ROZVOJA \|fSTAVBY A REGIONALNEHO MINISTERSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PrievozskA 2lB, 825 25 Bratislava26

Bratislava25.4.2006 3-8:53O/Gal eislo:2006-55 4412607 YdLeny pan Sl6vik, na VaSe vyLiadanie usmernenia vo veci udasti v konaniach dkajricich sa stavby ,,Nosny syst6mMFD" v Bratislave - PetrZalkeoznamujeme: Podl'a zhkona (.. 7111967 Zb. o sprivnom konani (d'alej len ,,spr6rrnyporiadok") v zneni neskor5ichpredpisov irdastnikom konania je ten, o koho pr6vach, privom chr6nenych zSujmoch alebo zirujmy alebo povinnosti m6Zu byt povinnostiach sa m6 konat' alebo koho prava, pr6vom chr6rnen6 rozhodnutim priamo dotknut6; irdastnikom konania je aj ten, klo tvrdi, Le m6Le byt rozhodnutim vo svojich pravach, prSvom chr6nenych zitujmoch alebo povinnostiach priamo dotknuty, a to aL.do dasu, kl1hn sa preukdEeopak. Udastnikomkonaniaje aj ten, komu osobitny zirkontak6 postavenieprizndva. Podl'a zilkona L 5011976 Zb. o fzemnom pL{novani a stavebnom poriadku (d'alej len ,,stavebnyzakon") v znenineskor5ichpredpisov - $ 34 - v rizemnom konani o umiestneni stavby, o tryuLivani liuzemia, o stavebnej uzavere a o sri ridastnikmi konania aj priivnick6 osoby a fizickd osoby, ktorych vlastnicke alebo ochrannompSrsme tne prfxa k pozemkom alebo stavb6m, ako aj k susednympozemkom a stavb6m vr6tane byov m6Zu byt' rozhodnutim priamo dotknutd. - $ 59 - riiastnikmi stavebn6ho konania sri aj osoby, ktord maju vlastnicke alebo ind pr6va k pozemkom a stavb6m na nich vr6tane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnicke alebo ine prava k t'-i,mto pozemkoma stavb6rnm6Zu byt' stavebnympovolenim priamo dotknutd, "susedna Podl'a $ 139 odseku 2 pism. d) stavebn6hoz6kona ak sa v tomto z6kone pouLiva pojem stavba", rozumie sa iou aj stavba na takom pozemku, ktory nem6 sice spolodnrihranicu s pozemkom, o ktory v konani podl'a tohto z6kona ide, ale jej uZivaniem6Zeby't navrhovanoustavbou dotknutd. Z citovanych ustanoveni stavebn6ho zikona a sprrivneho poriadku vyplfva, Ie vlastnici domu na Rovniankovej n. 14 napifaln podmienky pre riiast' v uvedenj'ch v konaniach podl'a stavebn6hozhkonavo veci stavby,,Nosny syst6mMHD(. Zhtadiska ridasti verejnosti na prerokovani rizemnoplfurovacej dokument6ciepovaZujemeza potrebnduviest' : ktory Prerokovanie rizemnopLinovacej dokumenticie oznimi org6n rizemndho pl6.Lnovania, obstariva rizemnopl6novaciu dokumentSciu, verejnosti sp6sobom v mieste oblyklyfm Koncept aj n6vrh rizemnopl6novacejdokument6cie musi byt' vystaveny podas 30 dni na verejnd nahliadnutie. Verejnost'je opr6rmen6podat' pripomienky do 30 dni odo dia on(tmenta. Stanovisk6 a pisomnd pripomienky, ktord neboli zohl'adnen6, zlovu prerokuje org6n fzemn6ho plSnovania,ktory obstar6rva rizemnopliinovaciudokument6ciu,s tymi, ktori ich uplatnili. N6vrh irzemn6ho plfuru z6ny obec zverejni na riradnej tabuli najmenej na 30 dni a vyzve fyzicke osoby a pr6rmick6 osoby sp6sobom v mieste obvyklj'rn, aby sa k nemu ryjadrili. Pred uplynutim lehoty na vyjadrenie obec zvol6 verejnd prerokovanie pre oblvatel'ov obce: na verejnom prerokovani obeczabezpediodborny qiklad spracovatel'a.

S pozdravom

Mgr. MariaZSszl6so*l riaditel'ka odboru spr6vy St6tnej stavebnej

Utu,t

P

It