da li su otvoreni ili zatvoreni? Da li prekrštaju ruke na grudima? Ako prekrštaju noge. sporije govore i prave više grešaka u govoru. takve verbalizacije ponekad i prate govor tela. Odavanje se često dešava u donjem delu tela. odkrštanje nogu sa trupkanjem noge o pod. neobavezna ćaskanja o zdravlju druge osobe. sistematično obratiti pažnju na svaki aspekt govora tela. kao da hoćemo da kažemo: 'Dobro. To je podizanje i rotiranje šaka da bi se pokazali dlanovi. kada je verbalni sadržaj sasvim nezahtevan. a ide ovako: kada se smeši. Ovi uključuju prekid govora tela. naginjanje unapred. KAKO PREPOZNATI LAŽOVA Postoji jedan stari vic o tome kada političar laže. Oba učesnika će nesvesno sinhronisati jedan sa drugim kao što je opisano u poglavlju br. Kao da prevaranti pokušavaju da se pozovu na naše sažaljenje. ali pokreti šaka ne kontrolišu se tako lako. Tokom ćaskanja. gutanje pljuvačke. ako želimo. Njihov govor tela često je kontradiktoran u odnosu na reči. govori istinu. tapkanje prstima i čvrsto držanje za rukohvate pojavljuju se češće kada osoba laže. govori istinu. a uspešan lažov može čak održati i kontakt očima sa slušaocem.aktivnost na koju se troši besmisleno mnogo vremena. grčenje prstiju na nogama. Na primer. i slično brojno se povećaju kada pokušavamo da prevarimo druge. sad smo sve rekli. o rezultatima lokalnog fudbalskog tima nekim ljudima deluju potpuno bezvredno . prekrštanje i odkrštanje nogu.' Zaista. Jasno je da u stvarnom životu ne možemo primeniti ovako jasne kriterijume. Jedan gest se najčešće ponavlja kod onih koji žele da nas prevare. ĆASKANJE Nejasna. otkrio je da oni koji lažu manje govore.

ako misle daje istina. strance i osoblje (kelnere. Drugim rečima. nežniji ten. Nije baš lako prepoznati ono što žene nalaze privlačnim na muškarcima. nije savršeno simetrično. studije u kojima ljudi treba da ocene fotografije privlačnih žena pokazale su da će se većina složiti koja među njima je najprivlačnija. Pomoći će vam. bujnih obrva kod muškaraca i tankih kod žena. velikih plavih očiju. odsustvo facijalne kose. da popravite svoju upotrebu govora tela a da ne budete preterano očigledni. Koliko su bili uspešni? 2 Koliko ljudi srećete dnevno? Napravite spisak ljudi koje srećete tokom dana. pripisuju i drugi atributi. Uradite to pažljivo. naravno. kao što mi sada znamo. tanje obrve. ramena. skladnih ušiju. Nijedno lice. kada se desi.sve su to obično poželjne karakteristike. a ipak sistematičnim metodom procene kako drugi ljudi koriste govor tela u svakodnevnim susretima. zašto? Iz nervoze ili niste iz nekog razloga uspeli da se sinhronizujete? Postoje. Kada se uporede sa neprivlačnim ljudima. onda je to. VEŽBEI EKSPERIMENTI 1 Ko je to rekao? Nabavite fotografije od nekoliko ljudi snimljene u naoko normalnom okruženju. da li je mršav ili ne i da li ima malu i seksi zadnjicu. mišićave grudi i ramena. čistog tena. takode. poznanike. šta prvo na njemu primetite? Da li se to razlikuje kod muškaraca i žena? Za starije i mlade ljude? Koje fizičke karakteristike tražite (ili na njih reagujete) kod privlačnog stranca suprotnog pola? SEKSUALNA PRIVLAČNOST Možda je istina da je lepota u očima onoga koji posmatra. interesantnim. velike čvrste grudi. S vežbom će sve to postepeno postati prirodnije i lakše. društvenim i veselim. Veći broj studija otkrilo je da su žene više zainteresovane za ličnost muškarca i opšti karakter. Bez obzira na to. i sve ostale sa kojima je interakcija čisto tehničke prirode). bicepse i veliki penis. ako ih drugi tako vide. međutim. već ono što ljudi vide kao realnost. Zatim ih zamolite da snime govor na neku temu koja neće odati njihovo okruženje. Ali. Znanje je uvek moć. Jasno je da se i mnoge žene koje se ne uklapaju u ovaj stereotip smatraju privlačnim. Da li prilaze blizu ili ne? Ako se vi pomerite bliže. Pune usne. Onda sve to pokažite drugim ljudima i zamolite ih da povežu glasove i fotografije. osetljivim. dugih trapavica. Kakva je šema vaših dnevnih interakcija? Da li provodite onoliko vremena sa prijateljima i porodicom koliko bi želeli? Ako ne. otkrila je da su žene više zainteresovane za muškarčeve oči. signalizira veću intimnost medu vama ili samo želju onog drugog za intimnošću? Sledeće. Da li ga uopšte koriste? Ili samo pri pozdravu? Da li su dodirivači ili anti-dodirivači? Koje delove tela dodiruju najčešće kada govore? Ruke. o tome šta ljudi smatraju privlačnim. a znati više. praktično istina. Ali zašto da se trudimo? Jedan od razloga je da se onima koje drugi smatraju privlačnima. relativno široke kukove i duge noge . toplim i ljubaznim. usta srednje veličine. veća inteligencija i sreća. plavu kosu i smeđe oči sa merama 96-63-96. Nekoliko studija pokazalo je da će takve osobe lakše biti smatrane talentovanim. viši profesionalni status. 170 cm. vozače autobusa.Šesto. možete li nešto da uradite po tom pitanju? 3 Šta prvo primetite? Kada upoznate nekog stranca. Mark kuk i Robert MekHenri citirali su studiju koja je ukazala daje idealno lice za oba pola ovalno. da nekoga ne bi propustili. pa su neke varijacije neminovne. ali će ova biti dovoljna da bi vas opskrbila jednostavnim. šta je sa odmeravanjem vremena i sinhronizacijom? Da li se uredno smenjujete u diskusiji ili postoje trenuci kada oboje govorite u isto vreme? Ako postoje. Muškarci zamišljaju da one traže visinu. šake. međutim. Pa šta je onda to što mi tražimo? Koga i šta mi smatramo privlačnim? Većina studija tvrde da muškarci u ženama traže sve one karakteristika koje ih čine različitima od njih. Onda ih razdelite na prijatelje. Da li smatrate da su privlačni? Da li su viši ili niži od vas? Da li vam to smeta? Da li su debeli ili mršavi? Da li to utiče na vašu reakciju na njih? Onda. leda ili neke druge? Da li dodir. ocenite njihovu pojavu i gradu i kako ona utiče na vašu reakciju na njih. plavog nosa. Da li svi privlačni ljudi poseduju ove kvalitete ili ne. to će ohrabriti razvoj ovih karakteristika. da li se odmiču ili se okreću da budu manje direktno usmereni? Šta vi radite ako se oni približe? Da li im je usmerenje direktno ili indirektno? Da li je simetrično ili asimetrično? Horizontalno ili vertikalno? Sedmo. . omogućava nam da se potrudimo da im predstavimo ono što žele da vide ili bar da se tome približimo više nego bez ovog stečenog znanja. Istina nije uvek realnost. podložno je sumnji. ali ipak je moguće uticati na ono što oko prvo vidi. njima se pripisuje društveno poželjna ličnost. uzak struk. ima dvadeset jednu godinu. Glen Vilson i Dejvid Najas predstavljaju studiju koja je otkrila da je tokom godina Mis Sveta bila u prošeku manekenka koja govori engleski. razmotrite kako upotrebljavaju telesni kontakt. podobniji su za brak. Najmanje jedna studija. porodicu. još mnoga pitanja koja bi mogla biti postavljena. obratite pažnju na razdaljinu i usmerenje.

negativni izrazi lica biti spremnije tolerisani. takođe je tačno da će. Odmeravanje vremena i sinhronizacija ne zahtevaju previše pažnje. izrazi lica i gestovi izražajni. Zašta.10. ovi su slični onima koji su važni za uspostavljanje prijateljstava. VEŽBA: Ocena 10! Mnogi čitaoci setiće se filma 10. Ali. nije neophodno baviti se pokretima glave. Pojava ne bi trebalo toliko da znači. Film se zasniva na navici mladih zapadnjačkih muškaraca kada traže društvo mladih. Trebalo bi takođe da otkrijete da se vaše ocene slažu sa ocenama ostalih koji su učestvovali u eksperimentu. a u najgorem će vas dovesti do isljučenja iz grupe. PREGLED VEŽBE Dve stvari će postati očigledne iz ove vežbe. ili nam se dopadne zvuk nečijeg glasa. zenice proširene i postoji više kontakata očima. Svaki aspekt govora tela daje svoj doprinos i mi često previdimo neko manje savršeno lice ili gradu kada su na primer. napokon. Bliski prijatelji i ljubavnici sumnjaće da nešto nije u redu ako im se ne dozvoli blizina. verovatno ćete imati problema.U stvarnosti. Pošto više gledanja često vodi ka dopadanju. Trebalo bi da dobijete jasniju ideju o tome koja vas neverbalna ponašanja i fizičke karakteristike privlače kod drugih ljudi. zaključiće se da stvari ne stoje onoliko dobro koliko bi trebalo. trajanje uzajamnih pogleda biće duže. ocenite nekoliko stranaca tokom sledeće nedelje. ako se sa njima ne možete jednostavno opustiti i pokazati svoja prava osećanja? Slično. makar samo zbog toga što je osoba u prisustvu prijatelja i sebi bliskih. Kontakt očima između ljubavnika i prijatelja ima čak i veću važnost nego. ili vam je glas prejak. Ova vežba traži da se isti pristup primeni na pripadnike oba pola. Na mnogo načina. tako da na kraju imate relativno veliki broj popunjenih tablica. Telesni kontakt biće češći a. seksualna privlažnost ne zavisi samo od pojave i grade. ali su neverbalni aspekti govora važni. a prijatelji su vam nežni ljudi. Pažljivo baratanje najvažnijim domenima govora tela između prijatelja i ljubavnika neće biti uzaludno. Razdaljina i usmerenje. zamolite i druge da vam se pridruže. gestovima i držanjem. ako ne bude čest i produžen. samo zbog toga. služe prijatelji i ljubavnici. Koristeći skalu za ocenjivanje na slici br. Šta je važnije. međutim. Nešto slično može se primeniti i ako usmerenje nije dovoljno direktno. a vaši prijatelji su tihi. Ako možete. u slučaju ljubavnika. 13. privlačnih žena. Ako insistirate na tome da se oblačite potpuno drugačije. na poslu i u svakodnevnim susretima. da imate drugačiju frizuru ili šminku (ili potpuno odsustvo šminke) na otkačen način. . ali je važna. Izrazi lica će biti pozitivni. ili vam je ton grub. pojava ili neki drugi aspekt govora tela? VAŠI PARTNERI Opšti principi korišćenja govora tela su veoma važni da bi se pronašli privlačni partneri ili uspostavile veze manje stalne prirode. zahtevaju više pažnje. kao što smo videli. koji je delimično zasnovan na ocenjivanju privlačnosti ljudi na skali od 1 . u kome su glavne uloge igrali Bio Derek i Dadli Mur. Ako se vaš akcenat ne uklapa. to će u najmanju ruku isprovocirati šaljive komentare.

da potvrde i razuvere. Pošto je njihova uloga da potaknu na govor. 13: Skala za ocenjivanje privlačnosti KAKO SE SLAGATI S LJUDIMA Empatija je termin koji se često koristi da se opiše sposobnost ljudi da sagledaju situaciju ili problem sa nečije druge tačke gledišta. to je pitanje prilagođavanja onome što druga polovina u interakciji smatra odgovarajućim. inicijativa je na vama. Kontakt očima: Oni koji gledaju su poželjniji od onih koji odvraćaju pogled. KAKO BITI PRIVLAČNIJI Od svih aspekata govora tela o kojima smo raspravljali. u suštini. Ako traže više kontakata očima. pružite im to. veću blizinu. i uspešnog korišćenja govora tela nas samih. Što se tiče klimanja glavom. pošto oni ne ukazuju očigledno na to šta im više prija. Gledajte ljude u oči onoliko koliko mogu da podnesu.kosa 0 čelo oblik glave lice oči nos usta uži vrat koža građa ramena grudi/grudni koš ruke šake struk zadnjica abdomen butine kolena listovi stopala oblik nogu dužina nogu kontakt očima izrazi lica pokreti glave gestovi položaj i stav blizina i pravac odmer. obilno korišćenje klimanja glavom pomoći će vam da ohrabrite 'otvaranje' neophodno za savetovanje. ona vrsta koja je neophodna pri savetovanju. zavisi od više nego uobičajeno osetljive reakcije na govor tela drugih. moraćete da upotrebite svu vašu osetljivost pri odlučivanju šta je odgovarajuće. . Pustite ih da vode u odmeravanju vremena i sinhronizaciji. Kad su u pitanju izrazi lica ili gestovi. Savetovanje je svakodnevna veština. pa ovi pristupi imaju dalekosežni značaj. vremena i sihronizacija kontakt telom neverbalni aspekti govora Ukopao: Max = 330 Slika br. Uspešna empatija. direktno usmerenje. koji od njih čine da ljudi misle da smo privlačni? Hajde da pogledamo svaki aspekt ponaosob i da vidimo šta treba da radimo: 1. pojavi i neverbalnim aspektima govora.

pre nego pažljivo kontrolisani i ograničeni. Bradu držite visoko. više ćete im se dopadati. ako želite. Moraćete da balansirate govor i slušanje. Naginjite glavu u stranu iz istih razloga. budite uspravni u razumnoj meri. a da ne uvredite druge. Trudite se da imate relativno standardni akcenat i izbegavajte regionalne ekstreme. Držanje: Kada stojite. Ko će prvi da priđe? Posmatrajte ljude na javnim mestima kada se po prvi put upoznaju. Jednostavno ih pustite da teku u skladu sa vašim govorom tela i onim što govorite. pa tako i njih treba ohrabrivati. Sada ćemo razmotriti svaki aspekt govora tela odvojeno. Gestovi: Budite izražajni. 6. Neka vam se na licu vidi da ste zainteresovani. držeći se asimetrično da bi signalizirali neformalnost. ne bi trebalo da mislite da je ovo kraj vašeg učenja govora tela. Ovo se odnosi na oba pola. Pojava i grada: Oblačite se prema normama grupe. Ne treba se zadovoljiti ulogom stalnog slušaoca. Što više dozvolite ljudima da govore. na topao. 10.2. na isti način kao i čitanje. ali pokušajte da govorite i slušate u jednakim delovima. Smejte se mnogo. i ohrabrujete ih. 3. ali ne držati monolog. ali privlačni ljudi više govore. Moramo se setiti da je komunikacija onoliko pitanje tačnog primanja signala koliko veštog signaliziranja. Nadamo se da ćete prevazići neprijatnost koju mnogi ljudi osećaju kada se raspravlja o govoru tela. Kao što ove mogu biti unapredene vežbom. 8. Čak i neprivlačni ljudi mogu da deluju privlačno ako imaju živahna i izražajna lica. 5. 9. može pomoći da se susret odvija glatko. VEŽBE I EKSPERIMENTI 1. Izrazi lica: Budite živahni. Pokreti glavom. Od svih zaključaka u ovoj knjizi i svih informacija koje su ponuđene. Bez obzira na to možda će vam biti korisno da imate pri ruci neko gledište sa kojim možete uporediti svoje. informacije koje će verovatno izvući povoljne reakcije. ali muškarci treba da nose mirnije boje. pisanje. Pokreti drugima pružaju informacije o nama. seksi Koje komponente seksepila čini govor tela? ZAKLJUČAK Približavamo se kraju našeg proučavanja govora tela. To učenje. treba tražiti reč. jednostavno. Kada sedite. Neverbalni aspekti govora: Nemojte govoriti previše. ali više kontakata očima vodi ka dopadanju. Ohrabrujte druge da vas dodiruju. ali izaberite žive boje kad god možete. ali ne preterujte. 4. one mogu otkriti više nego bilo koji drugi aspekt govora tela. kao i načina za njegovo efektivnije korišćenje. ali se treba paziti afektacije i preterivanja. nego pre čitanja ove knjige. može da se nastavi do kraja vašeg života. prijateljski način. Pošto ženice nisu podložne svesnoj kontroli. Izrazi lica trebalo bi da budu živahni i izražajni. njegove prirode i upotrebe. da formirate svoja sopstvena mišljenja na osnovu onoga što ste naučili iz ove knjige i iz vežbi i eksperimenata koje ste izvodili. koje su najvažnije? Koje su suštinske crte govora tela na koje ćete se koncentrisati i truditi se da ih unapredite pri susretima s ljudima na poslu i u svakondevnim susretima? Slobodni ste. naravno. Kontakt očima mora se ohrabrivati. Međutim. Nadamo se da čete uvek u budućnosti obraćati više pažnje neverbalnim aspektima komunikacije. Pokreti glavom: Klimajte glavom dok dragi govore da bi ih ohrabrili i pokazali da obraćate pažnju. ili prebrzo. Neka vam koža bude meka i glatka. Trudite se da budete vitki. Gestovi treba da budu otvoreni i izražajni. Telesni kontakt: Dodirujte što češće možete. Ljudi vole slušaoce. Nagnite se unapred kada želite da pokažete interes. Treba izbegavati zurenje. nagnite se unazad. Veličina zenica je koristan ukazatelj dopadanja. kao i svesnijem doživljaju i boljem razumevanju govora tela druge osobe. ali setite se da uspešna upotreba govora tela zahteva da svi aspekti budu integrisani. 7. Odmeravanje vremena i sinhronizacija: Budite osetljivi na ove faktore. Razdaljina i usmerenje: Približite se najviše što možete a da drugima ne bude neprijatno. da ih ne prekrštate i da izbegavate druge zatvorene gestove. Mnogi komičari su ružni ili imaju čudna lica. posebno klimanje. Dlan . Trebalo bi da ga smatrate veštinom. Moramo se podsetiti da razdvajamo aspekte govora tela samo zato što ih je tako lakše proučavati. slušanje i govorenje. a ipak su tako izražajna da ta ružnoća postane neka vrsta lepote. a koža im je po prirodi grublja. Da li kopiraju pokrete i gestpve jedan od drugoga? Da li kopiraju neke druge aspekte govora tela? Na koji način se njihovo ponašanje razlikuje kada su zajedno i kada su odvojeni? 3 Hej. Možda je najbolji način da izvadite ruke iz džepova. Koristite direktno usmerenje najčešće što možete. tako može i govor tela. Ko inicira interakciju? Muškarac ili žena? Kakav govor tela spaja ova dva stranca? 2 Partneri za ceo Svot Proučavajte govor tela ljudi koje poznajete i koji su u srećnom braku najmanje deset godina. Izbegavajte odbrambene zatvorene gestove.

Možda je najbolji način da posmatrate one ljude za koje smatrate da imaju odličan osećaj za odmeravanje vremena i koji su u stanju da se sinhronizuju s drugima u interakciji potpuno savršeno. Pogrbljenost i slegnuta ramena treba izbegavati jer će uvek odavati nedostatak zainteresovanosti i druga negativna osećanja. Ali. treba paziti i koristiti telesni kontakt onako kako ga diktiraju drugi. Blizinu treba ohrabrivati. Ali. Pazite na svoj i na govor tela drugih ljudi. Ali pošto takode ima vitalnu ulogu u podržavanju verbalne komunikacije mora da bude razvijen na isti način kao i ostale veštine komunikacije. Verovatno ćete . pokušajte da se nagnete unazad od njih. postoje situacije kada je asimetrično naginjanje unazad odgovarajuće da -bi atmosfera bila neformalna i opuštena. tapkanje po ruci. treba imati na umu da je govor tela samo jedna od veština komunikacije. 1 Da li se naginjete? Sledeći put kada budete sedeli sa nekim koga dobro poznajete. uživanje i zadovoljstvo koje osećate u interakciji s drugim ljudima raste. grljenje oko ramena i navođenje jednom rukom je dobro za početak. Trebalo bi da primetite kako ih je to ohrabrilo da više govore. gojazni treba ozbiljno da razmisle o mršavljenju ili bar o odevanju na način koji će prikriti višak kilograma. da osete da ste zainteresovani za ono što imaju da kažu i da je stoga taj susret bio uspešniji. ramenu. zapravo. treba da bude uspravno. rastu razumevanja među ljudima i unapređivanju istinski efektivne međuljudske komunikacije. Izbegavajte da govorite preglasno grubim 1 tonom. osećaju da niste zainteresovani za njih i pokazuju znake nezadovoljstva po pitanju uspeha tog susreta. Pojava i građa mogu da se menjaju tamo gde smatrate da će te promene dovesti do poboljšanja. Na taj način ćete napraviti važne korake u razvoju svojih punih potencijala i pomoći ćete drugima da postignu najviši cilj kome čovečanstvo teži. 'a-ove' i si. dok se vaša veština poboljšava. u pitanju je prosuđivanje šta je adekvatno situaciji. kao što smo rekli. Eksperimentisanje sa odećom može vam otkriti neke nove načine oblačenja koji će proizvesti povoljnije reakcije drugih. Izbegavajte da govorite suviše brzo i izbegavajte poštapalice "hm-ove . pomalo nagnuto unapred kada želite da prenesete da ste zainteresovani i uključeni. U tom slučaju treba čekati na inicijativu drugih i pratiti ih. Još jednom. vežbajte uputstva iz ove knjige i otkrićete da. treba primetiti da osobe visokog statusa manje gestikuliraju i manje menjaju držanje. Rukovanje. Ipak. vredi posvetiti im se. Pošto je mršavost visoko cenjena u našem društvu.okrenut na gore ili na spolja posebno ohrabruje druge. pokušajte da se blago nagnete ka njemu. Trebalo bi da uočite kako manje govore. 2 Ja sam tvoje ogledalo Obratite pažnju kako u svakodnevnom životu i na TV-u učesnici međusobno kopiraju položaje. S druge strane. Telesni kontakt treba ohrabrivati tamo gde neće voditi ka neprijatnosti. Najviše odgovara opisivanju emocija i stavova. Ima svoje granice u količini i rasponu informacija koje može da prenese. Uporedite situacije u kojima je eho prisutan sa onima u kojima nije. Odmeravanje vremena i sinhronizacija su možda zasnovani na tako suptilnim signalima da se njihovom popravljanju mora posvetiti izuzetno mnogo vremena. Držanje. u sledećoj prilici. Onda. Neverbalni aspekti govora su domen u kome imate kontrolu. Iznad svega.