You are on page 1of 102

AZICAZI KABBALA KULCSA

r,rsn,{Ltsr.{'

MlNT N{IKRo. ES M^KROKoZMoSZ UR^

k l a d sa l a p i us l z o l g a l om u : Franz BardonDer Schlusse I zur vahren Kabbalah l . k i a d sl 9 5 7 'F r e i b u r gi . B r e i s g a u 2 . k i a d sF r ei b u r gi . B r e i s g a u 3 . k i a d sl 9 7 8 'W u p p e r t a l 4. kiads1987' Wupperral 5 . k i a d s1 9 9 4W ' uppertal 6 . k i a d s1 9 9 8W ' uppertal @ )D i e t e r R u g 5 e b c 1 6 D, 4 2 0 J 5W u p p e r t a lN , nretorszg Mindcnio5 e nntartva b' e I c r t v ae zidc6en nyelvre tortnc iordi lc t s t 'a f o t o t e c h n i k a i sc l c k t r o n i k u s e l c ; I l i t sa rk . ivonatos utny. n y o m s tv ' alamint a vide o ' t v e s f i l m k e s z l t e sits .

JANLAs
sr c d m . i a m n a kL ' u m i r n a k 'a k i s z u l c t e s e l c j t t in c v e l c Szeretet n v e k nm t i n d m i gc s a ko r o m e ts z e r z e t n t c k c m - a t y a ii o a k a r a t t a l te i i a n l o me z t a m u v e m a , mclye n k u l o n o sc l o s z e r e l e t I dolgoztam.

@De ri Zsuzsinnt. 1997 Fordi ts: D ubro v"^zk Jo v La'sz F c l e l o sk i a d o : a T a b u l aS . K r a d o k e p v i s c l o j e Kotcttcrv' szovc66ondo zs:Schneider Laszlo Torde Is: Mezc Beatri,r

rsBN963 204 558 0


Nyomratta s kotottca Kaposvri NyomdaKt"- 221002 Felelosvczct:PognyZo|tanigazgato

_ Cy,tronlar Msour REsZ

l . l s o f o k o z a t- B c t u m i s 2 t i k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........."..........47 - K a b b a l i s z t i k uis '\l.rsodik {okozat n k a n t a c i. o .................................58 l l a r m a d i kf o k o z a t- A z l e k t abhalisztiku vsi z c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . 6 l \ c g y c d i k f o k o z a t- K a b b a l i s z t i c ace 1cmcntorum............................64 ( ) r o d i k f o k o z a t- _ A t zk a b b a l i s z t i k uksu l c s . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - Tctragrammaton. l l:rrodik okozat JoD_HE-V^U_HE ( . \ k a b b a l i s z t i k un sc g y c s kulcs)............. ....................75 l Icte drk okozat- Az.bc kabba|isztikus misztik1a (Az elsc kulcs - az egysz.er bctuk)............ .............80

43

l...'rnru|amgia...................... . . . . . . . " . . . . .l.l.0 ...... } ' . I v o l c a dfio kk o z a t . A k a b b a l i s z t i k u s bc ( . , \k e t t e s k u l c s .a d u p l ab et u k ) . ..........111 , { k et t c sk u l c sh a s z n l a ta az . ' A ' ' b c t t i v c l ............''...ll2 , , \k c t t e s k u l c sh a s z n I a t aa ".......... . . . . .l.1 .8 . . B ' 'b c t u v le '\ kctte a' ' C ' ' b e t u vle s k u l c sh a s z n l a ta ..................126 ,,\kctteskulcs hasznlata a ''D'' bcttvcl ..................l34 .,\Ke ttes kulcs hasznlata az ,'E'' bctuve l.............'........."............... l46

HanvaolK REsz- GyarcoRLAT

k u l c sh a s z n l a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 5 K i l c n c e d i kf o k o z a t- A h r m a s kulcs hasznlata....................................|74 Tiz'edik fokozat - A ngycs '...........................l80 z elcmck formulri f o k o z a t- I s t c n in c v c ke s l n y e k Tizcncgycdik ''...............l87 k a b b a l i s z t i k uh sa s z n l a t a . . . . . A k a b b a l i s t m a i n t a m i k r o ' Tizenkcttcdik okozat ...............194 zra........... e s m a k r o k o z m o su . . . . . ..................197 Utos2o..........

vn a'l a t st a n u l o k a ta ,k i k a s z c l l e m t u d o m n y b a z o k a t a z o l v a s o k a minta hcrmctikus r o m 6 y a k o r l a t b am n a r i o c l o r ei u t o t t a k c . r t h c t co te 6 c r o hat1a bizakodsuka t' s atm r e l r t m 6vakorlatt i apasztala . aloban s i t i , h o g y a z t . a m c . l yn ej a r n a k v a l c 6 m c g b i z h a t o bc bs ,min" sok olyan tudo den vrakozsuknak meg fog elelni.E mrtartalma vs itt st fo6 nagyon m c g l c p n ia ' k i k c ta k a b b a l a i r n t i n a g y r d c k l c j d e r a ,h o 6 y e t u d o m n y t c r r i l c ta t n u l m n y o z sm tc 6 f c l e l ce ;lcikpzctt s e gn e l k u l 'c s u p n c l m l c ta i lapon kczdic. h a n c m .h a m a r o s ab hogyvalamenny ei Ha tctszik. nc k e l l l a t n i u k . konyvben k o z o l t - ss o k s z o r o s a k a odszcr nl p r o b l r- k a b b a l i s t m lenyegcscn k u l o n b o z i ka z c d d r g m e g i c l c n tk a b b a l i s t a konyvekben I e i r t a k t o l .A t v o l - k c l c t it i t k o s k o n y v t r a ks c m d i c s c k c d h c t n e k az.zal, hogy az igazi kabbalit ilycn vilgosan'cgyetlcn iratbanva. z o J v ab i r t o k o l n a k N . |indcn k a b b a h ti s m e r o n c k mara Puszta tolva. v a n 'h a s su t nb c k c l l m a 1 d i s m c r n i ch ' o g y m e g s o k p o t o l n iv a l o 1 a i g a z i k a b b a l l s t n aa m a g l n c v c z n i .E r e t t m e 6 o n t o l u kk a r J a s tn -n a z i t t l e . e l c 1 tm i n d e nt o k l c t l c n t rdckbc m o d s z e r t ' s- s a 1 elvcknckmcgclclcicn cselckszik. A z c m b c r o l t o ks o r n ektetett s o k k a b b a l i s t ri al d o z t a c g c s zc l c t t I s t c nk i m o n d h a t a t l a a nz ' em h e sc3szmara clvcszctt n c v cu t a n im e d d ok u t a t s f a H . a i l y en k a b b a l a . kutaloczt a muvctis lclkiismcre tese n fcldolgozza a gyakorlatban. a l r a l 'm i n t c g y c s o d a bn c' a k k o r a z I s t c n iC o n d v i s c l c s ' radhatatla csulctes t o r c k v sie atz o l c b c h u l l i k a k i n c s ' ss o k c g v c b utalmakn m el l e t t a z c l v c s z c t t I s t c n iN vi s m e 6 f o g n c k i n y i l a t k o z n i . ni Gondvise n i g a z s g k c r c ss Az Iste lcs minde oz i m a r al a r t o 6 a t l a e7'| aZ i8a7.n ma3asiutalmat'aki c hrom, a szcllcmi irodalomban e6yedulil|o m t i v e ln c m c s a kc r d e kcsolvasmnykcn ft o r g a t i ah ' ancm t i s u l t c t is a 1 g t yakorlatba"

Elszo

BEvrzl,r
Beavato soro7aom harmadik kTtetcnek '4z igazi kahhaIa kuJcsa ' ely a ''szo'' c i m c l a d t a n r . , , \ l a p 1 a hv ae nv e c 7 e g v i s t c n . l u d o m n ym l o g l a l k o z o t t( k p c s s e g t u d o m a n v a v a | o g I a l k o z i k . , , \ kti h e u r g i a v a f lltasara. mgia ltal)' az efib|a i s t e n c k c s s z c I t c m c k s z o . 1 6 a . l a t u n k m a g i k u s c j l c l t s c g g c l 't c h a t a n n a k( l c 6 a l i b b ) e l s c i dcIkczik hlzony<ls u r a l n i ak e l l . E z a k o n y v i s k t k < l n Y r ' c ng rv a k o r I a t a t o k e I e t c s e n az r c s z h r l Ir l | . l n r n t a m a s i k k c I t o . A z e | m c l c t i r c s s z e l c l c j k s z i t e m aem ' a s o d i kr e s za t u I a i d o n k c p p e n i t l l r ' r s r l t ;k r . r h h r l .n r c h c zt c r r r I c t r g y a k o r l . r t ot .r t a l m a z z a . i s k e m en y d i o ' ; \ k a h h r l r r o | 'a m i a h c r m c t i k u si r o d a l o m s z a m r a m a r s o k r t r r t a k .a m m i n d c z e k b o la g y a k o r l r t b a ns a i n o sn a g y o n k e a hclyet az az |lits' v c s l a s z n l l h a t oS . z i n t e k i v c t c l n I k u lm c 5 a l | 1 a u r a l n tk e I I a h c b e r h < l 6 v ; rk r h h a l a t a n u l m n y o z s h otzo k l c t c s c n c' s n y c l r ' c .i l y c n t u d a s n l k u Il e h c t c t l c n .M a 6 a a t c o r c t i k u s k a h b a . l a a l c g t < l h hi I y c n i r o d a l o m ' a m c l y a k a h h a I i s t a a | a p u v i | 6 n e z c t c l h i v a t o t I a t a n u l o k n a k f e l t a r n i ' h b c rc r c d e t t i .N a g y o n k c v e s o l y a n konyv lctc;ik. amely a gyakorlatra is ural. E6yes rabbik tudtak a k a b h a l i s z t i k u st a n r o l ' d c - b i z o n y r a o r t o d o x i n d r t e k b o l - s z i g o r u t i t o k h a n a r t o t t k 'o l y a n n y i r a ' h o g y a k a b b a l i s t ag y a k o r l a t n a k m g t T r c d e k e is e m k e r u l h c t t c k m s k e z c k b c . A k a h h a l i s z t i k as o k n y i l v n o s l c i r s a m c g c s a k t o k c l c t e s c | m l e . t e t s c m n y u l t a t a n u l o k n a k ' g y a k o r l a t i t m p o n t o k a d s ap e d i 6 s z t . E z c k l c g f c l 1 c b ba m i k r o ' sm a k r o k o z m o s z f i l o m r t s b as c m 1 o h e az rdcklodci zof.iai hrazolisit ad1k' dc a kabbalista vil8nzetrcl nn cm tud cliga ncm kap. A nagY z,jrzavarba semmiIyen ttekintst z o d n i : a k u l o n b o z c j k o n y v c k e l l c n t m o n d s a it o v b b r a i s a s o t t b c n hagy1k. E z a m r i v e m e l m l e t c t s5 y a k o r l a t o t c g y a n tt a r t a l m a z ' s p e d r g is meg. e' a m i r c j l m i n d c n k a b b a l a r a 1 o n 3 o u t o b b i t n a t l y o n r s z l e t c sn lchetetlen c3Yctlen g v o z c i d h c t ' A k a b b a l a e 8 S z t c r m s z e l e s e n k o n y v b en r o g z i t e n i ' m r c s a k t c c h n i k a i o k o k b o l i s . M i n d a z o n a l t a l igYekezetcm eme csodalatos tudomny gyTngyszemeit ugv egy A mcg m s h o z u z n i ' h o 6 y e 3 y r i t k a s z p6 y t n g y s o r t k P c z z e n . s z m l l h a t a t l a nh b e r m e g i c l o l s h e l y e t t i n k b b m i n d c n k i a l t a l k o n n y e n e r r h e t c j k i f c i e z c s e k c t h a s z n l o k . N { i n d c n c s c t r ek i n y v e m t a n u l m n y o z a s v aa l z o l v a s o s z o k a t l a n k p e t 'a g y a k o r | a t i k a b b a l a valodi attekinteset kap1a.

k i s i k c r t a k a rc l r n ia ' nnak s z i s z t e m a t i k u s atnk e l l v e n n i e elczc k e t k o n y v c m c tE . n n c kh l n y b a n azelcrciut ns a8yon s o k i d c i tv e s z rgnybc e.s a s i k e r a l e g 1 o b b csetben is csak kescbb mutatkozik. T er m s z e t cn se v a nb i z v a . azolvasora h a k c i n y vm e et c s u P n elmcle tllcg kivn1atolvasni.Ezltal is olyan tudsra tesz szet'melyct e g y c t l c nm s f l l o z o i a ik o n y v s e m n y u i t a n aC . sak ppen a tuds m gn e m b o l c s e s s m g :i n d o s s z e a s z e l l c mi n t c l l e k t u a l i s oldalnak k i k e p z s t cu i lg g 'a s z c l l e mn g y aspektusna ck g y e n l cf je 1 l e t t s e g e helyctt. Ez&t a tudspusztailozoia' ame|yaz embe rbcjl nem csin a l .s e m m a S u s ts , e r n k a b b a l i s t a tE . g y t u d o s u g y a ns o k a t t u d b e s z | nm i 6 i r o l ,k a b b a l a r o ld ' c sohasem f o g j a h c l y c s c ni s m e r n ia z ercikee t s k p c s s g c kE ez t .a n h n s yz o m c g v i l g i t 1a a r | o z o f ue ss a h o l c s k o z o t t i k u l o n b s e g c tA . z o l v a s o t o l u g ga P u s z t at u d s k e nyclmcsv ' a 6 ya b o l c s c s s cn gc h c z e b b ritir iaria.c. M r a z o s i n c p c ki s r c n d c l k c z t c k ' zetl s a i tv a l l s s a ln te Istcnro]' volt istcn-tanrik . i n d c n . [ . a nm e g o s z l o t t M cxoterikusra cs cZocri k u s r a . z c x o t e r i k u s a m i n d c n k o r i o m c 8 c k s z m r am ' 8a 7 e z o l e rikus csak a bcavatottak' fopapok sz.mra volt rthctc. z exotcrik u s t a ns o h a s e m tartalmazot t g i t 'v a g yk a b b a l ta m ;z o s i n e p e k n e k c s a km g u s a i sk a b b a l i s t vi o l t a k b c a v a t o t t a k . IdotIen i d c ' k t ll c 6 s z c n t e bP b a a n cv b agas so l t c z t a l c g s z e n t c h m tudomnyt t i t o k b a nt a r t a n i E szi6oruan . l c s z oa r z r th ' o6Ya tekin t e l y ' m a s o d s z o rh ' o 6 y a n p t o m c g cfk c l c t t i u r a l o mm c g m a r a d h a s s o n .H a r m a d s z o rh ' o3y a visszalsck tc r i l h c s s cc lk Ekz' a h a g v o . m n ym i gi s m e g m a r a dc t 's h a k o n y v c mt T k c l e t c s tudst n y u i ti s a z olvasonaka , bTlcscssege ntc m a d h a t i a A . z t c s a k m a g aa z o l v a s o k u z d h c t ik i m a g n a k o s z i n t c 'g y a k o r l a t m i u n k v a lB . o|cscsseg.foka e c t t s g c t os l f c 1 l c t t s e 6 lfo i ilg g .K o n y v c m b l c s a ka v a l o b a n crel r e k ' t c h ta h i v a t o t t a k szmra trulfel a lcgmagasab b b olcseletet. A tudo es a bolcs kozotl na6y kulonbsg van' ez'|ta| a hallgatas tor. vnye a |egnagyobi b gazsa6 s t i t o k n y i I v n o s st c t e l c e l l e n e r ei s s r c t , lm en arad . bolcscssca g t u d os z m r a i s r n i n d i 5o k k u I t ( r i r k o s ' r c i t c t t )m a r a dc ' s a ka h i v a t o t t l c s zr s z c s c v . A kabbala c i s r gtiu d o m n y a sc r c d c t ck c l e t e nv a n .A z c ' s i d o k b o l c s e ia l e g n a g y o b b t i t k o k a t m i n d c n k o ra z e g y e t e m c n s y c l v b c .a k p in y c I v b er e i t e t t k a' m i p e l d i u l a z c g v i p t o m ih i e r o 3 l i f a k b o il s k i t u n i k . A z c ' s i b o l c s e kt e h tc s a k s z i m b o l i k u s k i f c i ez s c k nc r e s z ' t u I a d t kt o v a b b t a n a i k a tM . indi6 a tanulo c r et t s e 6 if o k a t o l f u g 6 o t t '

t0

h o g y m i v o l t s z m r ae t h c t c i . M i n d e n k e l e t i b o l c s e , l e t ea t szimbol u m o k n y e l v c n c k t e t t e k l e . A k i n e m v o l t e l e 5 e r e t t ,v a g y k i k p z s t n e m c 8 y m c s t e r v e Z c t e s em e I l e t t s z e e z t ea ' n n a k s z m r aa b o l csclct titok maradt.EzerI ert egyct valamennyi lgazi bcavatoirs a b b a n 'h o g y s z c m c l y c s m e s | c n e l k u l i b c a v a t s ncm hogy ncm lchet. s c g c s ' d c i 6 c n v c s z e l y c s .! , 6 y l 6 a z i b e a v a t o t ta t a n u l o e 1 l e t t s g n c k m c 6 [ c l c l o c n , f o k o z a t o s a no k t a t t a o t a s z i m b o l u m o k n y el v ez c t e b e n , r k c p b c s z c d b c n . t a n u l o h o z z s z o k o t t m c s c n eik lyen beszdcl r c z ' c s a h o l c s c l c t c t l s k r z a r o l a g a z a n a l o g i a n y e I v nt u d t a t o v b b adni. } , s z c n t t u d o n r a n ym i n d a m a i n a p i g c s a k g y h a 5 y o m n y o z o d o t t . E 5 Y m c s t c r m i n d c n r n a 3 y a a z a ta a m e s t c f s u g a l l a t nk c r es z t t i l i u t o t t a 1anrlvanylroz u g y ' h o 6 y a t a n i t v n yc l o t t h l r t e l e n m t n t e g y m c 6 v i . I a 6 o s o d o t t 'm i t i s a k a r a m c s t e r m o n d a n i . E z t a m c g v i l g o s i t s t ' v a 3 Y b c a v a t sk u l o n b T z c ; m o d o n n e v e z l e k K e l c t e n ' m i n t p l d i u l A h h i s h c k a ' n k h u r c s a t o b b i . E g y c l o k c s z i t c t l c n n c k .v a g y r e t l e n nck c6y meste sohasem szolgltatta ki a bolcscsse g lgazi miszteriu m a i t . m g u s o k sk a b b a l i s t k 6 y a k r a n s e m m i i r s t n e m h a g y t a k htra a lc6na6yobb fokri bolcscssgrol'dc mint ahogYan mondottuk' a l e 6 n a 6 y o b b b o l c s e l c t m i n d i g s z i m b o l i k u s n y c l v c n c k t c t t kl c , czrt ha vclctlentil rctlen szem|ykczcbc kerultek is' rthetctlenek m a r a d t a k s z m r a .E l c ; f o r d u l t ' h o g y b o l c s e I c t e tc 8 y m s i k c r e t l e n a sajat szcmszogcbcil kezdctt magyarzni. Hosy az' i|yesf'a1ta magya. zataz igazi rtclmct nlkulozi' az nyilvnvalo. l e g t o b b i r o ' a k i n c k s i k c r u l t k e l e t i i r a t o k h o z 1 u t n i 's z i n r e k i v tcI neIkul u8yanazt a hibat kovctte cl: az irast az intcllektulis nyelvre ordtotta. azaz szo szcrint ogta el. Tobbnyire ncm voltak e l c g r e t t e kc 8 y c g y m i s z c r i u m ' s z e r t a t s szimbolumt helycscn ertclmezni' czrt mc6ma3yarz'ni sem. A sztiksgcsclkepzettscg' v a l a m i n t a k c p - sk o z m i k u s n y c l v i g a z i m c g r t s n c hk inya foly tn szmos tvcdk s c l c t k c z c t t a h c r m c t i k u s t u d o m n y b a n .S z i n t c elkpzclhctctlenulsok rtclmetIen6yakorlat lett intcllektulis n y c l v r e o r d i t v a .| c l c n m r v c m b c n tdolgoztama szlmbolikus nyclvct az intcllcktulis nyelvrc, s hozzferhctciv tettcm dz vtat dz i g a z i h c r m e t i k u s t u d o m n y h o z a k a b b a l at'c h t a , ' s z o ' 't i t k r a v o . n a t k o z t a t v a 'h o g y a z t m i n d e n t u d n i v g y o h a s z n l h a s s a . Szerzo

Els RESZ

ElvElnr

t2

A KABBALA ELIVIELETE
A k a b b a l a a h c t t r k .a s z o c s a h e s z e d t u d o m n y a ' d e s c m m i e s e t r e s e m a 7 i n t c l l ek t u a l r s ' h a n c m a z e g y e t c m e sn y c l v . k a b b a | am e g n c v e z e sh c h c r c r e d e t u .T o b b v a l l s m s m e g 1 c l o l s h t a s z n le t u d o e s . I i h e t b c n p e l d i u l t a n t r n a kn e v c z i k . m n y r a .I n d i a h a n KonYvemhcn mcgmaradok a szoksos kabbala mcgnevezsncl. ae z' e g y e e mcs A krhbala c8Y va8y tobh isteni eszmemeglcstestc1 'chta n y c l v ' a m c l l y c l m i n d e n m e g a l k o t t a t o t t . z e g y e e m c sn y c . I vt k a h h a l a a l t a l a l k o t o t t I s t c n m i n d c n t . k a b b a l r ah i v a t k o z i k ) n o s c v a n g c l i s t ra B i b l i a b a n ' a m i k o r m o n d i a : ' ' K e z d e t b e n v o l t a S z o sa szo Istcnne Ezze| |nos vil6osan kife1czi, hogy Istcn a Szot l va|a.', igazi a l k a l m a z t a 'h o 6 v l t a l a m a 6 b o l a l k o s s o n .C s a k a z t c k i n t h c t c k a h b a I i s t a n a k 'a k i v a l b a n k p c s u g y m c g v a l o s i t a n i m a g b a n a z istensegkcnt i s l c n s c g c t .h o 6 y a z e B y e t c m c sl o r v c n y n e k m e g [ e l e l c i e n b e s z c l . A g y a k o r l a t i k a b b a l i s t a t c h t i s t e n c m b e r 'a k i m i k r o k o z m i k u s i s t e n k n tt u d i a a l k a l m a z n i a z a I t a l n o s t o r v n y t . A h o g y a n a h e a v a t o l m 6 u s a t o k l c t c s s g utin mcgvalositotta magban az . k a b b a l i s t aa z i s t c n i s z o t ' m i n t i s t c n i s z e l ' o s s z c k o t t e t sI t s t c n v c la Mindcn igazi m5us le het lcmcne k kifc1ezsiormit a|ka|maz'z'a. a k i a z c g y et em c s n y c l v c t i s m c r i . kabbalista. A k a b b a l a f c l c p t c s c r c sl z o l o s z m o s k o n y v a l k a l m a s r ' h o 6 y a t e o r e t i k u s n a kk e p e t a d l o n a t o r v i n y s z c r u s e g e r o l d . e a gyakorlatsza m r a ' a m c l y k i l t a s b a h c l y e z i a s z i c r c j n c kv a l o d l a l k a l m a z s t ' ezck az. r s o k t e l i c s c n a l k a l m a t l a n o k .E 3 y r o k c l c t c s k a h b a l i s t ae g y I s t c n t ' s I s t c n n e l c 6 y b c k o t o t t c m b c r ' a k i m a g b a nm e g v a l o s t o t t a istcne s n y el v et , m i a l t a l a m i t mt'crknt alkalmazza az c8ycteme . c s z d ea s z n d c k a s z c r i n t i r n o n d ' a z t n y o m b a n m e 6 i s v a l o s t 1 aB v a l o s u l m c g . I n d i b a n' ' v a 6 ' ' ' n a k nevczik azt az cmbcrt' aki s z f r b a n . kundalini joga a Visu. ' ' m i n d c n k i m o n d o t t s z a v t m c g v a l o s i t ; a ' ' dha kozponttal szemlycsiti mcg czt a hatalmar. E8y tokclctcs k a b b a l i s t ai s m e r i a m i k r o - s m a k r o k o z m i k u s s z o m i n d c n t o v n y *ta c r c n r t c ' d i ke z a | a t ta s z o I t a l - ' sa z 1 szcrusg t os v n y c is tud1a.mit iclcnt az tgazi harmonia. Egy rgazi kabbalista sohasent v ta h a r m o n i a t o r v n y ce l l c n , h i s z c n - a k o z m i k u s b c s z c d d c l _ - a z l i . H a a h a r m o n i a t o r v e n y e e l l c n c s c l e k e d n e 'a k . istensgck t pvise k o r n c m i g a z i k a b b a l i s t av o l n a , h a n e m c s a k e g y k a o t i k u s . H e r m c t i ' makrokozmlkus isten k u s s z e m l e t tlea k a b b a l i s t a 's a i t t e s t b e na seg kpviselciia c f o l d o n . A m i r c ; ,m i n t I s t e nh c l y e t t e s ca z c s n y c l v e n

k i m o n d ' a z m e 8 t o t n i km ' c r t n c k i u g y a n a za h a t a l m a 'm i n t a T e . r c m t o n e k . t c h t m i n t | s t c n n e k . H o g y c z t a z c c t t s 8 c s kabba l r s z t i k u s b e a v a t o t t s g oc t , l c r h c s s ce ' l o s z T r - g v c r m ek k n t - _ a b et t . k c t k e l l m e 6 i s m c r n i e ' h o g y s z a v a k a t s m o n d a t o k a t k p e z h e s s e n v e l u k ' sa k o z m i k u s n y e l v b c n b e s z l h e s s c n A.z e r r e v o n a t k o z o g y a . k o r l a t o t a k o n y v g y a k o r l a t i r s z b ct n el1escn kie1tem. A z i g a z l k a b b a l v a le l m l c t i l e gc s g y a k o r l a t i l a g i s m i n d en k i f o 6 . I a j k o z h a t ,t e k i n t e t n l k u l a r r a ' h o g y m i l y c n v a l l s u . A k a b b a l l s r a t u d o m a n y n c m c l o l o g . a m c l y o c s a k a h c b e r v a l l a s r e n d s z ch r itvalloi rsmerhctne k mcg. Br a heberck dz't||it1k' hogy a kabbala he hcr c r c d e t u ' a h b c rm i s z t i k a c g y i p t o m i c r e d c t u n e kt a r t 1 a A . hcber kab. b a l a t o r t e n e t c t 'e c d e t t s f c i l c i d s m t indcn tanuIni va8yo mc8' t a l l j aa m c 6 f c l c l c i i r o d a l o m b a n ,m e r t c t c r u l et r c i l m r s o k a t i r t a k . ] \ { u v c m b c na k a b b a l a t s s z c g z s c c s a k a g y a k o r l a r s z m r a el en ' gcdhctctlen mcrtckben irom Ic. Minden torrcnelmi sallan6tol cs . : g v e bk a b b a l i s t av i l g n z e t i r t e l m e z c s t ce jI ltckintck. k a b b a l a k i f c i c z s s o k s z o r o s a nc l e r d i t e t t c s r o s s z h i r u v v a . l t lzltal, hogy szmitkra' horoszkop-szmitsra, nvhclyettcsitcsrc c s i o s l s r a a l k a l m a z v a h a s z n l t k .B r ' a m i n t a z o l v a s o a g y a k o r l a t i

r c s z b c n l t n i i s o g j a 'v a n a s z m o k n a k c g y b i z o n y o s T s s z e f u g g c s u k ' c z a z o n b a n c s a k a k a b b a l i s z t i k u ss z c m l l c i d c s egyik |cgalacsonyabb rcndu ormia' amcllycl itt ncm fogla-lkozunk. Az, igazl kabbala scm l ( ) s I s 's c m a s z t r o l o g i a , a m c l y b c i l h o r o s z k o p o t m a g y a r z u n k ' s e m h c t u i t k ' a m c l y b c i l k u l o n b o z o n e v e k a l a p 1 np r o g n o z i s k s z u l . \ i v e l a z i g a z l k a b b a | aa z c 8 y c t c m c s l o v n y tk c p v i s e l i - h c l y c s c n - cgy bizonyos foki6. kozmikus harminia-analogiinak .rlkatmazva lrcvezhctci.Ez azonbanonma6bao ncm azonos a 1oslassaz c5ye tc r r r c sh e s z di g a z i t u d o m n y v a l . A z o l v a s o n a k m a g n a k i s e l k e l I I s m e r n i e .h o 3 Y e z a t u d o m n y s z c n ' s s o h a s e m [ o 5 1 am e r c s z e l n i k r l z T n s g e si 'o s l s i c l o k r a l e a l a c s o n y t a n iM . inden vallsrcndszer lcndelkezctt sait kabbalval'amelyck azonhanaz idok folyamn ku|Tnbozo reformciok ltal elvcsztck.Csak ketetcn maradt meg' l t i g a z t b e a v a t o t t a kk o z o t t . r e 6 i k e l t k n a k e s d r u i d k n a k i s v o l t '6irzi kabhaliuk. A rna m5ia 3yakorlati alkalmazsaa druida

p a p o k n lo s r c g i k a b b a l a . t u d s r a v e z c l h e t c 'v i s s z a .N , l as a i n o s n a g Y o n l i c v e s c m b e r v a n ' a k i a r 5 i d r u i d k r u n a k a b b a l a 1 its m c r n e ' s m c g . r I k a l m a z n ii s t u d n a 6 y a k o r l a t b a n . g v a k o r l a t i r u n a k a b b a I aa z ' d o k o I y a m nt el i c s c n c l v es z et t .

t4

I5

Z EMBERMINT K ^B B ALI ST A
l,lso konyvcmben Az igazi beavatas tfabanhrom szfralnycknt l ' c s z c l e k a z e m b e r r c ( l t e s t sl e l e k e s s z c l l e m ) su g y a n o tc m l i t s t tcszcka ngypolusu m6ncsrcil. A t a n i t v n yt u d 1 a 'h o g y a m en t l t e s l c t a m e n t l m a t r i c ak o t i o s s z e a z a s z t r l t e s t t c l 'm i g a z ' a s z t r l m a t tlta az asztr7tcste atz a n y a g i t e s t h c z .A z l s v i l g o s e l c t t eh ' ogy a fi' zlkai testetaz elclcm (a me6strrsodot etl l e n a n y a g )t a r t i a I e t b c n ' r r r l ga z a s z t r l t e s t e a t l e g z sA . m e n t l m a r i c a t z r z s et ku d o m s u , l vctcle kori a .iz.tka te t s t h c z s a z a s z t r l t e s t h c zA . kczdcjkabbalis t . r n a k 'm i n d c z t t u d n i a k e l l c s i l y e n i r n y b a n P o n t o s k p e ta l k o t n i a .lrrol' ami saittcstbcn v 3 b e m e g Yh ' a komolyan akar a kabbalval l . l g l a l k o z n i . E z e n k v u l a k a b b a l i s t a n a km 6 m c l y e b b k a p c s o l a t o t k c l l t e r c m t e n i s a 1 tm a g v a L ' s e l , a m l y e b b k a p c s o l a t a k a b b a l a t ; r n u l m n y o z s n aa kz a l a p 1 aA . t e s ,l l c k s s z e l l c m k o z o t t i h a t s ' .,k es olyamatok mindcn embcrne l a u t o m a t i k u s a nm e n n c k v 6 b e ' tckintet n|ktiI arra' hogy az illcto a titkos hermctika bcavatottia' v ; l 8 y s e m . k a b b a l i s t n a ke z c 6 y s z e r c g y : i s m c r i a z o s s z c s [ o l y a . r I r r t o t 'e z l a l l e t a tz esyctcmes Trvny s z c r i n o s z t i a b c . E z a t u drs klonboztcti mc8 a bcavaottaa t n c m b c a v a t o t t o l :a b e a v a t o t t t t o r v n y r c a l 'z t g Y a k o r l a t i l a ga l k a l m a z n i t u d . | ( ) n l o s a nt 1 k o z o t a 8 y m i n d e n d i s z h a r m o n i t k i e gvcnlithet testben' llekbcn'es lJ. 'zcllembcn. |jzen kivul a beavatot az c8yctemes torvny tudsaltal kPes cnnck megclclci lctet lni' saz' igzzi toklctcssg ut1t 1rni. Mr c h b o l a s z c m l l e t b c in l z v ei s : a b e a v a t o t t s g egszcn m s ,e s e 8 e s z e n rrras v i l g n zt ec t n y u t . b e a v a t o t te g s z e n m s s z c m m c l n z ia v i . | . r 5 o tm , i n r a t o b b i c m b e r . A k u l o n b o z c ;s o r s c s a p s o ka ' mclyckneka lrcavatott c s e t l c 6 k i v a n t v c 'n e m e r h e t i o l y a n s u l y o s a n ' n c m s z e n . rcd mr t luk. A fentick alap1n cz konnyenrthetcj. K a b b a l i s z t i k u s s z e m P o n t b o l n z v ca z e m b e r a v i l 6 m i n d e n s 8 to' k c | e t e sm c g t c s t c s i t c i cm ' ivel ci az Istenkpmsra t c r c m t c t c t t . z . : r t r b ea r lcghatalmasabb l n y f o l d u n k o n ' sm i n d a z ' a m i a v i l g m i n . d c n s g b c nn a g y b a n l c i t s z o d i k , l e 1 t s z o d i k k i c s i b e n a z e m b e r b c n . l Icrmctikus nzcpontbo al z c m b c r a k i s v i l g ' t e h t a m i k r o k o z . t l o s za . vi|gminde n s g g ca l makrokozmosszal. Egy igazi kabbalista, a k l t n y l e ga z c 8 y e t e m e st o r v n yk e r c t c b c n g v a k o r l a t i l a 6 , a z ^ za n a 6 y m r v o n d o l g o z l k ' a n n a k { e l t t l e n t im l a6a l r r o g o t t k e l l t u d n i a e 6 y m g i k u s c 1 l c ; d e sfio k o t , s a z e g y c t e m e s

t7

t o r v n y n e km c g e I e l o e na z t g a z ts z e m l e l e tct kell' hogv kpvisel1e. kit a Pus2ta c J m e l c t k i e l c 6 r t ,a z e l e r u g Y a nk a b h a l i s t a tudast8 ' yar a p i t l a i n t e l l c k t u a l i so l d , r l a t . d c a m a s r k h a r o m s z e l l e m i a l a p e l vc s a k h i t u l k u l l o g n a l a . L g v l e o r l r k u s s o h a s c n rl e s z a b b a n a h e l y z e r b e n . h o g y a t u d a s I c n y c g c l c l o g 1 aa ' r r o l n e m i s b e s z l v ch ' o 3 v v a | a h ai s r ' r I a n r ih a t a s l g t ' a k o r o l h a s s o n . t e o r e t r k u s b o ll e h c t t u d o s ' d e t g a z ' i , n r a 6 i k u s k c p u c t t k a b b a l r s t an e m ' a k i n e l a k i m o n d o l t s z o v a l o s 6 5 v al i k . tcorctikushol lcher tudos' de ncm bolcs. A magus -_ magikus Ic1Icttscgc alap1an a k r r a t a n k e r e s z t u I v a l o s i t 1 am e g t c r v t 'd c a z I s t c n n e lo s s z c k o 1 o 1 s e 6 b e sn cm tudiaa szo i6azi mgikus creiel ugy r l k a l m a z n r .n r i n t a k a b h a l i s t aE . g y m 8 u s 'a k i a g v a k o r | a t ik a b b a l a v a l n c m f o 6 l a l k o z l k , k e p e s s a i t s z o l 5 a I a t b a l l i r a n i a z c r c j k e t ' a m i k c t k i t e r m c l t m a g b a n 'm o d 1 b a n |l kulonbozo lenycket kedvc c s c l J as z e r i n s z o l g l a t a b a h e v o n n i : a k a b b a l i s t a c z z c l s z c m b e n n r i n d e n te l c r a k a b b a l i s z t i k u s z o l t a l , m i n d e n l e n y , g e n i u s z 'v a 6 y hasonlose6tscge nlkut. Hermctikus sZcInPontbol nezve tcht cgy igaz'i kabba'|istaa lc6 m a g a s a b bf o k b e a v a t o t t 'm e t o k c p v i s e l i a z i s t c n s g e a mikrokozmoszban' s a z a n a | o g i at T r v e n y a l a p i n - - k e p c s a m a k r o . kozmoszban is hatni. Ebben rellik a magus cs kabbalisrakTzotti k u l o n b s g 'c s e P p c n e z e r t o g m i n d e n t o k e l e t e s s e g r e torekv 8ya k o r l a t i I a 6 i s o g l a | k o z n ia k a b b l l v a l . A ''Na6y Mr'''-von tevekcnykedokahbrlistat11alban c8Y mc8 hatrozott kuldctesre szcmcli ki az Isteni Condviscles. Az tgali k a b b a l i s t at c h t a t e r c n r t e sk c p v i s e l o 1 c m ' indazonaltaI az egYctemcs torvnnyel s z em b en a l c g a l a z a t o s a b b szolgamarad. M i n l 1 o b b a nb c h a t o l a Z e g y c t e m e st T r v n y h e 'a n n l a l z a t o s a h b | t ' s z a z I s t c n i C o n d v i s e l s s c ls z c m b e n. Ncki valobana lc6na6yclbb h a t a l o m a d a t o t t .a m e l y e t m i n d a m e l l c t t m i n d i g a z e m b c r i s e g J o l c t r c s s o h a s e m a s a i t s z a m a r a h a s z n a l e l . A z i 3 a z i k a b b a l i s t aa |cgmagasabb I o k u b e a v a t o t t 'a k i s z m r a n i n c s l e h e t e t l c ne s a z l t a l a kimondott szo kivtclnclkul' mindig me3valosul. I s m tr m u t a t o k c g y i 3 a z i h e a v a t o t te s e 8 y s Z e n l k o 2 o t t i k u l o n b s c g r c . [ 3 y i g a z i m a g u s n a k n c m s z u k s c g e sc z r f e l v i l 6 o s l t 5 ,m e t m i n d e n t m e 6 e t a z i t t m o n d o t t a k b o l . A k i k m u v c m c t c s a k c l m c l c t i ' l e 6 v e s z i k t ' m e g k c l l ' h o g v r u d 1 k ,h o 5 y e 6 y t o k I e t e s beavatolt a z e g y et e m c s t r v n y e k e t i s m er i , a z o k a |a z a n y a g i ' a s z t r l es m en t l

| ' ' r r ( c k r n t e t b ev e s z i s s z e r i n t i j k e l ' m i 6 c 6 y s z e n t l t a l b a n c s a k t ' . . r l l . i s r c n d s z ere I e[ o r d u l ' a z t a n n a ke l o i r s a is z e r i n t g y a k o r o l i a ' I l l ( . r tn l i n d e n s z e r b a nv a n a z o n o 5 s z i n t e n . s z e n t s g fclc to' l ' r . r c l h a n y a g o l i at e s t e t s a z a n y a 6 i v i l 6 o t , m i n d a k e t t o t m a , y a ' rl.. k.rprazatnak t a r t 1 a s a z i I I e t c iv a l l s g y a k o r l a t a i l t a l a z c 8 y c . l Il|.\ lorvnynek csak e8y' va8y legeljebbnehany sZemPontit r | ' r s lr1 J m e 8 m a 8 b a D . E z e k a z e m b c r c k a z o k b a na n c z c i p o n t o k b a n ' ''. lt'ckct celjuknak kituztek a s z e e c la ' konyoruletessg a' s z c - ' e l c r n e k b r e g y t c t c i p o n t o t s u 8 y i' i'cg sth. isteni aspektusban . l..kcdne k' ho6y azokat magukban megvalosthassk d' e e z e k a z ' r l l . . . t c k a z v | n u e 8 y e e m c s o r v e n y s z e r s g e t ak szellemi ke cs , .',:guk szcmszo6cboi latlak, aminck tokelctes kcpet nem tudlak t l I. r gn i c s m gk c v es b v i s s z a a d n i . .\ lrcrnre tikus szemlele t h o l n ez v e a . . s z e v l a s ' 'n c m a t o k l e nt r . . r r t . } - 5 v i g a z i b e a v a t o t t ' t e h t e 3 v k a b b a l i s t ae z z . e | szemben az ' . \ , / t \ l s l c n t a s p c k t u s o k a te g y en l o m e r t c k b e n c l i s m e r n i e s m a g b a n l ' ) k (t , / : l l o s am n e 6 v a l o s r t 1 ak .- ' z a' z u t t c m e s z e t e s neh o s s z a b be s r a d . g . , ' l h h ' e s s z o k s s z c r i n t e 8 y e t l c n t c s t c t o l t e s n c m i s e l c g e n d oa z t r ,' k r : l c t e s t t c n i . | ) c v t g a z .b i c a v a t o t t n a kn c m l c n y e g e s 'h o g y c g y v a g y o b b c l e t e n r 1 r l tc l c e l 1 a h o z 's z m r aa z i d o n c m 1 a t s z r k s z c r c p e t .N e k , i a n n a k a r . ' k c l c c st u d a t a a l c n y c g e s ' h o 3 y h c l y e s u t o n r .A t o k e l e t c s c d e s l l J . | tl e r r l r c t s c m n r i f e l c s i c t s c g . M i n d e n n c k s z t i k s c g ev a n a m a 8 a lc . i c 1 c r c 'e s m i n d e n e k c l c i t t a t o k e l c t e s s 8 h ec zl e n g e d h e t e t l e n ctt. . ; s z u k s e g c sH . crmctikus sZcmPonthov I a l o b a nc s a k k t 1 v a n : a ,,r.rrtt vc | sv a 6 y a t o k c l e t e s s e g u t l a . s z e n l t e v a l a su t ; a n a ka n n y i a { l I l . l s l c r ea ' h a n y v a l l a s v a n a f c r l d o n . k i a s z e n t t c v a l a s u t i t J r 1 a ' . ' , c l h a t a r o z t a 'h o g y c s a k e 3 y e s i s t e n i a s p c k t u s o k a ta k a r m c g v a l o s . t ' 't . r r t r a g a b a n ' s l t a I a h a n e m e6 h a t a r o z o 1 1i's t c n i g o n d o l a t s z i m b o ' l ' r r l ; r k c nltc s z a v i l a 3 b a a lj i t v a . K c v e s k i v t c I l c la z u t a na ' ' s z c n I l t 1 . r h . ra n v i l a 3 s a k c v e s b e e r e t t c m b c r e k a k a d a l y t k p c z n c k 'm c r l r.rr rt r ' n y a i k t i s z t e l e t c ' i m d o i es h o d o l o i g y a k r a n f c l t a r t o z t a t 1 k }. Ll rd t t c s c b c nc s a k a d l y o z z k e l f e l e t o r e k v s c b c n ' ( ) | y a n e m b e r e k r c la ' kik tudatosano ' nmaguk hclyeznck 3lorit a t.. f o I c ' h o g y e r v e n y c s u I 1 e n c k . t i s z t c . l 1 c k ' i m d 1 k o k c t . itt ncm 1rrk .'.rkarok szolni. Sainos, sok ilyen van a vilgon. L,6y igazi szcnt a ' r , . r g r n y hv ao n u I ' e g y a l s z c n t e l l e n b e nf e l t u n o e nv i s c l i g l o r i 1 a t .

l8

l9

ki azonban a tTkeletesseg tltjat pr1a,sohasem vonul a maganyba, h a n e m o t t m a r a d ' a h o v a a z l s t e n i C o n d v i s e l sh c l y c z t e ' s a n l k u l d o l g o z i k a [ c 1 l o d c s e n 'h o g v a k o r n y c z c i v r l 6 f i g v e l m c t m a g r a v o n n . l c g k e v c s b es e m r g v e k s z i k k i e l m u t a t n i e r c t t s e g e t e ' llenk c z o l e g ' l c h c t o l c g e l k e n d o z n i a z t ' h c l 6 y a k i v n c s i ' e r e t l e ne m b e r e k ' t c i l n y u g t a l c g v c n . l l s z er i n t a c s e l e k v e sm o d 1 b a n es a ma5atarsban i s n a 5 v k u l o n h s c g v a n e 8 y s z e n se 8 y t o k e l e t e s b c a v a t o t t k o z T t t . s z c n t ' m i h c l y t c l e r t e c l i a t 'c l v e s z t i e g v n i s e g a t' mi a tokcletess c l n c l n f < l r d u lc l o . I t t t c r m e s z e t e s e n a z e g y n i s e gn e m m i n t s z e m c I y ' h a n c n rm i n t i s t e n e m b c r1 o n s z m i t s b a .

! . l l i c l l l g v a k o r l a t i r s z b ee n8 y m o d s z e r t a d o k a k a b b a l a6 y a k o r l a . l l | l ( ) l t o sa e 8 y e t e m e s t o r v n ys z e r i n t .A k a b b a l n a ke 7 . z a 8yaan i ,rl.rtl tnodszere vezredek ota ltezik, s csidcktoIszjro|-sz1ra ' r K c s o b h b e a v a t ot e m p l o m o k b a n t a n i t o t t k . z a n a l o g i a - t o r v n y lrrr.rctc a l a p i n a b e a v a t o t tm i n d e n s k o n k c p c s e l r n i ' a n r i a t o r . r ' t ' z t : r s e 3 s a h a r m o n i a k e r e t e n b e l u I v a n . A b e a v a t o t ta z 'a n a l o ,,, t()rvcnyt m i n d e n t u d o m a n y r at u d j aa l k a l m a z n ie s m i n d i g a h e i , . . ' t : r c d m n y ri e o r v o s p I d a um l i n d e nt o v b b i ut.E6y hermetikus . . I l 'r r l k c p e s i s m er c t ei t a z c 8 y e t em e s t o r v n n y c lo s s z h a n g b a hozni' . . z ,c ,l n en r c s a k m i n d en d i s z h a r m o n i t 't eh t b c t e 8 s 8 e t sa n n a k ' | . .tr c , l i s m e r n ih ' a n e m a m e g f e l e l c ie s z k o z t i s m e g h a t r o z n ia b c ' . 1 1 . . .k . t u d n i a k a r o e l o 1 t n a 6 y l e h e t c i s g ctka r u l gi k u s z o b o l e s r e ' ' l . l c | ' c s k i f i z c t c j d i k n e m c s a k s a i t m a g u k s z m r ai o t c s e l c k e d n i ' l r t r r l.t t J s z e n v e d r j c m h e r i s c 6 e r d c k b e na k t i v a n t c v e k e n y k c d n i . l 1; a z a n a l o g i ak u l c s a l k a I m a z h a t om i n d en t c r u l et en ' s m i n d t'.lnaz | ' c | ] \ , e nm ' i n d a z e m b e r i s e gs z m r a 1 o s z o l g l a t o t t e s z . A k o s z i r l c 1 c z c s 'a m c l Y et a z c m b c r c k o l y s z i v e s e na l k a l m a z n a k ' v a l o i b a n ,l''n tudatlans6. I s t e n ' a l e 6 m a g a s a b be , lkpzclhctetlen alkoto' ' t r r t t d c nP t o n t o s a n s t o r v n y s z e r u e n t e r e m t e t t 'c s p p e n a tofvny. '..'.tscgben i s m er h et c f c l a I e g h a m a r a b bN . , l i n r l t a l n o s E l v ' m i n t | ..;rr;rgvobh es clkpzelhctetlcn. B o l c s e s s g 'I s r e n f e I o g h a t a t l a n l''.rk me8nyilvnulsho,a l ' v i l a g m i n d e n s e gm e g a l k o t a s b o l 't c h t r r . r ' k c d c s c b c vl a g y u n k k e p c s c k a n a I o g i k u s k o v c t k e z t e t s c k e t le.'r'r'r. l t o 6 y I s t c n n a g y s 3 tc s f e n s gs es 6 Ite g a l b bn m i l e 6m e g tlrcssuk. \ z a l k o t s k o n y v b e n( S z e f e r } c z i r a c h )h b e rr a b b i k m c a p r o b l r . l . . r k a b b a l t ' t eh t a 1 e ee t c k t c t n i . rcmts torvnyszcrtisgl \ , , r . l c r ) e z i r a c h ' h a h e b e r e r e d c t u i s ' e z n c m e l e n t ia Z t ' h o g y n e m ' . ' i , . r l t k m s n p c k i s m e g h a t r o z n i at c r e m t sc g y c t e m c s t o v . r r rc l . I g y p c l d i u l a h i n d u B h a g a v a dC t a i s c l 1 e g y e z t c a tcremts l .t ll c n c l t a z e 3 y c t c m e s t o r v e n y n e k m e g f e l c l o e n . E 6 y b i r s o k , r r' l l i r tr o n l i s p u l c t c k 'e m l k m u v c k sh a s o n l o a k r s b a n sk p l e t er r r . t t c r e n t e s g y e t e m c s t o r v e n y e r c i l t a n u s k o d n a kp e l d u l a r g i | 1l r r p t o m b a nH c r m s z T . r l s z m e g i s z t o s z mr ismertea tcemtsto. l l l ( . I c tes a z e 8 y c e a ko. m e s t o r v e n y t ' a m el y e k e t a s m a r a g d t b l n .rkczokeppen . int ami o r o k i t e t t m e g : , , z ' a m i e n t v a n ' U 8 y a n a zm '' | .t r l r ' a n . H e r m s z l t t a z t h i r d e t i ' h o g v a k i s v i l i 6 - a z c m b e r .|l|()Sa ann a 6 y v i l 6 ' a z u n i v e r z u m . - m a s a . A z e g y e t e m c st o .

z ax, l'ocI TORVENYEK


A h e r m e t i k u s t u d o m n y b a n a z e g v i k l e 5 f o n t o s a b ba z a n a l o g i a t o r . vcnye.A vilgmindense3bcn p o n t o s t o r v n ys z e r i n t l c t t m e g a l k o t v a m i n d e n se z r t m i n d c n - e g Y p r e c i z o r a m t j h o zh a s o n l o a n- c s o d . l a t o s p o n t o s s 3 6 a Ic g y m s b a i l l i k . l i t o r v n y s z e r u s e g 5yakorlati a | k a , l m a z s n at ka n t a h c r m c t i k u s t u d o m a n y b a n ' ' k a b b a l a n a k ' n ' c' v e z z u k .E g y e t l e n h e r m c t i k u s m o d s z c r "e g y et l e n v a l l a s i l o z o i a vagy vallsrendszer s e m l c h e t t o k e l c t c s ' a m e I y a z e 8 y e e n cts orvnycket e 6 y l t a l n n e m ' v a g y c s a k r e s z b e nv e s z i f i g y e l e m b c . v a l l s r e n d s z e r e k ' m c l y e k c s a k e g v t o v e n y a s p e k t u s ti s m e r i k c l . c s a t o b b i t e l h a n y a g o l 1 ks ' c i t a z o k a t o l y k o r h a r c r a n i s t v o | t a r t 1 km a 6 u k t o l ' c s a k k o r l t o z o t t i d c j t a r t a m m ab l irnak.M6 akkor is igy van ez' h a s z t e s s uc ks a k c v s z z a d o k ' v a g y v c z r e d e ku t n k v c t k e z i k b c . C s a k a z a v a l l s r e n d s z c rm a r a d h a tf c n n o r o k k ' a m c l y t a n a i b a nt c k i n t c t b e v e s z ia z c 8 y c c m e s torvcnyekc. A z e g y e t e m c s o r v n y c kn e v i s s z a t u k r T z c d im k i n d en i s t en i e s z m c ' m i n t p l d u la H a r m o n i a v a g y a R c n d . f i g y e l m e s o l v a s o c s z r e vctte. hogy mr clsci konyvcmbcn' ,7z igazi bcrvrtas utfaban is' m c l y a t T k e l et e s s c gu t 1 n a k e l s o b e a v a t s m t u t a t i ab e ' a z c 6 ; y c t c m e s o r v c n y r c ep r i l c i m o d s z e ft s z em l e l t et t c m . z i g a z i b ea v a t o t t s 5 c 8 y e t l e n v a l l s r c n d s z e r t c js l e m u g 3 . z a l a p i g a z s a g o k 't c h t a z e 8 y e t e m e st o r v n y e k f e l f o g s a 'm e g k o v e t c l i a m 6 i k u s c g Y e n s u l y t m i n d h r o m s i k o n . A k i a z e 8 y et c m e s t o r v n y e k e t mindhrom sikon f c l o 6 1 a ' s t o k e l c t c s e n u r a l i a ' a z n c m c s ak a sait mikro. Pontosan k o z m o s z b a n . h a n e m a v i l g m i n d e n s c g b e ni s u r a l k o d i k . E h h e z a c l h o z a g v a k o r l a t i b e a v a t o t t s a 6a ' kabbala tudsamutatia az utat'

z0

zl

v n ya n a l o g i j a k s nzt m t a l a n pldt l c h c t n ef e l s o r o l n i . lcgtobb hasonlot e mr 6yakorlati rsze tarta|mazza, ame lyekben a kabbalistka ar c l o l t 1 k o z t a t o h m o' 5 v a nt u d i aa z i 6 a z i m a k r o e s m i k r o k o z m i k u sn y c l v e t t o k l e t e s eu nr a l n i e s g y a k o r l a t r l a 6 alkalmaz.na i ,z c g y c t c ms e t o r v e n y e k n em k cAfe l c l e n . A z em b e r i t es t b e n tisztan l a t h a t o ka z a n a l o g i k ' sc z e k s z m o k k a li s P o n 1 o s ak n z v c t i t h c t o k . z a t c n y i s a n a l o g i a 'ogv az embernck h e P P c nt i z k z , i|. lctve Iabuiia \ ' a n 'c s n e m h a t ' v a g y h a r o m .E z t a t o v b b i a k b am n 6 k o z el c b b r o le r i n e mt.J g y a n i g y m i n d e nm s a n a l o g i its ' a m i l y c n e k peldiul a SzefcrIezirach k o n y v b ct na J l h a t o k c.s s e m m i l y e n 6Ya. korlati analo6ia n e m m a r a df i g y c l m e nk i v u l ' a m e l y a k a b b a l a sz ma[ontos.z egyesbetukrclis behatoan fogok beszcln t ezoteti. k u s s z e m p o n t h o le m u g v a k o r l a ir c s z e ben' ame Iye k ncmcsak. h a n 6 o kh ' anem s z m o ke s e s z m c kk i f e 1 c z c isi. A k a b b a l i tg y a k o r l o c 6 v m a s i k s z a m r a n r . r n u m l e g "e s a b b a na helyze t b e n l c s z .h o g y e s z m k te s z m o k k a l e j r - z t ' k ni ' s o r d t v a ' t o v h b b e t r k cs t z m o k b al e s z k e p e s a t t i l t e t n i 's z m o k a tp c d i 6 bctukke l f el r u h z n i . b.za|ta I| c h c t o s n gy l i k s z m r a s a 1 am t a g a 'c s u6yanakkor I s t c nm e g i s m e r s r ek . abbalista megismcra i 1ovenyck toklctcsscgt. fcl fog1a ismerni'hogy ''1o''s',rossz'' csak va|l i s i f o g a l m a k 'h " g y m i n d a k e t t c 'e v ' s m i n t p o z i t i vc s n c g a t i v elvck szriksgcscm k ' e r l a z .e g v l k a m s i k n l k u ln c m l t e z h e t . A kabbalista m i n d i 5 a 1 o e l o 6 t o r e k c d n id ' e a nc6ativ clvctscm f o g i a m e g v e t n ih : a n e mm e g t a n u l iu ar a l n ia z t ,m er r a z a l k o r o s e m m i s z r i k s g t e l cn nc tm a l k o t o t t .

l . ' r I l . r n d j ae ' z az apostol volt az c8yetlen'aki termszctes halllaI | .lt rrrcg. E r r e p e d i g c s a k i s ' m i n t k a b b a l l s t a 'm i n t a ' ' s z o ' ' t T k l c t e s r'r Iclrcctr kepes' tohbi apostoImin,J mrtrhalilt halt. ha yz c r i n t v e z r c d c k k e is | \ l t | | J ns ) a n c l se l o t t m r r s o k m s b e a v a t o t . .'zr l trlklctes ura volt. \ | r n d en s z o b e t u k b o l l l ' sm i n d e n b et r c s z m t 't u l a 1 d o n s g o t s ,'zcl crot e1ez ki, ami nem csak hctuvcl' hancm az c6yclemes tor r . t r \ ' l cm kege l e l o s z m o k k a l i s k i f e 1 e z h c t o .E z ' e na z a l a p o n a t o r (.|}'s7cussc ez t m o k a l t a l ' a z .e s z m k t ak s e a betuk ltal magya. r z z t t k e s t e s s z u k r t h c t o v e .N { i n d e n c s z m e b c t t 1 e | c 'a z l t a l u n k ..||cr ht r o n r v i l g g a l a n a l o g . z a l t a l ' h o g y m i n d en e s z m e n e k mcg' l . ' l c l r r s z m i s m e r ' a b et u k a z r n t e l l e k t u l i s n y el v b c n i s m e r t t c l ' t t . . t . l h cm n s erelmet i s n y e r n c k 'l I y m o d o n a b e t r kabbalisztiku ,''' lcsz rtekclvc' a7 e8yetcItcs torvcnycknck megfelclocn. z t T r v n y e k i s m e t e k e p e ss teszi a kabba|istat r e arra'hogy |]\'ctcmes . 'zrtlckct az azoknak megfclclci analog betukkcl sszmokkal [c bc' 1 . . ' ' c n k i . A z a h s z o I u t t T r v n y e k r ev o n a t k o z o ' s a m c g e l c l c r . l k h c l Iv a g y s z m o k b o l a n a l o 6 i k u s a no s s z c | l i t o t t s z o k a b b a l i s z t i L r r s .c g y c l c m c s . v a g y i s k o z m i k u s n y e l v e n k i m o n d o t t s z o . H o g y c g y |"'.rhhrlisztiku ss z o t m a 6 u n k t u d 1 u n kk p c z n i 'a h h o z m i n d en s z m s l , c r r ra n a l o g i i ti s m e r n u n k k e I I . E m u g Y a k o r l a t i r e s z c b c j l a kahhalrsl.tmcgtanu|1a e torvnyckszerint osszcilltott szo a z ' e g Y e t e ms I r . r s z n l a t h t 'e l y c s a I k a l m a z s ta m c n t l ' a s z t a lc s f i z i k a i v i l g r a ' . . .|.. r n r i n t a z e l c m ek r c . N { e g t a n u l s z a v a k a t .s o t k s c i b bm o n d a t o k a t ll.rlcsak ' rancm eg s zl n y v ck intc||e k t u l i s d n 'a 7 a 7 ' r t e I c m m c | li r t r r l n d 3 1C i .s a k c g y i g y k l m o n d o t s z o h a t a l k o t o a n . , \ g v a k o r | a t i k a b b a | i s z t i k u sm i s z t i k a t u l a i d o n k p p e na i l a p i aa b c t . r s z c l l c m b c n . l e I ek b c n c s k s o h b e s t b c nv a l o h c l y es k i m o n d s a . I l . r s o n l o a nc g y g y e r m e k h c z . a k i e l o s z o r c s a k g u g y g . c s c s a k k c ' . . . ' h ht u d i a a s z a v a k a tk i m o n d a n l . A k a b b a l i s t n a ki s m c a k c l l t a n u l ' ' ' . r h c s z l n i 'h o g v a l k o t o a n t e v c k e n y k e d 1 e nA . betuknek mindh. r . ' r I rv i l 3 b a n ' d c a k u l o n h o z o s r k o k o n sh i c r a r c h i k b a ni s a n a l o g i l .r r s1 c l e n e s kv a n ' a m el y e k c t a k a b b a l i s t n a k ismerni cs uralni kcll. l z c k b o l a m a 8 y a Z a t o k b o lk i t u n i k ' h o 6 y e g y t e o r c t i k u s ' a k i a l,r'trrkct es mondatokat szavakat--csak az crtclmcvcl tudla fcll . ' g n i . c s a k i n t e l l i 3 e n c i a v a lk p e sg o n d o l k o d n i ' s o h a s e m l c s z i g a z i | .' rl . h a , I i s t aE .rcttsegi Ioka szerint a kabbalt f ilozof ikusan, teht ' . r k i n t e l l e k t u a l i ss z em p o n t b o l f o g 1 a r t e l m c z n i . A z t g a z tk a b b a l i s

a z c v a n g c l i u m b a ni s l e v a n f e k t e t v e : , , K e z d e t b c nv o l t a s z o c s a s z o '' I s t e n c v o l t . E 6 y e t l c n m s i k a p o s t o l s e m v o l t o l y a n m l y e nb c a v a t . v a a . ' s z o ' 't i t k b a ' m i n t p p c n | n o s .M i n t a , , s z o u a' ' a z o n k c r e s z tul a lcgnagyobbcsodattelekrv e o l t k e p e s ' sa h o 6 Y a nm a g a a B i b .

urnak'' 1cloltck. Minden vallsrcndszcr, minden bcavatotta szot. mint a le6magasabb tudomnyt tolti me6 tartalommal. | z u s n k l ed. v c n c t a n i t v n y a '| n o s o 3 l a l k o z i k a s z o v a l ' t e h t a k a h b a l v a l 'a m i

A s z o t i t k a ' a s z o i s m e r c t c sa n n a k i 6 a z i h a s z n l a t a a le6magasabb bcavatots8 a'm i e g y a l r a l nl t e z i k .M i n d c n i d o b e n a z v o l t a l c g c l . s c b bb e a v a t o t t 'a l e g f e l s o b b p a p ' I s t e n i g a z i k c p v i s e l c i 1 ca .k i t a ' ' s z o

A grrrc BE^V^TOTTs^c

zz

23

t a v i s z o n ts z c l l c m v cllc , l k e v e l sv g e l g st ze s t e v e l o g 1f ae l m i n d e nb e t uc r t e l m t , st u d i aa g y a k o r l a t b aa nl k a l m a z n i . kabbalatanulmnyozsa a betuk ezotrt1val kezdodik. Isten s a i tm a g b oe l s z m c k ea l k o t o t t a ' mclyekea t zc8yeemc ts orvnybe r e n d c z e t tB . e t u k c t a l k o t o t t sa b e t r i k k e ls z m o k a tk p z e t ta ' mel y e k a n a l o g i k uo s s s z e f 6 6 s b el n l a n a ke s a z e 8 e s 7 u n i v e r z u m ok ti e1ezik, a legmagasabbtol a le6a,lacsonyabbig. Hcrmesz Triszmc6isz. tosz llitsa' hogy ami envan,U7yaoaz, mjnt ami /ent van,kabba. l i s z t i k u s s z c m p o n t b o l i s n a g y o n m e g a l a p o z o t t n a kl t s z l k . _ A t e r e m t ek s o n y v b cn a Szfcr mc3 van|czirachban Pontosan n a k i r v a a b c t u k 'a m e l y e k , l t aI l s t e nm a g b o la s a 1 m t agnak me6f el c l o e s z m e k ca t lkotra. Az alkotsnlmindcnek e|ott tiz alapcszmc' az ugynevezett tiz Szefirot iott lrre. A tiz' szmpIdul az c8ycs szm tukrozcdse' azaz Isen lc6magasabb slc6alacsonyabb kiradsnak visszatrikrozodse .z a n a l o 6 i a t o v niy smcrcte alapin a k a b b a l i s ta n a l o g i k u s osszcfuggst fog litni az istenialapeszmvel sa Szfcr|ezirachhal. A t n yh , o g y o s s z e a d sl l a l m i n d c ns z m v i s s z a v c z e l h c t iy e8y ecg szm1egy szmra,szintn a kabbalisztikus analogival u66 osszc. ( l + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 : 4 5 . 4+ 5 : 9 ) A h c b c r kabbah ban a szmkombincioC k c m e t r a n c v e nv o l t a k i s m c r c t c s c kA . mi clunkra csak a legsztikscgcsebb c otg o m f e l s o r o l n ia b b o l ' a m i a kabbaIisztiku s i s z t i k ag v a k o r l a t a m i l k a l m a z s h o z' cht a mgikus szo hasznalatahs oz zu k s c g e s . k i c s a kk u l o n o s e b b s z m k o m b i n c i oik r a n t r d c k l o d i k a heber i r o d a l o me g y e s verse ' z a m c g c l c l cs i r e v o n a t k o z i a na j, zamkombinc i o r o l s z o l oi r o d a l o m b ae nz tm e g t a l l 1 a .

l'gl'cs irok megemltik muveikben a kozmikus nyelvet' amelyet r ' c l n c l y k o r u r n i k u s n y e l v k n ti s e m l i t en e k . [ , t h e t s e g e sh , o g y a k o z m i k u s n y c l v n h n yb c t u i e r t h e t c c i s is. l t r c r l s z m u n k r a ,d e b e h a t o a ne r r c j l e d d i 6 m 6 s e n k i s e m i r t . h e r . rrrctrkus t u d l a a z e l m o n d o t t a k b o l , h o g y a k o z m i k u s n y el v a l a r t I s t e n I'cszcde yagy az Istcni Condvisclcs nyelve ertcndcj. amellyc.l Isten. ll)n t c s y e t em e s s z e l l em e 1 e zk l i m a 6 t ' sa m el l y e l m i n d e n t c r c m l c c t a ' mi a vi|6mindensegben v a n ' a l e g k i s e b b t c j lk c z d v c a l e g n a . torvnyszerusgc ; v r l h b i g . E z r t I s r e n tc s a k a z e 6 y c e m c s k ltal isrrrcrhetirik mcg' ha tTrvenyciszinte z i s ts z a v a k b ao n t 1 u k 'es c t 'm i n t ,''clvelJuttatJuk kifejezesre.

KOZMIKUS NYELV

,\ kabbalat megerteni s3yakorlatila6 alkalmazni annyit 1elent' t t lI n t a k o z m i k u s n y e l v et a z c 8 y et em c s t o r v n y s z c r u s c 6 alapin t . r r r u l n iA . k o z m i k u s n y c l v e z e k s z e r i n t a t o r v n yn y e l v c ' a h a t a l o m c s c r o n y e l v e : u 3 y a n a k k o r a d i n a m i k a sm c g s u r u s o d e sm ' aterializl . l d a s s m e g v a l o s i t s n y e l v e. K o z m i k u s a n b e s z l n ia n n y i t i eI e n r ' rrrrnt k a b b a l i s z t i k u ss z e m p o n t b o l n z v e a z c g y c l e m e s t o r v en y k e r c . t,:n h c l u l h a t n ie s a l k o t n i . C s a k b c a v a t o t t a ka l k a l m a z h a t l a ka k o z m i k u s n y c l v e r e m b c r n c l c s r r r . rs z f r k I c n y e i n l a ' k r k a z c 8 y e t c m e st o r v c n y t i s m e r i k s u r a l 1 l k . K o z m i k u s a n b e s z e l n i a l k o t s ' e h l I s l e n v a l i b a n k e o v i s e l n i , '.rk annak lchetscges, a k i a n c 6 y p o l u s r ik o n c c n t r a c i o t e r t i . A k o z r r r r k u sn y e l v t e h t n e m a z 'a n y c | v ,a m c l l y c l a l c n y c k e g y m s t m e g crtik. A lenyck rtckczesc e 6 y m s k o z T t t 6 o n d o l a t b a n 't e l c p a t i k u s r r t r l nt o r t n i k , a h i e r a r c h i r a v a l o t e k i n t e t n e l k u l a z u 8 y n e v c z c t t k c p n y e l v e n 's z i m h o l i k u s k c p e k a l t a l . n y e l v i l y m o d o n a k o z m i . krls nyelvnck csak egY resz'aspcktusa ' cl ncm toklctes. m Magiku\ . | n n e nh a t ' m i u t n a l n y e k a z r t c k c z s n al n 6 y p o l u s t n c m

.rlkalmazzk. A k o z m r k u s n y e l v a l c g t o k e l e t c s e b bm ' ivcl a tovny. r I r ' c la n a l o g : o k b a n s h a t s b a na z e 8 y c t c m e s o v n y 1 fejezi ki. . \ k o z m i k u s n y el v e z er l a n a g y . . L e g y c n ! " .

24

25

SZO A MAGIKUS KABBALISZTIKUS AToN TnrRacn,lvN't


kr s a i b a n s b ae ns m s t i t k o s t r s a s g o s z a b a d k m i v ers Szmtalan l. rltult e v r c j k u l c s r o l 'I s t e ne l v e s z e tn i s b e s z l n ea kz e l v e s z c t t n ct sak kl k a l m a z n a k 'agYrsz c s a k e z e k a t r s a s a g oa kat.amelyekel , o g y a k o z m i k u st i v e n y e un t n o z z ka ' n l k u lh hagvomnYszcrue n rltusok' . n n e k k o v e t k e z t e b ea v o n a t k o z oc r t c l m k e t i s m c r n kE te v e t t e k h e s a l k a l m a l.tak . |iez e t r ' a l a h a i g a z i h e a v a t o t t a k l y c k e ame a k u lcs. h i n y z i k h e l y e s h a s z n I a t u k h o z m i v e l sen lrr1astalanok' ' e r a r i t u l k . V a l a m e n n y ir i t u l ek u l c s ae I k e l l c t t h o g y v e s s z e nm . ngypo|usu m g n c sm i s z t e r i u m a h o z h i n y z o t ta n e g y p o l u s u a a m e l yt o b b n y i r e V A U _ H E ' c l v c s z c r t s z o az mgncs }OD-HE s z a h a d k c i m r h a s z n l a t a a k u l c s A s z o v a l l'clragrammaton 1clolunk. s e r o | h a t a I m a t i g a z i m g i k u s m g v e s c kl e 6 r e g i b b misztriumnak s o k s z o h o 6 y a m i s z l e r i u m o k a t | t t k ' b e a v a t o t t a k a d o t t 'd e a z i g a z ' i visszavo. v e I t i kc ' zrt v 'i s s z a c l t c k tk to te r o s a nm c g s z c n t s g 1 c | e n i t es r. retlekre biztk igaz'n csak az, elvcszctt szot nultak'saz |8a7h . la s z n z i d c j kf o l y a m nt e h ta ' ' J O D _ H E - v ^ U _ H E " s 7 ' o e l k a l l o d o t t . elvcsze1t' laa at n g y p o l u s vilgmindensg cs tv e l ea s a i tl n y I s t c na z c a s z erkabbala A h b cr h o z t a k i f e 1 e z s r e . t e h t n 5 y b e t u v e l mgnessel' v l a s z o t a a m ' e' n c v e z s l H E V ^ U ' H E a r c a n g yb c t u r e J o D .l'e t r a g r a m m aton a s l t a l b a n k i m o n d a n i v o l t s z a b a d n c m lyct soha Az k . e m b e r n c k 'm i n t I s t e n v a g y , ' A d o n a i ' 's z o v a l h e l y e t e s i t e t a z I s t c nn c v n e k m ' int ahogyan s z c l l e m en g y p o l u s u kepmsnak alrcndclt lv is. Az elso bctu az aktru Tt]Ze|emnek megfelel alape tlv' ( I o D ) ' a m s o d i ka L E V E G o c l c m n e ka l r c n d e lc el v ' a z a k a r a t t lv' az a V I Z c | c m n c ka l r c n d e l e aH r , ) ' a h a r m a d i k a z i n t c l l i g e n c r( t'c h t a e g y i i t ta s z c l l c m a | a p c l v e ( V ^ U ) ' sm i n d h r o m rze|em h r o m c l e m e g Y r i t tk c p e z ia n e g v c d i ka k t i v e l e m c t 'a r n e l ya t u d a t . . kabbalisztikus b a n n y i l v n u l m e 6 c s a F o L D e | e m m e la n a | o g A e l v e ta m s o d i kH I l s z o v a l e i e z i k i . e z ta n e g Y e d i k rcrminologia lem. akaral IOD - l-UZ, trire lligcncia HE - LEVEco. inte rz'e|em V^U - Y|7-, l l i g en c i a ' r z c l c m ) H E - p o l ' o ' t u d a t( a k a r a ti'n t e ltalimmr k a p c s o l o d s ok u6 y m s b a k a b b a l i s t a t i r v n y s z e re tcruleten egyct' tudomny t i s z t nl t 1 a h ' ogy a hermetikus telicsen

I r r rm c l d s z e rs e m t o k e l e t e s , sc z r tn e m i s l e h e t e 8 y c t e m e s 'h a n e m l ' l r t l i s z e m e l c i t t a s z e l l e m n g ya I a p c l v n ek k p z e s e t . ,\ kabbalista szmra vilgos: hogy az clsci kTnyvemben z igazt l,c.tt,,t.ls utfhan a kabbalisztlkus |OD_HE'VAU_HE szot mit ' I r r t r d 1 aa r tt e s t ' I l e kc s s z e l l e m f e 1 | e s z t s vro en a t k o z o a n i s m c r t e t . r . r r r .I l 6 Y b e n e l i u l a m e g g y c i z c i d sz h' e hogy az ltalamainlott feilo i c s r m o d s z e r t T k c l e t e s e nh e l y e s ' a m e l y a z e 8 y e t e m e s o f v n y s z e . l | | S c 8 cm t a g b a nf o g l a l j a . .\ )oD_HE.v^U_HE szo szimbolikus vagy talizmnszcrr maa z i s t e n i k i r a d s n a kc s a k c g y s z e m l l e t e s b r z o l s a 'a m i ;l..rrazs l . : g n r a 3 a s a bfb o r m i a b a n m u t a l i a a z e g Y e t e m e s o r v e n y h a s z n l a t t . , \ n c g v b e t u b c j l I l o i s t e n i n v h a s z n l a t a t mu gvakorlati rcszben r t r l t nl C . n e g y p o l u s um g n c s r c h a ta | O D _ H E V ^ U H E a k u l c s ' . |t c c m l s legma3asabb r c n d u s z a v a 'a m el y a m e g v a l o s u l ss z m t ' a r r c g v c t b r z o l 1 a I . \4inden tudomny6ban a n c g y e ss z a m b o l i n d u l k i rIttndcn l o v n Y s zre t i s g ,e z er t m i n d e n t u d o m n y a n e g y e s s z m m a l ., nalog. ,\ kabbalisztikus IOD'HE.VAU_HE.t' teht a n3ypolusu tIJ8nesta vil3mindensgbcn ltalban a ngyzet szimbollz'l1a. l I c r m c t i k u s s z em s z T g b c i lc z c k s z c r i n t a n g y z ' eIts t e n mcgvalosul' ' . t n J k v a g y a l k o t a s a n a ks z i m b o l i k u s r a j z a .A n 6 y e s szm sok olyan .'rr;r|o6iar ua t a l ' n r i n t p c l d i u l a n g ye l e m ' a | u p i t c r b o l y g o ' m e I y '. htllcsessgc s't b . A k r h o 6 y a n i s v c s z i 1te l k e p e z i v ' asy a nc6y 6t1 . r k a b b a l i s t aa z a n a l o g i a t 'm i n d i 3 a z a m e g l c p c if c l i s m c r s o g i a r n i ' | r r l g Ya n 6 y e s s z m a v i l g o n m i n d en r e v o n a t k o z t a t h a t oa ' mi a meg r'.r losulst c|ol,za, { , n g y c ss z m r a v o n a k o z o t o v b b i a n a l o g i k e m l i t s t c j cll t e k l n t c k ' si s m t h a n g s u l y o z o m 'h o 6 y a k a b b a l i s t a 'a k i a z l t a l a m e l ' r l r o l t t a n i t s tk o v c t i ' a n e 6 y k u l c s s z a v a i tm i n d c n t t a l k a l m a z h a t 1 a ' .rIrrlI m e g v a l o s i t s r o I 'v a 8 y e 8 y t o v n y s z c r t i s kg i c i e z s r ov lan 'z.'. HogY a ngyes szm a kabbalban a izikai skot ad1ae ' z kts; i c n k i v u l l l . N e m c s a k a n y u 6 a t i h e r m c t i k a v c s z i a l a p n a ka n 6 y e s \ , / J m o t 'h a n e m m c g n y i l v n u l e z k e l e t b o l c s c s s g n be is. A kundalini pldiul az embcr legtisztbbbrcsztck j ozpontit' a Mu1.'gaban l.rdlrara csakrt egv ngyszog jelkpezt, egyik sarkban egy elcfntr . r | 'a v i l g l e g n a g y o b b c s l e g e r c s e b b llatval brzolva. Ez arra l | l u t a 1r ' h o 5 v a n g y c ss z m a z a z e s z m e .a m e l y b c la 1ogi kiindul 'zcllemi feilcidese sorn. Az iglzi beavatis utiaban a Muladhara

26

27

csakrnak e8y kulon ,cjezetet szentcltem. Ez az ismeteltmegiegyzs h i 'o g v a z e g s F zold osbol. a r r ah i v a t o t ta k a b b a l i s t e t mlkeztetn rtelmezc s c s s g-e l e g v c na z K c l c t v a g y N y u g a t - ' h a h e l y e s e n t km . i n d i 6a | O D _ H E _ V U _ H E v e l v o l t o s s z h a n g b a n . e g 1le e n t c s g t e l 1 es z ca b.b z Iste ni Condvise l e s t e h a ta t e r e m t l s v b a na n e g Y p o l u s u elvet alka|mazta , silyen m g n e s ta ' ngyes ga c1 tt modon c1ezte k l a t o r v n y s z e r u s s m a g r av o n a t k o z t a t v a . be n d u k i m o n d h a t os z o . A J O D - H E - V A L I H E a l e g m a 6 a s a hr a m c l y b o l I s t e nm s e s z m c k e ti s a l k o t o t t ,c z r ts z m o sm 5 i k u s _ bli r n a k . k a h b a l i s z t i k us sz o i o t t l e t r e .a m c l y c k u l a b ba l a p e s z m c k k c s t o v h b i s z a m o k a tt a r t a l m a z n a k d' e a n e g Y e ss z m m a lm i n d i g b c t u n g y c s b cl lo l o s s z c f u g g s ba eln l n a k .^ J o D - H E . V A U . H E i s t e n v ek nr v u Iv a n m e 8 e 8 y c 8 y T t ' h a t ' h c t ' sn y o l c b c t u b o | llo k a b b a l i s z t i k uksu l c s - s z o is' amclye k c8y-e8y alapcszm fe t 1 e z n ek ki . i s t c n v ea n 'T e t r a g r a m m a t o n o n S c i t 'a h e b c rk a b b a l b aa nn g y b e t u i s t c n i n e v 's o l c g y t i z c n k e t k i v u l v a n m c 8 c s v - c g y5 ' 6 e s 7 h e t r s ols s z c l l r t o nt v i s ' a m e l y a 7 2 b c t t i b a l l l oi s t c n n e v cft' e 1 e z i betubc a hetvcnkcttes zim a 72 k i ' e s k u l o n b o z o i r n y b a nh a s z n l h a t o (72 = 7 + 2:9)' es amcly o s s z e a d s via slm e a 9.rc rcduklhato i s s z a . 9 . e s a l a p s z m s z i n t c ne g y e t l e n a l a p e s z m c rv ec z c t h c t cv is anaiog t c h ta n e 8 y e s s z m m a lE .z a a IOD_HE_VAU_HE szoval' k a b b a l i s z t i k ua sn a l o 5 i a k a b b a l i s t n a ak z o n n as lzcmbetunik. ncm hber c r e d e t ue s m a r a z e 1 y | P ' Hogy a Sem_Ham_Phoras t o n r i sl n d i a i h a g y o m a n y b ain s mcgtallhato a'z t m c 3 c r o s i t T i oth .I'arot.ban v a nc l r c i r v e A k o n y v e 'a m c l ya . r g iE g y i p t o mc g y i k l c g . i d o s c b b s l e g b e a v a t o t t a b c 6 y i k e ' H e r m s zT r i s z m c bb olcseinek e r r c t o r v n y k o n yb v e nc s a s m a r a g d t b | n . i s r a m u t a t o t t 8isztosz z cgyetemcs t c l r v n n yh ea l sonlokppa en a l o g i k uT s sszcfrig3csTrvnyckc b c n v e t t ef i g y c l e m b c a k a b b a l i s z r i k uts at k c r e s z t nv ya l i pviscloie l s e s a n n a kv a l a m e n n yk a k e r e s z t nh yi e r a r c h i a mc6alakulsa i d e 1 c nI.g y l c s z p l d ua s z m ,a J o D _ H E _ V A U _ l negyes az n H E a n c g y e v a n g l i s t bs i m b o l i z l v av ' a g y a z l l a t o v c ka t i z c n . k e t a p o s t o l l a lU . g y a n a k k o ra h r m a s szmis kie1czesr ct' mcrtJ iu x 4 : 12.Krisztus tovbbi 72 tanttvnyval saz istcni os krrads e n d us z m v a |a l e g m a g a s a brb ' k i l e n c e s s e(l7 + 2 : 9 ) v a l o t i t k o s osszefrigges is a Scm-Ham-Phorasra vonatkozik.Nagvon tcrledclm e s v o l n a i t t m r n d c nv a l l s tf e l s o r o l n i 'a m e l y a r i z a l a p e s z m v c l a n a l o 3o s s z e u g g sh bo cz h a t o . kabbalista szabadon k u t a s s o nh 'a

.-,, kcrds k o z e l e b b r o l rdekeln I t.t c s u p n u t a l t a mc n n e k 1 e l e n t c i .,cgcr a m i t n e ms z a b a d ,e figvelmen k r v u lh a g v n i .

trl,tl,ltR,qrc
l l I z r l n y a r as o k o l v a s o t f o g l a l k o z t a t a k r d e s 'h o 6 y a m a n t r a . m i s z . t r l i . ra l a t l a l n k e l e l i k a b b a l i s z t i k a t k c l l - e r t c n i .M e g o l y a n o l v a . .'.rksem igen kaptak tiszta kepct a mantrrol' tantrrol' illetve a kclcti kabbalisztikrol'akik mr oglalkoztak s t a n u . l m . iogval r r r ' r l z l a kc 8 y e s l o 8 a m o d s z c r c k e t . A m a n t r k r i l s z o l o t c l i e s t a n u ! . rrr.tny i g e n t er i c d el m e s v o l n a ' ez r ta r r a k c l l s z o r i t k o z n o m ' h o 3 y a licrdestlcgalabba hermetikus tudomny szcrnszogcbc lezvc megn r rlrgrtsam. ,'\ mantrknak semmi kozuk a kozmikus nyclvhez. mantrak r r r . l n d a t o ka ' m e l y c k c 8 y v a g y t T h b c s z m te 8 y c t l e n m o n d a b a 'a z l l ! \ ' n c v c z e l tm a n t r a { o r m u l b as u r i t e n c k 'e s c 8 v t i s z I e l c n d o i s t e n s e 6 . c l c l v a s y t u l a 1 d o n s g ae t m e l i k k i . E z e r t a l k a l m a z h a t u n km i n d c n t l . l n l r am e d i t c i o s t m a s z k n t . mantrk tcht nem varzsformu l . r kc s n e m i s i d c z n c k e l o i l y e n v a 6 y o l y a n e r c k e t . manrrk vala. r r r r l y e nc s z m e k i { e l e z c s c r ,a m c l y e k h o d o l a t h o z , k a p c s o l a t h o zs c 6 i t c l t c k a h o z z a 1 u k u z o t t l c n n y c , l ,h a t a l o m m a l ' t u ' l a 1 d o n s g g a l. K e le t.l n)anttaiogrnak neveznck mindcnkit' aki mantrkat alkalmaz' t c k I n t c n c l k l a r r a ' h o g v a m c g i s m c r c s n k e m i l y c n u t 1 a ti a r 1 a : hatha 1 '.g a v a l ' r a 1 a 1 o g v a l v a g Y m s 1 o g a m o d s z er r e l o g l a l k o z l k . A l t l J n 1 t a1 o g a t e h a t a h o d o l a t f o r m u l i n a k h a s z n l a t a . Nem csak az l r r d i a i i l o z o I i a t a n i t m a n t r a k a 'h a r r e m m i n d c n m a s v a l l s i s . , \ k c r c s z t n yv a l l s o k b a np e l d u l a l i r n i k a l a t t m a n t r k e r t e n d o k . . , \m a n t r k n c m c s u p na r r a s z o l g l n a k 'h o 6 y c g y i s t e n s e 6 n c k hodol sa p 1 . r n a k l t a l a ' h a n e m a r r a i s ' h o g v a z i | | e t o i s t c n s c g g c lb c n s o s g ck ' \()latot leteslsenekv ' a8y e8y istcni eszmet kcvcs szoval kife1e z t : s r ci u t a s s a n a k A n a z e 8 y c s s z e m c l y s z c I l c m i ' I el k i . .z m r t e l i c s e . . r g v k a r m i k u s c 1 l e t t s c 6 e t cf ]u l g 6 ' st c l i c s c n e 8 y c m c 8 y ' h o g y a z .gvcn Brahmat' Vishnut' Buddht' di Buddhr' Kisztust' va8y , \ l I a h o t i m d 1 a m a n t r k a l k a | m a z s v a lA . fontos csupnaz, ho6y l \ l c n e n e k a l a p e s z m c i te g y c t e m c s t u l a 1 d o n s a g o k ormibanaz as' I.cklusok kivetele nejktil ismcri cl stisztcli. Ezrt a mantrk az . . g v c sv a l l s o s b c l l i t o t t s g h o zi 6 a z o d n a k .H c r m c t i k u s s z e m s z o g b T l lc7vc n em a 1 a n l a t o s olyan val,ls m a n t r i t h a s z n l n i 'a m el y a h c r m e.

28

29

t i k u s s z m r a i d e g e n . H a v a l a k i e g y i s t e n s e gi r n t o l y a n m a n t t alkalmaz,. amely szamara idegen. va6y Dcm szimpatikus. ugy ez telje' s en c l t a l a n . l t a l a b a n m i n d i 6 a z e l e r h et e t l en ' a m e 6 f o g h a t a t l a n a , m c 6 k o z e | i t h c t c t ' | e na ' z idcgen az' ^m| ^z europai Vonzza' es a m a n l r a i o g a r a t m a s z k o d v a c g y m a n t r a i s m e t e l 8 c t e s e l t a l h o d o l c8y Istennck.akihcz esctleg semmilycn vonzalom nem fuzi. z ilyen gyakorlatokhoz szoks szerint sok konyv azonos allitsa vez c t i . m a n t r k r a v o n a t k o z o a n l e g t o b b s z o ra z l l ' h o g y a z i l l e t e k e s el' ha czt va1y azt ^ istenseg az ot imadot adottsgokka1 arasz,t1a mantrat alkalnazz.a. H a e g v v a l l s o s b e a l l i t o t t s 6 uk e r e s z t c n y p e l d i u l o l y a n n z e t r e ' u t o t l ' h o s y n e k i a z i n d i a i m a n t r k h a s z n o s a kl e h c t n e k ' m v a l l a s o s

i mantraaltal elortisteni b e a I l r t o t t s gm a i a t l n e m k e p e s e 1 1 u t na e z ' r t a z , crosz[eriba tula1donsag fokara,s kcptclen i||eto istensg c m l i t c s r c e r d e m c s e r c d m e n y t ncm fog elb e h a t o l n i ,a k k o r s c m m i erni. ' ercszlenymisztikus sait magais ossze tud [ 6 Y e r o s c n v a l l a . s o sk allitani olyan mantrr' amcly az a|tila ismert cs tiszeltistenscg ere1e' tekintct nlkul lenyct' tula1donsagt' aspektusat tarta7mazz'a, n y e l v c n v a 1 y a n y a n y c I v ni s m t c l g c t i . arra' ho6y azt keIcti az n y e g ' a s z i m bolikus isteni m a n t r a n l m i n d en c k c I o t t a z a I e hogy c s z m e c B y c t l en m o n d a t b al c g y en s u r i t v c . H a a z o n b a ne 3 v h e r m e t i k u s s z m r av a l a m c l y k c l e t i s z i m b o l i k u s i s l e n s c g a n n y i r a f o n t o s ' h o g v c g v e t l c n m s v a l l s c l s c m t u d o r . l szamaa dulni' akkor tcrnszelesc sn zabadon a||c|ottc a lchetciscg m e g c l e l o k e l c 1 i i s t e n s c g t i s z t e l e t c h e z .[ i z a n n a k a j c l c i s l e h e t ' l r o g y a z i l l e t o a z e l o z o t c s t c t T l t e s e b c na z | t a | am a a n n y i r a k e d v c l t v a l I a ss z e r b a n c j t . M i v c l a z i g a z ' im 3 u s t i s z t n l a t ' v i s s z a p i I l a n t s t vc6czhctclcjzotcstct-Tlteseibcn h.a c z c r d e k c l n c . K e t f e l e m a n t r av a n : l. Dualisztikus fa1ta. 2. Monisztlkus a1ra. d u a l i s z t i k u sm a n t r k o l y a n o k ' a m c l y ek a z e 8 y c s i s t c n s c gt i s z t e ' lcit olyan alapra helyezik' hogy o az imado saz' |ta|atisztelt istcn. s e g v a 8 y | n ya z o s z c m l y i s c g e n klvul all. A monisztikus mantrk a z 1 a l e h e t o s c g e ta d 1 a ka z i m d o n a k . h o 5 y c m a 6 t a z l t a l a t i s z t c l t ncm ma6tol elkulo i s t e n s e g g e lv ' a g Y c s z m v e lo s s z c k o s s c ' s p c d i g n u l t e n , h a n e m s a i t m a 6 b a nu g v ' h o g v a z i m a d o m i n t e 8 y r e s z e a z

'r.'.g.tkhan m e 6 . E z c k c t a m a n t r k a r I n d i b a nS a g u n a -szcnrclyesitrk . r r 'trr l t a k n a kn e v e z i k ' m i s a z o k n e v c ' a m e l y c k e l v o n e s z m e k c t 'r e h a t u l a J d o n s 6 o k a t c i e z n e kk i ' e s a m e l y e k k e | a z i m a d o m a | l\ ( : l c | l cts t . l z r r n o s t t i aN , i r g u n a m a n t a . k c z d o c l o s z o r a S a g u n a m a n t 1.r ,'.l. k . r Ir s m er k c d i k m c 5 ; a m i 6 a d d i 6 n c m e 1 l o d i k ' l r o 6 y k c p c s el v o n t ''zrrrckclkepczni es azokat m a n t r a - m i s z t i k u s a na , zaz nirgunikus r t rl ,l r ) al I k a I m a z n i . I r r d r r i s c 5 v c b k e I et i i r s o k r m u t a t n a k 'h o g v s en k i n c o 5 I a l | , \ // | ) m | a n t r a 1 o g a v a la lclo anito ( 6 u r u t ) n en r ' kr az rithozmege ' rl . l s z I o t n r a 5 a n a k .C s a k a m a n t r a . m i s z t l k a b a n 1 a r t a s 'r 8 a Z I 8 U r u | . 1 , c sr t a n u l o c r e l I s e g if o k a n a k m c g f e l c l o m a n t tm e g v l a s z i a n i . \ t . t t t l I rc l z z c ] a z a l k z | o m r n a lm e 8 a d J a a t a n u l o n a ka z c 8 y c s n a n r a l r . l v c s m a $ f a a 7 . a t v ta , l a m i n t a n n a ks z i m b o l i k u s is. Me g. 1clcntesct | | | . t l ' . i } ' J a ztz aa n u l o n a k 'u g y s z o l v n b e a v a t i a o t a s z o e r c 1 e b e . tar " r l , rc l o t t h i r t e l e n r e l l e s c nm e g v i l a g o s o d i a k tirkos.rr.l..,.:; .J .n { u l i a a t i s z t e l e n d oi s t c n s c g e tm c g e c n l . ||( . l t | ' , za m c g v r l a g o s i t a s v a g Y b c a v a l sa z i l l e t c j m a n r a b a az indiai ter. r ' , t r . , l o 3 ia al t a l A b h i s h e k a n v c ni s m e r t . z a l t a l ' h o 5 y a t a n u l o a 1 L r ltt l r l l a z b l r i s ek a t m eg k a p 1 a 't e h t a z o s s z e f u g 6 es c k c t m e 8 c r t i , r , \( ) n r h . l n k c p e s a z a r r a i l l e t c k e s i s t en s c g g c l a m a n t r a - m i s z t i k a n kc_ r r ' s z 1 11 1f ltir sagunikus-dualisztikus vagy nirgunikus-monisztikus f , . r 1 , , s 6 1 3 1l 6 e1 rrchozni. Ezzel ncm akariuk azt mondani, hogy cgV . l ( .l t t a n u l o n a k n c r ' o l n al e h e t o s gc e8 y ' a m a n t r am ' s z t i k b a ;i r ; s 1 '' ' . r n c l k I r s m e g f c l c l o t i s z t c l e t c t . m a n t r hta s z n a I n i d ' c mindi6 lr.rr t c g y i d c r g , a m 1 6 a z e g y e t c m c so s s z e f u g g e s t mc6crti cs sikcrel , n . r l k a l m a z z a .{ r n a n t r a - m i s z t i k u k s o n y v c k b e n g u r u - m a n t r a k r o li s , , ') \ J t ) .' { 6 u r u m a n 1 r a e J n c v e z a sJ a t tk e t l e h c t o s e g e t lchct crteni: I ( ) l y a n m i n l r a ( b h i s h c k a ) ' a m el y c t a a d a z e tt .anulo. 6uru ' . .k ' . Ill is robb' kulonbozo man1rol tchct szi' mclyck mind a cl ' l r r c s c ts c g r t i k . . ' - c u r u . m a n t r a n a k o l y a n m a n t r t n e v e z u n k 'a m c l y c t a 8uru e8y l . . ' r c g y b i z o n y o s c l r aa l k a l m a z o t t , s - t a l n c v e k i g i s m c t e l v e : I r .lr .rscrsS t ett.Ke tse8e n clul all' hogy egy ilyen' kidolgozott man1

' ]t'l ' . r r r n a d o t t l en y n e k . a v a 6 v p p c n e g y n e k r z i a z z a l m a g a t . ', rrr.,lrisziku ns )anta m i n d en k o r a s z e J l e m i f eJ l er t s e g h e ze s a k i t u , , r r r c l h o zr g a z o d i k . \ l l t r d c n e s e t r ed u a l i s z t i k u s m a n t r a k i s b r h a t n a km o n i s z t i k u s b e . ' r ' . . ' c l .p g l d 2 y la m i k o r a r i s z t e l e n d o i s t c n s e 6 um a g u k o n k i v u l v a 6 y

30

_)t

JI

az erove|shatalommalbir. mint a aa tanulofabzvaugyanazza| adatik' aka tanulonak t c r m s z c e sc esn g u r u n l .E 6 y i l y e n m a n t a s c n k im s n a k . vagy nir6uniA z c g y c s m a n t r k a t l' e 6 v e n e ka z o k s a g u n i k u s a k azok .a l a m i n t ' a 6 y m s k e l e t i e r e d c t u e kv k u s a k ' r n d i a i 'b u d d h i s t av .k i t e z c r d e ' en mtincmtrgyal1a a l k a l m a z a s c tc ' 1 1 rtc s z l c t e s e b b c k e l e t ii r o d a l m a t . ta n l le r r c v o n a t k o z o kcl' bos3cse s z a n a h ah na ' n6ott a z l l g y n e v e z ea k u l o n b o z o l l i s b a n Sok mantrt , sn i n c s m s r t c l nc I l i s m t e l n i s a n ,s u l l 0 8 v av a g v g o n d o l a t b a k e sok ismctles A s z e l l c m bn a m c l y r cu t a l n a k . muk, mint az eszme, k i z T k k e n t e n iS -o k s z o r o u g v .h o g y n c l c h e s s e n a l t a l l e h e tr o g z i t c n i t ank i z o k k c n e s n ca l mantrah h,o 6 Y z a v a r o ta n c s s a nh a n 6 s u l y o z o t k o n c c n t r a l na i z cszh o 6 v l o b b a nl e h e s s e n g o s a nk e l l k i m o n d a n i . a hata' nca tk ermszccs n3 y o b b tc|tmanrna isme m er c . s u t t o 8 v a L.e g n a g y o b h b a t s a c s a kg o n d o ni m o n d o t t n a k s a 'm i n t a h a n 6 o s a k vk an. i s m e t e lm t antrakna lathan szg y a k o r l a t o k n a l z ismerlcsek a manta Ho3y az embernek va ozsafriz r gy n ' a l k a l m a z h a tr o le5ye gt t c k i n t c s c m r av o n a t k o z o l a t e sTcme i s m c t l c s s c l M i n d e n ( I ' c s b i k ) . z s i n o r c s o m o s 8 y ByonSysor. ag l .y i n d i a ir o z s a f r i z c r t o v a b bt o | u n ka m u t a t o sh u v e l v k u 1 1 u n k kE t h o k - n a k n c v e z i k .H o 3 y c g y L h o k t e l i c s a t v t c l eL l08 szemenek vg ac n. sc l c n t c s m i c r t c p p c nl 0 8 s z e m b o l l l ' a n n a kk a b b a l l s z r i k u1 a' a 9 ritmus-szm (8 + l: 9)' valamint uissza l08 a 9'rc vezcthcto nl 0 8 - a s . k c l e t i t c r m i n o l o g i b aa n oz6sA r i t m u sp c d i 6s z a k a d a t l am aln a l o g tudomnnya m ge g y m s i k - a h c r m e t i k u s szmnak ie ek t cletiirodalomban, s v a n .E n n c k m i n d c n k iu t n a n z ha l e n t o s gi e a' k r akrsagunikus ' o3y a mantrak a k i t e r d c k c l .A z i s i s m c r e t c sh hozhatok kulonbozo ritualek. l apcsolatba n i r g u n i k u s f a 1 t i v ak M n c mk e l l b o c s t k o z n o m . i n d e nv a l l a s ' c z c r t k o z e | e b bri e s z l c t c k b e mod' m a n t r k av t a g yh a s o n l o l i t u l c k b a ni'm i b a n r e n d s z eh r a s z n r ,a g y m a g t s z c r c k e l ,h o g v i s t e n i e s z m tt'u l a i d o n s g otti s z l e l 1 c nv o s s z e k o s sv ee l c . eo sl N e m e l y m a n t r r o ls z o l o k o n y v b e ns z o v a n b i d 1 u - m a n t r a szettrvnyck tz e8yctcmcs i sl . E z c k e t a m a n t r k aa bindu.mantrro i s t e n ie s z m c t semmiIycn I n t c l | c k t u a l in sy e l v e n osszc. rint lIitottk cgy tvenY. n c m f c i e z n e kk i ' h a n e ms z o b a{ o 3 l a l tb e t u k 'a m c | y e k . z r te g y b i d i u - m a n t r a i s z m ek o z m i k u s k i f e 1 e z o i E n c k m e g f e l e l ce l e z v cp c d i g k a b b a l i s z ' , e r r n c t i k u s z c m s z t g b c in t a n t r i k u se r c d e t u h

t ' . ' ' l . , g v b i d j u ' m a n t r ah e l y e s k i m o n d s t s z a b i a f e l a d a t u la 8 u f u a ' | |l l ( ) s z a m a 'm i n t p e l d u l a z c l e m e k i s m e r t b i d 1 u ' n a n t r 1 aa ,z ta t t v a : H a m ' R a m ' P a m ' V a m ' L a m , u m . A t a n i t o T , \ l('\'czc| , .,,1t , t l b h i s h e k r ' c g y i d c i u l e 5 t a n i t 1 aa t a n u l o t a m a n t r a t d i n a r ' r , ,J ' tt t l .c s k e s o b b n e g y p o l u s s a l l r a s z n l n i U . 6 Y a n e z a z e s e ta b u d d . l r ' r r . l l l a s b a n 'a h o l a z o t c l e r n t a n t r i n a kg y a k o r l a t i h a s z n l a t t a . l 1 ' r i o r m u l n - K h a _ R a _ V a - k e r e s z t u li s m e r t c t ia 8 u ua 7 e r e l t l.rrlrlrlr,,a ehet nyuIni l o k s e g d e s z k o z h Tlz A| -m a n t r k h a s z n l a t a n s ' . ' l | ) \ ' l I ec sc 1 1 b o lI . l y e n e k p l d a u la z i m k ' a t i s z t i t o c l i r s o k ' a z ,i i.'z.rtr ' o6y a tanuloa d o m n y o k ' a m e l y e k m i n d a r r a h i v a t o a kh i. lt. l y et a z i l l c t o i s t c n s 6 sikiracmclick. \ r I r o n d o t t a k b o Ik i v i l g l i k ' h o g y a b e a v a t o t t u g y f o g 1 a e I a r.,ltrtrltka ' o g Y a na v a l o s g b a n v a n n a k 'm i g a l a i k u s m i n d c n t l a t a lh ', c s a k ep p c na z i g a z a tn em . ",,,rk. \ cgrrl{elhrvom mc8 a Iigyclmct azokraaz kelcti szerzetcsckre, ' | .r k r n c d i t a c i o i u k h o zu 8 Y n e v e z c t ti m a m a l m o t h a s z n l n a k . , z e k a z .' ' ' . . t t t l l m o k g r a m o f o n l c m e z h c z h a s o n l o s z er s z m o k ' a m el y e k r e ' t | .l I lt.Jkat c's c t l c g t a n t r k a t o 8 z i t c t t c k .a m i k c t - a m a l o m o r g a t rr .r k. E szcrzce sek hitc szel neha szzez'ersze r is mc6ismtclne r r r tJ l l l 2 n eu k a b o l d o 6 s 8 u t a n m ' c n n el 6 y a k l a 6 y o b ba z c l c i m c n e t l ' . l ' 1 ' . r ln st a n t k a t . c d a r a j 1 aa km a n t r k a t l | . r c g v i l y c n m a l o m c s u p n i g y e l e m o s s z P o n t o s i t ss te8tto csz. j '. ' ' , k c n t s z o l 6 a l , h a s o n l o a na r o z s a f t i z r h cv za 8 y g y o n 3 y s o r h o z ' m c i\ ( t ltlanta 1 o g i k a l k a l m a z n a k 'u g y e n n c k h e r m c t i k u s s z c m p o n t b o l I|( . c c z a n z e tt v c s 'h a e 6 y s z c r z e t c s a hclyes magyarzaa D }]\'Jn ' lalattszcllcnlemashol 1ar. a m a n t r 1 tm ,.,trdrllan t el k u l I e d a r a l 1a . l . ' d r b c a v a t o t t a z 'i l y e n e m b c r b e n c s a k e g y v a l I s i f a n a t i k u s t 'c 8 y ' I r . r ' tf o g l a t n i .. r k i to s z i n t e n sainrl.

A r,rirrnar
lltllt c8Y hindu' tlberi' va3y ms kcleti cnrbcr a kabbala o6alma 'irrr crt.az szamara n c m m a s .m i n t - k c l et i n ev c s z e r i n t - a t a n t r a t r . l r r t t ) J h } iE . zt egy fehcr cmber csak akkor rti mcg ok|ctcscn' I r t r : l 1 c s ee nl s a i t r t o t t a a k c l c t i g o n d o I k o z s t s l c t m o d o t .E z a z o n r r rL s f , kr i t k a c s e t b c n s i k e r u l . K c l e t b e a v a t o t t i a iu 6 y a n i s g o n d o s a n ,'z'k trtkaikat' cs a fchr fa11al szembcn na3yon zrkozottak. Ha ' I r . rr t t c g i s I e r r e 1 o nk a p c s o I a tc g y b e a v a t o t a I a' k k o r a z a l t a l a b a n

32

33

hallgat a titkai felcil, cs le6fcljebb szimbolumokon keresztul tesz i t r - o t t n m i u t a l s t .E g y A n k h u r t v a 8 Y e g y b h i s h e k t s z i n t e l e h e t et l e n r n e g k a p n ie g y k e l c t i h ea v a t o t t o l .A z r d o k o l y a m na f e h c r e k vaIt a 1oga tudomnya' szmarasokkal inkhb me6kTzcltthctcvc f u g g e t l e n u la z e 8 y e s f a j t a i t o l c s m o d s z er ei t r : l ' r n i n t a r a n t r k i s m e rete. Mivel a tantra ioga a legtitkosahbtuds' ezek gyakorlati al. k a l m a z a s ta b e a v a t o t t a ko l y a n s z i g o r u a n i r z i k ' h o g v a k u l o n b o z o k o l o s t o r o k b a n ' a z u g y n e v e z e t t s h r a m o k b a n c s a k k z i r a t k c n to r z i k . A z ' e g Y e sk o l o s t o r o k b a n l ' a n t r a i r a o kez r ei h a l m o z o d t a k f e l a z i d o k f o l y a m a n . D e c z e k a a n l t v n y o ks z m r a c s a k o k o z a t o s a n ' n e h e Ze r e t t s 8p i robk utn vlnak hozzaferhctcvc. Mivel ehben a muhen a gyakorlati kabbalatlrom le es technikai o k o k b o l n i n c s m o d r ' h o g y a t a n t at u d o m n n y a l b e h a t o a n o g l a l k o z . z a m 'c s a k n e h n y o b b p o n t c ' te m I i t e k m e g . F , g y k a b h a l i s t a 'h a n a 8 y o n c r d e k l i c i t a t a n t r a t u d o m a n y a 'a z a n a I o 6 i a t o r v n y sa t e r . r g r a m m a t i k u sk u l c s a l a p i a ne b h e ni s e l t u d c r n i s i k e r e k e t .L h h e z n c m l , s a m e n n y l b e na k e l e t i g o n aIap[eltetea I t a n 1 at a n u l m n y o z s a . t idege n v o l n a s z a m r a 'a a n l a tudoma dolkodasmod es viI3ncze n y a i r n t s c m o g k u l o n o s k e p p e n r d e k l o d n i .A m i t v 6 u li s a t a n l r a a l t a I e I e r h e t ' a z t a t a P a s z t a I tk a b b a l i s r a a k a b b a I a h a s z n l a t v a li s nincsen. e l r i .I t t l e n y e g c s e n kulonbsg N { c g e m l i t c n d o m e g . h o g v a k e l e t i e s k u l o n o s c n a h u d d h i s t at a n t r a i s k o l a ' p c l d a u I l . i h e r b e n ' a 1 a n t r ah a s z n a l a t n a a l tetragrammaton k u l c s o t ' a n e g y p o l u s um 5 n e s ta l k a I m a z z a . A z o 1 1 i s z t c l e n d oD h y a n a b u d d h a n e m m s ' m i n a z o t c l e m h e z e s a z o k p r i n c i p i u m h o zv a l o v i s z o n y . b u d d h i s t a t a n t r i k u s s z m r a m i n d en D h y a n a b r r d d h a , s z i m b o I u r n c 8 y - c 8 y c l c m c t ' \ a 1 y ^ 7 'e I c m e k n c k m e g c l c l o i s t e n i eszmt abrz'o|. N,lindcn istenscg tobb eszmt is kepvisel. A tantri k u s i s k o l h a nm i n d en e l c m n e k m e 8 v a na t a n t r i k u se l o t t i s m c r I f o r m u l a 1 a , h u d d h i s t a i s k o l b a n a V a i r o c a n a m a n t r a ( a - r ' a r a l r a 'eht tetragrammatikus. k h a ) n e g v p o I u s ut

l '\l |'.()LD;VIr{:VIZ;PM..[,EVECO;RN,t..].t]Z; ' r ,\l .,\K^SHA.


I i \ l ' 8 v e t e m e st a n t ta ' n e g y P o I u ss z e r i n t m i n d e n s r k o n e s s z L l L r t a n r r l oe 8 y l a P a s Z t a l tg u r u t o l t a n u l 1 am e 5 h a s z n l r r i C . sak ' 'li ctt guru kpesa tanulonak az.tgazi Abhishekt' az'az az' igazi , rr,,ttsago at dni. i | . , 1 1a r ' k a b b a l l s z t i k u st a n l c i r s a t n e c s o r b l t s a ,k c n y t e l c n v a 8 y o k \ l ' l r r s h c k am a g v a r z a t ta t a n r aj o g b a ne l h a g y n i . k a b b a l i s t a ho6y a titkos kulcs mindcnult.meg a , 'l s minden adathollat1a. . l c t t c b bm i s z t r i u m o k b a i ns f o n t o s s z e r e p e ti t s z l k ' t o v a b b ' , r r1 s eszerint teljcs me rtkbe n r t .rzl rnindcn rendszer a,1ka|maz,za' ' 1 ' . .,r t r r c 6 v a l o s u l k su l c s a . r ' r n d r a it a n h a na z c l c m ek e t i s t c n c k s z i m b o l i z a l l a k M . aha Svari.

l , l ' , K a l i , M a h a L a k s h m i c s M a h a S a r a s v a t ii s t c n n o k i s e l v o n t then az , l l ( . t ) ccss z m c k s z i m h o l u m a i ' m e l y e k b i z o n y o s t c k i n t e , r r rk , lc vonetkoznak. A t e l r a g r a m m a t i k uk su l c s r a v o n J t k o z o k u ' l l ' l) / ( )i s t en s c g e k s z l m b o l u m a i r aa r c g i a r c k e p e k l c r r a s t1 a r l a l m a ' l ' . ' r r o g r i f i k b a nt a l l a z e r d c k l d c i k a b b a l i s r a .A t a n t r k t e h a t k b e t k n e k a v o n a t k o z s a i s g y a k o r | a t i l o r v c n Y e i ' , \ ' l l l . | , / o k n aa . ' ' ' r . . k a b h a l h a nU . g y a n u g y ' m i n t a k a b b a l a n a ka ' t a n t r a1 o g n a ki s ' r ' . r kc 6 Y s z e r so s s Z e t e t t a n t r ia ' m e l y e k ' ' a z o k r a h a t sm i a t t rrrdcn sikon gyakorlatilag alkalmazhatok. " va8y \ l . | n t r a k n a ik s v a n n a k o r m u l i k 'a m c I y c k s z e l l c m i 'a s Z t f a l .l''r r crokre' okokra s mas rngikus dolgokra aIkalmazhatok. l | .r . l l r c s z l c t e k h c b o c s t k c l z n l 't u l l c p n l e m u k e r e t c i t . M a g a s a h b ' L lcnyekvagy istcnsc6ekigatn i e v c i i s - t c k i n t c t t e la t u l a l d o n , r k r r ' c s z n l k r c s h a t s o k r a r e n d e l k c z n e k t a n t r i k u s v a g y e n . l . 'l r l e g I c l c l c k i a b b a l i s z t i k u si c l l e l ' e s a l t a l a b a na z i s t c n s e gk p e v c l k tohh kcze , , ' k k i a z o k a t s z i m b o l i k u s a n .E z e r t n c m c l y i s t e n n o n e r r r . s n l i n d c n k c z u k b en v a l a m e ly tula1dons6 szimbolikus abrzo r r r . r r t i k .I g v p e l d i u l M a h a L a k s h m i i s t en n c i n c k n e g Y k e z e v a n ' i i az' amit valamelyik 1 ' r 'c g Y n ek i t u l a i d o n r t o t t c s z m c t e 1 e zk '' l.tn lart' Az cgvik l o t u s z v i r 5 o t a m ' int a tisZ 1obbkczebcn l) s,/Pse8 e s i s t e n i t u d s s z i m b o l u m t . I \ { a s i ki o h b k ez e s'Z e c t e L ' l d o m o z d u l a t o t t c s z ,a m i a v e d e l c m 1 e l e , d c e 6 y b c n a z a k a r a t ee s rt'rlrlme i s . z c g v i k h a l k c z e b e nb z t t a r t . a b c i s e gs z i r n b o l u m a ''r ncgvedik kezeben pedig penzes zacskot' ami a gazdags6ot' i r . . rf r : i e zk i . M i n d e n i s t e n s e gt a n t r i k u s n c v tc s a k e g y i g a z i g r r r u

'

A - a FOLD. Y A - aYlZ. RA a'I'UZ. HA a LEVEGO. es KH^ '' azEI'ER.

z indiai tantrisztikaban a z c l em e k n e k a k T v c t k ez o f o r m u l a 1 a :

3{

35

k o z l i a t a n u l o v a l a z b h l s h e k a n k e r e s z t u l ,a h a l l g a t sp e c s e t i ea l a t t . A t a n t r a 6 y a k o r l o a t a n t r k s e 6 i t s e 6 e v e lo s s z e k o t t e t s b l e p h e t a k i v l a s z t o t ti s t c n s g g e l c' s d o l g c l z h a t a nekl tula1donitote t rcikkcl. t a n t r a6 Y a k o r l a t o k a t c v e k i g k e l l v e g e z n i ' h o g v a z o k n a k i g a z i magikus erc1uk lcgyen' ami5 a tanulo kcpcs a tantrthelyesen aI-

' ' , c l o k r a a l k a l m a z n a k .A t a n t r i k u s v a r z s o r m u l k a z e g y e t e l r l t r ' c n } e kk p m s a lm ' elyben minden egyesbetu egy' a ormu' . l . r r r c g f e l e l ct orvnyszcrrsg t almaz.Ezt a varzslo is ngy ae lk l .' szcrint alkalmazza' amikor az iltala ismert varzsormulval , , ' 1 ' .; r k i l ' n t h a t s t c l e r n i . V a n n a k t c r v b b v a r z s o r m u l k 'a m e i . . . tl c n y c k k o z o l n c k a v a r z s l o v a l 'd e a z i g a z i a n t r a formu]hoz r r r I rk r o z u k . A z i l y e n o r m u l k n i n c s e n e kT s s z h a n 6 b a n c8yecmes . ' .' ' ' ' 1 ' c l .I l y e n c k h a s z n l a t n a l l t a l b a nn e m a [ o r m u l a i d z i el o l . t ' r s th . a n e ma l e n y ss e g e d e i . | 'r,,1 mar a masodik konyvembcn ,4 migikus idczcs grakor/ata' / ]l ( s ; / l e c s c ni r t a m . A v a r z s f o r m u l k n a ke g v m s i k a 1 t 1 a a'm i , ' r t . l b h c m b e r u g Y a n a z o nv a r z s f o r m u l a tr i t u l i s a n a l k a I m a z e g y .,'.t'.'s c c l r d c k c b e n ' s a z | t a lc 6 y a 1 t a t o l t s t .a z a z ' ' v o l t o t ' ' l e | | . l l a h a t a t | av ni l g b a n . t c l i t c t t v o l t a z u t n k i v l t 1 a a v r t h a . r . \ v a r z s f o r m u l ke a i t j t s z el l e r r r i l e gk p z e t l e n e m b er e k i s l l l ( : \ c na l k a l m a z h a r 1 a k d' c c z a z ' z ' aa |h i t r n n y a l i r ' h o 6 y a f o r m u 'r lr.rsznlo e m b e r o l y e r o s e n k o t v c | e s z 'a z ' i I l e t o e r c j s z [ e r 1 a b a n ' ' 1 ' r ' c s a k n a g y o n n c h c z e n t u d 1 a m a 1 d m a 6 t a s z [ er t o l m c 6 . . l ' . r d r t a n iE . z . r ta z ' i l y c n v a r z s o r m u l k h a s z n l a t av e s z l y e se s ke m a i n l a t o s . ' i k . r h h a l i s t n as \ l t : g v a n c g v f a i t i a a v a r z s o r m u l k n a k s p e d i 5a z ' a m c l y n el , r . . t l c ns 7 o 1a d d i 8 i s m t e l n e k a ' m ga z d i n a m i k u s a nh a t ' sk i v I t 1 a r rt l r a t s t- _ t c k i n t e n l k r i la r r a ' h o g y k i f c i e z c t o r v n y s z e r u s , l m c g e l c l . c v a l a m c l y c s z m n e k .E g y i l y e n o r m u l a d i n a "rgv r ' r , .| r; l s a sok idcit sturclmet ignycl'czt ncm kell ku|on han6su
]'')/ll.

m a 6 u k a t t a n t r i k u s n a k v a 6 y 1 o g i n a ka d i k k i ' a v a l o s g b a na z o n b a n h a l v a n y o 3 a l m u k s i n c s a z i g a z i t o r v n y c k r c lc' s v o n a t k o z s o k o l . E z a l t a l e m a s a s t u d o m n y t s z c m l y c s c l o k r a a l a c s o n y i t 1 k . z i l y e n m i s z t i f i k l s k o v e t k c z l e b c n a z u t n '1 o n c h a n y c u r o p a i i s a l c g d u r v b b h i b r k o v e t i e | a z a | t a |h , ogy mindcnt szo szerint fog el' a m i s z i m b o l i k u s a n r t e n d c i . z i l y e n s z i m b o l i k u s a n e r t en d o k e l e t i v e z e r f o n a l a kk o m m e n t r e s A b h i s h e k a n l k u l i f o r d i t s a v a li s n a 5 y h r b k l l t a k c l o ' n e m i s s z o l v a a r r o l a s o k v i s s z a c l c s r o la . mi az idclk f o l y a m a n a h e r m e t i k u s t u d o m n n y a l t o t n tA . z igazi kclcti irsok ritit 6uru 1 o g g a lo v n a k m i n d c n k l t a t t o l ' h o g y a s z c I l c m i c 1 l o d e s n e l k u l 1 1 1 km 3 u r u k c p e s a i o g a r c n d s z c r e kt i t k o s ' crt csak az igaz'i rte l m t st a n t r i k u s m o d s z er ek c t a t a n u l o s z m r ac r t h e t c i v t en n i '

k a I m a z n i 'c s a l t a l aa z o h a 1 t o t tm g i k u s h a t s tk i v l t a n i . z cgesz Kcletcn na8yon keves az igazn hcavatottiogr. Ezzcl s z em b c n i g en s o k m i s z t i i k a l s s v i s s z a e l s t o r n i ka t a n t r a k k a l . C s a k c g v l a n l r a b e a v a l o t tt u d 1 a h c l y e s e ne l m a g y a r z n ia t a n u l o n a ka t a n t r a | ' a m c n n y i b e n v a l a m e n n y i e s z m r ev o n a t k o z s t m c 6 e l c l c i p o n t o s s a g g ails m c r t e t i ' sa t a n u l o t o k o z a t o s a n a t a n t r at c l 1 e so n t u . d a t t a I v a l o k r m o n d s r al a n i ' a 'U 5 y a n a z t t a n i t i a ' a m i t a k a b b a l i s t a t e s z :a t a n t r tn e g y p o l u s r i n a k i m o n d a n i sh a s z n l n i . Mindcn tantrikusnaktudnia kcll' a szellem negy alaptulaidons g a v a l - t e h t a z a k a r a t t a l 'a z i n t e l l i 6 e n c i v a |a , z . r z c s s c e l s udattal - kimondani a tantrt. Hogyan kell kabbalisztikus[ormban krmondani, ezt reszletcscn tanrtia e mu. Ke letcn visszalnck a z em b er e k j o h i s z en r u s c g c v e l a ' kik amu6y is c r o s e n r ' a l l s o s a k .C y a k r a n a k a d n a k 8 y n e v e z c t t m e s t c r e k ' a k i k

l zck szerint vannak tantrikus varzsformulk' csyctcncs tTr. . r r ls z c r u 1 c l l e g g c | c ke1 e8y va8y ' s r e l a t vv a r z s o r m u l k 'a m e I y e ' . l ' l , c r n b e re g y t i t t c s c n kpzctt. F - 3 Yv a r z s f o r m u l a l t a l b a n- m i n t ' . r rr l t a | 1 u n k vagy hata' r szemlycs c l ts z o l g l ' a k r g a z d a g s g , l|| t)c8szcrzserc l ' v a n M a g a t l c r t e' a k r I n y c ku r a l s r o l szo. , I,k' hogy varzsformulk ms skon is alkalmazhatok' s nem ' l . r l l y a n o n z m o t i v u m o k m c g v a l o s i t o i "a m i k o r a h a t s te g y l n y ' . a g y v a l a m i m s e o i d z ie | o . ' \ \ . ( ) l tv \.'1.1v szellcmi celokra nincscnek ezckhcz hasonlo' ksz varazs. ' ' , r r r r r l a kI.l y c n e k c s a k k a b b a l i s z t i k u s a nv a g y t a n t r i s z t i k u s a na l L t ' . r l . r k o s s z e ' a m e l y c k b r s z i n t nf o r m u l a f a i t n a k t e k i n t e n d c i k 'd e . , ' .I .r ' c k c 8 y h a t o z o t te tt aalmaznak' ' g y c t c m c st o r v n y s z e r u s e 8 e

M r n d e n e kc l c i t ta k a b b a l i s t fte l k el l v i l g o s r t a n o m a r r o l 'l r o g y m i i s e 6 Y v a r z s f o r m u le as m i b e nk u l o n b o z i ka t a n t r i k u sm ' antrikus es e g y e b{ o r m u l k t o lV . a n n a kt a n t r i k u s v a r z s o r m u l aa km ' elyekct ' b r a z e g y c t e m c s o r v c n y b en y u g s z a n a* k kizrolag fizikai sikon

vanezSFORMULAK

36

37

s a m e l y e k a l k a l m a z s h o zl e f m e s z e t e s e n megint a tctragammati. kus kulcsot kell igcnybe vennr. A fel1egyzesckbcn e l s o r o l t s o k d e m o n u z o c s i d z of o r m u l a n e m t a r t o z i k a z t g a z tk a b h a l a h o z ' sa t i s z t a c s l g a z i t a n t r a - t u d o m n y h o z s em . E z e k a v a r a z s f o r m u l a kv a g v | c n y e k t o l s z r m a z n a k 'v a 3 y r i l u l i s , e s e t l e g v o l t i s z t i k u s e r o a l a p j nk p z o d r c k .N , l i n d e ni g a z i m g u s e s k a h h a l i s t a t e k r n t c l y c n a l u l i n a k f o 8 J a t a r a n ib a r n r i n o v a r a z s o r ' m u l v a | f o g l a l k o z n i . K T t e l e s s g c m n e kt a r t o t a mc s a k f e l v i l a g o s . t a s k c n tc r r o l r r n i .r s u p a na t a n t r a cs a varazsformula kozottikulonh se6 meSmagyerazasa c c l l a b o l . c s a [ c l c s e r e l c s t o lv a l o m e 6 k r n r e l c s miatt. , A z o k a v a r a z s o r m u l k 'a m c l y e k m e s c k o n y v c k b e n v a r a z s l o k k a l r ' a 5 i yb o s z o r k n y o k k a l k a p c s o l a t b a n c|ofordulnak' mindcn btzotlyn y a l t a r t a l m a z n ah k er m e t i k u st u d o m a n y li s , m c r t a m e s c k n c m c s u p . i n c l l r c s z c l e s e k .h a n e m h e r m e t i k u s m i s z t e r i u m o k s z r m h o l i k u s I e k c p e z o d c s c i s . s z i m b o I i k u s n y e l v c t r t o .a m a 6 i a h a ne s k a h h a l b a n h c e v a t o l l s 7 r n a r aa m c s c k s o k m l s z l c r i u m o t i s e I c d n c k . m e r t s z m r am e g s z o k o t l m i n d c n t i t k o t c g c s z c nm s s z em m c l l a t n i . E g v h e r m e t l k u s n r r g y e r m e k k o r a b a nc l o s z e r e t c t t e l V o l t a n r e s k i r a n t ' a m e l y e k t a r t a I n r ta k e s o b h i c v c k o l y a m a n i s c r n l c k e z c t e b c i d c z i , m c 6 e r t v ca z o k n a k c s a k a s o r o k k o z o t t o l v a s h a t o i .g a z l c r t c l met.

] l .. (:sct'|e8 S P e k u l a i vm o d o n m e g v | t o z t a t t a 'a k k o r k o n n y e n r I r .t l l . h o g Y a z i g a z t t u d s t i t k o s m a r a d t ' s o f ' a z i d o k f o l y a m i n I1 ,. , , ' rrr: I k el l c t t h o g y v c s s z c n . t , , r d . r k( o I y a m a n s o k m r s z t i k u st r s a s a g a l a k u l t 'a m el y ek t c r m c l ( ' . . ( :\ n' a I a m c n n y r c a nz t l l i t o t t k ' h o g y a z i g a z i t u d s b e a v a t o t t ' lgv i13,lz i 5 u s a z o n b a nn c m o g 1 a m magteskvel ktltni semmi . . r r t . r r s r s a 6 h ob za , rhogyan nevezne is az magat. h a n e ma v i l a g m i n l' lir,tr.:Ickcto l a b a d o nm a r a d ' h o g y s z c l l c m i r i t 1 tk e n y s z e r n e l sz , 'l 1.rrhassN i n d enigazi heavat korbcn a mcs|er tanlto cs bart' a' .l . ..'ltasem I o 6 1 aa a n t t v a n ytte k i n t e l y c nk c r c s z t u l b e o I y a s o I n i ' r 1 1 rl c k t r r l c l y c el i s r n e r s c r ck n y s z c i t c n i . h o l v a l a m i l y en k e n y . rl H,f Jkorolnak a keresorc,.legycn az eskrivagy egyehkotclezctt v a l o s z i n u 'h o g Y a z i g a z ' it u d s a z ' a m i t o t t t a n r t a n a kA . fol1 rrclrt ''k.lnlctczoszmtalan m i s z t i k u sr v n c m m i n d i g a l c g t i s z t a b b l r . g t r l k c I e t e s ct hu bd a sc r h e t o c l . t a n i l v a n y n a k m i n d i 5 a r r ak c I l h o g v a b e a v a t o t t s asg a l a tu t i a l 1 r r j a S gs a . l a p . o k t a r s a s ao ",licdnic. .rl m o i v U m o k k e p e z l k ' e s t a g o k c | o b b v a g y a u t < l b b kcsc lrt.t)7ll[.lyi ' . r ' r r p a s z t a l i kh ' o 3 v i g a z i t u d s tn e m s z c r c z h c t n c ko t t . \ k;rbhlIistam t i n d c n c k e l c i t t a z e 8 y e t c m e ss z o g y a k o r l a t i h a s z n ]rr'r c r d c k I i 'c s e z . z ea | b e t r i kh a s z n l a t a a'm i a k o z m i k u s n y e l v i s m e , t ' h r z v c z c l .A k a b b a l i s z t i k u m s i s z t i k a e r c d c t cK c l c t . a h o l o s i d o k , r ' rl c t c z i k . k a b b a l i s z t i k u s misztikataz cmbcrls6 k e z d e t c t o la ' lr . r t o l t a k h a 6 Y o m n Y s z c r u c n r u h z t k i t . , { c i v i l i z ' | tv i l a 5 b a n a ', trrrnisztrkaro l l n o sn a B y o nk e v c s c ti r t a k , r i g y h o g ya n n a kh c l y e s sa |''r'znlIatro s le n k i s c m t u d i g a z i k c p e t a l k e t n i m a g n a k \ k r c r o s e s i o l e l l e m m c l b r r . c r k o l c s i er c n y c k k c l r en d c l k c z i k . ' r ' . . g . ris d c l o k a t k T v et ' h i z o n n y a I n c m f o 6 m r n d 1 a r tb a r m c l y i s k o l a , r .r k o r h l a i a l t a l r z eg y c n s u l y a b o l k i z o k k c n n i . v a g y v a l a m i l y e n . z r .l r o l o g i a i d i s z h a r m o n i t t a p a s z t a l n i s z ' e m . m a g n ' E z z c | 1elle5ti l. rl';rkiknem rendelkcznek e r o s j c l l c m m e l c s e g c s z s g un ke m s z i ] . r . i ' t e h a t k e v c s e l l c n l l o e r o v c l r e n d e l k c z n e k 'a z o k e 6 y o l d a l u Ill.ld57cr ke a I k a l m a z s aa l t a l n a g v t c s t i , l c l k i es s z el l e m i k a r o k a t ,,rrvcdhctnek. l | . re6 y t a n u l o p el d u I a K e r n i n g J t a I n e 8 r b t et u m i s z r i k a t a k a r 1 a ' gvakorlatbanalkalmazni. akkor tcstilcg. lelkileg cs szellcmileg k e l l I e n n l e ' v a g y i s a z a k a r a t o t ' a z i n r e l l i g c n c i t 'c s a z 1 1c i nsrrlyban r z L : l t t t ce l ros shosszanarto k o n c e n t r c i o sg v a k o r l a o k a l t a l k e l i . r t t l s a i t l t a n i a 'c s m e g s z i l r d r t a n i ah ' o3y a harom clemc| --'l'L]Z'

rc,tngaLISZ]'IKUS MISZTIKAILMELE"I'E
A 1 o g r o l 't a n t r a r o l sm s s z e l | e m i t c r u l e t e k r c s Iz o l o k c l e t i k o n y v ek n em k i m e r l t o v o l t a r o l m a r 6 y a k r a n h a n g s u | y o z t a mh ' ogy szine minden rro' aki e muvcket valamilycn curopai nyc|vre lcordrtotta' I i g v el m e n k r v u l h a g v r a .h o g y e m u v e k r a r i a l m as z i m h o l i k u s a n er t e n d c E . z c r t i r o d o t t s o k k a b b a l i s z t i k u s 'm i s z t i k u s sh a s o n l o t a r t a l ' m u i r s e g v o I d a l u e l f o g a s b a n . } , 5 v r g a z rh e r m e t i k u s s z m r aa s z i m b o l i k u s n y c l v n c k a z i n t c l l c k t u a I l sn y e l v t o l v a l o m e g k l o n b o z t e t c s e termeszctcscn konnyu. l,gv h c r m e t i k u s s o h a s c m f o g e g y k e l c t i m u v e t s z o s z er i n t [ o r d i t a n i , e s mindig kpe s l e s z ez ek b o l a m u v ek b o l a T a n i g a z i r t c l m t clfogni' -_ es gvakorlati hasznlatra kidolgozni"Ha mrmost a sok evszzad f o I y a m a n a h er m c t i k u s t u d o m n y r o l i r o d o t t n a g y s z a m um u j o r e s z e kelcti eredetri' a m c l v c k n l a o r d i t o a z ' l g a z . it u d s t m s o k t o l v e t t e

38

39

L E V E C O sV l Z - t c l i c s c nu r a l i a 'h o g v e z | t i l a z o n t u d a t t a a |. mi a fold' veszlytclenul Aki azonbanmr ezt a hrom operlni tud1on. cleme t testben l ' le sze,llembc kn i e 6 y e n I t c t t e, s k b en s a szilrdsg egy bizonyos okt elrte' az egy i|yen' ncm kielgitc] modszerrel ncm fog mcge tudssal lgedni. megclelci felvertczvc o mr a tok el e t e s e d m us t1t m a e 8 m u t a r in ae k i a t o r v e ny 1!a ,i l t a li n t u c i o 1 szerusg t1t. Fanatikusokn els e 6 v o l d a l u misztikus gyakorlatokn (lb c t u6 y a korlatok) rz cgyensuly en z a v a rv e s z c l y c c m s z c t c sm gs o k k a l n a g y o b bS . o k e m b c r r c lt a l l k o z t a m m r 'a k i k n h l osszabb'rovidebb hetumisztika u t a n 'h i b s T n t u d a t t h e l y c z s ss zc cll l e m iz a v a r o k l l o t t a ke l o . N , l g r k ub se h a t s s a hIc l y r et u d t a ma I l i t a n i n a l u k a z c g Y c n s u I ye ts me3ovtam c j k c ta t o v a b b ic g s z s e k g i r o s o d a s t oE l .p p c na b e t u m i s z t i k n a k a K e r n i n 5 I el ' b a k b a n valo gyakorlsa vczel tudathasadshoz. u6Ynevczet s k r z o r e n i h oe zn ' n e km i n d c nk i s r o i c l e n s 3 c . v c l . E g v r g a z ik e r c s c t c h a t 'j i l f e l f o g o t te r d c k c h e n ncm og hctri misztikval f o g l a | k o z n im . i c l c i t ta s i k c r h e ze I e n 6 e d h c t e t l c e| nc j f e l terelcket nem teliesitette E .b b c ; lv i l g o s a n k i r r i n i k 'm c k k o r a f e , l c lctlcnse sg z o s z e r i n tl c o r d i t a nk i c l e t i c r c d c t r n u v e k c itn t e l l c k t u a lis nyelvrc. Az igazrkabbalisztikus betumisztika. ahogyanaz,tielen mrivcm b e n l e i r o m ' o s r c g i ' sa z e 6 y c t e m c t so r v e n y c k a n a l o 5 i i re a p u l .A z e8ye t em c s k a b b a l i s z t i k ub s e t r j m i s z t i ke ag s z c m n a s 'm i n t a c s u P a n ontudatathelyez a k o r | a t o ka gcy ' mikhczkivctcl nclkul csakcgycs b c t r i k e tv a 3 y m a n t r k a ta l k a l m a z n a kA . 6 y a k o r l a t im u n k n la z e8yelemes t o r v n y c k ce ts azok analogiit szc.llcmben ' lckbcn s l testbcn e g y a r nrtc k i n t c t b e kell venni. sisz A z i g a z ik a b b a l i s z t i k u m r i k n a la k a h b a l i s t n acmcsak ontudatva dlo l g o z i k 'h a n c mm c g t a n u I b c t u k c tc s k c s o b bo s s z c t e ts t z a v a k at f o r m u l a k a l- a n c g y a l a p t u l a 1 d o n s g v-a l a k a r a t t a li 'n t e l l e k t u s s a l ' r z s s c .s lt u d a t t al 8ya korlatilag a l k a l m a z niim a g i n c i o l t a l .T e m s z c t c hso ' 6ya szcllcm c m c n e 8 y a l a p t u I a i d o n s ge lto z c l c g c g y m s t o lc l v l a s z t v a kell 1 a r t a n ih ' o g y m a 1 dk s o b b e 8 y t i t e s ea n ,s z c l l c m n c km i n d a n g y a l a p t u l a 1 d o n s g g vy aa l 'k o r l a t l l a g a s z e l l c m sa z a n y a gs z f r i b a n tud1on l sv o n a t k o z s a i v a . f e l v z o l n ic 6 y b c t u t 'a n n a ke r e 1 v c Elz t u l a 1 d o n k e p pa cz n t g a z ik a b b a l i s z t i k u:s r i s z t i k ac l i a E . nnck foko. z a t o s sr e n d s z e r e z et , vbba ta t n a n y a 6 r otlo a nc6ypolusu mgncs-

| ' ' . . z c l I e m b e n . l c l c k b c n s t e s t b e n v a l o h a s z n j a t a r o ls z e r e z t u rlt|.|\ Jl l c e n d o k a b b a l i s t ae z e n m r 6 y a k o r l a t i r s z e b c n .

\ ,l r r ] . l lt a k a b b a l i s z t i k u s m i s z t i k a e l m e l e t i c r t c k ez c s tb e e 1 e z nm e l . r l c t n C ka g y a k o r l a t i k a b b a l a l e i r s r a . erintek mcg nehny kr l . . r . ' k a b b a l i s z t i k u sm 3 i r o l ' h o g y a k a b h a l i s t ae z e k e t i s h e I y e s c n r , l l r tr s c m e g . \ krbbalisztikusmisztiknak' mint a mondottakbol kitrinik' az a . l 1 . rl' r o 6 Y a e s t c te s a s z c l l e m c t u g y k s z i t s e elo a hct k haszn|a. r r r . r .l t r l g Y a k a b b a l i s t a k p e sI e g v e n a z a l k o t o n a k s z o l g a l r t i 'h o g v ',z,rn k c r c s z t u lt u d l o n a l k o t o a n h a t n r ,R c n d s z e r c s 6yakorlatokkal. ', .rl.,lra1 in ' tcllektus'rzeso ' n t u d a t e s k e p z e l c ie r o s c 8 i t s c 8 u lv c 1 e ' r cn kimond l , , . . . lr n r n d c nb c t u m s 1 c l e n t o s c 3 c t n y er . m i n t e g y s z e ' .\ kahbalisztikusan o s s z e l l i t o t t ' a z c 8 y e t c m e s t o r v n y n e kp o n ' , . ' ' , 'rrt l c 8 f c l e l o ( a l k o t o ) s z a v a ku g y a n a z z aa | h a t s s r lh r r n a k .n r i n t

K US MAcrA K,tns,,\LIszfl

r l s r c na l t a l k i m o n d o l t s z a v a k . K.rhhalisztikusan b c s z c l n i a z t i e l c n t i : a s er n r n i b c i lv . r l a m i ta l k o t n i . | ' .r,, c m b c r s z l t l l r a c l r h c t ol e g r n a g a s a h m b i s z t e r i u m . a r n e l l y e Ir z , t r l ' c ra l ' c r e n r t o h o z h a s o n l o a n 't u d a l o s a nk e p e s m o z 5 ; s b h aozni az ( m 6 r k u s 'k a h t t m c s l o r v c n y e t . h e l y e s e n k i m o n d o t t ' k e M i n d c n }l\ i ' rl r s z t i k u s s z o n a k ^ Z o N N L N ' l [ C K E L L V r \ L O S U L N l . l , g v h c '..rt.rtlanna sk o h a s c m o 6 s i k c r u l n i a b e t u e r c i tn e 6 y p o l u s s 7 e l n l I r r , r l t r n im . i v e l o n e m b i r t o k o l i a a s z e l l e m ,l e l e k c s t c s t a z o n k E p c s . g t ' r t . m e l y c k ' | t a lk a b b a l i s z t i k u s a nk i m o n d h a t n a h c t u k c t ' s z a v a ' }.r t ' L l m l e t i i s m c r e t e k o n m a g b a ns c n k i t s e m k c p c s l t e n c k a z o n r , , k n r o z g s b ah o z s r a ,a m c I y c k e t a z e 8 y e s h e t u k c s s z a v a k k e p '.clnck. l]Zet mutJtam r uira s uira '4z iglzl htlvl|ls ut1lbln. I r . r g ra ' t e S l' l e k c s s z e l j c m f o k o z a t c ; sk i k c p z s v e cll k e l l e r r r le g v i l / ( ) n Y o s e r e t t s g if o k o r ' e s l r o g y a t o k l c t e s c d u stin mennyire l.,rrtrls e l v g e z n ia z e l c k s z t6 oy a k o r l a t o k a t ' m c I y c k a n c 6 y s z c I l , r r r r. i l a p t u l a i d o n s a 3 o t cgelclcniskolazzk. m ' \ k i a z o n b a nm i n d 1 r t a k a b b a l i s z t i k u s m i s z l i k a l a n u l m n y o z a s t et t c v o l n a , ' rl k c z d i , a n e l k u l ' h o g y a z c l s c t a n o l y a m o l m a 6 a v a ,r'rl.tk kt ife1|esztc l t o s s z g y a k o r l a r o k k a l k c l l a z c 6 y c s k p e s s g c k e . . . . . l . , zs o k k a l n c h ez e b b ' m i n t e l s c i m u v c n r g y a k o r l a t i c l d o l g o z a s r .

40

4l

h a s z n a . l a t a h o z .k .a \ hhaiisztikus m a g i ac s a k a k k o r i c A h e z .h a "ihcro a t e s t .l c l e k e s s z c l l c m a 7 e g y e t e m e s t o r v e n y e k n c k m e g c l c l o e n 'k e l l o e n f e l k e s z L i l ta t c t r a g r a m m a t i k u s kulcsra. z indiai terminologia a k a b b a l i s z t i k u sm 6 i a s z n l r aa . ' v J g s z o t v a l a s z t o t t a a . mi a 8e8e. f o b c n t a I l h a t oV i s u d h a k o z p c l n t c r c t t s e 3 i f o k a r a u t a I . [ , g v l n g u s cs e6y krhbalista k o z o l t a b b a n . r la l kulonbscgh . o g v r m a g u sl e n y e k l t a I c l o i d c z et t o k o k n a k k o s z o n h c t i a k i v n t h a t s o k a t 'e z l . e | s z e m . h e n a k a h b a I a ti s m c r o m 6 u s ' a z 't 6 a z ik a b b a l i s t am i n d e n h a r a s ra l k o . to s2i\'a altal cr cl' kiveteI neIkul mindcn sz[rban va6Y srkon' r n c l k u l . l r o 6 v f t r r r n i l y c nl i n y t k c l l e n c i 6 c n y b c v c n n i c . A k a b b a l i s z . tiktrs nragiahan s o k [ e l c m o d s z e r h a s z n l a t o se s a k a b b a l a a l t a l b a r ' nrclyik tenylcgesmgikus eszkozt kepviscl. Kabballsztikus--mgi kus talizrnanologiaval crmszelcsen c s a k t a p a s z a lm t a6us foglal k o z h a t .a k i a k a h h a l a b a e ns a m a g i a b r n tokeletesen iartas.

k a b b a l i s z t i k u sm i s z t i k a t e h a t a t e s t ' l e l e k e s s z e l l e m e l o k e s z i t s e a m g i k u s s z o ' a k o z r n i k u s n y c l v t a n u l s h o ze s R y a k o r l a t i

fr{,rsoux RL.sz Cy,trconl,tr

42

M r a z .e l m e l c t i r s zi s f e l h i v t a a f i 6 y e l m e t ' h o g y i t t m s k o n y l ' r o l v a n s z ' m i n t a z l t a l a e d d i 6 i s m e r 'i l y e n v o n a t k o z s uk o n y v e k . k a b b a l i s z t i k u s m i s z t i k a a h c r m c t i k u s t u d o m n y l e g n e h e z c b br s z e ' m e r t n c m c s u p n t u d s e l c i f e l t t e l e z h' a n e m g Y a k o r l a t i i s m e ete t s t a p a s z t a l a t o its . A n n a k s z m r a 'a k i c s a k k o n y v e m e l m c l e t i t a r t a l m t t a n u l m a n y o z z a 's o k m i n d e n c r t e l m e t l e n n e kt u n h e t ' m i v c , l n e m r e n d e l k c z i k a g v a k o r l a t i l a 5 s z u k s e g c sc l o e l t c t e l c k k e l . E z e r t mind1rt jelen rntvemcle1en rmutattam' hogy z iglzi hcavatas u f l t a r | a | m tf c l t t l e n u ls z r i k s g els egalbba nyolcadik fokozatig g y a k o r l a t i l a g c l s a l a t i t a n ia h h o z , h o g v a k a h b a l i s z t i k u sm i s z r i k a b a n k i e l c g r t o c r e d m n y t r h c s s r i n k e l . A z a l t a l ' h o 6 y a t a n u l o s z c l l e m et ' I e l k c t e s l e s t e l f o k o z a t o s a n 'a n e g y p o l u s s z e r i n t i s k o l z t a 'a s o k m a g i k u s e r o c s k e p e s s e gm e l l c t t a z A k a s h a e l v c n k e r e s z t L i le g y m a g a s f o k i n t u r c i o h o z i u t o t t . | . z r t l e s z , k p c s n c m c s a k m e g r t e n ia z c 8 y c c m c st o r v e n y m e l y s e g e t se z z e l a z 'i g a z i k a b h a l t 'h a n c n ta z z a l gvakorlati'|ag d o l g o z n i i s . s z c | l e m ' l c l ek e s t e s t n e g Y P ( ) l u s u isko l a z a s an c l k u l l e h c t e t l e nv o l n a b i r n i a k a h h a l i s z r i k u s . a,7az e.g y e r . m c s nyclvcl. Kabbalisztikusan bcszclni annyit tesz.hogy nem az, intel lektus s a sz1 heszcl' hancm e5y ncgypolusu kie1ezokpesscggcl k c l l b i r n i . E z t a n e g y p o l u s uk i e 1 e z ck i e p c s s g cn t c v e z z u k , , a z 'i g a z J k ab h a l a n a k " . r \ k i t c h t a k a b b a l i s z t i k u s t u d o m n y t c s a k e l m e l c t i l c 6 a k a r 1 at a n u l n t n y o z n i ' a z s o l t a s c r n l c s z k c p c s v e l c k a p c s o I a t b a na h c l y c s szemlletet m e g s z e r e z n i 'n c m i s s z o l v a a n n a k g Y a k o r l a t i h a s z n l a t r o l - F l a s o n | o m o d o n k c l l a l e c n d o k a b b a l i s t n a kc l 1 a r n i 'm i n t a h o 8 y a n c 8 y k i s g v e r m e k { o k o z a t o s a nb e s z l n it a n u l . E l o s z r e 8 y e 8 y bcrri (hang)' ks<jbb szo' rnondat ncgy polus szcrinti hasznlatt c l s a 1 a t i t a n iE . lozetes mgikus iskolzs nelkul' azonnal kahbalval f o g l a I k o z n i a z t j c l e n t e n c 'h o g y a z c l c ; f c l t e t e l t 'a s z e l l e m s a l c l e k n g Y p o l u s uv o l t t c s a k k s o b b ,f o k o z a t o s a n k c l l e n e k i f e i l e s z t c n i . Hogy cz e8y nagy idovcsztcs6 v o l n a ' s o r i s i c r f c s z i t s rk r v a n , c z l m i n d c n i o z a n c m b e r n c k e l k e l l i s m c r n i c .S c n k i s e f o g l o n r e h a r a k a b b a l i s z t i k u sm i s z t i k h o z ' n r i c l c t a t z clsc Tarot krtyravonatko zo muveme t, ,4z igazi beavatls tfat gyakorlatilag t nem vette. ,{ki viszont annaktananyagt g y a k o r l a t i l a gu r a l i a 'a z h a m a r o s a n a kabba l a t u d o m n y b a na r a t o t k o m o l y s i k e r c i f c l c t t o r u l h e t . k i k r v a o . c s i s 5 b o l ' v a g y m c 6 g o n d o l a t l a n s g b om l i n d 1 r ta m o d s z e r h e z n y u l n a , a m c l y a z 'i g a z , k i a h b a l i s z t i k u sm i s z t i k t i r i a l c , a n l k u lh o 6 y c l c l

. ' . r ' . r r r r g i k u se g y e n s u l y t c l r t c v o l n a ' k u l o n b o z o v e s z e Iyeknek r . . . ; r k t r n a g t . g y a k o r l a t i h a s z n I a t n u l 8yanis kulonhozo ercik' | , I k c r u l n e k a p c s o l a t b aa , m e l y e k [ e l e t t s c m m i n o h a t a l o r n m a ln e m ' . r ' ] c l k c z i k ' s e z ' re t g e s z s gk i rosodsrhetne. Ezert fi5velmez r ' t . . k r n i n d e n k i t ' a k i e r ea z r i t r a n i n c s k e l l c i e n e l k e s z i t v e . E r k o l ' .',l.:g c s e t i k a i l a g m a g a s s z i n t e n l i o e m b e r e k ' a k i k a s z e . l l e mc s a ] . J t . k n e r n c s t u l a 1 d o n s g a i v arle n d e l k e z n c k ' o g l a l k o z h a t n a ku g y a n l a b b a l v a l 'd e n e k i k i s m c 6 k c l l s z e r e z n i u k a s z k s g e s i i . l k < r r l a tk g1 ' t mindenki msnak. I r . 1 l t . s s c 6 6 km in ,\ kabbalisztikusmisztika gyakorlata a betuk hasznalata. hogv l'.l r, h ; r l i s z t i k s ua n 'a 7 ' a z alkotoan heszeIhessnk sh a t h a s s u n k P . onto (l8y' ntint mLivem' Az tglzi bcavatastitfaszcrint: vizulisan' hang 'l) l l . l l } 'e s e r z c l m i l e 6 h a n i a s z e l l e m e 1 l o d e s c r e . kahbalisranak r | \ ' . t n l 8 yc ' l c i s z o rv i z u l i s a n 'm a j d a k u s z t i k a i l a g ' sv e 5 u l r z e l n r i l e g l ' . l l g v a k o r o l n i a ' h o 6 Y u t n a c l j e so n u d a t 1 ak l abbalisztikusan ki rtrllttclhass co 8n y hetrit. A z e l s o f o k c z e r t e 8 y e t l c nh c t u v i z u l i s k r r t r r l t t d sE ag . v b e t u v i z u l i s o l d a l a a n y r c 's z i n r e , a z a za s Z e m e Z c L c l c s c r c v o n a t k o z i k , a z a k a r a t p e d t g e z t " e la n a l o g . I ' , z c r t a t a n u l o |.,rlc al s z e l l c m e l s o t u I a i d o n s 6 v a I c's p c d i g a z a k a r a tp r r n c i p i u r n ' r ' . rk l czdi a gyakorlatot. \reIott aZ e8ycs betuk gyakorlatait lcrrom' u1ra leszogczem, lr,r!y a 6Vakorlati kabbalar alkalrnazom az egyctcmes torvenyck . / c l n 1 'c s e 8 y e l l c n v a l l s n a k s e m t u l a i d o n i t o m a 'o8ol' hclsy emc r I r . r 6 ats udomny az o forrsa volna. Az i6azi kabbala1anulmanyo. , ' . , s a h oa z l e e n d c ik a b b a l i s t a n a k g v a k o r l a t i l a g n i n c s s z u k s c g cs c m k c lr. l r . s c m h e b c r ' v a g y m s n y c l v i i s m e r e t c k r e .V a l a n r e l y h c t u c g y e t c I r r c sk i f c i e z c s i m o d 1 a n c m a n n a k a o r m 1 a 'h a n e m a s z i n e ' i o h h r n 'ti.'ltdva szinrczgse .i u t n a h c t u k s z n r e z g s M ae z o k l a t h a t ok i l r . ; c z c s i[ o r m a 1 a 'e z r t k a b b a l a v a l m i n d c n e m b c r f o g l a l k o z h a t ' t e L r n t c t n c l k u l a r r a .h o g y m i l y e n i n t e l l c k t u a l i s n y e l v e tb r r .l - g y b c t u l r c l 1 , c s z i n te g Y c u r o p a i u 8 y a n u 8 y e I t u d i a k p z c l n i 'm i n t c g v k e l L . r r l., 6 y b e t u t a z i g a z i s z i n e b e ne l k p z e l n ia n n y i t t e s z ,m i n t a b c t u t . . ' t l c n t a ls z f r b a n a m c g f el el c [ en y r ez g e s s e l kimondani. I tt el m c r u l h et v a l a k i h e n ' h o g y m i v e l s o k s z i n r n y a l a l v a n ' e8 y I ' r ' t u n e kn e m l c h et m e 6 f e l e l o k i f e i e z c s r e s z k o z e a s z i n . l l y e n m e g t eh e t . m e f t e g y b e a v a t o t l p o n t o l ( l . l y z e s la z o n b a nc s a k b c a v a t a t l a n . ' r l r t r r d i a 'h o g y a s z i n e l k e p z e l e s es a i t c r e t t s e g i f o k ; t o l f u g g l , e l

44

45

d u | a z l h a n g o t k i k i s a 1 a th a n g 1 a n m ' a g a s a h bv a g Y a l a c s o n v a h b allnak hangon szolaltat1a mc6' 6v tiszln szemelyeshangrezgesek e l c 'd e v a l o i b a n m i n d i g a z , ' l h a n g o t m o n d i u k k i ' s m i n d e n e s e t b e n l h a n g n a k r s f o g 1 u k f e l . M r r n o s t ' h o g Y s o t t e b b 'v a 6 v v i l a g o s a b b h a n g s z i n r o lv a n c s z o , e z n e m s o k a t n y o m a l a t b a n ,m i n d i g a es a kerdeszinrezgs a l a p s z i n e o g 1 aa l e 6 n a 6 v o b bs z e r e P e tj a t s z a n i , tok 'lzlkalesz,. ses betut mcgadni. Br szinrezges elvetelek kszithe kozokkel' az cmberi szcm szinfo6konys3annakerzekenysegetol fugg. l.,nnck kovctkcztcbcn az clobbi me6jegyzes ervnytelcnn v a l i k ' c s a , l e c n d o k a h b a l i s r an r i n d c n h c t t tm e g c l e I os z i n b e n ' c g Y e n i s c g c s z c r i n 1 ,d 7 a 7 l p l a s z t i k u s k e p z c l c i e r ok c p e s s g v f eo l 3 kimon d a n i . A k a b b a l i s r a 'i s k o l a z o t t a k a r a t a l t a l a z t a z e r o a d 1 aa f e n y r c z a n f o l y a m el s o g c s h c ' a m i a z ,i | | c t o b et u t m e 3 r l l et i . k a h b a ' | r s z t i k uts szineitmegad1a. foka abbol all' hogv az bc

'

. . l s . lf o k o z a t a 6 y a k o r l a t o k a ta h t k o z n a p|i a t i n ,e s n e m a h e b e r . . . . . . : l k c z d i ' a z e l s c h e t r i t c j k l e z d v e .a k a b h a l i s z r i k u s hasznlat

ElsT FOKOZAI-- BrrT'uHrrs)'r'l<,r

r r r r , r r lA . k a b h a l i s t at e t s z e ss z e r i n t .\ ' a g ya s z r n ar i l c s b e n v , agy all"a l. ' ' . l . . , r ' r l ] l r aA z e l s c i h c r ia z ' ' A ' ' s z r n r e z g e s e v i l g o s k e k.A tula1 a k . ' l . P . n i g y a k o r l a t t c l 1 e s e ne g v e n i , v a g Y s z a n a u l e s b c n v a g Y ,t] \ s,c||cn m o n d i a k i a z ' ' A ' ' t , h o s s z a nn y u / t v a .K c p z c l 1 c c l p l a s z , r |] . | \ . l h l 'o g y a s z el l em l t a l g o n d o l a t h a n kimondva vilagoske kre ,'r'..,rldlkc ' s e b h e n a s z t n b e nb e t o l t i a z c g s z gvakorlo helyiscget. | ' t r I v ' , r \ ' ' . v a l 'a m el y n c k v i l g o s k e k s z n e Z e t c fenyhez hasonlo' | \ h l 7 l ) n y o sg v a k o r l a t t t t nn e c , s u p n a g v a k o r l o h c l y i s e g c t 'h a n c m ', ! c s z I r n i v e r z u m otto l t s em e g ! \ g v a k o r | a t im g r r s n a k cz a gyakorlatsemmi nehezsegct ncm , f . , , 2n . r i v e l a z c l e m e k k c l c s f e n n y e l m c g l a n u l rd o l g o z n i .H a a g v a L. ' r l . r t h l n o l y a n k s z s c 6 c 1 er t e l . h o g v a z , ' A ' ' s z c l l c n r r k i m o n d a s a , . ' ' ' l z o n n a lm e g t o l t i d 7 c 8 e s 7v , i - g l n i n d c n s et6v el , l a g o s k c ks z r n n c , l ' i r c r i c na t o v b b i g Y a k o r l a l r a . Ez abhol ;ll' ho6v az ''A'' hetut l l ' il t c s t c h e .t eh a t s a l t m i k r o k o z m o s z h a i m a g i n l 1 a 'es a z c 5 ; s ez ' . I . t ' l m e l y e t m i n t r , a l a m iu r e s f e e tk c p z e Ic | ' a v i l g o s k c ks z r n c r " . . , \ "v a l t o l t i m e g . A z c l e r t k e p e s s c g u r a n l a n u l i am e g a z . , A " . r L l lr n r c l l k a s h a n s z 1 v ak I i m o n d a n. i a n t a z 'c g c s z t t n i r , c r z t t n r o . . r r n r lv i l g o s k c k s z i n e r z e s s e lt o l t i m c 5 . M o s t t a n r r l i a me6 az cl l.rrkczoiet: az egsz univcrzumo1m . i n t v i l a g o s k c k s z r n h c ne r z c t t \ hctut saiat' rcsnek trnck erzett mikrokoznroszaba helelc ll.,,l|1 h.c s z i v n i .E n n e k a d c d u k t r vc s i n d u k t r vh e s z e d r n o d n aa ks z 1 r . s 3 7 e 8 e s zt e s t l e l 'i o | b c g v a k o r o l r t k el l v a l n i a .l , n n c , a 1rl l 8yakor l{|lJs l o l r a s e m o n d i a k i a b e t r k e t i z i k a i I a 6 'h a n e m a z e g e s zf c l l y a . rrr.rt szcllemi|eg. azaz gondolathan honyolod1on Ic! mint cbhclr l . . 1 1 c n d3 oy a k o r l a t t a Ir c n d c I k e z i k ' t r i e na t a r r a , h o g v a z ' , ' ' b c t . I. .rnrrnazt ,1z i1lzi bcavati.sut1'lhanrszle tcscn le irtam' nrcgkr . r . . I n ia z u n i v e r z u m b a n e g y f e n y t o r l a s z| t r c h o z a s a t ,a 1 du 1 r a r : l m , l d . r s : r tE . n n e , |a g y a k o r l a t n l m e g t a n u l e g v b e t u t ' e s c t r l n k h c na z \ r szellemileg kimondani. de ugyanakkor annak egv meghara . r , , l l l l f o r m i s a d n i ' m i k o z b en a z e g s z u n i v er z u n r o 1 v i l a g o s k e k ,,lrnc, |e l i n e kk c p z e l i e I . z ' ' A ' ' k i m o n d s aa I t a la v r I g o s k e k szin . l 'k i l r r a es o l y a n [ o r m r a z s u g o r o d i k ' a m c k k o r a r a c s a m i l y en r e , 1.,r r 1a-

46

47

elkpzclhet ke Iz d e t b e n l , z e n p l a s z t i k u s6 ' o n d o l a t h e lm i rveletn r o s 1 t h e t l ua kz i s m e t l s n e l c s m i n d e n iuk az ''A'' mcnlilszeuen' e l r s e i g . f o r m a a k i v n t s z i n t e l k p z e lp tlasztiku O . n r e v a nb i z l n v e 6 cssz e f e P e t n d o f o r m an em 1 a r s z i k A.kepzile v'a g yt e t s z e s f e l h o c s k e v e l n g 6 ' a p r o g o l y o v ' v a a v i l g o s k s kz n t osszepreselni. s z c r i n it o r m v a e kepzel. tz i | | e t os z t n b n M i n d e n e s e t rm c e g [ c l l t a n u I n ia b e t L a i 's u t n af c l o l d a n i 'u 6 y a m i k r o ' - m l n l a c r c I t a l m c g s u r u s i t c ne a cgs l t a l m e g t a n u l im ol 1 a r a E.z c n m e g s u r u s i te mak,okozmoszban e r o t . H ogy d o k i t c r 1 e d i n a m i k a t ' l c i megfcle a szmra a d n ia b e t u n c k e r t l r c t oh 'a i g a z a n l c s z c s a k a k k o r ' kabbalistnak e z m i l y c n o n t o sa a l k a l m a z n r . h a t v a dinamikusan m e g t a n uc l6y ormult nr a | 1 a z ' ' A ' ' m o d o nt o k e | e t c s eu mr a elvzolt t]a a k.hhalista k o v e t k e z ob c t u 1 e r c . h c e a z 't t e r h c t b e t v c lv a l o g y a k o r l a t o k a c g Y e sh c t u k a Z c s u P a n t cm ismetclcm' g v a k o r l a tu 3 n . n , , ' c z n so' g Y akorlat a a m c l y c k c t m e g ' n . k " , . e g . I . l d - s z i n r c z 6 c s ea kd co rm r a na l k a l m a z nk i cllt a n u l og y o n y o r u 'v i l 6 o s ' m s o d i kb c t u ta ' ' B ' ' t ' a k a b b a l i s t a vle 3 e Tm ' rnlaz h a s o n l o kn e p z e l ie l . e s ibolyaszrnhe Svakorlatoka ' ' A ' ' v a l ' s p e d i g : l . a g y a k o r l oh e l Y i s e g b e n univerzumhan 2 .a z e g e s t e' r c st r bn ' l n t b c l s cu . l . a t c s t b c nm c's ad e n r a t t r i a I i a ' ateria|tzalr m o d o n ' z a zn esdeduktv 4. incluktrv ( t e l , t e sf e l o l d a s ) zalva szinrc76esbc 8n ya A h a r m a d i kb e t a . ' C ' " .a m e l y c i n o b c r v o r s korlando. ll 5vakorolni. s z r n r e z g s bk ee n b c t t i ta ' ' . L ) "t' s o t e t k e k A ncgvcdrk a n n a lk o n y . a e z c k h o 6 y r i o n ' A kJb.list. hamar 3yakorlatok g yakorlatok k o v c t k e z o a o k c t ' i s m t l i n y c t , b e km ' i n l6 y a k r a h b a n m c g v a l t o z t a t o i a . a s z i n c k c tk e l l hoz csupn ibolyaszrnbcn. ' ott 5 . K o v c t k ez i k a z ' ' } , ' 's e' s m i n d i g m c 6 k u r c 6 . A z ' ' F . ' v i l g o s z o l d b c n z c 8a k o z m o s z b a n f u z o l ds z r n r i ' a m i b c t u t o l ' a h c t c d i k l o n b o z t c tn ed o a . . G " - t o l ' osszetvcsz s zabad n e m s z i n e t A ' ' H ' ' 8 . ' ' H ' ' c z t i s ti b o l y a s z i n u . a , 'H'' valaml m i g i b o l y a s z i n u ' v i l 3 o s a m c l y a ' . B ' .s z r n v c l ' tenrink a ''Ch'' v o n a t k o Zik U 6 y a n c z i b o l y a . v i l l o g o n v c l s o t tb eb ' e z u s t o s e ra is.

sz i n ea v i l g o so p l . a . m e l y n e k r d e k es \ krJencedik bet, jz , , I ' ' a a t . t e h a te g y mennek si b o l y b a . ' . ' p r l z o l d b e 'v o r o s b ck . kbe ' ' ' l .r t t t a n y uv k a b b a l i s t1 a o lem l k c ka n .E z t a f n yg ey u t t e s m t inden d o l 8 o z h a s s oa nz ' ' I ' ' ' v e lM l r ' l . cv s ih ' o g y l t a l ak o n n y c b b c n . ivel az .'p.rlszne a' h b e r kabbala sk z i n t em i n d e ns z i n t k p v i s e l n e k a l l t o t t aa ' m c l y b c ia | z oszbetunek l r . t c h ta | o D o t ' m i n t c l s c ' r r , r h hb i e t uk i a l a k u l t . vla l a m i v c ls t c t e b b \ l { ) .b e r u 'a ' ' ) ' ' i s o p a l s z i n t i .m i n d a z o n l t a r. n felisme s z i n k u I o n b s ko gn n y e 'rrt:zctbe n . s k o z o t t i z ''I'' a ,.|''
l" trr

I 1 , , \. . K " c z s t k k . cmlekeztetotcltzold' sotlfeny' ].l...\z ''L''.ct az oliva zo|djre ' ; c . s c lk e l l g y a k o r o l n i . A.z e l e m ' a n a b c t u a t e n g c rk e k e s z o l d y e \ z . . N ' l "a . t i z en h a r m a d i k , 1 1 ' . r h r n v l c t l e a z n u l . ' M ' ' . . n em a VlZ princpium I L , \ z . . N " b e t up i r o s . \ l - i .h c t u .a z . . O " s o t c tu l t r a m a r i n . , \ . ' l ) . .a b e t us o t t s z t i r k e . ' tizcnhatodik c s a ko s z ' l ; A ' . Q ' ' ' a ' ' K ' . c s ' ' W ' ' a k a b b a l b an ne mo n a l l o h a n g . . tctctckbcn i s g y a k o r o l 1 u k . c' z r t ncm szercpel csilav o n y o r u c n \ z r b c c c 1 8 .b e r r i l c a z . . R " .a m c l y e ta k a b b a l i s t g
' ' l . l J t l l Ys z r n h c n lat. , \ , , ' ' S z ' ' a l 9 . b c t u ' a m e l y b r b o r v T r o ss z t n u 'e s a t o k l e t e su r a I a s i g ' t.'korolando. \ 2 0 . b c r r j a z ' ' S . ' a m c l y b a r a z i r s m o d b a no s s z c t c t t ' d c a k a b b a ill'.|n r a g y s z c r e P c t j t s z i k . z ' ' S ' ' s z i n c t u z p i r o s ' a k a b b a l b a na r' . . r ta IUZ clcm. szinbenlcsz gyakorolando. \ 2l bctu a..T" barnas-fckctc \ 2 2 . ' ' U ' ' b r s o n y o s . f c k c t es z i n b c n 6 y a k o r l a n d o . A [ ek e t c ' m i n t , r r rc s n l i n t u r e s s g is rtendo. ) ' 1 . ' ' V ' ' a z ' ' F . ' - n c k e 5 y v a l a 1 aA . n c m et b c n . ' f a u ' 'a n e v e ' e z 1 ,,'rr. l r z . , F "v i l a g o s z o l d szrnu. '1. r\ ' abba b c t r j I l a . A , . W " a . . V " - n c k f o n c t i k u s e l h a y l a s ak ..W" , ,,trkus SzcmPonlbolncm onllo bctu. l l g y a n e z v o n a t k o z i k a z . . X " - r c a 2 5 . i k b c t r i r c .a m e l y a . . K ' ' b o l c s ' . 5 2 " b o l v a n o s s z c t e v c ,c z c r t k a b b a l i s t as z e m p o n t b o l n e m o n a l l o
trl.

' t , ., { z

. . Y " a z . . U " ( a k et t c ic g y n e ks z a m i t )r o z s d a s z r n u .

48

49

27.,,Z" az bc utolso bettie scitromsrga' vilgossr6 a szinrez. gsti. Az kezetes bctukrol mcg azt kell clmondanr. hogY az ''O'' sotcl n a r a n c s s z i na uz . ' ' A , , p c d i ga g y a g b a r n a (. z '''' fonetikus ma8ya k i e J t so en m a g b ae n' s z o v e g k o r n y c z c t b ie nn k a b be ) H a a k a b b a l i s t a z e l c i i r tm o d o n m i n d e nh c t u t u g y a t v e t t , hogy v a l a m e n n y ig t o n d o l a t b ak kpes ni m o n d a n ie . s m l n d 1 ra t megIclclc s z i n tc l o i d z n a i 'k k o ra t o v b b i 5 y a k o r l a t o k h ok zc z d h c t . H a a t a n u l oa g y a k o r l a t o k am t i n d e nh c t u v c lr l v e t l e a m e g a d o t t s z i n b c n i,n d u k t r v e s d e d u k t i vm o d o n i s , a z a z t e s t e b oa l z univcrzumb a c s o r d l t v aa ' 1 c s t e ht eu d i av e z e t na i s z t n e k c te ' s o t t k e P c sm e g s u r i t c n i 'a k o v e t k c z c k c p p eo nl y t a t 1a ag y a k o r | a t o k a 1 . U 5 y a n a z o nm o d o n m o s l m r e l c m - h o v a t a r t o zs az sc r i n tr ' c z c t ia b e t u k e ta . zeByes testregiokba. A t a n u l oi s n l e l a z ' ' ' ' b c t t v ck l c z d ' a m e l y a t , ! , V t - C (e )lemhez. tatoZi k sb c v e z e ta i z t a t e s tl e v e g c r e g i o 1 hh aa ' ta m c l l b e , tc a h o li s a z . , A ' ' t 6 o n d o l a t b ak kz i n b c n ' sa z t o t t v i l g o s k s elkcpni m o n d i a z e | i .H a e l gh o s s z ul d c i 6 t a r t o t t a kpzclctebe anv i l g o s k c ks z i n t ' a k k o r k p z c l o e ra ol t a lu 1 r a fclold1a zt. E m t i v c l c t n co l l y a n c r z c s n ck kc l l l e n n i c .h o 6 y a k e k s z r nf c n y . r c z g stcel i c s c nel t u n i k a m eI l k a s a b o l . T o v b b i6 y a k o r l a t az ''A,,-t k i m o n d a n ie ' sa kek cnyrez3es etl o hivni a mellkasban M . i n d c n g o n d o l a r b e lk i i m o n d s n aa l z ''A'' hctr n y r c z g m k k s z n tf s cc g s r i r u s o d ia km e l l r e 3 i o b a n }., z a m c g s r u . sods azonban nemgyakorolhat h a t s ta s z D r cA - kiter1cdcs crr c i t m c 6 k el l o r j z ' na i nrcllrcgioban 's g y a k o r l a t r og l vakorlatra fokozni k e l l . M i n d e z e ka g y a k o r l a t o k t e r m s z c t c sn ee nm h c f o l y a s o l h a t 1 a k l 5 z e s t . torlaszolsna al t a n u l o n a k ncm szabad r ' i s s z a t a r l aa n il c . lc8zctet. I l y e n k i s c r t e sc s a k k c z d e t b c n o61a e l a t a n u l o t 'k c s o b b . a m i k o r m a r m e g s z o k t am ' r n e m f o g f e l l e p n is z a h a I y t a l a le ng z e s s hasonlokH . a a t a n u l ca l z ' ' A ' ' . to l y e r i s c n m e 8 s u t i s l t e t v i l g o s. l e a k ks z i n b e nh ' o 6 y c g s z etn elcpumpltna ck r z i m a g a ta ' k k o rk i m o n . d i s l t a lu 1 r a e l o l d 1m a a g b ot Io r l a s z a t zunive rzumba. Kovetkczcl j p c s k a ntanulo el k p z e la i k o z m i k u s' ' A ' ' - ta z e g s z univcrzumban k i t c r i e d v c 'v i l g o s k k s z i n b e n 'c s m e g p r o b | 1a az t v a g yo r r nk c r c s z t u l sz1n a lgz ss e g i t s g e va em l e l l k a s bs az i v n i . E l e g e n d ce i 6 y ' k c tn y u g o d tl 6 z s 'sa t a n u l om c g t o i t o t t e a m el l r -

r .. r'rlagoskk fcnyrezgcsse-l.A 'nyrezgs bclegzesnl a sza, i r l l r i n d e n m eg er o l t c t e s o I v a g y v i s s z a t a r t s t o lm en t c s e n k el l L l I r . z l ' e r t a z k s o b bn a 8 y o n l ' m l y l I e g z e t v c t ei ls k e r u l e n d c m ] ' |l () . l flo 6 h a t n i . l|'r rrtmi gvakorlat utn ez sikerult' akkor a vila6oskck 'nyrcr ' . . , . \ . . b c t r ia t k i m o n d s n lm o s l m r n e m s z 1 o nv a g y o r r o n t ' 1 . , b c a m c l l k a s b c l s o r s z e b e 'h a n e m a m c l l r e 6 i o p er i e r i i n

. r rs z l u l ' a p o r u s l g z s h e I t t i s m t c l ti m a g i n a t i vl e n d u . hz asonloan. ' lL (.l()t tu d n i k e l I e l l n i .R o v i d e n ' a t a n u l o n a k m i n d c n h c t u r c z g st ' l l . r z a n n a k m c 6 [ c l el o t e s t r e g i o b a ni n d u k t i v s d c d u k t i v m o d o n , , \ r / c u e nv a g y m e g s u r u s i t v cb e s z t v n i e s k i c n 3 e d n i . E z c k e t a g y a , r i . r t r r k aa l d d i g k c l l i s m c t el n i . a m i g a z c d d i g f c l s o r o l t k a b b a l i s z r i ' .. gvakorlatokat rninden nagyobb mc6eroltctcs nelkul' itszr ' ' r ' r r r ' e d s 6 gtc ul d 1 a cIvc6czni. \ z ' ' , { , ' 'a s z i n v e la F . O L D e l e m h e z t a r t o z i k , c s a f o l d ' gyagbarna ( a m e l y a f a r c s o n t n lk c z d o d i k c s a c o m b o k o n t a t a l p a k . 1,.,l.an ' . I c r v e g e t )k e l l g y a k o r o l n i a t o k e l c t e s u r a l s i g . \ ' . B ' ' b et t v i l g o s i b o l y a s z i n c v c l a V I Z c l em n c k e' | e l meg' amcly . ' g c s z h a s r 6 i o t b e f o l y s o l 1 a . 6 y a k o r I a t ' u 8 Y a n u E y ' m l n t a z \ l r r | 'a m c l l r g i o b a n v g z c n d ce s a t o k l c t c s s c g i 3 kell ismtelni. \ . . C ' ' a c i n o b er v o r o s f c n y r c z g c s c v e | a . t L ] Z r I v a n r c n d e J v eI .lz r r 1 r c g i o b a v a n .U 6 y a n u g y g y a k o r l a n d o .m i n t a z . . 4 " . l . ' r l r c t l e mh ' ogy a tanulo a sznrczgseke m di ti n d c n t c s t r e g i o b a n .'rrrrkusan na . t c I i t i s u t n a i s m t f c I o l d 1 aa v i l a 6 m i n d c n s 3 b eH l I r . r ; y n a c l o l d s t ' f c l t c t l e n u l c l c m h a r m o n i a z a v a r 1 i d e z n c e l c i ' . . k r t l k o z m o s z b a ne . s a k i t c r i c d c e r c tk r o s h a t s o k r a k c s z t c t n ' .llll.l szma mentl. asz'tr1 d,e m e g i z i k a i t c s t c b c n i s k e l l c m e t l e n ' . ' r c t k e z m n y e k k e1 l rna. l llna bc nalamind1art N c m c l t t l c n u ' t ( . 8 s e 8d ' c a d i s z h a r m o n i ta z o n n a l r e z n E.z a m e6 1 c g v z c s ll1on . t.rtrltlo c , l o t t i g v c l m c z t c t s le s u 3 Y a n a k k o r o s z o n z c s l 'a 8 y a | , ' r l . r l o k m i n d en k o r i l c l k i i s m e r c t c s k c r c s z t u l v i t e l e e r d c k c h e n .K e z r ' k.rhbalista i t t o l y a n e r o k k c l d o l g o z r k . a m el y e k c r c l et m a i d c s a k , . , ' h hf o 6 j a m c a i s m c r n i . l .' v a b b i b c t r i k n a Ie t ''D'' sitctkk szinrezgesv gyakorlando. \ .'D'' a FOLD clcmhcz rendelt' s ezrt az' ,,A,, hoz hasonloan' ( , " , r ; i v a r ucl ) a f a r c s o n t t o la t a l p i g l c s z t c l i t v c .

50

5I

Az ''E''' sottibolya nyrezgsvcI a T|JZ elemnek fclel meg' eztt a ''C'' betrhozhasonloan a TUZ rgiob an,az egsz feiben gya. korlando. nz , ' F ' ' .M i v e l a Y i Z e | e m h e z K o v e t k e z i k v i l g o s z o l d b ea tartozik. a ''B':hcz hasonloan viz-lgioban' a vagyis az egsz hasban gyakorlando. ''C'' rizold szinbcn r ez c 6 , sF o L D e l e m .E z er t u g y a n u 5 y ' int m a z , , A , ' c s a ' ' D ' ' ' a s a 1 m t ikrokozmosz foldregioiban a 'f a r c s o n t t o l a t a l p i ga l ei r t m o d o nk c l l g y a k o r o l n i . Az ''F'' es a ''C'' kozotti kulonbscg abban ll' ho6y az ''F'' vil. g o s z o l d 'm o n d h a t ns irgszold a' m i ga ' ' C ' ' c e t t f u z o l ds z i n u : Min. d e ne s c t r e a t a n u l ot u d 1 a m e g k u l o n b o z t e ta n if n y r e z g a ls t a l' ' F ' ' - c t a..C"tcil. A ' ' H ' ' ' e z u s ti b o l y af n y r c z 6 e s a vc VlI Z c l c m c k n e k f c l c l m e 6 ' s e z rc t ppugy m i n t ' ' B ' ' e s a z ' ' F ' ' ,a h a sr g i o b ag ny a k o r l a n d o . ' ' C h ' ' n a k i b o l y a s z i n ev ^ n a ' z k a s h ae l v h e z t a r t o z i k 'a h a s s m e l l r g i o k k o z o t t i t e l e t e na ' z 8ynevezctt s z v l i e 8 b cv n a8y PIexus Solarisban g v a k o r l a n d oE . z t a h c l y e tn a p o n a t n a kn c v c z i k , is sc6y bizonvoskozp rgiot kcpcz. A ' ' I ' ' ' o p l o ss z i n b c n k p z e lc i l a t a n u l o 'a m e l y n a l v i l g o ss z i . - hasonloan nck az uralkodok. F-oLD clemhe z t^tozik' ezrt az ' ' A " ' ' ' D " e s ' ' C ' ' b e t u k h o z- ' a F O L D r g i o b a n a' f a r c s o n t t oa l talp i g 6 y a k o r , l a n d g i n d k lt b b a l . o 's p e d im A , . | , , a z'.' I ' 'h c z h a s o n l o a o n p l o ss z i n r e z 6 e s c us ' a ka ' ' } ' ' r n y a l a t a i s o t t c b b eS kz . i n t c nf o l d ' c s e z z c Ia m i k r o k o z m o s z FOLD regio1aban kell gyakorolni. A ' ' K ' ' . n a ke z u s t o s k k f n y r c z g v sa en 'e s n e m e g y c l e m h c zt a r 'fUZ tozik. hancmket elem. a cs LEVIGO uralja.Az,illctckcs tcstrgiok a f e 1 sa m c l I . A ' ' K ' ' ' v a l m i n d k t rcgioban egyszerrc kell a g y a k o r l a t o k av te g e z n i . A z ' ' L ' ' s o t c t z o l d 'm o n d 1 u ko l i v a z o l d s z i n r e z g sa c LtVEG elcmhez t a r t o z i ke ' z ra t L [ V E c r g i o b ag ny a k o r l a n d o . Az ''M'' kkeszold f c n y r e z g e sa c v i z z c |a n a l o g A . t e s tV I Z r 6 i o . t c h t a h a s t 1 e k o n k e l l 1ban' 6yakorolni. z ' ' N ' ' s o t c t p i r o s z n r c z g T se UZ. ^ tokcletcs uralsig gyakorlando. ^ ' ' C ' ' h e t r ii s a T U Z e l e m h e z t a r t o z 1 k ultramarin s z i n v e lc.s u6yanrigy , i n t a ' ' C ' ' ' ' ' E " ' ' ' K " ' s, ' N ' ' a f c i r g i o b a6 m ny a k o r l a n d o .

, l t r . r m a r iv ni l g o s k s kz i n es z i g o r a n mcgkilonbozteea nd so ci rL , ' k tol. \z ''O'' sott naancsszn .Z elemhez r 't t a r t o z i k ' ss z i n t e n a ' 1 l ' , 'k r 'e l l g y a k o r o l n i . \,,.rhcce t o v b b ib e t u i ca s o t t s z l i 'k 'e P ' ' a F . o L Dc l e m h e zt a r t o
Lf.

\ z ' ' R ' ' a r a n y s z n rf n y r e z g s e v e a lz k a s h a e l v b e n v a n . A P l e . ' . ' S r l l r i s b a n ' s m a 1 d c s a k t o k l e t e su r a l s u n a V | Z r g i o b a n r l r ' r la I r a st 1 k n gyakorolando. Sz'' biborpiros nyrezgsv l Z' igv a c1ben Ie .U g y a k o r o l a n d o 'a . . . L " , . . K " . , . N " . . . O " e s . . O " b c t r t k h o zh a s o n l o a n . ' \ ' a z ' ' S ' ' t u z p i r o s f c n y r e z g s t ' r U ZA . k u l o n b s 6a z a z , ' S ' ' s a z \z.. kozot a szinben nyiIvnul meg. z ''Sz'' biborpirosbol tcgla . , r .r s h e t m c n et ' m 8 a z ' ' S ' ' t r z p i r o s 'p a r z s v o r o s r n y a l a t u . A \,...lcr }czrrahban a z ' ' S ' ' i s z t aT U Z e l e m n e k s z m i t ' a m e l y b e t L n '

| . r t : s z t t la l z A k a s h a c l v ' t e h t m a g a I s t e na ' t ( J 7 e l e m c t m e g a l k o t t a . , \ k o v c t k c z c b c t u , a ' ' ] . ' ' ' b a r n s f c k c t e f e n y r c z 3 s h c n gyakor ]. r r d . m l i n d k t l b b a n 'm e r t a I ' O L D c l em h c z I a r t o z i k . ' \ z ' ' U ' ' k o v et k e z i k ' c n y l c b r s o n y c k c t cf n y r c z g s l v .e gya l ' . ' r l r l h c I y c l o s z o r a P l c x u s S o l a r i s b a n v a n .C s a k a z k a s h a t a 1 k i r I 1 c sc l s a i a t i t su n k e | | e z . ta b c t u t a F O L D r e g i o b a n i s a ' ' T ' ' h e z lr.rr'nloan gyakorolni.

\ ''w,. |t|a nyrezgsvcl ugy az kasha elvhcz. mint a LEVF,cO l . . r t r l r ct za r t o z i k . E z t t e z t a b e t u t i s e l c i s z o r a z A k a s h a t j k o na l ' l c r t r s S o l r i s b a n ' c s a z o t t a n i t e l i e s u r a l sl . r t n a LEVEGo rgioban f , ll gvakorolni. , \ z ' ' Y ' ' a k a b b a l i s z t i k u sk i e 1 t s b c n m e g e g y e z i k a z ' ' U ' ' . v e l sr i , . . t s z t n bn ea T U Z r 6 i o b a n gyakorlando. ,\z abccc utolso bctric a ',Z,' vi|gossrgavagy citromsrga szn l ' c r ra t - I , V I C O e l c m h e z t a r t o z i k , e z r ta m c I l t i k o n k c l l 6 y a k o ' . ' l r r i . ' , Z , ' ' t n e m s z a b a da ' ' C ' ' . v c l o s s z c t v e s z t c na i 'm e l y c i n o b e r .'.'rrls c n y r e z g s u sk e m n y c nk e l l k i m o n d a n i . A ' ' Z , , v i l g o s s r g a r l , r r l m s r g a sz u m m T 6 v e k i c i t e n d o ' a z ' ' S z ' ' - h e z hasonlo' lgys6
) lr r '

,\z itt leirtTsszes g y a k o r l a t oe t l s a j t i t s va ak I abbalistc ag y t e l l o d i t o t tm c g a k a b b a l i s z t i k u5 sy a k o r l a t b o l s a kovet' 1 . ' 's z a k a s zh ' l . . .o , ,g y a k o r l a t o k h ol ze p h c t . E h h e ze l c ; f c l t t c hlo ' 6 v a t a n u l ol c g a L r l ' ha z e m b e r ia n a t o m i a l a o i s m e r e t c i vrc cln d e l k c z z c n H .a e z n i n c s

52

53

igy, akkor elcbb meg kcll szereznie ezt az ismeetet .g y e n c s e n E nevctsgc vs o l n a 'h a c g y t a n u l o 'a k i k a b b a l i s z t i k um s i s z t i l r v aflo g . l a l k o z i k ' n e mt u d n , h o 3 y a z c m b e r it e s t b e n p e l d i u l h o l v a na m 1 ' vaSy vcse. A z i t t k o v c t k e z cg j v a k o r l a t o k n a l z okkult anatomit vesszuk alapul. H a a n e l k u l e p n ea k o v e t k e z c6 ivakorlatokhoz h .o g y a g y a korlando tesrszbc valo thelyczs kpessgvcl rendclkeznc' rigy fradozsa hi i i b a v a l o k l e s z n e k M . eg kcll ismtelnem hivarkozsomat elsci konyvcmre Az igazi beavatas utJar,t, amelybenaz ontudat t h e | y e z s cits g y a k o r o I h a t t a ' s n e n a r t o t t af e l e s l c g c s n c k kabbalisztikusa ng l a l k o z n a fo i z c 6 y c ss z e n ' e k k e l . ki mc6fe lclcj elc'keszulet nclkul o6lalkozik kabbalisztikus misztikvala , n n a k ,m i e l c j t ta k a b b a l i s z t i k ug sy a k o r l a t o k ae t lkczd e n e 'f c I t t | c n r sizl u k s 3 c osn t u d a t t h e l y e z s sfe olg l a l k o z n i am ' ert c l l e n k c z c c s c t b e n s c m m i c s e t r c s e m s i k e r u l h e t a v i z u l i s k a b b a l i s z t i k ug sy a k o r l a t o k au t r a l n i aa . me lyek az akarac t lv mukodshc vz cze t n c ka m i k r o - s makrokozmoszban' E z t a 8 y a k o r l a t it n y k e d t sa t g l a l 1 a z 'e | s o f o k o z a t m s o d i k s u o l s of z i s a 'v a g y i sa b c t r k hasznlat atz c 6 y c ss z e r v e k h e n a'm c lyek a 3yakorlatokon k e r c s z t r ia l zesyctemcs t o v n n ya ez l analogi b a nc | e t r e k c l n e ke s u r a | v a lesznek. k o v c t k c z cg i yakorlatot lsmt a z e l s o b et u v c l ' a z ' ' A ' ' v a l k e l 1 n i , a m e l y c ta z a l k a l o m m a n kezde l e m a z c g e s zm e l l r c a i o b a n h,a n c m k i z r o l a ga t u d c i b e n t a n u l oc g s z t u d a t v a l the. 6yakorolunk. I y c z i m a g a ta z c 8 y c s t u d c i lb ec n y e k b e ' rz e e s r z k c lm i a g t 'm i n t t r i d o s o t t k c z d i e l a 6 y a k o r l a t o k a t . z . ' ' ' t i s m tv i l g o s k k s z i n b e na . l ' e g su z n i v c r z u m b ak n p z e 1 1 c ulk ' c s s z i v i u k[ c l a z c g y c s t u d o r c s zk eb e ' m a 1 d oldiuk fel ismt a vil3mindcnsg nh .e Ha ez a kisrles t i k c r u l 'a k k o r a d i n a m i k ta k k n y o s s z e p r c s c l sle taI szinIen e l o s z o rc s a 7 o r o ne s s z a j o nk e r e s z t uv i alo lle3zessc 'kIc scibb p e d l ge l k p z c lp toruslegzss vc l 3czzuk A.d d i 6 n e m m c g y u n k a k o v et k e z o b e t r i h o za ' migaz ''''.ta tudoszrnyakban mc6adott u t o n sm o d o nt o k c l c t e s c n b e n c mg y a k o r o l t u k . A kovctkezobetj az ''A'', amelyeta6ya6barna szinbe n az ulcp t1. kongyakorolunk. A ' ' B ' ' v i l g o si b o l y as z i n r c z 6 s s e1 l o b bs z c m b c na a ' z e g ss zz e m gyakorlando. 6olyohan A ' ' C ' ' t c i n o b e r v o r ofsc n y r c z g s eh a s b a n ls a gyakorol1uk.

\ '.|).'hetrisotetkek sznrezgs a ti o b b f u l b e n g y a k o r o 1 1 u k . A l r.rkrlrlatok a ulbcn ncm csupn a frilkagylora' hanem az e1sz t ' l r c . h a l l o s z e r v r ev o n a t k o z n a k . , \ u ' . L ' ' b c t u t s o t ti b o l y a _ - ' ' A k a s h a i b o l y a ' ' - f n y r e z g e s s ea lz h a g e r i n c b e n g y a k o r o I 1 u k ' c s p e d i 6 a f a r c s o n t t o l a t a r k o i 6 . 11csz , \ , , ' ' F . ' 'v i l a g o s z o l d e n y r c z 6 c s s ea l bal kezbcngyakorlando. \ ''C.' uzold - eetz'o|d -' nyrczgesu's a bal szem mindcn r,\./e hcn gVakoroliuk. ,\ .'rj" t czust ibolya fcnyrczgsselaz cgsz 1obb kzben.azaz a , 'l l t o l a z u 1 1 h e 6 y e k i 6 kcll 6yakorolni. \ ' ' C h . ' . i b o l y a s z i n e v c l a z c g s zb a l l a b a t ' t e h t e l s o c o m b t o l a | . r l ' l l 1 1 a kv ig a n h i v a l v a u r a , l ne i s l c t t c lt e l i t en i . '\z ''I'' betri 5yakorIoterevil6os opl nyrczgsse al b a I v e s c ' r l r . r la t u d a t t h e l y e z i s a l k a l m a z a n d o . l . e l r c z c b h a h e | y z c t a , ' | ' ' b et u v e l ' a m c l y s o c t o p l s z i n ev c l a r el.csztzonrban 6 v a k o r o l a n d o . r c k e s z i z m o n i s m c r e t c s e g Y v ek o n y I . r ] rb r o r ' a m eI y b e a k a b b a I i s t at a n u l o o n l u d a t a t t h e l y c z i . h o 6 y a z t ' l c t r c k e I t s c .C s a k a z u t n l c p 1 c na k o v e t k c z o b e t u h o z ' h a m c a b i z o rrt'tlstldo rt o l a ' h o 3 v a 6 y a k o r l a t o t a r e k e s z i z o m b a ni s t o k l e t e s c n ' rr . r l 1 a . , \ . . K ' ' h c t u t c z u s t o s k k f c n y r c z g s s ca l bal fulbcn kcll 6yako' ' , , l r r r .N ' l r v c l a t a n u l o a , , 1 ) " b c t u v c l a l o b b f u . l b c nm a r s z e r r . e t t td' ta l ' h a l u l l e 1 t ct lelitsc ncm og nchzs6ckc otk o z n i . 1..rs , ,, | a t o k a a .\ le pet van hivatva lctrcl tcliteni az ,'L'' bctu a sotctzold f'nyrel' g.s rltal. . , \ z ' . M ' . g v a k o r l a t a i k c k e s z o l d f n y r c z 3 c s s ea l hasurcgben (teht r ' c n ra h c l e k b e n ! )v 3 z c n d o k . 6 y a k o r l a t m c a k o n n y i t c s e c c l 1 a b o la t . r n r t I o n a kr k e n t k e l l c I k e p z c l n i a h a s t 't c h t t e l i c s e n t i r e s c n 'b c l e k r . s c $ f e b s z e r v e k n c l k u l . | o b e a l I i t s n l s o n t u d a t a t h c I y e z e s n e l r,clrczse6ek n e l k u l s i k c r u l n i o 6 a t a n u l o n a ka h a s b c l s c c r t letre k c l t c n i . m l n d c n m s s z c r v f i g y c l e m b ev t c l en l k t i l . ,'\z'.N.'.ne l a m a j a t k c I l s i k c r c s o n t u d a t a t h c l y c z u s t n l e t t c lt e . Irtcnr, mclyvoros sznrczgssel. .\z ''O'' 8yakorloterc ultramarin szinnel a 66e. Ccge alatt k.rbhlIisztikusan n y a k c s l g c s c az cgsz i rtendci. ,'\z ''O'' sot natancs fnyrez6s'rigy gyakorlando' minr valar t t c n n y l m s b e t u . z ' ' O . ' g y a k o r | o t e r e f r i a k n lm i n d k e t h e r e ' r r r l | i n gm I i n d k et o et c s zk e. T c t s z ss z er i n t t c l i t h et i a t a n u l o m i n d -

54

55

ket hert egyszcv c 'a g y k u l o n k u l o n . n c is z c r v e k n ell c i n y o s clcszor a bal petefszket sutnaa iobb petefeszket cIettelteliteni s uralni. A . . P . 'g y a k o r l a t a-i s o t t z o l d f c n y r e z g s s-e l a 1 o b bo r r c i m p b a nt o r t n n e k . A b a lo r r c i m p a a z , ' R ' : n e k' u t ' a r a n yf en y r e z 5 s el l e t t . m A z ' ' S z ' 'b b o r v T r Tfs nyrczgess ae zle p e b e n 6yakorlando. Az .'S'' tuzpiros[nyrez6sscl dz a1Y^t kelti letre espedigri5y a k i s a g y a tm . i n t a n a g y a g y av r l a m i n ta f c 1e g e t. s z b e l s or c s z e t . . { ' ' T ' .v e l b a r n a s f e k e t ef n y r e z 6 e m s e l l e t ta i o b b v c s e td o l g o z zuk meg. A z ' ' U ' ' ' b r s o n y o sf e k e cs z i n vIea h a s n y a l m i r i g y ch tivatott rle l i t e n ia ' sziv6odorbcn. Iette ^ ''w" lils szinu cnyrezgcsse a lz e g s z b. l r c n d s z c r hti v a t o t t c l c t r ek e l t c n i . z ' ' Y ' ' v a 6 v' ' U ' ' r o z s a s z fn en y r c z g c s s le a szivbcn gyakorlando. Vegul az bcc u t o l s ob c t u 1 e a ' ' Z . ' 'v i l a g o s s 1 6 sa z i n c z s ss ez Ii n . tn a s z v b eg ny a k o r l a n d o . Elze| a kabbalatanulo tvcttc az egsz bec-t, annakanalogiival' m i n d e ns z c r v bm e c 6 t a n u l to a n t u d a t a t t l r c l y e z ne is ott magikusan. kabbalisztikusa n h a t n i .E 6 y a k o r I a t o k k aa al s a j t l t i a l k a b b a I i s te s s e 3 c th ' o g y s a i a tm a 3 a sm s c m b c r t e s t b cm kcpe n i n d c ns z e v c t e l c t t c lt c l i t s e n cs uralion. Az ontudatthclyezs' az'i||etoszervvclvalo tclttcttsg a legtobb csethen m e l e 6 's c i t n e h af o r r o s 6 r z e t ek t e I t i ' n r i v e l t a n u I ot e l 1 e s f i 5 y e l m eo d a i r n y u l .A v c r t l t c l i t sl t a l m c l e g s e g r zt ec t a m i s z - t v c s et i k u s o k3 y a k r a n n i s t c n ic r o n c k t a r t 1 kd ' e az l valosg. b a n s c m m i c g y e b ' m i n t p s z i c h o l o g i a ie s i z i o , l o g i a h i aris. k a b b a l i s te az rn t e m f o r d tr f i g y e l m c t e , s a c l l e p cm ! c l c 3 c tt e r m Szetes kiserci1c-lcns3 fn oc gk ia tekinteni. z expanzivitas a'm i t a z egycsszervckben o s s z c g y u l c m l e tc tr c j o k o z ' n c m r t a l m a s t ' eht tcljesen h a t a s t a l aIn c s zr a . a g u l k a b b a I i s tv i s m e g t a n um l indcnajt (a c l c k t r o m o sm . a8net i k u s . c l c m ' f n y )t o r l o d s h o z a l k a l m a z k o d n it' c s t c a k u l o n b o z c ; e r o k s e g i t s g c ve eg l y b i z o n y o sr u g a I m a s s 6 o tsc l l c n l l o k p e s s e szcrez. kinl ez m fcnnll' azok az. Tsszes cddigi 8yakoflaot Eet v e s z l y t c l c n iv i l gezhctik " sa g y a k o r l a t o k a m t indcntckintctben ldasnaf ko 6 1 k rezni.

, , \ r r ak e r d c s r e ' h o g y a 5 y a k o r l a t o k a t m i r t n c m s o r r e n d b e nk c l I ' . : g e z n i 'a e i t o l a l b i 6 . v a 6 y o r d t v a^ ' az a felelet' ho6y a gva. 1 , , ' r l o k a b b a l i s t a n a ke l c i n y o s c b b ,h a a b e t r i k s o r r e n d j e t t a r t l a b e c s k ' g r ' u g r i k e g y i k s z e r v b c j la m s i k b a , m e r t e z z . e lc l k e r l i a s z e r v e l.rncszeru vertolulsat. Az|ta|,ho6y a tanulo e6y msik' esetleg csillapuI. .rtcllenben l v o s z e r v r em e g y t ' a z e | o z o t c l t c r t s e 3 e ss a verrel valo tul' N e l r a e l c l f o r d u l h a t 'h o g y a z o n t u d a t t h e l y e z e c r c l r t e s I t a l e g y s z e r v b e n a m e l e g e r z e t nk r v u l f a j d a l o m r z e t i s , l . r a l J -E z a n n a k a 1 e l c .h o g v a z r l l e r o t a g . i l l c t v c s z c r v v a g y n a g y o n , rzckcny. vaEy cppcn bete6 anelkul. hogy a bctcgsegszimptomar r n . r r[ e l l e p t c k v o l n a . I l y e n c s e t b c n a k a b b a l i s t ah e l y e s e n t c s z i . h a a l l c t c 8 s Z e r v e ni s m t e l tf e n y t o r l a s z l t a l t e l i c s g y o 6 y u l s t i d e z e l o . k c p z e l o e r o s e g i t s e g c v e la b e c g s z e v e tu 1 r a f c l c p i t i ' h o g y a z u t i n , ' l v c g c z z eb c n n e a 6 y a k o r l a t a i t . N l i t o r t c n j e n a k k o r , h a v a l a m e l y v e S t a B ,v a B y s u e r v a m p u l a l a s r a k L : r u , | tI ?l y e n c s e t h c n m l n d l g c s a k a t e s t i b u r o k ' a z a n y a g l o r m a eo v b b r ai s e n n a J l . k c r r r le l t v o l i t s r a a ' s z e r v a s z I r l i st e v e k c n y s 3 t I , ' t c r Ia t a n u l o a s z e f v e t u g y a n u 3 y c l c t t e l t c l i t h c t i ' m i n t h a i z i k a i l a g . s r c n d c l k c z n e v c l e . g y a k o r l a t n a l c s u p na z i l l c t o s z c r v c t a m d 6 a l r c l y c n k e l l c l k e p z e l n i .E z z c l k a p c s o l a t b a n cmbcrck. akiknek csctlcg l ' r h r r kv ' a 6 v k e z u k h i n y z i k n c h a u g y a n o l y a n a 1 d a l m a t ognakcrcz r'r' mintha az illctci ta8ol m8 fizikaila6 is birtokolnk. hcr ercdeti r r r c t i k u sr u d 1 a 'h o 6 y a z a s z t r a |s z f c r b a n a h i a n y z o t e s r e s z l.rrrniban tovbb ltezik. I . , l o o r d u l h a th , o g y a s z t r o l o g i v a lf o g l a l k o z o o l v a s o k c I I e n v e t c s t t t : s z n c km a i d a r r a v o n a t k o z o a n ' h o g y a z c g y c s b c t u k f n y r e z g c s c l ' c r n c l y e s e t b e nn e m e g y c z i k a z a s z t r o l o g i v a l .E r r c a z t k c l l v a l a . ' , ,r l l n o t th ' o g y a k a b b a l i s z t i k u sm i s z t i k n a k a z a s z t r o l o g i h o z s e m rrr kozc. . , \ z e l s c jf o k o z a t n a k r n i n d e n ' i t t c l s o r o l t g y a k o r l a t a a k a b b a I i s z . rrkusmisztikus akaratereicl fokig. Azonkivul erositi a legmagasabb . . l s a 1 a t i t i aI t a l u k a k p e s s c 5 e t h' o 6 v a b e t u k c t f n y r e z g s e is kz c r i n t . r l k a l m a z z aa m a k r o - c s m i k r o k o z m o s z b a n , a m r e g y e b k e n l a z c l s o Io k o z a t g y a k o r l a t a i n a ka c c l i a . V e g e a z el s o o k o z a t n a k .

56

57

z c l s c if o k b a na t a n u l om e 8 t a n u lm t i n d e nb c t u ta m e 5 f e l e l c siz i n b e n 'i n d u k t i v sd e d u k t i vm o d o n 's a 1 t e s t e b c n sa z u n i v e r z u m b a n i s k i m o n d a n ia . k a b b a l i s z t i k um s i s z t i k as z e r i n t K . p c st o v b b c6v b e t u t b r m i l y e n o r r n r a l a k i t a n i e ' s a s z i n n y c l u . nu 6 y , n u g yi i m o n d a n i 'a z a zm i n d e n a 1 8 y aa t megfelelo bet nyrezgssel,teli t c n i .H a m e g n e n is egszcv ni l g o s a nd ' e m r m o s c l r u d 1 a kcp z e l n i a h a t sh a t o k o r tte s t r el' c l c k r c ss z c l l e m r e 'm i 6 m a 1 d *.gt, n u l c g y b c t u tn e g yp o l u s s ak l imondani. A s z a v a k n ao kl y a n m o d o nv a l o h a s z n l a r r o ' gyazokmgikuhl o san-dinamikusa hn assanak c.s a k c g y i g a z i b e a v a t o rrtu d l at a n u l o i a r f e I v i l g o s i t a nA i . t a n u l oI i t i a ' h o g y m i n d e n ' a m i t c d d i g t o b hk e v c s e h bn e h c z s 6 r nm c 6 t a n u l t' c l t t l c n u l ukse6cs sz h'o g y l t a l u k l . m c g t a n u l h a sa sa k o z m i k u sn y e l vh a s z n l a t t ' 2 . k s c ' hv ba l o b a n k p e lsc g v e nn g y p o l u s o so d o nh c s z l n i . m A m s o d i kf o k o z a t c l s a 1 t i t a s am t is e 6 y l p s st co l v b bv i s z i a t a n u l o t 'm i v e l c i a k o z m i k u s n y e l v t a n u l s n a al l n y e 6 msodik a s p e k t u s aa tz . i n t e l l e k t u a l io s l d a i t f o g l aa l k a l m a z n ic.z ' p c d i g a,lc,,c gciclv'ahol a bcttkct han6okkalosszekotvc fogia alkalmazni. A h a n 6a l t a l c / c l c d n ea k h c t u ke s a l a n u I of c l a d a t a mostaz lcsz. hog-v m i n d e n tk i m o n d i o n ' g y a k o r l a t u g y a n a zm ' int a fcnyrezgcs g Y a k o r l a t a i n a 1z ' ' z aa | kulonbsggc . 3 y n c m m i n d c nb . r u i ' - . r hl o lodik. Maid a fnyrezgss ec gly b e k o t v e k a p i am c 3 c l c i s z o r minden b e t u a m c g f e l c l oh a n g r e z g c s . k o v e t k c z ob c t u g y a k o r l a t o k n a l s z i n sh a n g r e z g ss zo s s z h a n 8 bh le ao z v a ' s l t a I a a b e t r ik i m o n d v a . Hangrez6csnck fcnyrczgcsscl t o r t c n c je g v b e k o t s n e ' yanugv u l6 deduktv e s l n d u k t vm o d o n ,a k i s sn a 3 v v i l g b a n .gy''inr k.I dolgozni. A tanu|oclciszor a7. e1es?tcstbcn kezdt a gyakorlatot'utnaaz e g Y c sc | c m r g i o k b a en s v c 6 l a z e 8 y c ss z c r v e k b e n e'p p e n ugv'mint a s zr n r e z g e s n e l . A t a n u | ou r e s r n e k clkpzelt estbe vzionlJa vilgoskek s z i n t ' u 6 y a n a k k os rzeJlcmbe an z '''' betrita C dur rna6ass6han k e p z e l ie l ' sn h n y s z o cr lismtli. tanuJo szabadov n l a s z t h a ktc t m o d k o z u l .

Ka gs,4I-ISZTIKUs INKANTACIO

Masoorr FOKOZ^T

l . E l s z o r b e c s o r r e n d b c nm i n d e n b c t u t i n d u k t i v e e s d e d u k t i v e lrlegdo,lgozcgsztesleben ' ma1daz e6ycs clcmekbcn' r,e6ul az c8yes t c s 1r s z e k bcn. 2 . A b et u k et e 6 y c n k n ta | k a | m a z z ac ,6yms utan mindhrom no' d o n ' t e h t b e t r n k nk t u l o n a z e g s zt e s t b e n ' a z e l e m r e g l o b a n c s v c g u l a s z e r v e k b e ng y a k o r o l v a . A masodik okozat cliaaz intellektulis o|da!, azaza levegci elv k r k e p z e s e sa s z ' i n r c z g c o s sszekottetese a hangrezgessel. , { k o v e t k ez o k b en m e g a d o m a t a n u l o n a ka h e t u k h a n g n e m e it, ame lvckkcl dolgoznia kell:

tt................... A f ...............Cis2 (t.................. D K..................H


l i . . . . . . . . . . . .D ....... t '. . . . . . . . . . .z .. F.i.s

,.\.................. c Ch...........Dis2 ..\ .................. c I ...........,........ C

P.................. H R .......,...........C

u................. H w .................c c................... F o.............."...c Y, U -......Grs2 H.................. A O.............Dis2 z ........,..........c


N,l ................. D N..................A
h a n 5 o s s z e k o t e sg y a k o r l a t n a l n e m s z u k s e 3 c s 'h o g y a t a n u l o k r t r r d 1 am , i l y c n n a g y z en c i t c h c t s g l e g v c n . E l e g e n d c i 'h a v a n v a I a m i l y c n h a n g s z c cv a 8 y h a n g o l o a l k a l m a t o s s g a 'h o g y a m c g f e l e l o h a n g o t m c g k a p h a s s aS . z u k s e g c s e t ne l c s c n d c i c s u p n d u d o J v a v e g r g r n e n n ia h a n g s k l n ' h o 8 y a m e g f e l c l o h a n g o t n r c g t a l a l 1 u k . A han6ok visszaadsa scm keIl' ho6y na6yonPontos lc5yen' mcrl nem r n t n d c ne m b c r n e k v a n i o z c n c i h a l l s a .A l e n y c g a z ' h o g y a b c t u k c t l.cny es han6rczgssel e.loidczzk. Kescjbb egszcn v i l 6 o s l c s z a t a n u l o el o t t ' h o g y m i n d c n g o n d o l ; r t b a nk i r n o n d o t t h e r u n c l a l r a n g r c z 6 c sk u l o n l e g c s h r t a s r v a l r k i a r n c n t l s z f r b a nt' o v b b ' h o g y a h a n g r c z g s s f n y r c z g c sg y u 1 ' halkan' vagy lhangosan c 'g y b c r u f o r m i b a n k i m o n d v a ' b c o l y r s t h 'a n 3 o s a n k i m o n d v ap e d i g a i z i k a i v i I a g r a ' 1 v a k c ' ' r oa lz asztraltcstre t c h a t a f i z r k a i t e s t r e .E z a f c l i s m c r e s k e s c i b b .a m i k o r m a J d h a t a s t

r).................. c 1..,................. F'

s ...................
1'......."........... F'

S ..........."..Cis2

. r k a rk i v l t a n i a m e n t l , a s z t l 'v a g y i z i k a i v i l g b a n ' 1 o l 1 T na k a h l ' aI i s t n a k.

58

59

L e l k i i s m e r e t e s e nt v e t t et e h t a t a n u l oa z e g s z b c m t' inden fzisban, gy' ho6y mindenbctrt l. egsz testben, 2. e|emr6iokban' 3. egyes testrszekbcn tokletcsen ura|,azazkcpes czt a munkt b r m i k o r 'n e h z s g n e l k u l t i s m c t e l n ia ' kkor e tanfolyam msodik o k tb e c i c z e t t n e tk ckintheti. N e m a i n l a t o s i e t n ia 5 v a k o r l a t o k nl. mert cIssorban a lelkiismeretess a gk o v e t e l m n y s' m i n c t nagvobb kitartassa dl o l g o z i ka t a n u l oa ' nnI nagyobb s i k e r e kf o g 1 k k o r o n z ns i zorgalmt. z i t t f e l s o r o l t6 y a k o r l a t o k ltala kabbalistt aa n u l on e m c s a k az e r c k cits m c r i m e g ' h a n e ma z a n a l o 6 e g y c t e m et so r v e n y e k n e m k egfelclcien ru6almass e'l l e n l I o v a t e s z is z e l l c m e tI ' c l k e t c s t e s t c t 'e s megov1a m a g t k u l o n b o z c ib e o l y s o k t o la ' mi a kabbalval valo m u n k n a lt ' e h ta s z o m g i 1 n ell e n 3 c d h c t c t l c nfo l n r o s .M i n d c n t a n r r l i 'a k i t e s t t , lkt le cs szcllcmet kabbalisztikusa en lokeszitette' m i n d e n l e n y t c i l b e f o l y s o l h a t a t I a nv n I i k ' t c k i n t c t n l k u l a z o k a i r ac ' s s c 3 e d e s z k on zc l k u l f c l v c h c t iv c l u k a k a p c s o l a t o t .a l c l e k H st e s tm c 6 f e l e lcie n e l k s z u l ta ' k a b b a l i s ts a r t c t n i em a r a dh i z o n y o s ormulk cse tleges k r o sb c h a t s a i v s az l cmbcn is' ame lyck meghata. r o z o t tc r c i k e t vltanak i azunivcrzumban. E z er t n e m c n i e n t o v b ba t a n u l o m ' i el c i t t p pn e e z c k c ta 8 y a k o l a t o k a t I e l k i i s m e e t e s ct n n c m v c t t e ' s t o k c l e t e s c n el nem sa1atr. t o t t a .K u l o n b s g e ktc l l t u d n i t c n n i t o v b b a szokot intellektulis n y c l v e s a k o z m i k u sn y c l v k o z t t u g y ' h o 3 y g y a k o r l a t a i n al t u d a t b a nk e l l l c g y e n ' h o 6 y k a b b a l i s z t i k u s ad no 1 6 o z i k . Ezen allando bizonyossg nclkul' a normlisnyclv hasznlatva hla n g ' s z i n s e 3 y ba n a l o 3 i k s o h a s c m i u t n n k b e r u d a t a b a E . zek szerint a kabbalistana sk ohascm szabad a normlis n y e l v e ta k a h b a l i s z t i k u s s a l o s s z c v e s z v ea ns l 'ya k ro s s z c k t n i . V 6 ca m a s o d i k o k o z a t n a k .

Z ELET KABBALISZTIKUSVIZE
( A q u a v i t a sq u a b b a l i s t i c s e ) ' \ z c l o z o k tf o k o z a t o n n e g t a n u l ta a k a b b a l i s ts ao r r e n d b em az e 8 y e s
l!ctut:

Hanv,ruK FoKoz^T

l . a z o k f n y s z n r c z g s b ctn e'h t a z a k a r a t p r i n c i p i u m m a | ,a m el y . | | L I 7 a | t a r t o z i k : 2 . a t - E V E c O p r i n c i p i u m r e z 6 s b ek na b b a l i s z t l k u s a nk i m o n d a n i ' .rzaz tek t p o I u s s z c r i n d i n a m i z l n i . a betLk ' \ z i n d u k t i v sd e d u k t vc l 1 r sk p e s t e s z i a k a h b a l i s t ta z e g y e s h c t t i k r e z 6 s a t z u n i v e r z u m b a n 't e t s z s szerinti helycn' vagY sait rIrrghanaIkalmazni azlta|,ho5y okozatosan mc8tanul1aaz egYcs l . c t u k k i t e r 1 e d ce i r c i tm c g s r r t s i t c n ei z , | t a le l r n ia k i v a n t e l l e n l l o c r o t ss z i v o s s 6 o lc z e n r e z g s c k k e s l zemben. H o 6 y h e r m et i k u s s z e m p o n t b o | a z a k p c s s e g milyen nagY 1elen. trlsegu' az'taz' eddig cluottkabbalista vilgosan lat1a. M o s t c g y h a r m a d i k b c t u r e z 6 s s eils m e r e t e mm c g a k a b b a l i s t a l r n u l o t , a m el y c t m c 6 f el c l g y a k o r l a t o k k a l s z i n t en u r a l n i a k c l l . A h a r m a d i k r c z g e s n a l b c t t k e l e m s z c r i n t i t u l a 1 d o n s a g a1 iatsza t r a k s z c r c p e t ' a m c l y c k e t a k a h b a l i s t a r z s s z e r r i ct n ula1doniteI. ]\{indcn h e t u h o zc a y ' d e n c h a k e t e l e m ' r e z g s t a r t o z i k . I s m et a z ' ' ' ' llctuvcl kcll kezdeni. A kabballsta' rires trnck kepzclt testeben. s z el l c m b e nk i m o n d 1 aa z , ' A , ' b e t l j t ' e z z e l e g v i d o b en a k o n n y e d s c g c f Z e t tk e l l c l k c p z c l n i e . A m i n t c z n m i g y a k o r l s u t n s i k e r u I ' s n r i n d e n g o n d o l a t b a n k i m o n d s u t n t n y l c g k o n n y e d s 6 e te r e z ' k i m o n d i a - c s e t l c ah a l k a n - a z , , A , , t ' e s e l k p z c l l h ' o g y a z , , A , ,a z cgcsz munkahclyisgct a k o n n y c d s g r z e t e v e lt o l t i m e 3 . I s m c t c j t gvakorlatok utn a konnyedsc3 rzs t h e l y c z s v ck liter1esztheti czt a gyakorlatot a z e S c s zu n i v e r z u m r a . Ha sikerul a tanulonaksze||emistesti kimondassal az ''''.t a k o n n y c d s ge r z e t v et |e t s z e s cs z e r i n t e l i d e z n i ' a k k o r i s h a a z ' ' A ' ' k i m o n d s n l n e m k a b b a l i s z t i k u s a ng o n d o l a k o n n y e d s e g r z e t r e , d e a z r z ' m s 8 i s a u t o m a t i k u s a n l t r c i o n ' a k k o r e z t a m u v el e t c t c l s a 1 a t i t o t t n ak e l l t e k i n t c n i ' s t t r h e ta z , , A , ,b e t u h o z . 6 y a k o r l i s i m o d a z ' ' A ' ' n l u 8 y a n a z 'm i n t a z ' ' ' ' n l ' c s a k a t a ' nulo a konnycds6 rzetc hclyett az.ellenkezojt'espedig az olmo. s a n n e h e z e t k e l l r c z n i e s t c l n i c . E z t a z z e t ea t z egesz univer

60

6t

k i ' s o r d i t v a , a z u n i v e r z u m b o l a z ' ' ' ' - n k er e s z t u l zumfa te'cssze t a nehz zeel. c 6 y p a r n y i P o n t t z s u s o r o d o t t a n | j e a ',B''-rc. H a u g y a n r i 6 yu r a l j aa z , ' A ' ' . t , m i n t a z ' ' A ' ' - t ' t t r h e t s z i n t na t O L D e l e m m e l v a n d o l 6 a a n c h e z A ''B'' bctu esetben e r z e t e v c l . 6 v a k o r l a t o k t o k e l c t e s u r a l s i g g y a k o r l a n d o k ' i s m e t e I m e g a d o m a t a n u l o n a ka z a z t u r a l o lendok. Minden tovabbi betune elem tulajdonsagat. ' ' C ' ' k e t e l e m ' c s p c d l g a I ' U Z sL E V E c o a l t a r t o z i k . t e h t a k o n n y c d s e ge s a E z l t a l a t a n u l o a g Y a k o r l a t n a lk t r z e s t , t c l 1 e ' o s s z e k o s s e .M e g k e l l m c l e g s e g r z c l tk c l l ' h o g y r e z z e tanulnia a ''C''-t dupla elcmileg cloidezni' amikor is ma3banes

\ z . ' N 'a c l e l m c 8 ,c s h i d e g r z e t tg ey l akorolando. ' V I Z o s c l v n efk \ lcrcmtes k t n y v e 'a S z f e I rezirah emlti' h o g y a T c r c m t ca z',M.'
l ' c t r ll . c l t e em t e t t e a v l z e t .

m a g n k r v u I m e l e g e n sk o n n y c d en c r z e k c l i . T U Z u r a I i a ' u 6 y h o 6 v k i m o n d a s a n la k a b h a l i s t a ^ ''D'' ^ tis7t^ m e l e 6 i e te r c z , a m c l y e t k o n c c n t r a c i i v a l e s k e p z e l o e r o v c l a f o r r o s a g e r z e t e i gk e l l f o k o z n i a . bctu' z ''E'' az Akasha clvhez tartozik. Kulonlcges tula1donsgu ny i l v n u I m e 6 . a m e | ya z c l c m - k i h a t a s b a n a m i n d c n t a t h a t o r z s h en Az ''E''-vel valo 3yakorlatok teht osszekotik a kabbalistt a m i n d e n t a t h a t o r z c t t e l . A ' ' C ' ' a v | Z a | t a r t o z i k ' e s a g Y a k o r | a l o k a ta h i d e 6 e r z e t c v e lk e l l o s s z e k o t n i .a m i a 1 c 6 e s I a g v e r z e t e i gf o k o z a n d o . 'tUZ a mclcg. A ''H'' i l t a l u r a l t b c t ' a z r z rsc z g s e ' ' C " ' m i n t a V I Z p r i n c i p i t r m b e t u J ea h i d c a e r z e l e v e l g y a k o r lando. A z . . 1 " a k a b b a l i s z t r k u sf O D . s z i n t e m i n d e n k a b b a l i s z t i k u s r r a s b a n a t u z e l v a l a t t t u n r c t i k c l . C s r k k e v e s c k I t a Ii s m er t ' h o 6 y a ' ' | ' ' mint kulcsszo tartozik a'l'UZ clcmhcz,ncm mint bctu. a z e 8 y e s s z a m o t k p v i s c l i . N , | r l k u t hb a n ''IoD'' a teremtesben a 7 e 8 Y e sa l l 7 e s s 7 a n k u l c s s z a v a k e n t u k r o z c d i k 'a n r i a l a t l , i b i r o d a l c l m ' a F o l d e r t e n d o . g y a k o r l o t t k a b b a l i s t ac z t a Z a n a l o 8 t a |t er m c s z e t c s n e kf o g l a t a l a l n i . A z b e c e s z e r i n t k o v c t k e z c i ' , | ' ' ' tc z c k u t n n c m a , | . | J l , h a n e m a klc l l g y a k o r o l n i . Y | - l u r a | 1 as , e z r ta h l d e 6 e r z e sr c z 3 s v c koodik. ,'K'' a TUZ ele mhez' a forrosg rzetehez A z ' ' L . ' a z ., . A , , h o z h a s o n l o a n a L I V L G O e l c m m e l a n a | o g . s a ft eltetelczi' k o n n y e d s e 6 - e r z cr se z g s

. \ z . . N " . u g y a n u g y , m i n t a z . . M " . a V I Z c i s c l c m e h c zr a r t o z i k . s ( . / t : ru t 8 y a n 8 ya h i d c 6 r z e t v e kl e l l o s s z c k o t n i . , \ z ' ' O . ' a l . o L D e g y i k b c t u 1 es , a nehezs& g zette| 6yakorlando. , \ l e g n e h c z c b ba z . ' o ' ' . E z a b e t u k e l c a y m s n a k l t s z o ' | a g cllent. tttrlndo t u l a i d o n s 6 g ab l i r , sa z t h a t o s a ge s n c h z s g r z e t e tf e l t e r c l c z i . m i n d c n t t h a t o s g r z e | ea s u r u s g i o k o n k e r e s z t u l a z '\ kasha elvben nyilvnul meg. Az kasha ha elv ismere tesen az r t c r n e k e l e l m e g ' a m e l y c l c k t r o m o s sm a g n e t i k u sh u l l m o k h o r , 1 l > z o | ^z. A k a s h a c I v c r z s s zre u el o 6 a s aa m i n d en t a t h a t s a ' mcly r I r c g s u r u s t t h e te os ' m i n t s t a b i I i t s 'e P P e n a z ' ' ( ) ' ' v e l i u t k i c 1 c z e s r c . K c z d c t h c n n c h c z l e s z a k a b b a l i s t a n a ko s s z h a n g b ah o z n i c z l a k c t .:lIcntetcs eZcst. ^ 6vakorlat mcgkonnyitsre a lanulo eloszor a ' l t I n d c n ta t h a t o s a g r z c t 6 t y a k o r o l 1 aa z o n t u d a t b as u r l t e n r 'h o 6 Y a z

..()" rezgesen k e r c s z t r i la s t a b i l i t a sk e r u l i o n k i f e i e z e s r e . U g Y a n c z c r v e n y e s t i la z , , L J , , c sa z , . Y ' ' h e t u k e s e t h c n rs' amelyek l l 8 y a n a z a z c l c m i t u l a i d o n s 3 o t b i r t o k o l j a k ' v a g y i s a z c t c r i k u s I ( ) l . l l el e m et e s a m i n d c n ta r h a t a s c r z et et . A ''P'' F-OLD' nehczsgrzcttcl. ,|JZ s o r b a n , ' S z ' ' sa z ' ' S ' ' b e t u k a a | t a | u r a l t a k . s m i n d k et t o c g Y m s u t n a m c l c g r z e c v e6 l yakorlando. Szfcr |ezirah sze r i n t a z ' , S ' ' h e t r j nk c r e s z t u Il c t t a T [ J Z a k t i v c s e , l vm c egaIkotva. A ' ' T ' ' ' m i n t a T U Z b e t u i c a m c l c g c r z sr c z g c s v e l e s z c g y b e ' kotve. A z , , U " a t i s z t aA k a s h a c . l v n e k f e l c l m c 6 c s a 6 y a k o r l a t n aa l min dcnt thatosa g rztthczkotodi k. A . . W " . a m c l y a V I Z e l c m h e z t a r t o z i k . g y a k o r l a t b a na h i d c 6 e r z e tcvel kotendoosszc. V c g u l a ' ' Z , ' a L E V E c O c l c m m e l a n a l o g ' s e z r tm i n d e n f a z i s b a n a k o n n y e d s c a r z r l yakorlando. se z g c s e v c 5 Vcge a harmadik fokozatnak

62

63

e'6 y i k b c t r a m a s l k u t a n 'h a sorrcndben ' o6y bcc r r a a c l r ah r o m p o l u ss z c r i n t t v c 6 y c . u t n 'a m e l y e k l t a l a l c e n d c j C s a k a z c l s o h r o m o k t e l i e su r a l s a Tchr e l e m e ks z c r i n tg y a k o r o l n i . me3tanulla betriket kabbalista p e d i gh a r o me I e m , zutn l l o s z o rk t e l c m s z e r i n t a m i n d e nb c t r v ee kc l I l c n n l ca b e t u k c t kcll gvakorolniA . t a n u l o n a k p c s n ck szerint te' ka im h a n g m a g a s sgb n ondani' a o n e t i k u s l e s c v e l ' c l k c p z e szinck -' n a harmadik megfcle rzsnek lce s ugYanakkor az' hangnak ht a x u t nel . gyakorlat H a a t a n u l oh o s s z a b b kz c r i n t . o k o nm c g a d o t t a s T r u h a t s m o d o n e l e m s z e h a r o m e g v b e t j t h o g y i a 7 |a k c p e s s c g e t ' a betrjkek t abbalisztikusan alkoto mo k i m o n d i o n 'a k k o r k p e s don hasznlni. i s i 3 c nm a ' c g y c t l e nh c t n c k h r o m c l c m s z c r i n t ik i m o n d a s a N4ar l '.c l 1 c . k a h b a l istat s e 6 i t i a e l r c s h c z k p e s s e g e k g a sf o k u m g i k u s tr e l l e n a I l o k p c s s cge M a g i k u s e | c m c k n e k . a z s e nu r a l e s z p c l d u l M i n d e n t u d i s c l l e n a l l n i . r c z g s e k n c k planctarikus el' csa lc6surubb k i b o v u l' o l y a n n y i r a h a r c k c p e s o . n t u d a t a e l l e n t m a d s mgikus e s c s z m t m i n d c n o g a l m a t t c r l c t n t u d o m n y hogv a hermetikus c l v b o l i s k a s h a l a z k o z v c t l c n h a n c m n c m c s a ki n t c l l c k t u a l i s a n ' kepes melysgukben n megert'azokal lgaz.i stokletcse konnycdn a kab. E z l t a l m c a f c l c l o c n . t T r v n y c k n c k e g y e t m e c s r n i ' a z [ el i s m e megis re l ' h a n e mm | y m a 3 a s a bm b g i k u st u d s t b a l i s l an e m c s a k st . E z l t a ln e mc - s u p n fb o k u b o l c s e s s gie m e r c s l t a l a l e g m a 6 a s a b v|ik. ' olccs s o k k a lt o b b b t u d o v h ' anem aI z c g Y c sb e t r i k e t k kabbalatanulo A t o v b b i o k o k m c a t a n i t 1 a all k a l m a z n i a 7 , c 8 y e s s i k o k o n . k a h b a l i s z t i k u sa l a p e s z m i u k k e osszellitva . a i d h a t a l m is z a u a k k c | o s z o re 6 y e n k c n tm A betuket c s a ki n t e l . h a s z n a l n i .ki a kabbalt cb c l o k r at u d 1 a le5kulonbozcib m o n d v a f i l o z o i k u ss z e m p o n t h o l | c k t u l i sm o d o n ' h c r m e t i k u s a n gyakorlatva l sb T l c s e s s g b c n kabbala r t im c a ' a m e g i s m c r s ba cn elmelcttel . s u p a ns z a v a k k a lk,i z a r o l a g n e m o g t u d n il c p e s tt a r t a n iC ru c ni" n e ml c h e tm c l y b o l c s c s s g1 s ataInri j a b b a l i s z t i k uh A t o v b b i 6 y a k o r l a t o k s a k u l o n b o z c k s z m r a1 o h e t n e k as a k a g y a k o r l a t ik a b b a l i s r a s z a v a ka l k a l m a z s c i lapon a t o v b b i e j c z e t e k c 's h a v a l a k iP u s z e szamitsba nl m l e ta

ELEMENTORUM K A S g.4I-ISZTICAE

NrcvrolK FoKozAT

i,r.rl m e g a d o t tv o n a t k o z s o k aa tl k a I m a z na i k a r n 'a k k o r s z m r a ' , , . ' kh a t s t a l a n o ka r a d n a k . m lsrnetcllcn l t i aa k a b b a l i s t a m ' c n n y i r ef o n t o sa z e l s c im l j v e m ,z ,'1,lltbeavaras tjd. Az ott megadottosszPonosito gyakorlatok a l ' . l r r l m r z k k c la ' m i l t a l c g y e l e m k i t e r 1 e s z t sk ctszs e t pes . z c r r n tel o i d z . n sia i tm a 6 b a n sm a 6 n k l v u l . A k i c h r o m d i mn e. ' , . . , l r r l io ss s z P o n o s i 6 to l r a | 1 a 'z a g y a k o r y a k o r l a t o k ah t l b t l a n uu l . r r rk a b b a l b a n a 8 y s i k e r c k e t r h e tc l ' s 1 t s z v a e l s a i t i t h a t ia a l L : i s o r o lh t a r o r n c l c m - g y a k o r l a t oa ka bt et r i k k c l . Dc aki az clscj Tarot l'.rrtya t a n o l y a m n tc m v g e z tc el ' e s r n e g e l e Ie ol k c p z s nelkul ' r r r r r d i a r k a b b a l r a sa k a b b a l i s z t i k ug sy a k o r l a t o k rt a m a s z k o d i k ' . ' z a 3 y a k o r l a t o kc l s a 1 a r i t a s n r a g y o nh o s s z ui d c i t l c s z k n y t e l e n i 'm 1 6 I .r r d r t a n a a szuksgc Ts s s z P o n t o s i tk o p e s s e 6e clt r i . ,\ negyedik f o k o n t c h ta k a b b a l i s t e a l k e z d ia z e g y e s hctuket sorr e r r d h ca nz e g stz c s l e b c nm ' i n t e 3 y u r c s | b e6 ny a k o r o l n i . harom t c h tv i z u l i s a n a' k u s z t i k a i l ae gs r z e s z e r i n t M . egsu. 1 ' . ' l us sz c r i n t : r r r s r t i ' si s m c tf e l o l d J a azokat. az e3cszbcc l_|a t tvcttcaz egsz testbcn' akkor az e8ycs testr c g r o kk o v c t k e z n c k oly modon. ho6y: l . a l l J Z b c t u ia f e l b c n ; 2 .a L I V E G O b c t r i ia m c l l k a s b a n : .1.aY17. betriia hasban; .]. ^ FOLD bctui a |ebakban lcsznck hrom clem szcrinrkir r r o nv da . 'I.ovbbi g y a k o r l a t k c nctg y e n k n kt l o n v l a s z t v a : l . ^ T U Z b c t u i ta f c i r g i o b a n kulon kell elc;hb i n d u k t r v 'm a 1 d dcduktiv m o d o ng y a k o r o l n ia . k o v c t k c z os o r r e n d b c n : } , l o s z o rf o n e tikusan cs sziszcgvc k i m o n d v aa z , ' S ' ' 'a z u l n l e sn e . r z. . 5 2 " . U t n a k o v c t k e z i ka ' ' H ' ' a m c l y 'm i n t e 6 y f o r r o l e h c l c tl e s ze r e z v e cs 5yakorolva'vgla ''D''' a kitcricdes rzetve| kiservc' ma1da e8y ercs kitcricdcJ .'.l.''' crcicrzctvcl. e i e t 'm i n t v a l a m iv c g t c l e n uu l r c s t c r e tk c l l eI k p z c l na i .m c l y h e na b c t L g t o n d o l a t b ak nc l l c 5 y s z c rk i m o n d a n ie ' s e g y p o n t t s r i r u s r t c n ia m c g f e l c l c s i zinbenA . pontnak. mcgfelcloen s z i n e z v cc . gy i 8 y o 8 on a P - P o n l h ok ze l l h a s o n l i t a n i a N.4 i n d e n g Y a k o r l a t or tc n d k i vuli feszitcj ercinek kell kisrnie. Ez a ,eszito crcj.valamin a hrom c l k p z e l t o r m aa d d i gt a r t a n d oa 'mcddi6 c s a kl c h e t s e g e A s .z i d c t a r -

64

65

t a m a t a n u l oo s s z p o n t o s i tk oc p c s s e 6s ez e r i n o s z l i k m e 6 'e s a t a n u l o rettsgi f.okt1e|zi. A gyakorlata ragyogobetupont eloldsval r v g ea t z e l k p z e lu t r e st r b e n (.A z u r e st e r i e l e nc s e t b e n a e 1) . A h r o m d i m e n z i ok so n c e n t r c i o mindvegi8 t a r t a n d oa ' eloldasna is I. k o v c t k e z cb e t u v e la z o n b a n m i n d i gc s a k a z c l z o b e t u t T k e l e t c s uralsa u t ns z a b a d c l k e z d c n ia g y a k o r l a t o tA . g y a k o r l a tb e e 1 e z s e u t n a t a n u l n a kn e r n s z a b a dm a 5 ns e m m i l y e nk i s e r c 1clensegct szlclni s'e m r e z n i . i s s z p o n t o s i t m k i a h r o m d i m e n z i o n Io s te g e l e l c ei l o k s z u l e t e k n e l k u la k a r n c l k e z d c n ia ' nnak m r a e 1 r c g ik i ozpont1ba vn alo e l m e r u l is s z e d u l e s t puszta 'c i f 1 a s r s a r a d t s g r z e so tkozna. 2 . A z o k a b et u k k o v et k c z n c k .a m c l y c ka L I V E G O el c m m e I anal o 3 i k u s a k ' se z r ta m e l l r 6 i o b a n a z o k a ta h r o m 5yakorol1uk rzekre o s s z p o n t o s l s s az l. induktives deduktivmod rtt scm hagyhato igvclmen krvul. z c l s o b c t u t 'a z ' ' A ' ' ' t h o s s z a n elnyuitva gYakorol1uk. Az ''A'' utan a , , Z ' ,k o v c t k c z i k 'z i z e g v ec,s v e g .a l z .,L'''dado6va'. Az el1arsi mod e6ye bknlu8yanaz' mint fe1rcgioban volt. hrom rzk T s s z p o n t o s i t s vn ailn c s l e l e g z c tv i s s z a t a r l s . lelcgzctre' usyanusym ' int a tobbicrzeksszpontositsn l ' ezeka gyakorlatok s e ml e h e t n c k b c f o l y s s aa l 'z m i n d v g ir 6 endszere sarad. m H a e 6 y k s z r i l e t l ea n ' h r o m r z e ko s s z p o n t o s i t s b a n ia ratlan c 5 y c n k e z d c n c6 y a k o r , l a t o k a at m c l l r 3 i o b a n a'k k o r a z o k a z o n n a l asztmhoz h a s o n l ol e g z s z a v a r o ko ak to z n n a k s ' ol' ez kulonbozc szvba1okho is z v e z e t n eD . c c 6 y l e l k i i s m e r e t etsa n u l o n a ka ,ki gya k o r | a t o k as t o r r c n d b c nt v c t t c n ' e mk e I l a r t a n is ae m r n i t o l I .,llenkez c l e gc :r c s i t oh ' armonikusah n a t o e r o k r c j l o g t u d o m a s ts z e r c z n i minden c 6 y c sb c t u v e l " H a a k a b b a l a t a n ua l oL l , v t , c o r 6 i o b e t r im t indharom rzeszc. r i n t ' i n d u k t i ve s d e d u k t i vm o d o ni s t o k l c t c s eu nr a l i a 'a k k o r a t t r . hcra 3 . v I Z r e g i ob c t r i i r ea ' h a st 1 k r A a. z e g sh za ' st a 1 e k o its v e g t c l e n ' u r e st e r n c kk e l . lc l k c p z e l n i I . tt az elsobnu az ..M". ame lyer brum m o g v ak c l l g y a k o r o l n i M . i s o d i k a z . . N " .a m c l y z u m m o g v e gyakor a n d oH . a r m a d i k a ' " W ' ' l g y a nk i c 1 t v e n ' e g y c d i ka ' ' ) ' ' 'o t o d i k a z inyhang . . C h " e s h a t o d i ka . . C " . 4 . V c g u l a F O L D b c t u r k o v e t k e z n c km , e l y e k h a s o n l om o d o n a - c o m b r o la z u 1 1 h e g v e kFoLD rgioban ' h tm i n d k t te lbban ig

. p c x o b e t r i : ''I''' ''o"' ''^"' ',r-"'''R"' ',B'' es ',P''. 11r.rkorlandok I l , h c na s o r r e n d b e n 6yakorolluk. , \ n c a y r g i oe l s a i t i t s a e6vi. u t n a t a n u l o a { e 1e s m e l l r g l o b a n l . l h c n t v c s z i m 6 a k c m n y ' ' C ' ' t ' a m i k o r i s m i n d k t r g i o tc g v . ' z c r r ek e p z e l i e l v 5 t e l e n u r e s t r n c k 'a m e l y b c n a ' ' C ' ' - t i s a t o b b i ! ' c l u h o zh a s o n l om o d o n . i n d u k t i v e e s d e d u k t i v m n d o n g y a k o r o l i a . |.,zek utn a tanulo the|yez.iontudatat a tcst kozpPontiba' a | , l c x u s S o l a r i s b a ' sa z e 8 e s z t e s t lk p z e l te l u r e s c r n e k 'a m e l y b e n '. ltarom crzck osszpontosits scgtsgve| az'''U'' betrt6vakorolja. \ | r v c l a S o l a r P I c x u s t j ka z A k a s h a ' e z e r t a b b a nn e m l c h c t i n d u k . ll\c s deduktivc 6yakorolni. hiszen a tanulo szmra az elso

l'.,nyvbcilismcrt' hogy az kasht nem lehet megstirusitcni. z ' ( l ' ' b e t u u 5 y a n i sa z o s h a n g a z A k a s h a e l v b c n . U t n a a z ' , E ' ' k o v e t l . , : z i k ' a m e l y b c t u s z i n t na z A k a s h a c l v v e l a n a l o g . A z ' , U ' ' h e t t ' g r ' a n i sa z o s h a n 5 a z k a s h a e l v b c n . E z c n b c t i u r a l s au t n a z ' ' E ' ' L , r v t t k c z i k .a m e l y b c t u s z i n { c na z A k a s h a e l v v e l a n a l o g .A z . . [ J " e s ' ozott vrbrciokulonbsl g e s z s z l c I ht et j . ' l . , .k . , \ ' ' ' t ' ' ' ' " ' ' y " c s ' ' V ' ' h c t u k n ek a F O L D r e 6 l o b a nA k a s h a h a t a . ' r t k v a n ' s a g y a k o r l o k o n n y c n r z k c l h c t ia s p e c i f i k u s k a s h a rula1donsgokat nl l p' c l d u l h o 6 y a ' ' V ' ' k o z v e t l e n o s s z c u g 6 s b e I r z r k a iv i l a 6 u n ke t e r e v c l . ,\z itt elsorolt gyakorlatok arra szolgaInak'hogy osszhan6ba I l , l z z ' i k a m i k r o k o z m o s z t a k a b b a I i s z t i k u sm i s z t i k v a l . c s e l o k c : z t l s C ka t c r c m t s c . H a a t a n u l o a z c d d i g i t a n f o l y a m o k g y a k o r l a t a i t t o k e l c t e s c nu r a l t rtel. Egy 1 . ra ' kkor a k:bbalisztikus misztikban 1o elcrehalads k . r h b a l i s z t i k u s ac nl o k s z i t c t tc m b c r n c m c s u p nh a s o n l o k i c s i n y b e n .'z lkotohoz' hancm az analogia torvnyck folyrn lthatatlan k.lpcsolatban v a n p l a n c t r i k u sr c n d s z c r u n km i n d e n s z [ e r 1 v a lE .zek .. gYakorlatok kpessteszik az' embeft a tokelctes mikro- cs ' I r : r k r o k o z m i k u so n t u d a t c l e r s r e m ' elyet Kcleten Nlrvl.Kalpa . . r g v S a m a d h i n v c n i s m e r n e k . A l c g t o b b c u r o p a i ' s a 1 n o s 'N i r v i K a l p a . S a t n a d h ia l a t t e 3 s z e n m s l r t . v a l o s 5 b a ne z a m i k r o - s l r r a k r o k o z m i k u so n t u d a t l c 6 m a g a s a b b r e t t s gfio k a a k a b b a l i s z t i k r l s f e 1 l c d s b ean m ' e l y v t i z c d e sg y a k o r l a t o k l t a l r h c t oe l . A l t a l.rhannem elegendc hozz egyet|en inkarncio.

66

67

Mive l azonban egy beavatott szma tes fe1lcttscg a ttkle clrsc utn tr s idcj ncm Ltezlk, ezrtaml c8y estc oltsalatt nem rhctci el' a kovetkezc inkarncioban folytathatia sclrheti. A kovctkczci fok mcgtanitiaa kabbalistta kulonbozcjbctrk ik kabbalisz t u sa l k a l m a z a s a r a . V g ca n c g y e d i k fokozatnak

KULCS A TIz KABBALISZTIKUS


\ trnfolyam elozl ngyfokozata bizonyos mrtkbcn e|okszi. r . ' r l c kt e k i n t h e t ca e lg r. kabbalisztikus a,z z z a l k o t oh a t o k p e s s '. cl rc z . a k a b b a l i s t a t tI t t . a z o t o d i k f o k o z a t o nb e h a t o a n mc8tanitom , , c 'k a b b a l i s z t i k uk su l c s r a m ' t c ; ll 0 i g ' , e l y a l a t ta s z m o k r t e n d c il k . ' c g y b e nf c l t r o m a z o k a n a l o g i k u s Ti e osszcfriggsc r .m s z c t e s e n r ' c l n u d o km i n d e na n a l o g i f t c l s o r o l n i 'a m e l y e ka l e s l 0 k o z e s c . ' , , . r m o kv ra onatkozathalo k' an m a 8 b a m m e r t e z a t no n e8Tltcnc . . g ve g s z sc6its6v ac zlo n b a n az induktiv k o n y v c t .N e h i n y p l d a r.rnulo t o v b b i o s s z c f u g g s c kfco t g c l f e d e z n iA .z l_l0 az istcni ..'zmnek a l a p s z m o km , clyck ltal a m c g f c l e l c ik a b b a l i s z r i k u s l . r t l r a t a l I an s a l t h a t ov i l 6 l c t t m e 6 a l k o r v a . AZ ECYES SZAN'I l . ' g va z c l s c js z m a v i l g m i n d e n s g b en sm ' i n t a l c g m a g a s a bb or rrr;r' nyttukromagtaz iscnsgct brzo|ia. kinyilatkoztatot zl' valamin m i n d e n t 'a m i a b b o l | e t t a l k o t v a ' s a m i t I s t e na z O r g v s g bm cn n msszmban . hbcr kabbala inde i s . m c g n y i l v n i tA r.rlaloan1eltl|iaz Egy-et ''Kethcr''-nck (koronnak). Mindenutt' ' . l r o l a z i s t c n s g ev ta l a m i l y c n m o d o n i c I i l n i a k a r t k ' a z e g v e s ' , , a m m a lt o r t n t N . mcly rcndszcrben t, o t n c e sa en kabbalban l r r s z n l a t ou s6 y a nn u l l a i s , d c c z a z c m b c rs z m r a megfoghatatlan' ..lkpzclhetct|en , t t u l a 1 d o n k p pc s z m ta r r a ' z& cs na k u t a l s n a k Irrlgy bem l t c z a z ' ' E g y ' ' -n e k i v i i l s c m m i t o b b ' ss c m m i m a 3 a s a bn sz.I l c t ,a m i t a z e m b c r is z c l I c mm e g r t h c t nK nz e g y e s c . p s z e r u ca notPonttal 1clolik' ami az istcni cgyestils' az eggyvilis k1fe1e /( ) l e . mti 'n d 1 r t a z e g y c ss z m ,{ki tudarlansgbo sz l cllcmifeilcds r r r ak l e z d i ' a z c l c j b b - u t o ba bt i z c s s z m m a lf o g i a b c v g e z nm i ,e r t a z .:gY bc. a mindenhatosgo att' zp c d i 6a | c g m l y c ba b | z a t om t utatia \ { l n d c no l y a n b e a v a t o rcndszer a'm e l y c ta z e g y e ss z m m a lk e z d c ' ' c k ' a h c r m e t i k u st u d o m n ym o n i s z t i k u sr c n d s z e r n e k n c v e z . klhbalista legyezzemcg magnakc6yszcf s mindenkorra, hogy az' cgyesulst' a le6' a lcgnagyobb megismcrst, .l,3y'' a legmagasabb r'a3yobbbolcsess6ct cgyutt alkot1a az Mindcn oscszmc 1elenti. Biblia szerint az ez Istcn' az o megnyilvnulsban. ''F,gy''-ct'

Ortorr<FoKozAT

68

69

clscnapival, ''e8y azonosatcemts amelyenIstenazt mondota: ' ' s o k m s k o z o t t e b b c j la s z m b o li n d u l k i ' ' L e 6 y e nv i l g o s s g !A mindenfcilds.

',,l..'zmoszban s z m a 'a r e n d ' m i n d e n m c g l e t t a l k o t v a :e z a o r v n y s megvalosuls U . 6 v a n a k k o r a n g Ym i n d e n n e k a s z m a , 1 l . r z s a 3e , r I r la l t h a t o c s l t h a t a t | a n vilgban meg lett alkotva. Mint istcni . l \ c s z m e ' a n g Y a , l e 6 n a 6 y o b b b o l c s c s s g e1 t c l e n t i . p o z i t i v e s a ssg sm e I y r l t . ; . t t ts vz m a a k i h a t s a s p e k t u s b a n , zle a: h o s s z u s 6 s t . gs z m a a n g y . V i z u l i s a n a n g y z ' em t c5elelo1e.

k e t t c ja d u a l i z m u sa ' polarizcio s z m aa , p o z i t i v e s n e g a ie vl v , mint pldul s rossz. igazsg s hazu6sg anyag-vil6i ertelembcn io kettcj: E l e k t r o m o s sm a g n e t i k u s s'z c c t ec t s g y u l o l e t , n y es r. nyk. Roviden' m i n d i gp o l u s se l l e n p o l u sa ' m e l y n e lgyik a msik n l k u l n e m l t c z h e t n ev ' agy nem volna megklonboztcthetcj. Kabbalisztikus szcmpontbolI : s t e n s c m b e r . A k e t t c s s z m h o z t a r t o z i k m i n d c n v a l l s ' a m e l y a z i s t e n s e 6 ee t l k u I o n i t v et e k i n t i . f u 6 6 e t l e n ua l t t o l ,h o g y m i l y c n a l a k b a ns 'pcciikus tula1donsagknt. vagy cis-eszmeken t: m i n d c n l t o r m b aa n dualisztikus a l a p e l va | e n y c g . ' ' K e t t c i 'm ' a g aa m i k r o - sm a k r o k o z m o s z h ov za l o b e a l l t o t t s gi s ' t e I i e s c n m i n d c g v 'h o g y m i l y e n [ a 1 t a 1a uz .K p s zr er r e n a eg y v z s z i n t e vso n a l . , ' K e t t c 1 ' 'c l e

A rrrrrs sz,,tv

Az ols sz,ttrl
| , , l l s z m a m i k r o k o z m o s z t o k l e t e s b r z o l s a 't c h t a z e m h e r ' 'r'nak minden fzisahans ltorm1ban A .z T t T s s z m b a n t r j k . r . r z o d i k a n e 5 y e l e m h a t s aa z c m b e r b e n 'a m e l y e k e r a z o t o d i k e l e m ' ' . z A k a s h a e l v i r n y t . z i n t u i t i v k a b b a l i s t a e I i s m c r i 'm i e r t p p e n ' | , /( ) l o s s z m s z i m b o | t z | 1 a al' embcrt, nemcsaka benne hato negy . l c t n c n k e r e s z t i i l 'h a n e m a k a b b a l i s z t i k u ss z m s z c r u s 6 e k ne r e s z t t i l ' ' . m i v el o t a t z n c k a f el c ' e s a t i z a z e 6 s z a l k o t s t 1 e , l e n t iA . mik r.lkozmoszt - az embert '.' a tiznck a fcle annak tokclctcssgeben kcll' hogy brzol1a' Az|ta|, hogy a ncgy elcm hatsa' kasha elv ' t | t aa l z o o s s z m o n k c r e s z t r i ln y i l v n u l m c g ' e z a s z a m a 7 e f o t e s a } ',.z e k s z e r i n t m i n I r : r t a l m ak t p v i s e l i 'a m i t a M a r s b o l y g o 1 e | k p e z l c n n e k o t o s s z m m a l k e l I o s s z h a n 6 b ak c r u l n i c ' a m i a k t i v c o t e s l r ; r t a l m a1 t u t t a tk i c 1 c z e s r eM ' i n d e n b e o l y s c s z a m t u l a i d o n a 'a m i . ' z c m b c r h a t a l m nc s e r e i n k e r c s z r r i l1 o n l e t r e . A z c g c s z a k t l v m ' ; i l a i s e s z m s o r h a t a r t o z i k . z o t o s s z m g r a f i k u s a b r a z o l a s ac g y . . g v c n | co l d a l u p e n t a g r a m m aa ' m c l y c t p c n t a g o n n a ki s n ev e z n c k .

H^RM^s sZ^N,|
s z m b r z o l s ae g y h r o m s z o 6 .A h a r m a sa z k a s h a el v s z m a ' a s o r s a ' karm, a hrom a Szaurnusz planctrikusan sz{era. Minde n elmult' 1clen s iovo, tovbb a mentl' asztrl s anyagi az' kasha c l v b o l i n d u l k i . z a n c m - o s - c s z m ea ' m i a p l u s z b a nc s a n e 6 a t i v b a n n y i l v n u l m e 5 : t c h t f r f i b a n s n c b e n a ' k i k c g v e s u l e s s c le g y h a r m a d i k a t ' - a g y c r m c k e t - h o z n a k l r r e .N { a g b a na z c m b c r b e n a h r m a s s z m a s z c l l e m c t ' l c l k c t e s t c s t c t k p v i s e l i .( M o n d h a t o : s z e l l c m - e r i ; l l e k - n c ; 't c s t - g y c r m c k . . - A f o r d i t o . ) A h r o m a z i n t u i c i o s z m a .E n n c k a s z m n a k a m e g n y i l v a n u l s b o l s z u l e t e t t e ka v a l l s r e n d s z e r c k H . rom az lctes a hal| szma. mindcn mcgismcrs lcgmagasabb foka.

( )ssze ' e l y a m i k r o k o z m o s z tt ' e h ta Z h a s o n l t va az o t T s s z m m a l m .:rrrbcrt a hatos szm a makroibrzolja annak toklctcssgben' e nh . a t o sC r a f i k u s krlzmoszt r e p r e z e n t l ia n ' n a kt o k l c t c s s g e bA onodo k l f ei ez s c e g y e g y e n l o l d a l uh ex a g r a m m a A. k c r ' e g Y m a s bfa f n y r ea 'z lrrrclmszog l c m b c na m e g n y i l v n u l o k a b b a l i s z t i k u s rte u a l "E s y t : l c t r e ,e s a z I s t e n n c l v a l o k a p c s o l a t l e h e t o s c g e r e lrcxa6ramm aam 6 u ss z i m b o l i k u s i c l c i s ' a k i ' a m i n t a h a t o d i ks z f rniaz Istenraig' a Nap szrjig felkrizdottema6t,mr el tud1a ''cl osszekototts8e T ch s atosszmig kell a . t a k a b b a l i s z t i k uh sl c l k i l c g ' h a a z e g y e ss z m kahhalistna fk c l l c n d u l n is z c l l c m i l e g I n r l ' a z I s t c n n c lv a l o o s s z c k o t t c t e l a k a r i a r n l .E 6 y b i z o n y o s st ' h a t o ss z m a H e r m e s zt b l a k a b b a l i s z t i k us sz c m s z o g b on l z v ea

A Haros sztr,t

A kabbalit ismcrc szmraa gyakorlatotille tcicncz a legnagvobb s z m ' a m i a t e r a 8 r a m m a t i kc uls v e t m u t a t i ab c . P l a n e t a r i k u s aa n ngyeszm |upiter. K p v i s c l ia n g ya l a p e l e m c r :U Z ' I - E v [ G o ' T VIZ' fold: a negy vilgt1at k:e | c t ' n y u g a t 'd l ' s z a k : I s t e nn g y alaptula1donsgt: mindcnhatos6t' bolcsesseg' szerctetcs halhatat. lansg ( t c l 1 eo s n t u d a r ) . n6y az aszm, a m e l l y c la m i k r o - e s m a k -

A Nrcvrssz,rv

70

7l

lthato szimboluma i s ' a m c l y n c ke g y i k l e 6 f o n t o s a b bz e n et e :, , A m i envan,^z v1yanaz, mint arni lcnt van...'' hexagramma mgikus rtclembcn az ember hromdimenziosaspektust brzolia:test' l el c k ' s z c l l e m . h e x a 6 r a m mf ac l s o h a r o m i z o 6 e a z i s t e n ie r o b e h a s t sa e n t r o l c f c l h a t oe 6 y b e k o t o t t s 6e e8 t' y e s u l m s tu t a t i a az l s t c n ic r n y e k k e al m e n t l 'a s z t r l s f i z t k a is i k o n . M i n t m r m o n d o t t u ka ' h a t o ss z ma n a P o t e P r e z e n t ,a l1 ae ' ly. m nek kabbalisztikus neve Tipheret.Materilis szemszogbcil nz've ez. a m i n a p u n ka ' m c l y k o r u | v a l a m c n n yb i o l y g o k e r i n g . h a t o ss z m k i e 1 e z sa re m a k r o k o z m i k um s g i t '- a s z f r a m 1 u t t a t it ao v b b i s . M e g n a 6 y o n v o n a t k o z s t s o k l e h e t n e a h a t o ss z m m a lk a p 5it c s o | a t b a nc l s o r o l n i d ' e ennyia kabbaIistna ek legendo kell' ho6y legycn.

.,\zegyik ngyzet elem hatsnak a ngy torvenyszerusgt' a m..rkaz embert sztmboliz|1a * a annakn6ypolusu bellitotts6val ' rrt:gYpilus u m g n c s s c l a m e l y m ga s z e l l c mn g y alaptulaidons. ' rtelem ' r z o s 'n t u d a t ) l s t e l v a nr u h z v aS .emmilye n ; . r l ' a( l a k a r a t trrdrs nemItezhc etz c k n l k u l A . nyolcszog e 8 y i d o b e na z c l e m e k es negativ h a t s n as kz i m b o l u m a i s a m i k r o - sm a k r o k o z l)()/lIlv r t r . l s z b aT n'.e r m s z e t e hs o'6 y m i n d e ne I m e l c t t ru d sa . m a g i ak ' abbal.rc . s minden egyb tudomny i s e h h e za s z m h o z tartozik. KILENCES sZ^N, ,\ kilcncszo6 brazol1a' ami hrom c6yenlo oldalu' e6ymsbafo' r..rdo h r o m s z o g b ol l l . A k i l c n c e s s z ma z a s z t r lv i I go s e s z m e 1 t kcpviscli' az asztrllest tsm i n d a z't a m j a z a s z t r a I v i l g h o zt a r o z r k ' m i n d e nv o n a t k o z s v a lsi e l l c m z ot u l a j d o n s g a v aI. ki,lences .6Yben a m o z g ss z m ai s ' a r i t m u s cc s a z e I e t a'n n a k le6kifinomul. r.rhborm1ban. A kilencesaspektushoz tartoz.ik mindcn asztr1rIla5ikus t. g Y a k o r l a t 'a t c m s z ee s mumla-m6ia . kilenc az a A 'uam' mely az' asztri|viI6ban mindcn f'tzikat, anyagillapototeIo. k c s z i t . k i l c n c e sa H o l d d a l a n a l o ge s m i n d c nb c o l y a s a l e s i k ' . r m ia H o l d s z e r b a v na n .A k i l e n c a l e g m a g a s a b sb z m .l ] i r a k i ' l c n c n c ki s s o k a n a l o g i 1 va a n 'm 6 i s cz a nehny a d a te l e g e n d o kcll' l r o g yl c a y e n a k a b b a l a t a n us lo zmra.

h e t c sa h a r m o n i aa ' t er m k n eyscga , n e m z e sa ' n o v c k e d es sz m aa : s z c r e t e t n eik s ' a n n a km i n d c nf z i s b a n t'c k i n t c tn l k u l a r r a 'h o g v a s z c c c l n ce k6 y a l a c s o n y a b ( bs z c r c l e m ) u.gy magasabb k'o z m i k u s aspcktusrol lc6yen szo. Irgalmass6' erenycssg' boldogsg. 1osag' c z c k m i n d a s z c e t ea t s p e k t u s a i ' sc z r ts z i n t e na h e t e s s z m a | t a r t o z n a kH . c t e s t o v b b a s z p s a 6 't i s z t a s g es a kicgyensulyo. z o t t s 8s z m ai s . s z t r o l o g i a i t e k i n t c t b c n a V n u s z . m g i(a hila m 6 i a )s z i n t n c h h e z a s z n r h o zt a r l o z i k .E g y c b c k m c l l e t t h i r a z alaphang.oktvo ' ' a t t w aa akT ' s z c l l c mc r e t t s 6 fi o k a i n a k ' sa c s a k r k n a ka s z m ai s . h c t c sc g y i k g r a f i k a ii c l o l s e e 8 y n a g yh r o m szTg, a kzcpbr ea 1 z o l n t gyszo3gc | . h ae g y e g y c n l o k a r k N ue r c s z ' tct c8y hromszogbe raizolnak' Eza|tal het csucskelctkczik' amc. l y e k a h c t e ss z m r a u t a l n a kM . 6s o k e 6 y b analog a h et e ss z m m a l ' peldul a hct spektrum s z n 'a s z i v a r v n y s z n e k s 'e 6 y c b e k . kab b a l a t a n u l oc | a d a tta o v a b b ia n a , | o g i a k' | l s m e r e s e . [c

Hrrrssz,lv

^ TtzEsszAN.'t
, \ k a b b a l i s z t i k u st i z c s k u l c s s o r r e n d b e nu t o l s o t a g l a a t i z e s s z a m ,a z c g y c s k i i n o m u l t a b b f o r m 1 z . T i z a f i z i k a i a n y a 6 'a m e g v a l o s u l s a ' kohczio szma' a FOLD' annak mindcn asoe k t u s v a l .A h e b e r k a b hala nem vcletlcnril ncvezi lesz a trzesl iirodalomnak. amelyben rninden 'iz1kal.anyagi mcgalkottatot' d?, anyL8 annak legsurtibb lormiban. A tizes al van cndelvc az eBes?,test' annak f'izikai' . r n y a 6 i f o r m 1 v a l 'l o g i k u s a n a z a s v a n y i s ' m i n d e n s r i r u s g { i okn' lovabba novny-s l l a t v i l g i s . I d c t a r t o z i k n r i n d e n 'a m i t f i z i k a i ' . r n y a g ic r z k c i n k k e l r z k c l h c t u n kA . t i z .a z , anyagkczdetrc utal,a r r z a k i i n d u l o P o t r t a z u t o n I s t e n f e l .V a l a m e n n y i o s e s z m e t 'a m e 8 . l c s t e s u I ti s t e n s g t c ia l l e g m l y c b bm a r e r i a l i z l o d a s i g t ' eht me6surrrsodcsi6, ^ tizes szm .e1ez. ki. t i z e s s z m g r a f i k u s b r z o l s aa z a l k r m l s t a s z i m b o l u m k e n t i s ' l n c r k o r ' n y o l c g k e r e s z t t c l a k o z c p b e ne ' l l e n t e t b e na z e g y e s s e l '

A t,lyoL.c.ls sz.rtrt
Ez az rte|emszma' az intellcktualitsc s ezzcl a tuds.Minde n' ami az intclli6cnciahatskTbt ea t o z i k 'a n y o l c a s s z m a l t a f t o z i k . s z c l l c m s z m a i s a n y o l c a s - - ' a m c n t I t c s t c .A z a s z t r o l o g i . ban a nyolcas a Mcrkur bolygoval analog. Szimbolikusan cgy nyolcszog ejezi ki, arni kct, cgymsba fonodo ngyzctbciltcvcdrk osszc.

72

73

a m c l y e tc 8 y P o n t v a g y k o r s z i m b o l i z a lm ' int a vegte lenseg brzolsa. t i z e te g y n g y z c t b e nv c le k e r e s z t t ei ls l e h e ta b r z o l n i . I M i n d c n t u d o m n y ' 5ya hermetika l s a t i z c s s z m b o li n d u l k i . $ K a b b a l l s z t i k u s z c m s z o 5 b cn I zvc a t i z c sn e m c s a k a fizikai'anya6i vilgszamah , anem a o l d o v iz o n a ei s . E n e h n y analogia e l e 3k e l l ' h o g y l e 6 y e na k a b b a l i s t n am k i n t p c l d a 'a m e l y e ks e g i t s g v te o lv b b ia n a l o g i k am t r m a g ai s t a l l . A tiz minde n kahba,liba sn zereplo S z c fi r o t ,a m c l y e ka s z m o k r a ltol l0 ig vonatkoznak . E z c k i s t e n io s e s z m c k e;te l e n t c o c kA . tapaszraltkahhalista l i r n i f o 6 p ah . ogva 0 tol l0 ig reryedo , z r m o k r am i n cs r m i n d c nm a g i k u s d c n v a J l a s r c n d s zc munkamodsze vri s s z a v c z e t h e t c m ' i n t k a b b a l i s z t i k uksu l c s . K a b b a l i s z t i k u s asn z m o l n ia n n y i 'm i n t a k u l c s o k a t cs azokanalig i i t - a z o n o s s 6 ait rtn e i ' st o k e l et e s c nu r a l n i .H o g y m i l y c n n a g ya k a b b a , l i s z t i k u sz s m o kt u d o m n y a e' s m i l y c n m e l y b o l c s e l c t e t t a r t a l m a z n ae kz c k a s z m o kl t o l l 0 i 6 ' a z e b b o | a nhns yz o b o l iskivilglik. m i n t a z a l k o t o a t o k l e t ck sc p m s a t a' z c r n b c r m c 6 a l k o t t al ' t h a t of o r m r b a n odaadta n e k i a t i z a l a p e s z m ct t| :7| ] 1d | k e z e k e ne ' stz u 1 1a l b a k o n - t o k , l e t c s s eo n y i t e k a k c n t bg iz . k a b b a l at e h l t s z m o k at o k c | e t c s n e k . 1 o 6 o s at na t l ^ zl t o l l 0 i 3 t c r | c d o K o r a b b a nm r m e 3 c m l i t c t t e m ' o g v a z c m b c r 1 o b bk c z c n e ko t h u1Ja es bal kcznck ot ul'a kulonlcges viszonyban v a na z o s e s z m k k e 1 'a t i z S z e f i r o t t a l A . 1 o b bk zT t u 1 1 a ,o l 5 i g 1 c l e n t a lt i szmo. k a t ' m i g a b a l k zu i i a i 6 _ 1 0i g . k c z e k a t i z u 1 1 a a|z c i sc s z m es z m a i n a kf e l c l n c km e 5 'l _ 9 i 6 ' m r g a t i z l b u 1 c 1g y e d u la l O - c s szmra v o n a t k o z i k 'a m i a l c g a l s o b b o k ' a F . O L D1 u t s z i m b o l i k u sk i e i e zsre. V a n n a k k a b b a l i s z t i k ug se s z t i k u l c i o k ' clyckneI m a z c m b e rb r z o . n y o s u 1 1 l l t a s o k k a ls k a b b a l i s z t i k u s ' h a t a l m i s z a v a k k a l- a l 0 o s e s z m v ca lnalogikusan_ ' m g i k u s a n hatni tud. kabbalaban g y a k o r | a ' s c g i t s g u vlc t c l c v e I k c p e sm a g n a k 1artas |]he|yezsck kidol3ozni ilycn munkamodsz ek c t a z i t t m e 3 a d o t t a k rc alap1n. S z m r ae z a r o v i d u t a l sc l c g e n d o . Aki az ilyen' gesztikulcios r n g i ai r n t r d e k l o d i ka ' z a l n y e k t ok l a p h a th c l z z s e g i t s 6 eItt.t csupn c n n e k| c h e t c i s g k ir vc n t a m f e I h l v na i fi6yelmct.
Yge az olodik fokozatnak.

NF,CYES A r,tnn,IIISZI-IKUS ( )t fokozat ahhoz eI1ut utnbiztosan a kabbalista alapos elsaitsa


.r nzethcz, h o g v n e m c s u p n u r a l n i o n t o s m i n d e n c s z m ta m e g ' . r d o t t s z m - a n a l o g i k k a |h ' anenr kivnatosnaktunik szmra mindcnt szm szcrintmeghatarozni, m e r t e 8 y s z a m a n a l o go s s z e f r i g g c s c i . abbalisztikus .'ltal cgv eszme torvnyszcruscge 1 u t k i f e 1 e z s r eK \/cmponbo| n z v ce , zck szcrint tehta szmok torvnyek! , { k a b b a l i s t ak e p e s k e l l ' h o g v l e 6 v e n s z m k o m b i n a c i o k a l t a I a z . l s c s z m e l 1 u t n i 'a m i t a h c h c r k a b b a l a C e m a t r n a k n e v e z . A s z es rrrok I l0-ig az osszesoscszmcl kepvisclik. azok a Icgmagasahh lcgtisztbbormiaban. K e t 1 c g y u s z m o k 1 c l c n t c n e km i n d en t . a m i . r s z t r |h , rom. s tobhjegvu szmok pedi6 a fizikai' anyagl vilag ( o f v n y s z c r uh a t s a i r a u t a l n a k . K a h b a l i s z t i k u s h a t a l m i s z a v a k s formulk osszelltsna e|z , a z i s m c r e i g c n { o n t o s ' m e r l a s 7 a m a osszefug6c e r c i k c t [ e 1 c z i kk i . szavak torvnyszcrrsg es tat ezz,e| l , b h c ; l a t u d o m s t s 7 e e zZ k a h h a l i s t a a r r o l a t o r v e n y s z c r u s c g r o l . hatrozott r n c g h a t r o z o t tb c t u k c s b c t r o s s z c t e t e l c k s z u k s g e s e k hrtasvaSy cel crdckehen. s z o r g o s6 v a k o r l a t o k k a lm e g t a n u l tI t o l l 0 1 6 s z a Ha a kabbalista molni, azaz minden dolgot. minden cszmet.minden okot cs hatast a l a p e s z m bs eo r o l n i ' a k ' kabbalisztikusan hclyesentud a mcgfelelc k o r e z c n a t c e nn a 8 y o n s o k a t t a n u l t . ss s z c h a s o n l i t a s o k k a l M i e l c i t t a z o n b a nt o v b b m c n n e ' s z o r g a ' | m ao c s a n a l o g i k u s k i v c t k c z t e t s c k e n k e r e s z t r i l t a n u l 1 o ns z m k o m h i n . visszavczetnia ' z o k h a t s te s t o r v n y s z c r t s e g e t ciokat az oscszmre s z o I5latara l e h e t e b b e ni s ' d c p r r s z t a h e l y e s c nf c l f o g n i . I n t u i c i o 1 a io tudssal, t e h t c s u p na z i n t c l l c k t u s s a l a l i g f o g n e k i s i k c r u l n i a z l rc ot kclctcscnmcgrte n i ' k t i | o n o s c na z o k l0 szmok torvnyszeusg o s s z e sa n a l o g i i v a l . is. A t o v b b i a k b a n t t r e ka z b e c e k a h b a l i s z t i k u ss z e m l l e t c n c k merletcsee. A b e t t kk a b b a l i s z t i k u sa n a l o 3 i i n a ki s m e r e t ea e l s o r o l t t z k u | c s cu i lg g . r s m er c t t c t Ie ' h t a s z m o k l t c i l l 0 i g v a I o m e g r t s t E r t h c t c n c kf o g j a t a l l n i a z o l v a s o e s a k a b b a l i s t a ,h o 6 y i t r v a l a . voInk r n e n n y ib e t r - a n a l o g i t its z t r a t c c h n i k a i o k o k b o l i s k p t e I c n

HTODIK porcoz'tr. AU-HE TErnacn^MM^roN. JOD-HE-V KULCS

74

75

V
elsorolni'ezrta 5yakorlat sz.mra elen6cdhetetlcn mennyisgre szoritkozom. mikor a kabbalista eliut addi6'hogy mindcn bctr-analogit megismcrt.akkor termszctesen lehetcve vlik szmraa betukon kcresztril' a hrom rzk osszpontostsval alkotoanhatni tudni. z elscj k u l c s h a s z n l a ta ab b a n e l l ' h o 6 v a z k a s h ae l v b e nk a b b a lisztikusan k i m o n db e t u k c th ' o 6 y a z o ka m e n la 'sztrl v a 6 ya n y a 6 i sikonrealizlodianak. Ha a kabbalista ontudattthelyez,t az Akashba'cs hrom rzkc osszPontositsa sc6itse6vcl ott c5y bet'jt azzala v6gyalmond ki, h o 6 y a z e 6 y i d c !c s t rn l k u l o i k o t a l k o s s o na , k k o r a b e t u v ea l nalog hats1Tnltrca mcntl vil6ban'ahol sem idci'sem ter nem |teztk. H a a k a b b a l i s t a z A k a s h ae l v b c nk i m o n dc g y b e t u t . amelynek biz o n y o s o r m tk o l c s o n o z 'm e 6 k a p 1a a m c g a l k o t o t tb e t u v c la n a l o g o r m t ' sa n ek i m c g f e l c l c h a t s t a z a s z t r ls i k o n .T e h t a h a r s az cmbcr asztrltcstebcn vItodik ki' mivel az asztt| skes az asz'tr|t c s tt h c z sf o r m h o zk o t o t t e k .H a a z o n b a n a hatsok n e mc s u p n az. asztt|tcrtiletrc vonatkoznnak' hancm a kabbalistakivns3a szcrint csetlcgaz.anyagisikot is hivatoltakvolnnakbefolysolni' a k k o r a m e g a l k o o to t k o k a z a s z t r lv i I g b a n olyan allapotokat jdz'nek elci, mclyck izikat'anyagi hatsokatvltanak ki. Ebbol lat1a a kabbalista, hogy formk cs llapotokaz asztr1 vilaggalanalogok, s a kihatsok a lizikai' anyagi vilagra az,asztrlvilagbol szrmaznak. Ha a kabbalista a z k a s h a e l v b c nk a b b a l i s z t l k u s a kn imond e6y b c t r tc , s c z z c l o k o k a t a l k o t ' m c l y e k n e ki d o t st c r c s z a b ,v a g y i s idcjbcn st r b e n m e g h a t r o z za az o k a t a ' kkor czck az okok az kasha cIvvcl analogmcntl cs asztrlvilg folott' e8ycnescn a f'iz'1kat, a n y a g is i k o n h a t n a kk i a n l k u lh ' ogy mcgvalosulsukho az asztr| vil6banel zc;lc6mc6clclci llapotokatidztek volna elcj.Ez teht azt 1e|enti, hogy a kabbalista rendelkezik a lehctcis66eI' hogy c6yctle n bctrve l a lcgmagasabb hclyrcil'az Akashaelvbcl cgyencscn a m e n l 'a s z t r l v a g y a n y a g i s i k r a t u d 1 o nh a t n i . s b e f o l y s t k a b b a I i s z t i k u s a n rvnyre 1 u t t a t n iE . z mindlg e8yctlcn betrivcI t o r t n i k .K a b b a l i s z t i k u s a n c z e k e l a b c t r i k e te g y s z c r r bctuknck ncvczzuk. Sok mti llitia' ho6y az elscittz betrifclcI me6 az isteni oscszm. nck. A kulcsot termszetescn nem az elscjtiz betrjkcpezi.hancmaz cgeszbc' dc mindig azzal^zegyetlen betuve l' amcllye l az Akasha clvre kell hatni'ahonna n a realiz|s tortnik, a kivnsg'TsszPontos r t ss z e r i n t A . t r _ i d cv j i s z o n y t e h ta z e l s c ik u l c s a z c 8 y e t l e n be' t u v e l t o r t n co k m e g a I k o t s n a lm ' e l l y e lk a b b a l i s z t i k u s a a nz , az . r l k o t om o d o nh a t n il e h e tm i n d h r o m s k o na ' k i s c s n a g vv i l g b a n ' csvalamennv oi l a n c t r is sz f c r b a n . k a b b a l i i r a c s aa k k k o r t e r h e t t a m a s o d i k k u l c sg y a k o r l a te i lsae z z e | a m i k o r a z c l s c i k u l c c s a l m r t u d k i o 6 s t a l a n u l dol1atitsra' g o z n i . m s o d i k k u l c c s a ln c m a z A k a s h a e l v b c l fog dolgozni' hancmclciszora mentl sikra fog kabballsztikusan hatni' azvtnaz l z .a n y a gv a s z t r s l i k r a sv g ua t i l g r ai s . A m s o d i k k a b b a l i s z t i k uk sulcs c8yszerre kt betr hasznlatt krvn1a a'm e l y e k a k i v n to k o k a t i d z i k e l c j ' s a harst kivltiak. A m c n t lv l l 6 b a n a z o k b a s e m m i n ciid c iv a g y e nemlcsz the. Iye v|i I 6 b a n z v c .A z a s z ' t r a k t b e t u v ea l f o r m t k el l k i k e p e zni az < l km e g a l k o t s n t le ' h ta b c t u k a b b a l i s z t i k u ksi m o n d s a kozvetle' nv| az asz'trl vil6ban trtnik' hogy az asztrltestben hatsokat valthasson ki. Ha azonbanaz'anyaglvilagban tornci megvalosits. r o l l c n n cs z o ' a k k o r a r e a I i z l o d s h o s z t i k s 6 c lsl a p o t o k kozvetlenu| az' asztr| vilgban1onnek|tre, az elcmek altal' melyck aztn k i v l t i k a k i v n t h a t s o k aa t .iztka sli k o n .H a a z e m b c rk i h c l y c z kct, kabbalisztikusa m n e 6 o r m l ta ' k i v n t h a t s s aa l n a l o gb c t u t a m e n t l v i l g b a 'a z j d o m e g h a t r o z s v a lk 'kor a realizlods a mentl vilgbanmc6y vgbc' sa hatsaz'asztr| vilg rintcsc nl kul' cgycnescn a z a n y a g iv i l a g b a n t T r t c n i ka n l k u lh ' o6y az ehhez sztiksgcs llapotokataz anyagivilgbanclci kcllene idzni. Logi. k u s ' h o g y e z c n a m o d o n a h r o m v i l 3 r a 'a Z a s v a n y -n ' o v e n y -c s a l l a t v i l g r ia s k o z v c t l e n t .h il a t n il c h e t . Ha a kabbalista t o k l c t c s cu nr a l J a a m s o d i kk u l c s o ti s ' p r o b l i a mega harmadikat a' m e l y n c kh a s z n l a ta ab b a n ll' hogy az okok az asztrl vilgban lesznek megalkotva h 'atsuk ' sztrl' p e d i 6a m e n l Ia e s a n y a g iv t l g b a n i s m e g n y i l v n u lE . n n e l a k u l c s n lh r o m b e t u kimondsa szukscgcs. A hrom bctuvelvalo munkn|ugyanaz az el1rs, mint alalban a betrk a l k a l m a z s n H l .a a k a b b a l i s t a t r s i d c j v i s z o n yn l k u l k i m o n d h r o m b e t u ta z a s z t r i lv ' kkorugyanaz - i l 6 b a na az ok meg' szulctik asztrlvilgban'de nem hat sem erc' sem az anya6) vilgra' hanem c s a k sk i z r o l a 6 a m e n t ls k a '

76

11

H a h r o m b e t u k a b b a l i s z t i k u sk i m o n d a s a n lt c k i n t e t b e l e s z v e v c t r v i s z o n y 'a k k o r a h a t s k i z a r o l a g a z a s z t r . | t e s t b e nn yilvnul meg. Ha az ember hrom betut az asztr|vilgba he|yel' t kabbalisztik u s a n ' e s t c k i n t e t b e v e s z i ' h o g Y a t r v i s z o n ye s a m e g a l k o t o t t o k o k a n a l o 5 v i s z o n y h a n a l l n a k ' e s h a t a s u kn e m a s z t r l . h a n e m a n y a g i t c r m s z e t ua , k k o r a r e a l i z a | o d a sa t z a n y a 6 i v i I 6 b a na z e l e m e k sa z o k f l u r d i a i v g z l ke l . H a h r o m b e t r i t k a b b a l i s z t i k u s a na t h e l y e z u n k a z a s z t r 1 vilgba' e s e m c l l e t t a z i d o e s t e r v i s z o n v t i s t e k i n t e t b ev e s s z u k .a k k o r a b e f o | y a s a z 'a s z t r l v l l a 6 h o l c 5 v c n c s c n a l z ' i k a s t rkra har' anelkul.ho6v o t t a r e a I i z a l o d a s h os z z k s c g c sa l l a p o t o k a tm e g k c l l c n e a l k o t n i . h a r m a d i k k a b b a l i s z t i k u s k u l c s h a s z n l a t a n atl c h l a k a b b a l l s t a h r o m b c t u v e l d o 1 3 o z i k ' c s p c d i g : h a t s s a la m c n t l v i l a 3 r a , t c r v i s z o n y n c l k l ; h a t s s a la s z t r l s i k o n . t e r a l l a p o t v i s z o n n y a l ;c s h a t s s a l a i z i k a i v i l a g r a t e r si d o v i s z o n n y a l . C s a k a h a r m a d i kk u l c s t T k el e t e su r a l s a u t a n k c P e sa k a h h a l i s t a a n c 6 y e d i k e s u l o l s o k u l c s o t i s a l k a l m a z n i .a m c l y e r a r o v a h b i a k b a n ismcrtctck. z u t o l s o ' u 8 y n e v e z e t tn e g y e s k u l c s n I n g y h e t u v e l k e l l d o l g o z n i ' amclyekkel kozvctlenul az anyagi srkra lchct hatni. Ez cscthcn is u 8 y a n a za z c l i r a s ' m i n l a z c l o z o k u l c s o k n a l ' a m i k o r a i z i k a i v l l a g b o l a m e n t a l i s r al e h e t h a t n i ' h a a z e m b c r t c r c s i d o o l y a m n e l k u l dol3ozik; tcrallapot fo5alom hasznlatanI az asztr1 sikra hat; tr s i d c v i s z o n y c 6 y u 1 t e sf i 6 v e l e m b ev e t e l e n |k o z v c t l c n u l a z a n y a g i v i l g r a l e h e t h a t n i . E z z e l c l m o n d t a m a n g y c sk u l c s ' a T . c t r a g r a m m a t o n t i t k n a k h a s z n r l a t t 'a Z u 8 y n c v c z e t t J o D - H E VAU-HE le nye5tk ' a b b a ' | i s z r i k ue ss g Y a k o r I a t is z e m p o n t b o I . A n e g y b c t u b c ; l l l o I s t c n i N e v t 1 6 y k o r e t e z l . e |a g v a k o r l a t i a l k a l m a z s s z e m P o n t ' b o l k i m e r i t e t t u k . A z a k a b b a l i s t a 'a k i e d d i g l c l k i i s m c r e t e s e nf e l k u z d o t l c n a 8 1 k'e p c s a r r a 1 i Y b c t u ts etragammat i k u s k u l c c s a l m i n d e n s z f e r a b a n ,a m i k r o . e s m a k r o k o z m o s z b a n v a l o b a n a l k o t o a n h a r n i . K a b b a l i s z t i k u s s z c m D o n t b o la z r a h a t a l m a t e r t c c l ' a m i l a . I . e r e m t o a t e e m t e sa k r u r ; . n a l . teht a vilg tercmtsn ml i n d h a r o m v i l g b a n a l k a I m a z o t t . E 6 v k a b b a l i s t te z e n a e 1 l o d e s { r o k o n a z I s t e n iG o n d v i s c l e s l t a l b a n a r r a v a l a s z tk i . h o g v v a l a m i I v e nk r i l d e t e s tt o l t s o n b e a z | s t e n i Gondvlscles szol61aknt A. l c g n a 3 y o b bs z o | g l a ta z I s t e n i G o n d v i s e l e s l e g m l y e b bt i s z t e l e t b e n e s a z i r n t a e r z c t t l e g m l y c b ba l z a t .

l . . . rn r 1 ' r l v a n u e m b e r v a l a h ai s e r z e t t . k i e z t a z r e t t l n e 8 'a n e l y e t . i g r f o k o t e l r t ea , z s o h a s c m f o g v i s s z a e l n ih a t a l m v a l e s k p e s s e I ' tr c l . l . , za n e 6 y e sk u l c s I s t e ne l v e s z e t 1 n e v e 'a z l s t c n i n v n e ki g a z i e s h e allit1ak' l r c s k r m o n d s a 'e s m i n t a h o g y a n a z t a k a h b a l r s t k1 o g o s a n . z l k u l c s a t e f c m l st i t k a . e z I s t e na z O m e g n y i l a t k o z s b a n . V a n m c g r o v b b i h a t k u l c s ' a m e l y e k a z o n b a nf o l d u n k e s a o l d o v . ' z c r n p o n t 1 a b on lem ' anem kizrolag a sz[craionnek szamtsbah [ . r h h a l i s z t i a k a ts z o l g a I 1 k .l , k u l c s o k r o l k o z c I c b b i t m o n d a n i a z lstcni Condviselcs sznromfa nem en6edett.A kabhalista clcitt .'u o n b a n ,a k i a t e t r a g r a m m a t i k u s kulcsot.az igazi JOD-HE-V^U Illl r uralia' az Isteni Condviscles a tovbbi kulcsokat is cl og t.rrni. k u l o n o s c n .h a a k a h h r L s t a o l y a n k u l d e t c s t t o l t e n e b e . a m e l y c ' k c t o l d u n k o nk i v u I c s o s z f e r k b a n i s k c r c s z t u lk e l I v i n n r c . . \ l o b h e t t e k i n t e sv e g c t l m e g i s m e t . l e mh , o 6 v a z e B y s T c r uc B v e s krrlcs a lcgkonnycbbcn clsa1tithato. } l r s z n l a t n l a k a b b a I i s t aa lrcut ' abbalisztikusan c s a k s z c l l e m e b e n 't e h t s z c l l c m e o n t u d a t v a l k k c I l ' l r o g y k i m o n d 1 a .A k c l t o s s l r a r m a sk u l c s o k n a l a b c t u k e t a 'zclIent ontudatval. l n t u d a t v a lk e l l k i n r o n d a n i . e s a z a s z t r l e so ' , c 1 3 y ck su l c s h a s z n a l a t a n aa l b c t u k e t a z o n t u d a t t a l ,t c h a t a s z c l l e m , a I l r c n t lc s a f i z i k a i t c s t b e a ' | l i t r s a v ak l c l l k a b b a l i s z t i k u s a nk i m o n ' ' i . r n i .. t \ k a b b a I i s t n a k tchat tudataban k e l l l c n n l c a h a r o m l et o r m a r r a kt c s t b c n . l l z e n a o k o n a t a n u l o r a a l e 6 n a g y o b b k a b b a I i s z t i k u st i t k o t b i z t r m r : a n c g y c s k u l c s g y a k o r l a t i h a s z n l r t ta ' s z o n k c r e s z t u It o r ' t s z r g o r u a no r i z t c k e z t a t c n o t n c 5 v a l o s u l sk u I c s a t . [ , r . c z r c d e k e n titkot. Az Isteni Condvisclcs engede a l a p l a ns z a b a d a t i t k o t , - lye I r o 6 y a na l k o t t a I s c na v i l 6 c l t ' h o 6 v a n h a t o t t a l k o t o n o d o n- . a Z . r r r a r e l t c m b c r n e k m e g t u d n i . k i t c h a t c m t j v e t n e m c s u p nc l m c ' n l c t i e r d e k l c i d c s b c i l[ o r g a t 1 a .i z ^ h a t a l o r n m e l y s e g c t t o k c l et c s e tlc8er i 't V6e a hatodik fokozatnak.

78

79

AZ ELSO KLILCS * AZ EGYSZIRU }IETUK E z e n f o k o n f e l s o r o l o ma b c t r k nhny a n a l o g i a i i ta ' m e l y e kk a b b a . I i s z t i k u s s m g i k u sc l o k r aa l e g f o n t o s a b b a H k .a v a l a m e n n y ia ' m e n t l 'a s z t r l ' sa n y a g iv i l 6 r av o n a t k o z o analogit bctt le akarnm irni' akkor az e3sz v i l g o t k e l l e n e b r z o l n o mm , i n d e nl t form1ban ee nr e s z t t i l v i h c t c t l e a 'm i t e r m s z c t e sk nc. a k a b b a l i s t a D a m r i s m e r tk u l c s o k l t a Ic l i u t o t ta d d i 6 'h o 6 y l o g i k u s k o v e t k e z t c . tsek alapin t o v b b ia n a l o g i k am t a 5 ai s c l i s m e r ' spcdia 6s z c r i n t ' h o g y m i I y e nc r c j k k e la k a r d o l g o z n iv a g y k a p c s o l a r bla pni. Nyil. v n v a l oh ' ogya bctrk m i n d c nm c 5 a l k o t o t t rv ao n a t k o z t a t h a t o k . A t o v b b i a d a t o ks z o l g l i a n a k szmra t o v b b ii r n y a d o k c na t tanulmnyozsho zs ' s e g i t s c kabbala kj t a z o s s z c f u g g s e kv ba el o t o v b b i 'm e g m l y e b b bchatolshoz K.o v e t k c z i k a z b c h et u i n e k lc rsa.

z nrcr KABB^LIsZTIKUS MIsZTIK^J^

Hrrrorr FoKozAT

\ r r y a g : z a n y a g v i I 6 b a n a I e v e g c ie l v ' s a n n a k m i n d e n a n a l o g i i a I t . l r : t t ih a t a l o m a z ' a m e l y a z ' , A , ' b c t L nk e r e s z t u l e r h c t o e l ' a I l , \ ' l , C o s z c l l e m e k , v a g y a v i h a r o k f e l c t t i u r a l m a ts e m k i v v c . l:gv orvos pldiul az ''A'' bctu kabbajisztikusklmondsa ltal i k e r e s e nv a l a m e n n y im c l l b e t e g s 5 e t . 1 1 v r l g y i t h a t isa ( 't'.rkorlatA : z , , A , , g y a k o r l a t i a l k a l m a z s aa z A k a s h a c l v b c n k e z d c i lrk ugy' ho6y a kabbalistaelkpzeli anyagi testet' utna asz.tt1l c s t c t ' a m e l y u g y a n a z o n o r m v a l b i r ' m i n t a ' t z i k a t i est' utna az 'rsztrltestbel n a k o s z e l l e m c t a z ' ' E N ' ' - r . E z z e | e g y i d c j b c nm e d i t l ' lr.rgY az anyagi rcst a f"izikai vilg6al' az asztrltest az asztr1vilgkottetsben. ; . r l .c s a m c n t l t e s ta m e n t I v i | g g a l l l o s s z e N'likozben az cseszmkct rzsszerucn az Akasha e '|vbcnfogia el, t t : l r ao t n t u d a l v a l 't o v b b , h o g y a z k a s h a e l v b c j l a m e n t l l a l p r . l rr t z a m o s a na ' z i n t el I c k t u s b a nm a n i f c s z t l o d i k ' sa z . a s z t r | i,l l e t v e a l r z r k a i v i l 6 b a n r e a l i z l o d i k .C s a k c z u t n a m e d i t a c i o u t n h c l y e z i ' ll m a 8 t o n t u d a t v a I az Akasha clvbe' mikozbcn ido es tc n|kiili' l('|l]l lransz llapotot idzi elo' s mint egy Pontol rz'i magt a l , l c x u sS o l a r i s b a n . , ' \ z k a s h a c l v b e v a l o t h c l y c z sg y a k o r l a t t ' a t a n s za l l a p o t o t Il.irPontosan leirtam z igazi beavatas tfaban. Tcht amikor a

A
A k a s h a : z k a s h a c l v b c n a z ' ' ' ' a l c g n a g y o b b b o l c s e s s g c ts cpezcnt11a, megvilgosodst mely crnbernekvalahais osztlyrs z u l i u t h a t .U g y a n a k k o rm i n d c n e s z m n et ki s z t a s 3 it s reprczen. t l i a 'v a l a m e n n yl i t f o r m b a n . M c n t I : z c m b e rm c n t ls i k 1 n a z ' ' A ' ' a m c g v i l g o s o d oc tt rtclmet. mint alaptula1dons3 t p v i s c I i ko . m c 5 v i l g o s o d o t t rtelemmel a legmagasab p r h u z a m h al I t h a t o tb u d s 'f e l f o 6 o k e p c s s m 6i,n d e n i n t e l l c k t u l i sk p e s s 6 clkeltse . m c n t l v i l a g b a na z ' ' A ' ' ' s A annak r e z g s cI t a li u t k i f e 1 c z s r c . A s z t r I :M i n d e n t e h c t s g tu ' la1dons 6sk p e s s a gm ' i a L[VF,G a l t a r t o z i k 'p e l d i u lz e n e it e h c t s g ' o n o k ik e s z s 6 sz k 'o l t c a i dottsg elciidczhetc vilgban az ,'A,' bettnkcresztul. Okkult az asz.tr| k e p e s s g et ko ' b b e k k T z o t t a t i s z t n l t sa ' tvhalls' a levitcio m r i v st zc e' a L E V E G o sa n n a kl n y c f i el c t t i m a g b a n az elemvilgvilgban'tovbbminden levegcivel ban' saz zsz.tr| analog'es az a s z t r lv i l 6 c r c i felcttiharalom . szimbolumok n y e l v ci s a z , ' ' ' b c t u nk e r e s z t u l rhetc e'l ' k u l o n o s k p p e an n n a km c g r t sh a t a l se

l . . r h b a l i s t am ' i n t k o z p p o n t o tc z i o n m a g t m i k r o k o z m o s z b a n ' e s . . g c s zt c s t t 'm i n t v g t c l c nl i e s c e t a ' k k o r h r o m d i m en z i o n l i s a n l.rrrrondia a z , , A , , b c t u t a z c g s zv i l g m i n d c n s 3 b cz .\ z e g c s z u i v i l . r g m i n d c n s e g ea t . m i k r o k o z m o s z t k i r o l t r a m c g f el c l s z i n n e I - az _ ' ' . ' \ ' ' b e t r n a l vilgoskkkcl s a G-han6gal'a mindcnt thato l'.rlcsess gsa m e g v i l g o s o d o t t s g ontudatval.

, \ k a b b a l i s t aa z , , A ' , b c t r ti l y m o d o n n h n y s z o r megismetelheti , , ' l l c m e h c nA . gyakorlatoknan l c m k e l l n a g y ' s u l y th c l y e z n ia s z r n ' c c s a h a n 6 r a 'm c r t a h r o m r z c k o s s z P o n t o s t s v a lk a h b a l i s t aa z '.r'.r|ogika t r t e k i n t e t b cv e t t e .A l e g n a g y o b bf i g y el m et i n k b b a z m . r c n y c k r c s t u I a 1 d o n s 3 o k r av , a l a m i n t a z a n a l o g c s z r n k r ek e l l r r . r n y t t a n i . gyakorlat befe1cztvc al z o n t u d a t t a l i s m t a n o r m l i s .r l l i p o t b a k c l I t m c n n i sa z ' ' A ' ' b c t t o s s z e f u g g s e f ic l e t t m g u t o . L r g i s h c h a r o a nm e d i r a l n i . . , \k a b b a l l s r a 'a k i c m t v l ee t e t i s m t c l t e n c l v 5 z i 'l t n i o g 1 a h ' ogy r.rclsg i k a , v a l a m i n t s z o r g a l m a sk i t a r t s as z e r i n t ' r i g y a m c n t l fo . ' r k o n ' t e h t a s z e l l e m b e n .m i n t a z a s z t r I s a z a n y a g i t e s t b e n a z

80

8l

T
llleto bettve al n a l o 6 crnyek mentlisa n s i z i k a i l a g is kieJezsrc iutnak. Csak valamclybcrL toklctes uralsa utnvegyeclci a kabbalista a kvetkczcjbetut.Ez ltalban hosszabb gyakorlastigenyeI. Cltalan v o l n a t o v b b i b e t u k k e l g y a k o r o l n i 'a z e | o z o n e ko l y a n t o k l e t c s uralsa el tt' ho6y kpel se 6 y e na z t a z A k a s h ae l v b e nt e t s z ssz e r i n t c l c ; h i v n iK . itartogyakorlssa al k a b b a l i s tk ai t a p a s z t a l 1 aa zosszeugg s e k er te ' z g s e k ce tr , c j k c tm ' ind1obban m e g i s m c ra i h a t a l m ih a t o . t v o c , s azutn kpes l e s z a b e t u tm s s i k o k r o l i s h a s z n l n iM . inl t o b bk i t a r t s a v a n 'm i n e l k c v c s b e sie t ' a n n l1 o b b ! V o l t a k t a n u l o i r na ' k i k l v i g e g y e t , l cb ne t u ta m c 5 ' 3yakoroltak a d o t l m o d o n ' s n a g y s i k e r t r t c ke l . K u l o n o s e na g y a k o r l a t o k '' kezdctn cfvenyes a ''Lassan i a r i ' t o v a b b r s z . m i 3 a k a b b a l i s t a mc8 nem tanul1a onudatt m i n d e n r c 6 i o b a a t h e l y c z n i 'e s o t t kabbalisztikusa bn e s z e l n it' o v b b az analog e s z m e k e tk 'epesscgckct sc r c i k c h c l y e s e nm c 8 t e na i 'd d i g a k o l c s o n so s s z e f u g g e s e k e t n e mt u d i af e l f o g n i s ateli. M i n d e n t o v b b ib e t u f o l o t r i u r a l o mm e g s z e f z c sm c ar konnycbb l c s z .E g y k a b b a l b a'n s z e m l y m i n d e n e s e t r e n e n csupan e8yettas l e n b c t u tk p e a s z A k a s h i b o l ' v a 6 ym s 'a l s o b bs i k r o l n e h a n y pilla n a t o nb e l u l a l k a l m a z n ih ' a n c mt c s z ss z c r i n te g c s zf o r m u l k a ti s . L-Icinte n e h e za t u d a t o s rzkel as ztc r n y c k n c k e'r o k n e kc s h a t a l m a k n a km c a f c l c , l c i c hn a s z n l na i z e 8 y c sb c r k k e l a z k a s h ae l v b e n. A g y a k o r l a t o k i s m t l sa c z o n b a nf o k o z a t o s a n lchetovc tcszi mcgfelelcikpetalkotnl az j||eto ernyrcl' s azt ontudalszerrcn fclo6ni. Ksc'bb a' r n i k o ra g y a k o r l i k c l l o c n k i s z e l e s i tte teaz ontu. d a t t 'k o n n y L lcsz clognm i i n d e ne l v o n 1c s z m e t 'l e 6 y e na z m g o l y m el y c s a t f o g oer t c l m u i s . z ''A.' teht a LEv[Go clcmmcl analog'az anyagivil6banaz clcktromos l u i d l t a l u r a l t 'a m el l c t t st u d c i l beolyasolia. * e7.t krnlondottbettt d t sidcj nlkulillapotot- ahozz tar' r . , z oc r c k k e ernyekke ols s z c k o t n i . ls sl e tm c g e r t s r e ' \ k a s h aA : z A k a s h ae l v b e n a ' ' B ' ' b c t a z e g y e t c m ee n m ' i ' ' . r n y u lt 'ovbb a polarits c l i s m c r e s e rm e 'i n d e n| t o r m b aa a v e z c t . T o v b b t e l j e s e nm e g t a n u l i a ' ' l c g m c l y e b bb o l c s c l e t h c z sn c 5 a t 1 velleg m . egk.rhhalist aaj c l c n s g e pk ozitv t e 6 i s m c r n iM ' ' l 1 6 o s o d i ke l c i t t c h is s ' o 6 y s e m m i s i n c sh i b a 'h o g y n c g a t i v n a k n e m v o l n a a z e g y t ka e l l e n t n t l k l i s k e l l l e n n i c ' m c r t 1'.'zItivnak 'rr:rsikto lcgkulonboztcthct. m \ l c n t a l : . . B ' ' u r a l s a t o k l c t ch s a t a l m ak t o l c s o n za k a b b a l i s t n a k . . . ' c l e k t r o m o sc s m a g n c t i k u s f l u i d f o I o t t , m i n d e n s z e r b a nA l'.rhbalisc ta z l t a lu r l e s z a z e l e t c s a h a l l f e l e t t 'e s e l r ia h a t a l m a t ' l sak alapos l ' . ' g Y m i n d e ns o r s o t m e s v l a s z t h a s s oM n i.n d a z o n l t a c , ' k k a l 'c s a z I s t e n C ogcgy e l k u Is o h a s c m i o n d v i s c l 1 so v h a g y a n sa .'Irlrc i 'e m p c d l g k m e g h a t a o z oe tm l b e r ik a r m t m e 6 v l t o z t a t ns . ' s z te l o i d z n i . \ s z l r , l : z asztrltestbe an kepesita l k a b h a l i s t m t gi''B'' uralsa cl,i z m n o kk a b h a l i s z t i k u s I u s k a b b a l i s z t i k u s ' ' v o l te ' ' l c j i d e z s tra megvil t c l l t c s e c ss z c x u l - m g l k u hs a t s r aM . inden tokcletesen v i l 6 b a na p o l a r i t s s a l g . , s o d i ka k a b b a l i s t a clott' ami az asztr1 . ' . s z c u g gM . e 6 i s m c r i a l c g m c l y c b bm i s z t r i u m o k ac ts ' e l e e 8 y r r r t u i c i oa t 'm i t e g y a l t a l n em l c h c t l c r n i . ttr' \ r r y a g : ' ' B ' ' b e t u k e p v i s c l if o l d u n k o na z o s s z c sp o l a r i z c i o s , . : n y c k c e ' s a z a n y a 8 b a nj u t t a t i a a z o k a t k i c 1 c z s r e E.z r t a ur lesz az elektromos s l..rhbalista az Lnya1ivilgbantTklctcscn r r r . r g n e l i kfu s i d o l o t t .A z o n k i v u l a . ' B ' 'b e t u nk e r e s z t um l cgkapia lu c m b c r it e s t c n ' rl r . r l a l m a c l c t t ,k c p e s s | e s za ' z. m l inde n d i s z h a r m o n ifa 'r.rlkodnia ' zaz valamennyb m ' s analo6 i ctegs3e l e 8 8 y 0 8 y i t a n ie te U 6 v a n i g y 'a z a n y a 6 iv i l g ' kc atb b a l i s z t i k u s a nl i t e n i . 11v.l6yszerck !,rrr i h a t a l m ae t l e te s h a l I is' mindhrom birodalombam n e g s z c r za
I r ' l ct t .

B
A . ' B ' ' b e t t i t u 8 y a n u g y6 y a k o r o l i u k ' m i n t a z ' ' A ' ' b e t t . A z e l 1 r s is u 8 y a n a z .A t o v b b i a k b a na d o k n h n ya n a l o g i ta z o s s z e s b e t t h o z , m e l y e k a m c n t I ' a s z r lc s a n y a 6 i s z f r r ai,l l c t v e a z A k a s h r a v o . natkoznak. kabbalista mrnden 6yakorlat cl tt maga el' kepze|i az a n a l o g i k a t ' sk p e sk e l l l c g y c n a z k a s h a c l v b e n k a b b a I i s z t i k u s a n

e s m i l y en m o d o nk e l l h' o g y a n , , \f c I s o r o l t a k b o l l t1a a kabbalista . g v b et u t k a b b a l i s z r i k u s a kr h c an l k a l m a z n i ' sm i l y en k e p c s s g c m r . ' k el e g y e t l e n b et u l t a l . A l l a n d o 5 y a k o r l s s aa l kabbalista ind ga yakorlati hatotvlatt ' sg y a r a p t 1 k i s z l c s i tti u d s n a k 1.'l'han
|. I l].ls71alatt.

, , \ n r i k oa r ''B'' betuvem l r m i n d e n tt u d ' - a m i c s a k h o s s z ug y a . ' r e l.. l.rtok te a k o v e t k c z cb e t u r . aItalche tse gcs ' akkorttrh

82

83

T
C
A ''C" rezgsielkpeil az' tszc|lemtjls s az tva|toz'as n,gy .i,,t r i u m t . k i e z t i o l u r a l i a ' i o l m e g r t ia z c u c h a r i s z t i am e l y s g c i t sa n n a k a s p e k t u s a i t i s ' i 6 y u r a l n i t u d m i n d en 6 v a k o r l a t i m o d s z e r t ' a m i a z e u c h a r i s z t i t r i n t i .H e r m e t i k u s s z e m P o n t b o l c l s c i k o n y v e m ' z igazi beavatis tfa alap szintcn megadott mindent az eucharisztia k a s h a : A z A k a s h a e l v b e n a ' ' C ' ' b e t r t e s t e s t meg minden miszt. r i u m o l . a m i t a z e u c h a r i s z t i ai el e n t ' a n n a k v a l a m c n n y i a s p e k t u s v a l .

k.rhbalista mcgtanuliau6v a mikro-. minl a makrokozmoszt a le6'tlcIycbbbolcsess6 szempontibol megismerni s uralni' a tcreml c s r e sa n n a k v a l a m e n n y ia n a l o 5 i j r an z v e . N,lcntl: mentl sikon' azaz a mcntltestbcn ezen a bcturezgsen k c r e s z t u lm e g t a n u l 1 a a k a b b a l i s t aa m en t l m a t fi c a t a l e l 1 e s n ' t u d a t r . r lo s s z c k a p c s o l n i 'm a g n l s m s e m b e r e k n e l i s . s z e l l e m e t v a . l . r r r l c n n yf i z i s b a n m c g i s m e r n i s t o k e l c t e s e nu r a l n i ' a z e l e m - v o rr.rtkozsoka t b c l c r t v eA is . z nt u d a t o t r i n t c li e g m e l y c b b b o l c s c s ' ..cl.]c ets m e g i s m e r s a t k a b b a l i s t n a ka ' ' D ' ' r e z g s e n keresztulkelI l lsa1ttani. s z t r l : V a l a m e n n y i a z a s z t r l t e s t t e la n a l o 6 . e r o t i k u s a s p e k t u s ' r r c 5 n y i l v n u la k a b b a l i s t a c l o t t a ' , D ' ' r e z g s e l t a l . A s z e r e l m i 'rr.i3ia v a l a m e n n y im o d s z e r c ' a s z e x u l . m g i a a negy elem valameny. rrviaspektusban n ' c m c s a k c l m l c t i l e 6 'h a n e m g y a k o r l a t i l a g i s h o z z.rfcrhetcv v l i k s z a m r ac z e n b c t u r c z 3 s Ital u6y' hogy a szerelcrntTklcrcs u r a l e s z ' a n n a k m i n d c n f z i s b a n sa s p e k t u s b a n . ' \ n y a g : A z a n y a 6 )v i l g b a n a ' ' D ' ' r c z g su r a l m i n d e n t ' a m i a t c r . rrrckn e y s 6t e rinti. Cyakorlati alkalmazsa az anyagi vilgban ' c n d k i v r i l s o k r t u .1 6 y p e l d i u l a ' , D ' ' r e z g s Ital megtermkenytI r c t o e $ Y m a g ' E g y m a g h o l f e l i s m e r h c t c ja l c e n d c i f o r m a . B e f o l y . ...llhato' m e g n c m c s i t h e t c j . z c m b e r i m a g b a n t e l i t sa l k a l m a z h a t o ' . r r n c I y l t a l a m a 6 m c 6 h a t r o z o t t c r c n y e k k e l ' 1 c l l c m t u l a 1 d o n s g o k k . r l l t 1 ae l a s z u l c t e n d c g ycrmcket' sot a magbol sar1ado 6yumolcs .',,rsa n e m c s a kc l c i r c l t h a t o ' h a n e m b c f o l y s o l h a t o i s . E z a l a b e t u ' c z g sa I t a t o z i kv a | a m c n n y in em z s ia k t u s sm i n d en ' a m i n c m z s ' .l t a l k e l l e t r e .

6yakorlati alkalmazshoz' s a Vz nigiafa cmu fe1ezethez 8y;'. k o r l a t i s t a r t o z i k . ^ ' ' C " k a b b a l l s z t i k u sh a s z n l a t n t Ie r m s z c e s e n a z c u c h a r i s z t i n a kc g y m a g a s a b ba s p c k t u s r o lv a n s z o : k p e s s g r c i l e g y i s t c n i c s z m n e ke 6 y c r n n y e le g y o r m v v l t o z t a t s r a s g y hcfogadsra. M c n t l : M i n d c n g y a k o r l a t a ' ' B ' ' c s a ' ' C ' ' b c t t i t e r u l e t c r ee s a z o k r e z g s h etz a r t o z i k ' a m i a s a 1 tm c n t l t c s t v a 6 y m s s z e m l ys z e l | em n e k h c f o l y s o l s t c | o z - zv aa , l a m c l y i s t c n i e s z m c ' e r n y 't u l a i dons6' crcj,hatalom ltal. sztrl: z asztrltestbcn s az. asztr| sikon a ',C'' hetu rezgsn k c r c s z t u l t a n u l i am e g a k a b b a l i s t aa z c u c h a r i s z t i am | yt i t k t ' v a 6 y i s a z a s z t r 1t e l i t s c t6y mc8nevezct c r n n y e l 't u l a 1 d o n s g g aa llkal. mazni. ''C'' bctLl rczgscnem csak a tclitcst bcfolyasol1a a?.^sztr l t c s t b e n 'h a n c m a z a s z t r l a u r a u r a l s ti s . n y a g : A ' ' C " r e z g s c nk c r c s z t r i l m e g t a n u l a k a b b a l i s t a m i n d c n a n y a g o t l c t t c I t c I i t e n i ' m c n t l s a s z t r l c r n y e k k c l ' e r c k k e le l l t n i . E z c n a b e t u n k c r c s z t i i l m c g t a n u lm i n d c n a n y a g i f o r m t t et s z s s z c r i n t . k a b b a l i s z t i k u s a n c l t e n i .E z a b e t i r e z e s h c f o l y s o l J a a z i 6 a z i k a b b a l i s z t i k u sa l k i m i t i s . K a b b a l i s z r i k u s a l k i m i a a z a n y a g n a k sz.o lta| valo tvltoztatsa' ami az anyagnak ms minosegct kolcsonoz.

E
\ k a s h a :A z A k a s h a e I v b c n e z a b c t u r e z g s az abszolut tudatotrepr t : z c n t I i aa ' m c l y a m i n d e n r i t t 'm i n d c n b e n i e l c n l e v o s e g i s t e n i e s z r I r c i e s e r n y c .E z a b c t u r c z g s e 6 y c s i t i a k a b b a l i s t ao n t u d a t o t a z ,,l,szolut tudattal, azaz a,kozmikus tudanal ugy. hogv az ..E" betul ( : 7 8s et a z A k a s h a el v b c n c l c j i d z cka b b a l i s t au g y a n a k k o r m i n d c n r i t t lik. z abszolut tudattal vali osszekottetestt ' cht a 1 t : l e n I e v c v v rrrlndcnut t u d o m n y tudat a h e r m c t i k u s k o z m i k u s iclenlevclsgct r ' . ' k 'a k e l et i b o l c s e l e t N i r v i K a l p a - S a m a d h i l l a p o t n a k n e v e z i . \ l c n t l : A m c n t l v i l 6 b a n .a m c n r l t e s t b e n v a 8 y a s z e l l e m b e nc z a l't:tLlrezg as l c g m a g a s a b bi n t u i c i o t i d z i e | . k a b b a l i s t n a ka

k a s h a :A z A k a s h ae l v b c na ' ' D ' ' b e t u sa n n a kr c 7 8 e s e a t er e m t e s v a l a m c n n ym i isztrium bte f o l y s o l i a a' m i k r o - sm a k r o k o z m o s z . b a nc g y a r n t . A z a l k o t st o f v n y e i at ' ' D ' ' n e m c s a k k i e 1 eh za i ,n e m a r e z 6 u sr a l s a l t a j a k a b b a l i s t s az m r a m i n d e nt u d sm e g v i l g o s o d i k .z l t a l ' h o g y a m i k r o . sm a k r o k o z m o s a z zonos t o r v c n y e ka l e s n e k a ,

84

85

I
minden irnyu tudatthclyez sc n t l i s t u l a i d o n s g k m tolcsonzi. E b b e na z l l a p o t b a n i n c ss e m m i e l c i d o e s t r r z e l E . z e nb e t u r c z gscn k c r c s z t r ia l zistensc5 s z o l 'l c 6 m a g a s a b rb e n d u o r m a 1 a b a n . A s z t r I : z a s z t r l t c s t b ca nz . . E ' ' r e z g c sa z a s z t r l i st u d a t . u r a l s t e p r e z e n t ls ' a i tm a 6 u n k n l sm s o k n l K . u l o n o s e na t i s z t n h a l . ls kpess6re rhetcj cl nagyon konnyen ezefi beturezges ltal. Tiszrnhalla s lat ncm csupn l n y c kh a l l s a rtendo .r n e mm i n . h d e n l l a t b e s z d e n e ke 8 e r t sa m e l,e 6 m l y eb m u l t ' a 1 c l e b n' sot a iov o a k u s z t i k at iudomsuIv e te ,lc, t c k i n t c tn c l k u Ia a v o l s a g r a . n y a g :E z e n b c t u r c z 6 eu sr a l s a l t a lm c 6 n y i l n a k a k a b h a l i s re al c i t ta m a t c r i a l ' z l o d l s e6melyebb r e 1 t c l m c im : c5sr!rsd as n'y a g i a t l a n i t s .m c g i n o m o d s A. k a b b a l l s t a m c g t a n um l i n d e ne s z m m t' inden i; ogy az 6 o n d o l a t o t 'm i n d e n m e n t l i sf o r m t u g y m e g s u r u s i t e nh f'iztkat|ag rzekclhe tovc vlik. Az ''E'' beturezgesmc6surusito k. a lthato anyagot'de az ellcnkczo folyrmat Pcsscgchozza |t,re misztcriuma i s e z c nb c t u l t a l v a l o s u lm c g ,a m i a l t a l m i n d e na n y a g i inomabb formba v c z c h e vciis s z a M . inden titok' ami a matcrializlodst sd e m a t c r i a l i z l o d st r i n t it 'tkeletcsen m e g v i l g o s o d ia k kabbalista elcitt. Egy idcjben e l r ia k p e s s e g m c ti n d e z c n ismcrctckctgyakorlatila ag lkalmazni. r'.rk megisme rshe z iuttatiaa kabbalistt az'asz'tt| vil5ban. A kab l ' ; r l i s te al er i a k ep c s s g c m i n d e n 1e l ' l e m t u l a 1 d o n se rg ' ny u r a l s a ra a t | v l z z t a r t o z o c l e m ' I t a l . magikus c6yensu,I ty itka is tokletesen 'rrcavilgosodi kk a b b a l i s t a e l o t t 'e s k p e s a l c s z m i n d c nc g y e t e m e s |)v e n y t ' m i n d c nel v o n e s z m tti s z t n fclo6ni. '\nyag: A z a n y a g iv l l g b a n a n e g y p o l u sm 6nes n y i l a t k o z i km c 6 a k.rhhalistna kc n b e t u r e z g cz as j t a l .E z t m c 6 t a n u | Ja ak a b b a l i s t a z , rnberi tcstre v o n a t k o z o an e m c s a k f c l i s m e r n ih , anem gyakorlatilag -l-e , , l k a l m a z ni is . H a s o n / o k e p p ce n I n v c r ia k c p e s s c 6 ca t tragrammar , ' n. _ | O D - H E _ V U - H E . t i r k i t r t c n ic.s a g y a k o r l a t b a an l' k . r l n r a z nm i i n d c n r e n d s z e r n e l s m o d s z e r r e la ' mit a ne8yPolusu l t . I a 8 na els k a l m a z sia gnyel.

C
. ' \ k a s h r :E z a b e t u r e z g e sk p c s i t i a k a b b a | i s t a tm i n d c n s z f r a , az I s t c n i K c 8 y e l c m s l r g a l m a s s a 6m l y s 6 e t [elismerni az Akasha c l v b e n . M c 6 a d 1 a s z m r aa l c h c t c i s 3 c t h' o g y l a s s a :m e d d i g m e g y c l . r zI s t c n i T o r v c n y s z c r u s g a z e m b c r n l sa z l l a t n l , e s h o 6 v a n h a t k t r a z 'I s t e n i K c g y e l e m sI r g a l m a s s g . \ | c n t a l : z i s t e n i b e k e s s c g t e l e s c c z c n b c t u r c z g e sa l t a l c r h e t c ie l a ''cllcmbcn' hasonlokppcn a z | s t c n i C o n d v i s e l c s a l d a s a i .m i n d e n .rspektusban .a a k a b b a l i s t au r a l i a e z t a b e t r r e z g c s t ,c l c r i a z I s t e n i H . \l d a s k i o s z r a s a n a k kcpcsseget. ' \ s z t r l : E z c n b c t u r c z g e s l t a l a b o l d o g s g c s 1 o k c I e t c sm c g c l e g c l c t t s ge r z s c r h e t c ic l a z a s z t r l t e s t b e nH . asonloan kepcsit czcn hctuezsu s r a l s a 'a z c l e m e k c s a z c l e k t r o m a 6 n e t i k u s f l u i d a I r a I ' k a h b a l i s z t i k u sa , | l a p o t o k ltrclrozasara a'm c l y c k a z a n ya g i v i l g b a n l'oldogs6ot. s i k c r t c s i o l c t c t i d z n c kc l o . ' , \ n y a gA : z a n y a g iv i l g b a ne z a b c t u r e z 6 r se p r e z c n t l 1 a 3 a z d a 6 s a g .:s 1olt'a boldogsg s megelcgcdettse6 mlnde n f,azist.Ezcn betr c z g e s l t a l a l k o t t a m c 8 a Z I s t e n i C o n d v i s e l e s a b o s c 6 c t 'c s a z A l k o r r l h o z h a s o n l o a nc z e n r c z g c s a l t a l a k a b b a l i s t ai s k c p c s b o s g e t clc;t , \ c z n ia z a n y a g i v i l 6 b a n 's a i t m a 6 a n le s m s o k n a l ' h a u 6 v k i v n 1 a ' rri rn d en b e n .

F
Akasha: Az kasha clvbcn az ,'F.'bctu minden lthato vilag' tcht a m i k r o - c s m a k r o k o z m o s z t o r v n y s z e u s 8e es harmonia1 cPcz.entaliaE . b c t u r e z g c s e nk c r e s z t u l a k a b b a l i s t a m e g t a n u l i a m e g i s merni a lcgtoklctescbb h a r m o n i t sl T r v c n y s z e r u s 3 c t a'z a n a l o g i a torvcnyckct azok lcgvalosgosabb f o r m 1 a b a ns z e m l e l n i . k i e z e n bcturczgstokclctcscn vra|ja, a z a z o n n a l m e 6 t u d 1 ah a t a r o z n i m i n d e n c s z m e a n a | o gt o r v c n y s z c u s c 8 c t . M c n t l : A m c n t l v i l g b a n e z a b c t t i r c z g c sa s z e l l e m n e 6 y a l a p t u l a 1 d o n s 6 aa ' t u d a t ' a z a k a r a t ' a z i n t c l l c k t u s s a z r z e se g v c s u l s r ePc7.elt|id: Az .'F'' rczgse n keresztril a kabbalista me 8erti c n6y a|aptulaidons6 tcirvcnyszcrus5 at m c n t l v i l a g b a n 'v a l a m i n t a z o k a n a l o g i k u s o s s z c u 5 g c s e tK . p e s l e s z e 6 y r d o b c n a s z el l e m u c k e m c ncgy alaptula1dons6 t tszs zcrinturalni sa1at te m a g n a Ic s m s o k .

nl. s z t r l :A z ' ' F ' ' b e t r c z g as n g y p o l u sm u gnes t i t k n a km e 6 f e i . t e s e h e zt'o v b b a n e g Yc l e m u r a l s h o z sa z u r a I s hatotl'olsg-

H
'\kasha: A z A k a s h i b a n a ' ' H ' ' b e t t ia s z o t a r t a l m tr e p r c z e n t a I i a . Klbbalisztikus a l k a l m a z sa az A k a s h ae l v b e n a k a b b a l i s t a t kozmr-

86

87

kus nyelv megrtsh csz uralshoz zcn lehetcis k6 iiutatE a. emclkedcjJclentcsgct ktnyvcm clmlcti reszbcn kie1tcttcm. A s ralsa '.H'' rez6u ltal a kabba,list a i n d e nb e t u n c ka l k o t o h a t a l m matkPes k o l c s o n o z n iH . o g y c z l t a lm i n d e nc s z m k l abbalisztlkus szavakk t u d o r m l n ia ' zktsge kn l v u I l l . Mcntl:A mentI vilgban e z a b c t u r e z g ea s k a b b a l i s t a t r r ak p c s i t i ' h o g y a z I s t e n iG o n d v i s e l h sa t s am t c 8 t se es ' nemcsak inrcl. lektulisan f o g h a s sf ac l , h a n e mk p e k formiiban, azaz szimbolikus a n 's z e l l c m i f o r m b a n i s . C y a k o r l a s s ae l lrhcto s . a t i s z t n l t k s a szellembcn. p e s s e Sie s z t r l :^ ' ' H " r c z 3 e su r a l s a a k a b b a l i s t k t e p e s l r ib r m e l ys o r s tetszs szerint befolyasolsra L.e h e t o v e t c s 7 | t o v b b m i n d c n k a b b a l i s z t i k urs cndszcrt ' antft m st a n t r a ta ' n n r kv a l o s g o [ so r m . h e l y e s e n c l f o g n i ' i s m e r n i s g y a k o r l a t i l a 6 a l k a l m a z n i .ki az A 1ban' asztrltestbc en z t a b c t r i r e z g is tc l o t u d 1 a i d e z n i 'm c l y n c k u r a l s a p e d i 6n a g yf r a d s a 6 o t c n y e |a ig ' z b i z v s tt o k c I e t ek s a b b a i i s t la esz. n y a 6 :E z c n b c t u r e z 6 s ltal a kahbalista megtanulia kozmikus n y c l vg y a k o r l a t h i asznalat tn ' nak a t o k e I e t cu s r a l s aa tzanyagi vilg m i n d e nh i r o d a l m b ae ns | c t f o r m a 1 a b a en s' a z o n k e r e s z t u a l lkotoan hatn i. Mcgtanul1a tokclctcscn e l f o 6 n i a z t .l , m i r ea k a b b a l a a ''Legycn.. s z o v a lc l o zE . bbc;k l i t u n i k .h o g y e z a l t a lt o k e l c t e s c l n c h c t u r a l n ia z anya6v i ilagot.

T
I

l'.rn az e8szmakro- s mikrokozmoszban. kabbalista ezltal Ir"rla'|ma nt y c f e I e e s h a l a l e l e t t ' v a l a m c n n y i ' | n y vona1kozsban, rrrinden s z f er b a n .H a a k a r ' h a I o t t a k a tt u d u 1 r af e l t m a s z t a n i e ' lhalt l ( ) v c n yu t 1 r ae . l c s z t e n im ' ivcl a ritmus' tehtaz elet titka mcgnyilatk()Zott szmra e bcturez6s a|tal. T.emszetesc en l l e n t t e s r t c l c r n b e ni s h a s z n l h a t 1 r ai t m u s t ' s a z o n n a l ih a l a l r i s c l o i d c z h e r . P e I diul cgy virgaiban pompzo at nehany pcrc alatt krszrithat. . \ B i b l i a i s m e g e m l i t i l y e n c s c m n y t 'm i n l c s o d t ' a m i k o r h a t a l m a p i l l a n a ta l a t t k i s z r r t o t te g v [ t . k a b b a l i s t a 1 c l c u lK r i s z t u s n h n y r r r d 1 ah ' o g y e z a c s o d a c s a k a s z o h a t a l m n k c r c s z t r - iv l o,lteloidcz lrcto, ..\nya6:A fizikat vilrghan ez' a bettirezgs a Y|,Z e lemmel analog. , \ V I Z e s a m a g n e t r k u sf l u i d m i n d c n t i t k a n a k f e l i s m e r e s e r e es azok t c t s z ss z e r i n t i u r a l s r ak p e s i t ia k a b b a l i s t a t .E b c t u r e z g c s l t a l l r l l d L r n k o na V I Z e | c m e t b e l t s a s z e r i n t v o n h a t 1 aa k a r a t a a l . H a k r v n i a ' b h o l v i z e r u d e l c i i d z n ik ' p e sa t c n 8 c r h u l l a m a i t m e g z a l . r l ' | z n iv ' i z ' e nj r n i ' e s o t I a k a s z t a n ic s e l | I l t a n i . Korlatlan rir lehet rnindcn VIZ szclle m fclctt.

I
',\kasha: z A k a s h a e l r , b c n a s o t s ' a k a r r n a | o r v c n y ' a z O k h et u ' rczgsc. M i n d e n t c t t e s t e n y k c d e s ' m i n d c n e | c t c b c t u r c z 5 e s ea l a tartozik. U6yszintcn raita kcresztul 1ut kifelezcsrc minden meg. r I k o t o t te v o l u c i o t o v e n y .A z I s t c n i C o n d v i s c l e s c b b c n a b et u r c z gcsben manifcsztlodik a legfinomabh formban. Az beccbcn a r i z c d i k b e t u a z ' ' I ' ' ,c s a t l z e s s z m o t a z A k a s h a c l v c n a z c 8 y e s e P r e tentalla a lcgmagasabbszrnten. ]\'lentl: A m e n t l t e s t b c ne z a b e t t i r e z g a sz c m l e k c z o t e h c t s c g g c l . ; r z c m l c k c z s s c l ' s a l e I k i i s m c r c t t e l a n a l o g .A z ' ' I ' ' r e z g s- t i z e s r i t m u s - l t a l a k a b b a l i s t at e t s z s s z e r i n tm i n d c n t c l c t r c k e l t h e t .c s tokIctcscn u r a l h a t . M i n d c n k e p c s s e g ' m e | y a z c m l c k e z o t e h e t s e gte c s a l c l k i i s m e r et c t r i n t i a m en t l s i k o n e b e t t r e z 6 e s ek ne r e s z t l f o g h a t o t su r a l h a t i . '\sztrl: Az aszttl skon ez a beturezgesaz asztr| matricnak felel r n c g ' a n n a k v a l a m e n n y i{ u n k c i o 1 v a lT . udvalcvcien az asztr1 matrica rz osszckotctaa g z a n y a g i t e s t c S a l c l e k ' v a g y i s a z a s z t r l e sk tozott. Iiz az ''|et clv''. Hasonlian ismer' hogy az asztrl matrict' s velc ; r ze g s za s z t r l t e s t c ta l c g z st a r t 1 ae l e t b e n .E b e t t i r c z 6 s e g t s 6 -

CH
k a s h a : A z k a s h a c l v b en a ' ' C h ' ' b c t u r e z g s e a v i l 6 o s s a g st o k l c t c s t i s z t a s g c n y e m a n i f c s z t a I 1 a . ' ' C h " f e z g e s u r a l o k a b b a l i s t ac l r i a k e p e s s c 8 e a t tisztta zavafoslolhclycscn kulonvl a s z t a n i 'm i n d c n z a v a r o s a e J t v o l i t a n ia z U l b o l . sm i n d c n t a l c g t i s z tbb ormban fclisrncrni cs rncgreni. Minden eszmek tiszlas6a czen beturez6cs ltal Jul kic1czesrc. Mental: ^ ''Ch" sc6rtscgv le a szcllem .. ne ntltcst mcgtanul1a

vilgmindcns6 v a l a m e n n y in y c l v tt u d a t s z c r u e n felfo6ni cs megrtcni' azok legtoklctcsebb t i s z t a s 6 b a nN . emcsak mcgrtminden l e n y t ' h a n c m m i n d a z o k i s m e g r t i kc r .H o g y m i n d e n s z i m b o l u m o t i s m c g c r ,a m i a v i l g m i n d e n s g bn e l t e z i k ,a z m a g t o l e t e todik. s z t r , l :a s z t r l i s v i s z o n y l a t b a ne b c t t i r c z g e s l t a l a k a b b a l i s t am c g . r t i s6 y a k o r l a t i l a g a l k a l m a z n i t u d i a a r i l m u s t ' v a l a m e n n y i z i s -

88

89


v e I a k a b b a l i s t aa l g z s its t o k e l e t e s e nu r a l n i k e p e s ' a n n a k m i n d c n a s p e k t u s a b ae ns l c h e t o s e g e v e lU . g v s z i n t . n . b . t u r . 1 6 e sk e p e s e 6 y e l h a l t t e s t c t i s m tl l c g z s r k ee s z t e t n i 'm i k o z b e n a z a s z t r | matrict i s m ta t c s t b c u z i . e s a , l t a l a a k i v a n t s z e l l e m e t v a g y m e n t l t c s t e ta z l|lcnzitassa vla n i e l c n , b c a v a t a t l a n o k s z a m r am e g f o g h a t a t l a n sa z t ' z . r v a k k a ln e m i s l e h e t v i s s z a a d n i . .,\sztrl: E z a b e t t r c z g ca s z a s z t r l s r k o n a s z i m p a t r ae s a v o n z o e r o l()rvenyszetisgciv s z e r c t e t s ae nla l o g . E l r h e t o a l t a l a a k c p e s s g ' z r m p t i a t c t s z ss z e r i n t i c l c j i d z e s r v ea ' gy megsziintetcsrc e'n r . l,crne l es llatnl. szcrelem magia minden miszteriumamcanyili'.rnua ' I k a b b a l i s t n a ka , ki ezt a belurczges1 u r a l 1 ae ' r n b e r r e l' e n y c k r c c s l s c n s 8 r\c' o n a t k o Z t a t v a . ,{,z anya6i vilgban' embernl s allatnal ez.a het'Jrezgs a ncmzci .rktusnak fcle l mcg. kabbalista' aki ez't a beturezgst az agvagi v r l a 3 b a ni s u r a l 1 a , k p e se m b e r n e l c s a I l a t n a le l o r d e z n i s f o k o z n i a r r c n r iv g y a t ' el o r e m c g h a t r o z n i e s b c f o l y a s o | n i a e c n d cg i y er m c k rrcmtt ' ovbb a nemzendo 3yermckbe minden kivant kpcsseget h c l e o l t a n i a n e m i a k t u s n l .A s z e r e t e t n e ke s s z e r e l c m n c k m g s o k r l t a s m i s z t r i u m a i s c l t r u l ' m i n d c n s z [ c r a b a n .a ' ' | ' ' b c t u r e z g c s t r r r e l ok a b b a l i s t ac l o t t .

dik' ho3y kpesmegismcrni anyagi vilrgunk valamennyi' eddig i s m c r e l l e n t o r v c n y c t , c s a z o k a l m i n d c n t e r u l e e nl c t s z c s , , c , i n i alkalmazni.

a h o 6 v a n l a t 1 u k 'f o r m a . m c r t e k ' s z m e s s u l y a z a n y a g i v i l a g a l . k o t o c l c m e i ' s c b c t u r e z 6 c su r a l a s aa I t a l a k a b h a I i , t i . n o , k t . , h . . t a . l m uu r a v v i l i k . ] . o k el e t e s m e t a f i z i k u s s av l i k . e s m a g a t o |. , , . , o -

a n y a g h o zk o t n i ' se z z e |a z .e m b e r t i s m tel e t r e k c l t e n i . Anyag: A tztkai vilagban ez a hetrirezges mcgfelel valamcnnyi a n a I o 6 i a t T r v n y n e k .N l l i n d e n .a m i n c k f o r m a i a . m e r l c k e ' , , , , n , . , s l y a v a n ' e z c n b e t u r e z g c ss e g l t s c 8 e V e I 1ott ietre. Ha a kabbalista v a | 1 a e z t a b e t t i r c z g c s ta ' kkor a megele lo Analo6ia a|ap1n mindcn ormval' minden mertkkel' minden szammal cs mincn sullval k e p es a I e g n a g y o b bc s o d k a t v g h c z v i n n ia z a n y a 3 i v i l a g b a n .M , i n t

A k a s h a : A z k a s h a e l v b c n a ' ' | ' ' r e z g sa | c 3 m a 6 a s a b bm ' indcnt a h o z o ,t c h t a k o z m i k u s s z c r e t e tr c z g c s e . ' , | ' .r c z g c s a r r a k c p e s i t i a kabhaIistt' hogy valamcnnyi aspcktusabanfclfo81a s tez7e e7't a szcetcct ' cly c5yikc a lc6lna5asabb m istcni ernycknck. Mental: Ez a beture z5es az clra6adtats v a g y e , r t a z i st i t k a t f e 1 e z i ki' annak le6magasabh o r m 1 b a nM ' cgismertcti mind a nc6Y.elc m c k k e l a n a l o ge x t z i s t i t k a t , a z o k u r a l s tc s t e t s z e ss z c r i n t i e l o i d z s c t .H a a k a b b a l i s t a v a | j a e z ' l a b c t u r c z g e s t 'a k k o r a b b a n a h e l y . zctbcn van' ho6y mindcn' clscjsorban a V I Z e l e m m e l a n a l o gc x t z i s t ( s z e r c t c t )e l o t u d i d c z n i . r e n c lo c: 6v kabbatisztikusan cloid |o.l z e 1 t e x t z i s n e m a z o n o s a h i p n o t r k u s e x t z i s s a l 'v a 5 y a t r a n s z l l a pottal. amclyek tobbnyire szomnambul clokat kovctnck. mi c s e t u n k b c na V I Z ' m i n t o k ' a s z c l l c m c 8 y v a s y t o b b t u l a i d o n s g a n a k e l r a g a d r a t s ai.g y p c l d i u I u , n . k . , ^ t - . i i e , i J , e , r . j . . . c x t i z i s ' I m i a l c g m a g a s a b bm ' c g v i | g o s o d o t t r t c l c m ;s z e e t e 1 . e x t zc is s ontudat. c x t a z i s . ' , | ' 'b c t u r c z g s ltal c8yszere tTbb.akar mrnd a ncgy feic ex t Z i s l l a p o t i s e l o i d z h c t c a, s a a 1 s z el l e m u n k b c n ' v a g y m a s o k e b a n "L - g y e x t z i s l l a p o t ' a m e l y b e n m i n d a n g ye l c m a l c g m a 6 a s a b b

K
. ' \ k a s h a : z A k a s h a e l v b c n a ' , K ' ' b c t u r e z g s ea m i n d e n h a t o s 5 rczge s c ' m c l y s z i n t na z i s t c n i e r en y c k c g y i k e. U g v a n o t t n y i l v n u l r n c 5 a m i n d c n h a t o s a 6 'm i n t a z c l k e p z e l h e t c iI c 6 m a g a s a h b ero. kahbaIistanak, aki ezt a rezgst lra|1a,et, a7.r-eny mindent atfogo lratalomknt nyilvnul mcg' melIyel ugy a mikro-' minl a makro. kozmoszban'csodk vghezvitelerc ,l e r e n y ' m i n t a l e g k c p c s . | ) , za r n a g a s a b bc s l e g t i s z t h b f e n y m a n i c s z t a l o d i k a z A k a s h a e l v h c n , n r c l y a z o s - t u ze l v v c l a n a l o g . ]\{cntal: m e n t l v i l a g b a n c z a b c t u r e z g c sa h i t m a n i f e s z t a c i o l l a p o t n a kf e l e l m e g . A k a b b a l i s t a 'a k i a ' , K ' ' r e z g e s a mcntItcstbcn r s u r a l i a ' c n n e k e r c d m n y e k c n tc g Y m a n i c s z t c i o l | a p o t o t e r e l . l n e l y h c n m i n d c n g o n d o l a t ' m i n d c n k I v n s 3e 8 y c t l c n p i l l a n a t a l a t t r e a l i z l o d i k ,f u 6 g et l c n u l a t t i l ' h o g v m i I y en s i k o n k c , l la r c a l i z a l o d s nak mcgtortnni. '\sztr|: Az asztrltcstben ez a beturez3es a balorsg ernytldez'i c l c i . a n n a k m i n d e n a s p c k t u s v a lm . r n t p e l d a u l k i t a r t s ,s z i v o s s a g .A k a b b a l i s t a c b c t u r c z g c s e nk c r c s z t u I k e p e s m a 6 a s o k u h a t o s a 8 o t k i e 1 l e s z t c nm i a 6 b a n s m s s z c m el y e k b e n i s ' i I l e t v e m r n d e n [ele lcm rzetetkikriszobolni ma3nl es masoknl. Kivnsag szerlnt az o n f e n n t a r t o o s z t o n t i s e l t u d 1 a i d e z n i c s m e 6 c r o s i t e n i .M e g s o k

90

9I

m so | y a nk p c s s g tc utd c z e nb e t u r e z 5 st a le l r n ia J , m e l ya b t o r s a 6 6 aa l n a l o gm ' i n t p el d u l a z l l h a t a t o s s v8 a g ya t u r e l c m . n y a 6 :E z a b c t u r e z g ca sz a n y a 6 v i ilagban minden f o l d i k i n c sf c l e t t i tokeletesuralkodstula1donsgt ldzi e|o.E8v kabba.lista' aki czr a bcturcz8s . s z ea ctg nz a n y a g i g tud1a u r a l n i 'a z f , a r a d s ng e l k u le l r i m i n d a z ta ' mitmagnak v a g Ye m b e r t r s a i n a kv a n . ki

k a s h a : z ' ' L ' ' b et u r c z s e sa s z a v a k l t a I e g y l t a l n visszaadhato i s ( e n i e r c n y e k k o z u l a I c g m a g a s a h,h c n d u e k e r r e p r e z e n t a l la az Akasha elvben'fuggetlenulazok a1tajatol. A kabballsta tobbnyirc a k k o r h a s z n | ie az t a b e t u r c z 6 s ra ' a z i s t e n i f e n s g eu h t .. g y , i ' , tenseg n a 6 y s 6 k t ivn1a f c l o g n i 'a l e 3 t i s z t b b e r n yf o r r n i b a n . Ezen rczgcssegitsgcve l e g i s m e r h c t ch m i. o g Y a nh a i k i a z i s t e n i e r n ya z c 6 y c s s z e r a k b a n . Lehctctlensev g o I n a v a l a m c n n y r''' L ' ' rezgcssca l n a l o gi s t e n i e r e n y t e l s o r o l n i . Na5vsagukhan t. isZasa gukban esmelys6ukbe en zeket c s a kc r e z n r l e h e r 'l c i r n i n c m . M e n t a l : z ' ' L ' ' r c z 6 s l t a l a m er t l t e s t b c na k a b b a l itsd e | d i z |d k e p c s s c 6 e th ' ogy igazi hermetikus szemszT6bc ' c l l e m i l e 5f c l . slz f o g i a a s z c m l e l tc r k o l c s o t .E 1 1 u t a me33yozcdcsh ig o' 3 y 1 o n . k e , t c h a tp o z i t l v n a k s n e g a t r v n a k . c r k c i l c s i t u l a 1 d o n s g n ia sk l"::T'k' kcll lennie. h o g y c 6 y m a s t ok l ulonbozhcssene kz. a r e z g c s E a kabba, l a b a no l y a n m c g v i l g o s o d s t e z c l o ' a m c l y a s z c n t s c sh a t a r h o z id vczct. Asztral: A mgusnak(ncm tveds) az asztr|teslben ezcn rez6s l r a l m e g n y i I v n ua I m a g i k u sc 6 y c n s u l Y t i t k a ' b r m e l y. r n b . , i l . lcmerc vonatkozoan. A kabha/ist,t c6v ido utan elnycri a tudast, hogy asztrltcst lt s z c l l e m i t v e eg6yc vlion az isteni erennyel. T c l i c s c nm e 6 v i l g o s o d ie kI o t t e az asztralis lathatatlann u .lis riik'. mivcI czcn bcturezgs ltal urr |esz az'aszlr|rs enyfeletr.Ha ugy k i v n J a 'a k k o r a s z t r l t c s t c r i n t h e t e t l c n nv e I i k e r c z 6 e sa I t a I 'e s kikerul az clcmek hefolysa a l o l . E z a z t i c ' | c n t ih ' "gy . kabbalista e | r ta ez a s z t r l i s h a l h a t a t l a n sf ao gk a t . Anya6: Ezcn bettirczscs a z a n y a s i v i l 6 b a na t k l c t e s egeszsg, s z p s c g sh a r m o n i a . k a b b a l i s re a l e t e r c i c n ea kb s z o l u t u r v v l i k l a l at ' e s t c n c kt a r r o si f 1 u s a g oe t S v o n z o e r o tt u d k o l c s o n o z n i H . a u6y kivn1a- saz IsteniGondviselst l is mcgkapiaaz enged|yt r - ' a k k o r e z t a b c t r i r e z g m s ta s o k n il s s i k c r c s c n a|kalmazhatja.

,,\z''L'' rezgesltal uralt le tcrci ms beturezgcsscI is ossze kotheto' r g y a z c l e t e r ta k a b b a l i s t a megsrusithet h lo , gv aztluidkonden t l | o r b ah e i y e z v e a . gyo5Ymuvesze tle r n csodahatsoka vt ilresscn v c g h c z a l t a l a .M a 6 t o l r t c t o d i k h ' o 5 y m e 5 i s m e r i s m e 5 t a n u l i a lrasznlna i 6 y o 6 y s z c r c k s f l u i d k o n d e n z t o r o k kabbalisztrkus t c l i t e s c t 'v a g v i s e l r i a z a d o t t s g o th ' o g v m i n d e nd i s z h a r m o n i t lrarmoniv va alIoztasson.

M
. , \ k a s h a : z k a s h a c l v b en ez a b et u r e z g e s a z Q s \ | z c I v v el a n a | o g . , \ z I s t c n i C o n d v i s c l sm i n d en l c t f o r m h a na z ' ' M , ' r e z g s segtscg' v c l a l k o t t a m c g a v i z e t ' e z t e h t a o l y e k o n y s a ge l v e . k a b b a l i s t a t c h c z c n b c t u r e z g s l t a l m e g t a n u | 1 a z c i sv i z c l v c t a z A k a s h b a n a crcms zempontibol nczve heIyescn clfogni' megismerni es Lr raIni. N,lentl: N , l i v c Ia m e n t I v r l . l g b a n m e n l l t c s t . _ -a 7 o s v r z e I v ' m i n t .r'z e l e t ' c r z c l e m s e r z sn y i I v a n u l m c g ' a k a b b a | l s t a az ''M'' rezgcs u r a l s a l 1 a l e l r i a m e n t l i s k p c s s e g ke c t a s z e l l c m b e n .M e 6 t a n u l t o k e l e t e s e n r r l c n n i ' c r z e k e i s c r z c l m e i ' v a l a m i n t I c t s z c l l e m c felett. Ez a kepessg t o v b b a l e h e t c i v et e s z i a k a b h a l i s t a s z m a r a n l i n d e n c m b c r c l c t e t k i f u r k c s z n i ' r z c s c te s e r z c I c m v i l a g a t s a 1 a t r l n t u d a t v a l t h a t n i su r a l n i . s z t r l : A z ' ' M ' ' b et u r ez g sk c p c s s e t e s z i a k a b b a l i s t ta z a s z t r l i s V IZ clcmct az asz'tr| v i l a g m i n d en s z f c r a i b a nf c l f o g n i c s u r a l n i . Iiz|ta| a kabbalista cgyben korlarlan ur lcsz a iszta magnctikus f l u i d f c l c t t . m e l y a V I Z c l c m m e l a n a l o g ,m i n t h o g y a m a g n c t i k u s f l u i d e r c d c t ca z o s v i z e l v h c n . n y a 3 : A z a n y a 5 i v i l g b a n a z . . M ' ' b c t r i r c z 6 e sa k a b b a l i s t a n a ka h a t a l m a t k o l c s o n o z a z c g s zv.i l a g o l y e k o n y c l v e c l e t t u r a l k o d n i ' t e h t n c m c s a k a m i k r o - ' h a n c m a m a k r o k o z m o s z b a ni s . N c r n c s u p n azt 1e|enticz' lro6y a kabbalista tudatval mindcn folykonyat az os c l v b c n f o 6 e l , h a n e m a z t i s , h o 8 y a n n a kt o k c I c t c s u r v l c 6 y c n . A z ' ' M . ' r c z g e s l t a l c l n y e r t k e p c s s e gu r a l k o d o v t c s z i a m a g n c t i k u s f l u i d ' sm i n d c n f e l e t t ' a m i c z z c l o s s z e f u g g c s b e n ill: peldiul a 6ravit a c i o t o r v n y cf c l c t t .

k a s h a : z A k a s h ac l v b e na z . ' N ' ' b e t u r e z g us ralsa a boldogsag legmagasab el o ' o l y m o d o n 'h o g v a k a b b a l i s t t b llapott idzi a n y -

9Z

93

l e g k e p c s m a g t ' m i n a h o g y a nm o n d a n i s z o k a s 'a h e t e d i k m e n n y o r ' s z a 3 b ah e l y c z n i . E b b e n a b o l d o g s a g l l a p o t b a nv a l a m c n n y i e e n yc s rzskikapcsolodik' ame|y az anyagi, asztrlis es mentlis vil6or e r i n t i ' c s a k a b b a l i s t aa l e g m a 6 a s a b b b o l d o g s g o t l i t .E z t s z a v a k k a l c g v l t a l nn e m l e h e t l e i r n i . M e n t l : A m e n t l t e s t b e ne l , a b e t u r e z g e sa m e n l m a t r i c n a k sa m e n t l a u r a n a k el e l m e g . A m c n t a l m a t r j c aa z 'a s z c l l e m i o s s z e k o t c i c s z k z ' a m c l y a z a s z I r l t e s tt e a m e n t a l t e s tle ' t e h r a s z el l c m m el osszekoti. z.'M'' uralsa felfedi a kabbalista elott az osszcs a m e n t l m a t r i c a tc r i n l o m i s z t r i u m o k a te ' s mcgad1a neki a kepcssgct a m en l l m a t r i c t f c l f o g n i ' l t n i , c r e z n i s u r a I n i ' m a g a n Ie s m s o k . n a l ' a n n a k t e l 1 e s h a t o t v l a t a b a n . mentl aurt is kepes ltni s d e f i n i l n i a k a b b a l i s t a 'm a 6 n l e s m s o k n l . S a 1 a szcllem! cretts8 c t u 8 y a n u g y l t 1 a ' m i n t m s o k t 'v a g y i s m i n d c n e 8 y e s s z e l l c m t . M e g a d a t i k n c k i a k p c s s e gP ' ontosantudnr' hogy az asztralvilg m i l y e n s u r u s g i o k n f o g t a r t o z k o d n i a s z t r l t e s e v ee Ig y e , | h u n y r c m b er s z e l l em e . T o v b b a z . ' N ' ' b c t u r e z g e su r a l s a k e p c s t i a k a b b a l i s t t ' h o g y a k i n l k v n a t o s n a k | a r t i a ' a z i l l e t c m i n d e n p r o b l m 1 t 'a m e l y retts6ene kcgfelel' aradsg m n l k u l m c g t u d 1 o no | d a n i .A h o 6 y a n az illeto cmbcrre czt a betliczges tviszi. magtol etetodik' hogy minden szellemet tlat s uralni kpcs a7 aufan' vagy a m c n t l m a t r i c a na t ' u s y a z a n y a 3 i 'm i n t a z a s z t r Iv i l g b a n . A s z t r l : A z a s z t r |v i l 3 b a n c z a b e t u r c z 6 s a z o n f c n n t a t oo s z t i n t idz'l e | o a z a s z t r l t e s t bn e' a m i t i g y a o l d o v i z o n h o z k o t sf o g v a t a r t . E z a h a t s a z c l e m e k h a t o t a v o l s 6 t o l u g g . A k a b b a l i s t ac z e n b c t u r c z g sa | t a l a z 'o n e n n a r t o T s z t o n l t e l 1 c s c na s a i t u r a l m a a l vonni' hogy ez|tal az'asztrl vilgban scmmilyen c|emtol ne lc5ycn m e g t m a d h a t o .E z t a k p e s s e 5 ea tzok a mgusok tud1ik crtkclni' akik asztrItestukkca l z asztra| s r k o n t a r t o z k o d n a k 'e s o t t a z a b s z o _ m e g n e m k o t o t t s c 6 ' _ l l a p o t r el v e z i k . E z a z i | | a . lut szabadsg t e s z i s z m u k r a ' h o g y a f o l d o v i z o n a z s e n i i e i t sc l o 1 1 pof lehetcv r o i t f e l k c r e s s ka n e l k u l ' h o g Y a z o n o s u l n i u k k e l l e n e e z e k a s z t r l i s kiradsaival. o l d i z o n a v a l a m e n n y ie l o l 1 r o i as o k r a b e c s t i l ia z o kat a mgusokat' akik ez't a betljrezgsttokeletescn ural1k es az a s z t r l s i k o n t e l 1 e ss z a b a d s g o t I v e z n c k 'm e t s e m m i l y e n m o d o n ncm lehet cikct befolyasolni sem pozitiv' sem ne8ativrtelembcn. Az ilyen mgusok a foldl zona valame nnyi lenycnck abszoluturai'

( . \ } c k nc l l n e k i k e l c b ba z o n o s u l n i u k v a l a m c l y c i s t u l a i d o n s g g a l ' r . l g v i s t en i e s z m v e l . , \ r r y a g :A z a n y a g i v i l a 6 b a n c b e u r e z g b se f o l y s o l m i n d e n t ' a m i c r I l h e r s l l a t m o z 6 a s t e r i n t i . H a a k a b b a l i s t au r a l 1 ae z t a e z s s t ' lr.rtalma a l f o 3 t a r t o z n i m i n d e n e m b e r s l l a m o z g a s a s 1 r s a . | . l z e | a z t m o n d o t t u k ' h o g y a k a b b a l i s t ap l d u lb e n k a t i s m c t e g s . scgcss ,, e s j a r o v a t r r d t en n i . m i k r o k o z m o s z u n k b a n 'a z e g e s z a n y a g i v r l a g b a nt ' ehtaz alkotott vilag mindenszfr1ba en z a b e t u r e z g a s k r l h e z i o v a l . a z o s s z e 1 a r t oe r c i v c l a z o n o s ' s e n n e k k o v e t k e z t e b e n n l| mindcn anyag6ravits s z c u 8 8 e s b c | ( ) n l o s a nm c g h a t r c l z o o ( l o s v o n Z o c e 1 e v eE l .z r t a k a b b a I i s t a- h a s o n l o a n a z ' ' M ' ' r e z g e s - a g r a v i t c i o e l e t t ' t c h t m i n d c n a n y a g s z e r tv i onzoereie lratashoz I c l c t t n y c r h a t a l m a ta z N r e z 6 s l t a l l s ' t e h t m i n d c n a n y a 6 id o l 3 o t ()sszctarto ero torvenyei felett"

O
, \ k a s h a : z k a s h a e l v b e n a z ' ' O ' ' b e t u r e z g s ca Z | s a z s a g ' m l n t r l s c I v r e z 3 s e 'n r i n t a t o r v n y s z c r u s e 6 b e t a r t s c 'm i n a z I s t c n i (]ondviscles elismcrcse es mltatsa. kabbaIista' aki az ''o', rez s a z z a |m a s a t a z o n o s l 1 a . e | e r i a z 8cst az Akasha elvbcn elciidzi, IsteniIgazsgot. S o h a s e m f o 6 i 5 a z s a 3 t a l a n ucl s c l c k e d n i ' ss o h a s c m f o 6 k i l c n 6 e n i ' m e r t e d d i 6 i u t 1 n 'a m i 6 m a 6 t c d d i 5 e l k u z d T r t e 'a z I s t c n i C o n d v i s e l c s t o r v e n y s z e r u s e g et'e h t a z a b s z o l u t i g a z s a 6 o s s a g r l t a l b c f o I y s o l t a .M i n d e n u t ' a h o l a z i 1 a z s i g c l v e r c i l v a n s z o ' a z uralkodik. ' . o ' ' b et u r e z g s e I \ , I e n t l : m c n t l v i l g b a n a z ' ' O ' ' r c z g sa h a r m o n i a a b s z o l u t t o r v n y s z c r t s gfe t 1 e zk ,e t i ' a s z e l l c m m i n d a n 3 Ya l a p t u l a 1 d o n s 6 b a n c s a z o k o k s z e r u s e g c b c na . m e l y c k m i n d e n u l a b b i n k a r n a c i o n a lm c g ratrozok. z ' ' O ' ' r e z g c s u r a l s v a la k a b b a l i s t aa m c n t l t e s l b e n r n a g a s t c l o k e P e l e r e l : e s m c 8 e r t i a z l s t c n i C o n d v i s e l e s m i n d en sse8e atz i g a z s g o s s g llaspont' h e a v a t k o z s tm . inden torvnyszeruscge .1ato7 nz.Az ''O'' rezgcs ltal a kabbalista' a mcgtcstesult igazsgosell i t e l n i . s g g av I t a n ,s o h a s c n k i t n e m f o 3 i g a z s a g t a l a n u ts s z t r l : A z a s z t r l t e s t b c ne z a r e z 6 st e l i c s m c g e l g e d e t t s e g e k i e 3 v en s u l y o z o t t s g o t l d z e | o . H a t a l o m h o z i u t t a t i a a k a b b a l i s t t minden llapot eloidezserc az asztr| vilgban' mcly allapotok a z u t nk a b b a l i s z t i k u sm o d o n v a 8 y a z A k a s h a c l v b c n ' v a g y a m c n t I v i l g b a n ' v a 1 y a z a s z t r a l v i l g b a n ( a z a s z t r a l t c s t b c n )v ' agy az anya6i

94

95

1
vil6ban h a t n a kk i a k i v n s g n am k cgfclelocn a n c l k u l .h o g y a s o r s l t a l c l c l c ' s s glr e ehetne v o n n i .M i v c l a k a b b a l i s t a e k o z b c na m c g t e s t c s u l it6 a z s g o s s 6t t ' s o h a s c m le f o g a z I s t e n iG o n d v i s c l e sg y c ' ncs mc5bizatsa nelkul kedvczctlcn allapotot elatdznl c6yik szfc rban s e m .E g y k a b b a l i s t a r a k ' i e d d i ge l 1 u t o t ta ' sorsnak mr nincs beolvsa e' s m r e g y e d u la z I s t e n iG o n d v i s e . l s nte ak r t o z i ks z m . adssal .z a b c t u r e z g E as kabbalistba anm c a c l g e d e t t sa cz ga ' bszoI u t b i z t o n s ga ' t e v e d h e t e t l e n se sg r i n t h e t c t l e n se r gz c t v t ltia ki. n y a g : A z a n y a g iv i l g b a n e z a b e t u r c z g co s I y a n l l a p o t o k a i td c z e i o ' m e I y e km i n d c nt c k i n t e t b c na b s z o l u t s i k c r t e s b o l d o g s g ov t I t a n a kk i . E S y , . O " r e z g e s u . r a l ok a b b a l i s r m a c g r a n u l im a e 6 e r t c ne is t o k e l c t e s eu nr a l n ia z e , l e k t r o m a g n e r i k si d h a t s e fu lu t smunka1 atz cmberitcstben e s a z a n y a g ir , i l a g b a n a' m a g a s a b s bz f e r k r a vonatkoztava. kahbalista czen kcpcssegc alapianaz asz'troizika sa metaizika t o k l c t cm s e s r e r c vv e l i k .
l.'rt:rC l ro n d v r s e | e sh u s g c s z o l 6 i a 'a z l t a l f o g 1 ak i f e i e z s r e 1uttatni rrrrnden 6 o n d o l a t t 'h o g y m i n d i g a z o k n a k a h o n a a l n y r i I ' a k i k m e g l . c t t l c n yn e h a r c o l n a k a s o r s s a l .A n y a g i l a g ' s m i n d e n e k e l c j t t s z e l l e . . r 'rl c g k e s z t o v b b s e 5 i t c n r i n i n d c n f c l c l t o r c k r , c i t . ' \ s z t r a l : A z a s z t r l t e s t b e na ' ' P . ' a i e l l c m n c m e s i t s 'a 1 e l l e m t l.rrmIs vigvt idzl clo. Egyben vgyat a m5ikus egycnsuly' a \ / c P s e 8 ' a t o k e l c t c s h a r m o n i a k o v e k c z m e n y t r e z n i .C s a k e g v . l s z i n l nt T f c k v o k a b b a l i s t ak p e sa z i g a z i s z c p s g e t r c z n ia n c l k u l ' I r . ' g Ye k o z b c n v i s z o n y l a 6 o sk u l s c f o r m k h o z k o t n m a g t . Az abszolt szepsges harmonia zee d7'ok telics tisztasgaban cs mclyscgebe tc'cl n c s a k a ' . P ' ' u r a l s aa l t a | r h e .'\ n y a g : A z a n y a g i v i l g b a n a ' ' P ' ' b c t u r e z 8 c s P r h u z a m o s a nh a l a d r r c h n yo l y a n b e t u r e z g s v em l ' c l y c k a f a i e n n t a r t oo s z t i n n e l a z o r'rlsakN . i n c s k o z v c t , l c na n a l o 6 i 1 ad ' c o s s z c fr i g g e s b n e l l a 3 y er m c k ' s z e r e t e t t e l 'a z a n y a i s z e r c t c t t e l . A m i n t a k a b h a l i s t a i z r k a i l a g i s ,rralja ezt a here z g c s t .m l n d e n t c l f o 6 c r n i a z a n y a g i v i l g b a n 'a m i a l.rienntarto o s z 1 o n n e l 'a n y a i s z e r c t e 1 t e l sg y e r m e k s z e e e t t e fr l i88
() s S Z C .

P
A k a s h a : A z A k a s h a e l v b e n e z a b c t r e z 6 c sc l i d c z i a v 8 y a t a s z c l . l c m i eJ c i m c n c t e Ia ' s z c l l em i t o k c l c t es e d s e ' s e 6 y a l t a l a na l e g m a g a s a b b t s z c l l c m i c s c d e si r n t . ' ' P ' ' m i n d c n c g y c s s z c l | c m e j . l o d s torve nynck lc5magasabhkl.e1ez'est [orm1a. kabbalisra, akit ez a h e t u r e z g a s z k a s h b a n a r r a T s z t o n o z ' h o g v m i n d 1 o b b a nk o z e l e d . i n d c r o s c b b c n o 6 1 a r e z n ia v a g y a t a n c 6 y ien az istcni cny c.lem istcni alaptulaldonsagga vla l o eg y es u l c s r e ni Mindcnha. ho6y az Isre t o s a g g a l .S z e r e t e t t c l s B o l c s e s s g 6 em l ind iobban osszckapcsolod. z a vgy olyan sa'atsagos crzs. amcly 1 o n .c s a z o k a | m e g t e s t e s i l s cE csak a gyakorlo szmracrtheto' es amelyct csak telni lchet. dc kptclcnseg leirni. M e n t a l : A m e n t l t c s t b e na ' ' P ' ' b e t u r e z g s mely vallsoscrzulctet t d z e l o , a v e g t e l e n s e 6t i s z t c l e t c n c k r z e s tm . eIy azonbana szcll c m b en a l c g m c l y c b b a | z a t r z e t 't Minl 1ob uttat'a kifc1czesre. b a n sm i n e l g y a k r a b b a nl c s z a k a b b a l i s t a t h a t v ac t t o l a b e t u r c z 3 s . tcl'annal inkibb dl7'dto| {o5 rezni'es cbben az allapotban a lcgko z e l e b h r c j l e l f o 6 n i a z I s t c n i F c n s e g e t 'a z I s t e n i G o n d v i s e l s t . Erczni o61a'ho6y czcn le6mlycbb alzat alta| el|a legkozelcbb a minden. h a t o s 3 h o z 'a m i o d e n - s z c r c 1 c t h e 2 a ' t e l 1 c sb o l c s c s s g h cc zs a m i n d c . e I i c s c n t u d a t b a nl c s z a n n a k . h o 5 y m i n t a z n r i t t j e l c n l e v o s c g h e zT

OU
,\ ''oU" a.'KV'' cs az ''E''Tsszctctclc, z r tn c m s z m i to n l l o hctunek. A h e b e rk a b b a l a b aa n . . Q U " k i e l t e s cm e g e 6 y e z i k a .,K"c v a l ' su 6 y i s k c l I r t c l m c z n m i' int a ''K'''t.Kabbalisztikuszcm sk a | aa t nalo3iavaI. p o n t b o la ' . O U ' ' t n c m h a s z n l 1

R
k a s h a : A z A k a s h a el v h c n a z ' ' R ' ' b c t r r c z 3 n s ' m e ly ms rez3csse l c8yutt a kotct|cnsg cs szabads6 r z e t c v ca l z o n o s .E z r t a k a b b a l i s ta' aki ezt a hetirezgs atz A k a s h b a n e | e j d i ' a s z a b a d s g k ' otet. lcnscgvdci1ev c su r v v l i k . E h b e n a z l l a p o t b a nb c n s c i c b e t no k c l e t c s n e kf o g 1 a r e z n im a g t ' s z a b a d n a k a t c i r v e n y c ks l y n a k n y o m a . s t o l ' m i v c l a z o s s z c s c l c ; z c ib e t u k u r a l s n a k k o v c t k c z t b e n c 6 y olyan rettsgi fokot rt cl' ho6y a kotetlensg rz'se az abszolut b i z l o n s a 6 s r i n t h e t e t l e n s 6 l l a p o t b am c n t t n l a . N , l c n t l :A z ' ' R ' ' r ez 3 s ea m e n t l t e s t b e n a . kabbalisttkivlo crtclemhcz juttatia' akarat- scsclekvs-szabadsg rzethez, de az rett s e g i o k h o z i s ' h o g y s o h a ' e g y e t l e n t o r v n yc l l e n s e m v t ' s s a 1 l maga lett ur minden tTvcny fclctt. A mikro. s makrokozmosz

96

97

t
m i n d e n t o v n y el t a ' l a o 6 m e g t e s t c s u l ne i 's o t o g 1 a szolglni. tok,letcs biztonsag rzett nem lehct szavakkal visszaadnia. kabbalista a' k i e d d i g c l / u o t ta ' z i t t c l m o n d o t t a k r os l a1t maga fog meggyczcjdnl. Szabadsga ellencre szivescn fog1a magat'z I,t.ni Condvisclsne ak Ire n d e l n i ' st l e m i s s z i o tv a l l a l n i h ' ogya legmc lyebbalzattal a' l e g n a 6 y o b b k o s z o n e t t ee ls a lc6magasab tb isztelc. t e n k e r e s z t us I z o l g l h a s s a 'z t e l 1 c s s z a b a d s ac 6s o r b i t s n al k egcsc. klyebb r z e tn elkul. s z t r a l :A z a s z t r l t e s t n be a z ' ' R ' ' b e t u r c z g eo sl y a n z s e n i a I i t a se t b. r c s z t [ e . ]a , m c l y a l e 6 k u l o n b o z o ba bd o t t s a g o k b a nn y i l a t k o z i km c g . M . i n d a za , m i r ee g y i l y e n m o d o n r s k o l a z o ns z c l l c m .c g y i l y c n a s z i rlte.stb ne kcpe s ' o l y a nm a g a s f o k u z s e n i a l i t a s sp a l r o s u la , milycnrcil e g y b e a v a t a t l a n ns ae k m m i l y e nc l k e p z le c s es e m l c h e t . n v a 8 . A z ' a n y a g iv i l a 6 b a nv i s z o n tc z a b e t u r e z g as z inrcllektus rtclemszcr ku i b o v u l c s ec t r c d m n y ea z ik a b b a , l i s t na m l' i lehetovc t e s z rm i n d e nr u d a s g y o r s c s k o n n y uf e [ o 6 a s a t 'ss z a v a k a l t a l ik i e Ezalta| a kabbalistaolyan kcpesseget tud maganalmc6al1ezcst. k o t n i .a m i l y e n r e kuldctesc relicsiteshe ez ppen s z r i k s c gv ea n .
. I c k t r o m o s l u i d d a l ' v a g y a t u z c l v v e l a n a l o g 'f e l i s m c r a k a b b a l i s t a . . ' r r r a l n ik p c s . a z ' ' S z ' ' b c t u r e z 6 e sa z a b s z o J u t t i s z t n . .\sztrl: z asztrltcstben A . k a b b a l l s t ae l n y c r i a m indcn szer1ban t c r e m t s l . | l J s th i v i a e l o a i d c ne s t c r e n t v a l o a z a l a t t a d o t t s g a d o t t s g t 'm e l y l.rrlIetas6 f elctti tokeletes ural s l l a t o k l.rlrstert1uk'tovbb az cmbefek m e llett. k c p e s s g lnalog r r r l t 's o k m a s ' ez e n r e z 6 s s ea t o k l c t e s uralsrakepcs a '\nyag: z anya6i vilgban a tudat tokelctes uralsaa t u d a t s a 1 a t ltal. A ezen beturez6s k.rhbalista j c I e n t i a m a k r o k o zmosz valamcnnyi r r r d a t t l r c l y e z ck sc p e s s e g c ti s n ' k e z d v c a z el e m v i l 6 t o | . ' z f c r a i a ,m i n d e n em b c r sl e n y t ek i n t c t e b e z c 8 c s z a l e 3 m a g a s a b ba n g y a l o k i 6 ' o s l e n y e k i g ' s e n i k i 6 . M a g t o l l g y bm a 6 i k u s k p e s . s d o t t s a g a b oe t : r t c l o d i k ,h o g v a t u d a t t h e l y c z e a .cgek is kifcjlodnck.

S
, \ z ' ' S z ' ' r e z g e s l c i r s n a lm e g c m l i t c t t e m ' h o g y a , ' K ' ' a m i n d e n h a . . z ''S'' rezges trls3, a z o s e n y ' sa z ' ' S z ' ' a z o s t u Z m e g n y i l a t k o z s a A n c m me6nyilv' s e 3 y b e n a . ' s s z c k T t i a k e t t o t ' - o s f n ye s c s t t i z a z ' a m c I y benaz Isteni utal. Az ''S'' bctti l r r t h a t om i n d c n h a t o s g r a ( l o n d v i s c l c s a n e m m c 8 n y i l v a n u l o m i n d e n h a t o s go s t u z te s o s f e rryct kcpviseli. z ''S'' rezgcs ugyszolvn az Isteni Alkotas clso utal. kiaradasra r c n d b e t r j ,a z ' ' S z ' ' c s a ' ' K ' ' e n n e k z ''S'' tcht a le6magasabb l l a r en d e l t i e i . z I s l e n i G o n d v i s e l sa z c l c m c k o s e l v e i t a z , ' S ' ' s a z ' ' M ' ' h a l .rlkotra mcg' es rnindcn ms betu ezekbol szrmazik. A z c r i n t a z ' ' ' ' a | c v c 6 oel v o s c l c m c k a b b a l i s z t i k u st o v n y s z c r u s esg es az vcl' az ''S.' az ost,izzel' ,'M'' az'os vtzze| analog. Az '''. az ek s egycnsuIynak t T crtelcmnck' bolcsessegnek' vnyszerusgne az ,'M'' a szcrces mindcnhatosg5al' fclcl mcg. z ''S'' az akaratta| c l c k t r o m o s l u i d d a la z o . c i s c l v , a z a k t i v m i n t l c t t e l a n a l o 8 .A z ' ' S ' ' ' a,z o s v | z c l v k i f c J e z o 1 c ,a m a 8 n c t i k U S nos; aZ '.M'' mint cl,Icnttc lurddal azooos. Az ''.'-nak. mint kicgycnlltcinek' a kozve(ltci s z e r e pi u t a z o s t u z sc i s v i z k o z o t t . .lehat e. A z ' ' S ' . e z 8 e sa T U Z T s c I e m c t e P r c z n 1ol mcg1e6yezni: t l I o a k e t t o a k o z v e a z r e z 6 s p c d i g v z t : a '''' ta|jaa : z ''M'' rezgs b c t u a z a l a p . h r o m ez a kozTtt. Ez'r|

Sz
kasha:z kasha elvbcn az,'Sz.'-rczgcs a m i n d e n c n t h a t o c r o - a m i n d e n h a t o s ge r e i e v c l e l l e n t e t b e n 'a m i t a ' ' K ' ' k p v i s c l . z ' ' S z ' ' b c t u c z c k s z c r i n l a L c g m a g a s a b bI s r e n i T . u l a i d o n s g elso oselvenek m c n n y i s c g i o r m ; a 'a ' , K ' ' m i n c i s e 3 if o r m a i v a l s z e m b e n .A z ' ' S z ' ' bctut. mint minden erot. anyagi.lag kcll errelmczni. a ..K" bctur azonban mint isteni crenyt kcll crtkeIni. Aki az ''Sz'' rczgesl kabbalisztikusan c l o t u d 1 ai d c z n i a z k a s h a e l v b c n ' a , . z i s t e n i , l ' n y c g i s e 6 g e l 'a z i s t c n i o s t u z z e l j o n e r i n t k e z e s b c 'a n n a k | c g i n o m a b b

f o r m a 1 b a nE . z a z i s t e n i c i s t u zm i n d e n h c n h a t ' a m i a z I s t c n i G o n d v i ' s el c s l t a l a l k o t o d o t t ' m i n t ( a n y a 6 i )er i "

B e s t .h a n e m a z . . S 2 " r c z g e s l k e l l a l k a l m a z n i . Mentl: z ,'Sz'' beturczges menltestben a I k a l m a z s as z e l l e m i a d o t t s 5 a z e l e k r o m o s f I u i d t o k e l e t c s u r a l s r a .M i n d c n t . a m l a z

mindenhatosg v i s z o n t a z o s e s z m c b e n 'm i n a z c l s o i s t en i e l v cise r c n y e m u t a t k o z i k e s n y i l v a n u l m c 3 m i n d e n v i l g b a n ' sm i n d e n m c g a l k o t o t t b a n .L . z c r t o l y a n e s e t e k b e n , melyekbcn az isteni ostuz r e a l i z a l o d a s a r o lr,c h a t a m i n d c n h a t o c r c i r o l v a n s z o . n c m a . . K " r e z -

98

99

Ez a rovid utals szuksgesvolt' ho5y az ''S'' beturezgs helyzctct kellc;keppenme6vilgitsuk' s hogy elci ne fordulhasson fclcsercls ezen rezgs h a s z n l a t n lE . b b o l a h r o m b c r t i b c i la l a k u l t k i a z u t n , mint mr cmltettrik' sa|tsgoshatsaikkal a tobbi bett' Akasha: Aki az ''S'' beturczgstaz Akasha elvben e lc tudia idznr' a z a z A k a s h b o l f e l o g 1 ai s m e r n i a T U Z o s c l e m ta z o s f e n n y e l ' s ez|tal a legnagyobb megvi,lgosodshoz iut. z ''S'' szimbolikusan' m i n r a g y o g o n a p i e l e n i k m e 8 a z A k a s h a e l v b c n , a z c i s t u z z c l 'm i n t szubsztanciva|(az' anyaggal), kozepen az osfnnycl' mint az cstrz kisu6rzsvalA . t e r c m t c t t v i l a g b a ni s i g y v a n :a n a p ' m i n t o s t u z a |egizzobb forros5ot ielcntl' s a nap triznck kisu6rzsa a fny. S o k a n a l o g i a tl c h e t n c e l s o r o l n i a b e t u r e z 6 c s c kc s t u l a 1 d o n s i g a i v a l . d e a g y a k o r l o k a b b a l i s t n a kc n h n yu t a l si s c l c g c n d o . M e n t l : A m e n t l t c s t b e na z ' ' ' ' a l c g m a g a s a b b mc5vilgosodashoz vczeli a kabbalistt' a le6magasabb tszcllemicsedshez' me|y az eX-taZi s l l a p o t i g o k o z o d i k . E z a z e x t z i s a z c I r a g a d t a t ap s ozitlv a l l a p o t a ' c s c s a k k c v s b c nk u I o n b o z i k a ' ' | ' ' b c t u r c z g c s c t o l . ' ' | ' ' rez6s a s z c r c t e t c j s e l v c v c Ia z o n o s .m | B d z ' ' S ' ' r c z 6 c s a z o s t u z c I v e vel. s z t r I : z a s z t r l t c s t b e n e z a r e z g sa h i t m e 6 n y i l v a n u l a s n a k o s a l l a p o t t h i v 1 a c l c ' v e l c e g y f a 1 t a t v I t o z o k c p e s s 6 e tA . TUZ m i n d e n v i l g b a n t o k l c t c s ' s m i v c l a z a k a r a t e l v e z z e |a b c t t i v e l a z a s z t r l i s . l i l 5 b a ni s a z o n o s ' l o g i k u s h o 6 y i r r i s c r v n y r c iut. nya5: Ezze| a betrirczgssclaz anyagi tcstbcn a kabbalista meg s z i l a r d t t 1 as a i t a b s z o l h i t t " e | e r i a z e l c k t r o m o s f l u i d u r a l a s t mindhrom vilgban - az anyagivil3ban fokozott mrtekben_' t o v b b a a z c l e k t r o m o s l u l d v a s y a T U Z | t a | a z a n y a g )v i l g b a n mindcnt befolysolni tud' ahol az'az ana|ogia szerinl lchetseges.

| . l ta l kabbalista kuIonos rdeklc;dest ra n r i s i t .E z e n a d o t t s g g a l l,gl'hen az emLkezotehets6ct is kcdvezcen bcolysolia. \sztrl: A ''T'' betrrezgs az asztltesteligazi asz'tt|mgia Lzsrc k t : p c s i t i .M i v e l e z a k p c s s g az elemek fcletti uralommal fu6g l)\sZc' a kabbalista szmra nagy amit minden bi1elentcJsgriek' /())nya kle l l c ; k e p p c n fog rtkelni. \ r r y a 6 : z a n y a 6 i t e s t b e n ' v a 6 y i s a z a n y a 1 tv i l g b a n a ' ' T ' ' b e t u r c z g c s l e h e t c i v et e s z i a k a b b a l i s t a s z m r a m i n d h r o m v i l g - s L . r r r yn ' o v n Y ' l l a t - T s s z e sa n a l o 6 i at i r v n y e i n e k h e l y e s m e g r t . ' c tc s 8 y a k o l a t ia l k a l m a z s t .

U
\ kasha: Az ,,U,' beturczgs az kasha elvbcn a kabbalistt arra I t : p c s i t i ,h o g y e z e n e l v e t m i n d a t e r c m t s b e nm , ind a Karma szem ..z..'6ebc i le g r t s c H - u r a l 1 aa k a b b a l i s t a m . a - s o k 8 y a k o l sr v n (./ta rez8st' u6y og ncki meg nyilvnulni minden lct csformja' lr.lgYazokat tokletescn r t s c .E z c s a k a z ' ' U ' ' b e t t r e z g s Ital rlrt:to cl. \ l c n t I : A m c n t l t c s t b e na z ' , U ' ' r e z 6 sa l c g m a 6 a s a b bi n t u i c i o s ' r r s p i r c i ok p e s s g ch t v 1 a c l o ' s e g y b e n m c g a d i a a l e h e t c s c g ea t ...rJa kta r m a k u t a t s h o z . sv l t o z t a t s a i h o z . \sztrl: Az ''U'' rezgs asztr|tcstbenvalo uraIsval a kabbalista l'.rrlrov t t u d i a h c l y c z n i t u d a t t ,a h o v k i v n 1 a . E z z e | t u d a t a e l c t t t . t k c l e t c s e nu r a l k o d i k . l , - g y b e nm i n d c n n c m r j t r a n s z l l a p o t e t s z s .,ucrinti elciidzsrc' s az asztr|tcsl kikUldsnckmrvszctre is . . l c r ia k p e s s g e t . ' \ r r y a g : A z a n y a g i t c s t b c n a z , , U , , b c t u r c z g s l c h e t c i v t e s z l a , z . ' \ k a s h a e l v ' v a l a m i n t a n g y p o l u s rm i g n e s m c 6 c r t e s e t d 7 .d n y ^ B a r i l n a t k o z o a n .L e h e t c v teszi behatolni az anyag osszes misztriu 'rrrba. F i g y e b e k b c nc z e n r e z g s l t a l t a n u l i am c g a k a b b a l i s t aa z e t h e r '.lvcne k m 5 i k u s a l k a l m a z s ta z a n y a 6 i v i l g b a n .

kasha: A z k a s h ael v b e nm a 6 a s i n s p i r a c i o t bresz erz a b c t u r e zges' a m i k u l o n o s k c P P ee nz e ne l v t o r v n y s z c r r s c gv co i rn ca t k o z i k . ''T'' berurezges A k a s h a b e l i a d o t t s g a v arle n d c l k c z c k a b b a l i s t al a t n i f o g 1 ah ' o g y m i n d e nt r c n a ' mi figyelmt s r d e k l c j d s c lt kclti' i s t e n ii n s p i r c i o b ae ns i n t u i c i o b a n rszesul. M e n t l : A m c n r l t e s t b ein 6e btr e s ze tz a beru. o f e l r a l l o - k c p c s s r e z g sE .z k u l o n o s e n olyan 1c|cnsgekn n y ill v a n u lm e g ' a m e l y c k

V
\ ''V'' betrkabbalisztikus szcrnpontbol nem onllo' tobbnyire az betrnek elel meg' amcllycl onctikailag azonos. lgyankie1 .l..'' l c t t ' ' V ' a ' , . W ' ' . h eh a s o n l i t ' k i c itve azonban k c m n y c n z ''F''-nek I r . r n 6 z iE k. zrt a ',V'' analo6 v o n a t k o z s a i tc ollt c k i n t u n k .

r00

r0r

I
onI.

k a s h a : z k a s h a e l v b e na ' ' # ' ' , . . , . , a kozmikusludatepyc. stils sa kozrnikusintuicior idzielo.,, b.,u..,5..-. l..'"'i1* mindensze reter aspektusa is. Csak annaka kabbalisUn'ak ..g.ai ;; a z l s t e n iG o n d v i s e l e s a k o z m i k u si n ' u i c i ; ; l v e n . t . t . t 1 . , " r . t r n 5 i l s a e s m e g r t s at k,i a . , W ' ' c z 8 e s a z k a s h a . l u b . n . l o r u j i , h i v n i . E z a k o z r n i k u si n r u i c i o. 6 y i . n , t o r r n i L u ,, ) . r . , . , l " , r r r r l s n a k i s t c k i n t h e t o 'a m i t a k a b b a l i s t n a k a t k c l | l n i 'm c r t e z c n r e z g h s a t s a ia t z kashban p u s z t ns z a v a k | t a |n c m l c h e t v r s s z ' a ]

Nrl.

r.rvrllbo l .A kabbalis]..'.|,1 is , nyira an megsurusit ai s z t r l i s han61t, l * r g y a s z a v a kn e r n c s a k hallharoak l e r z n & , h a n e mf c l i , u e h e l o k . l.l5zilhetok i s a t a v o l h o lE . zt a kpessg te t f n c s z e t e sce sn a ko l y a n , ' . r h h a I i s ta r h c te i .l' a k i e d d i ga f o k i 6 b c c s l c t e s cfn .lku,dorr. ml]

Mental: mental viIagban - mentltesthe _ n e 7 a b c t u r e z g e sm i n kepessc8et felbreszta kabhalistban. pI:''''l: Sok ,n,i, rn.l 9.n

k i t eh i t n c h c z e n rud osszpontos,tan i 's a k r r a k a b b a l i s z t i k u s osszPontosi-s6yakorlatok hamar kimeritcnek' az.a|ka,|maz'za ezt a b c | u r e z 5 c s t .H a m a r o s a n a r a a m c g 8 y o z o d e s r e fog iutni' ho6y a h r o m r z e ks z e r i n t i o s s z p o n t o s i t s s e m s z c J | c m i 's c r n a s z t r l i s 's e m izikai atadtsgotncrn okoz. sztral: Ez a-rczgs az asztraltcstbcn f e l k c l t i a z L 8 a 7m | isztikhoz szriksegcs vallsos rzulct'et', es az ehhez eIen6eclhcictlenkpcssgc' kel es adotts6okat. '.w" fcz8esc az ,,,t.",,ltcr,rt"'.n t..pJ, t.,i| ' I o m i a t m o s z f c r t e l c i i d e z n is a j a r m a 6 n I e s k c i r n y c z e t e n e l . kik a k a b h a I i s t a k o z c I h c nt a r t o z k o d n a k ' v a l l s o s * - m i s z t i k u s hociolatot [o6nak. erczni' mcIy cIragadtatsba es vil5to| elvonatk07tatotl a l | a P o t b am e g y a 1 .t . b et u r c z g e st o b b s z o r i ismtlesc kibontakoztat1a a t i s z t a n h a l l se s t a v b c s z l g c t e a sbszolt kcpcss6ct. kabbalista o g . m i n d e n l c n y t ' sm i n d c n t ' , i , k ; , a le5tvo. ^ j 'l. : uU , l l, . lb la l|a b.b m an ni| e l t k i m o n d v a ' d e a ' |elcnben va6y akr a ioiobcn clhangzo szavakat is kpes lesz hallisszc,u.n fjo6ni. K;., i.;; tovabb tudatt brhov..alcgnagyobb r v o l s 3 b a; i , ' t , . t y ' . , n i ' - e , ot mlnden. lisztn svil6osantudomsuI ,"]ni ^,,asztr.testvcl. K;r;1 t.1' tovbb. ugy- kieitcni szavakat' hogy meg mgrkusan iskoIzatlanok is kepcsek azokat izikaila6 vcnni' a"le6nlgyohb

mlndcn cszme1' tekintct nlkuI annak tudomanyteruIetjre' olyan magas fokon beolyasolni' ho5v onmagt az il]ctci cszrnc meStcstcsirci/cnck fo61acrczni. E6vbcn olyan ma6asfokor cr el a sszpontosit,o kpessegca ''W'' rez8s ltai' ami a hinduk altal ism e r t S a m a d h i a l l a p o r h o zh a s o n l o .

ii]] lesz

-j:l,'1o'k naIa pcldul c5v kitun<i tisztnrzcs is. L-zlral kpcs

Az anyagi testben a ',W'' bctrrcz5s hozzjuttat1a a .\']']'q: k.rhbalist at k p e s s g h h ez o'6 y a n y a g iv i l g u n k' i n d . o ' m u l a n d o lcs7le tet Pontosan m e g t u d i ak u l o n b T z t e t na i z o r o k t c lF . oldunkon ntrnden v-iszonyla8o slt e l e n o r z sa el v e s zc , s s a i ts z o l g l a r ba lIlr. \ | l n d c n I en y n lc ' r n b c r n c l s l l a t l a l ' f c l f o 6 i , . . , n ; " * i n d . n r , 1 . . k ; r p r a z a t od te , i l y e s m i tc l c j i d e z niis k p e s . , . k n eI ' e t s z s, e, . , i n t . \ivelez a bcturezg bs izonyos foku osszcu53sb ve an na V l Z e l e m 'rrcl.egybcn aY|Z 'clctti uralom is . kabbaliiia sa1t1a |esza ilzikaj ' r / a g b a nM . unk1nak i u t a l m a k e nm t gs o k m s 'a V I Z e| c m m e l esa rrragnetiku s l u i d d a la n a l o 6k p e s s e s a k a b h a l i s t n ao ks z t l y r c lut r z u l a z a n v a gv i ila6ban. 'l'oblck kozor pcldiul a magne.tiku gsv o g y m u v e s z ck te p c s s c g c . . . l 6 v 'h o g Y v i z c t t u d a k a s z r a n j .n , , , i . ] ' i t.6n'g/bb,orrosgba zsa6han is' i|letvcvizct es's szcrint mattet)a|iz1ni' icmatetlaliza1 l l 'v a 8 y1 6 gv c l t o z t a t n r .
l:z a bctu ugl'nu-81.mint a ''V'' kabbalisztikusan ncm onll hetu, l t . t n c ma z ' ' I ' ' a ' ' K ' ' a z , ' S z ' ' o s s z c t c v o d s e ' s c z r h a s o n l o a n k e , l l c r t ek e I n i ' m i n t c z e k c t . E z r t a z ' , X ' ' n c k n i n c s k o z v et l e n k a b h a l i s z ' t rk u s o s s z e f u 6 6 c s c .

',\kasha:Aki azAkasha.lur,.n.)a rcz3s uralia' tudom st szerez . r ze l e t r i t m u s i g a z i c r e d e t c r c i l ' s a n n a k o s s z e { g g c s e i r c E l. z a betu I.c'ses a fc1lodcs torvnycitbcfolysol1a a tercmtcs kezdcteto| a r o k e| c t c s c d s l gM . ivel ez a tczgs n c h c z c n r t h e t c ja ' z e l e c s r l t m u . sa1 s a harmonia tofvnycitcsak cgy t a p a s z t a / tk a b b a l i s t a f o 6 | a t , ) k e l e t e s eu nr a l n ie s m c p c r t e n i . l \ , l e n t a l : m e n t l s r k o n t e h a ta s z e I | c m b c n c z a r e z g sh . a s o n l a na z c l o z o h o z ' a ' | e g m le yebb kozrnikus inuiciotes inspiricror idez clo' t n c / v m l n t a c l 1s e o d a a d a s ' s a z I s t c n i G o n d v i s c l e s i r a n t i l eg . rneIyehbszefetet adomnya rtekclendo. Egy tvolahbi elony az'

t0z

r03

hoqy mentlrs kpcssgbci'l mg sok ms kepesseg kovetkezik. : melyck ktzfuolag makrokozmikusan rtkelendok. czcrt puszta szavakkallehetetlcn visszaadni azokat. s z t r I : z a s z t r I t e s t b c en z a b c t u r c z 5 k si v l o i o v e n d o l s ki pessgckh et i v e l o ' sm i n d e nm e l l f o g s kti z r . k i n l e z a r e z g s megszokss v|t, az.asztrltestct annyira tsze llemiesir.tt.' hoiy kpcs lesz mindcn teemte t dolo6, cmber sllat sorst kozmik"u,s szempontbo i r o t i k u s ah p ni , b a t l a n ul I a t n i sr u d n i . ai - n n y i rb ai z t o s a k sh i b r l a n o km ' i n t h ae g Y e n e s ea | o v c n d o l e s e n z ' Iste ni Condvise l c s t c ilo n n e nck.Egyetle n m s b c t u r e z g i l t a l s c m e r h e t oc l i l y c n m a g a s o k p r o t a kl p c s s M g. indcn idciklegna. g y o b b p r o f c t ik c p c s s e g e i k e cts a k t i t k o s i s [ o l i k b a n s z c r e z h c t i k , melyckbe n az'igaz.i kabbalir tanitotrk. Anyag: Az anyagivil3ban elciidzve ez a bet,rezgcs azon kepcs' s g h ev z c z c t 'm e l y l c h e t c i v r e s z ia z k a s h ae l v m i n d c nf o r r n r a cs testc v o n a t k o z oa . bszolut h a t s n ak ki k u t a t s aa t z a n y a gv i ilgban. Ezen bctrrcz8s se6its5cvcl i c8yutt e'lrhctcj az aszr]is sfizikai. ,l a n y a 6 iI t h a t a t l a n n tcl kpessg te Ac k.i a z k a s h a c I v c t a f i z i k a i vil8banmindcn ltformban me6ismerics ural/a' az tets7's szerint vltoztathati aa nyagi v i l a 6 u n ks u r t s e g o k t .E z r t a k a b b a l i s ts aa i a t test brrnikor demateria|izlhat1a, s a lcgna6yobb tavolsigon n h np yillanat a l a t ti s m e tm a t c r i a l i z l h a t 1 a . T c h t n c m c s a km e n t l i s a n sa s z t r , l i s a rn u d i d o r c s t c r c a h i dalni'hanem izikai|ag is. IVg sok ms mgikus kepesscger tula1. d o n i t h a te , l a k a b b a l i s t a a , k i e z t a b c t L i r c z 5 u s. t. l n i k . p i , . B i , o . n.y,tia'a : t l e i r t a ki g a z s g aa it t B i b l i as o k c s o d J i as ' a m c l y e k r emin. d e ni d c ' kb c a v a o t t i v a i gcztck.

I
kabbalista clri a kpessgct' hogy mostanimc8testestilsben fel. l|lltsa v a l a m e n n va i ,z e | o z ol c t e z e s c k b ce nl r t i n t e l l c k t u a I ia sd o t t s g a t ,t a l e n t u m t . i r t e l e n r d o b bn H e ' h o 3 y a z c g Y c si n k a r n c i o k sa rnostani tcstolts k o z t t t u l a 1 d o o k p ps ee nm m t i d o n e m t e l t e l . I l g y t t n i kn c k i ' m i n t h a a s o k e z c r t e s t o l t sm t , c l y e t t l t 'c 6 s z rovid idcjalatt tettevolna mcg. Hirtclen fclbred b e n n em i n d e n kcpesseg ' e l y c tv a l a h a m i s b i r t o k o l t .I s m b t irtokba kcruInek pld a u l n y e l v c k ,m e l y e k e tv a l a h a t u d o t t .E g y s z o v a la k a b b a l i s r c az e n h c t u r e z g e sl t a l c l r ia z t a k p e s s c g ch to ' 6 v m i n d c n l l a p o t h o z alkalmazkod1on ' sm 6a k k o r s e m f o 6 m a g n ak l o s z te l o i d e z n i h 'a r.alamenny cid d i 6 i t e s t o l t s tdatositanM tu .i n d e n c s e t r c az olyan nr6usnak' aki nem rendclkczikclc;kpzetts36el' cs az elzci testol t e s c kr n e 6 i s m e r s rr ec k s z i k . to n a g yh a r c o k a t kclI me6vivnia h .o g y r z a d o t t h c l y z c t c k h c za l k a l m a z k o d n it u d 1 o n . z e s c t I e g er so s s z L s c l e k e d c t cr kn i a t tf c l m e r u l o c l c l c j s s 8 e zc en rd k I v u llie l k i i s m e r c t [ u r d a l s b an ny i l a t k o z i km c g . E z c n k i v u l a z c l m u l t i n k a r n c i o b a .'aIo. rnc6fclclciclcikszulctek neIkuli bepilIanrs a sorstol va]o fuggcs rzct vt l t 1 a k i ' a m i a g o n d o l a t o ka , c s c l e k e d e t ce ks a z a k a a ts z a h a d s g n k ao kr l t o z o t t s 6 h o vz e z c A . keszuletlcn mgust a visszapillantsn a zl l e t k o r i s a k a d l y o z nfio g 1 am ' cft kePtelen lesz r iatalos risscsseg llapotba helyezkcdni. k)'zekaz akadalyok a z o n b a nm ' i n t m o n d o t t u k 'c s a k o l y a n m g u s o k n ae '| s emhereknel ordulnak clo' akik ncrnkcllccn i s k o l a z o t t a kl.l g v k a b b a l i s t a n a k ' a k i c d d i g k e r c s z t r id l o l g o z t am a 6 t ' sa , ' Z ' , r e z 8 e s t n y l c g ural1a' n c m k c l l i l y e s m i k t otl a r t a n i a . Asztrl: Az asztrltcstben a ,,Z,,rczgesmtivszi kpesseget hrv elci' k u l T n o s e na z o k a t .a m c . l y c ka k a b b a l i s t a n aa k legkrvanarosabbak. Hasonlokpcn k i t e r i c s z t i n a l a a k c p c s s g eh ro ' gy mindcnelvont gondolatot k o n n y c nc t h c t o szavakba f o r m a l 1 o nE .z a rcz6s kpc' siti tovbb a k a b b a l i s t h t i r a d s o k ak t u l d c n i s o g a d nn i a 3 yt a v o l s 6 b o l 'a l c v c a c n t. Kclct igazi bcavatott1a . r k t a n t r am a 6 i v a l aik o 6 l a l k o z n a k , sa z ' , Z , ,r c z 8 sg t yakorlatilag u r a l 1 kk ' Tlcsonosen u z c n n it u d n a kc 6 y m s n a k a l c v c 6 c ic l v l t a l .E z t a k p c s s e 8 n el em szabad a teleptiva ols s z c c s c r l n i 'c l y n c m l s a kg o n d o l a t gondolath o z k a p c s o l o d i kt ' ehta szcllcm a szellemhcz s z o l . E g e s z e nm s elirs a ''Z'' rez.gs segitsgveI' hiradst kozolni a levcgc!nt, m e l y n e la l c v c g ce l v ,m i n t h a n g r c z 5 vs e z e t cn i y c ra l k a l m a z s t .

s z e m P o n l b otlo k c l c t c s e n r v e n y r1 eu t . Mc11i|: -mcntl vilgban'a szcllembcn,z. a et,jrezges minden intcllcktulis kpess 8st a l c n t u m l t a l n o s n t v e k e d s ez h cv e z e t . v l f a i r av a l o t e k i n t e rn I k u l . K u l o n o s e na z e | o z o t e s t e to l t e s e k idejebo|sztmazo emlkekct o6iaclkcltcni.De nem csupnczt: a

.r;.o?". . ",.j Tc rm s zctcscn m c8'' "I;;if :;1.; oTi'jil:l,T :: kabbalisztikus

Akasha:A ,,Z,' rezgs az Akasha clvbcn cloidzvc, a mcsisme resre v o n a t k o z o r t c l m ic r c i t b e f o l y s o l i aE . z a k e p e s s a g mikro' es makrokozmosz valamcn

r04

105

nyag: Az anyagi rtelemben alka1mazott ''Z,,rezgesszivoss eszi a tcstet'cs rendkivullkitartssalruhzza f'el. u , | l . 1 ' : a . n a su ytazsk t p cp s Idu I e 6 t c n ng m i v a l o g s z e r r ea l' , e1 J 8klsehh laradtsa6 n e l k u I .T i b e t b e nv a n n a k 6 Y n e v e z e t t , ' u t o k ' ' . aklk szz kilomcterckettudnakmcgtennifradts' nelku,l. L-zeket a cl1esilmnye enra tk ta f o r m u l ks c g t s e g c vc c.l i l i c l ' m e/ y e k meg' hatrozot' anali6 osszcfug5esben u.,nn,|i a ,,Z,, rezgss.l. Hl.g '.i ms kcpesse'etis ko|csonoza ,'Z,' ez.es az anyagiiestnet<. l'oil,.t k o z o r t p e I d i u la v i h a r o ku r a l a s a t ' o k . l i d . , . s e t se l c s e n d e s i c s t . ,, v a 6 y a s z e l t c t s z s sz e r i n t ii r n y v l t o z t a t s t i.v e I a M l o k c d u sa z c.71e1.rok7n tula1donsgok a ,,Z,, rezgsscl anao6osweugge,bcn lInak' a kabbalistacsupanfc,lid zi tiaganalvagy masokn a| a ,,Z'' e s a l t a l aa . l e 5 s z o m o r u b t ba r s a s 6 ;io src g v p i l l a n a ta l a t 1a : " ' 8 : : : ' t e S v t c t a m ah ba hn g u l a r h adia tu arhelyezni. B r a z a b t c k b ea n, ' Z , , h c t ua Z u t o l s oh et u n c ks z a m i t , szolokmeg a z s' ' o ' ' b c t u k r o l 'm c l y e k c tc b b c na f c 1 e z e r b c n meghatarozoti okbol hagytam utolira.

T
\ ' l c n t | : z . ' ' ' r e z g e su r a I s a n i n d e na n y a 8 r a a m c n t I t e s t b em v o n a t k o z og o n d o l a t c st o k I e t e s e s k i v n s gl t s a n a k , selckedct , l r a l s n a k c p e s s e g ek kcpessg' t o l c s o n z i .E z e s m g 1 o n h a n y er t s t b c na z ' ' ' ' r e z g s se 6 i t s e g lv rnclycket a k a b b a l i s t a m en t l t e t e s t ir e z g s cl' egyben s v o n a t k o z i kE . zrt a legdurvhb a ? .a n y d 1 i d al m e n t I n e k l e h c tn e v e z nm i e ga k k o r i s , h a a z , ' ' ' r e z g e s uralasro vilagban v a ns z o . vilgbana va6Yakat' szen ,{sztrl: ki az.asz'tr| Az '''' rez'gs f'ejezl az asz.:rl vedelycket' a kie lc5uls irnti r,gyat. ki ezt a rezgsl vilagban felctt' s r l c s z m i n d e nv g y e s s z c n v e d c l y u r a l 1 at'o k l e t eu a s z t r lis cs cleri tovbba n e c s u g g j o n m e n t a I i s ' a k c p e s s c g eh t 'o g y et s s z a b a d s g o r n y a 6 id o l g o k o n .A k a b b a l i s t a n aa kz , , A , , t T k e l e t c e l o t t e a z e l m a g a d' kotctlenscge b ti z t o s i t .M e g v l l g o s o d i k ''OIdd csszabad i 6 a z i r t c l m c . l c s z c l 'm ' onds e g y i k e ' u g 6 c t testirezgcsek n y a g :M i v e l a z ' ' ' ' a l c g d u r v a b b v a g yaz kashaban s r k o n l ,n y a g i l e n u Ia t t o I 'h o g y m c n t l ' a s z ' t r aa b e o l y s o l v l a e s z a l t ala. t o r t n i ka ' FoIdkulonoskppcn l t a l a e l ra t z '''' rczgcs k e p c s s e g eh r 'o g y f o l d u n k A kabbalista k a b balisztikusan t c s t i m c 6 i s m c r j c ' c s legdurvbb alkotoelcmeit e r c c k r o l sh a s o n l o k s z o a k r s v a n y r o l ' b c f o l y s o l nt i u d i a 'l c g y e n v i l a 6 u n k b a n k o r l t l a nu r l e s z a r o l . E z c k s z c r i n tc z e n r c z g s ltal a n v a 6 Icadurvbb fclett.

k a s h a :H a a k a b b a l i s t a z ' ' ' ' * , g e , , a z A k a s h a e l v b e ne l o i d e z i , l c h e t s g e sv s c , l i ks z m r a m c 8 i s m c r na i z |et c s h a I lu a l t a k o z s ] n a k t i t k t e s er e d c t t .ira mcgcrosodik U a meggyczcidcsh co ng ' ya h v a I s 5 b a n i n c s h a l a I 'c s a z u g y n c v . - , , th t ^ ^c |s a k a t l , a I t c l z a J z e3yik llapotbol a m s i k b a 'A z t v l t o z s o k r o I ., , . 6 . , , u , : ; , . fug6esroi ls cJvil6osu al k a b b a l i s t a z , , A ' , r ez 6 s ltal az kasha Ha1o1l1an m c g i s m c r ir n i n d e n s z f c r am i n i c n n c g a r i v l.ny.,. : h1 a:tO o: k" o r e nh c l u l t o k e l c t c s c n u r a l n i o 6 J aa z o k a t .M e g " v i l a 8 o s o i i k e l o r r e ,m i l y c n c c l b o l l e t t c k t c r c m t u .n - . 6 . , , u l e n y c k .M i u . - i . , o , e l v b c n m i n d e nl n yc g y f o r m a ' s u a l a m " . n n y i m e 6 h a t r o z o t tc I a d a t r al e r c m t e t e t t ' sm i v c l a k a b b a l a s z c m p o n t i b om l inde n tiszta' n e m I c h e ta n e 6 a t v l c n y c k c t m s h o v h . o s z t a n i . T u l , 1 d o n k'.' p |, .n 'A er r e v o n a t k o z i ka m o n d s : ,,A tisztaoak m i n d c n t i s z a ' ' , u , g y . igaznakmindeni6az.'' Ha ncm vo'nnak ne3ativlenyek' ncm volna l e h c t s c g eh s ermctikus s z c m p o n r b orl n . g k u o n h o , t c I n a iot rossz. t o l . e s e r e n y c ks e m v o l n n a k s z e n v c d e l y n ec kl k u l . sl t a l t c l | c s c n , ' A ' ' r c z 5 mcgvili6osodik a k a b b a l i s te al o t t' ' A ^Az Sotetscgen a t a F c n y f e l e :b ' i b l i a ii z r r . ' k , r i . b o l i k u s e r t e l m e .

a legmelycbb' csak az Akasha: Az Akasha clvben ez az csrczges l s l c n i s 7 c e t c t c nk c r c s z t u l m c g i s m e r h c t o m c 8 i s m e r c s s c l a n a l o g . mcgismeri' mindcn T o v b b e z c n r c z g s s c 6 i 1 s e 6 v eI l chetsgcs chhez vczeto modszcrt s utat' ame|y az tvaltozrsl erlntr' vala. I iin. mcnnyi tculctcn. M e 6 i s m e r l t a l a m i n d e n t . a m i a t c r em t e s b c k d u l v a k c r e s z t r i l m e n tm i n d c n t v l t o z s i f o r m n ' h o 6 v i s m e t c g g y e valhassonvcle. A kabbalistnakcl kcll rnic minden kcpcsscgct' az Akasha clvbcn nyujt' hogy meg3vozcdion m el y c t a z ' ' o ' ' r e z g s r o l a : a z o k s z a v a k k a l n e m i r h a t o k l e . a t k e l l o k e t e l n i . A z ,. . 4 " e s a z , ''o'' betuk a gyakorlatok sorrcndicbcn azr|maladtak a vegre, mert ltaluk lchet eltcnnia koront a mikro. s makrokozmosz l c z d v e e g e s Z e na 1 e l c n l e g if c 1 o s s z c s b o l c s c s s c 8 e r ea , tercmstok kibontakozasigmindent megtud. l c t t s g i l l a p o t i g . S c t ' a l e g v e g s c j h a t u n k l r a l u k ' k o z v e t I e n u la z A k a s h a c l v b o l .

t06

107

Mentl: A mentl vi,lgban c,lc;idzett '''' rezgs a kabbalisztikus alkimia tokletes uralstbiztositia.Ez alatt kabbalisztikusan ki. m o n d o t ts z a v a k k a.r l v I t o z o tc ts z m e k e t e sc r e n y e k c rtunk. Asztrl: Az aszt| vilgban kimondva u, ,'o,, rez6sa tokele tes asztrliskivctitskpcss6t ej|eszti ki' tovbbmindennckural. st' ami titkos cs kulonlcgcs.Ez' az asztr|tcstben csak az Istcni Condvisclsltal lesz, t]thato' anclkul' ho6y ms lnyekfelismcr. h c t n c k .E z e n k i v u l a z , , o , , r e z g s| t a l a k a b b a l i s t a m i n d c na s z t r l i s rezgst t tud vltoztatniaz i|tala kvntrezgsse. z ''O'' rezgs az anya5i testben uralva az' anyag)vi|ag 1:|.q. k a b b a l i s z t i k ua sl k i m i i n a k t o k l e t ciss m e r c t h cv zc z e t . , A k a b b a ] lista mcgtanulja a bolcsek kovnck igazi e|kszitset, anya6irteI e m b e nM . i v e l m i n d e nr c z g s atomrcz6st c'l c k t r o n ' . 4 e ' ' az |talaohaitotr rczsss tud vltoztatnisbefo,lysolni a klbbala ltal' tcrmszctcs' hogy az tvltoz.s torvnycit is tokelctcsen ural. rt a a k a r i ak ' pcs m i n d c nf . m c t a , a n n y m ' i n d c nk o v c t d r 1aL . | , z h g a k o v ev I t o z t a t n iE . r e z g c sa l t a l m e 3 s o k r n s k p e s s g g l za les kabbalistaclruhzva, mclyekrcll most m5 lmojni scm mcr' s amelyekcc t gy ncmbeavaron rclicscn l c h c t e t l c n n ct ka r t . Ezzcl v6ct td 7 ' b c e k a b b a l i s z t i k um s i s z t i k u sh a s z n I a t n a k |eirsa az cgycs bctrkrc vonatkozoan. A hermctikuskabbalban czt a muvcletca t z''e8ycs k u l c s h a s z n l a t n an kc ' 'v e zik. E 6 y b c n b c f c 1 e z o d o ta t g y a k o r l a t ib e t u m i s z t i k a msodik rszc. A kahbalista m e g t a n uk l abbalisztikusa n h e t u z n i 'o s s z h a n g b an ll a m i k r o - sm a k r o k o z m o s s z acl l' s a 1 t i t o t t aa o r m u l a mgihoz szuk. s5e-s T,sszcs kpcssgct' smcgelelclcn elcjkszitve ihetal a 8yakorlat harmadikrszrc. Ekozbcn a kabbalista arraa mc66yczcides.e i s u t o t th n r i s z t i k am ' int amilyei .l,o konv ' ogy ez egy msfaita vemben' Az' igazi beavats rit1ban lcirtam. z ott le rrt clokeszrto gyakorlatok c l c n g e d h e t e t l c nstz i lt i k s g c s a ck gyakorlati kabbalisztikhoz' mctaz clnycrt clckpzs selczeres ismcrctekn,lkul scnki s c m a l k a l m a z h afto r m u l am g i t . Az jtt |cirt e6ycs kulcs arra szolgI'ho6y az kasha elvbcl hass u n ka m c n t l i sa ' sztrlis sa n y a g iv i l g r a , v a 8 y i sa z o k o t k o z v c t l c . n l a z o k v i l g b a na l k o s s u k p . i g ' m e n t |s i k o n ( a T.'' halasat s z c l l e m b c n )a ' z a s z t r s | i k o n ( a l e l c k b e n ) ' . e, si a n y a 6 iv i l i g b a n( a izikai tcstbcn)eriuk cl. Az cgycs bctuk kabbalisztikus haszilatata k a b b a l i s t a t r r a k p c s i t ih ' ogy kozvetlcnI a m c n t Is i k o n h a s s o n .

r n a i d a z a s z t r l s i k o n ' sv 6 u lp e d i g a z a n y a g i v i l 6 b a n i s a n l k u l , l r o 3 y a h a t s h o za z k a s h a e l v c n k i v u l k c l l e n e a z o k o m c g a l k o t n i a . H a a k a b b a l i s t a ^ z e g s z b c tt u d i a ' a k k o r m i n d e n k e p c s s c g e t c | s a 1 t i t o t ta ' mi a tovbbi kabbalisztikusrnunkhoz'a kabbalisztik u s f o r m u l k t o v b b i h a s z n l a t n s l zuksegesE . zt ncvezik a beava tottak kozmikus nyelvnek.Nem kell kozvetlcnul az Akasha elvbol hatni' vagyis nem kell magt transzallapotba helyezni' hancm br. m e l y s i k r o l , h a t a l m i s z a v a k l t a l t u d h a t a s o k a te l r n i ' s g y t e r e m . t modon hatni. z i t t c l s o r o l t k p e s s 6 cc k s a k k i s r s z c ta l k o r 1 k m i n d a n n a k , a m i t a k a b b a l i s t ac l r h e t .L e h e t c t l e n v o l n a a z o n b a na k a b b a l i s z t i k u s m i s z t i k a l t a l e l r h e t cv i alamennyikpcssgc ft e l s o r o | n i .M i n d e z e k a p u s z t a e r t c l c m s z m r a f c l f o g h a t a t l a nh a t r n m o z o g n a k . E z r t a k a b b a l i s t na s o r ' h o 6 y s z i s z t e m a t i k u sc s g y a k o r l a t i m u n k v a I m i n dezekrcl sa1tmaqa gycizcd1on mcg. k a b b a l i s z t i k u sh a t s o k r o l m e g s o h a n e m h o z t a k n y l l v n o s s g r a c n n y i t ' m i n t ne m r i v c m b e n ' s e z t a t e n y t m i n d c n l e c n d o k a b b a l i s ' 1 a o s z t o n z s u lv e h e t m u n k 1 h o z . z a b e c e - s z e r u hettisorrendea tz I s t c n i C o n d v i s e l s k i r a d s n a kl e h e t t c k i n t c n i ' a m i m e g m u t a t i aa z ||t^t Lz anyagl vil5 lc6alacsonyabb r t e g t a l z Istcni Condviselcss e l v a l o c g y c s u l sl c g m a 3 a s a b bf o k i 6 . A 2 2 b e t u v c l | c t t m i n d c n l c c m t v c ,a m i a m i k r o ' s m a k r o k o z m o s z b a n i e l e n v a n . A h c r r n c t i k u s t u d o m a n y b a nc z c k a b c t u k a l c g m a g a s a b b r c n d r ia r k n u m e r v c n y e v c l b i r n a k . M i n d c z t m c g f o 3 1 a e t e n ia k a b b a I i s t a a ' ki az e3yes kulcsot mr tveltc. A k o v e t k e z c f c 1 c z e t b e n a z o s s z e l c t t b e t u k sa z o k h a t a s a ik o v e t ' k e z n e k ' m e n t l i s ' a s z t r l i s s a n y a 6 i v i s z o n y l a t b a n 'm c l y e k c t a z o n h a n n e m , m i n t g y a k o r l a t o t k e l l t e k i n t e n r ,h a n e m m i n t m o d s z c r t , mellycl mr kabbalisztikusan dolgozni cs hatni tudunk.

V g ea h er e d i k f o k o z a t n a k .

r08

t09

5-

rrrrrs KULCs. ^DUPI,^ nrrr

Nyolc, DIKFoKozAT A r,tnn,tLISZTIKUS ABECE

H.tnv,rurKRESZ FOnn'tUT,AMAGIA

Cyaronla,'r

, \ n y o l c a d i kf o k o z a t b a n l e i r t e 3 y e sk u l c sa l e 6 f o n t o s a be b| c k e s z i t c k r r l c sa k a b b a l b a n M n e v e z i ke g y e sk u l c s n a k ' . indcnekelott azrt I t I c a | z e 8 Y e ss 7 a m o tr e p r e z e n t a l ' c as ' a7 e1y a7 istenseg szama. \|cgelclc e d i t c i o m r1on ut1n a kabhalista h'o g v a z c g y e sk u l c s o t . srk sait feilcdsc c|1bo| hasznlhatia, sncm ainlatosa betuk. k c I m s o k r ai s h a t s t5 Y a k o r o l n i 'm r - a t z e 6 y e sk u l c s e 8 y e n c s ea nz . ' k s z f r b ov l 'a g y i sa k a r m a b o h l a t .H a a k a b b a l i s t m a sszmra is kozvctlcnril az' ok-sz..rbol akarnahatstgyakorolni' akkor meg' 'rloztatna k a r m t 'c s m i n d e n e rn t c k l k c l l e n ev i s c l n ia e l e l c i s s e g e t . [ { ac l l e n b e n t o b b b e t u v e ld o l g o z i k 'a k k o r a h a t sm r n e m a z o k ' z f e r b o l i n d u l k i ' h a n e mv a 3 Y a m c n t a l ' a s z t r l v , agy az anyagi r ' r l a g b oa l s z e r i n th ' o 3 y h n v b e t u ta l k a l m a z o tk t a h b a l i s z t i k u s a n 's . l r n e 5 a l k o t o to tk o k r c g i s z t r l o d n a cka z k a s h ac l v b e n. z c 6 y c sk u l c s a z A k a s h ac l v b e nh a t a n e l k u l h ' o6vokot alkotna' r n i v e la z o k v i l 6 b o lk i f e l e i r n y u l . k c t t c sk u l c s m en t l i so k o k a t se z z ' em | entlis h a t s o k aa tl k o t . A hrmas k u l c s a l k a l m a z sa as z 1 r a l i sl l a p o t o k aitd ze | o ,h a t s a i . r s z t r l i1 se l l c g u c k . r ik o k a t sh a t s o k aa H a r o m n l t o b b b c t u a n y a g iv o n a t k o z s o t l' k o t ' m c l y e k f i z i k a i l a ga | a p o z z i k m e ga s o r s o t i' l l c t v ea k a r m t . N z z u k m o s t a k c t t e s k u l c s o l ' m c l y m r n em a m i k r o e s makrokozmikus c|ckszim t c ijs z t i k t k e p v i s e l i h , a n c mm r a f o r r n u ! am 5 i a t c r u l c t r t ca r t o z i k .M i k r o . c s m a k r o k o z m i k u s misztik n a k c s a k a z e s y c s k u l c s o t n c v e z i k 'm i n t a z I s t e n iC o n d v i s e l e s cszkozt. k e t t e sk u l c s h a s z n l a t n k le t b e t u v e ld o l g o z i k a k a h b a l i s t a ' . r m i tm r o r m u l n a k c l l t c k i n t e n i c ' z e r t a k a b b a l i s t m t ostantol f o r m u l am 6 u s n a k fo6omnevcznl. A k e t r c sk u l c s a m e n t l s i k k a l ' a m e n t l t e s l t ev l 'a g y s z e l l e m m c l J z o n o s . f o r m u l a m g i a g y a k o r l a a m c n t a Is z e r b a n kt betu hasznlat stz a b i am c 6 . A s z e r i n t 'h o g v m i l v e n h a t s r a trekszunk' ilycn va6y olyan bctrkombincio atl k a l m a z u n k . z e g y e sb e t t k t lgl. analog ku|csa itt is vezrmotivumk sn zo ege. A bctuk osszetteln| az eszmekpezi az alapot'ezrt 1elcnt s z e nm s t a b c t u k s o r r e n d i e azrtclem s z e r i n t in y c l v e z e t n m l ,i n t a

Ill

kabbalisztikus m u n k n I .P el d i u l a ' ' k u t y a ' ' s z o k a b b a l i s z t i k u s szemPontbo l e mc s u p n n I l a ri e l e n t e s s e bIl r . A k c t t e s k u l c s a m e n t l s i k r a v a l o h a t a s n a l formulamgus u g y a n u 5 ym ' i n t a z c g y e sk u l c s n l e ' lc;bb e l k e p z e l ia s z t r l i s a n ,ajd m m e n t l i st e s t t n . t u d a t vta ell i t i ' sm i n t s z e l l e mm o n d i ak i a k c t b c t u t .T u d a t a b a k n c l l t c h t l c n n i ca n n a k h ' o6y nema [izikaibcszc. l o s z e r v 'n y e l v ' a i a k ,6 c 6 c m o n d 1 a ki kahbalisztikusa an k t b c t u t , hancma szcllcm tesztezt. ket betr kimondsnl is pontosan ugy' mint az e3Yes kulcsnlb ' c k el l a r a n a ih r o m d i m c n z i oT ss s z p o n t o s t s tr ' ' a 6 v i sh ' o g y m i n d e nc 6 y e sb e t u tc 6 y s z e r r e uizuaIisan a 'k u s z . t i k a i l a g sc r z s s z e r u k cn c l l k i m o n d a n iE . s e t u n k b ee n l s z o ra z c l s c j ' u t n aa m s o d i k b c t u t k e l l k i m o n d a n i L . e h c t a k e t t e sk u l c c s a l p p u g v ' m i n t a z e g y e s s e ll'e h c t i n d u k t i v e s d e d u k t i vm o d o n a s a i t mentltcst sz'mfua dol3ozni. Lchet a kulcsot mrsok szmra is a l k a l m a z n iv ' a 8 yc g y c n c s e n a z i | l e t os z c l l e m r e m ' c n t l r c s t ric rny. tani' vagv az ltalban a m c n t l s k r a r r a n y i t a n iE . lcibbicsctbcn k o z v e t l e nb c f o l y s o l s r ob l c s z c l u n k . s z e r i n t 'h o 6 y m i l y c n o k o t aIkottunk a f o r m u l as e g i t s c g c v sm i l y c n h a t s tk r v n u n k le clcrni. s a i tm a g u n k a vasy ms cmbermikrokozmoszra ugyanott lehct hatst gyakoroIni. - osszpontosit l..rrtlmdim ei o n j i s nz s l t a l .A f o r m u l a m 8 uk s P c s ' r r . r g a n Is m s o k n la m c l l r e g i o r a 8yo8ytoah n a t n i ' sc z e n k t l ' t : t r r| t a l m i n d e n mell1dalma kt abbalisztikusa kn e z e l n ia m c n t l . ' k r o l . K u l o n o s e no l y a n e s e t e k n m l , e l y e k o k a m e n t l i se r e d e t L i , Itlln1 ' a m i t f e l e l c m 's z o o n 8 a le id s z e tc tl c . P c l d u la m e l | s z u k u t

C
l.,nnek ni m o n d o t t b e t t n c k a k t ' k a b b a l i s z t i k u s ak a segitsgvel k c p e sa f o r m u l a m g u k sivnsg s z c r i n tm i n d e nc s z m tc ' r n y tf o l r ' l d e k b av ' a g y s z i l r d t c s t b cb e l e h e l y e z n e t ,g y f l u r d k o n d c n z t o r . l r o z h a s o n l o a n|.c l c n r e t s e f go i k n m r n i n c ss z t i k s gs ee m m i n c c l o a l l i t s i c c c p t a c luid kondcnztorhoz m . ert mindcn szilrd , 1 6 v f o l y c k o n y d o l g ot u d k a b b a l i s z t i k u s a te nl i t c n i .

AD
|,'t l ket betu kabbalisztikusan kimondva f'o|egaz n-tudatol'va6yis . r r r n a k i s u g r z s te ' s a m e n t I m a r i c c trositi. KrilTnoscn akkor alk r l m a z z a ' a m i k o r t el e p a t i k u s a nd o l g o z i k . K u l o n o s c n a m e n t l t c s t l'cn og cmclkcdni |ta|aa tvhaskpcssge.

M r a z c g v e s k u l c s l c i r s n l e m l t e t t c m 'h o g y a z ' ' ' ' b e t u a l c v c g c c I v v e l ' t e h t a z r t c l c m m c l sa z i n t c l l e k t u s s a l a n a l o g 'a n n a k v a l a m e n n y i f a z i s b a n . E n n c k k o v c t k e z r b e na z ' ' A ' ' k e t r e s k u l c s a mcntl szriban k u l o n o s k e p p e na z r t e l e m r cf o g h a t n i ' a k r i n d u k . t i v ' a k r d c d u k t i v h a s z n l a t b a n ' gy sair magunk' mint ms sz. m r a . A f o r r n u l a m 6 u sa d u p l a ' , A ' ' b c t u t a k k o r f o 5 1 a h a s z n l n i ' a m i k o r c 6 y e m l k e t k i v n { c l i d c z n i ' a z e r t c l m e t a k a r 1 am e 6 v i l 6 t a n t . a z e m l c k c z o t e h e t s g ee t r c s i t e n iv ' agy intellektualiskepcss' g e k c t s z e r e t n cf c l b r e s z t e n i .

A rcrrr.rs KULCsH^sZNALI.^ ^z ',A,, B[ IUVEL

E
I.,za formula konnycbb tudatthclyczst t c s z l c h e t c i v .E g y b c n rncgad1aa lehetcisgctaz the|yezett tudatnak' tisza es valsagos h e n y o m s o k f c | v t c l r c sa z o k n a k a n o r m I i s t u d a t b av a l o t v i t e l .

AF
. ' \ z. . A F ' b c t u k k a b b a l i s z t i k u s a an lkalmazvamc6szuntctn m c ik ndcn ncntlis kie3ycnsulyozatlans6k o t i,l o n o s e ni n t e l l e k t u l i st c k i n ' tctben'smcaercsitik a szcllem ncgv alaptula1donsgt. Ezrtez a I o r m u l a k i i l o n o s c no t t a l k a l m a z h a t o a. hol eros kabbalisztikusan rnte||cktulc is r c i { e s z t c s rv ca iI n s z o ' sa z a k a r a t . r z c lem cs a az t u d a tc l f r a d ta z c r c f c s z i c s t E c ' lb . e t u k a p c s o l a t ra ah l romalaptula1dons3' s akarat' *ze|em s tudat ktilonTscn megercsodik' c g v c n s r i l y bk aer u l ' m i l t a lm i n d e n f r a d t s c gl t r j n i k .

E z a k t b e t t k a b b a l i s z t i k u s ak ni m o n d v a a z e l e k t r o m a 6 n c t i k u s luid scgitsgevc s lz c l l e m i b c t c g s 6 e8 ky o 8 y t a s a h o z s 'z o r o n 3 s ' l e v e r t s m g essztintetcsh eg zi t . sc Ezcn esetben a formulam6usna nk em kell az elcktromagnetikus f l u i d o t c l k e p z e l n i eh , a n e mk o z v c t v et u d h a t n i a k a b b a l i s z r i k u-s

AB

ilz

lt3

Mindcnutt ez a ktbctt van 1clcn, ahol bckc' nyugalomskicgycn. sulyozotts6uralkodik. Induktvmodon' vagyis sa1t'.',,. ik.lm^zv^ ez a ormulaaz Istcni Condvisclcsaldsthozza.Ha me6bo. cststakarunkcszkozolni valaki szmara, akkor azt ezeilkrbctt ltal rhetirik el. Ez a bctrkapcsolat mindencmbcrnI azonnal mc6s z u n t c ta i s z e l l c m e l i n d u l t s g t .

AC

AK
t .c d u k t v l | . r r n d u k t i vm o d o n d o l 6 o z u n kv c l c ' o n b i z a I m a t b e s zD ' r r r r n k nm li n d e vete tt n k c t c l y t el o s z l a t 'b i z o n y o s s g o t sm s o k b a l rrr c t r d z clc.

L
l ic v a l l a n i l l . rv a l a k ih i b z o t r sn e ma k a r i a b c i s m c r n iv ' a g ys z 5 y c n b | ' . r l l c p sa oek i a h c l y e s kt k' o r e z e nf o r m u l as e g i t s g m v ce l g a d h a tn l ' c l . l t a sS . a i t m a 3 u n k n la z ' ' A L ' ' h e t u k a p c s o l a at m c n a I l c s l b e n ' ' t t , n d ce n s z m b1 c l m c l y u I S hs ee z8 i t . eo b b

z i s t e n ii n t u i c i oh a t s ltc h e tc z c nk u l c c s a l k i v a j t a nm j a g u n k n ls msoknal. Ku.lonoscn olyan rctlen c m b c r e kl e s z n c km e g g y o g y i t hatok es mcgszabadithatok c ktbctu kabbalisztikus alkal1,a'a,a|' a k i k e l l c n s c 6 t ok l orulvvc er z i k m a 6 u k a tc . s cnnckkovetkezrben n a g y o nl e h a n g o l t a kA . zok az embcrek, akik azt hiszik.hogy iga zsgtalanu bl n t a kv c l u k ' m e 5 v i l g o s o d h a t nc ak k u l c s l t a l ' i t o ' bcn arra a lz'etle hogy minden' anli tortcnik' igazsgosan iutnak' trtcnik.

AH

AM
l l . r s o n l o a na z . e | c j z o o r m u l k h o z 'ez i s m c g er o s i t i s a i t m a g u n k n la l ' c r l l e s z k e d sk iszsgct k' u l o n o s c n o l y e s e t e k b c n 'a h o l a z r z e l e m k c v c s b r c v k e n y s a z r t e l e ma z u r a l k o d o . O l y a n c m b e r e k n c l i s ' r k c r e s e n l e h e t a l k a l m a z . n ie z t a b c t u k a p c s o l a t o ta ' kik ertclmi beo e' t eh t a s z r v u k c t i s n i e 3 s z o l a l t a t ' 1 . r d o k c ps es 6 u km c l I c t t a z r z e I m t l r ;trn k .

E z b c t r k a p c s o lca gty s p c c i l i s o r m u l am ' clynck se5ts6cv ac zl -a e m l c k c z c tk t i l o n o s c n mcscrsodikr ; c 6 m u l te m l e k c km e r u l n e k fcl. c s z m c kc s 5 o n d o l a t s o r ot i r a v i s s z at u d a t b aS .a i t m a g u n k . k r n c k n| ez a kulcs a formulamguscm|keze tcben clczci inkarniciok c m l k c i te l c v c n t i k fcl' spedio 5 l y a n i n t c n z i t s s am l ' i n r h aa z o k a t tcgnap ltcvolnat.

ACH

AN
l . ' f o r m u l a h a s z n l a t aa l t a l k o n n y c n c l h a r r t h a t u n km a g u n k n l m i n 'jcn kedvetlcnsgct m .u l o n o . , s o k n l m i n d c n s z el l e m i a r a d t s g o tK \cn e8y hosszantarto. m c n t l i s f r a d t s g o to k o z o . t c s t i c s a s z t r l i s rrrc6betegcd s n l c h c t e z c n k c t t o s k u l c s l t a l s e g l t s c g c tn y u t a n i . ut

E z a k u l c s k u l n o s c na l k a l m a s a l el k i i s m c r c t c l c b r c s z t c s N re {.i n d c n u t tl e h c ta | k a J m a z na i' holi5azs6talansg t n v c d t u nc so zc kl ' v a g y lelkiismcrctlcn e m b c r c k k c l .v a 6 y c s e l e k e d e r c k k e alk a d r d o l 6 u n k . Sait ma6unkra a l k a I m a z ve az a f o r m u l ai n s p i r a c r oc t5 t | s z t a lntuiciot ebrcszt.

AI

AO
l { a v a l a k i n c h c z e n i u t v a l a m e l y m e g i s m c r s h e zn ' ehezcn fo6 cl v a l a m i l y e n a n y a s o t ' c z e n o r m u l v a | c l o i d c z h c t c js z m r a a m c g v i l . r g o s o d sH . a v a l a k i i g a z s g t a l a n uil r t c i ' a z ' ' A o ' ' b e t u k a p c s o l a t r.tI elcitte, es az ilJcto surgoscn ez kabbaliszikusan megvilagosithato lova [o8'a tcnni a hrbit.

AP
E z a k e t t c sk u l c s n o v c l i . - . n , , f J l . t k e s c d e s t ' t e k i n t c tn l k u a l rra' h o g y m i | y e nc l ts z o l g l . Sa1t m a 6 u n k r a l k a l m a z ve a z a f o r m u l aa kozomboss8ct az cllenkezoj&e valtoztala' msoknal felkeltl az c r d c k l o d c so t nnaga ' g yv a l a m e l y va cel irant. I.,zen formulval egy kulonoscn vallsoscrzuletct |chct clciidzni: r t v e l c i :v a l l . nragunkn all k a l m a z v a m c n t l i st c m p l o m a t m o s z f e rh sossg irnt rzketlen erdekl dst fo3 brcsztcni a cmbcreknl v a l l a s i' l l c t v e a v a l l s o s t a p a s z t a l f t o r m u I a m 6 us' r z u l e itr n t .E g y

114

ll5

aterial l e g m e g t a l k o d o t t am bb haugyakar1a k' p ec s z e nf o r m u l v aa beoltani. Iisttis vallsosrzulcttel

R
ezcn kettcjskulccsal kepessait smsok a kcd formulamgus d e p r e s s z ia o l l a p o t o k ac tltvolitani' i 'm e l a n k o l i k u s l y e t c l v i d t a na is amim altal legnehczcbb is clciidezni' de azt a kpess6ct problma lcsz. k t n n y e nm e 6 o l d h a t o

a z a k u s z t i k ao i sszponto S . r 1 am t a g u n k n e l f o r m u l a l t a l k r l o n o s e n i cl s i o a k u s z t i k ak srtokpess g o g i a v u l n i .A z o k . a k i k h a l l s s ac azt c8ycn. c r c v ek l pesek s c s a k n c m m e 6 l d o t t a k , I.csse8ekkel Az, a 'rrlyhantatani'iol tcszik' ha czt a formult szorga|mazzik. ea l c i z e t e s ce nz t a f o r m u l t 'a k i a z t | . , r m u l a m g ui s a l k a l m a z h a t 1 tvo|. k i m o n d o t ts z a v a ia l e g n a g y o b b k r v a n i ah ' ogv a szcllcmben ..rghol e g y e n e km ' e r ta h a n g h u l l m o k m e g h a l l h a t o alk iobb megsu ' r r s o d sh otz z al t r e .

^w

ASz
osh a 1 t i a l c 6 m l v e ho bk o k a t sk u l o n o s k p p c n Ha a ormulamgu aik a z o k k a lk a P c s o l a t oh sa t s a i m t c8ecn ,. a z c l e k t r o m o s l u i d n a k is. kor czt a kcttcis k u l c s o th a s z n I i a U.6 Y a n e z te r h e t ie l m s o k n l n f c l f c d e z of llem is brcszthcl6ybe ' c l t a l l os z e D e ez e n f o r m u I v ac talalmnyok esctb ne . to' klonoscn azelcktromos l u i d d aa l nalog

AS
sa l a p o s ac nl m l y u l . t c l l a l k a l m a z n ih ' ogy bchatoan E z t a o r m u l k na ' 8 yd o l o g b a nm ' ea t ?c lmct lenkiti. hessrinc k g y e s c m n y b cv . rte

intr e d m e n y e z i k kb b i n t u i c i o k c p c s s c g ec l ' . z c ka b c t r i k a p c s o l a t o lo eo tlytatunk. e r t c l c m b c np ' c l d i u | 'h a i r o i t e v k e n y s c g[ rcIlektulis ' ogy cgy tuIa1 ns ,a b b a nh s z a v a k am t egtallsba S c g ta m e g { c l c l o r'a s b a at n t h c s s u nik , 1 o n s 3 oc tr . n y .v t s z m c ts z a v a k b c t 'a 3 Ya b s z t r a ke a formult. a z ' z e kz.t r et et t c l a l k a l m Irokclosze r t l g z i t hs es u n k .

^Y(^u)

AZ
, . \ 1 n I a t oe sz t a f o r m u l t a l k a l m a z n i m a 6 u n k n l s m s o k n a l a 1 o oc s z t v c g t a n u l s h o z .K u l o n o s e n a r e n d k i v u l i c m l k c z c t c h e t s g t uki r a e s u 1 r a . rckvok hasznalhatJa

AT
k a b b a l i s z t i k u s aa nl k a l m a z v a k u l o n o s c na z Ez a betukombincio t o s l t i k a z o | y a n .m e c h a n i k u s ' ulonosen a n y a 3 ic m l k c zt e h c t s c g cc e f o l y a s ta ' m i k o r v a l a m i tk i v u l r c l cmlekczctrc a y a k o r o l k c d v e z cb k sh a i sm c g 1 c 6 y e z nT k c l l m c g t a n u l n i .a n u l o k 'd i k o k ' s z i n s z e nz i v c s n e a l k a l m a z n c k z t a k a b b a l i s z t i k uso r . s o n l o k 'v a l a m c n n y i cs cs ' a k h a k c p e s c k v o l n a n a kk a b b a I i s z t i k u s a n mult. tcrmeszctesen a.h o l m a t c alkalmas mindcnritt dol6ozni. E z a k c t t c sk u l c s k r t u n o c n vra n v a l ov i s s z a e m l k e z s o Is z o . r i l i sd o 1 6 o k r a

A
a z i n t c l l c k t u s t b e o l y a s o l i a 'a z a n y a g r av o n a t k o . l . , za b c t r i k a p c s o l a t z o a n .H a t c h t P c l d u l a m c n t l s i k r o l a k a r u n kv a l a m i l y c n k i e l e g i t c i c r e d m n y tc | r n i 'a k k o r a z a n y a g ts k o n ' a z t c s a k c f o r m u l a s c g t s g c v c l ' a k e t t es k u l c s l t a l c r h c t 1 u k c l - E z t c r m c s z c t c s e nm i n d a z o k r a vonatkozik. akik czt a kulcsot alkalmazz,ak.

AU
el l l c h e tf o g n i a z i n t e l l e k t u s l t a la z I s t c E z c n f o r m u l as e 6 i t s c g vfc t .z l t a I a n o s ain s m c r t ' I s t c nm a / m a j n i C o n d v i s e l e st e n y k e d s e analog. Minde n Jassan,de biztosan orolaek monds megrtcscvel ' ki az Isteni formulam6us a z ' ' A U ' ' o r m u l t o 6 i a h a s z n a l n ia 'nnak r e l i e sm l y s e 6 e b c an k a r 1 a elfogni. C o n d v i s e l h sa t s a ta

u t o l s o f o r m u l i 1 aa z ' ' A o ' ' . E z ' a k e t t e sk u l c s a z ''A'' kapcsolat k p c s s g c t i o n n y m c g o l d s n ak k a b b a l i s z t i k ua sl k i m i a p r o b l m k aa l sz a z o nt a n t v n y a i nh cs zl a ormult A ormulamgu kolcsonzi. a l k mia i kabbalisztikus t u d n a kb c h a t o l n a n l i a 'a k i k c s a k n e h c z e n m c l y ksrletekncl. ck tvltoztato P.e l d i u l a I k m i k u s p o ' ar| ab pl j am t iba vk annak e g yf o r m u l a ktsgcin k p c z iv ' a g ye s e t l e 8 a kabbala mely kTnnyen clcezt a bettkombinciot' felcjl' akkor hasznl1uk a k i v n tk p c s s c 6 e t . hiv1a

AO

ll6

n7

Az btc valamennyi betr1t fclsoroltama mcnlis hatsokra vo. natkozoan' anal3osszetiggsben az clsci bctrveI. Az intc,llcktulis oldaltkulonoscn k i c m c l t c m 'm i v c l a z , , A , , b c t n e l a z i n t c l l e k t u l i s az uralkodo. H a c g y n t l o b b b e t ta l k a l m a z u n k a' k k o r f o r m u l r o l van szo. E6y dupla betr mr kabbalisztikus formula' melybenkt analog crchat. Kptelcnsg volna minden egyes bett valamcnnyi analegiajat bchatoan taglaIni. A formulamgus elerte a kello eretts g cc t s l t i a 'h o 8 y i o g g a lm u t a t t a m r i s m t e l t ee nl: cn6cdhctct|cntil ontos elsa!titanl az elsci konyvbcn' Az igazi beavatisutjabanismetcteth t r o m d i m e n z i o n l io ss s z p o n t o s tk i p c s s e g ch to , gy az a s z t r l i sm ' entlis sa n y a 5 i c s tf u n k c i o i r o | p o n t o sk c p c ta l k o t h a s s o n . E z en i s m c r c t c kn l k u lk a b b a l i s z t i k um s u n k ac l k p z c l h e t c t l e n . I n t c l l e k t u l i s asn o k m i n d c n tc s a k n a g y o nn c h e z e n lchct mcgcrteni' ppcn a kabbalban vannakolyan finom rszlctek' mclyckct kizro' l a ga g v a k o r n o k r u df c l f o g n i .

BB
sait f.okozz.a kepcssget I..zen betrikombincio altal a formulamgus z r n a g a s m s o k s z a m r aE l e k t r o m a g n c t i k u.s' v o l t ' ' k p z c s c h ca clokra. l n e n t l s k o n v a 6 y a m e n t l t e s b ea n' lcgkulonbozcibb volt elc;llitsro| mr irtam Az igazi beavatis |.,lcktromagnetikus ai z e l c k t o m a g n e t i k u s utfaban . z ' ' A ' ' - ' ' B B ' ' o r m u l am e g k o n n y t A volt forrnba. fluid beiktatst a lc6kulonbozobb

BC
t e s z ia k a b b a l i s z t i k uts r s u r i t s t ' chetcjv I.,zen o r m u l ah a s z n l a rla o r t c n i ka z .M i n d e n f u g g e t l c n ua l t t o l 'h o | sm i l y e n t c r i e d e l c m b ctn kimon. | y e ts z e l l e m i l c g a trben tm ' e c r e n y m . i n d c nt u l a j d o n s a g oa t i z h c t i j n kh ' o6y az ae sc6ts6v kl i v n t t r b e dunk' czen ormula cm a . ' ' B C " f o r m u I ah a s z n l a tlic h c t o s 3a o t t m c n l i s ah na s s o nA k .f o r c lf e l v e s z ia z i r n y t 'a m e l y c l l t a l ak o v c t n is z n d k o z u nA o3 I m c z n i ' si l y c n s z c l l c m b c n c z t h c l y e s c n o g i ac r t e mulam6us i. cl1rn

A z e g y c sk u l c s b a n mc6adort a d a t o ks z e r i n a ''B''a polarits bctric, m c l y b c na z e l e k t r o m o s sa m a g n e t i k u f sl u i d i s h a t .A z c r n y e k s tula1donsgo ka i o i b a n rc a P o z l 1 l ve s a n c 8 a 1 Ic vl v e t 1 c l k p e zE z i. rt a . ' B ' ' b c t u e j e zk i i a p o l a r i t s tc ' s a n n a kk a b h a l i s z t i k ua sl a p o n tor. t c n oh a s z n I a t t .k c t p o l u sa z c g c s z b e c e b c h nat.

A <n.rrrsKULCSH^sZN^L^'t^ ''I]''tl[TUv[L

BD
E z c n k a p c s o l a t o t k i i l o n o s c n a k k o r h a s z n l i a a o r m u l a m g u s 'h a s a 1 tm a 6 n l v a g Y m s o k n l a m c n t a l m a t r i c ta k a r i a m c 6 c r c i s i t c n i . ' gy A z a s z t r i | -c s m c n l t c s tk o z o t t i m a t r i c t m e g | c h c t e r c s i t e n i oka a m c n n y i s 3 i l c g 'm i n t m i n o s c g i l c g . k i k n l a z e l m c b c t c g s g 8 y c n 8 m e n t l m a t r i c r av c z c t h c t o v i s s z a ,c f o r m u l a l t a l m c g 6 y o ' 6vithatok. Ma3asfoku bcavatottak'ha kivnatosnak |t1k es az Istcni Condvisclcs is cngedclyezi' kcpcsck e formula i|ta| az asztr| s z c r i n t m c g h o s s z a b b i t a n iM . cnt cs mcntltcst lcttartamtetszs l i s v n d o r l s n l ' h a a f o r m u l a m g u s h o s s z a b bi d c r g a k a r a s z t r l t e s ' e 8 a t vl c n y c k t nk i v u l t a r t o z k o d n i ' v a g y v e s z c l y e s c b bs z r k b a nn l t o 6 a t s n l c z e n f o r m u l a l l a l m e 5 n y i r h a l 1 aa m c n t l m a t r i c t ' kzott. e z l t a l m c g c r c i s i t h c t ia k a p c s o l a r o ta m c n t I -e s a s z t r | t c s

Ezcn formula sc6itse6vel az rtelem saz emlkezotehcs3 croscn kie|csedik az elcktroma8netiku fs l u i d l t a l 'c r o i k u 6 y m i n o s c g i l c a ' m i n r m c n n y i s 3 i l crg c n d k i v u l im o d o n g y a r a p o d n a k H.a a m a g u n k szmra d o l 3 o z u n kc ,6y viIgos s c g y e l c sc r t c l m c tk u l o n b o z t e t u n k meg. Nchz ezt a ktfoga|matkulonbozcscge ben lelrni' de ha mcggondol1uk'hogy a hcbcr kahbalban az ctclcn 32 f<rkozatat ismcrik' cs megkrilonboztctnc pk c l d a u lv i l 6 o s 'c l e s ' l t n o k i s t b . e r t c l . m c t ' a k k o r a 6 y a k o r l a t im u n k n a lc z e k e |a k u l o n b s g c k e kt zze|' fo6hatoan rzkcln i 6 1 u kT fo . errneszctesc un 8yancz e r v e n y ea sz em. l k c z c j t c h c t s i6 sr 'c a m c l y b i z o n y o st c k i n t c t b c n a z e r t c l c m m c lt 'c. h t a z i n t c l l c k t u a l ik spcss fo gg a l m a v a larhuzamosa p hn alad.

BA

BE
fs luid altal thclyczs ' sa z e l c k t r o m a g n e t i k u A s a i tt u d a t u n k b a hatskpcss6 ke a b b a I i s z t i k u s aa n ,' ' B E ' ' f o r m u l a a l t a l k o n n y c n ez a formula a nyclvck nagyobbclvevcelrhetcj. A mcntltcstben ciz o l y a n l n y e k eits k o n n y c nm e 8 c r h c . k p c s s 6e rc t dmnycz ' rt

rr8

ll9

t u n k ' a m c l y e k a , l a c s o n y r t e l m is z i n l e n l l n a k ' v a 6 y c s a k n c h e z e n tudnak mcgnyilvanulnr.

rs ercjsodik e z e n o r m u l a l t a l ' h a a z e l e k t r o m a g n e t i k u f ls uidot az a n y a 6s i z c m r ea l l i t l u k .

ianlatos c l c i z e e sa cn a j k a I m a z sh ao ' 6 ya m e n t l v n . ''BF'' ormula d o r l s n a lv ' a g y a t u d a t t h c l y e z s n ae k la r a t u n k aitn ' tellektusunkat es rzelmunke ctg y e n l c m r t k b etn ud1uk hatokpcss tc n n i .E z e n k i v u I h o z z s e 8 ia t kPesse8he ' g y a s z e l l e mn 6 y hz o alaptula1donsf g g e s c i tv' a l a m i n a t z o kt r a t s t m c n t l i sa a ' szt5 t ' f u n k c i o i t 'o s s z c r l i s sa n y a 6 iv i I 5 r an c c s a k f e l o 6 1 u k d' e a z e l e k t r o m a 8 n e t i k u s fluid se5itsgv ct I s z ssz e r i n tb e f o l y a s o l niis t u d i u k .A k i n e m r te ti tTklcesc an z o s s z e g g a sz t akaa ' t e l l e k t u s in ' rzelem s n t u d a tk o z o t 'a z c l e k t r o m a s n e t i k ufs I u l d r av o n a t k o z o a n e' f o r m u . l v a l c l c r h c t i m i n d c no s s z e f t i g 6 se g e r l c s e n ek m k p c s s 6 rb . cjl Eb e g y e r t e l m u ek ni t u n i k .h o g y e z a l a t ta n c g y p o l u s r i 6nes m er ( c n d ca m c n t a l t c s t m c 'e n t l m a t i c c rs am e n t ls i k r av o n a k o z o a n .

BF

BCH
K u l o n l e 6 e sn y e l v i t e h e t s e g e r h e t ce l e z e nk e t t e sk u l c s l t a l ' m e l y ne l mentlis kpcssgh et zu n k .N e m c s u p n m i n d c ne m b e r ' l l a te s iu l e n yn y c l v n cm k e g r t s s he cg z i t 'd c a n n a k elismcrsh e' z is hogy s z i m b o l u me l e k t r o m a g n e t i k u s t ae nl i v ev a n - ev a g y s c m . "alamely Segtsgv m c g l c h e t a l l a p i t a na i h a t s ta s z i m b o l u m Pe oln t o s a n dinamikiara a,z c l c k t r o m o sf l u i d r ae s a n n a kh a t s r a vonatkozoan. Kabba,la-beavatot1 cz atka , kepessgm e t s s z e m e l y e k r e is truhz h a t i kc f o r m u l aa l t a l 'h a a z o k e l 6 rcttek r.

BI
[ z e n f o r r n u l ak e p e sm i n d e n r o s s z c m l k c t . o s s zc l m e n y t ' s z u k ' s c g t e l c nl e l k i i s m e r c tf u r d a l a s tk i o l t a n i a t u d a t b o l .K u l T n o s e na n a g y o n r z k e n y r m u l a m a 5 u s ofk fo o61ak u d v o z o | ne i z ta f o r m u l t .

BC
E f o r m u I a a l k a l m a z s ao l y a n a l l a p o t b a h e l y c z i a o r m u l a m 6 u s t , ho3y a mcntl szfcrbol a lc6nagyobb vitt cs nczetc,ltrcs t cI is tud1a s i m i t a n i ' st c j k c l c t c ss z c l l e m i b k c t u d t c r c m t c n i .E o r m u l v a l sc l e k t r o m a g n e t i k u sd i n a m i k 1 a v a m l e6sze rzi a megfcIe Io erct' h o 6 y v a l o s g o si s t c n i I d s t o s s z o n ' n r c l y n c l n c s u p n a m c n t a l v i . I a g b a nh , a n c m a z a s z t r a le s a z a n y a g iv i l a g r a i s h a r .

BJ
A f o r m u l a m a g u s 'a k i e z t a k e t e sk u l c s o t r c n d s z e r c s e n a|ka|mazza' kepcs mindcn cmbcrnel es lcnyncl a ludatot k.ikapcsolni az e l c k t r o m a 6 n c t i k u s l u i d a l t a l . e s m l y e x t z i s t c l o i d e z n i . A z c x t a t i . kus ormulknak teht - 1ol mcg1cgyczcrrdci- scmmi kzlk az i1cdsgen alapulo hipnozishoz' ami az idegck szmlira tcrrtnik. -'zze|szemben a ''B)'' ormula' c6y msrk szemeIy menltcstbcn kimondva' az tl|etot rovid idcrc cxtzisba hclyczi. Ezze l azt mond o t t u k ' h o 6 y a z a k a r a t ' e r t c l c m e s r z e so l y a n o k u d i n a r n i k v a l lcpnck cloterbc' amivel a tudat ncm tud azonnal lpstartani'cs ezi|ta| extzisba esik. Magunknl clcjidzvecz a oimuta cay clra6 a d t a t s ti d c z e l o , d c n c m o k o z t u d a t v c s z t s t .

BH
^ ' . B H " f o r m u I a k l o n o s c n a 1 i s z t n l t a sc t r o s r re ' formula polarit s a k o v c t k c z t b c nm i n d c n u t t m e n t l i s a nl t h a t o v v | n a k a z i s t c n i i n t u i c i o m u v e i . f o r m u l a m g u s 'a k i n e m t u d t i s z nl t n i ' s z v e s c n I o g j a e z t a o r m u I t a I k a l m a z n i ' m i v el e z e n k e t t c s k u l c s i s m t c l t a l k a l m a z s a I t a l v i z i o i n a k m c n t a l i s k c p e c l r i a t o k l c t c st i s z t a s . 8ol' es szellcmi kpc is olyan foku lcsse3hez 1ut'amilyct izikai szern soha cI ncm crhct. Szcllcmi szcmcive I a lc5finomabb rncnt.lis c r c d c t u r c z g s c k c ti s c s z l c l n i o 6 1 a .A f o r m u l a m g u s a ' , B H ' ' f o r m u l t ' m i n t s e g d e s z k o z t ' e r m s z e t c s ea nl k a l m a z h a t i a a z o k n l a t a n i t v n y a i n li s ' a k i k b r a s z u k s g e s rettscget c l e r t k ,d c n e m k p e s c kv i b r c i o k a t v i l 3 o s a n s l e s e nI a t n i . A f i z i k a i s z e m l t s a

BK
aormulam6u Ez a bctrikapcso.l a ss zmra az cIektroma6nctikus fluid olyan{okumcgstrusodcs id ec t z i e l o ,h o 6 y - a t o r v n y s z c r u s 6k e r c t e i nb e l u I- c g y c n e s e c ns o d a t t e l e kk rc ep e s . Magtolrtct c i d i k 'h o g y e z z e 7 a h i t m e g e r c s o d i k ,sa m a 8 n e t i k u s f l u i d f e l et t i m e g g y c z os dc er e 1 e megszilrduN l . a g y s z o l g l a t o t o 6 n y 1 t a nc iza F o r m u l a a n n a ka k a b b a l a t a n u l o n a is k. a k i n c k h i t tn c m s i k c r l a

t20

tzl

T
m c 8 n y i l v n u l m s r t k fie 6l f o k o z n r . Ezt a kpessg e t ss z e m m Iyckre is t ,lchet ruhzni.Ke leten ez a kepessg hatalomtruhzsa' v a g y b h i s h e k a n c v e ni s m e r t .

BO
to k e l e e s harmonia sa s z t r I t e s },zen am e n t l . f o r m u l ah a s z n l a ta tes meg' toke |e mentalis rezgsek ve eloidzet| mentl zct. A?' 1ahoz s anb o l d o g s g c l c i .M a t e r i l i sv o n a t k o z s b a hc tv n a k clegcdetsg r o s i t ik c 6s r1 c l c n s 5 e r s i k c r ' m i n a m c n t l i sm e g e l e g e d e t t s k ei e z rm c 8 .

BL
^ ' ' B L " f o r m u l a l t a l r h e t cc ;l a z k e p e s s e gh ' ogy morlistulaidonsgok pozltiv s ncgatviellegrcgymstol mcgkulonbtztctni t u d i u n ka h a t ss z e m p o n t i b oa l 'z e l e k t r o m a g n c t i k u f lsu i d r av o n a t k o z o a n .M s o k r a t r u h z v a b e f o l y s o l nt i u d i aa c l c k t r o m a g n c t i k u s c g v c n s r i l y t . o r m u l a m g ua sk ' i t a n i t v n y a l m 6 i k u se g y c n s u l y t i t k b a a k a r i ab c a v a t n i a ' ' ' B L ' ' o r m u I v ab l e f o l y s o l h a t ia an n a k mentltestet ' s e z z e l p r p i l l a n a t a l a t t t T k c l e t c sh a r m o n i a tt u d c l r nn i la.

BM
L-z a kcttcs kulcs mcgad1a a ormulamgusnak a kpcsscget, a vz el v c t ' m e n r l i s a nt o k l e t e s c n hatalma ali he|yeznlmindcn lnyts c r o t ' m c l y a v i z ' c | v a l t a r t o z i k . H a a f o r m u l a m 6 u sa ' ' B M ' ' o r m u . It mcntlis vndorlsa idein alkalmazz'a, amlkor a VlZ szcllemck tcrriletrchc|yezi t ma6t' mindcn Y|7'|ny rezni 'ogja, hatalmt' sa l c g m a g a s a b b rangutola le6alacsonyabbig s z i v c s c n o g i ao t s z o l galnl an,lkul' ho6y a ormulamgusnak egy viz'i lny formir kcllc. n c m a 6 r at l t c n i c .

shodolattvlbb alz'att a legmlye I.,za formula mindcn 6cgot n arra erzule t c t k c l t . A ' ' B P ' ' o r m u l ac g y b e t o z t a t 'e 8 y b e nv a l l s o s p c l d i u l e 5 y k c p e t t e l i t e n it u d i u n ka z k e p e s th ' o g v m i n d c nt r g y a t s l u i d 'v a g y v o l t l t a l 'h o 6 y m i n d c n k i 'a k i a t e l i elektromagncriku ka l l 1 a z t .H a ae r l ,s z p n et l k o n t a k t u s bk t e tt g g y a-l k p p caa l k a l m a z z u kg ' ycr' a| , i z t k a t r e z t a k c t t e sk u l c s o ta m c n t l t e s t b o g y e r m e ki r n t 'm i a l t a la f a 1 f e n n t a r t s i t sv g y a t m e k s z c r c t e t b r e s z T s z t o ni s m e g c l n k u l .

BP

BR
tulaidonsgban m en t l i s 'v a g ya s z t r l i s H a a f o r m u l a m g uv sa l a m c l y o r e k s z i k 'a z t a ' ' B R ' ' f o r m u l a l t a l k o n n y e ne l r h c t i . z s e n i a l i t s rta clcktromagnetiku f lsu i d d a l 'm i n t v o l t . A m c n n y i b c nc z t a o r m u l t ss zerinl te s z ts i c l c k c d c t ct c 6 y c m b c r m i n d c n n c n rc t a |t c l i t i ' k p c s anf o r m u l a ' . crmszetcse i s m c g v o n n iT b ef o l y s o l n i 's c j t 'a k a r a t t ' allvcszcdclcm es za k n a g y s z u k s gh m g u s a h h o z a l e h e t c i s g hc atk a r a t t o l ' sh a k c l l , t e l m c . csctn f'o g n y u l n i 'h o g y a z e l l e n s e g e tcil is mcgfossza.

Ez a kcttcs kulcs mcgad1a m3usnak a z t a l c h c t o s g ch t 'o 6 y a z m i n d c nm c n t l m a t i c t tlsson su r a l i o n .L t j a a m c n t l i sa u t , v a g y i sa m c n t l t c s t su6rzst ' st e t s z s sz c r i n kpcs azt telitcni' s a 1 rm a 6 n l s m s s z c m l y e k n l is. Ma6tol rtctcdik h'o 6 y Ichetsgess vc lik szmramegltnicay szellem lcghalvnyabb gondolatairis' mind a iz'ikai, mind az asztrltestben. E6ybkcnt m i n d c n| n y r z le g y s z c l l c m i l e 6 ilyenfokon fc1lett c m b c r c l s c b b r e n d ue r e i t , sa l i 6 h am c r s z c l nc g y o r m u l a m g uts udatos kiit. szstE . g y i l y e n f o r m u l ah a s z n l a tu at n e l r i u k a gondolatolvass abszoltkpcssgt is, ncm bcszeIve cgy eles'thatotekintetrcjl.

BN

BSz
fluid c'l a t o k e l c t e s u r a l o ma z e l c k t r o m o s E z c n f o r m u l a l t a l r h c t c analog:kitrino mriltba cs folott. A ''BSz'' a profctai adottsggal tisztnltsna fe kl el m c 6 .E z en v c z c t 'a m i a i eI c n b e n le tshoz 1ovcb Ha u r a l m a tn y c r e m b e r s l l a t e l c t t . k i v u l a f o r m u l a m g utsc l 1 c s t u d a tot' a E l k o d o s i t i e | o a f o r m u l v a l . i d z l t i a ' h i p n o z i s t ionak l 6ybc v a g y l m o t i d z e | o a s z e r i n th , o g y m i v c l t c l t ia f o r m u l v a e s l u i d o t .A ' ' B S z ' ' o r m u l ac l e k t r o m o s k a p c s o l te | c k t r o m a g n c t i k u s in. b e f o l y s o l 1 a 'm i t a { o r m u l a m g um t e m s z c l u ,sa z a k a r a t o t denkinl klkapcsolhat' hogy nyomban onkivtiIctl llapot vagy

122

123

r
lomhipnozislpienfel. Mg sok ms fenomn rhetci el a ''BSz'' ormulaltal.

BY (BU)
i n s p i r c i o rv a a ns z r i k s 5 e ' vk alamilycn magas l la a formulam6usna ' r k k o r a , ' B Y ' o r m u l tf o g 1 aa l k a l m a z n i E . l e r i a l t a l aa m c n t l i s a'n n a km i n . kcpessge ' g y m a g ta z c l v v e l k o n n y c d o ns s z c k o s s c ht o en s sze. dcn megnyilvnuls io r m j b a n U.6 y a n c z tt c r m s z e t e s m as, ' B Y ' ' o r m u l a l t a l rrrclyekne is l e l e r h e t iH . ogy a ormulamgu r r r i n d et n r g y s o r s tm r e l o r e m c g t u d i ah a t r o z n ii,l I e t v ea z t s a 1 t fc nl r i li l l . .rkrra sa z c r i n ti r n y t a na i 'z k t s g e

A szcllemi tvltozskpcsscge a ''BS'' formula l t a l rhctci eI. z elektromos f l u i d n a kc g y k u l o n o s c n crcs t h a t oc r o t kolcsonoz's i6y cllcg ott tesz ,lehctcjv sok kulonTs dol6ot' ah o l az elekromos fluid lcginkbb rvnyesul.

BS

Az em|kezotchctsg fcletti uralkods tehetsegt idzJelc sait m a g u n k n l sm s e m b e r e k n al' , B T ' ' f o r m u l a .A k e t t c sk u l c s l t a l asztrlmgi it s k i f c i c z s r le e h e t1 u t t a t n m . or. i , i n d c nf o r m b a nA mulamgus tel1cs hatalmat r e l a z c l e m e kf e l c t t ' m i n d h r o r n szfrban.

BT

BZ
sscg novelesehez. az intcllcktulis kepe |.,z a f ormuI a hoz'zsegt t c rg en. s'z e r v e z o k p e s s l n i n d c n e k e l c jp tr eldiul a szonokitchcts6 hogy a levcgon t' a ,'\ ormulamgus e6ybcne|riazt a kpcss3ct' kozzon a l a t tb n u l t s g o t t v o l s 6 b oe l 6yetlcn lcgna6yobb pillanat s l u i d o nk e r e s z t t i lD .c . r s a i tm a g a l t a l t e l i t e t tc l e k t r o m a g n e t i k u a7 e|oid7et| alka|mazz:. lrr a bctukombincio fordtott1t' a ,,ZB,,-t hcnultsgo is t mt fcloldhatia.

Ez a bctrkombincto na8yonclelcssgtcl1es' mcrt lehctcjv tcszi a kabbalista szmrabrki sorstes karmitellcncirzcsc al vonni' s tctszs szerint uralni. Am a ormulamgus sohasemog bclcavatkozoi alapos mrlcacl ns l k u lm ' i v e l e g y c s e t l e g cm s e6gondolatlan csclekedctrt a fclclc;ssg cit terhcln. E formula alkalmazsnl ugyanis az clcktroma6nctiku fs luid c6ye nesen az kashba h a t o , l ' s o n n a na l k o t l l a p o t o k a tS . a i t m a g u n k n a l lkalmazva c'z a f o r m u l a s c 6 i t i a z k a s h a c l v a l k a l m a z s a t z e g y e ss i k o k r a v o n a t k o z o a n . Hogy az anyagAkasha elvbchatolni is lehctcjv vltk az elektro. m a 8 n c t i k uf sl u i d d a l a ' z k c t s g cf n clulill.

BU

B
lr l . , za f o r m u l a a r r a k c p e s i t ia f o r m u l a m g u s t ' o 6 y m i n d e nk i v n . st c s z ssz e r i n tb e f o tu s a g t 'g o n d o l a t tdatosan t sc s e l e k e d e t s s z e n v c d c l y e k c to l y s o l n i t u d 1 aS . e g i t s g vk e l p c sv g y a k a t Ui 5 . yani6y kozni' va6v ppen c s o k k c n t c n i 'i l l et v c m c 6 s z i n c t n f luidda|ezt a formult' tclitcni clektromagnctikus kpcs oly ercisen tu i . g u s o k 'a k i k e r r e h o 3 y l t a l ag y o r s a b b nTvckcds t d c l c i i d z nM n t o v b b in l k u lk l inde a l l i t 1 i k b e m a g u k a ta ' ' ' B ' ' [ o r m u l a v am cmutatnr. az Indiban isme r t m a n g o f a ' c s o db t pesek

E z c n k e t t e sk u l c s s e g i t s g lv ae f o r m u l a m g uk sc p c sa z c l c k t r o m a 6 . n c t i k u sf l u i d I t a l a z o s s z e sm e d i l i sk p e s s e g c kr ce t n d k i v u l im o don fclfokozni' ri6y sait ma6nI' mint msoknl.A Tsszpontosits * viz e|v - is novclhctciltala. Ezzcl tsszcftiggsbcn kcpcss6 emclkcdcttvallsosrz:|et lep el. Ez a formula a iobb tisztnltst sa r v b c s z d icst c l c j i d zT i .o k l e t eu sralmat rc I a o r m u l a m a g u s a ViZ clctr a ''BW'' forrnu|altal' saz anyagivil6banvalosgos csodkrakpes ltala.

BW

BO
k e p e sa z - e l e k r o m a g n e t i k u s I . , z c n o r m u l a | t a l a f o r m u l a m 3 u s kPcs a k i s u g r o z n iU . 5yszintn f l u i d o t f n y sm c l c 6 f o r m j b a n ba t s r a k e t t c s k u l c s l t a l m i n d e n g y o g y s z c r tt e l i t e n i e s e r c s e bh a sa B o l c s c k K o v k e s z t c t n iM . i v c l e z a f o r m u l aa m c n t l m a t r i c lctre tud kelteni a formulamgus nek clcillirsititkt tarta7ntazza, v c l e m i n d c na n y a g d i olgot. lcirsa s hatokornek b'zze|a ''B'' formula alkalmazhatosgnak kct cmIr bcre. Csak a legsziikse6esebbe befcjezcdott az egsz

t24

125

- az clcktro. tcttem, hiszen a megelelci formu,lval kapcsolatban m a g n e t i k uf sl u i d l t a l m 8s o k h a t s tl e h e te l r n iV . alamennyit fclsorolsaegy beavatatlannak tuls6osan mcseszerunek tunne,s csak a tapasztaltformulamgustartanazt magtol crtetodcjnek. Kovctkczik alfabctikussorrendben a ''C"' formula leirsa'ame|yaz t v l t o z s s aa lz ' a l k m i v a ld .z anya8 lctre v la nk a p c s o l a t . keltesve ban.

,,\ ''CD'' formulvalthatotttiphlckot rcndszeresen magunkhoz r c v c l e h e t s ga l e d i ga p e t b ai es rfin am l a 8 o t 'n n p t colysoln .zuletendc y c r m e k s z m r ak i v n t c r n n y e lH . a s o n l o a nb c f o l y g ' . l l h a t oa k e t t e s a m c 6 t c r m k e n y u li s .s k u l c s l t a |m a 8 a

CE
. \ ' ' C E ' ' f o r m u l ah o z z s e g ia n tv elshe kz u' l o tz intucio.kpess g llosen er c n .A k o n n y um a t e r i a l i z | o d s sd e m a t e r i a a t i s z t n h a l l ts vc l l k c z e nf o r m u l a l t a l 'a l n y c k lrzlods s elrhetobb k c p e s s c gie nrinden.a1ta1r a vonatkozoan.

rcur'rr,s KULCSHsZN^L^TA A ''C'. BET'Uv[L CA


A ' ' C " o r m u l v am l i n d e ni n t c l l c k t u l i s kpess hg atocrci m t e6 l c h e t er c i s i t e ns i a 1 am t a 6 u n k n e I s m s o k n l . z asztma megbetegedsmindcn v|tozatt s a mell eInylksodst mc6szntctiezcn o r m u l au r a l s aH . a s o n l o a nv a l a m c n n yiil y c n t c r m e s z e t u bete5s6 i s k c d v e z e n l e h e t b e o l y s o l n e i z z c l a k c t t e s k ulccsal. 8yo6yszeret M i n d e n t i p l a l e k ' m e l y ' ' C ' ' f o r m u l v a l 't c h t c l c k t r o m a 8 n e t i k u s v o l t t a l e l i t c t tf,c l e m e l ia t p e r t k e t .sa z i l y e n m o d o nb c o l y s o l t tPllk mcacrcsiti az'anyagitest clcktromagneikus fluid1lis. Ezt a kcttcs kulcsot azok a formulamgusok fogik kcdvclni' akik a formulam6iase6itscgve nla g y o b bc l c k t r o m a g n c t i k ub se f o l y s t akarnak3yakorolni az anyagiviI6ra'cs fcilcg gyogyitssalfo6lal. k o z n a k . ^ ' ' C B " o r m u l v a lt a l i z m n o k a t is lchet bcfolysolni' a m i k c tv o l t s c 3 i t s c g c v e tl cltenek.

CF
l.,za ormulahozz1fuu| a pozitvtulaidons3ok megszilrdulshoz . rm e n t l sa s z t r l t c s t b ne . A p o z i t i vt u l a 1 d o n s 5 o m kc g s z i l r d u l n a k c s a n c g a i v oik t e p l a l a k zolilodnak. ^ ''CF" formulhoz kapcsolt cs te s lz e m b e n r c n d k i v u lel l en l l o v t es z i . m i n d c nr o s s zb c o l y s s a

CB

CC
,l' ''CC" ormu.laa vgyakat kezi mc6 a me ntiltesthcn' s nyugalomm. mcgelgedctts6g v l t o z t a t i a . d i n a m i k u s l c 6 z s s c la l k a l m a z v ae z a o r m u l a a z a s z t r l c s t ce t llcnallovtcszi mindcn kros cl b e f o l y s s a ls z c m b e n ' m l l t a l 6 t a t c m c l a z e l c m c k s z t b o m l s a az asztrltestbcn. Az anyagi vilgban a ''CC'' rczgcs iolcthcz, 1dzdags6hoz vezct' ha csy t8y tclitsvclaz' asztr| vilgban mcse. r c m e t t u ka z e h h e z s z r i k s 6 c s I l a p o t o t ' s p e r s z e a s z c r i n t ,h o g y a n e n g c d i e z t m c g a G o n d v i s c l s sa k a r m a .

^ ' ' C C " f o r m u l a a l k a l m a z s v a l k o v c t k e z o k c p p eln ehct mcntl' s a s z t r l t c s t cb l e f o I y a s o l t a t na i z i s t e n i c s z m v e lM . cditcio s osszPonosit vs a,l a m i n t dinamikus l 5 z e s I t a l 'a ' ' C C ' ' f o r m u l v a l e g y b c k o t v ea ' mentltcst c s a z a s z t r l t e st c l t c d i k a kulonlc6es ernnycl.

CC

CH
} , z c n k e t r e sk u l c s a z I s t c n i C o n d v i s c l s t ck j lc g y c l m c t t u d k i c s z . k o z o l n i ' c s b c f o l y a s o l nt iud1a s o s o tA . ' ' C H " f o r m u l a 'e l o 3 y a s z t o t t c l h ev za g y i t a l h o zk a p c s o l v am ' i n d c nk i v n s 6r c a l i z l o d s amclyhoz vezet.Ha tiszta vizct befolysolunkezze|a ormulval, ) sepa l k i m i s t at i n k t r l r t c be ngy cscpp q u i n t e s s z e n c i(u tn i v c r z l i s a.k k o r a k i e z t a t e l i t e t tv i z e t m c g i s s z ac .l n y c r i a z a d o t t pentcttrink sgot' hogy mindcn anya6i vonatkozsukvnsga mc6valosulion' mclye t ez c n f o r m u l v a l o s s z e kapcsoItan kimond. Tiszta quints annak esszencinak ''CH'' ormulhoz kotott elo6yasztsval s st mc6clcvenitsv ' l c t . m e g h o s s z a b b i t pc eld i 6 m e g f i a t a l o d s t

E z e n f o r m u l as e g i t s e g vle elh e t s g c asm l ym c g i s m c r s sa m i s z t r i u m o k bv aa l b e h a t o l s k e p c s s gi t itani a mentltesbc and , i. av namikus l 6 z s sk ca l pcsolva t sa s z e r e l e m - r z p c d i 6a z c n . t u d a c otk o z h a t ot e t s z ssz e r i n t m ' i n d e na s p c k t u s b a n .

CD

t26

t?7

T
t i k l e t e se g s z s ge crth c t r i n ke l . A l k i m i s t k . a k i k m i n d e z t n e m r u d 1 k ' l t a l b a n a q u i D t c s s z e n cc lkszitsr vc it a l t k o z n a km ' crt ia ncm kpcsck azl mcntlisan A z univcrzlis tinktu. mcgeleveniten l. rt nem csupnizlkailagkcll e|o|lttani, hanemaz analogisszcfti6. megfclelocn a s z t r I i s a n sm e n t l i s a n i s t c l i t e n i 'b c o l y gscknek solni kell' eltekintve olyan egyb besugrzsokto m l ,e l y e k a n g y allnakosszcuggesben. polusumgnessel a mentltesttcl. E o r m u l aa m e n t l i sr i t m u s t h o z z a o s s z h a n g ba egybekapcsoIt s megstrustett Asztrlisan a dinamikus lcgzssel t s o s s z p o n t o s t a h r m a se r z s c sz t a s z t r l t c s t c v e lg y e z cr i t m u s b a hoz'z.a , sf e I r u h z z a m i n d c n a n a l o gk p c s s c g g cE l. 5vbcn lchctcjv t e s z ie z a o r m u l a a tokcIctes asztrlis t c l i t sa t vitalitsra c,g s z s c g . vonatkozoan. re sc,llcnllokepesscgre Ere,llcl clfogyasztvakpcs oilg y o g y i t a n ia m i n d e nb e t e g s g h k ' m c l y c k e ta m a g n c t c t i k u sl u i d clveszts oe k o z .I l y c n c kP l d ua a t u b c r k u l o z i s e s s o m o r . l z , a l t c l l c t t c l b c ' v t j s gv he ez ze t .o l y a n s z e m I y es kz c r c t i k a l k a l ' r r . r z na i 'k i k s z i v e s e n . ormulamgusok a'k i k 3 v a r a p o d n as ku l y b a n F . ' . ' r , a n y ae ks e l o n y b e nr s z c s i t i k ezt a ormult' 5 v c n g ks ' zintn l l l c r l a z e z e n b e t u k a p c s o l atl t a l b e f o l y s o I tm i r i g y t e v e k c n y s e g r . ' v i d i d o a l a t t l e t t c iv l i r g z oe m b e r tv a r z s o I b el c i l u k .I V s o k n l .rlkalmazv ea lhritia a sze l l e m i sl e l k i d i s z h a r m o n i t .

CL
.,\ mentl vilgban ez a formula a biztonsgrz'ett't ldzie|o az aszt' r . r l t c s t b e na ' d i n a m i k u s l g z c sn es 1o e k e r c s z t r i l .I c I l c m s z i l a r d s 5 o t r r r l a j d o n s g o k actr e d m n y e za , z asz.tri|testc fI e l v c r c z ia n e g a t l v t u . r 1 d o n s 6 oh ka t s a i c I l c n ' v a 5 y i s r o s s z t u l a i d o n s a g o kk e v c s b t o r r r c k e l . A z a s z t r l t c s t c ts c m m i l y c n e l c m e n t a r v a g y e l c m e n t l n e m r.rmadhatia me6. Etclbe cs italba sitvc closc6iti az clctcro fokoz o d s t c s e g e s z s c 8m c g m a r a d s t . Az ctelek llando telitsevee l 1 r l r m u l am e g l l t 1 a z o r c g c d s t .

CI
^ ''CI" ormula fokoz' me6erosit me3elevcnit minden asztrlis f u n k c i o t . z a s z t r l i s v i l g b a n s a z a n y a g b a nt T k c l e t e s h a r m o n i sn y u g a l o m h o z v c z c t . H a s o n l o a n s o k hoz' kie3yensulyozottsa6hoz ms formulahoz ez is hozz1ru|a sugrzocro - az clcktromagnctikus fluid kisugarzsnak - megszilrdulshoz az asztr|saz anya. gi tcstbcn.

CM
',\mcntltcstbcn, a szcllembr-n e z a f o r m u l a a z r z o k c p c s s c g ec lme I t , l i ' a z a s z t r l t e s t b c ni n k a b b m c n n y i s g i l c ac r o s i t i a m a g n e t i k u s lluidot, mint minos6ilcgv . a g y i s a m a 6 n c t i k u s f l u i d s u r r i b bc s a l h a t o b b l e s z . A z e z e n o r m u l v a l t e l i t e t t c t e l c s i t a l c r o s i t i a m a 8 n c i k u s f l u i d o t . f . i z " i k a ia .nyagi cs tcsti nyu6alomhoz cs kicgycnsulyo zottsghozvczct. ''CM'' ormula a ma3nctikusIuid impre3nla. sanak fci formulia. Azok a formulamgusok is szivcscn telttik r n a g u k a t e l o b b ' ' C M ' ' f o r m u l v a ! ' a k i k m a t e r i a l i z l o d s ta k a r n a k c s z k o z o l n i ' h o g y c l c a c n d o m e n n y i s 6 rm agnetikusfluidhoz iussa. n a k . M i n d e n u t t a i n l a t o sc z c n f o r m u l a h a s z n l a t aa ' hol a magnctikus Iluid osszpontostsro vl a n s z o ' l c g y e n a z a s z t r l i s v a g v a n y a g i v o . n at k o z a s u .

CJ
E z a f o r m u l a a z g y n c v c z c t t s z i m p t i av a 6 y s z c r c l m i o r m u l a ' a m e lyet leginkbh a szere l m i m g i b a na l k a l m a z n a k .A l t a l a a m e n t l t e s t E. k c t t e s k u l c s a s z i m p t i t s 6 y o n y o r u a u r 1n y c r a z a s z r l t e s t b e n a s z c r e l e m m 6 i a t k o t i o s s z e .E t e l l e l s i a l l a la l k a l m a z v a e z a f , o t mula' mint az u8yncve z c t t A r o d i z i k u m c r c d m c n y e s 'a m el y a n c r n i ,t e r i l i t s c s i m P o t c n c i a m c g s z u o s z t o n t l e n k l t i . T c r m k c t l c n s gs n i k ' h a a m c g f e l e l c ig y o g y s z er t c z z c l a f o r m u l v a I t c l l t i u k .

CN
cs H a a f o r m u l a m 8 ua sm en t l m a t r i c m a incis6 i m c n n y i s e gm i cgsr. r i s t sa kt ar1a c l r n iu ' g y e z t a f o r m u l ta ' ' B M ' ' f o r m u l v a k l ap. csolatosaf no 6 1 a a l k a l m a z n lA . z a s z t r l t c sm g se l c m i . t cnnyisgilc sellenllokpcss vlik az asztt| vilgbanural. leg megsurusodik vibrciok bomlaszto bcfolysval kodo kulonbozckedvczctIen s z c m b e n, . { . ' C N . f o r m u l a l t a l l e h e t s g e m si n d c n e m b e r s l | a t

CK
E z a f o r m u l a a m c n t l s k o ne l h r i t 1 a f c l c l m e t s a d e p r c s s z i o s l l a p o t o k a t 'm e 3 3 y o 3 v t 1a a m el a n k o I i t 'b t o r s g o t b r e s z t , s olyan llapotokatidcz elo az zsztr|vil3ban'mclyck - rctts6 sk a r m a u 6 g v n y b-e n hti v n a k c l c . A vcIc 1 o l t c t s6 a z d a s 3 o

tz8

t29

T
bn e f o l y s o l n i . ''CN'' formula t abbalisztikusa i r s t sm o z g s k - ma5nctikus a megsurustem t t a g n c r i k u sf l u i d d a l k a p c s o l a t b a n e m b e r t s l l a d i n a m i k u s ak ni m o n d v a a z a d o t p i l | a n a t b ak n p e s s z e l i d i t s c ni l szm. z k u l o n o s c nv a d l l a t o k t o t m c 8 b n i t a nE i. on c6 s y tolvait t s b aU . 6 y a n i g y 'a I c 6 n a g y o b t b v o l s g b oils l e h e t s g e t a r t a nm i indad si l y c n l l a p o t b a n a l o p ss z i n h e l y m n c6bntan i, e forkk i v n a t o s . z u t o b b ik p e s dig' ami6 az a formulamgusna - e l o i d e z n id -t sn e h z k c d ' c egy magas is t m u l v a la n y a g i s g o ezzelvisszalni. szintcnlIo mgussohascm'og vz ezet. I.rrmula f c i l e s z t i ' sg y o r s c s e l e k c d e t h e a z u z | e t is z e l l e m e t \ l r n d e na n y a 6 a ka pcst. i kadIy k o n n y uc l h r t s r

CSz
kpcsa vizulis osszPontosts \ ''CSz'' ormula kulonoskeppcn s c g c tn v e l i . z a s z t r l t e s t b ea eg l ybckotve' n 'd i n a m i k u sl g z s se t ollr,rtalma atd e m b c r e s l l a t f c l c t t ' s a p r o f t a s a gd o t t s 6 k erositi mlncsgilcg l sOtZi. sital nemcsak E ormulvaltelitctt cl m . . zc l c k t r o m o sf l u i d o t a z e m b e r i t e s t b e nh ' a n c mf c ; k n t cnnyisgi. l t a l ao l y a n b e t c g s e g e k ' l c g ' h o g v i s m e tm e 6 6 y o g y i t h a r ol k e3yenek lrrclyek d i s z h a r m o n i k o v e t k c z a ma6nctikus f l u i d b a ne l o l l t o t t lIrn e y c i ' m i n r p l d ub ' e u m ai 'z o m e r n y e d t s g . l c n u l s o k

CO
v e z e ta s z e l l e r nn 3 y s armoniahoz ^ ' ' C o . f o r m u l ai s t o k l e t eh ca sni 's m tn o r m l i sh e l y z c t b ch o z m i n d e ns z a alaptula1donsgb kcdvezotIe nl l a p o t 'v a 6 y a s o r s l t a l b l y t a l a n s g om t'ely esetleg t e s t b e n a s z t r l i s m ' e n t l i s sI i z i k a i c r t e l e m . A z c m b c r i l r e . iott i k u s f l u i d sa z c l c m c k t o k el et es k i eg y en s u b en i s a z el ek t r o m a g nre ezt a l y o Z o t s 8la c p f e l c o r m u l a l t a l . E r e l b e ' i t a l b a s t i r u s i t v c ' o g y a z a s z t r l sa z a n y a 6 it c s t c t o r m u l ta r r ai s l e h c t h a s z n l n ih tc c a y u k .A f o r m u l a m g um s sokmgncsv a s i k c r sa b o l d o 6 s g clhatrozstnem nl rs clclidezhetiezt az llapotot,csak a vgsci az Isteni Condvrsclsre mindcnkor e6yedu l o g i ak i m o n d a n ih , anem b r z n i 'a k l o t a h c l y e su t o nI a r t i a . o31a

CS
te . hogv az eloidzi azt a kpesseg l.'z a ormula az asztrltestbcn . : l c m e k e a n n y i r a m e g t u d i u k s r j r u s i t c n i ' h o g y a z o k i n d u k t i v c s d c d u k t i v m o d o n i s k o n n y c n k i v c t i t h c t c c kl c g y c n c k . z a n y a g i t e s t .:zen ormulval telitve cllcnllov v|lk az clemck hatalmva] 'zemben. Ha a ormujam6us c z c n a t r c ns p e c i a l i z l o d n ia k a r ' a z t konnycn vghczvihctiezcn formula ltal. Egyben az elcktromos v e n i e s c tE .Z 1 l u i d o nk c r e s z t ic L l r i e f o r m u l a l r a l a z d n y a 8m e g e l e l | t a | a z a n y a 3 i v i l 3 b a n v a l o s 6 o sc s o d k a tv i h c t v 6 h e z .

he iv t c l c i ,a z a m c n t l t c s t b ek ni v l o c r z e k - k p c s s c a A ''CP" formuIa a zt 'a n y a 3 it e s t p s z i c h o m c t r ik a p c s s 6 a s z t r l t c s t b ca nz a b s z o I u t - valamint a m to szton s e m i o s z t o n t* f a 1 f e n n t a r o b e ne g y e r c n ht l v i ac l c ; . Ha czt a ormult s i k n c m l t a l i r n t u n kt p l l ts z e r c t c t h a s z n l i am ' i n d e n k i l t a l s z e . r e n d s z c r c s ce nt e l b ec s i t a l b as r r i t v e tartao1. fk og1a r e v el e s z 'm i n d c n k is z i m p a t i k u s n a

CP

CT
. , \m e n t l t c s t b c na l k a l m a z y ^e z a f o r m u l a k i v a l o c m l k e z c it c h et s c valamin azt a lehetose6ct' ho3y az gct kolcsonoz' az asztr|testben. ' inden . r n y a g it c s t c t t c l i t c n i t u d i u k c r n n y c I s i o t u l a i d o n s g g a l m rossz befolys cllen" Fu33ctlenul attol, hogy milycn sikrol 1on' v d c l m c tl c h c t e l r n im i n d e n v o n a t . l '.CT'' formula ltal tokletes kozsban' ezttez't a bctukapcsolatot valamifclc asztrl'mgikus var a z s s a p k n a k l c h e t t ek i n t c n i ' m c I y r i n t h c t c t l c n m a r a d m i n d en s z c l l e m b e o l y s s a ls z c m b e n .

CR
s k o t c t l c n s tr v i a g r z e t eh a m e n t l t c s b ca ns z a b a d s cg Ez a {ormula m i n d e n m e n tlis formulam6usok' e l c i .E l c i s z c r c t e t t e all k a l m a z z k cgybekotvc a dinamikus legzsscl, sikon' vndorlselott.Az asztt| o g n a km e 6 e r c i o l y a n t c h c t s g c i nfk z s e n i a l i t sh tiv elo.Ktilnoscn s surustve cz a E t e l b e i t a l b a s o d n i ' a m e l y e k e ts z o r g a l m a z u n k "

i zta mcntalis kepes nl r na ' { ' ' C U " f o r m u l a l t a l l c h c t a I e 6 i o b b a e t .a H s c g e t 'h o g y a z I s t c n iC o n d v i s e l k t nykediunk sedvclt1ckn clviselhctc'bbe sa sorcsapsok talmatkolcsonoz a sosuralshoz' h' a n e m me6 bcnnrinkct retelhcz lepienck h,o g y a z o k n e c 8 y s z c r e

CU

r30

l3l

V
fokozatosan, sczc clviselhetc modon hassanak ki. Ez a forrnuJa - dioamikusl5zsscl - az asztr|testbe a.lkalmazva n elchiva azt a - tclics tudattals telics kpcssget, hogy sait asztltcsttjnket e r c j v el nc csupn m c n t l i sv n d o r l s aIkalmvah l'anem llandian. brrnikor' tetszs szcrint mindcnriv clkuld1k. A formularngus a b b aa h e l y z e t b c kcric l z c n f o r m u l a l t a l 'h o 6 y b a r h o v thclyczcrt asztrltcstt a hclysznen mc6surusitse. sctott lzikai|ag is tnyk c d n i t u d i o n .A f o r m u l a m g u s n a ak zonban a tPllekt is telitcnic kcll c formulval'ho6y cbbcna kpcssgben az anyagivil6 fclcil is l m o s a v la egycn. l., kettcs kulcs se6itsgvcl a ormulam6us mcntl- sasztrltcst. . : nk e minde n kpessg m ctg t u d i as z i l r d t a nE i . f o r m u l v at l el i t c t t c l c l s i t a l e 6 s z em teszia n a 6 a s l c t k o r i 6 s z v o s s se l l e n l l o v rcstctN . llinden kedvtclcns gsn y u g t a . l a n sc Ig m r i l i kc z e n f o r m u l n k e r e s z t u l sh e l y h a | P^ . ',CZ,'ormula min. c z orom esvidmsg dcnnektTgz'ito c|rni formulia' amlt az anya8terilctn akarunkes . r za s z t r l i s b am n rclrtiink.

CZ

C
ez a formula megclgcdcttsget hiv e|o,az asz.tr|,'\mcnrItestbcn jcllcmszilrdsgo ' k l c t cu rcsten tt o s ralmat s a i ti el l em u n k f o l o t t ' a annak , t za n y a gv i ilgban az anyd8 t o k el c t c sm c 6 i s m e r s s uralst . 'n e r e s z t u gypolusu m a g n c sn ek e l.

A o r m u l a m g uc ss a k a k k o r a l k a l m ^ z ? e .a 7 ' ta f o r m u I t 'h a m e g h a t r o z o tk t pcssgck ae kta rk i e i l e s z t e n i . sa z o k a te 6 s e z lctn t m e 3 k i v n i at a r t a n i . ^ ' ' C w " f o r m u l aa m e n t I s i k o n c l l c n r z h st i v c l c a m i s z t i c i z mus irnt'cl|cnbcn az aszrllcstebc e tst a l l 1n o i t c l o k p c s s c g konysgot crcdmnycz . a l s t c le z c n o r m u I v atle l t ste It okclc. tes uralomhoz'jvttat a magnctikusfluid fclctt ^7. vil5ban' any^8i hasonlokppe an Y | Z f c l et t i u r a l o m h o zn . e r nc s u p n a ViZ sze llcmck, h a n c ma Y | Z f e | e t ti s a z a n y a g iv i l 6 b a n . f o r m u l a m g ua s '.CW'' ormula se6tsegv l a g n c t i k uf ac m sl u i d d a l 'm i n t a v I Z u r a 's o k a t s na8yo t u d a l k o t n ia b c t c g k c z c l ctsc r u l c t e n .

CW

CO
t c s z ia z a l k i m i a i m e 6 i s , . \' ' C o " f o r m u l aa m c n t l t c s t b eln chctov v a l a m c n n y i nlerst . z i s b a n e . s a z c gyetcmcs torvnyckkcl annak valo hclyesosszefuggsm c kc g t a | | s t. z a s z t r l t c s t b ea n tatos b r c s z tfie l a z u n i v c r z l i s .lsztrlik sivctits kpcss6 ct [ n ya , flul d o k .c s a z e l e m c kt e k i n t c t e b e n . a formulamgus tt o k l c r ca slkimistv E t e l b e 'v a g yi t a l h as u r t v e tcszi' aki fcl van vrtczve az ehhez' tatozo osszcsanya6iismerctek. azonformulamgu' k c l sk p c s s g e k kE cz l . a f o r m u l ak i i l o n o s c n vlni. s o k n a kf o n t o s a ' k i k m a i da l k i m i s t v kivannak Ezzel bef,ejezcdott az bc harmadikberrinck lersa a msodlk k a b b a l i s z t i k u sk u l c c s a l . H c r m c t i k u s k o r o k b c n e z a m s o d i k aIkimisztikus kulcsknt i s m e r t .I s m e r t e t o adatszol5|tatsom aa t lehetclcgrovidebbre kellctt korltoznom. Az' ezen formulval alia p i na gye d o l g o z m g u ss a 1 t a p a s z t a l a ta ' z a n a l o g t o r v n yf eik otg t u d n i o s s z e I ' lembcvctclc m c l l c t t t o v b b if o r m u l a - a n a l o g i kfa l i t a n i 'a m i h c za z na d a t a i m hivatottak s e g i t s gn c ly u J t a n i .

} z a formula mcgadiaa ormulamgusnak aza kpcss3ct' ho6y az I s t c n i C o n d v i s c l s s ctlc t s z s szcrinti kontaktusban l e g y c n .E z c n f o r m u l nk e r c s z t i i r l e n d s z e r i nm t c g k a p j a z I s t e n iG o n d v i s e l s t o al l c 6 m a g a s a bib ntuciot si n s p i r a c i o td ' c a l e g t o b bc s e t b c n azonban' m i n t a n n a ks z o l g a l o i ak ' uldctsse I s z m e g b i z v aI le . n n c nm a r t o b b n i n c s v i s s z a f c l t ' d e c l b u k ss i n c s c n 'A s z t r l i s v o n a t k o z s b aa n protas a3 d o t t s 3 a ,1 o v c n d o l as z ,a m i tc z c n o r m u j a l t a Ic l e r h c t u n k . z a n y a g b aa normulamgu esl c r i a k p c s s c g ch to ' gy minden d o l o 6 ' m i n d e n I l a t s m i n d c n c m b c r s o r s t t e t s z s z e r i n tm e g tudia vItoztatni. Ha tPllkt is tcliti ezze|a formulval' akkor kepess vlik lthatatlann t c n n i f i z i k a i sa s z t r l t c s t at z Akasha elvvcl valo huzamosabb kapcsolat ltal. Mcg sok rnindcnmst is el l e h c te o r m u l v a l rni.

CY (C)

132

r33

rcrrrr.sKULCs H^SZN^L^Ta ,t '.D''BETUVEL


A t o v a b b i a k b aln e i r o m a , ' D ' ' s o r o z a t o ta . m c l ya t o b b i b e t t v c kla p . c s o l v aa m e n r ls i k o n sa z a n y a g b aa ns z c r c l e m s c r o t i k a z i s a i n a k f e l e lm c g .

DA
E z a b c t r k a p c s o l ak tu l o n o s k p p c n c r c s i t ia m e D t l i so n t u d a t o t 'm i k o z b en t e l t i a m en t l m a t i c t .E z k u l o n o s en a z i n t c l l e k t u s t el n kiti. Egybcn az cmlkezotche ts6is na6Ymertekbcn ercsdik. Ez a f o r m u l a a r r a s z o l g l ' h o g y r 6 m u l te m l e k e k c t f e l e b r e s s z c n es mc8 e l c v c n r t s c na t u d a t b a n . Ha na6yon fclcdckcny embereknelalkalmazzuk' akkor azoknl kivlo emlkezotchetsef go 5 k i a l a k u l n l . Az asztrltesbcnalkalmazva crcstiaz onfcnntarto (nem a1enn. t a r t o ) o s z t i n t ' sa n n a k m a g a s i n t c n z i t a s th v 1 a e l c i .E m b e r c k ' a k l k lctunl v l t a k ' i s m t b t o r s g r ac s p o z i t l v I e t s z e m l e l e t r ci u n a k . Nagv sikcrrcl lchct czt a ormulat oIyan cmberekncl aIkaImazni' a k i k o n g y i l k o s s g i g o n d o l a t t a l f o 6 l a l k o z n a k :c z c k e 1h i r t e l c n a z l n i a k a r s v g y a r a g a d i ac l ' r i 1 l c t k c d v r ek a p n a k .E g Y c n c s e nu 1 l c t l c s z bc|Juk p l n t l v ac z c n f o r m u l v a l . E t c - l b e si t a l b a s u r i t v e a k i v n s g n a ke s a s z u k s c g l c t n c km c a f el c l c j e nt c l i t i c z a o r m u I aa f . e r f i tc s a n o t k u l o n b o z o c r c n y c k k e l c s k pcsse6ckke l . H a c 6 y n c v r a n d o s .a k k o r c f o r m u l v a l l e h e t s e g e s az anyamch 6yumolcsct teItcni'va6yis a kivnsgokat mr szulets elott bcplntlni a sztilctcndc gycrmckckbc. Mlndcnekelott a kitrnoclogokpcssg sa io tanuls kpess6e az, aml| a 6yermckbe a ' ' D ' ' f o r m u l a l t a l b c p l n t l h a t u n k 'd c t c r m s z e t e s c n ms intcl. Iektulis kpcssg i s c l r h c t c H . a a k a b b a l i s t as a i l m a g a r a a l k a l m a z z ae z | a o r m u l t ' a k k o r t a r t o s h a s z n l a tm c l l e t t c l c r i a k c p e s s 3 e r ' h o g y m i n d e n a n y a g i d o l o g b o l m c a i s m c r s lm c r i t s e n e s r t k e s i t s c n a h c r m c t i k u s t u d o m n y r a sa n n a k o s s z c f u g g c s e i c vonako. zoan.

kozvetlen a adiunk' ami az illctcj szcmlyszellemben -]Jrancsot h o oz o n b a n , g y a k a b b a . e I t e t c l c z h e ta iclbrcd us t n r e a l i z l o d i kF t dni.z oa r a n c s oa l i s t a s o h a s e mf o g o n z c i ' v a g y m c g s e m m i s t p va8y esy hclyczvc ezze| a ormulvalmegercisTdik .rszrrItcstbc v l i k a z e l e k t r o m a g n e t i . bl c f o l y s o l h a t o v t e t s z s sz e r i n t ie s z m v e s ones z e n o r m u l a l t a l c g y e r o s m a g n e t i k u v kus fluid. Lehetsge ho6y mirc toreksztink. /as' vagy eppenolyan eros taszits'aszcrin' m cbresztcsben ' a g u n km e g k e d v e | t c t s e b c n szimptia l . , zk u l o n o s e n s z e c P c t . n a g y 1atszik i s h a t n il e h e t izikarlag a' k r k o z v c t l c n u lb e h c l y c z v c Az anyagba a megnoveli c f o r m u l a I t a l .E r c l b e c s i t a l b as u r t t v cc z a o r m u l a g y o g y m a g n e t i k ue s r o t . ^ ' ' D B " f o r m u l a e z e tk u l o n o s e no l y a n szamra alkalmas'akik magnctikushctc6kezcl.]y08ymagnetizcjrok altal az Az anyagi tcst ismtcltbcfolysolasa lcssel foglalkoz.nak. el. b'z.t a r1uk dinamika1t luid krilonoscncrcs c,|ektromagnctlkus o t t k c l l a l k a l m a z n i 'a h o l e r o s ctz tk u l c r n o s c n hetukapcsolato c r o t k el I b ev c t n i . N a g y k i m er u l t s ges c r n ' c l ek r r o m a g n c t i k u s c l o s z e f e e | l e lz t a o r kuiTnosen 8 y o g y m a 8 n c t i z o r oh ka s z n l i k hamar t agyon p o t o l i a sf c l f r i s s i t i ' r n u l tm ' i v c l a l c a d o t te n e r 3 i n

DB
E z a f o r m u l a a r r a s z o l 6 | 'h o 6 y s a i t m a g u n k n | vagYmsoknal t c t s z s z c r i n tv a g y m c g s z i l r d i t s a v'a g y m c g l a z i t s a a m en t l m a t r i c t .A z c s z m v e cI6 y b c k a p c s o l vt ao ,b b s z o r i h a s z n l au t t a ne | r j u k a kpcssgh ct o,6 y b r m e l ym c n t l t c s t c tl m b a n h o z z n kv o n z z o n st c l i e s e nh a t a | m u n k ba ad i o n u g y ' h o g y a m e n t t e s t n eik lyenkor

ta d i ' , a a m e n t a l t c sr f , z t a b e t r i k a p c s o l a ta ok l k o r v c s s z u ki g c n y b c h k a l i s m c g t i s z t i t s a t k a r i u k c l c r n i . M i n d e n u r t 'a h o l a g o n d o l a t o k tula1donsav entIis va a ns z u k s 6 v'a g yn e g a t m 8 y o r sm c g t i s z | i t s r s s c r l e tk e elott' Iu l o n b o z . r r g i k u k g o k r o l v a n s z o ' m i n t p | d a uk U.g y a n i g ym en t ft clttclezik m el y e k a s z c l l e ma b s z o l u t i s z t a s S t cgs a r m o n i am m nm ' i k o ra t o k l c l e h l ss z f r k b a a lis vndorlsn . o b b s z o r ig y a k o r l a tu l , i ne z a l c p o e ni o s i k c r r c l l c h e t a l k a l m a z n iT Az aszrltestet ir n t u i c i o k p c s s c gb crtc s z t . mcgnovckedct ormula e z a b c l h c | y c z e t t , ' D Cf' o ' r m u l a .R o v i d c nm o n d v a : rs mcgtisztitia nz c l e m c k a z o n n a l ie g y c n s u l y a a'h o j a z a s z t r l t e s t b ca mindenjtt m a kabbaIista . e |a oe ts z i i 3 n y b e s z u k s c g c sc' z t a b c t r k a p c s o l a tv i n s p ircio. ^ s z a l i s az m sc l l c t t k r i l o n o s c n k i t r i n oe l c m - m c 6 t i s z t u l i z asztr|tcstbcn. fo kpess gg c m e l k e d n a is mcgero. klvul ill' hogy cz a formula az asztt|matricrt Ketsgcn siti. ez a ormula nl k a l m a z y a A z a n y a g i v i l g b a n k a b b a l i s z t i k u s aa t r g y r o l 'c m b e r i h o 6 y alt t o l ' m e g e l e v c n im t i n d e n c s t e tf'u 8 8 c l e n u

DC

134

135

Ytcstrcil,vagy ms cloleny testrcl van-eszo. Ha a formulamgus leg erre a formulra a|Litjabe ma6t.akkor tetszs szeint mcs tud1a v l t o z t a t na i r e z g s e k ea tm ' c l y e km i n d e nt e s t k o r u l o t v a n nak. Hosszabbgyakorlat utn ezen formula scgitsgvel lehetsgcs t e s z s sz c r i n t , b c f o I y s o l n i s m e 6 v l t o z t a l na i tcstek minosgi t u l a i d o n s g U t .g y s z i n t n lehetsge es zenformulvaI kzvetlcnril b e o l y s o l nm i i n d a f o r m u l a m 6 us sa i ts u g r e r e i t 'i n d m s e m . m b c r e ka u r i ta ' m i a k r i l o n b o z cm i g i k u sk i s c r l e t c k n ee l lengedhctetlenrilfontos. m e g v i l 6 o s u l sa k t arv g e z nv i 'a 6 ye g y e s z m e l o m t a d sa t karnak l r n i . s z e m l y n e e g y m s i k 1ak e g y p r o b l m fte l o 6 n i ' ' gm e kepes H a p l d i ue l g y t a n u l o r e t tm ae h c l y c s e nf e l d o l g o z n ia ' k k o r a g u r u n a ke o r m u ' |s cs mentlisan me6' annyira i | | e t ot a n u l ot u d a t t tcsg ae z. a lehe m grtsgv ec l gvan el tudia a n n a kt c l i e s s e g e b efn v i l 5 t a n ih ' o 6 y a t a n u l oa z e s z m t ets k e p c s s e g e l e h c t s c g ek su l o n b o z ot e h c t s c g e k e f o g n r .I l y e na l a p o n mbe . k e t i s t v i n n ia s z e l l e a r r ah a s z n a l i a ' vilgban a f o r m u l a m 5 ue sz a o r m u l a t Az asztri| kzott' azal mcgeomagasa Parnere a tvolsgo hogv rhidal1a a lcgna gedi, hogy minden'amit a kabbalistakimond' Pa11nere E7.| az elirst a gyobb tvolsgrol is hiba nlkuI tvchessen. ' 'c v e z i k . tvhalls k a b b a l i s z t i k um s o d 1 n a kn ' ' t v b e s z l s s e z a b e t r i f o r m u l a r r as z o l 3 l 'h o g Y c g Y e s z A z a n y a g iv i l g b a n no kg , y a z f i z i k a i l a gi s k i f e 1 e z s r c m e t o l y a n f o k o n m e g s u u s t s r ih no t e t k pcs a k a b b a l i s t a p l d ue l gY tel1eses u r a l s v a l i u s s o n .} o s e n v t 'h o 6 v m e g mc8surusltca nz i c g y e t c m e h e l y i s e g b ca nn n y i r a is beavatatlano km i n d c n tt i s z t nf o g n a kl t n i . a'm i k o re g Y ealkalmazhato ot I y a ne s c t c k bn ''DE" bctukapcsola vo al n s z o . T a v a I om e g s u r u s t e s c r cszmnev k a g y c r o n e ka t r b e n ' e k i n t c t n e l k u Ia r r a ' i s l 1 o l l e h c t a l k a l m a z n it lizmnok tcltcsn lan vl a g y a n l k u lv a l o b c f o l y a s o l s r ov ho6y fluid kondcnztorra le is. ntakelk e t el r t e s e n cs pe tovbba amulcttck s z o .A l k a l m a z h a t o

DD
E bctukapcsola stc 6 i t s e g c v ch l osszabb h a s z n l au t t n l e h e t s e g ca s m e n t l t c s t b ea n t u d a tk i f i n o m u l t a b b t t e l eh ' o 3 y m i n d e nk v n t e s z m ci r n t o 6 c k o n yl e 6 y c n .M s o k r a a l k a l m a z v a l e h e t s c g em s in. d e ne m b e rt u d a t t f o g k o n n yt e n n i 'b r m e l ye s z m e s z m r aa 'mil a mentltestbe hclyeztunk.Ha ezt a formult alvs kozbcn alka|mazzuk' akkor az. i||eto szem|y tudatao.lyanercsen fclvcvckepcss tchetcj' hogy a lcgna6yobb tvolsgrolis alkalmaslesz tclehipnotikusszug6cszciora.
M a 3 u k n l s m s s z c m e l y c k n la z a s z t r l t c s t b e n a l k a l m a z v de z a f o r m u l a n o v e l i a z a s z l r I t e s lv a l a m e n n y ic o t i k u s a s p e k t u s t .M a g t o l r t e t c j d i kh ' o 6 y a z u t n a s z c c t c tu t n i sa k i e l c 6 u l c s i i s c l k c l . t c i d i k "D e e z z . e le g y v t t a k i b c k u l c s v a g y a i s a k a r a l c g n a g y o b bel l c n s g i r n t i s . z a n y a g b ab c h c l y c z v c c z a b c t r k a p c s o l am t indcn tr. 8 y a t ' v a g y a n n a k a n y a g i e l e m tn a g y o b b h a t s r at u d 1 ao s z t o n o z n i . ' ' D D ' ' f o r m u l a m i n d c n o l y a n c l c m . m g i a m u n k n l a l k a I m a s 'a m e l y az. anyagi testek fokozott clcm-rczgst ignyli. Ezcn ormu|a ltal a z el c m e k n c m m i n c i s g i l c 6 m m en n y i s e g i . l c 6 ncine k' 1 a v u l n a kh ' ane

Lzcn bctukapcsola tt T b b s z o r ia l k a l m a z s a m e n t l t e s t b ek ni v a l o intuitv adots6ho vz c z c ' se g y b c n a h h o z 'h o 6 y m a g u n k am t indcn c m b c r 'e s h a k c l l ' m i n d e n I l a tt u d a t b a is be tud1uk hclyeznim ' ghoz.zugy, ho6y nc csak szlclnitudiunk mindcnt' ami a tudatban l c i t s z o d i kh ' a n c mt c t s z s sz e r i n tu r a l n ii s t u d 1 u k azt. Ezt a betukapcsolato et loszcrc1ctte hla s z n a l ; a kZok a beavatot a k .a k i k t a n i t v n y a i k k a c l6 y A b h i s h c k t 'v a g y i se g y t u d a t sh a t a .

DE

. inde. so t k m e n t l i s| e h e t c i s c g grccl n d e l k e z i k M Ez a bctrikapcsola ts az intcllektust' , o v c l i a z a k a r a t c r oc n c k c l o t tc r o s i t i a z a k a r a t o tn & Ennck kocrositia beillcszked sz e t t . a tudatban cs ktilonoscn elott kcll m c n t l i sv n d o r l s o k v e t k e z t c b ee nz o r m u l tk r i l o n o s e n l e s z i j n kk o n n y e na t v i n n i a Z a n y a g l kpcsek h a s z n l n im ' ert lala nn y e r t r i n k ' s s l m n y a t 'm i t a s z k h a v i l g b am i n d e nc m l k c t a,h o l e p p c n mindcnritt irtunk. ve a g y a s z t r l v i l 6 r a a l k a l m a z v aI e s z e s z e r i n t z asztrltcs aszerint, e r c j s t h e tv ca 6 y g t o l h a t om i n d e n1 e l l c r n b e ltiu l a i d o n s g h o g y m i l y e nc l tk o v c t r i n k . z a bctukapcsola t t s z v ac l h r r tm i n M a t c r i l i s v o n a t k o z s b acn i slz elhrtasn 'ellcmi a S.e 6 i t i n d u l a t o k dendiszharmoni t cstbcn k o z v etlenul a r r a ' h o g y t e k i n t e t n l k u l megbctcged s 6yogyitsnl'

DF

136

r37

a|kalmazzuk a formult' vagy a ve|e telitctt etelekkel sltalokkal iuttatluka tcstbe.

Ez a formula lehctcv tcsz mindcnurtbkulkeny rzetet e|ddezni. a h o l s z k s 6 cM s . ga l e 6 e l i n d u l t a b sb z e l l e mi s l e c s i l l a p o d i a kItala nhny pillanat alarr.N{indig czt a ormulr kell clciny'ben rszcsiteni' ha mcgbcklest' bartsgrzctet' vonzalma akarunk eloidznj a mentltcstbcn. A szerclemmagibanis szivcscn alka|maz.zk ezt a bctrikapcsolatot' met a boldo8sgrzett idziclo. Kozvet,lenul az asztr1 v.l|gba helyezvc olyan llapotok lepnck fel' amelyek a vllalkozsban b o l d o g s g o t ss i k e r t e r c d m n y c z n cO kt . t ' a r oh l zas. trsi perparvar, cllensgcskcds cs egyb asztrlis diszharmonia m c r | f c l ' e z c n f o r m u | as c 6 I t s e g c v c ol l y a n a l l a p o t o ka l k o t h a t o k , mclyckminde n diszharmonia tt o k l c r eh sa r m o n i v v l t o z t a t n a k E. bctrkapcsolatta| az anyaglvilgbanolyan llapotokatlehet tcrcmt c n i ' m c l y c k g a z d a 6 s 6 h o1 zo ' l c t h c zb ze z e t n c k . tcr. ' o l d o g s a 6 h ov m s z c t m g i ba aln kalmazva na6yobb tcrmkcnysc cg r h e r cc jl lrala. Fz a formula arra szo|gI' ho6y ugy ma6unknal. mint ms szcm. l y c k n Ie r c s i t sa c m e n t I i sl t i s t ' h o 6 y a l t a l aa s z e l l c m i s k o ni s s t h a t i b b a n lssunk. kabba]istak a 'k i k a r j s z t a o l t a s na a,l 1obban s z i n c k c tn c h c z c n rud1k mcgkulonboztetn , 6 vt i s z t n I a t s u vi a nk cm elg6 i n t e n z vc . b c t L k a p c s o la l tta l c l n y e r i k a k o r v o n a l a k pontos e s v i l 5 o s c l i s m c r e s e n c kk c p c s s e g eS t. o m n a m h ua I llapotokna el z c n f o r m u l aa l t a l c 6 y t i s z t b b s l c s c b b szlclcs.rheto ei.ha a ormult a transz l l a p o ri d c i c na l k a I m a z z u k . A ' ' D H " f o r m u l as o r s c s a p s o kc g s z u n t e t s c m re is s z o | 6 lH . ason. loan a,lkalmazhat so zcxulmgis ao r n 'v o | rm g i a n a lh ' J scgitscge. vcl a sa1b t eszdkszscgun ak kc atr 1 u k m o z s o s i t a n ia ' sztrlis kcpis' sc6ck clrcse c|ibo[, szu56csztiv lratsce|ibo|. I\4indcnurt. ahtj a s z u g g e s z t im v u n k n ls i k c r r c l o r c k s z u n k : e 6 y s z e m c l y ec ss t o m c 8 . szug5eszcionl is i8nybc vchct1iikezt a ormulat'sohascmfo6 .l. m a r a d n ia s i k c r . E z e n b e t u k a p c s o l a t t d a il n a m i z a l t i .i l e t v c t c r i r e t t l e v e l e ka c i m z c t l c ta l c v c l b c nk i a d o t tp a a n cm s aradkrala nl r e s i . te tcsrc ksztcrik.

DC

E t e l b ee s i t a l b as u r t v c z a f o r m u l ah o z z s c g im t i n d e na n y a g ik i vnsg e l c m e k l t a l t o r t n c ti cl1esulsh e z .g s o k e g y e ba l k a I m a M z s i l c h e t c j s gic s e l l e h c t n es o r o l n i ' d e e z a k e v s u t a l si s c l e gendci, hogy e ormuIa sokoldalusagt igazo|1a.

DCH
N{e ntlisan alkalmazve az a f o r m u l ak i t t i n on y el v t eh c t s e g et h r v e l o ' u g y m a g u n k n am l ' i n t m ss z c m l y c k n l . K i v e t e l n I k um l i n d e nl n y b e lehctsge es z e nf o r m u l a l t a l s a 1 t g o n d o l a t a i n k attc t s z s z e r i n tb c p l n t a l n i . l k a l m a z a s v an l rindcn lrgya dinamikusan l c h e t t c l t e n ic g y e s z m e v e l h ' a | o t t a k aits m c t c l c t r c k c I e n ia ' mennyiben a h a l I tn e m o I y a nn a g y s z e r v iz a v a r o k tdztk clci' mint pldul a rk. n c 6 h a l te m b c r c ke z z e |a f o r m u l v a l Szivbcnulasbac nm ' b o , l i b am c s a ka k k o r h i v h a t o ku i r a l c t r eh ' a s e m m ik a r m i k u so k n c m s z o 7 az c ls I e n ' sa k a b b a l i s t a k o z r n i k u s rriraclcszt n v e l v e z c t ek 1u l o n o s e n a l k a l m a z n iE . f o r m u l v am l i n d c nv i z b c n l o. r l l a t o l tetszes 1 o lt u d 1 a s z c r i n t l c h c t u r a l n i 'a v i Z m i n d c n l n yt e a r r a l eh et k c r r y s z c r i t c n i . h o g v c n 3 e d e l m e s k c d 1a c nk a b b a l i s t a akafatanak e' s a k i v r n s a g r a lthao ormban meg1clcnien.

DH

DI
Ha".c'nloan sok ms [ormulhoz' a .'DI'' is kepcs cnrlckekct' cm lekkepekcrfelebrcsztcni. v a g y k i o l t a n i . k r v a n s a gs z e r i n t . A n y a g i r'onatkozsban k i i l o n t s e n a m e c h a n i k u sc m l e k c z o t c h c t s 3 c t lehet. s e g e s c r c s i e nci b c t u k o m b i n c i o v a l . P c l d i u l s z n s z c ks ' zonokok' a k i k n e k k v u l r o l k c l l m c g t a n u l n i u k s z c r c p c k e t 'h i v a t a s u k t c r ni o t a l | n a kc b b e n a f o r m u l b a n .L I g y a n i 6 v k e p e s a k a b b a l i s t a scgitsgrc a ' ' D I ' ' s e g i t s c g v ee l g y c m b c r l c | k i i s m er e t t f c l c b r e s z t e ni' vagyis k l v a n s g s z c r i n t l c | k i i s m e r e t u r d a l s tc l o i d c z n i v a 8 y a z t m c g s z u n tetnr. Az asztr,ltestbc t h c l y c z v e a ' . D I ' ' f o r m u l a n a 6 Y s z i r n p a t i a te s c g y b c n h r s g el t d z e | , a m r m c 6 | v oh u s g c tm c g s z i l r d i t 1 aH .a czt a formuIat a hzasletrc a I k a l m a z z u k e s a z a s z r a lv i l 8 b a h c ' |yezztlk, harsa mr clcire megszrintcr minde n hutle nseget. T.crm. s z e t m g i v a lk a P c s o | a t o s a n az ?nyagivil6ban konnycn mcgvalosrt E t c l b c s i t a l b a b c l e h c l y e z v es i k e r t c s b o l d o g s g o t minden eszmt. h o z r n i n d e nv o n a t k o z s b a n .

I38

139

Aki ezt a bctukapcsolato hta s z n l j a k. p e s s a j tm a 6 t sm s o k a t m i n d c n k o re x t z i s b a c'l r a 6 a d t a t s b ha o z n i .M d i u m o k av t a g ym c d i lis adottsg szcmc|yckct nhny p i l l a n a ta l a t t s z o m n a m b ue l lla. p o t b al e h e th o z n ie z c n o r m u l v a l . A z a s z t r l t c s t bh ee l y e z v c. ' ' D I ' . f o r m u l a e m b e r n l s l l a t n l ' mindktnemnl crcs nemi tz.ga|mat idzelo. A n y a g i s i k r a h e | y e z v ca ' k r k z v c t l c n Ia l k a l m a z v aa 'kartelbc s i t a l b a s u r i t v c 'c z a o r m u l ac m b c r n c l s l l a t n li s m c g a k a d | yo z z aa c r m k e t l c n s e g e t .

DJ

DM
S z e l l c m i r i s s c s s lg s r d c k l c dc e 'n d u l c t lc sr s s re ikeresea nl k a I rnazhato e z a b c t u f o r m u l a . sm i n d c n r ea ' m i s z c l l c m ie r t k k c b l ir' r r 6 ya m a g u n km i n t m s o k r s z c r c . ' ' D M . a s z c l l c m if r a d t s g o t A szellemi risscss55 v ltoztat1a . z a s z t r l r e s t b ee A nz a f o r m u l a n a 6 y v 6 y a t b r e s z a t s z e r c l e m s a m s o k l t a l i r n t u n kt p l l t s l e r c e ls ' z e r c l e mi r a n t .E f o r m u l a l t a l k p e z e t t ' sa z a s z t r lv i l a 6 b ah c l y c z e t t v o l t ,m e l y s z c r c l m i sh a s o n l og o n d o l a t o k ah t iva. t o t t k i b o n t a k o z t a t no i 'l y a n l l a p o t o k a t e r c m t .a m e l y c km c g k o n y . n y i t i k c z e nk v n s g ork calizlodst. z a n y a g iv i l g b a n i '||etve a z a n y a g it c s t b e ne z a b e t u k a p c s o l a t c r c s i ta i m a g n e t i k u s l u i d o t 'a m s i k n em n l e l b r c s z ta i szcxulis k i e l c g r i l is r n t i v g y a t .L e h c t e z t a b c t u k a p c s o l a t o kto z v e t l c n l ' v a g y 'v a g y c t e l h e z si t a l h o zk a p c s o l t a a . o v a b b l p va n l k a l m a z n lT c' an lkalmazva' l u i d d a lk a p c s o l a t o s a ' . K D M " f o r m u l a 'a m a 5 n e t i k u s h o z z s c 6 i tm i n d e n b c t e g s g y o g y i t s h o z a , m e | ya V I Z r e 5 i o j t c r i n t i a z e m b c r i c s t b e n C.y o 6 y i t i a p c l d i u l a k r o n i k u ss z k r e k e d e s t ' ' sm i n d e nb c t c g s g c a h a s iv i z k o r s g o t m t ,c l y a v i z e l v v e la n a l o g .

DK
E z a o r m u l a r e n d k i v u I i m o d o n e m c l i a h i t e r e 1 a t szcllcmben'dc k l o n o s e na t u d a t b a n . v,^ g ya 7 e g y c t c m e s n n y c lv a l o A cnysurirs munka iobban sikerul' ha a formulamgus gyakran ismt|iczt a b e t uk a p c s o l a t o t . Asztrlisan alkalmazva a ''DK'' formula mindcn lclmetmcgsziintct' s sikcrt biztosit a szcrclmi torckvsben.Az asz.t | vtlg. b a n e z a o r m u l a o l y a n I l a p o t o k a tt e r c m 'a m c l y c k g a z d a g s 6 o t s c r c d m n y c z n c k . 1olctct n y a g i l a g e z t a f o r m u l t m i n d c n t i t tl c h c t a l k a l m a z n i ' a h o I h o s . s e s t c r m s lv r u n k .

DN
Ez a betukaocsoIat e o s i t i a m c n t l m a t r i c a tc s c z a I t a l n o v e l i a s z e l . lem eIfo5o kcpcssgt U . 6 v s a J a t m a 6 u n k n a | 'm i n t m s o k n a l a l . k a l m a z v a 'c r c s i t i a s z c , l l c mk i s u g r z s t a ' z a u r a t . s1 a v i t 1 a a szcllcm mindcn kvalitst. N{s szemlyckna l lkalma7.ya d 7 'a v c s z c l y l l e n n , h o g y a k v n a t o st u l a 1 d o n s g o k k a l egyutt a szellem ncgaliv tulaidons6ai is crcsodnck' czrtancsos clc;bb azt a {ormult aIk a l m a z n i ' a m c I y a m c n t l t e s t c tm c g t i s z t i t l a . s z t r l i s a n a l k a I m a z v a c z a f o r m u l a f c r i n l s n c n m l i n d c n k i v n s a 6 o t t e l i e s i t a s z er e I c m b e n . S a i t m a g u n k r a a l k a l m a z v a i o h z a s s g k o t s h e zh 'oldog hzasIcthez' sio' tartos bartsgokhoz veze|. n y a 6 i t c k i n t e t b e n c z a b c t r k a p c s o l ak tituno szimptia-{ormula' a m el y k o l c s o n T s s z c e t t ec t sv o n z a l m a te b r c s z t .

DL
E z a f o r m u l a k p c sb c t p l l n im i n d e nk i v n t e r n y t a szcllembc. Magtol rtetcjdik h' o g v m s o k n li s s i k e r e s c n lchct alkalmazni. Asztrlisan alkalmazva cz a betukapcsola tinde m n v 6 y a t 'm i n d c n szcnvcdly t c s o k k c n tt lc ' ovbb m i n d c na s z r r l i s clcmcntrt fclold. A ''DL" formula kuInoscna sziilcs clcjtti ncvclsre alkalmas. Amcnnyibcn az az cgszsgct rinti, tcl'ital' ma6 kivnsg-tclitsvcl tortnik. c y a k o r l a t i a l k a l m a z s a z a n y a g it e s t b e n c . sodval hatros t c s t i c l l e n | l ok e p c s s g c tss z i v o s s g oitd zc l c ' ' A z l | y e n m o d o n ,k a b b a l i s z t i k u s atn c l t c t tt c s t n a g y m u n k a .c s s P o t t c l ' e s i t . mnycivcf l o 6 k i t u n n i , s m i n d c nk a b b a l i s t a szvescn f o 6 1 ac z r a f o r m u l ri g n y b v c c n n i ,a k i s P o t tl e icsitmnycke t orgalmaz. sz

DO
E formula ismt|sc ycrunk. Ugy l t a l k i t t i n c t l c i k p c s s e 6n ct m a g u n k n I , m i n t m s o k n l a l k a l m a z v a t o k I c t e sh a r m o n i h o z s t o k l e t c s k i c 6 y c n s u l y o z o t t s g h o z .v a l a m i n t n y u g a l o m h o z v e z e l a szellembcn.

140

l4l

r
sztrlisan e betukapcsola t ltal lIapotok t e f e m t c j d n em k ,e l y e k m i n d c n a i ts az c r e l m ik i e l e 6 u l s h e vz ezetnek. Etclhez s italhoz rendclvecz a formula iz-v|tozst kepcs elciidzni. Peldiul kcseru kvtmc6dcsit mindcn edesitcj hasznlata nelktil. E z c n f o r m u l ah a s z n l a t al t a l h c e o| a v i z e t b o r r v l t o z tats kpessg cs 'm e g o r d i t v a .

DSz
se s e t l e g is lelkese d e s ta k a r u n kk e l t e ni, lla magunkban msokban r c 6 y k i g n y ba c ' . D S z ' ' o r m u l tm ' i v e lc z a m c n t l r e s t b e an zelcklromos fluidot crcsiti meg kulonos modon. , , \ s z t r l i s aa nl k a l m a z v a c z a o r m u l ae n g e d e l m e s s 5 cn y s z e r i t kre vltja cmbe rzett rekct' sa msik nemnlnagyokumegalzkods k i . S z e x u l m g i k uk sl s r l c t c k n a llk a l m a z v a ' ' D S z ' ' o r m u l a mindcnekelcjttaz.asztr|is ltstidziclo multon' ielcncnsiovcint. Az anyagivll6banezen bettkapcsolat se6its5vel a legnagyobb lcgdzabb ellensgekn i s l p n i k s z c r t i l c l m e t lehct elclidzni. l.,zen e z a o r m u l am i n d c n r o s s z b c f o l y s 'm g i k u s kivul mcgvd clozn, hcavatkozs ellen' ami a test krosodslva6y elpusztitst vrgyvaIamilycn a n y a g i rtelmr d o l g o k k a lk a p c s o l a t o s .

DP
Ez a ormulaa|zato| es hodolatot)dzelo a szellembcn. Msoknl alkalmazva g c i 6 o t .b u s z k e s c g e tb ' e k e p z c l t s 6n ct a8y lclkiismerct furdalss t u d v l t o z t a t n iM . c6 a legkemnyeb sb ziv is cll6yula . . D P ' ' o r m u l a hatsra. s z t r l i s a ne z t a o r m u l a tk p c km e g e l e v c n i t e s ce 11bo al kal m a z h a t i u kh ' o 6 y a z o k s z p n e k s v o n z o n a kh a s s a n a k M . c,llkescn m e g 1 c 6 v c z z t ih ko ' g y e z l t a li n k u b b u s o k ae ts s u k u b b u s o k a it s lchel k a b b a l l s z t i k u s ak n p c z n i E . r c i s k c p m c g c l e v e n t cls t a l u g y a n i sa z illctc kcp erciscnme6surtsodik su6y hat' mintha lnc:ki lehct h v n ia k P b l ' c s a k p l e t r c k c l t e s it s k o l z a t l a n oik s cszlelhctik. M a t c r i l i s a na l k a l m a z v ae . z a o r m u l ai s - h a s o n l o a n sok ms - a n c m i k i el c g u l s sa 3 y er m ek l d su t a n iv g y a t ''D''ormulahoz breszti.

DS
, \ m e n t l t e s t b c ne z a o r m u l a t i s z t n t u d s ti d e z e l o . E l o s z c r e t c t t e l l,1ka|mazz'kguruk. amikor tanuloiknak tudast akarnak telcpati. k u s a n t a d n i . E z c n f o r m u l v a l s c g i t h e t o v a l a m e l y p r o b l m ak o n y . nyebb mcgcrtscis. tTalkalmazy;. ez d formula mc6ad1a a hatalma z asztrltcstbcn k l e t c su r r l c n n i a s z c r e l e m b e n 'i l l c t v e n c m m e g i t t a s u l n is e m m i n o s z c r c l m i b e f o l y s t o l . E z r t h e l y c s ' h a a f o r m u l a m g u sc f o r m u l v a l t c l i t i m e n t l t c s t c t ,h o 8 y v c d c k c z h c s s c n a f u r f a n g o s v a r a z s c I l c n ' rmikor a Vnusz sz'r^t' kcszul mcaa szpscgsszere|cm szf'r1t l at o 6 a t n i . A z a n y a 6 i s i k r a a l k a l m a z v a :m i n d c n m a g o t o l y a n f o k o n l e h e t s . hogy temsZelellencs 8cs teltcni mgikusan_kabbalisztikusan' g y o r s a s g g af l o g c s i r z n i s n o v e k e d n i .I t t m i n d e n k i n c k c s z e b e 1 u t a m a n g o f a - c s o d a 'm e I y c s a k c z c n f o r m u l a I t a l v a I o s i t h a t o m e 6 . s , { ' ' D S " f o r m u l a s c g t s g c v cm l inden anYag mcgclevcnlthctc mindencszme fizikaila6 mc6valosithato.

A szcllembcn - cz a formula tiszta rre l em h e z v c z c t ' a k o t c l c s s g cs tcl1cs szabads5 rzett bresztifcl. A1anlatos czt a bettkapcsolatot mindcn mentlis vndorls clott mcgismctelni'mivcl a mentlt c s t k o n n y c b b c l v l s t er e d m n y c z i c ' s e l c i s c g i t ia k n n y u m c n t l i s mozgst. AsztrIisan alkalmazvaa ''DR'' formula megkedve l t c t b en n t i n k c t m s o k k a l c s f c l b r c s z tm i n d c n z s e n i a l i t s t 'm e l y u t n v g y o d u n k . A n y a 6 i l a 6 a l k a l m a z v a n a g y u g y c s s g ee t s k c z u g y c s s c g c tk o l c s o n o z ' c s m c 6 a d i a a l e h c t c i s g ca tz e l n y e r t t u d s to l y a n a l k a l m a z a s r ah ' ogy a z ' a n y a g i g y u m o l c s o k c t t e r e m i c n . E z e n k i v u l 1 o b b m e g r t c s te b resztmsok gondiai irnt.

DR

DT
Ilciszectcttc lo 6 i u ka l k a l m a z nc i z t a f o r m u l ta z e m l k c z o t e h c t s e 3m e g e s kitunoe n alkalrnas. r c l s i t s T ra c. l i z m n o kt c l i t s e rie sztrlisan alkalmazve alhrit1a szerelmi hidegs3e f t r f i sn o rzetcl' k z o t t .e s m i n d c nv o n a t k o z s b a nn o v e I ia s z c r e l e m

t42

r43

le e z a f o r m u I am e g c r c i s i t z a n y a g it e s t b n vitailast. ai z l t a l n o s me6szrtncti a kimcrultsget. TPllkhozkapcsolva'vagy kozvct. l e n u lm o d o na l k a l m a z v a a' b b aa h c l y z c t b e aaf o r m u l a m 6 u s t . 1uttat1 h o g y s a i tm a g av a g ym s s p c r m a 1 n ai k l l'c t v c p e t e s e i t j nr ee kn d k l . e r o s v i t a l i t s t a d i o n . E z l t a l k o n n y e b b e n t e r mkc. l c h e t s e g c a s "ul n y u l s ,e l t e v ch . a a nemi ta1ek kornyeket is kabbalisztikusa bn efo. l y s o l t u ke f o r m u l v a l .

D Y (D U )
gg l.,zcn a z I s t e n n ee l gybckototts fo betukapcsola t ltal kulonosen ..r..lsodn ' e r e l m ia s p c k t u s b a n j o i n t u r c i ol e s z ' s siz A.z c r e d m n y ' , g Y a n o l Y ai n s p i r c i o a mentltcsben. kepesscge t kolcsonoz: a szere .,\sztrlisan ez a ormu|a io rze|mi eo t knak lcm io megcrts hta 'sonlokppe ans z e r e l c m r z Pontos rrrcgallapta t s i k n c m n l . asm alizm. l . , z a b c t t k a p c s o lk au t lonleges f o r m u I as z e x u l m g i k uts r r . l kt el t sc es e t n P.e l d i u l h a e z t a o r m u l te 8 y m a g k a s h ae l . . c h e h c l y c z z k 'a k k o r n c m c s u p nb e o l y a s o l h a t 1 e uz k ltal a ma g r l t 'h a n c ma z e g sm z u k o d sm i o d j a ti s l a t h a t i u kH . a t eh t p c l d ; u l m a g t ' so t t c z t a . rk a b b a l i s t e conce ntrIia a 8 y m a 8 A k a s h ae I v b k I r l r m u l ta | k a | m a z z a t u d a t t h e l y e z s sa ek Ik ' o r n e m c s u P a na Z . h b c ' la m a g b o ln v c if t k p e s m r c l o r c l a t n i 'a n n a kt el i c s n a g y s g r h a nh ' a n c ma f a c g s s z o r s ti s .

E z a f o r m u l ak u J o n o s e n a gondolatolvas ts c h c t s c g c t b r e s z tfic l , tovbb a kepess5ct' hogv mc6ismer1tik cs bcolyasoIjukmIt' l e n e s i o v c ik a r m 1 t M . indco kabbalista t u d 1 ah ' ogy ltezik mcn1e t l i s 'a s z t r l i s esizikaia i armav ' n y a 6k , a g ys o s . A s z t r l i s a ns z c r e I m i u g y e k b c f o l y s o l s a c l i b o ll e h e r a l k a I m a z n le z t a b c t t k a p c s o l a t S ot z.c r c l m i t a l i z m n o kt e l i t c s ec l 1 b o l l h c th v n i . is scgtsc6u lc M c n t l i s a na l k a l m a z v a szcllcmi tclcpatikus kapcsolat 1on ltrc frfi sncj kozott' srzclcmtads vlik lehctcv kozottuk tvol. b o l i s . E 5 y b e ne z a o r m u l am c g c r c i s i ta i z A k a s h ac | v e ta z e m b c r i tesben a'm i n a 6 yc l c i n ya t i s z t n l t s t i' s z t a n h a l l t si's z t n r z e s k dk ?^ ' n y z 8 vd a I oa t i u t t a t a s pcssgcne ta cfn.

DU

DZ
K e b b a l i s z t i k u s f o r m u l a k c n t h a s z n l v aa s z c l l e m v a l a m e n n y i i n t c l Icktulis kpcss6 m t caszilrditia' kriloniscn az cmlekezotchct ' c t l et ' c s a m e n t l t es t b c n k i v l o k o m b r n a c i o s k e s z s 6te b r e szt. e z a b et u k a p c s o l a tm i n d c n m u v . , { s z t r l i s a nt o b b s z o r a | k a | m a z v a ' z i a d o t t s g o t k i l c s i t ' c s 1 o k i f c 1 e z o k c p e s s g ck to l c s o n o z e | v o n t A. . [ e 1r g i o b ak o n c c n t r | v af o ' g o n d o l a t o k s z a v a k b ao l t o z t e t s h e z kol'z'aa telcpatikus rzke nysgct. T P l l k h o z k a p c s o l v as z i v o s s g h o z ,k i t a r r s h o zv c z c t ' sk u l o n o r c n a l k a l m a s k i e m c l k c d c i s p o r t t e l j e s r t m c n y c kc l c r c s c h e z . T c r s u r i t c s s e l a l k r I m a z v a v 6 y a t b r e s z tn a g y t a r s a s 6s ' z o r a k o z s 'v i c c e l o d c s ' t n c i r n t . A h o l e g y h c l y i s 6 b e nn y o n o t l h a n 6 u l a t u r a l k o d i k ' tlharithatoa ..DZ'' formula ltal.

DW
N{cgcrcisiti az tsszPontositskpessegct' kulonoscn az rzokpcssg e s c r z e l c m - o s s z P o n o s i t e sk i n t e t b e n . k a b b a I i s t a 'a k i n c m k p c s a z e z c s td i n a m i k u s c r o t c r r c a l a k i ' tani. ezt ktnnyen elcrheti e bctrikapcsolat scgrtscgevelT . obbszori l s m t l s va e lm c n t l t e s t b e n kulonbozo kepcss6ck b r c d n c k e l . s z r r I i s a n a l k a l m a z v ac z a f o r m u l a v a l l s o s r z r i l c t c t s . zcnt hang u l a t o t ' t c m p l o m i a t m o s z c r t i d e z e | o . l ' e r t c | i t s n l stcmplomi e l c i i d c z c s ec e | i a b o l a ' ' D W ' ' f o r m u I t i s s e 6 i t s e 6 u ll c h c t atmoszra h i v n i ' m e r t a l z a t o t so d a a d s ti d ze l o a z i m d a n d o i s t e n s g irnt. Anyagi vonatkozsban c z a f o r m u l a a l e g n a 6 y o b bs i k c r t b i r t o s i t i a a szcrclcm tcrn . v a l o s z i n u t J c n ti s e l l c h e t h i t c t n i l t a l a a m s i k n e m m e l ' e s l t a l b a n h i s z k c n y s g el t ehct beplntlni ltala. Ezcn bctrikapcsoIatot temszctcscn igazi bcavatottaktrimprcgnalson k v u l n c m f o 6 1 k m s r a a l k a l m a z n i ' se n i s c s a k r d c k c s s e g e miatt emlitcttcm meg.

D
\ i l i n t a ' ' D ' ' c s o p o r tt o b b m s o r m u l a 1 a s 'z c x u l i sv 8 y a tc b c s z t ' a.h o l m e l a n , r ma . . D A " f o r m u l ao t t i s s i k er e s e nl e s z a l k a l m a z h a t o r c i e I c n s g eE vz c la . forkolitkcll megsztintctn ain ' n a km i n d e nk i s e r r r u l ao I y a n h c l y z e t c k e tt e r e m t ' a m e l y c k a s a 1 tk i v n s 6 o kk i . eis c r o t i k u s r t e l e m b e n . clegulsh vce zz c t n e kk ' ulonosen a szere|rn

t44

145

V
Anyagi vonakozsban ez a formula 1o| a|kalmazhato termketlcn s6 e l l c n ' t e l h ce z s i t a l h o zk a p c s o l v a 1 s z a ka ar its cllcnalkalmas. , { z a s z t r l t c s t b ecn z c n f o r m u l a l t a |a z el e k t r o m a g n e t i k u fs luid c r o st e l i t s1 c o nl t r ca ' mi a le6kulonbozcib cb lokra alkalmazhato. \ z ' ' E B ' ' s z o l g lt a l i z m n o k a ' m u l e t t e kp ' entakelekabbajisztikus l c l l t e s c h c zt' o v b b I c n y e km a t e r i a l i z l a s a h o ' ikorelcktromag' az m rrctikus v o l t s e 6 i t s g e vt eu l ,k o r t e l i t s s e vI a' 6 y f l u i d k o n d e n z t o r r a l .rka11u ak zokat t v i n n iv a l a m c l y | i r g y r u k a b b a I al t a l .

Mcgadia a mcntltcstnek a kcpesse6ct' lrogy cgv gondolatotkony n y c n u r a l i o nk a b b a l i s z t i k u s a n' s z u k s e s is esct[ n r a d s a n 6 c l k u li i a Iakitsaaz el|enkczo1erc' tcht oagy osszeuggscibcn is crtelmczni t u d i a. A . ' D o ' ' o r m u l a er c i s i t i a szellemk i i t a r t a s its . AsztrIisan h a s z n l vc az a o r m u l a c s o k k c n tm i n d e n f a | tv aa 6 y a s s z c n v e d l yk tu ' lonTsen t sa p c r v e r z c t . a z c r o t i k u s a z a n y a gv i ilgban a r r as z o l g a l h . o 3 y a s z e x u a l ic sn c r g i t vitalits. s ' v a g yi n t c l l e k t u l i k s epessc66 ve altoztass a t.

DO

A z ' ' E ' ' b c t u v a l a m c n n y i k a p c s o l a t a 'm i n d h r o m v i l a 6 b a n r c 1 t c t t osszcfu3gesben v a n a z c m b c r t u d a t v a l 'u 6 y a n a k k o r a m c g s r i r u s o d s sel azaz a materlatiz|odssal is.

A rcrlrrs KULCs HSZNLT^ AZ '.E''I]I.TUVEL

M e n t l i s a nh a s z n I v a z ' , E ' ' m e g c r c s l a t lz i n t u i c i o t 'k i t a g r t j a a t u d a t o tm , e 6 k o n n y i ta i tudatathclyczcs t l' c s i t a i szcIlemet ' lyiti m azrtclmct. s z t r l i s a nc r c j s ta i z asztrlis h a l l s k c p c s s c g k tu ' lonoskeppcn l n y c km e g h a l l s tn . o v e l i a l e v e 6 o s z e l l e m efk eletti h'ralm,i' es mdilis k p e s s c 6 e tb r c s zt p e l d a ue l z c n o r m u l a h c l y c s r t c k c l . snck kpcss6 t trlis a sz rtcIemben. n y a g i l a ga l k a l m a z v a e z a b e t r i k a p c s o la tl c 5 n a 6 y o b b viharokat i s l e c s c n d e s i t iT . aphlekhoz kapcsolva m c g s z u n t e ta i z allergikus asz tmat.

EA

|.,z a ormulaclvont gondolatokkonnyebb'tudatszerr elogshoz sc6itsc6ct. illetvc crny kpesse6 bcplnt|ashoz a 1clenthct iobb s z c l l e m b ea ' z a za m c n t l t e s t b e . Ha c6y aszttlis kcpcssegct tartoss kll'nunk tcnni.szintn hasz. l r r l h a t 1 uc kz t a b c t t i k a p c s o I a t a om t ' c l ya z a s z t r l i s risscss g sa k i e e l i t e s rie s n a g v o na l k a l m a s O . lyan kscrlctek 8 y c n s l y o z o I t s t g c l c i t ti s h a s z n l h a t 1 u ez kt a o r m u l t a ' me l y c k a s a i ta s z t r l t c s t u n k rnatcrializlodst c|ozz'k. A mcasurusods sokkal konnycbbcn l o g v 6 b e m e n ntie ' k i n t e tn c l k u ' la r r a 'h o g y a i z i k a i t e s t m c l l c t t ' v a g ya t l o l n a g yt v o l s g b aa nl k a l m a z z u k ' M c n t l i s m o d o nm i n d e n c k c l o ta t f i z i k a i t e s tm c g { i a t a l i t s ca cljahol hasznliuk az ''EC'' ormult. I l y e ne s e t b e n ^ z t c | t si t a l t k e l l h o z z k a p c s o | n i . osszabh H h a s z n l au t t a nn e mc s u p n a kinzel tc s z fiatalabb 'anem h i sv i t a l i t s azleterc i s i e l e n t o s en o .

EC

E z c n f o r m u l a | t a |a m c n t l t c s t b e m -k n i n d e n3 o n d o l a t o r m n a - c r o s d i n a m i k tl c h c t k o l c s o n o z n i c clemcntlnak ' zaltalkony. nyebben lchet hatstelrnia mentlsikon. Me ntIisvndorls clcitt a mcntltcstbcnrne6ism1clve cz a betkapcsola eros ellcnllo kpcssgct kolcsonoz' ami lehctcjvctcszi. ho6y az anyagitesttcI hosszabb i d e i gc l v . l a s z t v aa r a d i u n k . m

EB

l.,zcn bctrkapcsolattal Da8yon kTnnycn lchcts6cs a tudat alatri l u d a t o tb e f o l y s o l n iv ' a g y i st c l c p a t i k u s z u g g e s z c i o va allk a l m a z v a l c g k u l o o b o z c ; bib ntcllcktuIis k c p e s s c g c k e I t h c t o kf c l ' c r c s i t h c t o k st c h e t c j k h a t o k c p c s sk ci f e l e i s . Asztrlisan cInycritlk alkalmazva a m a s i kn e m r d e k l c j d sS cz tc .r c l m i t r s k e r c s sc el c i t ta 1 n l a t oe sz t a o r m u l ti s m c t e l g c t n iM . as s z e m l y i s g i c g Yc clk n y e r c s cc l i e b o li s n a 3 Y o nh c l y n v a l o ezen o r m u l ai s m c t l s e S.a i t m a g u n k n a l lkalmazva az ,.ED'' ormula vonzoerct kolcsonozshozzse3it ms cmbcrck rnk irnyulo nagy szimpatiihoz' Ami az anya8ot i l l c t i ' c z en f o r m u l a k a p c s o l s ae t gitsgv cl e l rhet. c 8 y m a g n a 8 y o n p | d u l c s l r a z a s a t e ' h t t c m e k c nyseg 1uk 8yors osztnzst. Kedvezccn befolyasolhatluk tovbb a szexuliscrcjt.

EI)

146

147

V
sm i n d e nk a p c s o l a t b as ni k e r t i d o z h c t u n k elo' krjlonosen a bart. s 6 b a nT . aplalekba s r j r u s i t va e s o v n y s k go r ' e r s e g gv a l t o z i ka t . s z t r l i s a na l k a l m a z v ae b c t u k a p c s o l a tl t a l c l c r h e t 1 u k a sait asztrlisaunk egy csodaszp rzemegtisztulst' ami 'ny 8yos l e t f o 6 1 ak c l t e n i ' s a k i c g y e n s r i l y o z o t bto l d o g s g tatos tlsct hozza. A z a n y a g b ae n z a o r m u l ac r c s i ta i z e m b e r it e s t v i t a l i t s tS . zivesen alkalmazzk magnetizclroh k. o g y s a 1 t lctereiuke kt abbaliszt i k u s a nc r o s i t s kA . z ' ' E F ' ' f o r m u l a8 y o s a n fcluiit1a az clveszetl v i t a l i t s tc ' r c s i ta i I e 6 y e n g u lm t a g n e t i z m u sE t .z a o r m u l aa t e s t i c6sz,sgrc ltaInos bcoIyst gyakorol' krilonoscnidegbctc6sc6ekn e l .E t e l h e z ,i r a l h o zk a p c s o l v a e r c j s i ta i z t c lc g y c sc l e m c i t 'm c l y c k e t c z l t a l n a 6 y o b b h a t s r as e r k e n t .C y o g y s z c r b e 'v a g y f l u i d kondcnztorb sa u t ve ez a f o r m u l ak u l o n o s e n e r o s ta i 6yogyhatast.

EE
K a b b a I i s z t i k u s f o r m u , l a l na t l k a l m a z v a a m e n t l t e s t b e n 'm e g k o n y nyiti a mentlis vndorlst' tovabb a tudatathelyezest. tekintct nclkril arra' ro6vlrov akariuk a tudatot he1yczni.Ha tudatzavarban s z e n v e d c ib e t e g n e la l k a l m a z z u k e z t a o r m u l t ' h e l y r c l l i t 1 a a n o . mlis tudatot. z ''EE'' bctrkapcsolat. mint vdc formu,la rszc6s6 e l l c n i s r v n y e s .ki teht ezt a ormult a|katmazzaa , z ncm fog s e m b e r u g n i ' s e m s c m r n i l y e n u d a l z a v a r b as nz c n v e d n i .K a b b a l l s z t i k u s a n b c i u t t a t v ac 6 y i t t a s e m b e r a s z t r l t c s t c b ca , 7 a 7 'a l ' o n n d k | tjoza nodik. A s a 1 ta s z t r l t c s t u n k b c n a l k a l m a z v aa z a f o r m u l a a z a s z t r , l i s hal. Is kpessg t v1a h c l c i . H a t r c I l t s sh ea l s z n a l 1 u ka ' kkor a tcIitetr h c l y i s e g b c n t a r t o z k o d o v a l a m e n n y is z e r n I y kcpcs lcsz a lthatatlan v i l a 6 l c n y c i n c k c s z l c l c s e r e .A z t g y t c i r t n ctjc r t e l i t e s n a g y t a v o | s g b o j i s l e h e t s 5 e se ' s a k a b b a l i s t a e f o r m u l a s c 6 i t s e g v es l zavait a tcltctt helyiscgbcn mca a mgikusan iskolzatlan szemclyek is o l y a n t i s z t n f o g i k h a l l a n i ' m i n t h a a k a b b a l i s t aa h e l y s z i n c n v o l n a . i n I a t o s a z o n b a n 'a z i l y c n t c r t c I i t c s c k c ta z o n n a l f e l o l d a n i ' a m i n t a z o k r a n i n c s t o v b b s z u k s g 'k u l o n b e n e g y i l y c n h c l y i s g b c nm c 6 i s k o l a z a t l a n s z e m c l y ek a l t a l i s t u d o m s u l v c h c t o s z c l l em ek e s c l c m e n t r o k t z h c t n 1 katckaikat. Az anyagi vilgban ezen betkapcsolat |tal konnycbb oIyan f l u i d k o n d c n z t o r o k t c l t c s e 'a m e l y e k a k r c 6 Y l c n y ' a k r c l c m c n t r ' akr e lcmcnt1 matcria|izlodiset celoz'zk.Minden knnyen matcr i a I i z l h a t oez c n f o r m u l a s e g i t s e g v l 'ea m i a n y a g i v h i v a t o t t v l n i .

EC
I . , za f o r m u l a e l h r i t 1 a a szcllcmi sztszortsgo bte ' l s o b k e ta d ' me6konnylta i k a r m i k u s s o r s c s a p s oe k. l v i s c l sc cs t ahhoza bela' t a s h o zv c z e t ,h o 6 y m i n d c n ,a m i t o r t e n i k , hcrmctikus szempontbol n c z v ci o g o s a n t o r t n i k ' uggetlenu alt t o l ' h o 6 y s z m u n k r a io va6y rossz'sho6y mindcn' ami lc1tszodik' az okszerr. Ehhcz a belts h o z el 1 u t n ia n n y i t1 c l c n t m clnycrldst ' i n a z I s t c n iG o n d v i s c l c s n i . E z c n { o r m u l aa | t a |e z ,c l er h c t o ' u g y s a i tm a 5 u n k ' mint msok szamaa. A s z t r l i s a na l k a l m a z v a c o r n r u l a l t a l c l n y e r i u k a s u g a l l a t o t ' i n s p i r c i o t m i l y c n m o d o nl c h c t b o l d o g s g o .z t ss i k c r t c l r n i a s z t r ls i k o n e z e n b c t k a p c s o l as t e 6 i t s g vkccIp c z c t t s t e l t c t volt a vcgcL crdekcben elrese mindcntelindit cs clyan llapotokat t c r e m t 'm c l y c k b o l d o g s g o t ss i k e r r i d z n c k clo' amcnnyiben az h c r m c t i k u s an nc m k c r e s z t u l v i h e t e t l c n . E z a f o r m u l ak u l o n o s k p n pe lo ' zmra al, ' s z c r c n c s t lfc nt s o k 's ka,lmas I. s m c t c Jh r a s z n l au t t nc z a f o r r n u , lta c l i e sm e 6 e le6cdcttsc6. hczvczct. A fizikaitcstben cs az anyagi vila6ban a l k a l m a z vc a f o r m u l ah a s z nalata mc6vd a n y a g it e r m s z e lk t i r o s o d s o k t o g l'azdagsgho zs v c z e , a r n i t f o k o z a t o s a n T i p l i | e k h o z c z g y a r a p t . k a p c s o l v a iolthez a f o r m u l a b c v I tc s z k o z v e r s z e g n y s cg ss p k o r c l l c n ' m i k o z b c n ts ' k c d v c z c i eb kcpczia vorosvrscitekc ne o l y s o l 1 aam i 6yosan rigymrkodst sa vrke ringst.

E z c n b c t u k a p c s o , ls ae t 8 i t s e g ve cl r h c t o a t c l i e s m e n t l i sc g y c n . s u l y ' a t T k l c t es sz e I l e r nn i yugalom sk i c g y e n s u l y o z o t t s H 3a . czr a f o r m u I to l y a n h z a s t a r s a k r aa l k a l m a z z u ka ' kik llandoan civakodnak' akkor hamarosan me3rt 1s o n I t r ek z o t t u k : a l c g n a . g y o b b h a r a 6i s k o n n y c d s 3 g ee s nyugalomm v I t o z i k t . E z e r te z t a ormult o t t k e l l a l k a , l m a z na ih ' o l n y u 6 t a t s rv aa n s z u k s 6 . ga M l e 6 f c l l n d u l t a bs bz e l l c mi s e 6 y p i l l a n a a t l a t tl e c s e n d c s i t h c t c .

l.F

148

t49

r
I{aegy klonosen f o n t o sk r d s r o va l ns z o 'a m c l y h e z c 8 y e n c s ea nz Istcni Condvise,lst l kivn1uk inspircionkeresztla rne6oldast' akkor ainlatos e z t a k r d sa t z A k a s h a b a no ' k - e l v b c na z , ' E H ' . f o r m u l h o zk o t v e n e h n y s z o r m c g i s m t e l ne i 's n y o m b a nn e g a t v l l a p o t b a nt' e h t g o n d o l a t i i r e s s g b na r t a n i . kc it A z e l s c js u g a l l a t a h c l y e s ' se z r v t lasznav kche t i u k .H a a s z e l l c m b e n i s m tl e 1 u km e g e z t a f o r m u l t 'a s z e m c k e fs z e l l c m i l e 3 megtisztrtia h,o g y a l t a l at i s z . t b b a nl t h a s s u n k m e n t l i s a nI.l y m o d o nc z a f o r m u l a t i s z t a n l t o k szimra ion szmitsba'akik naPontaveszik i6nybea szcllcmi I t s t . s z c l l e m i s z c m g y a k o r i i g n y b e v t cg le ycngitia izikai szemcE . nnek elkcrulse rdckcben a|anlatoe s zcn bctukapcsolat h a s z nI aaIa . Az asztrltes et8 y e n c s c nm u m i i k l o d i k ss z i n t em e g t m a d h a t a t l a n n v l i k e f o r m u l a a l t a l .T o v b b e I l e n a l l o v t e s z ia z a s z t r l . c s t c th ' o g y a i o sn e m c st u l a J d o n s g o k e 8n c i n o 5 J a n a k ln A.z a s z t r l c s t cm t c g v dm i i n d e nk i s r t c s t oe | 's m i n d e n k o z e l c d ov c s z l y e l o r ce r c z t e t . A mentIis t e s t s z m a z ' ' E H ' ' f o r m u l ao l y a n l l a p o t o k a t c r c m t ' a m i l y e n e k ca t kabbalista k i v a n .M s s z c m c l y c k r c alkalmazva v a l a m c n n yv iaIlalkozas cts a n y a g k i i v n s g om t e g v a i o s u l s hs oc zg t . T a p l i l c k h o zr c n d e I v c m i n d c nb c t e g s g 6s ezlc m b c n ellenllova teszi a fizikaitcstet. - mentaltesthe -n e z a o r m u l a m c n t lv i l g b a n tisztntudshoz v c z c t . f o r m u l a m 6 um s i n d c ns z a n d k o kti f o g r u d n i o l v a s n ia z e m b e r c k r u d a t b o l ' s k p c sl c s z s a i t t u d a t tm i n d e ns z e l l c m b c ' embe rbc es allatba athclyczniV . a g y i s t o k l c t c s ca nz o n o s i t a nriu d t s z u b i c k t u m m aM l . a s s z a v a k k a lc : hctuformula |tal 1 u km a g u n k aa el er i u k m i n d e nl n y c ' mbe r s l l a t t u d a t n au kr a l s t ' E 6 y b c n a p s z i c h o m e t r ia ad o t t s g it s k o l c s o n z ic z a o r m u l a A .z a s z t r l t e s b cu n r a l v a c I n y c r i u k a t v h a l l sa d o t t s g at v o l b a n s kozclbcn' multbanc.s1elenbcn. Bcfo|ysolnilchctsges czcn formu|va|az lcritmust' annak minden fzisban. Ez azt je|enti'ho6y halottakai ts f c l t m a s z t h a u c nz ke n f o r m u l au r a l s v aa l ,m i k o r i s a s z i v e tr i i r ar i t r n u s h h a c I y e z z kf' c l t e v e h ' a a f i z i k a i t c s l o c ms z e n v c d c t t e l n a g Yb e t e g s e g e t 'sn c m l n d u l t b o m l s n a k m r a z i I l c t oe m -

EH

lehetsge as z ' ' E C h ' ' f o r m u l a l t a l ber lete f o l y a m n .H a s o n l o a n cgvcneket a ik olyannagyothallo b a l u k t o lm e g s z a b a d i t a n ,i k n c l a n a r o m i a ih i b a n e m l j f c n n ' h a a f o r m u l tr i t m i k u s a n a fulti1koa nl . kalmazzuk. nz , . E C h ' ' f o r m u l v a ls o k k a b b a l i s z t i k u s A n y a 6 i v o n a t k o z s b aa i V i Z e l e m m c lk a p c s o l a t o s a ln g.y p c l d a u l m v c i e t e tl e h e t v 6 e z na t a r t a n ia ' nzok s z c m cl t t r a elplehers3v cs i z e ta l l a n d o a n {risscn akr egy de ha sztiksges' rolo6tatni,a legszrazabb pusztasghan' ea zn e n o m u | v a l s z i k l b o l i s v i z e t a k a s z t a nA i. tcrmszetma5ib lchets3e css o t ' k o d o t c | o i d z n lv ' a l a m i n tv i z c t s z i I r d l l a p o t b a r t t j n kM ! gsok krilonos lakitst h c I y e z n i- a m i a l a t tn e m 1 6 6a dolgot lchct az eloidezniaz ''ECh'' formulval'amik a bcavatatlan szmra h i h e t e t l c n n etku n n e k .

EI
k a b b a l i s t k a | k a l m a z . z km ' ivcl scglt|zcn formuJt csak tapasztalt s c g v e Ia z e | o z o i n k a r n a c i o k h a l c h c t v i s s z a h c l y e z n i a s z c l l c m c t . az eloz'o oldi clcte k Ilycn aIkalommal teiics tudattal idzcdik,'e| . a a k a b b a l i s t ac z t v n y et t a t i a ' m i n d c n c m l k e st a p a s z t a l a t a H 'u ez'zel tvcszi a clclossgetaz clrizei tcstoltsckert' valamint azok s o r s r t 'a k i k n e k a z j c l e n l c 6 i I c t c r c i s k i h a t . A l c g t o b b c s e b c n d r g n k c l l m e g f i z et n i e z r ta k v n c s i s 6 r t C.s a k a z r tc m l i t e m me8 czl a formult' hogy figyclmcztessek kulonlc6cs voItra s veszlyre c's h o g y a z ' ' E ' ' s o r o z a t b a ns e k e l c t k c z z c n h z a ga k i h a . 8ys miatl. H a a z o n b a na k a h b a l i s t am c g t u d i a i n d o k o l n i a z I s t e n i C o n d v i s el e s m u l t 1 b a nv a I o k u t a t s t 'a m i k o r c s c t l c 6 m s c m b er e k k a r m i t e z . ta b c t r i k a p . k c s z r i l t a n u l m n y o z n i ' a k k o r n y u 3 o d t a nh a s z n l h a t j a csolatot. I t a Im i n d c n a s z t r l i s Az asztr| s z f c r b a ne z c n o r m u l a h a s z n l a t a c s z t o n z c d i k 't c k i n t c t f u n k c i o e r c j s o d i k s i n t e n z v t c v k e n y s g ro n l k u l a [ a 1 i1 c l l c g r e . z ' ' E I ' ' f o r m u l a a k t v m o d o n k i b o n t a k o z t a t 1 a az asztraItestbcn a z c l e m c k t e v c k c n y s g e tE .n n l a z a h t r n y ' h o g y sainos a ne8ativ hatsok is crcjsodni ognak' amclyckct viszont az a r r a i l l c t k c sf o r m u l v a l k c l l i s m tl c c s o k k en t c n i . Az '.EI'' formula crcistiaz onfcnntato Tsztont' czrt letuntakra i s l c h e t a l k a l m a z n i . H a a n y a g i l a gi s u r a l i u k a z . ' E I ' ' f o r m u l t , a k k o r mc6 lehct ktszerezni'sot hromszorozni ltala az izomcrct.Tobb'

ECH

r50

r5l

s z r i a l k a l m a z u s t o 'k u l o n o s e n e t c l h e z si t a l h o z k a o c s o l v a rendkvuli izomercit crcdmnycz ' 6a k k o r i s ' h a a f i z i k a i t c s l k i n . m zsrc g y c n g n elk a t s z i k .A z ' ' E I ' ' o r m u l a l t a l i c r o t c l i e s t m n y e k c s o d v a lh a t r o s a kp : e l d i u l v a s t a 6v a s r u d a km e g h a J l r t a s an te . hez k o v ek c l e m el s e t ' s s o k m sh a s o n l o e m u t a t v n ytte s zl c h e t c i v c .

M e n t a l i s a n e z en o r m u l n k e r e s z t u l l e h e r s c g e s e 5y mdiumot t r a n s z b a ' s e g v r l t t a Ie x t z i s a l l a p o t b a h e I y e z n i ' E z a o r m u | a m c 3 . s z a b a d t 1 as ;. zellcmctaz asztrltcs| k o t c l k c i t o l ,e s a m d i u ma b b aa h c l y z c t b e k c r u I , h o g y i d o n s r e n t l a r ' sa I a 1 o t t a k a t a valosgnak megee|ce tn ud1a reproduklni. SaJamagunkra alkamazva lehctcve t e s z i a m e n t l e s a z a s z t r l t c s tk o n n y u k i h c l y e z s c t .H a s o n l o k c p p c nl e h c t o u ct c s z i m i n d c n h c n y o m a s . r . l . . n y a t v i t c l e ta n o r m a l t u d a t b ak ,ulonosen a hcszeden k e r e s z t u lh e f o g a d o r t a k a t . N a g y s i k c r r e l h a s z n ' | h a tc oz a o r m u l a s z i m p a t i a m g i a k c n t a s z t r l t c s t b e n a l k a l m a z v a . N { u m i a m g i v a l h a s o n I o k p p c nk o n n y c n e l r h c t ce ' z e n b c t r i k a p c s o l a t t aa l t i s z t n h a l l sk e p e s s c g e . 3yakor lat a kovetkezo. Kr' c6yenlc e1lcidsi okon lvo Partncr' sait vercvcl kt has o n l o m m i a t k s z r tm a 6 n a k .A v i a s z f i g u r k c z z e | a f o r m u I v a l lesznek e Ietre kelve. Ha a mc5bcszelt idcjben az egyik opcIar a m m i a b a m o n d v a l a m i t ' a k k o r a m s i k ' h a a r n s i k v i a s z f i g u r ta f u l e h c z t a r t i 'P o n t o s a nm i n d e n h a l l m i n d e n k i m o n d o t t s z o l ' t c k i n . tct nelkuI a tavolsgra. F e l i s c s c r e l h e t i k a s z e r e p e k e t 'a h a t s n e m v l t o z r k . E z t a z el i r a s t n u m i a t v i r a t n a k n ev e z i k . T c r m s z c t c s c n m i n d k t i g u r ta z . ' E | ' ' f o r m u l v a l k c l l t e l i t en i . H a a z a n y a 5 b a na f o r m u l t a n c m i s z r b a h el y e z z u k ' a k k o r n e m i kozsrilsre o s z t o n o z . A n e m i c r o n o v e I h e l o v e l e . n c i n e lc m c l i a 1ermckcnyscgc1 sJ o s c r k e n 1 c j s z e r r i sn o s z a n t a r a c8yaant.

EI

a m i t m e g v a l o s u l nk i r v n u n kA . z c l c m c k a u t o m a t i k u s atn c l i e s r t i ka kivns8oa t n e I k u Ih ' o 6 y I l a p o t o k ak t e l l c n ea I k o t n u n k a rcalizlod s h o z .H a m a s s z c m e l ys z m r ah a s z n a l 1 ua k f o r m u , l tt'o k e l e t e s hiztonsago ntl u l t n e k i kv a l l a l k o z a s a i k b a n , Az' asztr|is vilgbanez a formula toklctes nyugalomhoz cs tisz' t a m e 5 f o n t o l s h ov ze z e t . A l e g n a g y o bv be s z c l y t is ki tud1uk vedcni a l t a l ac ' s sohasem b l I l e nk i l c l k i c 6 y e n s u l y u n k .l e n s e g c s [l szndeku szcmlyek k i k e r u l n e ke g y r l y e n b c t u k a p c s o l a t tb ae l f o l y s o l ta s z t r I t e s t c tm ' e r t r z i ka n n a kt u l e r e t H t .a e z a o r m u l tm s s z e m lyekrc alkalmazzuk, a z r l l et o k n c l h a t a r o z o t l s 6 o b t .a t o r s g o r s kitartst hiv elo. Tiphlckhoz kapcsolva novcliaz elcktromagnctiku cs r o t .k u l o n o s e n ' h a a z t a n y a g ic e l o k r aa k a r 1 u k o r d i t a n iE . zen betukapcsoJattal t c l i t c n d o ko l y a n v o l t o k .m c l y c k k e ll o l c t c l e r e s c c t elozzuk.

EL
Ez a bctukapcsolattam l i n d e n c m b e r i e l l e m b c l i t u l a 1 d o n s a g k to n y nycn tIthat1ae ' s farads6nelkul analizlhat1a a formulamgus, t o v b h a o I v a s n i t l d 1 a a z c m b c r e k 5 o n d o l a t a i t .S a i t m a g u n k r a a l . k a l m a z v a k i v l o el e m z c je s k o m b i n a l o k p c s s 6 c t b r c s z ta ' mi ku,lo o o s c n i r o i t c v e k e n y s e g eu t zoknek valik nagyhasznara. A s z t r I i s a n a l k a l m a z v a s a i t m a 6 u n k n a |e z ' a o r m u l a 1 c l l e m s z i ' l a r d s 6 o t sm c g i n g a t h a l a l l a n n y u 8 a l m a te r e d m n y c zM . s cmbcrck asztrltcstre a l k a l m a z v a f c l b r e s z t ia z o k m s o k i r n t i b i z a l m a t . l e 3 s z o t l a n a h be m b c r t i s b c s z d e s ssimulekonny teszi. Ha a n y a k t a 1 c k o t b e o l y a s o l 1 u ke z e n f o r m u l r v a l ' a k k o r t a r t o s b e s z d . k e s z s c g | e s z a z c r e d m n y .E z t k u l T n o s e n a z o k f o g j k u d v o z o l n i , a k i k n e k h i v a t a s u k n a lf o 6 v a s o k a t k e l l b e s z e l n i . A { i z i k a i t e s t e tc z a o r m u l a c g e s z s g c s e b b se l l c n l l o k e p e s c b b tcszi' crcscbb ide6ekkel cs na6yobb lctercivcl tuhzza fcl. Ezcrt idc5betcascgek mindcn 'ajtajn| hasznalhatiuk ezt a ormult. Nemik' akik rJedts3 k o v e t k c z t b e nv e s z t e t t k cl bcszdkszsgu. k c t ' l t a l a v i s s z a n y c r i ka z t . A mentltestben e z a o r m u l ac r o s t ia t i s z t n r z s t sa p s z i c h o m c t r i a k c p e s s c g tM . s ' a m e 6 e r z ok e p c s s 6 6 e aln a l o g r k u sk e p e s s e g c k is f c l c b r e s z t h e t o k c s m e g e r o s i t h e t c j kc o r m u l a l t a l . H a h c l y e s c n a.lka]mazzuk e z t a b c t k a p c s o l a ok | a b b a l i s z t i k u sm o d c r n ,a l e g er z e c m berekben is olyan crzsttudunk kivltani' amilyet ketlenebb

EK
M c n t a l i s a n h a s z n a l v ae z a o r m u I a k u l t n o s c n e o s l r i a T | J Z s a z a k a r a t e l l e n t c t e sc r c i c t . c z c k s z c r i n t a h i t m a n i e s z t c i ok c p e s s g e t . Hozza1ru|. hogy mindcn a legrovidebb idon bclul rcalizlodion. a m i t k i v n u n k ' e s a m i b c n a z e 8 y c t e m e st T v n y e k ismeretcalapin h i s z u n k . l t , I i b ' o c z e n f o r m u l a a l t a l t o k e l e t e s b i z r o n s 6 o r s ' s z i . l r d m e 6 6 y o z c i d sn r y c r u n k m i n d e n i r n t ' a m i i r n t r d e k l c j d u n k 's

t52

r53

akarunk. A l e l k i i s m c r e l e8 Do n o s z t e v c j k b e anm e 6 b n g s ondolata c s l c l k i i s m c r c tf u r d a l s l pf c l ez en f o r m u l aa | t a | .

s z t r l i s a na l k a l m a z v a c o r m u l as e g i t s e 6 ve ellc j h i v h a t o k a V|Z l n y e la ' z o k m c g s z o l a l t a t h a t osk ' t ' n e k l s irs o el c h e tb i r n i c j k e t A . vztundrc kn e k l s ne a 8 y o ne l b a i o l o E . zcn kivul az ',EM'' ormula se6itsgvel elrhctci az asz.trilis tonusrczgscknek egymstolvalo mcgkulonboztctcse ' s a z o k n a k a l c g k u I o n b o z c j bc bc l o k r a v a l o alkalmazsa v' a g y i sm c 6 i s m c r i u k i l t a l aa z a s z t r l i s tonusm6it. ]\,laterialisa ' lhez en te si t a l h o zr c n d e l v c az ''EM'' formuIa crositi m a 6 n e t i k ufsl u i d o t .M i n d c n u t ta | k a l m a z . z c ' zk t a o r m u l ta ' h o lk u . lonoscnercs ma6nctikus ercsztiksges' akr gvo6ykczclshez. akr mas tcrmcszetu magnctikusmgihoz.Ha u6ycsena|ka|ma,zzuk ezt a f o r m u l t 'u 6 v e l l e h c tb u v o l n ih a l a k a a t v i z h c n 'h o g y s z a b a d k c z z e l me6fo5halok J e s z n c kV . o l t b a l j z v ce z a f o r m u l aa l c 6 n a 6 v o b h ba l l veszlybcn is kpesa lcgcrcsebb ellcnsc6ct.lb.iuolni' ' lc6vcsze. d ej m c s e b b Ilatot is mcre v v sm o z d u l a l l a n nl cnnl.

EM

lar (''NE''). Ezcn betkapcsola ste 6 i t s g v l e g k u l o n b o z d bc ae| b lokra lchetseges voltot kepezni, kuIonoskppen oIyanokra. amelyek vonzsrahivatottak.Ez a ormulvala konnyu trgyakat nehzz tehe tiuk' es nehczeket konnytr'. Meg sok ms,az itt elmondottakk a l a n a l o gk a b b a l i s z t i k um s unka kcresztulvihctc eiz e n f o r m u l v a l kapcsolatosan.

EO
N,lcntlisan a l k a I m a z v ac z a f o r m u l a a l e g h a z u 5 a b bc m b c r t i s i 6 a z m o n d s r a ' a l e g n a 6 y o b bg o n o s z t c v c i 1 i s b u n c s c l c k m n y eb i cismer s e r e k c n y s z e r i t r . A n r a s i k n c m c l a r r a k s z t e t i 'h o g y a h r i t l e n s g c t h e v a l l i a . H a a l v s k o z b e n a | k a | m a z z kv a l a k i r e e z t a f o r m u l t ' a z i l j e t o m i n d c n c s e l e k c d e t e tb c v a l l 1 aa n l k u l .h o g y c n n e k t u d a t b a n volna. Saiat ma6unkra alkalmazvaz ''EO'. ormuIakituno ltclo kpesscaet eredmnyczB . allpseinci ko v t e t c | e i r n t i v g v m c r u l fel' cs fcltctcl nclkuli bccsuletcssegbred az ernbcrbcn. A s z t r a l i s a n h a s z n l v af c l b r e s z t ia z a s z k z i sv ' alamint a szellcmi k o t c t l c n s c g i r a n r i v 3 y a t . A s z t r l i s a n m s s z e m l y c k r ea l k a l m a z v a c z a f o r m u l a t o k l e t c sm c g c | e 6 c d c t t s c 6 h e e zs s i k e r h e z v c z c a v a l ' IalkozshanM . i n d i g a m c g f c l el c i i d c j b e nl e p e l a s i k c r h c z s z r i k s 3 e s i n s p i r c i o ,l e n d u l e t ss u 6 a l l a t . n y a 3 i l a g a z e l l e n s g r ea l k a l m a z v a h a m a r o s a n k a r m i k u s m e g | o l s h o zv c z e t .S a i a t m a 6 u n k r aa l k a l m a z v a- a k r t a p l l k k a l a ' kar kozverlcnul -, tutc sikerhez vezet a vllalkozs mindcn tculelcn. de a 1atckban i s s z e r e n c s h o z .

E z t a f o r m u l a ta m c n t J vedoburva kla p c s o l a t o s a an lkalmazzuk .a H a szellembcn e f o r m u l a v a l. g y u . . , , . i l . m i a l a t v o n u n k m a g u n k k o r 'm c l y - _ a m i n t a z a z o d v c d o k o p c n v c s c t c b c ni s m e . . t c i - ' s e m m i l y c nc r c ltal ncm leszrink b e o l y s o l h a t o aIk .v m c n t i l i s a n g tok-|e tescn vcdcttcklcszrink. sztrlisan e z a f o r m u l av a l a m e l y h c l y i s e gv a 5 ye p u l e tm c 6 v d . scre szolgl. Ncm csupn rossz bcolysok cllen nyu1t vdclmet, h a n c mp e l d a u lv i l l m c s a p s v a 8 y t o l v a J o kc J , | c n i s ' , a m c n n y i b ea n h e l y i s c am c a f e I c l c ctn e l l c t te f o r m u | a v a I S.c m m i l y c n l o y ', . r n s z c l l c m i ' s e m a n y a g it c s b c n nem lesz kpes a t c l i t c r rh e l y i s c g b c lpni.,s 1.'.'68is megtcnnc'pnikszcrtcn fo6 mcnckuln i i t,,y; s g b o l . z ' ' E N ' ' o r m u l at o k c l e t e s vedclmcr nyu1t m i n d c nt m a s e s m i n d c nb ef o l y a sc l I c n .A m c d d i 8 a t c r t c l t c s [ cc n n a I ls' e m j o ' s c m rosszlnyncm kcpcsa tc|itctt helyis6bc belpni. nyagi vonatkozsban a ormulahclycs aIkilm azsva| lehetsges mindcntel lehct brivolni'ami mozog:embert'Ilatot, sot lthatatan l n y e k cits u g y 'h o g v s c n k i ss e m m in c m r u d c l m o z d u l n ih e l y r c i l . Ha a bcfolyst f c l a k a r i u ko l d a n i ' o r d i t v a k e l l a l k a l m a z na i formu-

EN

EP
efo5 E z a o r m u l a k a p c s o l a ta s z c l l c m b c n ' t c h t a m c n l . l c s t b c D v a l l s o s e r z u l e t c t c s m l y a l a z a t o t h i v c l o . E z r a k a b b a l i s t ae z t a formult ima' mcly meditacio' vd1ya7 kasha elvbcn trtcno mun. ho6y fclidezzc magban a me6elclo hangu kIat e lott alka|rnazza, l a t o t ' s 'h o g v f c l f o k o z z a m a g b a ni n t u c i o sa d o t t s a g a i t . Erzketlen cmberekncl' vagy szcmlycknl a1anlatos ezt a kabbalisztikus ormult alkalmazni' akik scmrnirrci figyelmet ncm t a n u s i t a n a kv a l l s o s e r z u l e t i r a n t ' h o g v n l u k i l y c n r z s c k eftc l e b resszcn. H a a s z t r l i s a na l k a l m a z z u k e z t a o r m u l t ' a z c l c m c k c g y c n s u l y a n a k r z c s e tr d e z i e l c j ' c z r 1 a i n l a t o sn c h e z c n l c k u z d h c t o k i s r t s c k

r54

155

k c l s z e m b c ni g o y b c v e n n i ' m i n t p l d ua l s z c P s c gv a r z s n a I ke kuzdse . u l o n o s c na i n l a t o s K a V c n u s z s z e r bia rinyulo mentlis v n d o r I e s l c i t tm c 6 i s m t e l n i 'o g y e l l e 6 y u n kv r c z v h ecz e ns z f r a negativ l n y ec i l l e n .I g y a z o k b c o l y a se as c s a b i t s a i credmnytelcnck maradnak. Hasonlokppcn pldul a Mars szra ltogats,na| az ''[P'',ormula n a 5 yc l o n y t | c l c n t 'm i a l t a lm e g e r c s o d a nk mc6gyczodsbeh no , g y m i n d c ni o l t o r t n i k 's c s a ku g y t o r t n h e^ t. k;bi'. lista igy minden sz.ra-Lny irnt egyformalasponton lcsz' vagyis scmleges marad'ssohasern itlel semmit. E r e l h c z .i r a l h o z r c n d e l v c . v a 6 v k o z v c t l e n u la n y a g is i k o n a l k a l m a z v ae z a f o r m u l ar c n d k i v u ler o s f a i f c n n t a r t T o s z t o n tc b r c s z t ' s v a 8 y a t8 y e mk l d a s i r n t . k c p e s i t ia k a b b a l i s t th . e o g y u g y -rra t u d i ak a b b a l i s z i k u s a bn efolysolni st c l i t c n i s a 1 t m a 6 ti - n . . ; aktus elcjtt' hogy csak az"a kivnt magrszccskc tcrmikenyulion m e g 'a m e l v i k a k a b b a l i s t al t a l v l a s z t o tn t c m l ig v er m c k k c v a l i k .

cs milycn tavols5rov l a n s z o . U 6 y s z i n t e ne l r h e t c sic g i t s c g e v e , l et5 v a l l a t r aa t v i p c I d u l 'h o g y g o n d o l a t u n k avta g y k i v a n s a g u n k a 8yuk. Az anyagi testre a l k a l m a z vc abctukapcsola l tt a Ic g y p i l l a n a t alatt . tscgen lehetsge hs i p n o z i s tv ' a g Ym l y I m o te l o i d e z n iK felul ill' h o g y m i n d c ne m b c rt u d a t t E t el b c f o l y s o l ne i s u r a l n il c h et l t a l a . dte h e z si t a | h o zr e n d c l v ck o n n y e nm c g s z u n l e t ilmatlansgunka , h a s o n l o k e p p efn ka t s th ' a a z o k a ta z okozhatja i s a z a l t a t o s z e r eh alI t 1 u k . ' ' E S z ' ' [ o r m u l a k a p c s o l a tt e

ES
L-z a ormulakapcsolat m en t l i s a n m a g u n k r a a l k a l m a z v a r e n d k v u l i m o d o n e r o s i t i a h i t e r e 1 e tt' e h t a n yu r a l s a t 'a n n a k m i n d c n l e h e t ' s e 5 e s f o r m i b a n . l c 6 m a g a s a b b ok megvil6osodotts6ot hivia e l , s o l y a n n e h zp r o b l e m k m e 3 o l d s h o z a l k a l m a s ' a m c l y e k n a g y s z e l | e m i f c l v i l | a n a s ti g e n y c l n e k . z e r t e l e m m c g v i l 6 o s i t a s . hoz telies rtku s z e r e z a f o r m u l a . I \ 4 i v e la z ' ' E S ' ' f o r m u l a - m i n t fent emlitettuk -_ a hit erc1ct 'okoz'za, clrhcto ltala. hogy mindcn a szcllembcn kimondott szo. vagy mindcn ott me6nyilvanulokivan' s g a k r m i n d h r o m v i l g b a nr c a l i z l o d 1 o n illctckcs clcmek ltal. MaterrIisanalkalmazva lchctsges o l y m o d o n m c g s u r u s r t e n il z na g y a k r a z c 1 e s z t e s t b c n 'h o 6 y c 6 y c t l e n c l c m c r o t c g y t e s t r s z b ev elcittsem hallik mcg. 16vlchct sebczhctctlcnscSet m , cgcgethetctlcn' s g c t s m e g r i n t h c t c t | ne s e g c tc l r n i e f o r m u l a | t z | . A z ' ' . E S ' ' f o r s kolcsonzi' ho6y az elcktromos luidot es m u l a a z t a k p c s s g ci t a n n a k m c g s u r u s i t c s t o k c l c t c s e nu r a l n i t u d 1 u k a z , a n y a g i v i l g b a n ' h o g v a l t a l a k u l o n b o z o t v l t o z t a t s o k a tt u d 1 u n k k a b b a l i s z t i k u s a n v3rehaitanr . i n d c n u t t a i a n l a t o se z t a o r m u l t i 6 n y b cv c n n i ' a h o l M A lcgkulonbozcbb kiilonisen cros fluidra van szuks6. bctcasgek k e z e l s c n c li s r e n d k v u l1 o s z o l g l a t o t | e s z e 7 .a f o r m u l a ' m e l y e k a z clektromos fluid me6crositsct i 6 n y l i k . H a a f o r m u I a m 5 u sp e l d u , l v i l l a m m a l e s m e n n y d o r g s s cila r o i d o i r s b e o l y s o l s t v ' a8y k a r c l c j i d z n i , m i n t o l y a n k a b b a l i s z t i k u s 1 c l c n s g e k ca p l d u le g y t n a konccntrlt clcktromos f luid ltal' szivese gyctya meggyu1tsa fo61aczt a ormulakapcsolatot i 6 n y b cv e n n i . h o 3 y m i n d e n c s e t c r c i sv o l t o k a t a k a r k c p c z n i . b en , a m i k o r k u l c i n o s e n

A szellcmi szrban t, eht a mcntltestbcn c z a b c t r k a p c s o l ak tu l o . noscn az rtclmct crcisiti' a kotct.lcns6 es a relics akaratszabads6 rz'ett breszti cl. A gyakorlati alkalmazs voltok kpzc,eucl t o r t e n i k . z . . } , R ' ' f o r m u l a p c l d a u l o l y a n p c r e k n c l i s m c 6 a i l 1 aa h c l y c t . m c l y e k n e . la t c l i c s i 6 a z s a g n a k kcll 6y zcdclmcskedni. s z t r l i s a n a l k a l m a z v a c z a o r m u l a r a g v o g o z s c n i a l i t s tc b r c s z t . e s m c g e r c i s i t la z i n s p i r c i o k p c s s g eM t.g ms 1o adcrtsgok is eloidezhetokaz asztrltcstbcn c ormulvaI. nyagi sikon olyan allapotokat tcem('mclyck brmcly tudo. mny teruletn atuto sikcrhez vczctnck. Aki az irodalom terulcten tevckcnykedik, nagy o,lvasokozossge nty e r c o r m u l a | t a l , s a z irodalmi mu a kivnt visszhangra tall.

ER

m c n t l t e s t b em n e s c r c s ia t iz c l c k t r o m o sf l u i d o t sa z a k a r a t c r o t . Kiboviti a tudatot. h o g y a z e l c k t r o m o s l u i d o t u r a l n i t u d 1 u k ' s a n n a kh ,atst e8yPonta t u d i u k t v i n n i . I l y e n sa h a s o n l ok p . , , . . tcszi lehetciv az ,'ESz'' formula. 6ck cIsa1titst' Hasonlokcppcn hozza1rul a szcllcmi kcpcssgek aktivlshoz' s kltartov 'e1|eszt. Tovbb a tisztanIto-kpcsscg az, ami e ormulval analog' tekintct nclkul' hogy mult' mc6ltasrol' iele ua6yiovc

ESz

r56

t57

Mentlisan alkalmazve a z a f o r m u l ak u l o n o s e n a z i n t u i t i ve m l k e zotehetseget crcsiti.Rg elmosodott 6ondolatkpek kclnek uira I e t r el t a l a . Asztrlisan hasznlva c r o s i t i a z e l e m e k f c l e t t i h a t a l m a ts .egit s6evel oly ercsen lehet kulonbozcj elcmentrokat selementlokat k a b b a l i s z t i k u s ad ni n a m i z l n i 'h o g y n e m s z r i k s 5 ca sz u n i v c r z I i s f n y tv a g y a z e l e m e k c ta l k a l m a z n i E . z r tr e s z e s i t e i zt a ormult clcnyben m i n d e nf o r m u l a m g u s o l y a n a s z t r l m g i k uk si s r l c t n l , m e l y n e le r o n o v c l e s r ov i a ns z o . E t c l b e ne s i t a l b a na z ' | e t mcghosszabbits ersat c s t i d i s z h a r m o niak kikuszobolse cel1bo|a|kalmazzkez't a formult. Megszi1 r d i t 1a az e 8 e s z s c g c ets a z a s z t r l i s k o t e l k e t e s t c s l I e kk o z o t t . \'z.altal na6y ellenllo erci rhetcj cl' mely az lcrmindenszuks6t t isclhetovt esviszonagsg c lv e s z i 'k l o n o s c n t c s t i r t e l c m b e n .

EW
alkalmazva e z a f o r m u l a{ o k o z o t tm e d i l i s mcntlisan Onmagunkra kpesse6t. Szintn kepessget idz e|o, kulonosen a tisztnrzes m i n d e n t i a t 'h o I a z nagysikerrcl lehct ezt a formultalkalmazni vanszo. erositsrcl erzsosszpontosits c m b c r e k n a l 'k i k n a l z ef t e l c mu l r a 7 . hailamu E r c sn ea n a l i t i k u s k pesscc m P a i k ue s s rzkclc k o d o . s e z r tn e m r e n d c l k c z n e k e z a f o r m u l a 'm c r t o b b g e k k e l ' m i n d e nt o v b b in l k u la i n l h a t o vlnak az etzsek irnt. Termcszori hasznlat utn fogkonyabb i zt a szctesen crzkerlee n m b c r e k n i ls s i k c r r c l l e h c t a l k a l m a z n e ormult. kti f e 1 l e s z t i t o b b s z o r o s c in s m t e l ve z a b c t u k a p c s o l a sztrIisan ss a t v o l s g o n T b nc os z l 6 e t k spessegt. a t i s z t n h a l l e m i n d c n a k a d l yk o n n y u t h i d a l s t e s z i A n y a g i l a 3a l k a l m a z v a l a'k i c t c l t e s i t a l t b e f o l v s oe Iehetovc ez a formula. Az a kabballsta f o r m u l v a lk ' o n n y e nt l t e s z i m a g tb n a t o ng ' o n d o nc s 1 d a l m o n , c s c z l t a l k i e g y e n s u l y o z o d i kA . t e s t b e nk t i l o n o s c nm e 3 c r o s d i k kz t a l t a l am a g n e t i k u f sl u i d . H a g y o g y m a 8 n c t i z o r oa k| k a | m a z z ' ie l t a l am i n d c n 'a T U Z c l e m f o r m u l t .k p c s e s ki k c r c s e n gyo6yitani bctcgscgct m ' i n t p l d ug rne l sa z c l c k t r o m o sf l u i d d a la n a l o g l yuI sl u i d a f e l c l c i sM . e5 sok mst ladasokat la ' z a t 'a h o l e r o sm a 6 n e t i k uf ke b c o l y s o l n ip : e I d ; u la is lchct ezcn betukapcsolatta l dvczcjcn t c r m s z e t m 3 i bta on rtno m u n k k a t 'v a 3 y a t a l i z m nt e l | t e s e k c l cmlithctluk.

EU
E formula mentlis alkalmazsa lehctovc tcszi az kasha clvbe thelyezcidestv ' a g y i s a t r a n s z b a e s s t 't e k i n t c t n l k u l a r l ' a ' h o 6 y m i l y c n c l t k o v c t t i n k . S e 6 i t i a t i s z t n , l t s th ' a l l s t ' r z s t , s az o I y a n e s e t c k e t 'a m i k o r k o z v e t , l e n u l sp o z i t i v a n a k a r u n k h a t n i ' m i n t pe|dauIa sors mcgvltozatst.Ezcn kivul voJtok kpzst sazok n a k a z k a s h a c l v b e v a l o h e l y c z s tv ' alamint sok ms hasonlit. Tohbszori ismctlcsc altal az inturcio kcpesscg rcndkivril ercisen mc8no. s z t r a l i s m o d o n s i k e r e s c n a l k a l m a z v ac f o r m u l a a s z t r l m a t r i c b a helyezcsvelaz asztrltest kikuldcs konnycbbc vlik' mcrt az asz'trll m a t r i c ak n n y c n o l d o d i k . Ha ctclt cs italt bcfolyasolunk ezz"e| a [ormulval' ercjsodikaz anya3i sik matcrializlodo kpess6| eo . l l e h c t h a s z n l n ie z t a b e t u . k a p c s o l a t o t m a t e r i a l i z c r o sm e d i u m o k n l s l e n y c k m c g s u r r i s i t s . .I.crte n el . , l i t c s sle a l k a l m a z v a I n y k e f o g n a k m e gj c l c n n i ' m c l y e k e s et l e g s z e l l c m i l c 6 n e m i s k o l z o t t c m b c r e k l t a l i s k o n n y c n l t h a . tok es rczhetcik lcsznck. A tukorm6iban' fluidkondcnztoros telitesseI e z a o r m u l a m c g k o n n y i t i a m a t c r i a l i z l o d o k p c kl t s t . M i n d e n u t t n a g y s i k e r r c I a l k a l m a z h a t oe z a f o r m u I a .a h o l v a l a m i l e mc8surusitsc via l nszo.

EY (EU)
l , z a f o r m u l a k a p c s o l a tc r o s I s t c n n e lc g y b e k o t o t t s c g e tl c s z l c h e t o v e , tovbb a kozmikus szcctct crcjs rz.ett cbrcszti f cl. ^ m c n t l t e s t b e ng y a k r a n i s m t c l v c f c l k e l t i a z T s s z e s m c n t a l i s k p c s s c g e k e t ' m e l y c k a k o z m i k u s s z c r c t c t b c j lf a k a d n a k . O l y a n o k o n k e p c s a k a b b a l i s t as a 1 ts z e l l c m tt c l i t e n i ' h o 6 y a l e g d z a b be l l c n s c B es e m t u d c l l e n c t c n n i s c m m i t . kozi| az' anyagi vilgban a sosaVonal Az' asztr|is kpcssgek k o z o a k r a g y a k o r o l b e f o l y s tc z a f o r m u l a ' m i n t a i o s l s ' i o v e n d o l e s . Ha ri6yesen a|ka|mazzk ezt a formult, egy mcntlis varzssapka formiban lehctcjv vlik a kabbalista szmra, hogy a mentlis vndorls ideinscnkl se lthassa.

t58

t59

nhozz1ru| a mcntlissasztrlisltha Ez a ormulateht kittnoe v l s h o zh ' o6y c5y kabbalisztikusa tatlann is nk o l z a t l a n mdium' v a g ye g y u g y a n i l y e n tisztnlto e g v i l y e n f o r m u l a l t a l b e o , l y a s o l t vil5ban m e n t lv a g y a s z t r l t c s e se t m a m e n t l i ss ' em az asztrlis kc h a t 'h o 5 v a z i | y e nf o r m u l v a l n c m f o g l t n i . M a 8 t o l r t e t c l d it i e n I iv e l r tl t h a t a t l a n s no r t c n c m s n d o r l s o k agm s s z f r k b a nl is rvnyesul. vlsnakez a f.a1tja az anyagitcstrc is tvihctc. lthatatlann ' a a f o r m u l a ta n n y i r am e g Csupnhosszabb g y a k o r l a t o ti g n y c lh v,a 6 y a u r 1 t akar1uk s u r i t c n i 'h o 3 v a z e m b e r e l c k t r o n r e z 6 s e i t es zt a formult . y p c l d a u ll e h c t s g e kpes l e g v e nm e g v I t o z t a t ni i6 v o l t b ah e l y c z n i T . o v b b l e h e t s l g a e lst a l af n y k e pv-a 6 y i l m e l v telt eltuntctni. ellenrc Ienykepeznck. Ha a kabbalista t karata a k k o r k r o l t h a t 1a af c l v tle t ' sa l c m c z v a 3 yf i l m e k e t c m a r a dM . g t o r v n y e i1 to l s o k l e h e t c i s gse o tr o l h a t n n k fcl' dc aki az analogia isme r i ' a 7 m a g ai s f el t u d t r n it o v a b h il c h c t o s g c k c t .

f orm ult, inspirati v f igyclmeztetsckre teszi magathozz'rhctcv aIta,a' miclcittvalamilye n ballpst tenne. E formula alkalmazsval saz elcm.mgival kapcsolatosan clchivva' minde n anya6i kivnsg tobbnyirc azonnal megvalosul. k a b b a l i s te a f o r m u l as e g i t s e g vm el indent megvalosthat' 6yosan i l l e t v em e 6 f o r d i t v a e' l t t i n t e t h c at v i | 6 b o l .

EO
H a a k a b b a l i s t aa z ' ' E C ) ' ' f o r m u l t h a s z n l 1 ae ' l o h i v 1 aa k p e s s g e t ' hogy egy dolo6 lncolatt fclfogia' megrtsc,s uralni tudia' me6 a k k o r i s . h a c s a k e g y r s z l e t c tt u d o t t m e g . H a p I d a u lv a l a k i n e k cgyetlenmcntlis kpessgcrc t u ld ' a k k o r a z ' ' E O ' ' o r m u l a s e g t s _ j a a z i | | e t o o s s z e st T b b i m c n t l i s k e p c s s 6 g v e lm e g t u d is t. De nem t s u p n t u d o m s t s z e c za z o k r o l ' h a n e m h a s z r i k s g e s u' r a l n i i s t u d i a azokat. |'z|ta| az illeto embcr e6szcnnyitva ll elotte , s semmit cl nem titkolhat. H a a k a b b a l i s t a a s z t r l i s a nh a s z n l 1 a ezt a formulat. oly modon kcpesparancst n a g y t v o l s 6 o n t i s m c g s u r r i s t e n h i 'o 6 y a z m e n n y dorgsknt hasson. Mindcn, ami han6ot kpez' asztrlisan va6y anyagiIa6 megsurusithctc' cs kivetithctc e bctukapcsolat lta|. Ez a formula mindcn hangrez3s s,o t , m i n d c n s z i n s r z s r ze gesasztrlis tonusa. E z c s a k n h n yk i s p e l d a c f o r m u l a s z m o s 1 e l c n s e 3 ek o z u l . T a . tovbbi variciokatfog magnakkidolgozni. Ha p a s z t a l tk a b b a | i s t a k c p c s c z t a o r m u l t i o l a l k a l m a z n i ' a k k o r a b b a n a h el y z c t b e n l c s z ' h o g y m i n d c n t c s t a s z t r l i sr c z 3 s b t e f o l y s o l n i e s u r a l n i t u d 1 aS . ct' az elcktronrczgseket gyorsithatja vagy lassthata ltala' s i8y b a r m c l y d o l o 6 m i n c i s 8 t tc t s z s s z c r i n t i m e 3 t u d i a v l t o z t a t n i . K vali tat i v tran"cz m u jcio orm u/an ak is ncvezi k. H a a k e t t c s k u l c s m i n d e n k o m b i n c i o 1 tf e l k v n n ms < l r o l n i a , kkor 26 x 26 - 276 bctLkombinciot kellene ismcrte tnem. Mivcl azonban a kettes meglehctcsenbonyolult kulcs' lcgalbb az bc c l s c j o t b e t t i i tp l d a k n t lc kellctt irnom' annak a rcmnyben' hogY az immr fc1le t t st a p a s z t a l tk a b b a l i s t aa z a n a l o g i a t o r v n y e k alap1naz ibctovbbi bettitmr maga is fcl tud1a he Iyesen dol. sz c r i n t k p e sf o r m u 6 o z n i , s a k c t t e s k u l c s r a v o n a t k o z o a n e t s z s l a k a t o s s z e I l i t a n i- a m e n n v i b e n a e l s o r o l t o l d k n e m v o l n n a k c legendcck.

EZ
cts k u C y a k o r i h a s z n l a tu t n e z a f o r m u l a k i t t i n c l i t l k p c s s 3 e t oll o n l e g e s t a l l k o n y s g o t 'v a l a m i n i o k o m b i n c i o s k s z s g ck c s o n o z . H a s o n l o k e p p e ne g y d o l o 3 b a v a l o m l y b e h a t o l sk p e s s e g t es meg tovbbi lchetTsegeket. t b r c s z t 'k i i l o n T s e n A s z t r l i s a n a l k a I m a z v a m t j v e s z i k c p e s s g c k e k i v l o s z o n o k i s r o i a d o t t s g o t . r r a i s l c h e t h a s z n l n i c z t a f o r ' crcisithct1uk m u l t ' h o g v a l e v c g c n 1 t o t c n c jh i r a d a s t e h c t s c g t ltala. ' porttclicsrtmE t e l t e s i t a l t b c f o l y s o l v a e z c n b c t u k a p c s o l a t t a ls ltala n y e k n c l c r o s c n h a t a k i t a r t s r a ' sr e n d k i v l i m o d o n e r c s o d i k T e r t el i t e s e k n c l a z ' ' E Z ' ' f o r m u l a f e l v i d i r s m i n . az idegrcndszer. d e n t b e [ o l y s o l ' a m i a v g k e d l l y e la n a l o g :a z n e k i r n t i k e d v e t ' a t n c s m s s z o r a k o z s i r n t i v g y a t . N { i n d e n u t tv i d m r a f o r d i t 1 a a h a n g u l a t o ta z . . E Z " f o r m u l a .

E
v i l g r av o n a t k o z o atn y a 6 i kivns. Segiti megvalositan a im e n t a l c s lola a kabbalista m si n t u i t vm o d o n r t c s i ir , ilycn g a i t .I n s p i r a t i v i s m t la i z ',EA'' u t o n m o d o nv a l o s i t s a me3kivansgaiH t .a g y a k r a n

160

r6l

tehta hrmaskulcs' 26 x26 x26 Gondoliuk el' hogy a kovetkezc, :|7 576,a ngyes pedig 456 976 betLkapcsolatot ielent.lchctctlcn. zt. s e gv o l n aI el r n i m i n d e , r e g y u t t a lp l d a k p a k u l c s o k a ti s m e r t e t c mb Ezen muvemben { o r m u l ti s ' m e l y c k a z e g y e sk u l c s o k n a km c g . pen leirok nhny e k i n t ht eo ' n c m k a b b a l i s z t i k ussz o t a n atk f e l e l n c k 'M u v c m a z o n b a n k a b b a l i s z t i k uk su l c s sz elvilgositsu l o l g la n g y h a n e mk o n k r t ra vonatkozoan. tuakb e t u km e n t a l i s a kabbalistna m legadom T o v b b is e g i t s g u l a l d o n s a g aa i tk e t t e sk u l c s r av o n a l k o z o a n . e3y bet orlctula1donsgairoI kulcs megfcle hrmassn6ycs a'm e l ys z e r i n t am kabbalistt a1koztato m b a na ' z u n .a l a p k u l c s b atn sszellthato. io v a l a m c n n ytio v b b ib c t r k o m b i n co a'm i a z ' ' A ' ' s m i n d c n r v e n y e s k e t t e sk u l c s r av o n a t k o z t a t via a telcm' az itclcikePcsscg' betrjrevonatkozik:a megvilgosodolt le6melyb e b i g a z s g o km e8 e t c s c 't o v b b a m i n d e n i n t e l l e k t u I i s kibontakozsa. kpessg t ,c l y a z e l e k t r o A . . 8 " b e t u n e kf c l c l m e g m i n d e nb c t u k a p c s o l am k o l c s n z im i n d e ns z f e r s ralmat m a g n e t i k u s l u i d e l c t t it o k l c t c u f c l c t t i h a t a l m aitc l c n t i . b a n .E z a p o l a r i t s aIa ''C'' bctrjnek cs tulaidons6 V a l a m e n n y ii s t e n i e s z m e 'e r n y rcndelt.
e m c g c l el m i n d e n ,a m i a t u d a t t a le s a m e n t l m a t r i c A ' ' D ' ' b c t r nk i z c n . t u d a t o t 'c s m i n d e n u t t h o l c s e s . v a l f u 3 3 o s s z e . ' ' D ' ' k i s z l e s ta vezet. sghez l s az intur z ' ' E ' ' - n e k a l r c n d e l t m i n d e n ' a m i a t u d a t t h c | y e z c s s ce cioval rokon. m i n d en ' a m i a s z c l l em a l a p t u l a 1 d o n s g a i v a l Az ''F'' bctuhoz aozik v a l o a z o n o s u l s t r i n t i 't c h t m i n d a z .a m i a k a r a t t a l 'i n t c l l e k t u s s a lc s crzssel,mint En.tudattal fugg osszc. ' ' C " b e t t i a l t a r t o z i k m i n d e n ' a m i a z I s t e n i l d s s a l a n a l o g 'm i n t peldeul az irgalmassg'bekc' megbocsts. l ll analog A ' ' C h . ' b c t u r ev o n a t k o z i k m i n d c n , a m i a n y el v t c h c t s c g g e v a 6 y nyclvercil a l l a t T s s z e f u g g c s b e nm ' i n d c g y h o g y l n y e k 'c m b e r van szo' vagy ppenszimbilumok megrtsrcI. A z ' , | ' , b e t t n e kf e l c l m c g m i n d a z ' a m i a l e l k i i s m e r e t e l 'e m | e k e rokon. semlkezcjtchetsggcl zsseI

'.\ ''|'' berurc vonatkozik minden' amj az extzissaIsaz elragadott sag6al gg ossze. , , \' ' K ' ' b c t r n e k f c l e l m c g m i n d en , a m i a h i t m e 6 n y i l v n u l o l l a p o t t cr i n t i . H e r m e t i k u s s z e m s z o g b o l a z , , L , ' b e t r a l r e n d c l t 1 e minden, ami az i g a z i c r k o l c s s z el l e m i el o 6 s t r i n t i . ,{z ''M'' betrre vonatkozik minden, ami az rzst, az elete es az c r z e k e n y s c 6a d o t t s a 6 a c t r i n ti . '^\z ' ' N ' ' b e t u n c k f e l e l m c 6 r n i n d e n ' a m i k o z v e t l e n t j Ia m e n t l i s a u r a t ' i l l e t v c a m c n t l m a t r i c r a z a v t t av o n a t k o z o a ne i n t t . '{z ''O'' betuvcl azonos mindcn' ami szellem alaptulaidonsgait c r i n t i a h a r m o n i r a v o n a t k o z o a n ,v a l a m i n a s o r s s z c r s 6 5 c l st o r venyszerusggel analog. , , \' ' P ' ' b c t r n c kf e l c l m e 6 m i n d e n ' a m i a v a l l s o s e r z u l e t t e le s a l e g rnelycbb a|zatta|ll kapcsolatban. ,.\z ''R'' bettj az akaratszabadsaggal'cselekcdctszabadsaggals az crtelemmcl analog. Az ''Sz'' betrnckfelel meg mindcn' ami a lelkcsedsselfu6g ossze, r o v b b .a m i a z c l c k t r o m o s l u i d t o k l e t e s u r a l s ti I l c t l . , ' \ z ' ' S ' ' b et u v c l a n a l o g m i n d c n ' a m i a . l e g m a g a s a bm b e6vilgosodott' s a g 6 a l ' t s z c l l c m i c s c d s s ce l s c l r a g a d t a t s s ak l a p c s o l a t o s( m c g v i I . 5osodolt rtclem). ^ ' ' T " b e t r i v c l a n a l o 6 a z c m l e k c z c ! t e h e t s 5 - b e o l y a s o lm s inden fzisa. ,\z ''U'' bettivcl gg ossze minden' ami a hats kcpessgetrinttaz kasha clv minden ltorm1ban h' a s o n l o k c p p e na z i n t u l c i o t ' l o vbba karmt' vagyisa sors uralst. ' \ ' ' w " b c t r i r ev o n a t k o z i k m i n d en ' a m i a t i s z t n e r z e s t 'a p s z i c h o m c t . r i a k c p c s s e g c tt ' o v b b a m e d i l i s k p c s s g c k c trinri. A z . . X " ( . . U " ) b e t u r e v o n a t k o z i k m i n d e n . a m i a z i n s p i r a c i o t .i n t u r c i o t r i n t i , s a z I s t c n n e Iv a l o e 6 y b c k o t o t l s g g c |s ' z e r c t e t t e I s a z c b b l s z r m a z om e n t l i s k p e s s g c k k e fu l gg ossze. ^ , ' z " b e t u r e v o n a t k o z i k m i n d c n , a m i a z . l t a l n o s i n t e l l e k t u l i s kepessgnovelset tdil e|t:, s kulonlcges be{olyast 6yakorol az emlkezcjtehetsgre. A z . , ' A . , b c t u a l t a r t o z i k a k i v n s g m e g v a l o s i t sa z a n y a 8 a vonatkozoan.

t6z

163

tvl al tartozik minden'ami a mentlisvonatkozsu Az .'o'' bctj rinti. ( a t a l a k u l a se t) tozast lchcr hoznl az itt felsoroltak Minden tovbbi betut osszhangba vi c I u k . o r m u l k alte h c tk p e z n k a l ' st e t s z ssz e r i n t i v I a s z t k i n l k o z i k ka t a l m a s E p l d i k a l a p i na k a b b a I i s t n ah bctLkapcsolatokbol. kabbalisztikus sa kb u l c s 'e z c k s z c r i n ta s z c l l e m c t mint a lcgontosab A kcttes, ki v n ' ' 6a k k o r i s ,h a c z t a k u l c s o tv a l a m e n n y m c n t ls k o t r i n t im \ta1y az anya6ivilgraalkaImaznnk. sgunkkaIaz'asztr|is, . z l t a l a mm e g a . S z u k s g t e l cv na l a m e n n yfi o r m u l t e l s o r o l n iA szcrint is mcg fo6nak felelni a clskvnsg dott bcttkapcsolatok tovbbr szrnos k .i n d c n c s e t r e d o l g o z ok a b b a l i s t n aM gyakorlatila6 ppcn mc5hatrozott az czck alapin' szerkeszthct bcttkapcsolatot z .a d o t t o s s z e f u g g s b cn tulaidonsgokkan l alo6 a clran ' mentlis i s l gnybc v o n a t k o z s o k a t a z a s z t o l o g i a i m e g { e l c l o e n hclyzctnck a b e t rk clc( v a g y i s a z c l e m k u l c s o k a t v c n n i ' h a s o n l o k c p p c n lchet s z itn n c le s h a n 6 osszefu66s v o n a t k o z s a i t sa z o k a n a l o 6 mcntris l l i t h a t o s s z ea k c t t e s 'e s c t l c sa g a l ) . T o v b b i a n a l o g o r m u l k a t s lo h a s . E z e nm u v e l e t n s u l c s r av o n a t k o z o a in h r m a ss ' o l a n 6 y ck s e m o g t v c d n i .
V6e a nyo|cadikfokozatnak.

KTLTNJcpDIK FoKOZAT Hnvas KULCs HASZNAL^T


,{ hrmaskulccsalkozvetlenulaz asztt|testre \^8y az asztrlskra hat kabbalisztikusan a formulam6us. Ismcrctes szmra'hogy az lsztr,lvilgbanaz clemek ltal saz clemekbcjl credc clektromagn e t i k u sf l u i d d a l k a p c s o l a t o s ao nl y a n l l a p o t o kt e r e m t o d n e km ' e. lyck hatskn v a l s u | n am k c 6( s o r s ) . at z a n y l B iv i l g b a n hrmaskulcs _ az asz.tt| kulcs - hasznlata az asztrlisvilgra u g y t o r t n i kh , o 6 y m i n d c nh r m a s f o r m u l ac l s c bctr1 am t e n t lv i . |agbahe|yezzuk. A hrmasformula msodik betr1t kabbalisztlkusanaz asztrlvilgba he|yez'znk. A hrmasormulaharmadik'utolso bettie a rea|izlo bctt' svagy voltozvalesz' va6y tclhcz sitalh o z r e n d e l j u kc ' s e t l e 6a l 6 z s s le el s z k a p c s o l a t bh ao z v a i n d u k t v , v a g y d e d u k t i vm o d o n .L o g l k u s ' h o g y i t t n e m a n o r m l i sl g z s r o l r'anszo' hanemcsak a kpzcIetrcl' sa hrom rzk Tsszpontosits' nakinduktv v a g y d c d u k t i va l k a l m a z s r o al b e t u v c lk a p c s o l a t o s a n ' a bc skilgzsscl osszhangban. z analogosszcil6gsck a bcttkbcjl lithatok, de czenkivril mgaz' a l a bte ikusbcttisoo r l y a n a n a l o g i k ait s r e 1 tm ' el y e k k c v e s b ismer t c k ' sa m c l y e k n t l n y l c g v a ns z i i k s g m l yi n t u i c i o r a E.z z e l m c g k i v n o mk o n n y i t c n ia k a b b a l i s t a szmra a h r m a sk u l c s h a t o t v l a t a i n a kt o v b b ik u t a r s t . 6yakorlatilag d o l g o z ok a b b a l i s te az t m a g t o l r t c t c d c i ntc ak r t i a ,d c a t e o r c t i k u s n a n k e h e z re es n ea n a l o g osszcfiig6sckct tallni saitmagnak. A z ' ' A ' ' b e t t n ca ks z t r l i s a n 6l s a 1 m c g f c l c l v a l l m e n n y it e h c t s e t i t s a 'm c l y a l e v c g oc l v v c l a n a l o 5 p ' cldiulzcnci tchetsg sz ' onoki vagy sznitszokpcssg. Az okkult kpcssgck kozril az asztrl r g i o bt aa r t o z i ka t i s z t n h a l l a s 't v h a l l s a' l c v i t c i om t v s z c t es ' v a l a m c n n y ia ' L E V E G c l c m m e l a n a l o 6t u l a i d o n s g fclctti uralom al.asztr| vilgban. A szimbolumok nyelvezetet is kapcso|atba lehet hozni bizonyosfokon ez.ze| a bctrvcl. ''B'' bctr mcgadiaa kpcssgct mgikusvoltok alkotshoz, talizmnoktelitshe ' zcxulm6ia az s misztriumaina is km e r c t h c z cs ura|shoz. valamintaz asztr|is intuicioclrshcz. A ''C" bctri mcgad mindcnt' ami az asztrltest teltst az er. nyekrc,tulaidonsgokra vonatkozoan rinti. A ' ' D ' ' b c t r ia z c r o t i k v a l sa n n a km i n d c na s p c k t u s v a n l alog.

t64

165

t si n s p i r a v o n a t k o z i ka ' m i a t i s z t n h a l l s Az ''E'' bctu mindenrc e r i n t i . k c r c s z t u l s z o n a i s h a l l o t t d c a s u 6 a l l a t o t cit: v o n a t k o z i k ,m e l y a n e g y P o l u s u A z ' ' F ' ' b e t u m i n d e na n a I o 6 i r a sa 1 c l l e m t u l a i d o n s g o k r a e l c m ekre a z v i l g b a n a z a s z t r | m6ncst r i n t i . v a l ot e k i n t e t t e l z 'o l d o g s g h o z . det t s g h e b ' mia megelg minde n t r i n ta A ''C'' betr vezcto llapotot. ezckhez minden s sikerhez iaru|hoz'z, 1o|thez., v agy karma s o r s ' a k p c s s e 3 c k c t o s s z e s A ' ' H " b e t u k T l c s T n z ia z a'm i a N ' I i nden v a l o b e f o I y s o l a s a h o z ' k a b b a l i s z t i k u so r m u l k l t a l m inden o s s z e u 6 g m c g e r s e v e l t u d o m n y k a b b a l v a le ' z e nm a g a s hataskobetu az ezcn asztri|isban' az cs analogiaban vonatkozsban tartozik. rbe b c f o l y s o la ' m i a r i t m u se s a z el c t t i t k t r i n ^ ' ' C h " b e t um i n d e n t t z e kf c l c r t . t i sa h a t a l m ae iunkcio1val. ' a l a m c n n y t r i n t iv A z ' ' I ' 'b e t ua z a s z t r l m a t r i c a s z i m p t i a v av l 'a g Ya n t i p t i v a l ' a m i n t b ef o l y s o l ' minde A ' ' | ' 'b c r r c s l c n y e k k c lk a p c s o l a m g i v a l ' zcrclmi k o z t u k a m m i am g i v a ls ossze. Irigg i a g i a v a t o s s z c r e I mm l s l 'i t a r t s s a A ' ' K " b c t u b c o l y s o lm i n d c n t 'a m i a b t o r s a g 3 a k
e l h a t r o z o t t s g g ah Io z h a t o o s s z h a n g b a . A z . . L " b e t u m i n d c n t e r i n t , a m i a z a s z t r i l i s c 6 y en s u l Y r a v o n a t k o z i k , viszonyban. l l c m i es r i l s a icllem cs a lelki tsze hatst cs analogit'mcly a trszta m i n d c n z ''M'' bctu bcolysol

m a g n c t i k u s f | u i d o t ' v a 6 y a t i s z t a 'a s z t r l i sV I Z c l c m e t er i n t l . A z ' ' N ' ' b et r i m i n d c n t b e f o l y s o l ,a m i a z o n f c n n t a r t o o s z t o n t e i n l i . s o n z o e r e ' la f o l d T v i z o t o v b b a z a s z t r l t c s ta s z t r l - m a g n e t i k u v sl e h c t o s e g v c l . a n a l o g i 1 v a l v a l a m e n n y i n n k b a n 'a n n a k tokcletes megclgedett. a a m i b c f o l y s o l ' Az ''o'. bct mindcnt l e t r e h o zni' mindegY' ho6y mi. h i v a t o t t v c z c t o l l a p o t o k a t scghcz Iycn vonatkozsban. A ' ' P ' ' b c t t i m i n d e n n c Ia n a l o 3 'a m i a 1 c I l e m n e m c s e d cv s a g y v a I s a t e I u g g o s s z e . f szpsc6rzct A z . ' ' R ' b c t u v c l a n a l o g m i n d e n a s z t r l i s t er m e s z e t u a d o t t s g ' m e l y l ozhatoTsszeItiggsbe. v a l a m i l y e n a s z t r I i sz s e n i a l i t s s ah t o v n y s z c r j s e g ga cn l alo6' ami a a s z t r l i s b c t r m i n d e n Az ',Sz''

a d o t t s g v a lf u g 3 o s s z e ' d c a h a t a l m a t t i s z t n h a l l s s a la , proftasag i s e m b er s l l a t f el c t t .

vas z i n l e na h i t m a n i e s z t c io fclel nc6' Az..S'' bett llapotnak Iamcnnyianali5 isszefu65ssel cgyut.Az tvltozisi kepessg is a l t a r t o z i k .A d o t t s a 6 o tk o l c s o n o zv a l a m e n n yc i | c m u r a l s h oa zz ' c k u l o n o s k e p p ca a s z t r lv i l 6 b a nd nz e l e k t r o m o s f l u i d sa t r i z e l v uralshoz. valamcnnya i s z t r l m a 6 i k ug A ''T" betr sy a k o r l a t t a a I n a l o 6 'a z o k m i n d c n o r m i a b a n k't i l o n o s e n a z o k k a l 'a m c l y c k a z e l c m e k f c l e t t i cloidzik. uralmat ''[J'' bettmindcn' amt az' asztrltestkihclyezse'az. akaratszer'j t u d a t t h c l y e z sT c. r a n s z l l a p o r o k ka azl o ' ke l c j i d e z s e v j asonlo ec sh vonatkozsokka I g go s s z c . fu se p e s s g c n e A ' ' w " b e t u a t a v h a l l s s a t v b c s z e l k ok kkult' tz a r t o z i k .H a s o n l o k e p p e m asztrlis analo6i1ho n i n d e nv c l e f u g g o s s z ea ' m i a m i s z t i k v a l sv a l l si r n t ic l o s z e r e t e t t k ea l pcsolatos. ' mi a proftas z ' ' Y ' ' m i n d e n tb c f o l y a s o la kg epessegevc al j ' ovendolssc fI u g go s s z c 'a s o r s r a sa z a n y a g r v ao n a t k o z o a n . A ' , Z , ,b e t a j l t a r t o z i km i n d e n ' a m i m u v e s z ik p c s s g er ti n t iA .z t . ' ' v a 8 y a z A k a s h a e l v v c l a n a l o 3 'a s z t r l i s ' ' u z c n c ta l c v c g c n telcpathia czenbcttvcl analogvonatkozsok. ' zenvcdcIyckkcI A z , ' A , , b c t u m i n d c n n c km e g f c l e l 'a m i a v 3 3 Y a ls e s a z T n k i c l 6 u l c s sa en l a l 5 'm i n d c g y 'h o g y a z o k u r a l s r o lv ' agY van szo. elcjidzcsrcjl A z , , O " b c t u m i n d e n a s z t r a l i sk i v c t i t c s a n a l o 6 i a l a n ae ks m i n d e n a h b o ls z r m a z o formulnak c l c lm c g . a n a l o g i k b ov l 'a | a m i na t k e t t e sc s e 8 y c sk u l c s b e Az itt elsorolt t r i v c la k a b b a l i s t a a n n y i { o r m u I a t l l t h a to s s z e 'a m e n n y i tc s a k k i v n . 1 7 5 7 6 f o r m u l l r a k h a l o s s z e 'a l e g k u l o n b o z c ; bh ba t s s isszcllrtst finoms6 szcrint. L o g i k u s 'h o g y n e m f o g i av a l a m e n n yo hasznlniA . l c g t o b b c s e t b c nn h n n y a kli f o 6 1 o n n ie s a z o k k a l bosgcscn bc fogia rni. Erdckcss6u m k i a t t l e i r o k n c h n yh r m a s kulcsformulatE . z ek e t n e ma z c g y e t c m c s a n a l o g i a l a p 1 k czekc6y nagyon no z l o m ' h a n e m magas r c n d ul e n y a l t a l l c t t e k r m h i z v a . rb angu' Csak a lcgmagasab igazn t a p a s z t ak l ta b b a l i s t k a p e a o s s z e f u 6 6 c s e kk co z o l n i . s zanalog | g y p l d ua l ' ' S A L ' ' f o r m u l aa h r o m c r o r e m u l a t r a , m e l y c k a hromvilagban a z I s t e n iC o n d v i s c l e si r g a l m a s befolysa ltal hat n a k .E z a h r o mc r c m e g a d i a l eh e t o s e g e atz U n i v er z l i sI s t e n i szc. r et e a l a P i n m i n d a h r o mb i r o d a l o m b at sr r l en n l . no k l e t eu

166

167

z .'ER|'' a hrmas kulcs c6ly tovbbi formulia' me|y c6y kabbalistatudatban lehetove teszi a 70 tula1donsg megismerst, m i n d a h ts z f r b a n A. h e t v e na l a p t u l a i d o n s g na ah k ts z r b a n h a t o h e t v e n o k o z a t am , elyck kabbaliszrikusa an lkalmazva lcgkri. c r c j k s lonbozobb kpesse6e c lk r s c rt edmnyezik. A z ' ' M | H ' ' f o r m u l am e g a d 1a az a s z t r l i s k p e s s 5a cz t ' I s t e n iN v (es annak betri)le6titkosabbanalo6iiba valo behatolshoz. Az u 8yanazon ragas ''MIH" bctukapcsolato l e n y h r z t aa b i b l i a i M o z c s r e ' m i l t a l a l e g m c l y c b bk a b b a l i s z t i k u i ss m c r c t e km c g i s m c r . s e r c 'e s 3 y a k o r l a t a ka p c s i t e t t e 'sv a l a m e n n y cis o d i t i lkalmazsr e z e ni s m e r e t e k u d t ac l v g e z n i . a l a p 1 t n A . . H C h S z " . m i n t f o r m u l a .k a b b a l i s z t i k u s a an lkalmazva lcgmagas a b bb o l c s c s s cc gl er e s e h c z a formulamagust. luttatta Az mcgadia a k p e s s ga v i l g m i n d e n s eh ge t v e ne r c J j v a ct cl naIi6 I s t c n iN e v c t i s m c r n i su r a l n i . z o n b a ne z a f o r m u l an e m a z o n o s a hetvcnk te t u s b kpzssm c l 'c r t a z ' ' E M N ' ' e g y t l t k o s f o r m u l a a ' mit c 6 y m a s a sr a n 6 l n yc s a kn h a nb y c a v a t o t t rb ai z o t l . |upiter z ' ' N N A ' ' l t a la k a b b a l i s l a n a a kz I s t c n iC o n d v i s c l h s r o m d i m c n - a l d s b aln z i o n l i s- m c n t l i sa ' sztrlis s anyagi cszrsze. ^ ''HJT" ormula a k a b b a l i s t n aa kz o n k e p c s s g k co t l c s o n z i 'm c l y l t a Im i n d c nv o n a t k o z s b a fn c l i s m c r ia z a b s z o l t r g a z s g o atz I s t c n i C o n d v i s e l e s ek ne r c s z t u l . z ' ' N M M ' ' k u l c s a k a b b a l i s z t i k uts i 1 o k 'm c l y a h a l l g a t c srci t s hatalmt rintm i inde n analo6 osszeu3g sb ee n . A z i s t c n s lg eg m a g a s a b b{ c n y n cm k c g r t s1 cc t l c n t ia ts ' a hit nre61c ' n n a kb e f o g a d s e lcntc c rcjnck b i r t o k l s a tv ,agyis a z i s t c n im i n d e n h a t o s lc gg m a 6 r . s a h ba s p c k t u s n a ck Icresct. ^ ' ' H R C h " o l y a n k a b b a l i s z r i k u so r m u l a 'm e l y c t a z I s t c n iC o n d viscles dicsciits ea l m a z n a k u | o n b o z o ar lk ritua|cknal. z ' ' M C R ' ' a z A k a s h ae l v i s t e n im a n i f e s z t l o d s1 ae t l e n t im , indhr o m v i l g b a nE . z e n o r m u l ak a b b a l i s z t i k ua sl k a l m a z s al t a l m i n d . h r o mv i l g b a n clriuk a z a l k o t ot c v c k c n y k e d ks cpcssgct. ^ ''wMB" kulcs kivIt1a z ercjt minde n s z f c r ae s a z o k i n t c l l i 5 c n . c i r i d z s hv ca zl 'amint a z o k f i g y e l m u kf e l b r e s z t c s i h rc z ntunk. E z t a f o r m u l ta z o n b a n c s a kn a g yv c s z I p y i l l a n a t b asn zabad alkalmaznl.

H a k o z m i k u s a na , M i n d c n h a t oS z c r c t e t c n k e r e s z t a l karunk hatni' a k k o r a ' ' I H H " f o r m u l t a l k a l m a z z u km ' e l y e n k e r e s z t L im l inden

nm ' it a kabhalista r e a l i z l o d i ka s z c r e t e t t ea l n a l o gv o n a t k o z a s b aa kivn. ko r m u l i a 'm i n d h A z ' ' N ' l C h | ' 'f o r m u l aa z A k a s h ae l v i m d a t n af rom vilgban. hn a s z o l va s z f r k h tc r c 1 c t ^ . ' D M B " o r m u l ak a b b a | i s z t i k u s a egy erciv e g y e s i t i ' s m i n d e n te l r h e t o vt e s z 'a m i t a k a b b a l i s t a kivn. e^ ''ChBw" az Iste ni Gondvise l se g y t i t k o s n e v e a ' z o n c g ya s p k t u s v a l 'E z a { o r m u l aa l k a l r n a z a n dk o a b b a l i s z t l k utsi s z t c l c t a d s o k n l ' v a 6 yh a c l r h c t e t l cd no l o g c r tk o n y o r g u n k . a ^ l a mn e n y i el o l 1 r o 1 e A ' ' R A H ' ' k u l c s l t a l d | i z s z . v a8 y s z e r r c M l kabbam e g i d z h e t c is .i g c n y b ev e h c l o s e g t s 3 u ki.n d a z o n l t aa all k a l r n a z h a t ie dz t a o r m u l t ' l i s t a c s a k k u l o n o s c nr i t k a e s e t e k n v i s s z a c lsef e| c | o s s e g e a 'm i s z a m a r a su. m e t u l n a 8 y c 8 y c s c t l e g e s l y o s k o v e t k e z m n n y1 e l rna ba b b b a l i s tt au d n if o 6 . l e g t a p a s z t a l t ak c r r c a l formulrold hla s z n l n i . ' c s o s c mf o g i ai n d o k o l a t l a n u to' hogy a vala k a h b a l i s z t i k u's ' E L M ' ' b et u k a p c s o l atl t a l c l e r h e m en n y i s z r b a n alkotoan tud1unkhatni. Ezt a formulat a kabbalista c s a k a z I s t e n iC o n d v i s e l e s k u l d e t s ba c ln k a l m a z . zh a, a p p ec nz c k a k a b b a l i s z t i k ue sr o k s z u k s 3 e s e k . r. n e l y a r r a k c p c s r th ' o6v a U g y a n e z r v n y e as z ' ' N 4 H S ' ' o r m u l r a ltezo l e 6 n a 6 y o bc bs o d ti s m e 6 v a l o s i t h a s u k . l abbalistl ar a l o t t a k attu d f c l t a z ' ' K A ' ' o r m u l v aa l t a P a s z t a lk masztani. lengcft. ^ ' . L A w " k u l c s l c c s e n d c s l la i hbo6o H a a k a b b a l i s tc az t a formult a|ka|mazza, n vizze I kapcsolatos csodavcg. kcpes minde hezvitclc' n v a l o 1 r a sits . S e g i t s 6 vtc uld t aM o z c s b eI c r t v a c vize s c g y u t t 's z . r a|zi b a V o r o s t c n g c r tk e t t v l a s z t a n i 'a z o n ,n c p v e l b a l t i u t n i . M i z c s r c m g c g y m s i k f o r m u l a i s r v o I t b i z v a ' s pd ei g a z k p e s i t e t t c . a m c l y s z i n t c n s o d a t t c l c k r e ''MBH"' tt i s z t c l i sh i v 1 ae l c ' 'm i n A ' ' H R J " o r m u l aa z I s t c n iC o n d v i s e l s n .i n d e n vilgban cs szferban .k i c z c n o r m u l . d c n a s p c k t u s b am val mondki kabbalisztikusa cn g y k r d sa tz ' a z I s t c n iC o n d v i s c l s t dm T.c m s z e t e sa ez ne l c t c r i e s z t e kt s ti n mindig mcghall6atia d e n k o rt T v e n y s z c r u m c nc g k e l l t u d n ii n d o k o l n l . z . ' F H L ' ' o r m u l v aa l z iste o i I \ , l i n d e n h aS to z er c t c th i v h a t oel c i es m i n d e ne l r h e t c li t a l a a s l t a ll e h e t s g e s " ' m i c z c na s p c k t ua

168

r69

Ugyszintn a z ' ' M L H ' ' f o r m u l ai s a z i s t e n is z e r e t ee t g y e t e m efso r m u l i a ,m e | ya z i s t e n is z e c t em t i n d c na s p e ktusnak hatsva hl o z z a k o z e l s 6 ba c o r m u l a m a 8 u se t 's a z i s t e n i s z e r e t c tb o l d o g s g n a k legmagasabb foku Ilapotba helyezicr. ^ . ' C h H w " k u l c s a z I s t e n iG o n d v i s e l e sh t i v i a ,m c l y a n 3 v c,lemct u r a | 1 aA . k i c z t a [ o r m u l t k a b b a l i s z t i k u s au nr a l i a ,c s p c d i gm c n . tlisana ' szrlisa nsa n y a g i I a i 6 s' az abszolut u r r , l c s z a n e 6 yc l c m f el c t t ' m i n d a h r o mv i l g b a n . ^ .'JChw" betukapcsola t t c nt c l 1 e s Is h a r a l m af tc i c z i k i . k a b b a l i s . t a ' a k i c z t a f o r m u l th a s z n l i a ' g y a n a /a u t z a b s z o l r ih t a t a l m an r yci c l . m el y e t m a g a a T er e m t oh i r r o k o l .O l v a n r a p a s z r ak l ta h b a l i s t a n a l . a k i e z z c |a f o r m u l v a l e 6 y a l t a I ad no l 5 o z n lt u d ' m a r n c m f o r d u l h a t clo visszal . azonban Hsa e 8 y t i s z t a t a l ae ns r c l l e n c m b c rk i s r e l n me3 hasznIn ciz t a f o r m u l t .a k i n c ks z n d k a nie m v o l n n a k ssz. hangban a2 cgyctcmcs t r v c n y c k k e l 'a k k o r s z e m I y i s g t nce kcs l1 m c e s e m m i s u l s k vccl l c n c s z m o l n i T . c h t a z e l c v i g y a zm a ti n d c n kor helyenvalo. z ''MND.. ormula klcsonciztc M o z c s n e ke s m i n d e n p r o c t n aa k l c g m a g a s a bt bu d s t c s a m e 6 v i l g o s o d o t t r t c l m c rc ' z c n k v a lz e n g e d I ya t ' l e 6 m a 6 a s a btb u d s t- m 8h a c s a k s z i m b o l i l k u sf o r m b a ni s - a z a n y a gv i ilagn.rk h a t r a h i 6 y n iE . p p c nc z a k u l c s v o l t a z ' a m c l y i ka m c g v i l a 6 o s o d s h o z M o z e s t 'a m i k o ra t o r v c n y t b . iu1tata l a k a tf c l a l i i r o r r a . ^ . . H H H " f o r m u l aa l t a l e l er l u k a k c p e s r - ergm e i n d c nb c t r i n c k cgy o l y a n e r o t k o l c s o n o z n i ,m c l y ' ' e6 s z c na z A k a s h a el v i g ' k a b b a l i s z t i k uh sa t a s s a bl r r . ^ ,'IHZ" forrnulaaz Istcni lrgalmassagot hv1a clo' annaklc6ma6as a b b a s p e k t u s a i b ac ns. m i n d c n u t tl c h c t a l k a l m a z n ia , hol n.^ .i.gcndca i t r v c n y c s s i3 g.a z s 5 o s s g ' . ' . | H z " n a g y o nm a 8 a s ^ ma3as r c n d r ik a b b a l . i s z t i I u s o r m u l a !H a s o n l o o r m u l k s z m r a nchczen t u d n n ka Z c g y e t e m c s k u l c s s z e r i n t i 'a n a l o go s s z c u g g s c k tlicc m teni' Az osszcfuggse tk i t k o s a k ' s c s a k t r a d i c i o n l i s aa nd h a t o k tovbb'vagy ma8as ran6ulnybtzhat1a cgy kabbalistra. O l y a n f o r m u l k i s r r nI e t t e kb r z v a 'm e l y e k n a g y o nv c s z l y e s c k . .Egy esetlcges visszal cs lkcrulse v c g e t t c l t e k i n t e ka r r o l ' , h o g y czeket nyilvnossgra hozzam.Aki a szksc6cscretts8ct clcri' s i s t e n ik u l d c t c s r c kap mc6bizatst , 6n a g y o ns o k t i t k o t o g m e 6 m t u d n ia f o r m u l k r a v o n a t k o z o a in s.

M i n d c n t i t o k f o l i r n i n e m l c t t m e g e n g e d vse z m o m r ah ' i s z c nl r c r t r mind a harmadik T'arot krtynak fele l mcg' hane m tol';rhhr v o n a t k o z i k . z a l t a l a mi t t m e g a d o t t{ o r m u l a k a t arknumokra rs c s a ka z r dk ee s s k cmlte ttcm. gc d v c e r t e l m l e tti u d sn e m e l e 6 c n d oc Cyakorlatihasznlatukho zv s z t n 's p a z , a k i e z e k c ta f o r m u l k a tm c g e l c l ce i lokcszIetek n e I k u la l k a l maznc ' s a kn a g yc s a l o d s o k a tlne m c g .A k i r o s s ze s o n z o s z n d e k kal akarn a I k a l m a z na i .z k i t e n n em a g ta z I s t e n iC o n d v i s c l s cket bntetsne ak m ' c l y r o l m r n c m i s k i v n o k k o z e l e h h i ti r n i . E z c n cselekedetvcI az i||eto - mint ahogyana Biblia mond1a- a sze|. I e me l l c n v c t k e z n e k . rsokban k a b b a I i s z t i k urs s o k s z o ra | k a 1 m a z , zc sk irjak korul az .a Isteni Nevct, a ..fHWH"-t. Megadom a ..fod-HVH" minden k a b b a l i s z t i k ub sc f o l y a s a t . h r o m b c t u 's' I H W ' ' n e va l t a l 't c h ta m s o d i k' ' H " n c l k r i la c s o d a erhctcicl. Hromdimcnzionalis 8 y o 8 y o m o d 1 n a kk e p e s s e g e k a b b a l i s z t i k uv s l t o z a t e t llcnsge ts madssa slz c m b e n l e h c tv e d e | e m k na t l k a l m a z n iH . a v a l a k im g i s mcre s z c l n ca k r h h a l i s t r tne5 t a m a d n ia ' k k o r a z a s z t r l 'm e n t l sr n y a 6 i v i l 6 b a na l k o t o t t v e d o v o l t o k a l m a d oh a l l ti d e z h c t n e k l c i .^ ' ' J H w " f o r m u I ae z e r t ' mint''kabbalisztiku vsi s s z a v g o i 's' m e e c s . A h r o m b c t u s' ' | H W ' ' n e v c t h a s z n l 1 m k cg e3y mrsik hetuvcl kapcsolaosa n is ' ami azonban ncm formulnak s z m i t ' h a n e mc s u . fo l netiktrsa h n a s z n l a t oH s. a p c l d u la ' ' | ' 'c 5 y . ' o ' ' p a na z a l a p b c t u v e b c t u v e lc g y u t tl c s z a l k a l m a z v a a.k k o r a z . . O " k i s e t r i k c nk rell. hogy a , ' ) ' 'm e l l e t t l l i o n . K a b h a l i s z t i k u s ac n s a k a ' ' | ' ' . ta l k a I m a z z u k-' v o l t o z z u k- d e f o n e t i k u s a n . . f o " e-lt t u n kk i . U 6 y a n c ze r v c n y e a s m a s o d i kc ,s n c 6 y e d i k h et u r ci s . A ' ' | o H o W ' ' f o r r n u I ak a b b a l i s z t i k u S am n e n r l i s a na ' sztrlisan s anya3ila5 alkalmazva m ' i n d h r o mv i l g b a n a z a b s z o l u th a t a l o m h o z v e z e a , m i v c le z c k b e n a szfcrakhan mindent c l c r h e t u n k . ''|aHaW'' ormu|a a m e n t lv i I g b o la z a s z t r l i s b a , so n n a na z a n y a g iv r l g b a h a t o l l a p o t o k a t c f e m t 'm e l y e k a z a n y a gv i ilgban gazda6s6ho cs z vczctnek. 1olthcz ''loHoW'' ormula mentlisan a,s z t r l i s a n sa n y a g i l a g alkalmazva tokcletes harmonit cfe m t ' m e l y n c kt c l i e sc 6 e s z s e g c ktel l el o , i d e z n i c . U g y a n e z a f o r m u l aa z o n b a n k i s . . o " b c t r i v e l- , . f o H o W " - * v e z e t .a m i l y e na N { i n d e n h a t o o l y a n t e l i e sh a t a l o m h o z birtokaban

170

171

\'an'va8yis toklecs rirr lenni. egszsgunk smsok' scjtllatok cgszs5e clettis. iovcndolskpess6c' mcnlisan, asztrlisans fizikailag kct f o r m u I a l t a I r h e t cc l ' k a b b a l i s z t i k u s a n E.z e k a ' ' I u H W ' e s a ..WeHcBi". Szcrctet s bartsgrhetoel sait magunk s msok szmraa ' J H w ' ' f o r m u l a l t a . l ' ' } e H e W ' 'o r m b a n . oromok clrserdeke bcn a '.|oHoW'' alkalmazhato' de d ' ' W o H o W . ' a l t a iIs u 6 y a n a z eI ht el u k el . Sikcr' barts6 c l n y e r sa e . ' | i W i H ' ' f o r m u l v a lt o r t n i kd ' e ugyanaz c|rhcrci a ''|uHW''' a ''|aHW'; a ''|iHW'': es az alap''IHw" I t a li s . M i n d e z c k a f o r m u l ke I c ; i d z h c r k v c l l c n s m el g 6 c6scmmisitst. Ncm a kabbalista tmadsa ltal' hanemugy hogy az c.llcnsg semmisul mcg a kabbalisztikuf so r m u l nk c r e s z t t i Im ' ivcl a ormult u r a l ok a b b a l i s ta l c s m a g a s a bv bc d e l m c t |vezi. z osszesszf'rk valamcnnyifa1tincgativlnycicllcn kulnoscn a ' ' | u H W ' ' f o r m u l an y r i 1 v t d c l mte . N a g y b o l d o g s g r h c t c ic l m i n d c n b c n 'a m i r c v l l a l k o z u n k ' a kabbalisztikus''}auHW ' rmula 'o sc6itscgvcl. ' ' | c W W ' o r m u , lm a c 6 c l e gd ee t t s g h e vz cze t. Mindczckcsupn k i s u t a , I s oa kh r o m b e t u n s e v '' ' I H W ' ' g y a k o r l a t i alkalmazsrN a .a 5 y o n s o k v a n b e l c ; l u kK . ozuluk nmclyik titkos tcrmszctr' melyckrcil nem szabadbeszclni'dc ncm is taroznak a harmadik T a r o t k r t y ah a t s k o r c b c . Az ,,ALZ,,ormula toklctcs u r a l m a ti c l e n t a l c v c g c e l v f c . l c t t ' s valamcnnyiLEvLcoszelIcm c j c t ti s ' m i n d c nr a n g f o k o z a t . ;:ll..' z ' ' o W Y ' ' f o r m u l a a f o l d s z e l l e m c k e , l c t t i u r a l m a ta d i a m c g ' mikppcn a ''CoB'' is. E z e k k c l a k i s p I d k k ab l efc1ezem a h r m a sk u l c s h a s z n l a t n a k es az Istcni Nv hrombetris formulinak rtclmczst. Mindczck cjsiormulk,mcIyekctaz ldok kezdetcota csak ma6asintclligcnci. kbztkcgycsbcavatottakra' egybknt mindmi6szigoruan titok. ban voltak tartva. Mivcl azonban harmadikTarot krtyhoz tatoznak' mclyck leirstaz IsteniGondviscls engcdlyeztc, szabad volr nhny formult nyilvnossgra hoznom.

ncnr tblazrt sn a l o g i a h'o 6 y a t a t v i k ua B i z o n y r ar i o n a k a b b a l i s t a a z l n diai s h o g v e g y t o r c d k c ' i s m e r e t f e l e t t i e l e m e k a z m s 'm i n t n v v c l r e n d e l k czik. c l c m h r o m b e t u s m i n d e 5 y i k teminolo8iban me6' vonatkozsok A fclsorolom. sz|1egyzetknt Ezeket a ncvcket irodalomban. tallhatokaz illctkes a A..LAM" formula fold elvnck' k. a ..VAM" a viz elvne vcgc e lvnck' a ''PAM'' a le a ..RAM" a tuzclvnek, I me6e l v n c kf e l e a ,.HAM" az akasha ''AUM" az u n i v e r z l i s o l v a s o te l i u t t a t 1a minden Ez a terminologia m a n t r h o za . BRHM FoRMULAHoZ.
Vcgc a kilcncedik okozatnak.

KULCsHoZ Szl;rcvzrT^ HARMs

t72

I73

NEcyEs KULCS HAsZN^L^TA


A k i l e n c e d i k o k o z a t o n l e i r t a ma h r m a s kulcs haszn. Pontosan Most attrck latt. a n g Y e s rc g ' vbcn a z u t o l s ok u l c s r am ' elye t m6 szabad nyilvanoss6r ha o z n i .E z a | O D - H E - V ^ U - H E tel1cs misz.fctra5rammatikus t r i u m av ,a g y a z u 8 y n e v e z c t t Kulcs mcgvalosul s n a km i s z t r i u m a . v' a 6 v m s k p a m 6 i k u sn e g y z e t n e k p negypolusu m g n e s n ea k t i t k a e z . S z m s z e r r i ee s | u p i t c r r ea e s n n g y ea n a l o g . t o r v n y s zea l agYis u s e 8 ev t. a z i g a z s a 3 ortc p r e z e n t a I i a . n 6 y ck s u l c s t o h b f e l em o d o nh a s z n l h a t o K.o z u l u k c s a ka l c g o n t o s a b b a k ae t l o g o ms o r o l n i . ngycs k u ' I c s n n l e 5 va l a p b e t v e dl o l g o z u n k m ' e l y c k c tk a b b a . lisztikusan k e l l a l k a l m a z n iA . ne6ycs k u l c sh a s z n a l a t a n a kg g y a k o le r i b b m o d i a a b b a na l l ' h o 6 y c g y n e 6 y b e t u b c i l l l o f o r m u l t 't c h t c g v n g v cb s etrkapcsolaa kto v c t k e z cm o d o na l k a l m a z u n k : to z c l s c ib e t r k tabbalisztikusa an z k a s h ael v b eh e l y e z z u k . m s o d i k h e t u ta m e n t l v i l g b a 'v a 3 y c s c t l c ga m e n t l t e s b e ' a s z e r i n th .o g v a k a b b a l i s tm a i t a k a rel er n i . vilagbahelyez'z'u harmadik b e t u ta z a s z t r l n,c g y e ak d l k c t p ed i g r z a n y a g iv i l g h a- k o z v e t l e n uv l a g yc u c h a r i s z t i k u s a n . E g y m a s i k h a s z n l a tm i o d a z ' h o g y k e t b c t u ta z k a s h ac l v b c h e . l y c z n k 'k c t b c t u tp c d i ga m e n t lv i l 6 b a v a g ya m e n t l t e s t b I el.y e n cscbcn t o b b n y i r ca m c 6 c l c l o az cavik betr s i k r a l c s z i r n y t v aa ' m s i kp c d i ga z i l l e t c k e ss z e l l e m n c kv' a g yt c s t n c k lcsz[enntartva. H a p e l d i u l e 8 y m e n t l i sk p c s s e g a ct k a r u n ke l c r n i ' m c l y a n 6 y c s k u l c s l t a l r c a l i z l h a t o a' k k o r a z e l s c j b e t u ta z k a s h ac l v b eh c l y e z z u k ' a k o v c t k c z o li m e n t l t c s t b e E.z a k t b e r u i 6 v e g Y l t h a t a z k a s h ae I v b o le g v e n e s c n a mcntltestbe ' i n t a k c t t c sk u I c s n i s m t t e n tA . harmadik h e t u ts z i n t e n a z A k a s h ac l v b e h c l y c z z u k 'h o 6 y onnan b ef o l y s o l i a a m en t l s r k o t . ne6vcdikbetutegYencsen vil6bahe|yezznk. a nentl Ez a le3magasab b o r m a 'm c l y n e lk tb e t ua z k a s h ae l v b c ' l hatki a s z e l l e m r c ' sa m c n t a lv a 5 ys z c l l c ms k r a r v n y e sb i te i olysr E.z t nevezik a n g y ck su l c s k c t p o | u s u aIkalmazsnak. k o v e t k e z ol e h e t o s e 6 a z ' h o g v k e t h e t r tc,s p c d i gm i n d i g a z c l s c i k e t t c i ta . m e n t lv i I g b a v ' a 6 Y i sa z e g y i k b c t u t a m e n t l t c s t b e sa msodikat a m en t Is i k r a h e l y c z z u kk a b b a l i s z t i k u s aa nt , o v b b ik t

Tzrotr FoKoZAT

betubc ple d i 6a h a r m a d i k aa tz a s z t r l t e s t b ee s a ncgycdikct az aszt r l v i l 6 b ah , o g yo t t h a t s t ricnek el. E g y t o v b b ih a s z n l a t i o d ' a m i k o r k tb e t ua z a s z t r | v i l a g b m ca s c 6 y b c na z a s z l t c s th hc el y c z u n k E . zt kozvetlen asztrlis kabbaliszt i k n a kn c v c z i k . E n n e la k tb e t t a k tp o l u ss z e r i n tl c s z b c o l y a s o l v a ' m i 6 a m s i k k e t b e t ua z a s z t r v | il6ba helyczve a kivns6 mc6. valosulshoz szksegcs elc;c,lttcle ket cs allapotokat teremti mc6. E6y msik hasznlat az' hogy kt betut az aszfi|vilgba hclyc zunk' hogy ott megtcemts ae r c a l i z l a n d o kivnsghoz szuksgcs a l l a p o t o tA . k tr o v e b b b i c t u v a g v k z v e t l c n u la z a n y a g1 i c s l r ch a t ' vagy megelezvc a' h a r m a d i kb e t t a 1 c s t b cl c s z h e l y e z v ca z e g s z t e s t k a b b a l i s z t i k ub sc t u t e l t s v l 'e g v e d i kb c t t ip c d i g e t c l c ne s acn i t a l o nk e r e s z t ug l v a k o r o lh a t a s t . Itt is sok vltozat cs s' m i n d i ga k i v n s g t o{ Iehctsge l u g g 'h o g y m c l v i k k u l c s m c l y i k m o d o nl e g y c na l k a l m a z v aN . 4inden kulcs rcll r r ' f u 6 g c t l e n ua l h a s z n l a tm i o d t o l 'm i v c l i t t a z I s t e n i i c s h a t a s s ab N r ' v e lv ' agy a ne8yPolus m 6 n c s s eh l a t u n ka l k o t o m o d o n ' e g y szcrsmind I s t c nt o k l c t etso r v n y e a l t a l .T c k i n t c t n l k a l r r a 'h o g y a s z t r l i sm ' c n t l i sv ' a g ya n y a g ik i v n s g r ov l an.e szo'a harst kife1. t i k a z o k a z c l c m e k 'm c ' l y e ka z i l l c t c b c t u n c km c 6 c l e l n e k a' u e l u k a n a l o gel e k t r o m o s . v a g y m a g n e t i k u sv . a 6 y c l c k t r o m a 6 n c t i k ufs lu i d d a lc g y u t t . Mindenesetrc ,a a z o h ' k . s z c r b oa l k a r u n kk u l o n o s c b b ok nclkul v a l a m i tr c a l i z a l n ra 'nlato as z e l s c jm o d s z e r lh a s z n l n ia : z c l s T b et u a z k a s h a e l v b e 'a m s o d i k a ta m e n t l v i l 6 b av a 8 y m e n t l t e s t b e h e | y e z z u kA . m en n y i b e n a k i v n s gm a g r a a k a b b a l i s t rv ao n a t k o z i k ' a h a r m a d i kh c t u ta z a s z t r l t c s t c b a e .n c 6 y c d i k c t cucharisztlku. s a na z a n y a g v i ilagba hclyczzk. v a l a k i m s n a ka k i r , n s a g a Ha azonban atk a r 1 u km c 6 v a | o s i t a n i ' akkor nem azon a modon a|ka|mazalka ngycs kulcsot. amcly a m c n t l 'a s z t r lv a g Ya n y a g it e s t e te r i n t l 'h a n e m- a m c n n y i b c n a kivnsg' boldogsag' siker segyebsorsszeru escmny clrst c|ozn - u 8 y ' h o g y a z c l s c ib e t r a t z A k a s h a c l v b e ,a m s o d i k a t a mcntl v i l 5 b aa ' h a r m a d i k aa t z a s z t r v | i l 6 b a sa n e g y e d i k c tm ' int voltot v i l i g b ah e l y e z z u k . azanyagi N / I a r z c 6 y c sk u l c s l ei r a s n i] sme c m e ' h o 6 y e g y b et u t h o g y a n kcll kabbalisztikusan lkalmazni.

174

175

h, o g y h a - a k r c g y . v a g yk tb e t r v c l I t t i s m t e l t em n egcgyzcm - a kabbafista k o z v e t l c n t ia l z A k a s h a b o lk i f e l e d o l g o z i k .a t c l i c s ee m v i s c l i .M i v c l c m r v e l e t n a s l o r s k o n y v bs m felclcssg ea t gn fg e l e t t m r c s a ka z s'i k e r v a g y s i k e r t c l c n s mi nem leszbevezetvc fb orm1ban. ' zO lcgmagasab ls o g d o n t e n ia ni Gondvise Iste lk a b b a l i s t a z A l k o t o ' a k i a t c A z e g v e sk u l c s o k h a s z n l a t n a t o r v n y e k n em k e6fclelciem n a g av i s z i remtc a k t u s ta z e 8 y e t c m e s viseli a teliesfelelcssget. vghez' sczrt k i n d i gi o l m e 6 k e l l n a 6 Y sa k a b b a l i s t n am itt nagyon A veszly kc atb b a l i s z t i k u a cIelcissg v i s c l n it u d i a - e g o n d o l n i ah ' ogyvaloban s a na z r ta ' m i tc l v l l a l . io k o te l c r t 'i m m rg y a k o r . to e ' h o g y a zi.| y e n r e t l s c 6 F el t t c l e z h is c ek r k o l c s i se t i k a i e 1 l e t t s e g l a t i l a 5d o l 6 o z o o r m u l a m 6 u s n a [cle' ogy valamilycn a t o lt a r t a n i h m c s v a nh o z z 'h o g y n e k c l I 1 e n A. k a b b a l i s z t i k uk su l c s dn o l g o tc s e l e k e d n c l c i t l e nv ' a g v T v e n y t e l e s sm e g [ o n e ze a i n d i gel c i v i 8 y z a t o megvlasztsn |r t a k a h b a I i s tm tolt. |' no l g o z i k a n e s u l c c s a lm s s z f r k h ad Ha a kabbalista n6yek . kkorkarmal b c t r i ti s a z A k a s h ae l v b ch c l y c z n e a kul. hogy egyetlcn ' o 6 y m i l y e ns k o nd o l g o z i k sm c l y i k s i k . t e e m t ' s p c d ia 6 s z e r i n th t .u d n i a k c l l ' h o 6 y m en t l i so k o k . r a a | k a | m a z za a b et u k a p c s o l a t oT t k o k a n y a 3 ik a r m t 't c h t a n y a g ih a t s t s o r s o k ' s t z j k l to asztrlis vltanak i. h a s z n l a tm i i d o t l r t a ml e . A m c n n y i b c na k a b b a l i s t a Csak nhny ' o g y a nk e l l d o l g o z n i ' is t m e r i 't u d n i f o g 1 a h m i n d c n b e t r ia n a l o g i 1 smely sz'rba az' ana|ogit' hogyan kell alkalmazniczt vagy az-t s z a b a d om n cgvlaszthat1a. t u d i aa z t t h e l y c z n i . kulcsokat kb u l c s ,a m e l l y e | a le6harsosab tizroan k u l c s k t s c a ck negyes mo l'o6y az clemck valamiIyen a k a b b a l i s t a l k o t o a nh a t a n l k t i h ve cro szcmbcszllhatn al e . ea kg ' yb a r m i l y c n d o ne l l c n s z e g t i l h c t n c nv tcszia formulamgusa t 'k i a T c r e m sulcs uralkodov A ngyek k u l c c s a l 't c h t a v l i k h a s o n l o v m ' c ta T c r c m t o a n g y c s tchoz m 6 n c s l t a l t e r e m t e t t a n g y p o l u s u l t a | ' JOD_HE_V^U-HE ss i k o n l e t c z i k . n t ' a m i p l a n t n k om n 'i n d c nv i l 6 b a n mc6minde i szsu l c s sa n n a kk o m b i n c i o o sa z c r i n t 'a n 3 y ek bctuanalogi go l n a i t t ke . h e t c t l c n s v s z c s c n4 5 6 9 7 6 f o r m u l a t c r c d m n y c z n eL a r a k u l c c s a ll s a k a b b a l i s rv valamennyif t e l s o r o l n i . n g y e s i' int f e l a d a tm e g f e l c l c 'f o r m u l k a th a s o n l om o d o n o s s z e l l t a nm

ahogyan a z e 8 y e sk ' e t t e s sh r m a sk u l c c s a t l c t l e a m c n l l sa s z t r l vilg anaIogiinak megfeIe Iccn. Az eloz.okulcshoz hasonloanmegadoke6y alfabctikusbctusort az anyagivilgra vonatkozoan' ami az u1akosszellitsnil talin io s z o l g l a t of to 6 t c n n i . z a n y a g iv i l g a n a l o g i a i kovetkczcjk: ^ Biztost1a az' anyagilevegcielv felctti hatalmaraz anya1ivilgban' i g y a l ev e 5 c - s z cm l l ek e l et t i h a t a l m a t . Viharok mc5kczst' m i n d e n b e t c a s k 3 czclsnc lc k h e t o s 6 cm t ,e l y e k a l e v e g c c l v v c l analogosszcf u65sben l,lnak.

B
A z a n y a g i v i l 6 b a n a z c l c k t r o m a g n e t i k u s l u i d f c l c t t i a b s z o l u t u r a lomhoz vczet' tovbb az emberi test'vagy a mentlis vil6 mindcn diszharmoni1nak egycngctshet ze , h t m i n d c n b e t e g s e g8 ) ' o 8 y i t s h o z .L e h e t c i v et c s z i u r a l k o d n i t u d n i a l t a l a e l c t e s h a l I f , e | e t t az a n y a g i v i l 6 m i n d a n 5 y v i l 6 b a n :a z a s v n y' a n o v n y . 'a z ' | | a t v ) l g b a n . sa z e m b c r v i l 6 b a n . .

C
Az' anyagl vil5ban az anyd1 megelcvenitcsnck uralmt eredme' n y c z i ' t c h a t a t o k c l e t c s a l c h i m i s t v v a l a s t .

D
A n o v e n y - ' l l a t - c s c m b e r v i l g b a n a n y a g i v o n a t k o z s b a nm i n d c n m a 6 a n a l o g i a i tu r a l i a a t e r m k c n y s 3 r c sn c m z s r e vonatkozoan.

E
A m a t e r i a l i z l o d s s dcmaterializloda t ist k i t r c i t i m a g b a n az a n y a g iv i l 6 m i n d e nl t o r m i b a n sl e h e t c i s 6 b tck n i,n t c tn l k u l a r r a ,h o g y l e n y e k ' v a g y g o n d o l a t o r m k materializlsro vla n - e sz.

F
A kor titknak' teht a ngypolusu m6nesnek fclel meg az anyagi vilgban' spcdi6 az emberitcstrc vonatkozoan is.

t76

t77

Az anya$ vi,lgon mindcnnekmcgfe lcl' ami a gyarapodst' a gazda6 sgo sa 1 o J t e tr i n t i . Az anyagivilgbana ''LEGYEN!''-t beolyasol1a' arni azt ieienti, h o 6 Ye z a b e t um i n d c na n y a 5 k i i v n s a 6 om t cgvalosit. A z a n y a gv i rlgban a V | Z sa m a g n c t i k u f sl u l d c l c t r it e l i c su r a I m a t i e l en t i .

M e 5 c l e la z e l e k r o m a s n e t i k u f ls u i d n a ka z e m b e r it c s t b c n d . e ma gasabb s z f r k aits b e o l y s oa l z A s z t r o f i z l k b a nB . oldogsgot s siker t e r c m ta z a n y a gs i k o nm i n d e n bn e' a m i r ev i l l a l k o z u n k .

CH

' ' P " b e t u v e la n a l o 5m i n d e n 'a m i a f a i f c n n t a r t o o s z t o n n c l u g g ossze novnynI' llatnl cs cmbernlaz anyagiviIi6ban. N,lino sgileg ez a bettaz anyagivilgbanaz cmbcrnel a gyirmek irnti s z c r c t c t b c n y i l v n u lm c 5 ' l l a t n la z u t o d o k r o I valogondoskodas

u r a l k o d i k a m i k r o -c s m a k r o k o z m o s k z o z o t t i v a l a m e n n ya inaro6ia t o r v c n yf el c t t ,r o k l e t cu sr a l m a v a nm r t k s 'z m ss u l y i el et t . Megfclel az anyagivilgban .iodlno.t' ami nemzs altal lctesul'az e m b e r n ea Inalog osszcu66sb e I ln a n c m ia k t u s s a l .

Minde n' aml az rte1cmszcrint u i d s t sa z c r t c l c m s z e r i n t i t a p a s z talatot srmcgismcrst rinti, ezze|a bcttl,eI fugg ossze.

^ ''C" hcz hasoo]oanbc{olyasolia a 6azda6s6otcs 1oltctaz anyagi v i J 5h a n .

Ez.zel a bctuvcl tigg ossze mindcn' aminck a tudal uralsbalrszc. r c p e l e h e t a z .a n y a g iv l l 6 b a n ,a k r a l o m r o l ' h i p n o z i s r o l ' n a r k o z i s r o j ' a k r m s t u d a t b av a l o b c a v a t k o z s r o l e g y c n s z o .

Sz

Az anya3ilctcrcjnck f c l c l m e g ' v a l a m i n ta t o k l e t e s c g e s z s c s n c ke s testi harmoninak.

z c l e k t r o m o sf l u i d d a l a T U Z a n y a 3 ic l c m v c la n a l o g .N a g y -es mcgclcvcnito kcpesseggc r le n d c l k c z i k [ . . e h c t c i vt cu d l a r c n ; i . h o i y e6y anya6itcst' tclicscnmindegy'hogy milycn' a T|J7'lta|n.m l.., m c g t a m a d h a tt oc' h a ts r t hte c t l c nr n a r a d .

M c g c l c l m i n d e n n c ka ' m i f o l y c k o n y 't c h a m i k r o ' sm a k r o k o z . m o s z f o l y e k o n ya l l a p o t au r r a l l ac . n n e kk o v c t k e z t c b ea nma6netikus fluidotis' valamina t vonzocroa t zanya6v i il6ban. E z c n b e t u v c la n a l o gm i n d e n 'a m i m o z g s s ac l s i r s s a lf u g g o s s z e embernl cs llatnl. z cisszcfo5o ercva6y kohezio az ai'"yagnal' ovbb mindcnanya6ivonzocrcicvagynehzkcdse.

Mindhrom vil6 analogia torvnynck fclcl mc5 s ura|ia azok t s m c r c t e i t s hasznlat ai l k a I m a z h a t o s g a i t .

H a s o n l o a n 'm i n t a z ' ' F ' ' ' a z e g s z a n y a g r ;v ro n a t k o z o a n a n a l o ga n g y p o l u sm u g n e s s ct l 'c k i n t c tn l k u a l r r a 'h o g y a z a b b av a l o b a t o l s r I 'v a 6 ya n n a k u r a l s r ov l a ns z o .

178

t79

Ivindcn' arnia rnulandourt urr.rnTycn modonkapcsorarba hozhato. akrkprz.at' megtvcszts ItaJ' a,zanyagi vih6|ana ',W'' bctuvcl analg. Dc uralia a ma8nctikus fJuidot 'Jvize]irnet is. Az anyagivilagban ,. i,'k.iY,.l.UJn az Akasha elv hatsval ana' Iog.Ezcrt a materilis.vil6-ban - me6felelcJ bettikapcsolatral alk p c sa l t h a t a t I a n n vlst is me6valositan i az anyagt

kalmazva vil6ban.

Mjndent a ,,Z,, bct ,,,p,",,,,^11^mi anya6i vil6unkban a leve5ci c l v v c l - v a - l a m i l y c nm i d o n o s s z e ' 5 . K a b b " a J i s z t r l u s a n alkalmazva olyan hcIyzetbckeruIonk ;ltala' ho5y viharokat i d z h e t n ke , l c i s csendesrthctunk l e ' c s m i n d e n t h e f o l y s o l h a t u n k 'a m i a l c v e 3 c elvet er l n t i . l , g y e m b c r t c s t c b c n k i t a r t s h o z s s z r v o s s g h o zu c z e t. lta Iabana ' o h a n 6 u l a t n a k 'v i d m s g n a k , t n c n a k s minden hasonlo szorakozsnak e l e Im c 5 .

m e k k v a l i t a t i v 'a z a zm i n o s 6e i rc1c. Egy tor,bbe i lcmformula al. k a I m a z sm a c g a d 1a az c l e m c kl en y e i f el c r i i h a r a l m a t . TUZ elcmnI a szalamandcrck . v e g oc l e n r n a le l t u n d r c kV ' IZ clcmnel a scllok' s I.OLDclemncl a gnornokfcletti hatalmat. Tovbb arra alkalmazhato egv elernorrnula' hogv e3y clern cis e l v c t k u l n b o z cs j z f c r k b a nm e g s u r r i s i t u na kl t a l a ] , , n i i i , h o 6 v , n volt.te litsekn i sl a I k a l m a z z u k .D e e l e m ' l n y e ka t c r i a l i z s l i r o z m alkalmazhato e l c m f o r m u l a .S z o l g a l h a r m e g a z e l c m c k m i n o s 3 i f o r m l l i i a .f e l e t t it e l l e su r a l o me l n y e r e s e h e z, u r g y a z c l c m c k m ] ir n c i s e gt i u l a i d o n s a g a i nc alk sa1titasho hz a;s o n l o k e l p e m n i n o s g i s mennyisgi, mcntlis'asztrlisva8y anyagitelrtes.frez' vagy tr'tcll teshez Vcgul cgy clcmformula ha'sznalata .,l.* ,n.giual valo .is. m u n k l a t o k h oiz s alkalmas. kovctkczcjkb nei s m c r t c tk e n eh n yp e l d a t 'm e| y e k a l a p 1 a nk a h b a l i ' s t az e g y e temes analo6ia k u l c s o k, , c , i n t , z e 6 y c s o i m u l i k h o z szks6c sc t r k a p c s o l a t o k b aa t6 ai s o s s z e m rud1a llirani. .t'vz" A ELEN,I ]\,ltsL A NLOC: a z k a s h ac l v b e na z a z ' ' S ' ' b e t u ' a m en t l v i l g b a n a ''H''' az asztr| vil3banaz ''Sz'' s a z a n y a 6 b aa n, , T " .

rnaterilis vilgban rnagvalaz anya6ga1azonos.

z utolso hctu az bcbe anm a t e r i J i s Ictre k c l r sf c l c r t u r a l k o d i k ' sa l k i m i s z t i k u s szenPontbn ol zvc k o z v e t l e n La il ',Bolcsck kovevel" [ u 6 go s s z e . E z e na d a r o k b aa nt a . n y a g vii l a g r av o n a t k o z t a l va az e g y e sb e r u ka n a _ J o 8o s s z c l u 8 8 e s e i rm o Ii n d e nb i z o n n y a l s e g i t s c g ric liI . o,rnul. 1o n a 8 ua sn c 6 y c s k u l c sr l k a l m a z s h o z . - C s u p na n s a 3 n k iv ' unka1n' m ' n ' : : : i o i a : m u l i k ' m i l y c n o r m u l ta k a r m a 6 a n a k ,,.ly.,.n J,,. s1eaIlr11n . ennyiben aim a z i t t r n e 6 a d o t t a ik c m v o l n n a ks z m r a elcgendoek.

a z k a s h a e l v b en a z ' ' A ' ' b c t u ' a mcntltestbcn a ''C''. az asztrltestbcn az .'L'' s az anya6ban a ,,H".

^ LtvECo tL[MI\{Et' Nl,OC:

t u z c l v a m e n t l s i k o n sa l e v c 5 c ie l v a z a n y a g b a nc 6 y s u8yana. zon bctLvcI r c n d c l k c z i k , a m i a l e v c g c e I v a k t r v i t a s a i , " 1 , , i " i i ^ , anya6ivil6ban.

E z e k s o k f l c k p pa cln kalmazhatok P.e l . i i u l a z c 8 y e sc l em e k f el er t i ' v d 9 ya z c l e k t r o m o s sm a 8 n e t i k u f sl u i d e l e tti hatalom. E z a z el e

Az rlrvErc FoRMULl

^ vIZ ELEMN4!-L ANLOG: az kashban az''M.' betu' a m c n t lv i l g b a n az''N''' az asztt| vilgbana ,'W'' s a z a n y a g b aa n, . C " .

r80

t8t

A plo ELEMI\4EL ANALoG: az Akashban az''A'' beru' a m c n t lv i l g b a n az ''I'', az asztri|vilgbanaz ''F'' s az anyagban az ..R". Ezcn osszc,llitsbol az' albbltb|azat adodik:

ma6ban. foglal1a E mrjveletn a l' ' T ' ' o r m u l r a forro''Sz'' berit sggal'az ,,Sz''betritpcdig a f e n n y e lk c l l o s s z h a n g bh ao z n i .L s d a z raizot! albbr

T Tuz
Akasha Mentl sztrl Malcria

H Sz T

LEVEco C L H

Ytz M N

w
C

Fot r-r A I F R

FORROSAG

H a a t u z c l v c l c t tt T k c l e t c s e n u r a I m aa t karunk c l r n iv ' a 6 y i sh a . t a l m a ta T U Z f e l c t r a z A k a s h a e l v b e n 'a m c n t l 'a s z t r l sa n y a g i v i l 6 b a na ' k k o ra b c t u s o r su l c ss z m r a k o v c t k e z c i : a n g y ek z ' . S ' 'k a b b a l i s z t i k u s a an z kashaba csz t h c l y c z v ca ' ''H'' a mcntltcstbe' az ''Sz'' az asztrltestbc s a ,'T'' az anya1i vilgba. nc6yes k u l c sf o r m u l a i a ez ek s z e r i n t :' ' S H S z T " Ha az elcktromos fluid fclcttiuralmat mindhrom vll3ban el akar. 1 u ke r n i 'a k k o r a z a z ' ' S ' ' sa ' ' H ' ' b c t u ta z k a s h ac I v b c 'a z . . S z ' 'e s a ' ' T ' ' b c t u tp c d i ga m c n t lv i l 3 b a h c l y c z z u kH . a a n6y b c t r i vlea s z a l a m a n d r k aa t k a r i u km e 6 i d z n i v' a g y h a t a l m a t a k a r u n k s z e r e z na i valamennyi Tz sze|lemclett' rangkulonbseg nlkul' akkor az'az ' ' S ' ' s' ' H ' ' b et u t a m en t l t c s t b c sa m c n t lv i l g h aa ' z ' ' S z ' ' sa ' ' T ' ' belrjtpcdi6 az asztrltcstbc saz asztrlvil6bahclyczzuk. Esctlcg a Trizlnycklthatomcgielensc ccliebol az ''S'' cs a ,'H'' betta t s z t r l i s aa n trtelItesb hc c l y c z z u kk a b b a l i s z t i k um s o d o n . s a z , , S z " e s a . . T " b c r u k c tp c d i g i < a b b a l i s z r i k u h san gosan r. ehar a n y a g r l ak gi m o n d l u k . H a a f o r m u l a m g uv sa l a m i l y c n m o d o na u zc l c m e t a k a r i ah a s z ' n|ni az. anya3isikon, akkor az ''S'. sa .'H'' bctut kabbaIisztikusan ki kcll mondani az asz.t|vil6ban'az ,'Sz'' sa ''T.' bctubc;lket voItot kell kpezni' melycknI a bclscjrsz a .'T'lt' a kulsc pcdig az

E z a z 'a b r am c g m u t a t j a k a b b a l i s t n a h k 'o 6 y a nJ e h e ta T U Z el c rnct kabbaliszt'ikusan c l k c p z c l h c t cm rivelcthez l k a l m a z n im . i n d c n e s m 6 i k u sm u n k l a t o k h c l z . l e v c 6 oc l v s z m r a ugyancz a s c m ac r v e n y c sc' s p c d i g , . h " a z A k a s h ac l v b c o . n ..D'' a mcntltcstbe s' ' ' L ' ' a z a s z t r I t c s t h ccn seucharisztikusa an z a n y a 8 it c s t b c n ' , ' H ' , a z a n y a 6 iv i l 6 b a n , amcnnyibcn a l e v c g oc l v c t m i n d h r o m vil5ban u r a l n ia k a r 1 u k . A vzclv tokeletcs s z e r i n t r j u ke l c s h a u r a l m th a s o n l os m a l ''MNWG'' formuIa ce l. s o n l oc l 1 r a s s a z s e g t s v6 A fold eIv uralsa ugyanilyen modonlchctsc6cs rz ''IFR'' [or m u l a l t a l . A tb|zatto| m6me6cmlitcndcj' hogy a vizszintesformulakap c s o l a t o ka k k o r i o n n c ks z m r s bh aa ' a r r o l v a ns z o ' h o g y e 6 y c n e s e n a z A k a s h ac l v b o l a k a r i u ka z o s s z c s c l c m c tu r a l n i . A z A k a s h ac l v b c n . saz asztri|,mentl cs csctlc6az aoyagi sikon is az ''SAMA'. form u l a l t a l ; a m c n t . l t e s t b ca nz T s s z e sc l c m s z c l l e m i u r a l a s aa

t82

183

''HCNI" formula |tal:asztr|isan az ',SLWF'' lta,; es anya6ia5 - oa ' ' T H c R " o r m u l a cucharisztikusa ltal. z utolso o r m u I aa z e l e m c k a n y a 6 i 't o b b n y i r ee u c h a .nqyes risztia |ta|e|oidzett uralsara nutat a'meIvnelegyik bctr a m. s i k u t n 'k a b b a l i s z t i k u s a en relhez v a 6 yi t a l h o zl c s z r e n d e l v e . Ezzel bee1ezem a n6yes kulcs hlsznilatnakfe1ezetct az c l c m formulkra vonatkozoan. H a s o n l o a nm , int a hrmas kulcsnl a ' ' | H W ' t h r o m b c t uk sulcsk n ta l k a l m a z t v ke , z 't o r t n i k a n e 8 y c sk u l c s n li s a ' ' | t I W H ' ' f o r m u l v a l .E z a n 5 y b e t uis l e n n v a h b c rk a h b a l a b a t no b b n y i r ca | c h o v av , a 6 yA s o n a i . z r dk ee s s c g k e d v rt e l-s o r o l o ma n 6 y ek su l c s n c h a n y kombi. n a c i o 1 a t ' ' | H W H ' ' b c t u k k e l .H a e l a k a r n a m s o r o l n ia k u l . s o k a t ' m c l y e k e n n e k a n c v n e k k a b b a l i s z t i k u s am n e6fclclnek. ulra 256 ormult k c I l c n cm c g a d n o m . Peldakcppen o l y a n o k a tv l a s z r o t t a m a'm e I y c kk e v e s b e ismertck, cs amelycket c s a ka h b e r k a h h a I a h an na 8 y o ni r a t o sa k a h b a l i s t k alkalmaznak. -tiszta ' ' J H w H " f o r m u l am s b c t r k fonetikus f u 5 g c l kn ec l k u l . l talban arra szo|g|, hogy sulyos bctcgckct kabbalisztlftus modon me55yogyitsunk l t a l a .a t e l i l sm o d j a s z e r i n t ,i I l c t v e s i k c r e s c n a I k a l m a z h a tu oz l c t i u 6 y c k b e ni s . H a c i s o h c t u i n c e kg y f o n e t i k u s f u g g e l c k c ta d u n k '1 o n h n y dol6ot rhctnk cI ;lt,la. Pcldul a ' ' J a H w H ' ' f o r m u l ag a z d a g s 6 h o uz .,.t',,.,.t.t (szcrc-lcm .) Je.e,] h.''-u1l-u.-]!' e|mcbetcgsge k gvo6ycl1rsainl alkaIm ^,hto. ' ' J c H W H ' ' k u l c s n a 6 y' ' . ^ e I y i ' . 6 b a r a t s g h o vz eze t ' f e I k c ta i '^'.''.1T::''ku lonoskppcn az eotik us kielcgulessel anaIo6. A ''JiHwH" a bartokfclctti hatalmar kolcs-onzi smegaJ1a a 1ovci mcglsmcrsnek a |chctcsgt. ' ' | o H W H . ' a r n sc m b c r c kf c l c t t i h a t a l m a k t l c s o n z i 'd e m e g a d 1 a a msok fclctti fclsc'bbs6ct is. A ' ' I u H w H ' ' f o r m u l a b . i z t o s i t i a z a s z t r o l o 6 i ai s m e r e t e k elsaititst'mcgismcrtctia pla.ntk osszeu6gscit vil6mindensegunk b e n 'e s h a t a l o m h o z v e z c tf o l d u n k o n D . c h a s z n i l h a t r u.k ,t , J,.u. l t a z I s t c n iK e 6 v c l e mc l r s e c l i b oils . E g y r e n d k i v u l h a t a s o sf o r m u l a k a p c s o l afto n c t i k u s f u 6 6 c l c k k e l elltott a ''|aHWH''. ame|y hozziirul a 1o hangulatho)."..6u. lositia a iovci tervcit'gazdags6hoz vczct.

Ve5ul clhvom a f i g y e l m e ta , ' | o u H W H ' ' k u l c s r a ,m c | y t ' sb o l d o 6 s a g h o |nyee k l l e nn y u i t v d e l m e \z ezet. l kabbalista E z e n f o r m u I k n a a , ' | ' 'b c t u t a z A k a s h a e l v b e h e |yezi, a tobbi betrt pcdig - fonetikusii66eleknlkul- a mcntl' asztrlsanyagivil6banalkalmazza. u6yanolyan analogiaval. Ha a kabbalista az ilycn ormulkat az Italnos kulcs szcrint akariaalkalmazoi, akkor az elsci''H'' bctube a ment.lis hatst' a ,'W'' betubeaz asztri|ts hatst'sa msodik ''H.' bctubeaz anyagihatsl kell csupn bevczetni. M i n d c z c k n e ka h a sr ac n d k v ufl o n o s a k a b b a l i s z t i k uh sa s z n a l a t szmiraI. z l|apotsa kvns6 szcrintaIl a kabbalista rendcikezc' sre e z ' v a 1 ya z a k u l c s 'a m e l l y e lt c t s z s sz c r i n tr e n d c l k c z h e t M . inr mr megcmltettem a .n c 6 y e sk u l c s a m c 6 v a l i s u l s o k k u l c s a . z k u l c s a ,m i v e l a z e g y e t e ' ' S z ' ' ' m i n t i l y e n ' P l a n c t n kl c 6 f o n t o s a b b m e st o v n y s z e r u s a gn ga eI l o6. T o v b h i k u l c s o kr s m c r t c t s ne i n c ss z m o m r a m c g c n g e d r ,d ee , az o s z i n t c nt o r e k v c kabbalista r c t t s 6 e hm ez sorra meg fogia rten k a p n i a z I s t c n iC o n d v i s c l e s t c j vla l a m c n n yti o v b b i k u l c s t i t k t . E n g yk u l c s b o s g c s e en legendc a k o z m i k u sn y e l v e z c t cs az aIkoto szavak mc6crtsh cs z alkaJmazshoz. Ismctcltcn han6srilyozom c l o k c s z u l ec t s a harom h. ogymc6fclclo e r z c ko s s z p o n t o s t s n ua rk alsa n l k us l e n k is c m l e s z k c p e sk a b b a l i s z t i k u s a nt'e h ta l k o t o a nh a t n i 'e s a k o z m i k u sn y c l v m i s z t c r i u m a ba bchatolni, a g y a k o r l a t ih a s z n l a t r on l e m i s b e s z e l v e . puszta t u d sa k a b b a J r o cls a n n a kk u l c s a i r o l s e m m i ts c m h a s z n aa l szriks. klku|. g e sc l o k e s z u l e t en v'a 8 y c Ha birki azt gondolnh ' o 8 y c l m l e t i s m e r c t c ka l a p 1 n al t a l m r c s o d k a f m u e l o l v a s s ro g v g h c z v i n n t ic' v e d e s b ev na n . vla H a m i n d e z e ke l l e n r c elcikeszulctlcnu m g i sm c g p r o b l n a l a m i l y c n o r m u l t a l k a l m a z n i 'a k k o r t e r m s z e l c s e cn sak keserri csalodsban lesz rszc. Krilonosen annak a z o l v a s i n a kk o t o m a l e l k r e e szavaka ' i ke ak n y c l e m b o lv a g y t u l b u z g o s g b o nle m o k o z a t o s ad no 1 6 o z i kt o k l c tescds ns 'b r s z e r e zc l m l e t i s m e r e t c k c t d ,e g y a k o r l a t i l a g nem t u d c l r ns i cmmit. ny a k o r l a t e s za i mestertN C y a k o r l a t si s m t e l t c6 ! e ga k k o r i s ' h a a z u t o l y a n n e h zh ' ogy az elcimcnete cls a k m i l l r m e t e r e n k n t lehetsges.

t84

185

Ti.irelcm'kitartscs llhatatossg clcn6cdlretet,lenek' ha azt akar hogy munknk el ne maradion. iuk' 6yrimolcsc

HSZNA[,,\'l,,\ IsrnNt NEvEK ES LENYEKKBBALISZTIKUS


il i sa n a l o g i li c r s a u t ne l V c 7 c t c m A k u l c s o k 'a z o k v o n a t k o z s a t i t k b a ' a m i a z i s t e n i egmIyebb s z e l l c m n e|k k a b b a l i s r a t kabhala N.{ i e l c i t t r s z l c t c k bb eo n e v c k c s l n y c kk a b b a l i s z t i k uh sa s z n l a t a u d a t o s i t a nk ia e l l a n a 5 yk a b b a l i s z t i k u s cstkoznk a' k a b b a l i s t n atk az clektromaga l a p c l v c tm . iszerint a z e r o k .m i n t p e l d i u la z e l e m e k . s kvann e t i k u sf l u i d . s c j ta z A k a s h ae l v n e ke g y b i z o n y o sa s p e k t u sia a'm i t n e m s z a b a da t i t s k n tt'e h t m e n n y i s g k ln et sz rtkclve . indaz' ami crcit cs l s z e k c v c r n iM k v a l i t s s a lv ' a 6 y i s a m i n c s g go mint mgha a Ic6[inomabb formbanis' sezrt kpviscl'az'anyagi' m a t r i a r t k cn le dci. ekz c k s z c r i n tk v a tulaidonsgok k' p e s s e g c H a t a l m a k 'e r e n y e k , o s s z ea z c r o k k e l . E z t a k u l o n b s e g e t I i t s o k sn e m t e v c s z t h c t o k t u d n i ak e l l a k a b b a l i s t n a h k 'a n c m a k a r h i b t e l k o v c t n i ' Dontosan t o h a n e f el e 1 t s t i k c lc a m i s a i n o ss o k k a b h a I a t a n u l o n l j { o r d u lI.. , z c r s h z 7ta t .a l a p s z a b l y t . e l a b c t u kk a h b a l i s z t i k u sa s z n l a t ne t c h t e r o r o l v a n s z o ' t e l i e s c nk o H a v a l a m i l y e nk v a n t i t s r o l n n y a g r ok l ell zombos. h o g y a z e l e m i v a g yf l u i d i k u s .m i n d e n k e p p ea l n n e ka z a l a p s z a b l y n a k beszlnunk . f o r m u l k k a lv a l o m u n k n c ve a n ' sn a 3 y k u l o n b s c g h ' ogy cgy erclt r c n d k i v u ln a g v i e l e n t o s g a l k a l m a z u n k{ ' o k o z u n k ' v d B y ^ 7 'A k a s h a c l v h e ' a m e n t l ' a s z t r l | t a l 'v a 6 y v a 1 y a 7 a n y a g iv i l g b ah c l y c z u n kv o l t o z sv a g Y r e z g s v a 6 Ym s m e n t l' a s z t r |v -agy t agunk ' tz c r o t s a 1 m p e d i gu g y a n a za c r nyck' hatalmak' anyagitcstbe h e l y e z u n k .K u l o n b o z c i f a 1 t 1 u e l v h c n ' a m c ntal' akar t u l a i d o n s g o k sk p e s s g a c k ra z A k a s h a n l k u I i s m e n nyiv i l 6 b a nc ' r o sa n y a g t o r l o d s a s z t r lv ' a g ya n y a 6 i v gbe t e l i e s e n t u d a t l a n u i I s s6g alakulhatnak I.l y e n f o l y a m a t o k m eh et n e k. akf e l f o k o . I l y e n e s c t b c n6 y a k r a ne l f o r d u l ' h o g y m e g p r o b 1 1 c s e h h e z automati v a l a n r i l y c n m o d o n r e a l i z a I n i ' zott kpcssge e z e n m u v e l e t n a l men' v e t i k e r c i u k e t . z o n b a n k u s a nl a t b a analog tr i k r o s o d s ' sn e m r i t . t l i s ' a s z t r l i sv ' a g y a n y a g it c s 1e l c e r e i ta ortnik. k n e z a s o r ss z m l 1 r bte a v a t o mod. r 'sg y a k r a n azugynevezet A l e g t o b bv a l l s r c n d s z c ts ' iobbra e z t a z 'a | a p s z . a b l y s z e r c k i s f i g y e l m e nk i v u l h a 6 y 1 k anlkuI' vla o e r n n y e lt' u l a 1 d o n s 6 g a , 6 y k p e s s g ge l5Ialkoznak

TrzrxEcvnDIK FoKOZAI

Uroln,tr ^ TIZEDIK FoKOZTHoZ


k a b b a l i s t aa ' ki szmkombinciova f lo 3 l a l k o z i k a k a b b a l b a n a 462-esszmottitkos szmnakfo5ja tckinteni,amelybea formult szm szerintkcll behelyezni. IVcgvalosulis cliibolaz anyagiskon m i n d c g y i kk u l c s e s e t b ca n 2 a z A k a s h ae l v v e la n a l o 6a ' 60 a mcnrl s 4 0 0a z a s z t r v l ilg5al. H a t c h t k v n s g ot ko k l e t em s e g v a l o s u l sa k t a 1 1 ue kl r n ia 'k kor az kasha elvbe 2 x' a mentl vilgba60 x' es az. vilgba asztr| 4 0 0 x k c l l a f o r m u l tb e h e l y e z n i . r i t u l k ait s 462x kell ltalban mcgismteln a in n a ke r d e k b c n ' hogya sztiks6c vs o l t o z so I y a nc r o s l c h e s s e n ' o g Ya u t o m a t i k u s a n h hasson.

186

t87

ho6y a novelendc e rnnye vla g yk p c s s g g ae nla l o 6 a n y a g im e n n y r s g g et l 'e h ta z e r c i a n y a g g a l l' e t a n y a g g a olg l a l k o z n n a k . E n n e k a z a l a p h i b n at ke m s z c t e sse on k htrnyos van. kihatsa a m i t o b b e kk o z o t t d i s z h a r m o n i a b'a l s i k e rs ' c j tk u l o n b o z ce 6 s z s c a r z a v a r o kf o r m i b a n oros 1 e l c n t k e z i ka , m e l y e k i s m tk u l o n b o z c k llapotokhoz vezethetnck . a t c h ta k a b b a l i s t a k r k a b b a l a H Iral. ja a k r m s m g i k u sa l k a l m a z s s a l v i tv a l a m e l y k p e s s 6a em n cntl. vagy anya6i tcstben'anlkul'hogy az illetc kpessghcz asztr|, sztiksge es r o t ' c r c s u 6 r z e slti u t t a n a'k k o r - l o g i k u s m o d o n e l c i b b . u t o b b a l s i k e r 'v a 5 y m s n c m k v n a t o b s e f o l y sf o 6 r v c ny e s u l n i . Cyakranmegtortenik bcavato is' melyck e6y mcg' pholyokban -- tekintet nlktilarra, hatrozotternyercisitst szorgalmazz'k hogy rendszeruk m i l y c n b z i s r a p u l- ' h o g y k u l o n b T z c k i iso. l m n y c k c t ' m i n t v l z i o k a t , p e l d a u l h a l l u c i n c i ot e' x t a 1clensgeket' -n t i k u s e l r a 3 a d t a t c ss t h a s o n l o k a t szlelnek ' se z c k c t - - v e s e b i z o n y o ss z e I l c m i feiletrs6 fo i kkenr magyarzzk E.z a t v e d as z i g a z i k a b b a l i s t n aa kz o n n a I s z e m b e t r n ih ka . ismeri az e8yctcmcs torvnyckct' ura,l1a shelyesen alka|mazza azokat.A kabbalisztikus formulam6ia m i n d e ns z u k s 6 a l k a l m a z sc a8 y s z c f e k v a l i t a t i v s kvantitativ k e l l ' h o g y l c g y c n 'h o g y n e k e l l 1 c n c8yoldalusgo te6rm nrink. E g y k i s p e l d am 31 r u l 1 o h sa m i n o s g ko. n o z z a m en n y i s e g z o t t i k u | o n b s fg clismcrcshe . y e r o s 'i z m o sem b e Ez6 rne k n em k e l l f e l t c t l e n u lr c n d c l k e z n i e az crcinek m e 6 f e l e l cm i i n c s g 6ce sl f o r d i t v a : c a y k a r c s u 'v k o n ye m b c r s e m r e n d c l k e z i ka l c g n a g y o b b t c s t ik p e s s c 6 v e lk . pessegek n ee tm s z a b a d ercjkkel 1 o g i ko s s z e s osszcvesztent. E z r tt a n u l t a m c g a k a b b a l i s t a b e t u k v o n a t k o z s a iu tg y k v a l i tativ,minl kvantitativmodon.Elsc!konyvcm,z i7azi beavat,s tid c l c j k s z i tg cy j a k o r l a t am i e3tantott ok n 1k o n c e n t r l n i v,a g y i sm e g . s u r u s i t e n it' o v b b a k v a n t i t a t m v odonvalo ercjtorlaszol su v . m szetre. Ezek az erckcsak uralsukutn voltak kvalitativ modon osszhangba hozhatok. E z a k i s e l k a l a n d o z rse n d k i v u lf o n t o sv o l t ' m e r t a z i g a z i k a b b a . l i s t n a ke g y s z e ke c l l k v a l i t a t i ve s k v a n t i t a t i v modon dolgoznia. M i n d c n i s t e n in v , m i n d e n t r a d i c i o n a l i s arn n k m a r a d t r a n g y a l i ' arkangyali e , l o l 1 r oe i s6niusz n ' m c n n y i b ev na l o d ik a b b a l i s z t i i va

v a n t i t a t e vr o v e l ne 1 l ck be lr 'r e n d c l k e z i ka , n v b er kus eredetisgg l .z kl , o e s s g ge erl . n n y e sk v a l i t a t v h a t a l o m m a lt'u l a i d o n s g g a z | t a z a l a p e l v eits t c k i n t c t sa s z n l a t ne i s t e n in e v c kk a b b a l i s z t i k uh a hibba be kell venni,ha az igazi kabbalistanem akar u6yanabba e s n i 'm i n t s o k a nm s o k 'h o 6 y e g y i s t c n in v- a n g y a ln e v ,6 e n i u s z l ce t p z e le l ' c l r u h z v a n v- a l a t te g y m e g s z e m l y e s u l rn y i s g k nekituIaidonitot kt p e s s 6 c k k e l . fo b c t u i a l a t tc g y m e 6 s z c m l y c . t m u l a S z o k sc g y m e g h a t r o z o l e l y e s .m i v e I a z s u l t l n y t c l k p z e l n iE . z m 6 i k u s s z e m p o n t b oh Tsszessgc analogegy mcshatfozottformvaI, erckskpcssgek m nnyclesz azonostva ' i v el m s k u l T n se z ' z e |m , i n t s z e m l y els bcn c6yetle n lnyt nem lchctne brzolnl.Mive l az' ami ncm ren' ez l ,n e m i s d c l k c z i k f o r m u l v a l 'n c m b r e r c i v e lv a 3 y k p e s s 6 6a ,ogyazosszella eremtsbc Dn e. a k a b b a l i s t a z i s t u d 1 ah |eteztk ' gybcn kabbaIisztikus t o t t b c t u k ' m e l y c k e g v l n y t b r z o l n a k c k la ln l ak analog formulk is' melyck erkkel s tu,|a1donsgok rr1ak Ie. nyt le tt o s s z e f u g 3 s b icl n ' t v ea m c g s z e m l y c s e dle kcll vcnni' lgvelcmbe o l g o z ok a b b a l i s t n afk E Z t a g y a k o l a t b ad n va. mcrt egy mgus'aki cgy |nytidzmeg' az annakosszessgt' tehaIa ormt idzi,ame|yaz eroket es kepesscgeket' gyis az c6sz cgyutt abrazo|ia, mint forma. Ezrt sminosgeket mcnnyisgcket i d z ta z i d c z c m g u sa l n y ta n n a kt c l i e s n e v v e.l_ k v a l i t a t i v s t v a l i t a s n ac ks k v a n t i . ea g1 k kvantitativ o s s z c s s e8' m c l y k u I s c , l s m uvembcn' a t c n y t m s o d i k m c g . E z t tsnak megfclclcicn ielenik grakorJatlban mr megirlam. Azrtrcndclkcznek A migikus idezs fb o r m k k a l 'm e r t a z o k k a Ia t u l a i d o n s ' a Inyek a legkulonbozcjb a' k i i s v i s z o n y b a nE . g y m g u s sc g y k a b b a l i s t a l l a n a l o 6 6okkal sazok vonatkozsait ' az.ll|eto |ny merl az csyctcmcstorvnyeket -a . alapjn -e s z i m b o l i k u s a z o n n am l eg megnyilvnuls mcgiclcns . g y V e n u s zl n yp l d u m l ' c l y r ca t u d i a l l a p i t a na i l n ya n a l o g i i tE e 6 y u kf c l e 6 v s z a u n u v o n a t k o z s o k rvnyesc kk ' p t e I etn Vnusz n sf i o r m i a tf e l v e n n i . szimbolikus mc6icle s z i| n y Ha tcht a kabbalistacgy isteni nvvel'vagyis az azza|ana|og nk ' kor nemog1a c r c k k c l sh a t s o k k ad l o l g o z i k k a b b a l i s z t i k u s aa * ma. osszessgct az. az egsz ncvet hasznlni'mert az'za7 cgyszere meg.Ezzel szembcnaz'tl|etonevct'minkomgt a lnyt idzn megcle lcicnkell' ho6y a|ka|mazza. plcxumota betukrtknek

r88

189

H a p e l d i u l a z I t a l n o s a nh a s z n l t G i b r i e l a n 6 Y a l n e v e tv i a s z t a n l , akkor nem fogla cgvszerre.minr osszesseger k a b b a l i s z t i k u s a nk r m o n d a n i ' h a n e m b c t r k r e o g 1 a b o n t a n i . s z er i n t , h o g y h n y a s k u l c c s a l k i v n d o l g o z n i ' m i n d i g u g y f o g e l 1 r n i 'm i n t a h o g y a na z t a z c l e m f o r m u l k n l i s m e r t e t t e m .T e h t a n v n c ke g y r s z t c' 8 y v a 8 y

o s z t a n i ' sk a b b a l i s z t i k u s a n a l k a l m a z n i .E b b c i l l t h a t o ' h o 6 y m i n d c n l n y h a t s k o r e ' t e k i n t c t n c l k u l s z f e r a b e l ih o v a t a r t o z s a r a a' n e v v c l a n a l o 6 . [ g y l e n y n e v n c k s z t b o n t a s tv ' alamint a lcnynve6ycs b c t u j n c k a | k a l r n a z a s e t s a k l v n t s l k r a v a l o h c l y e z e s c ta z i s t c n i . n c v k abba Lsz t k us h aszn a/a ti n ak nev ez,zuk. A b b a n l l a k u l o n b s c g e 8 y m a 8 u s e s e g v k a b b a l i s t ak o z o t t ' h o g y a m 6 u s a z c r o k e s h a t a l m a k o s s z c s s c g v ct l' eht kvantilativ cs kvalit a t i v m o d o n m i n t c g s zl e n y n r u k o d i k ' m i g a k a b b a l i s t a e g y l n y n c v ls z t b o n t i a e s a z t a k u l c s n a k r n e g f e l e l o c n k a s h a . s z e r c n m ' en. t l i s a n ' a s z t r I i s a nc s i z i k a i I a 3 ' i l l c t v e k v a l i t a t i v c s k v a n t i t a t i v

betulet is helyczheti az cgycs srkokra kvalitativ. vagy kvantitarrv m o d o n . k a b b a l i s t a i g y ' a k u l c s o k a l a p 1 nk c p c s e 6 y l e n y n c v c t k v a n t i t a t i v s k v a l i t a t i v m o d o n s z c t b o n t a n i 'b e t u r t k szerint fcl

kt betuvelaz kashba ogia helyezni'a tobbit a mcntl' az asz|ra| c s a z a n y a g i v l l a g b a . z i l l e t o n e v k v a n t i t s t 'c 6 y ' k c r ' v a g y h r o m

m o d o n h a s z n a l 1 aE . z a | t a |e l e r i u 6 Y a n a z o k a r a k v a n t r t a t l ve r o k e t s kva|itativ tulaidonsgokatm ' e l y c k r e s z u k s e 6 cv a n ' a n c l k r i I 'h o g y a z cgszkomplexummal; vagyis a format olrott lennycl brmiiycn kapcsolatban is kclIe ne ,lennie.Ez az. a|apsz'aba|y kuIonhozteti mg a m 3 i a t a k a b b a l a r o l . m g u s e l o h i v 1 aa k i v n r l n y t ' v a l a m i l y e n m o d o n t h c l y c z i m a g t a n n a ks z c r a 1 a b a v, a 6 y m c 6 k i s er J i v a l a r n i l c p a s s z i v m o d o n a l c n n y e l k a p c s o l a t b ak e r u l n i a k i v n t e r o k v a g y h a t s o k c l r c s ev c 8 c t t . k a h b a l i s t ae z z e | s z e m b c n . | . n y n . u i t ' m i n t k - u ] c s s z oh t a s z n l i a 'h o g y a z t ' a m i t m a 6 a a z c l o h r v o l t | c n y l e t t volna hivatott tclicsitenr' sajat m.rga ve1e7zec| a kabbala altal' s u g y a n c s a kc l e r i a k i v a n t h a t s t . EbbI kitrinik' ho6y a m6ia bar konnyebb' dc u3yanakkor egy , l c n y r e m a g a r av a g y u n k u t a l v a .A k a b b a l i s r am i n d a z r . a n r i r e g y l c n y t c l 1 e s i t .c 6 y e d u l v e g z . ie | u 6 v ' h o g y a l e n y n c v t .m i n r k u l c s s z o i , va6y formult kabbalisztikusan alkalmazza. E 6 y b e a v a t o t tm i n d e n c s c r e m i n d k e t r c j tk c l I ' h o g y u r a l 1 a ' sa l . n y e k c l t o b b n y i r e a k k o r v e s z i i g n y b eh , a i d c h i n ym i a t t c z z e l . v a g y a z z a |a z u 5 g y e l n e m t u d m a g a f o g l a l k o z n i ' e s e z t ta f e l a d a r o te g y

vagy crciit |nyrc rlhzza. Ha a kabbaiistaegy lny kpcssgeit' .l t e k i n t e k a k a r i ab i r t o k o l n i 'a l n yn e v tm ' i n t f o r m u l th a s z n l i a E it ismt in z ks z f r 1 nla ek nye fclsorolt c l eh ' o 6 y v i l 6 m i n d e n s g rt e r c i t s k v a l i t a t i v s k v antitativ k i a z c g y e s l n y e k h a t a l m a i t iam. a Pontosmunkamodszert megtal|1ahozz'a modon birtokolnl akar1a' A magikus idezes gyakorlata cim. muvembcn,amelybenaz e1o|1 na | o h a t o ' z c g y e ss z f r k b av r o k sg n i u s z o n k c v e i tm e g a d t a ma c6y cloliro valamilyen k o r e i k k c l e 8 y u t t .H a t c h t a k a b b a l i s t a ncvl akariabirtokolni' akkor az clol1fuo a ncgycskulcs. kpcssgt an lkalmazniA a kashacsal- realizlo kulcs - kell kabbalisztikusa s z e r u e nm . cntIisan a 's z t r l i s a n s i z l k a i l a g . E6y kis kivtelt kpezu ''sEM"' a ''HAM''' a ''PHoR''. az sla i t s g o s a an na' szellcmtcsttc ' ' A s H " ' a M e r k r o v 7 2 g c n i u s z aa l o 6 , a m i n t c r r o l m s o d i k m r i v c m b c n n f t c t l e m c m I i t c s t . A a 72 betn' ..SEM". a ..HAM". a ..PHOR" es az ..ASH" tartalmatza r abbaIanak it s' mely - a hbek b o l o s s z e t e t irs t c n n m v isztrium n -_ a leghosszabb istcnnv. A Merkur ov 72 gniusznak megclclce csak a mincisge ncvcivcl ezcn gniuszoknak 1ut kifciczsrc'dc dz anydscmmi csctrcscm az eteje, kvantitsa' amely a rcalizalodst sulcsban nyilv' i. 72 gilusz g i s k o ne | o i d z A k v a n t i t sa n g y c k nul me6' cs mint negybctusistcnnev1ul kif'ejezesrc. kvantitativ v a g yb c t u k a p c s o l a orma. m n k o r a z i l l e r o 6 c n i u s zf o l r c n d c l t t inde a ''SEM'' ad1a melyck a72 gntusztol' istcnncvct mcg. Sok rshan' r c ' l ' a ' ' H A M ' ' . r o l ' a ' ' P H o R " r o l ' a z ' ' A S H ' ' - r o l i r n a k 'b r m c g a d . d ' c v a l o d i r t e l m u kn e l k u l . E z e r t 1 k a f o l r c n d e l its t c n n e v e k e t az ero kulcsait,melyek a Merkurov 72 gni fclsorolom a kvantits' istcnnevcibe kic1ezsrc. usznak Jn utnak lcndclkezik. z e l s c ig c n i u s zV E H U I A H a ' ' | H V ' ' e r o k u l c c s ar avk v a l i t a t r v formtf'e1czikt, E z c k s z c r i n ta V E H U I A H g c n i u s z n v a g ye r o sa n e g y c s k u l c s s z c r i n ta J O D _ H E - V ^ U _ H E k v a n t i t s k u l c si u t k i c 1 e z s r e . elscjncvvcl' mint A tovbbiakban clsorolommind a 72 gnirszt . 'z a ze r o k u J c c s a l sh o z z a z i s t e n n v v e m l 'i n t a k v a n t i t s a a kvalits kulccsal.

r90

l9l

H a p l d u l a z l t a l n o s a nh a s z n l t G i b r i e l a n 6 Y a l n e v e tv l a s z t a n a . a k k o r n e m o g 1 a c 6 Y s z e r r c ' m i n o s s z e s s g ek a b b a l i s z t i k u s a nk i mondani' hane m bctrkre o61a bontani. szerint' hogy hnyas kulccsal kivn dolgozni' mindi5 ugy fog el1rni,mint ahogyan azt az e l e m f o r m u . l k n li s m e r t e t t e m .T e h a t a n v n e ke 6 y r s z t e,g y v a 8 y kt betuvel az Akashba fo61a helyczni' a tobbir a mentl, az.asztr| sa z a n y a 6 i v i l g b a . z i l l e t o n e v k v a n t i t s i t , e g y , k t ' v a g y h r o m betulet is helyczheti az egyes sikokra kvalitativ. vagy kvantitativ modon. kabbalisraigy' a kulcsok alapin kcpes egy lny ncvt k v a n t i t a t i v s k v a l i t a t i v m o d o n s z c t b o n t a n i 'b e t u r t e ks z c r i n t c l . o s z t a n i ' sk a b b a l i s z t i k u s a n a l k a l m a z n i .L - b b c j l t h a t o ' h o g y m i n d c n l n y h a t s k o r e ' t c k i n e t n l k u l s z f e r a b e l ih o v a t a r t o z s i r a a , ncvvcl a n a l o 5 . E g y l e n y n c v n e k s z e t b o n t s t 'v a I a m i n t a l c n y n v c g y c s b c t u i n e k a l k a l m a z s t sa k i v n t s i k r a v a l o h e l y e z s c t az jsteninev ka bha /isz tik us hasznaJa ranak nevezzuk. b b a n i l l a k u l o n b s ge g y m a s u s e s e g y k a b b a l i s t ak T z o t t ' h o g y a m g u s a z e r c ke s h a t a l m a k o s s z e s s c 6 c v e lt'c h | k v a n t i t a t i v e s k v a l i tativ modon mint cgcsz leny nrukodik' mig a kabbalista egy |ny n ev ts z t b o n t i a sa z t a k u l c s n a k m e g e lelcen k a s h a - s z c r u e nm ' en. tIisan' asztrlisan s fizikailag' illctvc kvalitaiv s kvanritativ m o d o n h a s z n l 1 aE . z l t a | e l e r i u g y a n a z o k a la k v a n t i t a t l v e r c j k e t s k v a l i t a t i v t u l a i d o n s g o k a t 'm e l y e k r e s z u k s e g c v a n ' a n l k u l 'h o g y a z e3szkomplcxummal; vagyis a format oltTtt lennycl brmilycn kapcsolatban is kcllene lcnnie. Ez az'a|apszablykulonbozteti meg a m a g i a t a k a b b a l t o l . m a g u s e l o h i v 1 aa k i v n t l c n y t ' v a l a m i l y c n modon thclyczi magt annak szf,ra1aba, vagy megklserIi valarnifcIc p a s s z i v m o d o n a l n n y e l k a p c s o l a t b ak e r u l n i a k i v n t e r o k v a g y h a t s o k c l e r s ev c 8 e t .A k a b b a l i s t a e z z c l s z e m b e n a | n y n e v t ' m i n t k u l c s s z o t h a s z n l j a 'h o 3 v a z t ' a m i t m a g a a z c l c i h l v o t t l c n y l e t t v o l n a h i v a t o t t t c l 1 c s i t e n i ,s a i a t m a 5 a v e 1 e z z ec l a k a b b a l a a l t a l , s u g y a n c s a ke l r ia k v n t h a t s t . I ] b b c ; lk i t u n i k ' h o g y a m 6 i a b a r k o n n y e b b ' d e u g y a n a k k o r c a y I e n y r e m a 6 r a v a g y u n k u t a l v a .A k a b b a l i s t am i n d a z t ' a n r i t e g y l n y teliesit' cgycdul vgzi el ugy' hogy a leny nevel' mint kulcsszot' vagy formult kabbalisztikusan alkalmazza. E g y b e a v a t o t tm i n d e n c s e t r cm i n d k e t r c t kell' ho6y ural1a' es a lc. n y e k c t t o b b n y i r e a k k o r v e s z i i 6 n y b eh ' a i d c ; h i n ym i a t t e z z e l ' v a g y azzal az u56ycl nem ud maga foglalkozni' es ez&t a eladatot e6y

vagy crclit Ha a kabbalista egy lny kpcssgeit' lnyrc ruhzz;.. E .l t e k i n t e k ' i n t f o r m u l th a s z n l i a b i r t o k o l n i ,a l n yn e v tm akar1a felsorollnycitismt tz szrinak tclc' hogy vil6mindensgunk s k v antitatv s h a t a l m a i k t v a l i t a t i v e r o i t e 1 y e s l n y e k A k i a z iam. megta||jahozz'i a Pontosmunkamodszert modon birtokolni akaria, n' amelybcn az e|o|1 muvcmbe gyakor/ata cim,j ,4 magikus idezs na | o h a t o . ' z e g y e ss z f r k b av r o k sg n i u s z o n k e v c i tm e g a d t a ma egy eloljro va|amilyen . a teht a kabbalista korcikkel egyutH kulcs. nev a ngyes birtokolni' akkor az elo|1ro akar1a kpcss6t Akashaalkalmaznia kulcs - kell kabbalisztikusan csal- rea|izlo a's z | a I i s e as n i z i k a i I a g . m szeucn ' cntlisan az ''SEM"' a ''HAM'' a ''PHOR''' az E6y kis kivtelt kpez. sla j t s g o s a n a ' ' A s H " ' a M c r k u r o v 7 2 g n i u s z a 's z e l l c m t c s t t c t c t t em cmlitest. m r m t v e m b e n e r r o l m s o d i k a m i n t log, a 72 betjtarta|maz.za s az a a ,,ASH'' ''PHoR'' ''sEM"' ''HAM''' kabba|anak v i s z t e r i u m its ' m c l y - a h b c r bol osszcteti ts t e n n m isrcnnv. Mcrkur ov 72 gniusznak n - a leghosszabb rnegclclce 'c eu t k i f e i e z s r cd ks a k a m i n c i s 31 n c v c i v c l c z c n g n i u s z o k n ac dz anya. ame Iy a rcalizlodst kvantitsa' scmmi csctrcscm az'ereje' nyilv' su l c s b a n zv ' a n t i t sa n g y ek . 7 2 g n i u sk g i s i k o n e | e i d z iA k v a n titativ k i c i c z s r c . i s t c n n iv nul meg'cs mint ne8ybctus ur lt nkor az i||etcj gcniuszf ol rende minde forma' vagy betukapcsolat a ''SEM'' mclyek a7Z gniusztol' adia meg.Sok irsban' istenncvct ' r mc6adr c ' l 'a ' ' H M ' ' . r o l ' a ' ' P H o R ' ' r o l ' a z , ' A S H ' ' . r o l r n a k b n l k u l .E z e r t v a l o d i r t c l m u k d e i s t e n n c v c k c t ' a f o l r e n d e l t 1k az cro kulcsait'mclyek a Mcrkurov 72 geni' felsorolom a kvantits' kife1ezsrc. istenncveibc usznak 1n utnak lcndelkczik. V E H U I A H a ' ' | H V ' ' e r o k u l c c s ar z c l s c jg n i u s z kii , o r m tf ' e 1 c z ve a kvalitativ E z c k s z c r i n ta V E H U I A H g n i u s z n v a g yc r c sa n g y c k s u l c s s z c r i n ta | o D - H E _ V ^ U _ H E k v a n t i t s kulcs iut kt.e1ezsre. mint elscncvvcl, felsorolom mind a 72 gniuszt A tovbbiakban . ,z a ze r o m l 'i n t a k v a n t i t s a az istcnnvve k u l c c s a l s h o z z a kva|its kulccsal.

r90

l9l

Kvalitskulcs Kvantitskulcs Kvalitskulcs Kvantitskulcs l. Vchuiah.....JoD HE V^u HE 37. 4nic1................................4bda 2. f c1ic1.................................... Aydi 38. Haamiah...........................Ag1a 3. Sitael ................................... Siha 39. Rehac1..............................Goor 4. EIcmiah............................... Alla 4l.Ieiazel ......Gocd 5.Mahasiah . . . T o t h 4 1 .H a h a h e I . . .G u d i 6. Lelahcl.............................. bgd 4 2 .M i k a e 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 i u d 7 . A c h a i a h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43. . . DVeubiah............................So1u odo 8. Kahctel ..... Moti 44. Ie1ahiah..................".......... Bosa 9. 42ie1................................... Agzi 45.Sea1iah............................ Hoba 10. A 1 a d i a h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46. . . . .4rie1......................,...........Piur .Sioi II . L a u v i a h . . . . . . . . . . . . . . . . . D . .. u . ... . . . . . . . Asaliah 47, ....Kana 12. Hahaiah . . . . . Z e u s 48. Mihael.... ...........-.,............ Zaca 13.Ic2a1c1............................... Boog 49. Vehue1............................ Mora 1 4 .M c b a h c l . . .D i o s 50.Danicl ....... Pola 15. Haric1.............-.........-.... . ..H . .a .h 1a ds io 5.1 iah . . .B . ila 1 6 .H a k a m i a h . . . . . . . . . . . . . . .D . .i.e .. u. . . . 52.Imam iah........................... Abag 17. Lanoiah................G . .o . .t.h . . . . .53. . . Nanae1.............................. Obra 1 8 .K a 1 i c 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .B .. .g . . . . 54. . . . . Nithacl o.o ..... Bora 1 9 .L c u v i a h . . . . . . . . . . . . . . . . . B - .o .g . .i. . . .55. . . . Mcbaiah ....A.lai 20.Pahaliah ....Tios 56. Poicl ............111i 21. N c 1 c k a c 1 . . . . . . . . . . . . . . .B .. .c .. . . Ncmamiah....................... u g. . . .57. Papa 22.I ei ai eL............................ -.. Good 58. f cia.lc1.................................Para 2 3 .M c 1 a h c 1 . . . . . . . . . . . . . . . D . . i.e .. ..... . . . Harahc1.............................. h 59. Ella 2 4 .H a h u i a h . . . . . . . . . . . . . . . . . .r . . . .60. . . . Mizracl l. ,. s.a ...Ccna 25.Nith Haiah ..................... Orsi 61.Umabc1.............................. Sila 2 6 .H a a i a h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d .i . . . . .62. . . . fah He1.............................Suna A.6 27- ler athcl............................. Teos 6 3 . 4 m i a n u e 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M i r i 2 8 .S e c i a h . . . . . . . . . . . . . . . . . .A .. .. . . . .6 . .4 ..Mchiel d.a d ......41.1i 29. Reiie.1................................ Zimi 65. Damabiah......................... Tara 30. Omae1...............................Tusa 66. Manakcl......-.................... Pora 31.Lckabc1.............................. Tefi 67. Eiaiel ....... Bogo 32. Vasariah...........................not 68. Habuiah ..Deos 3 3 .| c h u i a h ... . g a d 69. Roche1............................. Deos 3 4 .L e h a h i a h . . . . . . . . . . . . . . . .n . .e .b . . . . .7 . 0 .f a b a m i a h . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . A r i s 3 5 .K c v a k i a h. . . . . . . . . . . . . . .A . .n .. . - . . 71.Haie1.................................. u.p Zcut 3 6 . M e n a d c l. . . . . . . . . . . . . . . . .A .. ...... l. l; 7.2 .M u m i a h . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . K a 1 o

ldzz.nk, osszessget Ma6ikus idzsnl a lcnyt, minr mincsgi mint ahogyan azt migikus jdezsg,vakorlatbanrtam.A kabba ' ' , e l ' 'v a 6 y a n c v e kk tu t o l s b e t u i ez l onban l i s z t i k u sh a s z n l a t na kt nvhcz hozzcsatolt elmarad. Ezze| a mindcn mindig ',ah'' K a b b a l i s z t i k usan k i e i c z s r e . m i n c s g b c t u v c la z i s t e n i 1 u ti o b b a n v o l n a ' V e h u i , a m s o dik V e h u i a h h a n c m t e h ta z c l s c ig n i u sn zem h e l y c t t S i h a r m a d i k S i t a e l g n i u sn z e m| e l i c l ,h a n e m 6niusz |eli'a k o n y v A z s o l t r o k 'a m c l y e ks o k k a b b a l l s z t i k u s t a ' si g y t o v b b . nem c|ozzk, kabbalisztikumeg idzst ben az illctkes gniusz t antrisztikus t a s z n lm h ia k. n c me z e k m c d i t c i o k e nh s a n r t k e l e n d c i d z c f o r m u l kv a 6 y i si m d s g o k . b e t u i b eb c n n ef o g l a l t a t i ku 6 y k v a n t i t a t v ' A t o b b i l n yn e v c i n e k - k k e z d v ea f o l d o v i z o n t o lc g s z e n tula1dons5u mint a kvalitatv magyar k i e r r ek o z e l c b b i E.z e r t n c m t r t e m a S z a t u r n u ss zz r i 3 sezen muvcmbe n scm rszg'rakorlatahan, zatta|A migikus idzcs k n y e i t . nz c 8 y e ss z r aI l e t c z c mi s m t c l t ea kel| az Akasha elvbe, a Ho6y az egyes lcnynevck hny betu1t va6y anyagivilgba helyczni' az mindig a reallzilo mcntl' asztr|, flu 6 g . vl a kvns3to ' 6 y i sa k a b b a l i s t t o a cltriaa kulcsot' dc A Harmadik Tarot krtya nagyarzata a' k i m s o d i km u v c m e t A kabbalista ncm ad individulis mdszerr. ks ulcsok k, pel se s z a k a b b a l i s z i k u tanulmnyozta is gyakorlatilag .I'udni v a l a m c n n y i s t c n n c v a ' ngyalogja s o k o l d a l ua l k a l m a z s r a . s b e t u s z c r i n t ' a f o rmu. s z t b o n t s t n v ' sa t o b b i k a b b a l i s z t i k u s ltal. k u l c s a n g y k a b b a l i s z t i k u s sz e r i n t ia l k a l m a z s t l k t e t s z s s t a nult e r u l e t i g y a s z m r a . m t k o d s i k n l k o z i k Egy hatalmas l e s z n c k . e b b c n i r n y b a n k i a p a d h a t a t l a n o k ' mnyai az ' cgmuE z e n a k i l c n c e d i k I o k o z a t o n ,m e l y e t m o s t b c c i e z e km tz tattam a k a b b a l i s t n ah ko ' g y a nt u d i aa k o z m i k u sn y c l v t o r v c n y e i a n e v c i r cv o n a t k o z o a n g k se l o l 1 r o k i s t c n n v ra cn ' gyalnvr e ' n i u s z o g y a k o r l a tl ia ga l k a l m a z n r .
V g c a t i z e n e g y c d i k o k o z a t n a k

t9z

193

KBBLISTAMINT A MIKRoAz e|ozo fokkal a toklctes valo gyakorlatifeilcds kabbalistv cs kikpzs ugyszolvn bcfc1ezcdott. Ezcn a tizcnkcttedik- scgybcn u t o l s o- o k o nc z r t v i s s z ak i v n o kp i l l a n t a na i felpitet m t odszcr. re,es az c5sz tanfolyamotosszcfoglalni. Mindcne k el c j t ta r r o l g y c z c d h c tm e te tga k a b b a l i s t a h'o g y m i l y c n cIengedhetetlcn szksg volt az z igazi heavatas tfahan ainlott elckszuIetekrc a hrom rzk osszpontositst illctcjen' hogv ltala egy ido utn olyan ma6asosszpontositsi okot rhcssrjnk cl' ami bennnket a betu kabbalisztikus kimondsra kpcst' hogy azza|al. k o t o a nh a t n it u d i u n k . A kabballsta fokozatosan m e 6 t a n u l tm a e n t l - sa s z t r l t c s t t 's ugyanugy a n y a 6 it e s t c ti s a z c 6 y c sb c t r k k ctl c l i t e n i 'h o g y e z l t a ln c c s a ks a i tm a g b a t u d i o nf e I v e n nm i cghatrozot tc z 8 s e k e 'ncm hta a z o k a re | c i s t u d i ai d z ' n alz c g y e ss i k o k o n .I s m t l s c es kg y a k o r l a t l t a l m c g t a n u l t o v b b c g y b c t t n c a k k a b b a l i s z t i k um s unkhoz s harshozsztiksges dinamikt'expanzioerct kolcsonozni.Hasonlokppcn m c g t a n u l ti n d u k t i v s d c d u k t i v m o d o n d o l 6 o z n i ' v a g y i s m e g s r r u s i t c ns ia m c g s u r r s i t s lto l d a n i c , se z ' z eh | a t n ir 1 3 y a mcntl' mint az asz.trl matricban, vagy a izikai testben.Ezzel nem csupn a m e n t l -a ' s z t r l . sa n y a 3 i t c s tk v a n t i t a t e vx p a n z i o kcpesssaititota cl' hancm azt a kpcssgct is, hogy az c8ycs crciknek 8t analogmincisc6cket tud1onadni.Csak ez'Lta| vi|t a kabbalista ltal k i m o n d o t tb e t um g i k u s s a,z a zd i n a m i k u s s t 'c h t2 l k o t o a n hatov. Ez'|ta|mcgelevcnitctte' analog modon mcgercisitcttc' s e8yszcfsmind osszhangba hozta az elcmek il|ctkes rcgioit' bennLikaz erok' k c l s v o n a t k o z s o k k a lM . i k r o k o z m o s z a t o k lt ec s h a r m o n i b a kcrult a makrokozmosszal' a Hcrmsztbla szcrint:,.Az. ami fcnt van,Uqyanaz, m jnt ami Jenvdn... TTklctcse n tlttacme tovny. szcrrs6et. A z c l r th a t o k p c s s gs z o l u t ab u r r t c t t ec j t a s z o l t a l ' m i n d h rom vilgban.E6y kabbalista szmra' aki a Teremtcjhoz hasonloan m i n d e n tm e 6 t u d a l k o t n i a s z o l t a l ,s c m m i s e m l c h c t c r l e nA . szo l t a l m i n d c n tc l r u d e r n i a k i s v i l g b a n ' sh a s z r i k s g e ss 'a z I s t e n i Condviseli ss e n 6 e d l y e z i sc l r c n d e l i 'a n a 8 y v i l g b a n a ' makro. kozmoszban is,

TtzExrErrEDrK FoKozAT
Es MKRoKoZMosZUR^

v o l t o k a tk p c z n i M e g t a n u l tt o v b b a k a b b a l i s t a ' sm e g t a n u l t a zg o r av o n a t k o z o v o n a t k o z s a t 'm i t m i n d e nt o r v n y s z e r u ss analog t su r a l n it u d .K p e s s g e i a m i k r o - sm a k r o k o z m o s z b am n e g i s m e r sc r c j io l y a n k o l o s s z a l i s mrtkbe n n o t t c k .h o 6 y a z o k a tc g y s z e r u szavakkal ncm is lehet leirni. Termszetes' hogy ez |ta| felcl ssege i s n o t t .H i s z en a m i n te g Y o r m u l a a z A k a s h ae l v b cl e s zh e | y e z v e a,z o k sa h a t sn c m a s o r s a I t a r t o z i k 'h a n e ma z I s t e n iC o n d v i s c l s v a 8 y m a 8 u s- m e r t m g i a sk a b b a l a a l i . E 6 y i 6 a z ik a b b a l i s t a k za ' e l r t e s ' o h a s e m kzbcn a k i e z t a z r e t t s e g f i o k o t fogia 1rnak a g y g y a k o r l a t im c 8 . i. msokpuszrn a n y a g ik i v n s g a i t e l i e s t c nv via ismerscbc l l a m ih a s z n o t h z n i s a 1 m t a 5 as z m r aL .e g m a g a s z o t z o l g l 1 a sa l c 6 m . s a b bv g y aa b b a n o g a l l n r 'h o g y a z e m b e r c k es b sohasem o61a rctts6t lyebb hall6atsba ' sa | z . a t b au r k o l o z v a k t z s z e m l rb eo c s t a n i . h io ' g y a z I s t c n iG o n d v i s e ls S c m m i n oa l l a p o rn e m f o 3 i a e ' | t c r i t e n c s R e n dt o r v e n y ec i llcncsclcked1cB n. r ,m i n t i s t e n is z o l g a sb c a v a ' t o t t 'b m i t m n i C o n d v i s c l rsen d c l k e megtehetnc ' i n d i gc s a ka z I s t e z e s e i t{ o g i ak o v e t n i . z e d d i g e l J u t o t tk a b b a l i s r r t e n d s z e r l nflo n t o s 'a z e m b c r i s 6 r e vonatkozo kuldetest biznak. N,lcgvan a lehctcis6e' hogy az ugv. valo behatolssa tu nevezct l data m gi o b b a nk i szfra kabbalaba b c i v i t s ea ' m i a k o z m i k u s o r m u I a k hasznIat tl c n t i a s i k o k r a v o ic natkozoan T . ' c r m s z e t e sa ek na b b a l i s t a a'm e n n y i b c a n z I s t e n iC o n d ' viscls a' b o l c s e s s c g a k a r a t ltc l k i i s m e r c t e s ek no v e l i ' b e l c s z a v a v ; ge m c s a ke l m e l c t i konyvnck a' T . a r o t . n at ko v a b b il a p 1 a i b a s p e d in e c m b e ni s . l e g 'h a n c m6 y a k o r l a t i rtl a' k i k p c s k a b b a l i s z t i k uh sa t s c l k r a k 'o z o n E6y szfra kabbalista s3es h a l a n d o s r t e l c m . c m b e rl t a l m e s n e m c t h e t c if'c l n e m vs e z e t c i s cc 'm sk emszemIyc o g h a t oE . ddigel1utva kabbalistana tt artalmazo k o n y v r c n i n c s t o b b es z r i k k u l c s o k a t s u t m u t a t s o k a s 6 cA . z i l y c n b e a v a t o tm t ar tokeletes Adeptusa ' k i n c ks e m k o n y v ' M r c s a kr a 1 t a scm halando n e m t u d m o n d a n is e m m i t . mulik,ho6y i v el c l r t c a Ie g s a i tc n - t u d a t le l o l d i aa z I s t e n i C o n d v i s c l s b cM n. t T k c l c t e s s e g ea t 'z I s t e n i C o n d v i s e l s b ma6asabb e sannakvala ba eleolvadhat. m e n n y ia s p e k t u s b e zi n d e n e s c t ra E 5 y i l y e n f o k u t o k e l c t e s e d ccsl r e s h m eB o l c s c s 5y a k o r s gK o n y v c n e k t o v b b i l a p i a r ti s a l k e l l v c n n i ' m g p e d i6 me6en5edvh e 'o g y e z t f e l t r 1 a m ' sa m u n l a t i l r g .N i n c s s z m o m r a

194

195

k a m o d s z e r c k k cm l c g k o z c l i t h c t c i vt esycm. Az embcris6 ehhcz most mgncm clcg tett: az rtclcms az intcllcktus nem tudn m 6 c l o 5 n l sf c l d o l g o z n i a z I s t c n iG o n d v i s c l is lycn m|y misz. t r i u m a i tB . izonyos torvnyek b e f o g a d s ra a P u s z t ai n t e l l e k t u s ncm kpcs' a bolcscssg szcmszogcbol nczve pedig ezck csak a sze. mlycs mindcnhato t u d a t t af.o l 6hatok f el . N a g y o r o m o m r es z o l g l n ah , a m e g c n g c d na z Isteni GondviseJs. bolcscssg konyvnck' a Tarot-nak legalibb mg kt lap1t |osy 1 koztlhcsscm az crnbcriscg6cI' hogy ez'lta| a|egtehetsgesebbek tovbbi segits6ct kapianak az uthoz.Ezt az IstcniGondvisclesdonti cl.

Uroszo
K o s z o n c t t e l a d o z o m a z I s t c n i C o n d v i s e l s n e k 'h o g v m e 3 a d t a s z momfa az erot a rm bzottc|adat clvgzcsehcz a' m i a h r o m T . a r o t krtya lcrsraa ' Bolcsessg K c i n y v e n c k e l s c jh r o m l a p i n a kg v a korlati fcltrsara vonatkozik' a gvakorlatbol pedi6 e8yetcmcs modszertfclilltani olvasokozonsg szmra. N e m v o l t k o n n y t f e l a d a t a s z e n v e d c c j m b e r i s 6 rv t g z e n d k o lossz|ismunka meIlett a legmagasabh tudomnyt' a le6magasabb e8yeemes ee tp v i s e l n i ' n e m r o o g l a l i g a z s g o k o r v n y s z e r u s gk k o z a s r ll e v ne 5 y s z e r us z a v a k k a lp a p i r r av e t n i ' sa z o l v a s o k o z o n s 6 n e k ' d e k l T n o s e nm i n d e n i g a z s g k e r c s o n e k atadni. Az a sok koszonolcvel. melyeket a lclkcs olvasok iuttatnak el hozz.m, a Ie61obb bizonyteka annak' hogy cddig me6 egyetlen k o n y v s e m j e l c n t n r e g ' a m e l y a z i 6 a z i t o k e l e t c s c d c s e l c v e z e t o u t a | i l y c n n y i I t a ne s r h e t o c n lcirta volna. Kuldetescm termcszelescn ncm abbol alI.hogv az cgyesek szern Iyes kivns6at kiele6itsem' hancm' hogv az esz'koz'ts az' irnyl m c 8 m u a s s a ma ' m e l y m i n d e n c r c i e k l c j d c ja t r r a k s z t c t 'h o g y s a i a t c,s a z c l r t k c p c s s c g c k e tt o b b e k k o z o t t s o r s a ma8a tTkcIetesed1en is rtkesrtse. 1 o b b r c t e | h c z M i n d c n e m h e r m a g a k e l l . h o 6 v m e n i e n a z r i t o n .s e n k i s c m t c h c t i v.r l a g < - r sc as ne r t h et o c n l e i r v a , m i n d c n k i m c 8 e z t h e l y et e .N { L v e i m n e k a l c 6 j o b b u t m u t a t o u Is z o l 5 l h a t n a k . De aki csak egY 1ohhsors c l c r s t r i z t c c e l u l ' a z s o h a s c m f o g 1 ac l 1 a e t lcrni' mert a konyvck n e m a z t a c l t k o v e t i k . h o 6 v h o 6 v a n l c h e t n c m e g g a z d a g o d n ii'o l t c t valo llhataes kivnsgok tel1esules etl r n i 'h a n c m a z l e t h a r c b a n t o s ss i k c r c s k i t a r t s t . mindcnkinck kct lanitoia van:l. sait maga' 2. a sors. ,{z Ictben A m i t a z c m b er s a i t s z o r g a I m a 'g y a k o r l a t a i ' l e m o n d s ' f 1 d a l o m s s z e n v c d s I t a l e l n c m r 'a Z l a s o r s s z o 1 6 l i a fel nckl sorscsapsok cs . jra es uira a c s a i o d s o k l t a | . z e| c t c 8 y i s k o l a e s n e m j t s z o t r U o l d r e l e s z | | i t v aa z .e m b e r ' h o g y t a n u l h a s s o n ' c1lcidion s o k l e t c . sed1cn. io <-'lott orulhct. a rosszbol tanulhat' dc a fcit sohasem s z a b a dl o g a t n i a 'm e r t s e m m i s c m t o r t n i ka f o l d o n i n d o k o l a t l a n u I : m i n d e n ' a m i r t o ' i o g o s a n t o r t e n i k e s a n r c g f e l c l c ii d c i b c n .C s a k a z c m b c r e n m u l i k ' h o g v m i n d e n t o r t n sb t t r a n f o g a d i o n . sa g a z d a g t a r t a l m u m c g i s m er c s h o l [ c 1 l c d c sse z m r ah a s z n o t m c r t s c n .

t97

Ezuton mondok minden olvasonaks z i v l y e s k o s z o n e t ea t z e,lismersrt. tudsargyaraptanom s ezzel Ha sikcrult az rdcklc;dc;k a z u t a tm e 8 m u t a n oa mt o k e l e t e s e d e fc s l 'a k k o r k u l d c t e s e m tcliesult' mg akkor is' ha csak egvcsek t u d t a k k i t a r t a n ia s z u k s e g e s erctts8i llapotelrscig. szerzo

r98