Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp

Khoa Công nghệ thông tin

BÀI THỰC HÀNH SỐ 02 MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phần 1: Bài toán về độ thả nổi và nhân sự tối thiếu của một bài toán Bài tập 1: Xét bảng phân bố công việc của một đề án, như sau: Stt 1 2 3 4 5 6 7 Công việc A B C D E F G Công việc trước A A B C, D C E, F TG dự kiến 4 2 4 3 11 3 5

Yêu cầu: 1) Vẽ sơ đồ PERT công việc trên mũi tên và sơ đồ PERT với công việc trên nút. Xác định đường găng. 2) Cho biết độ thả nổi của từng công việc? 3) Vẽ sơ đồ GANTT và cho biết nhân sự tối thiểu hoàn tất đề án. Bài tập 2: Một dự án dự kiến có bảng mô tả công việc như sau: Công việc A B B1 C D E F G Giảng giải Thu thập thông tin Phân tích yêu cầu và thiết kế chương trình Phân tích tính khả thi của chương trình Viết bảng báo cáo CSDL của chương trình Viết Coding Ráp nối và kiểm tra Module Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng Thử nghiệm và triển khai Công việc trước A B B C C, D B1, D E, F Thời gian dự kiến 8 5 4 3 12 6 4 5

Yêu cầu: 1) Vẽ sơ đồ PERT công việc trên mũi tên và sơ đồ PERT với công việc trên nút. Xác định đường găng. 2) Cho biết độ thả nổi của từng công việc? 3) Vẽ sơ đồ GANTT và cho biết nhân sự tối thiểu hoàn tất đề án. Bài tập 3: Xét bảng mô tả công việc sau: Công việc A B C D E F G Công việc trước A A A C D B TG dự kiến 4 2 4 5 5 2 5 TG tối thiểu 3 2 3 5 3 2 4

ThS Trương Vĩnh Hảo

1

E. 2) Tìm độ thả nỗi tự do và toàn bộ của từng công việc? 3) Vẽ sơ đồ GANTT và cho biết số nhân sự tối thiểu hoàn tất đề án. C. I là 300 Yêu cầu: 1) Vẽ sơ đồ PERT công việc trên mũi tên và sơ đồ PERT với công việc trên nút. như sau: Công việc A B C D E F G Công việc trước A A B C. C D C D. 2) Cho biết chi phí rút ngắn mỗi ngày của công việc A. ThS Trương Vĩnh Hảo 2 . Tìm chi phí tối thiểu tương ứng với thời gian rút ngắn tối đa. B. G. E. 4) Tìm chi phí tối thiểu tương ứng với thời gian rút ngắn tối đa. E. G E. F là 300 Yêu cầu: 1) Vẽ sơ đồ PERT công việc trên mũi tên và sơ đồ PERT với công việc trên nút. Cho biết thời gian tối đa hoàn thành đề án (đường găng). G. D C E. Bài tập 5: Cho bảng phân bố các công việc của một dự án như sau: Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 Công việc A B C D E F G H Công việc trước A A B. H là 100. 2) Tìm độ thả nỗi tự do và toàn bộ của từng công việc? 3) Vẽ sơ đồ GANTT và cho biết số nhân sự tối thiểu hoàn tất dự án trên. G TG dự kiến 5 4 6 4 10 6 4 7 TG tối thiểu 3 2 5 3 8 4 3 5 Cho biết chi phí rút ngắn mỗi ngày của công việc A. C. D. F E. Xác định đường găng. 4) Tìm chi phí tối thiểu tương ứng với thời gian rút ngắn tối đa. D. G là 100. F 3 6 3 4 Cho biết chi phí rút ngắn mỗi ngày của công việc A. Bài tập 4: Xét bảng phân bố công việc của một đề án. Xác định đường găng. 3) Tìm độ thả nỗi tự do và toàn bộ của từng công việc? 4) Vẽ sơ đồ GANTT và cho biết số nhân sự tối thiểu hoàn tất đề án. D. F là 200. F TG dự kiến 5 2 6 3 11 7 5 TG tối thiểu 3 2 5 3 9 5 4 Yêu cầu: 1) Vẽ sơ đồ PERT công việc trên mũi tên và sơ đồ PERT với công việc trên nút.Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp Khoa Công nghệ thông tin H I C. D. C. H là 100.

H Thời gian dự kiến 5 6 5 7 8 12 7 8 8 Thời gian tối thiểu 4 5 5 5 6 9 6 7 7 Chi phí (VNĐ/Ngày) 100 100 150 200 100 150 200 100 150 Yêu cầu: a) Vẽ sơ đồ PERT biểu diễn bằng mũi tên và cho biết đường găng. C D. 6 ngày/tuần (hay khác) . và cho biết các công việc cần rút ngăn. G F. Yêu cầu: . H Thời gian dự kiến 5 8 6 8 7 8 6 8 7 Thời gian tối thiểu 3 6 3 6 4 5 3 6 7 Chi phí (VNĐ/Ngày) 100 100 150 200 100 150 200 100 150 Yêu cầu: a) Vẽ sơ đồ PERT biểu diễn bằng mũi tên và cho biết đường găng. Bài 7: Cho bảng phân công công việc của một đề án như sau: Công việc A B C D E F G H I Diễn giải Tiếp nhận các yêu cầu chức năng khách hàng Xác định thông tin người dùng cuối Xác định các yêu cầu khách hàng Thu thập thông tin. b) Tính độ thả nổi của các công việc c) Vẽ sơ đồ GANTT và cho biết nhân sự tối thiểu hoàn thành đề án d) Tính chi phí rút ngắn tối thiểu tương ứng thời gian rút ngắn tối đa của đề án có thể. G G. yêu cầu Phân tích thông tin.Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp Khoa Công nghệ thông tin Bài 6: Cho bảng phân công công việc của một đề án như sau: Công việc A B C D E F G H I Diễn giải Xác định yêu cầu Thu thập thông tin. dùng phần mềm PERT Chart và Microsoft Project 2003/2007 vẽ sơ (biểu) đồ PERT. E E F.Làm việc 8/ngày (hay khác). GANTT tương ứng. và cho biết các công việc cần rút ngăn. yêu cầu Phân tích thông tin Phân tích yêu cầu Lên phương án Thiết kế chương trình Viết báo cáo Lập trình Test và triển khai đề án Công việc trước A A B.Ngày bắt đầu thành lập dự án . E E.Tổng số ngày của dự án. nhân sự cho từng công việc. F F. . yêu cầu Thiết kế chương trình Viết báo cáo Lập trình Test và triển khai đề án Công việc trước A B. C D. tổng chi phí của dự án. Phần 2: Theo bảng mô tả công việc 05 bài tập Phần 1.Chi phí cho 1 giờ hay 1 ngày thực hiện công việc . b) Tính độ thả nổi của các công việc c) Vẽ sơ đồ GANTT và cho biết nhân sự tối thiểu hoàn thành đề án d) Tính chi phí rút ngắn tối thiểu tương ứng thời gian rút ngắn tối đa của đề án có thể.Chuyển từ sơ đồ PERT (phần mềm PERT Chart) sang sơ đồ GANTT (phần mềm MS Project) ThS Trương Vĩnh Hảo 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful