Republica moldova: Două decenii în marea familie a Naţiunilor Unite

2 martie 1992 - 2 martie 2012

republic of moldova: Two Decades in the Large United Nations Family
March 2, 1992 - March 2, 2012

Republica moldova: Două decenii în marea familie a Naţiunilor Unite
2 martie 1992 - 2 martie 2012

republic of moldova: Two Decades in the Large United Nations Family
March 2, 1992 - March 2, 2012

3

rEPUBLICA MOLDOVA: Două decenii în marea familie a Naţiunilor Unite
Publicaţie dedicată celei de-a 20-a aniversări de la aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite 2 martie 1992 - 2 martie 2012 Această publicaţie a fost elaborată de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova cu suportul Naţiunilor Unite în Republica Moldova. Opiniile exprimate în această publicaţie nu reflectă în mod obligatoriu politicile oficiale ale Naţiunilor Unite sau ale Agenţiilor sale. Mai multe despre activitatea Naţiunilor Unite în lume şi în Moldova găsiţi la www.un.org şi www.un.md. Conţinut: Departamentul Cooperare Multilaterală, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova Editor: Sorina Ştefârţă Editor versiunea engleză: Alison Mutler Fotografii: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, Organizaţia Naţiunilor Unite/ www.unmultimedia.org, MOLDPRES/Mihai Vengher, arhive personale Design şi machetare: Vitalie Munteanu Tipar: Nova-Imprim Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova str. 31 August 1989, 80 www.mfa.gov.md Chişinău 2012

REPUBLIC OF MOLDOVA: Two Decades in the Large United Nations Family
Publication dedicated to the 20th anniversary of the Republic of Moldova’s membership to the United Nations March 2, 1992 - March 2, 2012 This publication was developed by the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova with the support of the United Nations in the Republic of Moldova. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the official policies of the United Nations or its Agencies. More about the United Nations’ work in the world and in Moldova at www.un.org and www.un.md. Content: Multilateral Cooperation Department, Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Republic of Moldova Editor: Sorina Stefarta English language editor: Alison Mutler Photos: Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Republic of Moldova, United Nations/www.unmultimedia.org, MOLDPRES/Mihai Vengher, personal archives Design and layout: Vitalie Munteanu Printed by: Nova-Imprim Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova 80, 31 August 1989 str. www.mfa.gov.md Chisinau 2012

sumar
Naţiunile Unite, pentru o lume mai bună 2 martie 1992 De 20 de ani, răspundem provocărilor împreună cu ONU Iurie Leancă, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene Ne reafirmăm angajamentul de a susţine Republica Moldova Kaarina Immonen, Coordonator Rezident al ONU în Moldova Cel mai larg cadru de diplomaţie multilaterală Retrospectiva unei relaţii de succes Naţiunile Unite în Moldova Ani, oameni, evenimente Relaţia Republica Moldova - Naţiunile Unite, în file de calendar… Un angajament ferm, transpus în practică Activitatea Republicii Moldova în cadrul organelor principale ale ONU Pentru respectarea şi apărarea drepturilor omului Ostaşii moldoveni în Operaţiunile ONU de Menţinere a Păcii „Am fost ghidaţi de dorinţa de a ajuta un popor năpăstuit” Povestea locotenent-colonelului Olga Scripovscaia, prima femeie-ofiţer a Armatei Naţionale care a participat în misiunile pacificatoare ale Naţiunilor Unite Cine? Ce? Unde? Cum? sau invizibilul front diplomatic Activitatea Reprezentanţelor Permanente ale Republicii Moldova pe lângă Oficiile ONU Un stat cu drepturi egale în familia Naţiunilor Unite Trei întrebări despre Moldova şi ONU, cu ambasadorii Moldovei la ONU În numele continuităţii Un nou Ambasador, aceleaşi priorităţi ale ţării

summary

4 5 6 8 10 18 30 40 54 58 64 72 84

The United Nations for a Better World March 2, 1992 For 20 Years We Respond to Challenges Together with the UN Iurie Leanca, Minister of Foreign Affairs and European Integration We Are Committed to Further Support the Republic of Moldova Kaarina Immonen, UN Resident Coordinator in Moldova The Largest Multilateral Diplomacy Framework Overview of a Successful Cooperation The United Nations in Moldova Years, People, Events Cooperation between the Republic of Moldova and the United Nations A Firm Commitment Translated into Practice Moldova’s Activity in the UN’s Main Bodies To Respect and to Protect Human Rights Moldovan soldiers in UN Peacekeeping Operations “We Were Guided by the Desire to Help an Oppressed Nation” The story of lieutenant colonel Olga Scripovscaia, the first female National Army officer to participate in the United Nations peacekeeping missions Who? What? Where? How? or the Invisible Diplomatic Front The Activity of Moldovan Permanent Missions to the UN A State with Equal Rights in the UN Family. Three Questions about Moldova and the UN, with Moldovan Ambassadors to the UN In the name of continuity A new Ambassador, same priorities of the country

4

5

Naţiunile Unite, pentru o lume mai bună
Organizaţia Naţiunilor Unite a fost creată la 24 octombrie 1945 de către 51 de ţări, odată cu ratificarea Cartei ONU. Obiectivele primordiale ale ONU, conform Cartei, sunt: promovarea drepturilor fundamentale ale omului, preîntâmpinarea declanşării conflictelor violente, garantarea respectului pentru dreptul internaţional, ameliorarea standardelor de viaţă la nivel global. Astăzi ONU cuprinde 193 de state membre, care participă la abordarea problemelor globale într-un cadru internaţional unic. Este principala organizaţie internaţională conectată la procesele globalizării, prin mandatul său universal, diversitatea instituţiilor componente (agenţii specializate, programe şi fonduri) şi reprezentativitatea sa. Mandatul ONU se extinde pe o arie largă de domenii, precum desfăşurarea operaţiunilor de menţinere a păcii, prevenirea conflictelor şi oferirea asistenţei umanitare, stabilirea programelor de dezvoltare, şi reprezintă un for global de abordare şi luare a deciziilor asupra problemelor fundamentale ale lumii: dezvoltarea durabilă, ecologia, protecţia refugiaţilor, contracararea terorismului, dezarmarea, promovarea democraţiei şi a drepturilor omului, securitatea alimentară, sănătatea globală - toate, pentru a crea o viaţă mai bună pentru umanitate.

The United Nations for a Better World
The United Nations Organization was founded on October 24, 1945 by 51 countries, following the ratification of the UN Charter. According to the Charter, the UN was established to promote fundamental human rights, maintain international peace and security, guarantee the respect for international law and improve global living standards. Today the UN has 193 Member States, which take action on global issues within a unique international framework. It is the main international organization connected to globalization processes, through its universal mandate, the diversity of its component institutions (specialized agencies, programmes and funds) and representation. The UN works in a broad range of areas, such as peacekeeping, peacebuilding, conflict prevention and humanitarian assistance, and represents a global forum for addressing and taking decisions on fundamental issues - sustainable development, environment, refugees protection, counter terrorism, disarmament, promoting democracy and human rights, food security and international health, to create a safer world for mankind.

• 2 martie 1992, New York. Preşedintele Mircea Snegur la tribuna ONU • March 2, 1992, New York. President Mircea Snegur at UN rostrum

„Profitând de aflarea mea la această înaltă tribună, declar cu toată responsabilitatea că Republica Moldova promovează şi va promova şi pe viitor, la nivel de stat, o politică îndreptată spre ocrotirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”

„Taking advantage of my presence at this rostrum, I would like to declare, with the full sense of responsibility, that the Republic of Moldova promotes, and will continue to promote, a State policy of protecting human rights and freedoms”

Mircea Snegur, Preşedinte al Republicii Moldova, Şedinţa Plenară a Adunării Generale ONU, 2 martie 1992

Mircea Snegur, President of the Republic of Moldova, UN General Assembly Plenary Meeting, March 2, 1992

6

7

Se întâmpla într-o perioadă când Moldova abia îşi anunţa existenţa ca stat independent. Iurie Leancă. among other things. Ca şi acum 20 de ani. dar a creat şi un cadru prielnic de promovare a intereselor noastre A naţionale. but also created a positive framework for promoting our national priorities. aderarea la ONU a însemnat. the accession to the UN meant. le suntem recunoscători statelor membre care. şi de a impulsiona reformele politice şi economice. thanks to the UN presence in Moldova. securităţii internaţionale. Astfel. we were able to learn from the experience of other countries in various fields and . At the same time. s-a produs un eveniment pe care. at that stage. the Republic of Moldova has continuously supported various UN initiatives aimed at ensuring peace. Republica Moldova a sprijinit constant diversele iniţiative ale ONU în domeniile păcii. The United Nations continues to remain in the 21st century a system of reference for setting the international behavior standards and developing the international rule of the law. UN membership not only gave us the chance to participate in debating global issues. De-a lungul acestor două decenii. Minister of Foreign Affairs and European Integration 9 . puţini îl credeau posibil Republica Moldova a aderat la marea familie a Organizaţiei Naţiunilor Unite. la 2 martie. răspundem provocărilor împreună cu ONU cum 20 de ani. strengthening the rule of law and the country’s development.the Republic of Moldova joined the large family of the United Nations. reafirmăm angajamentul Republicii Moldova de a depune eforturi pentru realizarea obiectivelor nobile ale ONU . şi în secolul 21. Just like 20 years ago. one of the major challenges faced by the democratic government since coming to power in autumn 2009 was the need to strengthen and improve the credibility and image of our country and to boost political and economic reforms. Over these two decades.De 20 de ani. we can proudly say that we are succeeding in making the Republic of Moldova a reliable partner for the international community. Astăzi. din start. am avut posibilitatea de a prelua experienţa altor ţări în varii domenii şi . Apartenenţa la ONU ne-a oferit nu doar şansa de a participa la dezbaterea problemelor globale. Iurie Leanca. the Republic of Moldova has gone through many transformations . respectării drepturilor omului. It happened at a time when Moldova had just announced its existence as an independent state. În 20 de ani. Thus. During these 20 years. recunoaşterea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. recognition of the Republic of Moldova’s territorial integrity. graţie prezenţei ONU în Moldova. when affirming and strengthening its sovereignty were its main priorities. Şi pentru că se întâmpla în ziua declanşării conflictului armat de pe Nistru. on March 2. And this is to a great extent due to the multidimensional collaboration within the United Nations. Today. când prioritare erau afirmarea şi consolidarea suveranităţii ei.de a beneficia de sprijin pentru desfăşurarea reformelor economice şi sociale. între altele. we are grateful to Member States for facilitating the Republic of Moldova’s integration into the global community by accepting us in the UN family. Şi aceasta se datorează într-o manieră hotărâtoare colaborării multidimensionale pe care o avem în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Today. just a few probably believed that it was possible . una dintre marile provocări cu care s-a confruntat. international security and human rights. altele mai puţin. supporting foreign policy and deepening bilateral relations with other states. un sistem de referinţă pentru stabilirea reperelor de conduită internaţională şi pentru elaborarea normelor de drept internaţional. acceptându-ne în marea familie a ONU. probabil.ceea ce este foarte important pentru un popor aflat în tranziţie .to benefit from its support in carrying out the economic and social reforms. de susţinere a politicii externe şi de aprofundare a relaţiilor bilaterale cu alte state. we reaffirm the commitment of the Republic of Moldova to make every effort to achieve the noble objectives of the UN the main international organization with a global mandate. au facilitat integrarea Republicii Moldova în comunitatea mondială. Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene T For 20 Years We Respond to Challenges Together with the UN 8 wenty years ago. And since it happened on the day of the outbreak of the armed conflict on the Nistru River. Naţiunile Unite rămân. Totodată. an event occurred which. Astăzi putem afirma cu mândrie că am reuşit performanţa ca Republica Moldova să devină un partener de încredere pentru comunitatea internaţională. guvernarea democratică ce a venit la putere în toamna anului 2009 a fost necesitatea de a consolida şi de a ameliora credibilitatea şi imaginea ţării noastre. la acea etapă.which is very important for a nation in transition .some of them beneficial while others less so.principala organizaţie internaţională cu vocaţie globală. pentru întărirea statului de drept şi dezvoltarea ţării. Republica Moldova a trecut prin multe transformări unele benefice.

până la a răspunde cu fermitate consecinţelor dezastrelor naturale. de a asigura o dezvoltare umană echitabilă şi incluziunea socială a fiecărui cetăţean.a lucrat în strânsă colaborare cu partenerii naţionali. familia Naţiunilor Unite . Moldova has taken active participation in the work of various UN bodies and processes. and the UN Convention on the Rights of People with Disabilities. asistenţa noastră s-a extins. Scopul nostru primordial a fost şi este de a asigura o viaţă mai bună pentru poporul Moldovei şi de a ajuta ţara să-şi atingă obiectivele de dezvoltare. De-a lungul anilor. On this 20th anniversary of Moldova’s membership in the UN. we reaffirm our commitment to support the Republic of Moldova in its aspirations to join the European family of democratic and prosperous states and further affirm itself in the larger family of the United Nations. La această a 20-a aniversare de la aderarea Moldovei la Organizaţia Naţiunilor Unite. Naţiunile Unite îşi vor continua eforturile de a îmbunătăţi guvernarea democratică. în 1999. justiţia şi drepturile omului în Moldova. Kaarina Immonen. care ne-a permis să conferim o mai mare unitate şi coerenţă eforturilor noastre de a răspunde nevoilor ţării şi ale poporului ei. We Are Committed to Further Support the Republic of Moldova 10 Since the beginning of its operations in Moldova in 1993. Este vorba de ratificarea unui şir de acorduri internaţionale şi Convenţii ale ONU. între care menţionăm Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice. a Casei Naţiunilor Unite. and create a cleaner environment with stronger resilience to natural disasters. ne reafirmăm angajamentul de a susţine Republica Moldova în aspiraţiile sale de a deveni membră cu drepturi depline a familiei democratice şi prospere de state europene. şi de a crea un mediu ambiant mai curat şi mai sănătos. ensure equitable human development and social inclusion. creating partnerships with the private sector and promoting justice and human rights for everyone in Moldova. has worked closely with its national partners to ensure a better life for the Moldovan people and help the country fulfill its development goals. acoperind o arie vastă de activităţi . cu o capacitate mai puternică de a rezista dezastrelor naturale. Prezenţa noastră în Moldova a fost consolidată prin inaugurarea. empowering women. în 1993. În calitate de stat membru al ONU. A newly independent country. Fiind o ţară devenită de curând independentă. Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei şi Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. which needed international recognition and support.Ne reafirmăm angajamentul de a susţine Republica Moldova Acum douăzeci de ani. Moldova a participat activ în diverse organisme ale Naţiunilor Unite şi procese desfăşurate de Organizaţie. justice and human rights. health and education services to addressing the consequences of natural disasters.from electoral support. care avea nevoie de recunoaştere şi de susţinere internaţională. Chiar de la începutul activităţii sale în Moldova.care a crescut semnificativ şi numără. These include the ratification of a series of international agreements and UN Conventions. Republica Moldova a aderat la Naţiunile Unite. astăzi. Kaarina Immonen. which has grown up to include currently more than 20 agencies and specialized organizations. Convenţia privind drepturile Copilului. including the International Covenant on Civil and Political Rights. peste 20 de agenţii şi organizaţii specializate .de la suport electoral. Coordonator Rezident al ONU în Moldova Twenty years ago. şi de a se afirma în continuare în marea familie a Naţiunilor Unite. the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Moldova was welcomed by the big community of nations and its flag was raised at the UN Headquarters in New York. Our presence in Moldova has been strengthened through the opening of a United Nations House in 1999 to achieve greater unity of purpose and coherence of our efforts in responding to the needs of the country and its people. the Convention on the Rights of the Child. crearea de parteneriate cu sectorul privat şi promovarea justiţiei şi a drepturilor omului pentru fiecare. Moldova a fost binevenită în marea comunitate a naţiunilor şi drapelul ei a fost înălţat deasupra Cartierului General al ONU de la New York. UN Resident Coordinator in Moldova 11 . the Republic of Moldova joined the United Nations. încurajarea femeilor şi consolidarea serviciilor de sănătate şi educaţie. Our assistance has expanded over years to cover a wide range of activities . The United Nations will continue its efforts to improve democratic governance. As a UN Member State. the United Nations family.

The Largest Multilateral Diplomacy Framework Overview of a Successful Cooperation On March 2. aceste două decenii fac dovada ataşamentului Republicii Moldova la principiile fondatoare ale Naţiunilor Unite şi sunt expresia universală a unui mesaj de pace. Drapelul de Stat al Republicii Moldova este arborat în faţa Cartierului General ONU de la New York • March 2. iar angajarea în favoarea democraţiei şi a bunei guvernări. proclamată la 27 august 1991. obţinerea calităţii de membru al ONU a devenit o prioritate a politicii externe a Chişinăului. au constituit pentru Moldova cel mai larg cadru de diplomaţie multilaterală. during these two decades. This goal took shape with the accession to the United Nations which. a statului de drept. With Moldova joining the UN soon after declaring its independence on August 27. 12 13 . 1992. the rule of law and fundamental human rights and freedoms have been a constant priority of the Moldovan foreign policy. Stat multicultural şi polietnic. dezvoltare şi prosperitate partajată. After proclaiming its independence on August 27. 2012 the Republic of Moldova marks the 20th anniversary of its adherence to the United Nations.Cel mai larg cadru de diplomaţie multilaterală Retrospectiva unei relaţii de succes La 2 martie 2012. Este un deziderat ce a prins contur odată cu aderarea la Naţiunile Unite care. The State Flag of the Republic of Moldova is raised at the UN Headquarters in New York După proclamarea independenţei Republicii Moldova. la 27 august 1991. development and prosperity. o constantă durabilă a diplomaţiei moldoveneşti. a asigurării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale e. pe durata acestor două decenii. security. Republica Moldova marchează 20 de ani de la aderarea la Organizaţia Naţiunilor Unite. 1991. cât şi internaţional. securitate. 1991. Prezenţa în marea familie a ONU fiind aproape de-o vârstă cu independenţa ţării. A multicultural and multiethnic state. has become the broadest framework for multilateral diplomacy for Moldova. joining the UN became a priority for the foreign policy of the Republic of Moldova and the commitment to democracy and good governance. Republica Moldova şi-a bazat necontenit politica externă pe o participare activă la cooperarea multilaterală atât la nivel regional. de atunci. the Republic of Moldova has built its foreign policy on active participation in multilateral cooperation both at regional and international levels. • 2 martie 1992. these two decades demonstrate the commitment of the Republic Moldova to the founding principles of the United Nations and reflect a universal message of shared peace.

Republica Moldova a stabilit. the Republic of Moldova has become a trusted partner of the United Nations.Peste 280 de acorduri internaţionale şi convenţii ale ONU. the Convention Relating to the Status of Refugees. Moldova held the Presidency of the 6th Committee of Legal Affairs of the United Nations General Assembly during the 62nd session (2007) and of the Commission for Social Development during the 46th session (April 2007 . Un obiectiv important al politicii externe Astăzi. Statutul de la Roma cu privire la Curtea Penală Internaţională. Moldova has also been actively involved in UN collective management activities of international relations and in the adaptation efforts to new challenges of the contemporary world. Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Astfel. la consolidarea sistemului juridic internaţional. Un factor extrem de important în colaborarea cu ONU este contribuţia Republicii Moldova la eforturile Naţiunilor Unite de menţinere a păcii. la New York. strengthening of the international legal system. activitatea în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite reprezintă un obiectiv important al politicii externe a Republicii Moldova. a făcut parte din Consiliul Economic şi Social al ONU (ECOSOC) în perioada 2008-2010. and through its presence in various UN bodies it is involved in the decision making process at regional and global level. and the promotion of democracy. la menţinerea păcii şi a securităţii internaţionale. la care Republica Moldova a devenit parte în perioada 1992-2012. Moldova a deţinut preşedinţia Comitetului VI pentru probleme juridice a Adunării Generale a ONU în timpul sesiunii a 62-a (2007) şi a Comisiei pentru Dezvoltare Socială în timpul sesiunii a 46-a (aprilie 2007 . served as deputy chair of the UN General Assembly during the 56th session (2001-2002) and 63rd session (2008-2009). to the development of the organization. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. ca şi acum 20 de ani. dar şi în eforturile de adaptare la noile provocări ale lumii contemporane. Convenţia privind statutul refugiaţilor. La 27 aprilie 2011. Pentru asigurarea unei vizibilităţi sporite şi asumarea unor noi responsabilităţi. To ensure an increased visibility and assume new responsibilities. during these 20 years. Moldova a devenit membră a Comitetului pentru Programe şi Coordonare al ONU (20122014) şi a Comisiei pentru Populaţie şi Dezvoltare (2012-2016). Totodată. the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. the Republic of Moldova was promoted to important management positions in various UN elective bodies. the International Covenant on Civil and Political Rights. just like 20 years ago. ceea ce face dovada disponibilităţii politice a O poza cu militari Over 280 International Agreements and UN Conventions in 20 Years Over the past 20 years. 2011 Moldova became a member of the UN Committee for Programme and Coordination (2012-2014) and of the Commission on Population and Development (2012-2016). 2000. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. President Petru Lucinschi meets Kofi Annan. Convenţia împotriva corupţiei. maintaining international peace and security. candidatura Republicii Moldova a fost promovată la importante poziţii de conducere în diverse organe elective ale ONU. This is also proved by over 280 international agreements and UN conventions signed by the Republic of Moldova during 1992-2012. The most important include the Universal Declaration of Human Rights. la promovarea democraţiei. contribuind. în 20 de ani De-a lungul acestor 20 de ani. the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Secretar General al ONU • September 7. contributing. aflată într-un dinamic proces de transformare. Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei. 14 15 . New York. and in 2010 was elected by the vote of 175 Member States to the UN Human Rights Council for the period of 2010-2013. Convenţia cu privire la drepturile copilului. iar pe parcursul anului 2010 a fost aleasă. and the Rome Statute of the International Criminal Court. the activity in the framework of the United Nations is an important goal of foreign policy of the Republic of Moldova. the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. On April 27. At the UN Millennium Summit. relaţii diplomatice cu peste 20 de state membre ale ONU. Thus. Dovadă sunt şi cele peste 280 de acorduri internaţionale şi convenţii ale ONU. cu votul a 175 de state membre. a drepturilor omului şi a politicilor de dezvoltare globală. odată cu aderarea la obiectivele şi principiile stipulate în Carta ONU. a exercitat funcţia de vicepreşedinte al Adunării Generale a ONU pe parcursul sesiunilor 56 (2001-2002) şi 63 (20082009). Republica Moldova a devenit un partener de încredere al Naţiunilor Unite. along with other member states. în aceşti 20 de ani.aprilie 2008). which is undergoing • 7 septembrie 2000. the Convention against Corruption. human rights and global development policies. Preşedintele Petru Lucinschi se întâlneşte cu Kofi Annan. UN Secretary-General many transformations.April 2008). organizat de ONU. Printre cele mai importante sunt Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. At the same time. de rând cu ceilalţi membri. the Convention on the Rights of the Child. la evoluţia organizaţiei. was member of the UN Economic and Social Council (ECOSOC) in 2008-2010. În cadrul Summitului Mileniului. Moldova s-a implicat plenar în activităţile ONU de gestionare colectivă a relaţiilor internaţionale. with adherence to the aims and principles enshrined in the UN Charter. An Important Foreign Policy’s Objective Today. De asemenea. în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului pentru anii 2010-2013. Moldova has established in New York diplomatic relations with over 20 UN Member States. iar prin prezenţa sa în diferite organe ale ONU ţara participă la procesul decizional cu impact la nivel regional şi global.

la Chişinău. înainte de toate. 1999-2001. Administratorul PNUD şi Preşedinte al Grupului de Dezvoltare al ONU. 1995. La fel de importantă este vizita efectuată în premieră în Republica Moldova. 69 de militari moldoveni au participat la misiunile internaţionale sub egida ONU în Cote d’Ivoire (30). 1999-2001. între 9-11 septembrie 2010. Helen Clark. ca urmare a invitaţiei pe care i-a adresat-o Prim-Ministrul Republicii Moldova. Vladimir Filat. echipa de ţară a ONU. Chişinău. in clipa în care Moldova a devenit membră a Naţiunilor Unite. Sudan (10). se întâlneşte cu Vladimir Filat. 2003. UN High Commissioner for Human Rights (November 1-4. 1993. 2004. A very important factor in cooperation with the UN is the contribution of the Republic of Moldova to the UN peacekeeping efforts. la New York. Southern Sudan (2) and Georgia (4). 2000. reprezentantă de fondurile. UNDP Administrator and Chair of the UN Development Group. meets Vladimir Filat. following an invitation of the Prime Minister of the Republic of Moldova. programele şi agenţiile specializate ale Organizaţiei. 1995-1997. Director General al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (25-26 august 2011) şi a lui Navanethem Pillay.since 2003. 2005) and of the Minister of Foreign “E 16 • 9 septembrie 2010. programmes. UNDP Administrator. Boutros Boutros Ghali. Administrator PNUD. 2010. I wish Moldova well in meeting this challenge” Helen Clark. Chisinau. precum şi vizitele. 2004. to Moldova. Chişinău. September 9. Vladimir Filat. Equally important was the first visit of the UNDP Administrator and Chair of the UN Development Group. has been active here. the official visit of the UN Secretary General. Another example of fruitful cooperation between the Republic of Moldova and the United Nations are the many official meetings held over these two decades. Director General of the International Organization for Migration (August 25-26. 69 Moldovan militaries have participated in UN international missions in Côte d’Ivoire (30). 2010. 2011) to the Republic of Moldova. 2006-2008). which shows the country’s political willingness to engage in multinational military activities to maintain international stability. Sudanul de Sud (2) şi Georgia (4). Liberia (23). 1998. 1998. în ianuarie 2010. Helen Clark. and specialized agencies. Prime Minister of the Republic of Moldova ver since Moldova became a member of the United Nations in 1992 the UN’s Country Team of funds. a fost extrem de activă aici. We would like to highlight. 2011) and of Navanethem Pillay. 2010 Affairs (1992. Vom menţiona. 1995-1997. Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului (1-4 noiembrie 2011). 9 septembrie 2010 vizita pe care a întreprins-o la Chişinău.începând cu anul 2003. 1995. în noiembrie 1994. Prim-Ministrul Republicii Moldova • September 9. O altă dovadă a unei colaborări fructuoase dintre Republica Moldova şi Naţiunile Unite sunt multiplele întrevederi oficiale produse pe durata acestor două decenii. as well as the visits of the national delegations at the presidential level to New York (1992.„D ţării de a se implica în activităţi militare multinaţionale pentru menţinerea stabilităţii internaţionale. Chisinau. We have worked in line with national priorities towards achieving the Millennium Development Goals. Îi doresc Moldovei să răspundă cu succes acestor provocări” Helen Clark. 2000. Am lucrat în corelare cu priorităţile naţionale ale ţării pentru a atinge împreună Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Exemplu grăitor în acest sens sunt cifrele . 17 . These events are joined by the visit of William Lacy Swing. 1994. Administratorul PNUD şi Preşedinte al Grupului de Dezvoltare al ONU. during his official visit to the United Nations in January 2010. în timpul vizitei sale oficiale la ONU. 1993. în 1992. ale delegaţiilor naţionale la nivel de Preşedinte (1992. de Helen Clark. 2005) şi Ministru de Externe (1992. Helen Clark. on September 9-11. 1994. first of all. Acestor evenimente li se alătură vizita. 2003. Secretarul General al ONU. Liberia (23). a lui William Lacy Swing. 2006-2008). to Moldova in November 1994. Sudan (10). Boutros Boutros Ghali. These figures speak for themselves .

to allow UN to strengthen its role in areas covered by its three fundamental pillars. transparent and efficient. The current challenges faced by humanity require more than ever a joint action of states and citizens of the world. negociere şi aplicare a unor formule eficiente de reformare a sistemului ONU. At the same time. Preşedinte al Republicii Moldova. „dovezi incontestabile” sunt cifrele. President of the Republic of Moldova. în care aspiraţia pentru libertate şi democraţie a naţiunilor a condus la colapsul regimurilor totalitare şi emergenţa unor noi state. prin alocarea unui loc adiţional de membru nepermanent. a căror activitate este focusată pe cele mai diverse domenii şi priorităţi. Moldova is committed to renew multilateralism. Şedinţa Plenară a Sesiunii 49 a Adunării Generale ONU. pentru ca acesta să devină mai reprezentativ.„R O sursă solidă de susţinere într-o perioadă de transformări definitorii Ce înseamnă ONU în Republica Moldova anului 2012? Şi aici. in which the aspiration for freedom and democracy of nations led to the collapse of totalitarian regimes and the emergence of new states… Moldova has joined the United Nations as a young European country. ceea ce aduce un plus de încredere pentru perspectivele de viitor ale Moldovei. In addition. Republica Moldova este un susţinător şi participant activ la procesul de reformă a Consiliului de Securitate. Moldova se angajează pentru o reînnoire a multilateralismului. Aspiraţiile noastre europene sunt determinate de afilierea geopolitică şi culturală a ţării la spaţiul democratic european. the Republic of Moldova is an active supporter and participant of the Security Council reform process. mai mult ca oricând. by allocating an additional non-permanent member seat. Provocările contemporane la adresa umanităţii reclamă. în Moldova funcţionează 20 de fonduri. de care suntem legaţi şi prin moştenirea noastră latină” Mircea Snegur. the UN presence in the Republic of Moldova is an important source of support for country’s crucial social and economic transformations. iar una dintre principalele aspiraţii este creşterea reprezentării Grupului est-european. as well as a strong and harmonized global organization. zi cu zi. Moldova se alătură eforturilor generale de identificare. 1994 Important Support at a Time of Crucial Transformations What does UN mean for the Republic of Moldova in 2012? Here as well the figures are of indisputable proof. The most important include the achievement of the national Millennium Development Goals and priorities of the Government Activity Programme. being also linked to it by our Latin heritage” Mircea Snegur. În ceea ce priveşte raportarea la priorităţile de maximă actualitate ale epublica Moldova şi-a câştigat independenţa într-un context politic complex. Astfel. September 29. The continuous support provided by the UN agencies contributes to strengthening the mutual understanding which lays at the foundation of Moldova’s relations with the UN. Moldova supports the overall efforts to identify. negotiate and implement effective solutions for the UN system reform. 18 19 . Today. which includes Moldova as well. transparent şi eficient. Thus. With regard to aligning to the most current priorities of the United Nations. “T he Republic of Moldova gained its independence in a complex political context. 29 septembrie 1994 Naţiunilor Unite. which adds confidence to the future prospects of Moldova. Our European aspirations are determined by our geo-political and cultural affiliations to the European democratic space. 49th UN General Assembly Plenary Meeting. prezenţa Naţiunilor Unite în Republica Moldova este o sursă solidă de susţinere a eforturilor ţării într-o perioadă de transformări sociale şi economice definitorii. În acelaşi timp. Moldova a aderat la Naţiunile Unite fiind o tânără ţară europeană. astfel încât ONU să-şi consolideze rolul în domeniile acoperite de cei trei piloni fundamentali. The reform also envisages increasing the representation of the Eastern European Group. implicit printr-o reformă a Naţiunilor Unite. there are 20 UN funds. o acţiune comună a statelor şi a cetăţenilor lumii. including through the UN reform. precum şi o organizare globală puternică şi bine adaptată. Printre cele mai importante se numără transpunerea eficientă în practică a Obiectivelor Naţionale de Dezvoltare ale Mileniului şi a priorităţilor din Programul de activitate al Guvernului. Totodată. which aims to make this body more representative. din care face parte şi Moldova. Susţinerea constantă şi permanentă oferită de agenţiile ONU consolidează. programe şi agenţii specializate ale ONU. whose work is focused on diverse areas and priorities. climatul de înţelegere mutuală care a stat la baza relaţiilor Republicii Moldova cu ONU. Astăzi. programmes and specialized agencies in Moldova.

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) International Trade Centre (ITC) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) United Nations Environment Programme (UNEP) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) In Moldova.Naţiunile Unite în Moldova „Ideea unei case comune a tuturor naţiunilor reunite împreună de acelaşi angajament şi structură ne ajută să vizualizăm mai bine conceptul propriu-zis pe care a fost edificată Organizaţia Naţiunilor Unite. the International Organization on Migration (IOM) is also a member of the UN Country Team. scopul principal al inaugurării Casei ONU în Moldova e de a atinge o mai mare unitate a scopurilor şi coerenţă a eforturilor diverşilor membri ai Familiei ONU pentru a răspunde nevoilor ţării şi ale populaţiei ei” Din comunicatul de presă emis de Naţiunile Unite la 15 iulie 1999 Organizaţia Naţiunilor Unite este prezentă în Republica Moldova prin agenţiile şi programele sale specializate. o serie de agenţii non-rezidente acordă asistenţă Republicii Moldova: The United Nations established a presence in the Republic of Moldova through its specialized programmes and agencies soon after the country joined the UN in 1992.World Bank and International Monetary Fund . În termeni largi. Food and Agriculture Organization (FAO) International Fund for Agricultural Development (IFAD) International Labour Organization (ILO) Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) United Nations Development Programme (UNDP) United Nations Population Fund (UNFPA) UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) United Nations Children’s Fund (UNICEF) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) World Health Organization (WHO) A series of non-resident agencies provide assistance to the country: International Atomic Energy Agency (IAEA) United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) UN Educational. Moto: The United Nations in Moldova “The idea of a house of all nations held together by a common bond and structure helps us to visualize the very concept on which the United Nations was built… In the broadest terms. July 15. în 1992.în realizarea priorităţilor de dezvoltare ale Republicii Moldova. the UN Country Team in Moldova includes a vast range of UN agencies and programmes. Currently. din Echipa de Ţară a ONU face parte şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (IOM). în Republica Moldova. În prezent. Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii (UNODC) Centrul pentru Comerţ Internaţional (ITC) Conferinţa ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) Totodată. Naţiunile Unite în Moldova colaborează strâns cu instituţiile Bretton Woods Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional . Echipa de Ţară a ONU în Moldova include o arie vastă de agenţii şi programe ale Naţiunilor Unite. Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR) Programul Comun al Naţiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS) Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) De asemenea. the main purpose of the establishment in Moldova of the UN House is to achieve greater unity of purpose and coherence of effort of various members of the UN Family in responding to the needs of the country and its people” United Nations press release. 1999 Motto: Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (IAEA) Comisia ONU pentru Legea cu privire la Comerţul Internaţional (UNCITRAL) Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE) Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie. The United Nations in Moldova works closely with Bretton Woods Institutions .in achieving Moldova’s development priorities. inaugurate aici la scurt timp după aderarea Moldovei la ONU. 20 21 .

achiziţiile. comunicaţiile şi reforma administraţiei publice. It also supports the Central Electoral Commission to organize transparent and fair elections. justiţia. interior. formally agreed to the establishment of a UN House in the Republic of Moldova to achieve greater unity of purpose and coherence of effort of various members of the UN Family in responding to the needs of the country and its people. Pentru a realiza o dezvoltare sustenabilă a ţării şi a asigura principiile demnităţii umane. beneficiind de finanţarea europeană şi prin experţi de nivel înalt. ONU susţine Comisia Electorală Centrală în organizarea unor alegeri transparente şi corecte. Kofi Annan. with more than 20 confidence-building partnerships supported among people on both banks of the Nistru River. Currently. Iar observatorii internaţionali au apreciat alegerile din 2010 drept bine administrate. 21 din cei 27 de indicatori fiind pe cale de a fi atinşi până în 2015. promovarea reformelor în domeniile educaţiei şi sănătăţii. additional polling stations were opened outside Moldovan Missions. provides policy advice through high-level experts in areas such as economy. tax. De asemenea. De asemenea. through data collection. The UN. inclusiv cele peste 20 de parteneriate de edificare a încrederii dintre oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului. 22 23 . indică un progres ferm. diseminarea şi utilizarea datelor. ajutăm oamenii din Moldova Naţiunile Unite contribuie la consolidarea capacităţilor Guvernului de a dezvolta politici bazate pe evidenţă. UN Women şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie. As a result. a fost creat un registru electronic al alegătorilor. promoting health and education reforms. empowering women. promovarea democraţiei şi a guvernării stabile. Casa Naţiunilor Unite de la Chişinău găzduieşte Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului. Kofi Annan. In 1999. a fost pus în funcţiune un sistem îmbunătăţit de afişare a rezultatelor votului şi. To achieve sustainable development and protect the principles of human dignity. and for the first time. ONU. Pentru integrarea europeană a ţării Pentru a susţine Republica Moldova în calea sa spre integrarea europeană. protecting children’s rights. prezentat la Summitul din septembrie 2010 de la New York. Drept urmare. dissemination and use. ONU consolidează capacitatea echipei moldoveneşti de negociatori ai Acordului de asociere la UE prin traininguri specializate şi servicii de consultanţă de nivel înalt la ministerele şi instituţiile-cheie. dezvoltarea sectorului privat. în special. in localities abroad with the highest concentration of migrants. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. the UN strengthens the capacity of the Moldovan team of negotiators on the EU association agreement through specialized trainings and high-level strategic advisory services to key ministries and institutions. oferă consultanţă în domenii precum economia. pentru prima dată. au fost deschise secţii de votare adiţionale. este necesar de remarcat cooperarea strânsă cu organizaţiile societăţii civile. UN Agencies are active in fighting poverty. promoting democracy and sound governance. the Government made progress in accelerating the reforms and aligning Moldovan policies and regulations with those of the EU. pentru a atinge o mai mare unitate a scopurilor şi o coerenţă a eforturilor diverşilor membri ai Familiei ONU de a răspunde nevilor ţării şi ale oamenilor săi. the United Nations Development Programme. activitatea Agenţiilor ONU vizează combaterea sărăciei. Astfel. Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii. cele focusate pe problemele sociale şi comunitare.În 1999. afacerile interne. protejarea drepturilor copiilor. An electronic voters’ register was established. the UN House hosts the Office of the High Commissioner for Human Rights. Astfel. communications and public administration reform. For the country’s European integration To support the Republic of Moldova on its path towards European integration. developing the private sector. Astfel. presented during the September Summit in New York. Guvernul a făcut progrese în accelerarea reformelor şi alinierea politicilor şi normelor moldoveneşti la cele ale UE. în afara misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. finanţele. finance. pentru a consolida şi intensifica autonomia locală. prin colectarea. with EU funding. International monitors praised the 2010 elections as well-administered. fiscul. dar şi a delega mai multe responsabilităţi către autorităţile cele mai apropiate Ajutând Guvernul. a dispus oficial crearea Casei ONU în Republica Moldova. Raportul privind realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului +10. UN Women and the United Nations Population Fund. justice. The 2010 Millennium Development Goals+10 Progress Report. în localităţile de peste hotare cu cea mai mare concentraţie de migranţi moldoveni. precum şi multe alte domenii importante. susţinerea refugiaţilor şi a persoanelor strămutate. UN supported the Helping Government helps the people The UN helps strengthen the capacity of the Government to develop policies based on evidence. Secretarul General al ONU. În prezent. Cooperation with civil society organizations to address social and community is strengthened. procurement. In view of enhancing local autonomy and delegating relevant duties to the authorities closer to the citizen. then-UN Secretary General. indicates definite progress. assisting refugees and displaced persons and in many other important areas. an improved system of displaying the turnout and voting results was put in place. the United Nations Children’s Fund. Totodată. with 21 out of 27 MDGs targets on track to be achieved by 2015. susţinerea femeilor.

creating rural employment and income growth. which is organized annually on December 10. prin asistenţa tehnică oferită. De asemenea. ONU oferă premii pentru cele mai bune practici de promovare a drepturilor omului de către organizaţiile nonguvernamentale şi mass-media. de Ziua Pentru revitalizarea agriculturii Pentru dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) de la sate. including on the Rights of People with Disabilities in 2010. iniţierea unor reforme în domeniile drepturilor omului şi al sănătăţii. Drepturilor Omului. precum şi crearea mecanismului naţional instituţional pentru coordonarea reformei de descentralizare. For a new modern business Access to medium to long-term loan finance was provided to rural Small and Medium Enterprises (SME) development. facilitating the policy-making process in the area of agriculture. UN technical assistance supported the preparation and carrying out of the first General Agricultural Census in line with the EU standards. Începând cu anul 2004. UN awards the best practices in promoting human rights For the promotion of human rights Promotion of human rights is at the core of the United Nations’ work in Moldova. Pentru promovarea drepturilor omului Promovarea drepturilor omului constituie chintesenţa activităţii Naţiunilor Unite în Moldova.inclusiv.de cetăţean.ONU susţine Guvernul în elaborarea Strategiei pentru Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi şi a Planului de Acţiuni menit să identifice acţiunile pe care să le întreprindă Moldova pentru a garanta drepturile persoanelor cu dizabilităţi. ameliorarea situaţiei privind libertatea religiei sau a development of a decentralization vision and roadmap. the UN has annually provided awards for the best promotion of human rights by non-government organizations and the media. a Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi . ONU oferă premii pentru cele mai bune practici de promovare a drepturilor omului • As of 2004. the UN supported the Government in the formulation of a Strategy for the Social Inclusion of the People with Disabilities and an Action Plan which envisage the actions 24 25 . Premiile sunt oferite în cadrul Galei de premiere în domeniul drepturilor omului. Agenţiile ONU susţin eforturile Guvernului de a instala sisteme de irigare de mici dimensiuni. Alte reforme vizează consolidarea nondiscriminării. Moreover. and the creation of a National Institutional Mechanism for coordination of the decentralization reform. acesta va facilita procesul de elaborare a politicilor din domeniul agriculturii. • Începând cu anul 2004. respectiv crearea locurilor de muncă în localităţile rurale şi creşterea veniturilor. organizată anual pe 10 decembrie. Human Rights Day. Starting with 2004. UN Agencies supported the Government in its efforts to pilot small scale irrigation technologies. După ratificarea de către Republica Moldova a mai multe convenţii ONU . The awards are presented during the Human Rights Gala of Awards ceremony. în 2010. Aliniat la standardele europene. ONU susţine dezvoltarea conceptului de descentralizare şi a unei căi de parcurs în acest sens. ONU a contribuit la pregătirea şi desfăşurarea primului recensământ general agricol din Moldova. Mai mult. Following the ratification by the Republic of Moldova of a series of UN Conventions. a fost facilitat accesul acestora la împrumuturi financiare pe termen mediu şi lung.

ensuring the effective prosecution of cases of trafficking in human beings. Several initiatives on preventing human trafficking increased the protection. Multe femei au un acces mai bun la serviciile de sănătate. and Kaarina Immonen. increasing the capacities of relevant authorities and civil society. asumate de Moldova. Judges.precum Serviciul de Grăniceri sau Biroul pentru Migraţiune şi Azil . Un progres important a fost făcut şi în ceea ce priveşte combaterea violenţei domestice. inclusiv din penitenciare. va consolida practica de respectare a drepturilor omului pentru aceste persoane. care va înregistra toate nemulţumirile persoanelor internate în această instituţie faţă de Guvern şi. prosecutors and lawyers now have 26 27 . initiating a range of reforms in the field of human rights and health. pe parcursul anului 2012. ONU va sprijini crearea unei funcţii-pilot de ombudsperson la Spitalul de Psihiatrie din Chişinău. the UN will focus on reducing statelessness in Moldova. astfel. to name only several. Mothers with small children. have more possibilities now to look after their children. ca urmare a reformării comprehensive a sectorului justiţiei. Un rol aparte în activitatea ONU îl are prevenirea torturii. Naţiunile Unite ajută la îmbunătăţirea situaţiei femeilor din ţară. and raising awareness on trafficking issues. Pentru femei şi copii Din clipa în care şi-au anunţat prezenţa în Republica Moldova. îşi unesc eforturile pentru îmbunătăţirea situaţiei femeilor din ţară • Liliana Palihovici. Mame cu copii mici. reintegrarea şi reabilitarea victimelor traficului.credinţei. UN Resident Coordinator. o serie de măsuri luate în acest domeniu şi care de asemenea se bucură de susţinerea ONU au drept scop de a îmbunătăţi asigurarea drepturilor omului în sistemul judiciar. the UN will support a pilot ombudsperson in the Chisinau Psychiatric Hospital. and improving freedom of religion or belief. aiming to strengthen the effective exercise of human rights by persons detained there. o serie de iniţiative vizând prevenirea traficului de fiinţe umane a sporit protecţia. In 2012. În 2012. with the very first protection orders issued by a number of courts under a 2008 Law on Domestic Violence. În acest scop. ONU se va focusa pe reducerea numărului de persoane fără de cetăţenie din Republica Moldova. joining efforts to improve the women’s situation in the country For women and children The UN helped improve the situation of women in Moldova. Important progress was also made to address domestic violence. pentru a răspunde mai bine obligaţiunilor de protecţie a drepturilor omului. Naţiunile Unite sprijină mecanismul naţional de monitorizare a instituţiilor penitenciare şi a dotat cu echipamente atât locurile de detenţie. dar şi a altor legi internaţionale. a series of measures to Moldova’s justice system will focus on improving human rights in justice. including those from penitentiaries. Many women have better access to healthcare. Deputy Speaker of Parliament of the Republic of Moldova. Începând cu 2011. endowing with equipment detention places and the Green Line of the Human Rights Centre where citizens can inform about violation of their rights. Other reforms have included strengthening non-discrimination.de a implementa angajamentele pe care Moldova şi le-a asumat în cadrul Convenţiei privind Statutul Refugiaţilor. procurori şi avocaţi dau dovadă de o înţelegere crescândă a necesităţilor de a proteja femeile. cât şi Linia Verde a Centrului pentru Drepturile Omului. Astfel. as well as other international law. UN also strengthened the capacity of the Government and of other key national stakeholders such as Border Guard Service and Bureau for Migration and Asylum to implement Moldova’s obligations undertaken under the UN Convention Relating to the Status of Refugees. • Liliana Palihovici. vicepreşedinta Parlamentului Republicii Moldova şi Kaarina Immonen. Beginning in 2011. cu emiterea a numeroase ordonanţe de protecţie. to better meet Moldova’s human rights obligations. supported by the UN. O altă direcţie a activităţii ONU este consolidarea capacităţii Guvernului şi a altor actori-cheie naţionali . asigurând acuzarea efectivă a cazurilor de trafic. precum şi pe îmbunătăţirea legii în domeniul stabilirii şi naturalizării. During 2012. sporind capacitatea autorităţilor relevante şi ale societăţii civile. şi majorând nivelul de conştientizare de către societate a subiectelor privind traficul. as well as by improving law in the field of establishment and naturalization. au mai multe posibilităţi să-şi îngrijească micuţii. as a result of the comprehensive justice sector reform. De asemenea. în baza Legii privind violenţa domestică. Judecători. The UN also contributes to the prevention of torture by supporting the national mechanism for monitoring detention places. Coordonator Rezident ONU în Moldova. unde cetăţenii pot semnala dacă le sunt încălcate drepturile. copiii to be taken by Moldova to guarantee the rights of the people with disabilities. din 2008. reintegration and rehabilitation of victims of trafficking.

A new early warning monitoring system was piloted in ten communities throughout the country. Odată cu ratificarea. a national programme on iodine deficiency.şi persoanele în vârstă de fenomen periculos. a Convenţiei privind Drepturile Copilului. avoiding duplications 28 29 .a fost lansat un Program naţional privind deficienţa de iod. to better align with national priorities. especially of children. the UN contributed to reducing the number of children in residential institutions.Iniţiativa de Acţiune Rapidă”. în 2010 Moldova a reuşit să se conformeze plenar cerinţelor de eliminare a emisiilor de chlorofluorocarbon. Important milestones were set in Busan in 2011. Since the ratification by Moldova of the Convention on the Rights of the Child in 1993. a copiilor . Mult mai multe femei au acces la instruire şi iau împrumuturi pentru a-şi iniţia propriile afaceri. Naţiunile Unite contribuie la reducerea numărului de copii din instituţiile rezidenţiale. De asemenea. şi o listă cu medicamentele pentru cele mai frecvente probleme de sănătate ale copiilor. To promote health. lucrând intens cu Guvernul în ceea ce priveşte coordonarea asistenţei oferite de donatori şi a solicitărilor de asistenţă în timpul secetei din 2007 şi a inundaţiilor din 2010. This was complemented by capacity building at the central and local levels. Pentru a promova sănătatea . experţii ONU au elaborat o serie de amendamente la deciziile guvernamentale privind fluorul şi cerealele. Profesorii din şcolile din întreaga ţară au început să implementeze un nou program şcolar. un sistem de monitorizare a deficienţelor de micronutrienţi şi un Program naţional de eradicare a anemiei provocată de deficienţa de fier. an increased understanding of requirements to protect women. and a list of drugs for the most common health problems of children was formulated. including energy and financial crises. graţie sprijinului tehnic şi financiar al proiectului „Educaţie pentru Toţi . All teachers in schools throughout the country started implementation of the new competency-based school curriculum that had been revised with UN and World Bank support. The UN Agencies provided humanitarian and recovery response and worked closely with the government in coordinating donor assistance and requests for support during the severe drought in 2007 and the floods in 2010. Iar în zece localităţi din republică au fost instalate sisteme noi de avertizare timpurie. Moldova continued to heavily invest in Early Childhood Development with financial and technical support of the Education For All/Fast Track Initiative. including the Republic of Moldova. La aceasta s-a adăugat consolidarea capacităţilor la nivel central şi local.în special. ONU sprijină conservarea biodiversităţii. a Strategiei Educaţionale Consolidate şi a unui Plan de Acţiuni. şi introducerea curriculumului revizuit în cadrul trainingurilor organizate pentru profesori. to harmonize their support and cooperate more closely among each other. în 1993. care a fost revăzut cu sprijinul ONU şi al Băncii Mondiale. Many more women have access to training and get loans for their own business which contributes to their economic empowerment. and natural disaster Looking forward: increasing the effectiveness of the development cooperation Since the adoption of the Millennium Declaration in 2000 and the commitment of the world leaders and heads of states.inclusiv energetice şi financiare şi calamităţi naturale. With the support of UN. a monitoring system for micronutrient deficiencies. development partners have increasingly sought to change the way they cooperate with countries and with each other. care le oferă siguranţa economică. resulting in the development of a Code of Education. amendments were drafted to the government decision on flour and cereals. and a national programme on the eradication of iron deficiency anemia were developed. Moldova continuă să investească la modul serios în dezvoltarea timpurie a copiilor. Agenţiile ONU au acordat asistenţă umanitară şi de reabilitare. Development partners committed to several key principles such as: to increase the effectiveness and sustainability of their work through more national ownership of their programmes. children and older persons from these very serious forms of harm. contribuind astfel la protecţia stratului de ozon. bazat pe competenţe. to achieve the Millennium Development Goals by 2015. care permit detectarea segmentelor de populaţie cele mai afectate de diverse crize . Moldova achieved in 2010 full compliance with the Chlorofluorocarbons phase-out targets to contribute to the protection of the Ozone Layer. and introduction of the revised curricula into in-service training of teachers. and a Consolidated Education Strategy and Action Plan. allowing for detection of segments of population most affected by different crises. The UN supports biodiversity conservation by improving coverage and strengthening management of Moldova’s protected areas. including fortification and strengthening the capacity of mills for flour fortification. Cu contribuţia Naţiunilor Unite. îmbunătăţind scara de acoperire şi consolidând managementul ariilor protejate din Moldova. care a contribuit la elaborarea Codului Educaţiei.

precum schimbarea climatică şi dezastrelor naturale provocate de oameni. Under democratic governance. climate change and disaster risk management. să se îngrijească de transparenţă şi contabilitate. improve access to basic services in areas such as health. Circa 20 de Agenţii ale ONU care lucrează în Moldova vor asigura acest sprijin în baza la trei piloni tematici: guvernarea democratică. dar şi a calităţii vieţii. equality and human rights. se va contribui la o constantă creştere economică. ale grupurilor vulnerabile.prin politici adecvate.Sporirea eficacităţii cooperării în domeniul dezvoltării Odată cu adoptarea Declaraţiei Mileniului.Moldova Partnership Framework. „Spre Unitate în Acţiune”. dar şi cu statele partenere. The approximately 20 UN Agencies working in Moldova will provide support under three thematic pillars: democratic governance. în special. Naţiunile Unite vor continua să lucreze pentru a reduce sărăcia. să-şi armonizeze sprijinul şi să coopereze mai activ unul cu altul. justiţia. partenerii de dezvoltare şi-au schimbat substanţial modalitatea de cooperare reciprocă. dezvoltarea umană şi incluziunea socială. justice. the UN will continue to work to reduce poverty. The new United Nations .ultimately contributing to sustainable economic growth and increased quality of life. and creating synergies in their work. în anul 2000. şi angajamentul liderilor mondiali şi şefilor de state. especially vulnerable groups. and achieve more equitable and sustainable local and regional development for improving the socio-economic conditions of all. the UN will focus on ensuring that reforms in the area of institutional strengthening and justice remain on track. În ceea ce priveşte guvernarea democratică. “Towards Unity in Action”. de a realiza Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului către 2015. and better environmental education and awareness . a îmbunătăţi accesul la serviciile de bază în zone precum sănătatea. covers the period of 2013-2017. it will continue to promote human rights and gender equality. Un sprijin considerabil va fi oferit şi Guvernului. O piatră de fundament importantă în acest sens a fost pusă în 2011 la conferinţa de la Busan. ONU se va focusa pe asigurarea faptului că reformele din domeniul consolidării instituţionale şi a justiţiei rămân pe acelaşi făgaş. egalitatea şi drepturile omului. va continua să promoveze drepturile omului şi egalitatea de gen. ONU va continua să susţină autorităţile centrale şi locale pentru un management modern al mediului şi resurselor naturale în toate sectoarele. egalitatea şi drepturile omului. şi să obţină o dezvoltare locală şi regională sustenabilă pentru a îmbunătăţi condiţiile socio-economice ale tuturor. În acelaşi timp. and to improve results-based management practices. Astfel. protecţia mediului. and to strengthen civil society organizations and media. inclusiv Republica Moldova. În domeniul dezvoltării umane şi a incluziunii sociale. education and social protection. prin instituţii şi mecanisme de coordonare eficiente . with an estimated financial assistance of USD $250 million. cum ar fi: să crească eficienţa şi sustenabilitatea muncii lor prin preluarea a mai multe dintre programele lor de către instituţiile naţionale. justiţia. and environment. educaţia şi protecţia socială. Support will also be provided to the government to better respond to emerging challenges such as climate change and natural and man-made disasters with adequate policies. to foster transparency and accountability. justice. să îmbunătăţească practicile de management bazate pe rezultate concrete. institutions and coordination mechanisms. In the area of human development and social inclusion. şi pentru o mai bună educaţie în ceea ce ţine de mediul înconjurător şi prevenirea crizelor. The UN will continue to support central and local authorities for the sustainable management of the environment and natural resources across all sectors. Cadrul de parteneriat dintre Naţiunile Unite şi Moldova.tuturor provocărilor periculoase ale timpurilor. equality and human rights. De asemenea. pentru a răspunde mai bine . şi să consolideze organizaţiile societăţii civile şi media. schimbările climatice şi managementul riscului calamităţilor naturale. 30 31 . Partenerii de dezvoltare s-au angajat în realizarea a câteva principiicheie. acoperă perioada 2013-2017. să se alinieze mai bine priorităţilor naţionale. pentru a evita dublarea şi a asigura sinergia asistenţei lor. cu o asistenţă financiară estimată la 250 de milioane dolari SUA. human development and social inclusion. At the same time.

Aspiraţiile noastre europene sunt determinate de afilierea geopolitică şi culturală a ţării la spaţiul democratic european. de care suntem legaţi şi prin moştenirea noastră latină” Mircea Snegur. Events Cooperation between the Republic of Moldova and the United Nations MARCH 2. September 29. being also linked to it by our Latin heritage” Mircea Snegur. alături de alte opt state. 1993: The Republic of Moldova joined the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) SEPTEMBER 29. spoke from the UN tribune about the long way made by the Republic Moldova towards independence and the commitment of the Moldovan people to the values ​​ and principles of the UN Charter Moldova joined the UN Economic Commission for Europe (UNECE) MAY 4. Şedinţa Plenară a Sesiunii 49 a Adunării Generale ONU. 1992: The Republic of Moldova joined the International Monetary Fund (IMF) OCTOBER 2. 1992: The Republic of Moldova joined the United Nations Educational. iar Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) este împuternicit să acţioneze în calitate de Coordonator Rezident în Republica Moldova şi să ajute epublica Moldova şi-a câştigat independenţa într-un context politic complex. Our European aspirations are determined by our geo-political and cultural affiliations to the European democratic space. 1992: The Republic of Moldova joined the International Civil Aviation Organization (ICAO) AUGUST 12. în file de calendar… 2 MARTIE 1992: Odată cu adoptarea. 1992: Following the adoption by the UN General Assembly of the Resolution A/RES/46/223. People. along with other eight countries. Mircea Snegur.„R Ani. the United Nations Development Programme (UNDP) was empowered to act as Resident Coordinator in Moldova and to help the UN family to become a united and strong force for sustainable development 32 33 . Preşedinte al Republicii Moldova. 49th UN General Assembly Plenary Meeting. participă la cea de-a 49-a sesiune a Adunării Generale ONU OCTOMBRIE 1994: în Moldova îşi începe activitatea Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) Years. a member of the United Nations. in which the aspiration for freedom and democracy of nations led to the collapse of totalitarian regimes and the emergence of new states… Moldova has joined the United Nations as a young European country. de către Adunarea Generală ONU. vorbeşte despre calea grea şi anevoioasă parcursă de Moldova spre independenţă. membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite. De la tribuna ONU. 1992: The Republic of Moldova joined the International Labour Organization (ILO) FEBRUARY 1993: UNDP opened its office in Chisinau JUNE 1. în care aspiraţia pentru libertate şi democraţie a naţiunilor a condus la colapsul regimurilor totalitare şi emergenţa unor noi state. şi despre ataşamentul poporului moldav faţă de valorile şi principiile consfinţite în Carta ONU Moldova aderă la Comisia Economică pentru Europa a ONU (UNECE) 4 MAI 1992: Republica Moldova aderă la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) 27 MAI 1992: Republica Moldova aderă la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie. 1994: President Mircea Snegur participated in the 49th session of the UN General Assembly in Ney York OCTOBER 1994: The United Nations Population Fund (UNFPA) launched its activities in Moldova “T he Republic of Moldova gained its independence in a complex political context. Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) 8 IUNIE 1992: Republica Moldova aderă la Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) 1 AUGUST 1992: Republica Moldova aderă la Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO) 12 AUGUST 1992: Republica Moldova aderă la Fondul Monetar Internaţional (FMI) 2 OCTOMBRIE 1992: la New York este semnat Acordul General Tip de Asistenţă. oameni. the first President of the Republic of Moldova. Moldova a aderat la Naţiunile Unite fiind o tânără ţară europeană. which marked the launch of a technical cooperation programme. the Republic of Moldova became. Mircea Snegur. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) JUNE 8. 1992: The Republic of Moldova joined the World Health Organization (WHO) MAY 27. evenimente Relaţia Republica Moldova Naţiunile Unite. President of the Republic of Moldova. 1994 AUGUST 1. 29 septembrie 1994 familia ONU să devină o forţă unită şi puternică pentru dezvoltarea durabilă FEBRUARIE 1993: la Chişinău este deschis Oficiul PNUD 1 IUNIE 1993: Republica Moldova aderă la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) 29 SEPTEMBRIE 1994: Preşedintele Mircea Snegur. prin care e iniţiat un program de cooperare tehnică. 1992: The Standard Basic Framework Agreement was signed in New York. Republica Moldova devine. a rezoluţiei A/RES/46/223. primul Preşedinte al Republicii Moldova.

UN Secretary General. Demnitarul se întâlneşte cu Preşedintele Republicii Moldova. the Secretariat.4 NOIEMBRIE 1994: Boutros Boutros Ghali. Mircea Snegur declară că Moldova contează pe suportul pe care îl poate oferi ONU în urgentarea şi monitorizarea retragerii trupelor străine de pe teritoriul ţării 18 FEBRUARIE 1997: Republica Moldova aderă la Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii (ITU) MARTIE 1997: la Chişinău este deschisă Reprezentanţa Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaţi (ICNUR) 3 IULIE 1997: Republica Moldova aderă la Uniunea Poştală Universală (UPU) 11 MAI 1999: este înfiinţat Batalionul 22 de menţinere a păcii. prin prisma transformărilor şi proceselor de democratizare a ţării şi societăţii DECEMBRIE 1994: este deschis Biroul de Coordonare al OMS la Chişinău 21 DECEMBRIE 1994: Republica Moldova aderă la Organizaţia Mondială de Meteorologie (WMO) 3 FEBRUARIE 1995: Republica Moldova aderă la Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) APRILIE 1995: în Moldova îşi începe activitatea Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) 23 OCTOMBRIE 1995: Preşedintele Mircea Snegur participă la Reuniunea specială a Adunării Generale ONU. Secretar General al ONU. Particular attention was paid to UN’s revitalization. Consiliului de Tutelă. UN Secretary-General. The UN Secretary General reconfirmed Moldova’s active role at the regional and international level in the context of transformations and democratization of the country and society DECEMBER 1994: The Liaison Office of the World Health Organization (WHO) was established in Chisinau DECEMBER 21. a Secretariatului. pays an official visit to the Republic of Moldova NOVEMBER 4. întreprinde o vizita oficială în Republica Moldova. Boutros Boutros Ghali. cu Spicherul Legislativului şi ţine un discurs în Parlamentul de la Chişinău. 1997: The Republic of Moldova joined the Universal Postal Union (UPU) MAY 11. Secretar General al ONU. Mircea Snegur noted that Moldova counted on UN’s support in speeding up and monitoring the withdrawal of foreign troops from the country’s territory FEBRUARY 18. the first structure of the National Army established in line with the Western standards JULY 15. este abordată problema revitalizării ONU. aceasta fiind prima structură a Armatei Naţionale constituită în conformitate cu standardele occidentale 15 IULIE 1999: este inaugurată Casa Naţiunilor Unite la Chişinău . Cu titlu special. Boutros Boutros Ghali. şeful statului menţionează rolul fundamental al Naţiunilor Unite în promovarea obiectivelor comunităţii mondiale şi necesitatea evaluării capacităţii ONU de a crea un sistem internaţional nou al relaţiilor politice şi economice. 1995: The Republic of Moldova joined the Food and Agriculture Organization of the United Nations ( FAO) and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) APRIL 1995: The United Nations Children’s Fund (UNICEF) launched its activities in Moldova OCTOBER 23. the Economic and Social Council and the Trusteeship Council. In his speech. 1995: President Mircea Snegur participated in the Special Meeting of the UN General Assembly. De asemenea. The high official met the President of the Republic of Moldova. întreprinde o vizită oficială în Republica Moldova • November 4. he mentioned UN’s fundamental role in promoting the goals of the global community and the need to assess the Organization’s capacity to establish a new international system of political and economic relations. 1999: The United Nations House was officially inaugurated in Chisinau 34 35 . 1994: The Republic of Moldova joined the World Meteorological Organization (WMO) FEBRUARY 3. dedicated to the 50 th anniversary of the Organization.un oficiu integrat al ONU în Republica Moldova • 4 noiembrie 1994. the Republic of Moldova stating its support for the reform of the UN Security Council. Secretarul General al ONU reconfirmă rolul de actor activ al Moldovei pe arena regională şi internaţională. 1994: Boutros Boutros Ghali. În discursul său. 1994. 1999: The 22 Peacekeeping Battalion was created. paid an official visit to the Republic of Moldova. the Speaker of the Parliament and delivered a speech in the Moldovan Parliament. Consiliului Economic şi Social. prilejuită de cea de-a 50-a aniversare de la crearea Organizaţiei. Republica Moldova pronunţându-se pentru reforma Consiliului de Securitate al ONU. 1997: The Republic of Moldova joined the International Telecommunication Union (ITU) MARCH 1997: The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) opened its office in Chisinau JULY 3. Also.

Vladimir Voronin called again for the revitalization of the General Assembly. 2000. dar şi pentru crearea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului şi a Comisiei pentru Construcţia Păcii 18 AUGUST 2006: este creat Centrul naţional de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii 2007: Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova la New York exercită funcţia de preşedinte al Comisiei a VI-a pentru probleme juridice a Adunării Generale ONU pentru sesiunea a 62-a IANUARIE 2007: este deschis Oficiul de ţară al FAO la Chişinău APRILIE 2007 . pentru revitalizarea Adunării Generale. De rând cu majoritatea covârşitoare a statelor membre ale ONU. New York. care s-a materializat ulterior în angajamentul de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului până în anul 2015 2001-2002: Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova la New York exercită funcţia de vicepreşedinte al Adunării Generale ONU pe parcursul sesiunii a 56-a OCTOMBRIE 2003: la Chişinău este inaugurat biroul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (IOM). Preşedintele Vladimir Voronin participă la Summitul Global organizat de ONU • September 16. Moldova signed the Millennium Declaration. In his speech. 62nd session   JANUARY 2007: The Food and Agriculture Organization (FAO) Country Office was established in Chisinau   APRIL 2007 . together with a historic number of 170 heads of states and governments. Moldova semnează Declaraţia Mileniului. President Vladimir Voronin participates in UN World Summit   2008-2009: The Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN in New York acted as Vice-President of the 63rd session of the UN General Assembly MAY 18. În alocuţiunea sa. 2005. alături de un număr istoric de 170 de şefi de state şi de guverne. the expansion of the Security Council. 2006: The National Training Centre for peacekeeping operations was established in Moldova   2007: The Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN in New York acted as Chair of the Sixth Committee on Legal Affairs of the United Nations General Assembly. pentru extinderea Consiliului de Securitate. committing itself to achieve the eight Millennium Development Goals by 2015 2001-2002: The Permanent Representative of Moldova to New York acted as the Vice-Chair of the UN General Assembly during its 56th session OCTOBER 2003: The office of the International Organization for Migration (IOM) was inaugurated in Chisinau (IOM began its work in Moldova in 2001)   JULY 2003: The office of the United Nations Population Fund (UNFPA) was opened in Chisinau   2005: The Office of the National Coordinator of the International Labour Organization (ILO) was opened in Chisinau   SEPTEMBER 16.APRILIE 2008: Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova la New York exercită funcţia de preşedinte al Comisiei pentru Dezvoltare Socială pentru sesiunea a 46-a SEPTEMBER 7. New York. Together with other UN Member States. pentru sporirea eficienţei ECOSOC şi a Secretariatului ONU. Vladimir Voronin pledează. 2009: The Republic of Moldova was elected for an indefinite period of time as member of the Executive Committee of the UN High Commissioner for Refugees’ Programme 36 37 .• 7 septembrie 2000.APRIL 2008: The Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN in New York acted as Chair of 46th session of the Commission for Social Development   MAY 2007: The Office of the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) was officially inaugurated in Chisinau (As of 2011. care-şi începuse activitatea în Moldova în anul 2001 IULIE 2003: la Chișinău este inaugurat biroul UNFPA 2005: are loc deschiderea Oficiului Coordonatorului Naţional al ILO 16 SEPTEMBRIE 2005: Preşedintele Vladimir Voronin participă la cea de-a 60-a sesiune a Adunării Generale ONU şi la Summitul Global organizat de ONU la New York. UNIFEM became UN Women) NOVEMBER 8. Preşedintele Petru Lucinschi ţine un discurs la Summitul ONU dedicat Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului • September 7. as well as for the creation of the UN Human Rights Council and the UN Peacebuilding Commission AUGUST 18. New York. 2005: President Vladimir Voronin participated in the 60 th session of UN General Assembly and the UN World Summit in New York. increased efficiency of the ECOSOC and the Secretariat. din nou. 2007: The Republic of Moldova became a member of the UN Economic and Social Council (ECOSOC) for 2008-2010 • 16 septembrie 2005. 2000: President Petru Lucinschi delivered a speech at the UN Millennium Summit in New York. President Petru Lucinschi delivers a speech at the UN Millennium Summit 7 SEPTEMBRIE 2000: Preşedintele Petru Lucinschi ţine un discurs la Summitul ONU dedicat Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. New York.

The Prime Minister also mentioned the continuous support provided by the UN to the Republic of Moldova. premierul Vladimir Filat menţionează sprijinul constant acordat Republicii Moldova de ONU. prezintă la New York. sunt discutate diferite aspecte ale cooperării în domeniul dezvoltării. 2010: The Moldovan delegation. Ban Ki-moon • January 19. cu un compartiment special dedicat egalităţii de gen 9-11 SEPTEMBRIE 2010: Helen Clark. Prime Minister. 2010: Helen Clark. climate change. condusă de Prim-Ministrul Vladimir Filat. including to the negotiations on the agreement with the IMF and UNDP’s continuous assistance for the country’s development and European integration   Moldova’s Permanent Representative to the UN in New York was elected as Vice-President of the UN Economic and Social Council (ECOSOC) for 2010   MAY 5-7. Touré. New York. paid an official visit to New York. headed by the Minister of State. inclusiv în ceea ce ţine de negocierea Acordului cu FMI şi suportul continuu oferit de PNUD pe calea dezvoltării şi integrării europene a ţării Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova la New York e ales pe post de vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Social ONU (ECOSOC) pentru anul 2010 5-7 MAI 2010: Hamadoun I. 2010: Hamadoun I. Secretar General al ONU şi Helen Clark. Prime Minister of the Republic of Moldova. Administrator al PNUD. se întâlneşte cu Secretarul General al ONU. Accederea în CDO constituie recunoaşterea angajamentului Moldovei de a asigura respectarea şi protecţia drepturilor omului atât pe plan intern. De JANUARY 19. Prim-Ministrul Republicii Moldova. precum şi înaintarea candidaturii Republicii Moldova în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Helen Clark participated in the launch of the Millennium Development Goals campaign MAY 13. din 2011 . Topics discussed concern issues related to disarmament. with a special chapter dedicated to gender equality. UN Secretary-General and Helen Clark. Victor Bodiu. Also. Accession to HRC means the recognition of Moldova’s commitment to ensure and protect human rights. realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. UN efforts to mobilize Member States to overcome the global economic crisis. Raportul naţional voluntar privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (MDGs). întreprinde prima sa vizită oficială în Republica Moldova. meets UN SecretaryGeneral. with the vote of 175 countries during the General Assembly session. cu Ministrul de Externe şi alţi membri ai Guvernului. Subiectele abordate vizează problemele dezarmării. 2010: The Republic of Moldova became member of the UN Human Rights Council (HRC) for the period 2010-2013. Secretary General of the International Telecommunication Union. achievement of the Millennium Development Goals as well as the Republic of Moldova’s candidacy to the UN Human Rights Council. 2010. Minister for Foreign Affairs and other Government members. condusă de Ministrul de Stat Victor Bodiu. where he met Ban Ki-moon. both domestically and externally   38 39 . cu votul a 175 de ţări membre.MAI 2007: la Chişinău este inaugurat Oficiul Fondului Naţiunilor Unite pentru Femei (UNIFEM. schimbările climaterice. cu Prim-ministrul. efectuează o vizita oficială la New York. eforturile ONU de mobilizare a ţărilor membre pentru depăşirea crizei economice globale. During the meetings with Acting President. cât şi pe cel extern 28 IUNIE 2010: delegaţia Republicii Moldova. various aspects of development cooperation were discussed. în cadrul segmentului înalt al sesiunii anuale ECOSOC. visited Moldova and participates in the Regional Development Forum for the Europe and CIS region “Next Generation Networks (NGN) and Broadband” • 19 ianuarie 2010. paid her first official visit to Moldova. presented the National Voluntary Report on the implementation of Millennium Development Goals (MDGs). Administrator PNUD şi Preşedinte al Grupului de Dezvoltare al ONU. UNDP Administrator. vine la Chişinău. Secretar General al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. Totodată. Ban Ki-moon JUNE 28. unde se întâlneşte cu Ban Ki-moon. New York. at a high level ECOSOC annual session in New York SEPTEMBER 9-11. Vladimir Filat. Vladimir Filat.UN Women) 8 NOIEMBRIE 2007: Republica Moldova obţine calitatea de membră a Consiliului Economic şi Social ONU (ECOSOC) pentru perioada 20082010 2008-2009: Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova la New York exercită funcţia de vicepreşedinte al Adunării Generale a ONU pe parcursul sesiunii a 63-a 18 MAI 2009: Republica Moldova este aleasă membră pe termen nelimitat a Comitetului Executiv al Programului Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaţi 19 IANUARIE 2010: o delegaţie a Guvernului de la Chişinău. UNDP Administrator and Chair of the UN Development Group. headed by Prime Minister Vladimir Filat. În cadrul întrevederilor pe care le are cu Preşedintele interimar. exprimat în cadrul Adunării Generale ONU. Touré. unde participă la Forumul Regional de Dezvoltare pentru Europa şi CSI „Reţele de generaţia următoare (NGN) şi comunicaţii de bandă largă (Broadband)” 13 MAI 2010: Republica Moldova devine membră a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO) pentru perioada 20102013. 2010: A delegation of the Government of Moldova.

Iurie Leancă. visited the Republic of Moldova   OCTOBER 12-14. Preşedinte interimar al Republicii Moldova • August 2011. UNICEF Deputy Executive Director. meeting Marian Lupu. A separate chapter was devoted to results and prospects of the implementation of recommendations made ​​ after the Universal Periodic Review (UPR) at the UN Human Rights Council (October 12-14. Director General of the IOM. UN High Commissioner for Human Rights 40 41 . UNDP Administrator. Fiind primul Comisar ONU pentru Drepturile Omului care vizitează Moldova. 2011: William Lacy Swing. Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Acting President of the Republic of Moldova de viitor. Chisinau. Dubasari district. Minister of Foreign Affairs and European Integration. Chisinau. Chisinau. 2011: At the invitation of Iurie Leanca. Iurie Leanca. 2011: The Republic of Moldova was elected as a member of the United Nations Committee for Programme and Coordination for 2012-2014 and of the Commission on Population and Development for the period of 2012-2016 (subsidiary bodies of ECOSOC)   AUGUST 25-26. Director General of the International Organization for Migration. 2011: A delegation of the Republic of Moldova presented the National Report under the Universal Periodic Review Mechanism of the UN Human Rights Council in Geneva   NOVEMBER 1-4. în prim-planul discuţiilor s-a plasat identificarea ariilor de cooperare cu guvernul şi societatea civilă în avansarea drepturilor omului. William Lacy Swing. precum şi în conturarea priorităţilor • Octombrie 2007. într-o primă vizită oficială. Johnson. la Geneva. Helen Clarck participă la evenimentul de lansare a campaniei privind realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului • November 2011. UN High Commissioner for Human Rights. Navanethem Pillay. Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene. se întâlneşte cu Marian Lupu. o salută pe Navanethem Pillay. welcoming Navanethem Pillay. inclusiv cu elevii liceului din localitate • September 2010. inclusiv în adoptarea Legii anti-discriminare. covering also the transnistrian region of the country. William Lacy Swing. Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului. la Chişinău vine. Directorul General al OIM. întreprinde o vizită oficială în Republica Moldova • October. Johnson. Jacques Diouf • One of the UN officials who visited the Republic of Moldova is FAO Director General. Directorul General al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie 12-14 OCTOMBRIE 2011: o delegaţie a Republicii Moldova prezintă. Minister of Foreign Affairs and European Integration. 2011) • Noiembrie 2011. including the adoption of anti-discrimination law. în creşterea nivelului de toleranţă. Hilde F. meets the inhabitants of Cocieri village. pays an official visit to the Republic of Moldova • August 2011. se întâlneşte cu locuitorii satului Cocieri. as well as future priorities.asemenea. William Lacy Swing. Chişinău. cu o vizită oficială. raionul Dubăsari. Directorul Executiv adjunct al UNICEF. Helen Clark. Discussions during the visit focused mainly on identification of areas of cooperation with the government and the civil society in advancing human rights. paid her first official visit to Moldova. Chişinău. Administrator PNUD. Raportul naţional în cadrul Mecanismului CDO de Examinare Periodică Universală (UPR) a drepturilor omului 1-4 NOIEMBRIE 2011: la invitaţia lui Iurie Leancă. 27 APRILIE 2011: Republica Moldova este aleasă membră a Comitetului pentru Programe şi Coordonare ONU pentru mandatul 2012-2014 şi a Comisiei pentru Populaţie şi Dezvoltare pentru perioada 2012-2016 (organe subsidiare ale ECOSOC) 25-26 AUGUST 2011: în Republica Moldova vine. including the pupils from the local lyceum • Unul dintre oficialii ONU care a vizitat Republica Moldova este şi Directorul General FAO. Navanethem Pillay. Chişinău. Hilde F. 2007. increasing tolerance. Un capitol separat a fost dedicat rezultatelor şi perspectivelor de implementare a recomandărilor formulate după Evaluarea Periodică Universală (UPR) a drepturilor omului (12-14 octombrie 2011) • Septembrie 2010. Jacques Diouf APRIL 27. care vor viza şi regiunea transnistreană a republicii. Helen Clark.

including the Republic of Moldova. the Moldovan delegation continuously supported the United Nations resolutions on the cooperation with regional organizations. dar şi pentru soluţionarea conflictului de pe Nistru. vizând problemele majore cu care se confruntă lumea contemporană şi. Particular attention was paid to combating terrorism.   A Firm Commitment Translated into Practice Moldova’s Activity in the UN’s Main Bodies   General Debates of the UN General Assembly: the Transnistrian Conflict in the Foreground   he statements made by the Moldovan representatives at the UN General Assembly (GA) Debates . O atenţie specială a fost acordată combaterii terorismului. including the one generated by separatist tendencies affecting sovereignty and territorial integrity of states. acest subiect a fost reiterat cu o nouă intensitate. including the UN. Republica Moldova a condamnat în repetate rânduri terorismul şi extremismul în diversele sale forme. În anii următori. în special. Astfel. fully supporting the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy and opting 42 43 . orderly and unconditional withdrawal of foreign military troops from the territory of the Republic of Moldova is the will of our people. inclusiv a forului global suprem. în prim-plan ematica adresărilor reprezentanţilor Moldovei la dezbaterile generale ale Adunării Generale (AG) ONU . 29 septembrie 1994 la situaţia din Transnistria în contextul rezoluţiei anuale „Cooperarea dintre ONU şi OSCE”. În 2001. Each complete. Every year. In 1998. a paragraph on the situation in the Transnistrian region was included in the annual resolution “Cooperation between the UN and OSCE”. care afectează suveranitatea şi integritatea teritorială a statelor. Republica Moldova declarându-şi sprijinul pentru abordarea globală a problemelor separatismului şi a terorismului internaţional. September 29. The Republic of Moldova has repeatedly condemned terrorism and extremism in its various forms. This will is evident in our new Constitution which forbids the deployment of foreign troops on the territory of the Republic of Moldova” Mircea Snegur. la sesiunea a 56-a a AG ONU. the Republic of Moldova declaring its support for addressing global problems of separatism and international terrorism. abordând problemele separatismului şi ale încălcării drepturilor omului în regiunea transnistreană. cât şi a statului de drept în Republica Moldova. De la tribuna ONU. since 1994. Republica Moldova. in particular the resolution of the Transnistrian issue. has been the most important topic addressed in the national statements during the 20 years that the Republic of Moldova has participated in the UN general debates. the achievement of these goals being possible with the participation of international institutions. the emphasis on EU support in developing a market economy and rule of law in the Republic of Moldova as a prerequisite for building a genuine democratic system and solving the Transnistrian issue became stronger. T Settlement of “frozen conflicts”.at the level of Head of State. ca o premisă pentru construirea unui sistem democratic veritabil. Din an în an. implicit. for the demilitarization and democratization of the Transnistrian region and withdrawal of foreign troops from its territory. Republica Moldova a atenţionat comunitatea internaţională asupra problemei separatismului ca pericol fundamental pentru integritatea şi suveranitatea statelor. President of the Republic of Moldova. a conflictului de pe Nistru.la nivel de Preşedinte de ţară. cu OSCE. încă din 1994. In 2001. Ministru de Externe sau Reprezentant Permanent . the Republic of Moldova has informed the international community from the UN tribune about the problem of separatism as the main threat to the integrity and sovereignty of countries.„R Un angajament ferm. susţinând integral Strategia Globală ONU de Combatere a Terorismului T Dezbaterile generale ale Adunării Generale ONU: conflictul transnistrean. in particular the OSCE. Iar. inclusiv a celui generat de tendinţe separatiste. care interzice staţionarea unor armate străine pe teritoriul naţional al Republicii Moldova” Mircea Snegur. Preşedinte al Republicii Moldova. şi pentru stabilitatea internaţională. reprezentanţii Moldovei au pledat pentru soluţionarea paşnică. Thus. Foreign Affairs Minister and Permanent Representative . din 1998. De fiecare dată. 1994 “A time. de la tribuna AG ONU. toate aceste deziderate fiind posibile cu participarea instituţiilor internaţionale. pentru demilitarizarea şi democratizarea regiunii transnistrene şi retragerea trupelor străine de pe teritoriul naţional. during the UN GA 56 th session. Moldova advocated for peaceful settlement by political means of the conflict. Şedinţa Plenară a Sesiunii 49 a Adunării Generale ONU.were consistently related to the most stringent domestic and international issues and major concerns faced by the contemporary world. prin metode politice. şi anume. a fost promovat un paragraf operativ referitor etragerea completă. tratarea problematicii transnistrene a reprezentat de departe cel mai important subiect abordat în discursurile naţionale de-a lungul celor 20 de ani de participare a Republicii Moldova la dezbaterile generale ale ONU. 49th UN General Assembly Plenary Meeting. disciplinată şi necondiţionată a trupelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova este voinţa poporului nostru. Această voinţă este exprimată în noua noastră Constituţie.a fost constant legată de subiectele cele mai actuale pe plan intern şi internaţional. During the subsequent years. delegaţia Moldovei a sprijinit permanent rezoluţiile referitoare la cooperarea Naţiunilor Unite cu organizaţiile regionale. a fost accentuat în mod sporit sprijinul Uniunii Europene în dezvoltarea atât a economiei de piaţă. as well as for the international security. transpus în practică Activitatea Republicii Moldova în cadrul organelor principale ale ONU Soluţionarea „conflictelor îngheţate”. this issue was reiterated. addressing the issues of separatism and human rights violations in the region.

va facilita rezolvarea conflictelor de acest gen din Azerbaidjan. disarmament and non-proliferation. food insecurity and terrorism. including revitalizing and making the peacekeeping operations more efficient.„C şi optând pentru finalizarea cât mai rapidă a negocierilor asupra textului Convenţiei Comprehensive privind Terorismul Internaţional şi organizarea. Georgia şi Republica Moldova” Andrei Stratan. We believe that bringing the matter to the international community through the General Assembly will facilitate the resolution of conflicts in Azerbaijan. În mod special. 2006 for the urgent completion of negotiations on the content of the Comprehensive Convention on International Terrorism and the organization of the High Level UN Conference on Terrorism. aimed to build a more efficient. delegaţia moldovenească nu a evitat să menţioneze şi necesitatea consolidării capacităţilor operaţionale ONU în teren. the Republic of Moldova called for reforming the Security Council by extending it and reflecting the aspirations of regional groups. during various debates. In particular. Regarding the UN reform. sub auspiciile ONU. dezarmării şi neproliferării. in its statements. Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova. “T • 26 septembrie 2006. şi de a se angaja efectiv în construcţia unei arhitecturi puternice de securitate. De asemenea. Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova. scopul final fiind construirea unui sistem mai eficient. New York.   Referring to other topical issues. Heads of the Moldovan delegation sought to highlight the constant need for enhanced and effective reform of the United Nations system to cope with global crises and threats to peace and security. efectiv. 2006. participă la sesiunea 61 a Adunării Generale ONU • September 26. Moldova’s participation in the UN peacekeeping operations shows the country’s political will to contribute to peace and stability. în cadrul dezbaterilor. prin Adunarea Generală ONU.un obiectiv strategic major al politicii externe. at the 61st session of the UN General Assembly he unresolved conflicts continue to impact negatively the political. implicit a revitalizării operaţiunilor de menţinere a păcii. insecurităţii alimentare şi terorismului. a Conferinţei la nivel înalt privind terorismul. social and economic development of the GUAM states and the millions of people living in the region. September 26. pentru a le face mai eficiente. and to engage effectively in building a strong security system. în declaraţiile sale. Andrei Stratan. constant. 26 septembrie 2006 reprezentativ. sesiunea 61 a Adunării Generale ONU. allocating an additional seat for a non-permanent member to the group of Eastern European countries. 44 45 . Republica Moldova şi-a reconfirmat angajamentul de implementare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (MDGs) către anul 2015. The Government declared MDGs a national priority and included them in its development policies. the Republic of Moldova has reconfirmed its commitment to achieve the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015. effective. transparent and representative system. Georgia and Republic of Moldova” Andrei Stratan. socială şi economică statelor membre GUAM. the Moldovan delegation highlighted the need to strengthen the United Nations’ operations in the field. Referindu-se la alte subiecte de actualitate. Republica Moldova s-a pronunţat pentru reforma Consiliului de Securitate prin extinderea acestuia şi pentru reflectarea aspiraţiilor grupurilor regionale.a major objective of its foreign policy. În ceea ce priveşte reformarea ONU. Participarea Republicii Moldova în operaţiunile ONU de menţinere a păcii evidenţiază voinţa politică a ţării de a contribui la pace şi stabilitate. Ministru de Externe al Republicii Moldova. Suntem convinşi că aducerea acestui subiect în atenţia comunităţii internaţionale. Guvernul declarând prioritare includerea MDGs în politicile naţionale şi implementarea adecvată a acestora. necesitatea reformei consolidate şi eficiente a sistemului Naţiunilor Unite pentru a putea face faţă crizelor globale şi ameninţărilor păcii şi securităţii. Andrei Stratan. Tribuna ONU a servit drept un bun prilej şi pentru a reitera fermitatea Moldovei în calea ei spre integrarea europeană . New York. prin alocarea unui loc adiţional de membru nepermanent Grupului est-european de state. climate change. dar şi a milioanelor de oameni care locuiesc în această regiune. transparent şi onflictele nesoluţionate continuă să influenţeze negativ dezvoltarea politică. 61st session of the UN General Assembly. schimbărilor climaterice. şefii delegaţiilor moldoveneşti au ţinut să evidenţieze. Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova. Also. The UN tribune served as a good opportunity to reiterate the determination of Moldova on the path towards European Integration .

pentru prima dată.   Following the efforts of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration. şi determinare” Victor Bodiu. În pofida faptului că Moldova încă îşi revine din criza economică globală. New York. New York. 2010 “O • 20 septembrie 2010. Secretar General al Guvernului Republicii Moldova. în cadrul cărora reprezentanţii Chişinăului şi-au expus poziţia pe diferite subiecte de interes major. Victor Bodiu. Moldova was elected on November 8. în unele organisme. Deputy Chair of ECOSOC for 2010. for the first time. în calitate de membru al Consiliului Economic şi Social al ONU (ECOSOC) pentru perioada 2008-2010. The presence of the national delegation in this UN elective body has many advantages. in some UN bodies. ownership and determination to make that happen”   Victor Bodiu. Secretar General al Guvernului Republicii Moldova.   As part of the tasks arising from ECOSOC membership. Reuniunea ONU la Nivel Înalt privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Guvernul este determinat să menţină progresul pe segmentele unde acesta a fost atins şi să mărească viteza acţiunilor sale în ceea ce priveşte realizarea tuturor angajamentelor naţionale către anul 2015. Vicepreşedinte al Comisiei pentru Prevenirea Crimei şi Justiţia Penală (2007-2008) şi al Comisiei asupra Substanţelor Narcotice (2007-2008). Despite the fact that Moldova is still recovering from the global economic crisis. Secretary of State of the Government of the Republic of Moldova. UN High-Level Summit on the Millennium Development Goals. Moldova ensured the participation of national delegations at different levels in a number of international forums in which representatives of Moldova expressed their views on various topics of interest. which addresses fundamental issues of the global economic and financial order and circuit. aici. The key advantage here is to increase the state’s visibility at the level of its main institutions. De asemenea.„Î Mandatul de membru al ECOSOC: mai multă vizibilitate pentru ţară na dintre direcţiile prioritare. New York. most important including increasing country’s visibility among member states and connecting of state O institutions to decision-making processes of this body. Deputy Chair of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (2007-2008) and Commission on Narcotic Drugs (2007-2008). Secretary General of the Goverment of the Republic of Moldova. In the latter position. Also. contributing at the same time to making decisions on these issues. în virtutea exercitării funcţiilor de Preşedinte al Comisiei ONU pentru Dezvoltarea Socială (2007-2008). September 20. în cadrul căreia se abordează subiecte fundamentale ale ordinii şi circuitului economic şi financiar global. contribuind şi la adoptarea deciziilor pe marginea acestora. the Government is committed to sustaining progress in the targets it has achieved and to gradually speed up its actions to reach all national targets by 2015. Republica Moldova a ghidat activitatea şi procesul decizional. dar cu certitudine pozitive în ceea ce priveşte realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Republica Moldova a înregistrat progrese mixte. printre cele mai importante figurând sporirea vizibilităţii U n ultimii câţiva ani. pe care Republica Moldova îşi centrează activitatea în cadrul Naţiunilor Unite. 2007. as member of the UN Economic and Social Council (ECOSOC) for 2008-2010. Moldova a asigurat participarea delegaţiilor naţionale de diferit nivel la o serie de foruri internaţionale. participă la Reuniunea ONU la Nivel Înalt privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului • September 20. Republica Moldova a fost aleasă. 20 septembrie 2010 ţării în rândul statelor membre şi conectarea instituţiilor statului la procesele decizionale ale acestei structuri. Avantajele prezenţei delegaţiei naţionale în acest organ electiv al ONU sunt multiple. the Republic of Moldova has registered mixed but overall positive progress in reaching the Millennium Development Goals. New York. Pentru aceasta conducerea Moldovei are şi viziune. este sporirea vizibilităţii statului la nivelul principalelor sale instituţii. at the UN High-Level Plenary Meeting on the Millennium Development Goals 47 . 2010. Vicepreşedinte ECOSOC Membership Mandate: More Visibility for the Country   ne of the main directions of Moldova’s activity at the United Nations is its participation in taking decisions in the Organization’s elective bodies. Moldova has guided the work and decision making by virtue of the mandate of the Chair of the UN Commission for Social Development (2007-2008). Victor Bodiu. Urmare a eforturilor susţinute ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Moldova was delegated 46 ver the past several years. este participarea la procesul de luare a deciziilor în organele elective ale Organizaţiei. The leadership of Moldova has the vision. Avantajul-cheie. la 8 noiembrie 2007. În contextul sarcinilor ce rezultă din calitatea de membru al ECOSOC.

in the international dialogue on multilateralism. Exerciţiul prezentării naţionale voluntare în cadrul ECOSOC a fost unul complex. De asemenea. Iurie Leancă.al ECOSOC pentru anul 2010. He stressed the progress that had been made. at the annual session of ECOSOC. unde Moldova a fost reprezentată de o delegaţie condusă de Ministrul de Stat. The presentation took place on June 28. membrii GEE au apreciat pozitiv. In the same year. În calitate de Vicepreşedinte al ECOSOC pentru anul 2010. focusing on gender issues within the ECOSOC Annual Ministerial Meeting. la 19 ianuarie 2010. Norway and Chile). With intense and demanding activity as the Deputy Chair of ECOSOC. but also the areas that require increased attention in terms of national MDGs achievement. Republica Moldova a fost delegată. În această din urmă poziţie. la Summitul ONU privind realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Graţie activităţii intense şi exigente desfăşurate în calitate de Vicepreşedinte al ECOSOC. which is an issue of perspective in the context of overall UN reform and international cooperation and economic management. at the UN Human Rights Council 48 49 . 2010. în repetate rânduri. la dialogul internaţional privind multilateralismul.   In 2008. He also mentioned the Government’s intention to incorporate the MDGs more effectively in the national development policies. It helps improve the international image. guvernarea economică şi rolul proactiv al ECOSOC în gestionarea crizelor. util şi de succes. care constituie o problematică de perspectivă în contextul reformei generale a ONU. dar şi al cooperării şi managementului economic mondial. as a member of ECOSOC. Republica Moldova a participat. T • 1 martie 2011. alături de reprezentanţii ţărilor din celelalte grupuri regionale (Mauritius. Minister of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova. where Moldova was represented by a delegation headed by State Minister. together with representatives of countries from other regional groups ( Mauritius. Prezentarea a avut loc la 28 iunie 2010. useful and successful. The national voluntary presentation exercise in the ECOSOC was complex. E un plus de imagine pe plan extern. Geneva. cu accent pe problematica gender. progresul înregistrat de Republica Moldova în realizarea MDGs a fost prezentat. care ş-a desfăşurat la New York. În acelaşi an. but it is also an additional impetus for perseverance and consistency in the implementation of all human rights treaties to which the Republic of Moldova is a party. dar şi domeniile care necesită o atenţie sporită în ceea ce ţine de realizarea MDGs la nivel naţional. Republica Moldova a înaintat iniţiativa de a face. 2011. the progress made by Moldova in achieving MDGs was presented at the UN Summit on Millennium Development Goals in New York. participă la Consiliul pentru Drepturile Omului • March 1. prestaţia Republicii Moldova. the EEG members have praised repeatedly the performance of the Republic of Moldova. 2010. Victor Bodiu. la care Moldova este parte. Iurie Leanca. la 20-22 septembrie. el a menţionat intenţia Guvernului de a incorpora MDGs mult mai eficient în politicile naţionale de dezvoltare. o prezentare voluntară naţională privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului internaţional acceptate (MDGs). la sesiunea anuală a ECOSOC. în formă consolidată. de către Grupul esteuropean (GEE).     Member of the UN Human Rights Council: Expression of Confidence from the International Community he membership mandate of the Republic of Moldova in the UN Human Rights Council (HRC) is an expression of confidence from the international community in achieving the commitment to ensure human rights. dar şi un impuls suplimentar pentru perseverenţă şi consecvenţă în implementarea tuturor tratatelor în domeniul drepturilor omului. P by the Eastern European Group (EEG) on January 19. în cadrul Reuniunii Ministeriale Anuale a ECOSOC. Membru în Consiliul pentru Drepturile Omului: expresia încrederii oferită de comunitatea internaţională entru Republica Moldova. Victor Bodiu. mandatul de membru al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO) reprezintă expresia încrederii oferită de comunitatea internaţională în realizarea angajamentului de asigurare a drepturilor omului. Moldova participated. on September 20-22. As Vice-President of ECOSOC for 2010. Norvegia şi Chile). În anul 2008. the Republic of Moldova came with the initiative to make a national voluntary presentation on the achievement of the internationally agreed Millennium Development Goals (MDGs). Geneva. Oficialul moldovean a accentuat progresele. economic governance and the proactive role of ECOSOC in crisis management. Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova. în calitate de membru ECOSOC.

the Republic of Moldova ensured the timely development and submission of the second Periodic Report on the Implementation of the International Covenant on Economic. Intervenţiile pe care Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene le-a avut în cadrul forului au oferit Republicii Moldova şansa de a-şi reconfirma rolul în CDO. a test of national policies and a certain political behaviour towards the European Union and other countries with a share and influence in human rights. au fost prezentate rapoartele anuale şi tematice ale Raportorului special privind promovarea şi protejarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în lupta antiteroristă şi ale Raportorului special privind tortura şi alte pedepse sau tratamente crude. mandatul de membru în CDO reprezentă. De asemenea. 2010 to the HRC. in the election of Moldova.în special. Republica Moldova participă la noul mecanism al CDO de Examinare Periodică Universală (UPR) a drepturilor omului şi a aprobat cel de-al doilea Plan Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului (PNADO) pentru 2011-2014. At the same time. participarea în procesul de evaluare a CDO. This achievement was made ​​ possible by Government’s actions to promote and protect human rights and fundamental freedoms. support and intensified relations with the EU. Tot în 2011. such as the co-authorship of resolutions on Libya and Iran. annual and thematic reports of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms in the area of combating terrorism and of the Special Rapporteur on Torture and other Cruel. înainte de toate. above all. voinţa de a se include în discuţiile globale şi regionale pe marginea situaţiei drepturilor omului şi angajamentele voluntare asumate în Consiliu. alegerea. prin votul a 175 de state membre ale AG ONU. inumane ori degradante. Another outstanding action of the Republic of Moldova is the participation of Foreign Affairs Minister. Also. on May 13. În acelaşi timp. la care se adaugă mai multă vizibilitate. 50 51 . As a result. cum ar fi calitatea de coautor al rezoluţiilor privind Libia şi Iranul. participation in HRC evaluation. la segmentul înalt al sesiunii a 16-a a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. în final. the will to be included in global and regional discussions on the situation of human rights and voluntary commitments undertaken in the Council.Cooperarea activă şi intensă a Republicii Moldova cu ONU s-a soldat cu obţinerea sprijinului politic al statelor membre şi. Iurie Leancă. 2011. the National Periodic Report to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination being under development. one of the most important issues on the UN and HRC agenda for 2010-2011. a ţării noastre în CDO. un exerciţiu al testării ambiţiilor naţionale. prezentarea candidaturii pentru poziţia de Raportor Special privind libertatea de asociere. in 2011. Inhuman or Degrading Treatment or Punishment were submitted. pentru Republica Moldova. Această realizare a fost posibilă graţie acţiunilor Guvernului de promovare şi protejare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. al dialogului cu partenerii internaţionali . sociale şi culturale. Moldova’s presence in the HRC was based on concrete actions. the HRC membership for Moldova is a test of national ambitions. completed by more visibility. Iurie Leanca. in the high-level segment of the 16 th session of UN Human Rights Council on March 1. In practical terms. of the dialogue with international partners . Social and Cultural Rights. From the very outset. presentation of candidacy for the position of Special Rapporteur on Freedom of Assembly and Association. pe 1 martie 2011. Moldova participates in the review of the Human Rights Council. cu UE şi SUA -.in particular the EU and the USA -. the HRC membership means. un suport mai mare şi intensificarea relaţiilor cu UE. în curs de elaborare aflându-se raportul periodic naţional destinat Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale. apartenenţa la CDO presupune. De la bun început. la 13 mai 2010. O altă acţiune marcantă pentru sporirea vizibilităţii Republicii Moldova în cadrul CDO este participarea şefului diplomaţiei moldoveneşti. by the vote of 175 UN GA Member States. Moldova also participated in the new HRC mechanism of the Universal Periodic Review (UPR) on Human Rights and approved the second National Human Rights Action Plan (NHRAP) for 2011-2014. considerată drept una dintre cele mai importante chestiuni pe Agenda ONU şi a CDO pentru perioada 2010-2011. Republica Moldova participă şi la procesul de reexaminare a Consiliului Drepturilor Omului. Drept urmare. Active and intense cooperation of the Republic of Moldova with the UN has resulted in obtaining the political support of Member States and. ultimately. un test al politicilor naţionale şi un anumit comportament politic vizavi de Uniunea Europeană şi alte ţări cu pondere şi influenţă în domeniul drepturilor omului. La modul practic. His interventions at the forum offered Moldova the chance to reconfirm the role of the HRC. prezenţa Republicii Moldova în CDO s-a fundamentat pe acţiuni concrete. Republica Moldova a asigurat elaborarea şi prezentarea în termen a celui de-al doilea Raport periodic privind implementarea Pactului internaţional cu privire la drepturile economice.

a Common Message for a Common Europe To strengthen political cooperation between the Republic of Moldova and EU Member States. poziţii şi explicaţii de vot comune ale UE.000 EU statements.în cadrul diferitelor structuri ale ONU: Consiliul de Securitate.in the various UN bodies: Security Council. General Assembly. Adunarea Generală. iniţiativele comune ale UE au fost susţinute . so that the agenda of cooperation with the United Nations expands and diversifies. ECOSOC.2000-2003 Comitetul ONU pentru Programe şi Coordonare (CPC) .2001-2004 From the UN Tribune.20012003 Programul ONU pentru Aşezămintele Umane (UN HABITAT) .20012004 Comisia pentru Dezvoltare Durabilă (CSD) . Republica Moldova şi-a prezentat candidatura şi a fost aleasă în mai multe organe elective ale Naţiunilor Unite: Consiliul de Guvernare al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) . astfel încât agenda de cooperare cu Naţiunile Unite să se extindă şi să se diversifice. Totodată. Prezenţa în organele elective ale ONU: un rezultat al eficienţei acţiunilor diplomaţiei moldoveneşti P rin activitatea diplomatică intensă. Moldova continues to ensure an active presence in the UN elective bodies.sesiunea a 56-a. alte organe subsidiare la care ţara noastră este parte.two three-year mandates.două termene de câte trei ani.2000-2003 UN Committee for Programme and Coordination (CPC) . the Ministry of Foreign Affairs and European Integration has coordinated the association/non-association of the Republic Presence in the UN Elective Bodies: a Result of the Effectiveness of Moldovan Diplomacy of Moldova to over 1. un mesaj comun pentru o Europă comună În vederea consolidării cooperării politice dintre Republica Moldova şi statele Uniunii Europene. Moldova applied for membership and was elected in a number of UN elective bodies: Governing Council of the United Nations Environment Programme (UNEP) . Republica Moldova continuă să-şi asigure o prezenţă activă în cadrul organelor elective ale ONU. Aceste acţiuni contribuie la îmbunătăţirea profilului internaţional al ţării şi la sporirea rolului Republicii Moldova în cadrul Organizaţiei. It also promoted strengthening the cooperation between Member States of the GUAM Organization for Democracy and Economic Development (GUAM ODED) including by developing a common position of GUAM countries to advance draft resolutions on “Protracted conflicts in the GUAM area and their implications for international peace.2003-2005 52 53 .2001-2003 United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) 2001-2004 Commission on Sustainable Development (CSD) 2001-2004 UNICEF Executive Board .De la tribuna ONU. WHO. OMS. the EU common initiatives have been supported by assuming the co-authorship of draft resolutions submitted by the EU and expressing the coordinated vote on the non-consensual resolutions according to national interests . ILO. positions and explanations of common vote. security and development” and “Cooperation between the UN and GUAM” in New York. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a coordonat asocierea/neasocierea Republicii Moldova la peste 1000 de discursuri.GUAM (ODDE-GUAM). Thus. 2001-2002 Committee for the UN Population Award (CPA) . These actions contribute to improving the country’s international profile and increasing the role of the Republic of Moldova in the UN. 2000-2002 şi 2003-2005 Vicepreşedinte al AG ONU . în ultimii cinci ani.prin asumarea calităţii de coautor al proiectelor de rezoluţii relevante înaintate de UE şi exprimarea votului coordonat pe marginea rezoluţiilor neconsensuale în conformitate cu interesele naţionale . T hrough intense diplomatic activity. ILO and other subsidiary bodies to which our country is a party. in the last five years.   During these 20 years. implicit prin elaborarea unei poziţii comune a ţărilor GUAM în vederea avansării la New York a proiectelor de rezoluţii referitoare la „Conflictele de durată din spaţiul GUAM şi implicaţiile acestora asupra păcii. 2000-2002 and 2003-2005 Vice-President of the UN GA – 56th session. ECOSOC. Astfel. securităţii internaţionale şi dezvoltării” şi la „Cooperarea între ONU şi GUAM”. În aceşti 20 de ani. 2001-2002 Comisia ONU pentru Premiul în domeniul Populaţiei (CPP) . s-a stăruit asupra consolidării cooperării între statele membre ale Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică .

2003-2005 Preşedinte al Comisiei a VI-a a AG ONU . the Republic of Moldova submitted “T he Republic of Moldova has integrated the Millennium Development Goals into its national development strategy and sectoral plans. the Commission on Sustainable Development (CSD) for 2015-2018. Vicepreşedinte al ECOSOC în cursul anului 2010 Comisia privind Substanţele Narcotice (CND) . At the same time.sesiunea a 62-a. Consiliul de Guvernare al Programului ONU pentru Mediu (UNEP) pentru perioada 2014-2016. it is an acknowledgment of the commitment of the Republic of Moldova to help promote the United Nations principles and values ​​ globally.„R Consiliul Executiv al UNICEF . 2010-2013 On April 27. 2008-2009 Deputy Chair of the Fourth Committee (Special Political and Decolonization) of the UN GA for the 63 rd session.63rd session. un rezultat al eficienţei acţiunilor diplomaţiei moldoveneşti.62 nd session. a result of the effectiveness of Moldovan diplomacy that managed to engage the political support of other nations. la începutul lui 2011 Republica Moldova şi-a înaintat candidatura la alegerile în Consiliul de Administraţie al Uniunii Poştale Universale (UPU). Tuberculozei şi Malariei Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (HRC) pentru perioada 20102013 La 27 aprilie 2011. 2008 Consiliul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (WHO) perioada 2007-2010 Consiliul Economic şi Social ONU (ECOSOC) pentru perioada 20082010. Chairman of the Sixth Committee of the UN GA . aceasta este o recunoaştere a angajamentului Republicii Moldova de a contribui la promovarea principiilor şi valorilor Naţiunilor Unite la nivel global. UN High-Level Meeting on Millennium Development Goals. Reuniunea ONU la Nivel Înalt privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. 2010 its candidature to the Council of Administration of the Universal Postal Union (UPU). September 20. Secretar General al Guvernului Republicii Moldova. ex-officio. 54 55 . stabilind obiective clare şi măsurabile. the Governing Council of the UN Environment Programme (UNEP) for 2014-2016. New York. at the beginning of 2011. Republica Moldova a fost aleasă în calitate de membru al Comitetului pentru Programe şi Coordonare al ONU pentru anii 2012-2015 şi al Comisiei pentru Populaţie şi Dezvoltare pentru sesiunile 46-49 ale Comisiei (2012-2016). În acelaşi timp. Alegerea Republicii Moldova în cadrul organelor elective ONU constituie. 2008 Executive Board of the World Health Organization (WHO) 2007-2010 UN Economic and Social Council (ECOSOC) for 2008-2010 period. Republica Moldova contribuie la activitatea structurilor ONU prin exercitarea mandatelor de membru în: Comitetul Executiv (ExCom) al Programului Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) Consiliul Fondului Global pentru combaterea HIV/SIDA. care a reuşit să angajeze sprijinul politic al altor ţări. the Republic of Moldova contributes to the activity of UN structures by exercising mandates as member of: Executive Committee (ExCom) of the UN High Commissioner for Refugees’ (UNHCR) Board of the Global Fund to fight HIV/AIDS. and the UN Economic and Social Council (ECOSOC) for 2016-2018. 2007. 2008-2009 Vicepreşedinte al Comisiei a IV-a (decolonizare şi politici speciale) a AG ONU pentru sesiunea a 63-a. with clear and measurable targets and the setting of performance evaluation indicators for its national policies” Victor Bodiu. Consiliul Economic şi Social ONU (ECOSOC) pentru mandatul anilor 2016-2018.2004-2008 Comisia pentru Prevenirea Crimei şi Justiţia Penală (CCPCJ) .sesiunea a 63-a. member of the GA General Committee for that session Commission for Social Development (CSD) . New York.2008-2011 period Currently. Government of the Republic of Moldova. and. Secretary General.2007-2009 Consiliul Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) ianuarie 2007-noiembrie 2009 Vicepreşedinte al AG ONU . Comisia pentru Dezvoltare Durabilă (CSD) pentru perioada 2015-2018. 2011 the Republic of Moldova was elected as a member of the UN Committee for Programme and Coordination for 2012-2015 and of the Commission on Population and Development for the 46-49 sessions (2012-2016). exoficio. precum şi indicatori de evaluare a performanţei pentru politicile sale naţionale” Victor Bodiu.   The election of Moldova to UN elective bodies is. 20 septembrie 2010 În prezent. above all. Deputy Chair of ECOSOC in 2010 Commission on Narcotic Drugs (CND) .2004-2008 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) 2007-2009 Council of the Food and Agriculture Organization (FAO) January 2007-November 2009 Vice-President of the UN GA . 2007 şi. membru al Comitetului General al AG pentru sesiunea respectivă Comisia pentru Dezvoltare Socială (CDS) . înainte de toate. Tuberculosis and Malaria UN Human Rights Council (HRC). În scopul participării şi pe viitor în procesul decizional al structurilor ONU.perioada 2008-2011 epublica Moldova a integrat Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Strategia de Dezvoltare Naţională şi planurile sectoriale. To participate in future in the decision-making process within the UN structures.

From 2000 to 2010. În anii 2000-2010. 22 on May 11. la 11 mai 1999. a mechanism developed by NATO Programme “Partnership for Peace”.prima structură formată în cadrul Armatei Naţionale în conformitate cu standardele occidentale. The first step towards achieving this goal was the establishment of the Peacekeeping Battalion No. in June 2009. Legislaţia naţională în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii este reglementată de Legea „Cu privire la participarea Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii” nr. evaluarea NATO (nivelul 1). Adiţional. In June 2008. a fost înfiinţat Centrul de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii. The organizational structure tested on Battalion 22 resulted in alignment of other units of the National Army to the international standards by the end of 2007. being the core of the first contingent of 42 soldiers who. care astăzi este structura de bază pentru pregătirea efectivului destinat contingentelor forţelor multinaţionale în operaţiuni de menţinere a păcii sub egida ONU şi a OSCE. Crearea acestui centru a oferit Armatei Naţionale posibilitatea de a îndeplini sarcini de menţinere a păcii atât pe teritoriul naţional. Acest proces a fost încheiat către finele anului 2007. prin rotaţie. The national legislation on peacekeeping operations is governed by the Law on the participation of the Republic of Moldova in international peacekeeping operations of July 26. Primul pas în această direcţie a fost înfiinţarea. De asemenea. the battalion To Respect and to Protect Human Rights Moldovan soldiers in UN Peacekeeping Operations participated by rotation in peacekeeping missions in the security zone in Moldova’s eastern regions. au fost detaşaţi în Irak pentru participare la misiunea umanitară post-conflict. according to the Operational Capabilities Concept. NATO assessment (level 1). the first unit of the National Army aligned to Western standards. cât şi pentru Republica Moldova în general. 1999. The participation of the National Army in the UN Peacekeeping Operations is an important achievement for both the National Army and the Republic of Moldova as a country. a campaign of the battalion was subject to self-assessment (level 1) and consequently. Structura organizatorică testată în baza Batalionului 22 a generat trecerea celorlalte unităţi ale Armatei Naţionale la standardele contemporane. o companie a batalionului a trecut auto-evaluarea (nivelul 1) şi consecutiv. Batalionul 22 reprezintă Armata Naţională la exerciţiile internaţionale de menţinere a păcii. 1156-XIV din 26 iulie 2000. În iunie 2008. Battalion 22 represents the National Army in the international peacekeeping exercises. 2000. conform Conceptului Capabilităţilor Operaţionale (mecanism elaborat de NATO în cadrul Programului „Parteneriatul pentru Pace”). a Batalionului 22 de menţinere a păcii .   Additionally. were dispatched to Iraq to participate in post-conflict humanitarian mission. the Training Centre for Peacekeeping Operations was set up and has become so far the basic structure responsible for the training of staff for contingents of multinational forces in UN and OSCE peacekeeping operations. pregătirea capacităţilor de menţinere a păcii fiind o sarcină de bază a Armatei Naţionale. with building the peacekeeping capacity being a key task of the National Army. misiuni pacificatoare în Zona de Securitate din raioanele de est ale Republicii Moldova. în iunie 2009. la 18 august 2006. on August 18. constituind nucleul primului contingent de 42 de militari care. în anul 2003. in 2003. 2006. The establishment 56 57 .Pentru respectarea şi apărarea drepturilor omului Ostaşii moldoveni în Operaţiunile ONU de Menţinere a Păcii Participarea militarilor Armatei Naţionale în Operaţiunile ONU de Menţinere a Păcii este o realizare importantă atât pentru Armata Naţională. Also. companiile batalionului au îndeplinit.

of this centre offered the National Army the opportunity to fulfil peacekeeping tasks both domestically. În acest context Republica Moldova se orientează spre: • respectarea şi apărarea drepturilor omului .10. uring these fifteen years. Sudan . avoiding as much as possible the use of armed force. Cote d’Ivoire. • participate in the UN international peacekeeping operations. Liberia (2). Instruirea individuală a militarilor moldoveni în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii se desfăşoară peste hotare. dar şi obstacolele cu care se confruntă Organizaţia. • exclude participation in peace enforcement operations. Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova. through multinational peacekeeping operations. Since then. anual pentru militarii Armatei Naţionale fiind oferite trei-cinci locuri la cursurile de observatori militari ai ONU. profund ataşată valorilor păcii” Andrei Stratan. 61st session of UN General Assembly. Much more remains to be done to this end… But the main achievement has been the consolidation of the Republic of Moldova as a peaceloving independent European country” In this context. aportul direct la promovarea transparenţei şi întărirea securităţii internaţionale. evitându-se pe cât posibil utilizarea forţei armate.4. Sweden and Germany.23. • respectarea tratatelor internaţionale în ceea ce priveşte schimbul de informaţie militară.   „D Principles of the Republic of Moldova`s participation in international peacekeeping operations arise out from the country’s neutrality status. Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova. in the Transnistrian region. Cote d’Ivoire.„Î în regiunea transnistreană.30. până în anul 2012. n aceşti 15 ani de când suntem stat membru al Naţiunilor Unite. interesele ei fundamentale şi din angajamentele internaţionale. The individual training of Moldovan military in peacekeeping operations is carried out abroad. încheierea şi intrarea în vigoare a unui acord de încetare a focului între părţile beligerante. Sudan şi Georgia (până la încheierea operaţiunii în 2009). Georgia . realizările. Începând cu anul 2003. În total. • comply with international treaties regarding military information exchange.2. and internationally. desfăşurate cu mandatul ONU. • excluderea participării la operaţiunile de impunere a păcii. a total number of 69 Moldovan militaries took part in the UN missions: Côte d’Ivoire . Sudan and Georgia. Georgia . cât şi în operaţiuni multinaţionale pacificatoare. Sudan . Liberia . sesiunea 61 a Adunării Generale ONU.2. Pe parcursul lui 2011. South Sudan . care prevede consimţământul părţilor aflate în conflict de a primi contingentul multinaţional de pacificatori. Republica Moldova a contribuit activ la misiunile internaţionale sub egida ONU în Liberia.23. the military from the National Army being assigned annually three to five seats in the UN military observer courses organized by Turkey. its fundamental interests and international commitments. with the support of external partners. de natură economico-socială. conclusion and entry into force of a cease-fire agreement between the warring parties. United Kingdom. which require the consent of warring parties to receive multinational peacekeeping contingent. organizate de Turcia.30. 26 septembrie 2006 Principiile de participare a Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii derivă din statutul de neutralitate al ţării. De atunci. 69 de militari moldoveni au participat în următoarele misiuni sub egida ONU: Cote d’Ivoire . contribute to the promotion of transparency and strengthen international security.maintaining security and restoring peace in conflict areas is achieved through peaceful socio-economic means. By 2012. Suedia şi Germania. am atins multiple rezultate şi în dezvoltarea noastră internă.   58 Andrei Stratan. September 26.10. Sudan (2) and South Sudan (3). we have been fully sharing the common values. Sudan (2) şi Sudanul de Sud (3). 2006 59 . Marea Britanie. Mult mai multe rămân însă de făcut… Totuşi. am împărtăşit plenar valorile. • participarea în operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii.menţinerea securităţii şi restabilirea păcii în zonele de conflict se realizează prin apelarea la metode paşnice.   Since 2003.4. Liberia (2). 12 ofiţeri ai Armatei Naţionale a Republicii Moldova au activat în calitate de observatori militari în componenţa misiunilor ONU în Cote d’Ivoire (5). During 2011. achievements and setbacks of this Organization. responsibilities. we have also achieved many significant results in our country’s development. the Republic of Moldova aims to: • respect and protect human rights . 12 officers of the National Army of the Republic of Moldova served as military observers within the UN Mission in Cote d’Ivoire (5). Liberia . cea mai importantă realizare este consolidarea Republicii Moldova drept o ţară europeană independentă. cu sprijinul partenerilor externi. as a UN Member-State. Moldova has actively contributed to UN international missions in Liberia. Sudanul de Sud . responsabilităţile.

am devenit soldat de rând. she always wanted a military career. procesul de dezarmare. ensuring the educational process.„Am fost ghidaţi de dorinţa de a ajuta un popor năpăstuit” Locotenent-colonel Olga Scripovscaia este prima femeie-ofiţer a Armatei Naţionale care a participat în misiunile pacificatoare ale Naţiunilor Unite a 3 septembrie 2011. a fost dorinţa şi convingerea mea fermă. în Africa de Vest? . dărâmând prejudecăţi şi impunându-şi o disciplină de fier. am fost trimisă într-o misiune de pacificare ONU în Africa. to serve my country was my firm belief and wish. One of her most memorable periods was the UN peacekeeping mission in Liberia. . m-am aflat în Liberia. . asistenţa “We Were Guided by the Desire to Help an Oppressed Nation” Lieutenant colonel Olga Scripovscaia was the first female National Army officer to participate in the United Nations peacekeeping missions n September 3. spicuiri L din care vă prezentăm mai jos. She travelled the journey from soldier to lieutenant colonel and. după 18 ani în Armata Naţională. but also the implementation of democratic processes. member of the UN peacekeeping forces. în calitate de observator militar din partea RM. restabilirea vieţii în perioada post-conflict. Did someone force you to enroll in the army? . She spoke about O Liberia in an interview for TIMPUL newspaper. dar şi implementarea proceselor democratice. I was sent to other courses. Din martie 2007 până în aprilie 2008.What was your mission in West Africa like? . şi-a dorit mereu o carieră militară. Olga Scripovscaia. she hopes to become a general . Although she graduated from the ​​ Languages Department of the Pedagogical University “Alecu Russo” in Balti. femeile-militar mai sunt o raritate în RM. A parcurs calea de la soldat de rând la locotenent-colonel şi. this time. speră să ajungă general… Iar una dintre cele mai memorabile perioade ale activităţii sale este misiunea de pacificare ONU în Liberia. the process of disarmament. membru al forţelor de pacificare ONU. Anterior. Uniforma îi dă şi strălucire. am fost trimisă la alte cursuri. Today. as a military observer from the RM.Nu. Peste trei luni. Olga nu regretă deloc acest pas. Deşi a făcut Facultatea de Litere la Universitatea Pedagogică „Alecu Russo” din Bălţi.. SUA. într-o misiune de menţinere a păcii. 32 de militari au fost decoraţi cu ordine şi medalii. From March 2007 to April 2008. 2011. dar şi o dovadă a faptului că. Cu certitudine. de astă dată. Col. USA. am studiat la Institutul Lingvistic de Limbi Străine din Texas.Olga. why not?. povestea Olgăi Scripovscaia este deopotrivă un exemplu de demnitate umană şi dedicaţie profesională. for peacekeeping operations in New York. I attended training courses for officers and in 2004 I took a one year military service in South Carolina. V-a obligat cineva să faceţi armata? .Olga. În 1994. health care. Treptat. Astăzi. USA. on the occasion of the 20th anniversary of the creation of the National Army. conceptul de solidaritate internaţională rămâne actual. comandant al Centrului militar teritorial Bălţi. Iar în 2006. şi sentimentul datoriei împlinite: prin mâna ei trec sute de recruţi. Previously. . de pacificatori. commanding officer of the Regional Military Centre in Balti. I was in Liberia in a peacekeeping mission. iar respectul celor din jur l-a câştigat prin muncă asiduă. when I was 26. şi-a reprezentat cu succes ţara în misiuni internaţionale de pacificare. 60 61 . military women are a rarity in the RM.The military observers monitored the peaceful settlement after a civil war that lasted 15 years. de ce nu?. Gradually.No. cu ocazia marcării a 20 de ani de la formarea Armatei Naţionale. .În ce consta misiunea dvs. after 18 years in the National Army. pe când aveam 26 de ani. In 2006. Printre ei a fost şi locotenent-colonelul Olga Scripovscaia. 32 soldiers were awarded various orders and medals. Her uniform helps her to shine and gives her a sense of duty fulfilled: hundreds of recruits go through her hands and she has successfully represented the country in international peacekeeping missions and earned the respect of others for her hard work. şi în ziua de azi. Olga does not regret it for a moment. SUA. She managed to overcome prejudices and self-imposed an iron discipline. la New York. Three months later I was sent to a UN peacekeeping mission in Africa. One of them was the Lt. which excerpts are presented below. and a proof of the fact that the concept of international solidarity is valid up to date. asigurarea procesului educaţional.. în 2004 am urmat un stagiu militar de un an în Carolina de Sud. S-a afirmat.Comandamentul observatorilor militari monitorizau procesul de reglementare paşnică după un război civil care a durat 15 ani. I studied at the Language Institute of Foreign Languages in Texas. am făcut cursuri de ofiţeri. In 1994. Despre Liberia ea a povestit într-un interviu pentru ziarul TIMPUL. aşa am găsit de cuviinţă să-mi servesc patria. The story of Olga Scripovscaia is both an example of human dignity and professional commitment. restoring life in post-conflict period. I became a soldier.

dar. there were women in the peacekeeping mission in Liberia . Norway.. I even taught a few lessons to children. Belgium. suffering from malaria or other tropical diseases . . diferite mentalităţi. în colaborare cu ONG-uri din Japonia.It’s true: after the living conditions in our country.Were there other women in that mission? . astfel. I met a group of teachers from Ireland. I had to support a UN programme distributing medicines to the most remote areas of the country. it was interesting to work in an international team . cu copii bolnavi în braţe. . viaţa în Africa nu e deloc uşoară.. eram trimişi în misiuni speciale.both soldiers. să susţin un program ONU privind repartizarea medicamentelor în cele mai îndepărtate zone ale ţării. găseau limbaj comun. so the books delivered by the UN are the only source of knowledge for them. dar baza informaţională a şcolilor din Liberia e foarte slabă. Dar. . different cultures. cu diferite culturi.Am fost nevoită. şi medici care le ajută copiilor să învingă malaria. different mentalities. cărţile livrate de ONU constituie singura sursă de cunoştinţe pentru ei. am fost nevoiţi să trecem prin diferite situaţii. . . But generally. le-am vorbit despre Moldova. Therefore. ONU antrenează forţe de pace în realizarea programelor sale umanitare. de diferite confesiuni. Liberia este una din cele mai sărace ţări. era foarte greu acolo. with sick children in their arms. Nu au nici măcar electricitate. Dar ne era şi interesant. in collaboration with NGOs from Japan. the UN trains the peace forces in implementing its humanitarian programmes.. it was very hard there. After three years. din Marea Britanie. . precum şi să transporte bolnavii în localităţile unde există spitale. There are big distances between cities.şi militari. pentru a ajuta.. bunăoară. we were sent on special missions to help. acestea sunt cele mai frumoase amintiri din cariera mea militară. După trei ani. These were special tasks. am întâlnit un grup de profesoare din Irlanda.. sau ei înşişi fiind bolnavi de malarie sau de alte afecţiuni tropicale. cu avioane..Wasn’t it difficult? Life in Africa is not easy at all.. food delivery in remote localities. pot spune că. unde multă lume îndură foame. De aceea. These are brave and active women from wealthy 62 63 .For instance.Cum ar fi? . atunci când era nevoie. Our task was to monitor processes. Liberia is one of the poorest countries. care năzuiesc să ajute ţara fighting hunger. Acolo copiii merg la şcoală de la cinci ani..In my team there were no other women.Mai erau femei în acea misiune? . Norvegia. în ceea ce priveşte creşterea profesională. I also participated in the implementation of educational projects for children. . Sunt femei curajoase şi implicate. în general.am rezistat graţie formei fizice bune şi sprijinului reciproc. UK. and doctors who helped children to overcome malaria.E adevărat: după condiţiile de trai din ţara noastră. Children go to school from the age of five years there. Era vorba de sarcini speciale. Chiar am predat câteva lecţii copiilor. fiind ghidaţi de dorinţa de a ajuta un popor năpăstuit. . They do not even have electricity. elicoptere. but with English as a working language. people have to walk 40-50 km. we were guided by the desire to help an oppressed nation.În echipa mea nu mai erau femei. Noi transportam aceste preparate cu echipaje militare ale ONU.peste o sută de reprezentanţi adunaţi din întreaga lume. but when needed. I got sick twice with malaria and survived thanks to being in good physical shape and mutual support. există femei în misiunea de menţinere a păcii în Liberia . mi-a fost interesant să lucrez într-o echipă internaţională . different religions. dar care. combaterea foametei. we encountered various situations. these are the most beautiful memories of my military career. De asemenea. De două ori am fost bolnavă de malarie .Nu v-a fost greu? Totuşi. Sunt multe femei care merg benevol în Africa. din ţări prospere.medicală. le ajutam să repartizeze medicamentele. am participat la implementarea unor proiecte educaţionale pentru copii. At the same time. Distanţa dintre localităţi e foarte mare..over a hundred representatives from the whole world. But at the same time it was interesting. livrarea alimentelor în localităţilor îndepărtate. We carried out these supplies with UN military crews.. airplanes. we managed to find a common language. I can say that in terms of professional growth. Sarcina noastră era să monitorizăm procesele. we’ve talked about Moldova.Can you give us an example? . oamenii sunt nevoiţi să meargă pe jos şi 40-50 km. but the information basis in Liberian schools is very poor. având engleza ca limbă de lucru.. Totodată. helicopters. Belgia. There are many women who voluntarily go to Africa. where many people suffer from hunger.. we helped to distribute drugs and transport patients to areas where there are hospitals.

şi am transportat-o la clinica ambasadei americane. It is very difficult to drive even a jeep in the rainy season. Once. Nu am niciun fel de impedimente în carieră. together with a colleague from Montenegro. copilul ar fi murit.. but to help people. Am petrecut 11 ore în junglă. from a professional perspective. . without weapons. And you never know whom you will meet. Drumurile sunt proaste. since the military observers wear blue helmets as a sign that we did not come to fight. who strive to help a country after a 15-year war in which half the population was massacred or disappeared. if she wants to earn as much as men do.. Am vizitat-o la spital. . . is a former military man therefore he understands very well what I do. o dată am încălcat această regulă cu propriul risc. fără părinţi. when I went to patrol during the rainy season. În sezonul ploilor e foarte greu să conduci chiar şi o maşină de teren.după un război de 15 ani.. Roads are poor. Şi niciodată nu ştii pe cine vei întâlni. It happened to land by the helicopter and have to walk ten miles to a completely unknown place... până am înlăturat pana de cauciuc. My husband. I was lucky to receive the help from some locals . Noroc că ne-au venit în ajutor localnicii.I have been married for 20 years and I have a daughter who is 19 years-old and is a college student at the Faculty of Informatics. when I was driving. I visited the hospital after a month and the girl had been discharged. Nu avea cine să mă ajute..Normal. peste o lună. fetiţa a fost externată. fără arme. . A six-year-old girl was seriously ill and I.. O fetiţă de şase ani era grav bolnavă şi eu.How do men react to the orders of a woman? . Am avut şi un caz ieşit din comun în acest sens: deşi observatorii militari nu aveau dreptul să ia în maşina ONU civili localnici fără autorizaţie specială. nu mai contează. Armata face parte din viaţa mea Dar cine face un borş sau un ceai acasă. studentă la colegiu. impracticable.. she has to work a lot. Dacă nu ne-am fi nimerit acolo. în care jumătate de populaţie a fost masacrată sau a dispărut fără urmă. . din perspectivă profesionistă. am luat-o doar pe ea în maşină. .Aţi avut cazuri când aţi fost atacaţi? . There was nobody to help me.Sunt căsătorită de 20 de ani. which lasts six months. Au mai existat situaţii de acest fel. în sezonul ploilor. without her parents. no radio contact.. Men respect women’s wish to be equal with them. until I removed the flat tire. In particular. .. It does not matter who makes soup or tea at home. fiind la volan.Nu. Bărbaţii îşi respectă colegele cu epoleţi.Am avut mai multe astfel de zile. I once broke this rule at my own risk. an engineer in a company. la Facultatea de Informatică.Vă puteţi aminti una dintre cele mai grele zile pe care le-aţi petrecut în Africa? . has to be equally responsible. I have not faced any obstacles in my career. The woman. deoarece observatorii militari poartă doar berete albastre.. Bărbaţii respectă năzuinţa femeii de a fi în poziţii egale cu ei. mi-a zburat o roată din spate. the child would have died.Quite normally. Soţul. este fost militar . 64 65 . În special.Can you remember one of the hardest days you spent in Africa? . Aici nu există divergenţe. Femeia. înţelege foarte bine profesia mea. There were different such cases. care durează şase luni. trebuie să muncească foarte mult. impracticabile. the locals were friendly to us. nu exista legătura prin radio. The Army is part of my life.respectiv.Has the family reconciled itself with the “mother with epaulettes”? . după alte şase luni e secetă. Se întâmpla să aterizăm cu elicopterul.Cum reacţionează bărbaţii la ordinele unei femei? . An unusual case happened to me once: although military observers are not allowed to take local civilians in the UN car without special authorization. localnicii aveau o atitudine binevoitoare faţă de noi.No.. I spent 11 hours in the jungle. ci să ajutăm oamenii. countries. .Have you had cases when you were attacked? . inginer într-o companie. dacă doreşte să câştige la fel de bine ca bărbaţii şi să fie la fel de responsabilă.I had many such days. am o fiică de 19 ani. If we had not gone there. There are no differences. Odată. after another six months there is drought . când mergeam să patrulăm. împreună cu un coleg din Muntenegru. iar de la locul de aterizare trebuia să parcurgi pe jos vreo zece kilometri până la o localitate absolut necunoscută. în semn că nu am venit cu război. to take her to the American embassy clinic. took her in the car. Men respect their female colleagues with epaulettes. a back wheel fell off.Familia s-a împăcat cu „mama cu epoleţi”? .

Şi în cazul nostru. fiind abilitate să promoveze politica externă şi raporturile Republicii Moldova cu ONU şi cu toate structurile din sistemul Naţiunilor Unite. cât şi cei care servesc Moldova la Reprezentanţele de pe lângă oficiile Naţiunilor Unite.were achieved by states thanks to the people who promoted the interests of these states.     66 67 . tot ceea ce a reuşit Republica Moldova în cei 20 de ani de prezenţă în familia ONU a fost posibil prin efortul concertat al „ostaşilor” săi. successes . The Permanent Representations of the Republic of Moldova to the United Nations are part of the national diplomatic service.both those serving it from the home country and those working at Moldova’s Missions to the United Nations.fie mai mari. Î   Who? What? Where? How? or the Invisible Diplomatic Front The Activity of Moldovan Permanent Missions to the UN A t all times. mandated to promote Moldova’s foreign policy and relations with the UN and all its system structures. fie mai mici . succesele .atât cei de acasă. all that Moldova has managed to achieve in the 20 years of its presence in the UN family was made ​​ possible through the efforts of its “soldiers” enrolled in the diplomatic service . înrolaţi în serviciul diplomatic al ţării .both big or small . In our case.ale statelor s-au produs graţie oamenilor care au promovat interesele acestor state.Cine? Ce? Unde? Cum? sau invizibilul front diplomatic Activitatea Reprezentanţelor Permanente ale Republicii Moldova pe lângă Oficiile ONU n toate epocile. Reprezentanţele Permanente ale Republicii Moldova pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite sunt parte componentă a serviciului diplomatic naţional.

NY 10016. the mission was hosted by the Representation of Romania to the UN. 2005. • Republica Moldova a deţinut preşedinţia Grupului Est-European de state pe parcursul lunii iunie 2011 • June 2011. Prin Decretul Preşedintelui Mircea Snegur nr. Misiunea de  la New York a contribuit la alegerea candidaturii Republicii Moldova (în capacitate naţională sau individual) în diverse poziţii şi organe elective din sistemul ONU.   The mission in New York contributed to the election of the Republic of Moldova (in national or individual capacity) to various positions and elective bodies of the UN system. 2009. În ianuarie 2012. A exercitat preşedinţia prin rotaţie a Grupului est-european 2001. 125 din 27. It exercised the rotating presidency of the Eastern European Group in 2001. Tudor Pantaru was appointed as Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Headquarters in New York. New York. această funcţie a fost exercitată de Ion Botnaru (1998-2002). Vsevolod Grigore (2002-2006). cu gradul de Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar. Initially. a fost numit Tudor Panţâru. 68 69 .New York: 20 de ani de activităţi multidimensionale Reprezentanţa Republicii Moldova pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite de la New York a fost înfiinţată în 1992. pe post de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova la New York a fost desemnat deputatul Vlad Lupan. 2009 and 2011. Vsevolod Grigore (2002-2006). 2007. Fiji. Montenegro (2007). Din octombrie 2003. this role was performed by Ion Botnaru (1998-2002). San Marino (2004). 2005. Later. Alexei Tulbure (2006-2008) and Alexandru Cujba (2008-2011). Since October 2003. member of the Parliament Vlad Lupan was appointed as the Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN in New York. Alexandru Cujba (2008-2011). establishing diplomatic relations with Bahrain. Saint Vincent and the Grenadines. Reprezentanţa îşi are propriul sediu pe 35 East 29th Street. Tunisia. Misiunea Republicii Moldova de la New York a contribuit la iniţierea şi participarea cu regularitate a militarilor Armatei Naţionale la operaţiunile ONU de menţinere a păcii. 2003. Republic of Moldova held the Presidency of the Group of Eastern European States • Republica Moldova a deţinut vicepreşedinţia Adunării Generale ONU pe parcursul sesiunii a 63-a (2008-2009) • Republic of Moldova held Vice-Presidency of the 63rd session of the UN General Assembly 20082009 New York: 20 Years of Multidimensional Activities   The Permanent Mission of the Republic of Moldova to the United Nations in New York was established in 1992. Iniţial. Alexei Tulbure (2006-2008). Also. 2003. a facilitat extinderea relaţiilor bilaterale cu mai multe state. New York. De asemenea. Moldova’s mission has a separate office located on 35 East 29th Street.1992. 2007. 2011. Paraguay (2011).05. pe post de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU cu sediul la New York. In January 2012. Ulterior. By the Decree of the President Mircea Snegur. Fiji. reuşind stabilirea relaţiilor diplomatice cu Bahrain. Mali. San Marino (2004). has facilitated the expansion of bilateral relations with many states. Tunisia. Mali. NY 10016. Sfântul Vincente şi Grenadinele. Muntenegru (2007). Paraguay (2011). Misiunea a fost găzduită de Reprezentanţa României la ONU. the Moldovan mission in New York contributed to the initiation and regular participation of the National Army in UN peacekeeping operations.

both nationally. Geneva: For Human Rights. Printre realizările remarcabile ale Reprezentanţei de la Geneva se numără acceptarea Moldovei ca membru cu drepturi depline. the Republic of Moldova has participated. Acest succes a fost posibil datorită ataşamentului şi acţiunilor Guvernului Republicii Moldova faţă de promovarea şi protejarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. în calitate de observator. President of the Republic of Moldova.   The primary task of the Mission in Geneva is to ensure representation of the Republic of Moldova in its relations with the UN Office. împotriva traficului de fiinţe Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Oficiul Organizaţiei Naţiunilor Unite de la Geneva a fost inaugurată în 1997. este parte la multiple Convenţii internaţionale . Moldova a distrus întregul arsenal de muniţii cu fragmentare deţinute). cu agenţiile specializate şi cu organizaţiile internaţionale care-şi au sediul în capitala Elveţiei. 1 august 2010. Începând cu anul 2009. but also thanks to the work of Moldovan diplomats. de Andrei Cheptine. the entire pre-accession process .care prevăd distrugerea/ neutilizarea diverselor tipuri de arme şi muniţii. Oficiul ONU pentru Afaceri Extraatmosferice. în decembrie 2011. regionally and internationally. including representatives from Geneva team. it is a party to many international conventions . la lucrările Conferinţei pentru Dezarmare (CD). along with other 46 states. a drogurilor şi pentru energia atomică paşnică Activitatea Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova pe lângă Organizaţiile Internaţionale la Viena se axează pe menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu următoarele organisme internaţionale din sistemul ONU: Oficiul Naţiunilor Unite la Viena / Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi a Criminalităţii. As of December 2011. the position of Moldova’s Representative to the United Nations Office in Geneva was exercised. considered to be extremely dangerous for the population.s-a derulat la Geneva. printre care Convenţia din 2010 privind Muniţiile cu Fragmentare (către data intrării în vigoare a convenţiei. Victor Moraru is the new Ambassador of Moldova to the UN in Geneva.administrate inclusiv de Oficiul ONU pentru Dezarmare din Geneva . Before that. „R epublica Moldova are onoarea de a contribui. together with other States.Ban Treaty 70 71 . Chiar dacă decizia finală a fost luată la New York. by Andrei Cheptine. in the works of the Conference on Disarmament (CD). 1994 The activity of Moldova’s Permanent Representation to the international organizations in Vienna focuses on maintaining and developing relations with the following international bodies: United Nations Office in Vienna/United Nations Office on Drugs and Crime. cât şi regional şi internaţional. Preşedinte al Republicii Moldova. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială. September 29. 49th UN General Assembly Plenary Meeting. 29 septembrie 1994 Sarcina primordială a Misiunii de la Geneva e să asigure reprezentarea Republicii Moldova în relaţiile cu Oficiul ONU. in the UN Human Rights Council (HRC) for the period 2010-2013. the  Preparatory Commission  for the Comprehensive  Nuclear -Test.negotiations.were done in Geneva. This success was possible due to Government’s commitment and actions to promote and protect human rights and fundamental freedoms. începând cu 1 iulie 2010.which foresee destruction/non-use of various types of weapons and ammunition. the specialized agencies and international organizations present in the capital of Switzerland.Geneva: pentru drepturile omului. August 1. Până la el. International Narcotics Control Board. a fost desemnat un nou Ambasador .negocierile. including the 2010 Convention on Cluster Munitions (by the date of entry into force of the Convention. Dumitru Croitoru şi Tatiana Lapicus. .Victor Moraru. Republica Moldova a participat.în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) pentru perioada 2010-2013. Dumitru Croitoru and Tatiana Lapicus. Drugs and for Peaceful Atomic Energy “T he Republic of Moldova has the honor to contribute. Even if the final decision was taken in New York. Viena: împotriva corupţiei. Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Internaţional Comercial. întreg procesul de preaderare . to the implementation of the noble ideals of the United Nations” Mircea Snegur. atât pe plan naţional. dar şi graţie muncii făcute de diplomaţi moldoveni. the International Atomic Energy Agency. Against Trafficking in Human Beings The Permanent Representation of the Republic of Moldova to the United Nations in Geneva was inaugurated in 1997. Şedinţa Plenară a Sesiunii 49 a Adunării Generale ONU. reuniunile etc. Consiliul Internaţional pentru Controlul Drogurilor. Comisia Preparatorie a Organizaţiei Tratatului de Interzicere Totală a Testelor Nucleare. meetings etc. as follows. . după cum urmează. as of July 1.   Since 2009. The remarkable achievements of the Mission in Geneva include the acceptance of Moldova as a full member. inclusiv echipa Reprezentanţei de la Geneva. Şi aici. as an observer. funcţia de Reprezentant al Permanent al Republicii Moldova la Oficiul ONU de la Geneva a fost exercitată. alături de alte state. Moldova had destroyed the entire arsenal of cluster munitions held). where the HRC is located. acolo unde CDO îşi are sediul.including those administered by UN Office for Disarmament in Geneva . Vienna: Against Corruption. 2010. Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică. 2010. United Nations Industrial Development Organization. la implementarea idealurilor nobile ale Naţiunilor Unite” Mircea Snegur. alături de alte 46 de state . considerate a fi extrem de periculoase pentru populaţie.

United Nations Educational. Ministru de Externe al Republicii Moldova. ca parte a lanţului Arcului geodezic al lui Struve. vor permite extinderea oportunităţilor de creştere economică şi de consolidare a capacităţilor de angajare în câmpul muncii a populaţiei rurale. 24 septembrie 1996 iniţiative vizează acordarea serviciilor financiare rurale care. Paris: cooperare în numele culturii La UNESCO . In the same context. one of the fixed points of this arc being located in Rudi village. 1996 (IACA). • Mihai Popov. which involves joint control and quarterly reporting on the movement of controlled drugs. Moldova’s Permanent Mission in Vienna takes part in all its main meetings. September 24. in 1999. Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova. UN General Assembly Plenary Meeting. five IFAD projects were approved for Moldova. păcii şi progresului social” Mihai Popov. unul dintre punctele fixe ale acestui Arc aflându-se în localitatea Rudi.În cadrul cooperării cu Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi a Criminalităţii (UNODC). Republica Moldova a sărbătorit a 15-a aniversare de la aderarea sa la UNESCO printr-un eveniment de amploare. the Republic of Moldova held the position of the Third Deputy Chair of the United Nations Commission on Narcotic Drugs and the First Deputy Chair of CCPCJ. Thus. care presupune controlul comun şi raportarea trimestrială privind circulaţia substanţelor narcotice controlate. Moldova celebrated the 15 th anniversary of its accession to UNESCO holding a major event in Paris in which the National Academic Dance Ensemble “Joc” participated. în valoare totală de 116. nemijlocit acordate de IFAD). şedinţa plenară a sesiunii 50 a Adunării Generale ONU.5 million (including US $68. the Republic of Moldova is party to several UNESCO Conventions. Moldova devenind al 45-lea statfondator al acesteia. Un alt aspect important al cooperării cu UNODC l-a reprezentat semnarea. ale căror beneficiari direcţi  sunt peste 93 de mii de gospodării. the UN Office for Outer Space Affairs. a Acordului de înfiinţare a Academiei Internaţionale Anticorupţie (AIAC). Moldova cooperates closely with the International Narcotics Control Board. Soroca district. Astfel. din 1999. 72 73 . 24 septembrie 1996 • Mihai Popov.5 mln. organizat la Paris. Republica Moldova este parte la mai multe Convenţii UNESCO. în conformitate cu priorităţile Guvernului Republicii Moldova de reducere a sărăciei rurale prin dezvoltare agricolă. Moldova becoming its 45 th founding state. Rome: Healthy Nutrition and Sustainable Rural Development   Moldovan Embassy in Rome contributed to increased cooperation between the Republic of Moldova and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).9 million directly provided by IFAD).9 mln. acreditată prin cumul în calitate de Delegaţie permanentă.by its Embassy to France. Paris: Cooperation for Culture   The Republic of Moldova is represented at UNESCO .Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie. În 2007. cu participarea Ansamblului Naţional Academic de Dans „Joc”. whose direct beneficiaries are over 93. to allow for expansion and growth opportunities and to strengthen employment opportunities for the rural population. Another important aspect of cooperation with UNODC was the signing on December 21. Scientific and Cultural Organization . wich is the best gurantee of sustainable development. United Nations Commission on International Trade Law. During 2007-2009. USD (dintre care 68. Ministru de Externe al Republicii Moldova. şedinţa plenară a sesiunii 50 a Adunării Generale ONU. with a total estimated budget of US $116. În anii 2007-2009 Republica Moldova a exercitat funcţia de cel de-al treilea Vicepreşedinte al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Stupefiante şi Prim-vicepreşedinte al CCPCJ. September 24. Given its strong commitment to values ​​ and principles promoted by UNESCO.Republica Moldova este reprezentată de Ambasada ţării noastre în Franţa. În acelaşi context se înscrie cooperarea Republicii Moldova cu Consiliul Internaţional pentru Controlul Drogurilor (INCB). Roma: alimentaţie sănătoasă şi dezvoltare rurală durabilă Ambasada Republicii Moldova la Roma a contribuit la intensificarea cooperării Republicii Moldova cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) şi cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO). care este cea mai bună garanţie a dezvoltării durabile. 2010. iar din 2005. In 2007. 1996 Organization . Republica Moldova a fost inclusă pe Lista Patrimoniului mondial al UNESCO. and since 2005 it has been included on UNESCO’s World Heritage List as part of its Struve Geodetic Arc chain. of the Agreement establishing the International Anti-Corruption Academy “T he Republic of Moldova is irreversibly committed to the path of democracy. Ştiinţă şi Cultură . pentru Republica Moldova au fost aprobate cinci Proiecte IFAD. la 21 decembrie 2010. All five initiatives aim to provide rural financial services in accordance with Government priorities to reduce rural poverty through agricultural development.000 households. Soroca. accredited also as the Permanent Delegation. UN General Assembly Plenary Meeting. In the framework of its cooperation with the UN Office on Drugs and Crime (UNODC). peace and social progress” Mihai Popov. Toate cele cinci „R epublica Moldova s-a angajat ireversibil pe calea democraţiei. Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova. Fiind profund ataşată valorilor şi principiilor promovate de UNESCO. Reprezentanţa Permanentă la Viena asigură participarea Moldovei la toate reuniunile principale ale acestuia.

a reuşit Moldova să valorifice plenar faptul că este membru al ONU? Privind retrospectiv. it is clear that Chisinau has got to explore the possibilities offered by the United Nations to protect the territorial integrity of the Republic of Moldova and thus the fundamental rights of an important segment of its population. statele membre au obligaţia reciprocă de a-şi respecta independenţa şi integritatea teritorială. guvernate fiind de normele dreptului internaţional. primul Reprezentant Permanent al RM la ONU Perioada: 1992-1996 În prezent: deputat în Parlamentul României. Was Moldova able. în baza cooperării civilizate a statelor membre. 3. was one full of hope and optimism. Din această perspectivă.the Republic of Moldova. To this end.   2. Cred. governed by the rules of international law. aderarea Republicii Moldova la ONU poartă o deosebită importanţă. A State with Equal Rights in the UN Family Three Questions about Moldova and the UN. În acest sens. În aceste două decenii. This meant the international recognition of the new state . 1992. Member States have the mutual obligation to respect the independence and territorial integrity. Astăzi. 20 years away. I must note with regret that Moldova remains at the stage of only de jure recognition of its sovereignty. Pentru aceasta. Cum se vede astăzi. The accession of the Republic of Moldova to the United Nations has a special importance. la 20 de ani distanţă. First Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Period: 1992-1996 Currently: Member of the Romanian Parliament.să aderăm la ONU? ONU a fost şi rămâne cea mai importantă organizaţie internaţională pentru asigurarea păcii mondiale şi respectarea drepturilor şi libertăţilor omului. noi având de-a face cu ameninţări provocate încă de dinaintea proclamării Independenţei şi tocmai în scopul împiedicării acesteia. when the Republic of Moldova was accepted in the United Nations and when our flag was raised at the UN Headquarters in New York.   3. Why was it important .atunci. 2. bazate pe rigorile dreptului internaţional. Altfel spus. este evident că Chişinăul a trebuit să exploreze mai intens posibilităţile oferite de Naţiunile Unite în vederea protejării integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.Republica Moldova. the event of accession of the Republic of Moldova to the United Nations? March 2. aproape de împlinirea celor 20 de ani de la aderarea Moldovei la ONU. Chişinăul trebuie să nu evite folosirea cu maximă perseverenţă a tuturor acestor posibilităţi. Republica Moldova nu este capabilă să-şi exercite jurisdicţia efectivă pe întreg teritoriul său.Un stat cu drepturi egale în familia Naţiunilor Unite Trei întrebări despre Moldova şi ONU. 1992 was a day full of hope and optimism 1. Chairman of the Parliamentary Subcommittee for Monitoring the Enforcement of European Court for Human Rights Decisions March 2. suveranitatea de facto lipsindu-i cu desăvârşire. to exploit fully the UN membership? Looking back.când Republica Moldova a fost acceptată în Organizaţia Naţiunilor Unite şi când Tricolorul nostru a fost arborat în faţa sediului ONU de la New York . From that moment we started applying the international law and thus we were guaranteed our sovereignty. it is still possible to call for UN procedures and mechanisms for evacuation of Russian military troops from our territory. dar şi acum .to join the UN? UN was and remains the most important international organization for world peace and respect for human rights and freedoms based on civilized cooperation of Member States. in these two decades. How do you see today. cu Ambasadorii Moldovei la ONU Ziua de 2 martie 1992 a fost una plină de speranţe şi de optimism Tudor Panţâru. trebuie să constat cu regret că Republica Moldova a rămas doar la nivelul recunoaşterii de jure a suveranităţii sale. dar şi pe autoritatea şi influenţa Organizaţiei Naţiunilor Unite.then and now . Preşedinte al Subcomisiei Parlamentare pentru Monitorizarea Executării Hotărârilor CEDO 1. Chisinau should not avoid using with perseverance all those possibilities which are based on the rules of international law and the authority and influence of the United Nations. In my opinion.fost una plină de speranţe şi de optimism. after almost 20 years since the accession of the Republic of Moldova to the United Nations. 74 75 . Acest fapt însemna recunoaşterea internaţională a noului stat . Din acel moment au început să ni se aplice normele dreptului internaţional şi astfel ne-a fost garantată suveranitatea. while de facto sovereignty lacks altogether . Today. evenimentul de aderare a Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite? Ziua de 2 martie 1992 . respectiv a drepturilor fundamentale ale unui segment important din populaţia ei. că mai este posibil de a apela la procedurile şi mecanismele ONU pentru evacuarea trupelor militare ruseşti de pe teritoriul nostru naţional. totuşi. însă. with Moldovan Ambassadors to the UN Tudor Panţâru. De ce a fost important . having to deal with threats caused even before the Declaration of Independence and aiming at preventing them. Moldova is unable to exercise effective jurisdiction throughout its territory. In other words.

fiind stabilit şi un mecanism riguros de monitorizare a îndeplinirii acestora. We should not ask ourselves “what the UN can do for us?” We should rather think instead of how we can use the stands. Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Period: 2002-2006 1. membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate . Pentru Moldova.or even impossible . Reprezentat Permanent al Republicii Moldova la ONU Perioada: 2002-2006 1.în special. establishing a sound mechanism to monitor their fulfilment. ci. mobilizing our specialists in various fields. Noi nu trebuie să ne punem întrebarea „cu ce ne poate ajuta ONU?”.sau chiar imposibil . la ONU exista reguli procedurale rigide şi un sistem prohibitiv de admitere pe agenda diferitelor structuri a unor chestiuni sau iniţiative pe care ţările „grele” . bunăoară. etc. for Moldova. it is good that Moldova has a consistent policy of compliance with the opinion of the European Union in basically all disputes at the UN. Bunăoară. în cei patru ani de mandat? Cel mai greu pentru o ţară mică e să se afirme. Ce este greu. pentru o ţară mică. For instance. there are some rigid procedural rules and a prohibitive system of adding on the agenda of different structures some issues and initiatives that the “heavy” countries . să se facă auzită. să ne sporim vizibilitatea.le consideră „incomode”. construirea statului democratic de drept şi a economiei de piaţă etc. How did you feel the “Millennium Challenges” at the United Nations? I believe that the Millennium Declaration signed in 2000. dar totuşi sunt convins că vor exista progrese majore spre binele întregii umanităţi. We must be active.such as European integration. the levers. e bine că Moldova are o politică consecventă de asociere la opinia Uniunii Europene în mai toate disputele de la ONU. It was a manifestation of consensus and solidarity. is one of the most successful comprehensive actions of the UN. A fost o manifestare de consens şi solidaritate cum rareori se întâmplă în această organizaţie. analizând propria experienţă. Să fim activi. It is important that the parties were able to formulate some concrete and achievable objectives. but we would have much more to gain from our European partners if we actively contribute to the development and reasoning of these opinions.in particular the permanent members of the Security Council deemed “undesirable”. 3. mai curând. restoring territorial integrity. Este un lucru migălos. The basic objectives . 2. să ne gândim cum putem folosi tribuna. 2. pot fi şi trebuie promovate cu insistenţă şi prin intermediul ONU. În ce fel aţi resimţit „provocările mileniului” în cadrul Naţiunilor Unite? „Declaraţia Mileniului”. Pe ce priorităţi ar trebui să se axeze RM pentru a beneficia din plin de faptul că este membră a Naţiunilor Unite? Priorităţile Moldovei la ONU sunt aceleaşi ca şi oriunde. enhance our visibility and express our views on the issues of global importance. which specifies the Millennium Development Goals.pentru dvs. să se facă auzită Vsevolod Grigore. It is a difficult task. Poate că lumea nu va reuşi să se izbăvească totalmente de sărăcie până în 2015. the expertise of the UN to achieve our goals with maximum efficiency.cum ar fi integrarea europeană. which requires effort. o consider până acum una dintre acţiunile de anvergură cele mai reuşite ale ONU. You were appointed to this position at the beginning of the millennium. At the same time. dacă am contribui activ la elaborarea şi argumentarea acestor opinii. este extrem de dificil să abordeze în cadrul ONU chestiunea transnistreană într-un mod semnificativ şi rezultativ. Perhaps countries will not be able to eradicate poverty completely by 2015. semnată în 2000 şi care conţine Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Dezideratele de bază . pârghiile.   3. 76 77 . care cere efort.Cel mai greu pentru o ţară mică e să se afirme. What is difficult for a small country in such a large organization? What was difficult . expertiza ONU pentru a ne atinge cu maximă eficienţă scopurile. analysing their own experience. să ne pronunţăm în cunoştinţă de cauză pe marginea problemelor de importanţă globală. can and should be strongly promoted through the UN. The Most Difficult Thing for a Small Country is to Make itself Heard Vsevolod Grigore. What priorities should be the main focus of the RM to benefit from United Nations membership? The priorities of the Republic of Moldova in the UN are the same as elsewhere. E important că s-a reuşit formularea unor obiective concrete şi realizabile. patience and concentration. building a democratic state of law and market economy. but I am convinced that there will be major advances for the good of all humanity. Aţi fost numit în funcţie la început de mileniu. mobilizând specialiştii pe care îi avem in diverse domenii.for you in the four-year mandate? The most difficult part for a small country is to make itself heard. răbdare şi concentrare. it is extremely difficult to address the Transnistrian issue at the UN in a meaningful and effective way. Besides the unequal economic and political power of the member states. restabilirea integrităţii teritoriale a ţării. într-o organizaţie atât de mare? Ce a fost greu . Pe lângă factorul ponderii economice şi politice inegale a statelor-membre. dar am avea mult mai mult de câştigat în faţa partenerilor noştri europeni.

după hotărârea CEDO pe dosarul grupului Ilaşcu. care de ani buni ajută ţara să-şi realizeze priorităţile de dezvoltare. În opinia mea. 2. la sigur. I would also mention the International Monetary Fund and the World Bank.intellectual. pot fi extrem de pozitive efectele pe care le poate avea asupra calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi a membrilor familiilor lor implementarea Convenţiei ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Moldova continues to benefit from international assistance. we have consumed more security than we have produced. To what extent did you succeed? I did not seek to engage the UN in the settlement of the Transnistrian issue . conform căreia Rusia se făcea responsabilă de ceea ce se întâmplă în stânga Nistrului. From here. a problemelor legate de el. chiar dacă până în prezent nu a fost adoptată nici o rezoluţie în acest sens. which for years have supported the country’s development priorities. particularly actions to stop violence against children and the de-institutionalization of those who have been in residential care. 3.it would be wrong to replace the existing mechanisms with new ones. according to which Russia is responsible for what happens on the left bank of Nistru River. legate de Naţiunile Unite. which included court sue (in arbitration outside Moldova) of the property rights obtained without the approval of Chisinau in the Transnistrian region by Russian businessmen. What do you think were the most important cases related to the Republic of Moldova. Our Aim Was to Increase the Visibility of the Transnistrian Issue Alexei Tulbure. Tot ce am întreprins avea ca ţintă sporirea vizibilităţii conflictului. you planed to increase the role of the UN in the settlement of Transnistrian issue. Moldova rămâne a fi obiectul asistenţei internaţionale. de dezinstituţionalizare a celor care au nimerit în îngrijirea statului. În ce măsură v-a reuşit? Nu am urmărit scopul implicării ONU în procesul de soluţionarea a conflictului de pe Nistru . the first thing we should do is to assign our work in the UN a greater importance and more resources . Neither in the first. In my opinion. primul lucru pe care trebuie să-l facem e să atribuim activităţii noastre în cadrul ONU o importanţă mai sporită şi mai multe resurse intelectuale. Este nevoie de un nou impuls în relaţia Moldova-ONU? După 20 ani de la aderarea la ONU.o realizare importantă. a new stage in the history of our relations with the United Nations will certainly begin.an important achievement. Un alt efort a fost încercarea de a implementa recomandările Raportului Baroului de avocaţi din New York cu privire la aspectele legale ale conflictului de pe Nistru. In order to change this situation. De asemenea. I managed to introduce the issue of protracted conflicts in the CIS in the permanent agenda of the UN General Assembly . When you were appointed to this position. nici în al doilea caz din varii motive eforturile noastre nu s-au soldat cu rezultate palpabile. Care credeţi că au fost cele mai importante dosare legate de Republica Moldova. v-aţi propus să sporiţi rolul ONU în aplanarea diferendului transnistrean. una din ele fiind atacarea în justiţie (în arbitraje din afara Moldovei) a drepturilor asupra proprietăţilor obţinute fără acordul Chişinăului în regiunea transnistreană de către businessmenii ruşi. merită să încercăm de a implica în procesul de soluţionare a diferendului transnistrean Curtea Internaţională de Justiţie (ONU). Is a new impetus necessary in the relationship Moldova UN? After 20 years of UN membership. it is worth trying to engage the International Court of Justice (UN ) in conflict settlement. related to the United Nations. nor in the second case. în speţă.Ţinta noastră a fost sporirea vizibilităţii conflictului de pe Nistru Alexei Tulbure. De aici. have our efforts resulted in tangible results. am reuşit să introducem pe agenda permanentă a Adunării Generale ONU chestiunea conflictelor prelungite în zona CSI .ar fi fost o eroare substituirea mecanismelor existente cu unele noi. Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Period: 2006-2008 Currently: Executive Director of the Helsinki Civic Assembly 1. Until now. aflate în atenţia ONU pe durata acestor 20 de ani? Din activităţile ONU pe teritoriul Republicii Moldova aş menţiona eforturile UNICEF pentru protejarea drepturilor copiilor. acţiunile de stopare a violenţei împotriva copiilor. in the attention of the UN during these past 20 years? Of all UN activities in the Republic of Moldova.   3. Atunci când aţi fost desemnat în funcţie. Reprezentat Permanent al Republicii Moldova la ONU Perioada: 2006-2008 În prezent: director executiv al Adunării Civice Helsinki 1. Aş mai menţiona Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială. for whatever reason. 2. Thus. I would mention UNICEF’s efforts to protect children’s rights. Până acum consumăm mai multă securitate decât producem. although it did not result in the adoption of any resolution so far. the impact of the implementation of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities is very positive. Astfel. înainte de toate. Everything I have done was aimed at increasing visibility about the conflict. va începe o nouă etapă în istoria relaţiilor noastre cu Naţiunile Unite. 78 79 . above all. Nici în primul. after the ECHR decision on Ilascu group case. Pentru a schimba această stare de lucruri. Another effort was an attempt to implement the recommendations of the Rapporteur of the Bar Association in New York on the legal aspects of the Transnistrian conflict. Also.

nu- mi imaginam că într-o zi îmi voi reprezenta ţara la ONU. The Main Challenge Is Not Visibility. fiind una dintre cele mai importante şi râvnite poziţii în serviciile diplomatice din majoritatea statelor membre.security.the General Assembly. Ce realizare aţi scoate-o în evidenţă. I am proud that. cât şi ca Reprezentant al acesteia? Pentru reprezentanţele mici de la New York. refugees’ assistance. contribuţia în calitate de Preşedinte al Grupului regional Esteuropean pentru realegerea în iunie 2011 pentru un nou mandat a Secretarului General Ban Ki-moon. Iar pentru aceasta urmează să dispui de cunoştinţe în diverse domenii . although we faced many challenges . we managed to represent Moldova in a worthy manner. one must have the knowledge in various areas . asistenţa refugiaţilor. 2. commissions.   3. în care activează doar trei diplomaţi. Cu titlu aparte aş menţiona calitatea de şef al delegaţiilor naţionale ale Moldovei pe parcursul a trei sesiuni consecutive. human rights. but sure steps practice is the most successful for missions like ours. am reuşit să reprezentăm destoinic Moldova. and topics such as maintaining and strengthening peace. drept internaţional etc.şi să le aplici zilnic în cadrul diverselor comitete. dar siguri e cea mai reuşită pentru misiuni ca a noastră.both internal. What is the UN in the 21st century? Does the United Nations manage to keep the pace with the times and to meet challenges efficiently? The objectives stated in 1945 by the 51 founding countries of the UN remain on the agenda in the 21st century. iar subiecte ca menţinerea şi consolidarea păcii. reuniuni. together with colleagues. by addressing urgent global problems or calling for urgent action or prompt reactions of the representative. . and external. împreună cu colegii. Therefore. Consiliul Economic şi Social. bugetar-financiar. when the number of Member States reached 193. echitatea gender şi promovarea rolului femeilor.Adunarea Generală. The position of Ambassador to the UN is in itself a tremendous achievement and is one of the most important and coveted positions within the diplomatic service in most Member States. The UN system is very diverse. ci reprezentarea adecvată a ţării Alexandru Cujba. la cele externe. Poziţia de Ambasador la ONU este în sine o realizare extraordinară. când numărul ţărilor membre e de 193. disarmament. Reprezentat Permanent al Republicii Moldova la ONU Perioada: 2008-2011 1. The UN structures are ubiquitous. când mi-am început activitatea în serviciul diplomatic. precum e cea a Republicii Moldova. What achievement would you outline at the end of your mandate? In 1996. 3. prevenirea conflictelor. What needs to be done to be visible at the UN . peacekeeping operations. Dorinţa de a fi vizibil cu orice preţ poate conduce la omiterea unor acţiuni importante. the small. drepturile omului. examina şi identifica soluţii comune problemelor globale în scopul asigurării unei lumi sigure şi prielnice pentru viitoarele generaţii. ci reprezentarea adecvată a ţării. combaterea terorismului.as a country and as its representative? For small missions in New York. the Economic and Social Council. De aceea. dezarmarea nucleară şi neproliferarea armelor mici. budget and finance. asigurarea unei bune guvernări au captat şi captează atenţia şi eforturile statelor membre care folosesc cadrul ONU pentru a dezbate.de la cele interne. the activity in the main UN bodies . activitatea în organele principale ale ONU . The desire to be visible at all costs can lead to omission of important actions.securitate. administrative. de ordin administrativ. practica paşilor mici. international law etc. nuclear disarmament and non-proliferation of small arms. when I started my diplomatic career. pe final de mandat? În 1996. meetings. preventing conflicts. examine and identify common solutions to global problems in order to ensure a safe and favourable world for future generations. dezvoltare durabilă. such as the one of the Republic of Moldova. Sistemul ONU este foarte divers. să răspundă eficient provocărilor timpului? Obiectivele declarate în 1945 de către cele 51 de state fondatoare ale ONU au rămas pe agenda Naţiunilor Unite şi în secolul 21. the main challenge is not greater visibility. sfidarea cea mare nu este vizibilitatea. conferinţe. alegerea Republicii Moldova în Consiliul pentru Drepturile Omului. comisii. operaţiuni de menţinere a păcii. gender equity and promoting the role of women and ensuring good governance have captured the attention and efforts of Member States using the UN framework to discuss. I could not imagine that someday I would represent the country at the UN.atât ca ţară. dezarmare. I would mention in particular the leadership of the national delegations of Moldova during three consecutive sessions. but Adequate Representation of the Country Alexandru Cujba. făcând faţă multiplelor sfidări . . sustainable development.   2. the election of Moldova to the Human Rights Council and the contribution as President of the regional Eastern European Group for re-election in June 2011 for a new mandate of the Secretary General Ban Ki-moon.Sfidarea cea mare nu este vizibilitatea. And to achieve this. but adequate representation of the country. care vizau probleme stringente de ordin global sau care solicitau acţiuni urgente şi reacţii prompte din partea Reprezentanţei. Ce este prioritar ca să fii vizibil la ONU . Ce reprezintă ONU în secolul 21? Reuşesc Naţiunile Unite să fie în pas cu timpul şi. 80 81 . Structurile ONU sunt omniprezente. conferences.and apply them daily in the various committees. Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Period: 2008-2011 1. Sunt mândru că. antiterrorism. totodată.

is very dynamic and involves technical and policy elements.Ar fi păcat să nu acţionăm cu creativitate şi inteligenţă Tatiana Lapicus. Oricum. 2010 şi 2011 au fost organizate o serie de acţiuni ce s-au înscris drept contribuţia Moldovei la patrimoniul cultural al Naţiunilor Unite. However. worked to advance the promotion of Moldova within the UN and the specialized agencies in Geneva.pe parcursul ultimilor ani? Voi porni de la faptul că în ultimii ani echipa misiunii din Geneva.   3. together with colleagues from the Ministry of Foreign Affairs. În general. În ce constă specificul muncii unui ambasador la oficiul ONU de la Geneva? Poziţia de Ambasador la ONU. Membership in the HRC offers Moldova the chance for more visibility in the area of human rights.   2.   In partnership with the Moldovan Diaspora in Switzerland and the Committee for Cultural Activities. Reprezentat Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva Perioada: 2007-2011 1. during 2009. but it does not stop there. What does the work of an Ambassador to the UN Office in Geneva entail? The position of Ambassador to the UN. each of us bases our actions on facts. Thus. I mean the election and fulfilment of the mandate of the Republic of Moldova as a member of the UN Human Rights Council (2010-2013). the maximum exploitation of the organization is not yet possible. şi ale noastre . s-a încercat intensificarea parteneriatului cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi plasarea Republicii Moldova în lista ţărilor active în cadrul Forumului Global pentru Migraţie şi Dezvoltare. the Geneva mission team. human rights in Moldova and 20 years of country’s independence. 2. We have to Act with Creativity and Intelligence Tatiana Lapicus. concerts by famous Moldovan singers Constantin Moscovici and Maria Ciobanu. drepturilor omului în Republica Moldova şi celor 20 de ani de independenţă a ţării. and a strengthened human rights protection system. inclusiv pentru Moldova şi atenţia trebuie mereu să fie acordată tuturor domeniilor gestionate de ONU. Pe ce dosare ar trebui să se concentreze în continuare Republica Moldova în relaţia sa cu Naţiunile Unite? ONU reprezintă un for foarte important pentru statele membre. Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Office in Geneva Period: 2007-2011 1. Obviously. here in Geneva. Mă refer la alegerea şi exercitarea mandatului Republicii Moldova în calitate de membru în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (2010-2013) care este astăzi una dintre structurile inovatoare şi prestigioase ale Naţiunilor Unite.inclusiv insuficienţa acută de resurse umane . What were your (and thus our) achievements in recent years? In recent years. au fost organizate expoziţii dedicate Mărţişorului. there should be a separate approach between UN offices and headquarters – their mandates and the topics addressed by them are intrinsically linked. Totodată. Evident. mai ales în contextul dezideratului de integrare europeană. for objective reasons. fiecare dintre noi reiese din realităţi. the Palace of Nations in Geneva hosted exhibitions dedicated to the Mărţisor (Spring Day). as it would be a pity not to act with creativity and intelligence. dar nu se opreşte aici. Calitatea de membru al CDO oferă Moldovei şansa unei vizibilităţi mai clare în domeniul drepturilor omului.deci. Tot aici. hours of negotiations.nu permite încă exploatarea maximă a organizaţiei. Respectiv. In which cases should the Republic of Moldova focus its attention in its relationship with the United Nations? UN is a very important forum for the Member States. . din motive obiective . particularly in the context of European integration.   Also.între mandatele şi subiectele acestora există o legătură intrinsecă şi. including a shortage of human resources. dacă undeva ceva nu merge. au încercat să avanseze promovarea Moldovei în cadrul ONU şi al agenţiilor specializate din Elveţia. the whole system is not functional and works less effectively for the country. and attention must always be paid to all areas covered by the UN. as part of Moldova’s contribution to the UN cultural heritage. atunci şi sistemul nu e funcţional şi acţionează mai puţin eficient în favoarea ţării. we tried to increase the partnership with the International Organization for Migration and include Moldova in the list of active countries in the Global Forum for Migration and Development. and if something goes wrong somewhere. în parteneriat cu Comitetul activităţilor culturale şi diaspora moldovenească din Elveţia. regardless of its location. indiferent de locaţia acestuia. which today is one of the innovative and prestigious structures of the United Nations. la Geneva.2011. delegaţii. ore de negocieri. intervenţii etc. a number of actions were organized. împreună cu colegii din cadrul MAEIE. Care au fost realizările dvs. including Moldova. în anii 2009. căci ar fi păcat doar să ne plângem şi să nu acţionăm cu creativitate şi inteligenţă. concerte de muzică cu maestrul Constantin Moscovici şi Maria Ciobanu. nu trebuie să existe o abordare separată între sediile şi cartierul general al ONU . 82 83 . în incinta Palatului Naţiunilor din Geneva. 3. delegations and so on In general. este una foarte dinamică şi comportă elemente de la tehnice la politice. a consolidării sistemului de protecţie a drepturilor omului.

ONU a schimbat lumea în multe moduri Victor Moraru. Beyond the justified criticism against it. How do you see the UN from inside? The UN is far from being or becoming a founding myth. o reflecţie a raporturilor de putere la scară globală. Despre ONU s-a spus în repetate rânduri că. the United Nations still remains a reflection of global power relations. Although the UN also includes some idealistic principles in its programme manifest. Într-o lume în care intervenţia divină este exclusă. From what I remember. „dacă nu ar fi existat. the UN has changed the world in many ways. ci incoerenţa generată de viziunile diferite privind destinaţia şi „drepturile de proprietate” asupra obiectului în construcţie. trebuie să recunoaştem că Organizaţia şi-a realizat scopul său principal. cu consecinţe benefice asupra politicii noastre externe. but the inconsistency generated by different visions on the destination and “ownership rights” on the object under construction. avem toate şansele. Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva 1. în toate manifestările sale. At the same time. prin definiţie. the UN’s global vocation is not a circumstantial epithet. the UN continues to provide not only a platform for global dialogue. încă. a better use of the assistance potential existing in specialized institutions of the UN system will remain a key priority as long as the country’s transition to a higher phase of development is not completed. dar şi soluţii pentru multe dintre provocările severe cu care se confruntă astăzi omenirea.” Thus. 2. astfel. să minimalizăm efectele „răului original”. the organization is like a modern “tower of Babel.making within the UN. iar „omul e măsura tuturor lucrurilor”. Ce ar trebui să îmbunătăţească Moldova în relaţia cu Naţiunile Unite? Pornind de la premisa realistă că Moldova are o capacitate limitată de a influenţa procesul decizional din cadrul ONU. În acelaşi timp. In a world where divine intervention is excluded. it is important to ensure the country’s distinct voice.   3. it would have to be invented”. You have worked at Moldova’s Mission in New York. În timp ce. the UN Has Changed the World in Many Ways Victor Moraru. o valorificare mai bună a potenţialului de asistenţă existent în cadrul instituţiilor specializate din sistemul ONU va rămâne o prioritate centrală atât timp cât procesul de tranziţie a ţării spre o fază de dezvoltare superioară nu va fi finalizat. să prevină izbucnirea unei noi conflagraţii mondiale. pe o planetă cu o populaţie de peste şapte miliarde? Prin multitudinea statelor şi intereselor care se întâlnesc în cadrul ONU. UN has distributed a list of 60 ways where it has made ​​ a big difference. prin asocierea sa continuă la poziţiile UE. Can the UN still respond effectively to the challenges of the 21st century on a planet which has a population of more than seven billion? By the number of states and interests met in the UN. în cei peste 65 de ani de existenţă. inclusiv în cele pe care le-aţi menţionat mai sus. What should improve in the relations between the Republic of Moldova and the United Nations? Assuming realistically that Moldova has a limited capacity to influence decision. Dincolo de criticile care i se aduc. In Over 65 Years of its Existence. we must recognize that the organization has achieved its main purpose. ONU continuă să ofere nu doar o platformă de dialog planetar. with beneficial effects on our foreign policy. e important să selectăm mai riguros obiectivele naţionale specifice şi temele de dezbatere în care putem contribui de o manieră substanţială şi impune. Cum se vede ONU din interior? ONU e departe de a fi sau de a deveni un mit fondator. it is not the scope of work which is the limiting factor. Să nu uităm că. munciţi în cea din Geneva.În cei peste 65 de ani de existenţă. Obviously. Astfel. ci o potenţialitate pe care statele membre au obligaţia să o valorifice spre „binele generaţiilor prezente şi viitoare”. In conclusion. e important să asigurăm o voce distinctă a ţării. pe bună dreptate. Moldova îşi consolidează gradual în cadrul Naţiunilor Unite profilul emergent de stat cu vocaţie europeană. 84 85 . Naţiunile Unite rămân. and “the man is the measure of all things” we have the chance to at least minimize the effects of the “genuine evil” in all its forms. ONU a schimbat lumea în multe moduri. şi anume. Evident. ar fi trebuit inventată”. cu ocazia unui jubileu al Organizaţiei mondiale. Permanent Representative of the Republic of Moldova to the UN Office in Geneva 1. nu anvergura lucrării reprezintă factorul limitativ. by definition. on one of its anniversaries. 2. 3. cel puţin. We should not forget that over 65 years of existence. It has been said repeatedly about the UN that “if it hadn’t existed. now you work in Geneva. Deşi enunţă în manifestul său programatic şi principii idealiste. including those you mentioned above. În concluzie. but a potential that the member states are required to exploit to the “benefit of present and future generations”. o imagine pozitivă. Mai poate ONU să răspundă eficient provocărilor secolului 21. organizaţia se aseamănă cu un „turn Babel” modern. but also solutions to many serious challenges faced by mankind today. While by its consistent association to EU positions Moldova gradually strengthens its profile within the United Nations of an emerging Europeanoriented state. Din câte îmi amintesc. vocaţia globală a ONU nu este un epitet circumstanţial. namely to prevent the outbreak of a new world conflagration. Aţi muncit la Reprezentanţa de la New York. PNUD a distribuit o listă în care figurau 60 de domenii în care ONU a făcut o mare „diferenţă” prin acţiunea şi contribuţia sa. it is important to more rigorously select specific national goals and topics of debate in which we can contribute in a substantial manner and therefore build a positive image.

international security and peaceful settlement of conflicts are also among the most important priorities of the Republic of Moldova. va fi la fel de constructivă. la Cartierul General al ONU din New York. constituie priorităţi majore şi ale agendei actuale a Republicii Moldova. păcii. Ambasadorul Lupan a evidenţiat că problemele dezvoltării durabile. expressed confidence that the good cooperation between the Republic of Moldova and the UN will continue.În numele continuităţii Un nou Ambasador. In the name of continuity A new Ambassador. presented his credentials during a ceremony at the UN Headquarters in New York. especially in the priority fields. On January 18. Ambassador Lupan highly appreciated the multilateral collaboration with the United Nations and the assistance provided by the UN specialized agencies to the Republic of Moldova. securităţii internaţionale şi reglementării paşnice a conflictelor. peace. In turn. The UN Secretary General. Ambasadorul Vlad Lupan. care se regăsesc între priorităţile Naţiunilor Unite. La rândul său. apreciind înalt conlucrarea pe multiple planuri cu Naţiunile Unite şi asistenţa acordată Republicii Moldova de instituţiile specializate ale ONU. ale drepturilor omului şi egalităţii genurilor. Ban Ki-moon. Vlad Lupan. He also noted that the UN’s focus areas pertaining to sustainable development. Secretarul General al ONU Ban Ki-moon şi-a exprimat încrederea că buna cooperare între Republica Moldova şi ONU. aceleaşi priorităţi ale ţării La 18 ianuarie 2012. same priorities of the country 86 . îndeosebi în domeniile prioritare. new Permanent Representative of the Republic of Moldova to the United Nations. a avut loc ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare a noului Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Naţiunile Unite. 2012. human rights and gender equality.

www.mfa. 31 August 1989 str.md .Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova 80.gov.