DUMITRU ALMAS

POVESTI RI ISTORICE
PENTRU COPII Sl SCOLARI -SOIMI Al PATRIEI Sl PIONIERI-


■TTf

t
•■

>fe

li

i

I
A.
W

v
tp://ca rtilecopilarieimele.wordpress.com
L's

&*
;**
..\

ESPRE NIŞTE NUME FRUMOASE DIN PATRIA NOASTRĂ DRAGĂ
anei îi place mult sâ spună cuvinte şi nume frumoase. De pildă, îi place să-şi spuna numele ei întreg: Oana-Adriana. Dar mai ales am observat că-i strălucesc ochii, i se luminează şi i se rumenesc buzele cînd rosteşte cuvîntul „ţară" Ori, aşa cum am învăţat-o eu sâ spună: „Ţara mea se cheamă România". De asemenea, se bucură Oana cînd poate rosti corect nume ca: „Munţii Carpaţi" sau „Fluviul Dunărea" si chiar denumiri mai scurte, cum sînt: „Mureş", „Olt", „Bistriţa", „Siret", „Argeş", „Someş", „Prut". Eu îi spun că aşa se cheamă rîurile ţării şi ea se bu-cură şi se întrece chiar cu prietena ei Do-rina şi cu prietenul ei Andrei, în rostirea lor. învaţă şi nume de oraşe precum: „Craiova", „Bucureşti", „Cluj-Napoca". „Alba lulia", „laşi", „Galaţi", „Braşov", „Sibiu", „Su-ceava", „Constanţa", „Ploieşti" şi încă multe altele. Ba uneori chiar sc joacâ „de-a rîurile*' ori „de-a oraşele". Şi numai ce-i aud: „Eu sînt Argeş, tu Buzău, iar el Someş", sau: „El e PredeaL tu Sinaia, eu Tulcea'4 şi asa mai departe. Rostirea acestor nume le încîntă ure-chea, ie măguleşte mintea şi îi deprinde cu vorbirea frumoasă, dulce, românească. $i uite aşa, aproape fără să bage de seamă, mai mult din joacă, Oana, Andrei şi Dorina au învăţat cîte ceva din geografia ţării noas-tre. Dar ce, parcâ s-au mulţumit numai cu atît? Adică de ce să ştie numai ei multe nume frumoase şi numai ei să le spună co-rect? Au prins în jocul lor şi pe Mihai şi pe Sandu şi pe Mircea şi pe Anca. Actică toată grădiniţa. Ba, chiar au început să se în-treacă între dînşii: „Care spune mai bine, de pildâ Cluj-Napoca, ori Suceava. ori Piatra Neamţ, ori Oradea?" Sau alt joc: „Care ştie mai multe nume de rîuri? Care ştie mai multe nume de oraşe?" Unii o roagă chiar pe tovarăşa educatoare să-i ajute. Ei, ce ziceţi? Nu-i aşa că-i atrăgător şi interesant acest joc? Şi dacă jocul vă place. dragi copii, dacâ numele sînt frumoase, să ştiţi câ şi ţara aceasta care cuprinde aceşti munţi, aceste rîuri şi aceste oraşe şi care se cheamă România, este frumoasă. Ea este tara noastră; iar oamenii, adică părinţii şi bunicii voştri, au făcut-o bogată şi fru-moasă. — De ce se cheamă România? întreabâ Oana (Ştiţi, ea-i mereu cu întrebarea: „de ce? de ce?").

— Pentru că e locuită de noi, iar noi ne numim români. Deci ţara românilor e Româ-nia. E ţara noastră şi o iubim mult, mult de tot, pentru că aici ne-am născut, aici locuim împreună cu părinţii şi prietenii noştri, buni-cii şi strâbunicii nostri. O iubim pentru că aici se află casa şi grădiniţa noastră, ogoa-rele care ne dau pîinea şi uzinele care ne fac maşinile. Dar, după ce se saturâ de joacă Oana. Dorina şi Andrei îmi mai pun şi alte între-bări. De pildâ: „Cum trăiau oamenii mai demult?" Sau zic: „Noi cunoaştem pârinţii şi bunicii; dar cine au fost strămoşii şi strâ-moşii strămoşilor noştri?". Dorina chiar a rostit: „străstrămoşii". Şi parcă poţi să nu răspunzi la atîţia: „De ce?", „Cum?1*, „Cînd?", „Cine?" pe care ţi le pun ghiduşii aştia de copii? Nu poţi. Şi aşa m-am trezit că trebuie să le povestesc nişte întîmplâri vrednice de ştiut din istorie. Adică să le spun cîte ceva despre viaţa strămoşilor şi strâ-strâmoşilor noştri, trăitori mai demult, demult în România.
^ n

ORA DE LA FRUMUŞICA"

u gîndul de a-i ajuta pe micii mei prieteni preşcolari, începînd cu Dorina, Oana şi Andrei, să afle cîte ceva din cele ce au fost altădată, am intrat în Muzeul de istorie. Foarte multe lucruri am văzut noi acolo. Statui şi vase, arme şi costume, steaguri şi cărţi, chipuri de voievozi şi de oameni de seamă. Am văzut şi un fel de aşchii de cre-mene, ca nişte cuţitaşe. Am văzut şi topoare de piatră şi vase de lut ars: roşii, gri sau ne-gre, cu fel de fel de semne şi înflorituri în-crustate şi desenate pe ele. Am văzut statu-ete tot din lut ars, reprezentînd oameni sau animale. Apoi am văzut unelte şi arme din metal. Ba am văzut şi podoabe, ca de pildă brăţări, inele, agrafe $i salbe din metal, din argint şi chiar din aur. Toate aceste lucruri stăteau frumos aşezate, în vitrine, sub sticlă, cu etichete scrise citeţ, pe cartonaşe albe. Toţi le-au privit cu mare luare aminte. Şi iar m-au întrebat: „Unde-au fost găsite?" „Cine le-a făcut?" „De ce?" „Cînd?". Le-am spus: Au fost găsite în pămînt şi sînt vechi, de mii şi mii de ani. Sînt de atunci cînd oamenii trăiau cu totul într-alt fel de cum trăim noi azi. Adică locuiau în colibe ori în peşteri, abia învăţau să semene grîul şi să îmblînzească animalele şi păsă-rile: oaia, vaca şi calul, găina şi rata.Se hră-neau culegînd fructe din copaci, pescuind peşte din rîuri ori lacuri sau vînînd animale sălbatice: căprioare şi cerbi.iepuri şi porci sălbatici. La început se îmbrăcau în piei de

# *V

într-un loc din ţara noastră numit Frumuşica. să to-pească metalele şi să facă din ele unelte. de mare ajutor lea fost focul.animale. să ardă lutul ca să facă vase ori cărâmizi. ca omul cînd se odihneşte dus pe gînduri. după o zi de muncă. asemenea celor modelate de voi din plastilină. De aceea cei care au descoperit-o i-au zis „Hora de la Frumuşica". E fru-moasă. a adăugat Andrei. Ţine coatele pe genunchi. . care parcă joacă hora. „Hora" aceasta a făcut-o un meşter ori o meşteră? a vrut să ştie Oana. Ea arată cît erau de meşteri în modelarea lutului oamenii care trăiau foarte demult pe pămîntul României. — Şi se ţin cu braţele pe după gît. Uitaţivă acum la această strachină de lut. Vă place. Oana a văzut o statuetă din lut negru reprezentînd un omuleţ: îl vedeţi? am întrebat eu. să se încălzească atunci cînd era frig. Şi asta pentru că a fost găsită în pămînt. nu? Priviti la vasul acesta şi urmări-ţi-i rotocoalele desenate cu alb. sâ împletească si chiar să ţeasă stofe şi pînzeturi. Stă pe un scăunaş cu pa-tru picioruşe. iar capul şi-l sprijină în palme. a zis Oana. deşi n-a vrut să facă decît un suport pentru un vas. meşterul olar şi l-a închipuit ca un grup de cinci fete. într-un dulăpior de sticlă. De aceea cei care au descoperit statueta aceasta i-au zis: „Gînditorur. arme sau podoabe. roşcat? — Parcă-s nişte trupuri omeneşti. Acelor oameni trăitori foarte de demult. apoi au învătat să toarcă lîna şi ci-nepa. — Adevârat am explicat eu. nu-i aşa? Ei. dar ia priviţi voi aici: cu ce sea-mănă obiectul acesta de lut ars. Priveşte în depărtare. Abia-i de o palmă de înalt. l-au ajutat sâ-şi pregătească mai bine hrana. — Bunicule.

. aceste statuete? — Ba chiar că te întrebâm.Da-ci-a!. ^Sk . Am tăcut o clipă şi apoi am vorbit: — Dar de ce nu întrebaţi din ce neam erau bărbaţii şi femeile care au făurit aceste unelte. iar ţara lor se numea Dacia. se numeau daci.. Dacia s-a aflat aici. — Oamenii aceştia de demult. înaintea mea.— S-ar putea s-o fi modelat şi o meş-teră. Ei au fost strâmoşii noştri... vâzînd că Andrei se înghesuia să spună că numai un băiat putea face ceva intere-sant. adică o fată. copiii pă-şeau ţanţoşi. bunicule. Oricum desenele astea aşa de gingaşe. După ce am ieşit din muzeu. scandînd: — Da-ci-a!. pe locul unde este acum România noastrâ. o mînă de femeie le-a desenat. am căutat eu să-i ţin partea. aceste vase. foarte de demult. a zis Oana.

^g>UM L-A INFRINT TRAIAN PE DECEBAL ram tot in Muzeul de istorie şi ne-am oprit în faţa altei statui. . aşezată nu departe de cea a lui Decebal. Am întrebat-o pe Oana: — Ce zici tu despre această statuie? — Zic că-i a unui om voinic. împăratul romanilor. — E Traian.

ci şi fe-meile: aruncau asupra asaltatorilor nu nu-mai cu sâgeţi. să-l înfrîngă pe Decebal şi să subjuge Dacia. Aşa a murit unul din cei mai viteji con-ducâtori pe care i-aoavut strămoşii noştri. într-o bâtălie. ci şi cu pietre. de pildă. foarte multi soldati. Decebal şi dacii lui s-au bâtut vitejeşte şi pe cîmpul de luptă şi prin pâduri şi la asaltul cetăţilor. încît sanitarii nu mai aveau feşe pentru legat rănile. precum şi un războinic adevârat. lar Traian a alipit Dacia la imperiul sau. Traian a fost un foarte pri-ceput şi dîrz conducător de oşti. din rîndul ostaşilor romani au căzut atît de mulţi râniţi. înfingîndu-şi sabia în gît.. iar ar-mele lor mai bune. Imperiul roman. Dar ca să-l înfrîngă a trebuit sâ poarte douâ războaie cu dacii. Ca să nu cadă prizonier. în care s-a vărsat mult.— Adică. 12 rf & . întru apâ-rarea ei n-au luptat numai bărbaţii. Văzînd câ nu mai poate rezista. cînd romanii au asaltat cetatea Sarmizegetusa. — Da» Oana.. aprinse. Dar soldaţii lui Traian l-au ajuns din urmă. numite berbeci. El a venit cu mulţi. Aşa. Două războaie grele. Dacii s-au apârat cu nespusă în-dîrjire şi vitejie. Dovadă că. potrivnicul lui Decebal? şi-a amintit nepoţica moa din povestirea trocută. mîndrul Decebal şi-a luat singur zilele. cu apă cloco-tită şi chiar cu făclii de răşină. împăra-tul Traian şi-a dat cămaşa s-o taie în fîşii şi să facă bandaje pentru soldaţii răniti. Dar soldatii romani erau rnai numeroşi. Au surpat zidurile Sarmi-zegetusei cu nişte maşini de razboi. De-cebal a ieşit noaptea din cetate şi s-a retras în munţi. dacii. Văzînd aceasta. mult sînge.

Oana a zis. El a fost biruitor. cu Traian! a sărit Andrei.i £4 X' r r^^ ^ - I 91 K3C X&f . cu oarecare durere: — Eu ţin cu Decebal! — Ba eu. . :'- Fc OVESTEA PREAFRUMOASEI DOCHIA id ne-am întîlnit din nou şi i-am anunţat pe micuţii mei prieteni că vreau să mai înşir o mărgică pe firul istoriei.

s-au înffaţit şi ne-au zămislit pe noi. Dochia. s-a supărat foc. Şi-a luat cîţiva ostaşi credincioşi şt a pornit în urmărirea Dochiei. însoţeşte-le cu romani de ai tăi. „Nu. cînd eu l-am biruit pe fratete tâu Decebal şi am cucerit Dacia. în pămîntul sfînt al Daciei" Traian împăratul i-a ascultat povaţa. Fiind el îm. Şi timput vindecă toate rănile. Era aşa de tînărâ. cu iarbă deasâ şi flori multe albe.cît curaj ţi-ai apărat cetatea de la Sarmizege-tusa. cam nedumerită. tu cu care ţii? — Cu amîndoi.cu. eu acolo tot o biatâ roabă aş fi. aici. demult. Admir vitejia şi bunătatea ta. Vei trăi acolo în bogăţie şi mărire. „Multumesc. decît s-ajung roabă'*.— Tu bunicule. . acum nu mai scapi: te iau cu mine!". împărate! mai btne mor. în palatul meu cel cu pereţi auriţi si împc^ nU !m. Dacii s-au împăcat cu romanii. Ttalan a fost cel mai iscusit şi mai bun dintre îrnpâraţii Romei. A mers zile şi săptamini. . îrripărate. departe. urmaşii lor. care să aibă în firea lui dîrzenia şi vitejia noastrâ şi măreţia voastră. Eu însă de aici nu plec. „Dochia. Andrei. Dochta: ai sâ trăieşti în mare bogăţie!" — „Dacă-mi vrei binele. — Şi ne numim români! a sărit» mîndru. roşii şi albastre. Pentru că noi ne tragem din două neamuri: din daci şi din romani. — Dar a fost duşmanul lui Decebal. Dar eu la Roma nu pot merge". A găsit-o abia în vîrfui muntelui Ceahlău: păştea oile. copiii mei. lasă-mă în ţara mea. a zis Traian.£)e ce?" „Pen-tru că sînt sora lui Decebal. lar el şi-a curmat singur zileie ca să nu ajungă prizo-nierul tău. îm-păratul Traian a prins mare dragosţe pentru dînsa. — întocmai. Te răpesc!" $i a $i făcut semn ostaşilor s-o prindâ. în Dacia1'. Dar cînd a aflat că Dochia a luat o turmă de mioare. Dar vreau sâ vă spun şi o poveste care arată ce s-a întîmplat după cu-cerirea Daciei. — „Neînduplecato! Te iau cu de-a sila. Şi apoi sîni multe fete dace mai frurnoase ca mine. atunci cînd a văzut-o.a. a zis Dochia. iar războiui s-a sfîrşit. mi-a cerut Oana ajutor. . vreau să vii cu mine laRom. de viteazâ şi de frumoasâ încît. l-a zis: „Te-ann văzut. s-a făcut păstoriţă şi a urcat în munţi.ai cu lucruri scumpe. să se zămisiească un nou popor. adevărat. ca o podoabă în carul de triumf. Dar aceasta s-a întîmplat demutt. peste dealuri şi văi. Acum. a vrut ca măcar sora lui Decebal să-i fie. Oricît de frumos ar fi palatui tău. ca fratele meu Decebal. voiesc să mă îngrop aici. — Da. „îţi vreau binele. pe un piai înclinat către soare. dacă vrei. Ascultaţi? — Da! se grăbiră toţi cu raspunsul.: pârat mare şi puternic. între ei s-au războit grozav. — Cică Decebal avea o sorâ numitâ Dochia.

Cînc şi-a venit ?n fire. sînt legaţi de ţara lor ca rttunţii şi stincile lor. lar pe muntele Ceahlâu se vede şi azi c stîncă înaltă.Speriatâ. s-au prefâcut în stînci înfipte în piatra muntelui. Si. românii zic acelor stînc „Baba Dochia cu turma ei de mioare". bârbaîi si femei. Dochia cea preafrumoasă. în ţara mea!". dacii. Traian s-a întors la Roma. zicjnd aşa. Dochia a ridicat mîinile spre cer şi a şoptit: „Stană de piatră mă fac şi rămrn aieî. . ca nişte brumării. Din strâbuni. Nu pot decît sâ ascult sfaîui Dochîei şi să aduc aici cît mai mulţi romani'. raspîndite pe pajişte. Traian a încremenit şi el de uimire. ca o păstoriţă. cît ai clipi din ochi. in adevăr. iar în jur cîte zeci de stînci răsfirate pe plai. cu toate mioarele e. a zis: „N-am^ce face.

.

Pe această Columnă. Adică era mare meşter la zidirea caselor. A sculptat-o. Era aşa de istovit încît nu mai putea merge. co-pii. pe Apollodor din Damasc. împăratul Traian l-a pus sa facâ un lucru foarte important. furioase. a sculp-tat. El era arhitect şi sculptor. vreau sa va spun ceva despre un prieten al dacilor. l-au urcat pe uscat. pe un tăp-şan cu iarbă şi. Cînd lucra la pod. cu mare greu-tate a ajuns la mal. Şi cum să nu-i admire şi să nu-i iubească. ce dovedeşte asta? — Că dacii erau oameni buni. După cucerirea Daciei. pe Traian şi sute de chipuri de daci şi de romani. Totodată ştia să sculpteze şi statui mârete. îi zicem Apollodor din Damasc. drept cea mai frumoasă femeie de pe Co-lumnă. Traian a porun-cit lui Apollodor să înalţe un monument. Doi copii daci. Acest monument se nu-meşte Columna Traiană şi se află şi azi în oraşul ROma. aflaţi pe aproape. au răsturnat barca în care sta arhitectul cînd supraveghea construirea podului. i-au dat straie uscate şi l-au îngrijit pînâ s-a înzdrăvenit Ştiţi voi. credem. cînd s-a luptat cu Dece-bal. ll chema Apollodor şi pentru că se născuse în oraşul Damasc. înotînd prin valuri. Ca de pildă statuia lui Traian sau Decebal. dar şi foarte greu: un pod peste Dunăre. stră-moşii noştri. cu toată lu-mea. Pe acest pod. dacă i-a văzut cît de pretioase însuşiri au? Se spune că Apollodor din Damasc avea şi un motiv deosebit să-i îndrăgească pe copiii daci.^N PRIETEN AL DACILOR: APOLLODOR DIN DAMASC gn mei. pe care să sculpteze întîmplări din războiul ro-manilor cu dacii. în locul numit Porţile de Fier. Pe ele se vede şi vitejia romanilor şi eroismui aaciior care-şi apârau ţara. valurile Dunării. vestindu-şi mamele. în nepotolita luptâ. pe Decebal. 16 . acestea l-au dus într-o casă. în marmură albă. Pe dînsul. Traian a trecut oştirile lui peste Dunăre. a palatelor şi a podurilor. — Aşa: buni şi omenoşi. Dar ştiţi voi de ce Apollodor i-a sculptat cu atîta grijă şi talent pe strămoşii noştri daci? Pentru că i-a admirat şi chiar i-a iubit. şi pe Dochia.

.

şi i-a poftit la pace: să stea fiecare în ţara lui şi să se ajute la nevoie. Cădeau luptătorii. iar Gelu \ conducea cu multă pricepere. să ajungă în cetatea Dăbîca. dragii mei. S-au apucat şi au arat iar pămîntul şi l-au semănat. Voievodatul lui se întindea pe valea rîului Someş. Aici trăia liniştit. la vreme. căci Gelu pierduse mult sînge şi îi secaseră puterile. Să se apere acolo. ca holdele sub ascuţişul coaselor. multe sute de ani. răpunînd pe mulţi dintre potrivnici. emult. au alungat pe acei nâvălitor. era foarte mult de muncâ. cu sfetnicii şi oştenii să. Vecinii îi spuneau Gelu Românul. cu viaţa lor. să-l arunce în ea şi să-l acopere cu pămînt. Ca să nu încapă în mîna biruitoru-lui. căci. S-a pregătit straş-nic şi a năvălit iară în ţara românilor. Dimpotrivă: şi-a smuls săgeata din piept.. vâ rog sâ mă credeţi. adică tara lui.SSlTEAZUL GELU ROMÂNUL luptă. a pus-o pe coarda arcului şi a tras asupra lui Tuhutum. cu mulţi luptători. Era nevoie de asemenea ajutor. Gelu a rugat calul să sape. ţara fusese prădată şi pîrjolită cu foc de o samă de popoare venite din pustietăţi. Ds ce? Apoi pentru că. în par-tea ţării noastre care se numeşte Transilva-nia. De aceea. Gelu s-a bătut straşnic. cu grîu bun. De aceea ro-mânii îl iubeau ca pe un frate mai mare şi ca pe un părinte. de o parte şi de alta.. In locul celor arse de năvâlitor. Era înalt. pe cărări numai de el ştiute. aflînd vecinii că voievodatul sau ţara lui Gelu Românul ajunsese a fi bogatâ în roade. să-l prindă cu dinţii. libertatea ţării. Şi toţi îl ajutau să gospo-dărească bine voievodatul. împreună cu soţia şi copiii. L-a lovit. au venit asupra ei cu armele s-o cuprindâ. trăia un voievod vestit. a căzut de pe cal. demult de tot. Se numea Gelu. a dat pinteni calului şi a gonit cu mare repeziciune să se adăpostească în cetatea lui. Gelu Românul voia ca. Dar i-a ieşit în cale Tuhutum. la adâpostul zidurilor. voinic şi frumos. simţea că moare. Dar mai mulţi au că-zut dintre români. II ustura rana. cu copita. Gelu. dar nu se văita. Rânit. iscînd crunt război. dar nu prea adînc. spătos. Au sădit pomi cu roadă dulce. să-f răpunâ cu propria lui săgeată. cu un pîlc mare de luptători. cu românii lui. o groapă. Dar Tuhutum nu se împăca defel cu gîndul înfrîngerii. Urmăritorii au tras cu arcurile după dînsul. O săgeată s-a întipt in trupul lui Gelu. Vedeţi şi voi că Gelu Românul a fost dintre acei viteji care au plâtit. Rămas aproape singur. Dar. se cu-vine să-i cinstim fapta şi numele. Ci văzîn-du-se copleşit de mulţimea lor. ca buni ve-cini şi prieteni. îi conducea un general de-al . Au construit iar case 31 cetaţi. Cetatea de piatră unde sta Gelu se înălţa pe malul Someşului.

Om straşnic..v.■ I m . războinic iscusit şi viteaz mare acest Tuhutum.. fm* \ . pe nume Tuhutum. Sa aliat şi cu voievodul Menumorut.. în \\ . Ajutat de ai săi.-^■' u ENUMORUT CEL ÎNŢELEPT . "£** / -W - •** 1 m ■' I e. De multe ori i-a biruit. dar la-com de bogăţiU cum rar se vede.lor. Geiu s-a apârat cu mult curaj şi îndîrjire împotriva năvâlitorilor. care avea ţara pe Crişuri.. . .

Dar era un bărbat înţelept şi doritor de pace şi prietenie. Dar. mărite rege şi părinte al meu. cu aur chiar. îţi porunceşte să te supui şi să ne dai nouă ţara ta ( s-o stă-pînim". „Atunci. pentru o vreme îndelungată. Şi-I iubeau mai ales pentru înţelep-ciunea şi bunătatea lui. a răspuns Zol-tan. Zoltan i-a grăit cu trufie: „Regele. dar din tara mea românească nu-i dau nici o palmă de pâmînt! Să fim înţeleşi. A plîns mult. înrudin-du-ne.Ba am. dar nu cred că-i bine.Ca şi Gelu Românul şi el a întărit. tatăl meu. fiica lui. pămînt şi lemn cetatea numită Biharia. Zoltan s-a întristat. Prieteni. dar dacă nu ţi-o dă de soţie. cu gînd de împăcare şi i-a cerut fiica de soţie. tatăl tău. Aşa s-a dus Zoltan iar la Menumorut. pe Menumorut îl iubeau toţi românii. întîi regele a poruncit. dragii mei co-piit că Oana şi prietenii ei au vrut sâ ştie ceva mai mult despre voievodul Menumorut. Şi. .ă spun şi vouă. Regele s-a răstit la el. a spus vorba răspicată a voievodului român. ce a zis Menumorut? „Văd că sfada şi războiul cu vecinii nu se mai curmă. Mă duc s-o cer de soţie. regele i-a zis: „Du-te. cu turme de vite. încă şi mai furios: „N-ai curaj să te baţi cu românul?" . ce vrei să fa-cem?" s-a mai domolit regele. conducător al voievodatului de pe valea Crişurilor sau Crişana. a ta să fie ruşi-nea". spune regelui. Lîngă dînsul se afla fiul Vlad şi fiica Zamfira. în tainâ. Dar auzind că Gelu Românul a fost ucis în luptă. cu blîndeţe. văzînd şo-văiala feciorului. la asemenea aspră poruncâ. Voievodul Menumorut s-a uitat la dînsul şi i-a grăit. De atunci poate cîntă doina tristă. a voievoda-tului dintre Crişuri. O bună bucatâ de vreme Menumorut a oprit pe acei neprieteni la hotar. cu dragă inimă. ce să facă Zoltan? S-a Jntors în ţara sa. la tatăl său. Voievodul român stia că plăteşte foarte scump această împâcare. numit Zoltan. Căci prin căsă-toria dintre Zamfira şi Zottan s-a închegat prietenia şi pacea între vecini. bucuros. Şi deşi Zamfira. în adevăr. „Am văzut câ voievodul Menumorut are o fată isteaţă şi foarte fru-moasă. regele. Bogaţia roadelor. să-i cucereascâ tara. prin luptă! Arde şi pîrjoleşte totull". în afară de roadele pămîntului. dar l-a primit sot pe Zoltan. cu toatâ sfiala. Crişana. nicidecum!" Văzînd şi auzind dîrzenia din vorba lui Menumorut. că sînt gata să-l ajut cu pîine. cînd regele vecin l-a trimis pe un fiu al lui.. dar şî cu hotărîre: „Zoltan. unde se adă-postea cu familia şi vitejii săi. dar mai cu seamă strălucirea aurului ispi-teau pe multi şi le aţîţa pofta de cucerire. ca pe un vecin bun şi înţelept. Menumorut l-a întîmpinat la hotar. furios: „Smulge-i ţara. dorşa soţ pe Mihai. în Ţara Crişurilor se gă-sea şi mult argint şi aur. Ca şi Gelu. cu ziduri de piatră. Auzind. la să cerc eu a merge pe calea împăcării". S-a jertfit pentru libertatea şi pacea ţării. S-a vărsat prea mult sînge între noi". supuşi. şi cu spada şi cu vorba bună. s-a supus voinţei părinteşti. o să fie pace trainică între noi" Gîndind mai bine.

izvodită de Mihai care ar fi dorit mult să fie soţul Zamfirei:„Crişule. . / D-ai fi vorbitoare. / Eu te-aş întreba: / N-ai văzut cîndva / Dalbă de nevastă / De prin ţara noastră?". / Apă mergătoare. Crişule...

.

Pentru câ avea mult mai puţini oşteni şi mai slab armaţi. b-*— mm^m. a ars casele. Câ doar codrul e frate cu românul şi-l apără. Şi. cu grijă. din bîr-logul lui!" Chipurile îl făcea urs. să-şi apere ţara. adică îndă-rătnic şi netemător poruncilor lui. a surpat vadurile şi podu- EROUL DE LA POSADA rile. i-a cerut să se supuna. "•f*^*^ <« fci lyPASARAB VOIEVOD. Se numea Basarab. a şi pregătit oaste mare. cu coifuri lucitoare.7a > ••:. cu spade ascuţite. Voievodul a poruncit ostaşilor lui să se urce pe munţi. înfometîndu-l şi obosindu-l cu drum greu şi lung". . bun orînduitor şi viteaz. Apoi s-a retras. că abia încăpeau zece-doisprezece călăreţi alături. cu dragă inimă. dar supus. S-a retras în munţi şi în codri. ca şi Menumorut: „Vecin bun şi prieten da. ce şi-a zis? Ja sâ-l slâbesc eu pe dusman. nu!". regele Carol Robert a strigat. cu arcuri tari şi săgeţi cu vîrf de oţel. cînd românii abia îşi înfiripau o ţară. cu război maremare. a otrăvit fîntînile. cu oşteni îmbrăcaţi în zale de fier. mulţi do-reau să le fure pămîntul şi să-i înrobească. Acelui loc i-a zis Posada. Şl ştiţi ce a fâcut? A pîrjolit hoiriele în calea duşmanului. numit Carol Robert. la o strîmtoare cu pereţii foarte înalţi şi aşa de îngustă. Văzînd primejdia. voievod de la Curtea de Argeş. Cind un rege vecin. cu suliţi lungi. demult. cu cai graşi şi focoşi. din calea vitezei şi numeroa-sei oştiri a lui Carol Robert. demult. Basarab a zis. Le-a pregătit bine şi a venit asupra ro-mânilor. cu trufie: „Am să scot de barbă pe acest urs. Basarab voievod a strîns si el oamenii săi. Auzind vorba asta.. Dar iată că s-a ridicat un alt voievod în-drăzneţ şi chibzuit. ^Ctunci. Acolo l-a asteptat.

Carol Robert a înaintat semeţ şi încrezător că nimeni nu-l poate birui. din munte. Ca-rol Robert însuşi n-ar mai fi scâpat de acolo. Cum să urce pe stînca dreaptă ca un perete şi înaltă pînă la cer? Nici în lă-turi nu puteau fugi. Suliţele îi stră-pungeau. Le-am mulţumit şi am pus povestirii chiar acest titlu. ca un potop: stînci. N-aveau cum să se apere. suliţi şi săgeţi. Dar dacâ acea foarte însemnată biruinţâ de la Posada. Stîncile îi striveau. Şi toate. cum ai lovi cu ciocane uriaşe în nişte tingiri cît toate zilele de mari. mulţi cavaleri înzâuati în zale de fier au pierit. ca pe un urs în culcuşul lui. eroul de la Po-sada". de sus. precum zisese. Astfel re-gele cel trufaş abia a scăpat cu fuga. românii au cîştigat-o sub po-vata şi cu lupta lui Basarab. Judecînd după îmbrăcăminte. c-ar fi bine să-i mai spunem noi acestui voievod român? Micii mei prieteni s-au gîndit un minut. ro-mânii l-au luat pe acela prizonier. Sâgeţile îi râneau. Oana. butuci. din piscuri. au început sâ cadă. Dar iată câ. din vîrfuri de brazi. Butucii şi bolovanii îi turteau. şi să pîndească apropierea duşmanului. în strîmtoarea de la Posada. potopindu-i. cum credeti voi. Dorina şi Andrei. Aşa a vîrît oastea în strîmtoarea de la Posada. iar tara voievodului Basarab a rămas liberă. Foarte dornic să-l prindă pe Basarab. Armurile sunau. Părea că toti munţii se prăbuşesc asupra lor. Aşa. tocmai cînd nici gîndea. dacă nu schimba straiele cu un sluji-tor al său. Nici înapoi nu se mai puteau întoarce. s-au sfătuit între dînşii şi mi-au spus: — „Basarab voievod. în capul mîndrilor oşteni ai lui Carol Robert. bolovani.deasupra acelei strîmtori. .

.I »V ••> m i.x .

cerbi. un neam de oameni care trăiau nu-mai din războaie şi din ceea ce luau de la alţii. lar să-geţile repezite din arcurile lor (îşneau. mai curioasă a şi întrebat: — Cum îl chema şi ce isprăvi a făcut acel voievod? — Tocmai asta voiesc a vă spune: îl chema Dragoş. de pe valea rîuriior Si-ret şi Prut. cu coarne ţepoase. ca gîndul. CEL MÎNDRU CA SOARELE im. din pricină că-i je-fuiau şi-i ucideau tătarii Aceştia erau. Era bun gospodar şi cîrmuitor dibaci. şi trăia în acea parte din România care se numeşte Maramureş. după ce aţi auzit povestiri cu vreo trei voievozi:Gelu Ro-mânul de pe Someş. Dragoş a trecut munţii. românii de la râsă-rit de muntii Carpati. urşi. din blană de oaie. la rasarit. îi plăcea tare mult să vîneze zimbri. iar de apărat se apărau cu scuturi rotunde. Cu vitejii lui din Maramureş. Năvăleau pe cai iuti ca vînţul.■ :. iar Dorina. dragii mei. din Ţara Românească. ci> . fl ^^v RAGOŞ. căprioare. mai mare ca un taur. Povestea spune că. Pe cap purtau căciuli mari. Se ştia că nu-i întrecea nimeni la căiă-rie. Loveau cu nişte sâbii curbate numite iatagane. din fier. sufereau mult. Conducătorul tătarilor se numea han sau han-tătar. ce aţi zice dacă v-aş povesti şi de un al patrulea voievod? Vreţi sauziţi? — Vrem! Vrem! au strigat Oana şi An-drei. şi nimereau drept în ţintă. în calea lui Dragoş si a vitejilor săi. ca să-i ajute în lupta cu tâtarii. a ieşit un bour sau zimbru.-v M 361 i4 ^ v*% "v Ns» i. umblînd el la vînă-toare. a auzit că fraţii lui. Menumorut din Cri-şana şi Basarab de la Argeş. Prin munţi. mistreţi şi lupi vineţi la pâr. dar şi meşter vînător. pe atunci.

Dar rîul fiind adînc şi valurile lui repezi. Dacă vă plac. au lovit zimbrul drept între coarne şi f în sfîrşit.. plinâ de sînge. s-o prindâ. gonea. fe . Dragoş tot l-a ochit cu săgeata şi l-a înţepat cu suliţa. Dragi copii. cu ochi holbaţi. după dînsa. a trecut şi un rîu cu apă mare: Molda. dar mult ia pă-rut rău de pierderea căţelandrei. fioroşi. mîndru ca un soare A plecat la vînătoare. lătrînd ascuţit. cu păr lung ne-gru. biata căţelandră Molda s-a înecat. cu copite tari. simţindu-l.. Ghioaga şi săgeata lui Fac pustiul codrului". care începe aşa: „Dragoş. în aminti-rea ei a numît acel rîu Moldova. cu nări largi. întji l-a simţit căţelandra lui Dragoş. Dar oricît de fioros era acel bour. $i. Fnvăţaţi-le si voi. Rănită. a alergat după el. biruitor. românii l-au ales voievod şi l-au poftit să conducâ această parte din ţară. Pentru că i-a scâpat de primejdia tâtară. Dragoş a trecut încă mai departe şî a ajutat pe românii din această parte a ţă-rii să-i alunge pe tătarii cei raufâcatori. Foarte mult s-a bucurat Dragoş de această biruinţă. de la numele rîului. nu-mită Molda. românii i-au făcut acelui voievod un cîntec. Câlâri. acea fiarâ a mai fugit încă mult prin pădu-rea cu arbori înalţi. pe care au numit-o tot Moldova. Cînd s-a întors dîn luptă. Apoi. l-au doborît.grumaz gros. Dragoş cu vitejii lui au trecut rîul. Oana. Andrei şi Dorina au învăţat repede aceste versuri din cîntecul lui Dragoş voievod. gonea din răsputeri. Ba.

.

vreţi sâ mai auziţi povestiri de demult. dar şi cu hotărîre: „A'binele nu ştiu numai sa adune miere din flori. Bogdan voievod l-a privit cu mirare şi mîhnire şi a întrebat: „Cu ce drept vrea hantătarul să ne robească şi să ne fure hrana?" „Cu dreptul celui mai tare! Dacă nu te supui. înve-lit în cearâ.. din isto-rie? — De bună seamâ câ vrem! a răspuns răspicat Andrei.POVESTE CU UN STUP DE ALBINE r ^ncuţii mei prieteni.. ca al vostru?" „Hm. să îngrijim stupii. El avea mare dorinţă să zidească în ţară case. este stâpînul lumii. turme de oi. în prisacă. a zîmbit Bog-dan voievod.. şi dă-i tot ce-ţi cere: ha-rabale cu grîne. „Darvoi ştiţi cine adună mierea din flori?" „Cum să nu ştim?. cu blîndeţe. hanul. Bog-dan voievod a cerut prisâcarului să ridice un stup. ci ştiu să-şi apere şi stupul de trîntori şi de prădători". — După acel Dragoş voievod. Dar iată că han-tătarul a trimis pe fra-tele său Mîrza. fără cîrtire. „Nu te temi că noi ne vom împotrivi şi că vă vom răpune?'1. Supu-ne-i-te. am cerut!" a răcnit tătarul. Dar nouă nu ne place sâ muncim. Andrei şi Dorina. să ne temem de un po-por mic. „Nu te cred!" s-a grozăvit prinţul tătar.. că-i dulce. în solie la Bogdan vodă. am zis eu într-o zi către Oana. hanuri şi alte clădiri mari şi frumoase. Acesta s-a înfăţişat şi a grăit cu trufie: „Fra-teie meu. Ai cerut să vă dâm şi miere?" „Da. Au mers în prisaca din faţa casei voie-vodului. să te încredinţezi". ca să dea roadă bogată şi tot omul să trăiască îm-belşugat. să sporeasca numărul satelor şi al oraşelor. la conducerea Moldovei s-a ridicat un alt voievod numit Bogdan. dacă nu dai. cirezi de vite. . sute de robi. iar ţara ţi-o pîrjolim cu totul1'. sub care se afla un soarece mort. ne place numai mierea. Sfătuia oame-nii să cultive cît mai bine ogoarele. ca într-un giulgiu." Bogdan voievod s-a uitat lung la acel tătar îngîmfat şi a zis. care a ucis bourul si i-a alungat pe tătarii cei prădalnici. mii de putini cu miere şi cearâ". „Atunci hai în prisacă. „Noi. trebuia sâ se poarte cum îi cerea gazda. sol fiind. Mîrza nu prea avea chef de pilde: dar deocamdată. stăpînii lumii. te luăm rob şi pe tine.

„Vezi, hanule? a grăit Bogdan, şoare-cele acesta e de o sută de ori mai mare decît o albină. A venit, cu semeţie, ca un tîl-har, să şterpelească miere din stup şi să se ghiftuiască cu dulceaţa ei. Albinele, deşi mi-cuţe, nu s-au înfricoşat. S-au unit între ele şi au tăbărît asupra hoţului; l-au înţepat cu acele lor şi au vîrît în el atîta venin încît l-au ucis. lar acum, ca să nu miroase a hoit şi să otrăvească stupul, lau acoperit cu un strat de ceară. Vezi?" „Mda... văd", a mormăit Mîrza tătarul. „Dacă vezi, află că noi am în-văţat de la albine sâ ne apărăm ţara de hoţi. Spune, rogu-te fratelui tâu, han-tătarul, pilda aceasta. Şi dacă va mai avea poftă sâ vină asupră-ne, să vină. îl vom îmbrăca în giulgiu, ca pe şoarecele din stup". Fratele hanului a plecat privirile în jos, a tăcut şi a plecat. — Şi... hanul a mai navălit in ţară? a vrut să ştie Oana. — Cît a domnit Bogdan voievod, nu.

^ONDEIEL
Vm zîmbit către micii mei prieteni, Oana, Andrei şi Dorina şi le-am zis: laca, dragii mei, iar voiesc să vă povestesc ceva din istorie. — Ceva adevârat? — Da, Andrei. Ceva care s-a întîmplat demult, demult, cînd ţara era amenintată de puterea cea mare a sultanului, adică a îm-pâratului turcilor. El cucerise multe ţări şi rîvnea să supună şi ţara noastră. — Cum se numea acel sultan? — Se numea Baiazid. Şi pentru ca na-vălea ca o vijelie, lumea l-a poreclit Fulgerul. în vremea aceea, voievod în Ţara Româ-neascâ era Mircea, căruia noi îi zicem Mir-cea cel Bătrîn. Cînd a auzit că sultanul Baiazid Fulge-rul se apropie de Dunăre, gata să năvălească în ţară, Mircea vodă a dat poruncă: „Toţi bărbaţii să se găteascâ de oaste! Fie-care să aibă cal, tolbă plină cu săgeţi, suliţă, ghioagă şi scut. Care au topoare şi săbii, să vină cu ele la locul de adunare a ostirii. Că asupra ţării vine mare primejdie turcească!" Oamenii, ce să facă? Au lăsat toate ce-lelalte treburi şi s-au pregătit de luptă. Fierarii au făurit săbii; lemnarii au încordat arcuri şi au strujit suliti din lemn tare; ba, le-au şi pîrlit în foc, anume ca să fie şi mai tari. Dar dacă suliţi, săbii, scuturi, arcuri, to-poare ori săbii trebuiau cîte unul sau cîte una de fiecare oştean, săgeji trebuiau multe, de două-trei ori mai multe decît soldati avea Baiazid sultan. De aceea toţi românii, care aveau cît de cît îndemînare la cioplit, s-au apucat, în grabă, să facă sâgeţi. Băieţii şi fe-tele, flăcăii şi bătrînii, toţi ciopleau cu cuţi-tele, mii şi mii de săgeţi. Acu, Mircea vodâ cel Bătrîn umbla prin ţară, să vadă cum împlinesc oamenii porunca şi cum se pregătesc să-şi apere ţara. Ca să nu-l cunoască lumea, îmbrăcase strai ţârânesc. ca un drumet oarecare.

Aşa ajunse într-un sat, Boiştea. în mijlo-cul lui, pe pajişte, zeci şi zeci de săteni, ce fâceau? Jucau hora? Nu: ciopleau săgeţi şi, din cînd în cînd, aruncau cîte o

a surîs voievodul. Dar domnia ta cine eşti şi de unde vii?" „Ai să afli tu. flâcăoaşule?" „Păi.glumă. „Noi le spunem condeiele lui vodâ". vodă însuşi. Râmas între ai săi( Stroe a privit cu lu-are aminte săgeţile încrustate cu litere şi lea aşezat în tolbă. să le foloseascâ asa cum a zis acel drumet tainic. a venit în cercetare... cu ele vom scrie pe spatele duşmanilor vrerea noastră de libertate". Mircea vodă se bucură văzînd hărnicia şi voia bună a oamenilor lui.. I le-a pus în tolbă şi a zis: „Pe astea sâ le foloseşti numai la mare primejdie". stm •m ••' . l-a lău-dat măria sa. Apoi a luat cu-ţitul din mîna băietandrului şi a încrustat pe 0 săgeată litera „S"... l-a sărutat pe acel flăcăoaş şi l-a întrebat: „Cum te cheamă?" „Mă cheamă Stroe. flăcăoaşule".. la porunca lui vodă. ce să fac? Condeie!" „Condeie?. a zîmbit. „De ce le spuneţi aşa?" „Pentru că. ca să se înveselească şi sâ li se pară munca mai uşoară. înţelegeţi: nu voia sâ ştie satul că el. cînd vom porni lupta". cu bunâtate. a urat tuturor „spor la treabă" şi a plecat. cerneală aveţi?" Băie-ţandrul s-a gîndit o clipă şi a zis. iar pe alta „M". Mult s-a bucurat Mircea vodâ de aseme-nea vorbă. Parcă seamănă cu săgeţile". răspicat: . „Dar. L-a ţintit cu privi-rea pe Stroe. „Frumos.Avern: dragostea de ţară care izvorăşte în Căiimara inimii noastre". întrebă pe un băieţandru: „Ce faci aici.

.. ochii li sau mărit. vă mai amintiţi? S-a făcut tăcere. dragii mei. — Şi le numea „condeiele lui vodâ"? m-a întrerupt Andrei. Sprîncenele micilor mei prieteni s-au curbat a mirare. Sau poate că minţile . — întocmai.. nu-şi aduceau aminte. obrajii li s-au îmbujorat. de băieţandrul care cioplea să-geţi şi.-_. cu întrebarea. Dar cum îl chema.■■ A ROVIN ^*ă mai aduceţi aminte.

Scria şi el pe trupul neprietenilor dorinţa de libertate. adâpostiţi dupâ copaci. a ochit şi a doborît numeroşi potriv-nici. românii trebuiau să lupte unul contra zece. bucuroasă: — Stroe! — Aşa-i! Stroe se numea. deodată. cu cealaltă săgeată. Şi cum încă un duşrnan se ridicase în genunchi şi. Băieţan-drul nu ştia ce să facă: să coboare ori să mai aştepte? Dar. Duşmanii. pînă cînd. S-a întunecat cerul de mulţimea săgeţilor. călări şi pedeştri.. în preajma unor mlaştini. Că doar asta le era meseria: războiul şi prada. cu potop de soldăţime.ştiau acel nume. Atunci. iar apa şi pămîntul s-au înroşit de sîngele curs din răni. săbi-ile ori topoarele. De multe ori l-a văzut pe Mircea vodâ însuşi aruncîndu-se în luptă. în cimpii. umblînd prin mintea ei. IN CÎMPII. Dar bătălia era nespus de grea. Am mai aşteptat cîteva clipe. scu-fundîndu-i cu cai cu tot. Pe alţii iau pus pe fugă. lar cînd s-a apropiat armia duşmană. din steja-rul lui. Stroe mai rămăsese doar cu douâ săgeţi: cea cu litera „S" şi cea cu li-tera „M". cu oastea lui. totuşi nu s-au lăsat. încrustate de drumetul necunoscut care-i vizitase. Oana a tresărit. îl ochea tot pe Mircea voievod. românii. copleşindu-i cu săgeţile. voievo-dul şi-a oprit calul. Deci le păstra în tolbă. în locurile unde era greul mai greu. Spre înserare. Cînd a năvălit Baiazid sultan Fulgerul în tară. — E bine să vi-l amintiţi. aflat mai încolo. Săgeţile au răpus multi duşmanL Printre arcaşii români se afla şi Stroe. Deşi. înconjurate de copaci bătrîni şi stufoşi. dar limba nu putea să-l ros-tească. într-un grup de răniţi. Vîjîitul ascuţit al sâgeţilor. pentru câ. cel cu „condeiele lui vodă". Stroe i-o luă înainte şi-l doborî şi pe acesta. văzu cum un turc. de acolo. Cînd pe cîmpul de bătălie mai rămăse-seră doar cîte un pîlc răzleţ de turci. voievodul a sunat din bucium. cu iatagane. suliţi. încor-dînd arcul. Au prăbuşit mulţi duşmani în mlaştini. l-a aşteptat la Rovine. apucă o suliţă şi se pregatea s-o întigă în spatele voievodului. Cu o repeziciune dez-nădăjduită. răcnetul celor doi duşmani răpuşi îl făcura pe Mircea . cum am spus. Urcat într-un stejar stufos. şi-a amintit şi Mircea voievod cel Bâtrîn. Stroe. Nu i s-a părut că a fost un ceas asa de primejdios. drept sub stejarul în care se afla Stroe. suliţele. să se odihnească. de zece ori mai mulţi decît românii. în sat. trăgea săgeată după săgeată. încît să le folosească. arcuri şi săgeţi. Mircea vodă. Mutţi şi puternici şi viteji şi priceputi la război.. au slobozit o grindină de săgeţi. la locul lor. Stroe trase o săgeată din tolbă şi o trimise în pieptul celui care era ga-ta-gata să-l ucidâ pe vodâ. de numele lui.

" l-a cunoscut acum 30 i *^f A I ■ S ... a zis măria sa..Tu eşti cel care a numit săgetile cu nume frumos: «Condeiele lui vodă». Vă-zîndu-l pe Stroe în stejar.. Nu-i aşa?" „Aşa-i. t.vodă să cerceteze de unde i-a venit salvarea. tinere". se minună Stroe. măria ta. „Parcă te cunosc. îi porunci să co-boare. „Şi mie mi se pare că".

• . V r I *.-v'C.

.

„91 ue-ai lacui cu ceie două săgeţi pe care am încrustat cîte o slovâ?" „Le-am folosit. In adevăr. l-a luat pe Stroe pe lîngă sine. biruitorul de la Rovine în cîmpii. mă-ria ta". împotriva ce-lor doi duşmani care voiau să te ucidă. cel mai . Mircea voievod. Foarte bucuros că ţara are tineri aşa de viteji. acum. dîndu-i rang de căpitan. au văzut că pe una se afla crestată litera WM". scoţînd sâgeţile din trupurile celor doi duşmani. ae la „stroe". de la numele „Mircea . lar pe aita „b'. ca două peceţi. ueci două săgeţi.$i ouuc pc vuicvuu.

I LEANA COSÎNZEANA DIN ŢARA HAŢEGULUI ^ m .tînâr căpi-tan din ostirea română din vremea aceea.

era prieten cu Mircea cel Bătrîn. că are mare nevoie de voi în lupta cu sultanul Baiazid". prin munţi.n acea parte din tara noastră numitâ Haţeg se înălţa. să-i prade cetatea ori să-i răpească soţia. din Ţara Haţegului'*. Cetatea Colţului. minunat de frumoasă şi de harnică. prea des stîrnite pe acele vremuri. dovedin-duse viteaz neîntrecut. mă apără chiar cu preţul vieţii lor. pe lleana. ci să ocîrmuiască şi satele din jur. Ileana însă i-a rugat să se întoarcă la Curtea de Argeş: „Mulţumesc din inima măriei sale Mircea voievod pentru grija ce mi-o poartă. dacâ-i conduc binc. cura-joasă. Mircea voievod i-a trimis o ceată de doisprezece osteni sâ întârească straja cetăţii. Cîndea a fos^ rănit de săgeată şi. Dar mi-am păstrat străjile pregătite de cinstitul meu soţ. Pentru toate aces-tea. voievodul din Ţara Românească. l-a ajutat pe Mircea voievod în bătălia de la Rovine. . ci învăţase să tragă şi cu arcul. a zis ea. Cîndea.cea necuvîntat de mîndră. că parcă răspindeau chiar mi-resme. cu dra-perii. să mînuiască praş-tia şi chiar lancea. Voi. stăpî-nul cetăţii. Tînărâ. cu mobilă. Cîndea. bărbat iubit de ţăranii de pe valea Streiului. Ea. ca soţie. Cîndea. Dealtfel acesta şi era rostul Cetătii Colţului: apârarea de multele primejdii. Se sfătuiau cum sâ gospodăreascâ mai bine ţara şi să se ajute în lupta împo-triva năvălitorilor turci. doborîndu-le. Se întîl-neau adesea la vînat urşi şi cerbi. în Cetatea Coltului. s-a bătut şi cu alţi duşmani care voiau să-l su-pună. să îngrijească şi să apere nu numai pe cei trei copilaşi pe care-i avea. puternică şi mîndră. cu tablouri şi cu fel de fel de cusâturi meş-terite de mîinile ei agere şi dibace. Torcea fire de borangic şi de aur şi cosea cu ele flori de trardafir şi de crin. Mergea adesea la vînă-toare împreună cu so{ul ei şi pălea. fiarele sălbatice: vulpi. deci. Rămînea singură. i s-a tras şi moartea. rîşi şi chiar lupi şi urşi. Soţia lui Cîndea. Câci oamenii din Ţara Hategului ţîn la mine şi. Şi chiar le-am sporit. Dar nu numai la treburile de migală ale gospodăriei se pricepea lleana. lumea-i spunea „lleana Cosînzeana din Cetatea Colţului. cu policandre. dragi străjeri. se numea lleana. ţărancă din Pădureni. a împodo-bit încăperile castelului cu covoare. dintr-asta. bine se pricepea la toate treburile casei. Şi-I iubeau pentru că-i conducea cu pricepere şi-i ajuta să se apere de pri-mejdii. Auzind de asemenea nenorocire. De asemenea. aşa de frumoase si de vii. soţul ei. cu perdele. Mult a plîns lleana pierderea soţului. A construit-o cneazul Cîn-dea. plecaţi la mâria sa. într-una din aceste lupte.

Peste doi ani. ca un oştean adevărat. odată a venit la judecata domniei un ţăran şi un boier mare. întorcîndu-se în Cetatea Coltului. Ascultînd pe cei cinci martori. El a spus: „Tată. lacă aşa s-a întîmplat. în linişte şi pace. se strâduia ca toate judecăţile lui să fie fără greş: drepte şi blînde. aşa cum tragea şi asupra fiarelor sălbatice. lleana a trăit pînă la adînci bâtrîneţe. Şi dacă vodă-i om drept şi bun. Mircea vodă n-a lâsat-o sa intre în toiul luptei. Aşa cum se făcea judecata pe atunci. Dar cu arcul şi cu praş-tia ea tot a tras asupra duşmanilor. din Ţara Haţegului. şi ţesînd ori cosînd şervete şi perdele cu fir de borangic şi de aur.Vazînd o femeie aşa de curajoasă. cum se zice. Şi ştiţi voi cine a venit să-l sprijine în luptă? însăşi lleana din Haţeg. lumea tot îi spunea: „lleana Cosmzeana din Cetatca Colţului. Pe târan îl chema Neagu. strâ-jerii s-au bucurat şi s-au întors la Curtea de Argeş. „Du-te. voinic şi neînfricat. aratâ mâriei sale că boierul a adus . lar cînd se întîmpla sâ greşească. trebuie să ni-l dea îndărăt". Şi. între multe altele. că năvăleau din nou armatele sultanului. aleşi numai dintre boieri. toţi într-un cuvînt. că vodă Alexandru a fost înşelat de nişte martori mincinoşi. Să trăiască oamenii bine. Şi a lăsat copiii în seama doicii şi. iar bietului ţăran boierul i-a luat ogorul. a trăit şi a ocîrmuit ţara un voievod nu-mit Alexandru. ştiind că apără dreptul lui în faţa unui voievod înţelept şi bun.. nu avea nici un martor. au susţinut că ogorul ţâranului ar fi loc boieresc. Şi mâcar că. De aceea poporul îi spunea: Alexan-dru vodă cel Bun. eu mâ duc la măria sa. flăcău de do-uăzeci de ani. Mircea vodâ a trebuit sâ sara iar cu oastea la hotar. vodă a dat dreptate boierului. Mai ales că Neagu. n-a mai fost aşa de mîndrâ ca în tinerete. Bogrea a înfăţişat înain-tea lui vodă vreo cinci martori. De mîhnire a căzut la pat. cum lea fost înţelegerea. el s-a îngrijit foarte mult ca Moldova să aibă de toate. repede îndrepta strîmbâtatea si da dreptate numai celui drept. bolnav. Condrea (asa îl chema pe flă-câu). Vreme de treizeci şi doi de ani. dragii mei. Turcii pîrjoleau totul în cale. nevastă iubi-toaref bunică înţeleaptă. s-a înfâţişat pe cîmpul de bătaie.. Dar. de la o vreme. Primejdia era mare. Se văita întruna: „Cum să mă ne-dreptăţeascâ maria sa tocmai pe mine? El care a judecat totdeauna cu milă şi drep-tate?" Dar Neagu avea un fecior. muiţumiţi. sâ-i cer drep-tate. ONDREA ^*upâ Bogdan vodă. Pe boier Bogrea. Se ferea ca de foc a osîndi pe cineva pe nedrept. cu o sută de români. Ogorul e al nostru din moşi-strâmoşi. crescînduşi nepoţii şi strânepoţii. câlare pe un cal roib. luptătoare neînfri-catâ" -. Şi cu acest nume a intrat în istoria noastră.

Cum n-avea nici un fel de armâ la el. s-a ivit însuşi vodă Alexandru. lovindu-i arcul şi silindu-l să greşească ţinta: săgeata a vîjîit pe la urechea voievodului. flăcăul nostru azvîrli cu o cracâ asupra tătarului. tătarul. Condrea se re-pezi asupra tătarului şi. şi s-a aşezat întru aş-teptare lîngă tulpina unui stejar bătrîn. în partea cealaltă a poienii. cu o putere pe care însuşi nu şio bănuia.Şl TĂTARUL martori mincinosi şi roagâ-l sâ mai judece o datâ pricina noastrâ. în clipa aceea. Con-drea s-a dus acoio. îl întovărăşea doar un cîine mare. N-avea la dînsul nici arc. cu capul în I*M . Auzind că Alexandru vodă se afla la vî-nătoare prin pădurile din apropiere. Auzi boncăluit de bour lovit de suliţâ şi muget dureros de cerb străpuns de săgeată. iar mâ-ria sa sta uimit. îi smulse arcul şi-l brînci în poiană. zări un tătar. A zis în sinea lui: „O să aştept pînă sfîrşeşte vodâ vî-nătoarea şi o sâ-l rog. Condrea l-a cunos-cut după barba căruntă şi după statura înaltă şi dreaptă. neînţelegînd ce se petrece şi de unde vine primejdia. păzit de un străjer. dar nici Condrea nu se da bătut. Ci. îl prinse la trîntâ ciobănească. Cîinele începu sâ la-tre a spaimă şi a nedumerire.. Condrea se ridicâ în picioare. A ajuns în preajma cor-tului măriei sale. nici spadă." S-a ferit deci mai încolo. de după tulpina al-tui stejar de la marginea poienii. într-o clipită. De mai multe ori îl răsturnă la pămînt pe român şi de tot atîtea ori a fost doborît si el. văzînd că tătarul trăgea din tolbă altă săgeată. apoi. mai la larg.. deodată. încorda arcul să-l ţintească pe voievod şi să-l ucidă. roşcat. Dar. Era nespus de vînjos tătarul. Gîndind să-l întîmpine cu plecăciuni şi cu ruga lui pentru dreptate. într-o poiană.

XS V: ^k '• K^ Ii ş? f .

a mărturisit: . Condrea îşi adună toate puterile şi-l răpuse pe tătar. pe nedrept? Bogrea a adus martori că acel pămînî e al lui'\ s-a mirat vodă.. în ogradâ. „Sâ dai dreptate părintelui meu. vînâtorii au sunat din corn şi s-au adunat. grab-nic. Privind lupta. Alexandru vodă a mers la casa lui Neagu. a dat ţăranului ogorul lui. . la porunca măriei sale. Stăteau gata să intervină. acela s-a rugat de ier-tare. iar pe Bogrea l-a închis trei ani într-o mănăstire. Lui vodâ i se pârea ceva de po-veste: lupta lui Fât-Frumos cu Zmeul. aceea de a-l însoţî. Şi acolo. că mi-ai salvat viaţa?" a întrebat voievodul. a chemat sfatul şi a judecat din nou pricina. Neagu. anume ca să-l prindem pe Alexandru vodă şi sâ pradăm Moldova".. căruia boierul Bogrea i-a luat pe nedrept ogoruP\ „Cum. cîinele a lâ-trat şi mai furios. înapoi.. dar. în poiană. Dovedind adevărul.. Nu l-a uitat nici pe Condrea: l-a luat slujitor la Curtea dom-nească din Suceava şi l-a pus într-o slujbă de mare credinţă. ca şi de puterea urieşească şi dibăcia la trîntă a tăta-rului: drept Făt-Frumos în luptâ cu Zmeul. flăcâule. cu o ceată mare. „Martori mincinoşir măria ta'\ încheind vînătoarea. împreună cu cei cinci mar-tori mincinoşi: să se vindece de năravul de a-l mai minţi pe vodă. totdcauna la vînătoare şi de a da în vileag mar-torii mincinoşi..iarba deasă. se minunau de îndrăzneala şi vînjoşia românului. străjerii si vînătorii au scotocit pădurea şi au prins toată ceata tătară. înţelegînd primejdia. Zădărît de lupta celor doi. Şi cînd i-a pus genunchiul în piept. întrebîndu-l tălmaciul. prinzînd meşteşugul luptei.M-a trimis măritul han. „Cu ce sâ te răsplâtesc. Repede.

de-amiazâ. 1-1 da-ruise sâ-i fie de folos: să-l arate voievodului din Transilvania. toţi trei. Voica a scos merindea din traistă. împreunâ cu soţia sa Voica şi cu copilul lor iancu. dragii mei Oana. cu plosca. . vreau sâ vă istorisesc o întîmplare care seamănă a poveste. — Un bărbat numit Voicu a plecat din Curtea de Argeş peste munţi. După ce şi-au astîmpărat foamea şi setea.. Şi au ospătat. s-au întins la umbră. s-au oprit într-o poianâ. o sabie şi un cuţit mare.KC pE ^B'zi.. lancu a adus. — Spune-or bunicule!. sa se odihnească. Voicu s-a descins şi şi-a lăsat chimirul pe iarbă. într-o zi. să se apere de fiarele sălbatice. iar lancu un arc micuţ 5i o tolbă pe puterile lui. dat de ruda lui. caş si pastramă de berbec. la Hunedoara. Voica purta o traistă cu merinde. care să tot fi avut vreo opt-nouă ani. voievodul de la Curtea de Argeş. Andrei şi Dorina. ca semn că-i om de neam mare. Spune-o. apă rece dtn izvorul de la marginea poienii. Mergea pe jos. te rog. tolbâ cu săgeţi. Nu ducea cu dînsul decît arc. deşi în el ţinea cel mai de preţ lucru ce-l avea: un inel cu nestemate. Fiind foarte cald. pîine.

A croncânit ragu-şit şi aspru. lancu a pus pe stema lui un corb negru cu un inel în cioc şi şi-a zis lancu Corvin de Hunedoara. Dar cînd să aţi-pească. Părinţii dormeau. de răsunâ poiana. a obser-vat că răpitoarea se uita în altă parte. mai aproape de copac. ceva aşa de strălucitor că-i lua ochii. Se gîndea: „Nu cumva. apoi muri.. La fel a făeut şi lancu. — De ce nu s-a numit Corbin? a între-bat Andrei. chiar lîngă chimir. Şi iar şi-a zis: „Că n-o fi nebun corbul să înhaţe chimirul! Dar dac-o fi un corb năz-drâvan?" $i. cum se zice în limba latină la corb. cum ar fi prins un ca-râbus. înco- NUMIT CORVIN? tro? Spre chimirul lui Voicu. nicio-dată. a auzit filfîit de aripi: un corb mare şi negru. mai încolo. s-a rotit de cî-teva ori deasupra poienii. cavaier. se uitâ mai bine. . Judecînd repede.pe iarba moale. negru ca smoaia. Nimerită drept în guşă. corbul zboară. cum croncănesc numai corbii cei mari şi bătrîni. lancu se uitâ în jur. răsturnat pe iarbâ. ca un fulger negru. ţară vecină cu a noas-tră. se roti de cîteva ori deasupra poienii şi se aşeză într-un alt fag. pe o îrunzâ mare de patlagină. se zbătu de cîteva ori. farâ a lăsa să-i cadă inelul din plisc. înghite inelul ori îl leapădă în vreun desiş de pădure. Apoi s-a aşezat pe o cracă( în fagul de deasupra drumeţilor. fîlfîind de cîteva ori din aripi şit de durere. — Pentru că a luat numele de la Cor-vus. Lui lancu i-a fugit somnul. se tîrî tiptil. pasârea căzu jos. pî-na-i trezeste. însă n-apucă să strige: „Inelul". în-haţa giuvaerul în cioc. ridicîndu-se întrun cot. a fost ales rege al Ungariei. Cu spaimă şi îngrijorare mare. ochi cu calm corbul hoţ şi slobozi săgeata. a ochiul boului şi a sînziană. Ţipâtul corbului îi trezi din somn pe Voicu şi Voica. pentru vrednicia şi deşteptăciunea lui. de nu-l mai găseste nimenî. şi la corb şi la chimir. voievod al Transilvaniei şi apoi locţiitor al regelui Ungariei. mama Voica a lăsat pastrama de berbec pe şervet şi i-a mirosit păsârii a carne?'* Dar. ţipă cron-cănitor. Deodată zâri. că pasărea se şi repezi. Smulseră inelul din ciocul pâsării şi lâudară mult isprava băiatului. în iarbă. Această stemă a moştenit-o şi fiul său Matei care. cercetînd cu privirea. Se temu că. lar în istorie e cunoscut cu numele de Matei Corvin. plăcut mirositoare a cimbrişor. bâiatul înşfăcă arcul. Cînd a ajuns mare: căpitan de oaste. Jos.. cine ştie unde.

.

RIZONIERII DIN CASTE

ragn mei, eu aş mai avea ceva de povestit despre lancu Corvin de Hunedoara, aşa că vă poftesc să mă ascul-taţi. Ajuns voievod al Transilvaniei şi fiind el mare comandant de oşti, lancu Corvin s-a făcut cunoscut în toată lumea,pentru victori-ile cîştigate împotriva turcilor, care-l aveau atunci ca sultan pe Mahomed Cuceritorul. în Transilvania, la Hunedoara, Voicu a construit un castel, sus, pe o stîncă. lancu l-a rnărit, l-a întărit şi înfrumuseţat. Mare, cu ziduri groase, acel castel greu putea fi cu-cerit de duşmani. Avea însă un mare nea-juns: înlăuntrul lui nu exista apă. De multe ori fîntînarii au încercat să sape o fîntînă. Dar cum să scoată apa din piatră seacă? într-o zi de vară, lancu Corvin i-a biruit pe turci în bătălia de pe rîul lalomiţa. La sfîrşitul luptei, el a cercetat prizonierii turci. Erau mulţi, iar unii tare furioşi. Si pe cînd îi împărţea care şi unde să fie duşi, trei prinşi s-au năpustit deodată, asupra lui lancu, să-l sugrume. Noroc că voievodul era voinic şi

L DE LA HUNEDOARA
mînuia spada mai bine ca oricine. Ba i-au venit în ajutor şi doi slujitori. „Duceţi-i în castelul de la Hunedoara şi daţi-i fiarelor, să-i sfîşie!" a poruncit el, cu mînie mare. în castel, văzîndu-i sotia lui lancu, ce ti-neri erau acei prizonieri turci, a cuprins-o mila. Le-a zis: „Dacă săpaţi o fîntînâ aici, în curtea castelului, o fîntînă cu apă bună de băut, vă iert şi vă las slobozi". Trei ani au săpat cei trei prizonieri în stîncă. O muncă mai grea ca aceea greu se putea închipui. Dar ei, cu nădejdea că-şi vor cîştiga libertatea, şi-au înzecit puterile şi au săpat adînc, adînc. pînă au dat de apă. Cînd prizonierii s-au înfăţişat cu cel din-tîi pocal de apâ din acea fîntînă, s-a nimerit să fie în castel şi lancu Corvin. l-a plăcut mult apa: rece, cristalină. Amintindu'şi făgăduiala, sotia voievodu-lui s-a rugat: „Să-i iertăm, măria ta, ne-au dat apă în castel". lancu însă nu s-a înduplecat: „Le mulţu-mesc pentru fîntînă, dar, porunca-i poruncă: în groapa cu fiare sălbatice şi flămînde să fie aruncaţi". Auzind care le va fi sfîrşitul, prizonierii au cerut îngăduială trei zile, pînă vor săpa nişte slove turceşti pe ghizdelele fîntînii. „Să scrie, dacă asta vor", a îngâduit lancu. Peste trei zile, a venit la fîntînă şi-a în-trebat: „Ce aţi scris acolo?" „Apă ai, inimă rf-ai", a tălmăcit, cu îndrâzneală, unul din prizonieri. „Voi îmi cereţi mie inimă? le-a strigat lancu. îmi cotropiţi tara şi-mi ucidet: vitejii, vă năpustiţi asupră-mi să mă ucideţi, şi vreti să mai am milă pentru voi? Cum de nu v-au sfîşiat fiarele, acum trei ani?" „Soţia ta, voievoade, ne-a făgăduit libertatea, dacă săpăm fîntînă în stîncă şi aducem apă în castel", a lărnurit altul dintre prizonierii turci. „Ai făgăduit

tu asta?" şi-a întrebat voievodul soţia. „Da", a răspuns doamna. „Atunci să fie slobozi! Făgăduiala dată e da-torie curată. Şi, acolo unde veţi merge.spu-neţi că stăpînul Castelului Hunedoara are şi apă în castel şi milâ omenească în inimă".

Rr^S

•M

^fej


REPTATEA LUI VLAD VODĂ ŢEPEŞ

i iaca aşa, dragii mei, tot po-vestind întîmplări din istorie, am ajuns la vremea lui Vlad vodă, poreclit Ţepeş. De ce i s-a zis aşa? Ei. şi asta merită a fi ştiută. Ţepeş e un nume ori o poreclă cum-plită, pentru că vine de la cuvîntul ţeapă. Ca să înţelegeţi de ce i s-a zis aşa, vă spun că, după domnia bunului şi înţeleptului Mircea cel Bâtrîn, au urmat nişte voievozi mai slabi ori răuvoitori. Turcii loveau tot mai cu pu-tere hotarul. în ţară se încuibase multă neo-rînduială. Se iviseră mulţi rnincinoşi, mulţi hoţi, trădători, ucigaşi şi alţi răufăcători. Era greu de trăit, câ aceşti tîlhari şi ucigaşi nu-mai pozne, necazuri şi rele săvîrşeau; iar ţara se părăginea. îndată ce a ajuns domn, Vlad vodă a luat o hotărîre straşnică: orice tîlhărie, orice neregulă sau nelegiuire s-o pedepsească prin ţeapâ. Afla câ unul e leneş? II poftea în ţeapă. Prindea un hoţ? în ţeapă cu el! Se ivea vreun trădător? Ţeapa îi ştia de nu Ce să mai spun de ucigaşi? Că tot în ţeapă îşi dădeau duhul. Chiar şi pe mulţi tâtari şi turci, prinşi la pradă, i-a tras ifi ţeapâ, Se dusese vestea în lumea iarga de osîndele lui Vlad vodă. Şi aşa î-au zisjepes Vi s-a făcut teamă, dragiî rnei auzind '■% de un cîrmuitor aşa de aspru? Nu? Sigur că nu: pentru că Vlad vodă era aspru, foarte aspru, dar drept. îi ura pe cei ticăloşi şi iu- M: bea pe cei buni şi cinstiţi, pe cei harnic gospodari. Ţinea partea celor care-şi apârăt. ţara cu vrednicie. în vremea luî, cinstea şi buna rînduialâ au domnit in ţară. Că dacâ lâsai o pungă, plină cu bani, la răscruce d drumuri, nimeni nu s-atingea de ea Dar se spune că, odată, a venit la Vla vodă un negustor şi s-a jeluit; „Măria ta, hoţii mi-au furat punga cu bani!" „Tot mai sînt hoţi?" a întrebat voda cu mînie. „Se

Ce-i cu âsta?" întrebă. cînd pîndeşte puii de gâinâ. „Nu-i nici unul în plus?" „Nu. „Nu.vede câ mai sînt.De ce ai mînţit? . „O sută de galbeni de aur.. neslăbindu-l din ochi..." „Şi vez\ că.. „Po-runcesc să-mi dai punga. maria ta!" au sticlit ochii negutătorului. nu'?" „Tot o sutâ. Cînd rmină. vodă îl întrebă: „Sînt toţi?" „Toţi.. e unul mai mult?" . Vlad vodă a scos din sipet o pungâ $i i-a arătat-o: „Asta-i?" . între timp. o suta' „Şi cînd i-ai numărat ai găsit tot o sutâ. „Nu. i-a po-ruacit vodă..A.. să numâr si eu gaibenii". Vodă-i luă punga şi numârâ galbenii în faţa lui. o sută în cap!" „Da? . De aceea s-a gîndit să-l pună la încercare. cu asprime. măria ta. mâta".. oamenii mei au să prindă. A treia zi cînd a venit să întrebe de ba-nii furaţi.. Dar lui vodă nu i-a plăcut cum arăta acel negustor: vorba şi purtarea lui cam miroseau a minciună. de bună seamă.. dacă toţi galbenii sînt acolo". Negustorul a plecat. ţi-oi da galbenii din vistieria ţării". Negustorul o sfeclise: se făcu vînăt şj h>şut $e spaimă. „Mai numără-i odată". Negustorul se grăbi sâ numere.. Dar iată ce-ţi poruncesc: te duci la han şi aştepţi trei zile.. ca la vulpe. asta-i. eu.. a mărturisit negustorul. negustorule. O sută-n cap!M Dar vpcjâ'tiu se lăsă: ştia el ce ştia." . ?\/ezi.. „Numără. „Nu-i nevoiet mâria ta.Văd. .' 1 „Ai avut o slitl de galbeni în pungă. Că... nu ştiu. irani numârat bine". că au apărut iar tîlhari în ţara mea. măria ta". Un galben rămase stin-gher. frecîndu-şi mîinile de bucurie că-şi va câpâta punga cu bani. âria ta!" „Nu lipseşte nici unul?4' „Nu. măria sa. făcînd zece grămâ-joare de cîte zece. Dacă nu l-or prinde. O sută.. da?" „Da. totuşi. mârite. Apoi vino iar la domnia mea. „Şi cîţi bani aveai în acea pungâ?" a întrebat Vlad vodă.. să-i numâr şi eu". hoţul.^aftjnci dă punga încoace. în cap!" „îmi pare rău..

.

^rn vremea lui Vlad Tepeş. un sultan vestit numit Mahomed Cuceritorul. . pentru că nici nu eşti neguţător şi n-ai avut niciodatâ o sută de galbeni. îmbrăcat ca neguţător? — L-a tras în ţeapă! strigară într-un glas cei trei prieteni ai mei. Eşti un tîlhar care a cutezat să-l prade chiar pe voievod". mîţa-n sac. ştia ce-l aşteaptă.mincinos.. Ce ziceţi voi: cum l-a pedepsit vodâ pe acel tîlhar. — De ce-i zicea aşa? — Pentru că. puhoi nu alta. Am aflat că nu ţi s-a furat nici o pungâ. cucerise multe ţări şi înrobise numeroase popoare. NOAPTE ^.. asupra Ţă-rii Româneşti a venit cu armată multă. ca şi în timpul lui Mircea cel Bătrîn. dragă Oana.

înainte de a da de veste. pe neaşteptate. vitele. După un drum lung. nu mai ştiau ce-i cu ei. cu mii şi mii de soldaţi grozavi la înfăţişare. ob-servă Andrei. A pătruns în cort şi a străpuns cu iataganul pe toţi cei aflaţi acolo. turcii s-au bătut toată noaptea. copii. în zile de vară căl-duroasă. l-a îmbrăcat în haine turceşti. decît să lase dusmanii să le fure ţara şi libertatea. Mahomed a pustiit. şi bine armaţi. dar curajoasă: toţi oştenii lui voiau mai degrabă să moară. DE POMINĂ Aflînd despre nâvala turcilor. Au dat foc la zeci şi zeci de corturi. Se spune că. fă-cînd încă mai mare zgomot şi răscolire prin toată tabăra. crezînd că au de a face cu româ-nii. omorîn-du-se între ei. trimis sâ-i ceară bir şi supunere. de multe şi neador-mite strâji. ce s-a gîndit Vlad Ţepeş? Dacă sultanul şi soldaţii lui sînt aşa de făloşi şi de grozavi. oamenii lui Vlad au aprins făcliile şi s-au năpustit asupra ta-berei sultanului Mahomed. Aceasta a fost isprava lui Vlad Ţepeş şi a celor o sută de ostaşi viteji ar lui. că nu se putea apropia nici pasă-^ea fără a fi simţită. Vlad Ţepeş însuşi a ţintit drept spre cortul sultanului. Mahomed sultan Cuceritorul şi-a oprit oastea pentru odihnă. să-l alunge şi să-i ia ţara. pe la miezul unei nopţi întune-coase. Ta-băra turcească se întindea pe kilometri şi era păzită. Şi cum a intrat în ţară. care. buimâciţi de somn. Le-a dat suliţe şi iatagane turceşti. aleşi din cei mai neîn-fricaţi şi mai dibaci în luptă. înspăimîntaţi de cîtă moarte a apărut. cu stîlpi auriţi şi cu covoare moi pe jos. toată de aur. în mijlocul taberei au aşezat cortul sultanului. la acel ceas sultanul se afla în alt cort. la sfat cu generalii lui. strălucea semnul puterii sul-tanului: o semilună mare. zi si noapte. — Aşa sînt unii conducători: lacomi şi nesătui de putere. ia să în-cerc eu să le fac de petrecanie. Au răscolit toată tabâra. A avut noroc şi a scăpat. Sultanul Mahomed era supărat pe Vlad pentru câ trâsese în teapâ pe un general de al lui. A făcut tabără cu mii de corturi din piele colorată. Au răpus mulţi turci. împreună cu toţi ai lui. a prădat averile. Apoi. a robit oamenii şi mai ales fe-tele şi copiii întîlniţi în cale. . Şi aşa. — Era. a ieşit. — Nu. între dînşii. — Şi Vlad Ţepeş l-a ucis pe sultan? a întrebat Andrei. în cealaltă parte a taberei. mai mare şi mai strălucitor ca toate. Au nimicit străjile. Şi a venit şi asupra lui Vlad Ţe-peş. — De ce? se miră Dorina. în învălmăşeală şi întuneric. Vlad vodâ avea oaste mică. zăpăciţi de năvala români-lor. cu furtună grozavă. Deci şi-a luat o sută de ostaşi. în vîrfu! stîlpului din mijlocul lui. cînd toată armia turcească dormea fără griji. să-l ucidă. ca să scape ţara de cel mai cum-plit duşman. l-a înzestrat cu făclii unse cu pâ-cură. a luat pîinea.— înseamnă că era foarte viteaz.

* .\ /*" ^ V ** «.

cu ochi ca floarea de cicoare şi cu trup mlă-dios de căprioară. sâ vă spun. iar pe unul dintre ciobani. numai buni de alergătură la drum lung. huştiuluc! în bulboana adîncă. care nu se temeau nici de lupi. ca pe pod. cum au fost tătarii. mai ales primăvara. prin pădurile şi poienile din acea parte a ţârii. De multe ori tătarii au furat oi. pe vremea aceea tulbure cînd năvâleau feluriţi oameni răi şi prădalnici. şi înhăţau în gheare mieii cei tineri şi jucâuşi. la tuns oile şi la pregătit pieile pentru bundiţe şi cojoace. Tot cu laţul au prins-o cînd. cum face ea ori de cîte ori se miră sau do-reşte ceva. cum am spus. Unii au scâpat pentru că armâsarii lor ştiau să înoate. a pîrîit. a multor sate ori oraşe mai frumoase stâ o poveste. îl chema Bucur. împreună cu încă doi fîrtaţi. S-a zbătut ea. tâtarii s-au avîntat să treacă rîul cel mare pe gheaţă. alţii s-au înecat. Ba. şi le sfîşiau blăniţa moale cu clonţul lor ascutit şi tare ca otelul. cît a putut. demult. nici de urşi. Dar se vede că gheaţa nu era prea groasă câ. ca să-geata. pe acolo pe unde acum se întinde Bucureştiul. Simţindu-se urmâriţi. zile şi nopţi în şir. — Atunci. miei şi mâgari din turma lui Bucur. Bucur Cio-banul s-a aprins de durere şi de mînie. mişunau pretutindeni. în iarnă. Mai avea cioba-nul Bucur şi vreo doisprezece mâgari. pe Anca. — Dar Anca? mă întreabă. s-a crăpatşi acei tă-tari. berbeci. care. Cum era iarnă. ci şi de cete prâdalnice de oameni rai. Şi trebuia să fie zdraveni. Cică. pen-tru purtat poverile ciobanilor şi vreo zece cai graşi şi frumoşi. Se vede însă că acei oameni ai jafului se înnădiseră la rele. nici de vulturii cei mari care. iar la tîrla lui de oi ţinea mulţi ucenici şi ciobani. pentru că.. demult. au răpit şi pe fata baciuiui Bucur. torcea lînă pentru su-manele ciobanilor. numită Nis-tru. Şi au galopat. cu îngrijo-rare Oana. unul mai tinerel. apa îngheţase. . au galopat.OVESTEA DESPRE ÎNTEMEIEREA BUCUREŞTIULUI temelia începuturilor multor fapte mai de seamă. aşa cum se aflau: cu cai şi cu pradă cu tot. singură în stînă. Frumoasâ fată! Cu păr ca borangicul. iaca. capi-tala ţării. vreţi voi să ştiţi de ce cel mai mare oraş al României. Om cumsecade era Bucur ciobanul. şi ne-gre şi brumării. în acele vremuri tulburi şi pline de primejdie. dar răii s-au dovedit mai puternici. Avea de asemenea cîini voi-nici. de ptldă. din cei mai credincioşi. l-au prins cu laţul. De multe ori au dat foc stinlior lui. se numeşte Bucureşti? — Vrem! a ridicat Dorina din sprîncene. am urmat eu cu vorba.. Aflînd de asemenea răpire. chiar i-au ucis doi ciini. l-au luat rob şi l-au dus în ţara lor. A în-călecat în graba mare şi. prin iuncile Dîmboviţei. a galopat în urma tătarilor. toţi zdraveni şi meşteri la închegat caşul. Avea oi multe: şi albe. se repezeau din vâzduh. Aşa. a multor clădiri mai mari. pentru că nu numai de fiare trebuia sa apere turma. Nu i-au ajuns decît la o apă mare. în vremea aceea umbla un cioban cu turma lui.

— Anca ştia să înoate. pe un dîmb. laca aşa. şi fîrtaţii lui au sărit s-o ajute a ieşi dintre sloiurile de gheaţăAşa s-au întors. şi-au clâdit o casâ mare şi au împrejmuit-o cu gard înalt din butuci groşi. deci familia baciului Bucur a sporit. iar azi este frumoasa capitaiă a României. Cu anii. Aici. s-a format un oraş. cr\ . cînd Anca s-a măritat şi a avut copii. căruia oamenii i-au zis Bucureşti. iar părintele sâu. ca un adevărat zid de cetate. Bucur. în jurul casei lui Bucur. au con-struit şi o bisericuţâ. s-au adunat aici tot mai mulţi români. care se vede şi azi. dupâ sute şi sute de ani. şi se cheamă chiar „Biserica lui Bucur". toţi patru la stîna de pe malul Dîmboviţei. Apoi.

.

Aşa cum a porun-cit voievodul. De acolo. Duşmanul va crede că noi sîntem acolo si va înainta pe valea asta cu mocirla in dezgheţ. . pe care aveau să treacă duşmanii. la adăpost. Dar. mare războinic. în ca-lea lui Soliman a pustiit totul: sate. El a susţinut multe şi grele lupte cu turcii. BIRUITOR ÎN LUPTA DE LA VASLUI tefan voievod a fost domnul Moldovei. Dar oştenii români işi apărau ţara. Ştefan şl-a adunat oastea în mijlocul ţării la Vaslui. lar voie-vodul Ştefan s-a dovedit foarte priceput la conducerea oştirii şi foarte viteaz în luptă. Auzind că vine mare primejdie duşmanâ. Apoi. oraşe. înainta orbeste. El credea că-i va înfrînge pe români şi tara lor o va supune repede. din pricina ceţii. în lungul căruia se afla drumul. a ars claile de fln. oştenii s-au ascuns în păduri şi dupâ dealuri. Soliman a intrat cu toată oastea în valea rîului. Una din cele mai mari bâtălii a dat-o Ştefan vodă la Vaslui. numit Soliman paşa. Cum am spus. O conducea un general iscusit. a surpat podunle.0 'TEFAN CEL MARE. Soldaţii lui au suferit de foame şi de frig. Ştefan voievod şi-a aşezat oastea pe malul unui rîu mocirlos. Astfel. „Bine-ai chibzuit măria ta' au zis că-pitanii. armata lui Soliman a înain-tat foarte greu. cînd sultanul turcilor a trimis o mare armatâ aupra ţării noastre. cu tătarii şi cu alţi duşmani ai românilor. lar noi îl vom lovi din dreapta şi din stînga şi-l vom strivi1'. iubi-tor de popor şi de fapte mari. a ascuns grînele. Şi de aceea se băteau pînă la moarte. au pîndit apropie-rea navâhtorilor. Ştefan vodă a zis către căpitanii sâi: „Punem buciumaşii mult înainte să sune. Oamenii s-au tras spre munte. Mulţi cai au murit din lipsă de hrană în preajma Vasluiului. Era vreme de iarnă. el şi-a închi-nat toată viaţa libertăţii poporului si înfru-museţării ţării. era iarna. în ziua cînd armata lui Soliman paşa a ajuns în dreptul româniior. Ştefan vodâ avea o oştire de trei ori mai micâ. înţelept. la porunca mea. dar şi unul dintre cei mai vrednici voievozi ai tuturor românilor. abia vedea la cîţiva paşi. pe valea rîului s-a lăsat o ceaţă deasâ.

"< . ***** & ■ ■■ .--... ■: JT? ■-...

i ^s * ■i ^m .

.

.

Pe mulţi i-au ucis. de un slujitor. a scăpat neatins şi a continuat să dea cu spada în dreapta şi în stînga. să-l strâpunga cu suliţele. drept în piept. românii au tâ-bărît asupra duşmanilor. Duciumeie romanilor au ră-sunat prelung. Bratul lui drept a rămas însă acolo. cu armata. cu călăreţ cu tot. Sărind cu calul. în graba mare. tnaintînd mult în mulţimea turcilor. Dar cînd se depărta de voievod. în ţara lui. pînă atunci. drept ca un Făt Frumos cu zmeii. Tunurile au început să bubuie. Dart deodata. ori iataga-nele. Ştefan i-a răpus. în zăpada înro-şită de sînge. Zărindu-I prin ceată. mai multi turci s-au năpustit asuprâ-i. doborînd vrăjmaşii toţî. un turc a ieşit cu iataganul pe la spate şi a tăiat bra-ţul drept al lui Şoiman.^i. Mulţi duşmani fostau zdrobiţi de buzduganul lui. A săltat cu deznâdejde bietul armăsar şi re-pede s a prăbuşit. Soliman pasa. Pe alţii i-au împotmolit în mlaştina cu sloiuri de gheaţă. unul a repezit su-liţa asupra lui. Dar. în vîrtejul luptei. Şi conducea bătălia şi se lupta în fruntea ostaşilor săi. nici un alt mare gene-rai turc. printre cadavrele duşmane. ueoaaia. ^ . un turc a înfipt sulita în calul voievodului. cîtă i-a mai rămas. El a fost cel care l-a ajutat pe vodă să încalece pe un alt cal adus. Dar oştenii din straja domnească l-au apârat cu toată vitejia. Ştefan voievod insuşi s-a bătut. s-a întors. Şi l-ar fi ucis dacă în acel moment n-ar fi sosit un pîlc mare de români care au respins pe turci si au salvat viaţa lui Şoiman al lui Burcel. lar din adăposturiie lor. Printre cei care loveau cu ghioaga în turcime s-a aflat şi oşteanul Şoiman al lui Burcel. pe locul bătâliei. Vreo zece turci s-au repezit atunci asupra voievo-dului. Asemenea ruşinoasă înfrîngere nu mai suferise. Bătălia de la Vaslui a fost o strălucită biruinţâ românească.

OVILA LUI ŞOIMAN AL LUI BURCEL .

.

s-a închinat Şoiman în faţa Itil vodă. cum era om drept si iubitor de poporP a grăit: „Şoimane. în zi de săr-bâtoare". făcînd ca ves-tea despre primejdia duşmană sâ ajungă re-pede la Suceava.. şi invalid". . Pe atunci semna-lele de primejdie se dădeau prin focuri mari aprinse pe vîrfuri de movile şi dealuri. mai drept. Şi în adevăr. a venit vorba despre Ştefan cel Mare. domnul cel nebiruit. ca în vîrfu-i să te-aşezi ca stejar să prtve-ghezi. măria ta. îmi ar ogoraşul acum. a câzut şi mîna mea cu tur-cu-alâturea. lar Şoiman a vegheat cu străşnicie. dar n-a căzut numai ea. la horâ?" „Sînt om sărac. Mulţumesc şi mă bucur că voi avea de unde să-mi scot pîinea cea de toate zilele. se miră iar voievodul. c-au intrat în ţara mea. cu un plug tras de un singur bou. M-am rugat de cei bogaţi. în adevăr. Şte-fane. Şoiman nu avea mîna dreaptă. De cîte ori a zărit focurile aprinse pe dealurile din-spre hotare a aprins şi el foc. Acum să vă povestesc o altă întîmplare cu Ştefan vodă cel Mare. la hotarâ. Pen-tru că eu ţi-am dat în stăpînire acest deal. Unde-ai pierdut mîna?" „Apăi. într-o zi de sărbătoare. eşti bun şi darnic. De aceea. de sărbătoare. Numai cu stînga nu pot trage cu arcul. tu sâ strigi cît îi putea: Săi. voievodul Ştefan şi-a amintit că-l cunoştea pe Şoiman din bătălia de la Vaslui. la curtea domneascâ. ca un zmeu m-oi repezi şi nici urmă-a rămînea de duşman în ţara mea". aflîndu-mă iar la plimbare cu micii mei prieteni. măria ta. în focul luptei la Vaslui. Cum i-am rostit nu-mele. vodă s-a apropiat de dînsul şi l-a întrebat: „Cum te cheamă. cînd el se odihneşte. cînd toată lumea se odihneşte ori se veseleşte. Mirat. mai măreţ. De aceea am ajuns sărac: n-am nici boi. V-am povestit despre lupta de la Vaslui. mi-a căzut ghioaga din mînă de o sabie păgînâ. Oana m-a şi întrebat: — De ce-i spune „cel Mare?" — Pentru că a fost cel mai viteaz. nu pot munci ca lumea. ltDa?. punînd genunchiul la pămînt. iar dealul acesta ţi-l <Jăruiesc ţre tot. Şoiman al lui Burcel". umbla prin ţară să vadă cum trăiesc oamenii. deşi invalid. Să afle Ştefan vodă şi să sară cu oastea la hotare. văzînd că. măria ta. cu cîntece. omule?" „Şoiman. Şoiman Bbrcel a fost de mare folos ţării. măria ta. Ştefan vodă a ascultat povestea lui Şoi-man şi. dar n-au vrut să-mi împrumute un plug. Atunci. şi duşmanii de-i vedea. mai bun şi mai iubit voievod al acestei pârţi din ţara noastră care se cheamă Moldova. nici plug.. aşa ciung cum mă vezi măria ta. cu vîrtute".n altă zi. Râu îmi pare însă că nu mai pot merge la război. L-a îmbrătişat şi i-a zis: „De folos ţării tot poţi fi t Şoimane. domnul Ştefan cel vestit. Mi l-a dat însă numai pentru ziua asta. Pe un deal a întîlnit un om: ara. „Mulţumesc. „De ce ari în zi de sărbătoare. în vîrful dealului unde-şi avea acum ogorul. am prins un bou dintr-o cireadă furată de tătari. c-a intrat sabia-n ţară! Atunci eu te-oi auzi. ca să-l ai de plu-gărie". iar un om bun la inimă mi-a împrumutat plugul. ia punga aceasta şi cumpără-ţi plug cu şase boi. Cînd a rostit cuvîntul război. măria ta. să apere ţara. Şi nici ghioaga n-o mai pot mînui. Ciung fiind.

de cînd mă stiu. Printre flăcâi. să adune alţi ostaşi: feciori de boieri. $tefan voievod a ajuns şi în acea parte a ţării numitâ Vrancea. cutreier cu turma de oi acesti . Deci. a venit iar vorba despre Ştefan cel Mare şi am zis: în vara aceea cumplită. ca să-l alunge pe sultanul Mahomed din ţară. din munte în şes. păstori. Ştefan vodâ pierduse floarea oştirii în bătălia de la Războieni. Oamenii îmi spun Vrîncioaia. Moldova fusese prădată şi arsâ de armia lui Mahomed Cu-ceritorul. s-a înfăţişat însă şi o fe-meie mai în vîrstă. ţărani. de la Cetatea Neamţului la a Sucevei. Cu mare durere în Inimă.58 H OVE n altă zi. pentru că. Ea a vorbit aşa: „Mâria ta. a pornit prin ţarâ. pe mine mă cheamă Floarea. Cu ei şi-a încropit oaste nouă. umblînd asa prin Moldova. orâseni. Aici a întîlnit mulţi flăcăi dori-tori să ia arma si să sară la luptă întru apă-rarea ţării.

Mâtuşa Floarea Vrîncioaia a dus buciu-mul la gură şi a suflat tare. „Multumesc. îndată". ca să te mîngîi de pierderea soţului?" „Doresc. la-i.DIN VRANCEA munţi ai Vrancei. să iei la oaste şi feciorii mei". a pierit. „Dar unde ţi-s flăcăii. cînd aspru. mătuşă Floare?" „în munte. cînd . cînd dulce. a surîs. toţi au învăţat să se batâ. Floareo. scoţînd sunet înalt şi turuit. măria ta. precum vei fi aflat şi măria ta". măria ta. Toţi ciobani voinici: mezinul a împli-nit şaptesprezece ani. că ţi-or fi de folos în înfruntarea cu Mahomed sul-tan". Dar nemaiavînd bârbat m-am făcut eu băciţă". la stînă. măria ta. „Am aflat. „Cîţi ai?" „Şapte. bucuros Ştefan vodă. în întîlnirile cu fiarele care atacă turma. şi l-am cin-stit după cuviinţă. matuşâ Floarea. „îţi laud vrednlcia. Şi spune ce dorinţă ai. „Bine. Nu mai am bârbat. ca pe un viteaz". cel mai mare treizeci. în lupta cu tătarii. Sun din bucium şi po-goară. săracul. mâtuşâ: cheamă-i".

.

.

.

precum se cuvenea. la stînă. Pogoară îndată". blîndeţea şi mai ales dorinţa lor de a lupta pentru liber-tatea ţării. Apoi i-a răsplătit. înţelese de mătuşa Floarea. Ştefan cel Mare a venit iar în Vrancea. fiecăruia i-a dat cîte un munte. frumuseţea lor bărbătească. pRAŞOVENII Şl ŞTEFAN CEL MARE .legănat. adâugaţi la miile de oşteni veniţi din toate pârţîle ţării. împreună cu întreaga ţară. L-a ajuns la Dunăre şi l-a lovit cu toată puterea. voievo-dul. Indatâ i-a răspuns un bucium de pe un pisc de munte. După biruinţă. şi a mulţumit încă o dată mătuşii Floarea pentru ajutorul dat. Feciorii Vrîn-cioaiei s-au purtat vitejeşte. să păzească ea oile. alungîndu-l din ţară. doborind în luptă mulţi duşmani. Ştefan vodă a aşteptat pînă au sosit în sat cei şapte feciori vrînceni. pe cei şapte feciori. sâ-l stăpînească. A lăudat voini-cia. cu cei şapte feciori. $i pe cînd mătuşa Floarea urca în munte. cînd repezit. şi-a urmat calea întru întîmpinarea lui Mahomed sul-tan. i-a răspuns cu alt glas şi cu alt fel de turuituri. să-şi pască turmele prin poîe-nile lui şi să-l apere în ceas de primejdie. care a şi lâmurit: „El e mezinul.

coifuri. dragii mei. mobilă frumoasă. au zidit case solide. trei tine Petru. Cluj. cojocari. au încarcat &v1ri -4. primăria şi o biserică mare şi foarte înaltă. >ase tH^ Ido >ve . au răspuns în cor Oana. Bistriţa. — Mai demult. unde făureau. Ei erau meşteri dibaci în felurite meserii. cizmari. şei. loşe. Le-au vîndut mai ales arme: săbii. saşti le vindeau. scuturi. ca şi cei din alte cetăţi-oraşe ca Sibiu. unelte. platoşe. voievozii noştri au fost ajutaţi şi de meşterii saşi. Putem spune că meşterii saşi din Braşov. arme. Aveau ateliere mari. înconjurat cu ziduri groase şi cu turnuri înalte. armurieri. Sighişoara. da! Ştim. el a fost un oraş-cetate. bijuterii scumpe. stofe. pe lîngă români şi saşi. în cetatea Braşovului trâiau pe atunci. Dorina şi Andrei. Le trimitea grîu sau turme devite şi aducea din Braşov arme. -hamuri. în multe oraşe şi sate din ţara noastră. adică obiectele lucrate în ateliere. pe lîngă ateliere şi prăvălii. Deci erau: fierari. numită Biserica Neagră. cu multă iscusintă. numai bune pentru apă-rarea împotriva oricăror primejdii. halebarde. tîm-plari. în-căiţăminte. arcuri. haine fru podoabe de aur şi argint. de apârare. Cînd au auzit că asupra năpustit sultanul Mahomed Cu un puhoi de soldaţi. că în ţara noastră există un oraş numit Braşov. braşovenii şi-au întă-rit oraşul cu ziduri groase de piatră şi cu multe turnuri înalte. în lupta lor îmo<^§fâ| turcilor ori a tătarilor. Hans şi Herman. erau oameni bogaţi. De pildâ Şte-fan cel Mare a avut mulţi prieteni printre braşoveni. Da? — Da. Har-nici şi buni gospodari. liţe. Aşa că. Mărfurile. bijutieri. înauntrul cetăţii. croitori. împreună cu negustorii ro-rnâni.oi ştiţi. Bine-i să ştiţi că meşterii braşoveni vîndut mărfurile lor şi multor voievozi r mâni.

cu oaste mare. Dar. *n adevăr. că pe acest pămînt românesc s-au născut condu-cători viteji ca măria ta. Ştefan vodă a mai cerut încă îtea căruţe cu felurite arme. Aşa că se odihnea. e aceea îţi dăruim aceste arme. lar dupâ rcii au fost alungaţi şi pacea s-a aşezat ă. care au sărit să le ia căruţele cu arme. Dorinta asta m-a îndemnat să mai istori-sesc încă o întîmplare de pe vremea lui Şte-fan vodă cel Mare. cei din cetatea Braşovului. a zis Petru. şa se ajutau între dînşii oamenii din vreme. cu aceste douăsprezece căruţe în-cârcate cu scule de război" a adăugat Hans. . nu am cu ce vi le plăti". pa-loşe. Se bucura de belşugul ţării şi de pace. pînă le-a venit în ajutor un pîlc de români şi i-au alungat pe acei turci prădalnici. Conducătorii noştri spun câ mare noroc am avut noi. a braşovenilor. Şi am început: — Măi copii. Ştefan vodă avea linişte la hotare. Toţi vecinii îi erau acum prieteni. iar Hans a grait: „Meşterii braşoveni au aflat de năvala armatei turceşti şi ei ştiu că oastea mâriei tale are mare nevoie de arme". ca să-şi poată apăra ţara şi libertatea. înaintea lui. vine o veste rea: regele polonilor. Pe drum au întîlnit o ceată de turci prădalnici. Sosind înaintea lui Ştefan voda. lar atunci cînd fi pace şi ţara se va întrema. măria ta lupţi şi pentru apârarea Transilvaniei şi deci şi pentru apărarea noastră. în grabă. spre toamnă. în prietenie. să trâiască şi să muncească în li-nişte. scuturi. măria ta. Spune-i lui Ştefan vodă să-mi dea voie a trece prin tara lui. în casa lui dom-nească din Suceava. mărite rege?" lar acel rege lan Albert răspunde. cîte întîmplări minunate s-au petrecut în istorie! o auzii într-o zi pe Oana. Cînd o să le aflu oare pe toate? Că eu pe toate vreau să le ştiu. tihnit. numit lan Albert. Aş 3 v 64 <!SUTĂLIA DIN ^5'ai. pe turci şi pe alti duşmani care cuteza-seră a lovi ţara. cu glas mieros şi cam prefăcut: „Să mă bat şi eu cu sultanul turcilor. Şi dacâ ai ai nevoie. a spus voievodul. Dar iată că într-o zi. Dar cei trei tineri s-au bătut straşnic. Ştefan vodă repede trimite sol. mai aducem. în ceasul acesta greu cînd ţara ni-i pîrjolită. meştcrilor! a zîmbit Ştefan vodă. Noi socotim că. Şi. „Vă mulţumosc.sprezece câruţe mari cu arme: arcuri. pe logofătul Tăutu să-l întrebe: „Unde te duci cu oastea. după ce i-a cuminţit pe tâ-tari. luptînd pentru libertatea Moldovei. voievodul a trimis meşterilor braşo-turme de vite. au trecut în Mol-dova. cei trei tineri au îngenuncheat. „De aceea noi am grăbit la măria ta. pe la Oituz. putini cu miere şi multe >ţţ jje ceară. trece hotarul de la miază-noapte. ne vom so-i noi asupra pretului". Eşti un adevărat scut pentru noi toţi cei doritori de libertate. „Adevărat". „Nu-i bai.

Aşa tî-i vorba? a zis atunci Ştefan vodă. dacă nu mâ ataci pe drum". dacă juri că te vei întoarce tot pe drumul pe* care ai venit. cînd solia e un lucru sfînt? Te povă-ţuim să te întorci în ţara ta. Să nu mai pustieşti si alte părti ale ţăril" De voie. Că sultanul are. pe logofătul Tăutu. a zis Ştefan. Ba. cu dojană: „Era mai bine.. y^ *#■' . De jurămînt însă nu s-a ţinut. . lar dacă ne-a arestat solul. ţi le-om scoate noi din cap. Să nu te abaţi nici un pas. regele lan Albert a jurat. ca prin tara nimănui? Cum de cutezi să-mi arestezi solul. iar Şte-fan vodâ a poruncit oştenilor să fie gata de luptă. logofătul Tăutu a zis. mărite rege. punîndu-l în lanţuri. Dar. „Nu vei fi atacat. Auzind de asemenea purtare. înseamnă că nu vine ca prieten asu-pra noastră. mărite voievoade! Ceea ce o păti cu nimeni n-o împărţi". Te-nvăţăm noi minte. îngîmfatule şi călcătorule de jurăminte!. Deci du-te şi tu. „Lasă-I în sama mea. Boldur s-a dus sol la lan Albert. ci ţară românească. După cîteva săptămîni regele Albert a văzut că pierde prea mulţi soldaţi în luptă. în loc să asculte sfatul şi să se în-toarcă acasă ori să se ducă spre împărăţia turcului. A luat-o pe alt drum. Că dacă vii cu gînduri mişele. bucuroşi.. zicînd: „Mâ întorc în tara mea. Vornice Boldur.că nimica n-o să-i stric şi nici o pagubă n-o să-i fac" Atunci. gînd rău asupra noas-tră. A trimis vorbă lui Ştefan. De ce? Pentru că voia să-l alunge pe Ştefan vodă şi să pună stăpîn în Moldova pe un frate al lui.. în frunte cu Ştefan vodă. Ştefan vodă s-a supărat foarte tare: „Dacă n-ar fi îngîmfat şi ne-ar fi spus că vrea să se bată cu sultanul. Aşa a vorbit solul. el s-a înspăimîntat. cu ascutiş de spadă". Că aici nu-i ţară pustie. cînd a înţeles că oastea românilor îl împre-soară. Dar acel rege trufaş l-a pedepsit pe Tăutu. de mult. de nevoie. Dar. în vremea aceasta regele lan Albert se bucura că se apropie de hotar teafăr şi cu pradă multă. pedepseşte-l cum te pricepi mai aspru". a dat voie soldaţilor să facă jafuri şi nelegiuiri mari. cum spusese. să ceri voie de a trece hotarul. acel rege trufaş a în-conjurat cetatea Sucevei şi a început s-o asalteze. mari de tot. vornice Bol-dur. apărată de vi-teji". sol la lan Albert şi întreabă-l: „Cum îţi II COSMINULUI îngădui să treci prin Moldova aşa. îl ajutam şi noi.. s-au apărat bine în Suceava. mai ales. Ticăloasă socoteală! Dar românii.

m *> . *r ' IH . #* ■- ♦1 .

* -« fTfe w *J V .. 'J^LÂ \ •* X .

stejarii. Fie-care arbore prăbuşit strivea zeci de oşteni de ai năvălitorului. ostaşii români tăiaseră tulpinile copacilor.*"/ dl u*"% ■f i într-o pâdure. îi lăsaseră aşa. numită Codrul Cosminului. au ieşit din frunzare şi au prăbuşit toţi copacii . numai înţîţînaţi. ca un potop. Şi cînd vornicul Boldur a dat semn de bucium. fagii şi brazii cei înalţi au prins a se prăbuşi peste oastea lui. încă dinainte de apropierea oştirii îngîmfatului rege.l\ V hi 3Ki: '. Cum se întîmpla minunea aşa? De ce se prăbuşeau copacii? Păi. dar nu de tot.

era stăpînit de regele Ungariei. eşti harnic. măi. „Bravo. cei doi s-au crucit: „Măi. A ajuns un flăcău înalt şi vîn-jos. pe care o purta uşurel. CEL URIAŞ aşezate pe o piatră de moară. că nimeni nu-i mai dădea de cap. i-a presârat cu sare şi i-a fript pe jăratec. i-a adus în fata oaspeţilor. Pe locul arat de foştii oşteni ai rege-lui lan Albert.. Că de voinici ca tine are mare ne-voie oştirea noastrâ". pe cei îngîrnfaţi şi călcători cuvîntului dat.peste acei doritori de a prăda şi cuceri ţări străine. s-a făcut morar. să sameni ghindă ca să crească la loc arbo-rii doborîţi din pricina lor". Şi s-a făcut o vălmăşeală şi o zăpăceală. Pavel le-a frămîntat la repezeală pîi-ne din făină albă ca omătul. adică un fel de judecător şi conducător al mai multor sate. Au spus: „Morarule. Ca să aibă din ce trăi. Aşa că Pavel a copilărit muncind din greu. puterea şi vitejia lui. în amintirea sîngelui vărsat în bătălia de la Co-drii Cosminului. lacă aşa a ştiut Ştefan vodă şi românii lui să pedepsească pe cei prădalnici.w dnnâ r. Văzînd atîta putere. Munca l-a făcut şi mai voinic. omenos şi darnic. i-au luat vitele. Mulţi din cei scăpaţi cu vta\a du OCU. Dar. a crescut un stejăriş falnic. Se spunea: „La moară la Pavel Cnea-zul". Pă-rintele lui Pavel era cneaz. We vremea lui Ştefan vodă cel Mare au trăit mai mulţi români de ispravă. încît ridica piatra de moară şi o purta ca pe o tavă de lemn. „Eu zic să-i pui la plug. împreună cu pîinea caldă şi cu o scă-fiţă de mujdei. regele Ungariei. şi hai cu noi la oştire. Te rugăm însă să ne dai şi cîte o cană de apă rece". curată. mai puternic decît zece bărbaţi de rînd. Şi-ntr-un minut a ci v/e»nit r. Şi toţi din sat şi satele din jur ştiau că avea atîta putere. Odată. pe atunci. mai ales. Ei au savîrşit mari vitejii în lupta cu duşmanii. El s-a născut şi a copilărit în acea parte a ţării noastre care se numeşte Banat. s-au oprit la moara lui Pavel Cneazul doi căpitani de ai lui Matei Corvin. după ce s-au vorbit între ei. morarule.ăni nline CAI aoâ. Cu mare greutate regele lan Albert a scâpat cu fuga. Căpitanul a împlinit porunca vornicului Boldur. să luptăm împotriva turcilor. S-a bătut de multe ori cu turcii năvălitori în ţara noastră.. Fugind ca un fricos se vede că s-a tămăduit de îngîmfare. „Ce facem cu prizonierii. Te lăudăm şi-ţi mulţumim pentru os-peţie. l-a rămas însă numele de cneaz. vai. bine orînduită. vornice Bol-dur?" a întrebat un căpitan. mărunt şi plăcut mirositor. nouă ni-i carn foame".. ca pe o tavă de aramă. „îndată!" a zis Pavel. i-a curăţat. Vai. pe masa de scîndură groasă. l-au sfă-tuit: „Lasă moara în sama altcuiva. După ce a chibzuit bine. i-a bucurat înfăţişarea voinică a flăcău-lui. Unul dintre aceştia a fost Pavel Cneazul. Mai cu seamâ că avea el o răfuială veche cu aceşti duş-mani prădalnici. căruia oamenii i-au zis Dumbrava Roşie. flăcăule. Le-a plăcut cum arăta moara: mare. Turcii prădalnici l-au sărăcit: i-au ars casa. a prins vreo doisprezece crâpceni. cu braţe ca de oţel. în oştire s-a făcut repede cunoscut prin îndrăzneala. Apoi. Despre . să ari cu ei locul unde a fost codrul. iar mâ-cinişul. Pavel le-a urmat sfatul. Pe urmâ. care. $i pînă să se coacă. a aruncat crîsnicul în gîrla morii..UI pnzuiiien in riiiinne romani-lor. ce mai prăpăd a fost acolo! Mii de ostaşi şi de căpitani de cei mai mari au fost nimiciţi de tulpini şi ramuri. aşa ceva nu s-a mai văzut".

cu oastea lui de români. Pavel Cneazul. regele Matei Corvin l-a făcut voie-vod al Banatului şi l-a socotit ca pe unul din cei mai vrednici şi mai apropiaţi sfetnici ai săi. Cu puterea lui uriaşă lupta şi cu două spade: în fiecare mînâ cîte una. Foarte bucuros că are un oştean atît de straşnic. L-a făcut căpitan de oaste. turcii s-au îngrozit şi au luat-o la fugă. cădeau răpuşi de cea din stînga. Cînd asupra ţării a năvălit o mare ar-matâ turceascâ. ostaşii lui Pa-vel Cneazul au încins un mare ospăţ. iar pe al treilea în dinţî. Deşi turcii erau de cinci ori mai mulţi. . Duşmanii care scăpau de spada din dreapta.isprăvile lui în luptă a auzit şi re-gele Matei Corvin. Pavel ar fi jucat bă-tuta. Pavel n-a dat înapoi. în toiul veseliei. lar el şi-a adunat os-taşi. Se zice că. La sfîrşitul acelei bătălii. mai ales dintre românii din Banat şi Transilvania. L-a chemat la dînsul. i-a ieşit înainte. pe altul sub cea dreaptă. Văzînd atîta putere şi îndemînare. la locul numit Cîmpul Pîinii. S-a minunat de înfăţişarea şi de purtările lui. as-cunzîndu-se care pe unde putea. împovărat cu trei turci: pe unul îl ţinea la subsuoara stîngă.

.

bogătie şi frumu-seţe. a trebuit să-şi vîndâ giuvaericalele. mai buni şi mai frumoşi. Văzînd-o. Ei ştiau câ atunci cînd privesc lucruri frumoase. cum se zice în poveste. Dar ca s-o poatâ termina. adică salbele. El a fost un voievod bun şi un mare în-telept. foarte talentaţi. case şi alte zidiri măreţe. doamna Despina. iar soţia sa. Povestea spune că mănâstirea Curtea de Argeş a zidit-o meşterul Manole şi cu prietenii săi. cum acest voie-vod Neagoe Basarab şi doamna Despina au fâcut tot ce au putut ca sâ înfrumuseţeze ţara. dragii mei. CTITOR LA CURTEA DE ARGEŞ cu aur. li se încâlzeşte inima şi se fac ei însisi mai vrednici. înflorate. inelele. Adică să n-o în-treacă nici una în măreţie. Voievodul a dorit ca această zidire sâ nu aibâ pereche în lume. la soare te puteai uita. oamenii simt mare plă-cere. se spune că Neagoe Basarab şi-a cheltuit toţi banii. ba. copiii mei. cu cîte un clopo-ţel în cioc. Câ în adevăr strălucea atît de tare încît. Adică s-au îngrijit sâ împodobească ţara şi sâ facă viaţa oamenilor mai uşoară şi mai plăcută. dar la această zidire. Pe dinăuntru au zugrăvit-o cu chipuri şi de-sene măiestrite. meşterii s-au străduit din . Acest voievod s-a numit Neagoe Basa-rab. In interior au înălţat coloane drepte. că parcâ păsărelele ar fi vii şi ar ciripi. calfe şi zidari. Fiind foarte. cu frunze şi flori de felurite culori. lumea se mi-nuna de atîta bogăţie şi strălucire. iar cînd adie vîntul acei clopoţei sună dulce. Vedeţi voi. Ferestrele le-au încadrat cu rame minunat sculptate. iar pe dinafară multe părţi le-au poleit cu aur. măreţe.^S7N VOIEVOD CĂRTURAR. cei nouă meşteri mari. Sub streaşină au pus zeci de păsărele de bronz. brăţările pe care le purta ca doamnă a ţării. ulţi dintre cei care au condus tara noastrâ s-au îngrijit. cerceii. Acum vreau să vâ povestesc despre un voievod care a înălţat una din cele mai mi-nunate zidiri din ţara noastră şi chiar din alte ţări: mânăstirea din Curtea de Argeş. ca meş-terii cei mari sâ construiască cetăti.

cum nu se mai află ni-căieri. 'i*3fe*tf< . împletit cu trei viţe. l-au făcut turle înalte. ca într-un fel de dans. Sculptatâ cu figuri si flori. din care doua sînt răsucite. ca o broderie. elegante. Au încins-o cu un brîu de piatră albă. Au înălţat-o din cărămidă şi piatră albă. minunat sculptată.râsputeri şi i-au împlinit dorinta. brîu pe care l-au poleit 4.

.

-V ţ {/ ^" .: LUI rir\LJKJ vv-*i_//n u/i_ i_m r\t _/ivi/~t | î.§*»_ «MHVU. UAn IMINUL .

od. a căzut de pe ca( şi nepu-tîndu-se ridica de jos. Soţia lui s-a numit Ruxandra şi era ftica lui Neagoe Basarab. care voia să stăpînească Ţara Românească şi s-o turcească. turcii l-au prins şi l-au dus în faţa lui Meh-met beg. dar destul de mulţi au fost răniţi.fost.se iase răpuşi. într-un iureş vijelios. de cînd eram mic. dacă vrei sa scapi cu viată. iar vreo sută au pierit de să-geată turcească. om de mare încredere al voievoduiui. Mehmet beg. „Am fost fiu de domn. Şi pa§ă fiind eu. a dat multe lupte. să luptâm împreună impotriva lui Radu voievod. iubitor de ţarâ şi libertate. de ce ne priveşti cu atîta ură?" „Pentru că asa m-au învâţat trei dascăli: cel de reli-gie. Una din aceste lupte a dat-o în apro-piere de satul Grumazi. dragii mei. „Căpi-tane. înţeleptul sultan Soliman Măretul mă pune paşă. Asemenea vorbe cumplite nu l-au spe-riat pe căpitanul Pîrvu. câprtane Pîrvu?" „Am înţeles. şi m-au făcut ienicer. duşmanul lui Radu voi. îndîrjiţi şi hotărîţi să-l biruie pe Radu voievod. cu o ploaie de săgeţi. fac ţara paşalîc". voievodul român a ştiut să-i însufle-ţeascâ în bâtâlie. viteaz şi el. un voievod care se numea Radu de la Afumaţi. Cu cine? Cu Mehmet beg. Oştenii s-au apărat cu scuturile. Duşmanul a venit cu mulţi soldaţi. iar în cuvîntul duşmanilor nu mă încred". adicâ stăpîn peste Ţara Românească. îi iau şi tronul şi viaţa" Căpitanul Pîrvu l-a măsurat pe Mehmet beg. adică?" a întrebat Pîrvu cu uimire. Deşi avea mult mai puţini os-taşi. dar"râu îmi pare ca ţi-i sufletul înnegrit de ură. Ai înţeles. despre care am vorbit noi. apoi a întrebat: „Cu ce mă aleg dacă trec la legea voastră?1 A grăit Mehmet beg: „Te fac paşâ. a zis el. Acest Radu vodă s-a arătat a fi mare viteaz. căci am să-l fac bucâţele pe Radu. Lovit de săgeată. Vreau să ajung stâpînul Ţarii Româneşti. trase dintr-o parte în alta. cu mare trufie: „Vrei să ştii ceva? Şi eu am fost român". biruindu-l. treci la legea turcească": Căpitanul Pîrvu s-a uitat lung la duşma-nul său şi al ţârii. ca să nu. Ei mi-au sâdit în suflet ura împotriva neamului meu şi patima puterii. Bâtălia a început în zori. după ce-l birui. Totuşi te povăţuiesc să aştepţi sfîrşitul acestei . un turc foarte ambiţios. comandant al cetăţii Nicopole: lar acum. adicâ general în oastea mea. din cap pînă-n picioare. Deşi a condus ţara numai vreo şase ani. „Mehmet beg. M-au răpit oamenii sultanului. Pentru că eram mai deştept ca alţii. şi a zis: „Eu îmi iubesc voievodul şi ţara mea. vâr cu Radu voievod. Căci.ev. i-a zis turcul. am ajuns re-pede căpitan şi beg. româ-nească. Atunci Mehmet beg a rînjit şi a zis. „Cum. cel de câlărie şi cel de luptă cu iataga-nul. Printre cei râniţi s-a aflat şi câpitanul Pîrvu.

Vorba asta l-a cam încurcat pe Mehmet beg. dragii mei că era fiul lui Ştefan cel Mare. decît să te împaci cu sultanul". Acesta s-a împiedicat. De asernenea. îl lăsase în Suceava. a rupt sirurile duşmane şi a ajuns aproape de movila unde se afla Pîrvu. inima lui bătea cu mare dragoste pentru ţară. Radu şi vitejii lui se bat de zor". cu straja credincioasă lui şi doam-nei Elena. în palatul lui'. Dar cînd asupra ţării a venit. în aeest timp a aflat că domnitorul pe care sultanul Solirnan cel Măreţ. Mehmet a zbughit-o la fugă: „Stai. turcul a sărit pe cal. begule. a luat cu el multe pungi cu gal-beni. Pînâ să se ridice de jos. Toţi se minunau de frumuseţea $i de vorba lui iscusită. s-a apărat acolo mai bine de un an. doamnă. de bună voie. măria ta: ca şi cum te-ai băga.. Dar el a închis porţile cetăţii şi. Ei au deschis porţile cetăţii Suceava si l-au primit pe Soliman. dar pentru asta trebuie să mă duc la el. ca să se repeadă în luptă. lăsînd biruinţa în mîna lui Radu vodă de la Afumati. je-fuia şi batjocorea tara şi se purta foarte rău cu poporul. zicînd. îngrijorat. Văzîndu-se în pri-mejdie. s-a îmbrâcat în straie domneşti şi s-a arătat unui slujitor. la palatul sultanului. Că. E PETRU RAREŞ MAN CEL MĂREŢ Pe drum a trecut prin multe peripeţii. să-şi oprească sîngele din zgîrieturile de pe faţă.. Dar.. s-a răsturnat. să ne luptăm! . sultanul Soli-man cel Măreţ. uite. Şi atunci ce a făcut Petru Ra-reş? S-a sfătuit cu doamna Elena. numită Ciceu. în războaiele purtate cu duşmanii. tu mă judeci^e mine aici. cu armată multă. în aseme-nea primejdie? S-a adăpostit într-o cetate din munţi. Cînd a ajuns la palatul sultanului... care i-a zis: „Altă scăpare pentru ţară nu-i. Trebuie să mâ duc!". căpitanul Pîrvu. a călătorit pînă la Istanbul. „Sînt Petru vodă Rareş de la Moldova şi doresc a vorbi cu măritul sultan". în nişte mărăcini. în clipa cînd a dat pinteni calului. cu nume schimbat. rănit şi plin de sînge. a cîştigat strălucite victorii. bărbătia în luptâ şi înţelepciunea în ocîrmuire. a înşfăcat o suliţă şi a vîrît-o între picioarele caiului. Şi lăsînd-o pe Elena doamna sâ con-ducă apărarea Ciceului. în înţele-gere cu trădătorii. boierii l-au trădat pe vodă Rares. pe acest dîmb. pe vale.Aşa gîn-desc şi eu.N-am încotro. Unde fugi?" Dar Mehmet galopa de sfîrîiau poîcoa-vele calului. Ce-a făcut Rareş.. Dar îndrăzneala şi dibăcia l-au scos la liman. Duşmanii l-au ijr-mârit îndeaproape. iar jos. . cu scopul de a-l prinde pe Petru Ra-reş şi a-l ucide. deşi se afla jos. Trebuie să ştiţi. Ştii doar că sultanul a jurat să te strivească în copitele calului". Rareş s-a îmbrâcat ca slujitor. A cîrmuit poporul bine şi cu dreptate.. . 74 &> SMPĂCAREA DINTR Şl SULTANUL SOLI ^m vremurile de demult ţara noastră a fost condusâ şi de un voievod nu-mit Petru Rareş. pînă să i se aducă alt calf Radu vodâ cu oastea lui a înaintat multe sute de paşi. a ieşit pe ascuns din cetate şi. iar pe Mehmet beg l-a aruncat cît colo.bătălii. „E cu primejdie. Acesta a pus domnitor peste ţară pe unul din boierii trâ-dători. Moştenise de la parintGie său vitejia. măria ta.. Mai ales că românii îi izbeau pe turci cu înverşunată putere. în gura leului. Şi de multe ori era sâ-şi piardă viaţa.

. decît din uciderea mea şi din jefuirea norodului român. Nu cred câ ai să ma striveşti în co-pitele armăsarului. s-o conduc spre folosul norodului şi al luminătiei tale". mărite sultan.. ci şi foarte înţelept. „Cum ai ajuns aici? se arată uimit şi fu-rios sultanul. Dar mai ştiu că măria ta eşti nu numai viteaz. în sinea lui. despre miseli-ile lui cele multe şi păgubitoare norodului. văzîndu-i înfâţişarea plâcutâ. Dar. Şi a încheiat .Slujitorului turc nu-i venea sâ creadă: „De unde vii? Ai căzut din senin? Te vîr la închisoare". îngâduie-mi sa mă întorc în ţara mea. ţinuta demnă.vorbi-rea cam aşa: „Mai multe foloase ai avea. cu . înţeleaptă. pentru care am venit la măria ta*'. N-ai auzit de jurămîntul meu?" „Am auzit. a spus Petru Rareş. deodată. Eu mă dărui acestei împâ-cări şi prietenii. bărbătească. dar trebuie sâ-mi ţin jurămîntul!". Petru vodă a vorbit despre nevrednicia domnitorului pus în Suceava. înainte de a-mi asculta păsul. Soliman sultan si-a înfrînt furia şi l-a ascultat. Soliman sultan a simţit că i se înmoaie inima şi-i dâ dreptate. frumoasă. După multă tîrguială. în adevăr. Cucerit de puterea şi adevărul vorbelor lui vodă Rareş. a zis el. după ce a primit o pungâ cu galbeni. auzin-du-i vorba meşteşugită. acel slujitor turc l-a înfă-ţişat sultanului pe vodâ Rareş. despre suferinţele ţării. „îmi pare rău. din prietenia şi pacea cu ţara mea. şi-a amintit câ a jurat sâ-l calce în copitele armâsarului.

.

dacă faci cum te povă-twesc eu!". Aşa se cheamă că măria ta împlineşti jurămîntul. .Eu intru sub podul cel de marmură din curtea palatului. Ştefan cel Mare. măria ta încaleci armăsarul cel focos cu care mergi la războaie şi treci. Petru Rareş a venit iar domnitor în Moldova. cu îndure-rare. „Cum?" . iar eu nu-pier strivit în copite de armăsar împărătesc: mă apără podul". pe podul sub care intrase Rareş. mărite. Astfel.. Tare s-a minunat sultanul de isteţimea voievodului român. descălecînd. Apoi. Eu aud copitele calului deasupra mea şi-mi tem zi-lele.îl tii. a rîs.ifiiffci oarecare părere de râu. spre marea uimire a trădătorilor. a încălecat armăsarul şi a trecut de şapte orit în galop. Du-te la Suceava şi stăpîneşte ţara cu înţelepciune. în trap şi-n galop. măria ta'". „Dar cum crezi ca mai scapi cu viaţă de sub copitele armăsa-rului meu?" a întrebat sultanul. l-a încredintat Petru Rareş. Ca şi părintele său. „Scap. iar mie prieten să-mi fii". S-a bucurat. de şapte ori încolo şincoace pe pod. . a înălţat zidiri frumoase care se păstrează pînă în ziua de azi. i-a zis: „Eşti teafăr şi slobod.. Aici a săvîrşit multe lucruri bune şi de laudă.

prietenul Oa-nei şi al Dorinei. nu m-ar fi întrebat: . dacă Andrei.^URAJUL Şl PUTEREA LUI ION VODÂ iate n-aş fi povestit nimic despre lon vodă.

unul din cele cinci tu-nuri din oştîrea lui era gata să cadă în mîinile duşmanilor. aceste animale puternice au tras în patru di-recţii. am răspuns eu. $i dacă de foame mai puteau răbda. de viu. a cuce^it două victo-rii împotriva unor armate turdeşti. Tunul era aşa de greu. în pa-tru bucăţi.— Bunicule. cu un duşman care asuprea ţara. pentru că a încercat. Cînd a înţeles că nu mai este nici o scă-pare. dar îndrăzneţi ca şi dînsul. sfîşiindu-l pe lon vodă. Dar istoria îl laudă şi-i zice Viteaz. A făcut anume semn unor slujitori. iar paşa şi-a călcat jurămîntul. trimise de sultan în Moldova. românii au săpat şan-ţuri si s-au apărat în ele multe zile. pînă sus. setea îi is-tovea. nimicind numeroşi duşmani. măria ta. lon vodă a înşfăcat funiile ce legau tunul şi l-a tîrît. încît fringea potcoava în mîini. Dar încâ sa-l mai urce la deal. turcii s-au cam înfio-rat de frica. Pentru că a luptat. domn în Moldova. au arătat ca noi toţi. n-au mai avut nici hrană nici apă. paşa turc a jurat că va face aşa cum a cerut voievodul român. unde tunarii l-au şi aşezat în bătaie. istoria îi spune lon vodă cel Viteaz şi-l cinsteşte ca pe unul din cei mai străluciţi eroi ai poporului nostru. Cu puţini oşteni. incă o dată. iar dtmineaţa o sorbeau cu buzele arse de sete. singur. Dorind să încheie cît mai repede o bătălie care-i secera şi lui mulţi ieniceri. Dar cînd l-au văzut cît de mîndru şi voinic arăta. pe un deal. De pildâ ion vodă. Dar. a înconjurat cu totul oastea lui lon vodă. foarte numeroasă. Ajunseseră aşa 6ă întindeau cămâşile noaptea pe pămînt să le urnezească roua. unii i-au zis lon vodă cel Cumplit. sâ scape \ara de sub stăpînirea sultanului. sâ-l răpună şi să-l alunge de la cîrma ţării. în altă bătâlie armata turcească. un oştean a spus: „Ne batem cu duşmanii fără cîrtire. fiind vară şi secetă mare. Văzînd aşa. Lovite cu biciul. „îi vom număra în luptă!" i-a răspuns voievo-dul. iar vitejii lui oş-teni să fie lâsaţi slobozi să meargâ fiecare la casa lui. lon vodă s-a predat A cerut doar ca el să fie dus în faţa suitanului. îndrăzneţ. Se spune ca avea atîta putere. la înfăţişare. Andrei. care l-au prins şi iau legat mîinile si picioarele de cozile a patru câmile. Cei mai multi. şi nu s-a temut nici de moarte. toţi voievozii noştri au fost oameni voinici şi viteji? — Nu. doar poate mintea le era mai ageră. dar am vrea să ştim cît sînt de mulţi". că nici zece oşteni nu-l puteau urni din loc. în bătălia de la Jilişte. Unii însâ au fost şi foarte voinici. acolo unde era poruncă. au tras bombâ după bombă şi au făcut mare prăpăd în rîndurile duşmanilor. 78 . Pen-tru că a pedepsit cu moartea cîţiva boieri trădători. în toiul bătăliei. Nu se putea închipui o pedeapsă mai cumplită şi mai nedreaptă. Văzînd aşa.

■ :'-fe. 1t§Ş& " .

%w .

................................ 16 Viteazul Gelu Românul.....................■-'-.. 3 Despre nişte nume frumoase din patria noastră dragă....... 6 Străbunul străbunilor — Burebista.................... 18 Menumorut cel înţelept................... 5 „Hora de la Frumuşica"................ i 4 ris Hr* rf '£ ^: UPRINS Scurtă lămurire......................... 20 ................ 8 'Decebal................... 14 Un prieten al dacilor: Apollodor din Damasc.............................. 12 Povestea preafrumoasei Dochia..................... 10 Cum l-a înfrînt Traian pe Decebal.................................... eroul dacilor.............

... 77 Nr\ coîilor de tipar r 10 Bun de tipar : 11... 47 Povestea despre întemeierea Bucureştiului.......... 71 Pîrvu........ biruitor în lupta de la Vaslui.................com * »■ *fn***m ........................................................................... 75 Curajul şi puterea lui lon vodă......... în cîmpii............. 40 Prizonierii din Castelul de lâ Hunedoara.......................... căpitanul lui Radu vodă de la Afumaţi....... eroul de la Posada................................. 22 Dragoş......... cr. EDITURA DIDACTICĂ Şl PEDAGOGICA http://cartilecopilarieimele.Basarab voievod.......... 52 Movila lui Şoiman a lui Burcel................................................... 65 Pavel Cneazul cel Uriaş.............. cel mîndru ca soarele......... 57 Povestea mătuşii Floarea din Vrancea 59 Braşovenii şi Ştefan cel Mare............. 73 împăcarea dintre Petru Rareş şi sultanul Soliman cel Măreţ.....................03:1(982 Com. 24 O poveste cu un stup de albine........ 10 537/7111 Combinatul poiigraiic „CASA SCÎNTEII" Bucureşti — R.................R.................. 28 La Rovine.................................. 50 Ştefan cel Mare.... 42 Dreptatealui Vlad vodă Ţepeş.............................wordpress...... ctitor la Curtea de Argeş................... 63 Bătălia din Codrii Cosminului....................................... 30 lleana Cosînzeana din Ţara Haţegului 35 Condrea şi tătarul..............S.... 69 Un voievod cărturar................................................ 26 Condeiele lui Vodă..... 37 De ce s-a numit Corvin?.. 44 O noapte de pomină...........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful