You are on page 1of 5

FOKUS

En rad inhemska och utländska aktörer – inklusive Volvo och Saab – planerar enorma investeringar i Kinas bilindustri. Men guldåldern kan redan vara förbi.
Text: Jojje Olsson

KINAS BILMARKN
30
10 APRIL 2013 NUMMER 15 AFFÄRSVÄRLDEN

TAFV-130410-A-030-A.indd 30

2013-04-05 10.34

FOKUS

KNAD TVÄRNITAR
AFFÄRSVÄRLDEN NUMMER 15 10 APRIL 2013

JOJJE OL SSON

31

TAFV-130410-A-030-A.indd 31

2013-04-05 10.34

FOKUS

P

ek ngs luft är som bäst v d något helt nytt, då ärre än 20 m l oner k negryn ngen. Redan på morgo- ser alls ägde en b l v d seklets bör an. I ol nen bör ar sedan b lköerna växte örsäl n ngen på andrahandsmarknata form, och snart är stadens den fortare än ör nya b lar ör andra året fem r ngvägar överfulla. Såväl rad. En ärsk undersökn ng från Ch na Car Porsche som småb l kryper T mes v sar att en tred edel av de k neser h älplöst fram tra ken, och avgaserna gör som planerar b lköp kan tänka s g köpa beatt det ofta går att st rra rakt n den blod- gagnat. Utländska t llverkare möter också allt tufröda solen. I den nya Volvo-fabr ken Chengdu bör ar fare konkurrens från nhemska märken. Geprodukt onen t ll v ntern och den ska då ha ely ökade ol örsäl n ngen av b lar under en kapac tet på 120 000 b lar om året. Totalt eget varumärke med 15 procent t ll 486 000 tre k nes ska Volvo-fabr ker planeras och b lar och passerade då fakt skt dotterbolaget totala nvester ngar på 70 m l arder kronor Volvo även globalt. Chang’an Automob le, som ol g ck med motsvarande 10 m l arK na åren 2011–2015. Det har s na skäl. Under det senaste de- der kronor v nst, har som målsättn ng att cenn et har antalet sålda b lar K na ökat bl r ”världens bästa b lt llverkare”. Företaget t llverkar dag sex m l omed över 25 procent årl gen, ner b lar, varav fyra m l oner och under 2013 kommer över TILLVÄXTEN SAKTAR IN under eget varumärke. 20 m l oner b lar säl as. SeFörsäljning i Kina, bilar och dan fem år är K na världens lätta kommersiella fordon. största b lmarknad. AmeDet största långsiktiga hoAntal, Tillväxt fr År miljoner föreg år, % r kanska General Motors tet ör b lens t llväxt K na är 2000 2,14 3,4 säl er er b lar ättelandet nfrastruktur och m l ö. Även 2001 2,37 10,5 än USA, och ol blev K na om antalet b lar ökat fort, har 2002 3,24 37,0 största marknad även ör tysvägnätet storstäderna bara 2003 4,51 39,0 ka Volkswagen. expanderat en bråkdel så 2004 5,20 15,2 Plågade t llverkare ser fort. Tra kstockn ngar ska2005 5,87 12,8 K na som en marknad värd par stort m ssnö e och hälso2006 7,21 22,9 ny nvester ngar, samt d gt farl ga öroren ngar, särsk lt 2007 8,79 21,8 som produkt onen väst städerna. Hårdare regler ör 2008 9,83 11,8 skärs ned. Volvo Personvagsvavelhalten bens n ska där2009 13,64 38,8 nar under den nya k nes ska ör n öras nat onellt senast 2010 18,06 32,4 ägaren Geely är g vetv s ett om fyra år, v lket gör det dy2011 18,50 2,5 exempel. Målet är att säl a rare att tanka. Inte populärt 2012 19,31 4,3 200  000 Volvo-b lar K na det heller. Källa: China Car Times år 2015, äm ört med drygt Redan nu har era städer 40  000 ol. v dtag t åtgärder ör att stryPlanerna år ändå små äm ört med Volks- pa ödet på nya b lar. I Shangha aukt onewagen, som nyl gen presenterade planer på ras ett begränsat antal reg strer ngsskyltar att nvestera närmare 100 m l arder kronor ut var e månad. I huvudstaden Pek ng, där s na två k nes ska samr skbolag t ll år 2015. det redan nns er b lar än hela Sver ge, Då ska tyskarna bygga fyra m l oner b lar ördelas skyltarna genom ett lotter . Där, om året K na. General Motors v ll nte vara och städer som Guangzhou och Gu yang, sämre, och s ktar på att dubbla s n kapac tet har b l örsäl n ngen de två senaste åren raK na t ll samma år, och då säl a fem m l o- sat med 30–50 procent. ner b lar. M l öskäl ck K nas parlament att mars år utöka subvent onerna ör elb lar. Den som köper en elb l Pek ng kan snart å rabatt på upp t ll 120 000 yuan (unge är l ka mycket kronor), och dessutom en grat s reg strer ngsskylt. Antalet städer som omfattas av subvent onerna ska också utökas från 5 t ll 25. Även formen på subvent onerna ska ändras, så att de gäller bränsle örbrukn ng, snarare än batter storlek. – Därmed bl r även laddn ngsbara hybr db lar bl b ll gare. Dessa hade t d gare

Den nya Volvofabriken i Chengdu ska till vintern ha en kapacitet på 120 000 bilar om året.

sv kna. T llväxten var som störst år 2009 och 2010, då K nas b l örsäl n ng ökade med 38 respekt ve 32 procent, enl gt s ror från Ch na Car T mes. Sedan dalade den t ll knappt 3 procent år 2011 och drygt 4 procent ol. Svackan har era orsaker. Främst att mynd gheterna n ör 2011 drog n de subvent oner som n ördes slutet av 2008, ör att st mulera b lköp och b behålla K nas t llväxt under den globala nanskr sen. De senaste åren har också en marknad ör begagnade b lar uppstått K na. Detta är
32
10 APRIL 2013 NUMMER 15 AFFÄRSVÄRLDEN

Risken finns dock att t llverkarna bl r be-

***

en maxrabatt på 3  000 yuan, som kommer st ga då det nya örslaget träder kraft öre sommaren, säger Ray J ng, redaktör ör Ch na Automot ve Rev ew. Parlamentet satte samt d gt upp målet att säl a 500  000 el- och hybr db lar t ll år 2015, och fem m l oner senast 2030. Dessa planer bådar gott ör Saabs nvester ngar K na. Då svensk-k nes ske a ärsmannen Ka Johan J angs örvärvade större delen av Saab Automob Kai Johan Jiang. les konkursbo 2012, talade han om ”bör an på en ny era” nom b l ndustr n. Amb t onen var att endast bygga elb lar och främst fokusera på K na. J ang stödde s g på en rapport från konsultbolaget McK nsey, enl gt v lken det år 2020 kommer nnas över 200 m l oner b lar K na. Där ör ansåg Ka Johan J ang att efterfrågan på re äla elb lar måste öka. Om han år rätt återstår att se. Men bör-

t

4 l m n

E

g a f å å

TAFV-130410-A-030-A.indd 32

2013-04-05 10.35

FOKUS

Kinas bilmarknad
 I jol sålde amerikanska General Motors 2,84 miljoner fordon i Kina, en ökning med 11 procent. Volkswagen kom god tvåa med 2,81 miljoner, och en ökning med hela 24,5 procent.  General Motors sålde i jol 14,7 procent av alla bilar i Kina. Tyska märken stod sammanlagt för 19,3 procent av marknaden.  På grund av politiska motsättningar minskade samtliga japanska biltillverkares försäljning i Kina under jolåret. Nedgången har fortsatt i år.  Fortfarande säljs tre gånger ler nya bilar än begagnade i Kina, men enligt China Automobile Dealers Association kommer det säljas lika mycket begagnat som nytt senast år 2020.  2001 ägde färre än 20 miljoner kineser bil. 2011 var si ran 110 miljoner. 2011 var också första gången på 14 år som bilköpen ökade mindre i Kina än i USA.  Enligt LMC Automotive kan Kinas bilfabriker redan nu tillverka 10 miljoner ler bilar än vad de gjorde i jol, vilket motsvarar 36 procents outnyttjad kapacitet.

e

t ,

”Kinesiska kunder är väldigt måna om rykte och status. Saab är här inget etablerat varumärke förknippat med toppteknik.” Ray Jing, China Automotive Review.
an av anuar blev det klart att nya Saab Automob le ska nvestera fyra m l arder kronor en fabr k Q ngdao, med en kapac tet på 400  000 b lar om året. Totalt kostar anläggn ngen 10 m l arder kronor, bland annat med stöd av staden Q ngdao, som efter en nyem ss on nu äger 22 procent av nya Saab. ör elb lar, är att t d gare storslagna planer gått om ntet. Redan år 2009 s ktade K na på att öka produkt onen av el- och hybr db lar från bara ett par tusen t ll en halv m l on två år senare. Det m sslyckades. Nya mål sattes år 2011, enl gt v lka örsäl n ngen av elb lar
En anledning till de ökade subvent onerna

-

n

t

skulle uppgå t ll en m l on år 2015, och 10 m l oner år 2020. I mars år halverades dessa allt ör opt m st ska planer. Den krassa verkl gheten är näml gen att det såldes knappt 13  000 elb lar hela K na ol. Dessutom står bussar ör 80 procent av hela den elektr ska fordonsparken. – Reger ngen är allt d ör opt m st sk. Man v ll nte se problem med batter ernas pr s och räckv dd. Sedan är marken väld gt dyr K nas storstäder, v lket h ndrar bygget av laddn ngsstat oner, säger Ray J ng. Inte heller McK nsey tror på någon explos on ör el- och hybr db lar de närmaste fem

åren, subvent onerna t ll trots, utan spår att det K na bästa fall säl s 273 000 elb lar år 2015. Även Saabs ägare har nsett att det lär ta t d ör elb len K na, och har bestämt s g ör att även bygga en bens ndr ven, lätt omdes gnad Saab 9-3. Först nästa år rullar en elSaab ut. Ray J ng på Ch na Automot ve Rev ew anser att Ka Johan J ang har goda kontakter K na. Men han är skept sk t ll Saabs framt d landet. – K nes ska kunder är väld gt måna om rykte och status. Saab är här nget etablerat varumärke örkn ppat med topptekn k. Lägg därt ll att t llväxten ör bens ndr vna b lar s unker, och det bl r väld gt svårt ör Saab att som ny aktör säl a 400  000 fordon om året. Ka Johan J ang sade ol t ll k nes sk med a att många ol ka städer kontaktade honom
AFFÄRSVÄRLDEN NUMMER 15 10 APRIL 2013

JOJJE OL SSON

***

33

TAFV-130410-A-030-A.indd 33

2013-04-05 10.35

FOKUS

efter köpet av Saab. De erb öd mark, pengar och skattelättnader utbyte mot samarbete. Valet öll t ll slut på Q ngdao, en stad med n o m l oner nvånare J angs hemprov ns Shandong. Q ngdaos nyvunna ägarskap Saab l knar s tuat onen Volvo Personvagnar, där staden Daq ng nu äger 38 procent, och staden J ad ng 12 procent. En Volvo-fabr k byggs Daq ng, och J ad ng ska motorer t llverkas. Då A ärsvärlden ol besökte Volvo-anläggn ngen Chengdu, sade platschefen John-Erk Hermansson att lokalreger ngen hade gett Volvo b ll g mark och andra subvent oner. Han talade om ”en tävl ng” mellan lokala mynd gheter ör att locka b lt llverkare.
Enligt en rapport ol från K nas Nat onal Development and Reform Comm ss on (NDRC), väntas de närmsta tre åren l ka mycket kapac tet adderas som hela Japans nuvarande b l ndustr . T ll och med K nas centralreger ng medger att lokalpol t kers ver att skapa t llväxt ökar r sken ör överprodukt on. De centrala subvent onerna ör utländska b lt llverkare har också m nskats på senare t d. Enl gt en art kel New York T mes august ol har så många b lfabr ker öppnat K na under de senaste två åren att b l ndustr n redan nu bara obbar på 65 procents kapac tet. Det är betydl gt m ndre än de 80 procent som brukar anses som gränsen t ll lönsamhet. Snarare än att skära ner på produkt onen, har många t llverkare fortsatt överösa återörsäl arna med b lar. – Om v nte hade lanserat en rad spec al-

”Kinas president Xi Jinping uppmanade nyligen lokala myndigheter att köpa inhemska bilmärken. Trots stigande försäljning lever många tillverkare på konstgjord andning.”
erb udanden och rabatter under årets örsta halvår, så hade lagren med osålda b lar var t ännu större, sade Huang Y , vd ör b låter örsäl aren Zhongsheng Group, t ll New York T mes. K nas nye pres dent X J np ng uppmanade nyl gen lokala mynd gheter att köpa nhemska b lmärken. Trots st gande örsäl n ng lever många k nes ska t llverkare på konstg ord andn ng. Enl gt Forbes kan upp mot 65 procent av Geelys nettov nst ol härröras t ll subvent oner och b ll g mark. Konkurrensen har bl v t så tu att nhemska t llverkare expanderar utan ör K na. Chang’an Automob le har redan bör at bygga fabr ker utlandet, och räknar med att 30 procent av ntäkterna ska komma ut från år 2020. Geely exporterade ol över 100  000 b lar, v lket var en ökn ng med 160 procent. Även BYD och L fan har som mål att öka andelen av ntäkterna som kommer från utlandet. Enl gt McK nsey bör utländska t llverkare fokusera på lyxb lar, vars örsäl n ng ökar fortare än marknaden som helhet. År 2020 tros över tre m l oner prem umb lar säl as K na, v lket vore er än USA. Och vad gäller ust prem umb lar, så örl tar s g k nes ska kunder främst på utländska t llverkare. Enl gt en ärsk enkät skulle 59 procent av konsumenterna aldr g köpa en prem umb l av k nes skt märke. I ol såldes c rka 800  000 lyxb lar K na. Aud , Mercedes-Benz och BMW stod ör över 80 procent av dessa, medan Volvo med drygt 40  000 b lar stod ör c rka fem procent. Även Volvos presschef Per-Åke Fröberg anser att det bl r svårt att nå öretagets målsättn ng att säl a 200  000 b lar om året redan 2015, särsk lt som t llväxten nu stagnerar. Lägg därt ll att tyskarna var t här årt onden, och redan säl er t ll K nas mynd gheter.
Något att hålla ögonen på är Tesla, som

***

vår öppnar en stor but k ör elb lar Pek ng. B larna, som kostar från 400  000 kronor och uppåt, lägger hop lyx och m l ö. Det är en a ärs dé som Ray J ng menar är mer ntressant än Saab. – I dag nns främst två kundgrupper som v ll köpa elb lar. Den ena v ll ha så b ll ga b lar som mö l gt, och den andra v ll skryta med något dyrt. Det kommer säkert ta m nst t o år nnan K nas medelklass v ll köpa medeldyra elb lar någon större utsträckn ng.

Volvo i Kina

 Under 2012 sålde Volvo Personvagnar drygt 40 000 bilar i Kina, vilket var en minskning från 47 000 bilar året innan. Under 2013 siktar man på att öka försäljningen i Kina med 8 procent.  Med Kina som ny hemmamarknad vill Volvo globalt bygga 800 000 bilar om året till 2020. I jol sjönk dock Volvos globala försäljning med 6 procent, till 421 000 bilar.  I mars i år sade Volvos nya vd Håkan Samuelsson att företaget går med förlust och har två år på sig att vända si rorna, utan några extra pengar från Geely. Bara i år ska kostnaderna minskas med 1,5 miljarder kronor och 1 000 tjänster ska bantas.  Åren 2012 2017 ska tio nya
34
10 APRIL 2013 NUMMER 15 AFFÄRSVÄRLDEN

Saab i Kina
Volvo-modeller lanseras på den kinesiska marknaden. I Chengdu ska nya Volvo S60L byggas, och senare även XC60suven.  Vid årsskiftet ska ett nytt forskningscenter med 200 ingenjörer öppna i Göteborg. Där ska ett nytt samriskbolag mellan Geely och Volvo bygga delar och en ny plattform.  Genom centret i Göteborg får Geely tillgång till Volvo-teknik, vilket Geely från början sade inte skulle ske. Över hälften av de anställda kommer vara kineser.

 Saab Automobiles konkursbo förvärvades sommaren 2012 av National Electric Vehicle Sweden (Nevs), ett bolag som till majoriteten ägs av Kai Johan Jiangs Hongkong-baserade energiföretag National Modern Energy.  Nevs får rätt att bygga Saab 9 3. Nevs får dock inte bygga andra modeller som 9 5 eller 9 4X.  Nevs får använda Saabs varunamn, men inte det gra iska varumärket.  Nya Saab-bilar ska byggas på den så kallade Phoenixplattformen, som redan hade börjat utvecklas då Nevs köpte företaget.  Redan i år ska 8 000 Saab 9 3 byggas i Trollhättan.

Nästa år ska kapaciteten öka till 60 000, och sedan till 120 000 år 2015.  En elbilsversion av 9 3 ska börja byggas 2014. Enligt Saab ska detta bli den första högklassiga elbilen som produceras i stor volym.  Enligt Nevs ska Trollhättan vara centrum för Saabs produktutveckling, och producera för fullt för den europeiska närmarknaden. Kritiker tror dock att en tull på 25 procent vid bilexport från Europa till Kina innebär att jobben förr eller senare lyttas till Kina.

TAFV-130410-A-030-A.indd 34

2013-04-05 10.35