JILID 2

1.0

PENDAHULUAN 1.1 1.2 Pengenalan Garis Panduan Kawalan Pembangunan Pembangunan Bagi Semua Blok Perancangan 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 Garis Panduan Pembangunan Umum Pusat Bandar Dan Perniagaan Garis Panduan Pembangunan Umum Rekabentuk Bandar Dan Landskap Garis Panduan Pembangunan Umu Perumahan Garis Panduan Pembangunan Umum Kemudahan Masyarakat Garis Panduan Pembangunan Umum Hierarki Petempatan Desa Garis Panduan Pembangunan Umum Industri Garis Panduan Pembangunan Umum Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan Garis Panduan Pembangunan Umum Alam Sekitar Dan Pengurusan Sumber Jaya Asli Garis Panduan Pembangunan Umum Pengangkutan Dan Lalulintas 1.2.10 Garis Panduan Pembangunan Umum Infrastruktur Dan Utiliti

1-1 1-1 1-2 1-4 1-7 1 - 16 1 - 19 1 - 22 1 - 27 1 - 33 1 - 43 1 - 46 1 - 57

i

2.0

PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PROJEK 2.1 2.2 Pengenalan Cadangan Projek Pembangunan 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 Anggaran Kos Perlaksanaan Cadangan Projek-projek Pembangunan Daerah Jerantut Senarai Projek Pembangunan yang dicadangkan dalam RTD Jerantut Agensi-agensi yang Terlibat di dalam Pembangunan RTD Jerantut Projek-projek yang akan dilaksanakan oleh MDJ Projek Pembangunan MDJ di bawah RMK-10 Implikasi Pelaksanaan Projek Kepada Struktur Kewangan Majlis Anggaran Tambahan Hasil MDJ dengan Terlaksananya Projek-Projek Rancangan Tempatan Cadangan Mempertingkatkan Pengurusan Dan Pelaksanaan MDJ 2.4.1 2.4.2 Cadangan Pengurusan Pentadbiran Cadangan Pengurusan Kewangan

2–1 2-1 2-1 2-6 2-7 2 - 17 2 - 19 2 - 21 2 - 23 2 - 23 2 - 24 2 - 25 2 - 25 2 - 28

Implikasi Kewangan

ii

SENARAI JADUAL Jadual 1.1 Jadual 1.2 Jadual 1.3 Jadual 1.4 Jadual 1.5 Jadual 1.6 Jadual 1.7 Jadual 1.8 Jadual 1.9 Jadual 1.10 Jadual 1.11 Jadual 1.12 Jadual 2.1 Jadual 2.2 Jadual 2.3 Jadual 2.4 Jadual 2.5 Jadual 2.6 Jadual 2.7 Jadual 2.8 Jadual 2.9 Jadual 2.10 Jadual 2.11 Jadual 2.12 Jadual 2.13 Jadual 2.14 Jadual 2.15 Jadual 2.16 : Langkah-Langkah Membuat Permohonan Pembangunan : Garis Panduan Pembangunan Umum Pusat Bandar dan Perniagaan : Garis Panduan Pembangunan Umum Rekabentuk Bandar dan Lanskap : Garis Panduan Pembangunan Umum Perumahan : Illustrasi Lot Perumahan dan Anjakan Bangunan Mengikut Jenis : Garis Panduan Pembangunan Umum Kemudahan Masyarakat : Garis Panduan Pembangunan Umum Hierarki Petempatan Desa : Garis Panduan Pembangunan Umum Perindustrian : Garis Panduan Pembangunan Umum Pertanian, Perhutanan, Penternakan dan Perikanan : Garis Panduan Pembangunan Umum Alam Sekitar dan Pengurusan Sumber Jaya Asli : Garis Panduan Pembangunan Umum Pengangkutan dan Lalulintas : Garis Panduan Pembangunan Umum Infrastruktur dan Utiliti : Senarai Bilangan Cadangan Projek Pembangunan Mengikut Sektor : Ringkasan Projek Mengikut Perancangan Bagi Setiap Sektor di daerah Jerantut : Jadual Ringkasan Cadangan Projek Pembangunan RTD Jerantut 2008 – 2020 Mengikut Blok Perancangan : Anggaran Kos Perlaksanaan Projek : Cadangan Projek Sektor Pusat Bandar dan Perniagaan : Cadangan Projek Sektor Rekabentuk Bandar dan Lanskap : Cadangan Projek Sektor Perumahan : Cadangan Projek Sektor Kemudahan Masyarakat : Cadangan Projek Sektor Industri : Cadangan Projek Sektor Pelancongan dan Rekreasi : Cadangan Projek Sektor Pertanian, Penternakan, Perhutanan Dan Perikanan : Cadangan Projek Sektor Alam Sekitar dan Pengurusan Sumber Jaya Asli : Cadangan Projek Sektor Pengangkutan dan Lalu Lintas : Cadangan Projek Sektor Infrastruktur dan Utiliti : Agensi Pelaksana Rancangan Tempatan Jerantut : Cadangan Projek yang akan dilaksanakan oleh MDJ 1-3 1-4 1-7 1 - 16 1 - 18 1 - 19 1 - 22 1 - 27 1 - 33 1 - 43 1 - 46 1 - 57 2-2 2-2 2-3 2-6 2-7 2-8 2-9 2 - 10 2 - 11 2 - 12 2 - 13 2 - 14 2 - 15 2 - 16 2 - 18 2 - 19

i

Jadual 2.17 Jadual 2.18 Jadual 2.19

: Cadangan Projek Pembangunan MDJ di bawah RMK-10 : Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan MDJ dari tahun 2005 hingga 2020 : Anggaran Pendapatan Tahunan MDJ dari tahun 2005 hingga 2020

2 - 21 2 - 24 2 - 25

ii

SENARAI JADUAL Rajah 2.1 : Cadangan Penyusunan Semula Struktur Organisasi MDJ 2 - 27

i

1.0 1.1

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN UMUM DAERAH JERANTUT PENGENALAN panduan adalah ciri-ciri seni reka dan fasad bangunan, dan keperluan penyediaan kemudahan awam, landskap, kawasan lapang dan tempat letak kenderaan. Keperluan penyediaan jalan dan laluan juga ditekankan. Pernyataan Bertulis yang disediakan dalam Jilid Pertama Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Jerantut. Laporan ini disediakan untuk dijadikan panduan oleh Majlis Daerah Jerantut (MDJ) dan agensi-agensi kerajaan dalam pelaksanaan RTD serta sebagai rujukan orang ramai semasa membuat permohonan merancang. Selain itu, penyediaan piawaian dan garis panduan pembangunan adalah juga sebagai rujukan kepada MDJ semasa memproses dan membuat keputusan ke atas permohonan kebenaran merancang.

Laporan Garis Panduan Pembangunan ini disediakan sebagai sokongan kepada Peta Cadangan dan Laporan Garis panduan pembangunan. Ia merupakan Bahagian Kedua kepada Laporan Draf Rancangan Tempatan Daerah Jerantut (DRTDJ). Laporan ini memperincikan garis panduan bagi kawalan pembangunan yang akan dilaksanakan bagi kawasan Rancangan Tempatan Daerah serta cara perlaksanaan dan mekanisma yang boleh digunakan di dalam melaksanakan cadangan-cadangan yang telah dirangka. Garis panduan pembangunan umum akan menjadi panduan dan piawaian bagi setiap jenis pembangunan. Ia meliputi aspek-aspek fizikal dan perancangan tapak seperti kawalan ketinggian, kepadatan dan sebagainya. Antara perincian piawaian adalah meliputi pelbagai aspek pembangunan seperti anjakan dan jarak antara bangunan, ketinggian manakala garis

1-1

1.2

GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN BAGI SEMUA BLOK PERANCANGAN setiap BP. Dalam hal yang sama, untuk memperincikan aspek-aspek kawalan pembangunan terhadap setiap jenis guna tanah yang dicadangkan itu adalah menjadi satu kemestian untuk menyemak dan merujuk kepada Laporan Garis Panduan Perlaksanaan ini. Berikut diterangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat semakan untuk satu-satu permohonan.

Kawasan rancangan tempatan dibahagikan kepada 9 Blok Perancangan (BP) berdasarkan pelbagai faktor seperti keseragaman guna tanah, faktor fizikal dan juga kawasan pentadbiran. Peta-peta cadangan dan pernyataan bertulis di dalam Draf Rancangan Tempatan Daerah Jerantut telah menggariskan pola dan cadangan guna tanah yang dibenarkan bagi setiap pemajuan dalam

1-2

Jadual 1.1

: Langkah-Langkah Membuat Permohonan Pembangunan Perincian Rujuk kedudukan dan nama Blok Perancangan bagi mengetahui peletakan tanah terbabit.

Langkah-Langkah Langkah 1

Langkah 2

Rujuk Peta Cadangan bagi Blok Perancangan terbabit di dalam Laporan Peta Cadangan dan Pernyataan bertulis bagi mengenal pasti perancangan kegunaan tanah berdasarkan kod warna di dalam petunjuk peta cadangan.

Langkah 3

Kenal pasti BP bagi tanah terbabit dan rujuk Kelas Kegunaan Tanah bagi BP berkenaan di dalam Laporan Peta Cadangan dan Pernyataan Bertulis. Ini adalah untuk mengenal pasti kegunaan tanah yang dibenarkan di BP tersebut. Jika sesuatu cadangan itu adalah selari dengan Kelas Kegunaan Tanah terbabit maka permohonan pada dasarnya boleh dipertimbangkan untuk perakuan pihak MDJ.

Langkah 4

Setelah mengenal pasti jenis pembangunan yang dibenarkan, seterusnya rujuk Jadual Garis Panduan Kawalan Pembangunan yang menerangkan tentang panduan terperinci mengenai pemajuan sesuatu pembangunan. Garis panduan ini meliputi nisbah plot, kawasan banir dinding, anjakan bangunan, lebar rizab dan fungsi cadangan jalan, keperluan tempat letak kereta, keperluan penyediaan kawasan lapang dan kemudahan awam, keperluan kejuruteraan dan alam sekitar serta lain-lain keperluan berkaitan yang perlu dipatuhi oleh setiap pemajuan.

1-3

1.2.1

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN UMUM PUSAT BANDAR DAN PERNIAGAAN

Jadual 1.2 : Garis Panduan Pembangunan Umum Pusat Bandar dan Perniagaan
BP BP 1 Jenis Bangunan Kedai/ Pejabat Saiz Lot Minima 6m x 21 m (20’ x 70’) Kawasan Plinth 100% Ketinggian Maksima • 2 Tingkat • Aras Ketinggian antara bangunan hendaklah sama. • • Anjakan Bangunan Anjakan depan dan sisi 3m (10’) Hanya perlukan verendah way 2m (7’) Jalan/Laluan Jalan susur 15m (50’) Lorong belakang dan sisi 6m (20’) Lorong pejalan kaki 2m (7’) Lain-lain Keperluan Nisbah plot 1:3 bagi pusat bandar 1 TLK : 47mp (500kp) 1 TLM : 47mp (500kp) Penanaman pokok yang sesuai di tepi jalan dan antara deretan bangunan adalah digalakkan. Setiap 15 unit kedai hendaklah disediakan ’break’ samada berbentuk kemudahan rekreasi, laluan pejalan kaki atau zon penampan (buffer zone) Kawasan perdagangan perlu direkabentuk supaya mempunyai identiti yang sesuai dengan aset dan imej yang ingin dipersembahkan supaya mempunyai ’sense of belonging’ Ruang minimum untuk memunggah barang perlu disediakan cukup bagi treler dan lori untuk ’monouere’

• • •

• • • •

1-4

BP

Jenis Bangunan Kedai Tempatan/ Rumah Kedai

Saiz Lot Minima 6m x 21 m (20’ x 70’)

Kawasan Plinth • 100% • Penyediaan ruang landskap dan setback adalah amat digalakkan.
Rumah Kedai

Ketinggian Maksima 2 tingkat

Anjakan Bangunan Hanya memerlukan verandah way 2m (7’)

Jalan/Laluan • Jalan susur 15m (50’) • Lorong belakang dan sisi 6m (20’) • Lorong pejalan kaki 2m (7’)

Lain-lain Keperluan • Nisbah keperluan 1:40 unit kediaman. • 1 TLK : 47mp (500kp) • 1 TLM : 47mp (500kp) • Ruang penanaman pokok perlu disediakan sama ada tepi jalan atau kaki lima.

Seluruh Kawasan

Laluan Pejalan Kaki

Jalan

BP 4

Bangunan Free Standing

Sekurangkurangnya 0.4 hektar (1 ekar)

• •

Tidak melebihi 60% Baki 40% untuk laluan dalaman, tempat letak kereta,kawasan lapang dan rekreasi.

Tiada had dan bergantung kepada lokasi pembangunan

• •

Anjakan bangunan 6m (20’) Anjakan unit dan belakang 4.5m (15’)

• Berhadapan jalan 20m(66’) • Jalan susur 15m (50’) • Lorong belakang dan sisi 6m(20’) • Lorong pejalan kaki di pusat tempatan 2m (7’)

Nisbah plot 1:3 1 TLK : 47mp (500kp) 1 TLM : 47mp (500kp) Ruang punggahmemunggah minima 9m x 8m (30’ x 26’) • Ruang penanaman pokok di tepi jalan dan tempat letak kereta terbuka. • Penyediaan kemudahan golongan kurang upaya: Tandas, Ramp disetiap pintu masuk serta TLK OKU. • • • •

1-5

BP

Jenis Bangunan Gerai-gerai

Saiz Lot Minima • Saiz tapak sekurangkurangnya 0.1 hektar (0.25 ekar) • Saiz ruang lantai minima bagi unit gerai terbuka 9.5mp (100kp) • Saiz ruang lantai minima bagi unit gerai tertutup 12.6mp(140kp)

Kawasan Plinth Tidak melebihi 70%

Ketinggian Maksima 1 tingkat

Anjakan Bangunan

Jalan/Laluan

Lain-lain Keperluan • 1 TLK : 24mp (250kp) • 1 TLM : 24mp (250kp) • Ruang penanaman pokok perlu disediakan khususnya menghadap jalan utama sama ada di bahagian depan atau belakang bangunan gerai. • Mempunyai kemudahan asas seperti pondok telefon awam, tandas awam, tempat letak kereta mencukupi, tempat pembuangan sampah serta ruang pemunggahan barang.

Keseluruhan BP

1-6

1.2.2

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN UMUM REKABENTUK BANDAR DAN LANSKAP

Jadual 1.3 : Garis Panduan Pembangunan Umum Rekabentuk Bandar dan Lanskap
BP BP 1, BP 4, BP 6, BP 7 Kawalan Pembangunan Perletakan dan Orientasi Bangunan • Orientasi bangunan menghadap jalan utama • Perletakan bangunan haruslah tidak menghalang aksesibiliti dan pencahayaan. • Pembangunan baru haruslah mengambilkira pembangunan sediada. • Orientasi bangunan yang menghadap elemen alam sekitar seperti sungai, bukit bukau dan kawasan lapang. • Rekabentuk Bangunan • Rekabentuk bangunan haruslah mempunyai identiti tersendiri • Kesinambungan rekabentuk di antara bangunan bersebelahan. • Tidak dibenarkan penggunaan ‘curtain walling’ melebihi 30%. • Tingkat bangunan mengikut bentuk yang dibenarkan sahaja. • Setiap bangunan haruslah mempunyai sistem pengudaraan dan pencahayaan yang baik. • Bukaan tingkap jenis ‘openable’ hendak sekurang-kurangnya 10% daripada keluasan ruang lantai bangunan • Rekabentuk bangunan baru mestilah mengambilkira bangunan bersebelahan bagi mewujudkan kesinambungan di antara bangunan. • Penyediaan kemudahan untuk Orang Kurang Upaya. Jalan dan Anjakan Kriteria Menentukan Jarak antara Bangunan • Jarak keselamatan • Sistem pengudaraan • Pencahayaan semulajadi • Keselesaan Anjakan Bangunan • Rumah Kedai • ’Verandahway’ lebar minimum 10’(kaki) diperlukan bagi kawasan pusat bandar sediada • Kompleks Perniagaan - 20’(kaki) • Pasar - 20’(kaki) Jalan • • Penyediaan jalan susur/perkhidmatan Bangunan perniagaan baru yang terletak di hadapan jalan utama,jalan perkhidmatan minimum 50’(kaki) disediakan. Sistem pengudaraan bangunan

Perletakan bangunan yang menghadap elemen semuladi

Rekabentuk fasad bangunan yang bercirikan setempat.

1-7

BP BP 1, BP 4, BP 6, BP 7

Kawalan Pembangunan Rekabentuk Fasad • Mengambilkira ciri-ciri tradisional dan identiti tersendiri. Bumbung • Penggunaan warna bumbung yang sekata di antara bumbung. Bahan Binaan • Penggunaan bahan seperti ‘Glass’ tidak boleh melebihi 30% daripada keluasan fasad bangunan. • Bagi pembangunan ‘infill’, bahan binaan haruslah harmoni dengan bangunan bersebelahan. Warna • Penggunaan warna yang serasi di antara bangunan serta persekitaran. • Penggunaan warna lembut digunakan untuk bangunan perniagaan. • Tidak dibenarkan menggunakan warna hitam dan yang terlalu terang. Papan Iklan • Susunan hendaklah mengikut klasifikasi menegak, melintang atau tergantung. • Saiz papan iklan dan tulisan bersesuaian serta tidak melebihi ketinggian dan lebar bangunan. • Keutamaan penggunaan Bahasa Malaysia.Manakala bahasa pilihan kedua bersaiz lebih kecil. • Rekabentuk haruslah bercirikan budaya setempat. Perhentian Bas • Penyediaan kemudahan seperti kiosk, tong sampah serta lanskap yang terancang. • Penyediaan ‘lay-bay’ di setiap perhentian bas. •

Jalan/Laluan Bangunan berketinggian 1 tingkat, jalan perkhidmatan minimum 40’(kaki) Lorong Belakang 20’(kaki Laluan Pejalan Kaki • Ruang kaki lima disediakan untuk meletak barang. • Laluan pejalan kaki sepanjang jalan utama. • Kawasan langkau api dijadikan kawasan laluan pejalan kaki. • Penyediaan kemudahan untuk golongan orang kurang upaya.

Laluan pejalan kaki di dalam Bandar.

Pemilihan saiz papan iklan hendaklah bersesuaian dengan saiz bangunan.

1-8

BP

Kawalan Pembangunan Pondok Telefon dan Tong Sampah • Perletakannya di lokasi yang menjadi titik tumpuan, sepanjang laluan pejalan kaki dan persimpangan. • Rekabentuk dan saiz yang bersesuaian dengan ciri-ciri keselamatan dan tahan lama. Lampu Jalan • Perletakan lampu jalan di sepanjang jalan utama. • Rekabentuk lampu jalan bercirikan setempat. • Berfungsi memberi pencahayaan pada waktu malam. Gerai/Kiosk • Penyeragaman dari segi warna • Saiz yang sesuai untuk aktiviti perniagaan • Mempunyai sistem saliran yang baik.

Jalan/Laluan

Lain-lain Keperluan

BP 1, BP 4, BP 6, BP 7

Cadangan pondok telefon

Cadangan tong sampah

1-9

BP BP 1, BP 4, BP 6, BP 7 • •

Pembangunan Lanskap Pusat Bandar Mewujudkan kawasan lapang sebagai sebuah kawasan tumpuan utama. Penyediaan kemudahan elemen bandar seperti gazebo, laluan pejalan kaki, tong sampah, lampu jalan dan sebagainya. Rekabentuk dan bahan yang digunakan perlu sesuai dengan ciri-ciri setempat. Penanaman pokok-pokok renek di dalam bandar. Penyediaan kemudahan golongan kurang upaya di dalam bandar. Jaringan laluan pejalan kaki di dalam bandar.

Jenis Tanaman

Lain-lain

Pokok Utama • Delonix regia(Semarak Api) • Adenanthera pavonina (Saga) Pokok Palma • Roystonea regia (Royal palm) • Roystonea oleracea (Cabbage palm) • Bismarkia nobilis (Palma bismark) • Latania lontaroides (Blue latan palm) • Phoenix dactylifera (Kurma) Pokok Renek • Bougainvillae sp (Bunga kertas) • Duranta gold (Duranta) • Hymenocaulis variegata (Spider lily) • Ixora sunkist (Siantan) • Tagetes patula (Marygold) • Allamanda chacathartica (Golden trumpet)

• • • •

Cadangan Pintu Gerbang

1-10

BP

Pembangunan Lanskap Jalan Utama/Rizab Jalan/Persimpangan/Lebuhraya • Pokok batang lurus, tegak, cepat membesar dan bercabang kurang 3m dari paras tanah perlu dicantas Penyediaan lanskap di pintu masuk serta jalan utama Penanaman pokok tutup bumi 0.5m tinggi, manakala palma tidak berumpun setinggi 2m. • -

Jenis Tanaman

Lain-lain

BP 1, BP 4, BP 6, BP 7

• •

Tanaman Tepi Jalan (30m ke atas) Khaya segenalensis(Khaya) Entrolobium saman(Hujanhujan) Tanaman Tepi Jalan (12 m dan 20 m) - Peltophorum pterocarpun (Batai Laut) - Erythrina variegate (Dedap Batik) Cadangan Lanskap di Jalan Utama

Kemudahan Perabot Jalan • Jalan Tempatan(12m & 20m) Lampu jalan Kotak penanaman Papan Tanda • Jalan Pemungut(30m) Lampu jalan Kotak penanaman Papan Tanda

1-11

BP

Pembangunan Lanskap Kawasan Perumahan

Jenis Tanaman

Lain-lain

Keseluruhan BP

Perumahan Terancang • Penyediaan sekurang-kurangnya 10% kawasan hijau daripada skim kawasan perumahan. • Penyediaan rizab sekurang-kurangnya 3.0m untuk laluan pejalan kaki • Penyediaan zon penampan selebar 10m. • Jarak penanaman di kawasan teres tidak kurang dari 5m di antara rumah. • Pokok jenis berpagar berfungsi sebagai pengganti pagar besi. • Pilihan pokok yang tidak berbahaya. Perumahan Kampung/Desa • Pengekalan tanaman sediada yang mempunyai nilai ciri-ciri tempatan. • Galakan aktiviti ‘agro’ dan ‘eco-tourism’ serta pemeliharaan kemudahan awam. • Tanaman jenis rumpun di kawasan utama seperti halaman dan jalan masuk. • Penanaman pokok utama sebagai identiti di setiap petempatan. • Galakan tanaman herba, buah-buahan dan sayursayuran.

Pokok Utama • Filicium decipens(Kiara Payung) • Mimusops elengi(Tanjung) • Cinnamomun iners(Kayu Manis) Pokok Renek • Duranta repens(Duranta) • Ixora javanica • Hibiscus sp (Bunga raya) • Bougainville sp (Bunga Kertas) Pokok Utama • Mangifera caesia(Mangga) • Nephelium lappacceum(Rambutan) • Punica granatum(Delima) • Psidium guajava(Jambu Batu) Bougainville sp

Contoh Lanskap kawasan perumahan

1-12

BP

Pembangunan Lanskap Kawasan Laluan Keretapi

Jenis Tanaman

Lain-lain

Keseluruhan BP

Terdapat 3 jenis tanaman di dalam 3 kawasan: a. Zon Tanaman Rumput Di tanam berhampiran dengan rel keretapi untuk tujuan keselamatan b. c. Zon Tanaman Renek Penanaman pokok renek jenis tinggi atau sederhana. Zon Tanaman Campuran Gabungan penanaman pokok utama dan renek dari pelbagai spesis Penyediaan ruang minimum 3m untuk penanaman dua barisan bagi tujuan penghadang. Penanaman pokok secara selari dengan landasan keretapi.

• • • •

Cassia siamea (kassod tree) Erythrina glauca(Dedap) Gardenia carinata(Cempaka Hutan) Tamarindus indica(Asam Jawa)

Contoh tanaman untuk kawasan laluan keretapi

1-13

BP

Pembangunan Lanskap Kawasan Industri

Jenis Tanaman

Lain-lain

Keseluruhan BP

Keperluan ruang untuk zon penampan berdasarkan kepada piawaian semasa oleh Jabatan Alam Sekitar seperti berikut : • Industri ringan : kelebaran rizab (200m-500m) • Industri kecil dan sederhana : kelebaran rizab (50m-100m) • Industri perkhidmatan : kelebaran rizab (50m100m • Landskap kejur direkabentuk dan digabungkan dengan elemen landskap lembut. • Jarak penanaman bergantung kepada objektif penanaman. • Tanaman yang bertekstur padat, permukaan daun yang berbulu dan berair dapat membantu proses • Penyerapan habuk dan penebatan kesan bunyi. • Menanam tanaman yang tahan kepada pencemaran. • Elakkan tanaman berakar banir agar tidak merebak di kawasan bangunan, jalan dan siar kaki. • Penanaman pokok yang dapat mengimbangi skala bangunan. • Kemudahan perabot jalan :- Papan tanda - Kotak penanaman - Lampu jalan/taman - Laluan basikal - Siar kaki

Pokok Utama - Milllettia atropurpurea (Jenaris) - Cinnamomum iners (Kayu manis) - Cocos nucifera (Kelapa) - Fagrea fragrans (Tembusu) - Intsia palembanica (Merbau) - Phyllostachys sulphurea (Buluh kuning) - Lagerstreomia indica (Crepe Myrtle) Tanaman Kawasan Zon Penampan - Baphia nitida (Bafia) - Cassia surattensis (Yellow cassia) - Cinnamomum iners (Kayu manis) - Dillenia suffriticosa (Simpoh air) - Fagraea fragrans (Tembusu) - Mesua ferrea (Penaga lilin) - Pongomia pinnata (Mempari) - Pometia pinnata (Kasai) - Tectona grandis (Jati)

Contoh Lanskap di Zon Industri

BP

Pembangunan Lanskap Kawasan Institusi

Jenis Tanaman

Lain-lain

1-14

Keseluruhan BP

• • • •

30% daripada kawasan yang dibangunkan perlulah merupakan kawasan hijau Penyediaan ruang penanaman yang mencukupi di sekitar bangunan perlu disediakan Jarak penanaman antara pokok utama dengan bangunan adalah tidak kurang dari 5m. Pemilihan tanaman adalah daripada jenis yang tidak mempunyai akar yang merebak yang boleh merosakkan struktur bangunan. Penggunaan kombinasi tanaman palma, renek dan penutup bumi.

Pokok Utama - Bauhinia purpurea (Tapak kuda) - Casuarina nobile (Ru bukit) - Cinnamomum iners (Kayu manis) - Gardenia carinata (Cempaka hutan) - Michelia champaka (Cempaka kuning). Pokok Palma - Roystonea regia (Royal palm) - Ptycosperma macarthurii (Palma macarthur) - Cyrtostachys lakka (Pinang merah) - Bismarkia nobilis (Palma bismark) Pokok Renek - Polyscias sp(Polisias) - Baphia nitida (Bafia) - Pisonia alba (Kemudu siam) - Ixora javanica (Siantan) - Cassia spectabilis (Droopy cassia)

Contoh Lanskap Institusi

1-15

1.2.3

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN UMUM PERUMAHAN

Jadual 1. 4: Garis Panduan Pembangunan Umum Perumahan
BP BP 4, BP 6 Kepadatan Sederhana Penduduk / Hek 105 - 500 Unit /Hek 21 – 100 Jenis Pembangunan • • Rumah Berkembar Rumah Teres Ketinggian Bangunan Ketinggian maksima yang dibenarkan bagi rumah teres dan rumah berkembar adalah 2 tingkat Anjakan Bangunan Rumah Teres Kos Rendah / Sederhana Rendah / Rendah • Dari dinding ke garisan sempadan rizab jalan – 6m (20 kaki) • Dari dinding ke garisan sempadan belakang 3m (10 kaki) • Jalan hadapan – 12m (40 kaki) • Lorong belakang dan tepi – 6m (20 kaki) • Jalan susur 12m (40 kaki) bagi rumah yang menghadap jalan utama • Cul-de-sac panjang maksimum 91m (300 kaki) dan lebar 12m (40 kaki) Lain-Lain 2 petak tempat letak kereta / seunit rumah Rumah Berkembar dan Teres • Anjakan bangunan di bahagian hadapan termasuk tiang ‘porch’ hendaklah tidak kurang daripada 6m

1-16

BP

Kepadatan

Penduduk / Hek < 100

Unit/ Hek < 20

Jenis Pembangunan

Ketinggian Bangunan Ketinggian maksima yang dibenarkan bagi rumah sesebuah dan rumah berkembar adalah 2 tingkat

Anjakan Bangunan

Lain-Lain

BP 4, BP 6, BP 7

Rendah

• •

Rumah Sesebuah Rumah Berkembar

Rumah Sesebuah • Dari dinding ke garisan sempadan rizab jalan – 6m (20 kaki) • Dari dinding ke garisan sempadan belakang 3m (10 kaki) • Jalan hadapan – 12m (40 kaki) • Lorong belakang dan tepi – 6m (20 kaki) • Jalan susur 12m (40 kaki)bagi rumah yang menghadap jalan utama ke atas Rumah Berkembar Anjakan bangunan di bahagian hadapan

2 petak tempat letak kereta / seunit rumah Rumah Sesebuah • Penyediaan kawasan lapang melibatkan pembangunan melebihi 3 ekar termasuk tiang ‘porch’ hendaklah tidak kurang daripada 6m

1-17

Jadual 1. 5: Ilustrasi Lot Perumahan dan Anjakan Bangunan Mengikut Jenis
Ilustrasi Lot Perumahan Mengikut Jenis

Ilustrasi Anjakan Bangunan Mengikut Jenis

1-18

1.2.4

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN UMUM KEMUDAHAN MASYARAKAT

Jadua l .6 : Garis Panduan Pembangunan Umum Kemudahan Masyarakat
BP Jenis Kemudahan Piawaian Bilangan Penduduk Keluasan Kawasan Perletakan Lokasi Catatan • Dua pintu masuk ke sekolah diperlukan • Jalan keluar dan masuk hanya dari jalan tempatan • Komponen lain selain yang terkandung dalam piawaian Kementerian Pendidikan adalah seperti: - Ruang tempat letak basikal - ’Lay-By’ perlu disediakan di hadapan setiap pintu masuk sekolah bagi kemudahan menunggu, mengambil dan menghantar pelajar - TLK mencukupi • Penyediaan satu pondok pengawal • Penyediaan sebuah pondok bas • Jarak perjalanan antara 0.4 - 0.8km atau bersamaan 10 minit perjalanan dari kawasan kediaman • Mempunyai pengangkutan awam • Mempunyai jalan perkhidmatan 40’

BP 4

Pendidikan

Sekolah Menengah

1,000 murid / sekolah

Melebihi 9,000 penduduk (1 sekolah bagi 2 atau 3 unit kejiranan)

6.0 hektar

Sekolah Rendah (24Kelas)

800 murid / sekolah 35 murid / kelas

6,000 penduduk

3.0 hektar

1-19

BP BP 3

Jenis Kemudahan

Piawaian

Bilangan Penduduk

Keluasan Kawasan 1.2 -2.5 hektar 0.2 hektar

Perletakan Lokasi

Catatan • Perletakan diintegrasikan dengan kawasan perumahan • Rekabentuk bangunan perlu mengambilkira golongan orang kurang upaya (OKU) • TLK kepada pengguna perlu disediakan dalam kawasan.

Masjid

1 / 2,500 penduduk islam 1 / 40 isi rumah

• 2,500 orang • Menampung jemaah sekurangkurangnya • 200 - 800 orang penduduk Islam.

Keagamaan BP 9 Surau

BP 1

Balai Raya

• 1 balai untuk 2001,000 penduduk di kawasan perkampungan • 1 balai untuk 1,000-3,000 penduduk di kawasan bandar

• 200-1,000 penduduk di kawasan perkampungan 1,000-3,000 penduduk di kawasan bandar

0.1-0.4 hektar

• Jarak maksimum pejalan kaki bersamaan 400m atau 10 minit perjalanan • Masa maksimum memandu kereta adalah 10 minit

• Lokasi dewan masyarakat
perlulah ditempat yang mudah dikunjungi.

1-20

BP

Jenis Kemudahan

Piawaian

Bilangan Penduduk • 5,000 orang

Keluasan Kawasan 0.1 hektar

Perletakan Lokasi

Catatan • Keluasan kemudahan perkhidmatan pos adalah berdasarkan kepada fungsi dan hierarki • Keluasan kemudahan perlu mengambilkira pembesaran akan datang. • berkaitan seperti tempat letak kenderaan • Kemudahan ini perlu dilengkap dengan lanskap yang berseusian dan menarik • Ditempatkan di lokasi yang mudah dihubungi • Rekabentuk bangunan perlu mengambilkira golongan orang kurang upaya (OKU) • TLK untuk pelawat perlu berasingan dengan TLK kakitangan

• 1 pos mini untuk kegunaan seramai 5,000 orang BP 6 BP 1 Pos Pejabat Pos Mini

1-21

1.2.5

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN UMUM HIERARKI PETEMPATAN DESA

Jadua l .7 : Garis Panduan Pembangunan Umum Hierarki Petempatan Desa
Hierarki Penduduk Kriteria Pentadbiran/Kemudahan Kriteria Ekonomi dan Sosial

Pusat Wilayah Negeri

Lebih 100,000 orang

• Pusat pentadbiran utama negeri • Keperluan pejabat daripada jabatan/agensi persekutuan Majlis Perbandaran Cawangan jabatan persekutuan

• Pusat utama perdagangan, kebudayaan dan sosial negeri. • Aktiviti perniagaan yang menawarkan barangan pelbagai peringkat, institusi kewangan utama. • Kemudahan pendidikan di peringkat tertinggi yang meliputi sekolah rendah sehingga institusi pengajian tinggi. • Menawarkan perkhidmatan dan barangan yang berupaya menampung 100% keperluan dalam negeri.

• Keperluan pejabat bagi jabatan-jabatan negeri Jabatan Kerajaan Negeri • Kemudahan kesihatan peringkat tertinggi Pusat Separa Wilayah Negeri 30,000 – 100,000 orang Hospital besar dengan kemudahan pakar Hospital persendirian •

• Pusat pentadbiran utama di peringkat separa wilayah negeri dan bertindak sebagai pusat pentadbiran utama daerah. • Kemudahan yang diperlukan adalah cawangan pejabatpejabat kerajaan/agensi kerajaan persekutuan dan negeri. Majlis Daerah Pejabat Daerah Jabatan Teknikal Daerah ( Jabatan Kerja Raya, pertanian, perancang Bandar, TNB, dll).

Menawarkan kemudahan-kemudahan perbandaran yang lebih rendah dari perkhidmatan yang ditawarkan di peringkat Pusat Negeri.

Aktiviti perdagangan bertaraf separa wilayah, cawangancawangan bank, kemudahan pelajaran peringkat menengah dan rendah, kemudahan kesihatan seperti hospital, tempat ibadat, polis, bomba dan sebagainya.

1-22

Hierarki

Penduduk

Kriteria Pentadbiran/Kemudahan

Kriteria Ekonomi dan Sosial

Pusat Petempatan Utama (PPU)

10,000 – 30,000 orang

• Pusat pentadbiran utama di peringkat daerah dengan kemudahan-kemudahan perbandaran peringkat yang lebih rendah. Pejabat Majlis Daerah Pejabat Daerah Jabatan Teknikal Daerah

• Kemudahan perlu ada ialah pejabat-pejabat kerajaan/agensi kerajaan peringkat daerah, aktiviti perniagaan secara runcit, cawangan bank, kemudahan pelajaran peringkat rendah dan menengah, kemudahan kesihatan, tempat ibadat, polis, bomba dan sebagainya.

Pusat Petempatan Kecil (PPK)

5,000 – 10,000 orang

• Pusat yang menampung keperluan perkhidmatan dan perniagaan dalam lingkungan 5 kilometer. • Cawangan pejabat dan koperasi peladang. • Kemudahan perdagangan seperti pasar mini, kedai pembekal perkakas ladang, perdagangan, dan lain-lain. • Kemudahan sosial seperti sekolah menengah dan rendah, pusat kesihatan kecil, pejabat pos, balai polis dan bomba kecil. • Bengkel kraftangan skim kecil, industri desa dan industri berasaskan pertanian.

Pusat Pertumbuhan Desa (PPD)

1,000 – 5,000 orang

• Sebagai pusat menampung keperluan perkhidmatan dan perniagaan bagi beberapa rangkaian kampong tradisi seperti kedai barangan keperluan harian, kedai makan/kopi, kemudahan sekolah rendah, wakil pos, pondok polis, dewan orang ramai dan padang permainan.

1-23

Hierarki

Penduduk

Kriteria Pentadbiran/Kemudahan

Kriteria Ekonomi dan Sosial

• Pusat pentadbiran utama negeri • Keperluan pejabat daripada jabatan/agensi persekutuan Pusat Wilayah Negeri Lebih 100,000 orang Majlis Perbandaran Cawangan jabatan persekutuan

• Pusat utama perdagangan, kebudayaan dan sosial negeri. • Aktiviti perniagaan yang menawarkan barangan pelbagai peringkat, institusi kewangan utama. • Kemudahan pendidikan di peringkat tertinggi yang meliputi sekolah rendah sehingga institusi pengajian tinggi. • Menawarkan perkhidmatan dan barangan yang berupaya menampung 100% keperluan dalam negeri.

• Keperluan pejabat bagi jabatan-jabatan negeri Jabatan Kerajaan Negeri • Kemudahan kesihatan peringkat tertinggi Hospital besar dengan kemudahan pakar Hospital persendirian

• Pusat pentadbiran utama di peringkat separa wilayah negeri dan bertindak sebagai pusat pentadbiran utama daerah. • Kemudahan yang diperlukan adalah cawangan pejabatPusat Separa Wilayah Negeri 30,000 – 100,000 orang pejabat kerajaan/agensi kerajaan persekutuan dan negeri. Majlis Daerah Pejabat Daerah Jabatan Teknikal Daerah ( Jabatan Kerja Raya, pertanian, perancang Bandar, TNB, dll).

• Menawarkan kemudahan-kemudahan perbandaran yang lebih rendah dari perkhidmatan yang ditawarkan di peringkat Pusat Negeri. • Aktiviti perdagangan bertaraf separa wilayah, cawangancawangan bank, kemudahan pelajaran peringkat menengah dan rendah, kemudahan kesihatan seperti hospital, tempat ibadat, polis, bomba dan sebagainya.

1-24

Hierarki

Penduduk

Kriteria Pentadbiran/Kemudahan

Kriteria Ekonomi dan Sosial

• Pusat pentadbiran utama di peringkat daerah dengan Pusat Petempatan Utama (PPU) 10,000 – 30,000 orang kemudahan-kemudahan perbandaran peringkat yang lebih rendah. Pejabat Majlis Daerah Pejabat Daerah Jabatan Teknikal Daerah

• Kemudahan perlu ada ialah pejabat-pejabat kerajaan/agensi kerajaan peringkat daerah, aktiviti perniagaan secara runcit, cawangan bank, kemudahan pelajaran peringkat rendah dan menengah, kemudahan kesihatan, tempat ibadat, polis, bomba dan sebagainya.

• Pusat yang menampung keperluan perkhidmatan dan perniagaan dalam lingkungan 5 kilometer. • Cawangan pejabat dan koperasi peladang. Pusat Petempatan Kecil (PPK) 5,000 – 10,000 orang • Kemudahan perdagangan seperti pasar mini, kedai pembekal perkakas ladang, perdagangan, koperasi pinjaman dan lain-lain. • Kemudahan sosial seperti sekolah menengah dan rendah, pusat kesihatan kecil, pejabat pos, balai polis dan bomba kecil. • Bengkel kraftangan skim kecil, industri desa dan industri berasaskan pertanian.

1-25

Hierarki

Penduduk

Kriteria Pentadbiran/Kemudahan

Kriteria Ekonomi dan Sosial

• Sebagai pusat menampung keperluan perkhidmatan dan Pusat Pertumbuhan Desa (PPD) 1,000 – 5,000 orang perniagaan bagi beberapa rangkaian kampung tradisi seperti kedai barangan keperluan harian, kedai makan/kopi, kemudahan sekolah rendah, wakil pos, pondok polis, dewan orang ramai dan padang permainan. • Mempunyai industri desa dan bengkel membaiki mesin.

1-26

1.2.6

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN UMUM PERINDUSTRIAN

Jadua l .8 : Garis Panduan Pembangunan Umum Perindustrian
Jenis Industri Luas Tapak Minimum (m²) Ketinggian Bangunan Tingkat Kawasan Banir Dinding Anjakan Bangunan 1. Hadapan Jalan 2. Sisi 3. Belakang Keperluan Sokongan • • • • • • • • • • Luas Tapak Minimum (m²) Ketinggian Bangunan Tingkat Kawasan Banir Dinding Anjakan Bangunan 1. Hadapan jalan 2. Tepi 3. Belakang • Keperluan Sokongan Luas Tapak Minimum (m²) Ketinggian Bangunan Tingkat Kawasan Banir Dinding Anjakan Bangunan 1. Hadapan Jalan 0.4 hek. (1.0 ekar) 25.5m (83.7’) Nisbah Plot 1:3 60% 12.2m (40’) 7.6m (25’) 7.6m (25’) Anjung/Kanopi hadapan bangunan maksimum 1.8m (5.9’) dan dibenarkan memasuki anjakan bangunan 18.3m x40m (60’x132’) 24m (78.7’) Maksimum 3 tingkat (12.2m/40’) 12.2m (40’) 7.6m (25’) 7.6m (25’) Anjung/Kanopi hadapan bangunan maksimum 1.8m (5.9’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan. 6.1m x 24.41m (20’ x 80’) 12.2m (40’) Maksimum 3 tingkat (12.2m/40’) Tiada 20.1m (66’) Piawaian Perancangan

Industri Sesebuah

Industri Berkembar

Industri Teres

• • • • •

1-27

Jenis Industri Industri Berat, Industri Khas dan ‘Custom Built’ • • • • • Luas Tapak Minimum (m²) Ketinggian Bangunan Tingkat Kawasan Banir Dinding Anjakan Bangunan 1. Hadapan Jalan 2. Tepi 3. Belakang

Piawaian Perancangan 1000mp (10,765kp) 4 tingkat 2.0 60% 9.14m (30’) 6.10m (20’) 6.096m (20’)

Perancangan Tapak / Lain-Lain Keperluan Jalan • • • • • • • Tempat Letak Kenderaan • • • • • Jalan Perkhidmatan :20.11m (66’) Lorong Tepi/Langkau Api : 12.2m (40’) Lorong Belakang : 12.2m (40’) Pembinaan jalan mati (cul-de-sacs) di dalam kawasan industri hendaklah dielakkan. Jikalau tidak dapat dielakkan, maka panjang mesti tidak melebihi 190m(623’) dengan ruang bulatan memusing berukuran garis pusat lebihdaripada 30m (98’). Jika bersebelahan jalan mati (cul de sac), panjang jalan mestilah kurang 190m (623’) dengan ruang bulatan ukuran garis pusat lebih 30m (98’). Jalan masuk utama ke kawasan industri hendaklah tidak melalui kawasan kediaman. Siar kaki di pinggir jalan utama hendaklah disediakan dengan menggunakan turapan jubin saling kunci dan bukan dari bahan ‘pre-mix’. Bagi industri besar yang mempunyai ramai pekerja, ruang tempat ‘koc’ dan ‘lay by’ perlu disediakan di halaman industri. Pembinaan jalan mati (cul-de-sacs) di dalam kawasan industri hendaklah dielakkan. Jikalau tidak dapat dielakkan, maka panjang mesti tidak melebihi 190m(623’) dengan ruang bulatan memusing berukuran garis pusat lebih daripada 30m (98’). Jika bersebelahan jalan mati (cul de sac), panjang jalan mestilah kurang 190m (623’) dengan ruang bulatan ukuran garis pusat lebih 30m (98’). Jalan masuk utama ke kawasan industri hendaklah tidak melalui kawasan kediaman. Siar kaki di pinggir jalan utama hendaklah disediakan dengan menggunakan turapan jubin saling kunci dan bukan dari bahan ‘pre-mix’. Bagi industri besar yang mempunyai ramai pekerja, ruang tempat ‘koc’ dan ‘lay by’ perlu disediakan di halaman industri

Sistem Pengangkutan

1-28

Perancangan Tapak / Lain-Lain Keperluan a. Kilang Bertingkat (Flatted Industry) • 1 petak kereta/ 150mp (1614kp) ruang lantai. • Tambahan 10% petak kereta untuk pelawat. • Tambahan 1 petak motosikal/100.0mp (1076kp) ruang lantai. • Tambahan 1 petak lori/929mp (9996kp) jumlah ruang lantai kilang bertingkat. b. Kilang Teres • 1 petak kereta/ 150mp (1614kp) ruang lantai. • Tambahan 1 petak kereta/50.0mp (538kp) ruang pentadbiran. • Tambahan 1 petak motosikal/100.0mp (1076kp) ruang lantai. • Tambahan 1 petak lori/5 unit kilang teres. c. Kilang Sesebuah (plot kurang daripada 0.4 hek (1.0 ekar)/ Kilang Berkembar • 1 petak kereta/ 150 mp (1614kp) ruang lantai. • Tambahan 1 petak kereta/50.0mp (538kp) ruang pentadbiran. • Tambahan 1 petak motosikal/100.0mp (1076kp) ruang lantai. • Tambahan 1 petak lori:55.5mp (597kp) • Semua petak kereta, motosikal dan lori perlu disediakan di dalam lot • Industri (kecuali tempat letak kenderaan berkelompok) d. Kilang Free Standing (saiz plot minimum 0.4 hek/1.0 ekar) • 1 petak kereta/ 150 mp (1614kp) ruang lantai. • Tambahan 1 petak kereta/50.0mp (538kp) ruang pentadbiran. • Tambahan 1 petak motosikal/250mp (2690kp) ruang lantai. • Tambahan 1 petak lori/2000mp (6560kp) ruang lantai • Semua petak kereta, motosikal dan lori perlu disediakan di dalam lot industri. • Hentian sebelah (kelebaran minimum 3.5m (11’) untuk kilang yang mencukupi perlu disediakan) e. Industri Desa Bagi Industri Desa, keperluan TLK adalah 1 petak per 305 mp

1-29

Perancangan Tapak / Lain-Lain Keperluan

Kemudahan Sokongan

• • • • • • • • • •

Penanaman pokok adalah perlu untuk mengawal pencemaran asap,debu, bunyi dan pemandangan yang tidak menarik. Pemilihan pokok yang mempunyai tekstur padat, permukaan daun berair dan membantu menyerap habuk. Memperuntukkan 10% daripada kawasan kilang untuk rekreasi. Elemen Landskap Lembut : Elemen Landskap lembut yang sesuai perlu dipilih bagi mengawal pencemaran udara dan bunyi. Tanaman yang mempunyai jenis, saiz dan rupa bentuk yang pelbagai bagi memaksimumkan hadangan. Tanaman yang sesuai perlulah mempunyai daun yang padat dan lebar serta kadar tumbesaran yang cepat. Tanaman yang menghasilkan akar banir dielakkan ditanam berhampiran dengan bangunan industri, siar kaki dan jalan. Pemilihan tanaman yang dapat memberikan teduhan di kawasan hijau Tanaman yang mempunyai penyelenggaraan yang rendah digalakkan. Pokok renek dan penutup bumi yang mempunyai warna dan tekstur yang menarik juga boleh dipilih supaya dapat menghasilkan ‘sense of place’.

a. Surau • Ruang Lantai : 3.1m x 3.1m (10’x 10’) • Tempat: Berasingan (lelaki & wanita) • Tempat wuduk berasingan :1.2mx0.6m (4’x2.0’) • Arah kiblat :292030’ b. Ruang Kantin Bagi kawasan perindustrian yang terancang, penyediaan pusat perkhidmatan yang menempatkan kemudahan seperti kedai, medan selera dan bank adalah digalakkan dengan peruntukan 1% daripada kawasan keseluruhan kilang. • Bagi kilang sesebuah yang mempunyai bilangan pekerja yang besar, kantin dan asrama pekerja perlu disediakan dengan 2% daripada jumlah keluasan lantai binaan. • Ruang makan diperlukan bagi pekerja 50 orang. • Lain-lain 1% daripada keseluruhan kawasan projek hendaklah diperuntukkan untuk tapak olahan sisa industri. • Kilang yang menjanakan paras hangar Jarak Penanaman Pokok: Bagi kawasan industri jarak penanaman yang sesuai adalah bergantung kepada tujuan penanaman iaitu sebagai penampan, hiasan atau keseimbangan skala • Bagi zon penampan, penanaman pokok secara padat adalah • Perlu bagi memaksimumkan hadangan

1-30

Perancangan Tapak / Lain-Lain Keperluan

Spesies pokok yang dicadangkan bagi kawasan perindustrian adalah seperti berikut:a. Alstonia angustiloba (Pulai) b. Borasus Flabellifer (Tar) c. Cananga odorata (Kenanga Hutan) d. Cocos nucifera (Kelapa) e. Dyera costulata (Jelutung) f. Elaeocarpus lauraceae (Medang) g. Fagraea fragrans (Tembusu) h. Intsia palembanica (Merbau) i. Phyllostachys sulphurea (Buluh Kuning) j. Ravelanaa madagascariensis (Palma Kipas, Traveller’s ) k. Sapotaceae spp (Nyatoh) l. Shorea spp (Meranti) m. Tectona grandis (Jati) n. Acalypha spp. (Akalipha) o. Ardisia solanacea (Mata Itik) p. Baphia nitida (Bafia) q. Cassia spectabilis (Droopy Cassia) r. Ixora javanica (Siantan) • • • • • • • • • Ukuran minima : 9.14m x 7.92m (30’x26’). Luas petak untuk treler ialah 4.26m x 18m (14’x59’) dengan tambahan 18m untuk pengendalian. Luas petak untuk lori kecil ialah 3.04m x 6.10m (10’x20’) dengan tambahan 6.10m (20’) untuk pengendalian. Disediakan untuk penyimpanan bahan mentah dan bahan buangan dengan kapasiti stor dapat menampung keperluan tampungan bagi tempoh dua (2) bulan. Disediakan dalam kawasan tapak tanpa mengganggu laluan kenderaan. Ukuran minima : 9.14m x 7.92m (30’x26’). Luas petak untuk treler ialah 4.26m x 18m (14’x59’) dengan tambahan 18m untuk pengendalian. Luas petak untuk lori kecil ialah 3.04m x 6.10m (10’x20’) dengan tambahan 6.10m (20’) untuk pengendalian Disediakan untuk penyimpanan bahan mentah dan bahan buangan dengan kapasiti stor dapat menampung bagi tempoh dua (2) bulan.

Ruang Pemunggahan Barang

Gudang

1-31

Perancangan Tapak / Lain-Lain Keperluan Pemilihan Tapak • • • • • • • • • • Disediakan dalam kawasan tapak tanpa mengganggu laluan kenderaan. Satu petak kereta bagi setiap 235mp (2,530kp). Satu petak motosikal bagi setiap 93mp (1,000kp). Satu petak lori bagi setiap 470mp (5,059kp). Tambahan 10% dari jumlah keseluruhan petak kereta untuk pelawat. Mengutamakan rekabentuk bangunan bersifat mesra alam yang dapat menjimatkan penggunaan tenaga (‘energy efficiency’). Rekabentuk bangunan yang kemas dan melambangkan ciri-ciri teknologi tinggi. Menggunakan bahan binaan yang berkualiti dan bersesuaian dengan keadaan topografi. Warna bangunan industri digalakkan dari jenis lembut (pastel) cerah dan ceria. Industri perkhidmatan (bengkel) perlu menyediakan kemudahan rawatan minyak dan gris. Menyediakan zon penampan yang mencukupi di antara kawasan institusi dan perumahan dengan kawasan industri seperti di dalam Garis Panduan Peletakan dan Pengezonan Industri yang disediakan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS). iaitu : a. Industri Ringan Jenis A – 30 meter d. Industri Khas – 200 meter b. Industri Ringan Jenis B – 50 meter e. Industri Sederhana – 200 meter c. Industri Berat – 500 meter Antara guna tanah yang boleh dalam zon penampan tersebut ialah seperti tasik, jalan, taman rekreasi, kawasan lapang dan lain-lain kecuali kemudahan masyarakat seperti hospital dan sekolah. Di samping itu, 70% daripada zon penampan perlu dikekalkan dengan kawasan hijau. Menghadkan penghasilan bunyi daripada kawasan industri pada 55 dBA pada waktu siang dan 45 dBA pada waktu malam. Sistem rawatan yang dikemukakan perlu mendapat kelulusan JAS dan mematuhi had pelepasan yang dibenarkan. Pembangunan kawasan perindustrian baru perlu mengambil kira bentuk muka bumi (elakkan kawasan lembah bukit, arah angin dan kesesuaian guna tanah sedia ada dan masa depan) bagi mengurangkan kemungkinan pencemaran udara. Tidak dibenarkan sebarang pembangunan baru atau pembangunan infrastruktur yang berkaitan industri di kawasan selebar 50m, selepas rizab sungai. Mengadakan zon penampan hingar di antara kawasan perumahan dan perindustrian yang mencukupi berasaskan cadangan seperti yang disyorkan dalam Garis Panduan Peletakan dan Pengezonan Industri.

Rekabentuk Bangunan

Kawalan Pencemaran Industri

• • • • •

1-32

1.2.7

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN UMUM PERTANIAN, PERHUTANAN, PENTERNAKAN DAN PERIKANAN

Jadua l .8 : Garis Panduan Pembangunan Umum Pertanian, Perhutanan, Penternakan dan Perikanan
Mukim BP 7, BP 3 Tempat / Kawasan Zon Kawasan Pertanian Mukim Hulu Cheka, Pulau Tawar Pembangunan Kawasan Pertanian Bagi kawasan pertanian, pembangunan kediaman dibenarkan dengan mengikut peruntukan Kanun Tanah Negara 1965, Seksyen 115 (1C) dan (4A): • Kawasan kediaman yang dibina atau berkaitan dengan sebuah bangunan (bila-bila sahaja dibina) digunakan untuk satu maksud atau lebih seperti yang ditetapkan atau disebut dalam Seksyen Kecil (4), atau, • Maksud-maksud sebuah rumah kediaman untuk tuan punya tanah itu atau mana-mana orang lain yang mendudukinya secara sah, atau untuk orang gaji kepada, atau mana-mana orang yang digunatenagakan untuk maksud pertanian oleh tuanpunya atau mana-mana orang yang lain sedemikian, dengan syarat: Penimbusan tanah tidak dibenarkan bagi mengelak daripada sistem saliran sediada tersekat terutama di kawasan tanah rendah. - Mempunyai jalan masuk yang sempurna. BP 7, BP 3, BP 1, BP 2, BP 8, BP 5 Zon Kawasan Pertanian Mukim Hulu Cheka, Pulau Tawar, Hulu Tembeling, Tembeling, Tebing Tinggi, Burau, Teh Pengekalan Kawasan Pertanian Kawasan pertanian sedia ada di kawasan ini perlu dikekalkan. Pembangunan di kawasan ini perlu diminimumkan supaya kawasan ini terpelihara. Garis Panduan

1-33

Mukim BP 9, BP 5

Tempat / Kawasan Zon Kawasan Perhutanan Mukim Kelola, Teh, Burau Pembangunan Kawasan Hutan

Garis Panduan

Sesetengah kawasan hutan adalah dibenarkan untuk dijalankan pembangunan keatasnya. Tetapi hendaklah mendapat kebenaran daripada Pihak PBT yang berkenaan.

BP 7, BP 2, BP 8, BP 3, BP 1, BP 4, BP 6

Hutan Simpan Kekal di Mukim Hulu Tembeling, Tebing Tinggi, Pulau Tawar, Hulu Cheka, Pedah, Kuala Tembeling dan kawasan Taman Negara di Mukim

Pengekalan Kawasan Hutan i. Tiada pembangunan berbentuk fizikal dibenarkan. ii. Aktiviti yang dijalankan perlulah berbentuk pendidikan dan tidak dibenarkan sebarang aktiviti fizikal yang boleh menyebabkan kerosakan dan pencemaran.

Tembeling dan Hulu Tembeling

BP 5, BP 3

FELDA Padang Piol, FELDA Sg. Tekam

Penternakan Ayam, Lembu, Kambing, Kerbau, Bebiri i. Ladang penternakan terletak sekurang-kurangnya 0.5km radius dari kawasan perumahan atau perindustrian serta bebas daripada pencemaran. ii. Ternakan dipelihara didalam kandang. Ruang kandang sekurang-kurangnya 20-25 kaki persegi bagi seekor lembu. Tinggi kandang sekurang-kurangnya 10-15 kaki dari lantai iii. Kandang mempunyai sistem saliran dan perparitan yang berfungsi dengan sempurna iv. Ladang mempunyai bekalan elektrik dan air yang baik dan konsisten bekalannya.

1-34

Mukim BP 5, BP 3, BP 9

Tempat / Kawasan Kawasan FELDA Kota Gelanggi 1, FELDA Kota Gelanggi 2, di Mukim Pulau Tawar, FELDA Padang Piol di Mukim Teh dan FELCRA Durian Hijau di Mukim Burau Perikanan Akuakultur

Garis Panduan

i. Aktiviti akuakultur memerlukan kawasan yang sesuai. Kawasan yang sesuai pada kebiasaannya adalah: Kawasan Hutan Darat (Bekas Padi) ii. Aktiviti akuakultur melibatkan pembinaan kolam ikan, kolam rawatan air kumbahan dan pengepaman air dari punca air. iii. Aktiviti akuakultur perlu kajian EIA jika ianya melebihi 20.25 hektar (50 ekar) iv. Perlu menyediakan kolam rawatan untuk memproses air kumbahan sebelum disalurkan ke sungai atau laut v. Pembangunan kawasan persekitaran perlu dikawal mengikut kesesuaian.

1-35

Jenis Aktiviti Pertanian

Keperluan Perancangan

1.

Tanaman

• Semua aktiviti pengeluaran hasil tanaman mestilah dijalankan secara mampan. • Semua aktiviti tanaman mestilah tidak mencemarkan alam sekitar. • Tanaman yang sedia ada dalam kawasan tadahan air mestilah dijalankan dengan lebih baik supaya tidak mencemarkan alam sekitar dan memberi kesan buruk kepada kawasan tadahan air. • Pembakaran terbuka tidak dibenarkan termasuk semasa tanam semula kelapa sawit dan getah. • Projek bagi pemajuan tanaman industri dan tanaman makanan dibuat secara komersial . • Pemajuan untuk tanaman sayuran dan buah-buahan dibenarkan untuk dijalankan secara komersial. • Galakan untuk menjalankan tanaman-tanaman ini secara meluas dan lebih meluas dengan penglibatan sektor swasta. • Pengedaran buah-buahan untuk penjualan boleh dijalankan secara kerjasama dengan pihak terbabit untuk tarikan pelancongan. • Kawasan tanah pertanian Kelas 2 yang berada di luar kawasan pembangunan mestilah dikekalkan sebagai kawasan pertanian • Kawalan pencemaran bagi kawasan pertanian adalah berkaitan dengan penggunaan racun serangga / perosak, yang mesti mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan Akta Kualiti Alam Sekitar.

1-36

Jenis Aktiviti Pertanian

Keperluan Perancangan

2.

Ternakan Haiwan

Ternakan Lembu • Cadangan pembangunan integrasi lembu pedaging adalah tertumpu di kawasan penanaman kelapa sawit yang terdapat di sekitar kawasan kajian. • Keluasan setiap cadangan kawasan adalah berdasarkan kepada anggaran 2 ekar keluasan ladang untuk setiap ekor lembu. Skala Ternakan = 2 hektar tanah : 1 ekor lembu • Beberapa kemudahan perlulah disediakan oleh pihak pengusaha agar ternakan-ternakan ini tidak mengganggu ataupun menceroboh ke kawasankawasan lain termasuklah dengan menyediakan pagar dan kandang-kandang yang mencukupi. • Aktiviti ternakan haiwan mestilah dijalankan dengan tidak mencemarkan alam sekitar. • Segala jenis ternakan haiwan tidak dibenarkan dalam kawasan tadahan air. • Ternakan haiwan perlu dijalankan secara bersepadu (ternakan dalam kawasan tanaman). Kawasan Penternakan Kediaman
Zon Penampan 3km Jalanraya 20m (66’) Zon Penampan

1-37

Jenis Aktiviti Pertanian

Keperluan Perancangan

• Ternakan haiwan perlu dijalankan secara bersepadu (ternakan dalam kawasan tanaman). • Ternakan lembu secara integrasi dengan ladang kelapa sawit perlu diteruskan untuk mengurangkan guna tanah tambahan. • Penambahan bilangan ternakan perlu ditambah. • Pemagaran kawasan ternakan hendaklah dibuat sebagai langkah keselamatan. • Pengusaha perlu mematuhi segala garis panduan kawalan pencemaran dipatuhi.

Pengurusan Ternakan Ayam Pemilihan lokasi dan struktur reban yang menepati piawai serta pengurusan yang baik adalah penting untuk mencapai produktiviti maksimum dan berterusan di samping memelihara kualiti alam sekitar. Garis panduan ini menggariskan perkara-perkara yang perlu diambilkira dan dipatuhi oleh industri : A. Pemilihan tapak dan pembinaan reban hendaklah mengambil kira : • Ternakan ayam secara komersial hanya dibenarkan tertutup. • • Kawasan hendaklah jauh dari kawasan perbandaran dan perumahan Mempunyai kemudahan perhubungan yang baik dan boleh beroperasi sepanjang masa sekurang-kurangnya 3km • Jauh dari ladang-ladang ternakan lain menggunakan sistem

1-38

Jenis Aktiviti Pertanian

Keperluan Perancangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kawasan datar dengan sistem saliran air yang baik Kawasan yang mempunyai peredaran udara yang baik Bahan yang digunakan hendaklah bermutu, supaya kos penyenggaraan kurang, tahan, mudah dicuci dan tidak menyerap haba. Pokok-pokok dan infrastruktur di sekeliling reban tidak menghalang peredaran udara yang sempurna. Rekabentuk reban hendaklah selesa kepada ayam dengan peredaran udara yang bersih yang sempurna. Rekabentuk reban juga hendaklah dapat membantu meningkatkan kecekapan dan keselesaan bekerja. Pemagaran kawasan ternakan hendaklah dibuat sebagai langkah keselamatan. Pengusaha perlu mematuhi segala garis panduan kawalan pencemaran dipatuhi.

B. Amalan Pertanian Baik 1. Pengurusan dan Penyakit Langkah-langkah kawalan penyakit seperti biosekuriti dan pelalian perlu dilaksanakan kerana penyakit akan mengurangkan produktiviti. Tentukan ternakan diuruskan dengan baik di dalam persekitaran selesa yang menggalakkan tumbesaran dan kesihatan ayam seterusnya menghasilkan produk yang berkualiti pada tahap maksimum. Pencapaian tahap ini memerlukan integrasi dari segi kualiti baka, pengurusan makanan dan air minuman, pengurusan kesihatan dan persekitaran. 2.. Pengurusan Sisa Ladang Sisa ladang ayam hendaklah diurus dengan baik. Sisa ladang termasuklah sampah sarap, sarap lantai, ayam yang mati, tahi ayam dan telur yang pecah. Selain dari menjadi tempat pembiakan lalat serta menyebabkan bau, sisa ini menarik pemangsa datang ke ladang dan membawa bersama penyakit. Sisa yang tidak dilupuskan dengan sistematik dan sempurna akan menyebabkan kacau-ganggu kepada masyarakat persekitaran dan kejadian penyakit kepada ayam yang diternak.

1-39

Jenis Aktiviti Pertanian 1. Amalan Perladangan Secara Mampan

Keperluan Perancangan

Perancangan rapi semasa menubuhkan ladang, kawalan penyakit dan pengurusan harian yang baik membawa kepada beberapa faedah seperti ladang yang produktif dengan kos minimum dan output yang maksimum; persekitaran yang terpelihara dan kualiti hasilan yang tinggi. Kerapian merancang Ini akan menggalakkan industri membangun secara mampan.

4. Penggunaan Teknologi yang Terkini Penggunaan teknologi membantu menjimatkan penggunaan tenaga kerja di sebalik meningkatkan output ladang seperti rekabentuk reban tertutup berserta ventilasi terkawal bertujuan menyediakan persekitaran yang lebih sejuk dan selesa kepada ayam ternakan. Walau pun kos pelaburan adalah lebih tinggi kerana ia menyediakan kemudahan untuk penyejukan reban dan kawalan persekitaran dengan menggunakan tenaga elektrik.

Ruang lantai kurang diperlukan dengan penggunaan reban tertutup. Ini bermakna lebih banyak ayam boleh dipelihara. Selain itu rekabentuk reban tertutup juga membantu di dalam kecekapan pengawalan penyakit terutama penyakit bawaan unggas dan haiwan liar. Antara kaedah penyejukan yang digunakan sekarang adalah seperti 'evaporative cooling system' dan 'tunnel ventilation'. Rekabentuk seperti ini memerlukan kemahiran untuk mengurus dan menyenggaranya. Selain itu penggunaan teknologi

automasi di dalam pemberian makanan dan minuman, buang paruh, memungut, membungkus dan menggredkan telur, pelupusan najis juga boleh digunakan.

1-40

Jenis Aktiviti Pertanian

Keperluan Perancangan

3. Perikanan

Latihan pengurusan dan penggunaan teknologi terkini hendaklah diberikan kepada pengusaha untuk

meningkatkan produktiviti. • Aktiviti perikanan mestilah dijalankan secara mampan dan tidak mencemarkan alam sekitar. • Aktiviti akuakultur dijalankan secara bersepadu (perikanan dalam kawasan tanaman).

4. Perhutanan

• Semua kawasan Hutan Simpan Kekal dikekalkan. • Kawasan berhutan kepunyaan kerajaan perlu digazet sebagai kawasan Hutan Simpan Kekal. • Semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan di kawasan bertindih dengan kawasan perhilitan mestilah di uruskan supaya tidak menjejaskan hidupan liar. • Pembangunan yang dibenarkan hanya yang melibatkan pembangunan hutan seperti hutan lipur, ladang hutan dan hutan pendidikan dan penyelidikan.

Kawasan hutan simpan yang telah dikeluarkan secara dasar atau pembatalan status warta, yang masih mempunyai ciri-ciri semula jadi ekosistem sedia ada tetapi masih belum dibangunkan dan telah lupus kebenaran pembangunan/kebenaran merancang harus di ambil balik dan diwartakan kembali sebagai hutan simpan dibawah Akta Perhutanan Negara.

Kawasan yang telah diterokai secara haram lebih daripada lima (5) tahun sebelum ini yang tidak menimbulkan sebarang konflik guna tanah atau kepentingan Jabatan Perhutanan boleh dipertimbangkan untuk pemutihan melalui Jabatan Perhutanan negeri atau Pejabat Tanah berdasarkan mekanisme sedia ada.

1-41

Jenis Aktiviti Pertanian

Keperluan Perancangan

• Kawasan hutan yang ditebus semula dari guna tanah lain, khususnya hutan bakau pesisir pantai hendaklah diwartakan sebagai Hutan Simpan Kekal dibawah Akta Perhutanan Negara dan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (Tahap 1) Berisiko Bencana dan Menyeluruh Kawasan hutan simpan dan kawasan-kawasan perlindungan lain, seperti Taman Alam Kuala Selangor dan kawasan bakau yang ditebus semula untuk hutan simpan, yang termasuk dalam kawasan cadangan Taman Wilayah Warisan Alam hendaklah dipertimbangkan untuk pewartaan sebagai Taman Negeri di bawah peruntukan Seksyen 10(1)(l) Enakmen (Pemakaian) Akta Perhutanan Negara 1985. • Penerokaan haram hutan simpan dan hutan tanah kerajaan diawasi dengan ketat melalui usaha penguatkuasaan bersepadu pelbagai agensi dan diterajui bersama oleh PBPT dan Jabatan Perhutanan.

Program pendidikan dan kesedaran hutan sebagai warisan semula jadi, khususnya hutan tanah bencah yang daerah Kuala Selangor, perlu dijalankan dengan melibatkan komuniti tempatan dan agensi-agensi pelaksana.

1-42

1.2.8

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN UMUM ALAM SEKITAR DAN PENGURUSAN SUMBER JAYA ASLI

Jadual 1.10
BP BP 4, BP 8

Garis Panduan Pembangunan Umum Alam Sekitar dan Pengurusan Sumber Jaya Asli
Aspek Kawasan Perindustrian a. Zon Penampan Garispanduan Pembangunan • Mengadakan zon penampan hingar di antara kawasan perumahan dan perindustrian yang mencukupi berasaskan cadangan seperti yang disyorkan dalam Garis Panduan Perletakan dan Pengezonan Industri yang disediakan olah Jabatan Alam Sekitar mengikut jenis industri Jenis Industri Ringan (A) Ringan (B) Sederhana Khas Berat • Zon Penampan 30m 50m 200m 200m 500m

70% dari zon penampan merupakan jalur hijau manakala 30% boleh mengambilkira jalanraya, longkang & parit, sungai dan tasik, tempat letak kereta, kawasan lapang, industri perkhidmatan dan tanaman pertanian. Mengadakan penanaman padat dan bukit buatan di zon penampan bagi tujuan penebatan kesan bunyi. Tanaman yang mempunyai tekstur yang padat, rupa bentuk mendatar dan daripada pokok utama kategori sederhana adalah sesuai seperti yang disyorkan dalam Garis Panduan Landskap Negara, 1995. Berdasarkan kepada peruntukan Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974, melalui Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Perindustrian), 1979, semua air sisa kumbahan yang dilepaskan hendaklah memenuhi piawaian A dan sisa buangan ke dalam sungai hendaklah mematuhi Kelas II : Piawaian Sementara Kualiti Air Kebangsaan (Interim National Water Quality Standards for Malaysia) dan Piawaian Sementara Air Laut untuk Malaysia (Marine Quality Standards for Malaysia) bagi air laut. Pembangunan kawasan perindustrian baru perlu mengambil kira bentuk muka bumi (elakkan kawasan lembah bukit, arah angin dan kesesuaian guna tanah sedia ada dan masa depan) bagi mengurangkan kemungkinan pencemaran udara.

b.

Jenis Tanaman

• • •

c.

Perletakan

1-43

BP Keseluruhan BP

Aspek • Lebuhraya, Jalanraya dan Landasan Keretapi - Penanaman landskap sebagai zon penampan • •

Garispanduan Pembangunan Penanaman landskap mengikut Garis Panduan Landskap Negara, 1995 di mana rizab landskap pinggir jalan ditentukan oleh jenis hierarki jalan Spesies tumbuhan yang digalakkan adalah dari jenis yang bertekstur padat dan rupebentuk mendatar yang berupaya menampan dan mengurangkan kesan bunyi bising dan debu/habuk.

Semua sungai di dalam kawasan Rancangan Tempatan terutama Sungai Pahang dan Sungai Tembeling dan cawangancawangannya. Di kawasan yang bersesuaian

• Pembangunan Berhadapan Sungai - Rizab Sungai - Konsep Pembangunan

Perlu mengambil kira keperluan rizab sungai minimum berdasarkan kelebaran laluan air antara tebing sungai seperti yang disyorkan olah Jabatan Pengairan dan Saliran. Kelebaran Laluan Air Antara Tebing Lebih dari 40m Antara 20m dan 40m Antara 10m dan 20m Antara 5m dan 10m Kurang dari 5m Kelebaran Rizab Sungai (Kedua-dua Belah Tebing) 50m 40m 20m 10m 5m

• •

Manakala keperluan rizab sungai di kawasan pembangunan dan perbandaran bergantung kepada keadaan setempat tersebut dan mengikut kehendak reka bentuk sungai dan keluasan minimum 15m perlu disediakan. Keperluan rizab sungai adalah bagi tujuan : - Sebagai ruang untuk kemudahan-kemudahan sungai seperti benteng. - Bertindak sebagai kawasan zon penampan untuk mengawal hakisan. - Untuk membenarkan sedikit hakisan tebing dan perkembangan liku-liku sungai berlaku. - Sebagai laluan masuk dan ruang kerja operasi dan pengurusan sungai. - Sebagai ruang untuk kerja-kerja pengindahan dan rekreasi Zon penampan koridor sungai bertujuan mewujudkan : - Kawasan rekreasi dan taman awam. - Rizab semula jadi - Nurseri landskap bagi koridor hijau. - Pembangunan yang tidak melibatkan pendirian bangunan kekal/tetap. - Pembangunan baru dalam lingkungan 80m dari rizab sungai dan tebing tasik yang berkepadatan rendah.

1-44

BP

Aspek

Garispanduan Pembangunan

Loji Rawatan Kumbahan a. Perletakan

• • •

Loji perlu ditempatkan di kawasan terendah supaya efluen dan kumbahan dapat mengalir secara semulajadi (melalui graviti). Berhampiran dengan kemudahan jalanraya Berjauhan dari kawasan perkuburan, gerai makan/restoran, kemudahan keagamaan dan tempat awam seperti taman permainan kanak-kanak.

b.

Zon Penampan

Berdasarkan kepada peruntukan Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974, melalui Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Efluen Perindustrian), 1979, semua air sisa kumbahan yang dilepaskan hendaklah memenuhi piawaian A dan sisa buangan ke dalam sungai hendaklah mematuhi Kelas II : Piawaian Sementara Kualiti Air Kebangsaan (Interim National Water Quality Standards for Malaysia) dan Piawaian Sementara Air Laut untuk Malaysia (Marine Quality Standards for Malaysia) bagi air laut. Pemilihan tapak adalah bergantung kepada : Tidak mengandungi laluan air dan tidak terdedah kepada banjir. Berdekatan dengan kemudahan jalanraya untuk kemudahan pengangkutan. Berjauhan dengan kawasan perumahan. Mempunyai komponen seperti pondok pengawal, pejabat, tempat timbang dan tempat menyimpan

Di kawasan yang telah dikenalpasti

Tapak Pelupusan Sisa Pepejal atau ‘Transfer Station’ (jika ada)

• -

Kaedah pelupusan sisa pepejal menggunakan sanitary landfill

1-45

1.2.9 Jadual 1.11
BP

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN UMUM PENGANGKUTAN DAN LALULINTAS Garis Panduan Pembangunan Umum Pengangkutan dan Lalulintas
Sistem Jalan (Cul-De-Sac) Laluan Siar Kaki Keratan Rentas

Hierarki Jalan Semua jalan perlu mengikut hirarki yang berikut: a. Jalan utama = 30-40 meter (100-132 kaki) b. Jalan sekunder = 20-30 meter (66-100 kaki) c. Jalan tempatan = 15-20 meter (50-66 kaki) d. Jalan kampong = 9-12 meter (30-40 kaki) Perumahan • Jalan susur selebar 20 meter perlu disediakan bagi setiap pembangunan baru yang menghadap jalan utama selebar 30 meter. • Lebar jalan dihadapan kediaman ialah 15.2 meter kecuali di kawasan perumahan pangsa iaitu 20-24 meter. • Lebar lorong belakang dan lorong sisi adalah 6.09 meter. • Rekabentuk jalan, simpang, papan tanda dan tanda jalan perlu mengikut piawaian JKR. • Maksima panjang culde-sac bagi perumahan adalah tidak melebihi 300 meter (sesebuah/ berkembar) dan 97.5 meter (teres). • Minima saiz adalah 15x15 meter. • Lebar lauan siar kaki adalah 1.2 meter. • Skim perumahan melebihi 5 hektar perlu menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal selebar 2.5 meter. • Melaksanakan ciri-ciri ‘traffic calming’ terhadap jalan.

Jalan 30 Meter (100 Kaki)

Jalan 20 Meter (66 Kaki)

1-46

BP

Sistem Jalan

(Cul-De-Sac)

Laluan Siar Kaki

Keratan Rentas

Perniagaan/Pejabat • Jalan susur selebar 15.2 (50 kaki) meter perlu disediakan sekiranya menghadap jalan utama. • Lorong belakang selebar 9.14 meter (30 kaki) • Lebar jalan di hadapan rumah kedai/pejabat hendaklah: i. ii. iii. 12.12 meter (40 kaki) – tanpa letak kereta 15.24 meter (50 kaki) – dengan tempat letak kereta di sebelah bahu jalan 20 meter (66 kaki) – dengan tempat letak kereta di kedua-dua bahu jalan. Cul-de-sac tidak dibenarkan. Laluan pejalan kaki selebar 3.04 meter (10 kaki). Jejantas perlu disediakan untuk jalan-jalan yang sibuk. Lintasan untuk pejalan kaki hendaklah jelas dilihat.

Stesen Minyak Tidak dibenarkan dibina di jalan yang kurang daripada 15.24 meter (50 kaki). Hendaklah sekurang-kurangnya 60.96 meter (200 kaki) dari persimpangan atau bulatan. Jalan masuk dan keluar ialah 9.1 – 15.24 meter (30 – 50 kaki).

1-47

BP

Sistem Jalan

(Cul-De-Sac)

Laluan Siar Kaki

Keratan Rentas

Industri Lebar jalan hadapan adalah 20.12 meter (66 kaki). Lebar lorong belakang dan lorong tepi adalah 12.19 meter (40 kaki). Langkauan api adalah 12.19 meter (40 kaki). Jarak persimpangan dalam kawasan industri adalah tidak kurang daripada 45.7 meter (150 kaki). Jalan masuk hendaklah disediakan bagi sesebuah kilang. ‘Lay-by’ untuk bas hendaklah disediakan di luar kawasan kilang bagi kilang yang mempunyai kawasan melebihi 4.047 hektar. Cul-de-sac tidak dibenarkan. Laluan pejalan kaki selebar 1.5 meter (5 kaki).

1-48

BP

Jenis Guna Tanah

Tempat Letak Kenderaan

Tempat Letak Lori/Bas

Tempat Letak Motosikal

Tempat Letak Kereta Khas (Oku)

Perumahan i. ii. iii. Rumah sesebuah / Rumah berkembar Rumah teres / Rumah teres kos rendah Apartment kos rendah 2 unit TLK : 1 unit kediaman 1 unit TLK : 1 unit kediaman 1 unit TLK : 1 unit rumah + 10% daripada jumlah TLK pelawat. 1.5 unit TLK : 1 unit rumah + 10% daripada jumlah TLK pelawat. 2 unit TLK : 1 unit rumah + 10% daripada jumlah TLK pelawat. 20% daripada jumlah TLK 10% daripada jumlah TLK. 1 unit TLM / 2 unit kediaman. Tempat letak kereta khas perlu disediakan di semua bangunan awam, perniagaan, kawasan rekreasi, terminal awam dan kediaman bertingkat. Tempat letak kereta khas hendaklah dihubungkan dengan laluan golongan kurang upaya dan disediakan ‘step ramp’ selebar 1.0 meter di mana sesuai. Lokasi tempat letak kereta khas hendaklah disediakan paling hampir dengan laluan dan anjung ke kawasan bangunan.

iv. v.

Apartment kos sederhana Apartment kos mewah / Kondominium

Perdagangan i. ii. Premis perniagaan Premis pejabat 1 unit TLK : setiap 50 meter2 + 10% daripada jumlah TLK. 1 unit TLK : setiap 75 meter2 + 10% daripada jumlah TLK. 30% daripada jumlah TLK Tambahan 1 unit TLM/100m2 ruang lantai

1-49

BP

Jenis Guna Tanah

Tempat Letak Kenderaan

Tempat Letak Lori/Bas

Tempat Letak Motosikal

Tempat Letak Kereta Khas (Oku)

iii.

Kedai pejabat 2-5 tingkat

1 unit TLK : setiap 75 meter2 + 10% daripada jumlah TLK.

iv.

Rumah kedai / Pusat Perkedaian.

1 unit TLK : setiap 100 meter2 + 10% daripada jumlah TLK.

v. vi.

Restoran, gerai makan, kafeteria, bar. Restoran Makanan Segera

1 unit TLK : setiap 25 meter2 + 10% daripada jumlah TLK. 1 unit TLK : setiap 20 meter2 + 10% daripada jumlah TLK. Tambahan ruang beratur untuk 8 buah kereta jika kounter drivein disediakan. 1 unit TLK : setiap 25 meter2 Tambahan ruang minimum 100 meter2 kereta perkhidmatan (service vehicle)

Tambahan 1 unit TLM/100m2 ruang lantai. Tambahan 1 unit TLM/100m2 ruang lantai. Tambahan 1 unit TLM/50m2 ruang lantai. Tambahan 1 unit TLM/50m2 ruang lantai.

vii.

Pasar dan Pasar Mini

Minima 3 petak letak lori

Tambahan 1 unit TLM/100m2 ruang lantai

Tempat letak kereta khas mestilah di permukaan rata dan dan disertakan simbol yang mudah dilihat. Simbol hendaklah disediakan di kawasan letak kereta sama ada di dalam atau di luar bangunan dan mudah dilihat oleh golongan tersebut. Jumlah yang perlu disediakan adalah mengikut nisbah yang telah ditetapkan oleh SIRIM iaitu 1 ruang/100 kenderaan dan minima 2 TLK/kategori bangunan. Tempat letak kereta khas hendaklah disediakan bagi kereta biasa dan van mengikut keluasan yang telah ditetapkan iaitu 3.3 m x 6.6 m panjang.

1-50

BP

Jenis Guna Tanah

Tempat Letak Kenderaan

Tempat Letak Lori/Bas Tambahan ruang berhenti bas dan teksi dalam tapak.

Tempat Letak Motosikal

Tempat Letak Kereta Khas (Oku)

viii.

Hotel (3 bintang dan ke bawah)

ix.

Motel

x.

Stesen minyak / Perkhidmatan

xi. xii.

Pasar malam / minggu Pesta (Fun Fair) / Aktiviti jangka pendek / bermusim

1 unit TLK : 3 bilik tidur Tambahan 75% untuk penggunaan lain yang berkait dengan operasi hotel. 1 unit TLK : 2 bilik tetamu Tambahan 1 unit/30m dewan makan. Minimum 2 TLK bagi keseluruhan stesen Tambahan 1 unit TLK/15m ruang lantai stor kemudahan tambahan ruang beratur untuk 3 kenderaan jika mesin cuci kenderaan automatik disediakan. 30 TLK sementara 60 TLK sementara

1-51

BP

Jenis Guna Tanah

Tempat Letak Kenderaan

Tempat Letak Lori/Bas

Tempat Letak Motosikal

Tempat Letak Kereta Khas (Oku)

Perindustrian i. Kilang bertingkat 1 unit TLK : setiap 150mp ruang lantai 10% untuk pelawat. 1 unit TLK : setiap 139 mp ruang lantai Tambahan 1 petak TLK/50 mp ruang pentadbiran 1 unit TLK : setiap 150 mp ruang lantai Tambahan 1 petak TLK/50 mp ruang lantai Semua petak kereta, motosikal dan lori perlu disediakan di dalam lot industri kecuali lot berkelompok. 1 unit TLK : setiap 250 mp ruang lantai Tambahan 1 petak TLK/50 mp ruang lantai Semua petak kereta, motosikal dan lori perlu disediakan di dalam lot industri. 1 petak lori : 1500mp jumlah ruang lantai kilang bertingkat 1 petak letak lori : 5 unit kilang teres Tambahan 1 petak lori (55.5 mp) 1 unit TLM : 100mp

ii.

Kilang teres

1 unit TLM : 100mp ruang lantai 1 unit TLM : 100 mp ruang lantai

iii.

Kilang sesebuah / berkembar

iv.

Kilang free-standing

1 petak lori : 2000 mp ruang lantai Hentian sebelah untuk bas kilang perlu disediakan

1 unit TLM : 250 mp ruang lantai

1-52

BP

Jenis Guna Tanah

Tempat Letak Kenderaan

Tempat Letak Lori/Bas

Tempat Letak Motosikal

Tempat Letak Kereta Khas (Oku)

Pendidikan i. Taska, tadika 1 unit TLK : setiap 2 kakitangan pengajar/ pentadbir Tambahan 20% petak kereta pelawat Tambahan minimum 5 TLK untuk mengambil dan menurun penumpang. 1 unit TLK : setiap 2 kakitangan pengajar/ pentadbir Tambahan 10% petak kereta pelawat 1.5 unit TLK : setiap 2 kakitangan pengajar/ pentadbir Tambahan 20% petak kereta pelawat 1 unit TLK : setiap 1 kakitangan akedamik / pentadbiran Tambahan 1 petak / 3 kakitangan lain Tambahan 1 petak/ 40 pelajar berdaftar Tambahan 10% kereta pelawat

ii.

Sekolah rendah

iii.

Sekolah menengah

Hentian sebelah (min. 3.5 m) untuk bas sekolah yang mencukupi perlu disediakan.

Tambahan 20% petak motosikal

1 unit TLM : setiap 30 pelajar

1 unit TLM : setiap 5 pelajar

iv.

Institusi pengajian tinggi

1-53

BP

Jenis Guna Tanah

Tempat Letak Kenderaan

Tempat Letak Lori/Bas

Tempat Letak Motosikal

Tempat Letak Kereta Khas (Oku)

Keagamaan i. Masjid 1 unit TLK : 15m2 ruang sembahyang 1 unit TLK : 25m2 ruang sembahyang 1 unit TLK : 10 tempat duduk 10 unit TLK : 1 bilik pengkebumian / bakar mayat 1 petak lori keranda : 1 bilik pengkebumian 1 unit TLM : 15m2 ruang sembahyang Tambahan 30% TLM Tambahan 20% TLM 5 petak TLM : 1 bilik pengkebumian

ii.

Tokong

iii. iv.

Gereja Rumah Pengkebumian / Bakar mayat

Institusi i. Hospital kerajaan / swasta 1 unit TLK : setiap 4 katil + 1 unit TLK : setiap kakitangan pentadbiran + 1 unit TLK : setiap kakitangan profesional 5 ruang lay-by untuk teksi menunggu 1 unit TLK : 25m2 ruang lantai Tambahan 20% TLM

ii.

Klinik

Tambahan 20% TLM

1-54

BP

Jenis Guna Tanah

Tempat Letak Kenderaan

Tempat Letak Lori/Bas

Tempat Letak Motosikal

Tempat Letak Kereta Khas (Oku)

iii.

Perpustakaan

1 unit TLK : 3 kakitangan pentadbiran Tambahan 1 unit TLK : 200m ruang lantai Tambahan ruang minimum 50m untuk kereta perpustakaan bergerak (jika ada).

Tambahan TLM

30%

Rekreasi Taman awam, taman permainan

Luas tapak kurang daripada 0.4 hektar 1 TLK : 400m luas tapak Luas tapak 0.4-2.0 hektar 1 TLK : 0.4 hektar pertama Tambahan 1 TLK / 450m luas tapak selebihnya Luas tapak melebihi 2.0 hektar 45 TLK : 2.0 hektar pertama Tambahan 1 TLK / 1000m luas selebihnya. Luas tapak melebihi 2.0 hektar Tambahan petak bas mengikut jenis aktiviti dan keperluan.

Luas tapak kurang daripada 0.4 hektar Tambahan 30% TLM Luas tapak 0.4-2.0 hektar Tambahan 30% TLM Luas tapak melebihi 2.0 hektar Tambahan 30% TLM

1-55

BP

Jenis Guna Tanah Stadium terbuka /tertutup

Tempat Letak Kenderaan 1 unit TLK : setiap 8 unit tempat duduk + 1 unit TLK : setiap 25m restoran, bar, kelab 2 unit TLK : setiap gelanggang

Tempat Letak Lori/Bas Tambahan 50% TLM

Tempat Letak Motosikal

Tempat Letak Kereta Khas (Oku)

2 unit TLM : setiap gelanggang

Gelangg ang sukan

1-56

1.2.10 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN UMUM INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jadual 1.12 Garis Panduan Pembangunan Umum Infrastruktur dan Utiliti
Garis Panduan Pembangunan

Kemudahan Infrastruktur & Utiliti Bekalan Air • Loji air hendaklah disambungkan dengan paip retikulasi saiz minimum 150mm garis pusat. Sistem pembetungan tidak dibenarkan dibina bersebelahan loji air bagi mengelakkan Pencemaran air mentah. Tapak loji air perlulah diletakkan berdekatan dengan punca air seperti sungai dan lokasi yang sesuai berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Rekabentuk dan saiz loji perlu mengambilkira tahap keupayaan menampung air dalam sehari

Jenis Paip & Penggunaan Di dalam kompaun kolam air Kawasan struktur penahan air Lintasan di bawah jalan Lintasan di atas jalan, jambatan dan paip pembentungan Rezab talian elektrik Retikulasi bekalan air Paip pengagihan Kawasan pantai Pengagihan sempadan

C.I ** ** ** * * * * * *

D.I ** ** ** * * * * * *

STEEL ** X ** ** ** * * X *

HDPE * X * X * ** ** ** **

UPVC X X X X X ** * * X

GRP X X X X X X X * X

A.C X X X X X * * X X

• •

Jenis paip: C.I - Cast Iron D.I - Ductile Iron HDPE - High Density Polyethylene UPVC - Unplasticised Polyvinyl Chloride GRP - Glassfibre Reimforce Plastics A.C - Asbestos Cement

Petunjuk: ** - Terbaik * - Baik X - Tidak digalakkan

1-57

Kemudahan Infrastruktur & Utiliti Sistem Telekomunikasi • Pemasangan kabel telefon hendaklah mematuhi Akta dan kaedah pihak Telekom Malaysia Berhad. Lokasi pengagih talian fiber (FDH) perlu diletakkan sekurangkurangnya 20 kaki dari bahu jalan untuk mengelakkan bahaya kemalangan.

Garis Panduan Pembangunan Piawaan bagi Pembinaan dan Jarak Minimum Bagi Setiap Pembinaan Menara Telekomunikasi adalah seperti jadual di bawah: Jenis Bangunan Jarak Minimum menara dari bangunan terdekat (meter) ‘Nearest existing building’ Ketinggian Menara bawah daripada 45 meter Kediaman • Lokasi telefon awam perlu mengambil kira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di tengah laluan orang ramai. Reka bentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. Komersil Industri 20 meter 10 meter 5 meter Ketinggian Menara 45 meter dan lebih 30 meter 15 meter 10 meter

• •

1-58

Kemudahan Infrastruktur & Utiliti Sistem Pelupusan Sisa Pepejal Dan Toksid Jauh dari kawasan berkepadatan tinggi. Jarak masa dari sumber buangan utama hendaklah tidak melebihi setengah hari. Kawasan bertanah pamah. Tidak termasuk kawasan banjir. Kawasan yang bebas dari runtuhan dan hakisan.

Garis Panduan Pembangunan

Garis Panduan Perancangan Tapak Incinerator Skil Kecil • Lokasi kawasan bertanah pamah dalam pusat bandar atau kawasan perumahan, jarak yang sesuai dari jalan utama. Saiz tapak keluasan minimum ialah 0.4-2 hektar (1-5 ekar). Kapasiti muatan 15-200 tan sehari untuk 1 unit incinerator. Bahan pembakaran hanya sisa domestik seperti sampah-sarap, sisa makanan,'garden waste' , sisa buangan binatang dan pertanian seperti sekam padi dan sebagainya. Reka bentuk bangunan loji bangunan jenis tertutup dan mempunyai serombong bagi kawalan pencemaran mengikut ketinggian yang dibenarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Loji berskala kecil dan berbentuk seperti bangunan pejabat. Landskap dan alam sekitar zon penampan minima ialah 10 meter, boleh digunakan sebagai tempat letak kenderaan dan kawasan lapang awam serta rekreasi. Menyediakan minimum 2.12.7 meter sepanjang kiri dan kanan jalan masuk ke tapak bangunan dengan tanaman pokok yang sesuai. Tempat letak kenderaan 1 TLK : 100 mp ruang lantai. Laluan masuk (accessibility) laluan masuk di antara 12 - 15 meter.

• • •

• • •

Contoh Incinerator

1-59

Kemudahan Infrastruktur & Utiliti Bekalan Elektrik Kaedah Penghantaran Elektrik • Penggunaan bekalan elektrik juga perlulah tertakluk kepada tahap beban maksima elektrik yang digunakan dan kaedah penghantaran bekalan elektrik ke sesuatu kawasan. Bagi permintaan beban maksima dari 5 MVA ke 10 MVA, bekalan elektrik akan dibekalkan melalui dua kaedah iaitu 11kV atau 33 kV yang bergantung kepada jumlah permintaan bekalan elektrik yang akan digunakan. Jadual di sebelah menunjukkan kaedah penghantaran bekalan elektrik bagi setiap tahap beban maksima (MD) yang berbeza yang digunapakai di seluruh Malaysia.

Garis Panduan Pembangunan

Beban Maksima (MD) bagi Penggunaan Individu 12 kVA ke bawah

Bekalan Elektrik (Voltan) 240 V

Kaedah Penghantaran Elektrik Perkhidmatan talian atas (Overhead Line) daripada Voltan Rendah (LV). Bekalan 3 Fasa talian atas atau talian bawah tanah daripada bekalan Voltan Rendah Utama yang sedia ada. Disambung terus dari Sistem Voltan Rendah daripada Pencawang elektrik. Disambung terus melalui 6.6 kV Stesen Suis TNB. Disambung terus melalui 11 kV Stesen Suis TNB. Disambung terus melalui 22 kV Stesen Suis TNB. Disambung terus melalui 33 kV Stesen Suis TNB. Disambung terus melalui 132 kV dan 275 kV Stesen Suis TNB masing-masing.

12 kVA – 100 kVA

415 V

100 kVA – 1,000 kVA

415 V

1,000 kVA – 3,000 kVA 1,000 kVA – 5,000 kVA 1,000 kVA – 10,000 kVA 5,000 kVA – 25,000 kVA 25,000 kVA ke atas

6.6 kV 11 kV 22 kV 33 kV 132 kV 275 kV

1-60

Kemudahan Infrastruktur & Utiliti Pengiraan Keperluan Bekalan Elektrik Bekalan Elektrik Sektor Perumahan: Banglo (1-2 tingkat) Banglo berkembar (1-2 tingkat) Teres kos rendah (1-2 tingkat) Apartment/flat Kondominium Homestead Perdagangan: Rumah Kedai (1- tingkat): Kawasan kepadatan rendah Kawasan kepadatan sederhana Kawasan kepadatan tinggi Gerai Stesen Minyak Kompleks membeli belah Kediaman Blok Pejabat Hotel (kW/bilik) Infrastruktur: Tangki/pam air Loji rawatan kumbahan Lampu jalan Tangki sedut Telekom

Garis Panduan Pembangunan

Keperluan Bekalan Elektrik (kW/unit) 12.0-15.0 8.0-10.0 3.0-5.0 2.5-4.0 5.0 20.0

Peletakan Pencawang Elektrik

10.0-30.0 15.0-45.0 20.0-60.0 10.0 80.0 kW/m2 0.09 0.04 0.09 10.0 50.0 50.0-180.0 0.15 30.0 100.0

1-61

Kemudahan Infrastruktur & Utiliti Bekalan Elektrik Pengiraan Keperluan Bekalan Elektrik Sosial Dan Kemasyarakatan: Surau Masjid Balairaya/dewan Sekolah harian –setiap pelajar Terminal pengangkutan Klinik/hospital Balai bomba/polis Industri: Teres (1-2 tingkat) Teres kos rendah Industri ringan Lot berkembar Lot sesebuah (1 ekar ke bawah) Lot sesebuah (1-3 ekar) Lot sesebuah (3 ekar ke atas) 30.0 20.0 50.0 80.0 100.0 200.0 300.0 30.0 100.0 50.0 50.0 200.0 50.0 100.0

Garis Panduan Pembangunan Saiz bekalan (load) adalah mengikut keperluan domestik, perdagangan dan industri (tertakluk kepada keperluan daripada pihak Tenaga Nasional Berhad).

1-62

Kemudahan Infrastruktur & Utiliti Sistem Pengairan dan Saliran Reka bentuk sistem saliran hendaklah mematuhi garis panduan berikut: i. Urban Storwater Management Manual for Malaysia (Manual Saliran Mesra) oleh JPS ii. Garis panduan mengawal hakisan tanah dan pemendapan, Jabatan Alam Sekitar,1996 iii. Garis panduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, (4/97) iv. ‘Guidelines For Installing A Rain Water Collection And Utilization System’ (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) v. Garis panduan Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai oleh JPS

Garis Panduan Pembangunan

Piawaian Untuk Saliran Tertutup • • • • Rizab Lined/R.C Drains Lebar Permukaan(t) < 2m 2m-3m > 3m Lebar Rizab (m) T + 1.0 T + 2.0 T + 4.0 Longkang tanah/ laluan semulajadi Lebar Permukaan(t) 3m-6m 6m-10m < 10m Lebar Rizab (m) T + 4.0 T + 6.0 T + 12.0 Dibina di bawah jalan atau rizab jalan bagi kawasan berkepadatan tinggi. Sesuai di kawasan yang terletak lebih tinggi dari kawasan sekitarnya. Laluan masuk dari saluran terbuka perlu dilengkapi dengan perangkap sampah Mesti direkabentuk agar mempunyai tahap kecerunan yang dapat “self cleaning”

1-63

Kemudahan Infrastruktur & Utiliti Sistem Pembentungan Semua pembangunan baru, rekabentuk sistem pembetungan hendaklah berdasarkan kepada garis panduan dan piawaian yang dinyatakan dalam: i. Garis panduan pembetungan (SIRIM - MS1228) serta “Design Guideline for Developer on Sewage System Volume 1-5” yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di bawah KPKT, Jabatan Alam Sekitar dan jabatan-jabatan teknikal berkaitan. ii. ‘Guidelines for Developer on the Design and Installation of Sewerage Systems’

Garis Panduan Pembangunan

Penggunaan lurang jenis konkrit bagi setiap pembangunan baru. Paip-paip pembetungan yang digunakan hendaklah jenis yang sesuai seperti:i. ‘Vitrified Clayware’ ii. ‘High-Density Poly Ethylene (HDPE)’ iii.‘Sulphate Resistance Reinforced Concrete’ Paip jenis VCP untuk garis pusat kurang 450mm. Dan paip konkrit bagi garis pusat minima 450mm. Sebarang pembinaan loji rawatan pembetungan, perlu menyediakan zon pemisah. Keperluan zon pemisah adalah seperti berikut:i. 30m minima keliling bagi sistem loji terbuka. ii. 20m minima keliling bagi sistem loji terbuka bersebelahan dengan kawasan perindustrian. iii. 10m minima bagi sistem tertutup (ditimbus bawah tanah). Diantara sistem rawatan yang sesuai digunakan dan berkeupayaan menghasilkan kumbahan bertaraf Standard A adalah:i. ‘Extended Aeration’ ii. ‘Activated Sludge Extended Aeration’ iii.‘Rotating Biological Contractor’ iv.‘Trickling Filter’ v. ‘Biofilter’

1-64

2.1

Pengenalan

2.2

Cadangan Projek Pembangunan

Program pelaksanaan ini menentukan peranan setiap badan pengurusan dan agensi yang terlibat di dalam melaksanakan pembangunan yang telah dirancang di dalam Rancangan Tempatan Jerantut. Di dalam menyediakan Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Jerantut ini pihak pengurusan dan pelaksanaan projek adalah merupakan salah satu pihak yang penting bagi memastikan RTD ini berjaya dilaksanakan. Selain daripada itu juga bahagian ini juga bertujuan bagi memberikan cadangan secara berkesan dan cekap dalam melaksanakan RTD Jerantut 2008-2020. Majlis Daerah Jerantut (MDJ) mempunyai organisasi pentadbiran dan fungsi yang luas sebagai pihak berkuasa tempatan selaras dengan keperluan undang-undang di dalam menjamin keutuhan pembangunan bandar dan kesejahteraan hidup penduduk. Di samping itu juga selain daripada pihak MDJ terdapat juga peranan agensi lain iaitu seperti agensi jabatan kerajaan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan secara keseluruhan daerah.

Projek-projek utama yang telah dikenal pasti di bawah pelbagai kajian sektoral untuk kawasan terdiri daripada pusat bandar dan perniagaan; rekabentuk bandar dan lanskap; perumahan; kemudahan masyarakat; industri; pelancongan dan rekreasi; pertanian, penternakan, perhutanan dan perikanan; alam sekitar dan pengurusan sumber jaya asli; pengangkutan dan lalu lintas; dan infrastruktur dan utiliti. Untuk tujuan pelaksanaan, tempoh pelaksanaan projek dibahagikan kepada jangkamasa pendek iaitu 2008 hingga 2010, jangkamasa sederhana iaitu 2011 hingga 2015 dan jangkamasa panjang iaitu 2016 hingga 2020. Cadangan projek pembangunan melibatkan cadangan pembangunan MDJ dan cadangan sektoral RTD Jerantut. Projek pembangunan RTD Jerantut merupakan projek pembangunan cadangan bagi RTD Jerantut yang terbahagi kepada beberapa sektor. Rujuk jadual 2.1 menunjukkan senarai bilangan cadangan projek pembanguan mengikut sektor; jadual 2.2 menunjukkan ringkasan projek mengikut blok perancangan bagi setiap sektor; dan jadual 2.3 jadual ringkasan cadangan projek pembangunan RTD Jerantut 2008-2020 mengikut blok perancangan.

2-1

Jadual 2.1
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sektor

: Senarai Bilangan Cadangan Projek Pembanguan Mengikut Sektor
Bil. Projek 4 8 4 8 3 5 11 2 7 11 Jumlah 63

Pusat Bandar dan Perniagaan Rekabentuk Bandar dan Landskap Perumahan Kemudahan Masyarakat Industri Pelancongan dan Rekreasi Pertanian, Penternakan, Perhutanan dan Perikanan Alam Sekitar dan Pengurusan Sumber Jaya Asli Pengangkutan dan Lalu Lintas Infrastruktur dan Utiliti

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

Jadual 2.2
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sektor

: Ringkasan Projek Mengikut Blok Perancangan Bagi Setiap Sektor
BP 1 1 5 1 2 1 1 2 2 2 4 Jumlah 21 BP 2 1 0 2 0 1 4 2 2 2 3 17 BP 3 2 0 2 2 1 1 4 2 1 4 19 BP 4 3 8 3 4 1 3 1 2 4 5 34 BP 5 1 0 2 0 1 0 1 2 1 2 10 BP 6 1 7 4 1 1 0 1 2 1 3 21 BP 7 1 5 3 0 2 1 4 2 1 4 23 BP 8 1 0 2 0 2 0 3 2 1 2 13 BP 9 1 0 2 1 1 1 2 2 2 3 15

Pusat Bandar dan Perniagaan Rekabentuk Bandar dan Landskap Perumahan Kemudahan Masyarakat Industri Pelancongan dan Rekreasi Pertanian, Penternakan, Perhutanan dan Perikanan Alam Sekitar dan Pengurusan Sumber Jaya Asli Pengangkutan dan Lalu Lintas Infrastruktur dan Utiliti

2-2

Jadual 2.3
Bil.

: Jadual Ringkasan Cadangan Projek Pembangunan RTD Jerantut 2008-2020 Mengikut Blok Perancangan.
Cadangan Pembangunan Blok Perancangan Terlibat BP Mukim Pulau Tawar Keseluruhan BP BP Mukim Pedah (Bandar Inderapura) BP Mukim Pedah (Taman Wawasan) BP Mukim Hulu Tembeling, Pedah, Kuala Tembeling dan Hulu Cheka BP Mukim Pedah, Kuala Tembeling dan Hulu Cheka BP Mukim Hulu Tembeling, Pedah, Kuala Tembeling dan Hulu Cheka BP Mukim Pedah dan Kuala Tembeling BP Mukim Pedah BP Mukim Hulu Tembeling, Pedah, Kuala Tembeling dan Hulu Cheka BP Mukim Hulu Tembeling, Pedah, Kuala Tembeling dan Hulu Cheka BP Mukim Hulu Tembeling, Pedah dan Kuala Tembeling Keseluruhan BP BP Mukim Pedah dan Hulu Cheka BP Mukim Pulau Tawar, Tebing Tinggi, Burau/Kelola, Tembeling, Kuala Tembeling dan Teh BP Mukim Kuala Tembeling, Hulu Cheka dan Pedah BP Mukim Pedah

SEKTOR PUSAT BANDAR DAN PERNIAGAAN 1 Cadangan pembangunan Pulau Tawar sebagai Pusat Pertumbuhan Utama Baru. 2 3 Meningkatkan penglibatan kaum bumiputera di dalam bidang perniagaan Cadangan mempromosikan lot-lot bangunan berniagaan yang kosong/tidak didiami.

4 Membangunkan kawasan hutan di dalam bandar Jerantut sebagai kawasan rekreasi aktif. SEKTOR REKABENTUK BANDAR DAN LANSKAP 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Peningkatan imej bandar Zon pemuliharaan kawasan perniagaan Peningkatan imej kawasan perniagaan Menaiktaraf perhentian bas dan teksi bandar Jerantut Kawalan pembangunan fizikal bandar Jerantut Penyediaan elemen perabot jalan Peningkatan elemen lanskap bandar Pintu gerbang Strategi penswastaan sektor pembinaan Cadangan pembangunan perumahan komited dan masa depan Cadangan zon perumahan bersempadan Cadangan menaiktaraf kemudahan awam di taman perumahan

SEKTOR PERUMAHAN

SEKTOR KEMUDAHAN MASYARAKAT 1 Penyediaan sebuah sekolah rendah

2-3

Bil. 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan sebuah sekolah menengah Penyediaan sebuah klinik kesihatan

Cadangan Pembangunan

Blok Perancangan Terlibat BP Mukim Pedah BP Mukim Pedah dan Pulau Tawar BP Mukim Pedah BP Mukim Pulau Tawar BP Mukim Kuala Tembeling dan Hulu Tembeling BP Mukim Burau BP Mukim Hulu Tembeling BP Mukim Tebing Tinggi Keseluruhan BP BP Mukim Hulu Cheka BP Mukim Pedah BP Mukim Tembeling BP Mukim Tembeling dan Pedah BP Mukim Hulu Tembeling, Hulu Cheka, Pulau Tawar, Tembeling dan Pedah. BP Mukim Burau dan Tembeling BP Mukim Teh dan Pulau Tawar BP Mukim Pulau Tawar dan Burau BP Mukim Pulau Tawar BP Mukim Burau BP Mukim Hulu Cheka BP Mukim Tebing Tinggi BP Mukim Hulu Tembeling dan Tembeling

Penyediaan tiga buah dewan orang ramai Menaik taraf sebagai sebuah balai polis Penyediaan sebuah pos mini Penyediaan sebuah surau Penyediaan sebuah balai raya

SEKTOR INDUSTRI 1 Penambahan kursus di Pusat Giat Mara 2 3 Promosi produk IKS Pembinaan Taman IKS

SEKTOR PUSAT PELANCONGAN DAN REKREASI 1 Cadangan mewujudkan komponen pelancongan di kawasan Pusat Bandar Jerantut. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 Cadangan membangunkan persekitaran Sungai Tembeling dan Sungai Pahang. Cadangan memajukan perkhidmatan sokongan. Cadangan membangunkan kemudakan rekreasi di tempat-tempat pelancongan. Cadangan ‘Homestay’. Cadangan pertanian bersepadu Cadangan perikanan berkelompok Cadangan Ladang Lembu Cadangan pertanian berkelompok Cadangan taman buah-buahan Cadangan memperluas dan meningkatkan produktiviti ternakan Kambing Boer Cadangan pengekalan kawasan Hutan Simpan Kekal, Taman Negara dan penguatkuasaan Akta Perhutanan Negara

SEKTOR PERTANIAN, PERHUTANAN, PERIKANAN DAN PENTERNAKAN

2-4

Bil. 8 9 10 11 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cadangan Pembangunan Cadangan pengekalan kawasan Hutan Simpan Kekal dan penguatkuasaan Akta Perhutanan Negara Cadangan pengekalan kawasan padi dengan sistem pengairan Cadangan penternakan berintegrasi Cadangan Pusat Penyelidikan Bioteknologi Herba dan Hutan Cadangan pemantauan dan pemuliharaan alam sekitar Pemeliharaan dan pengurusan kawasan sensitif alam sekitar Cadangan Pembinaan Jalan Baru Kuala Tahan – Mak Daling – Pasir Raja Pembinaan jambatan baru Pembangunan semula terminal bas dan teksi bandar jerantut Pembinaan laluan pejalan kaki Penyediaan kemudahan orang kurang upaya Penyediaan kemudahan TLK Penaiktarafan jalan kampung dan tempatan Memperbaiki kualiti paip untuk mengurangkan kadar kehilangan air Penggunaan teknologi baru seperti GIS dalam memantau penggunaan air Peningkatan dan penyelenggaraan sistem telekomunikasi Kaedah pembakaran terkawal untuk tapak pelupusan sampah Mewujudkan tapak baru pelupusan sisa pepejal Memperbesarkan tapak pelupusan sampah sediada Pengagihan bekalan elektrik ke perkampungan orang asli Program tebatan banjir Menaik taraf sistem perparitan bagi mengelakkan banjir kilat

Blok Perancangan Terlibat BP Mukim Pulau Tawar, Pedah, Kuala Tembeling, Hulu Cheka dan Tebing Tinggi BP Mukim Hulu Tembeling, Hulu Cheka dan Tebing Tinggi BP Mukim Hulu Cheka BP Tembeling Keseluruhan BP Keseluruhan BP BP Mukim Hulu Tembeling BP Mukim Burau/Kelola BP Mukim Pedah BP Mukim Pedah BP Mukim Pedah BP Mukim Tembeling Keseluruhan BP Keseluruhan BP Keseluruhan BP BP Mukim Pulau Tawar, Tembeling, Hulu Tembeling, Kuala Tembeling dan Hulu Cheka BP Mukim Hulu Tembeling BP Mukim Pulau Tawar BP Mukim Hulu Cheka BP Mukim Tembeling BP Mukim Tembeling dan Burau/Kelola BP Mukim Pedah

SEKTOR ALAM SEKITAR DAN PENGURUSAN SUMBERJAYA ASLI

SEKTOR PENGANGKUTAN DAN LALULINTAS

SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

2-5

Bil. 10 11 Menaik taraf paip pembentungan Loji rawatan kumbahan

Cadangan Pembangunan

Blok Perancangan Terlibat BP Mukim Pedah BP Mukim Pedah

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2.2.1

Anggaran Kos Perlaksanaan Cadangan Projek-projek Pembangunan Daerah Jerantut

Jadual 2.4 adalah menunjukkan ringkasan anggaran projek-projek pembangunan yang dicadangkan berdasarkan kajian sektor. Anggaran kos projek yang dinyatakan dalam laporan ini adalah sebanyak RM409,550,000.00. Kos pembangunan yang tertinggi bagi cadangan projek kawasan RTD ialah projek pengangkutan dan lalu lintas sebanyak RM152,300,000.00 serta infrastruktur dan utiliti iaitu sebanyak RM72,750,000.00.

Jadual 2.4
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sektor

: Anggaran Kos Perlaksanaan Projek
Anggaran Kos Projek (RM) 17,000,000.00 13,300,000.00 14,000,000.00 38,300,000.00 51,500,000.00 20,000,000.00 29,000,000.00 1,400,000.00 152,300,000.00 72,750,000.00 409,550,000.00

Pusat Bandar dan Perniagaan Rekabentuk Bandar dan Landskap Perumahan Kemudahan Masyarakat Industri Pelancongan dan Rekreasi Pertanian, Penternakan, Perhutanan dan Perikanan Alam Sekitar dan Pengurusan Sumber Jaya Asli Pengangkutan dan Lalu Lintas Infrastruktur dan Utiliti Jumlah

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2-6

2.2.2

Senarai Projek Pembangunan yang dicadangkan dalam RTD Jerantut

Dalam penyediaan Rancangan Tempatan Daerah ini telah dikenalpasti terdapat beberapa cadangan projek pembangunan yang bakal dilaksanakan. Projek pembangunan ini dicadangkan berdasarkan melalui unjuran dan analisis yang telah dibuat oleh setiap sektor. Ini dapat dijelaskan lagi berdasarkan jadual 2.5, jadual 2.6, jadual 2.7, jadual 2.8, jadual 2.9, jadual 2.10, jadual 22.11, jadual 2.12, jadual 2.13 dan jadual 2.14. Jadual 2.5
Bil.

: Cadangan Projek Sektor Pusat Bandar dan Perniagaan
Projek/Program Pembangunan Lokasi Anggaran Kos Projek (RM) 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Agensi Pelaksana Swasta MDJ MARA MARA MDJ KOPERASI MARA MDJ KOPERASI KOPERASI MDJ MDJ MDJ Fasa Pelaksanaan 20082010 20112015 20162020

1 2 3

Program Vendor Program Pembangunan Produk Pembangunan Pengurusan Pemasaran

Keseluruhan BP Keseluruhan BP Keseluruhan BP

4

Program Keusahawanan Luar Bandar.

Keseluruhan BP

1,000,000.00

5 6 7 8

Program Francais Promosi Lot-lot bangunan kosong/tidak didiami Membangunkan Kawasan Hutan di Taman Wawasan sebagai kawasan rekreasi aktif. Pembangunan Pulau Tawar sebagai Pusat Pertumbuhan Baru.

Keseluruhan BP BP 4 BP 4 BP 3 Jumlah

1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 10,000,000.00 17,000,000.00

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2-7

Jadual 2.6
Bil.

: Cadangan Projek Sektor Rekabentuk Bandar dan Lanskap
Projek/Program Pembangunan Lokasi Anggaran Kos Projek (RM) 4,000,000.00 Agensi Pelaksana MDJ Fasa Pelaksanaan 20082010 20112015 20162020

1

Peningkatan imej bandar

BP 1 BP 4 BP 6 BP 7 BP 4 BP 6 BP 7 BP 1 BP 4 BP 6 BP 7 BP 4 BP 6 BP 4 BP 1 BP 4 BP 6 BP 7 BP 1 BP 4 BP 6 BP 7 BP 1 BP 4 BP 6 Jumlah

2

Zon pemuliharaan kawasan perniagaan

1,500,000.00

MDJ

3

Peningkatan imej kawasan perniagaan

2,000,000.00

MDJ

4 5 6

Menaiktaraf perhentian bas dan teksi bandar Jerantut Kawalan pembangunan fizikal bandar Jerantut Penyediaan elemen perabot jalan

2,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00

MDJ MDJ MDJ

7

Peningkatan elemen lanskap bandar

2,000,000.00

MDJ

8

Pintu gerbang

300,000.00

MDJ

13,300,000.00

2-8

Jadual 2.7 Bil.

: Cadangan Projek Sektor Perumahan Projek/Program Pembangunan Lokasi Anggaran Kos Projek (RM) 2,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00 Swasta MDJ JPBD Agensi Pelaksana Fasa Pelaksanaan 20082010 20112015 20162020

1 2 3 4

Penswastaan sektor pembinaan Cadangan pembangunan perumahan komited dan masa depan Cadangan zon perumahan Cadangan menaiktaraf kemudahan awam di taman perumahan

Keseluruhan BP

BP 4 BP 7 BP 6 BP 4 BP 6 BP 7 Jumlah

14,000,000.00

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2-9

Jadual 2.8
Bil.

: Cadangan Projek Sektor Kemudahan Masyarakat
Projek/Program Pembangunan Lokasi Anggaran Kos Projek (RM) 15,000,000.00 20,000,000.00 1,500,000.00 Agensi Pelaksana Kementerian Pendidikan Kementerian Kesihatan MDJ Fasa Pelaksanaan 20082010 20112015 20162020

1 2 3

Pembinaan pusat pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah. Pembinaan kemudahan kesihatan yang terdiri dari klinik kesihatan Pembinaan kemudahan dewan orang ramai dan balai raya kepada penduduk di daerah Jerantut Pembinaan pusat perkhidmatan pos mini Menaik taraf pusat keselamatan sebagai sebuah balai polis Pembinaan pusat ibadat yang terdiri daripada kemudahan surau

BP 4 BP 3 BP 4 BP 1 BP 3 BP 4 BP 1 BP 6 BP 3 BP 9 Jumlah

4 5 6

1,000,000.00 500,000.00 300,000.00 38,300,000.00

Pejabat Pos Negeri Ibu Pejabat Polis Daerah Jabatan Agama Islam Pahang

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2-10

Jadual 2.9
Bil.

: Cadangan Projek Sektor Industri
Projek/Program Pembangunan Lokasi Anggaran Kos Projek (RM) 500,000.00 Agensi Pelaksana MDJ, Kementerian Pendidikan, MARA MDJ, SMIDEC, MATRADE MDJ Fasa Pelaksanaan 20082010 20112015 20162020

1

Penambahan kursus di Pusat Giat Mara

BP 8

2 3

Promosi produk IKS Pembinaan Taman IKS

Keseluruhan BP BP 7 Jumlah

1,000,000.00 50,000,000.00 51,500,000.00

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2-11

Jadual 2.10
Bil.

: Cadangan Projek Sektor Pelancongan dan Rekreasi
Projek/Program Pembangunan Lokasi Anggaran Kos Projek (RM juta) 3,000,000.00 1,500,000.00 10,000,000.00 Agensi Pelaksana MDJ, Institusi Awam MDJ, Institusi Awam MDJ, Institusi Awam, Institusi Swasta MDJ Fasa Pelaksanaan 20082010 20112015 20162020

1 2 3

Cadangan mewujudkan komponen pelancongan di kawasan Pusat Bandar Jerantut. Cadangan membangunkan persekitaran Sungai Tembeling dan Sungai Pahang. Cadangan memajukan perkhidmatan sokongan.

BP 4 BP 2 BP 2 BP 4 BP 1 BP 2 BP 3 BP 4 BP 7 BP 2 BP 3 Jumlah

4

Cadangan membangunkan kemudakan rekreasi di tempattempat pelancongan.

2,500,000.00

5

Cadangan Homestay.

3,000,000.00 20,000,000.00

MDJ, Institusi Swasta

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2-12

Jadual 2.11
Bil.

: Cadangan Projek Sektor Pertanian, Penternakan, Perhutanan dan Perikanan
Projek/Program Pembangunan Lokasi Anggaran Kos Projek (RM) 4,000,000.00 Agensi Pelaksana FELDA, Jab. Perkhidmatan Haiwan, MDJ FELCRA, Jab. Perkhidmatan Haiwan, MDJ Jab. Perikanan, MDJ, FELDA Jab. Perkhidmatan Haiwan, FAMA Jab. Pertanian, MDJ, FAMA Jab. Pertanian, FAMA Jab. Perkhidmatan Haiwan MDJ, Jab. Perhutanan, PERHILITAN Jab. Pertanian, MDJ, JPS Jab. Perhutanan Fasa Pelaksanaan 20082010 20112015 20162020

1

Projek penternakan lembu di atas tanah rancangan FELDA Projek penternakan lembu di atas tanah rancangan FELCRA Pengelompokan aktiviti perikanan sangkar dan kolam Projek penternakan lembu daging dan tenusu

BP 3 BP 5 BP 7

2

2,000,000.00

3 4

BP 3 BP 9 BP 3

2,000,000.00 3,000,000.00

5 6 7

Pengelompokan tanaman jenis sayuran, kontan dan buahbuahan Mempelbagaikan jenis tanaman buah-buahan Program penternakan kambing dengan penyerapan penggunaan R&D Pengekalan Kawasan Hutan Simpan Kekal dan Taman Negara Sistem Pengairan ke Kawasan Tanaman Padi Program Penyelidikan Tanaman Herba dan Tanaman Hutan

BP 9 BP 7 BP 8

5,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00

8

BP 1 BP 2 BP 1 BP 7, BP 8 BP 2 Jumlah

5,000,000.00

10 11

4,500,000.00 1,000,000.00 29,000,000.00

2-13

Jadual 2.12
Bil.

: Cadangan Projek Sektor Alam Sekitar dan Pengurusan Sumber Jaya Asli
Projek/Program Pembangunan Lokasi Anggaran Kos Projek (RM) 800,000.00 Agensi Pelaksana Fasa Pelaksanaan 20082010 20112015 20162020

1

Pemantauan dan pemuliharaan alam sekitar

2

Pemeliharaan dan pengurusan kawasan sensitif alam sekitar

BP 1 BP 2 BP 3 BP 4 BP 5 BP 6 BP 7 BP 9 BP 1 BP 2 BP 5 BP 7 BP 8 BP 9 Jumlah

600,000.00

Jabatan Alam Sekitar

1,400,000.00

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2-14

Jadual 2.13
Bil.

: Cadangan Projek Sektor Pengangkutan dan Lalu Lintas
Projek/Program Pembangunan Lokasi Anggaran Kos Projek (RM) 1,000,000.00 500,000.00 200,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 100,000.00 500,000.00 152,300,000.00 Agensi Pelaksana MDJ MDJ MDJ MDJ, JKR JKR JKR MDJ Fasa Pelaksanaan 20082010 20112015 20162020

1 2 3 4 5 6 7

Pembangunan semula terminal bas dan teksi Pembinaan laluan pejalan kaki Penyediaan kemudahan orang kurang upaya Penaiktarafan jalan kampung dan tempatan Pembinaan Jalan Baru Kuala Tahan-Mak Daling-Pasir Raja Pembinaan jambatan baru Penyediaan kemudahan TLK

BP 4 BP 4 BP 4 Keseluruhan BP BP 1 BP 9 BP 2 Jumlah

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2-15

Jadual 2.14
Bil.

: Cadangan Projek Sektor Infrastruktur dan Utiliti
Projek/Program Pembangunan Lokasi Anggaran Kos Projek (RM) 10,000,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 Agensi Pelaksana JBA JBA TM Fasa Pelaksanaan 20082010 20112015 20162020

1 2 3

Memperbaiki kualiti paip Penggunaan teknologi baru seperti GIS dalam memantau penggunaan air Penggunaan sistem telekomunikasi tanpa kabel

Keseluruhan BP Keseluruhan BP BP 1 BP 2 BP 3 BP 6 BP 7 BP 1 BP 3 BP 7 BP 2 BP 2 BP 9 BP 4 BP 4 BP 4 Jumlah

4 5 6 7 8 9 10 11

Kaedah pembakaran terkawal “incenerator” untuk tapak pelupusan sampah Mewujudkan tapak baru pelupusan sisa pepejal Memperbesarkan tapak pelupusan sampah sediada Pengagihan bekalan elektrik ke perkampungan orang asli Program tebatan banjir Menaik taraf sistem perparitan Menaik taraf paip pembentungan Loji rawatan kumbahan

2,000,000.00 1,500,000.00 250,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 2,500,000.00 8,000,000.00 20,000,000.00 72,750,000.00

MDJ MDJ MDJ TNB JPS JPS IWK IWK

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2-16

2.2.3

Agensi-agensi yang Terlibat di dalam Pembangunan RTD Jerantut

perkhidmatan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Bagi projekprojek yang memerlukan perbelanjaan yang tinggi akan dilaksanakan oleh swasta. Bagi tujuan pemantauan, PBT disarankan menjalankan kajian menyeluruh terhadap sistem pengurusan maklumat serta mengadakan sistem maklumat yang menyeluruh bagi membolehkan PBT berfungsi dengan berkesan bagi memastikan projek yang dirangka akan dilaksanakan dalam tempoh yang telah dikenal pasti. Pejabat Tanah dan Daerah pula perlu menyimpan maklumat tanah berkomputer bagi memudahkan urusan pentadbiran. Sekitar, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Bekalan Air, Telekom Malysia, Tenaga Nasional Berhad dan Indah Water Konsultan. Majlis Daerah Jerantut memainkan peranan terbesar dalam pelaksanaan projek pembangunan bagi kawasan kajian selain Jabatan Kerja Raya. Peranan sektor swasta di dalam pelaksanaan Rancangan Tempatan terutamanya di dalam sektor perumahan, perdagangan dan perindustrian. Jadual 2.15 menunjukkan penglibatan agensi-agensi berkaitan dengan projek-projek yang dicadangkan.

Pelaksanaan projek-projek yang dicadangkan melibatkan pelbagai agensi kerajaan iaitu pihak MDJ dan syarikat swasta. Penglibatan MDJ sebagai agensi pelaksana sebahagian projek-projek adalah bertujuan untuk meningkatkan perkhidmatan perbandaran, kemudahan lalu lintas, pengindahan bandar, kemudahan rekreasi dan perkhidmatan bukan komersil. Projek infrastruktur adalah merupakan projek utama bagi memudahkan kemudahsampaian Antara agensi-agensi yang telah dikenalpasti terlibat dalam rancangan pembangunan RTD Jerantut 2008-2020 adalah seperti Majlis Daerah Jerantut, MARA, Koperasi, JPBD, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Pejabat Pos Negeri, Ibu Pejabat Polis Daerah, Jabatan Agama Islam Pahang, Jabatan Pertanian, SMIDEC, MATRADE, FELDA, FELCRA, FAMA, Jabatan Perkhidmatan Haiwan, Jabatan Perikanan, Jabatan Perhutanan, Jabatan Perhilitian, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Alam

2-17

Jadual 2.15
Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

: Agensi Pelaksana Rancangan Tempatan Jerantut
Bil. Projek 41 3 7 4 3 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 4 1 2 1 3 2 3 2 Anggaran Kos Projek (RM) 130,950,000.00 3,500,000.00 11,500,000.00 1,500,000.00 2,300,000.00 2,000,000.00 15,200,000.00 20,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 300,000.00 400,000.00 400,000.00 1,500,000.00 500,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00 6,500,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 26,000,000.00 1,400,000.00 125,100,000.00 11,000,000.00

Agensi Pelaksana Majlis Daerah Jerantut Institusi Awam Institusi Swasta Majlis Amanah Rakyat (MARA) Koperasi JPBD Kementerian Pendidikan Kementerian Kesihatan Pejabat Pos Negeri Ibu Pejabat Polis Daerah Jabatan Agama Islam Pahang SMIDEC MATRADE FELDA FELCRA FAMA Jabatan Pertanian Jabatan Perkhidmataan Haiwan Jabatan Perikanan Jabatan Perhutanan Jabatan Perhilitan Jabatan Pengairan dan Saliran Jabatan Alam Sekitar Jabatan Kerja Raya Jabatan Bekalan Air

2-18

Bil. 26 27 28

Agensi Pelaksana Telekom Malaysia Tenaga Nasional Berhad Indah Water Konsulten (IWK) Jumlah

Bil. Projek 1 1 2 101

Anggaran Kos Projek (RM) 2,500,000.00 5,000,000.00 28,000,000.00 409,550,000.00

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2.2.4

Projek-projek yang akan dilaksanakan oleh MDJ

Jumlah projek yang dilaksanakan MDJ ialah 41 projek cadangan dan jumlah kos projek RM130,950,000.00. Jadual 2.16 menunjukkan cadangan projekprojek yang akan dilaksanakan oleh MDJ secara terperinci.

Jadual 2.16
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

: Cadangan projek yang akan dilaksanakan oleh MDJ
Projek-projek MDJ Lokasi Projek Keseluruhan BP Keseluruhan BP Keseluruhan BP BP 4 BP 4 BP 3 BP 1, BP 4, BP 6, BP 7 BP 4, BP 6, BP 7 BP 1, BP 4, BP 6, BP 7 BP 4, BP 6 BP 4 BP 1, BP 4, BP 6, BP 7 Anggaran Kos Projek (RM) 500,000.00 200,000.00 200,000.00 1,000,000.00 500,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00

Program Pembangunan Produk Pembangunan Pengurusan Pemasaran Program Keusahawanan Luar Bandar. Promosi Lot-lot bangunan kosong/tidak didiami Membangunkan Kawasan Hutan di Taman Wawasan sebagai kawasan rekreasi aktif. Pembangunan Pulau Tawar sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Peningkatan imej bandar Zon pemuliharaan kawasan perniagaan Peningkatan imej kawasan perniagaan Menaiktaraf perhentian bas dan teksi bandar Jerantut Kawalan pembangunan fizikal bandar Jerantut Penyediaan elemen perabot jalan

2-19

Bil 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Peningkatan elemen lanskap bandar Pintu gerbang Penswastaan sektor pembinaan

Projek-projek MDJ

Lokasi Projek BP 1, BP 4, BP 6, BP 7 BP 1, BP 4, BP 6 Keseluruhan BP BP 4, BP 7 BP 6 BP 4, BP 6, BP 7 BP 1, BP 3, BP 4 BP 8 Keseluruhan BP BP 7 BP 4 BP 2 BP 2, BP 4 BP 1, BP 2, BP 3, BP 4, BP 7 BP 3 BP 3, BP 5 BP 7 BP 3, BP 9 BP 9 BP 1, BP 2 BP 1, BP 7, BP 8 BP 4 BP 4 BP 4 Keseluruhan BP

Anggaran Kos Projek (RM) 2,000,000.00 300,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 100,000.00 200,000.00 50,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 200,000.00 25,000,000.00

Cadangan pembangunan perumahan komited dan masa depan Cadangan zon perumahan Cadangan menaiktaraf kemudahan awam di taman perumahan Pembinaan kemudahan dewan orang ramai dan balai raya kepada penduduk di daerah Jerantut Penambahan kursus di Pusat Giat Mara Promosi produk IKS Pembinaan Taman IKS Cadangan mewujudkan komponen pelancongan di kawasan Pusat Bandar Jerantut. Cadangan membangunkan Sungai Tembeling dan Sungai Pahang. Cadangan memajukan perkhidmatan sokongan. Cadangan membangunkan kemudakan rekreasi di tempat-tempat pelancongan. Cadangan ‘Homestay’. Projek penternakan lembu di atas tanah rancangan FELDA Projek penternakan lembu di atas tanah rancangan FELCRA Pengelompokan aktiviti perikanan sangkar dan kolam Pengelompokan tanaman jenis sayuran, kontan dan buah-buahan Pengekalan Kawasan Hutan Simpan Kekal dan Taman Negara Sistem Pengairan ke Kawasan Tanaman Padi Pembangunan semula terminal bas dan teksi Pembinaan laluan pejalan kaki Penyediaan kemudahan orang kurang upaya Penaiktarafan jalan kampung dan tempatan

2-20

Bil 38 39 40 41

Projek-projek MDJ Penyediaan kemudahan TLK Kaedah pembakaran terkawal ‘incenerator’ untuk tapak pelupusan sampah Mewujudkan tapak baru pelupusan sisa pepejal Memperbesarkan tapak pelupusan sampah sediada

Lokasi Projek BP 2 BP 1 BP 3 BP 7 Jumlah

Anggaran Kos Projek (RM) 500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 250,000.00 130,950,000.00

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2.2.5

Projek Pembangunan MDJ di Bawah Rancangan Malaysia Ke-10

Jumlah projek ialah 28 projek MDJ di bawah RMK-10 dan jumlah kos projek RM 64,500,000.00. Jadual 2.17 menunjukkan cadangan projek-projek yang akan dilaksanakan oleh MDJ serta kerjasama pihak swasta secara terperinci. Jadual 2.17
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Program Pembangunan Produk Pembangunan Pengurusan Pemasaran Program Keusahawanan Luar Bandar. Membangunkan Kawasan Hutan di Taman Wawasan sebagai kawasan rekreasi aktif. Peningkatan imej bandar Zon pemuliharaan kawasan perniagaan Peningkatan imej kawasan perniagaan Menaiktaraf perhentian bas dan teksi bandar Jerantut Kawalan pembangunan fizikal bandar Jerantut Penyediaan elemen perabot jalan Peningkatan elemen lanskap bandar

: Cadangan Projek Pembangunan MDJ di bawah Rancangan Malaysia ke-10
Projek-projek MDJ Lokasi Projek Keseluruhan BP Keseluruhan BP Keseluruhan BP BP 4 BP 1, BP 4, BP 6, BP 7 BP 4, BP 6, BP 7 BP 1, BP 4, BP 6, BP 7 BP 4, BP 6 BP 4 BP 1, BP 4, BP 6, BP 7 BP 1, BP 4, BP 6, BP 7 Anggaran Kos Projek (RM) 500,000.00 200,000.00 200,000.00 500,000.00 2,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 250,000.00 500,000.00 1,000,000.00

2-21

Bil 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Projek-projek MDJ Cadangan pembangunan perumahan komited dan masa depan Pembinaan kemudahan dewan orang ramai dan balai raya kepada penduduk di daerah Jerantut Penambahan kursus di Pusat Giat Mara Promosi produk IKS Pembinaan Taman IKS Cadangan mewujudkan komponen pelancongan di kawasan Pusat Bandar Jerantut. Cadangan membangunkan Sungai Tembeling dan Sungai Pahang. Cadangan memajukan perkhidmatan sokongan. Projek penternakan lembu di atas tanah rancangan FELCRA Pengelompokan aktiviti perikanan sangkar dan kolam Pengelompokan tanaman jenis sayuran, kontan dan buah-buahan Pengekalan Kawasan Hutan Simpan Kekal dan Taman Negara Sistem Pengairan ke Kawasan Tanaman Padi Pembangunan semula terminal bas dan teksi Penaiktarafan jalan kampung dan tempatan Kaedah pembakaran terkawal “incenerator” untuk tapak pelupusan sampah

Lokasi Projek BP 4, BP 7 BP 1, BP 3, BP 4 BP 8 Keseluruhan BP BP 7 BP 4 BP 2 BP 2, BP 4 BP 7 BP 3, BP 9 BP 9 BP 1, BP 2 BP 1, BP 7, BP 8 BP 4 Keseluruhan BP BP 1 Jumlah

Anggaran Kos Projek (RM) 1,500,000.00 1,000,000.00 100,000.00 100,000.00 30,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 2,000,000.00 500,000.00 200,000.00 1,000,000.00 500,000.00 200,000.00 1,000,000.00 15,000,000.00 2,000,000.00 64,500,000.00

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2-22

2.3

Implikasi Kewangan

2.3.1

Implikasi

Pelaksanaan

Projek

kepada

Struktur

Bagi projek-projek RT yang akan dilaksanakan oleh MDJ, sumber utama pembiayaan projek adalah dari sumber kewangan Majlis sendiri. Untuk itu, Majlis perlu membuat peruntukan bagi projek-projek yang dicadangkan dan membuat penjadualan pelaksanaan projek dengan teliti. Kerajaan Negeri dan Persekutuan juga menyediakan kemudahan pinjaman (jangka panjang dan tidak bercagar) kepada Pihak Berkuasa Tempatan bagi melaksanakan projekprojek pembangunan. Bagaimanapun, sebahagian besar perbelanjaan pembangunan projek dijangka dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri atau Persekutuan melalui agensi masing-masing. Sebahagian besar projek pembangunan yang dicadangkan adalah projek yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta. Dengan itu, pembiayaan projek-projek berkenaan akan ditanggung oleh kewangan swasta, syarikat atau orang persendirian. Projekprojek utama yang dibiayai oleh pihak swasta melibatkan pembangunan perumahan dan pusat-pusat perdagangan. Selain itu, pihak Majlis juga perlu memperluaskan dan memperkukuhkan kempen publisiti yang lebih baik dan efektif mengenai kutipan cukai taksiran, sumber lain-lain pendapatan (tempat letak kereta, bayaran pelesenan, bayaran iklan dan lain-lain), penyewaan kenderaan dan alatan untuk majlis. Dengan ini, jumlah hasil dari projek pembangunan baru dijangka dapat meningkatkan hasil MDJ pada akhir tempoh kajian.

Kewangan Majlis Sehingga akhir tempoh perancangan, dianggarkan sebanyak RM126,500,000.00 diperlukan untuk membiayai kos projek pembangunan yang telah dicadangkan. Manakala bagi kos projek pembangunan MDJ di bawah Rancangan Malaysia ke-10 pula dianggarkan sebanyak RM 79,700,000.00 diperlukan. Secara keseluruhannya, kos pembangunan yang diperlukan dalam melaksanakan kesemua projek pembangunan yang dicadangkan sepanjang tempoh perancangan iaitu 2008-2020 RTD Jerantut dianggarkan sebanyak RM 422,550,000.00. Anggaran kos pembangunan yang tersebut adalah mengambil kira semua projek pembangunan iaitu yang dilaksanakan secara usahasama, penswastaan dan dilaksanakan di bawah MDJ.

2-23

2.3.2

Anggaran Tambahan Hasil MDJ dengan Terlaksananya Projek-projek Rancangan Tempatan

semakin meningkat jumlah kutipannya disebabkan pertambahan dan pembangunan di kawasan daerah Jerantut. Manakala peningkatan perbelanjaan Majlis Daerah Jerantut di sebabkan peningkatan jumlah perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan untuk menampung kos-kos selenggaraan serta pembaikan yang dijalankan oleh Pihak Majlis. Jadual 2.19 menunjukkan anggaran pendapatan tahunan Majlis Daerah Jerantut dari pelaksanaan projek kawasan RT dari tahun 2005 hingga 2020.

Perbandingan anggaran pendapatan dan perbelanjaan Majlis Daerah Jerantut dari tahun 2005 hingga 2020 dan bagi melihat jumlah pendapatan dan perbelanjaan Majlis Daerah Jerantut dengan merujuk Jadual 2.18. Kadar peratus pertumbuhan tahunan bagi setiap 5 tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2020 iaitu 6.19 peratus bagi pendapatan dan 8.31 peratus bagi perbelanjaan. Pertambahan pendapatan Majlis Daerah Jerantut adalah daripada cukai taksiran

Jadual 2.18
Pendapatan Perbelanjaan

: Anggaran pendapatan dan perbelanjaan MDJ dari tahun 2005 hingga 2020.
Tahun 2005 4,128,961.63 3,287,341.35 841,620.28 2008 5,115,409.10 4,082,846.74 1,032,562.36 2010 5,626,950.01 4,981,073.02 645,876.99 2015 5,975,258.22 5,395,000.19 580,258.03 2020 6,345,126.70 5,843,324.71 501,801.99

Lebih / (Kurang)

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2-24

Jadual 2.19
SUMBER HASIL Cukai Taksiran

: Anggaran pendapatan tahunan MDJ dari tahun 2005 hingga 2020.
2005 1,772,576.22 254,618.20 1,309,500.63 452,709.03 3,789,404.08 2010 2,529,615.23 536,079.08 1,694,408.71 692,644.82 5,452,747.84 2015 2,709,217.91 615,954.86 1,781,670.76 751,519.63 5,858,363.16 2020 2,901,572.38 707,732.13 1,873,426.80 815,398.80 6,298,130.11

Caruman Bantu Kadar Hasil Bukan Cukai Terimaan Bukan Hasil Jumlah

Sumber : Kajian Lapangan RTD Jerantut, 2008

2.4

Cadangan Mempertingkatkan Pengurusan dan Perlaksanaan MDJ

2.4.1

Cadangan Pengurusan Pentadbiran

Pengurusan pentadbiran merupakan struktur organisasi majlis di dalam memastikan pentadbiran dan penyelaras pembangunan yang cekap di kawasan pentadbirannya. Bahagian pentadbiran melaksanakan peningkatan fungsi dan peranan majlis daerah yang bertindak sebagai jentera perlaksana selaras dengan perancangan pembangunan kawasan pentadbirannya. Antara cadangan-cadangan dalam pengurusan pentadbiran yang telah dikenalpasti bagi melaksanakan pengurusan pentadbiran majlis dengan lebih terperinci adalah seperti berikut:-

Majlis Daerah Jerantut memainkan peranan utama dalam perancangan dan pembangunan di kawasan pentadbirannya yang akan membangun hasil dari perancangan dan pembangunan projek-projek termasuk yang dirancangkan oleh Rancangan Tempatan Daerah ini. Untuk menjayakan pelaksanaan Rancangan Tempatan Daerah Jerantut ini, beberapa perkara perlu dijadikan tanggungjawab Majlis dengan membentuk polisi tindakan RT seperti cadangan-cadangan berikut:

2-25

i.

Pengukuhan jentera pentadbiran dengan kakitangan yang berkelayakkan didalam organisasi MDJ MDJ mempunyai masalah iaitu tidak berupaya melaksanakan fungsi sebagai sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang berkesan kerana kekurangan kakitangan yang berkelayakkan terutamanya dalam setiap unit perlaksanaan. Setiap unit pelaksanaan dalam struktur organisasi tidak terdapat jawatan pegawai yang terdiri daripada kumpulan Pengurusan dan Profesional. Penambahan kakitangan pengurusan dan profesional adalah diperlukan dibeberapa bahagian. Ini adalah penting dalam membantu melancarkan kerja-kerja pelaksanaan pentadbirannya. Keupayaan MDJ untuk menjadi sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang berkesan adalah perlu dibahagian organisasi dengan memberi kakitangan tambahan di peringkat kumpulan Pengurusan dan Profesional. Dengan jentera pentadbiran yang kemas dan cekap, ia dapat mempertingkatkan mutu pentadbiran dan pengurusan. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, didapati MDJ mempunyai struktur organisasi yang seimbang dan mempunyai hierarki penjawatan yang jelas. Tetapi, penyusunan semula struktur organisasi adalah diperlukan bagi meningkatkan dan memperkukuhkan lagi fungsi dan peranan sediada setiap bahagian di dalam MDJ.

2-26

Rajah 2.1 : Cadangan Penyusunan Semula Struktur Organisasi MDJ

Yang DiPertua Ahli Majlis Setiausaha

Bahagian Khidmat Pengurusan

Bahagian Pembangunan

Bahagian Perundangan

Unit Audit Dalam

Unit Pentadbiran

Unit Pusat Setempat (OSC)

Unit Perancangan Bandar dan Desa

Unit Undang-Undang

Unit Penguatkuasaan

Unit Perbendaharaan

Unit Pengurusan Sumber

Unit Khidmat Masyarakat dan Perbandaran

Unit Kawalan Perancangan

Unit Perlesenan

Unit Kesihatan dan Kebersihan Bandar

Unit Penilaian

Unit Perhubungan Awam

Unit Pengindahan Bandar dan Landskap

Unit Kejuruteraan

Cadangan Pembahagian Organisasi Cadangan Unit Baru 2-27

Unit Teknologi Maklumat

Unit Pelancongan

ii.

Meningkatkan penguatkuasaan Sejajar dengan aktiviti pembangunan yang dirancang untuk kawasan pentadbiran Majlis, aktiviti penguatkuasaan perlu dijalankan dengan lebih kerap. Penguatkuasaan dan pemakaian akta dan undang-undang kecil perlu dilaksanakan dengan lebih berkesan. Penguatkuasaan dapat memberi kesan terhadap pelaksanaan dasar Majlis dan membantu menguruskan bawah bidang masalah tunggakan atau mengenakan dengan itu, kompaun atau denda untuk kesalahan-kesalahan kecil di kuasanya. Sehubungan kecil perlu penggunaan undang-undang diselaraskan

Daerah dan projek pembangunan di dalam kawasan pentadbiran Majlis. Antara cadangan-cadangan yang telah dikenalpasti bagi meningkatkan sumber kewangan MDJ ini adalah seperti berikut:i. Pengukuhan kedudukan kewangan Mengenalpasti kawasan-kawasan yang berpotensi dalam Rancangan Struktur Negeri untuk dimajukan bagi mengalakkan pembangunan di kawasan tersebut. Hal ini adalah untuk mengurangkan kos projek-projek yang kurang penting bagi mengelakkan pembaziran perbelanjaan Majlis Daerah Jerantut. Selain itu, memperkukuhkan dan meningkatkan kedudukan kewangan MDJ melalui pungutan cukai taksiran yang tertunggak bagi mempertingkatkan lagi pendapatan MDJ. Pihak Majlis perlu mengenakan tindakan yang lebih tegas kepada pemilik-pemilik yang berkaitan dengan cukai harta agar masalah untuk mengemaskini maklumat serta cukai tertunggak dapat diatasi.

terutamanya dalam mengambil tindakan penguatkuasaan dan perlu menyedarkan orang ramai supaya mematuhi peraturanperaturan dan undang-undang kecil yang digunapakai oleh Majlis. 2.4.2 Cadangan Pengurusan Kewangan

Asas dan sumber kewangan yang kukuh dan mencukupi adalah penting untuk membolehkan Majlis Daerah Jerantut melaksanakan pelbagai projek dan program pembangunan di dalam kawasan Majlis Daerah. Kecekapan sesebuah Majlis untuk menjana pendapatannya sendiri adalah amat penting bagi membiayai perbelanjaan Majlis

2-28

Hasil yang diperolehi daripada Kerajaan Negeri yang berada di dalam kawasan Majlis Daerah seperti cukai tanah dan cukai hiburan manakala Kerajaan Pusat seperti cukai jalan dan cukai kemajuan harta tanah, sebahagian daripadanya hendaklah diperuntukan kepada Pihak Berkuasa Tempatan. Hal ini adalah salah satu kaedah mempertingkatkan lagi sumber pendapatan Majlis Daerah untuk mendapatkan lebihan kewangan bagi memudahkan pelaksanaan pentadbirannya. ii. Keperluan untuk memiliki aset tetap MDJ perlu memiliki aset tetap seperti tanah yang boleh dibangunkan agar sebarang cadangan pembangunan yang melibatkan projek MDJ dapat dilaksanakan dengan berkesan dan memberi pulangan kepada MDJ. Ia akan menambahkan lagi hasil kepada Majlis dalam bentuk cukai taksiran, kutipan lesen, bayaran letak kereta serta caj-caj perkhidmatan lain. Bagi kawasan komersil, pungutan caj tempat letak kereta perlu dijalankan sepenuhnya. projek pembangunan di kawasan

iii.

Meningkatkan perkhidmatan perbandaran Di antara aspek yang perlu untuk mengukuhkan kewangan Majlis Daerah bagi memberi perkhidmatan yang berkesan kepada penduduknya adalah dengan mengenalpasti projekprojek yang boleh dilaksanakan secara penswastaan untuk meringankan beban kewangan Majlis Daerah. Pihak swasta digalakkan menjalankan usahasama dengan MDJ di dalam membangunkan tanah milik kerajaan. Dengan perancangan yang baik, penswastaan dapat memberikan sumbangan positif dalam memastikan penyediaan perkhidmatan yang lebih efisyen.

2-29

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful