5 :“ .

“ 16 :“ • 877 • “ ‘ " , 
 " . “ 

 
 "
,  
 
 
   - 
,    

, 
 

 
- ,  
 " ,  
."  , 

Isroael Goldshmid

("' " ) 

 

  
  

  

, 
. 
:  
, 
.  
!   
 
  

 

 ,  . 

 , 
," 
"

 

 

 

, 

. " 

  
, 
 
   

 

. 
 "
,  

 
,- "
  

   

“ 

  

  
 

 
“ 

59.9

64.9 

D E S I G N

EladHalevy 054-3451915

 

 
“ 

26.9

36.9 

42.9 

“ 

46.9 

 
“ 

 

9.9 

12.9 

  29.9 

“ 

 10

(' 5 )

34.9

39.9 

39.9 

( 
))

34.9

38.9 

   

() 

“ 

  

 

9.9

12.9 
( 800  ) 

( 800  ) 


 "
" 23.05.13  
 " 29.04.13   

03-688-70-70 
 

  

  

   

 , 
,   
 
   20  

 6
 
10 
 11 
  12 

 13 
  16 
 
  52 
 
 60 
 
63 
 65 
   70 

  
: "

20 

   

30 

 

34 

-- 

38 

   
:

 

40 46 

  

54 

"
 
 
  ' '  
   - 
  ? 
...  

  
  
  
' 

  

, 
 

" " 
  
    

, -

 

    

 13 
  

  
 
 –   
 
 
 
 

 
  

 ,    '  
   

'
'  
  
, '  '  

  


    .' 
 
' 
   
 ,   , , 

60840 " 201 .. 
03 9602-600 : 

03 9607-289 :
bm770@netvision.net.il : 
kyr770@gmail.com :
BM_mazk@netvision.net.il : 
bmmb770@gmail.com : 

- , –  

744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213

718-778-0800 :
222 : 
241 :

718-778-8000 : 

240 : 
242 : 
EditorH@beismoshiach.org :  

http://chabadshop.co.il :   

 

 
 
  


 
 
:
 

 
,'  

22

34 
 

  

 
"  
 
© 
 
    

“ 

 

 

  

 " 

,  

 " " 
" 
  /  

: 
 
 
 
 

! "  
 250  
"  "
! 

 8 

  
 

5 

  

   

 
  
 

 

03-9521660 : office@of-anash.co.il : 
   


?  

#

D E S I G N

EladHalevy 054-3451915

1  

  

  
& 250 

 


:   
 

3 

500 
" 
 

2 

770 
" 
 

?  


office@of-anash.co.il - 
   

  

1 

1,000 
" 
 

 

 : 

  
    
   - ( )  
,  
 

 
( ,  ( : " 

, ' ,"  "
 
• ""   
 

"  " 
" 

"  

"  "  " 

"  

 
  

: " 

  –
: 
,
 
  

( 
 )  
' 
'  '  '
,' 
 
  - 

 

" 
-   

   ," " 
,'  
 
   

 
  

"
 
 
, 
 - 
 
 
 
 

" 

,  
  

 
   
, 
 
  
"   

( 

"  ) 
) 
"  
 
(  ,   , 

," "
 , "
. . , 
." 
' 
" " " 
"
– "   
– "
 
 
'

. " "
 
 
. " " :" 
 

 
 " " 


– ' 
: 
' )
.( " 
" : 

. . 
 

.(!  ) " "  
 . "
 (" )
. .( ) "  

" . , " : 


. '  ' "  –
. "

'   :" . . 
'  
" ) "  
.(" "
"
" –
" 

,'   
 " 

" 
 ( )  () 

 

  
)   

   .(( , ) 
.( , ) 

 
."
 : 
" 
 

–  "  " 
"

 
." "
 
– '   
' 
" ."
(" ,
 " 
) " 

'
. "  

. ,  :"  

(" , " )  
"
 . 
  

" :"   

. "
" 
 '  
 " 
" " " 
" ) " "  
) " 

 "  (( , 
" 
 

" " 
.
 
 
 " 
. 

. " " " ") " 
"  – ' 
  

,( 
 (
" " ") 
 
"  
"  

 
 . 
–    "  
 

.  
"    
 (
)
" 
" 

!  

-   

“‘ " •

6

ƒ 

   
  

  
   . 
'  ' - 

, 
   

 

 

. 

'    
 

" 
" 

 
 – 
– '  
 ) 
 

"  (  
 
 

 
 

, 
 – 

 –   

–  
  
  


 
 
 – 
- 
 

,   - 
 

"
" 
   
: ' 
 
 " 

. 


"  

 
"
 

 .
.( , ) " " 
"  ( ,) " : 

.
." " : . .  

.   
 
 
, ) "  : 
 . . 
.(
, " :" " "
."
.- ,  
: 
. . 

. 
 .  " 
 " : 

."


" . , : . .  

"
 :    
  ' "  ; 
. 
"
." " : " . . 
" . , " : . . 

.
," '
" : 
 

." " 
"  . "

7

• 877 ‘ 


-  
 

 
  :
" 

.    
,

• • • 
 
" 
  
  '  

 
   


 
' 
  – 

,   
 
 
–   

,  

,  
" ' –

'  " 
"  –   
- 
 
 , " – "  

   
, 
 
 

(   )  " 


  
  
 '  
. "
  
 ," 

"   

  ,'  ' –    
"" " 
 , 

 , 
   


     
  - 
 

 : 

 
  


 " ' ," 
 , ' 
 

 – " , 
 " – 
  

,"  

 
 
 
   
 


  – 
. 
  
   

 

(  )   
  
 – 
, 
  

( ,  ( : " 
," 
 

" 
 
  , ' 
, "
"  

–  "  
 

 , 
   

 
' 
. 

 :  . 
 
  . . 
 
 
 
.    

–   
 

" ' 
 
'  

– '   
  
  
 
.    

-  


– 

 
:   

(" ," )   

." " " 
" '
 . 
.  " "  

:( , ) 
 
: 
 

 
 

  
. ," " . 
 

" " 
:' 

." " 
" . , "  : . . 
." 
"
  
: 
  

 
 – "   
" 
)  
" 
 
. , " .( ,  

 : . . 


' " (? 
) "
 


  "  

:( ,) 
. 
"   
" : 

. .  

  '  ") 
 
.(
" 
. ,
 : 
. . " 

. , : . . 

' : " ' 
 
: 
 
 ' " " 
'  

. 
  

." " ' ' : 
. . 
" . ,  : . . 

." "  

. : . . 
, " :' 


. . "   


 

"
" " 
     " 

' ' 
  ( , ) ," 
 
"
  
–    
   
" 
" " ' 
' 

.' (  " 
) " 
  
  
" " . "  
."
"   "
: 

"  . . . " " " . ,  
'  "  : 

" 
." ' 
" – 

ÉÆ»¶½É´°¶Çɳ»±Ç»
¶¸È½ɸ°»È¼´ÀÇó

¼¸È´Ç²
ɴǸº½´Æ´´¸È¸È¿¯ 
¶´Æɶ¸»È»
bmdrushim@gmail.com   

   

 

 
- 

19:56 20:39 19:28 18:47 18:55 18:35 
21:12 21:51 20:31 19:57 19:56 19:54  

 , 

 " 
19:19 9:17 5:57 

19:49 9:24 5:57 -  

 , 
 

 " 
19:19 9:18 19:19 

19:48 9:25 5:58 -   

  : ' 
- 
  :
 
" " :  

  : ' 
- 
  :
 
" " :  

 ,  

 , 

 " 
19:21 9:16 5:55 

19:51 9:23 5:54 -  

-   : ' 
  :


" " ," " :  

 , 

 " 
19:22 9:15 5:53 

19:53 9:22 5:52 -   

  : ' 
- 
  :
 
" ," " : 
," " ," " ," 
" "

    " 
19:18 17:54
13:11 12:38 9:18 5:59 

19:47 18:20
13:27 12:53 9:26 5:59 - 
-    .   : ' 
  :
 
" " ," " : 

 " 
19:20 9:17 5:56 

19:50 9:24 5:56 -  

 : ' 
-  
  :

," " ," " :  
" " ," " ," " 

 , 

 " 
19:21 9:15 5:54 

19:52 9:22 5:53 -  

.
  : '
-   
  :

," " ," " :  
" , " " ," "

" " ," 

“‘ " •

10  

() 
 ,"   
"   

" ,   , 

.   
 

– "
 ,  – 
  
,   
 . 
 
 .  
  
   

 

 

  
, 
    .  

 
,
   
, 
. 


, 
,

     
 
 
. 
 " 
 
 

   . 
     
 .   
 , 
  
,    
 

,   
.  
 
  

 
  
  
 – 
. 

  
 
  . 

  
 
 
 
 

  
. "     , " 
, 

 
 ,   ''  

 " 
 . 

 
  , 
 , 
 

 
   

. 
  
 
 ,  
 ,    , 
,    
, " 
  

  
,    

 


   
 
!
 
 

11

• 877 ‘ 
  

 ,   
 , " 
 
" " - 
 


" 
 
  ." 

."  

  " 
 
  , 
" 
. 
, , 


  
,   
  
  ,   
       . 
 


. 

 
 ,  
,    –   
,  - 

   

  
 , , "  
 
  

 ,  
. 

  

  ,  
 
  , 
 
 
  . 
    
 
, 


 
  
 
. "
 

 

,' 
  

   

. 
 
,   
  

, 
 
  ,   
  
, 
  
. 
  
 
,     
     

.  

 


   

 

    ...  
,      
  , 

   
..." "  ,
    
, 
- 
    "  
, 


,  
, 
 

,   
 
  ..  ,   ,
( "  ") 

" 
'  " 
 " 

,   
"
-"   

 

 ,  
.(49 – 
,7- 

  
  7) 
( ' ," , 
)

... 
– ,  

 ,   :" 
" 
"
:  .(  –  – )   
,  
 , 
– "
"
-  
 . 

  ,  
    

  , - 
. 
 
 

( ' " ) 

    

   :" 
" 
" 
,    
 ." " 
  
   : 
. 
   
 , 
 
 
  
, 


 
 .  
 "   

" "  . 
 


 , 

 , 
   
:" "
. 

 
   , 
 

("  
") 

 – 
 
  : "  " 
" 
 ,("
") 
  
  
 

 – 
   ,  
 
 " "  , . 
, 
    
 ,  

–  (  ) 
 
  
  :'  .   

  . ("
")   
 ,  
   
 

,  


 –  
 
.   
  
(998 ' , 
) 

 : 

  : 

 

  : " 
"
()   
– 
.
  
       
  
 
 
, 
;  

.  

" 
" 
  ,   

 ,  "   
  

" 
 ,   – " " ." 
 ,   – "  " . 
 
– "  
 " .'
  

. 

"    , 
( ,
  
) 


,   
: " 
" 

 

"
"  

 

 :
." 
   
 

, 
 

,    
," "  
. 
 
 
: ,  –  
  
, 
 
." 
   
" 
,  – 
 ,  
  
 ,( – 
)  

 


!  

 –  

( ' " ,  " ) 

 –   

  
: " 
" 
 ,  
  
  

 ,  
 ,  . 
 

 – 

"  "   


.  
  ,   , ,' 
,    
 ,  
,'  
 
 , 
 
, 

 
 
, 

, 
 
,  
     

. ,   

 

(   , )

' -
" 
( ) "  
    
: " " 
" 
 
 

 
'  ,  
 ," ... "     .  
 .(57) ' 
-" ( 

) " " 

."
 ' 
-" : ,  
 "
-"
, 

"  ,"
- "     
" "  :
,"' 
-"  (57) "" 
    

 
“‘ " •

12 

 

  
 

 
  
 ' 
   
   
:  
  

 (

)  [ =] " (1 
" g-d 
"
=] "  '   – " (2
[ , [ =] "  –  " (3 
)   
" [  =] " 
'  , : ([\ =] Credit
.[=] no hard feelings

– ) 

'  –  
( 
)  2 ' '   
 
.( 
  – 
=] "  – [
 =] " 
, 
 

–   [ 
.' 
=]
" " " ' 
– ' 
 
 
:[ 
 


, , 
 ..."
" , 


( " 
 ")

13

• 877 ‘ 
 

   

 
,   ' 
 

 
 
  

 

 
    " 
" 
   ,"Letters from the Rebbe" 
  
• 
  
,  
 ,"  " 

 

,
    
,  

  

   


 

.  
 
 

  ,   
  ,  
 ,  
 
. 
 
 

  
  ,
  
  
. 

 
  
.  

 
 

 
  
 
 

  

'  
 
  '  
 ,' 

 ,   
 
 

 ,  

,' 

  , 
," ' " ,  
 ,  ,
. 

  

, 
 

, 
(  ) 

   
  
 
  
 
  , 

.     

 ,  

.  
,  

, 

   
,    
 

 
 
, 
.
 
 
 

  

  


 
,  
  

,    

   

 
 
 

 
 .  

" 
' " , " 
 , 

 
!    

   
 
  

 ,'   

. 
  
  
  

 
    
  ,


.  

    

 
  

,  
  
 
 
 

 
  

 
'   
 '  .  

  , 

 ,
  

“‘ " •

14

ƒ 

    
  
. 
 
   
, 
 ,(  ) 
 
 , 
. 
 
    
 
* 
 
 

. 
,  
  
  
 ,   

, 
 
 
,  

 
 

 " , 
 

  ; 
( 
,  )
.  

 

 

 
,  

 , 

  ,  

, 
.   

 
 
, 
 
 
.  
  '  
 

   

 ,  ,  

  
 

  
, 

.
  , 
,   
   
 

. 

(  ) 
 (•

15

• 877 ‘ 
 

  
.  
  

'  , ,  
 
 ,  
  

  
 , 
 

 

 
  
    
,  

  

"  
.  

 
 
,
(  ) 

  
  
.  

" 
'  ' . " 
 , 

 
North Bay Road 4340
Miami Beach, Florida 33140
:  

25-   
 
. , 

 
   
 ,  
.    
" 
' ' . " 
 , 

 

  

 
500 .. 17-  

, 
:  

  
 

 
  
. 
  – 
  
   
    

 ,   
 
   

 
  

 ,  
, .  
    

.' ' 
 ,  

    
 
 , 

. 


  

)    , 

  
,(  

  

. 

 
  
, ,  ,  
 
  
  
  
, 
,   


,    
 
'" :    
.( 
 ) " 
  
 , 
'  
 
  '" : 
 
 
     – "! 

, 
 ,  ;    

,  :  ... 
  
"  ."   , 
"   
   
.    

,    

    

!  

. 


 

, 

 
 

   

. 

 
  

. 
   


, 
  
 
 

 

 
  
  . 
 

  . 

 

: , 
  

. 
 
  
!?

 
  
 . 

  

 
 
. 
  

  

, 
  : 
. 
 

 
 
  
  

 , 
.  

 , 
 
. 
 
 
   

 
 
. 

 
, 

   

  " :
 

   

 

 
.
 

 

, 
 
 . 
 
 ," 
  

,  
."  

 
 .  

   
 
.   
   

  . 

  
, 
  , 

 –   
" 
 .
  
, 
 
  

 
  
    

. 

  
' 
 

   
  

 
. 
 
 
, 
 
.  
 ,  

  
...
   

,  
  
 
 
 
   

   ,  

 
 . 
 

. 

 ,  
 
, 

   

. 
 
,  
 
. , 
 ," 

 
 
 
,
   

,  
 

 

– 

  
  
   

 
 ,  
“‘ " •

16

ƒ

? , : 

   ,  
  .    

 
! 
 
 " :  
."   
 
!? 
 , 
 

 ( " 

 
  

" , " 
 

  

 ."  

    

 
' :   

 
 , 
 

 

  
– 

  " 

  
 =) " 
 
 !?( 
" 
     
 
 ,  
" –   

." 
  
    
'" :  
 

 
=) " 
.( 
 

 

 , 
' "  
'" : 
, 
  – "!  
 


, 
' 


 , 
 

   

   
.  

 
 
  

 '" : 
  

 

 "! 
 
 , ,   

 
 
 ,
,   . 
 
 
,   

.  
 
 
 

, 
 

 

    ,  
  
  , 
 
. 


  
" 


, 

 
. : 
" 
  –  

" "" 
 
. 
  , 

17

• 877 ‘ 


.  
  , 
? , : 

. 

  
 
  
 " :  
 

 ,  !  
 
 
  !?
." 

: 
 
,  
 ,  , 
?  

,   

 , 
  

 
" : 

  ,
,
,
.   
 
,  

  
 
 . 

   
 –  

.

  

, "" " 

   
  
 

  

  – 
." 

 

 

" 
" 

  
,  

.   

:
 
   
' "  
" "  
 ,  
 " " 
 

""    

  
 –
.

" "  

   

" )    

 
  
. 

'  
 

 
   

  
  
  , .  

 

  

   .  


 " " 

,    
 

   ,
 

 .
 
.

,   

,  , 
,  

 

   
  
 
. " : 

 – 
." 
   

    
 
 
  

 ,  " 

 
 

, ,  .  

  , 

  

  , 
 . 

 ," 
 
 
–  
 
, 
 ," "
.  
  
" 
   
  ,  .   
.    

 
 
 
 
 

 
  
 . 

 
 
 
 .  
   

 
,  
, . 
,(") 


 
  
 
  
." 

   
 "! 
 " 
 
 " . 

,   
 
  
. 
    

    
 

 , 

." 
 ,  

 
 

 

,  
  

   

  

" . 
  

 
,"
  
  
.[ 
 
  
 " 
" "   
– "

 "  

 ' '   

,


 
 – 
 
  

.  
 

,"   
, 
" 
" 
,  
 
"
 " 

 ,( ) 

 

   

 " , 
 
 
 
  ," 
 
. 

 
 
."
 " 
  
?    

   

, 
 , 

  
 
  
   ) 
  
, 
 
 

 ,("   "  

 
 
 
,  
,   


.  

,     
," "   
"    " 


 
, 
 –
, 
 


 

 
 

 
""
 
  
. 

 ,  
 


   

   , 
. 


 ,   

 
  
, 


  ,  
 
  
.  

 
  

" 
" 
 

 
   , 
," 
 " ,  

   

"  , ƒ 

"  
("  
)    
   
 
"    
  . 
    
 , 
   .   
,    . 
.   
  

   
 
  , 

 
 
 ,
."  
  
 
  , 


"   ,  
, 
  "" 
,    

, 

 

.   

   

 
 , 
 
  
 
" " )
, '   .( 

 

 
. 
  

  '  

   , 

  
 
, 
    
 – 
  
 
,    
  ," –  " 
 
.  

    
 

" 

    
 .  
.    

 
 

 " " 
 

, 
 .  

." 

 , 
 
' ) " 
 
" ""  . " 

 ,  ,("" 
"  , " 

."  
 " "  
 . 
 

 

 ,  ,"  

 ] !"
 
 " 
 
 ,  , 

  

: 
 

– 
 

 
 ,'  ' 
 . 
, 


 , 
  

 – 
 
, 

  
   
      
, 
  
,  
 

 
"   

   
 . 
  
    –   

  
 

 
  ,  

.   
 
,    
   
 
 
"  
"  
.  

 " 

( " )
" , 
,  
,   


 

 
 
" 
"  

," : " . 

 ." – 

"  "  

. 

 " "  
"    

" 
"  ,   

   
 
.   
, 

 ," " ,
 ,     

 
,  

 ,   
 
  
,  

 
  ,
.
 

   
“‘ " •

18

."       

   
  , 
  ,  

   

 

  

,"  "  ) 
" 
"  ,(  

  . 
 

 

  
 

  . 

, 
  

 

    
   
 
 . 
 
  . 


" 
" 
" 
 
 

 
  ,   

 "     
, 
   

 
 
."      

 
   
.  

¯¸¿É°È¾´Ç¶¯ÀÇ·¿´ÆȲ¶

¾´¸Á»¯¸¿ÉȲ¶

‡¾É¸¯»»¸ºÈ½ˆ¯»Ã¿³Ç´¯¸°³¼Á

É´¸²´À¸°¼¸¸À¸À°¼¸±È´½Édz°³

¸ÇÃÀ½
‡¼Á»É´²¸À¶ˆ 

ęĕĕēĐ ěĕĜģ
»´»¯Ȳ¶» 

ĐĞĥ ĕĕēđ ęĘđĞ ĕĕē
É´²¸À¶³¶´Ç°É´²³¸³É´²´À¸ 

ěĕĘĕĠĦĐ
²‡°¶ɿȽ° 

ěĕĞĚđ ĝĤĔĜđģ
Ҹ¸Ç³¾½´¸´ 

ĕĜĎĘ ĕĦČč
·°È„¸ɯÇÆ» 

ĐđĢĦ ĐĦČđ
µ´½É„±ɯÇÆ» 

ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ
Ç´²´Ç´²»º° 

ÂĦĞď ěĞĚĘÃ

³À¿Ç𳶻ų´É´²¸½³¾´Æ¸É

19    

 

 , 
 
 

  

  
 – 
     

 . 


  
 
 
  

.  –  

)   
"  ( " 
  
  
  .  

, "  
 

  
  

  
  
  
. 


 
,  

  
 

 
 ," 
 ,   

  ,  
 " 
.  
, 
   , 

 
, 

• 877 ‘ 
  

   – "  
 


,  ,  
 

   
 
  
. 
   

, 

 
 . 
 
 
 

  
  
 

 
,  

,  
  
  , 
 
" ) 
 

 
 
.(" 

  

,"   
" ,
 

 
   

, 

" 
"  

 ,  
 

. 
  
 
, 

 

 
,  


. 
  

É´Æ»ÉÀ³³ÉDZ¯Ȳ¶ 

‡¼¸Æ¸²Å¸»³¯°ˆȲ¶

¹‡µ¾½¸ÀȲ´Æ³ÉDZ¸¯Ç´¯¸°

´¸²¸½»É»Ƹ²Å³¾¸°È¸²²³³ÇÈƳ

³‡° 

Ȳ¶Ȳ¶Ȳ¶
ˆ³¿´º¿³¹Ç²°³°´Èɳˆ

¼Á»É´²¸À¶¾¸Ç±°Ç³¸ÇÃÀ
²°¶ÇúÀÆû·
E-mail: r-green@zahav.net.il 

¼¸»¸¶É½»³°´ÈɳÉDZ¯

²‡°¶ÉǴɸŸý»Å¯±¸È³»

¼¸²´½¸»³ɴDZÀ½°°»È» 
»¯ÇȸÉ°³¯
²‡°¶ɿȽ°

¼¸²»¸»¯¸¿É 

¼¸²Áɽ³¼¸ºÇº
É´¿´ÈÉ´¸´µ½³´Å½³É´³½ɯ

¼Á»É´²¸À¶¸ÇÃÀ»º´ 
¼Á·°´·°¼¸Ç¸°À½³¼¸ÇÃÀ
²‡°¶ÉÇ´É°¼¸¸À¸À°¼¸¿¸¿Á´É´²¸À¶¸Ç½¯½

É´°¯¸ÆÇà 
¯É´²¸À¶²¸»¸½

²‡°¶¸¿¸¿Ã´ɽºÀ½É´¿ÈÇÃ

É´»¯È¼Á¼¸ºÇº
¼¸»¸¶É½»¼±Ä»½´½

ǯ´°½³¾¸¿³¿³É´ºÇ°DzÀ
²Æ´¿½³¾¸¿³¿³É´ºÇ°ÇÃÀ´

²‡°¶ÉÇ´É°³»¸Ãɳ
¼¸ºÇº

¯¸¿É³Ç´¯° 

¾É¸¯»»¸ºÈ½
¼¸ºÇº¼¸Ç´½²¯³¸Ç´¯°¼´º¸À

¹´¿¸¶³¸»»º
²‡°¶ÉÇ´É°³¯Ç´³³
É´²¸½³¾´Æ¸É
¸¿°Á½È

²‡°¶Ç´¯

¼¸ÁǵDzÀ»ÁÉ´¸²¸À¶ɴǸ½¯

¼¸°Ç´Æ½»´³´´Å½³Ç°»¾É¶»ÇÉ´¸°³¯¿³¸È³ 

  

 
:   " 

 
“‘ " •

20 

-  
  ,  
'
'  
 
• ? "  

  


 

 
 
 • ...
, "  
  

. 
 

 
• ? 

" 
  

 
 

• 

 ," 
 

 
" 
  : 

"
 
 
 " 
   

 
, 

"
 
  

 
  
 

, 
 

 
.   
 

"  

 

 
  
 
 ," 
  

 . "

   

   
... 

 
" : 
 

 
 ...   

 , " 
"   

21

• 877 ‘ 
 

"
 
 
 
 
  , 

  

" 

   "
"
"

 
  

 ,"  


 
 
 . 
  

 
 , 

 ' 
'
. 
  
 
 
 
, 
 
,
." 
 
 "  

 
  

  
 , 
. 
 , 
 

, 

 
" : 
" 
  

 
  
  

, 
 
  

 

 

 
   , 
  


 
 

. 

 
 
" 

,    

     

 
 ,  

  ,  

 
– 
 
, 
! 
, 
   
. 
 

 
  "  

 , 
  
–     

"

 
  

  
, 
 
 . 
 
, 
"  
 
 
  . 
… 
"   
 ,    , 
 
 

  

."   

."  "  
. 
 
' '  

  
" :
. 

 
" " 
"
."" ' 
"  

 
  


 " 
" 

 

 ,(
 ) 

 
   
  – 
, 

," 

, 
"
"  

 

 

 , 


   

 
 
-  

 
 
, 

," " ) " 

.( "  ,"  " 
 
, 

 
  

.  
 ,  

  
 
 
  

'
' 

 
. 
 


  
 
.  
 

, - 
 


"   
" 
( )

( )  
 "
 

ƒ 

 , "  
 " 
   .  
   .  , 
"  
 
, 
  , … 

"  
." 
    
“‘ " •

22

( )  23

• 877 ‘ 
 

"

 
  
 ,"  
,' '  
 

 

 
  "

: 
 


! 
"
. 
"  ! 

 " 3- ,  

,"   

  , 

 ...!
."  

" ,
 
  ," 
 "
 
 

' "   

–  
. 
 –  

:    

 ." 


 "
:  

  
" 

 
. 
" 

 
  
 

,  

  

  
 , 
 .   

: 
   
 ! "

  

 
  
 "  

    

!  

 ,   

"! 

   
    
 , 
 

 
  

  .  
.  
 

, "
 , 
 
 
. " "

 

  , 
  

   

  , 

 
 , 

,  
 

, : 
 

. 

. 
  

" 

 
 
.  

 

  

  , 

,  
  

 .-  

 
 
  

 '   

 . 
  

 
 , 

 
 
 
. " 

 
 
 ,
. 
 
   
, 1-
  
. 
 
  
,  

 
  
  

 
   

 
 
.  

 , 
 

,  
 

, 
 
 

 

  

'  
' 
" , 
"!
.  
  

,

 
 
  

 ,  
 

 
,  

 


  .  
 ,   

 
  

"   " – 
,"  
  

" . 

 
(!) 107  
 

 

 
  

"! 

' '  
. 

(!)  
 

  
, 
 
 

, 
, " 
 
, 
   

    
 

 . 
 

 , 
 
: 
 

 
" " 

, 

 ," 
.  

    

'   ' 

ƒ 

 ' ' '' , , 
    )  
 ,  
"   
 

. 
  .(   

,  
 , 
 
 
   " 
" ,
.  . 
   
 
  

,  "  

 
 
 

.(  ,  

  


 
 .  
, 
 , 

"  , 
 
 
"
.    


. 

  
  

 
  , 

–   
 

 
 
. 
 
" 
  
 , "  

' :    
.  ' " 
  
 
 
  
 . 
  

 , "
 
.' 
' , 1-  
 
   ,  

  
  
 . 
 
  
 
.     
, 

 
:    

  –  
 ,  
  – . 
.   

 
,    

.   

  
 

. 

 
 

  

 
   

– 
 
 , 

 
 

, 
"
. 
- 
 

  

" 
,  

 
, 

 , 
 

, 

 

"  
  

  
.  

 
 , 
 


  


, 
 
   

 , 
 
' , 

 
 
. 

 
 
" 
 

'   ' 

 

 
 


... 

 
 
  

 
"

, 
  

 
   

  . 

 

 
, 

, 

120
, 

 , 

, 


 
 , 
 


   

."  

 
  

 , " , 
. " 

' ' , , 
 

 
 ' 
'
  

) 

“‘ " •

24 

. 
 

    
  . 
 

 
  

,
 
 , 

 


 
."  

 

  

 ,  , 
,  
:  ' ' 

 25-"
, 
 
 

"  

 
 
 
 . 

,'

 
 , 
" 

, 


 

. 

 
 " 

  


( 
 ) 
 

  
 

 

. 

170- "  


." 
 

 

 ' '   
 , " 
 

: , 

 
"
 
 
"
."" 

 

 " 

 
' 
 

 
 "  
 

 
, 

 
 

  , 
" 

 

 . 
  , 
  
  , 
."  

ƒ

.   
  
  
  , 1-   
 ,    . 
 
.      
  

   ,    
 
 ,      ,  
"! 
'  '  " ,  
 
25

• 877 ‘ 
 

  

  
. 
    
"  
 
 

,  
 
" 
, 
  
 

   
  
. 
   
   

  , 
 

   
  

"

' '  - ( 
)    ,( )  
 
 

• • • 

 
 
,"" 
 
,  ,  ' "  

 
,  

." "   
 

–  
 
 
... .. 
,  
, 
  
 
... ' 

  

" : '  
'   
 

)  
 
' 
 


 .(   
 

  ,  

  
   
 – .  
 

 
   
 
     
  ,  
. "

 

 
  
" 

 

. 

 

 


,  ; 
  

 
,    
   
   " 
.' 

  "
, 
 , 
 

 
 
 ,

. 
 
 
 

  
 
 .  
" 
" " 
  


. 

 , 

 ,-  
 .' ' 
.   " 
  " 

 " 
 

, 
, 
   

–  
  
 
    

 

 
.  
 ,' 
 , 
 
, 
 
.    

, 
 
 " " 
 

  

 " " 

  – "  

 
 ,  
 , . 

." 
 
 
" 

 
 

 , 
  

 
  
 , 
. 
 

 
.  


  

 " . 
 


,  

 
  
  , 
 
, 

  

,' 

' ,'' 
 ... 


 
 
, 
  

, 

 , 
." 
, 
 

 
" :" "   
 
 
 

  
 

' ' 
  
 

."... 
 
 
 

 
 . 
 , 
 ,   
" 
"
."" 
 
,   
  
, 
   
 
 
.   

, 
 


 

 

 
  
   – 
  
 ," " , 
'  – 
' ' 
 .  

.  

  

“‘ " •

26

. 

  
  - 
"   
 
 
 
 ,  
 ,   : 


 
   

ƒ 

' , ,'
' .   
 

,     ;   

    
, 
 
.  
 '  " .'  
) '  .   .  
  ."  
" : ,  '(
!  
  
27

• 877 ‘ 
 

  
. 
 

 
– ,   
, 
,  

-
   
– 
... 


 ,770-
 "  

  
 
   , 
 
. 

  ,  

 
  

 ,   – 
, 
 
 – 

   
, 
, ." 
" " 

 770-
  , 
. 
  " 
. 
   
 
  '  
,  
 

.   

 , " 
  
 

, 
 
 . 

  ...  
 ' , ,' 
' .  

   ;  

 ,  

   
 , 

.' 

   

'  
" 
  . 

 

. 
  
.
,  '( ) '  
." 
 

 

" :   

   

!   

  
"
770 

  , 


  
 
"...' ' 

 : 
  

 
  
,   

. 

  

,    

 ,  
'  
 
  

" 


 
, 
 

 !' 
  

 –  

!
 

 

   
 ,    
,  


,  
  
. 
 
   
,    

    

  ,  
 


, 
  , 

.  

 –  –  
 , 
 
 

  
  

 
; 
  

 ,  
  
 
 
, 

.    

  

 
  

,  
 

, 

  
'  '   

  .
."  
   

. 
  , 

?   
, 
  
 ,   

  
. 

 
 – 
 ,  
 
 
 

   .  

  " :
..."  

 
 

 '  . 


, " :   

 . 
  

 

 

 
 
  
.  

 – 

 

" , 
 

' 
 
.' 

( )   

ƒ 

 ,   
!'  
  
  , 
   –  
  
 ,  
   
 !
,    
 ,   

 ,  
 .  

 

,       
.   
,  
 ,  

   "

, 
 
  

 

  

.'  '   
 ,   


 , 

,    
,   
–  

 
 
." '  
' 
"
, 
, 
,    
, 
   
? 
 
  
,  ,  

   

 , 
 

" 

 

 .' 
" 

 
, "
 
! 
 
 

   


 , 

"  ,   


  .'  

 
 ,   

 
, 
 
' , "
 

.' 

    
 

 ,  
 ," 
 " 
“‘ " •

28 

 "
 
: 
. 

 

 ' '  :  

  
  
-  
 

 "
  
. ,  
- 

 
,  

 
    
  
  

 

   , 
  
– 
 
 
 , 
- 
– 
 " : 


 ." 
, 
-  
  

,    

 – 
 

  

  

  


; 

, 
 

  
- 
 
 "
- ,-  
,
–  
  
 
   

 

   
. 

  
 
,  :  

, , , , 
. 

29

• 877 ‘ 
 

   
   , 

 

 
 
  
.
  ,

 
() 
   
 
 
 

.   , 

 

 

 

  
 
 -
  , 

  , 

- 
, -  
: 

,  
, 
 
, 
,  

-
,  

, -   ,   
, 
 

- 
 
 

  
 
  - 

.  
 
,    
 
 ,   

 
  


 

 
, 
 
 

  
 
"
.  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
. 

 


 


 
 
 
 
 
  

."
-  
  
- 
  
.     


, 
,770 
  
.  ' 
'
  
 8:45   
 
.   

   
.  

   

 
 
  , 
 
 , "

.
 ""  

   
 
  
"    

." 

 

   

  

 
 ,  
  

 
 .  

.  
,      

 
  
 
.   
  
'' 
 
  

.   
  
   

 
 
 ,   

  , 
 

' .  

,  
,  
 ,   
  
 

 
 
 .   

  
,   
   

  
 

, 
 
 

, "
 
  

 
 , 
' 
 
  

.' '
• 
  

"
.   ,"  

 
 
 " 
. 
  
  

     
 .   
.    

   

 
 
 .   


 ; 
 

  

.  
  
  

 

  
 ,  

  
  

 
 

. 

,      
    

 
  
 

 
    . 

  – 

.  
  – 

 
 "
 

  .  

 , 
   


 
 
    

 
 
 . 

 
  
   
 
 
 

. 
“‘ " •

30 

' 
' 
  
 , 
 
 , 
.  
   

 , 
 
 
 , 
,   
  
  
 . 
...  
  

  
 
.   ,  

 
 
   


  
, 

   

   
  ' . 
 

'?  

  

 
 
,    

 
. 

  
, 
   
 " ; 
  

 

   

 " . ," 
 
 
 , 
."
?
 
 
 
,  

  

  . 

. 
  

31

• 877 ‘ 
 


 

,    

 . 
  
 

   
 
 .  

      
 


,  
  

.   

 

  

, 

 
  
 

 
, 

.  

 

   

 
   

  .  
    
  .  

.  , 

  
 
, 
.  

   
 
 

  "

 

   
. 
  

   , 

 .
  
 

      

   , 

   

   ,  
 – 
  

  

.  

   

 , 
   

  
,
 

  


;  
  

, 
  
 
 
 "
 

. 
, 


  
 
  

 . 
 

 

  
  . 

   ,  
  ;  

 
   
 
  , 

 , ' 
. 

 
 ' 
 ' 
,  
,    

.   
 
 ,  
,   
 
,   
  

   

.   

  
,   
  .  

 .   
 

 ,
  

 .   
 
 
,  

  
 
. 
 
 
. 
 

 
"  " 
 
 
" 
 , 
.  
  
  
 
   

     

  .  
    

   , 
  
  .
.
 
  
, 

   

  
  
. 
 

, 

 
 
 
   
.   

ƒ 

  .     
 .  
 .   

 ,    ,  
    .
."  
     
 

 , 
  
  

.  
   
,   
.   
  , 
 

 . 
 

 , 
 
 .   

.  

. 

. 
: 
 
.  

 
 
 
 

  .   
  ,
   

    
.  
    
   

  

 
.  
 

   
 
   

  , "

,   . 

   
 ,  
  . 
.    

   
 

,    
 .  
  
. 

   
  
 
, 
 
 , 
  
 
 
  ... 

.
 
 ,  
. 


 

   
 
 . 
  
    
 


 . 

   
 

    
, 
.  

 .  

 

. 
  
 
 
 .   

 
 ,  
.   ,  
    

 
 

. " 
 

 
 
  
  – ' ' 
 
 
 . 

   , 
  
,   
 

.   
 
, 

 
, 
  
 
    , 


 
,  
.   
  
, 
   

.    

   
. 
, 
 , 

 . 
 

   

    
. 
   .  

 . 
 
.     


  
  
 
. 
   

  . 
. 
 


  

  
    

“‘ " •

32 

   
'

ƒ 

  – 
  
 
  ;    
 .      

"      . 
   ...    , 
."  "  
.   .  
   
 
, 
 " 
...  
   
." 
" 

."  
 

  

   –  
   

   ;  

 
  


    

  
 
. 
 
 
   
.

   
 ;  
) 
 
 
 


.( 

   
     

 
.  
 .  
 ,

 
  ,  

. , 
   
• • • 
 ,  
 

 

 
 
 . " 


:  
?" 
"  
  ," 
 "
? 

, 
 

 
   
.  
,   


 ,
  
  
  
 
' 
 ' 
  ?  
 .
 
 

 
 
,  


 
 .  
" 
 
  

 
  
. 
  ,  

 
 
  
, 
 
 
'' 

 , "
 
 

, 
 , 
  

 . 
  

 
    

    

 
 

Radio Moshiach and Redemption
1640 AM around Crown Heights 24/6
www.RadioMoshiach.org
Now also by phone 718-557-7701

33

• 877 ‘ 
 


   

 ,  
  
 

    
 
  ,    .  

.      
 
   ,   
  
 .   
  

 •      
"  "    
 :  
“‘ " •

34 

   
.
 
  
 
  
    

.' 
 '
." 
 

  

 
  
  .  
,   
    

  

  
. 
. 
  , 
 
 "  
,     

 
  

,  ," 
'  

 
 " 
 
  
 
. 
 '  ' 

     
'  
  
.'  ' 

 ' 

.  ,   

  
 

.   

  
"
,  
 
 


,  . 
    
 

 ,' ' 
 .  
. 
-  
,  
  
,  
 

  .  
     

 . 
 

, 
 ' 
'
."    


   

  . 
 

   
   
 
 
  
 
 

. 
 

   

     
  .  
.     
   
" 
 
 

35

• 877 ‘ 
 

 


  

. .  
, 
 ,  
'
'   
 

  .  
. 
 

 
  
.   
  

   
 

     

 .   
 , 
  
 .   

 
 .  
  ,    

 
 .  
." " :   

 ,"  
" 
.  
 
   
- .    
 . 

 

. 

 

.   
 
  
,   
 
 

,
,  
   

  
;  

  

. 

 , 

.  

   
 
    

 .
  

     

 

  
  
.  

 ;   

 ,  
. 

 
  
  
    
    
  

. 

  ,
 

    
 "
 

.    
. 

 

,   
   

 
   

    . 

     

  .

 .   
 
 
 

    . 

  ,   

 
 , 

.    
 
 


 

.    

  . 
 
 
  

.  
 
  
 
 
   


, " , 
 
   

.  
 –  
 " 
 
  –   

 .   
,    
,  
 

.   
  


   
  ; 
 
    
  .  
 . 
 
    

 , 
, 
. 
 
 ,
,  
,   
 ,  

  
 


 .
 
. 


...    
  

.' 
 
'  
. 
   
 


    
 ,    

  
 ,  
,   – 
  
 . 

 
   . 

.  
  
   , 
 

" 
 
 


'   , "  
,   ,  
 
 - 
  

    

.  

 ,  

  
" 

   ,  

 
 
 

" , ."  
   

 
 

 , - 
 

  ,   
.- 

 
 
 

  "  


 
  

  . -  
   

.   


 
 

 
  
  . 
 
 ,   , 
. 

 
  
  
" 
  "  

   ."
,      
, .    

 
 , 
  
 
. 
 
  

 . "

  

,  
 
, 
 
, 
 

'   

 . ' 
' 

   
  .  
     

. 

 
  

   
 
.   
 
    

    

,
  . 
   770-

. 
“‘ " •

36

 
 
 

   

(   )  
, 

 
.    
.  
  

. 

 
. 
    


    

 

  . 
 .   

 .  
  
 
.   
 , 

 
- 
,  
   

 
 
;  

–   
.  
  , 
 

 "   
 
. 

 
 

   ,  

'  
 

  
.' 
, 
"  
. 

 
• 
 , 
" 
  , "

.   ," 
  
" 

  
 


 
  ,  

 
 
 
  " 
 

 
   
."  
 

37

• 877 ‘ 
 

  "
"   
 
 
. 
 
  
  

  
.
,  ,
 

   

   .  

  
 

. 
 
 
,

 
  
, 
   

.
  
   , 
 
  
  ,
: . 

  
 " 

   

.   


  ,  
  
.  
, 

 
 

,     
.   

.    
    
 ,
   
  

 .
  
  ,  

   

. 
 
,
 
, 
  
:  
 

.    

   

,     


   
.   
 
 
  
 
  
, - 
' '  


  
, 
 
  

 
. '  

 –   
. 

  
   
- 
 
  

 
  . 
,
  
 ,  
  
 
 , 

  


  "  
  ,"  
, 
. 
  
;     

  ?  
. 
      

 ,   , 
.  , . 

    
 
 .  
 ; 
.    
 
    

  
 
. 
  
 
 
   ,  

 
 

 
  
 . 

 
  
, 
   .  
   
 
  
 

  .  
   ,
.      

    

.     
    

    
    

  , 
. 
 

  

   
"  -  
  
. 
   , 
 ' 
  ,
   
 13    
  
   

,  
 

 
 ." 

" 

 , 

 
 
 
 .    

,  
  

  
,  
 
 

. 

 ,  

 
   
  ,  

,    

(  )    
 
  ,
 
 
 ,  

 
   
 
,  
.  -
,  
  

 
   

-   
 
... 


,  
,  
 
,    
. 
 

  
 

  

,  
,  
  
. 
   

 
 

 

 , 
  

,   
  

“‘ " •

38 

 ,     


 ,   
. 
 
  

,"   

 ,  
 
–  
-  
   

 ,  
. 
    
  ,  
,   

, 
 – 
...  
,   
-   

   . 
 ,  ,  


 
 , 
 

. 
 


  ,  
   
, 
 ,  
. 
   
  
 
,  ' " 


   

 – 
   

, 

 

.  


, 

,  

 
,  

 
, 

"   ,  

  )   

,"  "
.(   
, 
  
 
 

 , ' ,  

 
 

  , 
 , 
. 
,  , 
 

," " 
 
 ,"  
. 
   

,  

  ," 
,  
 
 


–  

. " .  
– 

39

• 877 ‘ 
 

"  " 

ƒ 

 
  , 
 

  " 

" 
. 
 

' " : ] 
" 

 , 
  
,  " - 

"  
  
 

, 
 .  
 

- 

 , 

:  
 . , 
,  
 

 ?   
 '  " : 
 ;   
' 
-   
 
 ,  

 , 
=] "  
;    

  –  
.[  
 , 

 
 , 
- 

?   
  
 . 
 
   
,     
- 

 

' " 
" 
" 
 ,  .   , 
"  
, 

 ,  
,"" "   

:"    
   


 

 
  . 
)
"   

.(   " 

 ,  
, 
  
,  
 
  

,  
 , 

   
 
  , 

. 
 
,  
  
,   

.  

 13  

    

 
 , 

,   
  

 
 
 
 
 


, 
 

 
  

.' ' 
, 
' " , 
, 


  

  

:  ' " 

' 
 , "  

,"   

 , 
 
 


 . 

. 
 , 
 , 
 
,    

.  

,   


   !  
 . 

  : 


 

 

“‘ " •

40 

      
 ,   
  
   

 •   
   , ' 

–       

   
 
 
   
 :  . 
  :

,  

 

    

  .   
 " 

 

 –  
. - 
   

  " 
 
 
,  
    

 
 . 
. - 
 
"  

    
." 
 

 
 

'   
 
  ' 
   
 . -   

    
   
 . 
 
  
   

" . 
 
, 
    
.  
 
 

 
 
  


    
." 
   -  

 ,    

   

  
.
-  
  

    
.   
 

  41

• 877 ‘ 
 

 
   
 
  

 , 

 
 
 
 

   " . 

,"

– " 
"

. 
 
 
? 
  
   
" 

 .    

  
  

 
,  

 

 . 
."

 

"   

-  
   
, 
   

    
  " . 
  - 

 . 
  


. ,
   


    

  .  
   
 

.  
 

' 
  
 

...' 
   
." 

 


     

  
   
  

,   
  
 
 

  
  


  ,  
    
. 
 
  
 

  
  
  ,  
,    
 
  
,  

. 
 

 
 
 

 .  
,    
.  
  

 ,  
 

 . 
   

, 
   
    
, 
 
 " . 

 
. 
,"  
  .  

  
 . 

 ,   
   
" .  
." 
 

 

 
. 
 , 
 


  " 
,  
 
."  , 
  

   

 . 
 
,  
 

    
 . 

  

   

. 
  ,
.
'    
.     

,   
 

-    
,  . 
,   
 
   
.  
 
   " 

 .   

  

 
 –      


 .   
. 
   

  
  

, 

 
 
 
 
 
   

." 
  

 

 . ' '   

 

 

  
' 
. 
  
   

  
 
 
 ,  
 . 
   

  
  
 

  
. 

 

 
   

 
,   

.  


, 

  , 
 
 
 
.  , 
  
   
   
  
 
  
. 

:  

? 
 
 

    

 
 

,

ƒ 

     
   " .  
 . 
    ,  
       
 ,     .  
   .  "
."  ,  
 
 
" .  

 
  
 .   

    
 . 
  

   

,  

  

 
 

."  
  

 , 
  

   

 
. 

 
 

 
  
." 
  ,  

,   " 
.  
 

 
,   

 .   

 ,  

, 
 

  
 .     

 
, 
  

 
  . 

 


, 

     .  
 

, 
."  

 ' 
 
 
 

 
   
 

 

.  
  

 

 
, 
   

 –    

 .   

  
 

  
 
, 
  
 
" . 
    
 

 
  
 

  

   
  

   
." 
  
  


  

 
  .  

  
 

 
 " .  
,    
. 


 
 

 

   
  
   

  .  
" 

 , 
 
“‘ " •

42

ƒ 

 ,       "
.""  
 
, 
  

,    ,      
 '" .    
?      

  " . "?    
. 
 
  
     

.      
'?'      
43

• 877 ‘ 
 

, 
 , 

 . 

, 
   
.
 
 
   

  
 
 " 

 

,   
 
 
, 

   ."" 
,  
 
 ,  

  


 
  ' " . 


  
 
 
 ? 
 
. 
 "? 
 

 " 

 
 

 

.   

 

  
  . 
 
 
 
.'? 
' 
 
   " 
 . 
  
.  
   

    
   
 
 
 
." 
 
 

   "
, 
  
 . 
.      

   

.

   
 
 
." 
 

 - 
 " 
 –   
 
.- 
.   
 

  - 
 
.  
  
     

     
   
 

 .  
 
    


    


   . 
  
, 

. 
 
  

   
  


- 
 
  

. 
   

  

." 


 " 

.  
' 
' 
 
,'? 

' 

   

 
  
,   

.  
' 
' 
 
.    
 
  
 
  
  
. 

  
 , 
 ,  .  

, - ' 
' 
." 
 
  "
. 


  


   

  
 
 . 

 

   

, 
 
 

."  
 

 ' 
' " 
 
 .   
,   
.-- 
  

   
. 
 

  
 

  

."  
" 

  -- 

 
 , 
" 
 

  
  
 .

, 
  
 
 " 
  
. 
"  

 
"
 
.


   

 -   
" 
 .  
." -

' '  
- 
   
  - "  
  ,
  
  

' 

'

ƒ

"      
- 
    ,- 
   ,    
    

 .
 
     
  
 ,    " .
.  ,"-  

 - 
" 
 

 , 

-  . 
 

 '  
 
-   ,'!? 

 

. 
   

 
  
,

 . 
 
  
    

 , ...' 


.'  
  
 
 

.  

  
   
." 
  

 
  
 

  - 
 
 .  


 

,  
.  
 , 

 - " 
 

 .  
 
  
.    

 

 
 
. 
  

 

  

   
  
 
 .
."' 

  

 - "
- 
 , -   

. 
 , 

,   
 
 
  

 .  

,    
 .   

 
 
 

  
  
, 


 

 
 
 
." 

? 
 
 

 

 " 


.  

 , 
  

 
   

 
 . 
- 
 
  
  . 

  
 
. 
  
 ,
."   

   
  


   

.   
,

 
   


 
   - 
  . 
- 

  
  
 
,- ' 

' . 
. - 
- 
-   
 
    
, 
 
 - 

 
  " . 
   
 

  . 
  
 
,   

 
 
 
. 
 
 - 
 - 
  

 
  
. 
“‘ " •

44

ƒ 

    
" 
      
    .   
   
, 

,   
     .
."  

 

 
  

  

? 

  
  " 
 
 .
 
 . 
  


   


    
.
 
 
  

   

 , 
  

   
 

-
 – 

    .   
   

   

  ,  

  
 . 
-  


  
." 
  

   " 
,
  , 
  
  
 . 

, 
 


   

. 
 
  

 
 
–  
 
  

 

 
 

 
 
 

.  
   

" 


 
 

    

 
  . 


,  
  

   

, 
   . 
 

   

." 

45

• 877 ‘ 
 

   
." 
   ,  

 

 

 ,    

   . 

.  
" 
, 
 
 " 
 

  

 


 

    .  
 "  
 
.""
 
  

  

   ,  

   ,   

 ,  
.  
 
  

 

 
"
. 

 , 
   
  
  
.   

 
 
 

  , 

."  

 
 
 ,  

  
 

    

 
 .   

   

 
 
,    

.    
    

' '   

 
  
.     
    " 

    

   
. ,"  . "   
  

 

   
   


 .  
  
 

  ." 
 " 
  

 
  ,  
  " . 

 
 .
,    

.   
    
 . 
 
 

 20-
  
  . 

 
  

.   
 
 . 
  

 ,  

."  
   

    
, - "   
-     
,  
 
 

.   
  

   

 

 
 
  

 
  
 

 " . 
 

  
 ,

.  ,"- 
 
 

' ' 
 
  " 

? 
 
  
   " 
.  
  

   " 


  . 
 
  

 

    

 . 

 
  

 
 
 
 

."   

. 
  " 


   

 ,  
,  
  
. 
 
  
   

   . 

  

" 

  

 

 '    

 ." " " 
  

,       , 
 
, ' ' , 
 
   
. 

 
•    " "  
 ,'   

 
  

 

( 
)  

,  ,' 
 . 

 

,  

     
  .  
,      
    

 

  

.   
  

 
 , 
,  
' 
.    
     


 , 
. 
  , 
'  
' 

'  ' , 

 ." " , 
  
   
 

 
 .  
 ,   

  
 
.   
,  ' 
 

  
.  

,  
 
,   
  . 

.   
' " , 
' 
  
"  , 
  , '  

" "
 

'' ' ' 
,'   

'  
, 
' 
 
   
"  

' , .'  

 

,  


  , 

'  .  
  

"  
“‘ " •

46 

"  '  

" 
   
 
,"  

  
 
   . 

.      

'   
 
' 
 
,  
 
  
 

" "
 .  

   
  
  
 '  .   

   

 ." " 
 
 

 

  ' . 

,  
   
, 
 
  
.    
  
, 

 
.    
 

  

     

 . 

'

47

• 877 ‘ 
 

,14  
'   
   
 

, 
"  "
." " 
 
 

'  
  

  ' 
' 

.
 
' "  
, 
'  
. 
, 
'   
    

 
'  ,
.   , 


 
  

  "

 .  

 
 
 
 , ' ' 

 ."    

  
 , 
 

. 
  
'  

 , 

 ,   
.'  
  

  
  

     

 ' . 
 

' 
   ,


.  
 ,
. 
' 
 
  
 , 
 
'  
 : 
, ' :   , 

" 
 ,  ' 
  .  

,  
,'  

"
   , 
."  
" 
:   

 ) 
 
" 
  , 
,(" " "  

,('  
' )   

 
  
. 

   
    

. '   
 , 
  
.  
    

 

 
 
, 
 : 

 ,( 
) 


. 
   

"  

 , 
 
  

   
 

 . 
 
   
 
.  
 , 
 
'
,    

 
.

 

   ,  
 
 
,  
 
  
 
. 

 
  

 

 –  
 ;  

. 

  – 
. 

 
 
  

  
, 
,
 
" :
."   '  
  

'
.   ,  

     

  
.  

     

   . 
  ,
  

  
.  
    

,

 .  , 
 ,  
 

.    
  ,  

 

 
  
. '    ,  

' 
 
 
 

  , 
. 
 
 , 

' . 
 

 , 
  

 

'
  
, 

 
  
, 
  

 
 ,  

 
 
, 
.   

 ,  
  ,  

 
  
  
 ,  

. 

 , 
. 
 


'  '  
 

ƒ

. 
     '  
" 
     '  
      . "  
 ,     .  

   .   
!  .  '      
 , 
  
 .    

 , 


  
.   
 
  
  , 
. 
,  
  

' 

 ,  

 

 
  
 .  
" 
  
  

 ," 

" :  . 
' 


  ," 
 

 
 
 

. 

,   

' . 
 
 

 
.  

  " 

" (  ) : ' 
 
' 
[ 


] 

 
 

[ 
] '  

."  
 
  

.  

 


 
.
  

  

  
 
 
“‘ " •

48 

, 

ƒ 

   "  "
,("  ) 
   "  , 
' 
" : 
, "    
"...    – " 
 

"   
" 

"   
 ' , "
'     
  
 
 ' ,

  

 '  
, 
 

'  

" : 
'

49

• 877 ‘ 
 

 "  " 
'  
'  , 

. '  
 
  

 ,  
' 
  ' 
'  
   

. 

.  


 ' 

.   

   
" " , 

–  ' '  – "  

'  
 


:    

... -
"
[ 
] 

' 

 

 
 
..."  

' 
 ' 
( " )  
. - 

 

 

 " 
 

,[ 

]  

 
[ 

]  

  
, 

 [] 
 

 

"  ] "... 

.['  " " 

 ."   

 '  
.  
 

, 
 
  

.  
  , 
" "    
"  , 
 
  , 
  
.  ,  
 
 
 
, 
 

 


 

. 
 
 
 

' 
 ,  
 
 

.   
 

   

 
.  
 .  

  , 
 

 
 
,   
 
,   
. 

 
  

 


" " 
, 

 
 

   

 
 . 


  
" " :'  

"  ,  '  
 - 
 
  
 "   
  ,  

" " " " "
."  

 

" " 

 
 

 
,  
–  
 
 
   

   ," 
 .   
  
 
    

  '  . 
 ,    
 
. 
 
. 
 
 , 

,   

"  

 
  

 .   
, 
' ,  
 " : 
"   
 
. 
  
 

'     

'   ' 

[ 
]  ,'   
.  
"  
  

   
,   

[ 
 ]  

( 
  ) 

  ,  
   '  
[" "] " 

 
, 


." 
,' ' 
  

" "  

, 
    
.  

   

 
  

  
, 
.' 
'  , 

"  " 
 
, 
  

 '  

" 
  

'  ,  " 
(37 )  

,"  
 

  ,   
:' 
"  ' " " 
 ,
  

  ,"  

 
  
 

.
 
 
 " 
 , 

 

  
 
.  ," " " 

 , " '  

"  "
,  
 - 

    
."  

" 
"
,
  
   
' 
.
 

 
, 

 
  

 
 
 , 
 . 

'  
  
, 
' 
,   '  
. 
   
, 
 ,  
   
 
,
  

 

 .   
    
  " 
 .   

.   ,  

   

     

  
. 
   
   '  

  , 
 
  
  
.  
 , 
 
 
'  
 ." 
 '  

    
 . ' 

.   
   

" . 

[ 


] 

 

'   

  
[ 
] 
 ,"  
 
.'  

 '   
. '   
 


 "   

 

 
." 
" , 
  
  .

" 
,   ,  

 .'  
  
"  '  ,  
 ." " 

. 

, 
 '   
, 
 "  

"  
' 
 
'
' 
 ' 

 
 
."... 

  
,
  ,  

 . 


  

  ' 

" : ,   
'   
  
 
 ' 
"  

 

 

 , 
 

   

     
, 
   "
."   


""  ' 
 
." 
 
   
  . 
. 
 ,  

  
  
. 
 
 ' 

,   . 

   
 
  , 

  
 , 
 

.  
   
   

'  ,  

. 
   
.   , 

 
   
    , 
 

  

. 
  
 
, 
  

 
  
 

  , 
 
  
 . 
  
  

,  

 .  
! 
  

  '  
 
 
,   

  ,  

 '  .  
  ,  

“‘ " •

50 

' , 
 
 ,    

  " 

"  "  

,  

. 
.
, 
, 

:  

" 

.  
  , 
" 

, 

,(
) 

, ,  

 , 
 
,   

. , 
 

   

  –  

   
 
  
 

 
 

' 
 
,        
   
. 
 
  

" 
 
– 
. . 

,  

- 

 

ryk613@gmail.com : 

    

.     

   
 .

'  

 
 
, 
   
. 
 

   

 "   

  , 

, . 


, 
, , 
' , 
'    
,13- '  
 
. 
 
   

  
"  

 
,( " )
:  ,"  
"  
 '"
"...   – 

   


 ," 
. 
 

 
 (2 " 
 

    
  )  
,   
( 
." 

"  
   ' 
'
' ' 
,
 
   –  

.(" ' ")  
  

 ,   

   

,    ' 
'
–   

51 
 / 

Mermelsteins
Shabbos Kiddush special!
For up to 50 people!

  

  
 : 
 

' 
, '   

 120 ,'  
?  
 
 
 
 
 
  
: 
)    

" 
 

  
 ..   
 ,(" 
  
? 
 
 
  

    

 (1 : 
 

"   

• Fish platter (gefilte fish) • Meat
platter • Cholent • Two types of kugel
• 15 LB of assorted salads • Hamotzi rolls

60y
$cas3
h and carr

Call: 718-778-3100
All orders must be made by 4:00 pm on Wednesday before.

351 Kingston Ave.  
  
   
 , 
 
 

1-888-4645-666 :"
• 03-721-3132 : 

www.bananatravel.com • sales@bananatravel.com

51

• 877 ‘ 
 

  

  
  ,   , 
 
   .   

 .     
"   
–  
  

,  ,    ;  

  ,  ,' '  
  
•     
 

 

  
,   
 

. 
 
 
 
 " : 
"
,    ," 
, 
 
'
'   
 .   
 ;   


 
   
 , 
 ; 

 
  . 
.    
 


,    
  
 
  


 . 
; 
 
 


 

 

 , 
  

. . 
  , 

  ,  

 
.    

     
.  


, 
  
 ,   
 
 
.  
 

. 
  ,  

  
   
   .  

 – 
 

,  
 
  
 
 
 
 

" : 
 ."?
  

 

 
 
,  
 


 
 
  

 
  –
"... 
 

• 
 
  


 

(" ) 

 . "
  
,  
 
 


  

 , 

, 
 
 
 
 
  
 
.   
 
  , 

  
 , 
 
  ! 
. 
 
  

  
  
, 
 
.  

.   
 

 
, 
  
  
. 
 
 
 
   

 .   

 
.   


 .
 

 . 
 , 
 ,  
.  
 

 

  ,  
...


   

  , " :
 
, 
 
.  
“‘ " •

52 

 
 
 

, 

   ," "  
.   , 


 
"  . 


.  
 
 
 ,
  

 
 
    
 

   
 .  
 ;" 

"     , 
 
   
.


 

 
' '   
  


 ,
 
 

  
: 
  ,
 

  .  
   – 
  
  
  , " 
  .    
 
"?    
 
 
.
  
 

 – 
 
.  

 . 

 
 
 
 

. 
 

ƒ

, 
     , 
 .    

. 
  , 
 
 
     ,  
.      
   –       ,
.  
    
 
 
  , 
.   

  – 
  

   
.   

• 
  22 
  "  

 " "  

   
,"!  

 .  

 
 . 

   
 
    
 

 , 

. 
   

!? 
  

 
"  
 

"   


tanyavideoart@ : gmail.com

53

• 877 ‘ 
 


  ,  
, 
  ,


, 
 
 

– 
 .   
  
. 
 
 , 
 
 ,  

 , 

   

  . 
 ,   

 
 , 

,    
 
   
 
.  
,  
 .   
 
  , 
     
    

 ,  
 
.     
,
 
   
 . 


 
   – 
 
, 


 
.  
 
 
 

  , 
 


    
 
 ,  

 
, 
  

;  "  
, 

  
  

,' ' 
 , 

  , 
;  
 

, 
 
 
 
.    

 , 
  

 ,    
    

 '
 
'  
. 
   

• 

 
" 
 
  . 


  ,  

;    ,  
 
 
 
  

, 

  

 –  


 , 
 

 .  

, 
  
, 
  

 
 
,   

. 

, 

,  

 
  
 

' '   

,
  .  
 
,   
  .  
 
   ,  

.    


    


   , 

. 

 
 
–   
 
   
,   , 

 .  
  

, 
   

  

  

 ' 
 
  
' , '  

    .'  
 , 
, , 
,    

   
    
  .  
."  ' ,   

" 
  ' 
, 
 ' , 
 " 
     
 
  "  

 ,  .   
. 
'  

 
  , 
  

   ,  

   

.   , 

 
 
 

 
,   

 
 

' 
' 

,     
.  

 
 ,    
  

  .    ,  
.  
 ,  
 

, 

, 
 ,

  
 

" 

  . 
 
  

 
 '   
   
 ,
 ,  


  
, 
 .  
.    
, 
  
,     "  

     
.   

 . 
  ,   
3  , 
44  ,   , 

.  


   , 
   

 .   
 
 ,770- 
, 
   ,' 
  ' 
 
'  
  " .'  
'  

      ,  .

.  
 
 , 
 "  

 : 

 
 
, 
   
  ," 
," .'  ' 
"  


,  

     
.        
   ,    

“‘ " •

54 

 

 ,    

, 

  
 .  


 
 '
?  
.  
 , 
 

  
  ,    

  
   

 

 . 

 

    

   ,  

.
 . 

 , 
 

. 
, 

, 

   

''
  

,  
 
 
   
 

 
 ,  

 .   

    

" :  
 

    ."  

   

  .  

 
  

. 
 
  

 
 

55

• 877 ‘ 
 

 ,   

" 
  . 
. 
 
  
   
 
 
 ,"  
 ' 

)  
) 
 
,( 
   .( 


." 

 

 
 
,  .  
 
 

  
. "  

 
  
 .   
   
–   
 ,   
 

 
' 
.   


 , 
,     
  ' 
 
, 
 

 
.  
, 
 ' 

 
 
 ,  .  
  

  
 
 ,  
  .  

 ,  

: 
  


 
 
,    

. 
 
, 
  – 
 . 
.  

 
  
 
36
 , 
 
 

, 
    
,  ,  

  .'  

)   , 
 

 (   
, 
  
."   

  
    
 
  
. 
 
  

   
 , 
 .  

 
 
 , 
.   
    

 
   


 .  

  
 
 
  

"   

."   

 
 

.' '  ," 

   
' 
 ,  

, "  
 ,
, ' 

 , " '  

 
   

  
' , .  
 

,  ," 
 

' 
  
  ,' 

. 
 
 
 ' 
 
  
."  
  

 
  

 
 

 
 " .   
,"  

, 
.    
 
  
  , 
 
.    

 
 
  
.    

 
  , 

 , 
 
 
,  
 ," 

     

  . 
  
,  
  
. 
  

   

      '
 
 
 
.  
    ,
 
 
   
" : 
 , 
    ' 

  " :  ' "?  ,  
 
."  , 
 
 
 
  . 
" :  

  ?  

  ,  
   
 ,  
, 

, 

 
  ?  
  

...  

  ,  
 

 
 

, 
 

 
, 
  
 
  ? 
,
  ,      
,  
."! 
 ,
  

   
  
"  , ' 
  

 
 ," 
 
" :
 .   
  .   

  
 


  ,  

 .  

.   
  

   


 .
  
  
  
    

  
,   
,"  

  
    

 
,     
   
."  
 
 

 
  
 
 

  ,  


  , 
, 
 

 ,  


. 

 

 

 
  

   
 ,
 

 
   
 .
    

  , "  '
.  
,   : 

.  
,  

.
" 
 ' '   
   - ' 

  

.    

  ' 
 ,    
.    

 
  
 

 
 
:
  
. ,   
 , 
 ' 
  : 

,  ,  

    

 .  
. 
    


 
,   

  , 

 
,     
 ,  

 .  
 

 
   
  ) 
.( 
  
 
 ," 
 
 

" :  
 

,"  " ,"  

"  

  

 ."   
 '
 ,  
 
,  

' 
' 
  , 
 ,  
“‘ " •

56 

$¸É½²Á 

¼¸²´½¸»³»ÀÃÀ»´¿Ç°¶»È´¿´±¸°´´»°¯°´¿¯¼¸ÃÉÉȽ°ÇÇÁÅ°´°¯º°

ƶŸk¸È¾¸¸Á½É³Ç³
¼¸½¸½É³¸Ç¸¶°½³»Á¿³kɳ´¸¶¯»Èɸ½´¯Éó´ÉǸ·Ã»Á
³Á

³È½Ç´¯¸¿Èkɳ

¼³¸°¯»¼¸¿º³´¿¸½´¶¿Éɯɯµ°´¿¯¼¸Ç±È½´

¼´¶¿¸¶ÂÀ´¸

k¸¶¸È 
¶³Ç³
Ƹ»¯¸°ɸÇÆ°½³½¸°Ç³¶¸»È
´¸¶¸È³²°º¿³´É¶ÃȽ»´ 
²À¶´°´·¹¯¼»´Á²Á´³ÉÁ½´»´²±³¼º¿´±¸ɯ¯ÃǸ¼¸»È´Ç¸³¿´°´¾´¸Å¼¶¿½ 
¼º´É°¯´³´ÇÃÁ¸¿º´È´¿¿Ç´´Å¸Æ³²´Á¸³¼´¸Æ»³ºµ¿´¼¸½¸³»º²¸½É¼º´¯Å½¸
Ƚ½²¸½´º¸É´¿¶¸È½´¿¸º»½ÆºÉ´»±É³°

²Á´¼»´Á»¶¸È½³¹»½´¿¸°Ç´´¿Ç´½´¿¿´²¯¸¶¸
ʩʣʰʲʮʷʩ
ʶʴʥʷ
ʯʸʲʯʸʥʷ
ʩʷʥʹʨʰʸʥʷ
ʬʠʬʶʡʢʸʡʰʸʩʷ
ʥʤʩʬʠʠʴʬʷ
ʩʣʩʥʣʩʡʮʥʸʷ
ʸʩʠʮʳʠʩʸʷ
ʸʥʠʩʰʹʯʩʱʥʸ
ʭʩʩʧʯʩʷʡʩʸ
ʩʷʰʲʩʯʩʷʡʩʸ
ʸʩʠʮʯʩʷʡʩʸ
ʭʥʧʰʺʯʩʷʡʩʸ
ʭʩʩʧʸʲʠʹ
ʭʬʥʹʳʸʠʹ
ʩʣʩʥʣʥʰʩʤʹ
ʯʥʲʮʹʸʨʫʹ
ʸʩʠʩʸʣʩʩʰʹ
ʬʠʩʰʣʸʡʸʴʹ
ʸʥʠʩʰʹʩʡʲʸʹ
ʭʥʸʸʮʥʺ
ʭʧʰʮʭʮʺ
ʤʩʸʫʦʩʦʩʲʺ

ʷʩʬʠʸʹʩʤʹʮ
ʸʹʠʭʬʥʹʮ
ʯʮʬʦʸʥʠʩʰʹʯʥʡʰ 
ʤʹʮʱʠʩʮʧʰ
ʸʩʠʮʷʨʱʸʴʰ 
ʩʮʸʡʠʩʸʣʥʱ
ʷʧʶʩʳʱʥʩʭʩʩʸʨʱ
ʭʥʬʹʩʥʥʠʢʰʩʱ
ʬʠʩʸʥʠʷʩʱʷʩʱ
ʣʲʬʠʣʩʲʱ
ʡʷʲʩʤʩʨʲ
ʥʣʥʣʸʨʲ
ʩʱʥʩʠʡʩʷʲ
ʷʩʬʥʮʹʷʠʴʥʴ
ʷʩʬʥʮʹʢʬʴ
ʷʸʡʯʮʣʩʸʴ 
ʩʱʥʩʯʮʣʩʸʴ 
ʩʷʥʹʯʮʩʩʸʴ
ʸʦʩʩʬʯʩʩʨʹʬʸʴ
ʷʩʶʩʠʩʸʡʥʶ
ʯʩʮʩʰʡʡʥʷʡʷ
ʧʰʩʷʱʬʥʴʩʱʰʥʷ

ʸʦʲʩʬʠʩʥʬ
ʷʩʬʥʮʹʱʩʬ
ʩʣʰʲʮʷʱʩʬ
ʷʩʣʥʩʹʴʩʬ
ʷʩʬʥʮʹʢʰʬ
ʤʩʸʫʦʥʠʣʰʬ
ʭʥʧʰʥʠʣʰʬ
ʸʲʡʸʰ
ʶʰʬ
ʯʮʧʰʸʰʸʬ
ʩʮʸʡʠʩʸʩʠʮ
ʩʹʩʥʮʩʸʩʠʮ
ʥʤʩʬʠʡʩʩʫʣʸʮ
ʪʥʸʡʩʧʸʦʮ
ʸʥʠʩʰʹʭʧʰʮʷʩʰʡʣʥʩʮ
ʭʥʬʹʩʲʴʩʮ
ʩʣʰʲʮʣʮʬʮ
ʯʥʰʩʩʸʡʲʮ
ʸʥʠʩʰʹʳʥʨʲʮ
ʸʲʡʥʣʳʥʨʲʮ
ʬʠʥʮʹʬʮʷʮ
ʤ
ʬʠʡʠʬʦʸʮ 
ʭʧʰʮʯʥʨʸʮ 
ʩʲʥʸʩʬʩʸʮ

ʷʩʬʥʮʹʸʰʩʥʥ
ʷʧʶʩʳʱʥʩʹʩʴʱʩʥʥ
ʤʬʣʰʲʮʳʬʥʥ
ʤʣʥʤʩʱʬʢʱʩʥ
ʩʥʬʩʠʰʸʥ
ʤʹʮʡʩʡʧ
ʭʤʸʡʠʡʠʩʧ 
ʣʥʣʸʥʬʩʩʨ
ʳʱʥʩʸʬʱʨ
ʬʠʩʰʣʸʲʢʲʸʨ
ʷʩʬʥʮʹ
ʵʩʡʥʷʰʩ 
ʬʠʩʦʸʡʷʲʩ
ʯʥʮʩʮʧʸʴʩ
ʩʣʰʲʮʩʰʣʸʩ
ʭʧʰʮʩʬʠʸʹʩ
ʩʨʥʮʯʤʫ
ʭʩʱʩʰʯʤʫ
ʬʠʩʸʥʠʡʬʫ
ʷʧʶʩʳʱʥʩʯʥʴʬʫ
ʬʠʸʹʩʵʫ
ʷʩʬʥʮʹʸʷʡʩʷʡʬ
ʷʧʶʩʳʱʥʩʸʷʡʩʷʡʬ
ʣʥʣʱʩʠʥʬ

ʭʧʰʮʤʣʸʡ
ʩʫʣʸʮʪʥʸʡ
ʩʺʩʮʠʩʷʶʥʸʡ
ʸʥʠʩʰʹʸʬʣʰʸʡ
ʤʣʥʤʩʢʸʥʡʦʰʩʢ
ʩʣʰʲʮʢʸʥʡʦʰʩʢ
ʤʣʥʤʩʯʮʸʡʩʥʬʢ
ʸʥʠʩʰʹʬʠʸʹʩʩʣʲʬʢ
ʭʧʰʮʬʣʰʢ
ʯʮʬʦʪʮʥʸʢ
ʩʱʥʩʱʥʸʢ
ʬʠʥʮʹʢʸʡʰʩʸʢ
ʷʧʶʩʳʱʥʩʵʩʡʥʹʸʢ
ʬʠʸʹʩʯʠʤʣ
ʸʥʠʩʰʹʯʩʷʱʥʸʡʥʣ
ʩʲʥʸʨʰʮʠʩʣ
ʥʤʩʬʠʩʸʰʩʣ
ʸʥʣʢʩʡʠʯʩʩʨʹʷʩʣ
ʬʠʬʶʡʯʩʩʨʹʰʸʥʤ
ʤʹʮʬʬʤ
ʤʩʲʮʹʨʫʲʤ
ʭʧʰʮʱʮʠʩʬʩʥʥ

ʸʦʲʩʬʠʩʷʱʰʩʨʥʠ
ʯʥʸʤʠʯʠʩʸʥʠ
ʩʥʬʩʷʹʥʠ
ʡʠʩʬʸʦʲʩʬʠ
ʩʡʥʣ
ʵʩʡʥʸʴʬʠ
ʭʩʮʧʸʢʬʦʮʠ
ʩʱʥʩʯʮʱʠ
ʬʠʬʶʡʳʸʱʠ
ʤʩʸʫʦʬʡʸʠ
ʸʥʠʩʰʹʩʦʰʫʹʠ
ʭʥʺʸʠʡ
ʹʥʣʰʲʮʤʦʡʥʷʥʡ
ʩʷʰʲʩʯʢʸʥʡ
ʸʥʠʩʰʹʱʩʷʸʥʡ
ʬʠʥʮʹʹʨʩʩʡ
ʩʹʩʥʮʢʸʡʮʥʬʡ
ʬʨʯʩʢʯʡ
ʬʠʩʰʣʩʰʩʮʩʰʡ
ʩʣʰʲʮʩʰʩʮʩʰʡ
ʥʶʩʥʬʸʤʥʦʸʡ
ʬʠʥʮʹʯʥʠʸʡ ,  
!  
?     

 ?     

"  "  
 
 , -  
 •  

"   
 ," 
  

 –    

. ) ,( . ) –
,( ) ,(  

) ,( 
 )  

( 

 ) ,( 


  –
:     

 '  ' 

 
'  
–  
  


 

 
' ' ,  

,   

.' '   
  

  
 
  

 
,  - 

– 

   
 – " .. " 
 
  


,  
 
   

, 
.   

  


)  

 
  
 
 

,  , 
    
" –  

"?  " ," 
–    

   
 "  " 
 "  " ,
.'  
  
 
? 
  
 
  
,   
 

?    


   
  
  
  

 -  
   : 

"   " 

  

   49 
,
– 

   

" ," " 
 ..   
  . 
."'   
 
 

   

–  
  
 
," 
" 
" "  
"
,(  )  

) 
 
 

"  ,(  

  " 
 
 

,
. 
  

   
 
" " 
?' 
 ' 
 
 – 
“‘ " •

58

ƒ 

 , 

  
 
 
 , 
  
 
 ,     
?    
 
  
 : 

  
,  
,  , , 
- ,  , 
,     
 


"  
!?"  

   

 
 
   

   ' 

 
 
.   

    
  
, 
 

"  
,   

,   , , 
 ) 
   " (   
  
 , 
  - 
 
  , 

,    
 
   
  
 '  

, 

  

"
  
 - 
  
." 
  

 
 
 –  
.  

   
   
 , 
 
 , 
  
  
 
 
  , 
 

    

 
 ,
,     
 
,  

   ,' '
51 
 

59

• 877 ‘ 
 

 ,''  )  

  – (' ' ' 
  
 

 
, 
 
  
,  
.' 
 , 

  , 
    
 30-
  
   365-

, 

  
.'  , 
    

")  
]   
("  
  
 
  

 ,[   
   
, 
, 

, 
 
"  

 ," 
  

   
  
  
' 
   
,  
  
 
  

 
. 
 

,' 

  (" ") 

     

 , 
.  
–  
 –

    

 
)
" 
 
:   ( , 

, 
 "  
"  ." 


." 


–  
  

    
 "   

  :  

  
." 
   

 
,( 
  

    

  
 
, 
 

  
,  

 

  


  , 

, " 
, 
   
  
  
 
  
.  
  –  
 –    

 
 
 
   
 
  
 ," "
? -  
 

  ,  
 
  

,  , – 

   
:   
 29 
  

  , 30 
 
6)  385 
    353
,383 ,355 ,354 ,353 : 
 

 
;(385 ,384 
 
 
,  
  
 

  

. 
  ) 
 ,   
 ,(   

  
 
  
 
.  

   
  

 , 
- 
 
12)  
 
,
 ;(  
)   
 ..   
" 

   
 
    .. 
  
 
    .. 
   
  

 
..  
  

 ,("  
 

   

770- 
  

  
 

 
 
' .   

'
    

  
 
" 
 
 
,  

   
 
."  

 
' 
 
.    

 '  

'
 
  
'
.

, '   

 " 
.'  
  
 

' , 
  
,  
 


  
. 


,' 
 
  
 

-    

  , 

 "    
  
  

   
 
 . . 
  
  

– " 
  
.      

, 

' ' 

770-  
' –     

.  
 
  
 '    

  
 
.'
 

 , 
  '  
 ,(" 

) ' '
. 
  

' 

 

  : 
 


,  
 
 " 
 –
!"#
 
 
 
  

 
 , 

     

  , 

– 
   

 . 
   

  
 
 '  ," 
! 

 
   
"!' – ? 

– " " 
 "
""  ' 

" 
.(" " ) 
 ' ' 
 
"  ' '
 
," "  ." –  

 ' 

  
.  
  
,' ' 
  .' '  


' '.' 
' 


 

'
  
 

, 
 
  –
... 

   

-  

"  

   , 
. "   
   

!  , ' 

 , 
 
 – 
 

  
, 
'    
  
,770- 

: 

' '  

  ," 
 

' 

' 
. ' 
 , 

' 
 ' ' .   

 
 

"!  , " : 
 

.  
 

"?   
" 
" 
 

" , 
" " "  
!" 
 , 
  

.  
 !  
 ?  

!  
: 

  
?  
 
 

  

   ?'' 
  

?   


 

 

 , 
' 
" '  


 


 
 
'  
 "
,
 

 ."? 
“‘ " •

60 

  
' ' 
,  

, 
   
     

, 
   , 
. 
   

' ,"  

'   
 

 
 

.'  
'  

,' 
'  
 
.    , 

   ,
,' 
'

  

–  
 

 
, 
 " 

.' 
'  

'  
' 8.10 
. 
 

" 

 

   
 –  
 

' 
'  

   
. 
 

' , -
' " 
 
'  

.  
 

770  
 
. 
- 

  1.35  
 
 
' 

' '  ."  

   
 ' 
 

 ' ' 
.    
,  
 "

61

• 877 ‘ 
 

   
'  
 ,
   

, 
  ' 
. " " " 
  
,  
 

 
   
.  ' 

' , 
"  
" 

"   

 
 ," 

   
 '' 
   – 

 
  ," 
  

 – 

 
  
. 
 

' ,  
   

,  '   

'  
 

. "  

770
  

"  – 
 
.'13 '  ' 
' 

  
 
' 

 

 770-
." 
  
  

  , 

. 

   

' ,  
'    
 : 
 
. 
 

   

. 
'  
' 

' ,  

  " 

 "  
  "  . 
, 
 
 "   
  
 "  
  

." " 
 '  
  
  .
."' 
,   
,8.10 
  

' ' 
 
.9.45  

. . " " 
 
  ," 
! 
–  

   
,  
 
 


( 
)  
 " –  

. . () 
   

    

.(" ") "
 


   

   ' 
  
 ,' 
 ' 
  

'  
 

 

- 
 
.   
 10.25  
 '  ' 
."
,' '  

 
 
' 
 ' 
 
, 
.  

770-  
 

 " 
 

." 
   "
–  
   , 
! 
 


 !
 
 
,  

770 –   

  "  770-
,    "  

" 
 

.    

,
 
,'  '  

. 
  
,    
' 
'    
   ,'  

³Ç¸º½» 

²°¶É´²À´½»²´½Åɸ° 
ƽÁ³»²±½°
Ǹ¶½°
¸°¸·ÆÇ·¯ 
¼¸·Çû

ÉÃÅ°³Ç¸º½»
ǽ³¿¸È¸Ç²¶ɸ°

ÉÃÅ°³Ç¸º½»³Ç¸²
²°¶ɸÇÆ°¼¸»´²±¼¸Ç²¶
³Ã¸´ɶ´´Ç½³Ç¸²
¶Àö°·½ȸ³º´À»É´ÇÈï

¾Á¿ºÉ¿´ºÈ°¸µºÇ½¼´Æ¸½
²°¶É´²À´½»²´½Å
³¯¸Å½Ǹ¶½ɶô·½´ÉÁÆÈ´½ 

¼¸·Çû 

¼¸·Çû 
ÀÆÃ

Keter
Van Service
Reasonable Prices

JFK
LGA
NEWARK

,hrcg hrcus

hsbe
vhsrd-vk
$62+ ertub

$32

Airport pickup
ohdvb
a"btn 

 "   
 –   
. ' '  
  ''  
  
 '  
' '
.'  

  

'
  4.00 
,   ' 
.7.00   

  
  
– 
   

    

   

   ,
– '    

, '   

," 
  
 
 ''  

   
– 
.  
 
   

 
,  

   
.  
  

, 

,' ' 
  
 
 

. 

r,f
,ugxv h,ura
ohkzun ohrhjnc

vpug,v vsan ;uxht ,urapt

718-644-4444 
“‘ " •

62 

 
   
.   .  
 
  ,   

    .    

 .  –   
   
  
.  -   

 : 

  


 

 
  

  .  
 

 
  

  

 
   . 

  . 

    

" .  
 
 , 

  
.   
.  

  

.  
 

 
- 
 
  
."
   
" 
    

   
  

 
. 
  

  
 
 

.  


 
 
   

-   

 
.  

 
 

 
,  - 

  
. 
 

63

• 877 ‘ 
 

   
.  
  , 
, 

   

   

 

  

.  

 
 
 
  
  .   

 .   

 
,  
. 
 
 

 
   

.
 
 – 
   
 
- 
  


 
.  
   
 ,   

  
  
. -
   
- 
 
   
. -   
 
 
  

 
,  
.    
 
 -  

 
 
,    
,  
  

  
 
  

   " 

,  . 
 

 
 
 , 

 . - 
  ,  

 
 , - 

 
 , 
 
 . 

 

   ,  

 .    
  
 
- . 
 

   
 

 
 
 

  ,   
.   
 

,   
, 
   
 .' ' 
  
 ,
  ,  

 
  

  

 
 
 

     

 .  

  
,  

  
 
  

.   
 
  
 
 
 
   
  

–  
   

, 
 
.   

–  
 
 

  

  


   

 
. 

-    ,  
 

 
 
- 
     

   , 
  .  

,    
 ' '  -  

   

 

   


   , 
  


 
 
 
 

. 
 

    
 
 

 
 ,  

 
 
–    
–  
  

 

. 
 

  
 
  


 . 

   

    

 , 
  
      
 .F.B.I.- 
  .    

    

  
 
.  

ƒ 

     
  .   

,  
    
  
,      
  

    .   
       
   
   

, 
  
.  
 
  

 
  
 
 
 

  . 
, 

 
 
 . 
 
  
   
  


   
, 

  
.  

 

 
    
 

 

 
  

   

. 
 

    
 
 
 
 , 

 
 

 
 
  


 
 ,
  
   
  
 .   

 
  
, -
    
 -
 
 
, 
.  
 

   
,    
  - 
 
. 

  

  
 
    

  - 
 
.  

 

 

    
-  , - 

  
  

  
.  
 
   
  

 
    . 

   

 .   
    
 
 
 

 

-  

.   
  
 
 


   

 

,  
   
. 

 

  

   
 

 
 
 , 
  . 

,
   


.   
,     – 
 
  -
. 

  

,
 
 
 

, 
  
 
  


 .  
 
   

 ,  
 -   
 

 

,  
- 
. 


  - 
   
“‘ " •

64 :  ,  

" 
  

  ,   

.'  ' 

, 
 
 
 
 , 
 
 
" 
   

"    "" 
 " .   

     
 
 

  
.""   
 " 
     

  ,  

   
 
  

. 


   
 

 
  
 
,   
"   
. , 
 

 
  

,    
  
  
  

 : 
.

65

• 877 ‘ 


."  
  
,  
   
"   
 


 

   

 
,   

, !"     
 

 
  
  
." 
. 
 
 
, 
' 
 

  

 

–   " –  

 
 ," 
" 
.  

 
 
,  
"  
" 
" 
  
 
, , 
  
 
,  , 
. 
 
,  
 
 

 

"  " 
 
  

   

,"    

 
  ,  

,   
"  

  

  '
 " 

" " " " "
"  
 
 

"   
 

  ,  

   ,  
  . 
'
 , "' " 
" " " 
 
." 

" " 
–   
.' 

'  '
  
 
, 


  
    , 
 

  ,
. 

  

 

  
 
 
, 
 
 
.  

  , 
 
 ," 
,  
 
 
  

 .   

, 
 

 

 
  
." 
" " 
 

  ,  
   

. 
" , 
  
"   

 
 ."    

 

 " " " 


 
 
 

 , 
 

.  
 
, 
   
 
 "    


     

 
  
" 
 
   
,  
    
, '  

, 
   20-
:
" 
 

.dvarmalchus51@gmail.com
770- 
  

 
  
.   

 
 

  
  

    
. 
  

   
:
" 
 Think Moshiach
.thinkingmoshiach@gmail.com
,  " 

, 
  '   
 
   
 
' ' , 

!  
  

 
  
 
   
. 
 
 
  

:   
, 
- ' 
 
79-  

'  

  '  
"  
 

" 
  
 
 ' 
"   –  

 ' 
 
," 
." "  
, " 

.077-3311064 : 

770 –      
 
  , "


, 

  
 

   
 

 
  
. 

 

    

  
 
 
  ,  "
.  
 

 
:  

' 
'   

 ,"  " 
,  


, 
 


  

,     
'  

 
" " 
'  
' 

. '   ,"  

 ,    
 
  

   
" 
."

:  

  
  

 "  
"" " 
 
 .    , 
 
  
  
 ,   

    
  '   

 

   

.   
 
,     

  
, 
. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

,    ,   
"  "  
 
    
 . 
 
 

“‘ " •

66

: 

  
.     

 :
 

 

,   
" 

   "  
 " 

.' - '  -  ' 
    
, 
 
 , 
 

,  , 
 
.
 
  
  

 
,  ; 
 
, 
 

 
 
,   
, 
   , 
 
 
 

,  .  

 
 

.   

 
    

  

 

 
 

 
.  

 
"  :  
 
 
 "
. ' 
 , 

.  
  
     

 .    


 
 ,  

 . 

:  
 

 ,   
" 


   
, 
."   

, 
 : 

  , ,  


  
 

.   

  

    
     

 "  : 
 

   

   

 ,"  "  

 

  
 
   
 

." 
 
 
   "  

 
 :  
"

  
"  

, 
  , 

" 
 
" 
  . 

 
  

   

   


 –  

    
.
. 
 

  

67

• 876 ‘ 


‫½½‪È‬‬

‫ב"ה‬

‫מרכז ההפצה‬
‫בארצ הקודש‬
‫קור גברימ – קיצ ה'תשע"ג‬

‫בעקבות ההצלחה של הקור הראשונ‪,‬‬
‫בית ה פר לתורת הגאולה מבית 'ממש' מציג – מ טר נו פ‪:‬‬

‫"הלוכ וקראת"‬
‫יעודי הגאולה ב פרי הנביאימ‬

‫בקור יילמדו לעומק ייעודי הגאולה כפי שהמ משתקפימ בפרי הנביאימ והכתובימ‪ .‬השיעורימ יכללו‬
‫פרקי מבוא לנושא הנבואה‪ ,‬נושאי הגאולה המשותפימ לרבימ מפרי הנביאימ‪ ,‬והרצאות שיעקו‬
‫באופנ פציפי בנביאימ שונימ ונבואותיהמ‪ .‬כל זאת‪ ,‬בצמידות לדברי גדולי המפרשימ לאורכ הדורות‪,‬‬
‫כפי שהמ מוארימ בתורת החידות בכלל‪ ,‬ובתורתו של כ"ק אדמו"ר מלכ המשיח שליט"א בפרט‪ .‬זו‬
‫ההזדמנות לקבל מושג מעמיק יותר על המהות והתוכנ הפנימי של זמנ הגאולה וימות המשיח‪.‬‬
‫אורכ הקור כארבעימ שעות אקדמיות שיימ רו ע"י מרצי בית ה פר‪:‬‬
‫הרב מנחמ מענדל הלפרינ‪ ,‬הרב שמעונ ויצהנדלר‪ ,‬הרב א פ פרומר והרב משה קורנוויצ‪.‬‬
‫בנו פ יתקיימו עשר הרצאות אמצע מרתקות ומחכימות‪.‬‬

‫לפרטימ‬
‫והרשמה‪:‬‬

‫‪058-7090-770‬‬

‫הקור יכלול ‪ 10‬מפגשימ שבועיימ בבני‪-‬ברק בימי רביעי‪ ,‬החל מכ"א אייר )‪(1/5/13‬‬
‫בינ השעות ‪ | 17:00-21:30‬מחיר מ וב ד ‪ ₪ 1,200‬בשלושה תשלומימ‬
‫‪ 10%‬הנחה לנרשמימ עד ט' אייר | מ פר המקומות מוגבל!‬

‫יחי אדוננו מורנו ורבינו מלכ המשיח לעולמ ועד‬

‫ני‬
‫תנ לה‬
‫לצפייה בירשמ‬
‫השיעורימ דרת‬
‫האינטרנבאתר‬
‫של בית ט‬
‫פ‬
‫ה ר‬ 

. , 

– 
, 
 ' 
• 
  
;  

' ; 
, 
. 
, 


– 
, 
 
' 
• 
 
;   

" " " 
,  ' 
 ' ; , 

. 
, 
, ' 

'  
; 

– 
' ; ,  
.  ,  

, 
 
 ' 
• 
 " " "
; 

–   
, 
 '   

 
' ; 

 
" 
" " , 
."
– 
 , 
 ' 

'  
; 

' ;"  
, 

. 
 , 
  
,   ' 
•  

;  

– 
, 
  ' 

 ' ;" 
."  
,

,  
' 

– 
 " " " 

'  
;  

; 
, 

 
. 
,  
- 
" 
, 
 ' 
• 

– , " " 

'  
; 
" " " 
,
;  , ' ; 
. , ' 
, 
 
' 

'  
; 

– 
 
' ; ,

; 

– " , 
   

" " " 
, 

 ; ,   
' ; , 
 
; 
,  

;" , '  
 
'
." , 
 '  

 
' 
•  

; 

– ,   

,  ' 
.
"  
– , 
 
' 

.  

  ' 

; 

– , 

 '   

' ;
, 

. ,  
, 
' 

'  
; 


' ; 
,  
. ,  
, 
  ' 
• 
 " " "   

; 

– , 
,   
' 
; 
,  
 ;  

 , 
   
 
' ; 

. 
, 
 

 ,

 ' 
• 
  
; 


,  ' ; ,
. , 
, 
 
' 
•  

; 

– ' " 
 ; ,  
." , 

,  
' 
• 

 

–  

  
; 
" " " 
,  

"  
 , 
 ' 
• 
  
; 

– 
' ;  , 
- 
.  ,  
, 
 
' 
•  

; 
 

– 
;  ,  
' 
; ,  
."  
,  ' 
" 
, 
 
' 

–  , 
" "
'  
;   

 ,  
  
' ;" 
" 
;"  
, 
 

 ;" , 
. 

–  , 
 ' 

. 
  

– , 
 
' 

,  
; 

. , 
 ; 
,  
' 
•  

; 

–  
 
 
 ' 

" " " '" 
,  

; " ' ' 
' ;" ,  
; ,  
.  , ' 
,"  ' 
•  

; 

–  

 
 
 
  ,"
;  ,"  ; 
, 
 
' 
, 
 ' ;"
' ;" 
, 
 

. 

• 

' 

“‘ ' •

70  

;
, 
 

; ,  
;
,   ' 
; 
,
 

, 
 ' 
. 

 ,  
• 
 ' 
– 

  "  
."  
, 

,  
 ' 
• 
' 
– 

"   
' 
 
 

. ,'


, 

 ' 
• 
' 
– 

"   
,
' 
' 
 
 
;"  

.
,   ' 

– , 
• 
  ' 
 "  
, 
 ' 

 
; 

;  ,  '
,    ' 
." 
,
  ' 

' 
–   
 
 

  "
, 

 '
. 
' 
• 

– , 
 
 ' 

"  
' 
 
,  
 
. 

 
  
' 
• 
  ' 
– 

, 
  ' 
• 
 ' 
– 
 
;
 

. , 

–  
 ' 

.
 ' 

, 
  ' 

,  " " "  

' 
– . . , 

.

– , ' 

.

 '  

  ' 

' 
– , 

.
  

 

, 
 ' 

' 
– "  

"   
  

 ' 
 
'  
; , 
; ,  
; 
,   '
;" ,
 ' 
,
  ' 
. 

/ 
, 
 
• 
' 
– " 
"   
. 
, 

– 
, 
• 
  ' 

 
 "  
. 
,
, 
 
' 
• 

 ' 
– 
"   
' 

. 
, ' 
, 
  ' 

;
  

–  

'   

' ;  ,
.  , 
  
, 
 
' 
•  

; 

– 
; ,  
. 
, 
,
  ' 
•  

; 

– 
; ,  ' 

 
 

' 
. , 

, 
 ' 
• 

– " " "  

'  
; 
" " " 
, 
; 
, 

. 
, ' 
, 
  ' 
•  

; 

– 

; 
, ' 
. 
, 

' 
  ' 
• 
" " " 
, 
 

–  
, 
'  
; 

' ; 
,  
;" , 

.
, 
 '
– , 
 
 ' 

.  

" 
, 
 ' 

; 

– " "
, 
 '  

; 
,  ; 

. 
, 
 
, 
 ' 

; 
  

– 
,  '   

 ' ; 
. 
, 

:khhn ujka _ ohbufsgk
chsidim@gmail.com

71

• 876 ‘ 
 

###$#% &##%#*# #$#%

"$>)wP
Q `fc
S FS _R 
hjM
O c w`P fS _' 
lhmO qS sK klh
O vM
O f+R m8o
K fR
K o_M k`M
S _`$g 
$y$__uS mK FO )`
Q )$f_'hOoM
P
_
"c?S
Sk 
_P4fR yK m_8c
O
"cTsh_P 
cSwqS ?K 4R
"8ohmS
P h4y$w
K
qS mK kO fP
R w$4hmO 
_hccS
O wqS ?K cqR
R wcw
S uP
Q ;c&
R ?K mgP
O k?S cO kc
K u$w
Q )h
Q mO 
7Sj$y4K _P4fR yK ?O )Q hmO cgh
S kO )K &kK nh_P $4 l$v?S cR 
&hQoBS mnS
O a8m
"cQ9cb$A
R
cy
R _lQ
Q jSkcSkhO5hmO 
cSwqS ?K 4lhOo
R )cP
S w+K q)$k
Q
)_P
K 4fR yK c_8ch
O
4O )R
Kw
R _P hPoBK mO 
$)sRK o h)P DR
K `?K mO wFS pK mV l)S y8jkK ?R cR ymh 
w)M
Q _=dhS
R jSwukS
K =y_$kv
Q
BP p
cR
O dcSw$FR4$o4l
K qcS
O acS 
$w$6hPo`K k)_T
O w KdahcKo
O my$h
R cK k%
O sR ccS
S wqS ?K cR m_
P uS
Sh 
8o)P sRK o y_Q )DR
P `mK qRwcS wuP
Q ;cR w)M
Q _=R l$;R= lR5 
y$duK mO l8;vKd
O cSw$F b8?>O mO 8oy$_
S wPwvS kK cu$wKd
Q 
yQo5Q ?V c8o
R yS
P wqS mgS
K ksK m_T
O umK kKdgP
O k?S cO kn
K FOo
S w86cO 4K 
pPo=S cO kK k$jSh _' qRwcS wuP
Q ;cR l)S kK cSw$FcR _hcO 
cSw$Fk)7
Q mS
S k$q4lh
K qO v$)
cS
K
wqS ?
K klh
R pS
O ojOow
K )M
Q _=R 
wS`S6 l8) k$jSh _' - lSk$qcS hPh8FBO mO lhvO FR
K oyK m8
O 
lOhmR *R
S 4)8oh
Q `O _l
S q8oS
O >)w
Q )Q DR
Q 4qTR asK k$_vh
O
O9cR kK 
yQo5Q ?V cR cSwqS ?K 4R 8oP@mKe
R `gh
R mP y_Q qh
R vO )R
K o w)M
Q _=R 
ahcKo
O cR kK kRj8o 7S@?Q mO _uP
P o w)M
Q _=R )Q 8o_S lhfO gS `K mV 
8oyS
P `h`O pK kwh
O _O cS kwP
K ocQhcOoKd8o
K
mP uK qy
R _h8_S
Q wS=
…‹™š˜Ž…’‚Œš‡‰™B
p ’
s

"pBS yOolh
K
bO w$?
K c)_T
R w)h
Q kw
O ,P `R kl
K y_
Q 4S 
mK mK _Q
"_'$_n=cQ
P e 
_'8oPwMquR kK 
nmR Kec?S =w
R y$hc
P 4P wK c%
R =k
S q8wM
R qgR uK Fb$ql
O
FQ _R
"lSb_n
S 4w
Q FP _R kK fR v$k
P 
qSu`K ?O 4R lhuO mM
S _?R cR kS= y_Q lhqh
O vO )K mR 8ofR
K o_M 
_+$@
P cR kqR lhbO `$q
K wy$h
P 4K lhwO )S jK ?V cR lh)S
O o_M cS 
n$q)R
S k`h`O AS mO
"_uS mOo_'nO
K
hbM
R q)h_O cS )cQ
Q e%h_e
P _S 
cmS
S bM_cS $y$_ cqS kS
K 4 8>_O =K lSkqQK o g8)BS _8c 
y$`$fwK cS lhFS
O 4cR y_Q lhvO w$p
K lhOh8mpK lhwO g$)
K 
n$sQk:Q cR kqR cSoeS_M cR cSo)Q
K h y$)SwbK ?O cKd
R ypQ
Q o=K cR hFS
P4 
lhOo$sQk:Q cR kqR 8khsM
O _dR bSw+K ?O 4R )Q cQe hyhP
O 4cR 
lqO w)Q vQ wu$h
P cShcS _8c l_O cS`h)K
O ;4R lhO;w84
O CO cR 
c_Q wO@R
K =_8ckS`M_ dhSkqlh
S k$q8ohO
O
hclS
S k$qS48c)h
Q mO 
cS`h`O AK cl
R qw
O )Q vkS
Q =vFOo
P 
)?S myhOo$_
R
KacSovS pK mR 
nShqK mcS
R wqS mK 4_P
O 4fR yK m_8c
O
)y$w
Q
m$_y$q8m
K
*K cR 
kS`M_ cShfK m$kv
O
BP pR m`8w
K
ft
S qKd7S
P 6uO kcQ
K =sR mlO
K hmR 
nS`8?R=y$q8m)vR
K w8>_P 
lQj4cQ
S >RjM__()h
Q yS
O ;_O wfR
K dgK m8_
O Cd
K )S jK qn
R `8?
S =R 
hmM
O qeR y_Q 

"hbKo
O my
Q _c
Q _S
S w8c)h
Q mO
"k_$)c
P
FS _c
R ?S
Sk 
l$;c$F
R _y$>
O
`R kkR
K j8_)h
Q FO `K )R fl
S yS pK

/ 

# #+ 

”8…v
u ‹‹s‡†o Ž…$6
t
†Ž
u )$œ
t ”v Cv †u ”
s Fv –n †v
y ‹†‹
v ƒr ‚‹
v $™
r n 4r 
†?u
v n‡ ‹4u
r š†v Ž˜t ‚s œ8…‹‰nr ‹ „‹,r †u Žn †)t ™v †?u
v = …”u Žw=Žu 
†‚v
v š‚'…‹“r ‰v †‹
t …$6%
r ‚œ8…‹
u
‰nr ;Ž…
u Ӡv
u ’Fv n †u †œt
u *t y n
u 4†
n ‚v
v š‚8†‚v4uš…n ‚Žv
u Ž=š8Fr‡†t
n
ˆ4v 
œ‹Šv
r šB†
n ‰v
v 5)n †%v 
œ8…‹‰nr ;†u $Ž †”v 4n ™r’
n %v= )s Žn 8>‚r =n )‹r5šn †n‡
r †‚v
v Ž–n y 
‘nˆ$œ$‚
u
4n 
…‰y
v ‹?n †$;
u †œ‚u
u š™n Ž†
r ‰v n +r 4†
n ”v Cv †u †œ
u ‚8Ž
t 4n ™‹u
r š$† 
œuš‹p
r ‚4u 84šn †r œ$)8š6n †u œ$;r’‰8š
v †v œ$’vp††u œ‚t 8šn ”v 
$š…n ‰u Ž‚t ŠŠt
t š4n 8”“n Bv œ”s †v ”‹r5
u †u ƒ8
n ‹>r †r Fn ‹™s šn Br
v ))$…
t
Dv †u 
8˜Bv )‹s
t ’–n Ž…$”†
r
‹r’
v B8“n’
n
r@
n )t =…v
n ;‹
r 4u
r š†Ž 
šu ‚n‡
v …$ƒv= Ž)t †v‡‰o t 4n $$™?n r ‹4u
r š†
v ™
v †‹
t Bœ
r ‚t 
8)n5ušœn †‹u
r š$†Ž‚v
s š+r
n ‹—tš‚t ‹
s ‰r š$‚‹
n
‚v
r 4†‹
u 8š
r 4
n 
‘sn‡œ$)Du
v 4†n‡œ$
u
*s †
u ”™
r œt Bt †œ
u ‚š
t “u ‹
v ƒr ‚n‡
v …w‚n 
‹?r ‚Ž
r )‹
t ‚8–
r šn †™‹
v Fr †œ
u ‚t 
œu8‰u Ž”n‡
u œ$™‹…r 4n †u Ž”u †4u
v š œ8š‹†r n 4r šƒu ”v ‹4u
r š†v 
†s
v Ž)†
n ‚8–
v šn 4‹
r ?r ‚œ
r ‚%s
t š4š
s ‰u ‚n‡‹
u
‚r –$š
n †Ž
v )œ
t ”u
u 6†u 
†vvš4š
n ƒv =‹
n Fr Žu
n 4™‹
r 4u
r š†vvšƒn 4™
r Bs Fu “n †‚'‹
r
ƒr ‚Žv
v ƒp‚ 
ˆn’‚Cu š$
r
…n ‚u †v s 
…$‚ƒ$Š‹s
n
šp†‹4u
r š†ƒ‹
v )r †%v
s =‚
r 
†‰v Šv ƒn †‹
u ˜$š8’
r
‰u
n ’‚p †vvšƒn 4‹
r ™r Bn Fu “n 8@t
r ’‹‚‹
s 4u
r š 
‹…v
r Žn‹…$”8’vŽ8‹†rn ;)t 
†Fv ‚u †v š‹”v
r ˜ %sšƒn ‚
u šu ‚n‡
v ƒ‰v
v š %8;‰r %s;‰r ‹4u
r š†v 
‹r’ƒ‹s
v ’ƒ8‹r’
n
4t
v vŽ8‹†rn ‹…$”"„‚$6
s
r š†v šu…p‰s 8‚˜vn ‹ ‹?r ‚n‡
r ‹ƒr ‚v 
8)‹r5šn †r †s ‹šr *v ‚y n ‹4u 
‹sšƒn …r 4†
n Š8)
v B†v
n ’8o‚†v
t Ž†œn
v ‹†
v 4v ŽŽ
r ”u †v
s >w„’v ‘tƒ‚t )t 

…$”n‡
s …Au
s ‹n ˆn’‚˜u …‹“p
r ‰ ‚vš‹Br )u ‹r;‰u ƒuš†v šBs “u n 

8’‚s –v š 
‘85
n šn ‚r †)‚w
v
š4n 
†”8…n
v ‹ œ‹r’4u
v š œ8;)‹
r ‚r ‚8† ‚vš‹Br )u 4‹‹sŽ ƒuš†v ‹ƒr ‚v 
‰$™
u
8’
n 4s Žr 4ˆn’‚
n
˜‹s
u …‹“p
r ‰8’‚v )œ$š
t
u
n Žˆn’‚˜œu
u ‹šn ™r 4n 
‚8†‹8;
r ™Žv
r =˜t ”t 4…
n 4u ‰œ
u ”8’
u œn Žn‡)
r Š‹‡r‡‚u
n 48‹>n ‹
r 4u
r švŽ 
)?v Ž
u )“s
t ’†œn
v ‹†‹
v Fr …u
n >y†‹4u
r š†œ8nˆ
v
4r
n Ž$@)t ‹s’–n Žr †–8™
v Fn 
‹Fr Žn 4r ‹ƒr ‚s =n r ‹?r ‚r †vŽƒn “v ‹Fr …u 
šƒu “†v
v >‰r Fu
n 4†‰v Bv )n ?r †‚
u –$š
s Ž†
n œn’
v B7v
v Žs5šn †t =‹
n ™r “$B
n 
%‚œ$–8š
u
Fš
n Bu “n 
r )v
u šn‡•sŽ$‰™u6n‹‰u 4š
n 4y
v …?n )‚
t –$š
s †v 
7œ$‚
v ‰uŽ)v 8š‹r ‰n †t ™uš ‹ƒr ‚s =n †n‡
u šƒv
v 6 Ž‹”$†
r ‚(*t r 
œ$‚˜$F
n †‚8–
v šn †œ‹s
v ƒ4n œ$–‹Dr u œ$™‹…r 4n %wš”p Ž‚
u –$š
s †v 
š”u
u ˜ œ$”‹4r u ‹r’–v 4n ‚–$š
s †v ƒ$Š 8š,n 4r ‚' œ$™‹…r 4n †u
v Cv ?u †$š
u
ƒv 6œ
n ‚š
t u ‚†v
v Žn ‰n‡
t 
†v…‹‰nr ;†%t
u št6†…w
u ‚†
n )t ™ƒ 
‹r’‹p
r ‚8’
u ‚
v ‰8Fr’œ8”v
u
˜n ‚t 4‚‹
n ††v
r Žp‰?u †œ
u ‚šs
t 5u Žn 
7v’)t
n ‹ %‚u †vŽp‰?u †u œ‚t ‚Bu
s š‹r‡ ƒCv ?u †u œ‚t Ž‹Cur ‹ ‰8Fr@
u )t 
‹Žr 8F
n ‚' ‰8Fr@
u †u ‹sšp‰‚
u ‚–$š
s †v ‰u’‚t
o ’ œ‰u ‚u †v‹”v 4n 
šœ$‹œt
s …tŽvŽ 
‹…v
r Žn‹ †v
t Ž 8‹†v šƒv =n v’n ‚v 8)n ‰v ‹?r ‚r Ž)t †‹t
v ’‹”s 
ˆn’‚˜‹s
u …‹“p
r ‰u=ŽvŽ=‹r’v
n
88‹†‚'†t
v
ˆ=v )
‘‹
t 6šu
r ˆ n„
Ž%
r ‚u
r ‚)
t Ds 4ˆn’‚
r
Cu š$
r
…n ‚v
u Ž‚v4‚†v
u ’Bv 
‚‹†‹
r œr ˜p
v ”$œv=šn 4œ 

†œušnˆ”t 4
n š$…n ‚u †š
v u ‚
v )Žs
v BŠu Ž™
n š$‹8‹n’
n
Ž8”
r An Fr )t 
‰8Fr@
u †œ
u ‚šw
t ƒ”p Ž%s
u šŠv ˜n F‚'†
r
*v ‚r †n‡8šnˆ
v
”u
u ‹‹Ž8B
r :r †u 
œu‡˜n r =n ™š$‹
n 8‹n’Žr ‹?r ‚n‡
r ‹ƒr ‚v 8“Šv †”v n ™r ‹…r …$”
n n 
ƒuš†v ™‹r’…
n 4u ‰u †u …$6†u Žt˜‚s 8’“n n ‚u œn †r ™š$‹
n 8‹n’4r 4u

r ƒr ˜n 
‹r’–v 4‹u
n š$†œ‚Žs
t 4™š
r ˜‹
t šr Bn )ƒu
n š†
v š˜‹
t šr Bn ))
n š‹n †‹ 
r‹$‹
u …$”4n ™8;…r 4n †‚v
v Ž–n y œ‹Šv
r šBn †‰v
v 5)n †
u œ$‰š$ˆ
n 
‹4u
r š†Ž
v ‚
t Ft ‚8“n’v
u =F‹
r 4u
r š†Žt
v ˜‚œ8…‹
s
‰‹
r Žš$F‹
r
Ž”u
r 4™r’
n 

! !#!$  

†tˆœ‹r’*u
s 4šu ‚n‡šv
v Ž$6‹ŽŠ‹
r )$†‹
r
4u
r š†‹
v r )œ
n ‚”u
t …v‹ 
8’‚˜v
v ‹
‚Bs šn $š
u +v 4Žv
n Ž8
n †‹
t ‚s ˜$
n Ž
n †‹r
s ;‰‹
u = 
š8ƒp
r
” 
‹r ”v –r’
n *v r 
œDy
u Ž‰u
p Žš$Fu4†v…n ”‚
v ?v ‚‘s
r =š
r ‰u ‚u >n )‘$)‚
t
š$‹
r
4n 
Ž‚u )v †všƒn ”v )t 8
n …;vr ‹4u
r š†v š‹=r †r 7œ$‚
v •‚u ‹šv
r Ž$6
v )n Žr 
‹šv
r Ž$6 œDy
u Ž‰p 7œ$‚
v 4n ‹Fr …n u ”v ‹r’p‚ u5 7$Ž 
‹4u
r š††s
v @†n‡
r šƒv
v 6‹Fr šu
n =nˆ†‚'n‡‹
r
Fr Žn ‚u )‚'‹
v
š$F
r ”‹r5
u †r )t 8
n 
‹r;‰‹
u =œ‹
r

r Žr *n †
u ”u
u Bu4‹Žš
r $‚n‡šv
s
Ž$6‹ŽŠ‹
r )$
r 
‚Bs šn $š
u +v 4Žv
n Ž8
n †‹
t ‚s ˜$
n Ž
n †s 
†t9†™8“
u
Bu
v 4‘s8=u œn †‹
r 4u
r š††
v u Ž‹
n Fr ”u
n …v‹‚'‘u n9†$œ$‚
u
4n 
8*r ™8“Bv †u œ‚t Š:u
s ˜Žn š‰u 4v ‹4u
r š†v )t ‹?r œy Žn ‹Fr ƒn )u ‰v
s
š‹r’)š
v ‰u ‚u Ž™u
n š)‚
v ˜v r’‹
n r *n )t 
‹4u
r š†v )‹
t Fn’
r ƒu †œ$4u 
‘85šn ‚r ‹Fr …n Ar
u ‹ †–8™
v Fn šwƒ”p =u …‹œr ”v †t œ‚t )‚wšs †–v ˜v 
…s…$œn †r Ž‹
n Ž$‰
r Žšs
n ˆ$”)‘85
t šn ‚

r ‚s –v š 

n )s 4‚v
n š™r@
n )t 
‹š‹r r 4‹
n ‚r –$š
n
”š
r )t ™t 4…
n $”‘85
s
šn ‚r †
v œv
v Žp‰
u ”r 
‹=
r …$”n‡ %8v’ š‹‰r n 4r œ$š™n
v ‹ œ$–8šFn œuŽv4™u 4n ”s
u ;“u n 
‚Bs šn $š
u +v 4Žv
n Ž8
n †‹
t ‚s ˜$
n Ž
n †‹r
s ;‰u 

‹–r “$’‹
v
…v
r Ž‹Ž8=nˆr
r ‹†n‡†t
s ‹†rn ‹%v=‘s‚v )‹
t 4u
r š†v 
‰8Fr’
u 4%t
n šw˜‚'Ž7
n œv
v Žp‰?u †
r ‚v Bn šr’‹
n ?r ‚‹
r Ž$…
r n5‹Ar’
r 4n 
…$”8…Ž$’‹u
n šp‰‚”v
u šw‚?n †š
u ‰u ‚u Ž…u
n Ž$@)‘$)‚
t
šr †‘
v 4s †‹r’p
u ‚ 
u5 8…Ž$’n‡
n
‚8>
v r 48n
n ;™u œn †‹
r 4u
r š†‹s
v šƒn 6œ$’
r
4‹
v Fs )8‘
n 4s 
‰‹
u Šr ƒn †‹
r 4u
r š†v )$
t =‹
n …v
r n’ 
‰›œšwt ”4„
v Žœ‚u
u š™n Ž†v
r ’)‹
v šr +n ”ˆ
t ‚v 8–
s Žn ‰v
r „št Ž™
n š$‹8‹n’
n
Ž†
r ‰v Bv )n ?r †Žv
u =8’“n Šu 
œ‹Fr ‰n Bu )n †
r ‰v n +Žt 
†v;‰u œ‹r’4u
v š†v Ž)t œ8™>n Fu “n †r †u œu’)n †œn
v ‹†v †v’)v 7œ$‚
v 
Šn’t…‹rˆtšBƒ$‰
n
šn 4r )$œ‹s
t ƒ4‹
n 4u
r š†Žs
v >uBœn †Žw
r ‰‹‹
s 4‚
r ™v )8
n 
Ž)t $œ‹sƒŽn “s’=v †r Žn 8’vŽ 8˜‹Žr n †r ‹™‹r’
r …
n 4u ‰u †u ‹…$6
r †u 
†”v Cv †u
u Ž †‰v n +r 4n †v’”p ’u ‹ƒr ‚v †v>–r Fu
n 4 •Fs Fu )n †r Ž8
n ‹4u
r š†v
n =ƒu5‚œ$=nˆ
u
Ž†v
r 8™n‡
r 
‹4u
r š†œu
v =šn ƒr 4%v 
ˆ‚„8†v
v
@=†v
u šƒn ”v †v )†
t ‰‹
v +š
r “u ‹
v 4u
r š††v
v >–r Fn †w
u œ4n 
‹šv
r Ž$6™s>‰‹
r 4u
r š††
v ‰‹
v ,r †‹s
u šp‰‚v
u Ž$”†Žv
v Ž‹
n ‰š86
u )r 4n 
†vvšƒ8
n švŽ$6 Žs4™u Žn š$Fu4 ‚8† u5 …u ”v ‹ƒr ‚v †™v
v …˜n Žr 
†4u
v šœ8)n5ušœn †r 4š$Fu
n
4‹Fr …n u ”‹r’p
v ‚u5‹r’4v †
u ”…
r ‰u
u ‹4n 
šw= nˆr‹ ‚'‹4u
r š†‹‚u
v 6u‡4‚v
n
4‚8’v
u Žšu ‚†v
v ’Fv n †‹s
u …=%$F
n
u =‹Fr šn Du 4r )ˆ
t ‚v †v
s ’)‹
v šr +n ”8š
t ƒn ”‹s
v šp†‹œ$‚
r 
†‚t šn ?u †‘‚v 
‹4u
r š†‹s
v ’–n Ž‹
r šr ƒ$”‹s
n šp† šDv ”r †‚8†n‡…$”n‡†v
v
@Fu )n †‹
r >r )t 
"v>y=œ‚šw
t = nˆŽŽu
r 8‹‹4u
r š†%‹
v ‚n‡‹
s
)v
r ’‚p ‹–s Žn ‚u 
Ž‚u )n‡‹
v ƒr ‚v Ž‹
n 4u
r š††v
v ’B8’v
v >y=œu †s …n œu Ž8’s
n š$F”‹r5
u †r )t =n 
†*v ‚r †$Ž
v
) "7
n
$Ž
v *†
n 
u 
‰‹
u Žr ˜n †r ‹)wr ™4n •s>”u œn †r Š”u n =r ‹ƒr ‚v 
†–v ˜v œ‰u ‚u œuƒ4n ‡‹Br œ‚t œ$˜–n Žr 
‚‹†r †œt
u …‰y
t ‹?n †œ8…‹
u
‰nr ;†$’$š
u
rˆ
n 4n 
†œn
v ‹†v 8>‚r =n †‹
v Šv
t šBn Žv= Ž”u 
œ$‚
v šuvˆ ‹4u
r š†v ‘s= Ž$œn ‚t 
))$‚
s œn †r Žn ‰‹
u Žr ˜n †r ƒvš ‹)wr ™4n 
‚‹†r 
† %8š4
v ƒ‹)r †v Ž8
n 
%v= š‰u ‚u ‘v;˜y n †)‹r5
v šn u 
†tˆ šu ‚n‡
v ‹uŽ”v ”‹
u 4r ˜n †r 
…uŽ$@)t ‘$)‚šr †v …tŽt;†u 
‚' ‚v4‚u ‹4u
r š†v œ8nˆ4r 
‹4u
r š††s
v @†n‡‹
r r )n 4ƒ
r ™v
u’ 
š$‚n‡
s ‹uŽ‚s †t’$B 
†s ‹r;‰u ‹=
r 
 †t ‹ ‚s ˜n $  Žn 
$š+v 4n ŽvŽ8
n 
‹4u
r š†v 
‚Bs šn u 

!

!$!%&&!!


< 
†Ž„‚‡†‘‹‡”“‰‹š…›†…Ž‹ƒŽ™œ’‹Ž‡‚› 
‡œœ‹ƒ…‡Ž…Ž‹†› 

•‹›†‹†š‡˜‹™ƒ…‰’…‚‚‡††š‡† 
‡‹†œ‡‹‡‡‰‚††‡œ‡˜”Ž‹Ž‡‚›ƒ›‰
•‹› 

•‹…”‚‡†‚›‡‚š™‡ƒ†œ‹š™œœ‚‹‡Ž›‡‰‹›† 
‚‡† ˜”ƒ
‡œœ‹ƒ› ƒ‡Šƒ …™œ†Ž‡ †’ Ž”œ†Ž 
‡†‹Ž‚‹Ž†…’"‡›††ˆ†…Ž‹† 
‡˜”Žƒ›‰
™…‡˜ 
‡œ‹‚……‡œ†Žš‡‚›‹‡‹‡‹‡œ‡‚œ‡‚šŽš‡‚‚Ž 
†…‰’†œ‹‡ˆƒœ‚ƒ†ˆ‹‡Ž›‚‡‹’‚‚‡††œ‹ƒ

"‚Ž†Ž‡Ž†’†‹›œƒ›‰œ‡ 
†›‹„š† …‹œ ‡ ‡‚ "‹Ž‡‚› ŒŽ˜‚ †‹† Œ‹‚‡ 
‚Ž ‹Ž‡‚› Ž‡‚ ‡Ž ”‹š– ‡†›› ‹……‡‰† †‹›‡‰ƒ 
œ‡‹‡‡‰ƒ †‰–›† ‹’ƒ Ž œ‚ ‡‹›” •œ›Ž ‘‡’Ž ‚˜ 
‹œš†•œœ‹›ƒ†’”š…“ƒ†‹†‡‹Ž”‡šƒ”›‡‹† 
‡‚Ž†’Š™†œ‹†…‰’†š‡‡’Ž›‹‹›…‰‹šƒ‰ 
†‹˜‰šœ‡‹‹…Ž‹†š›”†’‡›‡‡†›‹Ž›‡š‹ƒ 
…Ž‹†‹‹›‹Žš–‹“Œ‹‡“‹ƒ‡›‹š‚›†‡ƒ‡›‹† 
ƒ›‡‹‹’‚‡…‹Ž› 
Ž‚‹Ž‡‚›™š†œ‚†›‹„†‡Ž‡‚›Ž†–‹“‡†‚Ž‡‚ 
‚˜œ‚‹†›”…‹‡‡‚œ‚š‹†‚‡†š†š‡††™‹œ›ƒ 
†’ƒŽ”™‹”†ššƒŽ‹…š‰‡‚ƒ‡‚…™‡ƒ‘ˆ†œ‚ 
œ‹š™œƒ †œ‡‚ •œ›Ž ‚ Š‹Ž‰† ‚Ž ‘‹‹…” ‹Ž‡‚› Ž‡‚ 
”š‹‚›†Ž”œ†Ž‡‘‹’”Ž‰‹’†ŽƒŠ‡‚›‡‚š™‡ƒ† 
Ž”™‹”†‚›†œ‚™‡š–ŽŒš‡˜›‹„š†‚‡†…‰‚…˜ 
‡‚œ‚š”˜Ž†˜š‚Ž‹’›…˜Ž‡‚‡ƒ‹Ž 
‚Ž ‹… ™‡“” œ‡‹†Ž ‹Ž‡‚› Ž…œ›† ‹‹š†˜† š‰‚ 
šŽ™†œ‚›…‰š…‹“‚‡†š™‡ƒ†Ž”‹…šœ‡‹ƒ‡›‰Ž 
‹Ž‡ƒ†‡ƒŽ‚ƒ•…–…Ž‡œ‚™š‘’”‡š†Ž†›œ‡šŽ‡Ž› 
Ž”ƒ›‹‹œ†‡‡ƒ‚š™‚Ž‘ˆ›‘›‹š–“‚˜•‡“ƒŽ‡‡Ž› 
‡œ‚’†Ž‚‡š™Ž‘‡Ž“ƒ‚“š‡† 
‡‹† ‹’Š™†‡ ‹’‰ š…‰ƒ ‰’ ‹‡Ž› œ‹ƒƒ Š™› †‹† 
†œ‹† ‡‚‡ ‡œ…‡ƒ”ƒ ‘‹‹…” ††› ‡‹ƒ‚ š˜‰ƒ ‹™‡“” 
‡…‹ƒ›š–“ƒ™”œ†Ž†“‹’‹Ž‡‚›†“‹ƒ†š…‰ƒ†™‡“” 
œ‡š‡‚
ƒ‘›‚š†‡‹†œ‚‡˜”Ž“Ž‡ƒ‡›‰Ž‚Ž†“’

¯¸ÆÇÃ

É´²²´½É³ 

‰’ 

Ž” †ƒ›‹‹œ†‡ š…‰Ž ‡‚ †“’’ "‹Ž‡‚› ‚š‡™ †œ‚ † 
‡Ž‡›‚“š‡† 
†‹š†œ‚œ‡‚šŽ†Ž‹‡‚›Œš–“†œ‚Š”‹š†‹Ž‡‚› 
"”–•‚‡œ‡‚œ‚š™‚Ž‘›‹š–“‡†ˆ†š‚†‚ 
‡ƒ‡›‚‡š™Ž‹œ‹˜š‹œ‰›œ˜™‡‘ˆšƒ‡œ‡‚‹œ‚š™ 

†œ‡‚†Ž‚›†œ‚œŽ‚‡›†‹–‹˜ƒ‹’‰œ‡‚†…‹™"†‹†Œ‹‚ 
Ž‡‚›Žœ‹ƒ†‹’ƒŽ‡˜š 
‹‡Ž›œ‡‹‚œ†‹Ž†œ‚š‡šƒŽ†“’”„šŽ™œ›‹Ž‡‚› 
†‰–›† ŽŽ œ‡™š‡ƒ ‹‹’‹”ƒ š–‹“ •‹ †‹† ‡œ‡‚ ‹…™† 
š‡Šƒ Ž‚‹’… …‹Ž ‡™ ‹Ž š…‹“ †š‡† ‘‰Ž‡›† ƒ‹ƒ“ †ƒ‡›‹† 
‡™ƒŽƒ‚‹œ‡‚ˆ‹ˆ‹š‡ƒ”‹›‹Ž‚Ž›‹…‘‡Ž‰†…‹Ž‹……˜† 
‚Ž Š”‡ ‹…‰’ …‚ ‡‹† ‹…Ž‹†‡ ‹œ›™ƒ ‹’‚ ‹ ‘‡›‚š† 
‡šƒ…†‡‡†ˆ‡‹œ‡‚‚šƒ
††›†Ž‹œšƒ“†œ‡Ž‚›‡Ž‚› 
„‡‘›‹†
š…‰
†Ž”‡‹Ž›‡š‹Ž”œ‡Ž‚›‹œ‡‚‡Ž‚›†ƒš†‹œ‹‚ 
! !#!$ 

!

=

¾´ÀÇ´¯¸¿È»Á¸ 
Ž” ‹Ž‡‚› ‚Ž–œ† …‹œ‡ ˆ‚ 
‘‰‹’ †ƒ ‹›‹„š† ‹–š„‡“‹“† 
‹–Ž „ Œ‚ š™‹”ƒ ‡‹–Ž ‹‡Ž› 
‘‹‰ƒ†Ž‘‡›‚š††‹†‚‡†‹š‰‚† 
‡‚ …‰‡‹ƒ ‰› ‡†›‹ ‚ 
œ‡šŽ ‹’ƒ˜” ‡‚ ‰‡œ ‘‹–‡Ž‹‰Ž 
—˜‡Žœ†‡‹ƒ‚œ‚ˆš‹œ“†Ž†“‹’› 
š›–‚ ‹‚ ‹‡Ž› …‹Ž› ”– ‚Ž 
›‹„š …‹ ‚‡† œ‡…‡“ š‡›Ž 
…”›š‡…‡š™‡‰‡‡†›‘‚›‹› 
‹”–‡‹†œ‚†œ‚‡Ž‹Ž„› 
Ž› ‡ˆ †’‡œ ‹Ž‡‚› †’†’ †ƒ 
‡ ‹”– ‡‹† Œ‚ ‘Š™† ‡‹‰‚ 
šƒ…†› ›‹„š† †ƒ ‡ˆ† ”–† 
‡œ‡‚“‹” 

·Á½º³É¸³³É¸º³ 
¸Ç´¶¯³»ÀÃÀ°ÆÇ³Æ¸Ç 
»Á²¿²¿É½´³¸»¯°È¸ 
·°½Èº¯À¸º³¸°± 
¸¿²Ç½ÆÃÀ¸À²¿´ÆÆÃÀ 
°´·ÇÆ´°´¸¿¸Á° 
´¿»ÈȲ¶³²¸½»É» 
»µ»µ½ÆÃÀ¾´·°ǽ¯ 
³Ç±É½ÆÃÀ 

Ž ” †š‡œ …‡Žœƒ ‹’›† ‹…‡‹Ž† ‡‹Ž š…ƒ ‡‹† † 
œ‡ŠŽ‰†† Ž Œ‹‚ ‹Ž‡‚› ›‰ ‘‹’ƒ† ‘‡‡‹Ž ‡ƒš™œ† †ƒ †”‹“– 
‡†‹Ž‚ƒ›‡„–Ž…‚››‰‚‡†œ‡““‡œŽ‡œ‚‡Ž›œ‡˜‹‚† 
‡‹–œ‡–“‡’œ‡‹’˜™‡”œ‡š”†„‡–“Ž‡Ž‡œ‚†‹†›‹–†“‹’ƒ 
†Ž†Ž› 
‹Ž‡‚›†“‹’š‰‚’‚Ž›ˆš…ˆ’‚‡ƒ‰‡œœ˜™‹’‚šƒ…‡› 
œ‚ š‡›Ž ‡’‡˜š œ‚ ‹‡Ž› ”–† …ƒ‹ ‡œ‰›Ž ™‰œ†Ž 
‡†›ƒ šƒ‡…› ›‹„š† ‚› ‡‚ šœ‡‹ š™‰ ‚Ž‡ ‡˜”Ž ‹šƒ…† 
šœ‡‹Œƒ™”œ†Ž‰†‹†‚Ž‹Ž‡‚›Ž"‡š‡ƒ”…‰‡‹ƒ‹”’‹œŽƒ 
š‡™‰ŽŒ‹›‡’‹‚‹‡Ž››ŒŽ”‰‡›Žƒ™–œ“†‚‡†‹… 
œ‡‹”–› ›‰ ‹Ž‡‚› †‹’‹” …„’Ž š™…ˆ† †š‡œ …‡Žœ† ‘‹’ƒ 
‹Ž„Ž„†‚“œ‡‹…‹œ‚œ–Ž‹›‹Žƒœ‡˜‚‡‡œ‡Ž‡†‡ƒ‹Ž 
‰œ–†šƒ”Ž‚“‹†œ‚‘‡‡ 
†‰‡‡šŽ ‡›’Ž ‡˜”Ž †›š† ‹Ž‡‚›‡ ™‹š ”–† †‹† ‰Š›† 
…Ž‹›š‰‚Ž‡ƒ‡Š‡‹‹Ž‡‰‹‚ƒ‡œœ‹‰œ–ƒ‹‡Ž›…š–’›š‰‚Ž 
†Ž†˜ƒ‹‡Ž›‹’–œ‚…‹™šƒ›‡’‡
‹„’‹
„…‰’ 
Š‡™Ž‹†œ‚‰‹’†‡‡œ“‹’ƒˆ‹š†ƒ‡Šš™‡ƒ‡œœ‹Ž†’–‚‡† 
‡‡™ƒ 
…’…’œ‡†‹Ž‚ƒ›‹‹š‡‰‚†Ž“–“ƒ™š†™‹šŠ”†œ‹††œ‹† 
ƒ‡Šš™‡ƒ‡‹’‹”ƒ‹’…š™–“‹“…’‡™™–“Šƒ›‚“‹†‹ƒ„Ž” 
†š„œ™–“ŽˆŽˆ™–“‘‡Šƒš‚‡’Ž››…‰†…‹ŽœŽ 
Ž‚ †–’‡ ‡ƒ„ ‡‚“ƒ ƒ›‹‹œ† ‚‡† ƒ‹„†Ž ‚Ž› š‰ƒ ‹Ž‡‚› 
Ž‡‡Ž”’‘‹† 
†œ‹Žšƒ“’‹‡†›‹›‡ƒ‹ŽƒŽŽ–œ†‡‡†‹Ž‚

"‹††œ†”‡… 
‡˜”œ‚Ž‚›
"‹…‡‹ŽŽ‹’›†‡‹ƒšƒ 

¯´°¸¹È½³ 

‹Ž‡‚›Ž˜’œ† 
‡‹† œ‚ “ †œ‚ Œ‹‚ ˆ‚ 
‡‚ †Ž‚› "‹…‡‹ŽŽ ‘‡›‚š† 
†…‰œ‹’–œƒ 
œ‚ †‚˜ †š‹›‹† †Ž‚›† 
Ž† Œ“ƒ ‘‡ ‹œŽƒ ‹Ž‡‚› 
œ‹ŽŽ †ƒ‡›œ †’” š…“ƒ †‹† 
‡†›œ™‰œ 

†‹’† "š…“ƒ †‹† ‚Ž †‡ 
†š„ ‡‚ Ž› †‹šƒ…ƒ †š† 
†Žš–“‡˜”œ‚‚‡˜Ž‹Ž‡‚›Ž 
‹Ž‡‚ ‹‡Ž› š™‡ƒ† œ‹š™œ œ‚ 
œ˜™ƒš‹š‘‡Šƒ‡‚‹’ˆ‚ƒ‹“Œ›ƒ‡Š‡†ˆ‰›œ‚ƒ 
‡‹Ž†œ‹ƒ†ˆ†…Ž‹†”‡‹›”……‡œ†Žš‡‚‹’‚Žƒ‚ 
›™ƒ‚Ž…‰‚•‚†Šƒ‡‹Ž‚†š‹›‹†‡‚‹Ž‡‚›†‚šœ 
‹…Ž‹™‹–“›‹ŒŽ›†œ‹ƒ›†’‹‚‹’‚‡œ‹‚™“”œ†ŽŒ 
"‘‡’œ‡‚‚‡˜Ž‹…†›™ŒŽ†‹†‹‚Ž›†‰‹’‹’‚‡‹ƒ‡Š 
Œ‡‹‰ƒš‹ˆ‰†‹Ž‡‚›‡‡‹Ž‚†‹‹‰ 
†’›‚Ž†ˆ‡†œ‹ƒ†ˆ…Ž‹›‹›‹”’‚Ž‹š„Ž†ˆ›‘‡’ 
›‹›ŽŽ„ƒ†ˆ‚Œš‘‡Šƒ‡‚†‹›†Œ„†’œ†Ž‡Žš‡„† 
…‡ƒ”Žšœ‡‹Œ‹š˜Š‡›–‚‡†›ŽŽ„ƒ‡‚‹’–ƒ‡Ž™‹˜›‡†› 
Œ‹›†Ž†ˆŽ‡š„Ž‚Žšœ‡‹ƒ†ƒ‡Š†Œš…†Žƒ‚‡Ž›œ‡…‹†Ž” 
›‹‰‹›‚‡ƒ‹›…”ƒ‹„†Ž‚Ž‡“‰‹‹œ†Ž‚ŽŠ‡›–‚‹†Ž„Ž„œ†Ž 
Œ˜”Ž“‡š†ŽŒ‹š˜Œ’‹‚‡’Ž‡Ž‘™œŽ††ƒš†‡†…‡ƒ”†ƒš†…‡” 
‡ŽŽ„ƒ†‹Ž›†’›Œšœ‡‹‡Ž›‡‹ 
‡Ž‹‡…†‚Ž‡‚‡†‚Ž†’›‹‚Ž†ˆ††š™†›†‡‡™‹’‚ 
Žƒƒ‡Š†œ‚œ‡‚šŽ†“’œ†š™Žƒ†œ“š‡†‡šœ†‚‚ 
œ‡‹”ƒœ‡‰œ–œœ‚ˆŽƒ‚…‹œŒ”‡›Ž†˜š‚‹’‚‡šƒ… 
‘†ƒŽ–Š’›‹… 
‹Ž‡‚› Œ‹›† š…‰† ‘ ‡‚ †‚˜‹› š‰‚Ž †‡š‚ †”› …‡” 
‡œ‡‚ƒ ‡‹šƒ Ž” ‘‹‹…” ‰‡œ– š–“† š†š‡† ‚“š‡† Ž” œƒ›Ž 
‡˜Žš‚
œ™…‡˜‚‚ 
‡‚”†‰‹›†‹’–Ž‰‡œ–†‹†‡ƒ…‡” 

…‰‚…Ž‹ŽŽ„ƒ†Ž›†’›“‡š†ŽŽƒ‰ 

œ‹›‹Ž›†”–ƒšƒ†Ž‚›’›‡ˆ††Ž‚›†"š…“ƒŽ†‹Ž‡‚› 
‘šœ‡‹‡šœ‡‹‰‡œ‡˜”›‡‰Ž‹Ž‡‚›Ž†š„‹‡Ž›Ž›‡‹– 
‹Ž„Ž„†‚“œ‡‹…‹ƒ‡œˆ‹‰‚œ‚ƒ‹Š‹…‹š‰‚Ž†’”š…“ƒŽ† 
—‰Žƒ…‚…‚†œ‚››‹„š‹’‚"š…“ƒŽ†›‰‡Šƒ†œ‚ 
‹‡Ž›šœ‹‡‡‚Ž 

‰‡œ–š–“‡‹œ‡‚‚š‡™†ˆ†…Ž‹† 
‡ƒš™ƒ‹Ž‡‚›‰’‚’•‡‚ 

!

!$!%&&!!
 

%8w4
S lOhoRhqP wh_O mP gQk)Q $5R5 kqKd
R dhSkqS mP pp$o
P yK mO k$bS5 fh
R )O mS 
fh
R )O ?S c%Q
R km_S
Q 4cR 
k$q)K ?O mO lQjyK _Q rTp_L _
Q fh
R gO `K cO _8c %S= huO fS
P d cqS )S b$q 
cSo8j*R
K 4n$wMf_R c`$f
S
wK c_8ccS
S
o_P FK ck$q
R )K mcS
O o_P FK cR 
`$fwK cS pRos8
S hR6mR kK %8)fS cShcS wS`=K cSkKh>R cR dhSk_P 8oqR
K 5cO )Q =K 
lh4R
O wlhOoSoqM y$)8kMf`cP `K ccS
O o_P FK ck$q
R
)K my
O _wh
Q _O cP )bP
Q b$4cR 
gSkfK mg
V vQ )bh
Q mO FS mwP
O b$vc_S wOow
K uS DS c`$f
R
wK cKdlO
S hmR *S cy
R _8A
Q =O 
w`S
S 6qmR )Oo_'y
K
fR
R o4$kw
K
uP wK CO )w
Q uS
R wuw8u
K wK CO mb
O `R k8`h
K `O pwR
S w+S 
lhOo8=AO ck8mlhO
R
h8=AO cy
R _y8wh
Q
cO mK 48o
O `K *R fhOoM
O _dR hmhP
O w`K _R 
lhFP )y$f
K
sS kh
K =y$_
O
wK kn
O FOocS
S whcO m8yh
K
fO gK )cS
O whsO pK 48>
O sM
O_ 
yhDO ,R cR yRk8jyK kKd
O 8oSk y$ohFO mK mR y$wS6cV mK w_TR 6 y$`FP cPw+K qQ 
hPo)k8sS
K
=y$fBS )K mcP
O w+K qlh
Q FP )k
K qw
R FR
P dkkS
K `MfRd 8oS>)cS
Q >fV =K cR 
lhbS
O kKhcqS
S 4wK _Kdlh
R wO +K qcQ
Q d)c
S fS BS )K mO klh
K bS
O kKh 
cQd)S cSkhOdkK bfS _Q `QkQ= k8sS= y$khOd cPw+K qQ lhFP )K hOo)P bCR mO 
lhwhO qO ?K )k$bS
Q
5 )qR
R wk$v4lh
K kO >RK hmlh
K `S
O k=w
K +S qlhP
S o)K 
y$b8wuK y$fh`Ko
O yRkcP vK mR 4K 7S>V= cSo8j*K cR y_Q 
cAO@
S )Q hmO kSjkK q8bS
R ;=R bfV
S hmK 4O lhqSO o nSh KoqO _' 
lqR
R Bh_P

ĦŖėŅĘĐú ŕÿ ÿĘ Ď" ÿĘ
:Ĥĺ
ý ČĀ 
vP>f`h
O wM
O qmhP
R wMf_bS
R ;my
O pQ
Q o=K cyhP
R 4m8o
O y$_r
S
pR _bKo
S vKoQ
Q w`RwcS 
8oFS _O mP bfS _Q kS= kqR phmL
O qcKd
Q cSo8j*R
K 4 lhw$eM
O _ wBR pK mO kK 8oy$_
S 
lhOo$*clhOoS
R h Ko4R
O 4w_TR 6cy$`
R
yP 4vP
K >fR klhOo$kM
K
qk)cS
Q b4S jOoy8?R
K
= 
8o_S )Q =K bKovKoQ
Q w `RwcS k)Q $4jK wO 4K yvQ fV
Q w?K cR cSo8j*K cR k_Q 8oqK pS
Ro 
a8e 
lhv8k
O )

K hDP +R w+S qS c*S )O lhOo$kMq y$mPwMq nhP4 lhpO fS bOo
K
wK DR my$;
O vS
O oqM nh>O sO FK 
bfS _l
Q p$vqR
P
`$jKdlOh@R s$_y$a8ec
R
)'
S )n$g
K 
lhbh
O vO sK yR 4K )?P )R mK bKovKoQ
Q w `RwcS k)Q $4jK wO h=O hqS
O b$mkK y_Te Kd 
p84$g$_b4R fyhP
R 4npR fK mlh
R qS
O u`K mvKo
O gl
R cQ m8lh
P
4R
O wlhsO p$o
S 
lh)8?
O )c
O ?R
S =b$qKdl8pwK B`Q
O jQww8wvyh
P _O ,S mlh
R bS
O kKh yqR AS cR kK 
hOo$wjO9
K m8f
O wK s88g
S mK )O@
K )Q 
lhpO p$o
K yK m$4R
O 5kqR )nS
Q dhP=b$_mv$fS
K
wmP kc
K _Q wOo_8c%S
K
=$_%S=
O k)K 
kQa6Q y$o$) y$s8vFK mO y$vP4bK mR kRk)K dhSw$fM_mP lh4R
O w lhgS 

lShy$_Ko
yRo8j)K 4O 8qbK FP )Q h_Rb=K y_Te Kd 

! !#!$ 

# 

Ęėĕ
ø Ěü .ĕ 
%_
R wqR
R h nh_v
P w$h8hKo
K
4lS
O omK _h
S 4O )R
K wk)$y
Q fS mK +O 4l
K ?S qf
O mR +Kd
S 
y$+Mqkw
R )S sK _lR
Q 5w)S sK _lh
Q bS
O kKhhp8@
P =O 
cfh
S +w
O mR _r
S _R )$m
Q uK qR 4_
K gh
S kO )h
K 4R
O wcr
S FP FR )K c8>
O _lh
P p8@
O jO 4K 
8oLcoQ l)%8m
S
pv
S w_
K sR klh
K bS
O kK;c8j
R kK cnP
S =mw
O fR _R klh
K bS
O kK;chP
R osK 4O 
b`R kK 4n$)_
O
wh
O mh
P 4c
O mK
S ;vR yK c$9
O ccS
R j8kMcFR cy$o$)y$h
R
uK vR
K wgK _R mP 
lhbS
O kK;cR kSjKd lhO;FO kK )R mK ?Q cR wsQ AP cR hFS
P `4K lhb8?
O kO nh_P e_S )Q nSdhP= 
%_lhOo
R
*S cl
R q8k
O bSK a Kd8jkK c8>
S _P clh
S p8@
O =O c7S
R 4rFP FR )K cO klh
K k$jK
O h 
bRhkvR
K wKd%_8o
R K5wK _nO
V hbM
Rq 
l$vmS kSj4K )Q h4R
O wcS cSw$c cSo)S akR hPosK k
O mxy yRo)K 4O 
nP5wK _R k%h
K wO CS ))hO5
Q
bK ch
O 4R
O wc8>
S _S
P =y$j8kMcyR 4lh
K bS
O kKh8bMquOK hlSk$qS4
K j4y$j8kM
K
cFy$f
R
sS kK 
y8v>K FR pK cO kcS
K o)lh
S )$k
O )kQ
K awQ kcS
K ohbO mkS 
-h4R
O wccS
S w$c-)QbTDctQ
R w_Q 48>
K _KdhxyyR
O
o)K 4uhR
O
;wR ch
S 4R
O wcS 
y$j8kMcFlO
R
hoR)h
K BnP
O 5wK _R k)P
K h 
%_tQ
R w_S
S 4b4R fh
R FS
P 4lhwO +K qQ =vR
K w8hccS
S o)7
S y$_
S 4h
K =
O wT= Kek)P
O h 
vhOoLqcQ )l
Q fR cp
R fR
R ;cKdcQ
R 9cqS
R u`K ?R
O kh4R
O wcvhOoL
S qcQ )`R
Q wcb8bh
S
qO cS 
qSu`K ?R
O k lyS
P wcP kK lhbh
O pM
O fcR kS= y_Q nP4wK 6O y$j8kMcFR cR hPo K5wK _R mK kO 
bfV
S h?K cR 
akyR
R j8kMcyR kw
K )Q vQ 4y$4R
K
wy$_Sw$ch4R
O wccS
S w$ccSo)7
S y$_
S 4K 
8kS>cy$j8kM
R
cFR
R 4lhvO p$q
K cy
S _y$b
Q
fV
S hmy$jS
K
w`K 4%P
O w4r
P _Kd
R wmTQ q4S 
kP4vR klh
K bS
O kK;c8j
R kPK hfh
R )O ?S c%Q
R kmh
Q 4R
O wc_
S :R
P 4yK cy$fh
O
,O cy
R fR _R 4K 
wmR _S yQwfQ _R y8o?R
K 6KecO 4K l)_T
S w`8
K lSj$y4K h4O )R
K wKd fh
R )O mS hPoBK 
cSj8kMcFR
R 4bv$wh
P
4O )R
K wh=h
O 4R
O wcS 
yR`Mc_R _hcO cSj8kMcFR
R 4 wy$h
P 4K lh`8)M
O fcR lhwS
O `6K cR mP bfS _Q 
_() 
_S
Q `hvM
O q h4R
O whPbhmO kK F8w
R gK sOow
K mTQ q4a
S kb
R qR )nS
Q dhP=k_S
P w+O
Kh 
k_S
P w+O
K hyR`Mc_R 4y$4
K
wK cR k`8)
K
fcQ
S el$h4nP
K jSkKd
cQe4cQ
S eb$`S=8aMcoS 
y8bfK _R `8c
K fS mK +O 4lhOo$)lh
K
bS
O kKhbfR
R hbTquK kKd
O 
kSj`8$eyQ
K
wTpmc
S vS pK B_'cS
S
o)7
S y$_
S mk
P fP ch
S =nP
O ;uR kw
K y$m
S kK
S 4 y$j8kMcFR cR y$4RwyK mO cSo)Kd
S cSo)S 
lhbS
O kK;cR wBR pK mO cQk$qKd tQw_S 
cS`)S fK m8`R
R wtmM
S _mlh
R qh
O vO )K mb
R 4R fyhP
R 4kSj4n
K cS
Q 4lhsO FK FR )K ?O cR 
lhbS
O kKh k)Q wy$h
P `Rw wBS pK mO _h`O cS k8
K fh
R kO uK cR kK buhP
R = cvh
S mM
O qmR 
wmTQ q4a
S kyR
R j8kMcyR kK 
lhbS
O kKh Rk`$wvlh
S sO FK FR )K m
O wy$h
P 4cS
K k$b K5ccS
R j8kMcFR
R4
P 4cS
K @gR DR
K `8 
lhbS
O kKhnh_P )nS
Q jhcw
P DS qO 48c
K *Q mcQ
R elR5bfS _bQ
Q kQhwy$h 
lh4R
Ow 
lhfO _R cl
S qcS
O j8kMcFR
R kqhO5
R cR k
K fTR =)K k_'-`8)
O
fh
S jM
O c wS`S6cR 
$>)Q _Sk8>cO cR l$h4K h4O )R
K w lqb
O fR
R h fTR m+K kO lhwP
O `MfcKd
R y$hfM
S _cS 
f8wy
R
fR
R oh4R
O wSky$+MqkKd
R 

$!

!$!%&&!!
 

wy$h
P 4K yfR BR gV ?K cKd
R yvQ
Q @sV ?K cR cSk$b K5cR lh`S
O k=K cR yR>cO vK yQoj$)
Q 
lyS
S whmO *K )p8fO
Q
hhPkMq`8lh
R bO 4V
S jmlh
K `S
O k=yR
K bMq4w
R 4V
S bmk
K _S
P w+O
K h4K 
lh`S
O k=l
K qy
O ?P qR yK cO kc
K AR
Q o;K )tP
Q w$BRk$_`S@5Rk$kh$_Kdl
R
y8o
S ?S _V 
8>_lh
P 4O uM
R qhg8w
P m8lhO
K
; Oo4S uK qR 
hPo)K kT=cR %pR lhuO w$B
K _'Kd lh`SO @5R _' 8ofR
K o_M - h)h
O kO )K bCR mO
Q >fR klh
K AR
O o?K )lh
Q mh
O mO Flh
K bS
O kKh 
lh`O CV
S q?K clh
R wQO hkS sK cy
R mP
R wMq y_vP 
b$q wmTQ q4S akR yRj8kMcyR 4K rFP FR )K cO kK cSo8j*K cR hPbkRK hkK lh_O w$D
K cR 

khO5kSjkkhO5 
v
K
w_
K sR 4n$)_
K
wl$hv8;
O
bO 4K q8`
R )S 
%h)O mK cR kK $_ lh`S
O k=K cR `T5 k_Q pPo=S cO kK "lhwO m$_
K lFQ _R cmS e_S
"_S4c`$f
R
wS
Kk 
_')8w)K wr
O _c
R fS
S kuK cR 4cS
K w`K qc
S DV
S kfM c8oS
R kwTeqM hRh4R
O wcpP
S o=S cO kK
R mR )Oo
K 
l$k)S 4$m$v
K
mk
K qvh
R kO fK cwQ
Q hkS sK cKdq 
hmhP
O w`K _hOoM
R _b$_mlh
K v8pM
O q8ohOhc`Q
S wqQ c$y$_
S
4K )lhOoh
Q
`O ml
K FQ _R 
bKovKoQ
Q w `RwcS fh
R kO *R
S k 8owRK eqS )Q =K lhwP
O `Mf c?R
S = b$qKd cfS mK +O hmO kRK e 
cSo8j*R
K 4cS@BkS
O j4yQ
K bfV
Q h?K ccS
R j8kMcFR cy
R _l
Q pP wK sR kK 
whOefR
K ;)Q bKovKoQ
Q w `RwSk yqS
P = 8@FR mK cO 8o_Kd
S `$fwK cS yR@sO 4K 8obK mR qS 
lhqS
O @cKdl
R fR cyO
R h4R
R k8oy$_
S 
c_Q wOo
K vRw _' fh
R kO *S cR k)Q $4jK wO h=O 8oSk wPw4S yK cO cSwcP mK bqR 
wgP wK gR ?K c
R q$o
R ?S ck
R )Q 4y_T
K e Kdv$fSwmP kq
K mS )OolR
K 5 _S>_v$fS
Q
wmP kK 
lhFO qO k`R
K 5_dhS
R kqS )`R
Q wcn
S qS gK ?O cy
R _`
Q f$ph
P )TO v4%
K _R )
Q w:P vR ?K cKd
R 
lhq8o
O jK )O wfR _R kK vRwKd yhvO kK fQ cyh
S `O )K 4O q$o
R ?S cR fR y$B
P y$`$wvK 
cSb$`MqkcS
S >cwP
R e$flh4R
Ow
R )$w8v
Q
wK vk$v
O 
luS `K wO mwh
P qO cv$fS
P
wmP kq
K mS )O@
K cv8o
R fS c
Q q$o
R ?S ck 
r8ufS c)P
Q k$Bck8mk
R
_l
Q fTS = kSj48f
K `SK @)cS
Q o8j*K chP
R `kR
K =kS=y_Q 
8o_Kdc
S vK9
S fR yK cKdcS
O jkK cy$fh
S
`K@
O cyR
R kcP vK ml
R yS f8o
S my
K _bh
Q wO gK ?R cR 
cSo8j*K chP
R `)$FkS
S
=y_wh
Q qSO onBl$v
Q
?S cR mgP
P k?S cO k8o
K wK cR mO 
8khfO yK ckS
O kjK 4h
O yR mbKo
S vKoQ
Q w`Rwcy
S _kT
Q _)K ky8o
O ?R
K 6KecO cy
R _h
Q FO kK COo
R
R
cFR 
"_vKdR
S 6wmTQ q4a
S kb$`
R jK kn
O y$_lh
S
jO w$qc
K
?S
S k"wmTQ q4a
S ky$j8kM 
tmM
S _mcP
R 4wK c%S
R =kS=ncS
Q 4lhqh
O vO )K m
R q86
R m8
R

:ĕĚĕ
ü Ĥý čø Čÿ 
ahcKo
O cR k-c
K
+M
Q qmR k-k
K
fP ch
P 4R
O wc7S
S 4cSo*S chxyyR
R
o*K mk
O fP cS 
hp8@
P =O wuM
R f4R lhbS
O kKh hp8@
P =O 8khfO yK cO b4R fR y8bhpM
O f y_Q 

b_Rw_B
R 8_wK vOo
K 8>_Kd
P ymQ uQ mV
K umK yQoT=yK mR 4K 8kMcoR yK cO 8>_P lhbS
O kKh 
yhkK5Ko
O _R 4
b
K qS uK m 
8oK
O hcR 
y$wqK
S ;kR _uS
S ;)Q `$g l)P kqR
R 4cR k)Q $acKo
S mO cShcS %SjkK w$v?S cR 
y)Q vS
Q dtfP 4K l?S qO vfP +O cSwShqM cS hPbkRK h lqO wmTQ q4S akR 4K y$b,R
S kKd

B

# #
## ##*## ###
# 
#*# 
# ## # # #* 
>

{mjkimrl”

>@# ## 
# ## # A

´À¼¸ÉÁ¸ÇÆ

²Á»¯¸µ¿º
¿ ȯ¸¶´¿½¼
¿ ȳÉÉ´¯°Å
¯ Å°É» 
É»¸¸¶³
¶³ 

Ç´É°¯°³ 

% ## ##* # 
# # # 

Ç´·Æ´²Ç·¯¸º¸Àû»Ã´·½ 
¯»²¶¯¯³¸Á°¸»ȸ 
¸¸»¯À¶¸¸É½ 
Ç´É°¯°³Ç·¯¸º¸Àà 
³ÈÆ°° 
ɸÇƳº»½¸¿¶ɯ½ 
¸º¯»½

³Å°»¸¸¶¶ 

¾´»¯¾½»µÇ´¯¸¿È¼È³É´¯°Å°»¸¸¶³³
¾´Á²±Çúº 

! !#!$ 

#%

C

¾¥´È¯
¬ ÇÆ¢
  ÇÃÇÁ¢
¢§
± œ¿¸Ç  ܧ ȳ
œ¬ Ÿ¢ ¯ Dz¸
 
À  ¶¤ ³¢ 
8fmK ,S )Q lhmh
O mO FK cR hPo Ke_S 4K cSw$+4K cR cSbMcbK cO nyS fS wqQa KohwO BK )K 
`8c_S clS
S wP`MfyfR mK +O 4K

¶¸»  Ȝ
¬¤ ´¼¸½  ɲ¸
¤§ À  ¶¤ 

lh4R
O wk)l
Q ch
Q y$B
P fV 4nh
K )86
O vwP
O 6pR ka
K c$oh
P 4R
O wccS
S hclhOo
S )n
S y$_
S 4K 
y_wP
Q 6pK
R h_gh
S kO )h
K 4R
O wcS )y$=Ke
Q
knS
O `8?R=cuS
S wc
uh
Q _lR
O 5lhbhO pM
O fcR mP 
y_f
Q gR )cS
S @yM
V fchP
R osK k
y8bh
O
fh

O k$y
O phOo
S jK 4$>
O )$y
Q BS fV 4nh
K )86
O DO cR 
nSh KoqO ch
S =h
O 4R
O wc$k`h
S
)O cc

P
uh
Q _k
O )$y
Q mS cP bK yR kh
K 4R
O wchP
S osK 4$y
O )S DR
S4 
cS>R=ck
R )
Q ch
S `O _S 4h8k
K FS 

cyS =K cO )c
Q qh
S bKO ;cc
R qhO5
S c$4l$h$y$_
O
mrR
P kflh
S mS
O h)QbTfmy$f
P
BS 
fh
R )O mS yhP`4K yhOeS=wK ?Q cR cS`h)K
O ;4R lhmh
O mO FK cR hPbhmO kK FR y_Q cmS cP bK yR 4K 
b$qlcf
P pR Bk
Q )n$wM
Q f_a
R fh
R _S
P u$m4nP
K jSklQbTv lhmS
O h c?R
S = 
cyM
S fSo whcS
O 4 l$h4K lqR
R w=K qyR sQ k8
K bfR
R h $?qO 8bMqdRyK cKd
O 8`)S
Kh 
`8c_S c
S qh
R BO )K ?R cKd
R fhO5
R )K ?R ck
R )$yS
Q whgO Bk
K qc
R )S DS ccS
R w$+4K cl
R chP
Q kMq 
wqQa KohwO BK )c

K uh
Q _
wbh
O
pO fS ctS
Q wMq@R cKd
R 

hPo)8h
K ch
S 4R
O wchP
S bKh kqnh
R )86
O vw86
O
pO kcS
K w8w4c
K yK
S hccS
S `8)FK cR 

kQewR
K 4 hPkSk=
K $m=K cSbBS vK cR 4K 8wmK )O@
K )Q lh_S
O oFK 
nyS fS ck
Q )n
Q vS
S 9ck86
R
O58hclh
S _S
O oFK c)
R
?S mR 
cS@yM
V fcw
R fR _R kc
K *S _O chP
S bKhkqc
R _S By
P )h
R `M
O fRd 
cSo)lh
S *O mM
O fmcS
P kqK mR khP
K osK kc
O s8v
S F7
K y$_
S 4K 
lSovKey
S _8k
Q 6K O5_'b$q)lh
Q bhO pM
O fcnhP
R 4m8h
O cS 
lhbhO pM
O fly$_nhP
S
4_8clR5 cShccS
S >R=ch
R `M
O_ 
lch
Q y$jh
P kM
O c y_Q y$@)R kK 8*vR yK cO )Q lhwSO 5`V mK 
h8kFS nSh KoqO cS )Q h4R
O wcS wmR _S n_SjKd lyS
S acKo
S cKd
R 
cS>R=ck
R )
Q ch
S `O _S 4K 

4lh
O mh
O mO FK ck
R )l
Q chP
Q ;fR mbS
P wsOoh
K FO kK 4vQ
O kf_8cc

P
uh
Q _
w
O 
y$w+K q%
Q )Q mQ 4h
K qh
O `O *K cw$6
R cy$o
R )`T
K w%QwT_kK 
cS`h)K
O ;4R fhO5
R )K mR =K c
uh
Q _O 
w )?P )R mK lhOo)S 
qh
R BO )K mR =K wDS qO 4K kS`M_ 
hmO )K w
O cS $bhvO sK yR 4
K 
k)Q yh)O f8m8
S cS;fR _mKaV
S b4K )_TwkK kTjkK 
lR5 $m=8@
K ?Q mcS
O wh_O m8yQ
K ow$D
Q ch
R FO mM
O _ bhpO fS 
y$4Rw y$;Vo?R
K 6KecO 4K y$bfV
S h?K cR dhy$;V
S bqM dRyK cO 4K 
w$_ y_Q wh6O fK mR _8c lcS
Q 4 cSo*S cR %RkMcmR 4K 
y8wAK mR yK cO cKd
R yhfO uO@
K cR y8w*K vR yK cO cR lTf Kd 
%QkmQ w$mbK _R vj 8o_h
P +Ko
O kO yhmhOo
O BK cR 
_gh
S kO )
K fh
R )O ?S cR 

8@?Q mO )DP `8
O bqTS h?K cR dhmO fS kK cSoBS c
uh
Q _O 
k)$y
Q qS
S 5cy
R _w
Q )P sK _R khP
K b=$o
K vKey
S _kP
Q 6RakK 
kqy$o
R ?S cO kc

K uh
Q _
wcS
O
jSe kT=ck
R qR m%
P _R 
c*S vR yK cO dhmO fS kS`M_ nh)86
O vO w86pO kK h4R
O wcS 
kfP cS )Q =K fh
R )O ?S cR hPkS;f
R hPwMf`K m8
V hPo$)_wO 
vRw lh_O yK mR nvS
S e
h=O nqR gKd
S %SjkK lh=O pK cR kK 
ys8v
R FK k)Q 7yh
S )_P
O w4K _xoy
c yRo*K mO 
wFOd
P _' nS`8?R= c
uh
Q _O 
lhmS
O jMf hPbhmO kK yR kK
K cKdlh
S khO qO BK ch
R )_S
P wmc

P uh
Q _
wcS
O
hc
S fh
R )O ?S c%Q
R kmy8>R
Q
5yK cO 
_8cyQwfQ _cS
R wPw4nh
K _P )c
Q _S
S w)Q =
K bqTS h?K cdh
R mO fS 4wh
K uO sK cR k%h
K )O mK cKd
O lhvO p$q 
y$b
fV
S
h
?
K
cKdy$)S
R
bM
f
cy$mh
R
+
O
?R
K
4gS
w
s
K
`8cS
O
>
_Ka8
V
fh
R
)
O
mhP
S
o
h
K
Ko
q
O
4tQ
K
w
mQ 4K 
nS`8?R= RqhO5Rh _' _8c lR5 cBS fV kK qhO5R
R h _' h4R
O wcS l_O 4K h=O 
lP;_
O
R )Ko
P _kS
R jkk
K _$5
P cy8cQ
R
e KdcS>_V K5cyR
R w$+4yR
K usM
S cdR l8pwK sO 4
K 
nh)86
O DO cy
R _wP
Q 6ph
O 4R
O wc$o
S vKey
S _kP
Q 6Rakdh
K mO fgh
S kO fK cwS
Q `S6k)$s$p
Q
4K w$6ch 
fh
R )O ?S c%Q
R kmQ =_
K gh
S kO )h
K 4R
O wck
S )$y8j
Q
kK myR
R kS4vR ky8kh
K
qO sK `8
O 
cS4RwcfS mK +O 4c
K mK
S ;vR yK cc

O uh
Q _k
O )$yS
Q @yM
V fRdcBS fR
V4 

cSo$)_wO ccS
S o*

S `y$f
WR
sS kw
K _R )Oo_8c
K
)"lh
Q `O )$fl
K
FQ _c
R me
S _8o
S 
l$_yK Bc
O mlh
R
w$c
O cbR
R hky$h
K
cK kKd
kP
O k$=
`bT
WR mkK k%Q
O k?Q cyR
R o8j)K 4O 
c
uh
Q _eR
O w_
y$jS
S
w4qR
K `*

Q ck
R )n$wM
Q f_R cl$;R
S 4wS`=h
K FO mM
O _bhpO f$m
S =K 
w$mhgO k$4wh
K
qS
O k$=wR
K bk_S
K uSh $F)K _l
O qb
O fR
R h KddhSkgK kK :R my
O _wh
Q qO CS cR 
y_S
R w$c4K )Q bqR lhOo)S c?R
S = %)Q mQ 4K h4R
O wcS y8fhkO )K 4O vpR qS _8c l)S 
cS`h)K
O ;4
R qh
R BO )K m8
R fhO5
R )K mR =)
K ?P )R kk
K fP cKdp
P ghK
K hcn8_R
R wvK kwR
O efh
S 4R
O wcS 
4yhOeS
O =wK ?Q cR 
_4S c
R q8`
R *S 4ceq`8_
R
wK vK Fc

O uh
Q _
wk
O
)lh
Q wh
O qO pK ?R cdh
R y$w$v%
S
)P mK ck
Q qR

#&!

!$!%&&!!
 

qmR )Oo
K cQe _SksK mV bhpO fS y$`DK qO 4K cDQ fR yOo
K lh`$w
O DK cR y$q8`*R
S4 
ygQ
Q kfK my8w
V
AK mR yK cO 4lh
K w8bM
O fc$kN
R
qs8dhS
S ;fk
R qlh
R vO FR
K wmlh
K w8B
O pO 
bmR kOo
K 8>_P lhw8B
O AO mO _gh
S kO )K h4R
O wcS k)Q )$bDS cR $o$uwK q8C
R `O kK 
y8fhkO *K cyR
R b$`Mqk8ohP
R ;fy
R _)h
Q 6O vK cR k8$e%Q
K
wQb4bT
K quK k8o
O _lR
S 5 
_gh
S kO )h
K 4R
O wchP
S oByR
K kS4vR k$>V
K =lSk$qcy
S _nh
Q jO cS kcS
K wy$@
K )cS
Q bhfKO ;cR 
8ovP bK uO fh
R )O mK  

c
uh
Q _
O 4O cS`h)K
O ;cR k_Re4K c_h
S wO DK cR cqS mK )Oo
K `$g kS9m
R

DE

># #+ 

ĉąĊþĖĐĉąĊþĖĐ 

ĉąĊþĖĐ
> # ## ## ### 

%  


ÇÁ°
ɺ
³»¸¶
¸Ç¯

°´·³¸³¸°´·°´·°´È¶
¸¶Éº»
»
³ 

¯
ÇÁ°¸Ç
ÇÁ°¸Ç¯³»¸¶É
º»
°´È¶ 

·
´
´·°
° 

¸
³
ÇÁ°¸Ç¯³»¸¶Éº»
³¸
°´·

ɺ»

ÇÁ°¸Ç¯³»¸¶

¶¸È½³¹»½³¸¶¸
¸¸¶¸

&  
##*  
# 

#/#F## #* 
 #  

##** 
# 

³¸¶¸¸¶¸

¶¸È½³¹»½

ÇÁ°¸Ç¯³»¸¶Éº»

¶¸È½³¹»½³¸¶

¸

°´·³¸

&  

##*  
# 
##* 
 # 
#*  


# 
#*  #

¸¶¸

³
½
»
¹ 

³
¸È½

ȶ ¶

·°´
´
° 

·
´
°
³¸

°³¯´

¸¿´½º¹ÁÇ»É

°´È¶

ÇÁ°¸Ç¯³»¸¶Éº»

ÇÁ°¸Ç¯³»¸¶Éº»

¹»½³¹»½³¸¶¸

°´·³¸³¸

°´·

¶¸È

¶¸È½³¸¶

ÇÁ°¸Ç¯³»¸¶Éº» 

°
´
È
¶ 

¹

½³

¹»½

°´·

ÇÁ°¸Ç¯³»¸¶Éº»

º»

º»

ÇÁ°¸Ç¯³»¸¶É

ÁÇ»É

¸¶

¸
³¸¶


ȶ
³¸³¸°´·°´

ÇÁ°¸Ç¯³»¸¶É

³»¸¶Éº»

°³¯´

¸¶¸

³
½
»
¹ 

³
¸È½

ÇÁ°¸Ç¯³»¸¶Éº»

ÇÁ°¸Ç¯

º»

´È
¸ ¶

É°³¯´ 

³»¸¶É

¸¿´½º

°´·°´È¶

ÇÁ°¸Ç¯

°´·°

¹´½º¹
ÁÇ»

»

°´·°´È¶
°´È¶
°´·
¶¸È½³¹»½³¸¶¸
°´·
³¸³¸ ¸È½³¹»½³¸¶¸

°´·

# # # ##
# # 
# # # 
# #
>&#  
  
&    

   
+@##* #* ## # A# # # # # # 
E/F/=F=B#+
GHIJKMJNHOPIJQS>KTI#+ 
#
# ## ## ##*D# # # #*=# # # #*EBFC<CFE#* # #+$
>##* #* ## # ## #*## # # 
#+ #> 
# 
! !#!$ 

#(

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful