BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946

2012

PEMARKAHAN 1 2 TUGASAN ( B ) FORUM JUMLAH

KOD DAN NAMA KURSUS

BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU
TUGASAN B

TAJUK Dalam bidang kajian ilmu semantik, terdapat kepelbagaian jenis makna yang perlu dipelajari oleh mahasiswa bagi
mendalami bidang kajian ilmu makna. Kepelbagaian jenis-jenis makna ini dapat menjelaskan kepada mahasiswa bahawa wujudnya kepelbagaian makna yang digunakan dalam mengintepretasi makna sesuatu perkataan, ayat dan sebagainya.Antara jenis-jenis makna tersebut ialah; a) b) c) d) e) makna konseptual makna konotatif makna afektif makna asosiatif makna denotatif

DISEDIAKAN OLEH

Daripada pernyataan di atas, berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i.Perjelaskan setiap satu jenis makna tersebut dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

. KUMPULAN : UPSI06 ( A121PJJ ) DISEDIAKAN OLEH :

NAMA AMINAH BTE MOHD.AFANDI

NO. ID D 20111049946

NO.TELEFON 012-7519176

NAMA TUTOR E-LEARNING : DR.ADENAN B. AYOB TARIKH HANTAR : 25 NOVEMBER 2012

1

BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946

2012

PENDAHULUAN Kata “semantik” ini, sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna ‘penting’ atau ‘bererti’. Semantik pula, secara ringkas, dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. Semantik dalam bahasa, pada umumnya, dapat diteliti dari pelbagai sudut. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seerti dan rujukan, perkataan, ayat, jenis-jenis makna, perubahan makna, peribahasa (termasuk simpulan bahasa), dan unsur semantik dalam nahu. Menurut Palmer(1992), istilah semantik merujuk kepada bidang kajian makna. Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik. Semantik mengikut kamus Dewan Edisi keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu perkataan. Daripada segi “etimologi: kata semantik berasal daripada kata Yunani sema yang bererti “tanda” dan “lambang”. Oleh yang demikian, semantik dapat diertikan sebagai ilmu yang menyelidik paduan tanda-tanda atau lambang-lambang yang menghasilkan sesuatu bahasa serta ertinya. Istilah ini juga sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantikos, yang bermaksud penting atau bererti. Istilah semantik mula-mula diperkenalkan oleh M.Breal daripada kata Perancis semantique. Orang yang mula-mula menggunakan istilah semantik ialah M.Breal(1990) dalam bukunya semantics : studies in the Science of Mening.(semantik- Ahmad Mahmood Musanif). Menurut Radiah Yussof, Linguistik Pengenalan- Semantik ialah kajian tentang makna lingustik untuk morfem, perkataan, frasa dan ayat dalam bahasa manusia (O’Grady, 200, 224, Fromin et al 2003.173) Dapatlh disimpulkan bahawa semantik merupakan salah satu cabang kajian linguistik yang membahas tentang makna. Kajian semantik juga dikatakan sebahagian daripada linguistik yang mengkaji bahasa secara teliti. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. Kajian mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi, makna dalam konteks, hubungan makna dengan kebudayaan, perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada

2

Kata yang diertikan ii. perempuan. Konsep dan makna dalam semantik dapat dianalisis dalam 3 komponen sepertimana di bawah ini.Sinonim ialah dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Hubungan Makna 1. kanak-kanak perempuan. Oleh itu. Sinonim . 2. Kata yang dimengertikan. orang tua. kanak-kanak lelaki. Komponen makna ialah dalam bentuk aspek tergambar dalam fikiran manusia 3. Komponen kata Komponen Makna Komponen Rujukan 1. perkataan dia boleh membawa pelbagai makna . untuk memudahkan kita melihat makna tersebut. Contoh: 3 . usia dan taraf sosial. Hal ini bermakna perkataan dia mempunyai nilai makna yang berhubung dengan jantina. Terdapat dua pendapat mengaitkan hubungan kata dengan rujukan iaitu: i. pembuat roti dan sebagainya.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 hubungan semantik. iaitu seorang lelaki.Komponen kata ialah aspek-aspek dalam bentuk bunyi atau tulisan. remaja. Komponen rujukan ialah dalam konkrik yang dapat dilihat. ia perlu dilihat dalam struktur tatabahasa.. Sebagai contoh.

Lyons (1977: 204) menyebutkan bahawa mengkaji atau memberikan makna suatu kata adalah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata lain.kerana mewah . sedangkan menurut Palmer (1976: 30).Polisem Menurut Djajasudarma (1993: 5). 4 . Sementara. alamat tempat tinggal • alamat randa •tahu makanan /faham •masa . hubungan antara kata dengan rujukan adalah tidak langsung. Antonim 3.Kata banyak makna •. makna hanya menyangkut unsur intrabahasa. Hubungan antara kata dengan konsep adalah bersifat langsung dan demikian juga konsep dengan rujukan.kaya untuk -beri . sebagai leksem (dalam Djajasudarma. Namun. menyangkut makna leksikal dari kata-kata itu sendiri yang cenderung terdapat di dalam kamus. makna adalah perkaitan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama kata-kata).Antonim •besar x kecil •tanya x jawab Homonim ( ejaan sama tapi makna berbeza ) •bisa . .Homofon 6.racun / boleh •kopi minuman / salinan Homograf Homofon Polisem .Homonim 4.kasih .1993).buat hampir sama makna cinta .massa Rujuk graf di atas 2.sayang Sinonim .BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 sudah .telah Sama makna sebab . Dalam hal ini.Homograf 5.

Makna konseptual itu merupakan sesuatu makna yang paling penting dalam bahasa. sekiranya makna sesuatu ayat itu tidak dapat difahami konsepnya maka sebarang analisis makna. Oleh hal yang demikian 5 . mentaksif makna. maksud makna. Dalam bidang semantik juga. ujaran tidak dapat dilakukan.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Hubungan antara kata dan makna dengan rujukan adalah bersifat obitrasi (sewenangwenangnya) iaitu tidak mutlak. pengguna bahasa akan didedahkan dengan makna-makna tersebut dan dapat menggunakan jenis makna ini dan disesuaikan dengan konteks penggunaannya.Jenis-jenis makna adalah sepertimana di bawah ini: Konseptual Konotatif JenisJenis Makna Afektif Denotatif Asosiatif Jenis-Jenis Makna 1 Makna konseptual Melihat pada makna konseptual. dengan mempelajari jenis makna. Hal ini bermakna. perkara yang paling utama perlu kita tahu adalah apa itu konsep dalam sesuatu makna. terdapat beberapa makna yang perlu diketahui oleh pengguna bahasa. Terdapat jenis-jenis makna tertentu yang mendokong makna tertentu dan terdapat juga makna yang dikongsi oleh beberapa makna lain. Kita tidak akan dapat memahami makna. Selain itu terdapat juga makna yang merupakan makna teras dan juga makna sampingan. ataupun membuat interpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual itu. memahami ujaran. Oleh itu.

wanita bekerjaya. representasi sintaksis.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 pemahaman konsep adalah mustahak. konotasi antara‘wanita’ dan ‘betina’ adalah berbeza.Representasi bermaksud 6 . prinsip lain yang boleh diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistik yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik seseorang. pula di dalam makna konseptual. dan representasi semantik. Dalam menganalisis ayat. Ujaran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap ini iaitu Fonologi. konsep merupakan sesuatu asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik. iaitu mendengar bunyi-bunyi ayat dan melakukan interpretasi. Leech (1974). proses ini beralih.ia membawa makna yang sama iaitu ‘manusia dewasa yang bukan laki-laki (Kamus Dewan. Tetapi sekiranya digunakan perkataan ‘betina’. mengaitkan ‘konsep’ dengan dua prinsip iaitu. 2001). 1974). Manakala Palmer (1992). wanita dewasa. Bagi seorang pendengar pula. Menurut ( Leech. dan Semantik. proses.Selain itu. keadaan atau konsep lainnya ( Abdul Chaer. Bagi penutur tindakan pertama ialah mengenkod makna(ujaran daripada penutur) apa yang hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi.Contohnya: betina •jalang •kurang berakhlak wanita •solehah •lemah lembut •baik •berbudi pekerti Berdasarkan dua perkataan di atas. Contohnya ‘wanita’ boleh dispesifikasikan sebagai wanita solehah. pula menyatakan bahawa konsep adalah sesuatu menghubungkan kata dan benda melalui perantaraan konsep pemikiran. wanita sopan. Sintaksis. ia menjadi kurang sesuai untuk diucapkan. tindakan. 1990). Contohnya. prinsip konstrastif dan prinsip struktur konstituen. peringkat pertama kita perlu buat ialah menetapkan representasi fonologi. Makna konsep ini mencakupi komponen seperti benda.

Walaupun perkataan betina dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi. Begitu juga dengan perkataan jahat dan nakal dimana perkataan ‘jahat’ lebih luas maknanya dan ia biasa ditujukan kepada manusia dewasa manakala ‘nakal’ untuk perangai kanak-kanak yang bukan bersikap kekal dan ia akan berubah mengikut kedewasaannya. 2. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud. sedap di dengar. Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya.memahami.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 sesuatu yang melambangkan.Makna konotatif tidak stabil. Tanpa konsep. barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. memutus buah fikiran. Makna konotatif atau makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor-faktor tertentu. makna konotatif bersifat periferal. menggambarkan. iaitu kudap-kudap sahaja (makanan ringan seperti minuman kopi dan kuih-muihyang dimakan sekadar mengalas perut dalam sesuatu majlis antara waktu minum pagi dantengah hari atau pada waktu minum petang atau selepas makan malam). dan sebagainya ) yang menunjukkan tempat tinggal seseorang: pastikan bahawa ~ penerima surat itu telah dituliskan dengan terang dan lengkap pada sampul surat. tanda. atau menyatakan sesuatu yang lain. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. Kedua ialah. nama jalan.Maksud lain bagi perkataan’ alamat ‘iaitu. 2004). makna konotatif ini tidak spesifik pada bahasa tetapi dikongsi bersama sistem komunikatif seperti seni visual danmuzik. tempoh masa dan pengalaman individu.2004). butir keterangan (seperti nombor rumah.Ketiga. Samalah juga dengan perkataan jantan dan lelaki. 7 . Orang yang terpelajar atau orang yang menimba ilmu. maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak memihak mana-mana. (KamusDewan. perlambangan. tepat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu. dan berpengalaman menjadikannya berbeza pendapat apabila melihat sesuatu atau memberikan pendapat. (Kamus Dewan. Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif. kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna denotatif atau makna sebenar. Perkataan betina mempunyai nilai rasa yang rendah manakala perkataan wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi. Makna Konotatif Makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa. perkataan kudapan digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi dengan mengambil kuih-muih sedikit. Contohnya. atau pernyataan. bervariasi menurut budaya. Contohnya perkataan alamat iaitu sesuatu yang dianggap sebagai menandakan bahawa sesuatu kejadian yang baik atau buruk akan berlaku. baik positif mahupun negatif ( Nik Safiah Karim. makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat arbitrer dan keterbukaan. nama bandar. pertanda: dia merasakan bahawa mimpinya itu memberinya sesuatu . 2004).Penggunaan kata-kata halus. gambaran. MaknaKonotatif ini boleh dilihat kepada beberapa aspek iaitu. Contohnya.

Kata berbuah. perempuan. hal itu dapat dilihat pada ayat berikut: Pokok mangga yang ditanamnya sudah mula berbuah. secara apa adanya. yang ada hubungannya dengan nilai rasa orang yang menggunakan kata itu. Dengan kata lain. putih. Makna Denotatif Denotatif bersamaan makna referensial @ makna selapis kerana boleh dilihat secara nyata. 8 . Kata gigi. bermakna 'tulang keras dan kecil-kecil berwarna putih yang tumbuh tersusun berakar di dalam gusi dan kegunaannya untuk mengunyah atau menggigit'. Contoh lain seperti di bawah ini:  Perempuan itu buah hati saya / Memang dasar perempuan!  Dadah mengancam keselamatan negara. / Hai. makna denotasi itu adalah makna yang lebih dekat dengan bendanya. mengancam nampak!  Orang gemuk itu sudah kurus / Badannya kurus kering  Rombongan pengantin telah tiba / Rombongan alternatif akan menyerahkan…  Wanita korporat / Wanita pisau cukur 3. dan berbasikal pada ayat di atas mengandung makna denotatif. Makna kata secara wajar. Kata babi. Contohnya: lelaki. Warna kulitnya sangat putih Doktor menyarankan agar dia banyak makan hati ayam . iaitu makna seperti yang terdapat dalam kamus. jijik bagi orang Islam. misalnya. Sukan berbasikal amat popular di negara kita. Makna kata seperti itu adalah makna denotasi atau makna sebenarnya. makan hati.Makna konotatif ialah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif. tetapi tidak jijik bagi orang bukan Islam. Agar lebih jelas. makna sebenamya. Disebut juga sebagai makna sebenar. atau makna lugas. atau disebut juga makna leksikal. wanita.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Kata yang bermakna konotatif juga bergantung pada konteks.

Makna asosiasi ini sebenarnya sama dengan perlambangan yang digunakan oleh sesuatu masyarakat yang mempunyai persamaan dengan sifat. dan berbulu kasar. 2003).Makna asosiatif turutmemainkan peranan penting dalam menyusun teks iklan dan bukan sahaja 9 . makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang apabila mendengar perkataan tertentu ( Kushartanti. Makna Asosiatif Menurut Leech (1976). Contohnya. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata dengan kata lain termasuk di dalamnya makna konotatif. makna stilistik. atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut.pengetahuan dan pengalaman seseorang. serta diharamkan bagi orang Islam perempuan = orang yang dapat hamil. stilistik. reflektif dan kolokatif. berkulit tebal. Contohnya makna konotatif termasuk dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu. 2005). nada dan intonansi. Begitu jugadengan kata ‘mawar’ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunga yang kuning tetapi cantik dan berbau harum dinyatakan untuk perlambangan ‘bersih’ dan ‘suci’. Maknaafektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaanatau emosi pembicara terhadap lawan bicara atau terhadap objek yang dibicarakan dandisampaikan dengan penuh semangat.al. Hal ini bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan makna konotatif. 1997). perkataan ‘buaya’ dikaitkan dengan ‘jahat’ atau ‘ganas’atau membawa erti seorang laki-laki yang suka memujuk dan menipu wanita. melahirkan anak dan menyusui babi Konotatif = jijik dan kotor. rasa marah dan menyampah.makna refleksi dan makna kolokatif.Makna asosiatif biasanya dikaji dalam bidang psikolinguistik (Soenjono Dardjowidjojo.afektif. Bil 1 Denotatif babi = binatang menyusui yang bermuncung panjang. 2 Perempuan = unsur negatif 4.. makna afektif.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Bagi memberikan kefahaman yang lebih jelas disini diberikan perbezaan antara makna denotative dan konotatif merujuk rajah di bawah. Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu dengan yang lain). lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama.Asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur perasaan. et.Terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman. Menurut SetiawatiDermojuwono. perhubungan dan pertalian (Kamus Linguistik. keadaan.

Merupakan makna yng muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan kata atau ayat.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 maknareferensial sahaja yang mesti ditonjolkan..al. Apabila ayat ini diujarkan dengan nada yang tinggi. Benci sungguh aku melihat muka kau!. Kata jujur. Kita dapat membuat rumusan berdasarkan ucapan yang disampaikan berdasarkan nada. tinggi rendah suara juga merupakan elemen yang sangat penting kerana ia merupakan salah satu cara kita menyampaikan buah fikiran yang boleh menunjukkan samada kita ‘suka’ atau ‘tidak suka’ kita pada seseorang. 1997). Perasaan seseorang penutur. Interpretasi bagi sebuah puisi 5. Perasaan yang muncul itu mungkin positif dan mungkin juga negatif. Hoi. Oleh kerana makna afektif berhubungan dengan reaksi pendengar atau pembaca dalam dimensi rasa.jahanam menimbulkan makna afektif yang negatif ( Kushartanti et. kita pasti dapat mengenalpasti dengan tepat perasaan penutur ketika itu. Maka faktor intonasi. Nada sesuatu ujaran boleh mengubah perasaan atau penerimaan terhadap orang lain. bijaksana akan menimbulkan kata afektif yang positif. bukannya fikiran atau daya berfikir (Kamus Linguistik. 2005). 2005).. maka dengan sendirinya makna afektif berhubungan pula dengan gaya bahasa. ikhlas. dan tekanan yang memungkinkan kita membuat interpretasi tentang apa yang diucapkan dan kepada siapa diucapkan. sedangkan rasuah. Makna asosiatif memainkan peranan yang penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat maknamakna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana. Makna Afektif Afektif berkaitan dengan perasaan dan emosi. Contohnya. intonasi.al. Makna afektif juga berperanan penting dalam menyusun teks iklan (Kushartanti et. 10 . termasuk sikap penutur terhadap pendengar atau terhadap sesuatu yang ingin disampaikan dapat diperjelaskan dengan baik. Makna afektif (Inggris: affective meaning. Belanda: afektif betekenis). Makna afektif biasanya disampaikan melalui saluran konotatif atau konseptual sesuatu perkataan. baik hati. mangkuk hayun! Berambuslah dari sini.

kata anjing memiliki makna yang berkaitan dengan nilai rasa yaitu kata anjing berhubungan dengan penghinaan.assosiatif. Konsep itu merangkumi semua aspek termasuk keadaan.” dengan intonasi tinggi yang bermaksud sedang marah maka orang yang mendengarnya akan merasa tersinggung. Perbincangan ilmu semantik juga perlu mengambil kira semua konsep yang terkandung dalam makna. Makna afektif biasanya akan menimbulkan suatu rasa dalam fikiran para pendengar atau pembaca.afektif. Nikmat dan khasiat mempunyai rasa yang positif. Kalau seseorang berkata “anjing. tindakan.Pastinya tergambar pelbagai persoalan di dalam fikiran para pembaca berkaitan dengan rasa kasihan terhadap mangsa dan marah yang meluap-luap kepada kekejaman penjenayah terbabit. Dalam makna afektif terlihat adanya reaksi yang berhubungan dengan perasaan pendengar atau pembaca setelah mendengar atau membaca sesuatu. Sebaliknya kalau ada orang berkata.(benda konkrit yang dirujuk). “Lincah sungguh gadis itu menari di atas pentas. Misalnya seseorang yang sedang membaca sebuah berita di akhbar tentang pembunuhan seorang kanak-kanak yang tidak berdosa dengan kejam.”Timbul rasa kasihan kepada para pembaca setelah membaca berita tersebut. Dengan kata lain. kerana kata nikmat dan khasiat menimulkan rasa sosiasi dan perasaan positif.Jenis-jenis makna terdiri daripada makna denotative. Kata (sama dalam bentuk bunyi atau tulisan) konsep atau makna (bentuk abstrak yang tercipta dalam fikiran) dan rujukan.konotatif dan konseptual. Jenis makna dapat dibezakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandangan.Contoh ayatnya “ Seorang kanak-kanak berumur 8 tahun telah diperkosa dan dibakar lalu mayatnya dihumban ke dalam sungai. proses atau 11 .” pendengar akan mengatakan “Hebat sekali budak itu” kata rajin dan pandai mempunyai makna afektif yang berhubungan dengan kata sifat yang positif. Semantik juga boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. 1. KESIMPULAN Bidang semantik mempunyai pelbagai cabang .BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Contohnya.’Teh nikmat berkhasiat’. 6. Konsep dan makna sesuatu kata dapat dianalisis dengan berdasarkan tiga komponen.

JUMLAH PERKATAAN 2416 12 . matlamat utama adalah untuk menyampaikan mesej iaitu maksud atau makna yang ingin disampaikan oleh penutur. Dalam penggunaan bahasa. Bidang semantik dapat memberi kefahaman kepada kita bahawa secara sedar atau pun tidak kita sebenarnya sentiasa mengujarkan atau memperlihatkan tingkahlaku dan komunikasi yang mempunyai pelbagai makna yang tersurat dan tersirat.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 benda.

4. UPSI. 3. Pahang: PTS Profesionall Publishing Sdn. 2. Selangor: Oxford fajar Sdn. Bhd. 6. http://www.com/bahasan-bahasa/makna/ 8. Abdullah Yusof.wordpress. Perak. Modul BML 3083. (2009) . Bhd. 5. Siti Hajar Abdul Aziz( 2009 ) Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu II. Siti Hajar Abdul Aziz (2008) Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu I. Semantik dan Pragmatik bahasa Melayu Guru Kuala Lumpur: Icon Regian Sdn. 7.ialf.edu/bipa/april2010/MaknaDenotatifdanKonotatif. Linguistik am : Siri Pengajaran dan Pembelajaran bahasa Melayu. Selangor: Oxford Fajar Sd. Kamus Dewan Edisi Empat (2005).BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 RUJUKAN 1. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.pdf 13 . Abdullah Hassan (2005). http://endonesa. Bhd.

sintaksis. frasa atau ayat yang tidak pasti maknanya. Menurut Abdullah Yusof. makna tatabahasa. ayat yang taksa perlulah dielakkan supaya tidak mengelirukan pembaca kerana ayat ini tidak menyampaikan maksud yang lengkap kepada pendengar ataupun pembaca seperti contoh ayat. Ini adalah kerana bidang-bidang tersebut terlibat dalam proses penghasilan kamus. Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan. Fungsi kamus seterusnya ialah memberi maklumat tentang istilah kepada pengguna seperti ejaan. Dalam bahasa Melayu Tinggi. contohnya Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeri-Melayu. Selain itu kamus juga berperanan sebagai panduan sebutan asal sesuatu perkataan dan ada contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan. Salam buat cikgu Zainal. ketaksaan bermaksud kata. tetapi juga merupakan suatu bidang yang memerlukan pemahaman tentang bidang ilmu lain seperti semantik. Tidak dinafikan peranan leksikografi dalam menjelaskan makna perkataan dapat difahami melalui maksud perkataan kamus itu sendiri iaitu sebagai buku rujukan yang menerangkan makna katakata. MelayuInggeris) dan kamus aneka bahasa mengandungi sekurangkurangnya tiga bahasa seperti Kamus Melayu -Cina-Inggeris.Ketaksaan atau ambiguiti berpunca daripada ayat yang mempunyai lebih daripada satu makna. fonologi dan morfologi. Terdapat beberapa kategori kamus iaitu kamus ekabahasa. “Buku cerita baru. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 12 General Forum : Forum 5 Posted On : 06 Nov 2012 12:59:47 PM Subject : Re : Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. Kamus dwibahasa pula ialah kamus yang menggunakan dua bahasa. dwibahasa dan kamus aneka bahasa.Sedikit perkongsian daripada saya. penggunaan kata dan lain-lain srta sebagai rujukan utama dalam mencari makna perkataan. Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari (2009).. etimologi. Jelaslah bahawa fungsi bidang leksikografi sungguh luas dan dapat memberi penjelasan dan pengertian yang berguna tentang makna perkataan kepada pengguna. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. Salam sejahtera cikgu Noraizah. pembaca meneka makna ayat tersebut mengikut kefahaman mereka. Topic : Dengan menggunakan contoh-contoh.Para pembaca akan mentafsirkan kepada dua maksud yang berlainan 14 . d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :5 Views : 23 General Forum : Forum 2 Posted On : 04 Nov 2012 11:59:52 AM Subject : Re : Dengan menggunakan contoh-contoh. sebutan.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Self post(s) |< << >> >| Author Message Page 1/4 Topic : Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. taksa ialah ayat yang tidak pasti maknanya. Dalam situasi menerima sesuatu ayat yang taksa. Kamus ekabahasa ialah kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja seperti Kamus Dewan. namun mungkin ayat itu memberi makna yang lain daripada maksud yang sebenarnya. Menurut Darwis Harahap (1994) pula. Bidang leksikografi bukan sahaja menghasilkan kerja-kerja perkamusan . berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna.

BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 iaitu: Buku cerita itu baru diterbitkan. Selain itu.Di sini saya juga ingin membat sedikit penambahan idea. Contohnya. perumpamaan. Guru akan meminta murid membaca ayat yang ditulis bagi mengesan peribahasa yang sesuai dengan ayat tersebut. bidalan. murid-murid diberikan ayat 15 . Guru perlu menayangkan contoh-contoh peribahasa melalui skrin dan lakukan soaljawab. perbilangan. Topic : Forum 3 : Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa. pihak guru boleh memainkan peranan penting dalam menpertingkatkan penggunakan peribahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru perlu menggunakan peribahasa yang biasa diucapkan dalam perbualan seharian sepanjang pengajaran dan pembelajaran agar menjadi suatu kelaziman dalam kehidupan murid-murid. Guru boleh meminta murid untuk bercerita secara ringkas mengenai kisah yang dikehendaki. mereka bersedia mengemukakan jawapan mereka. Buku itu memuatkan cerita baru Topic : Forum 3 d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 18 General Forum : Forum 3 Posted On : 04 Nov 2012 11:48:20 AM Subject : Re : Forum 3 Salam 1 Malaysia.Sebenarnya. Berikan cadangan anda Salam cikgu Zauyah Sedikit penambahan daripada saya.Guru boleh menggunakan kemahiran bercerita untuk mengaitkan dengan peribahasa yang sesuai. murid dikehendaki bercerita mengenai satu kisah yang sukar dilupakan. bidalan. perumpamaan. teknik pengajaran yang boleh dijalankan untuk meningkatkan penguasaan di sekolah adalah dengan teknik kuiz. Guru akan memfokuskan pada unsur-unsur peribahasa yang ada atau hampir-hampir dan guru akan mencatat ayat tersebut. Selain itu. Berikan cadangan anda dala d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 17 General Forum : Forum 3 Posted On : 04 Nov 2012 11:32:40 AM Subject : Re : Forum 3 : Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa. perbilangan. Dengan mengguna gambar murid-murid lebih berminat dan mudah memahami maksud peribahasa tanpa perlu menghafal ayat yang panjang. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah. Pengajaran secara berkumpulan juga perlu diterapkan untuk menilai pemahaman murid.Melalui program KSSR Didik Hibur. Guru juga perlu mewajibkan setiap murid menggunakan sekurang-kurang satu peribahasa dalam setiap penulisan atau karangan yang dihasilkan oleh murid sebagai usaha agar murid berminat dan dapat mempertingkatkan penggunaan peribahasa dalam pembelajaran di sekolah dan digunakan kehidupan mereka. Teknik pengajaran berbentuk parallel juga adalah penting untuk meningkatkan mutu penggunaan peribahasa di peringkat sekolah rendah.guru boleh menyelitkan nyanyian yang mengandungi unsure-unsur peribahasa kepada murid-murid kecil ini kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Para guru boleh memberikan soalan -soalan berkaitan peribahasa untuk dibincangkan bersama ahli kumpulan. Galakkan murid-murid menggunakan peribahasa dalam perbualan seharian.Saya turut bersependapat dengan cikgu. latih tubi dan permainan. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah. Sebagai contoh. Guru boleh menggunakan pelbagai bahan yang menggabungkan perkataan dan lukisan yang menggambarkan maksud sesuatu peribahasa. Apabila kesemua ahli bersetuju dengan jawapan yang sesuai.

Makna konteks juga dapat berkenaan dengan situasinya yakni tempat. tujuan. situasi atau suasana hati si pembicara/pendengar. objek pembicaraan dan lain-lain. Makna ini muncul sebagai akibat antara ujaran dan konteks. waktu.Jadi.Seterusnya kesilapan mentafsirkan makna ayat ekoran faktor ayat atau perkataan itu mengalami ketaksaan. Page 1/4 |< << >> >| Self post(s) |< << >> >| Author d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 8 Message Page 4/4 Topic : Dengan menggunakan contoh-contoh. Banyak faktor yang mempengaruhi konteks ini seperti konteks pembicara.berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna Salam sejahtera.kekaburan atau perkara yang tidak jelas yang berlaku pada perkataan. Kemudian. Topic : Forum 4 : Berdasarkan contoh-contoh. jelaskan pemahaman anda tentang makna kontekstual. ini menyebabkan proses pemahaman sesuatu perkara yang hendak disampaikan oleh penutur menjadi sukar difahami. Ketaksaan yang terdapat dalam sesuatu ayat juga tergolong sebagai 16 . Sedikit penambahan. guru juga boleh memaparkan contoh karangan menggunakan peribahasa dan muridmurid harus menulis karangan bermula dengan satu perenggan. lingkungan. Makna kontekstual ini berkaitan erat dengan hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan misalnya dalam ayat. Alias Mohd Yatimdan Mohd Ra’in Shaari (2009 ). frasa atau ayat yang tidak pasti maknanya.Maka dapatlah kita katakan di sini bahawa sesuatu perkataan tersebut akan membawa maksud yang berlainan bergantung pada ayat yang disebut seperti dalam penggolongan kata banyak makna. jelaskan pemahaman anda tentang makna kontekstual. murid-murid perlu membina ayat menggunakan peribahasa yang sama. Chaer mengungkapkan lagi bahawa makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam konteks. dua dan seterusnya. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :2 Views : 14 General Forum : Forum 4 Posted On : 04 Nov 2012 10:55:32 AM Subject : Re : Forum 4 : Berdasarkan contoh-contoh.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 contoh yang menggunakan peribahasa. Menurut Abdullah Yusof. ketaksaan bermaksud kata.Menurut dalam buku linguistik umum. frasa. waktu. Ketaksaan makna boleh didefinasikan sebagai sesuatu kekeliruan. kebahasaan. Selamat sejahtera cikgu Ah Moy.berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna General Forum : Forum 2 Posted On : 03 Nov 2012 10:54:23 PM Subject : Dengan menggunakan contoh-contoh. Selain itu. ayat dan wacana samada melalui bacaan ataupun ujaran. penggunaan leksem tersebut (1994:290).

. Ketidakpastian makna . Pertentangan pada makna item.Saya makan biskut. Banyak kekaburan yang terdapat pada batas-batas antara suatu konsep dengan konsep yang lain. menyatakan taksa ialah ayat yang tidak pasti maknanya. Biskut marie ialah nama sejenis biskut yang mempunyai pelbagai rasa dan 17 . Darwis Harahap (1994). Hal ini demikian bergantung pada intonasi ayat itu diucapkan oleh penutur. Contoh 2 : 1. Ayat 1 dan 2 di atas membawa maksud yang berbeza.Saya makan biskut marie di ruang tamu. 2. Selain itu. Ketaksaan leksibel hanya melibatkan kata-kata tertentu dalam sesebuah ayat. Kumbang-kumbang itu berterbangan mencari bunga.pengertian makna tidak jelas. Ayat ini menyatakan bahawa saya makan biskut Marie di ruang tamu. Contohnya perkataan kumbang dalam ayat di bawah ini: Contoh 1 .makna yang diberi terlibat dengan pernyataan atau yang mempunyai tafsiran yang berlainan. 2. secara umum sahaja. Hal ini berlaku apabila sesuatu kata mempunyai lebih daripada satu makna dan setiap makna menghasilkan pentafsiran yang berlainan dalam sesebuah ayat. 4.Lantaran alam kita tidak terbahagi kepada batas-batas yang jelas. Pendengar ayat ini akan membayangkan antara dua maksud penutur samada kumbang yang mewakili serangga atau kumbang yang membawa maksud jejaka. maknanya hampir sama tapi fungsinya dalam ayat berbeza.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 struktur makna berdasarkan teori semantik.makna item jelas kabur dan tidak jelas seperti dalam binaan ayat bahasa Inggeris. Hal ini demikian bergantung pada lagu bahasa atau intonasi ayat itu diucapkan.contoh angin dan bayu. 3.Marie di ruang tamu. Ayat yang dapat menghasilkan pelbagai maksud dikatakan ayat yang mempunyai unsur ketaksaan . Ketaksaan makna disebabkan oleh hubungan makna dengan alam.Sepotong ayat dapat menerbitkan beberapa maksud yang tertentu. Ini berlaku kerana sifat binaan bagi perkara-perkara yang dinyatakan itu dapat diberi lebih daripada satu tafsiran. Sepotong ayat dapat menerbitkan beberapa maksud yang tertentu. Kurang ketentuan pada makna item . kekaburan makna disebabkan oleh ketaksaan leksibel iaitu hormonim dan akibat polisemi. Terdapat empat jenis ketaksaan makna yang diberikan menurut Ruth (1991 ) iaitu : 1. Kekaburan rujukan . Ayat yang dapat menghasilkan pelbagai maksud dikatakan ayat yang mempunyai unsur ketaksaan (ambiguity).

bidalan. Cerita pertama mengisahkan saya makan biskut marie dan ayat yang kedua pula menyatakan Marie berada di ruang tamu. perbilangan. Berikan cadangan anda dalam d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :5 General Forum : Forum 3 Posted On : 23 Oct 2012 11:04:38 PM Subject : Re : Forum 3:Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa. Kesilapan mentafsirkan makna ayat ekoran faktor ayat mahupun perkataan itu mengalami ketaksaan menyebabkan proses pemahaman sesuatu perkara yang hendak disampaikan penulis atau penutur menjadi pelahan dan sulit. Kesimpulannya. bidalan. ayat dan juga wacana sama ada melalui bacaan mahupun ujaran. perumpamaan.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 sangat digemari. Jika dalam ucapan berlaku hentian selepas perkataan biskut.lakaran gambar dan penggunaan bahan maujud.Guru boleh mewujudkan kembali kegemilangan itu dengan penggunaan yang kerap bersama anak-anak didik mereka. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah.Pelbagai kaedah boleh digunakan antaranya kaedah hafalan.Selain itu mereka juga tidak akan rasa kekok untuk menggunakannya sebagai perbualan sesame arakan sebaya. ayat-ayat yang boleh menimbulkan kekeliruan. bidalan. perbilangan. maka ayat ini menghasilkan dua ayat yang berbeza ceritanya. pernyataan makna yang tidak jelas dan menimbulkan pelbagai tanggapan kepada pembaca menunjukkan bahawa ayat-ayat tersebut mempunyai ketaksaan makna.Idea sudah cukup menarik. Berikan cadangan anda dalam me Salam buat cikgu Susiah. frasa.penggunaan bahan ICT . Sesuatu kekeliruan. perbilangan. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah. kekaburan dan perkara yang tidak jelas yang berlaku pada perkataan.Maksud saya kita sebagai guru harus kerap menggunakan istilah peribahasa dalam berkomunikasi bersama murid. Topic : Forum 3:Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa. perbilangan. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah.Itulah yang berlaku di zaman lampau dimana peribahasa ini telah menjadi bahasa basahan kepada masyarakat pada waktu itu. Benar seperti pendapat dan pandangan cikgu itu. Berikan cadangan anda d 18 . bidalan. bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah. perumpamaan. Topic : Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa.Tapi kita jangan lupa guru sebagai role model perlu tunjukkan contoh terbaik. Sebaliknya.Guru adalah bahan bantu mengajar terbaik kepada muridmurid. Berikan cadangan anda dalam mempert d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 22 General Forum : Forum 3 Posted On : 23 Oct 2012 11:13:14 PM Subject : Re : Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa.Secara tidak langsung murid lebih mudah mengingat makna sesuatu peribahasa kerana pengulangan yang kerap dilakukan oleh guru mereka. perumpamaan. perumpamaan.latih tubi. kemudian disambungkan ujaran dengan ayat Marie di ruang tamu.

grafik. Wujudkan pelbagai bentuk pertandingan sama ada dalam atau luar bagi menarik minat di kalangan generasi masa kini. Benar sepertimana pendapat saudari.Memandangkan kepada scenario semasa sebagai seorang pendidik adalah berperanan penti ng dalam memastikan khazanah lama ini tidan berkubur.Dewasa ini peribahasa kian dilupakan sedangkan peribahasa adalah salah satu elemen penting dalam kemahiran berbahasa.Sebagaimana menurut kamus dewan edisi ketiga . Berdasarkan pernyataan tersebut. bincangkan ciri-ciri dan faktor-faktor yang menyebabkan pragmatik dapat meng Salam 1 Malaysia buat cikgu Noraizah.Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka ( 1965 ) peribahasa membawa maksud segala susuanan cakap yang pendek yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya luas dan benar tujuannya dipakainya sebutan-sebutan orang sebagai bandingan. semantik ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan dalam mencari makna yang sebenar.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Views : 34 Salam sejahtera buat cikgu Norhayati. teladan dan pengajaran. Berdasarkan pernyataan tersebut. Dalam pengajaran dan pembelajaran guru boleh menggunakan pelbagai sumber kombinasi audio.Gunakan pelbagai kemudahan ini seoptimum mungkin. Semantik hanya dapat menjelaskan makna secara luaran sahaja berbanding pragmatik di mana melalui bidang pragmatik penafsir dapat membuat telahan atau andaian yang tepat apabila berlaku satu interaksi sosial Oleh itu bidang semantik adalah mengkaji atau menghuraikan tentang makna manakala prgmatik pula 19 . bincangkan ciri-ciri dan faktor-faktor yang menyebabkan pragmatik dapat menghurai d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :4 Views : 24 General Forum : Forum 1 Posted On : 23 Oct 2012 10:27:56 PM Subject : Re : Semantik dapat menjelaskan makna di peringkat permukaan sahaja manakala pragmatik dapat menghuraikan makna dengan lebih lengkap dan berpada.Selain itu mereka mengangap peribahasa adalah milik generasi lampau Selain itu mereka menganggap peribahasa terlalu panjang dan mempunyai banyak makna.Janganlah jadikan peribahasa kita lapok dek hujan. dan video secara interaktif bagi merangsang tumpuan dan minat murid.lekang dek panas. Topic : Semantik dapat menjelaskan makna di peringkat permukaan sahaja manakala pragmatik dapat menghuraikan makna dengan lebih lengkap dan berpada. . Pendapat saudari sememangnya benar. bidang semantik lebih kepada pengkajian makna manakala pragmatik lebih menyentuh bidang kajian yang berhubungan dengan sesuatu yang dimaksudkan oleh penyampai . Sebagai kesimpulannya.Murid-generasi masa kini menganggap pelajaran peribahasa ini membosankan dan sukar dihafal. animasi.

berdasarkan pernyataan tersebut. dan apa fungsi ujaran itu. Kaswanti Purwo (1990: 16) merumuskan secara singkat “semantik bersifat bebas konteks (context independent). Perbedaan antara pragmatik dengan semantik iaitu Semantik mempelajari makna. iaitu untuk apa ujaran itu dilakukan. semantik ialah istilah yang merujuk kepada kajian makna. 2006: 79 ). Ia menitikberatkan kajian tentang makna dan penggunaan bahasa secara praktikal . 2001). perkataan. kepada siapa. sedangkan makna di dalam pragmatik ditentukan oleh konteks.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 memperjelaskan maksud makna dengan lebih lengkap kepada kita. frasa. makna sebenar dan makna konteks tentang alam persekitaran yang menyentuh kehidupan sosial dan alam fizikal. klausa dan ayat dalam bahasa manusia (Lyo Menurut Abdullah Hassan (1992: 1). iaitu siapa yang bercakap. Topic : Forum 1: semantik dapat menjelaskan makna di peringkat permukaan sahaja manakala pragmatik dapat menghuraikan makna dengan lebih lengkap dan berpadu. Eliss (1996) pula mentarifkan semantik sebagai penggunaan bahasa untuk membuat sesuatu. Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang mengcakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa dan juga masaalah dalam kajianpsaikologi. Berkaitan dengan perbezaan .bincangkan ciri-ciri dan faktor-faktor yang menyebabkan pragmatik dapat me d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 11 General Forum : Forum 1 Posted On : 23 Oct 2012 09:59:07 PM Subject : Forum 1: semantik dapat menjelaskan makna di peringkat permukaan sahaja manakala pragmatik dapat menghuraikan makna dengan lebih lengkap dan berpadu.bincangkan ciriciri dan faktor-faktor yang menyebabkan pragmatik dapat me Dalam bidang linguastik. bentuk gerak-geri bunyi bahasa (Hashim. Dengan kata lain semantik ialah kajian tentang makna linguistik bagi morfem. di mana. bagaimana. falsafah dan Antrapologi. Manakala mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga pula semantik ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna kata.Kalau semantik bertanya “Apa makna X? -. Semantik dan pragmatik merupakan gambaran akal dan rujukan bagi sebarang simbol yang boleh terdiri daripada pelbagai jenis seperti warna. semantik adalah bidang yang mengkaji makna atau erti bahasa (Nik Safiah Karim. Rujukan ialah proses memperoleh dan memberikan pengertian. iaitu makna kata sedangkan pragmatik mempelajari maksud ayat. bilamana.berdasarkan pernyataan tersebut.maka pragmatik bertanya “Apa yang anda maksudkan dengan X?” Makna di dalam semantik ditentukan oleh konteks. . ns. sedangkan pragmatik bersifat terikat konteks (context dependent)” |< << >> >| Page 4/4 20 . 1997).

tujuan. waktu.Maka dapatlah kita katakan di sini bahawa sesuatu perkataan tersebut akan membawa maksud yang berlainan bergantung pada ayat yang disebut. Ibu membelikan kek berbentuk hati sempena hari jadi nenek. waktu. Hati ibu terhiris bagai terkena sembilu. Sarwiji (2008:71) memaparkan bahawa makna kontekstual (contextual meaning. Sebagai contohnya saya mengambil perkataan. Topic : Forum 5 d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :4 Views : 17 General Forum : Forum 5 Posted On : 04 Nov 2012 12:04:48 AM Subject : Re : Forum 5 Salam buat cikgu Tusinah. Chaer mengungkapkan bahawa makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam konteks. situational meaning) muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan situasi pada waktu ujaran dipakai. ( salah satu organ dalam badan ) ) b. ( bentuk atau rupa ) Makna ini muncul sebagai akibat antara ujaran dan konteks. situasi atau suasana hati si pembicara/pendengar. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 20 Page 3/4 General Forum : Forum 4 Posted On : 04 Nov 2012 12:20:04 AM Subject : Berdasarkan contoh-contoh. objek pembicaraan dan lain-lain. Hati-hati sewaktu memandu.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Self post(s) |< << >> >| Author Message Topic : Berdasarkan contoh-contoh. ( Ingatan atau amaran supaya berwaspada ). kebahasaan. lingkungan. Beliau juga berpendapat bahawa makna kontekstual adalah makna kata yang sesuai dengan konteksnya (2008:72).Pak Abu meninggal kerana sakit barah hati.jelaskan pemahaan anda tentang makna kontekstual.jelaskan pemahaan anda tentang makna kontekstual. ‘hati’ dalam ayat-ayat di bawah: a. Makna konteks juga dapat berkenaan dengan situasinya yakni tempat. Banyak faktor yang mempengaruhi konteks ini seperti konteks pembicara. d. penggunaan leksem tersebut (1994:290). 21 . ( Perasaan) c. Makna kontekstual ini berkaitan erat dengan kolokasi iaitu hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan misalnya dalam ayat. Dalam buku linguistik umum.

malah bahasa-bahasa lain sejajar dengan matlamat negara menuju era negara maju di pentas antarabangsa. Kamus dapat menjadi pedoman kepada para pelajar untuk memastikan ejaan yang baku.2007: 667). khususnya leksikografi. sebenarnya 22 . Fabre yang menghasilkan kamus Melayu-Perancis pada 1875 dan B.bidang leksikografi amat perlu dalam menguruskan perniagaan. antaranya ialah berkaitan dengan keselarasan vokal dan kekecualiannya. Kamus didefinisikan sebagai buku yang mengandungi senarai kata dalam suatu bahasa yang dilengkapi dengan makna dan maklumat ringkas tentang tatabahasa bahasa tersebut (Salinah.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 Satu hujahan dan pandangan idea yang baik tentang topic perbincangan. ilmu mengenainya. Kesimpulannya. Topic : Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan.leksikologi – iaitu bidang pengajian tentang perkamusan. Manakala bidang perkamusan pula adalah perihal (yg berkaitan dengan) kamus (penyusunannya. Sistem ejaan merupakan salah satu maklumat penting yang memberitahu pengguna tentang bagaimana sesuatu kata dalam sesuatu bahasa itu ditulis dalam bahasa tersebut. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 19 General Forum : Forum 5 Posted On : 03 Nov 2012 11:41:32 PM Subject : Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan.. tetapi juga sebagai bahan rujukan ejaan yang betul.Sehubungan itu usaha penyelidikan leksikografi wajar dipertingkatkan kerana ia mampu menjadikan ilmu perkamusan sebagai sesuatu yang menarik untuk diterokai. dll. aspek ejaan kata-kata ambilan. 2000: 809). hubungan sosial dengan penduduk setempat. kemunculan kamus Melayu-Inggeris dan MelayuBelanda boleh dikaitkan dengan perkembangan pemerintahan dan pendidikan yang menggunakan bahasa penjajah. penjajahan dan sesuai dengan pembangunan arus pemodenan dunia global. dan ejaan kata terbitan.P Keasberry (Kamus Melayu Inggeris ) pada abad ke 19. Satu lagi kegiatan mempengaruhi perkembangan leksikografi Melayu ialah kegiatan Mubaligh Kristian seperti P. Salinah (2000:810) mengkategorikan bidang perkamusan kepada bidang 1-leksikografi – iaitu tugas penghasilan kamus 2. Menurut tokoh bahasa dan pakar perkamusan Melayu. Terdapat pelbagai aspek ejaan.Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan. Bidang perkamusan Melayu.) (KD.Hanya sedikit penambahan ayat daripada saya. Prof Datuk Dr Asmah Omar . dan disusun mengikut abjad (KD.Kamus bukan sahaja bahan rujukan yang semata-mata untuk merujuk sebutan. Kemunculan kamus juga penting bukan hanya kamus dwibahasa melibatkan bahasa inggeris. 2007: 667). semantik dan struktur bahasa yang betul.Ia juga amat berperanan dalam meningkatkan lagi kefahaman dan pengetahuan seseorang.Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan.

menurut Nor Azizah. Ia antara lain merangkumi identifikasi metabahasa (Nor Azizah. melibatkan (1) bahasa yang digunakan untuk memerikan kesemua butir leksikal bahasa objek yang dipilih sebagai entri (masukan) kamus. Kamus dwibahasa pula ialah kamus yang menggunakan dua bahasa. 2000: 810). usaha-usaha dalam bidang ini bermula dalam bentuk senarai kata. 1994) da lam (KD. membuat penyelarasan dan pembaikan sistem penyusunan serta pembaikan tatabahasa. Pada peringkat awal. (2) Cara bahasa ini (di atas)mempersembahkan maklumat linguistik dan luar linguistik bahasa objek. MelayuInggeris) dan kamus aneka bahasa mengandungi sekurangkurangnya tiga bahasa seperti Kamus Melayu -Cina-Inggeris. Seterusnya. (3) Konvensi leksikografi yang digunakan untuk mempersembahkan maklumat ini. persoalan metabahasa dalam kamus lebih merujuk kepada penggunaan dan gaya bahasa yang sesuai untuk digunakan dalam menyampaikan maksud/ makna/ definisi sesuatu istilah masukan dalam kamus. 2007:xxv). Usaha perkamusan tidak lagi sekadar mengumpul dan menyusun istilah dan makna. Salinah. 2000).Kesemua penambahbaikan ini lebih cenderung kepada mengungkapkan secara ilmiah setiap istilah dan sifatnya supaya dapat dijadikan sumber rujukan yang lengkap tentang istilah Melayu. Terdapat beberapa kategori kamus iaitu kamus ekabahasa. Kamus bahasa Melayu yang tertua dicatatkan merupakan sebuah senarai 482 istilah Melayu-Cina yang telah dikumpulkan sekitar tahun 1403 AD hingga 1511 AD(Blagden) dalam (Asmah. bahkan termasuk tugas memperbaiki dan memantapkan masukan-masukan kata pada edisi sebelumnya. Dalam tugas perkamusan yang pernah dilakukan. Metabahasa dalam perkamusan. Yang nyata. dwibahasa dan kamus aneka bahasa.Kaedah dan bahasa yang digunakan perlu sesuai kerana melalui keterangan yang disertakan kepada masukan akan memberi kefahaman kepada pengguna kamus. namun tidak bermakna ia telah mantap. Kamus ekabahasa ialah kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja seperti Kamus Dewan. Amnya. 1975: 337. proses pengumpulan kata akan dilakukan dengan tujuan untuk memelihara suatu bahasa daripada terhapus. Pada peringkat ini. pengumpul-pengumpul kata ini akan memberikan makna kepada kata-kata yang disenaraikan dengan 23 . Perkembangan kamus selari dengan perkembangan sesuatu bahasa. contohnya Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeri-Melayu. dan usaha mengumpulkan istilah bahasa itu mungkin tidak pernah tamat.Walaupun bidang perkamusan Melayu bukan sesuatu yang baharu. ‘perkataan lengkap dalam kerja perkamusan memang sesuatu yang tidak mudah dicapai kerana sifat kedinamikan bahasa itu sendiri’ (Noresah. terdapat kepelbagaian dalam ciri dan kaedah yang digunakan bagi menulis kamus. terutamanya aspek morfologi.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 telah bermula sejak zaman kerajaan Melayu Melaka.

Sememangnya ketaksaan berlaku apabila adanya unsur-unsur kekaburan dan makna yang tidak jelas di dalam sesuatu ayat. sehingga terhasilnya pelbagai bentuk kamus yang meliputi berbagai-bagai bidang. pendengar juga memainkan peranan yang penting agar apa yang hendak disampaikan dapat difahami dengan jelas. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bukan setakat penutur. Ini menunjukkan bahawa tanda baca dan intonasi memainkan peranaan yang penting dalam sesuatu penulisan dan pembacaan sesuatu ayat kerana ia penentu kepada maksud ayat tersebut. makna tatabahasa. bidang leksikografi telah mencapai kejayaan yang besar bukan sahaja dari segi banyaknya kamus yang diterbitkan. d049946 General Forum : Forum 2 Posted On : 03 Nov 2012 11:07:56 PM Subject : 24 . berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. frasa atau pun ayat. namun kelogikan ayat perlu dititikberatkan. aspek makna dalam ayat perlu diambil kira dan tidak harus diabaikan. etimologi. Ini bermakna akan berlaku kekeliruan kepada pembaca dalam memberi tafsiran terhadap ayat-ayat tersebut. Selain itu kamus juga berperanan sebagai panduan sebutan asal sesuatu perkataan dan ada contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. tetapi juga dari segi cara penyusunannya atas dasar ilmiah yang pada keseluruhannya sesuai dengan aliran utama leksikografi antarabangsa. Fungsi kamus seterusnya ialah memberi maklumat tentang istilah kepada pengguna seperti ejaan. Topic : Forum 2:Dengan menggunakan contoh-contoh. khasnya dalam memahami sesuatu konsep untuk tujuan keagamaan.Assalammualaikum. penggunaan kata dan lain-lain srta sebagai rujukan utama dalam mencari makna perkataan Di Malaysia.Seperti yang telah saudari jelaskan.Hal ini perlu kerana walaupun ayat tersebut menepati hukum tatabahasa dan nahunya. ketaksaan makna boleh berlaku pada perkataan. leksikografi telah mencapai suatu tahap yang tinggi.dalam proses membina ayat. sebutan. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 tujuan mempelajari makna kata-kata yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Topic : Forum 2 : Dengan menggunakan contoh-contoh.Kesimpulannya. Oleh itu penutur perlu menguasai aspek intonasi ketika menuturkan sesuatu ayat atau perkataan untuk mengelak berlakunya ketaksaan. .. Malah ia dapat mengelakkan daripada timbulnya salah tafsir (ketaksaan atau ambiguity). Peranan leksikografi dalam menjelaskan makna perkataan dapat difahami melalui maksud perkataan kamus itu sendiri iaitu sebagai buku rujukan yang menerangkan makna kata. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :2 Views : 21 General Forum : Forum 2 Posted On : 03 Nov 2012 11:16:19 PM Subject : Re : Forum 2:Dengan menggunakan contoh-contoh. Suatu ayat mungkin ditafsirkan kepada beberapa maksud tertentu bergantung kepada lagu bahasa atau intonasi ayat yang diucapkan.

|< << >> >| Page 3/4 Self post(s) |< << >> >| Author Topic : Forum 4 d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :2 Views : 17 Message Page 2/4 General Forum : Forum 4 Posted On : 04 Nov 2012 10:45:29 AM Subject : Re : Forum 4 Salam buat cikgu Tusinah Saya ingin berkongsi sedikit idea dengan saudari berkenaan topik yang dibincangkan. Setelah meneliti pandangan saudari Marsita tentang ketaksaan makna adalah difahami bahawa ketaksaan berlaku apabila adanya unsur-unsur kekaburan dan makna yang tidak jelas di dalam sesuatu ayat. orang yang hidup balik ke rumah) Mengikut pemahaman saya. ayat di atas boleh ditafsirkan kepada dua maksud yang berbeza sekiranya dibaca tanpa tekanan dan intonasi dalam ayat tersebut. . Orang mati. orang yang hidup pulang ke rumah masing-masing. Berbalik kepada contoh ayat yang saudara nyatakan dalam 1a iaitu:Orang mati hidup balik ( orang yang mati itu telah hidup semula ) 2. Maksud pertama.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :2 Views : 16 Re : Forum 2 : Dengan menggunakan contoh-contoh. berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. ketaksaan makna boleh berlaku pada perkataan. mempunyai hubungan atau kaitan langsung dalam sesuatu konteks tersebutKontekstual itu sendiri berasal dari kata konteks yang makna leksikalnya 25 . orang yang telah mati tetapi telah hidup semula. orang telah mati setelah dikebumukan. Kontektual berhubungan dengan penggunaan makna yang relevan. hidup balik( orang mati ditanam. Suatu ayat mungkin ditafsirkan kepada beberapa maksud tertentu bergantung kepada lagu bahasa atau intonasi ayat yang diucapkan. Makna kontekstual disebut juga makna struktural kerana proses dan satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur ketatabahasaan. Makna kontekstual muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dengan situasi. Assalamualaikum. Ini bermakna akan berlaku kekeliruan kepada pembaca dalam memberi tafsiran terhadap ayat-ayat tersebut.Seperti yang telah saudari jelaskan. Maksud kedua. frasa atau pun ayat.

sedangkan makna gramatikal adalah makna yang berbentuk dari penggabungan dari satusatu bahasa. Topic : Apakah hubungan semantik dan pragmatik dalam penghuraian makna. Kesimpulannya berdasarkan kepada apa yang saudari perkatakan itu dapatlah saya fahami bahawa makna kontekstual ini akan terhasil dari konteks penggunaannya. Topic : Forum 4: Berdasarkan contoh-contoh. jelaskan pemahaman anda tentang makna kontekstual d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 11 General Forum : Forum 4 Posted On : 04 Nov 2012 10:28:30 AM Subject : Re : Forum 4: Berdasarkan contoh-contoh. Makna kontekstual disebut juga makna struktural kerana proses dan satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur ketatabahasaan. Makna leksikal adalah makna unit semantik yang paling kecil . d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :1 Views : 5 General Forum : Apakah hubungan semantik dan pragmatik dalam penghuraian makna? Posted On : 04 Nov 2012 10:11:01 AM Subject : Apakah hubungan semantik dan pragmatik dalam penghuraian makna. Oleh itu. otak-otak . jelaskan pemahaman anda tentang makna kontekstual Salam sejahtera Penjelasan saudari memang tepat. Kata makna memberi erti ‘maksud’ atau erti dan bermacam-macam erti lagi.sejenis makanan kegemaran ramai - Saya suka makan otao-otak. semantik boleh juga didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang menentukan makna perkataan dan kombinasi perkatan. kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri. Selain itu. Kontekstual itu sendiri berasal dari kata konteks yang makna leksikalnya adalah bahagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendokong atau menambah kejelasan makna suatu kata. Salam 1 Malaysia Semantik adalah berasal daripada bahasa Yunani „sema‟ yang bererti tanda atau lambang.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 adalah bahagian kata. Semantik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna samada makna leksikal maupun makna gramatikal.Makna kontekstual juga muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan situasi. Oeh itu terdapat peraturan-peraturan semantik yang menentukan jenis 26 .Bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Contohnya : otak – sejenis organ dalam tubuh manusia - Otak berfungsi untuk berfikir dan membuat pertimbangan. Ini bermakna sesuatu perkataan sama yang digunakan dalam ayat yang berlainan atau mengikut konteks akan membawa maksud yang berbeza.

iaitu semasa interaksi atau perbualan. Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan. d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 34 General Forum : Forum 5 Posted On : 04 Nov 2012 09:42:04 AM Subject : Re : Forum 5: Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. Sebagai rumusan peraturan-peraturan semantik akan menentukan perkataan-perkataan yang boleh dipilih dalam sesuatu ayat supaya ia menggambarkan maksud yang sebenarnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Kajian pragmatik lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan semantik.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 perkataan yang boleh dikombinasikan secara bermakna dalam sesuatu ayat. hubungan antaranya dan hubungan antara peristiwa. usaha-usaha dalam bidang ini bermula dalam bentuk senarai kata. Pada peringkat ini. Pragmatik dapat menghuraikan makna berdasarkan konteks bagi pengintepretasian makna yang berbentuk abstrak yang memerlukan huraian yang lebih terperinci. Makna yang dikaji dalam semantik adalah makna yang bebas konteks sedangkan makna yang dikaji dalam pragmatik adalah makna yang terikat konteks (context dependent). Pragmatik boleh didefinisi sebagai peraturan-peraturan yang menentukan bagaimana bahasa diguna dalam konteks sosial. Melayu-Inggeris) dan kamus aneka bahasa mengandungi sekurang-kurangnya tiga bahasa seperti Kamus Melayu -Cina-Inggeris. dwibahasa dan kamus aneka bahasa. Kamus dwibahasa pula ialah kamus yang menggunakan dua bahasa. Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. iaitu bagaimana satu-satu bahasa itu digunakan dalam komunikasi (Parker. Seterusnya. contohnya Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeri-Melayu. pengumpul-pengumpul kata ini akan memberikan makna kepada kata-kata yang disenaraikan dengan tujuan mempelajari makna kata-kata yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Topic : Forum 5: Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. khasnya dalam memahami sesuatu konsep untuk tujuan keagamaan. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal. leksikografi telah mencapai suatu tahap yang tinggi. Berikan ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan. Ia melibatkan pengetahuan mengenai fungsi komunikasi dan konteks.Terdapat beberapa kategori kamus iaitu kamus ekabahasa. Pada peringkat awal. Salam buat cikgu Norhayati Sedikit penambahan untuk renungan bersama. 1986: 11). Pengetahuan peraturan-peraturan semantik tersebut memerlukan pengetahuan mengenai objek / orang. Kamus ekabahasa ialah kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja seperti Kamus Dewan. sehingga terhasilnya pelbagai bentuk kamus yang meliputi berbagai-bagai 27 . proses pengumpulan kata akan dilakukan dengan tujuan untuk memelihara suatu bahasa daripada terhapus.

Perkembangan kamus selari dengan perkembangan sesuatu bahasa.. 2007:xxv). Yang nyata. penggunaan kata dan lain-lain srta sebagai rujukan utama dalam mencari makna perkataan. makna tatabahasa. Terdapat beberapa kategori kamus iaitu kamus ekabahasa. dan usaha mengumpulkan istilah bahasa itu mungkin tidak pernah tamat. Di Malaysia. bidang leksikografi telah mencapai kejayaan yang besar bukan sahaja dari segi banyaknya kamus yang diterbitkan.Perkembangan canggih teknologi masa kini telah membantu bidang leksikografi dalam pengumpulan data yang tiada penghujungnya. Selain itu kamus juga berperanan sebagai panduan sebutan asal sesuatu perkataan dan ada contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Kamus ekabahasa ialah kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja seperti Kamus Dewan. Melayu-Inggeris) dan kamus aneka bahasa mengandungi sekurang-kurangnya tiga bahasa seperti Kamus Melayu -Cina-Inggeris. Fungsi kamus seterusnya ialah memberi maklumat tentang istilah kepada pengguna seperti ejaan. terutamanya aspek morfologi. ‘perkataan lengkap dalam kerja perkamusan memang sesuatu yang tidak mudah dicapai kerana sifat kedinamikan bahasa itu sendiri’ (Noresah. Topic : Forum 5 d049946 AMINAH BINTI MOHD AFANDI Replies :3 Views : 21 General Forum : Forum 5 Posted On : 04 Nov 2012 09:34:29 AM Subject : Re : Forum 5 Salam 1 Malaysia Hujahan cikgu Zarina memang benar. contohnya Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeri-Melayu. bahkan termasuk tugas memperbaiki dan memantapkan masukan-masukan kata pada edisi sebelumnya. membuat penyelarasan dan pembaikan sistem penyusunan serta pembaikan tatabahasa.Kesemua penambahbaikan ini lebih cenderung kepada mengungkapkan secara ilmiah setiap istilah dan sifatnya supaya dapat dijadikan sumber rujukan yang lengkap tentang istilah Melayu. Usaha perkamusan tidak lagi sekadar mengumpul dan menyusun istilah dan makna. etimologi. tetapi juga dari segi cara penyusunannya atas dasar ilmiah yang pada keseluruhannya sesuai dengan aliran utama leksikografi antarabangsa. sebutan.Sedikit penambahan daripada saya. Peranan leksikografi dalam menjelaskan makna perkataan dapat difahami melalui maksud perkataan kamus itu sendiri iaitu sebagai buku rujukan yang menerangkan makna kata. 1994) dalam (KD. |< << >> >| Page 2/4 28 . dwibahasa dan kamus aneka bahasa. Kamus dwibahasa pula ialah kamus yang menggunakan dua bahasa.BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 bidang.

BML 3083 /SEMANTIK DAN PRAGMATIK / AMINAH AFANDI / D 20111049946 2012 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful