You are on page 1of 8

h

magazine

nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa, nr. 2, maart 2013

We hopen en bidden dat ons werk gezegend is en dat de kinderen op de weg van het geloof in Jezus Christus blijven wandelen.
Zie pagina 2

en verder: Een vakantieweek om nooit te vergeten Evangelisatie via de ether Winterhulp in Oost-Europa

Een vakantieweek om nooit te vergeten


Duizenden kinderen en jongeren in Oost-Europa bezoeken ieder jaar een Vakantiebijbelweek. Vorig jaar kwamen er alleen al in Csonkapapi (Oekrane) in totaal 265 kinderen en 77 begeleiders verspreid over vijf weken naar de zomerevangelisatiekampen. Atilla Tomes leidde de weken in Csonkapapi: We hopen en bidden dat ons werk gezegend is en dat de kinderen op de weg van het geloof in Jezus Christus blijven wandelen. Samen met leeftijdsgenoten konden met name Romakinderen uit diverse dorpen in de buurt van Csonkapapi onbekommerd genieten van spel en sportieve activiteiten. We hebben ze verteld uit de Bijbel. Er is veel samen gezongen. Op elke vrijdag was er een kampvuur. De kinderen genoten daar erg van en gaven aan niet naar huis te willen. De zomerevangelisatiekampen zijn te vergelijken met de Vakantiebijbelweken in Nederland. De kinderen die jaarlijks naar Csonkapapi komen, zijn voor het grootste deel afkomstig uit Romagemeenschappen. De situatie van deze kinderen is erbarmelijk. De woningen waarin ze leven zijn nauwelijks bewoonbaar. Armoede en werkeloosheid zijn er onder andere de oorzaak van dat de kinderen opgroeien in slechte sociale omstandigheden. Het krijgen van goede voeding laat in de meeste gevallen te wensen over. Zon vakantieweek is volgens Atilla een opademing voor de kinderen, zeker ook omdat ze elke dag een goede maaltijd krijgen. De kampen die gepland staan voor komende zomer staan onder druk. De Oekraense overheid stelt steeds verdergaande eisen aan de inrichting van het centrum waar de kinderen overnachten. Toch gaat Atilla samen met zijn vrouw Livia verder met de voorbereidingen. We hopen dat er weer vele kinderen komen om samen kind te zijn. Niet alleen in Csonkapapi worden de kampen georganiseerd. Duizenden kinderen en jongeren in heel Oost-Europa

bezoeken jaarlijks een Vakantiebijbelweek om toegerust te worden. Diverse kerkelijke organisaties en gemeenten richten zich ook op onkerkelijke jeugd. Deze jongeren worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te gaan, zodat zij kennismaken met het evangelie en leren wie Jezus Christus is. Omdat de kosten voor de evangelisatiekampen voor arme jeugdige deelnemers vaak hoog zijn, levert stichting Hulp Oost-Europa een (gedeeltelijke) financile bijdrage. Behalve met geld, wordt ook nog op een andere manier geholpen. Bij enkele kampen zullen Nederlandse jongeren gaan helpen om de kinderen een fijne, zinvolle week te geven. Meer informatie over de vakantiekampen vindt u op www.hulpoosteuropa.nl. Helpt u mee? Om deze vorm van toerusting en evangelisatie mogelijk te maken, is geld nodig. De kosten voor n week zomerkamp bedragen 45,- per kind. Bij dit bedrag zijn de kosten van maaltijden, transport van en naar het kamp, spelmateriaal, lectuur en onkosten voor de leiding inbegrepen. Helpt u mee Oost-Europese jeugd een zinvolle, fijne vakantie te geven?

Uw bijdrage is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. Zomerkampen 2013. U kunt ook geven via onze website www.hulpoosteuropa.nl. Let op: Als u bijgevoegde acceptgiro gebruikt of een gift elektronisch overmaakt met het op de acceptgiro vermelde betalingskenmerk, komt uw gift ten goede aan het werk van onze stichting in het algemeen.

Bewogen en verbonden
Stichting Hulp Oost-Europa vindt het belangrijk kinder- en jeugdwerk in Oost-Europa te ondersteunen. Vanuit de bewogenheid dat kinderen en jongeren de toekomst van de gemeente zijn, focussen we ons op vorming en toerusting van deze doelgroep. Daarnaast richten we ons ook op kinderen en jongeren die buiten de kerkelijke gemeenten leven, kinderen en jongeren die bereikt moeten worden met het evangelie. Daarom hebben ook evangelisatieactiviteiten prioriteit. Vanuit de verbondenheid met kinderen en jongeren in Oost-Europa gaan er ook dit jaar Nederlandse jongeren helpen om de Vakantiebijbelweken te ondersteunen.

Ons project:

Lorem ipsum Evangelisatie via de ether

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek.

Voice Dit is of een the faketekst. Gospel in Alles Polenis wat hier een interkerkelijke christelijke non-profit staat is slechts ministerie opgericht om door een de indruk Poolse te protestantse kerken en de christelijke geven van het grafische radio-organisatie Good News effect Broadcasting van Verenigd Koninkrijk. tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later We willen via onze radio- en vervangen door de uiteindelijke tekst, TV-uitzendingen mensen condie nu nog niet bekend is. De fakefronteren met het evangelie van Jezus tekst is dus een tekst die eigenlijk Christus, zegt directeur Henryk Dedo. nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs Met de uitzendingen die worden aanals men weet dat het om een fake geboden aan publieke en commercile tekst gaat, lezen ze toch door. stations zijn al duizenden Polen in aanraking gekomen met het evangelie. Dit is een faketekst. Alles wat hier We brengen een boodschap van staat is slechts om een indruk te hoop. Jaarlijks ontvangt Voice of the geven van het grafische effect van Gospel ruim 2.000 brieven. Dedo: Die tekst op deze plek. Wat u hier leest is proberen we allemaal te beantwoorden. een voorbeeldtekst. Deze wordt later Zo ontstaan met sommige briefvervangen door de uiteindelijke tekst, schrijvers goede contacten. Als de tijd die nu nog niet bekend is. De fakerijp is, proberen we een kerkelijke tekst is dus een tekst die eigenlijk gemeente te binden aan deze briefnergens over gaat. Het grappige is, dat schrijvers, zodat er een goede opvolmensen deze toch vaak lezen. Zelfs ging gegeven wordt. als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door. Dit is Stichting Hulp Oost-Europa ondereen faketekst. Alles wat hier staat is steunt, samen met andere organisaties slechts om een indruk te geven van en kerken, het werk van Voice of the het grafische effect van tekst op deze Gospel in Polen. Helpt u mee de plek. Wat u hier leest is een vooruitzendingen mogelijk te maken? Er is beeldtekst. Deze wordt later vervandit jaar 4.000 euro nodig. Uw bijdrage gen door de uiteindelijke tekst, die nu kunt u overmaken op giro 8887 nog niet bekend is. De faketekst is t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in dus een tekst die eigenlijk nergens Barneveld o.v.v. Voice of the Gospel. over gaat. Het grappige is.

www.hulpoosteuropa.nl

www.hulpoosteuropa.nl

Hoe u kunt helpen


Kijk voor meer projecten en een uitgebreide beschrijving hiervan op onze website: www.hulpoosteuropa.nl

Onderwijs in Martovce
In het Slowaakse dorpje Martovce is de staatsschool weer teruggegeven aan de kerkelijke gemeente. De christelijke school is in september 1999 gestart. Op dit moment bezoeken zon 9 kinderen (ook niet-christelijke) de school. Er is veel materiaal nodig voor ondersteuning van de lessen en voor de renovatie van het verwaarloosde gebouw. We willen dit jaar maandelijks een bijdrage van 250 euro geven.

plan op om een kerkzaal te bouwen. Mede dankzij hulp van jongeren uit de hervormde gemeente Leerdam is er nu een kerkzaal waar Aleksandar het Woord kan verkondigen. De stichting ondersteunt de evangelist met een bijdrage van 200 euro per maand, zodat hij zich geheel kan richten op de toerusting van gemeenteleden en evangelisatiewerk.

Ouderenhulp Oradea
De nood in Roemeni is nog onverminderd groot. Zeker als het gaat om ouderen. Ouderenzorg zoals in het westen is vrijwel onbekend. Verpleeghuizen met gekwalificeerd personeel zijn er niet. Soms is er een kerkelijk verzorgingshuis gekomen waar met veel liefde hulpbehoevende bejaarden verzorgd worden. Stichting Hulp OostEuropa ondersteunt in Oradea een thuiszorgproject. Vrijwilligers bezoeken de mensen, koken eten en houden het huis schoon. Met 25 euro per maand is een oudere geholpen. Wilt u een bijdrage doen dan kunt u een gift overmaken op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld. Vermeld bij uw gift: project 1 Onderwijs Martovce, bij project 2 Evangelist Servi, bij project 3 Ouderenhulp Oradea.

Ondersteuning in Servi
Aleksandar Subotin is een jonge evangelist die met veel liefde en enthousiasme het Evangelie bekend wil maken onder de Roma in Servi. Hij begon met bijeenkomsten in de keuken van zijn grootouders. Het aantal gemeenteleden steeg. De evangelist vatte het

Dankzij uw hulp

Winterhulp in Oost-Europa

We willen u bedanken namens alle mensen die de afgelopen maanden hulp kregen om de winter door te komen. Op vele plekken in ons werkgebied deelden onze contactpersonen voedselpakketten uit en kregen de mensen zo nodig hout voor de kachel of de broodnodige medicijnen. Zonder uw hulp hadden we dit werk niet kunnen doen. In februari was een bestuurslid van Hulp Oost-Europa, Gerrit Jan van Norel, aanwezig bij het uitdelen van voedsel aan daklozen in Boekarest (Roemeni). In een klein appartement maakten we vandaag het gereedmaken van voedsel voor ca. 250 daklozen mee. Mama Ina (op de foto met rode muts) is een alleenstaande oudere vrouw. Zij verzorgt al meer dan tien jaar warme maaltijden voor daklozen in Boekarest. Het gaat dan om mensen die in de winter hun toevlucht zoeken in de ondergrondse stadsverwarmingsbuizen. Tijdens het uitdelen spreekt mama Ina vrijmoedig over God en het werk van Zijn Zoon Jezus Christus. Woord en daad gaan hand in hand.

Stichting Hulp OostEuropa dienstbaar aan het werk van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa

Lespakket voor basisscholen


De Jongerencommissie van Stichting Hulp Oost-Europa heeft een lespakket ontwikkeld dat te gebruiken is in groep 6, 7 en 8 van de basisscholen. Kinderen kunnen op een speelse en afwisselende manier kennismaken met het werk van Stichting Hulp Oost-Europa. Hun blik wordt verbreed, want ze leren over de levenswijze van kinderen in Oost-Europa. Ze proberen zich te verplaatsen in een kind in arme omstandigheden. Een dagopening daagt ze uit na te denken over de Bijbelse opdracht om je naaste te helpen. De leskist is aan te vragen via het kantoor van Stichting Hulp Oost-Europa.

Keukeninrichting voor school in Hongarije


De christelijke school Rzsakerti Demjn Istvn in Budafok, een buitenwijk van Budapest (Hongarije) heeft de oude keuken uit zorgcentrum De Klinkenberg in Ede gekregen. Piet Bunschoten, project-cordinator bij stichting Hulp Oost-Europa is blij dat de school deze keuken heeft gekregen. De keuken in de school was oud en vies en daarom kregen de kinderen de afgelopen jaren een eenvoudige maaltijd via een plaatselijk restaurant. In de nieuwe keuken kunnen de 650 kin-

Postbus 455 3770 AL Barneveld Tel. 0342 - 420 554 info@hulpoosteuropa.nl www.hulpoosteuropa.nl Giro 8887, Barneveld

Uitgave: Stichting Hulp Oost-Europa Fotografie: Folkert Rinkema, HOE Vormgeving: Frivista - concept&design Druk: De Bunschoter

deren van de basis- en kleuterschool een warme maaltijd krijgen. De bedoeling is ook dat er maaltijden worden gekookt voor arme mensen in de buurt. Meer info en fotos op www.hulpoosteuropa.nl.

PostOpMaat
Stichting Hulp Oost-Europa hecht er veel waarde aan om rekening te houden met uw wensen m.b.t. postbezorging. PostOpMaat is een service om ervoor te zorgen dat u uw post op de door u gewenste manier ontvangt. Ga naar www.hulpoosteuropa.nl. Klik dan op Contact -> PostOpMaat. Door het invullen van het formulier kunt u uw wensen kenbaar maken. Hebt u geen internet? Neem dan contact op met het kantoor van Stichting Hulp Oost-Europa (0342) 420 554 en geef uw wens telefonisch door.

Oude ansichtkaarten
Wanneer u beschikt over oude ansichtkaarten van voor 1960 die u aan ons wilt afstaan, kunt u hierover contact opnemen met de heer H.J.K. Versluis, die de kaartenactie voor Hulp OostEuropa cordineert: (0318) 521 232 of met ons kantoor in Barneveld, telefoon (0342) 420 554. Mailen mag ook: info@hulpoosteuropa.nl.