Osnovna škola Studentica: 4.

godina

PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVNOG SATA HRVATSKOG JEZIKA
JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Razredni odjel: Uĉiteljica: Mentor: Profesor metodike: dr. Ante Beţen Nadnevak odrţavanja nastavnog sata:

S. poticati interes uĉenika za jeziĉnu komunikaciju. odreĊenim slijedom. CILJEVI NASTAVNOG SATA: Poticati samostalno izraţavanje i formiranje ĉinjenica u smislenu cjelinu. opisivanjem lika – Pipi Duga Ĉarapa.. (2007): Metodiĉki pristup nastavi Hrvatskoga jezika 2. M. Babić. (2000): Gramatika hrvatskog jezika. ZADACI NASTAVNE JEDINICE:  Obrazovni: Nauĉiti opisati Pipi Dugu Ĉarapu. Školaska knjiga. OPĆI METODIČKI PODACI:       nastavni predmet: Hrvatski jezik nastavno područje: Jeziĉno izraţavanje nastavna tema: Opis lika nastavna jedinica: Pipi Duga Ĉarapa tip sata: Vjeţbe jeziĉnog izraţavanja s uĉenjem novih sadrţaja. A. nauĉiti izraţ ajno govoriti i pisati prema unaprijed izraĊenom programu. S..  Odgojni: Poticati suradnju meĊu uĉenicima i pozitivno ozraĉje u razredu.  Funkcionalni: Razviti sposobnost zapaţanja. usvojiti znanje o osnovnim odrednicama opisa. Profil.. Finka. (2002): Hrvatski pravopis. razviti sposobnost uoĉavanja bitnoga od nebitnoga pri opisivanju lika te poticati kreativnost i maštu u izraţavanju. razvijati sustavno i postupno analitiĉko promatranje. Zagreb Babić. B. odnosno lik neobiĉne djevojĉice zanimljiva izgleda. S. razvijati pozitivne stavove i uvjerenja.1. sposobnosti i vještina literatura: Teţak. mišljenja i jeziĉnog izraţavanja. Školska knjiga. Zagreb Beţen. Moguš. Zagreb 2. 1 . 3.

NASTAVNI IZVORI ZNANJA. KLJUČNI POJMOVI: opis lika. OBLICI RADA:   frontalni individualni 9. NASTAVNE METODE:       metoda razgovora metoda usmenog izlaganja metoda pisanja metoda ĉitanja metoda promatranja stvaralaĉka metoda 5. SREDSTVA I POMAGALA:        knjiga („Pipi Duga Ĉarapa”. 2 . plan opisa. METODIČKI SUSTAVI:   problemsko – stvaralaĉki korelacijsko – integracijski 6.4. izgled Pipi Duge Ĉarape. usmeno i pismeno jeziĉno izraţavanje. Astrid Lindgren) crteţ/ slikovni prikaz nastavni listići (plan opisa) ploĉa kreda grafoskop prozirnica 7. KOMUNIKACIJA:   uĉiteljica – uĉenik uĉiteljica – uĉenici 8.

Kako biste ju opisali nekome tko ju nikada nije vidio? IV. II. VIII. nastavna etapa SAMOSTALNO PROMATRANJE Uĉenici nekoliko trenutaka promatraju Pipi Dugu Ĉarapu (ĉiji sam slikovni prikaz postavila na ploĉu). VII. nastavna etapa EMOCIONALNO/INTELEKTUALNA PRIPREMA Ĉitam uĉenicima ulomke iz knjige „Pipi Duga Ĉarapa” (Astrid Lindgren) kako bi saznali nešto o ovoj neobiĉnoj djevojĉici. Tko je najbolje opisao Pipi Dugu Ĉarapu? VI. 3 . Pomaţem im u oblikovanju reĉenica. nastavna etapa PONOVNO IZRICANJE ZAPAŢANJA Dvoje uĉenika iznosi svoje opise drţeći se plana opisa. Navodim uĉenike da sami iznose ţeljene odgovore. nastavna etapa SLOBODNO IZRICANJE ZAPAŢANJA Troje uĉenika naglas iznosi svoja zapaţanja. nastavna etapa PROSUDBA I USPOREDBA UĈENIĈKIH DOSEGA Kratak razgovor o opisima koje smo ĉuli. nastavna etapa SASTAVLJANJE PLANA OPISA Dijelim uĉenicima nastavne listiće koji sadrţe strukturu plana opisa. Sastavlja se plan opisa pomoću grafoskopa i prozirnice. III. nastavna etapa PROSUDBA I USPOREDBA Zajedno prosuĊujemo o tome ĉiji je opis bio uspješniji. nastavna etapa NAJAVA PROMATRANJA Danas ćemo opisivati Pipi Dugu Ĉarapu. V. potiĉem maštovitost i orginalnost. Razgovor o Pipinim osobinama.10. Pomaţem im u oblikovanju reĉenica. a zatim razgovaramo o tome. STRUKTURA NASTAVNOG SATA: I.

XI. X. nastavna etapa ISPRAVLJANJE PISMENIH SASTAVAKA Uĉenici ispravljaju svoje sastavke prepisujući reĉenice u kojima su greške. nastavna etapa PISMENI SASTAVAK Dijelim listove iz pisanke. tj. Slijedi razgovor o njima. pismeno će opisati Pipi Dugu Ĉarapu.IX. nastavna etapa ĈITANJE PISMENIH SASTAVAKA I RASPRAVLJANJE O NJIMA Uĉenici ĉitaju svoje sastavke. 4 . nastavna etapa OCJENJIVANJE PISMENIH SASTAVAKA Uĉiteljica ocjenjuje pismene sastavke te ispravlja jeziĉne i nejeziĉne pogreške. Uĉenici će napisati pismene sastavke. XII. Naslov sastavka je „Pipi Duga Ĉarapa”. Istiĉu se dobri i manje dobri dijelovi pojedinih sastavaka.

nastavna etapa Emocionalno intelektualna priprema Motivacija II.TIJEK NASTAVNOG SATA Nastavne etape Nastavne situacije Nastavne metode.” Metoda usmenog izlaganja III. ĉitam uĉenicima još jedan ulomak knjige. Kako biste ju opisali nekome tko ju nikada nije vidio? Postupak promatranja 5 . Uĉenici nekoliko trenutaka promatraju Pipi Dugu Ĉarapu ĉiji sam slikovni prikaz postavila na ploĉu. izvori i sredstva Korelacija s nastavnim područjima i predmetima Sadržaj nastavne situacije Cilj I. „Što smo novo ĉuli o Pipi Dugoj Ĉarapi? Tko joj govori kad mora uveĉer na spavanje? Kako Pipi peĉe palaĉinke? Što je Pipi uĉinila prije odlaska svojih susjeda?” Metoda usmenog izlaganja Metoda ĉitanja Jeziĉno izraţavanje Motivirati uĉenike za rad Metoda razgovora Najavljujem današnji zadatak. postupci. „Danas ćemo opisivati Pipi Dugu Ĉarapu. nastavna etapa Samostalno promatranje Dobro promotrite izgled Pipi Duge Ĉarape. postavljam pitanja: „O ĉemu govori ovaj ulomak? Što smo saznali iz njega? O kakvoj je djevojĉici rijeĉ? Je li ona sasvim obiĉna djevojĉica? Zašto?” Kako bi saznali nešto više o Pipi. Na poĉetku sata ĉitam uĉenicima ulomak iz knjige „Pipi Duga Ĉarapa”. Nakon proĉitanog ulomka. nastavna etapa Najava promatranja Pozdravljam uĉenike. a zatim razgovaramo.

Potiĉem ih pitanjima: „Jesi li još nešto zapazio/la? Po ĉemu je Pipi posebna?” Slijedi kratak razgovor: „Sada kada smo ĉuli nekoliko kratkih opisa. zajedniĉki ćemo sastaviti plan opisa. Otkrit ću vam tajnu. Kako Pipi stoji i gdje joj je Nastavni listići Grafoskop Prozirnica Osvješćivanje sadrţaja za uspješno opisivanje lika Metoda razgovora 6 . nastavna etapa Nakon promatranja. zamolim nekoliko uĉenika da iznesu svoja zapaţanja.” Zatim opisujemo njezin izgled. Pipi ima devet godina. Zapisat ćemo i to. upozoravam da govore punom reĉenicom. što moţemo zakljuĉiti? Tko je od uĉenika najbolje opisao Pipi? Zašto je taj opis bolji? Zakljuĉujemo da je taj opis bolji jer ima najviše detalja. „Koja je njezina dob? Ona je malo starija od vas. Kod iznošenja uĉeniĉkih zapaţanja. „Najprije odgovorimo na pitanje koga opisujem? Opisujem djevojĉicu. Lik opisujemo tako da prvo opišemo njegov vanjski izgled.” Slobodno izricanje zapaţanja Metoda razgovora Jeziĉno izraţavanje Poĉetna analiza lika Uoĉavanje mogućih jeziĉnih pogrešaka Procijeniti kvalitetu uĉeniĉkog opisivanja V. Nakon toga opisujemo njen poloţaj tijela. opisnih pridjeva i slikovit je. nastavna etapa Prosudba i usporedba VI.IV. nastavna etapa Sastavljanje plana opisa „Da bismo što bolje opisali Pipi. Znamo njeno neobiĉno ime. a zatim pridodamo njegove osobine.” Dijelim uĉenicima nastavne listiće sa strukturom plana opisa te pripremam grafoskop i stavljam prozirnicu na kojoj je plan opisa.

njeţne. ĉetvrtasto. veselja ili moţda neki drugi?) Metoda pisanja Jeziĉno izraţavanje Metoda razgovora Uoĉavanje specifiĉnih obiljeţja Metoda pisanja Bogaćenje vokabulara Jeziĉno izraţavanje Metoda razgovora Metoda pisanja 7 . odnosno najprije opisujemo lice. tanke. snaţne.) Što je s odjećom i obućom? Što primjećujete? Krenimo redom… Kako bismo opisali haljinu koju Pipi nosi? Što nam je neobiĉno? Sada samo opisali vanjski izgled Pipi Duge Ĉarape. radosti. svijetlo.) Kakve joj je boje kosa? Ima li naša Pipi neke posebnosti na licu kao što su naoĉale. njeţne. madeţ i sliĉno? Kakve su joj ruke. vesela. Kakvo lice ima naša Pipi? Je li ono okruglo. njeţno? Je li Pipino lice veselo ili tuţno? Kakve oĉi ima? (tople. a kakve noge? (Mogu biti duge. opisujemo glavu. nasmijana. (Je li Pipi visoka. velika. kratke. koje su njene unutrašnje osobine? Hoćete li mi pomoći da ih zapišem?” „Kada pogledaš Pipi. okrugla. prĉast… Kakva usta ima Pipi? (Usta mogu biti mala. niska ili srednje visine? Je li mršavija ili punija?)” „Kada smo opisali stas. srednje veliĉine. vesele? Koje su boje?) Što još imamo na glavi? Kakav nos moţe biti? Nos moţe biti mali. topla. kakav te osjećaj obuzme? (Osjećaj sreće. tamnoputo. široka. duguljasto. slabe. krhke i sl. crvena.usmjeren pogled? Zatim opisujemo Pipin stas. Zanima me.

Ukoliko je potrebno ispravljam pogrješke te ih potiĉem da govore punom reĉenicom. zajedno s uĉenicima procjenjujem koji je opis bio najuspješniji. nastavna etapa Dijelim prazne papire iz pisanke i navodim sljedeći zadatak. što biste ju pitali? Biste li joj ispriĉali neku svoju zgodu ili moţda poslušali njezine priĉe? VII.Da moţete ovoga trena priĉati s našom Pipi. Metoda razgovora Metoda pisanja Utvrditi postupnost te poticati opisivanje prema planu opisa VIII.” Jeziĉno izraţavanje IX. Uĉenici sada opisuju Pipi koristeći se planom opisa. ţeli li netko detaljno opisati našu Pipi koristeći se planom opisa?“ Prozivam dvoje uĉenika da iznesu svoja zapaţanja. nastavna etapa Ponovno izricanje zapaţanja „Sada kada smo detaljno prošli i sastavili plan opisa. Potiĉem ih pitanjima: „Što si još zapazio/la?“ Pomaţem uĉenicima u oblikovanju reĉenica. nastavna etapa Prosudba i usporedba Nakon izlaganja. Postupak usporedbe Procijeniti 8 . „Po ĉemu se razlikuju opisi s poĉetka sata i opisi koje smo sada ĉuli?“ „Najuspješniji opis ima najviše detalja i prati plan opisa.

nastavna etapa Metoda usmenog izlaganja Vjeţbanje pismenog izraţavanja misli i doţivljaja XI. toĉnost pojedinih opisa Kada uĉenici završe pismeni rad. Opis mora biti slikovit. njima X. nastavna etapa Ispravljanje pismenih sastavaka Ĉitanje Nakon ocjenjivanja pismenih sastavaka. XII. Naslov pismenog sastavka je „Pipi Duga Ĉarapa”. Kroz razgovor ponovno istiĉem Ĉitanje dobre i manje dobre dijelove pismenih pojedinih opisa. Napominjem sastavaka i raspravljanje o vaţnost postupnog opisivanja lika. Metoda procjenjivanja i ocjenjivanja Utvrditi toĉnost pismenih sastavaka Pismena zabiljeţba uspješnosti pismenog sastavka 9 .Pismeni sastavak „Sada ćete na osnovu ovog plana opisa napisati opis Pipi Duge Ĉarape. slijedi ĉitanje i razgovor o pismenim sastavcima. Uĉenici pišu sastavke pazeći pritom na plan opisa te bogatstvo rjeĉnika. uĉenici ispravljaju svoje sastavke prepisujući reĉenice u kojima se nalaze greške. logiĉka i interpretacijska strana sastavaka. Pritom će se vrednovati sadrţajna. nastavna etapa Ocjenjivanje pismenih sastavaka Pisanje Ocjenjujem pismene sastavke Metoda razgovora i ispravljam jeziĉne i nejeziĉne pogreške.

Zagreb 10 . Finka. (2007): Metodiĉki pristup nastavi Hrvatskoga jezika 2. Profil.Zagreb Beţen. M.. Babić. Školaska knjiga. S. S.(2000): Gramatika hrvatskog jezika. B.Upozoriti na gramatiĉke i pravopisne pogrješke LITERATURA Teţak.. Moguš. A.(2002):Hrvatski pravopis. Zagreb Babić. S.. Školska knjiga.

lice:__________________________________________________________________ .poloţaj tijela:___________________________________________________________ . IZGLED . KOGA OPISUJEM? ______________________________________________________________________ 2.usta:__________________________________________________________________ .dob:__________________________________________________________________ .oĉi:___________________________________________________________________ . RUKE I NOGE _______________________________________________________________________ 5.osjećaji:________________________________________________________________ .Što bih joj htjela/htio reći?_________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 11 .stas:__________________________________________________________________ 3.OPISIVANJE LIKA ______________________________ (naslov) PLAN OPISA: 1.kosa:__________________________________________________________________ . GLAVA . ODJEĆA I OBUĆA ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 6.posebnosti na licu:_______________________________________________________ 4. MOJ ODNOS PREMA PIPI . OSOBINE: ________________________________________________________________________ 7.nos:___________________________________________________________________ .

Što bih joj htjela/htio reći?_________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 12 . OSOBINE: ________________________________________________________________________ 7. KOGA OPISUJEM? ______________________________________________________________________ 2.poloţaj tijela:___________________________________________________________ . RUKE I NOGE _______________________________________________________________________ 5.dob:__________________________________________________________________ . GLAVA .OPISIVANJE LIKA ______________________________ (naslov) PLAN OPISA: 1.oĉi:___________________________________________________________________ .posebnosti na licu:_______________________________________________________ 4. IZGLED . MOJ ODNOS PREMA PIPI .stas:__________________________________________________________________ 3.kosa:__________________________________________________________________ .lice:___________________________________________________________________ .nos:___________________________________________________________________ . ODJEĆA I OBUĆA ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 6.usta:__________________________________________________________________ .osjećaji:________________________________________________________________ .

PLAN PLOĈE 13 .

BILJEŠKE MENTORICE/ VODITELJICE VJEŢBI: BILJEŠKE UĈITELJICE: OCJENA JAVNOG PREDAVANJA: 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful