You are on page 1of 16

Armageddon na giedzie

o niepewnoci sytuacji, w
ktrej znajduj si obecnie ra-
fako i PBG, daj wyobraenie
notowania giedowe obu sp-
ek. 15 kwietnia doszo do ich
zaamania - notowania rafa-
ko spady o niemale 20 proc.,
a PBG o 11 proc. Wwczas za
akcj rafako pacono zaledwie
3,36 z. ostatni raz tak fatalne
wyniki raciborskiego zakadu
notowano w 2008 roku - 2,84
z za akcj.
- Jeli chodzi o notowania
giedowe, to s one w ogle ta-
jemnic dla wielu osb. W po-
niedziaek [15.04.2013 - przyp.
red.] bardzo drastycznie spad-
y nasze notowania. Dziao si
to w odniesieniu do wielu pod-
miotw, do samego WiG-u, bez
adnej przyczyny, przynajmniej
jeli chodzi o informacje, ktre
miayby dotyczy rafako. Je-
stem przekonany, e przy-
szo przyniesie bardzo wiele
pozytywnych sygnaw, ktre
zmieni ten trend - komentuje
k. Burek.
nadzieja w jaworznie
utrat opolskiego kon-
traktu po czci moe urato-
wa konsumpcja zwycistwa
konsorcjum rafako - Mosto-
stal Warszawa w przetargu na
budow bloku energetycznego
w elektrowni Jaworzno (iii).
- Myl, e taki projekt jak ja-
worzynski jest bardzo istotny
dla rafako i dla caej gospodar-
ki polskiej - twierdzi k. Burek.
Dowiadczenia opola
ucz, e zwycistwo w przetar-
gu, a nawet podpisanie kon-
traktu, nie musz pocign za
sob prac. Dlaczego z Jaworz-
nem ma by inaczej? - z tych
sygnaw, ktre mam - a spoty-
kamy si z klientem bardzo cz-
BEZPATNY
DWUTYGODNIK
24 kWIETNIA 2013
IssN: 2080-3664
NAkAD: 10 000 EGZ.
rok VIII, nr 8 (136)
Zobacz w internecie: 80 tys. wywietle gazety na GazetaInformator.pl
wiadomoci s. 2
racibrz GOSPODARKA
Awantura o drog
Racibrz - Pszczyna
edukacja s. 4
Sawy polskiego sportu
w raciborskich szkoach
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
pierwsza bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
s. 7
PLUSY BizneSu DLA
Gospodarcze Filary
ziemi raciborskiej
R E K L A M A
wodzisaw lski - inwestycje
PoeGAnie kS. e. DBiCkieGo
wojciech oneczko
k. Burek: Prosz cierpliwie czeka. Myl, e nie bdzie powodw
do tego, abymy si mieli obawia o przyszo rafako.
rafako nie zginie
kopoty gwnego akcjona-
riusza rafako - spki PBG, re-
zygnacja Polskiej Grupy ener-
getycznej z budowy blokw
energetycznych w opolu, pod-
jte w rafako oszczdnoci, na-
dzieje zwizane z budow bloku
w elektrowni Jaworzno (iii),
plotki o skandalicznej niego-
spodarnoci PBG, za ktr paci
rafako... Czy raciborski zakad
przetrzyma ten sztorm?
oszczdzaj na pensjach
palc cygara
o pogarszajcej si sytuacji
rafako wiadcz podjte przez
jej wadze oszczdnoci: nie
do, e premie uznaniowe dla
pracownikw zostay obnione
o poow, to jeszcze trudniej je
otrzyma. Szef komunikacji w
PBG Jacek Balcer komentuje
spraw krtko: nie jest ju jak
za komuny.
Tymczasem nie milkn ko-
mentarze o rozrzutnoci wadz
PBG, przez ktr cierpi sze-
regowi pracownicy rafako.
Wrd plotek pojawiaj si in-
formacje o odkupieniu przez
frm prywatnego samochodu
prezesa, ktrym on sam teraz
jedzi, sponsoringu bokserw
powizanych z prawnikiem
PBG, zwikszeniu liczby preze-
sw, zlecaniu intratnych analiz
i szkole - wszystko to w skali
roku ma podobno kosztowa
25 mln z. - nie wytrzyma te-
go ta frma - powtarzaj si ko-
mentarze.
Wiaroomstwo Pge
Decyzja zarzdu PGe o re-
zygnacji z budowy opalanych
wglem kamiennym blokw
energetycznych w elektrowni
opole bya jedn z najgorszych
w historii rafako. - W katego-
riach sygnaw dla gospodarki,
nie tylko rafako, ale rwnie
frm, ktre miay by zaangao-
wane w tym projekcie, nie jest
to dobra informacja, bo c...
podpisane kontrakty najlepiej
jest zrealizowa... - komentuje
spraw wiceprezes zarzdu ra-
fako krzysztof Burek.
Mamy pewien harmonogram, pewne daty umwione,
ale nie chciabym o tym mwi publicznie, bo to jest
kwestia uzgodnie miedzy nami - komentuje spraw
Jaworzna wiceprezes Rafako K. Burek.
Rafako i Mostostal
- Warszawa
podejm si
budowy bloku
Elektrowni
Jaworzno (III) za
5,4 mld z
(brutto).
sto i bardzo intensywnie - sce-
nariusz opolski raczej nam nie
grozi. Mao tego, klient jest bar-
dzo zdeterminowany, aby ten
kontrakt podpisa jak najszyb-
ciej. Mamy pewien harmono-
gram, pewne daty umwione,
ale nie chciabym o tym mwi
publicznie, bo to jest kwestia
uzgodnie miedzy nami - do-
daje wiceprezes rafako.
PBg walczy
Fundamentalne znaczenie
dla rafako ma kondycja PBG.
Podobno ju w czerwcu wie-
rzycielom spki maj zosta
przedstawione propozycje uka-
dowe. Jakie bd te propozycje
i czy zadowol wierzycieli? Czas
pokae.
Prezes PBG i rafako Pawe
Mortas zapowiada powrt PBG
do korzeni, czyli realizacji kon-
traktw przemysowych.
Tymczasem Pracodawcy
Pomorza zoyli zawiadomie-
nie do prokuratury w spra-
wie popenienia przez PBG i
zalenej od niej Hydrobudo-
wy przestpstwa. ich zdaniem
przy realizacji kontraktw in-
frastrukturalnych przed eu-
ro2012 spki nie paciy swo-
im podwykonawcom, a same
w tym czasie zbieray pienidze
na zakup rafako...
Wydaje si, e najwik-
sza zawierucha dopiero przed
PBG. na ile jej skutki oka si
dotkliwe dla rafako? Dzi nikt
nie jest w stanie odpowiedzie
na to pytanie, jednake pew-
nym jest, e bez stabilnoci
PBG, nie bdzie stabilnoci w
samym rafako.
kwestia przystpienia Wo-
dzisawia lskiego do budowy
szerokopasmowej sieci inter-
netowej WiMAX budzia licz-
ne kontrowersje. Wtpliwoci
miejskich radnych oscyloway
przede wszystkim wok kosz-
tw przedsiwzicia - cao
miaa kosztowa 5,4 mln z,
przy czym z kasy miejskiej na
ten cel miao powdrowa 1,3
mln z. Czy warto byo decydo-
wa si na wydatkowanie tak
znacznych rodkw na inter-
net?
- Byo warto. zaryzykowali-
my i udao si. nowa sie sze-
rokopasmowego internetu po-
wstanie w 100 procentach za
pienidze unijne. Cakowicie
dla miasta za darmo mwi
prezydent Mieczysaw kieca.
W ramach realizacji pro-
jektu nowe wyzwania - nowe
moliwoci. informatyzacja
Subregionu zachodniego w
miecie powstan sieci szero-
kopasmowego internetu, stre-
fy darmowego internetu, a tak-
e liczne kafejki internetowe.
o przystpieniu do projektu
wadze miasta zdecydoway
jeszcze w 2009 roku - wszystko
w imi walki z wykluczeniem
cyfrowym.
Tymczasem komisja wy-
borcza w Bielsku-Biaej prze-
liczya i zweryfkowaa gosy
zebrane pod wnioskiem refe-
rendalnym o odwoanie prezy-
denta. okazao si, e jest ich
wystarczajco duo, aby refe-
rendum doszo do skutku, co
stanie si najprawdopodobniej
w czerwcu 2013 roku. koszt
referendum to ok. 80 tys. z.
Aby referendum byo skutecz-
ne, musi w nim wzi udzia
przynajmniej 8 tys. upraw-
nionych do gosowania miesz-
kacw miasta. Czy darmo-
wy internet pozwoli M. kiecy
utrzyma si na prezydenckim
stolcu?
Wodzisaw
stolic internetu?
Darmowa krucjata przeciwko
wykluczeniu cyfrowemu?
et
Czy darmowy internet uspokoi oburzonych
na prezydenta mieszkacw miasta?
F
o
t
.
k
i
e
c
a
.
p
l
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Ostatnia droga proboszcza... s. 5.
2
Gazeta Informator
<<
24 kwietnia 2013, nr 8 (136)
Wiadomoci
racibrz gospodarka
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Bartosz Kozina, Krystian Niewrzo,
Patrycja Krupiska, Janusz Nowak,
Martyna Mularczyk, Adrian Behr
Grafka i skad: Bartomiej Mielnik
Jerzy Gorzelik rezyGnuJe
GazetaInformator.pl
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
komentarze do artykuu
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Anna Wanglorz: 504 18 18 27
anna.wanglorz@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPResse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
Przewodniczcy ruchu Autonomii lska Jerzy
Gorzelik zrezygnowa z funkcji czonka zarzdu Wo-
jewdztwa lskiego. za przyczyn odejcia wskaza
m.in. bdy w polityce kadrowej w kolejach lskich
oraz - jak oceni - prby tuszowania przez poprzednie
wadze wojewdztwa bdw przy modernizacji Sta-
dionu lskiego.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
502 21 31 22 redakcja@raciborz.com.pl
105 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
kunia raciborska - gospodarka
~:/
Matusiewicz nie by dobrym kolejorzem, ale jednak by dobry dla
naszego regionu...
~referendum?
Czy ja dobrze rozumiem??? Pacimy miliony za dokumentacj do
drogi, ktra u nas nie powstanie???? Przecie to si nadaje na ref-
erendum eby ich wszystkich odwoa!!!!
~strateg
nie bdzie drogi, zbiornika, rafako, stref mona zaora i pa tam
owce. Tak strategi powinni przyj.
bak
ograniczenia w ruchu
spowodowane byy odtwarza-
niem nawierzchni drogi woje-
wdzkiej po ukoczeniu robt
kanalizacyjnych. By to zara-
zem ostatni etap realizacji tej
inwestycji zwizanej z budo-
w kanalizacji w poudnio-
wo-zachodniej czci kuni
raciborskiej. Przed kunia-
sk spk wodno-kanaliza-
cyjn jeszcze odbir kocowy
prac, a take rozliczenie si z
wykonawc oraz z instytucj
wspfnansujc projekt.
kolejny ruch - jak infor-
muje mnie Tomasz kostka,
wiceprezes GPWik - naley
do mieszkacw, ktrzy do
koca czerwca musz pod-
czy swoje domostwa do
systemu kanalizacji. - Chcc
niejako wspomc te dziaa-
nia, a zarazem uly w kosz-
tach, ktre s z tym zwiza-
ne, nasza spka wystpia z
wnioskiem do narodowego
Funduszu ochrony rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie o dofnansowanie
w formie dotacji tych przy-
czy - mwi wiceprezes kostka.
- zabieg - jak dodaje czonek
zarzd spki - zakoczy si
powodzeniem, dziki czemu
otrzymalimy dofnansowa-
nie do 64 przyczy. 18 kwiet-
nia zosta rwnie ogoszony
przetarg, w wyniku ktrego
ma zosta wyoniona frma,
Prace kanalizacyjne dobiegy koca
koniec z utrudnieniami w ruchu na ulicy raciborskiej w kuni raciborskiej.
Jeszcze do niedawna kierowcy, przejedajcy
przez Kuni Raciborsk boryklai si z utrudnieniami
w ruchu na ulicy Raciborskiej.
ktra zajmie si ich budow.
Warto podkreli, e w ra-
mach budowy nowej nitki ka-
nalizacyjnej, uoono do tej
pory okoo 5,2 km systemu
kanalizacji sanitarnej w po-
udniowo-zachodniej czci
miasta (granic jest skrzyo-
wanie ulic Arki Boka i ra-
ciborskiej plus ul. Topolowa
wraz z jej odnogami). Do-
czya ona tym samym do tej,
ktr wybudowano jeszcze
we wczesnych latach 60. XX
w. (zakres osiedla mieszka-
niowego, gdzie pooone jest
3,2 km kolektorw kanaliza-
cyjnych).
na tym jednak nie ko-
niec. - Aktualnie zosta zle-
cony projekt wykonania do-
kumentacji odcinkw sieci
kanalizacyjnej i sanitarnej
obejmujcej swym zakresem
pnocno-wschodni cz
miejscowoci kunia raci-
borska (ul. kozielska wraz z
odcinkami pooonymi po jej
prawej stronie). W zakres te-
go projektu wchodzi rwnie
kolektor kanalizacyjny uo-
ony w ul. Grniczej, a take
obszar pooony po drugiej
stronie torw, a wic nowy
wiat wraz z zPM Maxpol
- koczy dyrektor fnanso-
wy GPWik w kuni racibor-
skiej.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Prezydent zachca do burzy w sprawie drogi
Czy samorzdowcy wsplnie wpyn na marszaka w sprawie najwaniejszej inwestycji drogowej w regionie?
Jak grom z jasnego nieba
spada na wadze wiadomo o
umieszczeniu projektu budowy
drogi racibrz-Pszczyna na licie
rezerwowej zada do realizacji
nowych projektw transporto-
wych w przyszej perspektywie
fnansowej ue na lata 2014-
2020. informacj tak opubli-
kowa urzd Marszakowski. W
praktyce oznacza to prawdopo-
dobnie odoenie budowy o kil-
ka lat. Wrd samorzdowcw
zawrzao. najwaniejsza inwe-
stycja, praktycznie klepnita
przez poprzedniego marszaka
Matusiewicza, stana pod zna-
kiem zapytania. oburzenie jest
tym wiksze, e rwnoczenie
rybnik na swj odcinek drogi
ma w najbliszych latach otrzy-
ma 300 milionw zotych.
opozycja w radzie miejskiej
zadaa od prezydenta lenka
wyjanie, czy wadze zrobiy
absolutnie wszystko, by inwe-
stycja powstaa: w jakim zakresie
bra on udzia w pracach zespo-
w konsultacyjnych w urzdzie
Marszakowskim, jakie formy
lobbingu zostay wykorzystane,
na jakim etapie s prace przy-
gotowawcze dot. tej inwestycji,
jakie wydatki poniosa dotych-
czas gmina w zwizku ze swoim
udziaem w projekcie i jakiego
rodzaju wsparcia oczekuje pre-
zydent od rady miasta, aby rea-
lizacja tego kluczowego projektu
dosza do skutku.
za pismem o wyjanienia po-
szed konkretny projekt uchway,
w ktrym opozycjonici propo-
nuj, by rada wezwaa marsza-
ka do przywrcenia budowy dro-
gi na list projektw do realizacji
w penym jej zakresie.
- nie przecigajmy si kto
pierwszy, nie pokmy si na
samym pocztku. na spokojnie
wypracujmy wsplne stanowi-
sko - podczas posiedzenia komi-
sji gospodarki miejskiej prezy-
dent tonowa nastroje radnych
chccych jak najszybciej wyrazi
swoje oburzenie decyzj mar-
szaka.
nie oznacza to jednak, e
chce pasywnie oczekiwa na
rozwj wypadkw. - Sugestia
jest taka, ebymy zastanowili
si wsplnie nad form protestu
i dobrze go przygotowali - zwr-
ci si do radnych. nadmieni, e
nie namawia do spokoju, a wrcz
przeciwnie. Chce, by rozptaa
si burza. zaley mu jednak, by
wrd radnych zapanowaa w
tej sprawie jedno, std zamie-
rza wykorzysta projekt opozycji
przy wypracowywaniu stanowi-
ska miasta. Ju po ogoszeniu
listy rankingowej odby kilka
spotka z wysoko postawionymi
urzdnikami urzdu Marsza-
kowskiego i zarzdu Drg Wo-
jewdzkich, std dalszy rozwj
wypadkw uzalenia od rezulta-
tw rozmw.
Prezydent obieca, e do
kwietniowej sesji bdzie zna
wicej szczegw i je przedsta-
wi. Co jeli protest nie przyniesie
zamierzonych skutkw? - nie
wykluczamy adnych rozwiza
na drodze dochodzenia swoich
praw - zapowiedzia dajc do zro-
zumienia, e sprawa moe sko-
czy si na drodze prawnej.
Prezydent nie przyjmuje te
tumacze urzdnikw marsza-
ka, i umieszczenie odcinka od
rudnika do rybnika na licie
rezerwowej spowodowane jest
opnieniami raciborza z doku-
mentacj i obawami o niedotrzy-
manie terminw. - Jeli zarzd
wojewdztwa, bo to jest droga
wojewdzka, konsultuje nam
wszystkie dokumenty zwiza-
ne z zawartym porozumieniem,
specyfkacj zamwienia, ogo-
szonym przetargiem, to ja tego
nie rozumiem. Terminy zostay
zaakceptowane, a my jako samo-
rzd nieraz udowadnialimy, e
inwestycje z udziaem rodkw
unijnych potrafmy wykona
nawet szybciej ni jest to wyma-
gane. Tak samo jestemy prze-
konani, e potrafmy sprawnie
przygotowa inwestycj i roboty
rozpocz w 2016 roku - tuma-
czy.
Wadze miasta maj o czym myle.
pawe strzelczyk
f
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
W Gamowie mona obejrze prawie
50 gatunkw zwierzt.
nasze wejciwki mona wykorzysta
w dn. 1-5 maja. aby otrzyma jedn
z nich zgo si do naszej redakcji
z najnowszym numerem
GazetaInformator.
uwaga! mamy do rozdania tylko
40 wejciwek. kada osoba, ktra
zjawi si u nas otrzyma 2 wejciwki.
rozdajemy 40 wejciwek do mini zoo w Gamowie
Znajd nas na facebook.com/raciborzcompl
mini zoowGamowie
ul. duga 53 (wjazd od ul. ogrodowej)
czynne: pitki, soboty i niedziel od godz. 13.00
wtygodniu - tylko grupy zorganizowane
3 >>
Gazeta Informator 24 kwietnia 2013, nr 8 (136)
Wiadomoci
Region
w skrcie
powiat raciborski gospodarka
wojciech oneczko
rudnik - samorzd
region - polityka
wodzisaw lski - bezpieczestwo
wodzisaw lski - akcje harytatywne
et
et
racibrz sypialni rybnika?
rozpoczy si prace nad Strategi rozwoju Powiatu raciborskiego
Gospodarz Grayna Wjcik, starosta Adam Hajduk,
przewodniczcy rady powiatu Adam Wajda i jego
zastpca Wadysaw Gumieniak w czasie pierwszych
obrad nad now strategi powiatu raciborskiego.
rozpoczy si prace nad
now strategi powiatu raci-
borskiego. udzia w nich bior
pracownicy starostwa i pod-
legych mu jednostek, a take
dr krzysztof Wrana - ekspert
z dziedziny planowania strate-
gicznego, pracownik uniwer-
sytetu ekonomicznego w ka-
towicach.
- Powinnimy skupi si na
tych dziedzinach, na ktre ma-
my wpyw, s to edukacja, ko-
munikacja, promocja powiatu,
przedsibiorczo i rynek pra-
cy oraz opieka spoeczna - za-
proponowa tryb prac starosta
Adam Hajduk.
- racibrz to jest fajne
miejsce do mieszkania. Gorzej
jest jeli idzie o prac. Powin-
nimy pomyle w sposb nie-
standardowy, tzn. nie skupia
si na tworzeniu miejsc pra-
cy, ale przycign tutaj osoby
pracujce w Gliwicach czy ryb-
niku, aby w ten sposb, okr-
n drog, na miejscu powsta
silniejszy rynek, co przeoy si
na nowe miejsca pracy - propo-
nowa radny Piotr olender.
Przewodniczcy rady po-
wiatu Adam Wajda podkre-
la konieczno korelacji sy-
stemu edukacji ze specyfk
lokalnego rynku pracy. zda-
niem Brygidy Abrahamczyk,
wiceprzewodniczcej rady,
priorytetem s drogi.
radny Adrian Plura postu-
lowa, aby do prac nad strate-
gi wczy przedstawicieli
gmin i organizacji samorzdo-
wych. W zgoa odmienny ton
uderzya dyrektor Domu Po-
mocy Spoecznej Jolanta rab-
czuk, ktra uwaa, e prace
powinny zosta poprzedzone
analiz demografczn, ktra
by moe pokae, e w 2020
roku powiat raciborski bd
w wikszoci zamieszkiway
osoby starsze. - Mylenie o za-
bezpieczeniu spoecznym mo-
e by w przyszoci atutem -
podkrelia J. rabczuk.
Warto w tym miejscu
przypomnie, e prace nad
strategi rozwoju raciborza
rozpoczy si w grudniu 2011
roku. Czy przygotowanie do-
kumentu zajmie wadzom po-
wiatu rwnie duo czasu?
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Podczas ostatniego naro-
dowego Spisu Powszechnego
okazao si, e ponad 20 proc.
mieszkacw gminy rudnik
deklaruje narodowo niemie-
ck. W rod, 17 kwietnia w u-
bowicach odbyo si spotkanie
z prof. Grzegorzem Januszem,
wspautorem ustawy o mniej-
szociach narodowych. Podczas
spotkania wjt gminy rudnik,
Alojzy Pieruszka przyzna, e
chce by w kadej miejscowoci
w gminie stany dwujzyczne
tablice nazw miejscowoci. Do-
tychczas tablica taka znalaza
si jedynie w ubowicach.
Wjt pyta profesora o for-
malnoci, jakie musi speni
gmina, by sta si gmin mniej-
szociow. - Jak sformuowa
wniosek, jeli mamy ju jedn
miejscowo wpisan do reje-
stru? - pyta wjt Pieruszka.
Profesor wyjani wszyst-
kie wtpliwoci. opowiedzia
rwnie o kosztach ustawienia
takich tablic. - W takiej gminie
jak wasza bdzie to koszt okoo
8-9 tys. z - mwi. Doda take,
e bdzie to sfnansowane z bu-
detu pastwa.
Mieszkacy dopytywali
o szczegy takie jak np. wy-
soko supkw, na ktrych
umieszczone maj zosta tabli-
ce. - Czy jest to jako ustalone?
Jeli nie to moemy ustawi je
wyej i unikniemy zamazywa-
nia ich przez wandali - mwili
mieszkacy. Profesor wyjani,
e wysoko supkw nie jest
odgrnie ustalona. - ycz aby
wszystko si Pastwu powiod-
o i abycie mieli dwujzyczne
tablice - doda na zakoczenie
profesor.
rudnik chce dwujzycznych tablic
ustawienie tablic bdzie sfnansowane z budetu pastwa.
Kandydat PiS wygra
wyboru uzupeniajce do
senatu.
21 kwietnia wyborcy 73. ryb-
nicko-mikoowskiego okrgu
wyborczego gosowali na kan-
dydatw w wyborach uzupe-
niajcych do senatu. ich prze-
prowadzenie byo konieczne po
nieoczekiwanej mierci p. An-
toniego Motyczki, ktry zmar
24 stycznia w wieku 72 lat.
Pomimo pieknej pogody
frekwencja wyniosa zaledwie 11
proc. zwyciy kandydat Prawa
i Sprawiedliwoci Bolesaw Pie-
cha (ok. 28 proc. gosw). W sa-
mym rybniku wygra niezaleny
kandydat Jzef Makosz (cznie
ok. 19,5 proc. gosw). Dopie-
ro na trzeciej lokacie uplasowa
si kandydat Platformy obywa-
telskiej Mirosaw Duy (ok. 18
proc. gosw).
Senatorsk sched po
w. Antonim Motyczce
przejmie Bolesaw
Piecha (PiS).
B. PieCHA zASTPi
P. A. MoTyCzk
f
o
t
.
J
a
r
o
s

a
w
K
r
u
k
,
p
l
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
Agresywny 23-latek za-
atakowa maestwo bez
powodu.
Wodzisawscy kryminalni
zatrzymali 23-latka, ktry 20
kwietnia tu przed 22:00 bez
powodu zaatakowa mode
maestwo. napastnik naj-
pierw okada piciami 34-
latka, a gdy maonka stana
w jego obronie uderzy take
j. o losie agresywnego m-
czyzny, ktry znieway take
interweniujcych policjantw
zadecyduje dzisiaj prokurator.
Grozi mu do do dwch lat wi-
zienia.
Mode maestwo prze-
bywao w jednej z wodzisaw-
skich restauracji przy ulicy
Jana Pawa kiedy mczyzna
opuci na chwil lokal by uda
si do sklepu zosta zaatako-
wany przez 23-latka. napast-
nik uderzy go pici w twarz
w wyniku czego 34-latek prze-
rci si na ziemi. Gdy kobieta
zobaczya, e jej m ley przed
lokalem wysza na ulic, zabra-
a ma i udaa si w kierunku
miejsca zamieszkania. Chwil
pniej agresywny mczyzna
dogoni ich i prowokowa do
bjki. Gdy ponownie uderzy
34-latka, kobieta stana w je-
go obronie. Ale sprawca nawet
w stosunku do niej nie mia
skrupw i uderzy j z gowy
w nos. wiadek zdarzenia we-
zwa policj.
Gdy funkcjonariusze przy-
byli na miejsce, 23-latek by
bardzo agresywny i zniewa-
a ich sowami wulgarnymi.
Mczyzna szybko jednak zo-
sta obezwadniony i zatrzyma-
ny.okazao si, e by pijany.
o jego losie zadecyduje proku-
rator. Grozi mu do dwch lat
wizienia.
nAPAD nA MAeSTWo
19 marca 2013 roku sp-
ka Sunex, raciborski pro-
ducent solarw, wystpia z
wnioskiem wzywajcym do
usunicia naruszenia inte-
resu prawnego w zwizku z
podjciem przez rad miasta
uchway w sprawie regula-
minu utrzymania czystoci i
porzdku na terenie Gminy
racibrz.
Wielu prowadzcych dzia-
alno oprotestowao te za-
sady twierdzc, i bardziej
sprawiedliwe byoby nalicza
opaty w inny sposb, np. od
rodzaju prowadzonej dziaal-
noci. Sunex w pimie zaw-
nioskowa o pozostawienie
poza systemem odbioru od-
padw komunalnych z nieru-
chomoci niezamieszkaych
oraz zmian sposobu nalicza-
nia opat w oparciu o faktycz-
n ilo odebranych pojem-
nikw.
Przyjty system ozna-
cza bowiem de facto wzrost
kosztw o rednio od 175%
do 1179% w zalenoci od
wyboru pojemnika i sposo-
bu segregacji - argumentuje
spka dodajc, i inne gminy
w regionie przyjy bardziej
sprzyjajce przedsibiorcom
przepisy.
rada miasta nie zamie-
rza jednak si ugi i nie pla-
nuje uwzgldnia protestw.
W programie kwietniowej se-
sji znalaza si uchwaa od-
mawiajca uwzgldnienia
oczekiwa frm (w midzy-
czasie wpyn jeszcze jeden
protest) jako nieuzasadnio-
nych. W uzasadnieniu auto-
rzy uchway argumentuj, e
wypracowane przepisy s op-
tymalne pod ktem technicz-
nym i ekonomicznym.
racibrz - gospodarka komunalna
mieci dziel frmy i urzdnikw
nowe przepisy o wywozie odpadw to korzy
dla przedsibiorcw - przekonuje prezydent lenk.
Monta
dwujzycznych
tablic w gminie
Rudnik
kosztowaby
8-9 tys. z.
Z wylicze frmy
Sunex wynika,
e koszty opaty
mieciowej dla
przedsibiorcw
wzrosn o
175 - 1179%
ps
p
W ramach imprezy wystpiy zespoy Kwintet oraz
Blend. Dodatkowo na najmodszych czekao wiele
atrakcji: plac zabaw, malowanie twarzy, wycigi na
walizkach a take liczne konkursy. Ponadto w ram-
ach imprezy odbyy si m.in. pokazy ratownictwa
drogowego, prezentacja odziey motocyklowej oraz
motocykli. Podczas zbirki 66 osb zdecydowao si
odda krew. cznie zebrano 29,7 litrw krwi.
MoTo SerCe nA
WoDziSAWSkiM rynku
W sobot, 20 kwietnia, klub motocyklowy WRM
MC PoLAnD Chapter Wodzisaw l. zorganizowa
zbirk krwi dla dzieciakw.
F
o
t
.
A
b
d
u
l
&
S
y
k
i
ReMonty
gMinnyCh MieSzKA
rada gminy Krzanowice przyja
program gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem gminy na pi
kolejnych lat. Jak wynika z tego
programu, co roku gmina bdzie
przeznaczaa kilkanadziesit tysi-
cy zotych na remonty lokali miesz-
kalnych i socjalnych. na naprawy
dekarskie, malarskie oraz naprawy
instalacji i urzdze technicznych
krzanowice do 2017 roku planuj
wyda 77 500 zotych.
BDzie zMiAnA
DyReKtoRA?
urzd Gminy w Rudniku ogosi
konkurs na stanowisko dyrektora
zespou Szk oglnoksztaccych
w grzegorzowicach. Dotych-
czas funkcj t penia Magorza-
ta Szatanek, ktra zapowiada, e
stanie do konkursu. nowy dyrek-
tor miaby rozpocz swoj prac
wraz z pocztkiem kolejnego roku
szkolnego.
PoStAWi
Wie WiDoKoW
Gmina Kornowac stara si o do-
fnansowanie budowy wiey wido-
kowej w Pogrzebieniu. Gmina
zoya wniosek do euroregionu Si-
lesia. koszt budowy takiej wiey to
41 tysicy euro. Gmina posiada ju
gotowy projekt tej konstrukcji.
inDiASKA WioSKA
ju otWARtA
W tworkowie powstaa wioska
indiaska oddajca realia auten-
tycznej osady indian z Ameryki
Pnocnej Siuksw, Wron, Cze-
jenw, Czarnych Stp. Skada si
z siedmiu namiotw indiaskich.
kady odwiedzajcy bdzie mia
moliwo wyprbowania swo-
ich umiejtnoci w tradycyjnych
grach i zabawach zrcznociowych
oraz obejrze przedmioty codzien-
nego uytku.
WSPLnie
PLAnuj ReMonty
rada gminy w Rudniku przekae
powiatowi raciborskiemu w formie
dotacji celowej 180 tys. z na reali-
zacj remontw na terenie gminy.
za te pienidze wykonane zostan
m.in. remont chodnika przy ul. ei-
chendorffa w ubowicach, prze-
budowa ul. Sowackiego w Mo-
dzurowie, rozbudowa systemu
kanalizacji deszczowej w cigu uli-
cy Gwnej w Czerwicicach czy
budowa chodnika przy ul. Sylwe-
stra w Rudniku i przy ul. konop-
nickiej w Szonowicach.
BDzie
KoLejny jARMARK
na terenie starego przejcia gra-
nicznego Chaupki-Bohumin
po raz kolejny odbdzie si Jar-
mark na Granicy. Tym razem od-
bdzie si on 19 maja. Jak zwykle
nie zabraknie rkodziea, staroci
oraz atrakcji, zarwno dla dzieci
jak i dorosych.
ofiCjALnie zLiKWiDo-
WALi PRzeDSzKoLe
radni z Lubomii podjli uchwa
w sprawie likwidacji przedszkola w
nieboczowach. Stao si ono od-
dziaem zamiejscowym dla przed-
szkola w Syrynii. radni ustalili
take now sie publicznych przed-
szkoli na terenie gminy. zgodnie z
podjt w marcu uchwa, dzieci
bd miay do wyboru dwie pla-
cwki - przedszkole w lubomii
oraz przedszkole w Syrynii.
4
Gazeta Informator
<<
24 kwietnia 2013, nr 8 (136)
powiat raciborski sport
edukacja
15 kwietnia 2013 r. w PWSz w raciborzu odby si konkurs
Asy iii klasy 2013. Startoway 22 zespoy trzecioklasistw.
Tegoroczny konkurs odby sie pod hasem: Jestemy Polaka-
mi i europejczykami. najlepsz par okaza si zesp laura
Musio i Wojciech Suchecki z zespou Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w raciborzu.
nAJlePSze ASy z zSP 2
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
paulina krupiska
wojciech oneczko
R E K L A M A
Pierwsze spotkanie w ra-
mach Centralnych Dni olim-
pijczyka odbyo si 19 kwietnia
w Midzyszkolnym orod-
ku Sportowym , czyli popu-
larnym Sokole. Do orodka
zjechali olimpijczycy i znako-
mici sportowcy, ktrzy jesz-
cze przed spotkaniem zoyli
podpisy na fagach olimpij-
skich. - Bardzo cieszymy si,
e to wanie naszemu miastu
powierzono organizacj Dni
olimpijczyka. Jest to dla nas
duy zaszczyt - mwi prezy-
dent miasta Mirosaw lenk.
Wojciech nazarko, prezes
klubu olimpijczyka Sok
przyzna, e o organizacj te-
go wydarzenia starali si od
szeciu lat. udao si to do-
piero teraz.
W spotkaniu z modzie
w MoS udzia wzili Dariusz
Godziak, Aleksander zajcz-
kowski, Grayna rabsztyn, Je-
rzy kraska. - Byam trzy razy
na igrzyskach olimpijskich.
ostatni mj wystp nie nale-
a do udanych. Miaam kon-
tuzj, nie czuam si na siach
aby tam wystpi. Jednak nie
zrezygnowaam, daam z sie-
bie tyle ile mogam i znalazam
si na pitym miejscu. Jed-
nak gdybym moga, to wyst-
piabym tam raz jeszcze. za-
chcam was do realizowania
swoich marze. i pamitajcie,
e nie s wane tylko wysokie
wyniki, ale najwaniejsze jest
denie do swoich marze i
wytrwao - mwia Grayna
rabsztyn, trzykrotna olimpij-
ka, posiadaczka rekordu Pol-
ski w biegach przez potki.
Swoj histori opowie-
dzia modziey take Dariusz
Godziak, ktry na olimpia-
dzie startowa w konkurencji
picioboju. - Moja przygoda z
piciobojem zacza si kiedy
zobaczyem swojego mistrza,
Jana Peciaka na olimpiadzie
w Montrealu. ogldaem jego
wystp i widziaem jak zdoby-
wa zoty medal. Te chciaem
by taki jak on - mwi Da-
riusz Godziak. - Codziennie
pywaem w jeziorze, jedzi-
em konno, strzelaem bo oj-
ciec by myliwym i biegaem,
musiaem jeszcze nauczy si
szermierki - wspomina pan
Dariusz. Trenowa 14 lat i na
olimpiad pojecha w wieku
lat 30.
Sawy polskiego sportu spotkay si z uczniami
uczniowie szk w powiecie raciborskim mieli wyjtkow okazj pozna olimpijczykw,
medalistw olimpijskich i zasuonych Sokow, ktrzy opowiedzieli im o piknie sportu.
Ofcjalne otwarcie Centralnych Obchodw Dni Olimpij-
czyka miao miejsce 20 kwietnia w Arenie Rafako.
zesp Szkolno-Gimna-
zjalny w ndzy odwiedzili
olimpijczycy ryszard Wol-
ny, Janusz Trzepizur a take
wiceprezes klubu olimpij-
czyka Sok w raciborzu
Jerzy Gizowski. - Co trzeba
zrobi eby si wybi? - za-
pyta jeden z uczniw. - Trze-
ba mie pasj i cele. Trzeba
by systematycznym. nie ma
sportu, nie ma ycia, bez sy-
stematycznoci. Trzeba po-
wici si temu marzeniu,
nie opuszcza treningw i
ciko pracowa - odpowie-
dzia r. Wolny. olimpijczycy
opowiedzieli rwnie o swo-
ich przeyciach zwizanych z
karier sportow. Szczegl-
nie gorzko brzmiay sowa J.
Trzepizura, ktry wspomina
czteroletni prac przygoto-
wawcz do igrzysk olimpij-
skich w los Angeles, ktra
posza na marne z powodu
politycznej decyzji bojkotu
olimpiady przez obz pastw
zza elaznej kurtyny (od-
powied Moskwy na bojkot
pastw zachodnich olimpia-
dy w Moskwie).
W czasie spotkania ry-
szard Wolny odnis si rw-
nie do planw wykrelenia
zapasw z listy konkurencji
olimpijskich. - W obronie
zapasw ma wystpi pre-
zydent rosji Wadimir Pu-
tin. za zapasami wstawia si
rwnie prezydent Barack
obama, gdy w uSA zapasy
s dyscyplin akademick.
Cay wiat zaangaowa si
w obron zapasw i myl,
e ta niefortunna decyzja zo-
stanie cofnita. Bez zapasw
idea olimpijska bdzie ulega
postpujcej komercjalizacji.
Myl, e uda si tego unik-
n.
ofcjalne otwarcie Cen-
tralnych obchodw Dni
olimpijczyka miao miejsce
20 kwietnia o godz. 11:00 w
Arenie rafako. W wydarze-
niu brali udzia sportowcy,
samorzdowcy, a take of-
cjele, m. in. pose na Sejm rP
Henryk Siedlaczek oraz wice-
minister Adam zdziebo.
Pena relacja
z Centralnych
Obchodw
Dni Olimpijczyka
w Raciborzu na
raciborz.com.pl
wodzisaw lski - owiata
liceum, technikum, a moe zawodwka?
Szkoy ponadgimnazjalne przecigaj si w walce o ucznia.
Dla tegorocznych absolwen-
tw gimnazjw nadchodzi czas
wyboru szk ponadgimnazjal-
nych. Placwki oferuj przer-
ne moliwoci ksztacenia - s
licea oglnoksztacce, techni-
ka, szkoy zawodowe. oprcz
dotychczasowych kierunkw s
te nowe propozycje szk. i tak
zesp Szk Ponadgimnazjal-
nych w Pszowie proponuje mo-
dziey zawd technik cyfrowych
procesw grafcznych i technik
organizacji reklamy. z kolei wo-
dzisawski zesp Szk Tech-
nicznych ju po raz drugi zach-
ca do nauki w zawodzie technik
urzdze i systemw energetyki
odnawialnej. Jak podkrela dy-
rektor szkoy Czesaw Pieczka,
z zeszorocznych propozycji na-
borowych to wanie ten kieru-
nek jako jedyny zosta otwarty.
- Modzie dostrzega w tym za-
wodzie moliwo zaistnienia na
rynku pracy, uwzgldniajc ten-
dencje unii europejskiej zmie-
rzajce w kierunku energetyki
odnawialnej wyjania.
zesp Szk zawodowych
w Wodzisawiu wzorem ju lat
ubiegych przygotowa dla ucz-
niw ksztacenie z gwarancj za-
trudnienia w grnictwie po zda-
niu egzaminw zawodowych.
- od 2004 roku 1253 uczniw
koczcych szko otrzymao od
kompanii Wglowej gwarancj
pracy podkrela Danuta Mie-
laczyk, dyrektor zSz.
Obecnie w ZSZ jest 20
klas z gwarancj zatrud-
nienia przez Kompani
Wglow w Katowicach.
f
o
t
.
A
n
d
r
z
e
j
J
o

c
z
y
k
ks
S
Gazeta Informator
< <
24 kwietnia 2013, nr 8 (136)
R E K L A M A
racibrz religia
Sylwetki
18 kwietnia w kuni raciborskiej odbyy si uroczystoci
upamitniajce pomordowanych polskich ofcerw i przywd-
cw intelektualnych w 1940 r. w katyniu, Miednoje i Char-
kowie. Hod nawizywa bezporednio do Midzynarodowego
Dnia Pamici ofar katynia, uchwalonego 4 Xi 2007 r. przez
Sejm rP, w celu oddania hodu ofarom zbrodni katyskiej.
organizatorami obchodw bya SP im. Jana Wawrzynka oraz
Hufec zHP ziemi raciborskiej im. Alojzego Wilka.
W kuni oDDAli HoD oFiAroM WoJny
Jak mwi w homilii po-
grzebowej ks. bp. Pawe Sto-
brawa ks. eugeniusz jako
bardzo mody chopak po-
czu ju symptomy powo-
ania. Wstpi do niszego
Seminarium Duchownego w
Gliwicach, ktre po dwch
latach zostao zlikwidowa-
ne przez wadze komuni-
styczne. Wtedy rozpocz
nauk w gubczyckim li-
ceum oglnoksztaccym i
tam zda matur w 1960 ro-
ku. Wwczas droga do Wy-
szego Seminarium Duchow-
nego w nysie bya otwarta.
Ale po dwch latach mody
alumn eugeniusz waha si
i ostatecznie zrezygnowa.
Chcia rozpocz studia na
Akademii Medycznej we
Wrocawiu, lecz tu nie zo-
sta z wiadomych powodw
przyjty. Wic podj prac
sanitariusza. Po roku po-
nownie ubiega si o miejsce
na medycynie i wtedy otrzy-
ma indeks.
Ale ju po dwch latach
zgodnie z wasnym sumie-
niem i wol Boga powrci
do seminarium a wice-
nia kapaskie otrzyma 23
kwietnia 1978 roku w kate-
drze opolskiej. Wwczas by
najstarszym neoprezbiterem
majc ukoczone 36 lat. Te
rnorodne dowiadczenia
yciowe pomagay mu p-
niej w pracy duszpasterskiej.
kolejno pracowa jako wika-
riusz w Bytomiu a nastpnie
w niemodlinie. W 1985 roku
zosta mianowany probosz-
czem w kolnicy. Ale ju po
czterech latach w 1990 roku
ks. bp. Alfons nossol posta-
nowi parafi Matki Boej
w raciborzu jako sanktua-
rium i koci ptniczy po-
wierzy prowadzeniu przez
ksiy diecezjalnych. Do-
tychczas proboszczami by-
li o. werbici. W 1990 roku
ks. eugeniusz Dbicki zosta
najpierw administratorem
a potem proboszczem par.
Matki Boej w raciborzu i
kustoszem sanktuarium. na
pocztku waha si i oba-
wia czy podoa takim obo-
wizkom. Jednak wspierany
przez p. ks. pra. Stefana
Pieczk - wczesnego dzie-
kana rejonu racibrz oraz
mocn wiar w pomoc Mat-
ki Boej raciborskiej, ktra
pomagaa Mu przez kolejne
23 lata sprawowa piecz
nad parafi i jej sanktua-
rium. Czasem artobliwie
wspomina: miaem leczy
ludzkie ciaa a zostaem le-
karzem ludzkich dusz. Wi-
docznie Bg tak chcia.
Sta si oddanym wielbi-
cielem Matki Boej. Szerzy
Jej kult, nie tylko na ziemi
raciborskiej. Pamitam kie-
dy przed kilkunastu laty w
ramach dziaalnoci klubu
inteligencji katolickiej or-
ganizowalimy w raciborzu
Dni Mediw katolickich,
wwczas p. ks. eugeniusz
Dbicki przyj z ogromn
radoci transmisj radia
Maryja eucharystii, ra-
ca w. i midzy innymi infor-
macji o Sanktuarium Matki
Boej. Potem w roku 2000
sanktuarium zostao miano-
wane kocioem jubileuszo-
wym i z tej okazji udao nam
si przemianowa ul. Mag-
daleny na Jana Pawa ii, co
upamitnia tablica przed
kocioem. rwnie bardzo
aktywnie przewodniczy ko-
mitetowi budowy pomnika
Jana Pawa ii, ktry zosta
odsonity i powicony rok
po mierci papiea. Jeszcze
niedawno rozmawialimy
o inicjatywie urzdzenia w
Domu katechetycznym izby
Pamici B. Jana Pawa ii.
p. ks. dziekan eugeniusz
Dbicki upowszechnia kult
Matki Boej rwnie na spot-
kaniach z 22 pielgrzymka-
mi parafialnymi, na trzech
uroczystociach odpusto-
wych w cigu roku i przede
wszystkim na uroczystych
To by gorliwy, mdry i skromny kapan
Miaem leczy ludzkie ciaa a zostaem lekarzem ludzkich dusz. Widocznie Bg tak chcia.
naboestwach Fatimskich
od 13 maja do 13 padzier-
nika, od wielu lat. Te nabo-
estwa udao si rwnie
rozpocz w przygranicz-
nych parafiach republiki
Czeskiej przez kik dziki
kilkukrotnym przyjazdom
zaprzyjanionych parafian
do Matki Boej, do czego
rwnie przyczyni si p.
ks. Dbicki. Mona by na-
zwa ostatnim akordem Je-
go upowszechniania kultu
Matki Boej raciborskiej
jakim staa si transmisja
radia Maryja i Telewizji
Trwam na cay wiat z uro-
czystoci 80. rocznicy ko-
ronacji Cudownego obrazu
Matki Boej raciborskiej 3
wrzenia 2012 roku. Wtedy
wiele czasu powicilimy
na przygotowania tak wiel-
kiego przedsiwzicia . Bya
to cenna inicjatywa Stowa-
rzyszenia Dobro ojczyzny
przy wsppracy z klubem
inteligencji katolickiej i
koa radia Maryja w raci-
borzu.
Mimo przebytego zabie-
gu ukadu krenia i okre-
su rekonwalescencji, p.
ks. eugeniusz z radoci i
ochot przyj do sanktua-
rium to wielkie spotkanie
rodziny radia Maryja. By
nawet sam przy okazji w
Toruniu gdzie spotka si
z o.dr Tadeuszem rydzy-
kiem. Potem opowiada o
tym wydarzeniu parafianom
z ambony. Podczas naszych
wsplnych wyjazdw przy-
gotowawczych do rnych
osb i instytucji, z waci-
wym sobie umiechem ar-
towa: poszedbym ju na
odpoczynek, chocia do ka-
nonicznej emerytury pozo-
stao mi 9 lat, ale w parafii
zostao jeszcze tyle do zro-
bienia. Trzeba przyzna, i
dba o sprawy duszpaster-
skie, waciwe relacje z pa-
rafianami oraz sfer gospo-
darcz w wityni i wok
niej. Jak stwierdzi w homi-
lii poegnalnej ks. bp. Pawe
Stobrawa ks. proboszcz eu-
geniusz by dobrym wycho-
wawc i ojcem duchownym
dla swoich wikariuszy. Pod-
czas Transmisji radiowej
i telewizyjnej z uroczysto-
ci 80. rocznicy koronacji
obrazu Matki Boej raci-
borskiej powiedzia midzy
innymi: Teren naszej pa-
rafii zamieszkuje ok. 7,5 ty
osb z rnych regionw
Polski. Jednym z gwnych
zada duszpasterskich jakie
podejmujemy jest zintegro-
wanie parafian. Staramy si
pokona wszystkie rnice
kulturowe i sta si wspl-
not, kroczc jednoci w
wierze katolickiej.
Trzeba podkreli Je-
go ogromne poczucie pa-
triotyzmu. Czsto w go-
szonych kazaniach mwi o
Polsce- naszej ojczynie a
wszelkie ataki i pomwie-
nia na koci, ludzi wie-
rzcych i duchowiestwo
obnaa oraz ujawnia fasz
i obud kierujcych naszym
pastwem. To nie byo po-
litykowanie. To byy sowa
prawdy, tak jak w ewangelii
Mwcie Tak,tak - nie nie.
Stawa w obronie nas, ludzi
wierzcych, czsto dotkni-
tych niesprawiedliwoci i
bied. Patriotyzm i wycho-
wanie religijne wynis z
domu rodzinnego. rodzice
przyjechali jak wielu prze-
siedlecw ze wschodnich
kresw Polski. osiedlili si
ze swoimi w racawicach
lskich gdzie p. ks. euge-
niusz czsto odwiedza uko-
chanych rodzicw i braci z
rodzinami.
odszed nagle w dniu
Matki Boskiej Fatimskiej.
odszed nagle jak Jego po-
przednicy w tej parafii: ks.
Alojzy Spyrka na zawa ser-
ca podczas mowy poegnal-
nej na cmentarzu i o. Adam
krawiec podczas porannej
toalety. Wydawa by si mo-
go, i w dniu swojej nagej
mierci p. ks. dziekan eu-
geniusz Dbicki przey ra-
dosne chwile wicenia dia-
konatu swego parafianina
Tomasza Gajda oraz lubu
i wesela osb bliskich. Wi-
docznie taka bya wola Boa,
ktrej on si cigle podda-
wa. W testamencie kiedy
napisa i chciaby spocz
u boku Matki najwitszej.
i tak si stao. oprcz ks.
bp. Pawa Stobrawy, czon-
kw najbliszej rodziny,
egnao Go ok. 130 kapa-
nw i ponad 1.500 parafian
i goci nie tylko z terenu ra-
ciborszczyzny. ludzie ci-
gle odwiedzaj mogi obok
sanktuarium, modl si,
przynosz kwiaty i zapala-
j znicze. o tym kapanie
nie da si zapomnie, tak-
e w codziennej modlitwie.
W spucinie pozostawi po
sobie tak wiele w naszej du-
chowoci oraz w widocznej
sferze materialnej.
Ks. Eugeniusz Dbicki w swoim testamencie napisa,
e chciaby spocz u boku Matki Najwitszej. I tak si stao.
krystian niewrzo
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
6
Gazeta Informator
<<
24 kwietnia 2013, nr 8 (136)
zapowiedzi
rozPoCzCie Sezonu MoToCykloWeGo W rACiBorzu
1 maja w raciborzu odbdzie si otwarcie sezonu mo-
tocyklowego. zbirka motocyklistw odbdzie si na Placu
Dugosza o godz. 10.30. o godzinie 11.15 przejad oni uli-
cami miasta, tak by o godz. 12.00 wzi udzia we Mszy w.
w kociele w. Mikoaja. Pniej o godz. 13.00 rozpocznie
si festyn na placu przy kociele.
R E K L A M A
kultura rozrywka
repertuar imprez
uKAD zAMKnity
24-25.04 / GoDz. 17.50
SPRing BReAKeRS
24-25.04 / GoDz. 20.00
StRASzny fiLM 5
26.04 - 2.05 / GoDz. 16.40, 18.20
nieoBLiCzALni
26-29.04 / GoDz. 10.00
WitA CzWRCA
30.04 / GoDz. 20.00
racibrz
Kino
kino batyk
ul. Londzina 13
www.kinobaltyk.pl
przemko
ul. Londzina 38
www.rck.com.pl
Mio
25.04 / GoDz. 18.00
AtLAS ChMuR
26-28.04 / GoDz. 19.00
racibrz rynek - 4-5 maja
racibrz - strzecha - 26-27 kwietnia ndza - plac przy ug - 12 maja
W niedziel, 12 maja w
godzinach od 9.00 do 13.00
na placu przy urzdzie Gmi-
ny w ndzy bdzie mona
odda krew. Stanie tam au-
tobus rCkik w raciborzu.
organizatorem akcji jest
klub Honorowych Dawcw
krwi z ndzy. kolejna akcja
oddawania krwi odbdzie
si 12 maja w godzinach od
9.00 do 13.00. osoba, kt-
ra chce zosta krwiodaw-
c musi mie ukoczone
osiemnacie lat i posiada
przy sobie dokument to-
samoci. Jednorazowo od
krwiodawcy pobierane jest
450 ml. krwi penej.
Muzyczna Majwka w raciborzu
Jak co roku na rynku
w raciborzu odbdzie si
muzyczna Majwka, zor-
ganizowana przez racibor-
skie Centrum kultury. W
tym roku odbdzie si ona
4 i 5 maja. Pierwszego dnia
impreza rozpocznie si ju
o godzinie 17.00. na scenie
zobaczymy midzy inny-
mi kapel Wujka idziego.
Gwiazd pierwszego dnia
Majwki bdzie zesp
enej. Autorzy takich hitw
jak radio Hello czy Tak
smakuje ycie na scen
wyjd o godzinie 20.00.
Drugi dzie Majwki take
zapowiada si interesujc.
koncerty rozpoczn si o
godzinie 16.00. Tego dnia
na rynku ussze bdzie
mona zespoy Grupa Bez
nazwy, Perspektywa oraz
orkiestr raciborskiego Cen-
trum kultury. najwikszm
wydarzeniem drugiego dnia
majwki bdzie Prywat-
ka60.pl na ktrej zapiewaj:
izabela kapiasowa, Wo-
jciech korda, Joachim Per-
lik, Agnieszka Babicz oraz
Dariusz niebudek. W pro-
gramie koncertu przeboje
polskiej muzyki popularnej
lat 60-tych.
Festiwal Motywy Bluesa
26 - 27 kwietnia odb-
dzie si pita edycja festi-
walu Motywy Bluesa. Tym
razem na scenie zobaczy-
my muzykw z uSA, Polski
i Czech. Pierwszego dnia
koncerty odbywa si b-
d w Domu kultury Strze-
cha. Podczas koncertu, kt-
ry rozpocznie si o godzinie
18.00 wystpi Bob Corri-
tore, Harsh Guitar Mark,
Murphy Blues, Jura Bosk,
kamil Quis oraz Pemysl
Veerek. Drugi dzie festi-
walu odbdzie si w Paacy-
ku rafako przy ul. kowej.
Tego dnia dla mionikw
bluesa wystpi wszystkie
wyej wymienione zespo-
y. zabraknie tylko grupy
Murphy Blues. Bilety na
koncerty w cenie 10 i 15 z.
Akcja Honorowego krwiodawstwa
F
o
t
.
e
n
e
j
.
p
l
24 kwietnia - rck - racibrz
W rod, 24 kwietnia o godz. 19.00 w raciborskim Centrum
kultury przy ul. Chopina 21 bdzie mona obejrze spektakl
Dobry wieczr kawalerski. Wystpi m.in. Mateusz Da-
micki i Mirosaw zbrojewicz. Bilety w cenie 60, 70 i 80 z.
26 kwietnia - muzeum - racibrz
W pitek, 26 kwietnia o godz. 17.00 w Muzeum przy ul. Gim-
nazjalnej 1 w raciborzu odbdzie si wernisa wystawy pt.
najlepsze raciborskie! Przemys w Raciborzu w XiX
i XX wieku. Wstp wolny.
26 kwietnia - biblioteka - racibrz
W pitek, 26 kwietnia w godz. 9.00 - 13.00 w bibliotece przy
ul. kasprowicza 12 w raciborzu odbdzie si powiatowy
konkurs midzygimnazjalny zapisane w pamitni-
ku. konkurs skierowany jest do uczniw gimnazjw z raci-
borza i powiatu raciborskiego.
26 kwietnia - biblioteka - racibrz
W pitek, 26 kwietnia o godz. 18.00 w bibliotece przy ul.
kasprowicza 12 w raciborzu odbdzie si fna Vi oglno-
polskiego Przegldu twrczoci Literackiej. Gociem
spotkania bdzie crka Doroty Terakowskiej, katarzyna T. no-
wak.
26 kwietnia - dybcwka - racibrz
26 kwietnia o godz. 18.00 rozpocznie si festiwal punkowy
Punki w Dybie fest vol. 2. Festiwal potrwa dwa dni. W tym
czasie na scenie zobaczy bdzie mona 8 zespow. zagraj
midzy innymi grupy Mj kwiatek, uziemienia, The Thinners,
iVC oraz How long.
26 kwietnia - rck - ryduowy
W pitek, 26 kwietnia o godz. 1.30 w rydutowskim Centrum
kultury odbdzie si wystp kabaretu Limo. Bilety w ce-
nie 40 z.
26 kwietnia - strzecha - racibrz
W pitek, 26 kwietnia o godz. 18.00 w Domu kultury Strzecha
odbdzie si koncert w ramach festiwalu Bluesowego
Motywy Bluesa. zagraj Bob Corritore, Harsh Guitar Mark,
Murphy Blues, Jura Bosk, kamil Quis, Pemysl Veerek. Bi-
lety w cenie 10 z.
27 kwietnia - paacyk rafako - racibrz
W sobot, 27 kwietnia o godz. 1.00 w Paacyku rafako odb-
dzie si koncert w ramach festiwalu Bluesowego Mo-
tywy Bluesa. zagraj Bob Corritore, Harsh Guitar Mark, Jura
Bosk, kamil Quis, Pemysl Veerek. Bilety w cenie 10 z.
28 kwietnia - wck - wodzisaw
W niedziel, 2 kwietnia o godz. 16.00 w Wodzisawskim Cen-
trum kultury odbdzie si spektakl Babroszki lec w
kosmos. Spektakl odbdzie si w ramach rodzinnych Spot-
ka z teatrem. Bilety w cenie 10 z.
29 kwietnia - koci wnmp - racibrz
W poniedziaek, 28 kwietnia godz. 17.30 w kociele pw. WnMP
w raciborzu odbdzie si koncert Polonica Marian Ve-
speras Pasticcio w ramach Viii Midzynarodowego Festiwalu
im. G.G. Gorczyckiego. Wstp wolny.
30 kwietnia - rck - racibrz
We wtorek, 30 kwietnia o godz. 17.00 w raciborskim Centrum
kultury odbdzie si koncert powicony b. Janowi Pawowi
ii pt. od Bacha do gwiezdnych wojen. Wstp wolny.
1 maja - plac dugosza - racibrz
W rod, 1 maja w raciborzu odbdzie si otwarcie sezo-
nu motocyklowego. zbirka motocyklistw odbdzie si na
Placu Dugosza o godz. 10.30. o godzinie 11.15 przejad oni
ulicami miasta, tak by o godz. 12.00 wzi udzia we Mszy w.
w kociele w. Mikoaja. Pniej o godz. 13.00 rozpocznie si
festyn na placu przy kociele. Dla motocyklistw zagra midzy
innymi The Blues experience.
1-3 maja - stadion - ndza
od 1 do 3 maja na stadionie sportowym w ndzy odbdzie
si festyn majowy. Gwiazdami pierwszego dnia bd ze-
sp Bayery (godz. 18.00) oraz kabaret Modych Panw (godz.
20.30). Drugiego dnia na scenie zobaczmy midzy innymi ze-
spoy biorce udzia w przegldzie zespow muzcznych (godz.
16.30) oraz grup Big Cyc (godz. 20.30). Trzeciego dnia dla
publicznoci zagra midz innymi zesp oberschlesien (godz.
20.30).
10 maja - biblioteka - racibrz
W pitek, 10 maja o godz. 18.00 w bibliotece przy ul. kaspro-
wicza 12 w raciborzu odbdzie si koncert Kuby Bloke-
sza. Wstp wolny.
13 maja - dk strzecha - racibrz
W poniedziaek, 13 maja o godz. 10.00 w Dk Strzecha odb-
dzie si przegld teatralny w ramach Vi Powiatowego
festiwalu twrczoci Artystycznej.
wodzisaw
kino pegaz
pegaz
rydutowy
KRuDoWie
24-25.04 / GoDz. 16.00
iMAgine
24-25.04 / GoDz. 18.00
nieoBLiCzALni
26-30.04 / GoDz. 18.00
intRuz
26-30.04 / GoDz. 20.00
Mio
28.04 / GoDz. 17.00, 19.15
z DALeKA WiDoK jeSt
PiKny
30.04 / GoDz. 20.15
akcj wspiera:
eneMef: noC MegAhitW
26.04 / GoDz. 22.00
DAj nAM RoK
24-25.04 / GoDz. 21.40
rybnik
multikino
Gazeta - informator 24 kwietnia 2013 nr 8 (136) Dodatek tematyczny 8/2013
PLUSY BizneSu DLA
powiat raciborski
rozPoCzCie Sezonu MoToCykloWeGo W rACiBorzu
R E K L A M A
nagrody
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
17 kwietnia w Paacyku
Myliwskim rafako odbya
si organizowana przez raci-
borsk izb Gospodarcz ga-
la nagrody Filar ziemi raci-
borskiej. uroczysto miaa
charakter midzynarodowa
- bya realizowana w ramach
mikroprojektu: odnawialne
rda energii szans rozwo-
ju gospodarczego pogranicza
Pl-Cz. i Midzynarodowa
Gala wspfnansowanego
ze rodkw europejskiego
Funduszu rozwoju regional-
nego oraz z budetu pastwa
Przekraczamy Granice. Ga-
l prowadzia Marzena ko-
rzonek, ktra po przyznaniu
nagrd zachwycia zebranych
piknem swej muzyki.
Sednem uroczystoci by-
o przyznanie nagrd. Czon-
kowie kapituy wybrali naj-
lepszych z najlepszych:
kategoria i - due frmy -
Przedsibiorstwo zaopatrze-
nia rolnictwa CHeMPeST
S.A., kategoria ii - rednie
frmy - zakad Przetwr-
stwa Misnego MAXPol
Sp. z o.o., kategoria ii mae
frmy - STAlTeCH Janusz
lewandowski, kategoria iii -
mikro frmy - Pracownia re-
klam reTeX s.c. Andrzej
Jedz & Jan Machnik, katego-
ria iV - rzemioso - Cukiernia
Hosnowski Franciszek, kate-
goria V - spoeczna - Miejski
klub zapaniczy unia ra-
cibrz. nagrod specjaln
otrzymaa Spdzielnia Miesz-
kaniowa noWoCzeSnA.
za wspprac transgraniczn
ze strony Czech nagrody przy-
znano: Hon a.s. Vclav Hon,
rkl opava, spol. s r.o.
nagroda Filar zie-
mi raciborskiej wrcza-
na jest w formie statuet-
ki, ktra przedstawia filar
- jako sowo pochodzce od
aciskiego pilar symbo-
lizujce ostoj, podpor w
tym przypadku naszej raci-
borskiej gospodarki i ycia
spoecznego. oprcz filaru
jako elementu przewodnie-
go na statuetce znajduje si
gazka licia laurowego we-
dug wierze staroytnych
Grekw boskiego drzew-
ka Apollina jako symbolu
PROM
OCJA: NISZE CENY NA
PROGRAM
OW
ANIE KODW

W
KASACH FISKALNYCH
*
*Szczegy w Dziale Handlowym Softib.pl
elzab mini
pojemno 511 kodw
wojciech oneczko
Odbierajcy nagrod specjaln Tadeusz Wojnar wygosi krtkie przemwienie,
w ktrym podzikowa za prac lojalnym i gotowym do powice pracownikom,
oraz wyrazi pogld, e spenia oczekiwania spoeczno-gospodarcze mieszkacw Raciborza.
F
o
t
.
J
a
n
u
s
z
N
o
w
a
k
t. wojnar: Speniam oczekiwania raciborzan
za nami i midzynarodowa gala nagrody Filar ziemi raciborskiej.
zwycistwa w rwnej walce.
elementem regionalnym
statuetki jest raciborska
renesansowa Baszta Miej-
ska, ktra jak warto przy-
pomnie stanowi rwnie
cz skadow loga Miasta
racibrz. laureaci nagro-
dy uprawnieni s do posu-
giwania si jej wizerunkiem
podczas imprez targowych
i wystawienniczych, innych
akcji promocyjnych, na pa-
pierze firmowym, folderach,
katalogach i innych formach
materiaw marketingo-
wych.
na tegorocznej Gali zo-
sta odnowiony po przeszo
20-to letniej wsppracy
i podpisany Akt porozumie-
nia pomidzy raciborsk
izb Gospodarcz, a Ho-
spodarsk komor w opa-
wie, poprzez ktry zostanie
umocniona transgraniczna
wsppraca obu izb. Poro-
zumienie podpisali: Vacla-
wa Hona - Pedseda okre-
sn Hospodskiej komory
opava oraz Stanisawa Biel
- Prezesa zarzdu racibor-
skiej izby Gospodarczej.
czytaj s. 10
S
24 kwietnia 2013, nr 8 (136)
<<
Gazeta Informator
pietrowice wielkie gastronomia
PLUSY BizneSu DLA
racibrz - handel
R E K L A M A
Czym karmi swojego
podopiecznego?
Wielu wacicieli sklepw
zoologicznych nie wyobraa so-
bie funkcjonowania bez, choby
podstawowego, zasobu zwierzt
domowych w swojej ofercie. Do
jednych z najbardziej poda-
nych nale krliczki, popular-
nie nazywane miniaturowymi
cho czsto owe miniaturki
okazuj si by docelowo spory-
mi okazami. niemniej jednak -
bez wzgldu na to czy mamy
do czynienia z typowym mi-
kro-krliczkiem, czy z tzw. ba-
rankiem rodem z belgijskich
olbrzymw kady waciciel
takiego uszatego stworzonka,
musi zada sobie podstawowe
pytanie: czym karmi swojego
podopiecznego?
Pamitajc o tym, e krlik
nie jest gryzoniem lecz przeu-
waczem, warto przed wyborem
karmy w sklepie zoologicznym
zastanowi si nad jej ska-
dem. Waciwie krliczkowi do
szczcia wystarczyyby: trawa,
siano, zioa, owoce i warzywa
oraz gazki drzew, poniewa
wanie tym ywiby si na wol-
noci, ale...
Bardzo wane znaczenie
ma to, skd pochodz wyej
wymienione skadniki. wiea
trawa lub zioa, zbierane samo-
dzielnie, mog zawiera lady
racibrz - handel
KrliK w domu
- ywienie w zgodzie z natur
artyku sponsorowany
sklep zoologiczny irbis
racibrz, ul. orska 1a
czynne:
pn-pt: 9-18 sobota: 9-13
www.irbis-sklep.pl
nawozw, kropelki paliwa uy-
tego w kosiarce, spaliny z samo-
chodw oraz odchody zwierzt
(szczeglnoci psw). owoce i
warzywa ze sklepw, pochodz
z rnych rde i tak napraw-
d nie mamy wgldu do tego co
w nich siedzi. natomiast do
wasnych, zdrowych gazek z
drzew nie kady z nas ma do-
stp.
Dlatego przy wyborze kar-
my dla naszego pupila warto
analizowa jej zawarto wa-
nie w oparciu o te niezbdne
skadniki. o ile siano - dobrze
wysuszone, zielone i adnie
pachnce, najlepiej z dodatkiem
zi bez problemu znajdziemy
w sklepie zoologicznym, o ty-
le z karm przy tak wielkim
wyborze frm i ich produktw
moe by ju problem. - oso-
bicie polecam wysokiej jako-
ci karm dla krliczkw frmy
Versele-laga Cuni nATure
mwi wacicielka sklepu
zoologicznego irBiS w ra-
ciborzu, Marzena Schweigstill.
- To wanie ni karmimy rw-
nie nasze krliczki w sklepie
i to ju od najwczeniejszych
dni ycia. W skadzie tej kar-
my znajd pastwo spore iloci
warzyw (marchew, czerwony
burak, pasternak, pomidory),
zi (np. nagietek), owocw
(jabko, banan, chleb wito-
jaski), oraz bardzo wany dla
zdrowia krliczkw bonnik
(jukka), co oczywicie przeka-
da si na lnic sier i wietn
przemian materii. zwierzta
maj do dyspozycji take bar-
dzo dobrej jakoci sianko w
ilociach bez ogranicze oraz
oczywicie zawsze wie wod.
Jestemy przekonani i wida
to po naszych zwierztach e
to wanie ta karma jest najbar-
dziej zbliona do naturalnego
sposobu odywiania krliczkw
miniaturowych. Warto w tym
miejscu doda jeszcze, e karmy
Versele-lagi z linii nATure,
ktre oferujemy klientom na
wag, s najszybciej rotujcymi
ze wszystkich w naszym sklepie
nawet biorc pod uwag kar-
my dla psw i kotw s wic
zawsze wiee i najwyszej jako-
ci - dodaje wacicielka sklepu
irBiS.
nadeszy dugo upragnio-
ne cieple dni i zblia si dugi
weekend majowy. Dla wielu
z nas to pocztek rodzinnych
spotka czy to przy okazji im-
prez weselnych, komunii czy
te innych uroczystoci. Po-
jawi si odwieczny problem,
co na siebie woy, w czym
bdziemy modnie, a przede
wszystkim dobrze wyglda.
efektem tego jest wzmoony
ruch w sklepach z odzie i go-
rczkowe poszukiwanie odpo-
wiedniego koloru, wzoru czy
te fasonu, a sprzedawcy nie-
male staj na gowie, aby
zachci nas do zakupw i od-
wieenia wasnej garderoby.
nic dziwnego, e chodzc po
salonach i butikach mona do-
sta niezego zawrotu gowy.
Jak sobie poradzi z mod , za-
pytalimy wizaystk i stylist-
k emili Drod, ktra mia-
a okazj doradza klientom
w marcowej akcji modowej w
Galerii Myskiej.
Redakcja: z czym klien-
ci maj najwikszy prob-
lem robic zakupy odzie-
owe?
emilia Drod: Bez wtpie-
nia najwikszym problemem
jest dobr fasonu do fgury,
bardzo czsto nie znamy swojej
sylwetki, nie znamy jej budowy
i nie wiemy w jakich ubraniach
jest nam dobrze. Wydaje nam
si e szaroci i czernie to s
kolory za ktrymi si bezpiecz-
nie chowamy, podczas gdy nie
naley si chowa, lecz zaak-
ceptowa jakim si jest.
Skoro nie czernie i sza-
roci to jakie kolory po-
winnimy wybra.
Jak sobie poradzi z mod?
majwkowy zawrt gowy
Tej wiosny wybieramy pa-
stele oraz wszystkie odcienie
pastelowe, kolory fuorescen-
cyjne, delikatna mita, pista-
cja, bkity, bardzo modna
jest szachownica i printy. ko-
lory z jednej strony ywe a z
drugiej stonowane.
Czsto stosujemy zbyt
uboga palet kolorw i do-
br tych ubra. Czsto wyda-
je si nam, e to co ubieramy
chowa nasze mankamenty, a
zazwyczaj wrcz przeciwnie -
uwypuklamy je ubiorem.
W takim razie kiedy
moemy powiedzie, e
jestemy dobrze wystyli-
zowani?
naley przede wszystkim
dobra odzie tak, aby nam
byo wygodnie, dopasowa
j do wasnej sylwetki i oso-
bowoci. W kadym wieku
moemy wygldc modnie,
osoby modsze bd wybie-
ra kolory fuorescencyjne,
osoby starsze - pastele. Prze-
de wszystkim nie bjmy si
od czasu do czasu poekspe-
rymentowa. Bardzo dobrze
podkrelaj nasz osobowo
gustownie dobrane dodatki
jak biuteria, a przede wszyst-
kim makija, pamitajmy te,
e czerwona szminka nigdy
nie wychodzi z mody.
Peny wywiad
z wizaystk i stylistk
Emil Drod na
raciborz.com.pl
artyku sponsorowany
47 - 400 racibrz
ul. a. mickiewicza 12
www.galeria-mlynska.pl
Klimat: smacznie i zdrowo
Komunie, stypy, przyjcia urodzinowe,
catering na dowz - bez rujnowania portfela!
obecnie klimat to re-
stauracja z prawdziwego zda-
rzenia. - wiadczymy szeroko
pojte usugi gastronomicz-
ne. restauracja posiada sal
na 40 miejsc, co pozwala nam
organizowa imprezy okolicz-
nociowe; komunie, przyjcia
urodzinowe, stypy itp. za-
pewniamy rwnie catering
na dowz. oczywicie, mona
te po prostu do nas przyj
na kurczaka z rona, golonko,
frytki, czy hamburgera - mwi
waciciel restauracji klimat
Bronisaw Dudek.
Historia frmy siga 1999
roku, kiedy zaradny restaura-
tor sprowadzi z niemiec ro-
na, przebudowa samochd i
rozpocz prowadzi handel
obwony kurczakami z rona.
Wwczas frma nazywaa si
po prostu: obwone kurcza-
ki z rona. - Byo due zain-
teresowanie klientw i inte-
res by wwczas dochodowy.
zaczlimy wic sprzedawa
kurczaki rwnie przy domu,
a pniej otworzylimy z o-
n specjalny kiosk. z czasem
zaczem myle o zdobyciu
wikszego lokalu i poszerze-
niu dziaalnoci. Taka okazja
trafa si i udao mi si za-
kupi lokal przy ulicy 1 Ma-
ja. od tego czasu nieustannie
go przebudowujemy, by po-
szerzy ofert. z obwonego
handlu ju zrezygnowalimy i
skupilimy si na restauracji
klimat - wyjania przedsi-
biorca.
restauracja klimat po-
oona jest w dogodnym miej-
scu - w Pietrowicach Wiel-
artyku sponsorowany
p.h.u. klimat bronisaw dudek
47 - 480 pietrowice wielkie
ul. 1 maja 3
tel. 32 419 88 82, kom. 605 278 189
czynne: pn - pt: 11-24
sb-nd: 11-do ostatniego klienta
Restauracja Klimat to wymarzone miejsce zarwno dla
amatorw kurczaka, czy golonki, jak i osb chccych wy-
prawi przyjcie, ktre nie zrujnyje ich domowego budetu.
F
o
t
.
B
r
o
n
i
s

a
w
D
u
d
e
k
kich przy ul. 1 Maja 3. obok
restauracji znajduje si par-
king. konkurencja w brany
gastronomicznej jest niezwy-
kle mocna, jednake wyjtko-
wy klimat i pyszne jedzenie
sprawiaj, e B. Dudek nie ma
wikszych problemw z pozy-
skaniem klientw. - klientw
mam gwnie z samych Pie-
trowic Wielkich, cho bywa-
j te mieszkacy z okolicy,
a take turyci z Czech, ale
to raczej tylko w weekendy,
gdy jest ciepo. Przyjeda-
j na motorach, rowerach i
czsto kusi ich nasz kurczak,
czy golonko. oprcz tego
prowadzimy rwnie impre-
zy okolicznociowe. Co praw-
da konkurencja jest pod tym
wzgldem dua, ale rynek jest
zrnicowany. nie wszystkich
sta na luksusowe restauracje,
wic przychodz do nas - m-
wi restaurator B. Dudek.
9 >>
24 kwietnia 2013, nr 8 (136) Gazeta Informator
zapytaj o promocj w dodatku PLuSydlaBizneSu biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
PLUSY BizneSu DLA
racibrz finanse
R E K L A M A
W kolejnym numerze dodat-
ku Plusy dla Biznesu prezen-
tujemy gar oglnych porad
dla osb zainteresowanych
zaoeniem wasnej rmy.
Jakie formy moe przy-
biera prowadzenie bizne-
su?
Osobom majcych chrapk
na prowadzenie duego bi-
znesu poleca si zaoenie
spki, ktrej specyka daje
moliwo uniknicia ewentu-
alnych negatywnych skutkw
kopotw nansowych (spki
podlegaj prawu upadocio-
wemu). Do prowadzenia ma-
ej rmy wystarczajca jest
zazwyczaj forma dziaalno-
ci gospodarczej. Rejestracja
spek jest dosy skompliko-
wana w przeciwiestwie do
procedury rejestracji dziaal-
noci gospodarczych - oso-
ba chcca zaoy dziaalno
gospodarcz jest w stanie sa-
modzielnie zaatwi wszelkie
niezbdne formalnoci
Od czego uzaleniony
jest wybr formy prawnej
przyszej rmy?
Osoby chcce zaoy rm
maj do wyboru dwie zasad-
nicze formy prawne. Pierw-
sz z nich jest jednoosobo-
wa dziaalno gospodarcza
- klasyczny model prowadze-
nia wasnego biznesu, w kt-
rym przedsibiorca dziaa na
zasadzie samozatrudnienia.
Naley pamita, e w tym
przypadku przedsibiorca
odpowiada te caym swoim
majtkiem za zobowizania
rmy. Drug moliw form
prawn rmy jest spka. Ta
forma wybierana jest w przy-
padku, gdy wicej osb chce
prowadzi dziaalno i mo-
e przybiera posta spki
cywilnej, bd posta sp-
ek handlowych. Mog to
by spki osobowe jawne,
partnerskie, komandytowe,
komandytowo-akcyjne oraz
spki kapitaowe akcyjne i
z ograniczon odpowiedzial-
noci.
Gdzie naley dokona
czynnoci zwizanych z re-
jestracj dziaalnoci?
Organ rejestrujcy, czyli miej-
sce, w ktrym naley dokona
rejestracji przyszej dziaalno-
ci jest cile uzaleniony od
formy dziaalnoci, ktr za-
mierzamy prowadzi. Jeli
form dziaalnoci jest spka
cywilna, bd indywidualna
dziaalno gospodarcza, to
wszelkich formalnoci nale-
y dokona w Urzdzie Mia-
sta (bd Urzdzie Gminy).
Wszystkie inne formy dzia-
alnoci, tj. spki prawa han-
dlowego, stowarzyszenia oraz
fundacje podlegaj rejestracji
tylko i wycznie w Krajowym
Rejestrze Sdowym. W nie-
ktrych sytuacjach niezbd-
ny jest wpis do rejestru dzia-
alnoci regulowanej.
Po publikacji naszego ar-
tykuu pt. Komu grozi wy-
miana kas fskalnych? w
poprzednim numerze gazety
otrzymalimy wiele zapyta
od klientw jak programowa
kasy fskalne aby dostosowa
si do nowych przepisw
obowizujcych od 1 kwiet-
nia. na mocy rozporzdze-
nia Ministra Finansw z dnia
14 marca 2013 w sprawie kas
rejestrujcych (Dz.u.poz.363)
kady podmiot uytku-
jcy kasy fskalne zosta
zobowizany do stoso-
wania kas wg nowych,
cile okrelonych zasad
oraz do wprowadzenia
nowych ewidencji.
Jak mona doczyta w
kodeksie karnym skarbowym
(Dz.u. z 2013 poz. 186) brak
ewidencji to wykroczenie, za
ktre zgodnie z art. 48 ustawy
z dnia 10.09.1999 grozi kara
grzywny nawet do 32000z.
Brzmi bardzo powa-
nie, nie dziwi nas fakt, i te-
mat wywouje mnstwo py-
ta skierowanych do naszych
pracownikw. Jak nieraz by-
wa w polskim prawie i tym ra-
zem zabrako jednoznacznych
i ofcjalnych interpretacji jak
rozumie przepis ust. 1 pkt 6
rozporzdzenia nazwa towa-
ru lub usugi pozwalajca na
jednoznaczn ich identyfka-
cj.
Przeprowadzilimy sze-
reg konsultacji z urzdami
skarbowymi oraz signli-
my do wszystkich obecnie
dostpnych opinni w tej kwe-
stii. Jednoznaczne jest to, e
od 1 kwietnia nazwy usug i
towarw w kasach fskalnych
powinny by przeprogramo-
wane (jednoznaczne ozna-
czenie nazwy bdzie doty-
czyo wszystkich kas - nawet
tych nabytych przed 1 kwiet-
nia 2013 roku). W niektrych
przypadkach, np. gdy ewiden-
cja sprzeday prowadzona
jest przez komputerowy pro-
gram magazynowy taka zmia-
na nie bdzie konieczna (pod
warunkiem, e kady towar z
dostawy posiada odrbny kod
w programie).
Ju dzi toczy si dysku-
sja czy podatnik bdzie mu-
sia kupi now kas jeli je-
go urzdzenie ma zbyt ma
pojemn kodw (problem
dotyczy m.in sklepw spo-
ywczych i wielobranowych,
gdzie dotychczas nazwy w
kasie wskazyway grup to-
warw np. pieczywo, bu-
ki, nabia itp. Co jest nazew-
nictwem nieprawidowym).
Dyskusyjne jest rwnie obo-
wizkowe programowanie w
kasie tych samych produktw
rnicych si cen.
Ministerstwo finan-
sw podkrela, e wymg
jednoznacznej identyfko-
walnoci nazw towarw i
usug na paragonach nie
jest niczym nowym. W
praktyce jednak do tej
pory podatnicy rnie
interpretowali przepis a
urzdy skarbowe nie wy-
cigay konsekwencji z
tego tytuu. obecnie mona
si spodziewa, i nowe roz-
porzdzenie w sprawie kas
rejestrujcych bdzie nieba-
wem okazj do rozszerzenia
zakresu kontroli o popraw-
no zaprogramowania kas
fskalnych.
z uwagi na bardzo due
zainteresowanie przeprogra-
mowaniem kas fskalnych,
wprowadzilimy specjaln
promocj na usugi zawiera-
jce:
wyroczenie,
za ktre grozi kara
grzywny nawet do
32000z.
- analiz poprawnoci zaprogramowania
nazw towarw i usug w kasie skalnej
(dotyczy rwnie programw komputerowych)
- doradztwo i pomoc w zakresie
poprawnego nazewnictwa zgodnie z przepisami
- szkolenie uzupeniajce
w zakresie programowania kasy
- programowanie kasy
(nowe nazwy towarw i usug)
Aby umwi si na usug zwizan z doradztwem i progra-
mowaniem kas fskalnych zapraszamy do kontaktu pod adre-
sem kasy@softib.pl tel. 601 46 20 03 , 32 415 98 18 lub kontakt
osobisty w siedzibie w raciborzu, rg klasztrnej i ogrodowej.
47-400 Racibrz
ul. Klasztorna 12
(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
Jak przeprogramowa kas
skaln by unikn kary?
na paragonach skalnych musi znale si jednoznaczna nazwa towaru i usugi.
opracowanie:
ireneusz burek
10
Gazeta Informator 24 kwietnia 2013, nr 8 (136)
<<
R E K L A M A
Gazeta Informator
PLUSY BizneSu DLA
racibrz energetyka
R
e
k
l
a
m
aP
o
l
i
g
r
a
f

a
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
S
t
r
o
n
y

w
w
wP
o
z
y
c
j
o
n
o
w
a
n
i
e
W
s
z
y
s
t
k
i
e

a
t
u
t
y

w

r

k
u
Przyjte ustawy i regula-
cje prawne sprawiy, e rynek
energetyczny z wielkim zain-
teresowaniem podszed do
zagadnienia inwestycji opar-
tych na spalaniu i wspspa-
laniu biomasy. PGe zdecy-
dowaa si na wprowadzenie
innowacyjnego rozwizania
w elektrowni Szczecin. Dzi-
ki zastpieniu spalania wgla,
spalaniem biomasy nastpio
zmniejszenie emisji dwutlen-
ku siarki o 69 proc., a pyw
o 63 proc. Wszystko to przy
dostarczaniu rocznie 440 tys.
MWh energii elektrycznej i
1,9 mln GJ ciepa.
Problem w tym, e aby
inwestycja tego typu moga
funkcjonowa konieczne jest
dostarczenie rocznie 550 tys.
ton biomasy rocznie. inwe-
stycja PGe w Szczecinie nie
bya jedyn tego typu w kraju.
- W elektrowniach w Polsce
prd generowany jest przede
wszystkim przy uyciu paliw
kopalnych. To s paliwa, kt-
re s kolokwialnie mwic na
indeksie ekologw, gwnie
dlatego e ich spalanie ge-
neruje due iloci dwutlenku
wgla, ktry jest gazem cie-
plarnianym, co prowadzi do
dziury ozonowej i ocieplania
klimatu. W niektrych przy-
padkach mamy do czynienia
z przegiciem w drug stron
- s budowane cae elektro-
wnie, olbrzymie bloki o mocy
prawie 200 MW, opalane w
peni biomas. To powoduje
ssanie z caej okolicy - i nie
tylko okolicy - caej biomasy
tylko po to, eby zasili ko-
wycinka lasw w imi ekologii
w teorii miao by ekologicznie, w praktyce wyszo skandalicznie.
cio w sposb taki, ktry nie
do koca jest uzasadniony.
Czasami zahacza to o pewn
gospodark rabunkow zwi-
zan z wycinaniem lasw -
komentuje spraw wiceprezes
rafako krzysztof Burek. Dia-
be jak zwykle tkwi w szcze-
gach. Preferencje dla spa-
lania biomasy doprowadziy
wanie do takich patologii,
cho w zamyle autorw,
ustawa miaa pomc w wy-
korzystaniu odpadw drew-
nianych i produkcji rolniczej
w produkcji energii. Tego ty-
pu rozwizania funkcjonu-
j na zachodzie, np. przy fa-
brykach mebli, jednake tam
produkcja prdu jest efektem
ubocznym prowadzonej dzia-
alnoci. W Polsce - przeciw-
nie - produkcj energii posta-
wiono na pierwszym planie,
co doprowadzio do patolo-
gii.
zdaniem k. Burka, koty
opalane biomas maj przy-
szo, pod warunkiem sen-
sownej ich lokalizacji przy
zakadach, w ktrych powsta-
jca biomasa jest produktem
odpadowym. Jednake aby
tego typu rozwizanie miao
sens, potrzebne s rozwiza-
nia prawne pozwalajce na
odsprzedawanie energii do
sieci.
Zdaniem wiceprezesa Rafako K. Burka, budow
opalanych biomas blokw energetycznych takich
jak ten w Elektrowni Szczecin, okrela si w brany
mianem wypadku przy pracy .
F
o
t
.
K
a
p
i
t
e
l wojciech oneczko
W zorganizowanej
w Raciborzu konferen-
cji udzia wzili czoowi
przedstawiciele brany
energetyki odnawialnej
w kraju.
i Midzynarodowa kon-
ferencja odnawialne rda
energii szans rozwoju pol-
sko-czeskiego pogranicza
przycigna do raciborza
naukowcw i przedstawi-
cieli brany z caej Polski.
zrealizowanej z rozmachem
konferencji towarzyszya
wystawa kotw kondensa-
cyjnych, gruntowych pomp
ciepa, mobilnych stacji, ko-
lektorw sonecznych oraz
instalacji fotowoltaicznych
wszelkiego typu.
konferencja daa odpo-
wied na moliwoci zasto-
sowania energii odnawialnej
w gospodarce komunalnej,
rolnictwie i przemyle. na
podstawie zrealizowanych
licznie inwestycji o skutecz-
noci oze przekonywali
krzysztof Burek - wicepre-
zes zarzdu rafako SA, An-
drzej Hotlo prezes zarz-
du SGl Carbon Group SA,
Tadeusz Wojnar prezes
SM nowoczesna oraz ro-
man Majnusz prezes za-
rzdu ensol sp. z o.o.
konferencja odnawial-
ne rda energii szans
rozwoju polsko-czeskiego
pogranicza dofinansowana
bya z europejskiego Fundu-
szu rozwoju regionalnego.
Patronatem objy j: Mini-
sterstwo Gospodarki, Mini-
sterstwo rozwoju regional-
nego, narodowy Fundusz
ochrony rodowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz Wo-
jewdzki Fundusz ochron
rodowiska i Gospodarki
Wodnej w katowicach.
PrzySzo energetyKi
naley do oze
Na zorganizowanej w Raciborzu konferencji znawcy
tematu odnawialnych rde energii zaprezentowali
osignicia naukowe w dziedzinie fotowoltaiki,
dyskutowali o stanie obecnym tej technologii, a take
przyszoci inwestowania w OZE.
F
o
t
.
P
a
t
r
y
c
j
a
K
r
u
p
i

s
k
a
racibrz - energetyka
et
11
Gazeta Informator
< <
24 kwietnia 2013, nr 8 (136)
R E K L A M A
zdrowie
powiat raciborski stomatologia
Prezydent raciborza rozstrzygn konkurs na wykony-
wanie zada publicznych z zakresu przeciwdziaania uza-
lenieniom i patologiom spoecznych, a take ochronie i
promocji zdrowia oraz dziaalnoci na rzecz osb niepeno-
sprawnych i pomoc spoeczn. W 2013 roku na proflaktyk
alkoholow miasto przeznaczy 410 tys. z, proflaktyk nar-
kotykow - 35 tys. z, ochron zdrowa - 170 tys. z, pomoc
spoeczn - 80 tys. z
695 TyS. z nA WAlk z PAToloGiAMi i PoMoC SPoeCzn
Perfekcyjna higiena jamy
ustnej jest kluczowym elemen-
tem w zachowaniu zdrowego i
piknego umiechu przez cae
ycie. Domowymi sposobami
trudno jednak jest osign
stan idealnej higieny, dlatego
co pewien czas naley uma-
wia si do higienistki stoma-
tologicznej na profesjonaln
higienizacj.
W wikszoci przypadkw
najwiksz uwag przykada-
my do leczenia prchnicy, a
wic do stanu, w ktrym nasze
zby zostay ju zaatakowane.
zapominamy natomiast o pro-
flaktyce - spychamy j na dru-
gi plan, jako element mniejszej
wagi.
Warto jednak uzmyso-
wi sobie, e tak naprawd
to od proflaktyki oraz wyej
wymienionej higienizacji za-
ley sukces w leczeniu oraz w
utrzymaniu efektw tego le-
czenia. Mao tego, regular-
ne, prawidowo wykonywane
szczotkowanie zbw w domu
uzupeniane profesjonaln hi-
gienizacj wykonywan w ga-
binecie jest w stanie napraw-
d ochroni nasze zby przed
prchnic oraz przed stanami
zapalnymi dzise.
Profesjonalna higienizacja
to najbardziej skuteczny cykl
zabiegw podnoszcy higien
jamy ustnej. Wizyta rozpoczy-
na si od sprawdzenia ogl-
nej skutecznoci domowego
szczotkowania oraz zbadania
kondycji dzise. To badanie
warunkuje dalszy przebieg wi-
zyty - na tej podstawie higie-
nistka dobiera skuteczn oraz
bezpieczn metod usunicia
ewentualnych osadw nazb-
nych bd kamienia nazb-
nego, indywidualnie dobran
dla danego pacjenta. kamie
usuwa si ultradwikami, je-
li jednak usytuowany jest on
gboko pod dzisem, ww-
czas trzeba uy specjalnych
kiret, ktre z reguy obsugi-
wane s przez lekarza. z kolei
osady nazbne mona usun
na kilka sposobw - warto jed-
nak zawsze zapyta higienist-
k o proponowan metod ich
pozbycia si, gdy niektre z
nich s bardzo drastyczne dla
naszego szkliwa. naley uni-
ka piaskowania zbw czy-
li pozbywania si osadw za
pomoc specjalnej piaskarki,
ktra dziaa na zasadzie kar-
czera. Jeeli jednak musimy
mie wykonywany zabieg pia-
Higienizacja zbw to skuteczna
ochrona przed chorobami jamy ustnej
od proflaktyki i higienizacji zaley sukces w leczeniu oraz utrzymaniu efektw tego leczenia.
skowania, pamitajmy, by w
trosce o nasze zby zabieg ten
wykonywa tak rzadko jak tyl-
ko to moliwe oraz przy uyciu
specjalnego rodzaju piasku.
Wizyta higienizacyjna to
nie tylko sam zabieg pozby-
cia si zogw nazbnych. To
take edukacja, tumaczenie
wszelkich istotnych zagad-
nie dbania o zby oraz dzi-
sa higienistka wyjania
mechanizm powstawania ka-
mienia, uwiadamia jak istot-
na jest dbao o jam ustn,
motywuje do regularnego i su-
miennego dbania o umiech,
by uzyska jak najlepsze, trwa-
e efekty. Ponadto, po profe-
sjonalnym oczyszczeniu z-
bw dobierana jest technika
szczotkowania wraz z caym
wyczerpujcym instrumenta-
rium niezbdnym podczas do-
mowego dbania o higien.
Pamitajmy jednak, e
sens profesjonalnej higieni-
zacji gwarantowany jest tyl-
ko wtedy, gdy odbywa si on
w pewnych, regularnych od-
stpach czasu wyznaczanych
przez higienistk. Tylko wte-
dy bowiem mamy pen kon-
trol nad powstajcymi osa-
dami oraz odkadajcym si
kamieniem nazbnym, a tak-
e mamy wysokie szanse by
zapobiec pojawieniu si np.
zapalenia dzise. A zapalenie
dzise, gromadzce si osa-
dy oraz kamie nazbny s
przyczyn wielu przykroci
obrzk dzise oraz ich krwa-
wienie, nieprzyjemny zapach
z ust, obnianie si linii dzi-
se, co w konsekwencji mo-
e prowadzi do zwikszenia
ruchomoci zba. Wtedy naj-
prawdopodobniej mamy ju
do czynienia z chorob przy-
zbia, ktrej leczenie jest du-
gie i trudne.
zwrmy uwag na fakt,
e tak samo jak wybieramy
sobie lekarza stomatologa,
tak samo powinnimy by pod
opiek higienistki stomatolo-
gicznej. obustronna wsp-
praca pacjenta oraz higienist-
ki stomatologicznej daje nam
gwarancj, by jak najduej
cieszy si piknym, zdrowym
oraz wasnym umiechem.
Gorco zapraszamy Pastwa
do odwiedzenia naszego Cen-
trum Stomatologicznego neo-
Dent, oraz przekonania si,
jak przyjemna oraz skuteczna
moe by higienizacja stoma-
tologiczna.
artyku sponsorowany
neo-dent
ul. mickiewicza 18
47 - 400 racibrz
tel. 32 755 21 31
e-mail: kontakt@neo-dent.eu
zapraszamy do odwiedzenia naszej placwki
Zesp lekarzy stomatologw
Centrum Stomatologii estetycznej i implantoligii
powiat raciborski - szpital
Warto przekazane-
go sprztu to niemale
60 tys. z.
Szpitalu rejonowym w
raciborzu zakoczy si od-
bir techniczny i szkolenia
obsugi wideokolonoskopu
CF-Q 165l, ktry przekazaa
- nieodpatnie - Fundacja na
rzecz Szpitala rejonowego w
raciborzu. urzdzenie su-
y do diagnozowania chorb
dolnego odcinka przewodu
pokarmowego.
noWy WiDeokolonoSkoP
et
12
Gazeta Informator 24 kwietnia 2013, nr 8 (136)
<< reklamarodki ochrony rolin,
nawozy mineralne, nawozy dolistne
nasiona najwyszej jakoci w wietnej cenie:
pszenica, jczmie, owies, kukurydza, sadzeniaki
pasze, koncentraty, mieszanki witaminowe
maszyny rolnicze, czci zamienne
wgiel ekogroszek
oelj napdowy

KRZANOWICE ul. Tylna 5A (dawna Rameta)
tel. 32 410-84-62, kom. 504-135-366, 662-153-564
krzanowice@chempest.pl
Tanie miejsca reklamowe!
BANNER na ogrodzeniu w ssiedztwie E.Leclerc
tel. 533 362 362
13
Gazeta Informator
< <
24 kwietnia 2013, nr 8 (136)
AutoMyjniA
SeRWiS oPon
StACjA LPg
Zakad Usugowo Handlowy
Franciszek Solich
ul. raciborska 77
47-400 chaupki
Telefon:
505 153 917
502 372 402
Oferujemy usugi z zakresu: mycia, czyszczenia
i prania samochodw osobowych, busw i ciarowych
Ponadto pranie dywanw, kompletw wypoczynkowych, itp.
Sprzeda opon nowych, uywanych i bienikowanych
Motoryzacja
1 maja o 10:30 na Placu Dugosza odbdzie si zbir-
ka motocykli i skuterw, ktre o 11:15 przeparaduj si
po miecie, po czym zjad na Msz w. w kociele w.
Mikoaja o 12:00. na 13:00 zaplanowano festyn w far-
skim ogrodzie. Przygrywa bdzie The Blue experience,
brat Salezy i rajskie smaki z Gry w. Anny.
racibrz motoryzacja
PArADA MoToCykli i SkuTerW nA 1 MAJA
14
Gazeta Informator
<<
24 kwietnia 2013, nr 8 (136)
tel. 509 381 263, 32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
motoryzacja
ogoszenia
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Motorady
krzysztof ksik
Firma
CETUS-Energetyka
Gazowa Sp. z o.o.
44-266 wierklany,
ul. Spacerowa 2
sprzeda
samochody uywane:
BMW 2,8 benz.
1997: 8,000 z
BMW 2000: 10,000 z
StAR 266 z hDS
1991: 40,000 z
Telefon kontaktowy:
694 472 697
zamie ogoszenie drobne
ZOMOWANIE WsZElkIch
POJAZDW
holowanie gratis,
ul. rudzka 66,
47-400 racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
TEl. 32-415-19-91, 691-960-146
pomoc
drogowa
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
krystian karcz,
47-400 racibrz,
ul. kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
AUTO-GARA
MerCeDeS-AuDi-BMV-VolVo
amortyzatory, oyska, ukady:
hamulcowe, kierownicze,
napdowe
ul. klasztorna 9
47-400 racibrz
tel. 32 419 06 027
MeChAniKA oPony
ALufeLgi feLgi
Serwis ogumienia
Demonta i monta opon run
Flat. Gacka rajmund
ul.Mariaska 25
racibrz Tel. 504-476-839
Felgi stalowe - duy wybr
AuTo kASACJA
zAWiADCzeniA
Do WyDziAu
koMunikACJi
-PAC nAJlePieJ-
Tel. 692 236 095
Sabe chodzenie naszej klimatyzacji, parowanie szyb i nie-
przyjemny, wydobywajcy si z wentylacji zapach to niewt-
pliwe sygnay, e musimy interweniowa. Co powinnimy ro-
bi?
Sprawdzenie pracy ukadu oraz szczelnoci ukadu.
Przyczynami nieprawidowego dziaania mog by: uszkodze-
nia mechaniczne, utrudniony przepyw powietrza w wyniku
zabrudzenia fltra kabinowego, skraplacza lub parownika, a
take wyciek czynnika z ukadu. nieszczelno naley wykry i
usun a nastpnie napeni ukad nowym czynnikiem chod-
niczym.
Wymiana fltra kabinowego oraz czyszczenie
kanaw doprowadzajcych powietrze do kabiny.
zanieczyszczenie fltru kabinowego oraz kanaw doprowa-
dzajcych powietrze do kabiny znacznie ogranicza napyw po-
wietrza do wntrza, zwiksza obcienie silnika dmuchawy, co
prowadzi do jego przegrzania i uszkodzenia. Filtr naley wy-
mienia a kanay oczyci.
Dezynfekcja ukadu.
elementem schadzajcym powietrze dostajce si do wn-
trza pojazdu jest parownik, na ktrego powierzchni osadza si
skroplona para wodna. Jej krople powinny bez przeszkd wy-
dostawa si na zewntrz samochodu. Jeeli tak si nie dzieje,
znaczna ilo skroplin wpywa do wntrza samochodu, a wil-
go w samochodzie to korozja i rozwj drobnoustrojw. ka-
na odprowadzajcy wod musi zosta oczyszczony. usuwanie
zanieczyszcze osadzonych na powierzchni parownika wyma-
ga uycia chemicznych rodkw odkaajcych dozowanych za
pomoc specjalnych narzdzi.
uzupenianie oleju w ukadzie.
uzupenianie oleju w ukadzie ma na celu zapewnienie nale-
ytego smarowania sprarki. Sprarka jest najdroszym ele-
mentem skadowym ukadu klimatyzacji. Praca bez wymaga-
nej iloci oleju zawsze prowadzi do jej awarii, a naprawa jest
bardzo kosztowna i bardzo czsto wie si z jej wymian.
opisane wyej czynnoci kontrolno-obsugowe powinny
by wykonywane co rok, najlepiej przed okresem wzmoone-
go wykorzystywania pojazdu.
SerWiS kliMATyzACJi
mEcHaNIKa
poJaZdowa
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
Firma poszukuje do pracy
studentk/ta wydziau prawa
i administracji.
kontakt: 513 305 936
Gazeta Informator
< <
24 kwietnia 2013, nr 8 (136)
ramka ogoszenie
graczne - 30z
(ceny netto)
cennik ogosze
usugi
drobne - 5z
drobne w ramce - 9z
na tle kolorowym - 12z
ramka, ogoszenie
tekstowe - 18z
Pro-DACH
budujesz, remontujesz - zadzwo
do nas, nie poaujesz. Telefon:
795 665 976
FryzJerSTWo
Joanna Swoboda-Matysek
47-400 racibrz,
ul. opawska 82A/1B
Tel. 32 4179201
kom. 507061632
Dojazd do osb starszych
ogoszenia 1S
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystarczy,
aby pozna swojego partnera.
Sprbuj! Tel. 32-414-07-77,
500-776-920
PRAnie DyWAnW
oRAz tAPiCeRKi MeBLoWej
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej i samocho-
dowej. Atrakcyjne Ceny!!!
Tel: 32 763 40 43,
Kom: 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
WGiel BrunATny,
ekoGroSzek, FloT, Mu
od 120 z do 260 z
DreWno rozPAkoWe,
oPAoWe, koMinkoWe.
TrAnSPorT
Tel. 799 227 061
oPA, WGiel, FloT,
Mu, WGiel
BrunATny,
ekoGroSzek SzyBki
TrAnSPorT
DreWno oPAoWe
Tel. 694 500 876
kredyty z przeterminow-
aniem na 10 lat,
kredyty bez Bik,
Chwilwki z komornikiem.
Tel. 533-253-653
Chcesz szybko i bez zbdnych
formalnoci otrzyma kredyt?
u nas jest to moliwe! oferu-
jemy kredyty bankowe, poza-
bankowe i chwilwki. zapra-
szamy Strefa Biznes, racibrz,
ul. opawska 76. Tel. 882-19-34-34,
882-19-33-33
kredyty i leasingi samochodowe
na owiadczenie, uproszczona
procedura, decyzja tego samego
dnia. zapraszamy Strefa Biznes,
racibrz, ul. opawska 76. Tel.
882-19-34-34, 882-19-33-33
Jeste na karcie podatkowej?
Potrzebujesz kredytu? u nas
procedura uproszczona. kredyt
na owiadczenie do 200.000z.
zapraszamy Strefa Biznes, raci-
brz, ul. opawska 76. Tel. 882-
19-34-34, 882-19-33-33
finanse
MAl-reM
malowanie i tapetowanie,
malowanie elewacji,
monta pyt gipsowych,
gadzie, kafelkowanie,
ocieplenie budynkw,
tynkowanie agregatem.
SzyBko, TAnio i SoliDnie!
Tel. 516 024 318
Chwilwki szybko i tanio.
zadzwo do nas i zapytaj
o szczegy.
Tel. 32/417-25-06
Poyczka jubileuszowa w
Skok ziemi rybnickiej.
Atrakcyjna prowizja
i niskie oprocentowanie.
Tel. 32/417-25-06
Malowanie wntrz oraz elewa-
cji, tapetowanie, nakadanie
gadzi, stawianie pyt gipsowo-
kartonowych, mopnta okien,
drzwi oraz paneli. Wykoczenie
wntrz. kontakt: 606-505-169
StuDio oDnoWy -
sprzedam lub wynajm
Tel. 505 153 916,
Stoy samowiczce,
Vacuum Jet
rne
Wynajm pomieszczenie
38m2, telefon kontaktowy:
639 155 045
racibrz ul. kozielska
Tanio sprzedam:
- kuchenk elektryczn Siemens
pod zabudow,
- naronik ze skry ekologicznej
rozkadany ze schowkiem,
- mikrofalwk Panasonic.
Cena do uzgodnienia.
kontakt: 729 667 756,
691 142 996
weterynaria
Przychodnia
Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita
& Barbara koodziej-Sordyl
racibrz,
ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
Gabinet Masau i Terapii
naturalnych zaprasza
oferujemy atrakcyjne ceny!
racibrz, ul. orska 45/4
Tel. 609 766 123, 697 571 786
oferujemy rwnie
dojazd do klienta.
www.MAGiA-DoTyku.eu
Sprzedam mieszkanie 3-poko-
jowe ze spiark w centrum
raciborza o pow. 75,91m2, pi-
wnica o pow. 13,75m2.
kamienica i pitro, ogrzewanie
wglowe i nowe gazowe, nowa
stolarka okienna.
Cena do negocjacji 120 000ty.
Tel. 603 484 697
16
Gazeta Informator 24 kwietnia 2013, nr 8 (136)
<< reklama