Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục


Con Người

George D. Zgourides, Tiến Sĩ
Christie S. Zgourides, Thạc Sĩ

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người

George D. Zgourides, Tiến Sĩ
Christie S. Zgourides, Thạc Sĩ

Nguyễn Hồng Trang dịch
Nguyễn Lưu Trọng Quyền hiệu đính
10/21/06
San Jose, CA 95151

Mục Lục

Mục Lục ............................................................................................................................................................ i
Lời Nói Đầu.......................................................................................................................................................v
Tác Giả............................................................................................................................................................vii
Chương 1 .................................................................................................................................................................... 1
Hoạt Động Tình Dục và Quan Điểm Tâm Sinh Lý Xã Hội .................................................................................... 1
TẠI SAO CẦN NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC CỦA CON NGƯỜI ?.............................................2
QUAN ĐIỂM TÂM SINH LÝ XÃ HỘI LÀ GÌ? ..................................................................................................6
CÁC QUAN ĐIỂM SINH HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC Ở CON NGƯỜI .............................................7
NHỮNG QUAN ĐIỂM TÂM LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC Ở CON NGƯỜI............................................8
CÁC QUAN ĐIỂM XÃ HỘI VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC Ở CON NGƯỜI.................................................10
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ..................................................................................................................................12
Chương 2 .................................................................................................................................................................. 14
Nghiên Cứu Về Tình Dục Là Gì? ......................................................................................................................... 14
TÌNH DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC.........................................................................................................14
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG NGHIÊN CỨU TÌNH DỤC............................................................15
ĐÁNH GIÁ NGHIÊN CỨU TÌNH DỤC .........................................................................................................16
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÌNH DỤC .......................................................................................18
TÍNH ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU TÌNH DỤC ..................................................................................25
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ..................................................................................................................................26
Chương 3 .................................................................................................................................................................. 28
Các Khuôn Mẫu, Vai Trò và Nhận Dạng Về Giới................................................................................................ 28
NHẬN DẠNG VỀ GIỚI...................................................................................................................................29
VAI TRÒ VỀ GIỚI...........................................................................................................................................35
CÁC KIỂU MẪU VỀ GIỚI..............................................................................................................................36
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ..................................................................................................................................39
Chương 4 .................................................................................................................................................................. 40
Giải Phẫu Tình Dục và Sinh Lý Của Phụ Nữ ....................................................................................................... 40
NHỮNG THUẬT NGỮ VỀ HƯỚNG VÀ VỊ TRÍ GIẢI PHẪU ........................................................................40
CÁC CẤU TRÚC SINH DỤC BÊN NGOÀI CỦA PHỤ NỮ ...........................................................................40
CÁC CẤU TRÚC SINH DỤC BÊN TRONG CỦA PHỤ NỮ ..........................................................................42
HOOC MÔN VÀ CÁC TUYẾN SINH DỤC ....................................................................................................44
Các vấn đề và Chu kỳ Kinh nguyệt..................................................................................................................46
SINH HOẠT TÌNH DỤC VÀ CHU KỲ KINH NGUYỆT .................................................................................48
BỘ NGỰC .......................................................................................................................................................49
KHÁM PHỤ KHOA ........................................................................................................................................50
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ..................................................................................................................................52
Chương 5 .................................................................................................................................................................. 55
Giải Phẫu Tình Dục và Sinh Lý Của Nam Giới.................................................................................................... 55
CÁC CẤU TRÚC SINH DỤC BÊN NGOÀI CỦA NAM GIỚI ........................................................................55
CÁC CẤU TRÚC SINH DỤC BÊN TRONG CỦA NAM GIỚI .......................................................................59
CÁC TUYẾN VÀ HOOC MÔN SINH DỤC ....................................................................................................61
CÁC KIỂM TRA Y TẾ .....................................................................................................................................62
CÁC ĐIỂM CHÍNH.........................................................................................................................................63

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương 6.................................................................................................................................................................. 65
Hưng Phấn Tình Dục và Phản ứng Lại ................................................................................................................. 65
HƯNG PHẤN TÌNH DỤC ..............................................................................................................................65
NGUỒN GỐC TÂM LÝ HỌC VỀ HƯNG PHẤN TÌNH DỤC ........................................................................69
CÁC NGUỒN GỐC XÃ HỘI VỀ HƯNG PHẤN TÌNH DỤC..........................................................................71
MÔ HÌNH BỐN GIAI ĐOẠN VỀ PHẢN ỨNG TÌNH DỤC CỦA MASTERS VÀ JOHNSON.........................72
MÔ HÌNH BA GIAI ĐOẠN VỀ PHẢN ỨNG TÌNH DỤC CỦA KAPLAN ......................................................73
MÔ HÌNH NĂM GIAI ĐOẠN VỀ PHẢN ỨNG TÌNH DỤC CỦA ZILBERGELD VÀ ELLISON....................74
MÔ HÌNH NHẬN THỨC-HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN PHẢN ỨNG TÌNH DỤC CỦA WALEN VÀ ROTH.74
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ..................................................................................................................................74
Chương 7.................................................................................................................................................................. 76
Thiên Hướng Tình Dục......................................................................................................................................... 76
THIÊN HƯỚNG TÌNH DỤC LÀ GÌ? .............................................................................................................76
HÀNH VI ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI PHỔ BIẾN NHƯ THẾ NÀO?.................................................................78
CÁC HỌC THUYẾT VỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI .........................................................................................79
SỰ ĐIỀU CHỈNH TÌNH TRẠNG ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI............................................................................81
LỐI SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI.........................................................................83
ÁM ẢNH ĐỒNG TÍNH ...................................................................................................................................84
CHỦ NGHĨA CHÍNH TRỊ TÍCH CỰC VỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI .............................................................86
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ..................................................................................................................................87
Chương 8.................................................................................................................................................................. 89
Các Mối Quan Hệ Yêu Đương ............................................................................................................................. 89
TÌNH YÊU.......................................................................................................................................................89
CÁC HỌC THUYẾT VỀ TÌNH YÊU ...............................................................................................................90
CÁC DẠNG TÌNH YÊU ..................................................................................................................................92
SỰ BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC: TIẾN TRÌNH CỦA TÌNH YÊU LÃNG MẠN .................................................94
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ..................................................................................................................................99
Chương 9................................................................................................................................................................ 101
Hành Vi Tình Dục .............................................................................................................................................. 101
SEXPLAY ......................................................................................................................................................101
THỦ DÂM.....................................................................................................................................................102
QUAN HỆ TÌNH DỤC BẰNG MIỆNG .........................................................................................................104
GIAO HỢP....................................................................................................................................................104
QUAN HỆ TÌNH DỤC Ở HẬU MÔN ...........................................................................................................108
SAU KHI QUAN HỆ TÌNH DỤC..................................................................................................................109
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................109
Chương 10.............................................................................................................................................................. 111
Hoạt Động Tình Dục, Sức Khỏe và Sự Tàn Tật ................................................................................................. 111
THÁI ĐỘ PHỔ BIẾN VỀ NHỮNG NGƯỜI TÀN TẬT .................................................................................111
NHỮNG TÀN TẬT VỀ MẶT THỂ CHẤT......................................................................................................112
THIỂU NĂNG PHÁT TRIỂN ........................................................................................................................119
NHỮNG NGƯỜI TÀN TẬT VỀ MẶT TÌNH CẢM ........................................................................................120
KẾT LUẬN....................................................................................................................................................121
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................122
Chương 11.............................................................................................................................................................. 123
Hoạt Động Tình Dục, và Vòng Đời.................................................................................................................... 123
TUỔI CÒN ẴM NGỬA .................................................................................................................................123
GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA TUỔI THƠ .............................................................................................................124
GIAI ĐOẠN GIỮA VÀ CUỐI CỦA TUỔI THƠ ...........................................................................................126
THỜI THANH THIẾU NIÊN ........................................................................................................................127

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
ii

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THỜI KỲ ĐẦU VÀ GIỮA TUỔI TRƯỞNG THÀNH.....................................................................................131
THỜI KỲ CUỐI TUỔI TRƯỞNG THÀNH ...................................................................................................134
GIÁO DỤC TÌNH DỤC VÀ VÒNG ĐỜI.......................................................................................................137
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................138
Chương 12 .............................................................................................................................................................. 139
Sự Thụ Thai, Mang Thai, và Sinh Nở................................................................................................................. 139
CHUẨN BỊ CHO VIỆC THỤ THAI VÀ MANG BẦU....................................................................................139
CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA THAI NGHÉN VÀ BÀO THAI..........................................................141
CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRƯỚC KHI SINH...............................................................................................146
CÁC LỰA CHỌN KHI SINH.........................................................................................................................149
CÁC GIAI ĐOẠN CỦA SỰ SINH ĐẺ ...........................................................................................................151
NHỮNG BIẾN CHỨNG TIỀM ẨN KHI MANG THAI VÀ SINH NỞ ...........................................................154
VÔ SINH .......................................................................................................................................................157
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................159
Chương 13 .............................................................................................................................................................. 161
Tránh Thai và Nạo Phá Thai ............................................................................................................................... 161
TRÁNH THAI VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ..........................................................................................161
NẠO PHÁ THAI ............................................................................................................................................170
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................174
Chương 14 .............................................................................................................................................................. 175
Các Bệnh Lây Truyền Qua Đường Tình Dục ..................................................................................................... 175
NHIỄM BỆNH DO VI KHUẨN.....................................................................................................................176
NHIỄM BỆNH DO VI-RÚT ..........................................................................................................................180
SỰ PHÁ HOẠI CỦA KÝ SINH VẬT..............................................................................................................186
CÁC VIÊM NHIỄM LÂY QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC KHÁC........................................................................187
PHÒNG NGỪA CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC .....................................................188
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................189
Chương 15 .............................................................................................................................................................. 191
Rối Loạn Tình Dục và Cách Chữa Trị ................................................................................................................ 191
CÁC RỐI LOẠN TÌNH DỤC.........................................................................................................................191
CÁC LIỆU PHÁP TÌNH DỤC ......................................................................................................................199
TÌM KIẾM NHÀ TRỊ LIỆU TÌNH DỤC PHÙ HỢP......................................................................................203
LIỆU PHÁP TÌNH DỤC CÓ HIỆU QUẢ NHƯ THẾ NÀO? ........................................................................204
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................205
Chương 16 .............................................................................................................................................................. 207
Tình Dục Đồi Trụy.............................................................................................................................................. 207
TÌNH DỤC ĐỒI TRỤY .................................................................................................................................207
NGUYÊN NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CHỨNG TÌNH DỤC ĐỒI TRỤY ..................................214
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................216
Chương 17 .............................................................................................................................................................. 217
Chợ Tình ............................................................................................................................................................. 217
GỢI TÌNH, KHIÊU DÂM, HAY TỤC TĨU? ..................................................................................................217
ẢNH HƯỞNG CỦA KHIÊU DÂM BẠO LỰC ..............................................................................................219
VẤN ĐỀ KHIÊU DÂM TRẺ EM ...................................................................................................................220
TÌNH DỤC TRONG QUẢNG CÁO...............................................................................................................221
CÁC SẢN PHẨM TÌNH DỤC .......................................................................................................................222
CÁC DỊCH VỤ TÌNH DỤC ..........................................................................................................................227
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................232
Chương 18 .............................................................................................................................................................. 234

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iii
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tình Dục Và Luật Pháp ...................................................................................................................................... 234
NGUỒN GỐC CỦA LUẬT TÌNH DỤC ........................................................................................................235
MỤC ĐÍCH CỦA LUẬT TÌNH DỤC............................................................................................................237
ĐẠO LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC TÌNH DỤC.............................................................................................................239
SỰ ÉP BUỘC TÌNH DỤC VÀ LUẬT PHÁP: CƯỠNG ĐOẠT, LOẠN LUÂN VÀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC .241
GIẢI QUYẾT KẺ QUẤY RỐI TÌNH DỤC ....................................................................................................250
XU HƯỚNG LUẬT TÌNH DỤC TƯƠNG LAI ..............................................................................................250
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................251
Sách Tham Khảo ................................................................................................................................................... 253

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
iv

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời Nói Đầu
Chào mừng các bạn đến với thế giới hấp dẫn của tình dục học - nghiên cứu khoa học về
hoạt động tình dục ở con người. Bằng cách lựa chọn đọc cuốn Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục
ở Con Người, bạn đã chấp nhận thách thức tìm hiểu về các khía cạnh tình dục để đưa ra những
quyết định mang tính hiểu biết về tình dục. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng, những thông tin
được trình bày trong các chương sau của cuốn sách sẽ giúp bạn làm được điều này.
Bạn có thể sẽ băn khoăn không biết lý do tại sao chúng tôi lại viết cuốn sách này. Đã
từng trải qua thời sinh viên và giảng viên đại học, chúng tôi đã thấy rất nhiều tài liệu về giáo dục
tình dục giành cho người lớn, đặc biệt là những cuốn sách giáo khoa trong trường đại học,
những tài liệu đó ở chừng mực nào đó có thể rất cụ thể, giản dị thái quá, mang tính chính trị,
mang tính kinh nghiệm hay có thể bị phản đối. Từ cách nhìn của chúng tôi thì hầu hết các tài
liệu về giáo dục giới tính hoặc là (1) quá mang tính học thuật, (2) đơn giản một cách khiếm nhã,
(3) thiên về tính chính trị, (4) quá "sôi nổi và thô ráp," hay (5) "chỉ dành cho độc giả là người
lớn." Chúng tôi không đồng tình với tất cả năm cách tiếp cận trên. Thay vào đó, chúng tôi tin
rằng điều quan trọng đối với những tài liệu giáo dục giới tính giành cho người lớn là cần phải dễ
hiểu, thực tế và khoa học, nhưng nó cũng cần trung tính trong cách thể hiện, trình bày.
Mục đích của chúng tôi là viết cuốn Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người một
cách súc tích, dễ đọc, không mang sự thành kiến về giới tính, không có những chi tiết thừa thãi,
và không có những bình luận xã hội chạy theo mốt. Nhằm mục đích khuyến khích những suy
nghĩ có tính bình phẩm và độc lập, chúng tôi đã giới thiệu những chủ đề mang tính tranh cãi trên
quan điểm có sự cân nhắc, trình bày ý kiến của cả hai bên một cách bình đẳng và công bằng.
Chúng tôi cũng sắp xếp bài viết theo tính học thuật, xem xét các nhân tố sinh lý, tâm lý và xã
hội của các khía cạnh khác nhau trong hoạt động tình dục ở con người. Sự khác biệt và ảnh
hưởng của văn hóa cũng được trình bày một cách cẩn thận. Chúng tôi chọn việc tiếp cận tài liệu
mang tính luận văn; bạn sẽ thấy những vấn đề về giới, toàn bộ những vấn đề liên quan đến xu
hướng tình dục, và sự đa dạng của các quan hệ yêu đương trước khi bắt đầu đọc các tài liệu về
hoạt động tình dục. Những chương nói về hành vi tình dục được sắp xếp lại với nhau, nó bao
quát những điều liên quan đến tình dục và thách thức cá nhân trong suốt đời người. Điều này rất
phù hợp với khái niệm thảo luận về các hành vi tình dục trên phạm vi rộng theo kinh nghiệm
của con người. Sự đa dạng trong các tương tác về tình dục ở cá nhân và cả xã hội được trình bày
ở những chương còn lại, những chương còn lại còn bao gồm cả tài liệu về các bệnh lây truyền
qua đường tình dục. Cuốn sách này được kết thúc bằng một chương sâu sắc về các vấn đề luật
pháp, đạo đức và quy phạm liên quan đến tình dục. Tóm lại, chúng tôi hy vọng rằng quyển sách
này sẽ đóng một vai trò hữu ích trong việc giáo dục giới tính toàn diện cho các bạn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong những trang tiếp theo đây, chúng tôi xin trình bày một cách tổng quan những bài
giảng tiêu biểu dành cho sinh viên về hoạt động tình dục ở con người. Theo cách đó cuốn Thực
Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người có thể phục vụ cả hai mục đích, vừa là sách hướng dẫn
cho sinh viên đại học, những người muốn có tài liệu bổ sung thêm cho các cuốn sách giáo khoa
về tình dục mà họ đã có, vừa là sách tham khảo thông tin cho các độc giả quan tâm.
Một lần nữa, chào mừng các bạn đến với thế giới tình dục học!
George D. Zgourides, Tiến Sĩ.
Christie S. Zgourides, Thạc Sĩ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
vi

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác Giả
George D. Zgourides, Psy. D., là một nhà bác sĩ lâm sàng, một nhà giáo dục và mục sư
chuyên về tâm lý tinh thần-thể xác, hoạt động tình dục ở con người, các rối loạn do lo lắng, các
vấn đề của mục sư và tiếp cận y học Phương Đông để chữa bệnh. Ngoài việc viết hơn 30 bài báo
và báo cáo về nhiều chủ đề khác nhau, Tiến sĩ Zgourides còn là tác giả của một số cuốn sách
bao gồm Hoạt Động Tình Dục ở Con Người: Viễn Cảnh Hiện Tại (HarperCollins, 1996), Tâm
Lý Học Tiến Triển (Cliffs Notes, 2000), Xã hội học (Cliffs Notes,2000), và Hội Chứng Bong
Bóng Nhút Nhát: Hướng Dẫn Từng Bước Từng Bước Để Vượt Qua Paruresis (Nhà xuất bản
New Harbinger, 2001). Trước đây, ông từng là giảng viên chính thức của Đại học Portland,
bang Oregon.
Christie S. Zgourides, M.A., là một nhà sư phạm và người quản lý y tế trên các lĩnh vực
tư tưởng phê phán, logic phi-quy-ước, lý thuyết cấu tạo, tu từ học và quản lý y tế. Trước đây, bà
là phó giáo sư của Đại học Warner Pacific College ở Portland, bang Oregon.
Nguyễn Hồng Trang, Cử Nhân, Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Hiện tại sống ở Hà Nội.
Nguyễn Lưu Trọng Quyền, M.A., giảng viên Đại Học Cộng Đồng West Valley.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vii
www.kinhtehoc.com

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 1
Hoạt Động Tình Dục và Quan Điểm Tâm Sinh Lý Xã Hội
Hầu hết mọi người Mỹ đều có sự hiểu biết mang tính trực giác về nghĩa của cụm từ hoạt
động tình dục của con người. Đối với nhiều người hoạt động tình dục đơn thuần là theo đuổi thú
vui xác thịt. Đối với những người khác, nó là chức năng sinh lý - một vấn đề liên quan đến giới
và sinh sản. Và đối với những người khác thì nó là sự thân mật - một phương tiện để thể hiện
tình yêu. Nếu bạn yêu cầu 10 người đưa ra định nghĩa của họ về tình dục thì bạn có thể nhận
được ít nhất 10 câu trả lời khác nhau.
Tất cả các nền văn minh đều xây dựng cho mình những định nghĩa về tình dục và cách
miêu tả những hành vi tình dục, cho dù những cách này không phải lúc nào cũng nhất quán với
các thuật ngữ và cách miêu tả của Phương Tây. Từ sexual (tình dục) trong Tiếng Anh bắt nguồn
từ tiếng La Tinh sexualis và sexus, mỗi từ nói đến vấn đề giải phẫu sinh sản ở người - dù cho là
nam hay nữ. Đến thế kỷ 19, từ sexuality (hoạt động tình dục) bao gồm cả các hành vi liên quan
đến cơ quan sinh dục phục vụ mục đích sinh sản. Khoảng 100 năm trước sexuality (hoạt động
tình dục) hay sex (tình dục, giới) không chỉ được dùng để nói đến các hoạt động liên quan đến
sự sinh sản (procreational) (có nghĩa là sinh con), mà còn được dùng để nói đến sự tiêu khiển
(recreational) (quan hệ tình dục vì mục đích vui thú) và quan hệ (relational) (tận hưởng tình yêu
và sự thân mật).
Vì sử dụng thuật ngữ sexual (tình dục) có thể gây nhầm lẫn nên trong cuốn sách này
chúng tôi sử dụng từ sex (tình dục, giới) để nói đến các hành vi tình dục (ví dụ "quan hệ tình
dục") và bản chất sinh học ("Giới tính của đứa trẻ là nữ"), trừ khi trong bối cảnh của đoạn viết
từ sex được dùng như từ rút ngắn cho hai từ chuẩn tắc là sexual (tình dục) và sexuality (hoạt
động tình dục) (“giáo dục tình dục", "nghiên cứu tình dục," và "trị liệu tình dục"). Chúng tôi
cũng sử dụng từ gender (giới) để nói đến việc giải phẫu tình dục của cá nhân và các khía cạnh
tâm lý của nam hay nữ; gender identity (nhận dạng giới) được dùng để chỉ ý thức cá nhân của
từng người về việc bản thân là nam hay nữ; gender role (vai trò về giới) để chỉ sự thể hiện bên
ngoài về nhận dạng giới của một người đặt trong bối cảnh văn hóa hay xã hội; và sexual
orientation (xu hướng tình dục) để nói đến sự hấp dẫn tình dục của một cá nhân đối với những
người cùng giới và/hay khác giới. Chúng tôi cũng sử dụng từ sexual identity (nhận dạng tình
dục) để nói về tất cả những điều này. Với sự xuất hiện của các phương pháp nghiên cứu tinh vi,
việc hiểu biết về tình dục đã tăng lên một cách đáng kể trong những thập niên gần đây. Nhiều
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chuyên gia bây giờ đã coi hoạt động tình dục của con người là một lĩnh vực nghiên cứu khoa
học nghiêm túc . Và mặc cho tính sẵn có của nhiều thông tin mới thì rõ ràng rằng môn khoa học
về hoạt động tình dục ở con người là thuộc chỉnh thể luận, và do đó nó bao gồm nhiều quan
điểm khác nhau. Việc tiếp cận theo hướng chỉnh thể luận đối với các vấn đề về tình dục liên
quan đến những ảnh hưởng mang tính xã hội, tâm lý và sinh lý mà những mặt này tác động qua
lại với nhau, hình thành nên kinh nghiệm tình dục của một người. Những ảnh hưởng tác động
qua lại với nhau này sẽ được đề cập cụ thể hơn ở phần sau của chương này và trong suốt cuốn
sách này.
Mọi người đều có liên quan đến tình dục từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi. Cho dù một
số người chọn việc sống độc thân (không quan hệ tình dục), nhưng họ vẫn là những thực thể
tình dục. Hơn nữa, con người là năng động và thay đổi không ngừng. Người càng có nhiều trải
nghiệm trong cuộc sống càng thay đổi thái độ của họ về vấn đề tình dục.
Cho dù kinh nghiệm của từng người về tình dục là khác nhau nhưng có các xu hướng và
kiểu mẫu chung đối với kinh nghiệm về tình dục của mọi người. Khả năng giải thích và hiểu
những kiểu mẫu và xu hướng tình dục này sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về hoạt động tình dục
của người khác cũng như của chính bản thân mình. Nhiều người quên mất rằng, sinh hoạt tình
dục ở con người là một hiện tượng mang tính toàn cầu chứ không phải là thú vui của chỉ người
Mỹ.
Do đó, tình dục học là một môn khoa học đòi hỏi coi con người của mọi nền văn hóa
như thực thể tình dục trong quá trình, nhận biết sự tác động qua lại của các khía cạnh sinh lý,
tâm lý và xã hội ảnh hưởng đến quá trình này. Cái nhìn khái quát toàn diện về lĩnh vực tình dục
bao gồm các thảo luận về nghiên cứu tình dục, nhận dạng giới, vai trò của tình dục, giải phẫu
sinh lý và tình dục, việc gợi tình và sự đáp lại, xu hướng tình dục, các quan hệ yêu đương và
giao tiếp, hành vi tình dục, hoạt động tình dục và sự bất lực, hoạt động tình dục trong suốt
quãng đời, thụ thai, mang thai, sinh đẻ, tránh thai, phá thai, các bệnh lây truyền qua đường tình
dục, rối loạn tình dục và phương pháp điều trị, sự khác biệt về tình dục, buôn tình, quấy rối tình
dục, ngược đãi tình dục và những chuẩn mực luật pháp, quy phạm liên quan đến tình dục.
Trong những chương tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày những điều này và các chủ đề liên
quan đến tình dục khác.
TẠI SAO CẦN NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC CỦA CON NGƯỜI ?
Tại sao cần nghiên cứu hoạt động tình dục ở con người? Những người tránh né việc suy
nghĩ một cách nghiêm túc về những khía cạnh quan trọng của cuộc sống, bao gồm cả sinh hoạt
tình dục của họ, là những người có khuynh hướng đưa ra những quyết định tồi khi phải đối mặt
với những tình huống rắc rối. Học cách đưa ra những quyết định hợp lý, có hiệu quả về tình dục
là mục tiêu đầu tiên của việc nghiên cứu hoạt động tình dục ở con người. Chúng tôi xin trích
dẫn câu nói của Susan Walen (1985)1, “Tình dục là hoàn toàn tự nhiên, nhưng hiếm khi được
hoàn hảo một cách tự nhiên" (trang 131). Mọi người đều có thể thu được lợi ích từ việc học
thêm về chủ đề quan trọng này.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
2

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dưới đây là 10 trong số nhiều lý do tại sao mọi người nên học thêm về hoạt động tình
dục ở con người.

Để có thêm kiến thức

Kiến thức là sức mạnh. Nếu bạn có những thông tin đúng đắn về một chủ đề, bạn sẽ ở
một vị thế vững chắc hơn để đưa ra những quyết định đúng đắn, có hiệu quả trong cuộc sống.
Bạn có thể chịu trách nhiệm hơn với cuộc sống và hoàn cảnh của mình, và có thể lựa chọn cách
để nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính bạn và người khác.

Để có được Sự sáng suốt Cá nhân

Vì niềm tin của bạn có ảnh hưởng đến cách cư xử của bạn và ngược lại, nên sự sáng suốt
cá nhân sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn về hành vi xư xử của mình. Có được sự
sáng suốt đối với bản thân và hiểu lý do tại sao bạn tin hay làm việc gì đó là bước đầu tiên để
hiểu thấu được người khác. Khi bạn hiểu và chấp nhận bản thân mình, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn
trong việc hiểu và chấp nhận người khác, bao gồm cả những quyết định liên quan đến tình dục
mà họ có thể đưa ra.

Để trở nên Thoải mái hơn Đối với vấn đề Tình dục

Có kiến thức — và sự tôn trọng đối với — tình dục giúp bạn trở nên thoải mái hơn với
phần quan trọng này của cuộc sống. Nhiều người thiếu tự tin vào bản thân trong quan hệ tình
dục, sự không thoải mái của họ bắt nguồn từ những thông tin sai lạc và quan niệm sai lầm về
tình dục. Đây là một trong những lý do cho thấy tại sao giáo dục tình dục lại quan trọng như thế.

Để xây dựng Sự tự công nhận về Tình dục

Xây dựng sự tự công nhận về tình dục là một lợi ích của việc trở nên thoải mái hơn với
hoạt động tình dục của chính bản thân mình. Mọi người thường nhầm lẫn giữa các từ tự nhận
thức, lòng tự trọng và tự công nhận. Tự nhận thức dùng để chỉ những quan điểm và ý kiến mà
bạn cho là của bản thân, cho dù chúng có tích cực hay tiêu cực. Lòng tự trọng liên quan đến
những cảm giác về sự tự giá trị, và nghĩa rộng là đo lường những tiêu chuẩn bên trong hay bên
ngoài. Sự tự công nhận dùng để chỉ mức độ mà bạn chấp nhận bản thân như nó vốn có bất kể ý
kiến của người khác về hành vi cư xử của bạn có như thế nào ( có nghĩa là "sự thể hiện" của
bạn, sử dụng tâm lý học nhận thức).
Albert Ellis và các nhà tâm lý học khác tranh cãi với nhau rằng sự tự công nhận được ưa
chuộng hơn lòng tự trọng. Lòng tự trọng liên quan đến việc đánh giá bản thân dựa trên sự thể
hiện của bạn, điều này có thể dẫn đến cảm giác không thỏa đáng trong tình dục khi bạn thể hiện
"kém". Ngược lại, sự tự công nhận có nghĩa là chấp nhận bản thân như nó vốn có, không quan
tâm đến những lỗi lầm hay điểm yếu của bạn. Khả năng tình dục của bạn, cho dù có thế nào,
cũng không ảnh hưởng đến cách bạn nhìn bản thân.

Để Tối đa hóa việc Trao đổi và Sự thân mật

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhiều người cho rằng nói những chuyện có liên quan đến tình dục gây bối rối, suy nghĩ
như vậy bắt đầu từ thời thơ ấu. Các kỹ năng giao tiếp, một khi đã được học và áp dụng vào thực
tế, có thể giúp bạn cải thiện mối quan hệ của bạn với bạn tình của mình. Nói chuyện về kinh
nghiệm tình dục của bạn là cần thiết, trao đổi về các vấn đề như thích, không thích, mong muốn,
và sợ hãi, sẽ giúp quan hệ tình dục an toàn hơn. Khi trao đổi cởi mở, sự thân mật xuất hiện và
tăng lên. Có khả năng chia sẻ bản thân toàn diện với người khác là một trong những điều thú vị
nhất của cuộc sống. Theo một khách hàng:

Ghi Chép Cá Nhân (John, 66 tuổi)
Khi tôi trở nên già hơn, tôi chậm chạp hơn trong phòng ngủ. Tôi cho đó là điều
tự nhiên. Nhưng trong một thời gian dài, tôi lo lắng không biết vợ tôi sẽ nghĩ gì. Ý tôi là,
không hiểu cô ấy có còn nghĩ rằng tôi là đàn ông nữa không? Liệu cô ấy có còn yêu tôi
không? Và lo lắng đó khiến cho việc quan hệ thậm chí khó khăn hơn. Cuối cùng, tôi đã
thấy rằng chúng tôi cần nói chuyện về vấn đề đó. Chúng tôi đã biến một câu chuyện dài
thành ngắn và đúng là có sự khác biệt. Cô ấy hiểu và sẵn sàng giúp đỡ tôi. Tôi đã quyết
định rằng sẽ tốt hơn khi sử dụng năng lượng của mình để nói chuyện về cảm giác của
mình thay vì cố gắng che giấu chúng. (Hồ sơ của Tiến Sĩ Zgourides)
Trao đổi có thể rất có ích trong việc làm giảm hay loại bỏ những xung đột trong các mối
quan hệ chung. Mặc dù các cặp vợ chồng thường phàn nàn về các vấn đề liên quan đến tiền
nong và tình dục, nhưng phần lớn thời gian vấn đề thực sự không được giải quyết bằng các
phương pháp trao đổi hiệu quả. Mọi người thường thấy vấn của họ được giải quyết dễ dàng hơn
khi họ sẵn sàng nói chuyện cởi mở với người khác.

Để Tối đa hóa Khoái lạc Tình dục

Đối với hầu hết mọi người, hoạt động tình dục mang lại niềm vui thích mãnh liệt. Làm
tăng hiểu biết của bạn về sự kích thích tình dục ở con người và cách đáp lại có thể làm tăng
thêm sự khoái lạc này. Ví dụ, biết cách làm thế nào để khích thích những điểm nhạy cảm đặc
biệt của bạn tình có thể tạo ra sự khác biệt cho dù cả hai bạn đều có những trải nghiệm tình dục
thú vị dịu dàng hay ở trạng thái mê ly, ngây ngất, vui vẻ, hồ hởi. Như đã đề cập ở trên, trao đổi
đóng một vai trò rất quan trọng ở đây. Khi bạn tự do bày tỏ những điều bạn thích và mong muốn
của bạn thì sự ức chế có xu hướng biến mất. Bạn và bạn tình của mình có thể hỏi về bất kỳ điều
gì khiến bạn cảm thấy thỏa mãn nhất.

Để Kiểm soát được việc Sinh sản

Nghiên cứu về hoạt động tình dục ở con người cung cấp cho bạn những thông tin thực tế
về việc kiểm soát sinh sản. Với những thông tin này, bạn có thể nâng cao hay làm giảm cơ hội
thụ thai của mình. Ít người có đủ những thông tin thực tế có giá trị liên quan đến việc sinh sản.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
4

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Để Tránh những Rối loạn Tình dục

Ở một chừng mực nào đó, hầu hết mọi người đều đã từng trải qua những khó khăn trong
hoạt động tình dục. Phần lớn những giai đoạn khó khăn đó đều là tạm thời. Nhưng nếu những
khó khăn đó trở thành mãn tính thì rối loạn tình dục (vấn đề liên quan đến các cơ chế gợi tình và
sự đáp lại) có thể đã xuất hiện. Khi có những thông tin chính xác, các rối loạn tình dục thường
có thể được tránh hay loại bỏ ở giai đoạn đầu khi mới xuất hiện. Ví dụ, một người đàn ông có
một giai đoạn bị bất lực (không có khả năng đạt được sự cương cứng) có thể sẽ lo sợ mình sẽ bị
bất lực mãi mãi đến nỗi anh ta không thể cương cứng bất kỳ khi nào có quan hệ. Nếu điều này
cứ tiếp diễn, anh ta có thể sẽ phát triển nó thành bệnh rối loạn dương cương. Tương tự như vậy,
một người phụ nữ tập trung quá mức vào việc làm thế nào để trở nên gợi tình có thể sao nhãng
bản thân đến mức việc gây hứng thú tình dục trở nên rất khó khăn hoặc không thể làm được.
Nếu tình trạng này tiếp diễn, cô ta có thể sẽ mắc chứng rối loạn ham muốn tình dục ở phụ nữ.
Trong cả hai trường hợp, những dạng thức của vòng luẩn quẩn là kết quả của việc dự đoán sự
hoàn thành ước nguyện của mình, mà ở đó sự sợ hãi và kỳ vọng của một người thực sự đã đi
đến chỗ gay go.

Để Tránh những Bệnh Lây truyền qua đường Tình dục

Nghiên cứu về hoạt động tình dục ở con người phải bao gồm cả chủ đề liên quan đến
những bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiều bệnh trong số những bệnh này đã phát triển
thành bệnh dịch, có thể gây chết người, có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh ra
những đứa trẻ khỏe mạnh của hai vợ chồng, và/hoặc có thể gây những đau đớn phiền toái. Bởi
vậy, trước khi có quan hệ tình dục, mọi người cần phải xem xét nguy cơ bị nhiễm các bệnh lây
truyền qua đường tình dục. Vào "thời điểm nóng", nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ thường
quên không để ý đến các bệnh lây truyền qua đường tình dục. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy
đến với tôi. Tôi không phải là đối tượng có nguy cơ cao. Tôi không phải là kẻ tiêm ch ma túy."
Hay "Tôi ghét sử dụng bao cao su. Dù sao đi nữa, cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn nếu ngày
nào đó tôi bị mắc bệnh lậu. Chỉ cần tiêm penicillin là xong." Cảm giác không thể bị đánh bại
thường là đặc điểm của những người trẻ tuổi. Hãy nhớ rằng những bệnh lây truyền qua đường
tình dục càng trở nên phổ biến thì nguy cơ nhiễm bệnh lại càng cao nếu như một người không
áp dụng các biện pháp phòng tránh thích hợp.

Để Mang đến những Thay đổi Xã hội Tích cực

Bằng việc cải thiện bản thân và những mối quan hệ của mình, bạn đang làm việc để cải
tạo xã hội. Bất kỳ những thay đổi tích cực và lành mạnh nào mà bạn làm đối với bản thân cũng
sẽ ảnh hưởng đến sự tương tác của bạn với những người khác. Ví dụ, bằng việc trang bị những
thông tin và với sự sáng suốt của bản thân bạn có thể làm việc để phòng chống sự lan truyền của
những bệnh lây qua đường tình dục; bạn có thể giúp người khác hiểu hơn về những người thuộc
những chủng tộc, tôn giáo và những nền văn hóa khác họ; và bạn có thể dạy người khác biết tôn
trọng sự khác biệt về đức tin, giá trị, quyền lợi và sự lựa chọn quan hệ. Bạn cũng có thể gánh
những trách nhiệm xã hội và chính trị để cung cấp thông tin khi tranh luận liên quan đến những
vấn đề về tình dục nảy sinh, chẳng hạn như việc sử dụng bào thai trong nghiên cứu y học, việc
sử dụng "thuốc phá thai" RL-486 và những nỗ lực coi đồng tính nam và đồng tính nữ là chuyện
bình thường.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suy Nghĩ Cá Nhân
(Trong suốt cuốn sách này, chúng tôi đã trình bày nhiều câu hỏi gây suy nghĩ
khác nhau để làm tăng nhận thức của bạn về các vấn đề tình dục. Nhiều người thấy rằng
việc giữ lại những câu trả lời của họ đối với những câu hỏi khác nhau "Suy Nghĩ Cá
Nhân" được nêu ra trong cuốn sách này là một việc làm hữu ích - dưới dây là những câu
hỏi mà chúng tôi đưa ra.)
Bạn có dễ dàng nói chuyện cởi mở về tình dục với những người bạn? Với gia
đình? Với người hướng dẫn? Với bạn đời? Với mục sư? Với các chuyên gia chăm sóc
sức khỏe của mình không? Tại sao có? Hay tại sao không? Bạn dã học để biết về tình
dục từ đâu? Hay từ ai? Ảnh hưởng nào có tác động lớn nhất trong việc hình thành các
giá trị và thái độ của bạn đối với vấn đề tình dục? Bạn cảm thấy những điều mình học
được là đúng đắn hay không đúng đắn?
Những điều tán thành và phản đối đối với giáo dục giới tính là gì? Có nên giảng
dạy môn giáo dục giới tính ở trường phổ thông của nhà nước, của tư nhân không? Nếu
có thì nên giảng ở lớp mấy? Vai trò của gia đình và tôn giáo trong quá trình giáo dục
giới tính là gì? Những yếu tố nào là quan trọng để có một chương trình giảng dạy giáo
dục giới tính hay? Những yếu tố nào cần tránh? Người hướng dẫn có thể giúp hay gây
cản trở Suy Nghĩ Cá Nhân hay thảo luận nhóm về vấn đề tình dục như thế nào?
QUAN ĐIỂM TÂM SINH LÝ XÃ HỘI LÀ GÌ?
Định nghĩa về tình dục học được nêu ra ở trên nói đến mối tương quan giữa các quan
điểm về sinh lý, tâm lý và xã hội. Sự tác động qua lại của ba yếu tố này hình thành nên bản chất
quan điểm tâm sinh lý xã hội của hoạt động tình dục ở con người, mà quan điểm này quy những
hiện tượng hay sự kiện phức tạp liên quan đến tình dục là do nhiều nguyên nhân. Trái ngược với
quan điểm tâm sinh lý xã hội là quan điểm giản hóa luận, quan điểm này "làm giảm" những sự
kiện hay hiện tượng phức tạp liên quan đến tình dục, cho nó là do một nguyên nhân.
Xem xét ví dụ áp dụng mô hình tâm sinh lý xã hội vào hoạt động tình dục của con
người. Một số phụ nữ thấy khó khăn hoặc không thể đạt được sự cực khoái khi quan hệ tình
dục. Loại vấn đề liên quan đến tình dục này có thể là do các nguyên nhân như: sự huấn thị, hay
những thông điệp nhận được từ thời thơ ấu - ví dụ như quan hệ tình dục là tội lỗi và phụ nữ
không được hưởng những khoái lạc do nó mang đến; sợ mang bầu; không trao đổi với người
bạn tình về nhu cầu và mong muốn của mình; không điều khiển được các cơ xương chậu;
và/hay chưa nhận đủ sự kích thích tự nhiên. Một ví dụ thực tế về quá trình tương tác của các yếu
tố sinh lý, tâm lý, xã hội gây ra vấn đề tình dục kinh niên: Sally được nuôi dạy với niềm tin rằng
phụ nữ "tốt" không được hưởng thụ thú vui từ quan hệ tình dục hay không được có sự cực
khoái. Do trải nghiệm về việc không được đạt đến cực khoái khi quan hệ tình dục với chồng của
mình (có nghĩa là yếu tố tâm lý) nên cô tập trung quá nhiều vào việc "thể hiện", điều này khiến
cô xao lãng khỏi việc đắm chìm bản thân vào trong hoạt động tình dục (tâm lý). Trong lúc đó,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
6

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hệ thống thần kinh của cô trở nên khuấy động đến nỗi việc đạt đến cực khoái là rất khó hoặc
không thể (sinh lý). Nhiếc móc bản thân về việc không đạt đến cực khoái (tâm lý), cô đòi hỏi
thái quá ở người chồng và tình cờ đã tạo nên môi trường tình dục mang tính thù địch mà điều
này chỉ làm tăng thêm các vấn đề của cô (xã hội).
Phần còn lại của chương này được dành để nói về từng quan điểm trong ba quan điểm
chính của mô hình tâm sinh lý xã hội của hoạt động tình dục ở con người, phần này cũng nói về
những quan điểm khác nhau được xếp vào trong từng nhóm.
CÁC QUAN ĐIỂM SINH HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC Ở CON NGƯỜI
Điều được quan tâm đầu tiên trong những quan điểm sinh học là ảnh hưởng của các quá
trình sinh học và tự nhiên đến hoạt động tình dục của một cá nhân. Những chủ đề về tình dục
liên quan đến phạm trù này bao gồm giải phẫu tình dục và sinh lý học nam và nữ, sự gợi tình và
việc đáp lại, thu thai, mang thai, sinh nở, tránh thai, phá thai, các bệnh lây truyền qua đường tình
dục, và những ảnh hưởng của chứng bất lực và bệnh tật đối với hoạt động tình dục. Một lần nữa,
các nhân tố tâm lý và xã hội lại có ảnh hưởng đến từng lĩnh vực này. Ví dụ, mặc dù việc phá
thai có liên quan đến những can thiệp y học nhằm loại bỏ bào thai khỏi tử cung, nhưng có một
chuỗi các hành động phức tạp có liên quan đến việc phá thai như những xem xét về thái độ, xã
hội, luật pháp, quy tắc và đạo đức. Những quan điểm sinh học bao gồm cả những quan điểm hóa
sinh và tâm thần học.
1. Quan điểm hóa sinh
Trọng tâm của quan điểm hóa sinh là tất cả những mặt chức năng của con người - tình
dục và những mặt khác - đều phản ánh các quá trình sinh học và hóa học. Theo mô hình này,
những rối loạn tình dục là do các bệnh tật trong cơ thể, những vấn đề về cấu trúc, hay sự mất
cân bằng hóa học. Những nhà trị liệu sinh học, chẳng hạn như các bác Sĩ điều trị những vấn đề
liên quan đến tình dục bằng cách cố gắng sửa chữa hay đảo lộn những quá trình sinh học bị suy
yếu. Ví dụ, liệu pháp sinh học điều trị chứng bất lực có thể bao gồm việc sử dụng thuốc và việc
cấy dương vật giả. Hai phạm trù nhỏ phổ biến của quan điểm hóa sinh là quan điểm vô tính và
quan điểm di truyền. Theo quan điểm vô tính, tất cả các mặt thuộc chức năng của con người
(bao gồm cách cư xử, suy nghĩ và tình cảm) có cơ sở nằm trong hoạt động của hệ thống thần
kinh. Mặc dù các quá trình vô tính được hiểu một cách khá rõ, nhưng hoạt động của hệ thống
thần kinh nói chung trong việc điều khiển hành vi tình dục thì lại chưa được hiểu nhiều. Những
người đưa ra quan điểm di truyền cho rằng tất cả các mặt thuộc chức năng con người đã được
quyết định bởi yếu tố di truyền trước khi được sinh ra. Hầu như tất cả các tế bào trong cơ thể
người có đều có 23 cặp nhiễm sắc thể, những cấu trúc mang yếu tố di truyền. Trong mỗi một
cặp, một nhiễm sắc thể được di truyền từ bố, và một nhiễm sắc thể được di truyền từ mẹ. Các
nhiễm sắc thể mang gien, thông tin "lên kế hoạch" về cấu trúc và chức năng của cơ thể, bao gồm
cả chức năng tình dục

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Quan điểm Tâm thần học
Quan điểm tâm thần học có cơ sở từ quan điểm hóa sinh, và từ một hay nhiều quan điểm
tâm lý. Đối với các chuyên gia về tâm thần học sử dụng mô hình của Freud thì những rối loạn
về tình dục là kết quả của sự mất cân bằng hóa sinh và những mong muốn bị kìm nén hoặc
những xung đột. Do đó việc điều trị các rối loạn này phải bao gồm cả việc sử dụng thuốc để
điều chỉnh sự mất cân bằng hóa học và cả liệu pháp phân tâm học để giúp bệnh nhân tháo gỡ
những kìm nén của họ. Mặc dù ngày nay các chuyên gia về tâm thần học nhìn chung đều cho
rằng thuyết nguyên nhân (các căn nguyên gây bệnh) về sinh học, phân tâm học và tâm lý xã hội
là quan trọng như nhau, nhưng tâm thần học truyền thông vẫn còn dựa quá nhiều vào học thuyết
cổ điển của Freud. Mọi người thường nhầm lẫn quan điểm tâm thần học với một hay nhiều quan
điểm tâm lý học. Khác biệt chủ yếu của quan điểm tâm thần học với quan điểm tâm lý học là
tâm thần học tập trung vào cả quá trình sinh học lẫn quá trình tinh thần.
NHỮNG QUAN ĐIỂM TÂM LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC Ở CON NGƯỜI
Những người ủng hộ quan điểm tâm lý về hoạt động tình dục ở con người xem xét xem
những suy nghĩ, thái độ, tình cảm và hành vi được tích lũy từ những trải nghiệm trong cuộc
sống có ảnh hưởng đến thái độ và chức năng tình dục như thế nào? Những quan điểm này có
liên quan đến thái độ đối với tình dục (ví dụ "Tôi tin rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là
việc làm trái với đạo đức"), sự cởi mở trong việc thảo luận về cảm giác ("Vợ tôi có thể sẽ từ
chối tôi nếi tôi nói cho cô ý biết tôi muốn gì"), các dạng khác biệt về hành vi tình dục, những
người có hoạt động tình dục bất thường mong muốn gì, rối loạn tình dục phát triển như thế nào,
và các phương pháp gây ảnh hưởng đến những lĩnh vực này. Những quan điểm tâm lý bao gồm
tâm lý động học, nhận thức-hành vi, tồn tại-chủ nghĩa nhân văn, các hệ thống, và quan điểm
phát triển.
3. Quan điểm Tâm lý động học
Dựa trên học thuyết của Freud, quan điểm tâm lý động học là việc xem xét những động
cơ vô thức và mong muốn của một cá nhân và quyết định xem anh ta hay cô ta sẽ tương tác với
thế giới như thế nào. Quan điểm này gần giống với quan điểm của tâm thần học truyền thống,
nhưng điểm khác biệt là ở chỗ nó tập trung hơn vào những ảnh hưởng tâm lý học so với ảnh
hưởng sinh học. Ví dụ phương pháp điều trị tâm thần học truyền thống đối với bệnh vaginismus
(đau khi co thắt ở phần ngoài âm đạo khiến cho dương vật không thể hoặc rất khó có thể vào
được bên trong) là sử dụng thuốc trong khi điều trị bằng liệu pháp tâm lý động học không dùng
thuốc. Tuy nhiên, cả hai hướng tiếp cận có thể cho thấy các phương pháp chung liên quan đến
cách giải thích học thuyết của Freud. Một chuyên gia về tâm thần học theo thuyết Freud và một
nhà trị liệu tâm lý động học có thể coi người phụ nữ bị bệnh vaginismus có những xung đột
thầm kín liên quan đến những mong muốn tình dục "không thể chấp nhân" và điều này dẫn đến
"triệu chứng" ngăn cản khiến cô không nói ra những mong muốn của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
8

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Quan điểm Nhận thức - Hành vi
Quan tâm đầu tiên của những người theo quan điểm hành vi là vai trò của hành vi và
kiến thức trong chức năng tổng thể của một cá nhân. Chúng dựa trên vị trí của họ về học thuyết
kiến thức, mà học thuyết này nói rằng những thay đổi thường trực (hay khá thường xuyên) trong
hành vi xuất hiện là do những trải nghiệm. Những người theo quan điểm hành vi rất nghiêm
khắc như B. F. Skinner đã khẳng định rằng hoạt động nhận thức (suy nghĩ) tương đối không
quan trọng khi nghiên cứu về hành vi. Trong những thập niên gần đây, những nhà nghiên cứu
như David Barlow không thừa nhận quan điểm này, điều này dẫn đến việc một số nhà khoa học
hành vi đã dán mác "cuộc cách mạng nhận thức" - công nhận một cách rộng rãi vai trò của quá
trình nhận thức gây ảnh hưởng đến hành vi và cảm giác.
Trung tâm của học thuyết nhận thức là ý kiến cho rằng quá trình tư duy có ảnh hưởng to
lớn đến cuộc sống hàng ngày. Hay như nhà triết học Hi Lạp cổ đại Epictetus đã nói "Con người
không bị đảo lộn bởi những sự việc, mà họ bị đảo lộn do cách nhìn nhận sự việc của mình." Nói
một cách đơn giản, nhận thức của một cá nhân về sự kiện là rất quan trọng chứ nhất thiết không
phải là bản thân sự kiện đó.
Nhiều chuyên gia tin rằng quan điểm về kiến thức sẽ là không hoàn thiện nếu như không
quan tâm đến vai trò của nhận thức. Điều này làm tăng quan điểm nhận thức - hành vi, mà quan
điểm này kết hợp với cả học thuyết kiến thức lẫn học thuyết nhận thức. Một ví dụ về mô hình
toàn diện của nhận thức - chủ nghĩa hành vi là ví dụ về liệu pháp hành vi - cảm xúc - lý trí của
Albert Ellis, một loại liệu pháp dùng để xóa bỏ những niềm tin vô lý. Ngoài ra, liệu pháp hành
vi - cảm xúc - lý trí còn được áp dụng một cách thành công trong việc chữa trị nhiều vấn đề
bệnh lý lâm sàng bao gồm cả rối loạn tình dục và lo lắng.
5. Quan điểm Tồn tại - Chủ nghĩa nhân văn
Quan điểm Tồn tại - Chủ nghĩa nhân văn nhấn mạnh tầm quan trọng của trải nghiệm tức
thì, sự tự chấp nhận và sự thể hiện đầy đủ tiềm năng của mình. Nhận thức được cảm giác là một
mặt quan trọng của quan điểm này. Trên phương diện của tình dục, việc tập trung quá nhiều vào
quá khứ hay tương lai làm giảm những khoái lạc tình dục hiện tại là nguyên nhân thường xuyên
gây ra các vấn đề về tình dục. Ngược lại, tự chấp nhận và thoải mái với hoạt động tình dục rất
có tác dụng trong việc thúc đẩy sự hoàn thành ước nguyện của chính mình trong quan hệ yêu
đương.
6. Quan điểm Hệ thống
Phần lớn con người tồn tại như những thành viên của một hay nhiều nhóm hay hệ thống
xã hội. Quan điểm hệ thống quan tâm đến việc những hệ thống xã hội khác biệt tương tác và gây
ảnh hưởng đến các cá nhân, các cặp vợ chồng và các gia đình như thế nào. Hệ thống xã hội phổ
biến nhất là gia đình, trường học, công sở, cộng đồng và tôn giáo.
Con người có thể nhận được những thông điệp mâu thuẫn hay không lành mạnh về tình
dục từ cha mẹ, nhà trường và/hay tôn giáo của họ. Biết được hệ thống nào đưa ra những thông
điệp nào vừa giúp có thêm kiến thức và vừa có ích đối với việc chống lại những thông điệp này.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hơn nữa, việc nhận biết và phân tích xem những hệ thống xã hội cụ thể tương tác như thế nào là
cơ sở để hiểu về hành vi tình dục. Hãy xem một đứa trẻ hành động mang tính nhục dục ở trường
học. Cậu bé hành động như vậy có thể là để phản ứng lại với những vấn đề mà nó gặp phải ở gia
đình, chẳng hạn như những rắc rối do không hòa hợp được với anh chị em ruột hay cậu bé là
nạn nhân của việc lạm dụng tình dục.
7. Quan điểm phát triển
Tình dục là một quá trình năng động, thậm chí nhiều kiểu mẫu tình dục được hình thành
từ thời thơ ấu. Từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, con người là những thực thể tình dục. Con
người tiếp tục học, thay đổi và phát triển. Quan điểm phát triển xử lý những vấn đề liên quan
đến những thay đổi khác nhau, bao gồm cả tình dục, mà những thay đổi này xuất hiện trong suốt
cuộc đời. Những chuyên gia về phát triển đối đầu với những câu hỏi như: Liệu trẻ con có hoạt
động tình dục không? Tuổi dậy thì có ảnh hưởng như thế nào đến quan điểm của một cá nhân về
thế giới? Cái gì là nhu cầu tình dục đáng chú ý ở người già?

Suy Nghĩ Cá Nhân
Hãy viết ra một số thông điệp liên quan đến tình dục mà bạn nhận được từ thời
thơ ấu và thời niên thiếu. Nếu có thì kiểu mẫu nào là rõ ràng?
CÁC QUAN ĐIỂM XÃ HỘI VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC Ở CON NGƯỜI
Kiểu mẫu của một nhóm người cụ thể là gì? Đây chính là một trong những khía cạnh mà
quan điểm xã hội quan tâm. Quan điểm xã hội quan tâm đến những ảnh hưởng và giá trị về văn
hóa và xã hội. Những chủ đề liên quan đến hoạt động tình dục ở con người nằm trong phạm trù
này bao gồm: nhận dạng và vai trò của giới, hoạt động tình dục trong suốt đời sống con người,
xu hướng tình dục, buôn bán tình dục, ngược đãi tình dục, pháp luật, đạo đức và tôn giáo. Tất
nhiên, yếu tố sinh học và tâm lý có ảnh hưởng mạnh mẽ đến những quan điểm này. Ít nhất, một
giải thích hiện tại đang dùng về xu hướng tình dục cũng thừa nhận sự có mặt của cả yếu tố xã
hội và sinh học đứng trước. Quan điểm xã hội bao gồm các quan điểm về sự so sánh giữa các
loài, sự so sánh giữa các nền văn hóa, thống kê, lịch sử, luật pháp và đạo đức, và tôn giáo.
1. Quan điểm so sánh giữa các loài
Quan điểm so sánh giữa các loài xem xét những tương đồng và khác biệt giữa hành vi
tình dục của con người và hành vi tình dục của những loài động vật khác. So sánh hành vi tình
dục giữa các loài với nhau có thể mang đến sự hiểu biết có giá trị về bản chất hoạt động tình dục
ở con người. Ví dụ, ngoài con người ra hành vi thủ dâm và đồng tính luyến ái cũng xuất hiện ở
một số động vật có vú khác nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
10

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Quan điểm so sánh giữa các nền văn hóa
Nghiên cứu về hoạt động tình dục ở con người cũng cần phải đề cập đến những vấn đề
và sự khác biệt về văn hóa. Những nghiên cứu và điều tra xã hội đã xác định rằng những giá trị,
tập quán và niềm tin về tình dục ở các nền văn hóa khác nhau là khác nhau. Điều được chấp
nhận ở nhóm này có thể không được chấp nhận ở nhóm khác. Do đó cụm từ tính tương đối giữa
các nền văn hóa được dùng để chỉ tính chất tương đối của phong tục và các chuẩn mực hành vi.
Cảnh báo đối với sự khác biệt văn hóa làm tăng cơ hội để phủ nhận những khuôn mẫu vai trò tình dục, hay niềm tin trong một xã hội về việc các thành viên của từng giới nên ăn mặc và hành
động như thế nào. Do đó quan điểm so sánh giữa các nền văn hóa quan tâm đến sự khác biệt tồn
tại trong những nền văn hóa khác nhau.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Đâu là những ích lợi của cảnh báo đối với các vấn đề về văn hóa khi nghiên cứu
hoạt động tình dục ở con người? Hãy phỏng vấn những người thuộc nền văn hóa khác
với bạn để xem xét thái độ của họ đối với hoạt động tình dục của con người. Điều gì
được xem là bình thường và bất thường ở những nền văn hóa đó? Những người thuộc
nền văn hóa đó có tự do nói chuyện cởi mở về các vấn đề liên quan đến tình dục không?
Những người thuộc nền văn hóa đó có nhạy cảm đối với những chuẩn mực của các nền
văn hóa khác không?
3. Quan điểm Thống kê
Quan điểm thống kê được xây dựng dựa trên tần suất xuất hiện của thái độ hay thông lệ
trong một xã hội. Cho dù ở bất kỳ nhóm nào cũng có những thái cực được ghi nhận nhưng
khuôn khổ thống kê chỉ quan tâm đến những đặc điểm của số đông nhất các thành viên, nói cách
khác là "sự trung bình" đặc điểm của các thành viên. Ví dụ, nghiên cứu chỉ ra rằng việc thủ dâm
ở nam giới là rất phổ biến, đặc biệt là ở các nam thanh niên.
4. Quan điểm Lịch sử
Quan điểm lịch sử quan tâm đến những vấn đề và chủ đề liên quan đến tình dục trên góc
độ những bối cảnh, tập quán, giá trị, thái độ mang tính lịch sử. Sẽ dễ dàng hơn trong việc làm rõ
những vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động tình dục của con người khi ta xem xét vai trò mà
những vấn đề đó đã từng đóng trong lịch sử. Lấy ví dụ, nhiều quan điểm xã hội ngày nay liên
quan đến đồng tính luyến ái phản ánh những chuẩn mực của người Do thái, có lẽ lần đầu tiên
được giải thích là vào khoảng năm 1400 trước công nguyên.
5. Quan điểm Luật pháp và Đạo đức
Như tên của quan điểm đã ngụ ý, quan điểm luật pháp và đạo đức quan tâm đến những
ảnh hưởng của chuẩn mực về luật pháp và đạo đức lên các cá nhân. Những thành viên của xã
hội bầu ra những nhà lãnh đạo, những người phê chuẩn luật pháp cho phép hay ngăn cấm những
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------loại hành vi cụ thể nào đó. Luật pháp cho phép xã hội nói chung được quy định hành vi cư xử
của các thành viên trong xã hội đó.
Đạo đức là những nguyên tắc chỉ đạo tự điều chỉnh. Các cá nhân sử dụng đạo đức để
định hướng những quyết định trong cuộc sống hàng ngày của họ. Họ cũng sử dụng đạo đức xác
định những tổ chức mang tính chuyên nghiệp của mình và xác định hành vi có thể của các thành
viên khác. Có rất nhiều tổ chức như thế chẳng hạn như Hiệp hội Tâm lý học Mỹ, Hiệp hội
những nhà Giáo dục, Tư vấn và Trị liệu Tình dục Mỹ, những Hiệp hội này đã xây dựng các quy
tắc đạo đức nhằm hướng dẫn những người đang hành nghề để họ tự điều chỉnh hành vi của mình
với mục đích không gây hại đến người khác bằng việc đảm bảo sử dụng những phương pháp và
kỹ năng một cách thích hợp.
6. Quan điểm Tôn giáo
Quan điểm tôn giáo quan tâm đến những ảnh hưởng của các học thuyết, kinh thánh và sự
duy linh lên các cá nhân và xã hội. Đối với những người lớn lên trong môi trường tôn giáo,
những lời dạy, bài học và các giá trị được tôn giáo có tổ chức đưa ra có thể đóng một vai trò lớn
trong cuộc sống, nó có thể lành mạnh, có hại hoặc trung tính. Không đâu có nhiều trường hợp
như tình dục.
Một phạm trù nhỏ cụ thể của quan điểm tôn giáo là quan điểm siêu nhiên, quan điểm này
cho rằng những thế lực siêu nhiên (Ví dụ như Chúa, các thiên thần, ác quỷ, và/hay linh hồn) có
thể gây ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của con người. Ngày nay, quan điểm siêu nhiên vẫn
còn được nhiều nhóm ủng hộ, quan điểm siêu nhiên là phương pháp nguyên thuỷ dùng để giải
thích những bệnh tật của con người, những quan điểm này thịnh hành nhất từ thời xa xưa cho
đến tận thế kỷ 18.
7. Quan điểm Cá nhân
Trong chừng mực nào thì quan điểm tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong cách
nhìn cá nhân của bạn đối với hoạt động tình dục ở con người?

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

1. Từ sexual (tình dục) ban đầu được dùng để chỉ giới tính của một người, là nam hay
nữ. 100 năm trước đây sexuality (tình dục), hay sex (tình dục, giới) bắt đầu được dùng để chỉ
các hoạt động liên quan đến procreational (sự sinh sản), recreational (sự tiêu khiển), và
relational (quan hệ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
12

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Sexology (Tình dục học) là một môn khoa học đòi hỏi coi con người của mọi nền văn
hóa như thực thể tình dục trong quá trình, nhận biết sự tác động qua lại của các khía cạnh sinh
lý, tâm lý và xã hội ảnh hưởng đến quá trình này.
3. Có nhiều lý do để nghiên cứu hoạt động tình dục ở con người. Một số lý do phổ biến
là để có thêm kiến thức, để có được sự sáng suốt cá nhân, để trở nên thoải mái hơn đối với vấn
đề tình dục, để xây dựng sự tự chấp nhận về tình dục, để tối đa hóa sự trao đổi và thân mật, để
tối đa hóa khoái lạc tình dục, để kiểm soát được việc sinh sản, để tránh những rối loạn tình dục,
để tránh những bệnh lây truyền qua đường tình dục, để mang đến những thay đổi xã hội tích
cực.
4. Đọc những cuốn sách viết về tình dục là một cách để giáo dục tình dục, mục tiêu đầu
tiên của nó là học cách đưa ra những quyết định có lý và hiệu quả về những vấn đề liên quan
đến tình dục.
5. Lĩnh vực liên quan đến hoạt động tình dục của con người thuộc chỉnh thể luận và nó
bao gồm rất nhiều quan điểm khác nhau. Sự tương tác giữa các quan điểm sinh học, tâm lý học
và xã hội hình thành nên bản chất quan điểm tâm sinh lý xã hội về hoạt động tình dục ở con
người.
6. Những quan điểm sinh học gồm có quan điểm hóa sinh và quan điểm tâm thần học, nó
quan tâm đến ảnh hưởng của các quá trình sinh học và tự nhiên lên hoạt động tình dục.
7. Những quan điểm tâm lý gồm tâm lý động học, nhận thức-hành vi, tồn tại-chủ nghĩa
nhân văn, các hệ thống, và quan điểm phát triển quan tâm đến những vai trò mà các suy nghĩ,
thái độ, tình cảm, hành vi đóng vai trò trong hoạt động tình dục.
8. Những quan điểm xã hội bao gồm các quan điểm về sự so sánh giữa các loài, sự so
sánh giữa các nền văn hóa, thống kê, lịch sử, luật pháp và đạo đức, và tôn giáo quan tâm đến
ảnh hưởng của những sức mạnh văn hóa và xã hội lên hoạt động tình dục.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 2
Nghiên Cứu Về Tình Dục Là Gì?
Nghiên cứu về tình dục là một phương thức khoa học thu thập thông tin về những khía
cạnh khác nhau của tình dục nhằm mục đích thu được những hiểu biết có thể ứng dụng được
cho các cá nhân và xã hội. Những phương pháp sớm nhất nghiên cứu về tình dục là xem xét
những trường hợp lịch sử của các bệnh nhân và phỏng vấn rất nhiều người. Những phương pháp
gần đây là quan sát những phản ứng tình dục của các tình nguyện viên ở trong phòng thí nghiệm
và tiến hành các thử nghiệm. Tình dục học đã có nhiều tiến bộ trong những thập niên gần đây vì
các nhà nghiên cứu về tình dục đã sử dụng những phương pháp tinh tế và vì mọi người đã trở
nên cởi mở hơn đối với quan điểm thuộc hình thức này của nghiên cứu.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Tại sao bạn nghĩ rằng nghiên cứu tình dục là một lĩnh vực được quan tâm ít nhất
cho đến tận thế kỷ 20?
TÌNH DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC
Định nghĩa về tình dục học được trình bày ở Chương 1 đã sử dụng cụm từ một môn khoa
học. Khoa học là gì? Và nghiên cứu tình dục như một môn khoa học là thế nào?
Một số người không nghĩ rằng các môn khoa học "xã hội" chẳng hạn như xã hội học và
tâm lý học là những môn khoa học "thực sự" giống như vật lý hay hoá học. Trong khi có những
khác biệt cố hữu giữa các khoa học "mềm" và "cứng", thì những nguyên tắc cơ bản chung của
khoa học vẫn được áp dụng. Từ khoa học bắt nguồn từ tiếng La Tinh scire, nó có nghĩa là "hiểu
biết." Qua nhiều thế kỷ, khoa học gần như bao gồm tất cả các lĩnh vực. Chỉ trong vòng khoảng
vài trăm năm trước, từ này đã bắt đầu được dùng để chỉ những giá trị và phương pháp nghiên
cứu cụ thể nào đó. Ngày nay, một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể được gọi là một môn khoa học nếu
như các nhà nghiên cứu nó sử dụng phương pháp khoa học - một hướng tiếp cận có hệ thống để
nghiên cứu những câu hỏi và các vấn đề bằng việc quan sát một cách khách quan và chính xác,
tiến hành thực nghiệm trực tiếp, thu thập và phân tích thông tin, và tái tạo những quá trình này.
Nói cách khác, các nhà khoa học nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu thập thông tin một
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
14

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cách cẩn thận, không thiên vị khi đánh giá các số liệu, quan sát các hiện tượng, tiến hành thử
nghiệm, ghi chép các bước và kết quả một cách chính xác. Các nhà khoa học cũng quan tâm đến
việc những phát hiện của họ được các nhà khoa học khác công nhận.
Nghiên cứu tình dục có phải là một khoa học? Đúng như vậy. Theo như định nghĩa thì
tình dục học là một môn khoa học nghiên cứu về tình dục. Nhưng tại sao tình dục học là khoa
học? Bởi vì những người nghiên cứu về tình dục (có nghĩa là những nhà nghiên cứu về tình dục
chuyên nghiệp, những nhà giáo dục, những nhà trị liệu) dựa vào các phương pháp khoa học để
nghiên cứu. Giống như các nhà khoa học khác, những nhà nghiên cứu về tình dục nhấn mạnh
vào việc thu thập và phân tích số liệu một cách chính xác, không thiên vị, quan sát một cách có
hệ thống, tiến hành thực nghiệm, và hoài nghi về những phát hiện của họ. Nói tóm lại, một môn
cụ thể nào đó có phải là khoa học hay không phụ thuộc nhiều vào phương pháp nghiên cứu
được sử dụng chứ không phải là lĩnh vực nghiên cứu cụ thể nào đó.
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG NGHIÊN CỨU TÌNH DỤC
Trước khi thảo luận về những phương pháp nghiên cứu tình dục, chúng ta nên xem xét
một số khái niệm nghiên cứu cơ bản. Những điều tra viên thường bắt đầu nghiên cứu sau khi
tìm được những ý tưởng cho việc nghiên cứu của họ từ một học thuyết cụ thể nào đó, hay từ
những phát biểu kết hợp nhằm giải thích những hiện tượng khác nhau. Bởi vì một học thuyết là
quá chung chung hay mơ hồ để có thể kiểm tra một nghiên cứu nên các nhà nghiên cứu tạo ra
một giả thuyết, hay một suy luận có thể kiểm chứng cụ thể từ học thuyết, và kiểm tra nó thay vì
kiểm tra học thuyết. Kết quả của việc nghiên cứu hoặc chứng minh giả thuyết đưa ra là sai hay
là đúng. Nếu kết quả bị chứng minh là sai, những nhà nghiên cứu không thể đưa ra những dự
báo và phải đặt câu hỏi về tính chính xác của học thuyết. Còn nếu kết quả được chứng minh là
đúng, những nhà nghiên cứu có thể đưa ra dự đoán căn cứ trên giả thuyết.
Mục đích trước tiên của việc nghiên cứu về tình dục là phát hiện ra những khác biệt, xu
hướng và kiểu mẫu liên quan đến tình dục của những thành viên trong một cộng đồng dân cư,
hay một nhóm là đối tượng của nghiên cứu. Đối tượng là các thành viên của một cộng đồng dân
cư, những người tham gia vào trong nghiên cứu. Những nhà nghiên cứu hy vọng rằng các đặc
điểm của những ví dụ tiêu biểu của họ lấy trong cộng đồng dân cư là đại diện cho những đặc
tính của toàn bộ tất cả các cộng đồng. Nếu như vậy, họ có thể khái quát hóa, hay áp dụng kết
quả của họ vào cộng đồng. Ví dụ đại diện tiêu biểu nhất nhìn chung là ví dụ ngẫu nhiên, ở đó
mỗi thành viên của một cộng đồng dân cư có cơ hội như nhau trong việc được lựa chọn là đối
tượng của nghiên cứu.
Những nhà nghiên cứu sử dụng một bài kiểm tra hay một bảng câu hỏi thăm dò trong
nghiên cứu, họ quan tâm đến độ tin cậy của bài kiểm tra, hay khả năng cung cấp những kết quả
nhất quán khi áp dụng vào những trường hợp khác nhau của bài kiểm tra đó. Họ cũng quan tâm
đến căn cứ vững chắc của bài kiểm tra, hay khả năng đo lường những cái mà họ muốn đo lường
của bài kiểm tra đó. Trong nghiên cứu định tính, thông tin được thu thập từ các đối tượng, có thể
được lấy từ việc miêu tả bằng lời về các sự kiện cụ thể nào đó, chẳng hạn như cảm thấy thế nào
khi quan hệ tình dục, hay từ việc quan sát trực tiếp các sự kiện, chẳng hạn như quan sát hành vi
tình dục của các động vật thuộc loài linh trưởng. Trong nghiên cứu định lượng, thông tin được
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------thu thập từ các đối tượng (ví dụ: tình trạng hôn nhân của đối tượng) có thể được lấy từ dạng hay
được chuyển sang các con số (độc thân = 1; đã có gia đình = 2). Mặc dù những miêu tả bằng lời
và những quan sát có thể hữu ích trong và đối với bản thân, nhưng nhiều nhà khoa học vẫn thích
những thông tin được thu thập dưới dạng số hơn vì chúng tạo điều kiện dễ dàng cho việc phân
tích số liệu.
Những nhà nghiên cứu sử dụng số liệu thống kê, hay các bước toán học để miêu tả và rút
ra kết luận từ các số liệu. Có hai loại số liệu thống kê: mang tính miêu tả, sử dụng để miêu tả số
liệu (ví dụ: "72% phụ nữ trong nghiên cứu này có những ý nghĩa kỳ quặc về tình dục khi quan
hệ"), và mang tính suy luận, sử dụng để đưa ra dự báo về một số lượng lớn hơn dân số dựa trên
những khác biệt đáng kể được thấy giữa các cá nhân hay các nhóm ("Đàn ông thể hiện hành
động khiêu dâm một cách bạo lực có xu hướng coi việc sử dụng bạo lực với phụ nữ là chấp
nhận được nhiều hơn so với những người đàn ông không thể hiện hành động khiêu dâm một
cách bạo lực"). Những nhà nghiên cứu sử dụng cả hai loại thống kê để rút ra những kết luận
chung về những ví dụ và dân số của họ.
ĐÁNH GIÁ NGHIÊN CỨU TÌNH DỤC
Các nguồn tài liệu nghiên cứu tình dục - những tạp chí và sách học thuật, những khảo sát
mang tính quốc gia của các tạp chí, và "những tin vắn trên truyền hình" - rất đa dạng về chất
lượng thông tin được xuất bản. Bởi thế sẽ là khôn ngoan nếu ta không chấp nhận giá trị bề ngoài
của tất cả các nghiên cứu về tình dục. Khả năng đánh giá nghiên cứu và những khám phá của nó
là rất quan trọng khi nghiên cứu hoạt động tình dục ở con người (hay bất kỳ chủ đề nào khác
liên quan đến vấn đề này). Mặc dù có khá nhiều thông tin chính xác, nhưng cũng có không ít
những thông tin không chính xác. Thật không may khi những nghiên cứu có ý đồ tồi hay được
thực hiện một cách kém cỏi có xu hướng mang lại những quan niệm sai lầm về tình dục cho xã
hội.
Những tạp chí chuyên ngành và tạp chí xuất bản định kỳ có thể là những nguồn thông tin
quan trọng cung cấp những thông tin khoa học về tình dục vì những nhà nghiên cứu chuyên
nghiệp và những bác sĩ lâm sàng là những người đóng góp số lượng lớn tài liệu cho các tạp chí
này, và cũng vì ban biên tập xem xét lại những tài liệu mà họ gửi, do đó những nghiên cứu được
xuất bản có chất lượng cao hơn. Một số tạp chí đứng đầu về tình dục là Tạp Chí Thường Niên
Về Nghiên Cứu Tình Dục, Những Tài Liệu Lưu Trữ Về Hành Vi Tình Dục, Nhà Giáo Dục
Cuộc Sống Gia Đình, Những Quan Điểm Quy Hoạch Gia Đình, Tạp Chí Về Đồng Tính Luyến
Ái, Tạp Chí Về Hôn Nhân Và Gia Đình, Tạp Chí Về Tâm Lý Học Và Hoạt Động Tình Dục ở
Con Người, Tạp Chí Về Tình Dục Và Liệu Pháp Hôn Nhân, Tạp Chí Về Giáo Dục Giới Tính
Và Liệu Pháp, Tạp Chí Về Nghiên Cứu Tình Dục, Những Khía Cạnh Y Học Về Tình Dục ở
Con Người, Và Tạp Chí Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình. Những tạp chí thông thường và truyền
hình nhìn chung không cung cấp những nguồn thông tin khoa học chính xác về tình dục, bởi vì
những nghiên cứu được thông báo trên các phương tiện truyền thông này có xu hướng thuộc
phong cách gây xúc động mạnh và được xây dựng một cách kém cỏi.
Các độc giả nên suy nghĩ về một số các vấn đề chung khi quyết định xem một nghiên
cứu có giá trị hay không. Hỏi những câu hỏi dưới đây có thể có tác dụng:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
16

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Liệu những nhà nghiên cứu đó có trình độ để thực hiện những nghiên cứu liên quan
đến tình dục? Những giấy tờ, bằng cấp chứng minh trình độ của họ? Họ có liên hệ gì với
bệnh viện, viện nghiên cứu hàn lâm hay phòng thí nghiệm không?
• Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là gì? Lợi thế và bất lợi của phương pháp
nghiên cứu đó là gì? Liệu những nhà nghiên cứu đó có thừa nhận những hạn chế đi kèm
với các phương pháp cụ thể của họ không?
• Liệu những bảng câu hỏi hay bài kiểm tra được sử dụng có đáng tin cậy hay có căn cứ
vững chắc không?
• Liệu các nhà nghiên cứu có đưa ra sự khái quát hóa dựa trên số đông không? Nếu có
thì đại diện nào của số đông được dùng làm ví dụ tiêu biểu của họ?
• Liệu ví dụ tiêu biểu của họ có sự thiên vị về giới, có nhiều nam giới hơn phụ nữ hay
ngược lại nhiều phụ nữ hơn nam giới không? Liệu ví dụ tiêu biểu đó có mang tính thiên
vị ở bất kỳ cách nào khác không? Nó có tính đến nhóm thiểu số không? Ví dụ tiêu biểu
đó chỉ được dành riêng cho đô thị hay nông thôn không?
• Nếu nghiên cứu là một thử nghiệm thì liệu có một nhóm chỉ đạo không cho phép tiết lộ
những điều kiện thực nghiệm so sánh với nhóm thử nghiệm không?
• Liệu những nhà nghiên cứu có sử những các bài kiểm tra thống kê phù hợp nhất để
phân tích số liệu không? hay họ chỉ đơn giản đưa ra nhận xét về cái có vẻ như là kiểu
mẫu thôi.
• Liệu những kết luận được rút ra từ các số liệu có biểu thị theo cách thừa nhận những
khả năng khác không?
• Có những nghiên cứu được xuất bản ủng hộ hay phản đối phương pháp nghiên cứu hay
những khám phá của các nhà nghiên cứu này không?
Bất kỳ nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm nào cũng sẽ chứng thực rằng danh sách
những câu hỏi này đã bao quát hết các mặt. Các trường cao đẳng và đại học có đưa ra toàn bộ
chương trình về nghiên cứu thống kê và các phương pháp nghiên cứu, nội dung của các chương
trình đó không nằm trong phạm vi của cuốn sách này. Tuy nhiên, đọc và suy nghĩ về những
chương đó sẽ cung cấp cho bạn ý niệm chung về các loại vấn đề giúp bạn đánh giá các bài
nghiên cứu khác nhau.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Đâu là những lý lẽ tán thành và phản đối việc chọn trở thành một nhà nghiên
cứu tình dục? Bạn dã bao giờ từng suy nghĩ đến việc chọn nghiên cứu tình dục là nghề
nghiệp của mình? Tại sao có hay tại sao không?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÌNH DỤC
Các nhà nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để nghiên cứu về tình dục.
Dưới đây là 6 phương pháp nghiên cứu phổ biến nhất: Nghiên cứu trường hợp, khảo sát, quan
sát, so sánh giữa các nền văn hóa, tương quan, và thực nghiệm.
1. Nghiên cứu Trường hợp
Trong nghiên cứu trường hợp, các nhà nghiên cứu thực hiện nghiên cứu tập trung vào
một cá nhân, hay trong một số trường hợp là một nhóm nhỏ các cá nhân. Cá nhân tiêu biểu có
điều kiện hiếm hay có phản ứng thuận lợi với phương pháp điều trị mới. Do đó, nghiên cứu
trường hợp thường mang tính đơn giản về bản chất. Người nghiên cứu (thường là bác sĩ, nhà
tâm lý học, nhân viên xã hội, nhà tư vấn, hay nhà giáo dục) có thể sử dụng hoặc không sử dụng
bản tự báo cáo và bảng câu hỏi để có được những số liệu có thể xác định số lượng về người
bệnh. Giống như nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu trường hợp có thể được tiến hành trong
hàng tuần, hàng tháng hay thậm chí hàng năm giữa nhà nghiên cứu và đối tượng.
Một báo cáo trường hợp điển hình tuân theo 4 phần sau:
• Trình bày vấn đề: Điều kiện hay vấn đề khiến người bệnh đi chữa trị, bao gồm cả
những đánh giá về vấn đề.
• Hoàn cản lịch sử: Tóm tắt lịch sử xã hội liên quan điều kiện của người bệnh.
• Điều trị:Miêu tả quá trình chữa trị, bao gồm các bước và chi tiết mỗi buổi chữa.
• Các kết quả điều trị: Miêu tả hiệu quả của việc điều trị, nếu có.
Những nghiên cứu trường hợp rất có giá trị vì chúng cung cấp thông tin hữu ích về các
cá nhân, những điều kiện hiếm, và các liệu pháp chữa trị mới. Nhiều thông tin về lạm dụng tình
dục, sự cưỡng hiếp, và các rối loạn tình dục đã được phát hiện theo cách này. Mặt tiêu cực của
phương pháp nghiên cứu này là, các nghiên cứu trường hợp có xu hướng tập trung vào bệnh lý
học, và kết quả của nó chỉ được áp dụng cho những cá nhân có các điều kiện tương tự thay vì
được áp dụng đại chúng. Sác xuất thiên kiến cao của người phỏng vấn ảnh hưởng đến các phản
ứng của người bệnh đối với việc chữa trị cũng hạn chế sự tổng quát của phương thức nghiên cứu
này.
Hai trong số những nhà nghiên cứu tiên phong nổi tiếng nhất sử dụng phương pháp
nghiên cứu trường hợp để nghiên cứu về tình dục là Kraft-Ebing và Freud.
Kraft-Ebing. Richard von Kraft-Ebing (1840-1902) là bác sĩ sống dưới triều đại của nữ
hoàng Victoria, ông chủ yếu làm việc với những bệnh nhân mắc các chứng bệnh liên quan đến
rối loạn tình dục. Những bài viết của ông về tình dục dựa trên 200 nghiên cứu trường hợp.
Kraft-Ebing ủng hộ quan điểm phổ biến của triều đại nữ hoàng Victoria về tình dục. Trong tác
phẩm nổi tiếng của ông có tựa đề Psychopathia Sexualis (Tình Dục Tâm Thần) (1886/1978)2,
Kraft-Ebing đã tranh luận rằng hoạt động tình dục vì bất kỳ mục đích gì ngoài mục đích sinh sản
đều là lầm đường lạc lối. Tập trung vào những hành vi tình dục kỳ dị đôi khi xảy ra của bệnh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
18

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nhân của mình, Kraft-Ebing đã giúp việc duy trì chuyện hoang đường ở thời đại Victoria về tình
dục, coi nó như "căn bệnh" và do đó có gì đấy thật đáng sợ.
Freud. Giống với người người đồng nghiệp Kraft-Ebing của mình, những bài viết của
Sigmund Freud (1856-1939) về tình dục dựa trên công việc khám và điều trị những bệnh nhân
mắc các bệnh liên quan đến rối loạn tình dục, mặc dù hầu hết các bệnh nhân ban đầu đến với
Freud đều phàn nàn về những vấn đề đủ loại, không liên quan đến tình dục. Freud được đào tạo
thành bác sĩ ở Đại học Vienna, nhưng sau đó ông quyết định cống hiến sức lực của mình cho
việc nghiên cứu các quá trình tinh thần vô thức và có ý thức. Kết quả là Freud đã xây dựng một
học thuyết toàn diện về hành vi của con người được biết đến dưới tên học thuyết phân tâm học.
Freud tin rằng con người là những thực thể tình dục từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, và
hầu hết những rối loạn tâm thần là do những mâu thuẫn tình dục vô thức nảy sinh trong các giai
đoạn phát triển nhạy cảm. Ví dụ học thuyết của Frued cho rằng một cậu bé 6 tuổi bị phạt vì đã
sờ mó vào vùng sinh dục có thể xây dựng những mâu thuẫn về việc nghịch ngợm với vùng sinh
dục và sau này trở nên bất lực. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Freud viết về tình dục là Ba Bài
Tiểu Luận Về Học Thuyết Tình Dục (1905)3.
Những nghiên cứu trường hợp gần đây hơn. Kraft-Ebing và Freud không phải là hai nhà
khoa học duy nhất sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp. Các nhà nghiên cứu ngày nay
thường công bố những báo cáo về phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân với các điều kiện
bất thường. Hầu hết các tạp chí hàng đầu về tình dục học đều xuất bản những nghiên cứu trường
hợp. Nhiều sách về tình dục cũng có một hay nhiều báo cáo trường hợp dùng để minh họa các
hướng tiếp cận mang tính đổi mới đối với phương pháp điều trị. Ví dụ cuốn Các Nguyên Tắc Và
Thực Hành Trị Liệu Tình Dục 4 do Sandra Leiblum và Raymond chủ biên là một tập hợp các
chương và các báo cáo trường hợp về những rối loạn tình dục khác nhau và cách điều trị được
các chuyên gia về tình dục viết.
2. Nghiên cứu Khảo sát
Một phương pháp thu thập thông tin về chủ đề quan tâm là hỏi mọi người về các trải
nghiệm tình dục của họ. Nghiên cứu khảo sát là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong
nghiên cứu tình dục, liên quan đến việc phỏng vấn hay thực hiện những khảo sát bằng văn bản
đối với rất nhiều người. Những nhà nghiên cứu phân tích số liệu thu thập được từ các khảo sát
và quyết định các xu hướng, sự tương đồng và khác biệt. Sau đó họ rút ra kết luận về các kiểu
mẫu dân số điều tra.
Thực hiện nghiên cứu khảo sát vừa có ưu điểm vừa có nhược điểm. Ưu điểm nằm ở chỗ
thông tin thu thập từ nhiều đối tượng, linh hoạt trong thời gian phỏng vấn (ví dụ, thực hiện
phỏng vấn cá nhân khi nào đối tượng thấy thuận tiện) và phương tiện sử dụng để phỏng vấn
(qua điện thoại), và khá tiết kiệm chi phí. Khảo sát "bằng thư" có lợi thế đặc biệt vì nó đảm bảo
tính bí mật, không có tên và do đó khiến cho các đối tượng trả lời một cách trung thực.
Những nhược điểm của phương pháp này là sự bóp méo, thiên kiến của người phỏng
vấn, và thiên kiến của người tình nguyện. Sự bóp méo xuất hiện khi một đối tượng, vì bất kỳ lý
do gì, không trả lời các câu hỏi một cách trung thực. Thiên kiến của người phỏng vấn liên quan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------đến những kỳ vọng của người phỏng vấn hay những điệu bộ cử chỉ không có nghĩa, chẳng hạn
như cười hay nhăn mặt, gây ảnh hưởng một cách không cố ý đến các phản ứng của đối tượng
theo cách này hay cách khác. Thiên kiến của người tình nguyện xuất hiện khi người tình nguyện
được chọn không phải là đại diện cho dân số nói chung. Những người tình nguyện nói về các
vấn đề tình dục có thể phản ứng một cách khác đối với khảo sát so với những người không tình
nguyện.
Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả của bất kỳ nghiên cứu, khảo sát. Yếu tố
đầu tiên là người được chọn làm ví dụ, đó là đại diện cho dân số được nghiên cứu. Một yếu tố
khác là khống chế những biến số bên ngoài, chẳng hạn như nhiệt độ trong phòng hay mức độ
tiếng ồn, những điều này có thể làm thay đổi kết quả nghiên cứu. Vẫn còn một thiên kiến nữa đó
là thiên kiến của người nghiên cứu, đó là những kỳ vọng của người nghiên cứu về cái gì nên hay
không nên diễn ra trong nghiên cứu, điều này gây ảnh hưởng đến kết quả.
Ellis. Một nhân vật quan trọng trong thời kỳ đầu nghiên cứu về tình dục là Henry
Havelock Ellis (1859-1939), ông là một trong những người nghiên cứu đầu tiên sử dụng phương
pháp khảo sát tình dục. Là một nhà tâm lý học người Anh, Ellis đã làm việc để nâng cao hiểu
biết và sự chấp nhận của xã hội về tình dục bằng việc thu thập thông tin từ những cá nhân đúng
mực chứ không phải từ những cá nhân lúng túng. Nhiều đức tin của ông về tình dục - chẳng hạn
như việc thủ dâm không gây ra bệnh điên, rằng trẻ em cần được học về tình dục từ khi còn nhỏ,
rằng hành vi tình dục của các nền văn hóa khác nhau là khác nhau - là "đi trước thời đại lúc đó"
và đi ngược lại với những niềm tin chung được chấp nhận thời bấy giờ. Tác phẩm nổi tiếng nhất
của Ellis về tình dục là một loạt các tập sách có tiêu đề Các Nghiên Cứu Về Tâm Lý Học Tình
Dục (1896-1928/1936)5 và Tâm Lý Học Tình Dục: Sách Giáo Khoa Dành Cho Sinh Viên
(1933)6.
Kinsey. Phải nói chắc chắn rằng những khảo sát về tình dục trên diện rộng nổi tiếng nhất
là những khảo sát của Alfred Kinsey (1894-1956), một nhà sinh vật học có kiến thức về các quá
trình tiến hóa. Năm 1937, khi được yêu cầu dạy một khóa học về hoạt động tình dục ở con
người tại Đại học Indiana, Kinsey đã không thể kiếm đủ số lượng những thông tin đáng tin cậy
về chủ đề này. Trong suốt 16 năm tiếp theo Kinsey và những cộng sự của ông đã thu thập số
liệu bằng cách phỏng vấn và lấy tư liệu lịch sử tình dục của 5.300 nam giới và 5.940 phụ nữ Mỹ
ở các lứa tuổi và trình độ học vấn khác nhau. Nghiên cứu của ông phát triển đến cực điểm khi
các tác phẩm Hành Vi Tình Dục ở Nam Giới (1948)7 và Hành Vi Tình Dục ở Nữ Giới (1953)8
được xuất bản, hai cuốn sách này được phổ biến rộng rãi ở trên cả các tạp chí khoa học lẫn các
phương tiện thông tin. Đến giữa thập kỷ 60, nghiên cứu của Kinsey là thông tin về tình dục duy
nhất thuộc loại này có giá trị đối với các nhà khoa học xã hội.
Kinsey bắt đầu xua tan đi những chuyện hoang đường về tình dục. Với hứng thú đặc biệt
về thị trường tình dục của người Mỹ, Kinsey đã tích lũy những số liệu về các chủ đề như thủ
dâm, những quan hệ ngoài hôn nhân, và đồng tính luyến ái. Cố nhiên, một số phát hiện của ông
đã (và vẫn) gây tranh cãi. Ví dụ, những bị đơn trong các vụ kiện ly hôn theo báo cáo có quan hệ
tình dục ngoài hôn nhân nhiều hơn so với những gì mà các nhà nghiên cứu nghi ngờ. Điều
tương tự cũng đúng đối với những bị đơn có quan hệ đồng tính luyến ái.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
20

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mặc dù, khảo sát của Kinsey được cho là khảo sát lớn và toàn diện nhất về tình dục cho
đến ngày nay, nhưng nghiên cứu của ông đã bị lấy làm ví dụ cho một số vấn đề cố hữu thường
gặp trong các nghiên cứu khảo sát. Những báo cáo của ông được lập dựa trên những thông tin từ
các tình nguyện viên, những người có thể có hoặc có thể không nói ra động cơ tham dự vào
nghiên cứu của họ (nghĩa là thiên kiến của tình nguyện viên). Báo cáo ghi lại những điều mà các
đối tượng nói là họ đã làm, chứ không nhất thiết là điều mà họ thực sự đã làm (sự bóp méo). Và
những đối tượng của Kinsey hầu hết là những người có học vấn, cư dân thành thị, là người da
trắng (không phải là đại diện tiêu biểu). Trong khi hầu hết các nhà tình dục học đều tôn trọng
các tác phẩm của Kinsey, coi các tác phẩm của ông là khảo sát có quy mô lớn đầu tiên về thái
độ và hành vi tình dục của người Mỹ, ghi nhận sự xuất sắc về khả năng thực hiện nghiên cứu
tình dục của ông, thì một số người khác lại khẳng định rằng, nhiều trong số các phương pháp
của ông là không khoa học - và nó trở thành nguồn gốc của một số thông tin sai lầm về tình dục
ngày nay.
Hunt. Đầu những năm 1970, Tổ chức Playboy (Những kẻ ăn chơi) uỷ nhiệm cho
Research Guild, một tổ chức nghiên cứu độc lập, tiến hành một khảo sát trên quy mô lớn về thói
quen tình dục của người Mỹ. Nhà báo Morton Hunt đã viết ra những phát hiện của mình trong
một loạt bài báo trên tạp chí Playboy. Tổ chức Playboy rất quan tâm đến những phát hiện mới
của Kinsey, trong đó bao gồm cả nghiên cứu về những nhóm người mà Kinsey không tiến hành
khảo sát, cũng như so sánh kết quả của Kinsey và Hunt để thấy xem có gì thay đổi trong kiểu
mẫu tình dục từ những năm 40 đến những năm 50. Trên thực tế Hunt đã phát hiện ra những thói
quen tình dục nhất định như quan hệ tình dục trước hôn nhân, điều này xảy ra phổ biến hơn so
với thời kỳ của Kinsey. Ông cũng thấy một số ít khác biệt trong vai trò về giới. Những phát hiện
của Hunt sau này xuất hiện trong cuốn Hành Vi Tình Dục ở Thập Niên 1970 (1974)9.
Ví dụ của Hunt được thu thập bởi sự chọn lựa ngẫu nhiên từ danh bạ điện thoại trên khắp
nước Mỹ, bao gồm 982 nam giới và 1.044 phụ nữ. Chỉ có 20% trong số những người được liên
lạc lúc đầu đồng ý tham gia vào nghiên cứu, nghiên cứu này bao gồm những cuộc thảo luận
nhóm nhỏ được tiến hành nhờ các bảng câu hỏi tự thực hiện. Hunt sau đó cũng thực hiện một số
cuộc phỏng vấn. Ví dụ của Hunt được cho là đã đại diện cho dân số của toàn nước Mỹ trên
phương diện giới tính, tuổi tác, chủng tộc, trình độ học vấn, nghề nhiệp, cư dân thành thị, nông
thôn. Bảng câu hỏi tự thực hiện bao gồm 1.000 đến 1.200 hạng mục bao quát các chủ đề như
thói quen, trải nghiệm và thái độ đối với tình dục.
Những nhà phê bình nghi ngờ báo cáo của Hunt bởi một số lý do. Vì chỉ có 20% trong
số các đối tượng tiềm năng đồng ý tham gia vào nghiên cứu, và tỷ lệ từ chối là 80% nên con số
này làm tăng khả năng thiên kiến của người tình nguyện, gây ảnh hưởng đến kết quả. Hơn nữa,
đối tượng của Hunt được lấy từ danh bạ điện thoại, vậy còn những người mà số điện thoại
không được liệt kê hay không có điện thoại thì sao, họ đã bị loại ra khỏi nghiên cứu.
Hite. Shere Hite công bố kết quả khảo sát của bà về tình dục của phụ nữ trên cuốn Báo
cáo của Hite (1976)10. Bà đã gửi qua đường bưu điện bảng câu hỏi mang phong cách bài luận
đến 100.000 cá nhân và các tổ chức của phụ nữ từ năm 1972 đến năm 1976, nhiều người trong
số những người đó đã trả lời các quảng cáo của Hite trên những tạp chí như Phụ nữ, Tiếng nói
Làng quê, và Tiểu thư. Hite đã nhận được 3.019 bài trả lời hoàn thiện cho bảng câu hỏi của
mình từ những người phụ nữ, những người này đã bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình về
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------các chủ đề tình dục khác nhau, từ sự cực khoái, thủ dâm đến tình dục đồng giới. Hite cũng đã
tiến hành khảo sát 7.000 nam giới để lấy thông tin cho cuốn Báo Cáo Của Hite Về Tình Dục
Nam Giới (1981)11.
Liệu các báo cáo của Hite có đại diện cho quan điểm tình dục của đàn ông và phụ nữ Mỹ
nói chung không? Rõ ràng là không. Trên thực tế, những nhà phê bình vẫn nhắc lại các nghi vấn
của mình đối với phương pháp nghiên cứu và kết luận đưa ra của bà, vì tính thiên kiến của đối
tượng được chọn, tỷ lệ hồi âm đối với bảng câu hỏi được gửi đi thấp, và dấu hiệu mang tính vặt
vãnh của dạng thức bài luận chứ không phải phân tích thống kê số liệu.
Các khảo sát của Tạp chí. Khoảng 30 năm trước, có một số tạp chí đã tiến hành các khảo
sát trên quy mô lớn về thái độ và hành vi tình dục đối với các độc giả của mình. Một số tạp chí
nổi tiếng đã tiến hành khảo sát là Tâm lý học Ngày nay, Sách đỏ, Tạp chí Phụ nữ Gia đình, Tạp
chí của McCall, Người theo chủ nghĩa thế giới, Các báo cáo của Người tiêu dùng, Phụ nữ Mới,
Tạp chí của những kẻ ăn chơi, Sức khoẻ Con người, và Tạp chí Chi tiết/Tiểu thư. Số liệu đưa ra
từ những tạp chí này và những khảo sát phổ biến khác đôi khi có thể làm "mở mắt", cho dù nó
thường nhận được số lượng phản hồi rất lớn từ người đọc. Nếu có, thì chỉ có một số rất ít những
thông tin của chúng được áp dụng cho quảng đại quần chúng.
3. Nghiên cứu Quan sát
Không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng sự bóp méo là một hạn chế nghiên trọng của
phương pháp khảo sát tình dục. Các đối tượng có thể không hoàn toàn trung thực khi nói với các
trải nghiệm và phản ứng đối với tình dục. Họ có thể cảm thấy bối rối, không thể nhớ nổi một sự
kiện, hay không thực hiện khảo sát một cách nghiêm túc. Bắt đầu từ những năm 60, một số nhà
nghiên cứu đã quyết định rằng cách để giải quyết vấn đề về sự bóp mép là giám sát các phản
ứng liên quan đến tình dục của đối tượng trực tiếp ở trong phòng thí nghiệm. Phương pháp
nghiên cứu này được biết đến dưới tên nghiên cứu quan sát.
Masters và Johnson. Có lẽ nhóm nghiên cứu nổi tiếng nhất sử dụng các phương pháp
quan sát là nhóm của William Masters và Virginia Johnson. Mục đích thực hiện nghiên cứu
khảo sát hoạt động tình dục ở con người của họ tập trung "vào việc nam giới và phụ nữ làm gì
để phản ứng lại với các kích thích tình dục có hiệu quả, và tại sao họ lại làm như thế chứ không
phải như những gì mọi người nói hay nghĩ là họ sẽ có thể có phản ứng khác" (Phản ứng Tình
Dục Của Con Người, 1966, trang 20)12.
Nghiên cứu quan sát của Masters và Johnson được thực hiện với 312 đối tượng là nam
giới và 382 đối tượng là nữ giới, tham gia vào những hoạt động tình dục khác nhau trong khi đó
nhiều loại thiết bị đã được thiết kế, lắp đặt để đo các phản ứng sinh lý. Ví dụ, một số đối tượng
là phụ nữ đã thủ dâm khi sử dụng dương vật giả có gắn camera. Masters và Johnson đã quan sát
và phân tích khoảng observed and 10.000 tình tiết tình dục khác nhau trong vòng 12 năm, sau
đó cho xuất bản cuốn sách nổi tiếng có tên là Phản ứng Tình Dục Của Con Người (1966). Một
thời gian ngắn sau đó, một cuốn sách nữa của họ về chữa trị các bệnh liên quan đến tình dục
cũng được xuất bản có tên là Sự không thỏa đáng trong Tình dục của Con người (1970)13.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
22

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Masters và Johnson cũng sử dụng nghiên cứu quan sát để nghiên cứu về các phản ứng
tình dục của những người đồng tính luyến ái nam, nữ. Họ quan tâm đến việc phát hiện nếu có
bất kỳ sự khác biệt nào giữa phản ứng của những người đồng tính luyến ái và của những người
có quan hệ tình dục với người khác giới. Không có khác biệt nào được ghi nhận.
Nghiên cứu quan sát cũng có những hạn chế, đặc biệt ở sự thiên kiến của tình nguyện
viên. Các tình nguyện viên có thể không phải là đại diện cho toàn bộ dân số. Các cá nhân đồng ý
để người khác quan sát khi họ quan hệ tình dục có thể thực hiện khác đi so với những người
không đồng ý. Các đối tượng có thể hành động khác khi ở trong phòng thí nghiệm so với khi
thực hiện ở nhà.
4. Nghiên cứu So sánh giữa các nền văn hóa
Để có thể thông cảm với những thói quen, thái độ và phong tục của người khác chúng ta
cần phải có kiến thức về văn hóa và xã hội của họ. Đây là lý do tại sao một số nhà nghiên cứu
về tình dục đã thực hiện nghiên cứu so sánh giữa các nền văn hóa, hay nghiên cứu nhằm phát
hiện những khác biệt tồn tại giữa các nhóm người khác nhau. Hầu hết nghiên cứu so sánh giữa
các nền văn hóa đều sử dụng các phương pháp nghiên cứu như khảo sát, quan sát trực tiếp, và
quan sát người tham dự. Ở phương pháp quan sát người tham dự, “người quan sát” thực sự trở
thành một thành viên của nhóm của những đối tượng của anh ta hay cô ta. Lợi thế của nghiên
cứu quan sát người tham dự là cơ hội được thấy những điều liên quan đến tình dục thực sự xảy
ra trong một nhóm, và sau đó xem xét thông tin này trong hệ thống xã hội, chính trị, kinh tế và
tôn giáo đang tồn tại.
Mangaia, Nam Thái Bình dương, thuộc quần đảo Pô-li-nê-di, là xã hội được chọn làm
chủ thể cho nghiên cứu so sánh về tình dục giữa các nền văn hóa. Thói quen tình dục của người
Mangaians rất khác biệt so với thói quen tình dục của những người sống ở miền Bắc nước Mỹ.
Người Mangaia tin rằng quan hệ tình dục thường xuyên là có lợi và cần thiết để có sức khỏe tốt,
và tập luyện quan hệ tình dục bắt đầu từ rất sớm. Gia đình đặc thù của người Mangaia sống
trong những túp lều có một gian, ở đó trẻ con xem cha mẹ chúng quan hệ tình dục. Cha mẹ cũng
khuyến khích bọn trẻ thủ dâm. Và thanh thiếu niên nâng cao các kỹ năng làm tình của chúng
bằng cách tập luyện với nhau, với hy vọng rằng cuối cùng chúng sẽ thu hút được một người bạn
đời thích hợp. Những người đàn ông nhấn mạnh vào việc mang đến sự cực khoái cho bạn tình là
nữ giới, mà điều này ở xã hội của người Mangaia có vẻ là rất phổ biến đối với cả hai giới.
Tất cả mọi xã hội đều có những quan niệm về hành vi tình dục nào được coi là chấp
nhận được trong gia đình hay xã hội. Nghiên cứu so sánh giữa các nền văn hóa chứng tỏ rằng
cái được cho là tình dục “bình thường” hay chấp nhận được ở một nền văn hóa có thể là “bất
thường” hay không chấp nhận được ở một nền văn hóa khác. Nói cách khác, các chuẩn mực
Phương Tây không nhất thiết phải được áp dụng đối với các nền văn hóa, xã hội khác và ngược
lại.
5. Nghiên cứu Tương quan
Các nhà nghiên cứu có thể chọn thực hiện nghiên cứu tương quan. Tương quan là quan
hệ giữa hai biến số (hay “nhân tố”), mà biến số đó có thể là các sự kiện hành vi, đặc điểm hay
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------thái độ. Mục đích của phương pháp nghiên cứu này là xác định xem liệu có tồn tại mối quan hệ
giữa hai biến số không, và mức độ của mối quan hệ đó như thế nào. Các nhà nghiên cứu sử
dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp, khảo sát, phỏng vấn, nghiên cứu quan sát và nghiên
cứu người tham dự để xác định xem có mối tương quan hay không.
Mối tương quan hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực. Ở mối tương quan tích cực, giá trị của
các biến số cùng tăng hoặc cùng giảm. Ở mối tương quan tiêu cực, một giá trị tăng trong khi đó
giá trị kia giảm.
Mọi người thường nhầm lẫn mối tương quan với sự tạo ra kết quả. Các số liệu tương
quan không nói đến mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Chúng không cho biết liệu một
biến số có là nguyên nhân hay có ảnh hưởng đến biến số khác hay không – mà nó chỉ nói rằng
cả hai biến số trong chừng mực nào đấy có liên quan đến nhau. Bởi vậy, khi có sự tương quan
thì những thay đổi trong giá trị của một biến số phản ánh những thay đổi trong giá trị của biến
số kia. Để nghiên cứu những ảnh hưởng mà một biến số tác động lên biến số kia, nhà nghiên
cứu phải tiến hành thử nghiệm.
6. Nghiên cứu Thử nghiệm
Mục đích của nghiên cứu thử nghiệm là kiểm tra ảnh hưởng mà một biến số độc lập
(biến số mà nhà thử nghiệm dùng) tác dụng lên một biến số phụ thuộc (biến số mà nhà thử
nghiệm quan sát). Nói một cách đơn giản, nghiên cứu thử nghiệm quan tâm đến mối quan hệ
giữa nguyên nhân và kết quả hay tại sao điều gì đó lại xảy ra. Chỉ khi nhà thử nghiệm kiểm soát
một cách cẩn thận những biến số ngoại lai có thể gây trở ngại thì họ mới có thể đưa ra được
những kết luận có giá trị về ảnh hưởng của các biến số cụ thể lên các biến số khác.
Một ví dụ về thử nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu tình dục là thử nghiệm thuốc. Từ
những năm 1980, các nhà nghiên cứu trở nên quan tâm hơn đến việc thử nghiệm thuốc để có thể
kéo dài cuộc sống của những người nhiễm HIV (vi rút làm suy giảm khả năng miễn dịch ở
người) và bệnh nhân AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải). Trên thực tế, nhiều
nghiên cứu thử nghiệm đã được tiến hành với thuốc zidovudine (trước đây được gọi là AZT,
hay azidothymidine) và các loại thuôc ức chế khác nhau đã cho thấy rằng những loại thuốc này
có thể làm châmj sự phát triển của bệnh AIDS.
Các nhà nghiên cứu đôi khi thực hiện những thử nghiệm về thuốc trên động vật để kiểm
tra tác dụng của thuốc định sử dụng cho con người. Ví dụ, nhà nghiên cứu có thể thử nghiệm
thuốc chữa AIDS trên một nhóm các con khỉ bị AIDS (“nhóm A”), nhưng không thử nghiệm
thuốc trên một nhóm các con khỉ khác (“nhóm B”), nhóm này sau đó được xem là nhóm đối
chứng. Sau một vài thử nghiệm thuốc, nhà nghiên cứu này có thể muốn thấy một nhóm khỉ nào
đó sẽ sống lâu hơn một nhóm khỉ kia. Nếu nhóm A sống lâu hơn nhóm B, nhà nghiên cứu thận
trọng kết luận rằng loại thuốc mới đó có tác dụng kéo dài cuộc sống của những con khỉ bị bệnh
AIDS. Nếu không nhóm nào sống lâu hơn nhóm nào hoặc nhóm B sống lâu hơn nhóm A, thì
nhà nghiên cứu sẽ nghi ngờ tác dụng của thuốc thử nghiệm. Một thủ tục tiêu chuẩn của trong tất
cả các môn khoa học, nhà nghiên cứu này cũng như các nhà nghiên cứu khác phải thử nghiệm đi
thử nghiệm lại và khẳng định kết quả của họ nhiều lần trước khi đưa ra kết luận chắc chắn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
24

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suy Nghĩ Cá Nhân
Trong những phương pháp nghiên cứu tình dục chính được để cập ở chương này,
phương pháp nào bạn cho là cung cấp thông tin có giá trị nhất về tình dục?
TÍNH ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU TÌNH DỤC
Đạo đức là những nguyên tắc chỉ đạo tự điều chỉnh mà các cá nhân và các nhóm người
sử dụng để đưa ra quyết định, định nghĩa các tổ chức chuyên nghiệp của họ và hành vi ứng xử
được trông đợi ở các thành viên. Bằng việc thực hiện quy tắc đạo đức, các tổ chức duy trì sự
toàn vẹn của nghề nghiệp và bảo vệ lợi ích của các khách hàng và chủ thể. Hơn nữa, các quy tắc
đạo đức giúp các chuyên gia định hướng khi họ phải giải quyết những tình huống rắc rối. Ở
trường hợp cụ thể nào đó, nhà nghiên cứu là người đưa ra quyết định xem có nên hay khi nào
cần thiết phải lừa dối các chủ thể một cách có mục đích.
Mặc dù nhiều nhà chuyên môn và các tổ chức, chẳng hạn như Hiệp hội Tâm lý học Mỹ,
đều có những nguyên tắc đạo đức, nhưng nhu cầu cần có đường lối chỉ đạo trong nghiên cứu
tình dục là rất cần thiết. Đa số những nhà nghiên cứu tình dục ngày nay đều tuân theo những
nguyên tắc đạo đức của các tổ chức mà họ là thành viên. Bản chất của tình dục là một vấn đề rất
nhạy cảm, nên các nhà nghiên cứu phải có những quan tâm đặc biệt để bảo vệ các đối tượng của
mình khỏi bất kỳ điều bất lợi nào do việc tham dự vào nghiên cứu. Ví dụ, nhà nghiên cứu cần có
các phỏng vấn chi tiết cụ thể về lịch sử tình dục của các đối tượng nên bảo vệ các đối tượng của
mình trước để đảm bảo rằng cuộc phỏng vấn đó sẽ không làm đảo lộn mọi thứ. Họ cũng nên
thông báo cho các đối tượng về vai trò của họ trong nghiên cứu và những nguy cơ tiềm ẩn khi
tham gia vào nghiên cứu. Các đối tượng cần hiểu rằng họ có thể từ chối không tham gia hoặc rút
khỏi nghiên cứu bất kỳ lúc nào. Đồng ý tham gia vào một nghiên cứu trên cơ sở có loại thông
tin này được xem như sự đồng ý am hiểu. Một khi nghiên cứu hoàn thành, nhà nghiên cứu nên
cung cấp cho các đối tượng của họ toàn bộ chi tiết về nghiên cứu. Cung cấp những chi tiết này
khi kết thúc thử nghiệm được cho là sự thẩm vấn.
Việc lừa dối, hay che đậy mục đích và trình tự nghiên cứu không cho những người tham
sự biết là việc làm đặc biệt bị phản đối bởi nhiều nhà nghiên cứu. Một số người thậm chí tin
rằng việc sử dụng có mục đích hành vi lừa dối là không bao giờ có thể biện minh. Đối với
những nhà nghiên cứu này, sự lừa dối làm giảm sự công nhận và ủng hộ của công chúng dành
cho nghiên cứu. Đối với những nhà nghiên cứu khác, việc lừa dối là cần thiết nếu như việc biết
trước về nghiên cứu ảnh hưởng đến phản ứng của đối tượng và làm hỏng kết quả nghiên cứu.
Chẳng hạn như nếu đối tượng biết mục đích của nghiên cứu là để xem xét các thái độ liên quan
đến sự phân biệt đối xử trong tình dục thì họ có thể cố gắng làm tránh sự xuất hiện của thành
kiến.
Nhiệm vụ đầu tiên của các nhà nghiên cứu là bảo vệ quyền lợi của đối tượng. Tuy nhiên,
ngay cả những nhà nghiên cứu có đạo đức và cần thận nhất cũng có thể không lường hết được
tất cả các rủi ro liên quan đến việc tham gia vào nghiên cứu. Bằng việc bảo vệ một cách cần
thận các đối tượng, cung cấp càng nhiều thông tin cho các đối tượng trước khi nghiên cứu càng
tốt, thông báo cho các đối tượng biết về quyền lợi của họ, tránh lừa dối bất cứ khi nào có thể và
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------thẩm vấn đối tượng theo nghiên cứu, các nhà nghiên cứu có thể làm được nhiều điều để hạn chế
đến mức tối thiểu các nguy cơ gây hại đến đối tượng.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Hãy nghĩ xem bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu như bạn tham gia vào một thử
nghiệm và mãi đến sau này bạn mới biết rằng mình đã bị lừa như là một phần của nghiên
cứu. Liệu bạn có cảm thấy khác không nếu bạn biết về sụ lừa dối này từ nhà nghiên cứu
trong thời gian phỏng vấn, chứ không phải từ người trợ lý của nhà nghiên cứu hàng tuần
hay hàng tháng sau đó? Bạn sẽ nói với người nghiên cứu như thế nào nếu bạn ở trong hai
hoàn cảnh nêu trên?
Hầu hết các bài báo và các cuốn sách nói về tính đạo đức trong nghiên cứu tình
dục đều nêu trách nhiệm của người nghiên cứu đối với đối tượng và đối với nghề nghiệp.
Nhưng còn các đối tượng thì sao? Liệu các đối tượng có tuân thủ đạo dức trong việc trả
lời các câu hỏi một cách trung thực nhất không? Liệu có thể chấp nhận được những đối
tượng đồng ý tham gia vào nghiên cứu không phải với mục đích nâng cao hiểu biết mà là
vì tiền không?

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
1. Nghiên cứu tình dục là phương pháp khoa học thu thập thông tin về tình dục. Tình dục
học là một môn khoa học bởi vì những nhà nghiên cứu tình dục sử dụng phương pháp khoa học.
Các nhà khoa học đặt câu hỏi và điều tra các vấn đề một cách có hệ thống thông qua các quan
sát khách quan và chính xác, thử nghiệm trực tiếp, thu thập và phân tích dữ liệu, làm đi làm lại
quá trình này.
2. Để tiến hành nghiên cứu tình dục, các nhà tình dục học phải tạo ra một giả thuyết có
thể kiểm chứng được từ một học thuyết về tình dục. Sau đó họ chọn phương pháp nghiên cứu
thích hợp nhất để nghiên cứu chủ thể cụ thể mà khoa học quan tâm.
3. Việc đánh giá các phát hiện của nghiên cứu căn cứ trên các thông tin như phẩm chất
của nhà nghiên cứu, kỹ thuật được sử dụng, chất lượng của ví dụ mẫu, và việc sử dụng phân tích
thống kê là rất quan trọng.
4. Các nhà nghiên cứu sử dụng bất kỳ phương pháp nào trong các phương pháp để
nghiên cứu vể tình dục. Trong nghiên cứu trường hợp, các nhà nghiên cứu thực hiện nghiên cứu
tập trung vào một cá nhân hay một nhóm nhỏ các cá nhân. Nghiên cứu khảo sát liên quan đến
việc phỏng vấn hay thực hiện những khảo sát bằng văn bản đối với rất nhiều người. Trong
nghiên cứu quan sát các nhà nghiên cứu thường giám sát bằng hình ảnh và/hay sinh lý các phản
ứng của đối tượng trong phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu thực hiện nghiên cứu so sánh
giữa các nền văn hóa để phát hiện ra những khác biệt tồn tại giữa những nhóm người khác nhau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
26

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong nghiên cứu quan sát người tham gia, nhà nghiên cứu quan sát các đối tượng bằng cách
biến mình thành thành viên của nhóm đối tượng của mình. Các nhà nghiên cứu sử dụng nghiên
cứu tương quan để xác định xem có mối quan hệ nào tồn tại giữa hai biến số hay không. Mục
đích của nghiên cứu thực nghiệm là xác định các mối quan hệ nhân quả.
5. Đạo đức trong nghiên cứu tình dục là điều rất cần thiết. Đụng đến một vấn đề có bản
chất nhạy cảm như tình dục, các nhà nghiên cứu phải đặc biệt cẩn thận để bảo vệ đối tượng của
mình tránh khỏi những nguy hại có thể xuất hiện do tham gia vào việc nghiên cứu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 3
Các Khuôn Mẫu, Vai Trò và Nhận Dạng Về Giới
Con trai ngỗ ngược và hiếu chiến. Con gái cẩn thận và chu đáo. Con trai độc lập. Con
gái phụ thuộc. Con trai có óc phân tích. Con gái dễ bị ảnh hưởng. Con trai tự tin. Con gái có
lòng tự trọng thấp. Đối với người Mỹ, quy định giới nào có những đặc tính nào là điều đáng
được nghiên cứu. Trong một môi trường xã hội có quyền bình đẳng về giới thì đó là xã hội lý
tưởng nhưng nó lại nhân gấp đôi các quy tắc mà những người theo thuyết nam nữ bình quyền
đấu tranh bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, việc quấy rối tình dục là vấn đề hàng ngày đối với nhiều
phụ nữ và nam giới, dường như thật mỉa mai khi các nhà máy sản xuất tã lót cho trẻ em tiếp tục
tung ra thị trường tã lót màu hồng dành cho bé gái và màu xanh dành cho bé trai. Đấy mới chỉ là
sự khởi đầu. Ở các trung tâm chăm sóc, trông nom trẻ con, các nhân viên đưa những chiếc xe tải
và hình khối cho bé trai, còn đưa búp bê cho các bé gái. Ở trường học, các giáo viên khuyến
khích con trai trở thành vận động viên, còn con gái trở thành các cô quý phái. Ở những trường
cấp 3, các nhà tư vấn khuyên nam thanh niên tham dự các khóa học bán hàng, còn nữ thanh niên
đem các bài tập kinh tế về nhà làm. Nhưng ai dám nói con trai không nên khâu vá còn con gái
không nên đấu vật? Tại sao lại có tất cả những điều vớ vẩn về việc thấm nhuần vai trò truyền
thống về giới ở trẻ em? Tại sao không cho phép bọn trẻ khám phá và phát triển tài năng theo sở
thích và mong muốn của chúng?
Câu trả lời cho những câu hỏi này rất đơn giản đối với nhiều người Mỹ: Nam giới và nữ
giới ở mọi lứa tuổi đều được cho là đóng những vai trò dành cho đàn ông và cho phụ nữ mang
tính văn hóa được quy định tương ứng. Nhưng ở đây có sự ngụy biện. Tin rằng một người phải
sống đúng với vai trò giới đã được quy định từ trước chỉ là một trong những quy tắc vô lý trong
cuộc sống mà hầu hết mọi người đều tuân theo nhưng có rất ít người hiểu thực sự về nó. Chỉ bởi
vì xã hội xác định hành vi, sự nhận thức, và tình cảm nào là của “nam giới” và của “nữ giới”
không có nghĩa là những vai trò đó nhất thiết được tất cả mọi người mong muốn.
Những hậu quả của việc văn hóa quyết định bổn phận về giới và vai trò của giới là có
thật – trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, tự nhiên và tâm lý. Trong những trang tiếp theo, chúng tôi sẽ
xem xét những điều được biết đến về giới nhằm mục đích có được kiến thức để mang lại lợi ích
cho bản thân chúng ta, cho con cái của chúng ta, và cho xã hội.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
28

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NHẬN DẠNG VỀ GIỚI
Trước khi đề cập cụ thể hơn cần phải nhắc lại một vài định nghĩa. Đầu tiên là thuật ngữ
sexual assignment (chỉ định về giới), hay giới (sau này không nên nhầm lẫn với từ sexual
activity (hoạt động tình dục) được dùng rất nhiều, đặc biệt trong quan hệ tình dục) dùng để nói
đến cấu tạo sinh học của cá nhân – di truyền, hooc môn, và nhận dạng sinh sản là nam hay nữ.
Giới tính chỉ cả giải phẫu sinh lý cá nhân và các khía cạnh văn hóa, xã hội của việc là nam giới
hay nữ giới. Ý thức cá nhân của một người về việc mình là nam hay nữ chính là nhận dạng về
giới. Biểu hiện bên ngoài của anh ta hay cô ta trong bối cảnh xã hội và theo những kỳ vọng văn
hóa là vai trò về giới. Nam hay nữ có thể đóng một vai trò về giới (ví dụ là người nội trợ), chứ
không phải vai trò tình dục (sinh đẻ), mà vai trò giới tính này được hạn chế ở mặt giải phẫu ở
giới tính này hay giới tính kia. Xu hướng tình dục của một cá nhân dùng để chỉ sự hấp dẫn tình
dục tương đối của cô ta hay anh ta đối với người cùng giới (đồng tính luyến ái), hay khác giới
(quan hệ với người khác giới), hay cả hai giới (ái nam ái nữ). Tất cả những điều như chỉ định
giới, giới tính, nhận dạng giới, vai trò giới, vai trò tình dục và xu hướng tình dục hình thành nên
nhận dạng tình dục của một cá nhân.
Như đã nói ở trên, nhận dạng giới dùng để chỉ đặc tính cá nhân, ý thức chủ quan của một
người là nam hay nữ - có nghĩa là sự khẳng định bên trong rằng “Tôi là phụ nữ” hay “Tôi là đàn
ông”. Nhận dạng về giới bắt nguồn từ đâu? Có phải chúng ta sinh ra đã có? Chúng ta học mới
biết? Hay cả hai?
Trong khi còn nhiều điều chưa chắc chắn tồn tại liên quan đến việc nhận dạng giới hình
thành như thế nào thì ít nhất cũng có một quan điểm rõ ràng là nhận dạng về giới được hình
thành từ sớm, rất có thể từ năm lên 4 tuổi.
Rõ ràng là có những đóng góp của các yếu tố sinh học, tâm lý học và xã hội trong việc
hình thành nhận dạng giới. Di truyền, các hooc môn trước và sau khi sinh, sự khác biệt trong bộ
não và cơ quan sinh sản, những kiểu mẫu xã hội duy nhất, tất cả chúng dóng vai trò trong việc
hình thành nhận dạng giới. Những thực tế này tạo nên trường hợp cho mô hình tâm sinh lý xã
hội về giới.
Nhằm mục đích phân loại những ảnh hưởng khác nhau lên giới tính, bây giờ chúng tôi
chuyển sự chú ý của mình đến những cơ chế sinh học, mà các cơ chế này được cho là đã mang
đến nhận dạng về giới, chúng tôi cũng chú ý đến những điều kiện nảy sinh từ sự bất thường
trong những cơ chế này.

Những ảnh hưởng Sinh học đến Nhận dạng giới

Nam giới và phụ nữ khác nhau về mặt sinh học từ trước và sau khi sinh ra. Trên thực tế
sự khác biệt về giới tính hay quá trình sinh học khiến cho nam giới trở thành nam giới, nữ giới
trở thành nữ giới bắt đầu từ rất sớm trong thời kỳ thai nghén. Sự khác biệt do các quá trình sinh
học này tương tác với những ảnh hưởng trong nhận thức xã hội sau khi sinh hình thành nên
nhận dạng về giới của một người. Bởi vậy, không phải cho đến khi sau khi sinh thì các chuyên
gia mới nói về giới, nhận dạng giới, và vai trò của giới. Sự khác biệt giữa nam giới-phụ nữ về
mặt sinh học hay tâm lý được gọi là những khác biệt giới.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sự khác biệt về Nhiễm sắc thể và Tuyến sinh dục. Di truyền là yếu tố quyết định giới
tính của bào thai và nó xuất hiện khi thụ thai. Trên thực tế, đây là vấn đề liên quan đến nhiễm
sắc thể - Các cấu trúc sinh học có chứa các gien, hay "các thiết kế" sinh học. Trứng luôn mang
một nhiễm sắc thể X. Tinh trùng hoặc là mang nhiễm sắc thể X, hoặc là mang nhiễm sắc thể Y.
Cậu bé trai (XY) là kết quả của sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y; còn
cô bé gái (XX) là kết quả của sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng mang nhiễm sắc thể X. Nhiễm
sắc thể Y, nhỏ hơn nhiễm sắc thể X, và nó chủ yếu mang yếu tố quy định việc sinh ra nam giới,
trong khi đó nhiễm sắc thể X mang những vật chất di truyền hữu ích đối với cuộc sống và sức
khỏe, nó có khả năng giúp phụ nữ "sao lưu, dự trữ" trong trường hợp có sự khiếm khuyết ở một
nhiễm sắc thể này hay nhiễm sắc thể X khác.
Các cơ quan sinh sản bên trong và bên ngoài của nam giới phát triển khi có sự xuất hiện
của nhiễm sắc thể Y. Cho nên, khi không có nhiễm sắc thể Y (nhưng thường có sự xuất hiện của
hai nhiễm sắc thể X), thì cơ quan sinh dục của phụ nữ phát triển. Có vẻ như một gien trên nhiễm
sắc thể nhỏ bé Y - nhân tố quyết định tinh hoàn (testis determining factor (TDF)) - tạo nên sự
phát triển của nam giới; TDF bắt đầu tạo nên sự phát triển của những tuyến sinh dục còn chưa
được phân hóa (nghĩa là các tuyến sinh dục của nam và nữ) thành tinh hoàn. Nếu không có
TDF, các tuyến sinh dục sẽ phát triển thành buồng trứng.
Ngoài sự khác biệt trong thành phần của nhiễm sắc thể ra thì phôi thai của người không
có sự phân biệt rõ ràng về đặc điểm giới tính nào trong sáu tuần đầu tiên trong bụng mẹ. Ở giai
đoạn ban đầu này, tuyến sinh dục dường như có thể phát triển thành tinh hoàn hoặc buồng
trứng. Cho đến tận 7 hoặc 8 tuần tuổi sau khi thụ thai, một số cơ chế mới bắt đầu kích thích sự
phát triển các cấu trúc sinh sản của bào thai. Nếu nhiễm sắc thể Y xuất hiện, tủy sống (phần bên
trong) của tuyến sinh dục nhanh chóng phát triển thành một tinh hoàn rõ rệt, thường chỉ mất vài
ngày. Nếu như không có nhiễm sắc thể này, vỏ (phần bên ngoài) của tuyến sinh dục phát triển
thành buồng trứng, thường mất khoảng 12 tuần sau khi thụ thai.
Sự khác biệt về Hooc môn và Cấu trúc Giới tính. Một khi tuyến sinh dục được phát triển
thành tinh hoàn hay buồng trứng thì các xác định khác về giới tính sinh học trở thành một chức
năng của hệ thống nội tiết, hay tuyến nội tiết (ví dụ tuyến yên, tuyến giáp, và tuyến thượng
thận), mà hệ thống này tiết ra những hooc môn vào mạch máu. Tuyến thượng thận tiết ra lượng
hooc môn sinh dục ở mức độ thấp, hooc môn có ảnh hưởng trực tiếp và có tác động mạnh đến
giới tính là những hooc môn được sản sinh bởi tuyến sinh dục - đặc biệt là hooc môn es-trogens và pro-ges-te-rone của buồng trứng, và hooc môn tes-tos-te-rone của tinh hoàn. Những
hooc môn es-tro-gens ảnh hưởng đến sự phát triển của các cơ quan sinh sản và các đặc điểm
tình dục thứ yếu ở phụ nữ, nó cũng giúp cho việc điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Hooc môn proges-te-rone kích thích sự phát triển của dạ con để chuẩn bị cho việc mang thai. Hooc môn testos-te-rone tác động đến sự phát triển cơ quan sinh sản và các đặc điểm tình dục thứ yếu ở nam
giới, nó cũng có tác động đến năng lực tình dục.
Một nghiên cứu lớn đã chứng thực sự đóng góp của các hooc môn tuyến sinh dục đối với
sự khác biệt ở các cơ quan sinh dục bên trong và bên ngoài. Như đã nói ở trên, trước 6 tuần tuổi,
bào thai dường như có thể là con trai, có thể là con gái. Khoảng đến tuần thứ 7 và 8, cơ quan
sinh dục chưa được phân hóa mới phát triển thành buồng trứng hoặc tinh hoàn. Nếu tuyến sinh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
30

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dục của bào thai phát triển thành tinh hoàn, chúng sẽ nhanh chóng tiết ra hooc môn tes-tos-terone, và hooc môn này kích thích sự phát triển tiếp tục của các cấu trúc sinh dục bên trong và
bên ngoài của nam giới. Nếu bào thai là nam giới không tiết đủ hooc môn tes-tos-te-rone, các cơ
quan sinh sản nữ phát triển cho dù nhiễm sắc thể ở đây là Y. Từ đó có thể thấy rõ ràng rằng sự
phát triển của các cấu trúc nữ trong bào thai không phụ thuộc vào một hooc môn nữ cụ thể nào
mà nó phụ thuộc vào sự xuất hiện hay không xuất hiện của hooc môn tes-tos-te-rone.
Có hai nhóm mô bào thai khác nhau mà hai nhóm này có mặt ở cả nam lẫn nữ, chúng
giúp cho các cấu trúc giới bên trong phát triển. Ở phụ nữ, Mullerian ducts (các ống Muller) trở
thành ống dẫn trứng, dạ con, cổ tử cung, và một phần của âm đạo. Ở nam giới Wolffian ducts
(các ống Wolffia) trở thành mào tinh hoàn, ống dẫn tinh, và các túi tinh. Sự có mặt hoặc không
có mặt của hooc môn tes-tos-te-rone và hooc môn ức chế Muller quyết định ống nào phát triển
thành các cấu trúc sinh dục bên trong, và ống nào làm giảm bớt giới tính của bào thai. Ở các
trường hợp bình thường, cấu trúc giới tính được khu biệt hoàn toàn ở tuần thứ 12 của thai nhi.
Vì các cấu trúc sinh dục nam và nữ khác nhau xuất hiện bên ngoài của cùng các mô phôi
thai nên mỗi cấu trúc sinh dục nữ có một cấu trúc sinh dục nam tương đồng (tương ứng), và
ngược lại. Ví dụ, buồng trứng của nữ giới tương đồng với tinh hoàn của nam giới.
Sự khác biệt ở Bộ não. Sự khác biệt về giới tính trước khi sinh cũng xuất hiện trong bộ
não. Điều này thường liên quan đến hai vùng chính: (1) các bán cầu não (phía bên trái và bên
phải của não), và (2) cấu tạo dưới đồi (vùng não điều khiển các phản ứng động cơ và cảm xúc).
Mặc dù hầu hết các nghiên cứu về khác biệt giới tính ở bộ não thường sử dụng những nghiên
cứu từ động vật, nhưng có thể có cùng những khác biệt tồn tại bên trong bộ não của tất cả các
động vật có vú, bao gồm cả con người.
Sự khác biệt về giới tồn tại trong các bán cầu não của nam giới và nữ giới. Trong khi
toàn bộ hai bán cầu não bỏ quên dấu vết mà chúng ghi nhận về nhau thì mỗi bán cầu não có một
chức năng chuyên biệt. Ở con người, bán cầu não phải chuyên về các chức năng không gian
(khả năng nhận biết mối quan hệ giữa các vật có kích cỡ và hình dáng khác nhau); bán cầu não
trái chuyên về các chức năng nói (khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ). Mặc dù những khác biệt
này là khá nhỏ, nhưng nam giới nói chung thường thể hiện khả năng nhận biết không gian tốt
hơn phụ nữ, còn phụ nữ nói chung thường thể hiện khả năng ngôn ngữ tốt hơn. Giải thích đưa ra
cho những khác biệt về giới trong chức năng của các bán cầu não đó là do sự xuất hiện của hooc
môn tes-tos-te-rone dẫn đến việc phát triển mạnh hơn của bán cầu não phải trong bào thai nam,
và sự thiếu hooc môn tes-tos-te-rone dẫn đến việc nó không ảnh hưởng đến sự phát triển bán
cầu não phải ở bào thai nữ.
Những khác biệt ở cấu tạo dưới đồi dường như cũng có liên quan đến lượng hooc môn
tes-tos-te-rone ở trong máu, nó cũng khá giống với sự có mặt và không có mặt của hooc môn
tes-tos-te-rone gây ảnh hưởng đến các nhân tố khác của sự khu biệt trước khi sinh. Trong nhiều
chức năng quan trọng của mình, vùng dưới đồi còn đóng vai trò trong việc kiểm soát sự sinh sản
và tiết ra hooc môn sinh dục bằng cách điều hòa tuyến yến, tuyến yên kích thích các tuyến nội
tiết khác sản sinh ra các hooc môn tương ứng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nói chung, tác động của sự khu biệt giới tính trước khi sinh lên vùng dưới đồi là không
rõ ràng cho đến tuổi dậy thì. Vào thời gian đó, vùng dưới đồi phân biệt nam giới chỉ đạo tuyến
yên thúc đẩy việc sản sinh liên tục các hooc môn giới tính. Vùng dưới đồi phân biệt nữ giới chỉ
huy tuyến tuyên thúc đẩy việc sản xuất định kỳ các hooc môn giới tính. Do đó, phụ nữ - chứ
không phải nam giới - thể hiện khả năng sinh sản của mình dưới dạng chu kỳ kinh nguyệt.

Những kiểu mẫu Dị thường của sự Khác biệt Giới tính

Hầu hết các khác biệt giới tính hoạt động theo như sắp xếp. Tuy nhiên, đôi khi, một
trong những cơ chế đó lại làm việc sai chức năng. Nếu các cơ quan sinh dục không tạo ra được
sự khu biệt, đứa trẻ có thể được sinh ra với sự kết hợp của các cơ quan sinh dục của cả hai giới,
chẳng hạn như lỗ âm đạo nằm dưới dương vật – đây được coi là lưỡng tính. Ở những cơ thể
lưỡng tính thật¸ điều này rất hiếm khi xuất hiện ở người, có cả các mô thuộc tinh hoàn lẫn các
mô thuộc buồng trứng. Có thể có hai tinh hoàn và hai buồng trứng, hoặc một tinh hoàn, một
buồng trứng ở tuyến sinh dục. Ở những người lưỡng tính giả, xuất hiện khá nhiều (khoảng 1
trong 1.000 đứa trẻ được sinh ra), các cơ quan sinh dục cá nhân cũng nhập nhằng, nhưng mô
sinh học thì thống nhất với cấu trúc của nhiễm sắc thể.
Ba hội chứng mắc phải do những vấn đề liên quan đến sự khu biệt giới tính ở cấp độ
nhiễm sắc thể là Hội chứng Turner, Hội chứng Klinefelter, và Hội chứng XYY.
Hội chứng Turner. Hội chứng Turner được dùng để chỉ tình trạng bào thai chỉ có một
nhiễm sắc thể. Trẻ em bị mắc hội chứng Turner sẽ phát triển vùng sinh dục bên ngoài của nữ
giới, và thường cho mình là phụ nữ. Tuy nhiên, các cơ cấu sinh dục bên trong của chúng lại
không bao giờ phát triển. Vào thời kỳ dậy thì, ngực của chúng không phát triển và không thấy
có kinh nguyệt. Những phụ nữ trưởng thành mắc hội chứng này không có khả năng sinh đẻ. Có
khoảng 1 trong 2.500 trẻ sơ sinh nữ sinh ra có nhiễm sắc thể OX.
Hội chứng Klinefelter. Trẻ em sinh ra mắc hội chứng Klinefelter là do có cấu trúc nhiễm
sắc thể XXY, và do đó về giải phẫu sinh lý đứa trẻ là con trai do có sự xuất hiện của nhiễm sắc
thể Y. Mặc dù, những đứa trẻ này bề ngoài trông bình thường giống như những đứa trẻ khác,
nhưng vào thời kỳ thanh thiếu niên, tinh hoàn của chúng không phát triển, bộ phận sinh dục nhỏ
hơn bình thường, ngực phát triển, có cấu trúc cơ bắp của phụ nữ, chiều cao bất bình thường, có
giọng nói cao; và họ cũng không có khả năng sinh sản, đôi khi trí tuệ cũng chậm phát triển. Có
khoảng 1 trong 400 trẻ sơ sinh nam có nhiễm sắc thể XXY này.
Hội chứng XYY. Hội chứng XYY dùng để chỉ tình trạng bào thai có cấu trúc nhiễm sắc
thể XYY. Nam giới có thêm một nhiễm sắc thể Y thường có trí thông minh thấp hơn mức bình
thường và có chiều cao cao hơn bình thường. Nghiên cứu liên quan đến những các nhân có xu
hướng hiếu chiến hay bạo lực quá mức do có nhiễm sắc thể XYY vẫn chưa rõ ràng. Có khoảng
1 trong 1000 trẻ sơ sinh nam có nhiễm sắc thể XYY.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
32

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Những ảnh hưởng về Tâm lý và Xã hội lên Nhận dạng về giới

Hầu hết nhận dạng về giới của các cá nhân thường được đưa ra dựa trên cấu tạo sinh lý
và ngoại hình, nhưng điều này không có nghĩa là các quá trình tâm lý và xã hội vắng mặt hay
không có ảnh hưởng đến nhận dạng giới. Các kiến thức xã hội, bao gồm cả việc trẻ con được
nuôi lớn và phản ứng như thế nào với các quy tắc và vai trò mà xã hội và văn hóa tạo ra đối với
giới của chúng, đóng một phần nhất định trong việc hình thành cuối cùng nhận dạng giới. Nếu
một đứa trẻ được bảo rằng, nó là con trai và được nuôi lớn như một đứa con trai, đứa trẻ sẽ tin
rằng, mình là con trai; nếu nó được nói rằng nó là con gái, và được nuôi lớn như một đứa con
gái, thì đứa trẻ sẽ tin rằng nó là con gái.
Đa phần các bậc cha mẹ đều nuôi dạy con cái của mình theo diện mạo các cơ quan sinh
dục của chúng. Điều này bắt đầu từ trong phòng đẻ, khi bà mẹ được cho biết “Nó là một bé gái”
hay “Nó là một bé trai!”. Tiếp theo là đến những bộ quần áo và đồ đạc trong phòng màu hồng
hoặc màu xanh, rồi vô số những lời khen từ gia đình, bạn bè, và những người lạ, chẳng hạn như
“Đúng là một cô bé xinh xắn” hay “Đúng là một cậu bé khỏe mạnh!”. Các bậc cha mẹ thậm chí
đối xử với các cậu bé một cách mạnh mẽ hơn so với các cô bé. Và không cần phải mất nhiều
thời gian, những điều liên quan đến cách cư xử thiên kiến về giới này đã bắt đầu ảnh hưởng đến
nhận dạng giới. Trong một thời gian rất ngắn – theo một số chuyên gia là ít hơn hai năm - trẻ em
bắt đầu xây dựng cho mình những hiểu biết rõ ràng về việc chúng là con trai hay con gái,
thường tiếp sau mong muốn thể hiện những cách cư xử và hành vi phù hợp với giới của mình.
Sinh vật học tạo nền tảng, nhưng cuối cùng chính những tương tác của trẻ với môi trường xã hội
xây dựng nên nhận dạng về giới.
Sự hình thành nhận dạng giới, giống với bất kỳ điều gì khác, không phải lúc nào cũng
đơn giản một cách hoàn hảo và không có lỗi gì. Một số cá nhân đã trải nghiệm khó khăn lớn
trong việc điều hòa và kết hợp các yếu tố sinh lý, tâm lý và xã hội với giới của mình. Họ trải
nghiệm sự loạn giới - những đau đớn và rối loạn trong tình cảm liên quan đến nhận dạng giới.
Chẳng hạn như một số cá nhân tin rằng họ bị sinh nhầm giới; giới tính “thật” của họ mâu thuẫn
với diện mạo về giới bên ngoài của họ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, việc chuyển giới tính (hay rối loạn nhận dạng giới) – quan
niệm chủ quan rằng một cá nhân sở hữu nhầm cơ thể của giới khác – là dạng thức cực đoan nhất
của nhận dạng nhầm về giới. Hiện tượng này khác với đồng tính luyến ái, ái nam ái nữ, hay
luyến ái giả trang. Người đồng tính luyến ái là người bị thu hút, hấp dẫn vởi những người cùng
giới với mình, trong khi đó người ái nam ái nữ bị hấp dẫn bởi cả hai giới. Người luyến ái giả
trang cảm nhận sự hài lòng về tình dục từ việc mặc quần áo của giới tính khác.
Một người chuyển giới tính là người có ngoại hình sinh học là nam giới hoặc phụ nữ,
nhưng như đã nói ở trên, họ tin rằng mình lẽ ra phải sinh ra là thành viên của giới khác. Không
giống những người có xu hướng tình dục hướng tới giới khác và những người đồng tính luyến
ái, những người thường có được khoái cảm từ vùng sinh dục của họ, những người chuyển giới
tính đặc biệt ghét các cơ quan sinh dục của họ, nhiều người từ chối không muốn đụng hay nhìn
chúng. Họ cho rằng việc họ có “nhầm” bộ phận sinh dục là do lỗi của tạo hóa. Do đó, những
người chuyển giới tính thường muốn giải thoát bản thân khỏi các đặc điểm giới tính được chỉ
định của mình và có được giới tính khác bằng phương pháp phẫu thuật chuyển đổi giới tính.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Những người chuyển đổi giới tính phải chịu những xung đột tâm lý rất dữ dội. Trong khi
cơ thể họ tuyên bố họ thuộc giới tính này thì tinh thần họ lại đưa ra ý kiến đối lập. Những khao
khát tình dục được đặt sang một bên. Những đau đớn về tình cảm được âm thầm chịu đựng. Kết
quả của điều này là sự xáo trộn, sợ hãi, trầm cảm và tự ghê tởm bản thân.
Khi những xung đột này đủ mạnh, người chuyển đổi giới tính có thể phải trải qua liệu
pháp điều trị, dẫn đến việc “phẫu thuật thay đổi giới tính”. Để có đủ điều kiện, người chuyển đổi
giới tính đầu tiên phải trải qua một số bước khác nhau nhằm đánh giá xem liệu anh ta hay cô ta
có phải là ứng cử viên thích hợp cho phẫu thuật chuyển đổi giới tính hay không. Bước đầu tiên
là trải qua tư vấn và đánh giá tâm thần, tâm lý để đảm bảo rằng cá nhân muốn trải qua phẫu
thuật thay đổi giới tính thực sự là những người chuyển đổi giới tính. Nếu đánh giá đó khẳng
định được cá nhân là người chuyển đổi giới tình thì họ sẽ trải qua liệu pháp hooc môn. Người
chuyển đổi giới tình từ nam sang nữ (đây là dạng phổ biến nhất) nhận hooc môn es-tro-gen
chuyển thành nữ, bao gồm việc làm cho ngực to ra, tăng lượng mỡ ở hông, làm giảm sự bài tiết
của tuyến tiền liệt, và làm giảm mức độ thường xuyên cương cứng. Người chuyển đổi giới tình
từ nữ sang nam nhận hooc môn tes-tos-te-rone chuyển thành nam giới, gồm tăng lông mặt,
giọng nói trầm xuống, tăng cơ bắp và mở rộng kích cỡ âm vật. Bước tiếp theo là thay đổi trang
phục cá nhân và sống như một thành viên của giới tính mới trong vòng từ một đến hai năm. Đây
là bước làm rất quan trọng để giúp cá nhân trải nghiệm và điều chỉnh thực tế của việc là người
thuộc giới khác.
Phẫu thuật là bước cuối cùng trong quá trình dài của việc thay đổi chỉ định giới. Thay
đổi từ nam sang nữ khá đơn giản. Đầu tiên bác sĩ bỏ dương vật và tinh hoàn của người chuyển
đổi giới tính (giữ nguyên dây thần kinh dẫn đến dương vật), sau đó tạo một âm đạo giả ở chỗ da
của dương vật nhằm duy trì các đầu cuối của dây thần kinh cảm giác và khả năng phản ứng với
các kích thích tình dục.
Phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam khó hơn và không phải lúc nào cũng
thành công như phẫu thuật chuyển từ nam sang nữ. bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ ngực, buồng
trứng, và dạ con; đóng môi âm hộ của bệnh nhân để tạo thành bìu dái và tạo dương vật từ da
bụng và mỡ. Vì dương vật mới không có khả năng cương cứng nên nhiều bệnh nhân thích sử
dụng lắp dương vật giả để cương cứng và quan hệ tình dục. Những túi silicon có thể được sử
dụng để tạo tinh hoàn giả.
Các nhà khoa học đến nay chưa khám phá ra nguyên nhân rõ ràng của hiện tượng
chuyển đổi giới tính. Một số học thuyết phổ biến cho rằng đó là do sự khác biệt não bộ không
thích hợp do sự phô bày tiền sinh đối với hooc môn của giới khác, sự mất cân bằng hooc môn
sau khi sinh, sớm nhận dạng với cha mẹ thuộc giới khác, và những trải nghiệm kiến thức hỗn
hợp từ sớm. Do không có những bằng chứng trực tiếp ủng hộ bất kỳ sự lý giải nào, nên hiện
tượng chuyển đổi giới tính rất có thể do nhiều nguyên nhân.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
34

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAI TRÒ VỀ GIỚI
Có một vài khía cạnh về hoạt động tình dục của con người khuấy động cảm xúc của con
người ngàng bằng với vai trò về giới. Đàn bà là gì? Đàn ông là gì? Liệu có nên áp dụng những
tiêu chuẩn chủ yếu liên quan đến phụ nữ và nam giới cho tất cả các thành viên trong xã hội hay
không?
Vai trò về giới gần như có ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của đời sống, nó hình
thành nên mối liên hệ giữa nhận dạng giới với thái độ và sự thể hiện giới. Vai trò về giới mang
cả yếu tố cá nhân lẫn văn hóa, nó quyết định xem phụ nữ và đàn ông ăn mặc, nói năng, ảnh
hưởng lẫn nhau như thế nào trong phạm vi giới hạn của xã hội.
Kiến thức đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành vai trò về giới, xin bắt đầu
từ ngoại hình. Tất cả mọi người đều có những giản đồ giới, mà giản đồ này bám chặt vào khuôn
khổ nhận thức về cái hình thành nên tính chất đàn ông và tính chất đàn bà. Con người đưa ra
những đánh giá nhanh về những phẩm chất này ở người khác, mà những đánh giá này thường
đưa ra dựa trên những thứ ít quan trọng như quần áo, kiểu tóc, và giọng nói. Thêm vào đó là
những cái mà con người nhận thức là những phẩm chất mà họ mong được nhận thức, những
phẩm chất này được đưa ra dựa trên những giả định về nam giới và phụ nữ. Vai trò về giới được
dạy và được củng cố trong suốt cuộc đời bởi vô số những tác nhân xã hội – cha mẹ, thầy cô, bạn
bè, phim ảnh, truyền hình, âm nhạc, sách báo, tôn giáo – và không còn nghi ngờ gì nữa, cha mẹ
là những người có ảnh hưởng lớn nhất, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ trong nhận thức của chúng về
vai trò về giới.
Trẻ con nhận biết vai trò về giới như thế nào? Học tập chính là phương tiện chủ yếu.
Nghiên cứu chỉ ra rằng cha mẹ (và những người lớn khác) miêu tả và cư xử với bé trai và bé gái
hoàn toàn khác nhau. Ít nhất, họ cũng cư xử có phần khác biệt bởi vì chính bản thân họ cũng là
những người tiếp nhận vai trò về giới và do đó họ nhận thức trẻ con là khác nhau. Về mặt truyền
thống, người cha chỉ cho con trai cách xây dựng và sửa chữa đồ vật, trong khi các bà mẹ dạy
con gái trông nhà, thổi cơm, khâu vá. Điều này đi suốt thời thơ bé và niên thiếu của trẻ nhỏ.
Theo cách này trẻ con nhận được sự tán đồng của cha mẹ bằng cách tuân theo những kỳ vọng về
giới và chấp nhận những vai trò theo như tập quán và văn hóa - tất cả những điều này tiếp tục
được củng cố bởi các tác nhân xã hội, chẳng hạn như truyền hình. Việc học vai trò về giới
thường xuất hiện trong bối cảnh văn hóa, xã hội, các giá trị từ cha mẹ và xã hội được truyền lại
cho trẻ nhỏ ở những thế hệ tiếp theo.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Liệu có nên khuyến khích các bé trai chơi búp bê, đồ hàng...? Liệu có nên
khuyến khích bé gái chơi súng đồ chơi, chơi đá bóng...? Tại sao có hay tại sao không?
Bạn sẽ khuyến khích con mình tham gia vào các trò chơi chỉ dành riêng cho một giới,
dành cho cả hai giới, hay cả hai? Giải thích.
Vai trò về giới chấp nhận từ thời thơ bé thường được mang theo cho đến khi đã lớn. Ở
nhà, con người có những giả định nhất định liên quan đến việc đưa ra quyết định, đến trách
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nhiệm công việc, tài chính và cách nuôi dạy con cái. Ở nơi làm việc, con người có những giả
định liên quan đến việc phân công lao động, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Điều này không nhằm
để nói rằng vai trò về giới là tốt hay xấu. Đơn thuần nó chỉ tồn tại, nó là thực tế trong cuộc sống
của hầu hết mọi người. Vấn đề đặt ra đối với giá trị của nó thực sự phụ thuộc vào các cá nhân và
các nhóm liên quan. Đối với một số người, những vai trò về giới truyền thống mang lại sự an
toàn - một lời nhắc nhở bất biến về việc mọi thứ đã, đang và sẽ là như thế. Đối với những người
khác, nó là nguồn gốc gây ra những hạn chế và thất vong - một lời nhắc nhở bất biến về việc
mọi thứ đã, đang và sẽ không cần là như thế.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Trong một tuần, ngày nào bạn cũng hãy dành ra một tiếng xem truyền hình vào giờ cao
điểm. Bạn thấy có bao nhiêu chương trình truyền hình miêu tả vai trò giới mang tính truyền
thống của người Mỹ? Bao nhiêu chương trình miêu tả vai trò không truyền thống? Bạn thấy như
thế nào về những phát hiện của mình.
CÁC KIỂU MẪU VỀ GIỚI
Một thảo luận về vài trò giới sẽ là không hoàn chỉnh nếu như không đề cập đến các kiểu
mẫu về giới. Kiểu mẫu về giới là sự khái quát hóa giản đơn về vai trò, sự khác biệt và thuộc
tính về giới của những nhóm hay các cá nhân cụ thể. Các kiểu mẫu có thể là tích cực (Ví dụ:
“Nhóm người này thông minh”) hoặc tiêu cực (“Nhóm người đó vụng về và lười biếng”). Họ
hiếm khi đưa ra cơ sở tốt để hình thành nên những quan điểm về người khác.
Đâu là điểm khác biệt giữa vai trò về giới và kiểu mẫu về giới? Thực tế, giữa vai trò và
kiểu mẫu có mối quan hệ với nhau. Mọi người sống theo vai trò về giới mà họ học được từ khi
còn nhỏ - những giả định về cái gì được mong đợi và được cho là bình thường trên phương diện
nam giới và phụ nữ. Tuy nhiên, khi mọi người tự động áp dụng những giả thuyết về giới của
mình lên người khác, bất chấp những bằng chứng cho thấy điều ngược lại, thì nghĩa là họ đang
tham gia vào việc đưa ra các kiểu mẫu về giới.
Nhiều người nhận thấy sự nguy hiểm trong việc đưa ra kiểu mẫu về giới, tuy nhiên họ
vẫn tiếp tục đưa ra những giả định về giới cho người khác. Vai trò kiểu mẫu của phụ nữ là lấy
chồng và sinh con – gia đình và tổ ấm. Phụ nữ phải đặt những nhu cầu của gia đình lên trước
nhu cầu của bản thân; phải biết thông cảm, chăm sóc, yêu thương và có lòng trắc ẩn; và cũng
phải tìm đủ thời gian để làm cho mình trở nên đẹp đẽ, gợi tình. Vai trò kiểu mẫu của nam giới là
người cung cấp tài chính. Một người đàn ông phải quyết đoán, độc lập, có tính tranh đua, tập
trung cho công việc, kiểm soát được tình cảm và luôn luôn là người chủ động trong quan hệ tình
dục. Anh ta phải không bao giờ được thể hiện sự nữ tính trong bất kỳ trường hợp nào. Thêm vào
đó, yêu cầu đối với anh ta là phải thành công, hung hăng, mạnh mẽ và luôn luôn tự chủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
36

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi Chép Cá Nhân (Shawn, 43 tuổi)
Là một người đàn ông, tôi luôn luôn ở trong tư thế phòng thủ khi là người bán
hoa. Bạn sẽ không thể tin nổi những điều mà tôi phải chịu được trong nhiều năm qua.
Tôi sinh ra trong một gia đình Châu Âu rất truyền thống, ở đó đàn ông làm những việc
của đàn ông - như câu cá và uống rượu – và đàn bà làm những việc của đàn bà – như nấu
nướng và giặt giũ quần áo suốt ngày. Điều này đôi khi thật kinh khủng. Dù sao đi nữa,
tôi cũng đã bắt đầu công việc thiết kế hoa trong suốt những năm đại học mà không nghe
thấy yêu cầu chấm dứt việc đó từ phía gia đình. Và mặc dù tôi chưa lấy vợ nhưng tôi
không phải là người đồng tính. Tôi chắc bạn có thể tượng tưởng được cuộc chuyện trò
xung quanh cái ti vi vào những ngày nghỉ khi tất cả họ hàng và tôi đang ngồi xem bóng
đá. (Tư liệu của bác sĩ Zgouride)
Liệu các kiểu mẫu về giới có bao giờ liên quan đến những hậu quả tiêu cực? Có. Chúng
có thể dập tắt khả năng sáng tạo và sự thể hiện của cá nhân. Chúng có thể ngăn cản sự phát triển
cá nhân. Chúng có thể cản trở con người trong việc “tìm ra chính mình”. Nói tóm lại, các kiểu
mẫu về giới có thể gây ảnh hưởng tiêu cực lên hầu hết các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.
Đây là ví dụ cho điều này: Bạn hãy xem các kiểu mẫu và vai trò về giới cứng nhắc can
thiệp như thế nào vào hoạt động tình dục. Trong nhiều trường hợp, con người xác định đặc tính
đàn bà và đàn ông của mình thông qua các hành vi tình dục của họ. Đàn ông được dạy là phải
hung hăng và bề trên, còn phụ nữ thì thụ động và mềm mỏng. Không có gì phải nghi ngờ khi
dương vật trở thành biểu tượng của sức mạnh và sự thống trị, còn âm vật trở thành biểu tượng
của sự phụ thuộc và dâng hiến. Tuân theo những hạn chế đó, kiểu mẫu tình dục cũ dành rất ít
đất cho sự sáng tạo hay tự thể hiện ở trong phòng ngủ hay bất kỳ nơi nào khác.
Các kiểu mẫu và vai trò cứng nhắc về giới hiện ra rõ hơn trong việc hình thành nên các
rối loạn tình dục. Những người đàn ông phải chiến đầu với những lo lắng liên quan đến việc thể
hiện khả năng tình dục thường mắc các chứng rối loạn liên quan đến ham muốn, cương cứng và
cực khoái, điều này giống như khi phụ nữ phải đấu tranh để hoàn thành nhiệm vụ về giới với vai
trò thụ động và phục tùng. Tại sao lại như vậy? Có thể bởi vì đàn ông và phụ nữ, những người
mang những giả định về giới cứng nhắc bị trói buộc trong những kỳ vọng vô lý về cách quan hệ
tình dục và những người yêu nhau cho rằng họ không thành công trong việc “để nó tự nhiên” và
cho bản thân họ được hưởng thụ thú vui nhục dục.
Các kiểu mẫu về giới bắt nguồn từ đâu? Từ giản đồ về giới, sức nặng của những bằng
chứng khoa học chỉ ra rằng con người, đặc biệt là trẻ nhỏ đã học được các kiểu mẫu về giới.
Nhưng học từ ai? Từ các tác nhân xã hội – cha mẹ, bạn bè, thầy cô, các phương tiện truyền
thông, những người đứng đầu tôn giáo – truyền kiểu mẫu về giới từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Làm thế nào để xã hội có thể giải phóng các cá nhân ra khỏi kiểu mẫu giới để họ có thể
có cuộc sống trọn vẹn hơn? Có một phương pháp, đó là thách thức các vai trò, kiểu mẫu, hay kỳ
vọng về giới. Đây là một chủ đề xã hội tồn tại ở Mỹ trong thời gian dài, lên đến tột đỉnh trong
phong trào đòi bình quyền cho phụ nữ, phong trào giải phóng phụ nữ, phong trào của đàn ông
và trong khái niệm lưỡng tính.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suy Nghĩ Cá Nhân
Những quan niệm truyền thống của bạn về “nam giới” và “nữ giới” là gì? Những
quan niệm đó được bắt nguồn từ đâu? Những kiểu mẫu về giới mang tính truyền thống
ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến cuộc sống của bạn như thế nào? Ở chừng mực nào
thì bạn tin rằng xã hội đang nghi ngờ những vai trò và kiểu mẫu về giới mang tính truyền
thống? Bạn có bằng chứng gì để ủng hộ quan điểm của mình? Bạn cảm thấy thế nào đối
với việc thay đổi vai trò về giới của phun nữ và nam giới ở Mỹ?

Lưỡng tính

Nhiều người Mỹ coi nam và nữ là hai giới đối lập nhau; các thuộc tính nam giới là phạm
vi duy nhất dành cho nam, còn các thuộc tính nữ giới là phạm vi duy nhất dành cho nữ. Nam
giới được miêu tả là những người khỏe mạnh, năng động, mạnh mẽ, chỉ huy và bạo lực; phụ nữ
là những người yếu đuối, phục tùng, xinh đẹp, mỏng manh, và dịu dàng. Những đặc điểm, kiểu
mẫu và vai trò này ảnh hưởng trực tiếp tới công việc, cách xử sự, giáo dục và sự sùng bái – nó
thường gây hại đến các cá nhân và xã hội trên diện rộng.
Một cách tiếp cận để nghi ngờ những vai trò và kiểu mẫu truyền thống về giới là khái
niệm lưỡng tính (androgyny) (bắt nguồn từ ngôn ngữ Hi Lạp andros, có nghĩa là “đàn ông” và
gyne, có nghĩa là “đàn bà”) - sự pha trộn giữa các thuộc tính của nam giới và phụ nữ trong một
cá nhân. Một người lưỡng tính, hay ái nam ái nữ không cần phải phù hợp hoàn toàn với vai trò
của nam giới hay nữ giới; cô ta hay anh ta có thể thoải mái thể hiện phần nam giới hay nữ giới
của bản thân. Sẽ không có gì là bất bình thường hay không thích hợp khi thất một người bố nhận
trách nhiệm nuôi dưỡng con cái của người mẹ, trong khi người mẹ lưỡng tính lại theo đuổi sự
nghiệp.
Mặc dù lưỡng tính có vẻ như là một sự chuyển hướng cực đoan khỏi những quy tắc
truyền thống và có nguy cơ gây ra sự lộn xộn trong xã hội, nhưng nhà tâm lý học Sandra Bem
và những nhà tâm lý học khác đã giải thích rằng những người đàn ông và những phụ nữ lưỡng
tính là những người ít tuân thủ, linh hoạt hơn, quan tâm hơn, có đời sống tình cảm lành mạnh
hơn những người theo khuôn mẫu của một giới. Trên thực tế, những người lưỡng tính có xu
hướng thể hiện động cơ thành tích cao, có lòng tự trọng và các kỹ năng xã hội. Tuy nhiên không
phải tất cả các nghiên cứu đều tuyên bố rằng những người lưỡng tính là những người không có
vấn đề gì trong lối sống. Điều đó có nghĩa là xã hội nên chấp nhận những người lưỡng tính như
họ vốn có - một phương pháp để nghi ngờ các vai trò về giới mang tính khuôn mẫu. Lưỡng tính
không phải là thuốc chữa bách bệnh cho tất cả mọi người trong mọi trường hợp.
Trong phân tích cuối cùng, vai trò về giới thích hợp nhất đối với một cá nhân là vai trò
mà cô ta hay anh ta cảm thấy thoải mái và thỏa mãn nhất. Đó là vai trò cho phép cá nhân thể
hiện đầy đủ tiềm năng và hoàn thành ước nguyện của mình ở mức độ cao nhất. Đó là vai trò cho
phép một người được trở thành người mà cô ta hay anh ta chọn lựa. Tự do là chính mình là điều
mà sự giải phóng giới thực sự hướng đến.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
38

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suy Nghĩ Cá Nhân
Thử tưởng tượng vào một lúc nào đó chính phủ của chúng ta quyết định thực
hiện một “Cuộc thử nghiệm Xã hội trên Toàn nước Mỹ” và phê chuẩn một đạo luật yêu
cầu tất cả các công dân đều phải trở thành người lưỡng tính. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra
với xã hội của chúng ta? Đâu là những thay đổi tích cực và đâu là những thay đổi tiêu
cực mà bạn có thể quan sát được?

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
1.Chỉ định giới dùng để nói đến cấu tạo sinh học của một cá nhân – gien, hooc môn,
nhận dạng sinh sản là nam hay nữ. Giới được dùng để chỉ các khía cạnh văn hóam xã hội và giải
phẫu sinh lý của một cá nhân là nữ hay nam. Ý thức cá nhân của một người về việc mình là nam
hay nữ chính là nhận dạng giới. Những hiểu biết bên ngoài của nhận dạng giới trong bối cảnh xã
hội và theo những kỳ vọng văn hóa là vai trò về giới. Một vai trò tình dục là vai trò về giới giới
hạn chế về mặ giải phẫu của giới này đối với giới kia. Xu hướng tình dục của một cá nhân dùng
để chỉ sự hấp dẫn tình dục tương đối của anh ta hay cô ta đối với những người cùng giới và/hay
khác giới. Chỉ định giới, giới, nhận dạng giới, vai trò về giới, vai trò tình dục và xu hướng tình
dục hình thành nên nhận dạng tình dục của một người.
2. Sự khác biệt về giới dùng để chỉ các quá trình sinh học mà từ dó nam giới trở thành
nam giới, còn nữ giới trở thành nữ giới. Các yếu tố như sinh học, tâm lý, xã hội đóng góp vào
việc hình thành nhận dạng giới. Tất cả các yếu tố như di truyền, các hooc môn trước và sau khi
sinh, những khác biệt trong bộ não và các cơ quan sinh sản, các kiểu mẫu xã hội duy nhất đóng
vai trò trong việc hình thành nên nhận dạng về giới của một người.
3. Các kiểu mẫu bất thường của sự khác biệt về giới bao gồm: sự ái nam ái nữ ở người,
Hội chứng Turner, Hội chứng Klinefelter, và Hội chứng XYY.
4. Một số các nhân trải nghiệm sự khó chịu về giới, hay những rối loạn và đau đớn về
tình cảm liên quan đến việc nhận dạng về giới của họ. Những người chuyển đổi giới tính là các
cá nhân tin rằng họ bị sinh ra nhầm giới, và họ thường là những người mong muốn được phẫu
thuật chuyển đổi giới tính.
5.Kiểu mẫu về giới là sự khái quát hóa một cách giản đơn về vai trò, sự khác biệt và
đóng góp của những nhóm hay các cá nhân nhất định. Các kiểu mẫu có thể là tích cực hay tiêu
cực, nhưng nó thường liên quan đến các hậu quả tiêu cực đối với các cá nhân và xã hội. Một
hướng tiếp cận để nghi ngờ các vai trò và kiểu mẫu về giới mang tính truyền thống là khái niệm
lưỡng tính, hay trộn lẫn các thuộc tính nam giới và nữ giới trong một cá nhân.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 4
Giải Phẫu Tình Dục và Sinh Lý Của Phụ Nữ
Người Mỹ nói rất nhiều về tình dục. Nhưng thậm chí sau kết quả của “cuộc cách mạng
về tình dục” của những thập niên 60 và 70 hầu hết mọi người vẫn không biết gì nhiều về các cơ
quan sinh dục. Thật đáng buồn, những người bình thường thường không có hiểu biết đầy đủ về
cơ quan sinh dục của giới mình cũng như giới kia, điều này có thể dẫn đến những lo lắng, các
vấn đề, sự ức chế và sự không thỏa mãn liên quan đến tình dục.
Mục đích của chương này là cung cấp một số thông tin cơ bản về giải phẫu (cấu trúc) và
sinh lý (chức năng) của các cơ quan sinh dục nữ, cũng như cơ hội suy ngẫm về những vấn đề
khác nhau có liên quan.
NHỮNG THUẬT NGỮ VỀ HƯỚNG VÀ VỊ TRÍ GIẢI PHẪU
Bất kỳ thảo luận nào về giải phẫu và sinh lý cũng phải bắt đầu bằng việc trao đổi ngắn
gọn liên quan đến các thuật ngữ về hướng, những thuật ngữ này là các từ chính xác mà các nhà
giải phẫu học sử dụng để miêu tả vị trí giải phẫu, hay vị trí của các cấu trúc khác nhau trong cơ
thể, Các từ như above (trên), below (dưới), front (trước), và back (sau) thường gây nhầm lẫn
khi sử dụng để nói về các vị trí giải phẫu mà những vị trí này chỉ mang tính tương đối đối với
người quan sát. Các nhà giải phẫu học cũng sử những những thuật ngữ về hướng để tránh việc
phải mô tả bằng từ ngữ. Ví dụ, thuật ngữ anterior (ở phía trước) là từ cụ thể và chính xác, do đó
nó thường được ưa chuộng hơn cụm từ mơ hồ và dài dòng in front of (ở đằng trước). Nguyên
tắc tương tự như vậy cũng được áp dụng với thuật ngữ posterior (ở phía sau) (gần đằng lưng của
cơ thể), superior (trên) (ở gần đầu), và inferior (dưới) (ở xa đầu).
CÁC CẤU TRÚC SINH DỤC BÊN NGOÀI CỦA PHỤ NỮ
Các cấu trúc sinh dục bên ngoài của phụ nữ (có nghĩa là cơ quan sinh dục ngoài), được
gọi dưới tên chung là âm hộ, nó bao gồm một số cấu trúc khác nhau. Các cấu trúc đó là gò vệ
nữ, môi ngoài, môi trong, tiền đình, âm vật, và đáy chậu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
40

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Gò vệ nữ
Gò vệ nữ (Bắt nguồn từ tiếng La Tinh có nghĩa là “gò của thần Vệ nữ”) là từ dùng để chỉ
vùng mô thịt và đệm giữa xương mu và da. Ở những phụ nữ trưởng thành, gò vệ nữ được che
phủ bởi lông mu. Gò vệ nữ rất nhạy cảm với các kích thích vì ở đây tập trung nhiều đầu cuối
của dây thần kinh.

Môi ngoài
Môi ngoài (nghĩa là “môi lớn
hơn”) là những nếp gấp phía bên ngoài
của âm hộ. Những nếp gấp này nằm liền
cạnh nhau, nhưng khi mở thì chúng căng
ra phơi bày các cấu trúc khác của bộ phận
sinh dục. Giống với mô bìu dái của nam
giới, môi ngoài trải dài từ gò vệ nữ đến
đáy chậu, vùng giữa âm hộ và hậu môn.
Lông mu che phủ các phần bên ngoài của
môi ngoài, nhưng chúng không che phủ
phần bên trong. Vô số đầu cuối của dây
thần kinh tập trung ở đây nên vùng này rất
nhạy cảm, giống với bìu dái của nam giới.

Môi trong

Những nếp gấp bên trong của âm vật chính là môi trong (nghĩa là “môi nhỏ hơn”). Nó
nằm dưới môi ngoài, những nếp gấp không có lông bao phủ này bắt đầu từ chỗ da trùm đầu âm
vật (bao quy đầu), nối với môi ngoài gần đáy chậu. Nhiều đầu cuối của dây thần kinh và các
mạch máu tập trung ở đây khiến cho môi trong rất nhạy cảm với kích thích. Môi trong cũng bảo
vệ niệu đạo và lỗ âm đạo (những phần mở).

Tiền đình

Tiền đình là bộ phận nằm ở giữa môi trong. Nằm giữa âm vật và lỗ âm đạo là niệu đạo
mở, ống niệu đạo đưa nước tiểu từ bàng quan ra ngoài cơ thể. Giữa lỗ niệu đạo và đáy chậu là lỗ
âm đạo, hay phần mở của âm đạo. Khi sinh ra, một nếp gấp của màng nhầy niêm mạc, màng
trinh, che phủ lỗ âm đạo của một phụ nữ, ít nhất là che phủ một phần. Màng trinh che phủ một
phần lỗ âm đạo nói chung thường không gây trở ngại cho việc thoát máu kinh; tuy nhiên, màng
trinh không thủng (màng che phủ toàn bộ lỗ âm đạo) lại gây trở ngại cho việc thoát máu kinh. Ở
hầu hết phụ nữ, màng trinh sẽ bị rách khi luyện tập hăng hái, khi thụt rửa, thủ dâm, hay có quan
hệ tình dục. Đôi khi, các bác sĩ phải rạch để mở những màng trinh đặc biệt dày hay màng trinh
không thủng.
Có hai tuyến nhỏ, mỗi tuyến nằm ở một bên chỗ dưới âm đạo, chúng cũng mở thông với
tiền đình. Trong thời gian có ham muốn tình dục, những tuyến Bartholin này tiết ra một lượng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nhỏ dịch lỏng trước khi đạt đến điểm cực khoái. Chức năng của chất được tiết ra này hiện nay
vẫn chưa được rõ.

Âm vật

Âm vật là một cơ quan của mô cương cứng, tương đồng (tương ứng) với đầu dương vật.
Nó nằm giữa lỗ niệu đạo và vùng mà ở đó môi trong tiếp xúc tạo nên bao quy đầu hay da trùm
đầu âm vật. Thân và gốc âm vật, hay crura (đùi) (những đỉnh nhỏ; dạng thức số ít của từ này là
crus), kéo dài từ thân của người phụ nữ và gắn với xương mu. Nhiệm vụ duy nhất của âm vật là
phản ứng với khoái cảm tình dục. Cấu trúc của âm vật là hết sức nhạy cảm, vì giống với dương
vật, ở âm vật tập trung rất nhiều đầu cuối của dây thần kinh, dù cho bề mặt của âm vật nhỏ hơn.
Mô cương cứng của âm vật chứa nhiều máu và nó cương cứng khi phản ứng lại với kích thích
tình dục. Trước khi đạt đến điểm cực khoái, âm vật trở nên vô cùng nhạy cảm với việc tiếp xúc
và nó co lại thụt vào ở dưới da trùm đầu âm vật. Nếu trực tiếp đụng chạm vào âm vật có thể gây
nên sự đau đớn đối với phụ nữ.
Phụ nữ nên giữ cho cơ quan sinh dục phía ngoài của mình được sạch sẽ bằng cách lau
rửa thường xuyên, đặc biệt là môi trong và vùng âm vật. Mặt khác, bựa sinh dục, những vật chất
trông giống như pho mát được hình thành nên từ vi khuẩn và chất được tiết ra các tuyến âm đạo
và tiền đình, có thể tích luỹ ở đó. Hưng phấn tình dục và các hoạt động tình dục có thể gây đau
nếu như bựa sinh dục ở da trùm đầu âm vật trở nên cứng và vón cục.

Đáy chậu

Nằm ở giữa lỗ âm đạo và lỗ hậu môn là một vùng da trơn, nhạy cảm, đó chính là đáy
chậu. Vì có rất nhiều điểm cuối của dây thần kinh tập trung ở đáy chậu, nên nhiều phụ nữ thấy
rằng chà xát vào vùng này vừa tạo nên khoái cảm vừa kích thích hưng phấn tình dục.
CÁC CẤU TRÚC SINH DỤC BÊN TRONG CỦA PHỤ NỮ
Các cấu trúc sinh dục bên trong của phụ nữ gồm có buồng trứng, vòi fallope, tử cung và
âm đạo

Buồng trứng

Hai buồng trứng là các cấu trúc sinh sản của phụ nữ, chịu trách nhiệm sản xuất và giải
phóng ova (trứng) (trứng; dạng thức số ít là ovum) và nó cũng tiết ra các hooc môn sinh dục.
Các dây chằng giữ cho mỗi buồng trứng nằm ở một bên của tử cung. Buồng trứng tương đương
với tinh hoàn ở nam giới. Trước khi sinh, buồng trứng của nữ chứa tất cả những trứng mà nó sẽ
giải phóng trong suốt cuộc đời - khoảng 400.000 trứng. Có những túi, hay nang chứa những
trứng chưa trưởng thành, chưa được giải phóng. Trong suốt thời kỳ sinh noãn, trứng trưởng
thành nằm ở các nang này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
42

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ở thời điểm bắt đầu của mỗi chu
kỳ kinh nguyệt, một số nang bắt đầu
trưởng thành. Nhưng chỉ có duy nhất một
nang, được gọi là nang Graafian trưởng
thành đúng vào thời điểm sự rụng trứng
xuất hiện, khi đó trứng được giải phóng
từ nang và buồng trứng. Tiếp theo sự
rụng trứng, nang rỗng trở thành thể xốp.
Thể xốp có màu vàng này giải phóng
hooc môn pro-ges-te-rone, hooc môn này
chuẩn bị cho sự mang thai ở tử cung của
phụ nữ. Trong suốt cuộc đời của mình,
một phụ nữ giải phóng khoảng 500 trứng
hoặc ít hơn (có nghĩa là trung bình một
lần trong một tháng, phụ nữ rụng trứng);
những trứng còn lại thoái hóa và phân
huỷ. Sự rụng trứng bắt đầu ở tuổi dậy thì
(thời kỳ bắt đầu trưởng thành về mặt sinh dục) và kết thúc vào thời kỳ mãn kinh (chấm dứt khả
năng sinh sản).

Vòi Fallope

Vòi fallope là một cặp ống giúp cho sự di chuyển của trứng được giải phóng đến tử
cung. Mỗi vòi dài khoảng 4 in xơ, nó nằm cạnh buồng trứng và mở thông tới tử cung. Ở một
phụ nữ trưởng thành, trứng chín nở chuyển từ buồng trứng gần vòi fallope khoảng 28 ngày một
lần. Sự dao động và lắc lư của tua buồng trứng ( chỗ nhô ra hình ngón tay ở cửa vào vòi fallope)
chuyển trứng được giải phóng đến vòi fallope. Sự co bóp của cơ của vòi fallope, cũng như sự
chuyển động của mao (các cấu trúc trông giống như lông nhỏ) ở trong vòi làm cho trứng di
chuyển hướng đến khoang tử cung. Tốc độ di chuyển của chứng là khoảng 1 inxơ trên 24 giờ.
Tinh dịch thụ tinh với trứng ở vòi fallope, thường ở đoạn 1/4 phía ngoài của vòi (nghĩa là đoạn
gần với tử cung nhất).

Tử cung

Tử cung là cơ quan sinh sản của phụ nữ chịu trách nhiệm nhận và nuôi dưỡng trứng đã
được thụ tinh, hay hợp tử. Trứng được thụ tinh bám vào thành tử ung, và nó ở đó trong suốt thời
kỳ thai nghén, hay trong suốt quá trình mang thai. Trong thời gian không mang thai, tử cung có
hình quả lê. Nó dài khoảng 3 in xơ, hai đầu có hình nón, mỗi đầu rộng khoảng 2 in xơ, nó nằm
trên bàng quang. Trong suốt thời gian mang thai, kích thước và hình dạng của tử cung thay đổi
một cách nhanh chóng.
Ba lớp mô tạo nên các thành của tử cung. Màng trong của dạ con là lớp trong cùng của
tử cung, là phần bong ra vào thời kỳ hành kinh. Lớp tiếp theo của mô tử cung là màng giữa của
dạ con, hay mô cơ, nó co lại khi đạt đến cực khoái, ở thời kỳ hành kinh và khi sinh. Màng ngoài
của dạ con là phần ngoài cùng của mô, nó duy trì hình dáng và vị trí của tử cung ở khoang
xương chậu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phần hẹp, bên ngoài của tử cung, mở thông với âm đạo là cổ tử cung, đường đi của tinh
dịch, dịch kinh nguyệt, và thai nhi. Sự mở cổ tử cung, hay cốt, chứa nước nhầy, nước này
thường ngăn vi khuẩn không cho xâm nhập vào tử cung. Cổ tử cung là nơi thử nghiệm Pap
smear, được sử dụng để kiểm tra xem có ung thư cổ tử cung hay không.

Âm đạo

Âm đạo là kênh ống, cơ nối tử cung và lỗ âm đạo. Âm đạo nằm dưới bàng quang và nằm
trên trực tràng. Các thành âm đạo tạo nên các nếp gấp và nó căng ra một cách dễ dàng. Khả
năng đàn hồi của âm đạo tạo điều kiện thuận lợi cho dương vật cương cứng ra vào dễ dàng khi
sinh hoạt tình dục, nó cũng là đường đi của thai nhi khi chào đời.
Sung huyết mạch (máu chảy vào âm đạo) tăng lên trong suốt thời gian hưng phấn tình
dục. Lúc này, lớp thành âm đạo trở nên “ra mồ hôi” và tiết ra chất nhờn bôi trơn. Có rất nhiều
dây thần kinh cảm giác tập trung ở vùng ngoài của âm đạo, nơi gần nhất với cửa âm đạo.
“Điểm G” hay điểm Grafenberg, thu hút được sự chú ý của các phương tiện truyền thông
từ đầu những năm 80. Điểm G được cho là vùng rất nhạy cảm nằm ở thành trước của âm đạo,
nó làm tăng hưng phấn tình dục khi có sự đụng chạm hay ấn vào. Tiếp theo sau sự kích thích ở
điểm G, một số phụ nữ có “xuất tinh”, sự giải phóng tinh dịch - giống chất lỏng niệu đạo.
Một số nhà nghiên cứu bệnh học thực hiện các mổ sẻ “postmortem” đã phát hiện ra một
mô, giống mô tuyến tiền liệt ở vùng của điểm G, tuy nhiên những khám phá này cũng như
những khám phá khác hiện vẫn còn gây tranh luận. Kết quả phân tích sinh hóa “tinh dịch phụ
nữ” hiện vẫn bị bỏ lửng. Trong khi một số nhà nghiên cứu cho rằng tinh dịch của phụ nữ chỉ
đơn thuần chính là nước tiểu, thì các nhà nghiên cứu khác lại cho rằng tinh dịch phụ nữ chứa
nhiều thành phần khác với nước tiểu.
HOOC MÔN VÀ CÁC TUYẾN SINH DỤC
Có một số tuyến và hooc môn sinh dục rất quan trọng đối với chức năng sinh sản và tình
dục của phụ nữ. Tuyến là một cơ quan tiết ra một hay nhiều chất, thường là hooc môn. Hooc
môn là một chất hóa học kích thích hoạt động của tế bào ở nơi nào đó trong cơ thể. Hooc môn
kích thích tế bào bằng cách gắn các vị trí thụ thể cụ thể làm hoạt hóa các quá trình hóa học ở
trong các tế bào. Các tuyến nội tiết tiết ra các hooc môn trực tiếp vào máu, trong khi các tuyến
ngoạt tiết tiết ra các hooc môn vào cơ thể thông qua các ống dẫn. Tuyến nội tiết chịu trách
nhiệm tiết ra hooc môn sinh dục nữ.

Vùng đồi dưới

Vùng trung tâm điều khiển hooc môn sinh dục của phụ nữ nằm trong cấu trúc của bộ
não, đó là vùng đồi dưới. Ở phụ nữ, vùng đồi dưới tác động lên tuyến yên, đến lượt mình tuyến
này tác động lên buồng trứng. Buồng trứng của phụ nữ (và tinh hoàn của nam giới) thuộc tuyến
sinh dục. Tuyến yên và tuyến sinh dục các tuyến nội tiết.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
44

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuyến yên, Hooc môn Giải phóng Kích tố sinh dục, Hooc môn Kích thích nang, và Hooc
môn Lutein.
Vùng đồi dưới của phụ nữ phóng thích hooc môn giải phóng kích tố sinh dục
(gonadotropin-releasing hormone)(GnRH), mà hooc môn này kích thích tuyến yên giải phóng
hai kích tố sinh dục (gonadotropins) (hooc môn ảnh hưởng đến tuyến sinh dục) là: hooc môn
kích thích nang (follicle-stimulating Hormone) (FSH) và hooc môn Lutein (luteinizing
hormone) (LH). FSH kích thích các nang trứng chín, và LH kích thích sự rụng trứng.

Buồng trứng, Hooc môn Es-tro-gen và Pro-ges-te-rone

Hooc môn FSH và LH từ tuyến yên kích thích buồng trứng sản sinh ra hooc môn es-trogen và pro-ges-te-rone. Hooc môn es-tro-gen (hay “es-tro-gen”) là hooc môn sinh dục của phụ
nữ, chịu trách nhiệm duy trì và phát triển các cơ quan sinh sản của phụ nữ và các đặc tính giới
cấp độ hai, phân biệt phụ nữ với nam giới, chẳng hạn như ngực, hông. Hooc môn Pro-ges-terone là hooc môn của phụ nữ, chịu trách nhiệm chuẩn bị cho màng trong của dạ con nhận trứng
đã được thụ tinh. Sự hoàn ngược các mức độ của những hooc môn này trong máu điều tiết
lượng LH và FSH mà tuyến yên tiết ra. Thể xốp trong buồng trứng là nguồn cơ bản của hooc
môn pro-ges-te-rone.

Tuyến thượng thận, Buồn trứng và Hooc môn Nam (Kích thích tố Nam)

Tuyến thượng thận (hai tuyến nội tiết, mỗi tuyến nằm trên một quả thận) và buồng trứng
tiết ra một lượng nhỏ kích thích tố nam (hooc môn sinh dục nam) ở phụ nữ. Kích thích tố nam
ảnh hưởng đến cấu trúc xương, lượng cơ xương, lượng lông trên cơ thể và xu thế tình dục nữ.

Kích tố sinh dục Màng đệm ở Người

Việc phát hiện Kích tố sinh dục màng đệm ở người (human chorionic gonadotropin)
(HCG) trong nước tiểu hình thành nên cơ sở của hầu hết các thử nghiệm xem có thai hay không.
Hooc môn này được sinh ra bởi nhau thai, đây là cấu trúc phát triển trong suốt thời kỳ mang thai
giúp trao đổi dinh dưỡng và chất cặn bã giữa mẹ và thai nhi, do đó HCG chỉ xuất hiện trong thời
kỳ mang thai. Mục đích đầu tiên của HCG là duy trì thể xốp, thể này tạm thời làm gián đoạn chu
kỳ kinh nguyệt trong suốt thai kỳ.

Hooc môn và Chu kỳ Kinh nguyệt

Chu kỳ kinh nguyệt là từ dùng để chỉ chu kỳ sinh sản hàng tháng của một phụ nữ. Chu
kỳ kinh nguyệt đầu tiên của phụ nữ, hay sự bắt đầu có kinh, thường xuất hiện ở lứa tuổi 12 và
13, tuy nhiên nó cũng có thể bắt đầu sớm ở lứa tuổi 9 hoặc bắt đầu muộn ở tuổi 17. Chu kỳ kinh
nguyệt chấm dứt vĩnh viễn ở thời kỳ mãn kinh (“sự thay đổi trong cuộc sống”), thường là từ 45
cho đến 60 tuổi.

Kinh nguyệt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chu kỳ kinh nguyệt được kiểm soát bởi hooc môn, một
chu kỳ điển hình là 28 ngày, tuy nhiên nó có thể kéo dài từ 21
đến 40 ngày. Một chu kỳ kinh nguyệt bao gồm 3 giai đoạn: kinh
nguyệt, tăng sinh, và kích thích bài tiết. Một tên khác để gọi giai
đoạn kinh nguyệt và giai đoạn tăng sinh là giai đoạn nang¸ còn
giai đoạn kích thích bài tiết được gọi là giai đoạn luteal.
Ngày đầu tiên ra máu của chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng,
hay sự thấy kinh¸đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn kinh nguyệt
của một chu kỳ mới. Kinh nguyệt (hành kinh) có thể kéo dài
trong vài ngày. Kinh nguyệt được tống ra ngoài thường bao gồm
máu, các chất được tiết ra, và những mảnh vụn mô của tử cung,
nó xuất hiện tiếp sau sự biến đổi mạnh mẽ trong mức độ của hooc môn es-tro-gen và pro-ges-terone. Trong suốt giai đoạn hành kinh, một người phụ nữ sẽ mất trung bình khoảng 2 đến 3 ao xơ
(4 đến 6 thìa xúp) mô tử cung và máu. Lượng máu kinh ra nhiều nhất thường trong vòng vài
ngày đầu của chu kỳ mới.
Ở giai đoạn tiếp theo, giai đoạn tăng sinh, FSH được giải phóng từ tuyến yên làm cho
buồng trứng kích thích sự chín (trưởng thành) của từ 10 đến 20 nang trứng. Hooc môn es-trogen được giải phóng từ những nang này khiến màng trong tử cung trở nên dày hơn và khiến
vùng dưới đồi tiết ra hooc môn GnRH. Hooc môn GnRH kích thích sự tiết ra hooc môn FSH và
hooc môn LH từ tuyến yên. Một trong các nang này, nang Graafia, chín vào khoảng ngày thứ 14
của chu kỳ, và lúc đó những nang khác thoái hóa. Sự dâng lên trong LH vào khoảng ngày thứ 14
bắt nang Graafia phải giải phóng trứng, và trứng sau đó sẽ chuyển đến vòi fallope.
Ở giai đoạn kích thích bài tiết và sau khi rụng trứng, phần còn lại của nang Graafia biến
thành thể xốp, thể này sản xuất ra hooc môn es-tro-gen và pro-ges-te-rone. Những hooc môn
này ngăn chặn sự giải phóng GnRH, mà hoóc môn GnRH ngăn cản không cho các nang khác
được chín trong thời kỳ này của chu kỳ. Nếu tinh dịch không thụ tinh cho trứng, thể xốp bắt đầu
thoái hóa vào khoảng ngày thứ 24 của chu kỳ. Kết quả là, mức độ hooc môn es-tro-gen và proges-te-rone giảm xuống một cách đáng kể, màng trong dạ con bong ra và kinh nguyệt bắt đầu ra
vào khoảng ngày thứ 28. Chu kỳ này lặp lại khi mức độ hooc môn es-tro-gen và progesteron
thấp đi một lần nữa, báo hiệu vùng đồi dưới tiết ra GnRH.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Nhiều phụ nữ và nam giới cảm thấy khó có thể nói chuyện về các vấn đề giới
tính cho con cái của họ. Bạn sẽ giải thích như thế nào với cô con gái hay cậu con trai 10
tuổi của mình về hành kinh và chu kỳ kinh nguyệt?
Các vấn đề và Chu kỳ Kinh nguyệt
Nhiều phụ nữ phải chịu sự đau đớn, không thoải mái hay các vấn khác liên quan đến chu
kỳ kinh nguyệt hàng tháng của mình. Những vấn đề liên quan đến kinh nguyệt phổ biến nhất là
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
46

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vô kinh, Thống kinh, lạc nội mạc tử cung, và hội chứng tiền kinh nguyệt. Hội chứng sốc nhiễm
độc là một tình trạng nghiêm trọng gây ra bởi việc sử dụng quá lâu hay sử dụng sai băng vệ
sinh, đặc biệt là các loại siêu thấm.

Vô kinh.

Từ thuật ngữ để chỉ việc không có kinh nguyệt là vô kinh, hiện tượng này có 3 loại:
nguyên phát, là loại dùng để chỉ phụ nữ không bao giờ có kinh; thứ phát dùng để chỉ phụ nữ mất
kinh hơn một chu kỳ; và bình thường, dùng để chỉ phụ nữ dừng không hành kinh trong thời gian
mang thai hay cho con bú. Vô kinh nguyên phát chủ yếu là do những rối loạn nội tiết của vùng
đồi dưới và tuyến yên, hay những bất thường về gien của tử cung và buồng trứng. Hầu hết tất cả
các phụ nữ đều đã từng trải qua vô kinh thứ phát, đó là do nguyên nhân thiếu ăn, rối loạn trong
việc ăn uống, các trạng thái tình cảm cực đoan, luyện tập quá mức, thiếu hụt hooc môn, hay
bệnh tật. Việc chữa trị vô kinh thứ phát liên quan đến nhận biết và điều trị những nguyên nhân
ẩn dưới, và nó có thể bao gồm cả liệu pháp hooc môn.

Chứng thống kinh.

Từ thuật ngữ dùng để chỉ những đau đớn hay khó khăn khi có kinh được gọi là chứng
thống kinh. Các triệu chứng đặc trưng là chuột rút, đau đầu, buồn nôn, táo bón và đái rắt. Thống
kinh nguyên phát là hiện tượng đau bụng kinh do sự tăng cao bất thường của hooc môn
prostaglandins, hay các chất gây ra sự co thắt tử cung. Dạng thống kinh này thường được điều
trị bằng thuốc nhằm ngăn cản sự sản sinh hooc môn prostaglandin, chẳng hạn như ibuprofen.
Thống kinh thứ phát là hiện tượng đau bụng kinh liên quan đến một số dạng bệnh lý ở khung
xương chậu.

Lạc nội mạc tử cung.

Một nguyên nhân thường thấy gây thống kinh thứ phát là lạc nội mạc tử cung, hay sự
phát triển của mô màng trong tử cung ra ngoài tử cung, chẳng hạn như phát triển trong buồng
trứng, vòi fallope, hay ở thành bụng. Có khoảng từ 4 đến 10 triệu phụ nữ Mỹ bị lạc nội mạc tử
cung. Giống với mô màng trong tử cung ở trong tử cung, mô nằm ngoài tử cung này phát triển
và bong ra ở mỗi chu kỳ kinh nguyệt. Nó có thể gây ra những cơn đau đớn dữ dội trong suốt
thời gian rụng trứng, hành kinh và khi sinh hoạt tình dục. Bệnh lạc nội mạc tử cung có thể gây
sảy thai và vô sinh. Điều trị bệnh này đòi hỏi cần phải sử dụng liệu pháp hooc môn hay loại bỏ
những mô phát triển ngoài tử cung bằng phẫu thuật.

Hội chứng tiền kinh nguyệt.

Những phụ nữ mắc Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS, hay rối loạn gây khó chịu tiền
kinh nguyệt) là những người có các triệu chứng rối loạn liên quan đến tình cảm, hành vi, và cơ
thể trước, đôi khi là trong, thời kỳ kinh nguyệt. Các triệu chứng của PMS có thể rất đa dạng từ
hơi khó chịu cho đến không thể làm nổi việc gì. Ở những trường hợp nghiêm trọng, PMS hạn
chế khả năng làm việc hay thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của phụ nữ từ hai hay
ba tuần trong một tháng. Ước tính có khoảng 75% phụ nữ ít nhất đã từng chịu các triệu chứng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PMS, tuy nhiên chỉ có số lượng rất ít những phụ nữ này – có lẽ ít hơn 10% - phải chịu các triệu
chứng PMS ở mức độ nghiêm trọng đến nỗi nó làm gián đoạn các hoạt động hàng ngày của họ.
Đến nay, các nguyên nhân chính xác gây ra hội chứng tiền kinh nguyệt vẫn chưa được
biết rõ, tuy nhiên các chuyên gian nghi ngờ rằng sự thiếu hụt hooc môn, rối loạn lượng đường
trong máu, giữ dịch và/hay các yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò trong việc gây ra PMS. Có
nhiều cách chữa trị hội chứng này, tuỳ thuộc vào từng cá nhân, nhưng nhìn chung việc chữa trị
PMS thường liên quan đến việc cố gắng làm giảm các triệu chứng gây khó chịu. Phụ thuộc vào
tình trạng của từng người, bác sĩ điều trị có thể hướng dẫn bệnh nhân ăn kiêng hay thay đổi lối
sống, tập thể dục nhiều hơn, hoặc uống thuốc. Những trường hợp nặng của PMS thường phải
kết hợp điều trị bằng liệu pháp hooc môn, tư vấn, hỗ trợ nhóm và giáo dục.

Hội chứng Sốc do Nhiễm độc.

Nguyên nhân là do các độc tố từ vi khuẩn hình cầu, hội chứng sốc do nhiễm độc (toxic
shock syndrome) (TSS) là bệnh chủ yếu tác động đến những phụ nữ sử dụng băng vệ sinh siêu
thấm hay sử dụng các phương pháp tránh thai không đúng cách (ví dụ để màng chắn hay mũ
chụp cổ trong âm hộ nhằm kéo dài thời gian). Làm như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khuẩn
cầu sinh sôi nảy nở và lan nhanh đến cổ tử cung, vòi fallope. Những độc tố được giải phóng sau
đó sẽ thâm nhập vào máu và nhanh chóng chế ngự hệ thống bảo vệ của cơ thể. Các triệu chứng
của TSS bao gồm hạ huyết áp, đau đầu, sốt cao, đau họng, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, phát
ban, sưng rát âm đạo, mệt, ngất xỉu, chức năng gan và thận bị suy yếu. Trường hợp nặng của
TSS có thể dẫn đến tử vong. Để tránh TSS, phụ nữ nên sử dụng các loại băng vệ sinh thông
thường, phải thay băng vệ sinh ít nhất là từ 4 đến 8 tiếng một lần trong thời gian hành kinh.
Điều thú vị là không phải tất cả các trường hợp TSS đều xuất hiện ở những phụ nữ có kinh mà
TSS cũng có thể tấn công nam giới và trẻ nhỏ.
SINH HOẠT TÌNH DỤC VÀ CHU KỲ KINH NGUYỆT
Sinh hoạt tình dục trong thời kỳ hành kinh thì sao? Không hề có một lý do nào liên quan
đến sức khỏe để tránh không quan hệ tình dục trong thời gian này cả, trừ một số ngoại lệ liên
quan đến trường hợp hành kinh của từng người cụ thể, chẳng hạn ra quá nhiều máu hoặc thống
kinh. Trong một số trường hợp, quan hệ tình dục có thể làm giảm sự khó chịu do bị chuột rút
trong thời kỳ hành kinh nếu như người phụ nữ đạt được đến cực khoái, có lẽ quan hệ tình dục
giúp làm thư giãn các cơ quan ở vùng hông và cơ. Một cuộc trao đổi thẳng thắn trước khi bị
hành kinh có thể xóa bỏ những hiểu lầm, gây tổn thương tình cảm hoặc lúng túng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
48

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BỘ NGỰC
Bộ ngực của phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động tình dục và nuôi con,
mặc dù nó không thực sự là cơ quan sinh sản. Nói các khác, bộ ngực là cấu trúc giới tính thứ
yếu, không phải chủ yếu (trực tiếp liên quan đến việc sinh sản).
Ở giữa bộ ngực là núm vú, từ núm vú sữa được cung cấp để nuôi em bé. Quầng vú là
vùng ở xung quanh núm vú, nó thường chứa tuyến bã nhờn (dầu) nhỏ giúp đầu vú được trơn
trong quá trình cho con bú. Tuyến bã nhờn xuất hiện như những u thịt nhỏ ở trên quầng vú. Một
phụ nữ cũng có thể thấy lông mọc xung quanh quầng vú của mình, lông thường là do những
thay đổi hooc môn liên quan đến tuổi. Núm vú có thể cương cứng khi gặp lạnh hay khi gặp kích
thích liên quan đến sự va chạm, chẳng hạn như cọ xát với những loại vải nhất định nào đó.

Ở những phụ nữ trưởng thành, tuyến vú sản xuất ra sữa, sữa đi đến núm vú thông qua rất
nhiều ống dẫn sữa. Những tuyến này chịu trách nhiệm sản xuất ra sữa để phản ứng lại với những
thay đổi hooc môn sau khi sinh em bé. Tuy nhiên, dịch tiết của núm vú có thể xuất hiện bất kỳ
thời gian nào.
Kích cỡ của bộ ngực ở các phụ nữ khác nhau là khác nhau, nó phụ thuộc vào số lượng
mô mỡ ở xung quanh tuyến vú. Mặc dù những người có bộ ngực lớn trông có thể hấp dẫn đối
với một số người, nhưng về mặt chức năng thì hầu như không có gì khác biệt giữa ngực lớn và
ngực nhỏ. Kích cỡ bộ ngực không có liên quan gì đến dục tình và cũng không có liên quan gì
đến lượng sữa mà người phụ nữ sản xuất ra.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Số lượng và kích cỡ mô tuyến của một phụ nữ có thể khác nhau ở những thời điểm khác
nhau trong cuộc đời của cô ta. Tuyến vú đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi hooc môn, chẳng
hạn như những hooc môn xuất hiện trong thời kỳ kinh nguyệt hay mang thai, hay khi người phụ
nữ dùng thuốc tránh thai. Bộ ngực của một phụ nữ có thể to lên gần gấp hai lần so với kích cỡ
bình thường khi cô ta mang thai.

Sự tiết sữa và Nuôi con bằng sữa

Sự sản xuất ra sữa của ngực được gọi là sự tiết sữa. Tuyến vú sản xuất ra sữa từ những
chất tuần hoàn trong máu của phụ nữ. Khi mang thai, các thay đổi của tuyến tạo điều kiện cần
thiết cho việc tiết sữa. Nhau thai (thông qua nhau thai, các chất dinh dưỡng và chất thải sẽ được
trao đổi giữa mẹ và em bé) sản xuất ra nhiều hooc môn pro-ges-te-rone và es-tro-gen hơn, điều
này khiến cho các ống và tuyến sữa phát triển. Hooc môn tiết sữa của tuyến yên kích thích việc
sản xuất ra sữa, tuy nhiên mức độ cao hơn bình thường của hooc môn pro-ges-te-rone và es-trogen cũng ngăn cản hoạt động này. Mức độ cao của những hooc môn này làm cho nhau thai rơi
khỏi tử cung sau khi sinh. Trong vòng vài ngày sau khi sinh, thay vì sản xuất ra sữa, ngực giải
phóng sữa non, một chất lỏng giống sữa, giàu kháng thể chống nhiễm trùng. Sau khi vùng đồi
dưới nhận được các tín hiệu thần kinh từ núm vú khi đứa trẻ bú; vùng đồi dưới chỉ đạo tuyến
yên tiết ra hooc môn oxytocin, hooc môn này kích thích tuyến sữa co thắt và tiết ra sữa. Khi đứa
trẻ được cai sữa và sữa không còn được tiết ra trên cơ sở thường xuyên, vùng đồi dưới chỉ đạo
tuyến yên dừng việc tiết sữa của hooc môn prolactin.

Khả năng sinh sản trong thời gian nuôi con bằng sữa

Trong hầu hết các trường hợp, việc nuôi con bằng sữa tạm thời ngăn cản sự rụng trứng
để đáp lại việc tăng lượng hooc môn prolactin, hooc môn này ngăn cản việc tiết ra LH. Tần số
và cường độ của việc nuôi con bằng sữa giữ cho hooc môn prolactin luôn ở mức độ cao. Nhưng
khi mức độ này giảm cùng với việc nuôi con bằng sữa ít đi, người phụ nữ lại có khả năng sinh
sản. Mặc dù việc xuất hiện lại của chu kỳ kinh nguyệt là dấu hiệu cho thấy khả năng sinh sản đã
quay trở lại nhưng sự rụng trứng có thể bắt đầu trong thời kỳ tiết sữa và trước khi kinh nguyệt
quay trở lại. Bởi thế, để cẩn thận những phụ nữ đang cho con bú và không muốn có thai nên sử
dụng các biện pháp tránh thai không liên quan đến hooc môn (không uống thuốc tránh thai) khi
có quan hệ tình dục.
KHÁM PHỤ KHOA
Những nguy cơ gây bệnh nghiêm trọng thường được chữa trị dễ dàng hơn nếu như được
phát hiện sớm. Đây chính là lý do tại sao phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ - kiểm tra y tế
gắn liền với những rối loạn liên quan đến sinh sản của phụ nữ. Các kiểm tra nên được bắt đầu từ
khoảng 18 tuổi hay khi người phụ nữ bắt đầu có quan hệ tình dục, tuỳ điều kiện nào xảy ra
trước. Khám phụ khoa định kỳ hàng năm là phổ biến nhất, tuy nhiên, độ tuổi, lịch sử bệnh án, và
việc sử dụng các biện pháp tránh thai là các yếu tố quyết định mức độ thường xuyên của việc
khám phụ khoa. Một số phụ nữ ngại đi khám phụ khoa vì lo lắng hay sợ đau, tuy nhiên khám
phụ khoa là bước đi đầu tiên rất quan trọng để nhận biết nguy cơ bệnh tật và các vấn đề có liên
quan. Một cuộc khám phụ khoa tiêu biểu bao gồm các bước: kiểm tra và xem xét lịch sử khám
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
50

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chữa bệnh chung, kiểm tra vùng dưới, và thử nghiệm Pap smear. Một số phụ nữ còn phải chụp
X quang tuyến vú.

Kiểm tra xem xét lịch sử khám chữa bệnh

Cung cấp cho các bác sĩ phụ khoa (bác sỹ chuyên khoa điều trị những rối loạn liên quan
đến sinh sản ở phụ nữ) hay các bác sĩ hành nghề chăm sóc sức khỏe chi tiết lịch sử khám chữa
bệnh và lịch sử xã hội là một phần rất quan trọng đối với việc khám phụ khoa. bác sĩ sẽ có được
một bức tranh rõ ràng hơn về tình trạng sức khỏe chung của bệnh nhân, chi tiết về những căn
bệnh, những điều kiện và các vấn đề trước đây cũng như hiện tại, lịch sử bệnh án gia đình; các
thuốc đã sử dụng, và lịch sử tình dục. Nhiều phụ nữ cũng tranh thủ thời gian này để trao đổi với
các bác sĩ phụ khoa những vấn đề có liên quan đến tình dục chẳng hạn như lợi thế và bất lợi của
từng biện pháp tránh thai cụ thể.
Việc kiểm tra y tế toàn bộ thường bao gồm các bước sau: nghe tim, phổi bằng ống nghe,
kiểm tra mạch, huyết áp, cân năng; thử máu và nước tiểu; ở một số trường hợp còn tiến hành cả
việc kiểm tra xem có mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không. bác sĩ phụ khoa
căn cứ vào lịch sử bệnh án của bệnh nhân để xem xét xem có điều gì bất thường, và có thể yêu
cầu bệnh nhân làm thêm một số xét nghiệm.

Kiểm tra vùng Xương chậu

Một đặc điểm nổi bật của khám phụ khoa là kiểm tra vùng xương chậu, kiểm tra này bao
gồm 4 phần. Đó là: (1) kiểm tra bằng mắt phần bên ngoài bộ phận sinh dục, (2) kiểm tra bằng
mắt các bộ phận bên trong nếu có thể, (3) kiểm tra bằng hai tay các cấu trúc bên trong, và trong
một số trường hợp (4) kiểm tra trực tràng âm đạo.
Bệnh nhân nằm trên bàn kiểm tra, hai chân mở rộng đặt ở trên “bàn đạp”, bác sĩ đeo
găng tay y tế, đầu tiên tiến hành kiểm tra phần bên ngoài của bộ phận sinh dục xem có đau, rát,
sưng và có dấu hiệu nhiễm trùng nào không. Tiếp theo, bác sĩ sử dụng phễu soi mỏ vịt (một
sụng cụ bằng nhựa hoặc bằng thép) để mở rộng thành âm đạo, kiểm tra âm đạo và cổ tử cung.
Sau khi bỏ phễu soi mỏ vịt ra, bác sĩ thực hiện việc kiểm tra với hai tay bằng cách đút hai ngón
tay đeo găng vào trong âm đạo và bắt mạch (ấn), xem xét các phần khác nhau của bụng dưới.
bác sĩ chú ý đến bất kỳ sự mềm và không đều nào trong kích cỡ và hình dạng của các cơ quan
thuộc vùng xương chậu.
Trong một số trường hợp, bác sĩ cũng thực hiện kiểm tra trực tràng âm đạo. bác sĩ đặt
một ngón tay vào trực tràng và một ngón tay khác vào âm đạo rồi kiểm tra các cơ quan thuộc
vùng xương chậu, trực tràng và hậu môn của bệnh nhân xem có gì bất thường không.

Thử nghiệm Pap Smear

Có lẽ phần quan trọng nhất trong khám phụ khoa là thử nghiệm Pap smear, một thử
nghiệm dùng để phát hiện sự có mặt của các tế bào dị thường liên quan đến sự phát triển của các
chỗ sưng, viêm, u lành tính hay tiền ác tính, và/hoặc ung thư. Thử nghiệm giúp cứu sống người
này phát hiện có hiệu quả căn bệnh ung thư cổ tử cung ở giai đoạn đầu tuy mức độ chắc chắn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------không phải lúc nào cũng đạt 100%. Sau khi mở căng thành âm đạo bằng phễu mỏ vịt, bác sĩ
dùng gạc và que trộn lấy một số tế bào ở cổ tử cung, phòng xét nghiệm chuẩn bị một bản kính
mang vật và kiểm tra các tế bào này bằng kính hiển vi. Nếu có tế bào dị thường thì nó sẽ được
nhìn thấy, nó trông khác so với các tế bào bình thường khác.

Chụp X quang tuyến vú

Chụp X quang tuyến vú là một kiểm tra sử dụng tia X để phát hiện những cục nhỏ ở
trong vú trước khi chúng có thể được phát hiện bằng tay. Hiệp hội Ung thư Mỹ, cũng như hầu
hết các bác sĩ và y tá khuyên phụ nữ nên chụp X quang tuyến vú trước 40 tuổi; chụp hàng năm
hoặc hai năm một lần từ tuổi 40, chụp hàng năm từ tuổi 50 trở đi. Chụp X quang tuyến vú là
một công cụ chuẩn đoán hiệu quả. Tuy nhiên, kiểm tra này vẫn còn gây tranh cãi. Một số
chuyên gia cho rằng chụp X quang tuyến vú quá nhiều làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ở
phụ nữ. Kết hợp giữa việc chụp X quang tuyến vú định kỳ, khám bác sĩ và tự kiểm tra ngực
hàng tháng có vẻ là cách tin cậy và an toàn nhất nhằm phát hiện các khối u ở ngực.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
1. Các nhà giải phẫu học sử dụng những thuật ngữ về hướng chính xác để miêu tả các vị
trí giải phẫu, hay vị trí của các cấu trúc khác nhau trong cơ thể.
2. Các cấu trúc sinh dục bên ngoài của phụ nữ hay âm hộ, nó bao gồm một số cấu trúc
khác nhau. Các cấu trúc đó là gò vệ nữ, môi ngoài, môi trong, tiền đình, âm vật, và đáy chậu. Gò
vệ nữ là từ dùng để chỉ vùng mô thịt đệm giữa xương mu và da. Môi ngoài là những nếp gấp
phía bên ngoài của âm hộ; Môi trong là những nếp gấp bên trong. Môi trong bắt đầu từ chỗ da
trùm đầu âm vật nối với môi ngoài gần đáy chậu. Tiền đình là bộ phận nằm ở giữa môi trong
mà từ đó niệu đạo và âm đạo mở ra ngoài. Hai tuyến Bartholin cũng mở thông với tiền đình.
Âm vật là một cơ quan của mô cương cứng, tương đồng với đầu dương vật nam. Nằm ở giữa lỗ
âm đạo và lỗ hậu môn là một vùng da trơn, nhạy cảm, đó chính là đáy chậu.
3. Các cấu trúc sinh dục bên trong của phụ nữ gồm có buồng trứng, vòi fallope, tử cung
và âm đạo. Hai buồng trứng là các cấu trúc sinh sản của phụ nữ, chịu trách nhiệm sản xuất và
giải phóng trứng và nó cũng tiết ra các hooc môn sinh dục. Việc giải phóng trứng từ buồng
trứng gọi là sự rụng trứng, rụng trứng bắt đầu từ tuổi dậy thì và kết thúc vào lúc mãn kinh. Vòi
fallope là một cặp ống giúp cho sự di chuyển của trứng được giải phóng đến tử cung. Tử cung là
cơ quan sinh sản của phụ nữ chịu trách nhiệm nhận và nuôi dưỡng trứng đã được thụ tinh. Phần
hẹp, bên ngoài của tử cung, mở thông với âm đạo là cổ tử cung. Âm đạo là kênh ống, cơ nối tử
cung và lỗ âm đạo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
52

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Có một số tuyến và hooc môn sinh dục rất quan trọng đối với chức năng sinh sản và
tình dục của phụ nữ. Vùng đồi dưới phóng thích hooc môn giải phóng kích tố sinh dục
(gonadotropin-releasing hormone), mà hooc môn này kích thích tuyến yên giải phóng hooc môn
kích thích nang (follicle-stimulating Hormone)(kích thích các nang trứng chín) và hooc môn
Lutein (luteinizing hormone)(kích thích sự rụng trứng). Sự tiết ra hai hooc môn này của tuyến
yên cũng kích thích buồng trứng sản sinh ra hooc môn es-tro-gen (chịu trách nhiệm phát triển
các cơ quan sinh sản của phụ nữ và các đặc tính giới cấp độ hai), và hooc môn pro-ges-te-rone
(chịu trách nhiệm chuẩn bị cho sự mang thai của phụ nữ). Thể xốp (được hình thành từ nang
Graafia rỗng) là nguồn cơ bản của hooc môn pro-ges-te-rone.
5. Chu kỳ sinh sản 28 ngày của phụ nữ, hay chu kỳ kinh nguyệt, là chu kỳ được kiểm
soát bởi hooc môn, và bao gồm 3 giai đoạn: kinh nguyệt, tăng sinh, và kích thích bài tiết. Kinh
nguyệt là từ dùng để chỉ việc ra máu và mô dạ con từ âm đạo hàng tháng.
6. Nhiều phụ nữ phải chịu sự đau đớn, không thoải mái hay các vấn khác liên quan đến
chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng của mình. Những vấn đề liên quan đến kinh nguyệt phổ biến
nhất là vô kinh (không có kinh), Thống kinh (đau khi có kinh), lạc nội mạc tử cung (sự phát
triển gây đau của mô dạ con, phát triển ra ngoài tử cung), và hội chứng tiền kinh nguyệt hay
PMS (những khó chịu về mặt thể chất, hành vi và tình cảm trước khi thấy kinh). Hội chứng sốc
nhiễm độc(chất độc nhiễm vào máy) là một tình trạng nghiêm trọng gây ra bởi việc sử dụng quá
lâu hay sử dụng sai băng vệ sinh, đặc biệt là các loại siêu thấm.
7. Bộ ngực là cấu trúc sinh sản thứ yếu, nó sản xuất và tiết ra sữa để nuôi em bé. Tuyến
vú sản xuất ra sữa, sữa đi đến núm vú thông qua rất nhiều ống dẫn sữa. Việc sản xuất ra sữa của
bộ ngực thuật ngữ gọi là lactation (sự tiết sữa). Tuyến yên tiết ra prolactin (hooc môn này kích
thích việc sản xuất ra sữa) và oxytocin (hooc môn này kích thích tuyến sữa co thắt và tiết ra
sữa).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Tất cả phụ nữ đều nên đi khám phụ khoa định kỳ. Một cuộc khám phụ khoa tiêu biểu
bao gồm các bước: kiểm tra và xem xét lịch sử khám chữa bệnh chung, kiểm tra vùng dưới, và
thử nghiệm Pap smear và trong một số trường hợp còn phải chụp X quang tuyến vú. Phụ nữ
trưởng thành cũng nên tự kiểm tra ngực hàng tháng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
54

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 5
Giải Phẫu Tình Dục và Sinh Lý Của Nam Giới

Mục đích của chương này là cung cấp một số thông tin cơ bản về cấu tạo và hoạt động
của các cơ quan sinh dục nam, cũng như cơ hội suy ngẫm về những vấn đề khác nhau có liên
quan.
CÁC CẤU TRÚC SINH DỤC BÊN NGOÀI CỦA NAM GIỚI
Các cấu trúc sinh dục bên ngoài của nam giới bao gồm hai cấu trúc chính, đó là dương
vật và bìu dái.

Dương vật
Dương vật là cơ quan của nam giới thuộc
bộ phận bài tiết và sinh dục. Chức năng của nó
là chuyển nước tiểu và tinh dịch từ niệu đạo ra
ngoài cơ thể. Là phần nhô ra của thành dưới
bụng, dương vật bao gồm đầu, thân, và gốc. Sự
cương cứng là quá trình mà dương vật dài ra và
trở nên cứng. Sự xuất tinh là quá trình mà tinh
dịch bắn ra khỏi dương vật. Sự xuất tinh thường
xuất hiện khi dương vật dựng lên, và việc đi tiểu
xảy ra khi dương vật mềm, không cương.

Kích cỡ và hình dáng của dương vật giữa
những người đàn ông khác nhau là khác nhau.
Chiều dài trung bình của dương vật khi mềm là
từ 3 đến 4 in-xơ; chiều dài trung bình của dương
vật khi cương lên là từ 5 đến 7 in xơ. Nhiều
người đàn ông và phụ nữ cho rằng chiều dài của dương vật đóng một phần rất quan trọng trong
sinh hoạt tình dục. Dương vật “lớn hơn luôn luôn tốt hơn”, cách nghĩ như vậy đã gây nên những
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------55
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lo lắng không cần thiết đối với một số nam giới. Kích thước của một dương vật khi cương cứng
nhìn chung không quan trọng cả về mặt thể chất hay tâm lý khi nó dùng để kích thích cơ quan
sinh dục của phụ nữ trong quá trình quan hệ tình dục. Kích cỡ của dương vật không có vài trò gì
trong dục tình cũng như cường độ của sự cực khoái.
Các cấu trúc bên ngoài của dương vật. Các cấu trúc bên ngoài của dương vật bao gồm
đầu, thân và gốc. Đầu (glans hay head) là một phần mềm, nhạy cảm nằm cuối dương vật, là cửa
mở của niệu đạo. Lỗ niệu đạo (urethral orifice hay meatus) nằm ở giữa đỉnh đầu của dương vật.
Phần da gần đầu dương vật nhất là bao quy đầu (foreskin, hay prepuce). Ở nam giới không cắt
bao quy đầu, thì da quy đầu chính là chính là phần vỏ bọc bên ngoài mỏng của da, che phủ gần
như hoàn toàn đầu dương vật. Ở nam giới đã cắt bao quy đầu thì da quy đầu đã được bỏ đi nhờ
việc phẫu thuật, đầu dương vật lộ ra ngoài.
Mặc dù toàn bộ dương vật là phần rất nhạy cảm với việc đụng chạm, nhưng đầu của
dương vật là nơi tập trung nhiều dây thần kinh và là vùng nhạy cảm nhất, tương đương với âm
vật của phụ nữ. Có hai phần thuộc đầu dương vật đặc biệt nhạy cảm khi sờ vào đó là vòng tròn ở
đầu (coronal ridge, hay corona) nó nằm ở nơi nối giữa thân và đầu dương vật, và hãm
(frenulum), nằm ở mặt dưới của vòng tròn đầu dương vật.
Thân của dương vật là phần lớn nhất của nó. Thân dương vật được tạo thành từ ba hình
trụ của mô cương cứng, mà mô này chứa đầy máu khi dương vật cương lên. Bao quanh thân
dương vật là phần da lỏng lẻo giúp cho dương vật to lên.
Gốc dương vật nối thân dương vật và mặt dưới của bụng. Phía trên gốc dương vật là các
hình trụ cương lên ở trong dương vật, hẹp dần để tạo thành crura (những đầu nhỏ, dạng thức số
ít là crus) gắn với xương mu.
Sự cắt bao quy đầu. Khi sinh ra, bao quy đầu còn nguyên cà nó bao phủ gần hết đầu của
dương vật. Cắt bao quy đầu là phẫu thuật loại bỏ phần vỏ bọc bên ngoài mỏng của da.
Tại sao lại phải cắt bao quy đầu? Có nhiều lý do khiến cho nam giới đi cắt bao quy đầu.
Từ nhiều thế kỷ trước và ở các xã hội khác nhau, các nghi lễ tôn giáo và/hay nghi lễ chuyển giao
bao gồm việc cắt bao quy đầu. Nghi thức này hiện vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới (ví
dụ như ở những người theo Đạo Hồi và đạo Do Thái)
Ở nhiều nước Phương Tây, việc cắt bao quy đầu ở trẻ em mới sinh ra đã trở thành một
việc làm thường lệ. Ngày nay, khoảng 60% nam giới ở Mỹ đã cắt bao quy đầu, một số người cắt
vì lý do tôn giáo, nhưng phần lớn họ cắt vì lý do vệ sinh. Nhiều chuyên gia về chăm sóc sức
khỏe tin rằng cắt da quy đầu giúp bảo vệ chống lại sự lây nhiễm và thậm chí cả bệnh ung thư
dương vật, vì cắt bao quy đầu khiến cho việc vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục của nam giới, đặc
biệt là vùng xung quanh và vùng dưới bao quy đầu trở nên dễ dàng hơn, sạch không có bựa sinh
dục. Họ cũng tin rằng cắt bao quy đầu có thể ngăn chặn sự lây truyền vi khuẩn từ âm đạo của
bạn tình, làm giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung và tử cung của bạn gái.
Có một điều kiện thường đòi hỏi phải cắt bao quy đầu, đó là một số nam giới bị hẹp bao
quy đầu, da quy đầu quá khít đến nỗi khi cương cứng gây đau đớn. Nói chung, cắt bao quy đầu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
56

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sẽ loại bỏ được vấn đề này. Ngoài chứng hẹp bao quy đầu ra, không có lý do nào có cơ sở vững
chắc về mặt sức khỏe để phải cắt bao quy đầu? Theo như Hiệp hội Nhi khoa Mỹ, việc cắt bao
quy đầu vừa có lợi về mặt y tế nhưng cũng vừa có các nguy cơ tiềm năng. Tuy nhiên, theo
phong trào chống lại việc cắt bao quy đầu đang phát triển mạnh thì rủi ro của việc làm này lớn
hơn nhiều lần lợi ích của nó. Các rủi ro ở đây bao gồm các tai nạn gây thương tật cho dương vật
khi tiến hành cắt, nhiễm trùng và thậm chí tê liệt với các kích thích tình dục. Những người
chống lại hành động này một mặt phản đối việc các bao quy đầu vì các lý do tôn giáo hay mỹ
học, mặt khác phản đối cả các lý do được cho là có liên quan đến sức khỏe.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Thử tưởng tượng vào một lúc nào đó bạn rất tự hào được làm cha mẹ của một bé
trai. bác sĩ của bạn tiến lại gần và hỏi bạn xem bạn có muốn cắt bao quy đầu của em bé
mới sinh không. Bạn sẽ trả lời như thế nào? Và tại sao?

Các cấu trúc Bên trong của Dương vật. Đầu và thân của dương vật gồm có ba cột hay ba
hình trụ của mô cương cứng. Hai hình trụ lớn hơn được gọi là cavernous bodies (thân khoang).
Hình trụ nhỏ hơn mà niệu đạo đi qua được gọi là spongy body (thân xốp). Thân hang và thân
xốp kéo dài chiều dài của thân dương vật, và đỉnh của thân xốp tạo thành đầu dương vật. Tất cả
ba trục này chứa các khoang mạch - những ổ nhỏ, trông giống như bọt biển, chúng chứa đầy
máu và khiến cho dương vật trở nên cứng hơn. Thân xốp là phần nhô cao nhất của các hình trụ
khi dương vật cương cứng.
Trong suốt quá trình hưng phấn tình dục, các xung lực từ hệ thống thần kinh làm tăng
lượng máu chảy đến thân hang và thân xốp bằng cách báo hiệu cho các mạch máu trong dương
vật giãn ra. Khi dương vật chứa đầy máu, các tĩnh mạch khiến máu di chuyển ra ngoài khỏi
dương vật siết lại khiến cho lượng máu giữ lại trong dương vật nhiều hơn lượng máu đi ra. Điều
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------57
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------này khiến cho dương vật cương cứng. Khi các xung thân kinh giảm đi, lượng máu đi ra và vào
dương vật trở lại bình thường, và dương vật quay trở lại trạng thái mềm của nó. Điều này hoàn
toàn đối lập lại với những chuyện hoang đường, sự cương cứng của dương vật không liên quan
gì đến bất kỳ một loại xương thuộc dương vật nào, cho dù có một từ phổ biến được dùng để chỉ
sự cương cứng đó là “cái xương”.

Sự cương cứng không phải là một hiện tượng hoặc được cả hoặc mất hết (hoặc cương
hoàn toàn, hoặc mềm oặt). Dương vật có thể mềm, cương lên một phần, hoặc cương cứng hoàn
toàn. Mức độ cương cứng là khác nhau tuỳ thuộc vào sự hưng phấn và kích thích cũng như bất
kỳ nhân tố nào khác chẳng hạn như sức khỏe chung, tuổi tác, thuốc uống, lượng rượu, bệnh tiểu
đường, suy nhược thần kinh thể tim mạch, sự lo lắng, bệnh trầm cảm. Đàn ông có thể trải
nghiệm các mức độ khác nhau của sự cương cứng trong suốt thời gian sinh hoạt tình dục. Tuy
nhiên, dương vật của người đàn ông trở nên dài và cương cứng nhất vào lúc trước khi xuất tinh.
Góc và độ cong của một dương vật cương cứng hoàn toàn là khác nhau giữa những
người đàn ông khác nhau - từ hướng thẳng lên phía mặt người đó cho đến hướng ra ngoài thân
thể, hoặc hướng sang bên phải, hoặc hướng sang bên trái. Góc này có thể thay đổi trong cuộc
đởi của một người đàn ông.
Cương cứng không đơn thuần là một hiện tượng sinh lý mà nó còn liên quan tới cả các
yếu tố tâm lý và xã hội. Nói chung, khi một kích thích tình dục trong môi trường khơi gợi những
suy nghĩ và nhận thức liên quan đến tình dục, bộ não và hệ thống thần kinh ra tin hiệu cho
dương vật cương cứng. Vuốt ve và nắn bóp dương vật sẽ kích thích thêm trung ương thần kinh ở
tủy sống, duy trì sự cương cứng và làm tăng các cảm giác, suy nghĩ liên quan đến tình dục.
Hành vi của nam giới cũng có thể ảnh hưởng đến kích thích tình dục, tăng thêm sự vuốt ve và
những suy nghĩ tình dục. Chừng nào các kích thích tình dục còn, chu kỳ này còn tiếp tục. Khi
kích thích tình dục mất đi – hay khi sự sợ hãi hoặc các nhân tố cản trở khác xuất hiện – chu kỳ
này dừng lại và cơ thể người đàn ông quay trở lại trạng thái hết hưng phấn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
58

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÁC CẤU TRÚC SINH DỤC BÊN TRONG CỦA NAM GIỚI
Các cấu trúc sinh dục bên trong của nam giới bao gồm tinh hoàn, ống dẫn tinh, túi tinh
và tuyến tiền liệt.

Tinh hoàn

Tinh hoàn (testicles, hay testes (dạng thức số ít là testis), là tuyến sinh dục của nam giới,
sản xuất ra tinh trùng và hooc môn tes-tos-te-rone. Ở nam giới trưởng thành, mỗi một tinh hoàn
có hình ovan, có đường kính 1 in xơ và dài khoảng 2 in xơ. Trong mỗi tinh hoàn là các thùy
chứa tiểu quản sinh tinh và tế bào khe (tế bào Leydig).
Cho đến tận tháng thứ 7 phát triển của thai nhi, tinh hoàn vẫn nằm trong khoang mạc
bụng. Ở nửa cuối tháng thứ 7, chúng mới xuống bìu dái. Tình trạng tinh hoàn ẩn
(Cryptorchidism) là việc tinh hoàn không xuống được bìu dái. Tình trạng này xuất hiện ở
khoảng 30% trẻ đẻ non và 3% trẻ đẻ đủ tháng. Trong nhiều trường hợp, tinh hoàn tự động
xuống bìu dái ở năm đầu tiên sau khi sinh. Còn không, các bác sĩ sẽ phải phẫu thuật hay tiêm
kích thích tố màng đệm (chorionic gonadotropin) (HCG) để chữa trị chứng này.
Tinh trùng và việc Sản xuất hooc môn Tes-tos-te-rone. Tinh trùng (Sperm, hay
spermatozoa) là các tế bào sinh dục nam. Một tinh trùng trưởng thành bao gồm đầu, thân và
đuôi. Trong đầu tinh trùng là các vật chất di truyền và một cực đầu (acrosome), mà cực này giải
phóng enzim nhằm giúp tinh trùng thâm nhập vào trứng của phụ nữ. Trong thân của tinh trùng
là mitochondria, nó sản xuất ra năng lượng mà đuôi tinh trùng cần để đẩy tinh trùng bơi đến
chỗ trứng.
Sự tạo tinh trùng—việc sản xuất ra tinh trùng- xảy ra trong tiểu quản sinh tinh của tinh
hoàn. Có khoảng 1.000 các ống nhỏ xoắn này nằm trong mỗi tinh hoàn. Tế bào Sertoli ở trong
các tiểu quản sinh tinh phân tiết mà chất này nuôi dưỡng sự phát triển của tinh trùng. Một nam
giới khỏe mạnh sản xuất khoảng 300 triệu tinh trùng mỗi ngày. Sự tạo tinh trùng bắt đầu ở tuổi
dậy thì và tiếp diễn cho đến khi chết, tuy nhiên tuổi càng cao quá trình sản xuất ra tinh trùng
càng giảm.
Sự tạo tinh trùng đòi hỏi một môi trường ổn định khoảng 30C (5,50F) thấp hơn thân
nhiệt bình thường của một người. Nhiệt độ bên trong bìu dái luôn ổn định vì có sự co giãn của
cơ bìu. Khi nhiệt độ bên ngoài tăng lên và tinh hoàn ấm lên, cơ bìu giãn ra, và tinh hoàn chuyển
ra xa cơ thể (làm lạnh chúng). Tương tự như vậy, khi nhiệt độ bên ngoài giảm, cơ bìu co lại, tinh
hoàn chuyển đến gần cơ thể hơn (làm ấm chúng).
Tinh trùng rời khỏi tiểu quản sinh tinh đến mào tinh hoàn, một cấu trúc xoắn ruột gà
nằm dọc mặt sau của mỗi tinh hoàn. Tinh trùng hoàn toàn trưởng thành có thể được cất trữ đến
6 tuần trong mào tinh hoàn. Sau đó, nếu không được xuất tinh, chúng sẽ phân hủy và được cơ
thể hấp thu.
Tế bào khe (Tế bào Leydig) (Interstitial Cells of Leydig), các tế bào này nằm giữa các
tiểu quản sinh tinh, chúng chịu trách nhiệm trong việc sản xuất và tiết ra hooc môn tes-tos-te-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------59
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rone. Hooc môn nam này dễ dàng chuyển vào máu, nhờ sự gần gũi của các tế bào này với mạch
máu ở tinh hoàn.

Ống dẫn tinh

Tinh trùng được chứa trong mào tinh hoàn cuối cùng cũng di chuyển đến ống dẫn tinh
(vas deferens, hay seminal duct) — một ống nhỏ nằm trong thừng tinh, mà thừng tinh này đưa
tinh trùng đến niệu đạo. Ở đáy bàng quang, ống dẫn tinh nối với ống của túi tinh tạo thành ống
phóng tinh dịch. Hai ống phóng tinh mở thống với niệu đạo bên trong tuyến tiền liệt. Khi cương
cứng, các cơ thắt đóng lối dẫn vào bàng quang, ngăn không cho tinh trùng vào bàng quang và
nước tiểu vào niệu đạo trong quá trình xuất tinh.

Các tuyến Sinh dục phụ

Các tuyến sinh dục phụ tiết ra những chất lòng, cùng với tinh trùng, tạo thành tinh dịch
(semen, hay seminal fluid) — một loại chất lỏng dính, sền sệt trông giống sữa. Chất lỏng từ các
tuyến này nuôi dưỡng tinh trùng, hoạt hóa khả năng di động của tinh trùng (khả năng di chuyển
tự do), và trung hòa môi trường axít ở niệu đạo nam giới và âm đạo nữ giới (môi trường axít làm
chết tinh trùng).
Khối lượng trung bình của tinh dịch bắn ra là từ 2,5 đến 5 ml (0,5 đến 1 thìa cà phê).
Tinh trùng chiếm khoảng 1% tống khối lượng của tinh dịch, số lượng trung bình của tinh trùng
bắn ra là khỏang 50 triệu đến 500 triệu con trên một ml. Do đó, một lần xuất tinh có thể có đến
500 triệu con tinh trùng. Một người đàn ông được xem là có khả năng sinh sản (có khả năng thụ
tinh trứng của một người phụ nữ), thì tinh dịch của ạnh ta phải chứa ít nhất 20 triệu con tinh
trùng trên một ml.
Túi tinh. Một cặp túi tinh là các cấu trúc hình túi, chúng nằm sau và ở dưới đáy bàng
quang. Chúng tiết ra một chất lỏng làm trung hòa axít, giàu fructuza giúp tinh trùng khi chúng di
chuyển. Chất tiết ra này chiếm khoảng 60% khối lượng tinh dịch.
Tuyến tiền liệt. Trong ống phóng tinh dịch có tinh trùng và chất lỏng từ túi tinh trộn lẫn
với chất lỏng tiết ra từ tuyến tiền liệt - một tuyến đơn, có hình cái bánh rán, có kích cỡ bằng hạt
dẻ nằm dưới bàng quang. Chất lỏng do tuyến tiền liệt tiết ra chiếm khoảng 30% khối lượng tinh
dịch, chất lỏng này cũng làm tăng khả năng di chuyển của tinh trùng, trung hòa axít ở niệu đạo
và âm đạo.
Ở trẻ em, tuyến tiền liệt nhỏ, nhưng nó đạt đến kích thước tối đa khi ở tuổi thanh niên.
Nó có thể bắt đầu phát triển lại sau 50 tuổi, và ở một số trường hợp nó có thể ép niệu đạo khiến
cho việc thoát nước tiểu trở nên khó khăn hoặc không thể thực hiện được. Cách chữa trị tuyến
tiền liệt phình to là cắt tuyến tiền liệt (prostatectomy), một thủ thuật liên quan đến việc phẫu
thuật cắt bỏ một phần hay toàn phần tiền liệt tuyến. Một cách chữa trị khác, đặc biệt sử dụng
cho những trường hợp phình tuyến tiền liệt không nghiêm trọng là cắt qua niệu đạo
(transurethral resection), một thủ thuật liên quan đến việc phẫu thuật cắt bỏ các phần mô tuyến
tiền liệt qua niệu đạo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
60

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuyến Cowper. Nằm ở dưới và phía trước tuyến tiền liệt, nằm phía bên này hoặc bên kia
niệu đạo, là cặp tuyến Cowper. Trước khi xuất tinh, tuyến sinh dục phụ có hình hạt đậu này tiết
ra một lượng nhỏ chất lỏng làm trung hòa nước tiểu còn sót lại trong niệu đạo. Chất lỏng tiết ra
từ tuyến Cowper đôi khi xuất hiện dưới dạng một vài giọt trong, dính ở đầu dương vật trước khi
xuất tinh. Những giọt này không phải tinh dịch, tuy nhiên chất lỏng Cowper này có thể chứa
tinh trùng sống. Vì lý do này, việc rút dương vật ra khỏi âm đạo trước khi xuất tinh ("giao hợp
gián đoạn") không phải là phương pháp tránh thai có hiệu quả.

Ghi Chép Cá Nhân
Trên phương diện nào thì bộ phận sinh dục của nam giới và phụ nữ giống và
khác nhau?
CÁC TUYẾN VÀ HOOC MÔN SINH DỤC
Các hooc môn và tuyến sinh dục khác nhau đóng vai trò quan trong trong đời sống tình
dục và khả năng sinh sản của nam giới. Như đã giải thích ở chương 4, một tuyến là cơ quan tiết
ra hooc môn, và hooc môn là một chất hóa học có sức mạnh, nó kích thích hoạt động của tế bào
trong cơ thể. Tuyến tiết hooc môn trực tiếp vào máu được gọi là tuyến nội tiết. Các tuyến nội
tiết chịu trách nhiệm tiết ra các hooc môn sinh dục nam.

Vùng đồi dưới

Vùng đối dưới của não kiểm soát các vấn đề thuộc hooc môn liên quan đến khả năng
sinh sản và tình dục của nam giới. Vùng đồi dưới chỉ huy tuyến yên.
Tuyến yên, Hooc môn Giải phóng kích thích tố Sinh dục, Hooc môn Kích thích Nang, và
Hooc môn Kích thích Tế bào khe
Vùng đồi dưới của nam giới giải phóng hooc môn giải phóng kích thích tố sinh dục (
gonadotropin-releasing hormone) (GnRH), hooc môn này kích thích tuyến yến giải phóng hai
kích tố sinh dục (gonadotropins) (hooc môn ảnh hưởng đến tuyến sinh dục) là hooc môn kích
thích nang ( follicle-stimulating hormone) (FSH) và hooc môn kích thích tế bào khe (interstitial
cell-stimulating hormone) (ICSH). FSH khiến cho tinh hoàn sản xuất ra các tế bào tinh trùng;
ICSH là hooc môn có thành phần hóa học giống với hooc môn lutein của phụ nữ, nó khiến cho
tế bào khe (nằm ở mô giữa các ống sinh tinh của tinh hoàn) sản xuất ra tes-tos-te-rone. Mức độ
FSH và ICSH là tương đối ổn định ở nam giới trưởng thành.

Tinh hoàn, Tes-tos-te-rone, và Việc sản xuất Tinh trùng

Hooc môn FSH và ICSH do tuyến yên tiết ra kích thích tinh hoàn sản xuất ra tes-tos-terone và tinh trùng. Tes-tos-te-rone là hooc môn sinh dục nam, chịu trách nhiệm làm cho tinh
trùng trưởng thành, hoàn thiện các cấu trúc sinh dục, và phát triển các đặc điểm sinh dục thứ
yếu, chẳng hạn như lông mặt, vỡ giọng. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dục năng và sự phát chung của cơ thể, bao gồm cả sự phát triển của xương và cơ. Việc sản sinh
ra hooc môn này bắt đầu ở tuổi dậy thì (trung bình là từ - đến 13 tuổi) và nó tiếp diễn cho đến
hết cuộc đời của một người đàn ông. Sự hồi tiếp liên quan đến mức độ tes-tos-te-rone trong máu
phục vụ cho việc điều hòa lượng ICSH được giải phóng từ tuyến yên. Nam giới sản xuất số
lượng tes-tos-te-rone lớn hơn nhiều so với phụ nữ - khoảng 7ml một ngày so với 0,5 ml một
ngày của phụ nữ.
FSH khởi đầu việc tạo tinh trùng. Sự tạo tinh trùng này xuất hiện trong tiểu quản sinh
tinh của tinh hoàn. ICSH và tes-tos-te-rone hỗ trợ việc sản xuất ra tinh trùng bằng cách kích
thích các tế bào Sertoli của tiểu quản sinh tinh sản xuất ra các chất tiết để nuôi dưỡng sự phát
triển của tinh trùng. Tế bào Sertoli cũng kiểm soát tốc độ tạo tinh trùng bằng cách phóng thích
hooc môn inhibin, hooc môn này hạn chế sự giải phóng FSH của tuyến yên.
CÁC KIỂM TRA Y TẾ
Tất cả nam giới và phụ nữ đều nên kiểm tra y tế định kỳ. Trong khi phụ nữ có thể khám
bác sĩ phụ khoa (bác sỹ chuyên khoa phụ nữ), thì nam giới có thể đến gặp bác sĩ chăm sóc sức
khỏe ban đầu hay bác sĩ chuyên khoa niệu (bác sỹ chuyên điều trị những rối loạn liên quan đến
đường tiết niệu và hệ thống sinh sản). bác sĩ tiết niệu đánh giá và chữa trị các vấn đề như đái
dầm và bí đái, đau khi đi tiểu hay xuất tinh, các rối loạn tình dục liên quan đến sinh lý và chứng
vô sinh.
Xem xét tiểu sử bệnh án trước đây và thực hiện việc kiểm tra sức khỏe chung là việc làm
tiêu biểu của công tác khám sức khỏe định kỳ. Xem xét tiểu sử bệnh án toàn diện bao gồm hỏi
những câu hỏi về tình trạng sức khỏe và các bệnh đã mắc phải trước đây hoặc hiện nay, tiểu sử
bệnh án gia đình, các thuốc đã dùng, và lịch sử tình dục. Việc kiểm tra sức khỏe toàn bộ bao
gồm kiểm tra các bộ phận bên trong cũng như bên ngoài càng nhiều càng tốt, nghe tim, phổi
bằng ống nghe, kiểm tra mạch, huyết áp, cân năng; thử máu và nước tiểu; ở một số trường hợp
còn tiến hành cả việc kiểm tra xem có mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không.
Một phần của việc khám sức khỏe định kỳ là bác sĩ kiểm tra kỹ cơ quan sinh dục của
nam giới xem có điều gì bất thường không. Đeo găng tay y tế, bác sĩ sờ và kiểm tra dương vật,
bìu dái và vùng hậu môn. bác sĩ mở niệu đạo xem xét việc đi tiểu, xờ xem ở tinh hoàn có các u
cục hay có sự phát triển bất thường nào không. Kiểm tra hậu môn và đáy chậu xem có đau hay
sưng tấy không.
Có lẽ phần quan trọng nhất của việc kiểm tra sức khỏe nam giới là khám trực tràng của
tuyến tiền liệt. sau khi yêu cầu bệnh nhân cúi xuống hay nằm xuống, mở rộng hai đầu gối, bác sĩ
đưa một ngón tay có đeo găng đã được bôi trơn vào trong trực tràng của bệnh nhân. bác sĩ có thể
chạm tới tuyến tiền liệt thông qua thành trực tràng và xem xét tình trạng của nó. Nếu tuyến tiền
liệt “cứng như đá” hoặc quá mềm, có thể nó có vấn đề, chẳng hạn như trĩ, biếu thịt, hay u.
Khám trực tràng tuyến tiền liệt có thể bao gồm việc xoa bóp tuyến tiền liệt. Trong quá
trình này, bác sĩ vuốt ve tuyết tiền liệt khi khám để giải thoát chất lỏng ở tuyến tiền liệt xuống
niệu đạo. Sau đó bác sĩ lấy chất lỏng đó đặt lên bản kính mang vật và kiểm tra bằng kính hiển
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
62

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vi. Nếu tìm thấy mủ trong chất lỏng đó thì có nghĩa là có sự nhiễm trùng. bác sĩ có thể mát xa
tuyến tiền liệt để làm giảm sự sung huyết chậu.
Nếu nghi có u xuất hiện ở tuyến tiền liệt thì bác sĩ có thể lấy mẫu mô tuyến tiền liệt bằng
cách chọc kim tiêm thẳng vào tuyến thông qua trực tràng, sử dụng chụp siêu âm (thủ thuật phát
hiện u bằng cách dồn ép các sóng âm ở tuyến tiền liệt). bác sĩ cũng có thể kiểm tra mức độ
kháng nguyên cụ thể của tiền liệt tuyến (PSA) ở trong máu.
Tất cả nam giới nên thực hiện việc tự kiểm tra tinh hoàn hàng tháng. Nếu thấy bất kỳ
điều gì bất thường thì phải báo cáo ngay cho bác sĩ của mình.

CÁC ĐIỂM CHÍNH
1. Các cấu trúc sinh dục bên ngoài của nam giới bao gồm dương vật và bìu dái. Dương
vật là cơ quan của nam giới thuộc bộ phận bài tiết và sinh dục. Các cấu trúc bên ngoài của nó là
đầu, thân, và gốc. Các cấu trúc bên trong là ba hình trụ của mô cương cứng: hai thân khoang và
một thân xốp. Khi khoang mạch ứ đầy máu, dương vật cương lên. Dưới dương vật là một túi da
lỏng được gọi là bìu dái, bìu dái chứa hai tuyến sinh dục nam, đó là tinh hoàn. Đáy chậu là vùng
da trơn, rất nhạy cảm nằm giữa bìu dái và hậu môn.
2. Các cấu trúc sinh dục bên trong của nam giới bao gồm tinh hoàn, ống dẫn tinh, túi
tinh, tuyến tiền liệt, và tuyến Cowper. Tinh hoàn là tuyến sinh dục của nam giới, sản xuất ra tinh
trùng và hooc môn tes-tos-te-rone. Trong mỗi tinh hoàn là các thùy chứa tiểu quản sinh tinh và
tế bào khe (tế bào Leydig). Tinh trùng hoàn toàn trưởng thành có thể được cất trữ đến 6 tuần
trong mào tinh hoàn. Ống dẫn tinh là một ống nhỏ nằm trong thừng tinh, mà thừng tinh này đưa
tinh trùng đến niệu đạo. Ở đáy bàng quang, ống dẫn tinh nối với ống của túi tinh tạo thành ống
phóng tinh dịch. Hai ống phóng tinh mở thống với niệu đạo bên trong tuyến tiền liệt.
3. Tinh dịch bao gồm tinh trùng và các dịch tiết ra của các tuyến sinh dục phụ. Chất lỏng
từ túi tinh nuôi dưỡng tinh trùng. Chất lỏng từ tuyến tiền liệt kích hoạt sự di chuyển của tinh
trùng và trung hoà môi trường axít của niệu đạo và âm đạo. Chất lỏng từ tuyến Cowper trung
hòa nước tiểu còn xót lại trong niệu đạo.
4. Các hooc môn và tuyến sinh dục khác nhau đóng vai trò quan trong trong đời sống
tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Vùng đối dưới của não giải phóng hooc môn giải
phóng kích thích tố sinh dục (gonadotropin-releasing hormone) hooc môn này kích thích tuyến
yến giải phóng hooc môn kích thích nang (follicle-stimulating hormone) (kích thích tinh hoàn
sản xuất ra các tế bào tinh trùng) và hooc môn kích thích tế bào khe (interstitial cell-stimulating
hormone) (kích thích tế bào khe của tinh hoàn sản xuất ra tes-tos-te-rone)
5. Tes-tos-te-rone là hooc môn sinh dục nam, chịu trách nhiệm làm cho tinh trùng trưởng
thành, hoàn thiện các cấu trúc sinh dục, và phát triển các đặc điểm sinh dục thứ yếu. Nó cũng
đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích dục năng và sự phát chung của cơ thể.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Tất cả nam giới nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ với bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban
đầu hoặc bác sĩ tiết niệu. Khám trực tràng là việc đánh giá tình trạng tuyến tiền liệt, đây là một
phần quan trọng trong việc khám sức khỏe nam giới. Tất cả nam giới nên thực hiện việc tự kiểm
tra tinh hoàn hàng tháng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
64

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 6
Hưng Phấn Tình Dục và Phản ứng Lại

Các chủ đề về hưng phấn tình dục và phản ứng tình dục thường gợi lên sự quan tâm và
nhiệt tình của mọi người. Tăng sự hấp dẫn tình dục, tăng sự lãng mạn khi quan hệ tình dục, thân
mật hơn với bạn tình, hiểu xem cơ thể phản ứng như thế nào với các kích thích tình dục và tăng
cường sự hưởng ứng tình dục là điều mà mọi người quan tâm. Tại sao lại thế? Vì mọi người
hưởng thụ và đánh giá cao quan hệ tình dục, một cách tự nhiên, họ muốn biết nhiều để làm tăng
chất lượng những trải nghiệm tình dục của họ.
HƯNG PHẤN TÌNH DỤC
Giống như cần ăn khi đói, và cần uống khi khát, các hành vi tình dục là những phản ứng
đối với dục tình, một trạng thái căng thẳng do sự thiếu hụt, trạng thái này thúc đẩy cá nhân làm
gì đó để giảm căng thẳng. Những dục tình cơ bản giống như đói và khát, đảm bảo sự tồn tại của
cơ thể, thì tình dục đảm bảo sự tồn tại của các loài.
Ở con người, cả kích thích bên trong cũng như bên ngoài đều có ảnh hưởng đến dục tình
cơ bản. Ví dụ, kích thích bên ngoài (một câu chuyện khiêu dâm) khuấy động động cơ hay dục
tình (sự thôi thúc về tình dục), rồi đến lượt mình dục tình thúc đẩy hành vi hướng đích (các quan
hệ tình dục). Hưng phấn tình dục là sự phấn kích liên quan đến dục tình (sexual drive, hay
libido) của một cá nhân.
Rõ ràng là con người trở nên hưng phấn với các vấn đề có liên quan đến tình dục. Nhưng
tại sao lại như vậy và như thế là phản ứng lại với điều gì? Để trả lời cho những câu hỏi này,
chúng ta cần xem xét nguồn gốc sinh học, tâm lý học và xã hội khác nhau liên quan đến hưng
phấn tình dục.

Nguồn gốc Sinh học về Hưng phấn tình dục

Các quá trình sinh học – bao gồm hệ thống thần kinh, hoạt động của bộ não, hooc môn,
những kích thích vật lý lên cảm giác, và một số loại thuốc, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hưng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------65
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------phấn tình dục của con người. Ở khía cạnh này, hưng phấn tình dục của con người cũng giống
các loài khác. Nhưng vì các quá trình của con người và động vật là khác nhau nên một số câu
hỏi kích thích trí tò mò đã nảy sinh. Yếu tố sinh học nào của con người khiến cho hoạt động
tình dục của họ khác biệt mà động vật không có? Ảnh hưởng sinh học nào tác động lên ham
muốn tình dục ở con người. Liệu sinh học có phải là yếu tố duy nhất chịu trách nhiệm đối với
các phản ứng tình dục ở con người hay còn có các yếu tố khác nữa?

Hệ thống thần kinh và Bộ não. Hoạt đông của hệ thống thần kinh và bộ não cung cấp cơ
sở cho ham muốn và hưng phấn tình dục ở con người. Trung tâm ảnh hưởng của bộ não lên dục
tình, hưng phấn tình dục và phản ứng nằm ở hệ thống limbic, một bộ các cơ cấu đóng vai trò
trong việc ghi nhớ, học tập và các phản ứng tình cảm, bao gồm cả hành vi tình dục. Mặc dù
nhiều khía cạnh thuộc thần kinh liên quan đến hoạt động tình dục vẫn chưa được khám phá
nhưng các nhà sinh lý học tin rằng những dấu hiệu được gửi đến và đi từ các trung tâm tình dục
trong tuỷ sống và não kiểm soát chức năng tình dục. Nhận thức, ký ức, những điều liên quan
đến tình dục và kích thích thuộc xúc giác lên cơ quan sinh dục thúc đẩy bộ não gửi các xung
thần kinh đến “trung tâm cương cứng” ở phần dưới tuỷ sống, đến lượt mình tuỷ sống gửi các
xung lực đến cơ, điều chỉnh sự cương cứng của âm đạo và dương vật. Ví dụ, các xung thần kinh
khiến cho các cơ xung quanh huyết mạch của dương vật giãn ra, cho phép lượng máu chảy vào
thân dương vật tăng lên. Khi tĩnh mạch của dương vật bị ép, lượng máu chảy ra khỏi dương vật
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
66

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ít đi và xuất hiện sự cương cứng. Một quá trình thần kinh tương tự cũng xuất hiện đối với sự
xuất tinh. Các xung thần kinh từ “trung tâm xuất tinh” của tuỷ sống khiến cho các cơ của các cơ
quan sinh sản khác nhau co lại, điều này khởi động cả hai giai đoạn xuất tinh và tống ra của việc
xuất tinh (sẽ được mô tả cụ thể trong chương này).

Suy Nghĩ Cá Nhân
Với số lượng thông tin còn hạn chế được trình bày cho đến đây, bạn sẽ trả lời
như thế nào với câu hỏi “ Có phải não là cơ quan tình dục quan trọng nhất trong cơ thể
con người?”
Hooc môn. Như đã được đề cập ở hai chương trước, hooc môn hay các chất hoạt hóa có
ảnh hưởng to lớn đến dục tình và hưng phấn ở con người. Ví dụ hooc môn tes-tos-te-rone ảnh
hưởng đến dục tình của cả nam giới lẫn phụ nữ, trong khi es-tro-gen có thể có ảnh hưởng có thể
không. Nam giới sản xuất ra lượng hooc môn tes-tos-te-rone nhiều hơn phụ nữ, nam giới sản
xuất ra khoảng 7 ml gram một ngày trong khi đó phụ nữ chỉ sản xuất ra 0.5 ml gram một ngày.
Nói chung lượng tes-tos-te-rone thấp hơn liên quan đến sự giảm hứng thú đối với hoạt động tình
dục; lượng tes-tos-te-rone cao hơn làm tăng hứng thú hơn. Nam giới có lượng tes-tos-te-rone
thấp hơn mức bình thường gặp khó khăn trong việc đạt và duy trì sự cương cứng để sinh hoạt
tình dục. Khi người nam giới này điều trị bằng liệu pháp thay thế hooc môn, ở liệu pháp này bác
sĩ cung cấp tes-tos-te-rone lên đến mức thích hợp, thì các hưng phấn và hoạt động tình dục bình
thường sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, mức độ hooc môn không nhất thiết là có ảnh hưởng đến dục
tình, vì một số người có mức tes-tos-te-rone thấp vẫn tràn đầy sinh lực và duy trì cuộc sống tình
dục năng động. Ví dụ một số hoạn quan (đàn ông bị thiến, những người bị cắt hay hỏng tinh
hoàn) vẫn có khả năng cương cứng và tham gia vào việc sinh hoạt tình dục. Những thuốc làm
giảm lượng tes-tos-te-rone luân chuyển có thể làm giảm dục tình ở một số cá nhân chứ không
phải tất cả. Kết luận được đưa ra là mặc dù hooc môn có vai trò quan trọng đối với ham muốn
và hưng phấn tình dục nhưng các quá trình sinh học và tâm lý cũng có vai trò quan trọng không
kém.
Kích thích Vật lý lên các Cảm giác. Tất cả những
thông tin về thế giới bên ngoài được truyền lên bộ não
thông qua các thụ thể cảm giác. Những tế bào đặc biệt này
nằm ở những cơ quan nhất định trong cơ thể - các cơ quan
cảm giác (ví dụ: tai và mắt) – chúng nhận thông tin từ môi
trường dưới dạng năng lượng vật lý (ánh sáng và sóng âm
thanh) rồi chuyển năng lượng này thành các xung thần kinh
mà hệ thống thần kinh và bộ não có thể hiểu được. Trên
thực tế, bộ não không có khả năng phản ứng trực tiếp với
các năng lượng vật lý của môi trường. Thay vào đó, nó xử
lý thông tin cảm giác từ hệ thống thần kinh và cảm giác, rồi
chỉ đạo các hệ thống khác nhau trong cơ thể phản ứng một cách tương ứng.
Đầu tiên và trước nhất là da, da là cơ quan cảm giác lớn nhất, và nó chứa rất nhiều loại
thụ thể đặc biệt, mà những thụ thể này nhạy cảm với áp lực, với nóng, lạnh và đau đớn. Các
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------67
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vùng dục cảm là những vùng da rất giàu những thụ thể cảm giác này. Các vùng dục cảm cơ bản
đặc biệt tập trung rất nhiều đầu cuối của dây thần kinh, rất nhạy cảm khi đụng vào và thường
gợi các khoái cảm tình dục. Các vùng dục cảm cơ bản phổ biến nhất là miệng, tai, cổ, ngực, hai
bên sườn, lòng bàn tay, bộ phận sinh dục, đáy chậu, hậu môn, mông đít, phần đùi phía trong,
lòng bàn chân. Các vùng dục cảm thứ yếu gần như có thể ở bất kỳ chỗ nào trên cơ thể, nó gợi
khoái cảm tình dục nếu như trước đây chỗ đó đã được khơi gợi. Ví dụ, vai của người phụ nữ có
thể trở thành vùng dục cảm thứ yếu sau khi chồng của cô ta liên tục hôn vào đó.
Một dạng đặc biệt của sự động chạm, có giá trị gợi tình đối với nhiều xã hội khác nhau,
là hôn. Các thành viên của những nhóm người nhất định có thể hôn để bày tỏ sự yêu mến hay
chào hỏi (ví dụ người Hi Lạp và người Ý) nhưng các thành viên thuộc các nhóm người khác lại
có thể không làm thế (những người thuộc nền văn hóa Châu Á). Ở Mỹ và các nước Tây Âu
khác, nụ hôn chủ yếu là dành cho những cặp đôi lãng mạn.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Bạn nghĩ việc động chạm không liên quan đến tình dục trong một mối quan hệ có
vai trò quan trọng như thế nào? Bạn sẽ nói với người bạn đời của mình về việc bạn mong
muốn được động chạm, vuốt ve hay ôm ấp một cách thường xuyên hơn như thế nào?
Nghiên cứu chỉ ra rằng những chất có mùi tự nhiên nhất định, thuật ngữ gọi là
pheromones, rất có ảnh hưởng đối với hành vi tình dục của côn trùng, động vật và có thể cả con
người. Nhiều con cái có lẽ đã hấp dẫn con đực bằng cách tiết ra chất copulins, hay chất có mùi
thuộc âm đạo, những chất này được coi như chất hấp dẫn tình dục đối với con đực ở một số loài.
Thế còn con người thì sao? Liệu mùi copulins có kích thích hai người có quan hệ tình dục một
cách điên cuồng không? Có thể có nhưng cũng có thể không. Con người, giống như các loài linh
trưởng và vô số động vật khác, tiết ra chất pheromones— ở phụ nữ gọi là copulins, và ở nam
giới gọi là exaltolide. Ở một số cặp, nhưng không phải tất cả, những chất tiết ra này kích thích
hưng phấn tình dục. (Thật thú vị, ngành công nghiệp nước hoa khổng lồ của xã hội Phương Tây
đã dựa vào giả định cho rằng đàn ông và phụ nữ có thể có hưng phấn tình dục với chất
pheromone nhân tạo – có mùi thơm). Nghiên cứu về chất pheromones thường cho những kết
quả mâu thuẫn nhau, điều này khiến cho các nhà khoa học còn có nhiều việc phải làm để biết
được mối quan hệ giữa mùi hương và sự hấp dẫn tình dục ở con người.
Một số người thấy hưng phấn tình dục khi xem, đọc hay nghe những bộ phim, cuốn
sách, tạp chí, cuộn băng nói về tình dục, và nghe “-1900” dịch vụ điện thoại tình dục. Những
người khác hưng phấn khi nghe nhạc, đọc to những bài thơ hay nói chuyện về tình dục với bạn
tình của mình.
Aphrodisiacs (Chất kích thích tình dục) và Anaphrodisiacs (Chất làm mất tình
dục). Mọi người đều đã từng nghe đến tên này - aphrodisiacs (tên vị thần tình yêu của người Hi
Lạp, Aphrodite), nó là tên dùng để chỉ những loại thuốc hay thực phẩm thần diệu được coi là
đem đến cho người sử dụng khao khát tình dục không thể thoả mãn được. Những loại thuốc hay
thực phẩm được cho là các chất làm tăng tình yêu này là một nguồn quyến rũ, chúng được ghi
nhận qua các thời kỳ lịch sử. Từ việc ăn những loại thực phẩm có hình giống dương vật hay
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
68

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hình giống tinh hoàn như chuối hay con hàu, cho đến việc ăn sừng tê giác được nghiền thành
bột, để làm tăng sinh lực và khả năng quan hệ tình dục, có thể thấy con người đã không ngừng
tìm kiếm những thứ hỗ trợ cho hoạt động tình dục tối thượng. Nhưng việc tìm kiếm này có lẽ là
vô ích. Ví dụ, loại kích thích tình dục được khẳng định là có tác dụng nhưng chưa được chứng
minh như ruồi Tây Ba Nha hay chất cantharidin, trên thực thế là những thứ rất độc.
Có hai loại thuốc có thể có tác dụng làm tăng hoạt động tình dục ở con người là cafêin
và bupropion hydrochloride. Những kết quả nghiên cứu sơ bộ chỉ ra rằng các hợp chất này có
thể cải thiện chức năng tình dục và làm tăng khả năng quan hệ tình dục. Những chất khác cũng
được cho là làm tăng ham muốn tình dục và sinh lực bao gồm cần sa, côcain, thuốc tạo ảo giác,
thuốc có tác dụng kích thích (“gây cảm giác vui vẻ quá độ”), amyl nitrate, yohimbine, và các
loại thực phẩm hỗn hợp. Nhiều chất trong số những chất này rất nguy hiểm, chúng gây nghiện
và có tác dụng phụ gây hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ, một số người đã bị hoảng loạn cực độ khi
sử dụng yohimbine. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa chứng minh được sự tồn tại của thuốc
hay thực phẩm nào thực sự có tác dụng kích thích tình dục. Bất kỳ ảnh hưởng tích cực nào được
báo cáo là có liên quan đến việc sử dụng có chừng mực những chất nào đó có thể thực sự là do
những tác dụng được dự đoán; có nghĩa là nhận thức của người sử dụng là nhân tố tăng cường
khả năng tình dục chứ không phải bản thân chất đó.
Có một số loại thuốc, thuật ngữ gọi là anaphrodisiacs (thuốc làm mất khả năng tình dục)
dường như gây cản trở đến chức năng tình dục. Những loại phổ biến nhất là rượu, thuốc an thần,
ma tuý, thuốc chống tăng huyết áp, thuốc chống trầm cảm, và thuốc chữa bệnh thần kinh. Loại
chất nổi tiếng nhất gây mất khả năng tình dục là kali nitrat (“xanpét” - bột trắng mặn dùng để
bảo quản thức ăn hoặc làm thuốc chữa bệnh), nhưng thực ra chúng không trực tiếp làm giảm
sinh lực.
Có một số nhầm lẫn vẫn còn tồn tại liên quan đến việc rượu có làm sinh lực tình dục hay
không. Thậm chí một số người chứng thực thuộc tính kích thích tình dục của rượu, nó làm dịu
hệ thống thần kinh chứ không phải là chất kích thích. Có lẽ một lý do khiến nhiều người tin rằng
rượu kích thích khả năng tình dục của họ là vì với một lượng vừa phải, rượu giúp hạ những ức
chế tình dục của họ. Tuy nhiên, say rượu lại làm hỏng hoạt động tình dục.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Nếu bạn đọc được ở đâu về một loại thuốc mới được thông báo làm tăng sinh lực
cho người sử dụng, bạn có hỏi ý kiến bác sĩ của mình cho phép bạn thử dùng không? Tại
sao có, tại sao không?
NGUỒN GỐC TÂM LÝ HỌC VỀ HƯNG PHẤN TÌNH DỤC
Mặc dù mọi người chú ý rất nhiều đến các quá trình sinh học nằm dưới hưng phấn tình
dục, nhưng các quá trình tâm lý học cũng đóng vai trò hình thành nên hoạt động tình dục của
một người. Như Masters và Johnson đã ghi nhận, phụ nữ và nam giới phản ứng một cách thống
nhất đối với các kích thích tình dục có hiệu quả, dù cho đó là kích thích vật lý hay tâm lý - vị thế
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------69
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tâm sinh lý học xã hội cơ bản. Cách suy nghĩ, nhận thức, đánh giá, và cảm giác giải thích cho
những khác biệt lớn trong hành vi tình dục của các cá nhân khác nhau, của các nền văn hóa và
giai đoạn lịch sử khác nhau.

Vai trò của Nhận thức

Nói về mặt tâm lý học, những mác nhận thức của con người hay những đánh giá và diễn
giải của họ về các sự kiện bên trong và bên ngoài quyết định rất nhiều đến cái gì, nếu hay khi
nào thì kích thích tình dục trở thành hưng phấn tình dục. Cho dù kinh nghiệm sống, môi trường
xã hội, sự nuôi dưỡng giáo dục và thái độ là giống nhau, nhưng hai cá nhân có thể giải thích
cùng một kích thích tình dục khác nhau. Phần nào đó, các nhà nghiên cứu sử dụng học thuyết
nhận thức để giải thích tại sao một số người có thể coi những hành vi nhất định là “làm tình”
hay “lãng mạn” trong khi những người khác có thể coi đó là “tình dục”. Hơn nữa, các kịch bản
tình dục – các mác nhận thức mà những mác này định hướng cho các giải thích liên quan đến
tình dục, đến việc đưa ra quyết định và hành vi – giúp các cá nhân, ví dụ, phân biệt giữa đụng
chạm khi mát xa trị liệu với đụng chạm khi sinh hoạt tình dục.
Bản chất suy nghĩ của con người quyết định rất nhiều đến việc họ sẽ phản ứng tình dục
như thế nào. Những suy nghĩ không có tội và chấp nhận có xu hướng nâng cao các trải nghiệm
tình dục. Thật không may, có quá nhiều người gặp sự ngăn cản tình dục, hay có những kỳ vọng
vô lý, phi thực tế mà những điều này gây cản trở đến chức năng và giao tiếp tình dục. Susan
Walen (1985)14 đã miêu tả 14 ngăn cản tình dục đặc trưng mà mọi người có thể có:
• Tôi không thể kiểm soát được.
• Tôi không thể yêu cầu chuyện đó!
• Miễn là anh ấy hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.
• Làm như thế chẳng hay chút nào.
• Anh ấy sẽ nghĩ sao nhỉ?
• Làm như thế không quý phái chút nào.
• Lạy Chúa, tôi vừa mới nằm đây như trái chuối dập.
• Tôi thở giống như một con chó động đực vậy.
• Tôi biết là mình không gây ra nhiều tiếng ồn như tôi tưởng.
• Tôi cá là tôi đang làm sai.
• Tôi không biết là mình có làm tốt bằng người tình trước của cô ấy không. (trang 135)
Bạn có thấy câu nói nào ở trên nghe quen thuộc không? Nhận thức và những ngăn cản
tình dục là điều rất phổ biến, nó gây cản trở đến việc một người thấy có thể chấp nhận và do đó
gây cản trở đến hưng phấn tình dục.
Một điểm cuối cùng cũng liên quan đến vai trò của nhận thức mà ta cần biết đó là kiến
thức trước kia. Hầu hết mọi người đều quen thuộc, có trải nghiệm với kích thích tình dục nhất
định. Đối với một người, bộ phận sinh dục thật đẹp; đối với người khác, chúng thật ghê tởm. Có
người mong muốn được vuốt ve, mơn trớn, còn người khác lại mong muốn được nói những
chuyện liên quan đến tình dục. Phần lớn những điều mà một người cho là gây hưng phấn tình
dục là những điều liên quan đến chương trình trong não, chúng hình thành từ những huấn thị
(những thông điệp ban đầu) nhận được từ thời thơ ấu từ bố mẹ, họ hàng, thầy cô, hàng xóm,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
70

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------những nhân vật có ảnh hưởng, và xã hội. Điều này có thể có lợi nếu như môi trường xã hội của
một cá nhân khuyến khích những thái độ lành mạnh về tình dục, sự quan tâm tích cực vô điều
kiện và tình yêu. Nhưng thế còn những người nhận được những thông điệp khác thì sao? Những
thông điệp tiêu cực từ thời thơ ấu (hay bất kỳ lúc nào) ảnh hưởng đến mọi người bằng cách củng
cố thêm những khuôn mẫu cư xử tiêu cực. Hãy xem một người phụ nữ đã có chồng khi còn bé
được dạy rằng ham muốn và hoạt động tình dục là điều “bẩn thỉu”. Cô ta có thể sẽ lớn lên với
cảm giác tội lỗi về những cảm xúc tình dục của mình. Cô ta có thể gặp vấn đề trong việc “hưng
phấn” và “buông thả” trong khi sinh hoạt tình dục, không bao giờ lên đến đỉnh, thấy ghê sợ khi
chồng nhìn, và phải chịu đựng sự lo lắng, trầm cảm. Nói tóm lại, những suy nghĩ và trải nghiệm
tình dục tiêu cực của cô ta có thể gây cản trở đến khả năng hưng phấn tình dục và sự đáp lại của
cô ta. Chúng có thể khiến cô cảm thấy sinh hoạt tình dục không có gì là thú vị, buồn chán và
thậm chí còn đáng ghê tởm.

Những tưởng tượng về tình dục

Như các nhà khoa học được biết, con người là động vật duy nhất có khả năng tự tạo ra
những hình ảnh về tình dục, thuật ngữ gọi là sexual fantasies (những tưởng tượng về tình dục).
Mặc dù, mọi người có khả năng tưởng tượng về nhiều chủ đề khác nhau, chẳng hạn như giàu
sang, có quyền lực, nhưng tưởng tượng về tình dục là một trong những chủ đề phổ biến nhất.
Tần suất và cường độ mà mọi người suy nghĩ về tình dục là khác nhau giữa những người khác
nhau.
Một số cá nhân bày tỏ sự quan tâm đến tưởng tượng về tình dục, họ tin rằng những
tưởng tượng gây lúng túng có thể sẽ trở thành hiện thực theo cách này hay cách khác. May thay,
những tưởng tượng về việc có quan hệ tình dục với ai đó và thực sự có chuyện đó với người đó
lại rất khác.
Liệu những tưởng tượng về tình dục của nam giới và phụ nữ có khác nhau không? Theo
rất nhiều nhà nghiên cứu thì câu trả lời là có. Những tưởng tượng của nam giới về tình dục
thường liên quan đến xu hướng thị giác và các hoạt động tình dục, trong khi những tưởng tượng
của phụ nữ về tình dục thường lãng mạn và thụ động hơn.
CÁC NGUỒN GỐC XÃ HỘI VỀ HƯNG PHẤN TÌNH DỤC
Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng có một người tình hấp dẫn, luôn sẵn lòng và đằm
thắm trong một môi trường xã hội sắp đặt đúng đắn tạo nên sự lãng mạn chất lượng. Nhưng sự
hấp dẫn của bạn tình là tương đối, và tiêu chuẩn đối với sự hấp dẫn là khác nhau giữa các nền
văn hóa khác nhau. Sự sắp đặt đúng cũng là tương đối. Cái có thể được coi là sự sắp đặt gợi tình
đối với người này, chẳng hạn như quan hệ tình dục khi tất cả các ngọn đèn được bật, có thể
không gây hưng phấn đối với người khác. Hơn nữa, điều mà một người nhận thức, coi là sự gợi
tình có thể rất khác nhau tuỳ từng trường hợp. Ví dụ, một cơ thể không mặc quần áo có thể là
điều rất bình thường khi đi khám sức khỏe, nhưng khi cơ thể đó ở trong phòng ngủ thì nó lại
mang những ý nghĩa gợi tình hoàn toàn khác. Sự khác biệt ở đây nằm trong nhãn mác nhận thức
mà con người gắn cho các sự kiện và đối tượng tình dục.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suy Nghĩ Cá Nhân
Những trải nghiệm trong quá khứ nào hình thành nên thái độ của bạn dối với
phản ứug tình dục? Hiện tại chúng ảnh hưởng đến bạn như thế nào?
MÔ HÌNH BỐN GIAI ĐOẠN VỀ PHẢN ỨNG TÌNH DỤC CỦA MASTERS VÀ
JOHNSON
Có thể mô hình được biết đến nhiều nhất về phản ứng tình dục của con người, hay sự
phản ứng của cơ thể con người đối với kích thích tình dục là mô hình của Masters và Johnson,
những người tiên phong trong nghiên cứu quan sát về tình dục học. Trong 12 năm, những nhà
nghiên cứu này đã nghiên cứu phản ứng tình dục của con người bằng cách quan sát, theo dõi và
ghi hình 312 nam và 382 nữ tình nguyện viên, những người tham gia vào hơn 10.000 hành vi
tình dục riêng biệt. Masters và Johnson thấy rằng cả nam giới và phụ nữ đều trải qua 4 giai đoạn
khác nhau liên quan đến hưng phấn và phản ứng tình dục: Sự kích thích, Sự bình ổn, Sự cực
khoái, và Sự phân giải.
1. Giai đoạn Kích thích
Hầu hết những thông tin được trình bày trong chương này là về những dự đoán và hưng
phấn tình dục liên quan đến giai đoạn đầu tiên của phản ứng tình dục, giai đoạn kích thích. Cả
hai giới đều trải nghiệm myotonia (tăng sự căng của cơ); pelvic vasocongestion (xung huyết
mạch vùng chậu) (tăng lượng máy chảy vào bộ phận sinh dục và các vùng xung quanh); tăng sự
hô hấp, nhịp tim và huyết áp; và khởi đầu sexual flush (sự đỏ bửng tình dục) (những nốt đỏ trên
da). Ở phụ nữ, âm vật to lên, môi âm hộ sưng lên, một lượng nhỏ chất lỏng bôi trơn xuất hiện
trong âm đạo, bộ ngực tăng kích thước, núm vú cương cứng. Ở nam giới, dương vật bắt đầu
cương lên và tinh hoàn nâng lên gần thành bụng. Đàn ông cũng có thể thấy núm vú của mình
cương cứng. Giai đoạn phản ứng tình dục này thường kéo dài từ vài phút cho đến vài giờ, tùy
thuộc vào hoàn cảnh, mức độ hưng phấn và sự khác biệt của từng người.
2. Giai đoạn Bình ổn
Trong suốt giai đoạn bình ổn, cá nhân trải nghiệm sự kích thích và khoái lạc tình dục
mãnh liệt. Sự căng cơ và xung huyết mạch vùng chậu tăng lên, gây ra vô số thay đổi ở cả hai
giới. Ở phụ nữ, môi âm hộ tiếp tục sưng và có màu đậm hơn, âm vật thụt vào dưới da trùm đầu
âm vật, phần trong của âm đạo mở rộng, tử cung nâng lên, ngực tiếp tục tăng kích thước, quầng
xung quanh vú rộng ra, và sự đỏ bửng tình dục vẫn tiếp tục phát triển. Phần ngoài thứ ba của âm
đạo cũng thu hẹp tạo thành thềm cực khoá. Ở nam giới, dương vật tiếp tục ứ máu và có màu
đậm, bìu dái sẫm lại, tinh hoàn gia tăng kích cỡ và nâng lên cao đến cực điểm, tuyến tiền liệt to
lên. Trước khi đạt đến giai đoạn cực khoái, tuyến Cowper có kích cỡ bằng 2 hạt đậu tiết ra một
ít chất lỏng có tác dụng trung hòa nước tiểu vào niệu đạo. Đến cuối giai đoạn bình ổn, cảm giác
của sự cực khoái thường lướt qua đối với cả hai giới. Giống như giai đoạn kích thích, khoảng
thời gian tồn tại của giai đoạn bình ổn là khác nhau tuỳ thuộc vào từng cá nhân và hoàn cảnh.
3. Giai đoạn Cực khoái
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
72

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong suốt giai đoạn cực khoái, sự tích tụ của độ căng tình dục được giải phóng. Sự cực
khoái đối với cả hai giới đều có liên quan đến khoảng thời gian ngắn chờ đợi, sự co rút của vô
số cơ (thường là ở bộ phận sinh dục nhưng đôi khi cũng ở những vùng khác của cơ thể, chẳng
hạn như bụng hay tay chân), các cảm giác ấm nóng của khoái cảm tình dục rất mạnh, và sự thay
đổi vị trí hướng vào trong của sự tập trung. Ở phụ nữ, sự co rút nhịp nhàng xuất hiện ở thềm cực
khoái, tử cung và cơ vòng trực tràng co thắt. Kích cỡ của bộ ngực và sự đỏ bửng tình dục lên
đến cực điểm. Ở một số phụ nữ có sự “xuất tinh” – tinh dịch ở đây là chất lỏng. Ở nam giới, sự
cực khoái thường đi kèm với việc phóng tinh, nó bao gồm xuất tinh và trục xuất. Khi xuất tinh,
các tuyến sinh dục phụ co lại, tinh dịch được giải phóng xuống niệu đạo. Khi trục xuất, dương
vật và niệu đạo co thắt đưa tinh dịch di chuyển dọc niệu đạo và đẩy ra ngoài cơ thể thông qua lỗ
niệu đạo. Đối với hầu hết mọi người, bản thân sự cực khoái chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, tuy
nhiên có một số bằng chứng cho thấy rằng một vài người có thể kéo dài giai đoạn cực khoái của
họ bằng cách luyện tập một số bài tập khác nhau dành cho cơ vùng chậu.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Bạn có nghĩ rằng đạt được cực khoái khi sinh hoạt tình dục là một dấu hiệu chắc
chắn cho thấy sự thân mật giữa hai người? Tại sao có? Tại sao không?
4. Giai đoạn Phân giải
Ở cả hai giới, bộ phận sinh dục và toàn bộ cơ thể dần dần quay trở về trạng thái không
hứng phấn trong giai đoạn phân giải. Các cơ giãn ra, nhịp tim và nhịp thở trở lại trạng thái bình
thường, bộ phận sinh dục trở lại kích cỡ và hình dáng bình thường của nó. Thỏa mãn và thư giãn
là các cảm giác thường thấy. Giai đoạn phân giải ở nam giới và phụ nữ là khác nhau. Đa số nam
giới đi đến giai đoạn trơ ì ngay sau khi xuất tinh, có nghĩa là một thời gian nhất định phải qua
(từ vài phút cho đến hàng giờ hay vài ngày, tùy thuộc vào từng người) trước khi lại có thể có sự
hưng phấn và đạt đến cực khoái lần nữa. Ngược lại, phụ nữ thường không trải qua giai đoạn trơ
ì, và ở một số trường hợp, phụ nữ còn có thể đạt cực khoái nhiều lần, hay nhiều hơn một lần cực
khoái trong một lần sinh hoạt tình dục. Sự phân giải của phụ nữ thường diễn ra chậm và ít mạnh
mẽ hơn so với nam giới. Một số nam giới cũng có thể có hai hoặc nhiều hơn hai lần cực khoái
trước khi dương vật hết cương cứng.
MÔ HÌNH BA GIAI ĐOẠN VỀ PHẢN ỨNG TÌNH DỤC CỦA KAPLAN
Kaplan đã đưa ra mô hình về phản ứng tình dục bao gồm ba giai đoạn khác nhau: (1)
ham muốn tình dục, (2) kích thích, và (3) cực khoái. Mô hình của Kaplan được suy ra từ mô
hình “hai giai đoạn” mà mô hình này đầu tiên chỉ bao gồm giai đoạn kích thích và giai đoạn cực
khoái (có nghĩa là sinh học), nhưng sau này nó còn bao gồm cả giai đoạn ham muốn (tâm lý học
và xã hội). Chính giai đoạn ham muốn là giai đoạn khiến cho mô hình của Kaplan khác với mô
hình của Masters và Johnson. Kaplan đã áp dụng thành công mô hình “ba giai đoạn” của bà để
giúp những cá nhân và những cặp vợ chồng vượt qua những rối loạn liên quan đến tình dục,
chẳng hạn như những rối loạn liên quan đến ham muốn tình dục.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÔ HÌNH NĂM GIAI ĐOẠN VỀ PHẢN ỨNG TÌNH DỤC CỦA ZILBERGELD
VÀ ELLISON
Mô hình năm giai đoạn về phản ứng tình dục của Zilbergeld và Ellison đầu tiên được
phát triển từ những quan tâm của các nhà trị liệu này, những quan tâm mà mô hình của Masters
và Johnson không chú ý. Mô hình của Masters và Johnson chỉ chú trọng đến chức năng sinh lý
chứ không chú ý nhiều đến sự nhận thức, tình cảm và trải nghiệm chủ quan. Các giai đoạn phản
ứng tình dục của Zilbergeld và Ellison bao gồm (1) hứng thú, (2) hưng phấn, (3) sự sẵn sàng về
mặt sinh lý, (4) cực khoái, và (5) thỏa mãn. Giống như mô hình của Kaplan, mô hình của
Zilbergeld và Ellison dễ dàng phục vụ việc chữa trị những rối loạn tình dục liên quan đến một
hay nhiều giai đoạn phản ứng.
MÔ HÌNH NHẬN THỨC-HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN PHẢN ỨNG TÌNH DỤC
CỦA WALEN VÀ ROTH
Một mô hình nữa thừa nhận vai trò của nhận thức đối với phản ứng tình dục là mô hình
của Walen và Roth. Những nhà nghiên cứu này cho rằng hành vi tình dục là sự tiếp sau của
đánh giá tích cực về nhận thức hưng phấn tình dục, mà nhận thức hưng phấn tình dục là sự tiếp
sau của đánh giá tích cực về nhận thức kích thích tình dục. Hơn nữa, những đánh giá tích cực về
nhận thức hành vi tình dục là rất cần thiết trong việc duy trì hưng phấn và hành vi tình dục. Nói
cách khác, bất kể có chuyện gì xảy ra về mặt sinh lý thì những suy nghĩ và đánh giá về sự kiện
tình dục của một người là vô cùng quan trọng.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
1. Giống như cần ăn khi đói, và cần uống khi khát, các hành vi tình dục là những phản
ứng đối với dục tình, một trạng thái căng thẳng do sự thiếu hụt, trạng thái này thúc đẩy cá nhân
làm gì đó để giảm căng thẳng. Hưng phấn tình dục là sự phấn kích liên quan đến dục tình
(sexual drive, hay libido) của một cá nhân.
2. Ba nguồn gốc về hưng phấn tình dục bao gồm sinh học, tâm lý học và xã hội. Nguồn
gốc sinh học bao gồm hệ thống thần kinh và não, hooc môn, kích thích vật lý lên các cảm giác
và có thể có một số loại thuốc nhất định. Nguồn gốc tâm lý học bao gồm các quá trình nhận thức
và những tưởng tượng về tình dục. Nguồn gốc xã hội bao gồm sự sắp đặt, hấp dẫn, và sự sẵn
sàng của bạn tình.
3. Các nhà nghiên cứu tin rằng cấu trúc của bộ não trong hệ thống limbic đóng một vai
trò quan trọng trong các quá trình tình dục. Hooc môn tes-tos-te-rone có ảnh hưởng lớn lên dục
tình của cả nam giới lẫn phụ nữ. Các cơ quan cảm giác, bao gồm các tế bào thụ thể cảm giác đặc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
74

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------biệt là một yếu tố sinh học khác của liên quan đến hưng phấn tình dục. Các dạng phổ biến nhất
của kích thích cảm giác bao gồm đụng chạm, ngửi, nghe và nhìn.
4. Những suy nghĩ, nhận thức, đánh giá và cảm giác hình thành nên hoạt động tình dục
của một cá nhân. Việc giải thích được gọi là những mác nhận thức, chúng xây dựng nên các
kịch bản tình dục, mà những kịch bản này định hướng cho việc đưa ra quyết định và hành vi
tình dục. Sự ngăn cản tình dục là những kỳ vọng phi thực tế và vô lý gây cản trở đến chức năng
và sự giao tiếp tình dục. Con người là động vật duy nhất có khả năng tự tạo ra các hình ảnh về
tình dục, thuật ngữ gọi là những tưởng tượng về tình dục.
5. Mô hình được biết đến nhiều nhất về phản ứng tình dục của con người là mô hình của
Masters và Johnson, những người tiên phong trong nghiên cứu quan sát. Masters và Johnson
thấy rằng cả phụ nữ lẫn nam giới đều trải qua 4 giai đoạn liên quan đến hưng phấn và phản ứng
tình dục: giai đoạn kích thích, bình ổn, cực khoái và phân giải. Các chu kỳ phản ứng tình dục
của nam giới và phụ nữ có những điểm giống và khác nhau.
6. Các tài liệu chuyên ngành thường trích dẫn ba mô hình về phản ứng tình dục khác, đó
là: Mô hình ba giai đoạn của Kaplan, mô hình năm giai đoạn của Zilbergeld và Ellison, và mô
hình nhận thức- hành vi của Walen và Roth.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 7
Thiên Hướng Tình Dục
Không còn nghi ngờ gì nữa, thiên hướng tình dục - đặc biệt khi chúng ta nói về đồng
tính luyến ái và ái nam ái nữ - là chủ đề được thảo luận sôi nổi ngày nay. Phong trào đòi Quyền
cho người Đồng tính Nam. Giải phóng người Đồng tính Nam. Lòng tự trọng của những người
Đồng tính nam. Lực Lượng Đặc Nhiệm Đồng Tính Nam và Đồng Tính Nữ Quốc Gia. Câu lạc
bộ và quán bar giành cho những người Đồng tính nữ. “Lộ diện” hay “Che giấu”. Luật pháp
“quyền bình đẳng” cho những người Đồng tính nam. Đồng tính luyến ái trong quân đội. Cha mẹ
Đồng tính Nam. Các ấn phẩm như Cái Thang, Người ủng Hộ, Người Sinh ở New York, Ở
Ngoài và thậm chí cả Tập San Của Những Người Đồng Tính Luyến Ái. Những khía cạnh về lối
sống của người đồng tính nam – và nhiều điều nữa – là những thứ gây tranh cãi trong con mắt
của rất nhiều người Mỹ. Do vậy, chúng tôi giành toàn bộ chương này để khám phá những vấn
đề phức tạp như các nguyên nhân của xu hướng tình dục và ảnh hưởng của sự đồng tính luyến ái
hay ái nam ái nữ lên các cá nhân và xã hội.
THIÊN HƯỚNG TÌNH DỤC LÀ GÌ?
Thiên hướng tình dục là từ dùng để chỉ sự hấp dẫn về
tình cảm, sự lãng mạn, trìu mến và hấp dẫn về tình dục của một
người đối với những người cùng giới, khác giới hay đối với cả
hai. Một người bị hấp dẫn bởi những người khác giới được gọi
là heterosexual (người có thiên hướng tình dục với người khác
giới) (bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp heteros có nghĩa là “khác”).
Nhiều người sử dụng từ straight (thẳng) để chỉ những nam giới
hay phụ nữ có thiên hướng tình dục với người khác giới. Một
người bị hấp dẫn bởi những người cùng giới được gọi là
homosexual (đồng tính luyến ái) (bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp
homos có nghĩa là “cùng”). Nhiều người sử dụng từ gay (đồng tính nam) để chỉ những nam giới
bị đồng tính luyến ái, và lesbian (đồng tính nữ) để chỉ những nữ giới bị đồng tính luyến ái.
Không được nhầm lẫn giữa đồng tính luyến ái với luyến ái giả trang (transsvestites) (những
người mặc trang phục của người khác giới nhằm mục đích có được sự thoả mãn giới) hay người
chuyển đổi giới tính (transsexuals) (những người bị rối loạn nhận dạng giới, mong muốn “phẫu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
76

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------thuật để chuyển đổi giới tính”). Một người bị hấp dẫn bởi cả hai giới được gọi là bisexual (ái
nam ái nữ hay lưỡng tính) (bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp bi có nghĩa là “hai”).
Những cuộc thảo luận ngày nay xung quanh khái niệm sở thích tình dục (sexual
preference), hay đối tượng ham muốn tình dục của một người. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều
nhà tình dục học và các chuyên gia khác chọn cụm từ thiên hướng tình dục (sexual orientation)
thay vì sở thích tình dục, vì sở thích tình dục cho thấy rằng sự hấp dẫn tình dục luôn là vấn đề
của sự lựa chọn. Nhà tình dục học John Money (1987)15 đã viết:
“Sở thích tình dục là một thuật ngữ mang tính đạo đức và chính trị. Về mặt khái niệm,
nó dùng để chỉ sự lựa chọn tự nguyện, có nghĩa là một người chọn hoặc thích trở thành
người đồng tính luyến ái thay vì là người có thiên hướng tình dục với người khác giới
hay là người ái nam ái nữ và ngược lại. Về mặt chính trị, sở thích tình dục là một thuật
ngữ nguy hiểm vì nó ám chỉ rằng nếu người đồng tính luyến ái chọn được sở thích của
mình thì họ có thể bị pháp luật ép buộc, dưới sự đe doạ của việc sẽ bị trừng phạt, để phải
chọn trở thành người có thiên hướng tình dục với người khác giới. Ở đây có thể thấy
khái niệm về sự lựa chọn tình nguyện là sai, và cũng là sai khi áp dụng nó để nói về sự
lựa chọn của người có khuynh hướng chỉ dùng một tay hay sự lựa chọn tiếng mẹ đẻ. Bạn
không thể chọn tiếng mẹ đẻ của mình, cho dù bạn sinh ra chưa có nó.” (trang 385)
Vào những năm 1940 và 1950, Alfred Kinsey và các đồng nghiệp của ông đã đưa ra ý
kiến rằng thiên hướng tình dục tồn tại dọc một thể liên tục. Trước nghiên cứu của Kinsey về thói
quen tình dục của người Mỹ, các chuyên gia (cũng như công chúng) nói chung tin rằng hầu hết
mọi người hoặc là người đồng tính luyến ái hoặc là người có xu hướng tình dục với người khác
giới. Kinsey đoán rằng các loại thiên hướng tình dục không hề rõ ràng như mọi người vẫn
tưởng. Trong thang 7 điểm của Kinsey dùng để đo thiên hướng tình dục (0 điểm có nghĩa là một
người hoàn toàn có thiên hướng tình dục với người khác giới, 6 điểm có nghĩa là một người
hoàn toàn đồng tính luyến ái), những người trong thử nghiệm mẫu của ông đều từng ít nhất đã bị
hấp dẫn một chút với những người cùng giới, tuy nhiên hầu hết những người đó đều không thể
hiện khao khát đó của mình.
Giống với trường hợp của nhiều nghiên cứu khoa học xã hội, các kết luận của Kinsey về
tình trạng ái nam ái nữ bị nghi ngờ. Ví dụ, hai nhà tâm lý học Robert Carson và James Butcher
(1992)16 đã viết:
“Trên quan điểm của chúng tôi, nhiều con số mà Kinsey và các đồng nghiệp đưa ra
không khẳng định được tính phổ quát của tình trạng ái nam ái nữ như một số loại trung
lập dục tính cơ bản. Điều mà họ nêu là nhiều đàn ông từ chối không quan hệ tình dục với
phụ nữ có thể và có “sự thỏa mãn tối đa” bằng cách quan hệ tình dục với người đàn ông
khác, là do nghiên cứu của họ, giờ thì ai cũng biết, được thực hiện trên những người tù,
hoặc tương tự.” (trang 375)
Điều quan trọng là cần phải nhớ rằng tình dục hướng giới tính khác cũng là vấn đề thuộc
thiên hướng tình dục, giống như đồng tính luyến ái hay ái nam ái nữ. Mặc dù nhiều người cho
rằng có thể chuyển đổi thiên hướng tình dục của một người, thường là những người có thiên
hướng tình dục với người khác giới nói về những người đồng tính luyến ái, thì câu nói đó (dù
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------đúng hay sai) cũng cần phải được áp dụng một cách công bằng cho tất cả mọi người thuộc tất cả
các thiên hướng tình dục. Như sẽ được thảo luận ở phần sau, việc thay đổi thiên hướng tình dục
thông qua liệu pháp tâm lý dường như là điều vô cùng khó khăn, nếu như không muốn nói là
không thể.
Chúng ta cũng cần phân biệt giữa thiên hướng tình dục (hay sự hấp dẫn) với hành vi tình
dục (hay sự thể hiện). Một người có thể có hoặc có thể không lựa chọn việc thể hiện thiên
hướng tình dục của mình thông qua các hành vi. Nói cách khác, anh ta hay cô ta có thể có thiên
hướng tình dục của người đồng tính luyến ái nhưng lại chọn cách không thể hiện điều đó với
bạn tình. Tất nhiên, nguyên tắc này cũng được áp dụng đối với những người có thiên hướng tình
dục với người khác giới và người ái nam ái nữ.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Đâu là những vấn đề có liên quan đến việc định nghĩa tình dục hướng giới tính
khác, đồng tính luyến ái, và ái nam ái nữ? Bạn hãy chú ý đến những lý lẽ tán thành và
phản đối liên quan đến việc định nghĩa thiên hướng tình dục như sự tồn tại dọc theo thể
liên tục.
HÀNH VI ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI PHỔ BIẾN NHƯ THẾ NÀO?
Lúc này hay lúc khác, những suy nghĩ liên quan đến đồng tính luyến ái có thể xuất hiện
thoáng qua trong đầu của hầu hết mọi người. Nhưng các hành vi đồng tình luyến ái phổ biến
như thế nào trong dân số nói chung? Và có bao nhiêu người Mỹ hoàn toàn là người đồng tình
luyến ái?
Cho dù thiên hướng tình dục tồn tại dọc theo thể liên tục, nhưng việc tìm kiếm những ví
dụ tiêu biểu để khảo sát là rất khó, nhiều người còn do dự trong việc trả lời đầy đủ hoặc trung
thực các câu hỏi khảo sát, việc có được con số phần trăm chính xác là rất khó khăn. Theo ước
tính hiện tại thì có khoảng 4% nam giới và từ 1% đến 2% phụ nữ ở Mỹ là những người hoàn
toàn đồng tính luyến ái. Số liệu này chỉ ra rằng con số phổ biến cho rằng 10% dân số là những
người đồng tính luyến ái có thể là ước tính quá cao. Không có gì ngạc nhiên khi số người đồng
tính luyến ái được ước tình cao hơn mức trung bình toàn quốc vì việc ước tính được thực hiện
trong những môi trường nhất định chẳng hạn như nhà tù, nơi mà đồng tính luyến ái mang tính
hoàn cảnh (hành vi đồng tính luyến ái xảy ra là do không có sự hiển diện của những người bạn
tình khác giới.)
Những thông tin về tình trạng ái nam ái nữ thậm chí còn ít hơn những thông tin về đồng
tính luyến ái, lý do là bởi vì mọi người nghĩ rằng ái nam ái nữ là tiểu nhóm của đồng tính luyến
ái. Một khó khăn khác trong việc có được thông tin chính xác về tình trạng ái nam ái nữ là nhiều
người gặp gỡ những người cùng giới với mình nhưng lại không nghĩ bản thân là người ái nam ái
nữ. Một ví dụ minh họa cho điều này là những người bạn ở chung tù, có quan hệ với những
người đàn ông khác trong khi bị tống giam, nhưng họ vẫn cho rằng bản thân mình là người có
thiên hướng tình dục với người khác giới. Một khó khăn nữa là nhiều người đồng tính nam kết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
78

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hôn, nuôi con, coi đó như “vỏ bọc xã hội”, và họ nghĩ bản thân mình là người đồng tính chứ
không phải là người ái nam ái nữ.
Nhiều người đôi khi cho rằng ái nam ái nữ là “tốt nhất cho cả hai thế giới” tuy nhiên
những người ái nam ái nữ không đồng tình với quan điểm này. Họ thường cảm thấy bị cô lập và
xa lánh từ cả những người đồng tính luyến ái lẫn những người có thiên hướng tình dục với
người khác giới. Những người ái nam ái nữ củng cố sự tồn tại của các nhóm và cộng đồng
nhưng họ chiếm thiểu số so với những nhóm đồng tính luyến ái. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi
mọi người thoải mái đối với những người “xuất đầu lộ diện” thì số người này trong tương lai
chắc chắn sẽ tăng lên.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu một người bạn thân cùng giới với bạn tiết lộ
cho bạn biết rằng anh ta hay cô ta là người đồng tính nam, đồng tính nữ, hay ái nam ái
nữ ? Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu một người bạn thân khác giới cũng nói với bạn như
vậy?
CÁC HỌC THUYẾT VỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
Những nguyên nhân chính xác gây ra hiện tượng đồng tính luyến ái, cũng như nguyên
nhân thiên hướng tình dục hướng người khác giới và thiên hướng tình dục nói chung vẫn tiếp
tục là thách thức đối với các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, cũng có một số học thuyết được đưa ra.
Những học thuyết này chia thành các nhóm về sinh học, tâm lý học, và học thuyết tương tác.

Các Học Thuyết về Sinh Học

Đến nay, những nỗ lực nhằm nhận biết chính xác các nguyên nhân sinh lý gây ra hiện
tượng đồng tính luyến ái vẫn chưa có kết quả. Các học thuyết sinh học truyền thống thì cho rằng
đó là do có quá ít hooc môn tes-tos-te-rone ở nam giới, quá nhiều hooc môn tes-tos-te-rone ở
nữ giới, sự mất cân bằng hooc môn, và những lỗi sinh học trước khi sinh ra do căng thẳng ở
người mẹ. Những học thuyết gần đây hơn còn bao gồm cả nguyên nhân di truyền và gien, các
khi nhiễm sắc thể, và những dị thường ở phía trước vùng đồi dưới não (nghĩa là nhân tế bào khe
thứ ba).
Những phát hiện từ các nghiên cứu tập trung vào nguyên nhân sinh học cần phải được
giải thích một cách thận trọng. Đầu tiên, hầu hết các đối tượng được lấy làm ví dụ không phải là
đại diện cho dân số nói chung, vì tất cả những đối tượng đó đều là nam giới. (Điều này không có
gì là mới. Đa số các nghiên cứu về đồng tính luyến ái thường được thực hiện trên nam giới
nhiều hơn phụ nữ). Thứ hai, hầu hết các phát hiện đều mới chỉ nói đến các kết hợp tương quan
của những biến số chứ không phải là nguyên nhân. Ví dụ, có phải liệu một phần nhỏ dị thường ở
vùng đồi dưới gây ra tình trạng đồng tính luyến ái hay ngược lại? Hay liệu bất kỳ nguyên nhân
nào gây ra sự dị thường ở một phần nhỏ vùng đồi dưới cũng gây ra hiện tượng đồng tính luyến
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------79
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ái? Cần có nhiều nghiên cứu cụ thể hơn nữa trước khi đưa ra các kết luận hợp lý về ảnh hưởng
của các yếu tố sinh học khác nhau lên việc hình thành thiên hướng tình dục.

Ghi Chép Cá Nhân (Alex, 34 tuổi)
Từ khi có thể nhớ được, tôi đã bị hấp dẫn bởi những người đàn ông. Quay trở về
thời bé, có lẽ lúc đó tôi học lớp 1 hay lớp 2 gì đó, tôi còn nhớ một chuyện mà bọn con
trai thường hay nói với nhau ở trong nhà vệ sinh của trường. Bọn chúng nói chúng rất
muốn được nhìn thấy bọn con gái không mặc gì trên người vì chúng bảo bạn luôn luôn
có thể nhìn thấy bản thân trần truồng nếu như bạn muốn nhìn một bộ phận nào trên cơ
thể con trai. Lúc đó, tôi đã nghĩ tới bản thân mình, tôi chỉ thấy sung sướng khi nhìn thấy
cơ thể con trai. Thậm chí tôi còn biết rằng tôi không thể nói về cảm giác này của mình
với bất kỳ đứa bạn nào của tôi được. (Tư liệu của Bác sĩ Zgourides)

Các Học Thuyết Về Tâm Lý Học và Xã Hội

Tuổi thơ có vẻ như là một giai đoạn rất quan trọng đối với việc hình thành thiên hướng
tình dục, sự học hỏi, kiến thức đóng vai trò trong việc phát triển tình trạng đồng tính luyến ái.
Học thuyết của Freud cho rằng đồng tính luyến ái được bắt rễ từ những xung đột từ thời thơ ấu,
đặc biệt trong suốt giai đoạn thuộc phức cảm Ơ-đíp (Oedipal stage) của sự phát triển tâm sinh
dục. Những người theo học thuyết của Freud tin rằng đồng tính luyến ái phát triển để phản ứng
với một người cha thụ động và một người mẹ quá thương yêu và chi phối, các mối quan hệ gia
đình có vấn đề, và/hoặc gia đình mất cha/mẹ hay cả hai. Những quan điểm này không thể giải
thích tại sao đồng tính luyến ái cũng phát triển ở những cá nhân không có hoàn cảnh gia đình
như thế.
Gần đây, các nhà nghiên cứu đã đưa ra vô số những nhân tố nhận thức-xã hội, mà những
nhân tố này phải chịu trách nhiệm đối với tình trạng đồng tính luyến ái, những nhân tố này thậm
chí có lẽ còn nhiều hơn cả những yếu tố sinh học. Có thể đồng tính luyến ái phát triển khi dục
tình của một đứa trẻ hay một thiếu niên xuất hiện trong giai đoạn đầu của tình bạn cùng giới.
Hay có thể có điều gì đó từ những hành vi khác giới ban đầu (liên quan đến các khuôn mẫu cư
xử của giới khác). Giống như các học thuyết sinh học về thiên hướng tình dục, những học thuyết
này và vô số những học thuyết tâm lý, xã hội khác đều mới chỉ nói đến các sự kết hợp tương
quan chứ chưa đưa ra được những kết hợp mang tính nguyên nhân.

Học Thuyết Tương Tác

Dường như cả những nhân tố sinh học lẫn những sự kiện cụ thể từ thời thơ ấu đều không
phải là những nhân tố duy nhất phải chịu trách nhiệm cho sự phát triển của tình trạng đồng tính
luyến ái. Học thuyết Tương tác về đồng tính luyến ái chỉ ra rằng thiên hướng tình dục phát triển
nhằm phản ứng lại với sự tương tác phức tạp của các nhân tố sinh học, tâm lý học và xã hội một phối cảnh tâm sinh lý xã hội cơ bản. Trọng lượng tương đối của những nhân tố khác nhau
này trong việc quyết định thiên hướng tình dục ở một cá nhân cụ thể hiện vẫn chưa được xác
định.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
80

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Có lẽ học thuyết tương tác được chấp nhận rộng rãi nhất là học thuyết của John Money.
John Money đã giải thích sự phát triển của đồng tính luyến ái theo một quá trình gồm hai bước.
Theo Money, các hooc môn trước khi sinh đầu tiên ảnh hưởng đến bộ não của phôi thai hay bào
thai, tạo nên bẩm chất sinh học đối với một thiên hướng tình dục cụ thể. Sau khi sinh ra, trong
suốt thời kỳ thơ ấu ban đầu các yếu tố xã hội-kiến thức trong môi trường ảnh hưởng đến đứa trẻ,
ngăn cản hoặc tạo điều kiện cho bẩm chất. Cuối cùng thiên hướng tình dục hình thành được
củng cố thêm nhờ cực khoái tình dục, điều này khiến cho việc định hướng lại thiên hướng tình
dục càng trở nên khó khăn khi thời gian qua đi.
SỰ ĐIỀU CHỈNH TÌNH TRẠNG ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
Các quan điểm đầu tiên về đồng tính luyến ái là quan điểm thần học. Từ những kết án
của người Do Thái cổ về hành vi đồng tính luyến ái, đến sự ám chỉ của Thánh Thomas Aquinas
coi đó là “hành vi thú tính trái với tự nhiên”, các xã hội Do Thái - Thiên Chúa Giáo truyền
thống đều coi hành vi đồng tính luyến ái là tội lỗi. Bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, cộng
đồng bác sĩ về sức khỏe tinh thần, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi học thuyết của
Freud, bắt đầu coi đồng tính luyến ái là bệnh tinh thần hay là những rối loạn liên quan đến tinh
thần.
Tuy nhiên, do có nhiều bằng chứng cho thấy những điều ngược lại, và do các quan điểm
thoáng hơn về tình dục gia tăng ở Mỹ nên năm 1973, Hiệp hội Tâm thần Mỹ đã bỏ phiếu tán
thành việc loại bỏ đồng tính luyến ái coi đó như một dạng bệnh tâm thần ra khỏi Triệu Chứng
Và Sách Chỉ Dẫn Thống Kê Về Các Rối Loạn Tinh Thần (DMS). Trong cuốn DMS-III (1980)
chỉ có duy nhất một tham chiếu dành cho đồng tính luyến ái, đó là Đồng Tính Luyến Ái Bản
Ngã – Dystonic, chuẩn đoán này được đưa ra cho người cảm thấy không thỏai mái đối với thiên
hướng đồng tính luyến ái của anh ta hay cô ta. Hiệp hội Tâm Thần Mỹ thậm chí cuối cùng cũng
đã loại bỏ danh mục này ở cuốn DSM-III-R (1987) và DSM-IV (1994) và thay vào đó bằng
Chứng Rối Loạn Tình Dục Mà Chứng Này Không Được Mô Tả Cụ Thể ở Các Chứng Rối Loạn
Tình Dục Khác (Sexual Disorder Not Otherwise Specified), đây là sự phân loại chung dành cho
các chứng rối loạn tình dục mà các chứng này không phù hợp với tiêu chí thông thường. Năm
1975 Hiệp Hội Tâm Lý Học Mỹ đã tán thành quyết định mang tính bước ngoặt của Hiệp hội
Tâm thần Mỹ về việc loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách các bệnh liên quan đến rối
loạn tinh thần.
Quyết định coi hay không coi đồng tính luyến ái như là một căn bệnh liên quan đến rối
loạn tinh thần hay sự bất thường nhằm ngụ ý xem việc chữa trị một số loại liên quan đến đồng
tính luyến ái là thích hợp hay không. Có thể thay đổi thiên hướng tình dục không? Có nên chữa
trị cho những người đồng tính luyến ái không? Liệu các chuyên gia về sức khỏe tinh thần có nên
giúp những người đồng tính luyến ái trở thành những người có thiên hướng tình dục khác
không? Đây thực sự là những câu hỏi khó.
Nói về mặt lo-gic, nếu một mặt đồng tính luyến ái không phải là một rối loạn thì phải
chữa trị cái gì đây? Các nhà nghiên cứu cho rằng những người đồng tính luyến ái là những
người khỏe mạnh và có thể điều chỉnh về mặt tâm lý như bất kỳ ai khác. Họ có sức khỏe thể
chất và sức khỏe tinh thần giống như những người có xu hướng tình dục hướng giới tính khác,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bất kể thiên hướng tình dục hay sở thích tình dục nào. Từ quan điểm này, người đồng tính luyến
ái có thể đi gặp tư vấn để giải quyết những vấn đề thứ yếu liên quan đến thiên hướng tình dục
của họ chẳng hạn như những lo lắng về việc nếu gia đình biết chuyện, quấy rối tình dục ở công
sở, hay sự phân biệt đối xử về nhà cửa – nhưng không cần phải điều trị thiên hướng của họ như
thể nó là một căn bệnh rối loạn về tinh thần. Nếu mặt khác, coi đồng tính luyến ái là một rối
loạn thì các phương pháp trị liệu chuyển đổi có hiệu quả không? Lúc này, có vẻ như không tồn
tại liệu pháp sinh học hay tâm lý mà những liệu pháp này có ảnh hưởng toàn diện và hiệu quả
đến việc chuyển đổi thiên hướng tình dục, mặc dù không phải tất cả các chuyên gia đều đồng ý
với điều này.
Hầu hết các nhà tình dục học đều biện luận rằng không có một lý do gì, ít nhất là trên
phương diện sức khỏe tinh thần để phải cố gắng sửa lại thiên hướng tình dục của người đồng
tính luyến ái. Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Còn những người đồng tính nam và đồng
tính nữ, những người muốn thay đổi thiên hướng tình dục của mình thì sao, chẳng hạn như vì lý
do tôn giáo? Liệu các nhà trị liệu có bắt buộc phải đưa ra những dịch vụ chữa trị nếu có thể hay
không? Một số bác sĩ phản đối việc dùng liệu pháp chuyển đổi thiên hướng tình dục cho các
khách hàng đồng tính luyến ái bởi vì những liệu pháp chữa trị này có thể khuyến khích định
kiến của xã hội chống lại những cá nhân đó. Ngược lại, một số người khác lại lập luận rằng cần
chữa trị cho những người có yêu cầu chính đáng bất kể quan điểm của bác sĩ coi đồng tính luyến
ái là sự bất thường. Từ chối khách hàng, những người yêu cầu được chữa trị bằng liệu pháp
chuyển đổi thiên hướng là vi phạm “quyền được chữa trị” cơ bản của họ. Tất nhiên, bác sĩ trị
liệu phải có nghĩa vụ thông báo cho khách hàng về tính hiệu quả tương đối của liệu pháp chuyển
đổi.
Một số bác sĩ hành nghề, các nhóm tôn giáo và khách hàng đã nói thành công với liệu
pháp chuyển đổi lại thiên hướng tình dục. Tuy nhiên, hầu hết những báo cáo của họ về những
thành công này đều chỉ là những câu chuyện, chưa được xác minh một cách khoa học; không có
đủ bằng chứng khoa học để đưa ra những đánh giá chính xác về khả năng thành công của nó.
Những câu hỏi như “Liệu có thể thay đổi thiên hướng tình dục?” và “Có nên chữa trị cho những
người đồng tính luyến ái không?” đôi khi vẫn sẽ là những câu hỏi chưa có câu trả lời.

Ghi Chép Cá Nhân (Sam, 31 tuổi )
Cho mãi đến tận năm cuối trung học tôi mới phát hiện ra rằng mình không có
một chút hấp dẫn tình dục nào với phụ nữ cả. Từ đó trở đi, tôi hoàn toàn bị thu hút bởi
những người đàn ông. Nhưng do nền tảng, địa vị của mình, tôi không bao giờ có thể
chấp nhận mình là người đồng tính luyến ái. Bởi thế tôi đi gặp một bác sĩ tâm lý để “thay
đổi” thiên hướng tình dục của mình. Thực sự, tôi cũng khá hài lòng với sự tiến triển của
chúng tôi (tôi và bác sĩ của mình). Trải qua 13 năm, từ chỗ không có hứng thú tình dục
với phụ nữ tôi đã có thiên hướng hấp dẫn tình dục với người khác giới. Tuy nhiên tôi
phải thừa nhận rằng chúng tôi không bao giờ có thể loại bỏ được hoàn toàn phần đồng
tính nam trong con người tôi. Nó vẫn còn ở đó, đôi khi leo nheo tôi. Nhưng tôi có thể
giải quyết được nó. Tôi đoán rằng những điều mà chúng tôi đã làm khi trị liệu đã làm
tăng thêm vốn mục tình dục của tôi lên đến điểm khiến tôi có thể thể hiện một cách thoải
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
82

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mái như một người có thiên hướng tình dục hướng người khác giới (Tư liệu của Bác sĩ
Zgourides)
LỐI SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
Những người đồng tính luyến ái rất khác biệt nhau từ học vấn và lối sống. Trên thực tế,
chẳng có cái gì được gọi là lối sống của người đồng tính luyến ái; cũng giống như không có cái
gì được gọi là lối sống của những người có thiên hướng tình dục với người khác giới. Tuy
nhiên, có thể đưa ra một vài quan sát nhận xét. Ba khía cạnh quan trọng trong lối sống của
người đồng tính luyến ái là: xuất đầu lộ diện, các mối quan hệ và con cái, và hành vi tình dục.

Xuất Đầu Lộ Diện

Những người đồng tính nam và nữ có thể cởi mở đến mức độ nào về sự hấp dẫn tình dục
của họ? Các bằng chứng cho thấy rằng có lẽ khoảng 10% những người đồng tính luyến ái ở Mỹ
thực sự “bước ra khỏi cái tủ”, kể cho gia đình và bạn bè biết rằng họ là người đồng tính nam
hoặc nữ. Số còn lại, những người “ở trong cái tủ” là giả vờ (“giả vờ” bản thân là người có thiên
hướng tình dục hướng người khác giới). Như một khách hàng đã nói:

Ghi Chép Cá Nhân (June, 29 tuổi)
Tôi đã thể hiện mình là người đồng tính luyến ái đối với hầu hết bạn bè của
mình, nhưng tôi vẫn phải cố gắng lấy hết can đảm để nói với những người thân của
mình. Điều này thực sự khó, và tôi biết họ sẽ không chấp nhận, nhưng chừng nào tôi
chưa làm việc đó thì tôi còn cảm thấy mình đang sống giả dối. Hầu hết các bạn của tôi
đều thực sự ủng hộ tôi. (Tư liệu của Bác sĩ Zgourides)

Suy Nghĩ Cá Nhân
Đâu là những vấn đề chủ yếu mà một người đồng tính luyến ái và ái nam ái nữ
phải đối mặt khi họ “xuất đầu lộ diện” với bạn bè và gia đình mình? Bạn có thể nghĩ ra
phương pháp nào mà người đồng tính luyến ái có thể sử dụng để làm giảm đến mức độ
tối thiểu những căng thẳng liên quan đến việc nói cho người khác biết thiên hướng tình
dục của cô ấy hay anh ấy?
Tại sao nhiều người đồng tính luyến ái không muốn xuất đầu lộ diện? Xem nào, đâu là
nguy cơ tiềm ẩn nếu như thông báo cho thế giới biết mình là người đồng tính luyến ái. Gia đình
chối bỏ. Mất việc. Bị đuổi ra khỏi nhà. Là vết nhơ của xã hội. Bị những người chống đối việc
đồng tính luyến ái hành hung. Tuy nhiên, đối với những người đồng tính muốn xuất đầu lộ diện,
thì cũng có những nhóm trợ giúp. Ngoài ra còn có cả một Ngày Xuất Đầu Lộ Diện Quốc Gia, đó
là ngày 11 tháng Mười hàng năm, vào ngày đó có một chiến dịch nhằm giúp những người đồng
tính luyến ái nói với gia đình và bạn bè của họ về thiên hướng tình dục của mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Các Mối Quan Hệ và Con Cái

Nghiên cứu chỉ ra rằng có khoảng 40% đến 60% những người đồng tính nam và nữ có
liên quan đến một số dạng quan hệ gắn bó. Nhiều cặp đồng tính luyến ái đôi khi sống chung
cùng nhau còn lâu hơn những người có thiên hướng tình dục với người khác giới. Cũng giống
như những người có thiên hướng tình dục với người khác giới, những người đồng tính luyến ái
có thể có và có thể không thỏa mãn với mối quan hệ của mình.
Những mối quan hệ của người đồng tính luyến ái là như thế nào? Người đồng tính luyến
ái và người ái nam ái nữ - cũng giống như người có thiên hướng tình dục khác giới - có thể sống
chung với nhau, sống một mình, sống cùng gia đình hay bạn bè, hoặc sống với bạn chung
phòng. Họ cũng có thể đến từ những tầng lớp xã hội khác nhau, với điều kiện kinh tế và học vấn
khác nhau. Thật khó có thể đưa ra được sự khái quát chung về mối quan hệ của những người
đồng tính luyến ái hay những người ái nam ái nữ - sự lãng mạn, về mặt xã hội, nghề nghiệp hay
những cái khác - điều này cũng khó như việc đưa ra sự khái quát chung về mối quan hệ của
những người có thiên hướng tình dục hướng giới tính khác.
Các cặp đồng tính luyến ái có thể quyết định nuôi con. Những nhà nghiên cứu chỉ ra
rằng trẻ em được những người đồng tính luyến ái nuôi dưỡng không có gì khác so với trẻ em
được các cặp khác nuôi dưỡng ở những điểm quan trọng như sự điều chỉnh cuộc sống chung,
nhận dạng giới, vai trò về giới, và sự thông minh. Họ cũng chỉ ra rằng trẻ em được những cặp
đồng tính luyến ái nuôi dưỡng không có nhiều khả năng sẽ trở thành người đồng tính luyến ái
hơn những trẻ em được nuôi dưỡng bởi những cặp có thiên hướng tình dục hướng giới tính
khác.

Hành Vi Tình Dục

Đồng tính luyến ái, tình dục hướng giới tính khác và ái nam ái nữ, tất cả những thiên
hướng tình dục này đều trải qua cùng các giai đoạn liên quan đến hưng phấn tình dục và phản
ứng. Có nghĩa là những người đồng tính nam và những người đồng tính nữ phản ứng với các
kích thích tình dục và tham gia vào các hành vi tình dục giống với người có thiên hướng tình
dục hướng tới giới khác và người ái nam ái nữ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người đồng
tính luyến ái như một nhóm có xu hướng ít gặp khó khăn trong hoạt động tình dục hơn so với
người có thiên hướng tình dục hướng tới giới khác.
ÁM ẢNH ĐỒNG TÍNH
Những người đồng tính nam và nữ đã thể hiện mình là người đồng tính thường phải đối
mặt với những công kích bằng lời nói, hành động và sự hành hung tình dục của những cá nhân
bị ám ảnh bởi sự đồng tính. Ám ảnh đồng tính (Homophobia) là từ không những chỉ sự sợ hãi
vô lý của những người sợ bị người khác coi là người đồng tính luyến ái, mà nó còn là từ chỉ sự
kinh bỉ dai dẳng và căm ghét những người đồng tính luyến ái.
Ám ảnh đồng tính luyến ái khiến một số người đánh những kẻ đồng tính nam hoặc chửi
rủa và/hoặc đối xử tàn ác đối với những người đồng tính luyến ái hoặc cả người có thiên hướng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
84

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tình dục hướng giới khác nhưng bị nhầm là người đồng tính. Tại sao mọi người lại tham gia vào
những cuộc bạo lực chống lại người đồng tính? Lý do là có một số người cho rằng có sự liên hệ
giữa đồng tính luyến ái với bệnh AIDS. Những người khác đoán rằng thái độ tiêu cực với bệnh
AIDS chẳng qua chỉ là sự giải thích cho những quan điểm chống lại người đồng tính, mà quan
điểm này vẫn còn tồn tại. Cho dù có là nguyên nhân gì đi nữa thì những cuộc bạo lực chống lại
người đồng tính dường như vẫn đang tăng lên ở Mỹ. Khoảng 25% những người đồng tính nam
và nữ là nạn nhân của những vụ hành hung liên quan đến thiên hướng tình dục.
Nhiều ví dụ liên quan đến ám ảnh đồng tính bắt nguồn từ sự kết án của xã hội đối với
các hành động đồng tính, đặc biệt là việc quan hệ tình dục ở lỗ hậu môn. Những người Phương
Tây coi chủ đề quan hệ tình dục ở lỗ hậu môn - có thể nhiều hơn bất kỳ hành động tình dục nào
khác (kể cả thủ dâm) - là việc làm đáng bị phản đối, lên án, đáng ghê tởm và căm phẫn. Tuy
nhiên điều này không nhất thiết bị phản đối ở những nơi khác trên thế giới. Ví dụ, một số nam
giới và phụ nữ Mangai ở Nam Thái Bình thường quan hệ tình dục ở lỗ hậu môn khi người phụ
nữ có kinh. Nam thanh niên và đàn ông ở vùng Siwan thuộc Nam Phi, và Kiraki thuộc New
Guinea cũng quan hệ kiểu này. Và cả một số cặp đồng tính luyến ái Mỹ cũng có quan hệ tình
dục ở vùng trực tràng hậu môn.
Tại sao nhiều người Mỹ lại căm ghét tình dục đồng giới? Cũng giống với nhiều khía
cạnh của tình dục, nhiều quan điểm văn hóa của chúng ta bắt nguồn từ những tập tục và giá trị
Thiên Chúa giáo. Trong Kinh Cựu Ước (ví dụ như Malachi 2:-13), phân (cứt) mang ý nghĩa vô
cùng xấu, do đó không có gì ngạc nhiên khi nó lại được gắn với sự đồng tính luyến ái, hành vi
quan hệ tình dục ở lỗ hậu môn, và kẻ ngoại đạo. Căn cứ vào nhiều giải thích nghiêm khắc các
đoạn trong Kinh Thánh liên quan đến các hành vi tình dục đồng giới đáng lên án, không còn
nghi ngờ gì nữa người Mỹ cũng kịch liệt phản đối tình dục đồng giới. Dưới đây là giải thích của
nhà nghiên cứu tình dục Alfred Kinsey và các đồng nghiệp của ông trong nghiên cứu cổ điển,
Hành Vi Tình Dục ở Phụ Nữ (1953)18:
“Sự kết án chung về tình dục đồng giới trong nền văn hóa của chúng ta dường như bắt
nguồn từ hàng loạt các bối cảnh lịch sử mà các bối cảnh đó rất ít khi bảo vệ các cá nhân
hay duy trì tổ chức xã hội lúc đó. Trong bộ luật thời kỳ Hittite, Chaldean, và đầu Do
Thái, không có sự kết án chung nào đối với những hành vi tình dục đồng giới, tuy nhiên
có mức hình phạt dành cho các hoạt động đồng tính luyến ái xảy ra giữa những người có
địa vị xã hội cụ thể hay tình dục đồng giới giữa những người có quan hệ huyết thống,
dưới những hoàn cảnh cụ thể, đặc biệt khi có sự tham gia của hành động cưỡng bức. Sự
kết án chung đối với những quan hệ đồng tính (đặc biệt là đồng tính nam) bắt nguồn từ
lịch sử người Do Thái vào khoảng thế kỷ thứ 7, trước Công nguyên, sau sự quay về từ
cuộc đày ải Babylon... Nhiều sự kết án Talmudic được xây dựng từ sự kiện rằng những
hành động đó đại diện cho cách của Canaanite, cách của Chaldean, cách của kẻ ngoại
giáo, và chúng bị kết án dưới dạng sùng bái hơn là mội tội lỗi liên quan đến tình dục.
Đến thời đại trung cổ, đồng tính luyến ái gắn liền với dị giáo. Tuy nhiên, với sự cải cách
tục lệ (tập tục), đồng tính luyến ái đã trở thành một vấn đề liên quan đến đạo đức và cuối
cùng đồng tính luyến ái là hành động liên quan đến luật hình sự.” (Trang 48-1482)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------85
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong cuốn sách có tựa đề Hãy Hỏi Tôi Bất Kỳ Điều Gì (1992)19, Marty Klein đã bổ
sung:
“Sự quảng cáo của người Mỹ cũng góp phần vào chuyện này. Vì có quá nhiều quảng cáo
dựa vào việc để mọi người đặt câu hỏi về khả năng tình dục của họ (để họ có thể bán
được sản phẩm giúp giải tỏa những lo lắng đó), họ đã gieo những vấn đề vào trong tiềm
thức của con người: Tôi có thực sự là đàn ông không? Có thực sự là phụ nữ không? Điều
này khiến cho những người đồng tính luyến ái lo sợ vì nó làm suy yếu sự tự tin của con
người về thiên hướng tình dục hướng tới người khác giới của họ. Khi giác quan của một
người có thiên hướng tình dục khác giới về nhận dạng tình dục là yếu ớt, dễ vỡ, đồng
tình luyến ái có thể gây ra những xáo trộn kinh khủng về tình cảm. Có thể dễ dàng đổ lỗi
cho những người đồng tính nam về việc này. Bên cạnh đó, mặc dù mọi người đều biết và
đã từng nhìn thấy những người đồng tính luyến ái, nhưng hầu hết mọi người lại không
biết về nó. Điều này khiến cho chúng ta dễ nhìn những người đồng tính như là "họ" chứ
không phải "chúng ta", là điều gì đó khác chứ không phải con người. Và nó gây nên sự
căm ghét.” (trang 232)
CHỦ NGHĨA CHÍNH TRỊ TÍCH CỰC VỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
Những người đồng tính nam và đồng tính nữ đang tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ để chấm
dứt những thành kiến và sự phân biệt chống lại họ do thiên hướng tình dục của họ gây ra. Họ
làm việc với tất cả các cấp xã hội để nhằm thay đổi luật pháp, chống lại sự phân biệt đối xử
trong công việc, sự quấy rối tình dục, loại bỏ sự ám ảnh đồng tính và đánh những người đồng
tính nam, vận động gây quỹ phòng chống AIDS, giáo dục công chúng về tình dục đồng giới và
đồng tính luyến ái. Mặc dù nhiều người đồng tính nam và đồng tính nữ tin rằng họ đang đi trên
con đường hướng tới mục đích của mình, nhưng những người khác tin rằng họ vẫn còn rất nhiều
việc phải làm để đạt đến mục tiêu "giải phóng tình dục đồng giới" thực sự.
Phong Trào Đòi Quyền Cho Người Đồng Tính, phong trào này ngày nay được rất nhiều
người biết đến, bắt đầu phát triển rầm rộ với cuộc nổi loạn Stonewall năm 1969. Cảnh sát New
York đã chú ý một thời gian dài những quán bar của người đồng tính luyến ái nam nhằm chống
lại sự quấy rối và tiến hành bắt bớ. Vào tháng 6 năm 1969, họ đã tấn công và vây bắt quán
Stonewall Inn, một quán bar dành cho người đồng tính nam ở vùng Greenwich thuộc NewYork.
Khi những người bảo trợ quán bar chống đối lại, một cuộc bạo loạn đã nổ ra và kéo dài đến tận
ngày hôm sau. Vụ việc này thúc đẩy sự ra đời của vô số những nhóm đòi quyền cho người đồng
tính, các cuộc tuần hành, biểu tình, các hoạt động kỷ niệm và diễu hành tổ chức hàng năm, bao
gồm cả Tuần Lễ Kiêu Hãnh của Người Đồng Tính Nam.
Nhiều người đã nhầm khi cho rằng, phong trào đòi quyền cho người đồng tính nam bắt
đầu từ cuộc bạo loạn Stonewall, nhưng trên thực tế có hơn 40 tổ chức của người đồng tính nam
và đồng tính nữ đã tập trung ở đây thời gian đó. Hai trong số những nhóm đồng tính rõ ràng ở
những năm 50 và 60 là Mattachine Society và Daughters of Bilitis. Sau cuộc bạo loạn
Stonewall, những người đồng tính nam và đồng tính nữ tập hợp vào các nhóm chính trị và các
cơ quan phục vụ như Hành Động, Mặt Trận Giải Phóng Người Đồng Tính Nam, Liên Minh
Những Người Hoạt Động Xã Hội ủng Hộ Đồng Tính Nam, Những Người Ủng Hộ Và Bảo Vệ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
86

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cho Người Đồng Tính, Công Cuộc Đòi Quyền Cho Người Đồng Tính Nữ, Lực Lượng Đặc
Nhiệm Đồng Tính Nam Và Nữ, Những Người Ủng Hộ Đòi Quyền Cho Người Đồng Tính Nam
Quốc Gia, Quốc Gia Đồng Tính Nam, ở đây tôi mới chỉ nêu tên một vài tổ chức.
Như đã trình bày ở đầu chương này, thiên hướng tình dục - đặc biệt là đồng tính luyến ái
và ái nam ái nữ - là chủ đề hiện nay được tranh luận sôi nổi. Bất kỳ cuộc đấu tranh nào cũng có
mặt tích cực bất kể ý kiến của người khác thế nào. "Vấn đề đồng tính luyến ái" tạo cơ hội cho
người Mỹ suy nghĩ một cách nghiêm túc về cuộc sống ở thế kỷ 21. Nó giúp cho con người học
cách chung sống với những người mà có thể họ không đồng tình. Nó thúc đẩy họ phải xem xét
quan điểm của mình và quyết định xem những quan điểm đó có hợp lý hay không. Đồng tính
luyến ái theo con người suốt trong một thời gian dài. Người Mỹ bây giờ đã chú ý một cách đầy
đủ đến vấn đề này.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Đâu là những ý kiến đồng tình và phản đối việc làm luật "quyền bình đẳng" cho
những người đồng tính? Còn việc làm luật "quyền đặc biệt" thì sao?

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
1. Thiên Hướng Tình Dục là từ dùng để chỉ sự hấp dẫn về tình cảm, sự lãng mạn, trìu
mến và hấp dẫn về tình dục của một người đối với những người cùng giới, khác giới hay đối với
cả hai. Một người bị hấp dẫn bởi những người khác giới được gọi là heterosexual (người có
thiên hướng tình dục với người khác giới) Một người bị hấp dẫn bởi những người cùng giới
được gọi là người homosexual (đồng tính luyến ái) hay gay (đồng tình nam) hay lesbian (đồng
tính nữ). Người bị hấp dẫn bởi cả hai giới được gọi là bisexual (ái nam ái nữ). Từ thiên hướng
tình dục được ưa chuộng hơn từ sở thích tình dục, vì sở thích tình dục có ý rằng sự hấp dẫn tình
dục là vấn đề của sự lựa chọn.
2. Vào những năm 1940 và 1950, Alfred Kinsey và các đồng nghiệp của ông đã đưa ra
khái niệm rằng thiên hướng tình dục tồn tại dọc một thể liên tục. Chúng ta cũng cần phân biệt
giữa thiên hướng tình dục với hành vi tình dục. Một người có thể có hoặc có thể không lựa chọn
việc thể hiện thiên hướng tình dục của mình. Theo ước tính hiện tại thì có khoảng 4% nam giới
và từ 1% đến 2% phụ nữ ở Mỹ là những người hoàn toàn đồng tính luyến ái.
3. Không ai biết chính xác đâu là các nguyên nhân gây ra hiện tượng đồng tính luyến ái.
Đến nay, những cố gắng nhằm xác định cụ thể các nguyên nhân về mặt sinh học, tâm lý học và
xã hội vẫn chưa mang lại kết quả. Rất có khả năng, nguyên nhân của đồng tính luyến ái là do
những tương tác phức tạp của các nhân tố như sinh học, tâm lý học và xã hội. Quan điểm này
được biết đến dưới tên học thuyết tương tác về đồng tính luyến ái.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------87
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Cộng đồng các bác sĩ chăm sóc sức khỏe tinh thần, những người bị ảnh hưởng bởi học
thuyết của Freud, quan niệm một cách truyền thống cho rằng đồng tính luyến ái là một căn bệnh
rối loạn tinh thần. Tuy nhiên, cùng với những bằng chứng ra tăng cho thấy điều ngược lại và
thái độ thoải mái hơn về đồng tính luyến ái ở Mỹ, năm 1973, Hiệp Hội Tâm Thần Mỹ đã bỏ
phiếu tán thành việc loại bỏ đồng tính luyến ái coi đó như một dạng bệnh tâm thần ra khỏi Triệu
Chứng Và Sách Chỉ Dẫn Thống Kê Về Các Rối Loạn Tinh Thần (DMS). Nhiều chuyên gia về
tình dục lập luận rằng không có lý do gì, ít nhất là trên lĩnh vực sức khỏe tinh thần, để phải cố
gắng định hướng lại thiên hướng tình dục của người đồng tính luyến ái.
5. Nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều người đồng tính nam và đồng tính nữ có các mối quan
hệ gắn bó ràng buộc, và những người đồng tính luyến ái này, giống với những người có xu
hướng tình dục hướng người khác giới, đều thấy thỏa mãn với những quan hệ đó.
6. Các cặp đồng tính luyến ái có thể quyết định nuôi con. Những nhà nghiên cứu chỉ ra
rằng trẻ em được những người đồng tính luyến ái nuôi dưỡng không có gì khác so với trẻ em
được các cặp khác nuôi dưỡng ở những điểm quan trọng như sự điều chỉnh cuộc sống chung,
nhận dạng giới, vai trò về giới, và sự thông minh. Họ cũng chỉ ra rằng trẻ em được những cặp
đồng tính luyến ái nuôi dưỡng không có nhiều khả năng sẽ trở thành người đồng tính luyến ái
hơn những trẻ em được nuôi dưỡng bởi những cặp có thiên hướng tình dục hướng giới tính
khác.
7. Đồng tính luyến ái, tình dục hướng giới tính khác và ái nam ái nữ, tất cả những thiên
hướng tình dục này đều trải qua cùng các giai đoạn liên quan đến hưng phấn tình dục và phản
ứng. Những người đồng tính nam và những người đồng tính nữ phản ứng với các kích thích tình
dục và tham gia vào các hành vi tình dục giống với người có thiên hướng tình dục hướng tới
giới khác và người ái nam ái nữ.
8. Những người đồng tính nam và nữ đã thể hiện mình là người đồng tính thường phải
đối mặt với những công kích bằng lời nói, hành động và sự hành hung tình dục của những cá
nhân bị ám ảnh bởi sự đồng tính. Ám ảnh đồng tính (Homophobia) là từ không những chỉ sự sợ
hãi vô lý của những người sợ bị người khác coi là người đồng tính luyến ái, mà nó còn là từ chỉ
sự kinh bỉ dai dẳng và căm ghét những người đồng tính luyến ái. Ám ảnh đồng tính luyến ái
khiến một số người đánh những kẻ đồng tính nam hoặc chửi rủa và/hoặc đối xử tàn ác đối với
những người đồng tính luyến ái hoặc cả người có thiên hướng tình dục hướng giới khác nhưng
bị nhầm là người đồng tính.
9. Những người đồng tính nam và đồng tính nữ đang tích cực làm việc với tất cả các cấp
xã hội để nhằm thay đổi luật pháp, chống lại sự phân biệt đối xử trong công việc, sự quấy rối
tình dục, loại bỏ sự ám ảnh đồng tính và đánh những người đồng tính nam, vận động gây quỹ
phòng chống AIDS, giáo dục công chúng về tình dục đồng giới và đồng tính luyến ái. Phong
trào đòi quyền cho người đồng tính bắt đầu phát triển rầm rộ với cuộc nổi loạn Stonewall năm
1969. Sau cuộc bạo loạn Stonewall, những người đồng tính nam và đồng tính nữ tập hợp vào rất
nhiều nhóm chẳng hạn như Lực Lượng Đặc Nhiệm Đồng Tính Nam và Nữ Quốc gia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
88

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 8
Các Mối Quan Hệ Yêu Đương
Trong chương này, chúng tôi trình bày những học thuyết và sự đa dạng của tình yêu, bóc
trần những chuyện hoang đường phổ biến về tình yêu, và khám phá nguyên nhân bắt đầu và kết
thúc cuả tình yêu. Chúng tôi cũng trình bày một số nguyên tắc cơ bản để có hiệu quả giữa các cá
nhân.
TÌNH YÊU
Một trong những vấn đề cố hữu liên quan đến việc định nghĩa tình yêu là có rất nhiều
loại tình yêu: tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, tình yêu giữa những người bạn, tình yêu
lãng mạn của trai gái -- tất cả chúng có điểm chung vì đều là các quan hệ yêu thương, nhưng
yêu ở đây là theo rất nhiều cách khác nhau. Người Hy Lạp cổ sử dụng nhiều từ khác nhau để
phân biệt sự đa dạng của tình yêu agape là từ dùng để chỉ tình yêu vị tha, không ích kỷ; eros là
từ dùng để chỉ tình yêu lãng mạn và mang tính tình dục; philia là từ dùng để chỉ tình yêu bạn bè;
pragma là từ dùng để chỉ tình yêu lý trí; và storge là từ dùng để chỉ tình yêu trìu mến. Đối với
người Hy Lạp, một từ không đủ để chỉ sự đa dạng của tình yêu. Không còn nghi ngờ gì nữa,
những người nói tiếng Anh cảm thấy khó khăn để giải thích tình yêu bằng việc sử dụng chỉ một
từ để miêu tả sự phúc tạp và nhiều mẩu của tình yêu.
Nói rằng đặc trưng của tình yêu là cảm giác vui sướng mãnh liệt trong một mối quan hệ,
đặc biệt khi có sự xuất hiện của đối tượng được yêu liệu có đủ không? Đó mới chỉ là điểm bắt
đầu thôi. Tình yêu còn là hành động, khao khát, sự liên quan, niềm tin v.v. -- danh sách này còn
kéo dài dài. Tuy nhiên, dù có ở dạng nào đi nữa thì tình yêu cũng gồm một hoặc hơn, ba nhân tố
căn bản sau: sự thân mật (gần gũi), sự đam mê (hưng phấn), và sự quyết định/ràng buộc (nghĩa
vụ và sự liên tục). Tất cả sự đa dạng của tình yêu liên quan đến những pha trộn khác nhau của
các yếu tố này.
Nói đến tình yêu cần phải liệt kê ít nhất một vài chuyện hoang đường mang tính xã hội.
Trong cuốn sách Tình Dục Không Có Tội (1966)20 của mình, Albert Ellis đã trình bày một số
quan niệm sai lầm phổ biến:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------89
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Tình yêu là một điều bí ẩn và không ai biết nó là cái gì.
• Có tồn tại cái gọi là tình yêu "chân chính" hay "thực sự".
• Khó có thể nói được khi nào thì một người yêu.
• Tình yêu và hôn nhân luôn đi cùng với nhau.
• Một người chỉ có thể yêu duy nhất một người ở một thời điểm.
• Khi một người yêu một người, người đó sẽ không có ham muốn tình dục với bất kỳ
người nào khác mà người đó không yêu.
• Một người yêu người được yêu của mình sẽ yêu mãi mãi hay yêu suốt đời. (trang 153157)
Nhiều người tin rằng những điều này và những quan niệm tương tự thường gây hại cho
mối quan hệ của họ. Phụ nữ trẻ, những người tin rằng có cái gọi là tình yêu "thực sự" có thể sẽ
thất vọng với những cuộc hẹn đủ loại trong khi đợi "Chàng hoàng tử quyến rũ" đến gõ cửa nhà
mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống thật sự, chàng hoàng tử sẽ không bao giờ xuất hiện, còn cô ấy
thì dể lỡ rất nhiều cơ hội gặp gỡ và hẹn hò với nhiều chàng trai trẻ khác, những người mặc dù có
sai lầm và không hoàn hảo, nhưng có thể sẽ là người chồng yêu thương suốt đời của cô ta. Cuộc
sống tình yêu của cô phải trải qua đau khổ vì cô cứ chọn cách giữ nguyên những kỳ vọng vô lý
liên quan đến việc tình yêu lãng mạn là phải như thế này; không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính
là kết quả của niềm tin hoang đường phổ biến và những khuôn mẫu về tình yêu.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Bạn đã nhận được những thông điệp gì khi còn bé liên quan đến việc yêu thương
bản thân mình và người khác? Những thông điệp đó giúp ích hay cản trở khả năng yêu
thương của bạn? Những người nào trong cuộc sống của bạn, giúp bạn hình thành nên
thái độ về tình yêu? Đâu là những điều hoang đường về tình yêu mà bạn tin hay bạn biết
người khác tin?
CÁC HỌC THUYẾT VỀ TÌNH YÊU
Trước thập niên 70, chỉ có một vài nhà khoa học nghiên cứu về bản chất của tình yêu
lãng mạn. Thượng nghị sĩ William Proxmire (người đã được trao giải "Huân Chương Hiệp Sĩ
Vàng" vì "làm tốn" ngân quỹ liên bang cho việc ngiên cứu tình yêu lãng mạn cho hai nhà tâm lý
học Ellen Berscheid và Elaine Hatfield năm 1977), nhà tâm lý và xã hội học, hiện tại đang theo
đuổi và nghiên cứu chủ đề này. Bên cạnh mục đích hiểu hơn về một trong những lĩnh vực quan
trọng của con người, các nhà nghiên cứu còn hy vọng sẽ phát hiện ra cách hạn chế những bất
hạnh về tình cảm xuất hiện ở nhiều mối quan hệ.
Bất chấp "Giải thưởng Hiệp Sĩ Vàng" của thượng nghị sĩ Proxmire thì hai nhà nghiên
cứu Berscheid và Hatfield đã khám phá ra được điều gì về tình yêu lãng mạn?
Về căn bản, họ đã tìm ra được sự phân biệt hữu ích giữa tình yêu say đắm và tình yêu
thương. Tình yêu say đắm gồm các cảm giác mãnh liệt, ám ảnh, và tương tư, đây là lý do tại sao
mọi người thường sử dụng những từ như "mối tình trẻ con", "yêu điên dại," và "phải lòng" khi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
90

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nói về tình yêu say đắm. Tình yêu thương là tình cảm nồng ấm, trìu mến, thân mật, gắn bó và
ràng buộc. Berscheid và Hatfield đã khám phá ra các trải nghiệm và hưng phấn tình cảm, sinh lý
của một người với người khác trước khi yêu. Có nghĩa là khi một người gán cho hưng phấn sinh
lý/tâm lý của họ cái mác tình yêu lãng mạn, thì anh ta hay cô ta xây dựng các cảm xúc yêu
thương hướng tới người kia. Những khám phá của các nhà nghiên cứu này có thể giải thích, ít
nhất là một phần, lý do tại sao các cá nhân có cùng trải nghiệm mạnh liệt về tình cảm (dễ chịu
hoặc không dễ chịu) lại rất có khả năng sẽ yêu nhau.
Một học thuyết ban đầu về tình yêu gây được sự chú ý của cộng đồng các chuyên gia là
học thuyết bánh xe tình yêu của Ira Reiss. Theo Reiss, tình yêu tăng lên khi sự giao tiếp, tự bộc
lộ mình, và sự phụ thuộc lẫn nhau tăng lên, và khi nhu cầu cá nhân của cả hai người được đáp
ứng. Tình yêu giảm đi khi sự giao tiếp và phụ thuộc giảm đi, liên lạc bị phá vỡ và các nhu cầu
không được đáp ứng.
Các chuyên gia khác cho rằng con người phải học cách yêu. Khả năng yêu và xây dựng
những mối quan hệ yêu đương bị ảnh hưởng rất lớn bởi học vấn và những trải nghiệm trong quá
khứ của các cá nhân. Những người có trải nghiệm yêu thương và trìu mến khi còn bé có xu
hướng trải qua những điều tương tự như vậy trong các mối quan hệ bạn bè và các mối quan hệ
khác khi lớn lên. Thậm chí cách mà trẻ em được nuôi dưỡng và hòa nhập với xã hội cũng quyết
định cách nhìn và cách tiếp cận của trẻ với tình yêu và quan hệ yêu đương. Sự hòa nhập xã hội
không những giúp ích trong việc truyền dẫn những giá trị và thái độ lành mạnh cho trẻ mà nó
còn duy trì các khuôn mẫu lành mạnh về tình dục và tình yêu.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Đâu là những ảnh hưởng trong cuộc sống mà những ảnh hưởng đó giúp bạn học
cách yêu thương người khác?
Gần đây, các nhà tình dục học đã rất quan tâm đến học thuyết tam giác tình yêu của
Robert Sternberg (1986)21. Sternberg cho rằng tình yêu bao gồm 3 yếu tố cơ bản: sự đam mê, sự
quyết định/ràng buộc, và sự thân mật. Đam mê là từ dùng để nói đến những cảm giác mạnh liên
quan đến sự hưng phấn sinh lý và tình trạng bị kích thích (đặc biệt là những cảm giác liên quan
đến tình dục) xuất hiện trong một quan hệ yêu đương. Sự quyết định/ràng buộc là từ dùng để
chỉ quyết định yêu và duy trì quan hệ đó. Sự thân mật là từ dùng để chỉ sự gần gũi và cảm giác
ấm áp trong mối quan hệ yêu đương, nó cũng bao gồm mong muốn được tự bộc lộ và giúp đỡ
người yêu. Con người thể hiện sự thân mật theo ba cách: (1) thân mật về mặt thể chất, liên quan
đến việc cho và nhận cảm xúc yêu thương, bao gồm cả hoạt động tình dục; (2) thân mật về mặt
tâm lý, liên quan đến việc chia sẽ những suy nghĩ và cảm giác; và (3) thân mật về mặt xã hội,
liên quan đến những người bạn chung và hưởng thụ cùng loại giải trí. Những sự đa dạng của
tình yêu, được miêu tả dưới đây, bao gồm các cấp độ khác nhau của những yếu tố này. Ví dụ,
tình yêu lãng mạn thường liên quan đến sự đam mê và thân mật, nhưng không có sự ràng buộc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------91
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suy Nghĩ Cá Nhân
Thân mật có nghĩa như thế nào với bạn? Bạn thể hiện sự thân mật trong cuộc
sống như thế nào?
CÁC DẠNG TÌNH YÊU
Ba yếu tố của tình yêu - sự đam mê, thân mật, và quyết định/ràng buộc - kết hợp với
nhau theo nhiều cách khác nhau tạo nên sự đa dạng của tình yêu. Đó là không yêu, tình bạn, si
đắm, tình-yêu-trống-rỗng (empty love), tình yêu lãng mạn, tình yêu ngu ngốc, tình-yêu-tình-bạn,
và tình yêu tuyệt vời.

Không yêu

Dạng đầu tiên của tình yêu là không yêu chút nào hết. Không yêu là không có đam mê,
sự thân mật hay ràng buộc. Rất nhiều mối quan hệ, chẳng hạn như những mối quan hệ quen biết
thông thường, mang bản chất không yêu.

Tình bạn

Dạng tình yêu đầu tiên mà hầu hết mọi người
bắt gặp ngoài gia đình
của họ là tình bạn hay
sự ưa thích, đặc điểm
của loại tình cảm này
là sự thân mật nhưng
không có niềm đam mê
hay sự rằng buộc. Nói
cách khác, có sự hiện
diện của sự gần gũi và
nồng ấm nhưng không
có cảm giác hưng phấn
đam mê và tình dục.
Những người bạn thường cùng đi chơi, cùng ở với nhau, có cùng
mối quan tâm và thường tương đồng về trình độ. Qua thời gian,
bạn bè có thể thân thiết với nhau hơn và tình bạn phát triển sâu
đậm hơn.

Sự si đắm

Dạng tình yêu này thường chỉ gồm mỗi yếu tố đam mê.
Người bị si đắm thường có các cảm giác mạnh, mong mỏi người kia, liên tục nghĩ đến anh ta
hay cô ta, "sùng bái" anh ta hay cô ta. Sự âu yếm, vui vẻ, chán nản, lo lắng, căng thẳng, ham
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
92

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------muốn tình dục, tất cả cũng thể có xuất hiện ở tình yêu này. Tình yêu si đắm còn được gọi là
“tình yêu trẻ con” hay “yêu từ cái nhìn đầu tiên,” tình yêu si đắm thường là tình yêu nông cạn và
nó có thể kết thúc đột ngột như khi nó bắt đầu. Những người yêu nhau có thể chuyển từ tình yêu
si đắm sang dạng tình yêu ràng buộc hơn.

Tình-yêu-trống-rỗng (empty love)

Tình yêu ràng buộc thiếu đi sự đam mê và thân mật được gọi là tình-yêu-trống-rỗng
(empty love). Đây là dạng tình yêu có thể được thấy ở những cuộc hôn nhân đã kéo dài hàng
thập kỷ mà những cuộc hôn nhân này uể oải, trì trệ, thiếu sự vận động và phát triển. Có lẽ những
cặp vợ chồng đó đã từng say đắm và thân mật với nhau trong quá khứ, nhưng những cảm giác
đó đã chết từ lâu rồi. Tất cả những gì còn lại đối với hai vợ chồng chỉ là sự ràng buộc phải ở với
nhau. Nếu như ở những nước Phương Tây, tình-yêu-trống-rỗng (empty love) thường là sự chấm
dứt của một mối quan hệ lãng mạn, thì ở những nước khác, chẳng hạn như những nước mà hôn
nhân có sự sắp đặt, thì kiều tình yêu này lại là điểm bắt đầu của một quan hệ dài lâu.

Tình yêu Lãng mạn

Tình yêu lãng mạn là loại tình yêu có cả sự đam mê lẫn thân mật, nhưng nó không có sự
ràng buộc. Nó cũng giống với tình yêu si đắm, trừ điểm hai người yêu nhau có sự thân mật, gần
gũi về mặt thể xác cũng như tinh thần. Một chuyện tình bắt đầu từ kỳ nghỉ hè là ví dụ cho loại
tình yêu này. Nó thật mãnh liệt và say mê, nhưng nó cũng nhanh chóng kết thúc khi mỗi người
đi một đường.

Tình yêu Ngu ngốc

Một ví dụ về Tình yêu Ngu ngốc là kiểu tình yêu như một cơn lốc, tán tỉnh theo kiểu các
sao ở Hollywood. Hai người gặp nhau. Một tuần sau đó họ đính hôn. Một tháng sau đó họ kết
hôn. Dạng tình yêu này có sự đam mê và ràng buộc nhưng không có sự thân mật. Mối quan hệ
theo kiểu tình yêu ngu ngốc hiếm khi kéo dài.

Tình-yêu-tình-bạn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------93
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tình-yêu-tình-bạn bao gồm cả sự thân mật lẫn ràng buộc, nhưng nó thiếu sự đam mê.
Một mối quan hệ lâu dài mà sự đam mê đã hết là một ví dụ tiêu biểu cho dạng tình yêu này. Một
dạng khác của tình yêu này là tình bạn dài lâu và đặc biệt.

Tình Yêu Tuyệt Vời

Tình yêu bao gồm cả ba yếu tố - đam mê, sự thân mật và ràng buộc - được gọi là tình
yêu tuyệt vời, có nghĩa là tình yêu “trọn vẹn”. Dạng tình yêu này là tình yêu hết lòng, không ích
kỷ và thường gắn với những quan hệ lãng mạn. Khi mọi người nói về việc tìm kiếm tình yêu “lý
tưởng”, là họ thường nói đến tình yêu tuyệt vời. Thật không may, như Sternberg nói, xây dựng
tình yêu tuyệt vời cũng giống như với việc làm giảm cân: Bắt đầu thì dễ nhưng duy trì lâu dài
thì khó hơn rất nhiều.
SỰ BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC: TIẾN TRÌNH CỦA TÌNH YÊU LÃNG MẠN
Hầu hết những người yêu nhau sẽ nói với bạn rằng tình yêu lãng mạn thay đổi theo thời
gian. Dạng tiêu biểu của quan hệ lãng mạn bắt đầu bằng sự đam mê bỏng cháy, nguội dần trong
một thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, các yếu tố quan trọng khác của tình yêu lại phát triển
qua thời gian. Mặc dù sự đam mê lên đến đỉnh điểm sớm, suy giảm nhanh, nhưng sự thân mật
và ràng buộc lại tiếp tục phát triển dần dần qua quan hệ lâu dài.
Có rất nhiều điều xảy ra sau khi bắt đầu một mối quan hệ. Tại sao mọi người yêu nhau ở
lần gặp đầu tiên? Tại sao họ lại hết yêu? Hai vợ chồng có thể làm gì để khiến cho cuộc hôn nhân
của họ kéo dài?

Tại sao các mối quan hệ lãng mạn lại bắt đầu?

Giải thích tại sao con người yêu cũng khó như việc định nghĩa tình yêu vậy. Không chỉ
các nhà nghiên cứu thấy khó, mà hầu hết những người yêu nhau cũng không thể giải thích được.
Khi được hỏi tại sao họ yêu một ai đó, mọi người thường có cùng một số dạng trả lời cũ rích.
(Ví dụ như “Vì cô ấy xinh”, hay “Vì anh ấy hiểu biết”).
Nghiên cứu đã đưa ra một số hiểu biết sâu sắc, lý thú về việc tại sao con người yêu. Nó
cho thấy yếu tố đóng vai trò chủ yếu trong quá trình này là sự hấp dẫn giữa các cá nhân với
nhau, hay ý nghĩa của sự hấp dẫn chung giữa hai người. Các quá trình chính xác mà bởi đó hai
người trở nên hấp dẫn và yêu nhau vẫn chưa được hiểu hoàn toàn, nhưng có vẻ như nó có liên
quan đến đặc điểm cá nhân và các yếu tố tương tác.
Hầu hết mọi người đều có ý thức về cái mà họ đang tìm kiếm ở một người yêu lãng mạn
tiềm năng hay người bạn đời. Có nghĩa là họ có những quan niệm nhận thức trước liên quan đến
những phẩm chất hay các đặc điểm mà người yêu “lý tưởng” của họ nên có. Những thuộc tính
đáng ao ước có thể khác nhau từ việc phải có khiếu hài hước đến việc phải giàu có hay có nước
da rám nắng – đó thực sự là vấn đề liên quan đến sự lựa chọn cá nhân.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
94

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cần nhớ rằng định nghĩa về đặc điểm đáng ao ước giữa những người, những nền văn hóa
và thời đại khác nhau là khác nhau. Hiện nay, người Mỹ nói chung đánh giá cao sự mỏng manh,
thon thả, đặc biệt đối với phụ nữ. Nhưng đối với những người Pháp ở thế kỷ 16 thì phụ nữ đẫy
đà lại đại diện cho chuẩn mực của cái đẹp và đáng được ao ước. Thậm chí ngày nay, nhiều xã
hội không phải xã hội phương Tây vẫn coi những phụ nữ to béo hấp dẫn hơn những phụ nữ bé
nhỏ.
Người Mỹ nói chung đánh giá cao các đặc điểm cá nhân nào? Một lần nữa, nó cũng còn
tùy sự lựa chọn của từng người, tuy nhiên cũng có thể thấy một số kiểu mẫu chung. Đầu tiên, có
sự khác biệt giữa hai giới khi nói về những đặc điểm đáng được mong ước đối với những gắn bó
mang tính lãng mạn, mặc dù những khác biệt này là ít hơn so với những gì một người lúc đầu có
thể nghĩ. Nam giới Mỹ có xu hướng đánh giá những hấp dẫn hình thể cao hơn phụ nữ, còn phụ
nữ có xu hướng đánh giá khả năng kiếm tiền cao hơn nam giới. Thứ hai, cả hai giới đều xếp
những đặc điểm khác (ví dụ như lòng tốt, sự hiểu biết và thông minh) cao hơn những đặc điểm
về hình thức và tiền bạc khi họ muốn tạo lập những quan hệ lâu dài. Còn đối với những mối
quan hệ mang tính tình dục thông thường thì sự hấp dẫn về hình thể có vẻ như là đặc điểm được
khao khát nhiều nhất đối với cả hai giới.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Điều gì ở người bạn đời tương lai của bạn khiến bạn thấy hấp dẫn? Bạn sẽ làm
thế nào để khiến cho người khác biết bạn thấy họ hấp dẫn?
Một số nhân tố quan trọng đối với việc khởi đầu một mối quan hệ có thể đúng với người
này nhưng không đúng với người khác. Thay vào đó, nó liên quan đến những gì xảy ra giữa hai
người và cách mà họ tương tác với nhau. Những nhân tố tương tác phổ biến nhất là sự gần gũi,
sự hiểu biết, sự tương đồng, sự công bằng, và sự tự bộc lộ.
Sự gần gũi, hay việc ở cùng một nơi tại cùng một thời điểm, chắc chắn là một trong
những yếu tố tương tác quan trọng nhất. Hãy thử nghĩ xem sẽ khó khăn như thế nào đối với hai
người để họ trở nên bị hấp dẫn và yêu nhau nếu như họ không bao giờ cùng gặp nhau ở một nơi
nào đó. Tất nhiên, sự gần gũi trong tương tác không phải sẽ đảm bảo chắc chắn cho việc hai
người sẽ hấp dẫn nhau, nhưng rõ ràng là nó có giúp đỡ việc đó xảy ra. Ví dụ, việc sống trong
cùng một tầng ở khu chung cư hay căn hộ làm tăng khả năng giao tiếp xã hội, nhưng nó không
đảm bảo là chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực.
Liên quan đến sự gần gũi là sự hiểu biết, từ này dùng để chỉ mức độ giao tiếp thường
xuyên giữa hai người và việc họ bắt đầu trở nên hiểu về nhau. Cả sự gần gũi lẫn hiểu biết đều
rất cần thiết đối với sự xuất hiện của việc bị hấp dẫn lẫn nhau, nhưng nó cũng không đảm bảo
rằng việc đó sẽ xảy ra. Bởi vì hai người làm cùng với nhau ở một văn phòng không có nghĩa là
quan hệ của họ sẽ nhất thiết trở thành cái gì khác ngoài quan hệ quen biết thông thường.
Một nhân tố quan trọng khác đối với việc hấp dẫn giữa cá nhân với nhau là sự tương
đồng, hay mức độ mà cả hai người cùng có chung những đặc điểm như hình thể, cảm xúc, quan
điểm và xã hội. Những câu thành ngữ dường như đưa đến cho chúng ta các thông điệp mâu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------thuẫn với nhau liên quan đến sự tương đồng: “Trái dấu thì hút nhau” và “ngưu tầm ngưu, mã
tầm mã”. Câu nào là đúng? Các nhà khoa học xã hội chắc chắn sẽ ủng hộ câu sau; trên thực tế,
những cặp vợ chồng sống với nhau lâu bền có xu hướng giống nhau về mặt nhân khẩu học liên
quan đến tuổi tác, trình độ học vấn, sự thông minh, tầng lớp xã hội, chủng tộc, tôn giáo và sức
khỏe thể chất. Họ cũng có xu hướng tương đồng về thái độ, tính khí, nhân cách và sự hấp dẫn
hình thể.
Tại sao giống nhau lại hấp dẫn? Có thể giải thích rằng sự tương đồng giữa hai người là
sự khẳng định và đảm bảo cho việc tự nhận thức và quan điểm của họ đối với người khác và đối
với thế giới. Có thể nói rằng “những người giống nhau” tìm thấy sự công nhận liên ứng, hay sự
ủng hộ lẫn nhau đối với thái độ và hành vi ứng xử. Một giải thích nữa liên quan đến việc tìm
kiếm người yêu “lý tưởng”. Đặc biệt, khi chờ đợi hay tìm kiếm một người đặc biệt, con người
thường đưa ra những tính cách mà họ ngưỡng mộ nhất – nó giống với tính cách của chính họ.
Những người khác bị hấp dẫn bởi cả “sự tương đồng” lẫn “trái ngược”, có lẽ ở một chừng mực
nào đó họ hy vọng sự tương đồng sẽ khẳng định những đặc điểm tích cực của họ, trong khi đó
sự trái ngược là để bù đắp cho những thiếu sót trong nhân cách của họ.
(TQ hiệu đính:
1. Mỗi người đều có 2 tính trái ngược nhau trong chính mình. Tính tò mò và tính an
phận. Với tính tò mò, con người muốn tìm hiểu cái gì mới, cái gì khác lạ. Tính an phận, con
người muốn tiến đến sự tương đồng để chung sống an phận.
2. Ở xã hội đa phần như Hoa Kỳ, khi các nhà nghiên cứu nhìn vào các cặp vợ chồng
sống hạnh phúc không ly dị sau mấy chục năm, họ thấy rằng trong các cặp sống hạnh phúc đó,
họ có những mẫu số chung. Càng có nhiều mẫu số chung, càng ít cơ hội mâu thuẫn và sẽ ít hơn
tỷ lệ ly dị.
3. Trở lại vấn đề Việt Nam, lời dạy “môn đăng hậu đối” tính ra có lý trong sự nghiên cứu
về yêu đương. “Môn đăng hậu đối” đây cần phải hiểu từ quan điểm rộng hơn, như tương đồng
về tư tưởng, văn hoá, giáo dục và tài sản. Tài sản – giàu nghèo – chỉ là một biến số trong các
yếu tố của sự tương đồng.)
Sự bình đẳng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hình thành sự hấp dẫn giữa cá
nhân với nhau. Một quan hệ bình đẳng là một quan hệ mà ở đó không có ai là người thống trị cả
-- cả hai đều hưởng lợi từ sự đóng góp của họ đối với mối quan hệ đó. Những người ở trong mối
quan bình đẳng tin rằng những lợi ích họ thu được từ mối quan hệ có giá trị hơn nhiều so với
những phí tổn liên quan.
(TQ hiệu đính: sự bình đẳng đây không nhất thiết là sự bình đẳng tuyệt đối, như “anh rữa
chén, tôi quét nhà.” Bình đẳng tuyệt đối đôi khi dẫn đến sự so đo và ganh tỵ. Có những kinh tế
gia, điển hình như “kinh tế gia Nobel” Gary Becker đã nghiên cứu rằng, khi hai bên cảm thấy
rằng có lợi từ cuộc hôn nhân nhiều hơn hại, thì họ chung sống với nhau hạnh phúc. Ví dụ, bà có
lợi khi ông chồng biết sữa xe ô-tô, và ông có lợi khi có người lo cơm nước. Hai bên đều có lợi
trong cuộc giao dịch “hôn nhân”. Bình đẳng theo lợi thế so sánh (comparative advantage) là
điều mà kinh tế gia nghiên cứu.)
Nhân tố cuối cùng, sự tự bộc lộ, hay chia sẻ những thông tin thân mật, cá nhân, là cơ sở
hình thành nên sự tin tưởng lẫn nhau trong tất cả các mối quan hệ thân mật. Theo như học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
96

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------thuyết thâm nhập xã hội, sự hấp dẫn và sự tự bộc lộ tăng lên khi mối quan hệ phát triển. Đặc
biệt, những người mới gặp nhau lần đầu thường mới chỉ chia sẻ những thông tin bề mặt của bản
thân. Tuy nhiên, cùng với thời gian, họ dần dần tiết lộ nhiều hơn, có thể là bởi vì sự hấp dẫn và
thoải mái với người kia tăng lên. Càng bộc lộ nhiều ở giai đoạn đầu của mối quan hệ thường
làm tăng sự hài lòng và mối quan hệ rất có thể sẽ lâu bền.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Đâu là những ý kiến ủng hộ và phản đối thái độ cho rằng “tình yêu có thể vượt
qua tất cả” khi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương?

Tại sao các mối quan hệ lãng mạn lại chấm dứt

Hiện nay, có khoảng 50% trong số những cuộc hôn nhân ở Mỹ kết thúc bằng việc ly dị,
thời gian chung sống trung bình của các cặp vợ chồng ly hôn này là vào khoảng 7 năm. Còn đối
với những cặp vợ chồng còn chung sống, hạnh phúc trong hôn nhân chưa hẳn đã là yếu tố chủ
yếu. Tại sao các cuộc hôn nhân lại tan vỡ, và liệu vợ và chồng có thể làm gì để khiến cho quan
hệ của họ phát triển?
Khi thảo luận về sự tan vỡ và ly hôn, hãy nhớ rằng không có mối quan hệ nào giống mối
quan hệ nào. Và cũng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ cũng giống như sự đa dạng
của các mối quan hệ. Ở một số trường hợp, lý do là vì người bạn đời thay đổi và đơn giản họ
phát triển một cách độc lập. Ở những trường hợp khác, hai người không hợp với nhau, và chia
tay xảy ra từ ngày đầu của mối quan hệ. Hôn nhân hiếm khi kết thúc chỉ bởi những khó khăn
xuất hiện từ một phía; xung đột, các vấn đề, mà việc không còn yêu nữa rõ ràng là liên quan đến
cả hai người.
Như đã đề cập ở trước, diễn biến của tình yêu thay đổi theo thời gian. Đối với hầu hết
các cặp vợ chồng, điều này có nghĩa là sự đam mê phai nhạt đi trong khi sự thân mật và ràng
buộc phát triển. Có phải điều này có nghĩa là những cảm giác đam mê tuyệt vời đã chết, và nó
chắc chắn sẽ phải phai tàn? Câu trả lời có vẻ như là đúng vậy trong nhiều trường hợp. Tuy
nhiên, không phải tất cả đều là như vậy, hay không phải những thay đổi đó dẫn đến sự chấm dứt
của một mối quan hệ. Ngược lại, nhiều cặp vợ chồng có những cách hiệu quả để đốt lại ngọn lửa
đam mê, làm tăng cảm giác thân mật, tăng cường khả năng giao tiếp và cùng nhau phát triển đến
suốt cuộc đời. Hiểu và dự đoán được sự phát triển giữa hai người qua năm tháng là điều có ý
nghĩa.
Đối với nhiều người, sự kết thúc của đam mê là dấu hiệu của sự kết thúc cuộc hôn nhân.
Một số người quá ham thích cảm giác đam mê đến nỗi họ không thể tiếp cận mối quan hệ của
mình với các kỳ vọng thực tế. Điều này thực sự đúng đối với những người mà hôn nhân của họ
được xây dựng dựa trên sự si mê hay hình thành dựa trên giả thuyết cho rằng tình yêu thực sự có
thể vượt qua mọi trở ngại. Khi ngọn lửa đam mê của họ nguội lạnh hay gặp gió, những người
này cảm thấy rằng đã đến lúc phải ra đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------97
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hôn nhân cũng có xu hướng tan vỡ khi hai người kết hôn vội vàng, chẳng hạn như sau
một thời gian biết và hẹn hò khoảng vài tuần hay vài tháng. Trong trường hợp của tình yêu ngu
ngốc, hai người chưa có đủ thời gian để hiểu biết về nhau. Khi cảm giác xúc động và kích thích
lắng xuống, rất nhiều người thấy rằng họ không còn quan tâm hay thậm chí không còn thích
người kia nữa.
Những bất đồng giữa hai cá nhân thường gia tăng khi họ trở nên quen thuộc và thân mật
hơn với nhau. Những người không biết cách thể hiện những nhu cầu, mong muốn, và những
quan tâm của họ với bạn đời, hay không biết cách giải quyết các xung đột rất có thể sẽ gia nhập
đội ngũ những người ly hôn hoặc chia tay. Rất nhiều cặp vợ chồng cãi nhau, bất đồng quan
điểm nhưng có rất ít người biết cách giải quyết xung đột một cách hiệu quả. (Chủ đề về sự bất
đồng, cãi nhau, xung đột và ly thân, vấn đề nghiêm trọng đe dọa một số cặp vợ chồng như bạo
lực, lạm dụng và cưỡng hiếp trong các mối quan hệ sẽ được thảo luận chi tiết ở Chương 18.)

Tại sao những mối quan hệ lãng mạn lại kéo dài

Cái gì là yếu tố quyết định việc một mối quan hệ yêu đương sẽ tiếp tục hay kết thúc?
Những quan hệ lâu dài thường có một số điểm chung, bao gồm cả việc hai người thể hiện tình
yêu, sự ngưỡng mộ, đánh giá cao về nhau bằng cả lời nói lẫn hành động; họ coi mối quan hệ là
quan trọng, là sự ràng buộc dài lâu; họ coi nhau như những người bạn thân; và hỗ trợ nhau về
mặt tinh thần. Nhưng có lẽ yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng và sức mạnh duy trì
mối quan hệ là sự giao tiếp hiệu quả, nó liên quan đến việc nói chuyện và lắng nghe một cách có
chất lượng.
Bên trên bề mặt của sự trao đổi thông tin, giao tiếp là phương tiện thiết lập và nuôi
dưỡng sự thân mật cho mối quan hệ. Giao tiếp giúp mọi người hiểu biết nhau hơn và liên hệ với
nhau. Giao tiếp giúp cho họ cảm thấy ấm áp, gần gũi và có sự liên hệ. Giao tiếp tạo nên bầu
không khí hợp tác lẫn nhau và ở đó việc giải quyết các vấn đề có thể sẽ diễn ra. Khả năng giao
tiếp hiệu quả và thực tế là nền tảng của một mối quan hệ lành mạnh và thỏa mãn.
Nói chuyện về các vấn đề liên quan đến tình dục là điều đặc biệt khó đối với nhiều
người. “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi lúng túng?”, “Tôi phải sử dụng từ gì?”, “Điều gì sẽ xảy ra nếu
tôi gây tổn thương đến người người bạn đời của mình?” Nhiều người đơn giản chỉ không thích
nói về những khía cạnh riêng tư hơn về cuộc sống của họ, bao gồm cả vấn đề tình dục. Kết quả
là tình dục là một trong những điểm gây rắc rối cho hôn nhân. Thật thú vị, các vấn đề liên quan
đến tình dục thường là chất chỉ thị của những gì xảy ra liên quan đến những lĩnh vực khác của
mối quan hệ - các vấn đề trong phòng ngủ làm hại lây đến những vấn đề ngoài phòng ngủ và
ngược lại. Chắc chắn là các vấn đề của mối quan hệ bắt đầu khi việc nói chuyện với nhau chấm
dứt, vậy nên đó là lý do khiến các cặp vợ chồng nên học, luyện tập và nắm vững các kỹ năng
giao tiếp.
Một chuyện hoang đường phổ biến là cho rằng tình yêu thực sự có nghĩa là không bao
giờ xảy ra sự cãi cọ hay bất đồng. Bất kỳ ai đã và đang ở trong một mối quan hệ đều có thể
chứng thực rằng đây là một ý kiến sai lầm. Khi hai người có quan hệ với nhau, bất đồng chắc
chắn sẽ nảy sinh, một số bất đồng sẽ chuyển thành sự tranh luận. Những tranh luận không
thường xuyên là tốt cho một mối quan hệ, vì nó giúp cả hai người làm sáng tỏ vấn đề và cùng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
98

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nhau giải quyết những xung đột. Luyện tập việc giao tiếp có hiệu quả có thể giúp giảm thiểu đến
mức thấp nhất những tổn thương mà tổn thương đó có thể là một trong những thách thức to lớn
nhất đối với bất kỳ mối quan hệ nào. Dưới đây là 10 gợi ý giúp các cặp vợ chồng biết các chiến
lược hiệu quả nhằm giải quyết các bất đồng22:
• Vợ chồng cần nhận biết được vấn đề trong quan hệ của mình và thống nhất cùng nhau
giải quyết chúng bằng cách thực hành các giao tiếp có hiệu quả.
• Chịu trách nhiệm một cách chủ động trong việc tìm kiếm giải pháp. Tránh những vấn
đề và mâu thuẫn chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ thêm về lâu dài.
• Đánh giá lại những kỳ vọng của mình đối với mối quan hệ. Kỳ vọng quá nhiều hoặc
quá ít từ người bạn đời hay bản thân có thể là nguyên nhân chính gây nên xung đột đối
với cả hai người.
• Quyết định xem bạn muốn điều gì ngoài mối quan hệ, nhưng cũng cần tôn trọng sự tự
do quyết định của người bạn đời của mình về điều mà anh ta hay cô ta muốn ngoài mối
quan hệ.
• Cần khoan dung. Không có ai là hoàn hảo, bởi vậy tại sao bạn lại khó chịu khi bạn hay
người bạn đời của mình mắc lỗi? Hãy nhớ hai nguyên tắc của cuộc sống – Nguyên tắc
#1: Đừng đổ mồ hôi vì những chuyện vặt vãnh; Nguyên tắc #2: Tất cả đều là những
chuyện vặt vãnh!
• Nhắc nhở bản thân rằng, cho dù chúng ta dễ dàng tập trung vào những điều tiêu cực mà
mọi người làm nhưng sẽ rất hữu ích nếu chúng ta xây dựng nhiều điều tích cực. Nói cách
khác, hãy giữ triển vọng thực tế về tất cả mọi việc.
• Đừng mắc vào trò chơi “đổ lỗi”. Nhận trách nhiệm về những hành động của bản thân,
và thử cho người bạn đời của bạn lợi ích của sự nghi ngờ.
• Đừng nhượng bộ với quan điểm cho rằng “nói dễ hơn làm”. Sau khi đưa ra những
phương án và quyết định giải pháp, hãy thực hiện nó! Đây thường là phần khó nhất đối
với các cặp vợ chồng.
• Đừng ngần ngại tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ của các chuyên gia trị liệu để giúp bạn
vượt qua những chướng ngại của mối quan hệ.
• Hãy treo ở đó cho đến khi cả hai người nghĩ ra khả năng giải quyết mối quan hệ. Tuy
nhiên, không có lý gì lại tiếp tục ở trên chiếc thuyền đang chìm. Có thể đã đến lúc mỗi
người nên đi một con đường. (trang 132-133)

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
1. Đặc trưng của tình yêu là cảm giác vui sướng mãnh liệt trong một mối quan hệ, đặc
biệt khi có sự xuất hiện của đối tượng được yêu. Nhiều chuyên gia đã phân biệt giữa tình yêu
say đắm (tình yêu tình dục) và tình yêu thương (tình yêu có sự ràng buộc và trìu mến). Hai mô
hình phổ biến để giải thích về tình yêu là Học Thuyết Bánh Xe Tình Yêu của Reiss và Học
Thuyết Tam Giác Tình Yêu của Sternberg.
2. Theo Sternberg tình yêu bao gồm 3 yếu tố cơ bản: sự đam mê (hưng phấn), sự thân
mật (gần gũi) và sự quyết định/ràng buộc (nghĩa vụ và sự liên tục). Ba yếu tố này kết hợp với
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------99
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nhau theo những cách khác nhau tạo nên các dạng của tình yêu gồm: không yêu (sự vắng mặt
của cả ba yếu tố này), tình bạn (chỉ có yếu tố thân mật), si đắm (chỉ có yếu tố đam mê), tìnhyêu-trống-rỗng (empty love) (chỉ có sự ràng buộc), tình yêu lãng mạn (đam mê và thân mật),
tình yêu ngu ngốc (đam mê và ràng buộc), tình-yêu-tình-bạn (thân mật và ràng buộc), và tình
yêu tuyệt vời (đam mê, thân mật và ràng buộc).
3. Các quá trình chính xác mà bởi đó hai người trở nên hấp dẫn và yêu nhau vẫn chưa
được hiểu hoàn toàn, nhưng có vẻ như nó có liên quan đến đặc điểm cá nhân và các yếu tố
tương tác. Những đặc điểm cá nhân tiêu biểu mà mọi người thường tìm kiếm ở người bạn đời là
lòng tốt, sự hiểu biết, thông minh, và hấp dẫn về hình thể. Những nhân tố tương tác tiêu biểu
ảnh hưởng đến sự hấp dẫn giữa các cá nhân là sự gần gũi, sự hiểu biết, sự tương đồng, sự công
bằng, và sự tự bộc lộ.
4. Mối quan hệ đổ vỡ thường vì các lý do như hai người ràng buộc với nhau một cách
vội vàng và/hay thiếu các kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Các mối quan hệ lâu dài thường liên quan
đến việc hai người thể hiện tình yêu, sự ngưỡng mộ, đánh giá cao về nhau bằng cả lời nói lẫn
hành động; họ coi mối quan hệ là quan trọng, là sự ràng buộc dài lâu; họ coi nhau như những
người bạn thân; và hỗ trợ nhau về mặt tinh thần.
5. Điều thiết yếu để duy trì một mối quan hệ có chất lượng là sự giao tiếp hiệu quả giữa
hai người. Bên trên bề mặt của sự trao đổi thông tin, giao tiếp là phương tiện thiết lập và nuôi
dưỡng sự thân mật cho mối quan hệ. Khả năng giao tiếp hiệu quả và thực tế là nền tảng của một
mối quan hệ lành mạnh và thỏa mãn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
100

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 9
Hành Vi Tình Dục
Ở những trang tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày những thông tin liên quan đến các hành
động tình dục khác nhau – sexplay, thủ dâm, quan hệ tình dục bằng miệng, giao hợp, quan hệ
tình dục qua đường hậu môn và sau khi quan hệ -- bao gồm cả việc con người tham gia vào
những hoạt động này như thế nào và tại sao con người lại tham gia vào những hoạt động đó.
SEXPLAY
Nhiều người yêu nhau quên mất tầm quan trọng của việc giúp đỡ bạn tình đạt được độ
hưng phấn đủ để cho và nhận những trải nghiệm tình dục. Ở một mức độ nào đấy, quan hệ tình
dục sẽ khó khăn, gây đau hoặc không thể quan hệ nếu như hai người chưa được chuẩn bị về mặt
thể chất. Ở một mức độ khác, quan hệ tình dục sẽ là vô nghĩa hoặc không có gì là thú vị nếu như
hai người chưa được chuẩn bị về mặt cảm xúc.
Sexplay là những thích thú có được trước, trong và sau
khi quan hệ tình dục. Thuật ngữ sexplay được ưa chuộng hơn
từ foreplay (sự vuốt ve kích thích trước khi giao hợp), vì
foreplay nói đến những hành động nhất định duy nhất chỉ phục
vụ như khúc dạo đầu trước khi giao hợp và nó chấm dứt ngay
khi bắt đầu quan hệ. Các hoạt động sexplay bản thân là sự đầy
đủ và không nhất thiết cần phải dẫn đến quan hệ tình dục.

Đụng chạm như là Sexplay

Đụng chạm hay kích thích xúc giác, là một nguồn sức
mạnh lạ thường tạo nên hưng phấn tình dục. Các vùng trên
thân thể đặc biệt nhạy cảm với các kích thích tình dục, hay còn
gọi là các vùng dục cảm là miệng, tai, cổ, ngực, hai bên sườn,
bàn tay, bộ phận sinh dục, đáy chậu, hậu môn, mông đít, phần

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------đùi phía trong, bàn chân, tuy nhiên bất kỳ vùng nào khác trên thân thể cũng có thể trở thành
vùng dục cảm. Những người yêu nhau thường dùng miệng, tay, hay các bộ phận khác trên cơ
thể để kích thích những vùng này.
Sử dụng miệng. Miệng là một trong những phần nhạy cảm nhất trong cơ thể con người,
vì thế nụ hôn mới là một hoạt động mang tính đại chúng. Nhiều người hôn để bày tỏ sự yêu mến
hay hôn để chào nhau. Ở các xã hội Phương Tây, một nụ hôn “sâu” (Hôn “kiểu Pháp” hay hôn
“há mồm”) được dành cho những mối quan hệ lãng mạn.
Sử dụng tay. Vuốt ve và mơn trớn là hai động tác sexplay dùng tay phổ biến nhất. Gãi và
cấu nhẹ là những động tác gây phấn kích đối với nhiều người. Hai người yêu nhau có thể ôm
nhau, khám phá cơ thể nhau bằng bàn tay và ngón tay, xoa bóp cơ thể, và/hay vuốt ve ngực,
mông và bộ phận sinh dục của nhau.
Sử dụng các đồ trợ giúp tình dục. Được biết đến dưới cái tên “đồ chơi tình dục”, những
dụng cụ trợ giúp tình dục này hiện nay có vẻ như phổ biến hơn bao giờ. Cả phụ nữ và nam giới
đều mua và sử dụng những dụng cụ này.

Xem và nghe như Sexplay

Mặc dù đụng chạm là một trong những dạng phổ biến nhất của sexplay, nhưng con
người cũng có phản ứng với các dạng kích thích dùng hình ảnh và âm thanh. Đa số mọi người
thấy hình ảnh một thân hình bốc lửa và âm thanh liên quan đến sự đam mê khơi gợi hưng phấn
tình dục. Một số cặp “bị kích thích” bằng cách cởi quần áo trước mặt nhau hoặc người nọ cởi
quần áo cho người kia. Những người khác thấy hưng phấn khi nghe nhạc, đọc những bài thơ có
liên quan đến tình dục, hoặc nghe tiếng quằn quại của bạn tình phát ra khi ở trong trạng thái
đam mê.
THỦ DÂM
Masturbation (“autoeroticism”) (thủ dâm) liên quan đến việc tự kích thích bằng tay vào
bộ phận sinh dục với mục đích gây kích thích và thỏa mãn tình dục. Cả nam giới và nữ giới đều
thủ dâm, thường thường đến mức cực khoái. Dưới đây là một số phương pháp thủ dâm dành cho
từng giới.

Các phương pháp thủ dâm nam

Nam giới thường thủ dâm bằng cách dùng một hoặc hai tay túm chặt dương vật cương
cứng rồi kích thích đầu và thân dương vật bằng việc vuốt lên vuốt xuống. Bàn tay (thường được
bôi trơn) có thể quay lên hay quay xuống, hoặc ngón tay cái và ngón tay trỏ có thể tạo thành
vòng tròn. Một số nam giới lăn tròn dương vật giữa hai tay, những người khác cọ dương vật vào
bụng với lòng bàn tay hoặc cọ vào gối. Mức độ nhanh chậm của chuyển động và mức độ ép
được sử dụng giữa người này và người kia là khác nhau, mặc dù thường thì nam giới gia tăng
tốc độ và cường độ vuốt dương vật khi gần đạt đến độ cực khoái. Nam giới cũng thích vuốt ve
những vùng dục cảm khác, chẳng hạn như bắp đùi trong, khi thủ dâm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
102

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Các phương pháp thủ dâm nữ

Phụ nữ thường thủ dâm bằng cách dùng một hoặc hai tay cọ xát vào âm vật, điểm G, và
các cấu trúc gần đó. Phụ nữ có thể bôi trơn môi âm hộ, âm vật, tiền đình, và lỗ âm đạo. Sau đó
có thể sử dụng bất kỳ động tác nào như cọ xát, kéo, hay vuốt để đưa bản thân đạt đến sự cực
khoái. Những người khác có thể đưa các ngón tay hay những vật khác có hình giống với dương
vật (“dương vật giả”) đút ra đút vào âm đạo. Hay phụ nữ có thể bắn một dòng nước vào vùng
sinh dục, cọ xát bộ phận sinh dục vào gối hay kích thích âm vật bằng máy rung điện. Mức độ ép
và tốc độ của các chuyển động giữa người này và người kia là rất khác nhau. Nhiều phụ nữ cũng
thích vuốt ve các vùng dục cảm khác, chẳng hạn như ngực, khi thủ dâm.

Phạm vi Ảnh hưởng của thủ dâm

Thủ dâm là một hành vi tình dục rất phổ biến đối với tất cả mọi người, thuộc mọi nhóm
tuổi và văn hóa. Từ trẻ nhỏ đụng chạm vào cơ quan sinh dục cho đến người lớn thủ dâm để tự
gây khoái cảm cho mình, tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều thủ dâm. Alfred
Kinsey và các đồng nghiệp của ông thấy rằng hầu như tất cả các nam giới được khảo sát (92%)
và nhiều nữ giới được khảo sát (62%) đã từng thủ dâm ít nhất là một lần, nhiều người trong số
họ thủ dâm thường xuyên. Những nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng một bộ phận lớn trong
dân số đã từng thủ dâm.
Tại sao mọi người lại thủ dâm? Có nhiều lý do khiến họ làm như vậy, một trong số
những lý do đó là hành động này tạo nên các cảm giác tình dục thú vị. Điều này giải thích tại
sao nhiều người lớn vẫn tiếp tục thủ dâm thậm chí ngay cả khi có bạn tình sẵn sàng quan hệ tình
dục. Một số cặp thủ dâm thay vì quan hệ tình dục và coi thủ dâm như một biện pháp tránh thai.
Một số người khác sử dụng việc thủ dâm như một cách để vượt qua các vấn đề liên quan đến
tình dục. Ví dụ, nam giới có thể thủ dâm để học cách kiểm soát sự xuất tinh, còn phụ nữ thủ
dâm để biết cách đạt đến sự cực khoái.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Đứa con 9 tuổi của bạn hôm nay lần đầu tiên được nghe thấy từ thủ dâm ở sân
trường và nó hỏi bạn từ đó có nghĩa là gì? Bạn sẽ giải thích với con mình như thế nào?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUAN HỆ TÌNH DỤC BẰNG MIỆNG
Vì miệng và bộ phận sinh dục là những vùng dục cảm cơ bản nên nhiều người thích
những kích thích miệng-bộ phận sinh dục. Quan hệ tình dục bằng miệng (Oral-genital sex, hay
oral sex) có thể là một phần của sexplay, hoặc bản thân nó chính là hoạt động tình dục. Quan hệ
tình dục bằng miệng là sự tiếp xúc giữa miệng, môi, và lưỡi của một người với bộ phận sinh dục
của người kia. Cả những cặp có xu hướng tình dục hướng tới người khác giới lẫn những cặp
đồng tính luyến ái đều thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng. Kích thích bằng miệng lên bộ
phận sinh dục nam, đặc biệt là dương vật được gọi là fellatio (sự kích thích dương vật bằng cách
bú, mút hoặc liếm). Kích thích bằng miệng lên bộ phận sinh dục nữ được gọi là cunnilingus (sự
kích thích bộ phận sinh dục của phụ nữ bằng cách liếm hoặc mút). Sáu-chín(69) là từ dùng để
chỉ hai người đồng thời quan hệ tình dục bằng miệng với nhau.
Theo những khảo sát khác nhau, quan
hệ tình dục bằng miệng có vẻ là trò tiêu khiển
tình dục phổ biến đối với nhiều (nhưng không
phải là tất cả) người Mỹ. Tuy nhiên, một số
người và một số chính phủ coi việc quan hệ
tình dục bằng miệng là hành vi trái với tự
nhiên, vô đạo đức và do đó là bất hợp pháp.
Trên thực tế, đa số các bang có luật cấm sự
thú dâm, một từ dùng để chỉ việc quan hệ tình
dục của những người có thiên hướng tình dục
hướng giới tính khác hay của những người
đồng tính luyến ái, mà quan hệ tình dục này
là quan hệ tình dục bằng lỗ hậu môn, bằng
miệng, thú tính hay các dạng khác của hành
vi không điển hình. Thậm chí quan hệ tình
dục bằng miệng còn bị coi là bất hợp pháp ở
một số bang, tuy nhiên ngày nay tòa án hiếm
khi thi hành những luật lệ đó.
GIAO HỢP
Dạng sinh hoạt tình dục được chấp nhận và thực hiện một cách rộng rãi nhất ở Mỹ là
giao hợp (genital-genital sex, hay sexual intercourse). Coitus (sự giao cấu) (bắt nguồn từ tiếng
La Tinh coire, có nghĩa là “giao hợp”) là hành động giao hợp mà dương vật của nam giới đút
vào âm đạo nữ giới. Sự hợp tác lẫn nhau giữa hai người tạo điều kiện cho sự đút dương vật vào
trong âm đạo. Một số cặp cũng sử dụng dầu bôi trơn nhân tạo để phòng tránh sự đau đớn và tấy
rát của âm đạo và/hay dương vật. Một người hay cả hai người có thể di chuyển hông của mình;
họ có thể thay đổi cách di chuyển hay tư thế, bắt đầu và kết thúc vài lần; và họ có thể tiếp tục
sexplay. Với các khía cạnh khác của mối quan hệ, hai người nên trao đổi với nhau về những
điều mà mình thích hoặc không thích để quan hệ tình dục được thoải mái, tự do và mang lại cảm
giác thú vị cho cả hai người.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
104

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Các tư thế quan hệ tình dục

Có nhiều tư thế quan hệ tình dục khác nhau. Những tư thế này được chia thành 2 nhóm
cơ bản: (1) mặt đối mặt và (2) vào từ đằng sau, mỗi một nhóm này lại được chia thành vô số các
tư thế khác nhau.
Tư thế mặt đối mặt, nam giới ở trên. Có lẽ tư thế
giao hợp của những người có thiên hướng tình dục hướng
tới người khác giới phổ biến nhất là tư thế mặt đối mặt, nam
giới ở trên “tư thế truyền giáo”. (Những người bản xứ quan
sát những người truyền giáo nước ngoài quan hệ tình dục theo tư thế này nên đã đặt tên như
vậy). Ở tư thế này, phụ nữ nằm ngửa, đối mặt với nam giới, còn nam giới nằm trên phụ nữ. Phụ
nữ thường dang hai chân ra để cho dương vật của nam giới dễ dàng thâm nhập vào âm đạo. Và
khi hai chân của người phụ nữ mở ra thì nam giới cũng có thể đặt đùi và chân của anh ra xuống
giường hay sàn nhà, làm giảm trọng lượng cơ thể đè lên người phụ nữ.
Tư thế nam giới nằm trên có một số ưu điểm, chẳng hạn như phần trước cơ thể của hai
người hoàn toàn có thể tiếp xúc với nhau. Ở tư thế này, cả hai người cùng đối mặt nên họ có thể
trò chuyện và hôn nhau, bàn tay và cánh tay của họ có thể tự do ôm ấp, vuốt ve, mơn trớn. Nam
giới có thể làm tăng khoái cảm bằng cách nằm thấp xuống so với người phụ nữ và cọ xát phần
dây hãm nhạy cảm của mình vào trong lỗ âm đạo của phụ nữ (có nghĩa là cọ xát vào các cơ phía
ngoài âm đạo). Tư thế nam giới nằm trên cũng là tư thế mang lại hiệu quả nhất đối với mục đích
thụ thai, đặc biệt nếu như người phụ nữ nâng chân và phần xương chậu của mình lên sau khi
người nam giới xuất tinh, vì làm như vậy tinh dịch của nam giới sẽ dễ dàng xâm nhập vào tử
cung của phụ nữ hơn.
Tư thế nam giới nằm trên cũng có một số bất lợi: Đầu
tiên, anh ta có thể thấy căng mỏi vì trọng lượng cơ thể bị dồn
vào đầu gối và khuỷu tay, vì chúng đỡ không cho toàn bộ trọng
lượng cơ thể đè lên người phụ nữ. Thứ hai, tuỳ thuộc vào vị trí
nằm trên của nam giới mà người phụ nữ có thể sẽ không nhận
được kích thích âm vật tối đa. Các kích thích bằng tay lên âm
vật của phụ nữ cũng có thể sẽ khó thực hiện, đặc biệt nếu như
thân mình của cả hai người ép quá chặt với nhau hay nếu như nam giới đang sử dụng hai tay của
mình để làm giá đỡ cho cơ thể anh ta. Cuối cùng, tư thế nam giới nằm trên sẽ không mang lại
hiệu quả chút nào đối với những nam giới gặp khó khăn trong việc sử điều khiển hay trì hoãn sự
xuất tinh, do sự kích thích dương vật cường độ mạnh cùng với phương pháp giao hợp này.
Có nhiều dạng khác nhau của tư thế nam giới nằm trên. Nam giới có thể nằm ở đỉnh còn
hai chân của người phụ nữ giơ cao đặt lên vai nam giới, hoặc nam giới có thể quỳ xuống trong
khi người phụ nữ đối mặt với anh ta ở mép giường, ghế hay ghế dài. Tư thế quỳ, mặt đối mặt
này này có thể rất thú vị đối với cả hai người vì nó làm giảm trọng lượng cơ thể nam giới đè lên
phụ nữ và tạo điều kiện cho cả hai người đẩy, ấn mạnh dương vật vào âm đạo. Khi nam giới
không phải đỡ cơ thể mình bằng khuỷu tay thì tay của anh ta có thể tự do kích thích âm vật và
ngực của người phụ nữ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------105
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tư thế mặt đối mặt, nữ giới ở trên. Ở tư thế
này, nam giới nằm ngửa, đối mặt với người phụ nữ,
còn người phụ nữ nằm trên nam giới, nếu nam giới
khép chân lại thì người phụ nữ thường dang và vòng
hai chân của mình xung quanh nam giới.
Nếu nam giới dang hai chân ra thì người phụ nữ có thể khép chân, âm đạo của cô ta sẽ
ôm chặt dương vật một cách khác thường. Phụ nữ để đầu gối/đùi và tay/khuỷu tay của mình ở
trên giường hay trên ghế dài và cô bắt đầu nhấc hông theo cách tạo khoái cảm cho cả cô lẫn
người nam giới. Ở tư thế phụ nữ nằm trên này, người phụ nữ có thể ngồi dạng chân lên người
nam giới hoặc cả hai người đều có thể ngồi.
Tư thế phụ nữ nằm trên có một số ưu điểm đối với cả hai giới. Tư thế này tạo thuận lợi
tối đa cho việc di chuyển, điều khiển và kích thích của phụ nữ vì người phụ nữ có thể điều chỉnh
góc độ, tốc độ và độ sâu của việc ấn dương vật vào âm đạo. Người phụ nữ cũng không phải chịu
sức nặng của nam giới vì cô là người nằm trên. Tư thế phụ nữ nằm trên khiến cho tay của nam
giới có thể tự do vuốt ve ngực và âm hộ của người phụ nữ. Nam giới cũng có thể thấy tư thế này
rất thoải mái vì người phụ nữ đóng vai trò chủ động hơn trong việc làm tình.
Tư thế phụ nữ nằm trên sẽ không có lợi nếu
như hai người gặp khó khăn trong việc thụ thai bởi vì
tinh dịch của nam giới có thể chảy ra ngoài (ít nhất là
về mặt lý thuyết) âm đạo sau khi xuất tinh. Tư thế này
cũng ít gây kích thích đối với nam giới, đây là lý do tại
sao các nhà trị liệu tình dục lại khuyến cáo những
người bị xuất tinh sớm và muốn học cách kiểm soát việc xuất tinh nên sử dụng tư thế này. Hơn
nữa, tư thế ngồi, phụ nữ ở trên có thể sẽ không thực hiện được nếu như người nam giới có
dương vật cương cứng ở góc cao. Cũng còn một điểm nữa cần lưu ý đối với tư thế này: Bất kỳ
khi nào người phụ nữ ở trên người nam giới mà dương vật cương cứng của anh ta đang ở trong
âm đạo của cô thì người phụ nữ cần rất chú ý kiểm soát những cử động di chuyển, không nên
cúi gập ra sau quá xa nếu không có thể gây gãy dương vật của nam giới.
Tư thế mặt đối mặt, nằm quay vào nhau. Ở tư thế
này, hai người nằm nghiêng, quay mặt về phía nhau, tay
và chân quấn vào nhau. Có nhiều dạng khác nhau của tư
thế này. Người phụ nữ có thể nhấc một chân đặt lên hông
của nam giới, chân kia để ở dưới trong khi người nam
giới đặt một chân ở giữa hai chân người phụ nữ còn chân
kia duỗi thẳng. Hoặc người phụ nữ có thể đặt một chân ở
giữa hai chân người nam giới, nhấc một chân đặt lên hông anh ta, trong khi người nam giới đặt
một chân giữa hai chân của người phụ nữ và chân kia đỡ cơ thể của cô ta.
Các tư thế nằm quay mặt vào nhau cho phép tự do di chuyển đến mức tối đa. Không ai
phải chịu sức nặng của ai cả, do đó không có sự căng mỏi ở đầu gối hay cánh tay, tay có thể tự
do vuốt ve, mơn trớn và do nằm quay mặt vào nhau nên hai người có thể hôn và chuyện trò. Tư
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
106

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------thế nằm quay vào nhau cũng tạo điều kiện cho sự thụ thai của người phụ nữ. Tuy nhiên việc đút
dương vật vào âm đạo ở tư thế này có thể khó khăn, và một số người thấy rằng tư thế nằm quay
vào nhau này không kích thích bằng các tư thế khác.
Các tư thế đứng, mặt đối mặt. Ở tư thế này, hai người quan hệ
tình dục mặt đối mặt trong tư thế đứng. Người phụ nữ có thể dựa vào
đâu đó hoặc vòng hai chân xung quanh thắt lưng của người nam giới,
khiến cho người nam giới phải giữ người cô trong khi hai người giao
hợp. Tư thế này cho phép hai người giao hợp ở nhiều nơi khác nhau,
chẳng hạn như trong phòng tắm.
Các tư thế ở đằng sau. Ở nhóm tư thế giao hợp cơ bản thứ hai
này, hai người không quay mặt vào nhau. Thay vào đó, nam giới đưa dương vật vào âm đạo của
người phụ nữ từ phía sau cô. Ở tư thế “kiểu chó” thuộc nhóm này, người phụ nữ quỳ gối và
chống tay, mông của cô quay về phía người nam giới, người nam giới cũng quỳ và đưa dương
vật của mình vào trong âm đạo của người phụ nữ từ phía sau. Ở tư thế này, người nam giới thoải
mái vuốt ve âm hộ, mông đít, đùi trong và ngực của người phụ nữ. Tư thế này gây kích thích
đặc biệt đối với người nam giới vì anh ta có thể cọ xát phần dây hãm nhạy cảm của mình vào
thành trước âm đạo vào xương mu của người phụ nữ.
Một tư thế khác cũng thuộc
nhóm tư thế vào từ đằng sau là “úp
thìa”, hai người nằm nghiêng, lưng của
người phụ nữ quay về phía mặt của
người nam giới, dương vật đút vào
trong âm đạo từ phía sau, người nam
giới tự do ôm và vuốt ve bạn tình của
mình. Đây là tư thế thoải mái đối với
cả hai người. Tư thế này đặc biệt được
khuyến cáo áp dụng đối với những
người muốn kiểm soát và hạn chế mức
độ đút vào cơ thể.
Một tư thế khác, cũng vào từ
đằng sau là người phụ nữ nằm sấp,
người nam giới dang rộng hai chân và
mông của người phụ nữ ra để đưa
dương vật của mình vào. Khi dương vật đã vào được bên trong, người phụ nữ vẫn có thể mở
chân hoặc khép chân lại, người nam giới có thể vòng chân xung quanh chân người phụ nữ để
xiết chặt cơ âm đạo bao quanh dương vật. Tư thế này gây kích thích với người nam giới nhưng
hạn chế cơ hội di chuyển của người phụ nữ ở mức thấp nhất, có lẽ nó còn gây cho người phụ nữ
cảm giác bị đè xuống hay mắc vào bẫy.
Tư thế vào từ đằng sau tạo điều kiện thuận lợi cho việc thụ thai vì dương vật vào được
sâu hơn khi người phụ nữ nâng hông của mình lên, khoảng cách di chuyển của tinh dịch vào cổ
tử cung ngắn hơn so với các tư thế khác. Tư thế vào từ đằng sau cũng có thể mang lại những
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------thay đổi mới mẻ cho cả hai người. Tuy nhiên, một số phụ nữ thấy việc cho vào từ đằng sau gây
ra sự đau đớn, nó phụ thuộc vào góc độ cho vào của người đàn ông. Những người khác phản đối
tư thế này vì nó giống với tư thế giao phối của động vật.

Phạm vi của Quan hệ Tình dục

Nghiên cứu chỉ ra rằng đối với hơn 80% nam giới và 70% phụ nữ, quan hệ tình dục là
cách được ưa chuộng để đạt được đến sự cực khoái. Do vậy, hầu hết mọi người đều muốn biết
những điều tiêu biểu liên quan đến phạm vi, tần số và thời gian quan hệ tình dục. Tần số ở giữa
của quan hệ tình dục ở những người đã lập gia đình ở độ tuổi từ 20 đến 30 ở Mỹ là khoảng 2
đến 3 lần một tuần (cần nhớ rằng con số “2 đến 3 lần/tuần” chỉ là con số trung bình, nó không
hề ám chỉ đến cái được coi là “tiêu chuẩn.” Các yếu tố như tuổi tác và số năm chung sống có
ảnh hưởng đến sự “trung bình” này.)
Quan hệ tình dục thường kéo dài trong bao lâu? Điều này tuỳ thuộc vào từng cặp, tuy
nhiên 10 đến 20 phút có lẽ là con số trung bình. Một số cặp thích “nhanh”, lên đến đỉnh rất sớm
-- thường ít hơn một hoặc hai phút sau khi dương vật cho vào âm đạo. Những người khác thực
tập việc duy trì quan hệ, kéo dài sinh hoạt tình dục lên đến một tiếng hoặc hơn từ lúc bắt đầu
cho đến khi kết thúc, chuyển đổi giữa sexplay và giao hợp, thực tập việc đạt đến độ cực khoái và
kiểm soát sự xuất tinh.
Nghiên cứu cho rằng đối với cả hai giới, việc kích thích bằng tay lên các bộ phận sinh
dục thường gây thỏa mãn về mặt cơ thể hơn là kích thích bằng quan hệ tình dục. Vậy thì tại sao
nam giới và phụ nữ vẫn thích quan hệ tình dục hơn? Quan hệ tình dục là cách duy nhất, có lẽ là
nhiều hơn bất kỳ dạng hoạt động liên quan đến tình dục nào khác, đòi hỏi sự tham gia bình đẳng
và hợp tác giữa cả hai người. Cả hai cho và nhận, điều này là cơ sở cho việc bày tỏ cảm xúc, sự
giao tiếp và thân mật mà hai người chia sẻ trước, trong và sau khi quan hệ tình dục.
QUAN HỆ TÌNH DỤC Ở HẬU MÔN
Một số người cảm thấy thỏa mãn với những kích thích ở trực tràng. Đối lập với các
khuôn mẫu phổ biến, khoái cảm do quan hệ tình dục ở lỗ hậu môn mang lại là khoái cảm phổ
biến đối với một số cặp đồng tính luyến ái, ái nam ái nữ và cả người có thiên hướng tình dục
hướng người khác giới. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế và tình dục phản đối việc quan hệ tình
dục ở lỗ hậu môn và quan hệ tình dục kiểu hậu-môn-miệng – “được bảo vệ” hay không -- để
phòng chống lây nhiễm HIV và các bệnh khác chẳng hạn như viêm gan và nhiễm trùng ruột.
(Có nhiều vi khuẩn thường xuất hiện ở trực tràng, nếu nó di chuyển vào niệu đạo, âm đạo hay
miệng thì chúng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về mặt sức khỏe.) Quan hệ tình dục ở
lỗ hậu môn là hành vi gây nguy cơ cao nhất liên quan đến việc nhiễm và lây truyền HIV, virút
gây ra bệnh AIDS/SIDA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
108

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAU KHI QUAN HỆ TÌNH DỤC
Một chủ đề thường bị các sách giáo khoa về sinh hoạt tình dục ở con người bỏ quên là
vấn đề sau khi quan hệ tình dục, hay sexplay sau khi quan hệ. Các hoạt động sau khi quan hệ
tình dục có thể bao gồm rất nhiều thứ. Nhiều cặp thích sờ mó, ôm ấp, vuốt ve, hôn, nói chuyện,
chia sẻ, và/hay cùng nhau tắm. Các hoạt động diễn ra ngay sau khi quan hệ tình dục thường có
ảnh hưởng đến việc một người cảm nhận trải nghiệm tình dục của mình như thế nào. Điều này
có thể do hiệu ứng mới xảy ra, một hiện tượng tâm lý mà sự kiện vừa xảy ra bóp méo sự diễn
giải của một người về các sự kiện trước đó.
Tại sao mọi người lại mong muốn có những hoạt động sau khi quan hệ tình dục? Có lẽ
bởi vì các hoạt động sau khi sinh hoạt tình dục đóng vai trò như một sự chuyển đổi giữa giường
ngủ và các khía cạnh thân mật khác của một mối quan hệ. Quan hệ tình dục là điều gì đó cao
hơn nhiều so với sự giao phối một cách máy móc, nó bao gồm các giai đoạn hưng phấn, bình ổn
và cực khoái – nó là một trong những cách mạnh mẽ nhất để thể hiện tình yêu, sự quan tâm và
tin tưởng trong một mối quan hệ. Và vì sự thể hiện tình dục có lẽ là trải nghiệm thỏa mãn nhất
mà hai người có thể chia sẻ nên tại sao ta lại bỏ qua tầm quan trọng của việc tiếp tục sự thân mật
này ở trên giường? Mọi người đã quen thuộc với câu nói: “Làm tình thật sự không kết thúc khi
lên đến điểm cực khoái, những điều vớ vẩn thuộc cơ thể chỉ là sự bắt đầu của điều thực sự có
giá trị trong một mối quan hệ.”

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
1. Khoái lạc tình dục liên quan đến một hay nhiều hơn một những điều sau: sexplay, thủ
dâm, quan hệ tình dục bằng miệng, giao hợp, quan hệ tình dục qua đường hậu môn và sau khi
quan hệ.
2. Sexplay là những thích thú có được trước, trong và sau khi quan hệ tình dục. Các hành
động sexplay tiêu biểu có liên quan đến việc sử dụng miệng, tay, bộ phận sinh dục, và/hay các
dụng cụ trợ giúp tình dục để kích thích bạn tình và bản thân. Các hoạt động sexplay bản thân là
sự đầy đủ và không nhất thiết cần phải dẫn đến quan hệ tình dục.
3. Thủ dâm (Masturbation) liên quan đến việc tự kích thích bằng tay vào bộ phận sinh
dục với mục đích gây kích thích và thỏa mãn tình dục. Cả nam giới và nữ giới đều thủ dâm,
thường thường đến mức cực khoái. Có một số phương pháp thủ dâm riêng dành cho từng giới.
4. Quan hệ tình dục bằng miệng (Oral sex ) liên quan đến sự tiếp xúc giữa miệng, môi và
lưỡi của một người đến bộ phận sinh dục của người kia. Fellatio là sự tiếp xúc bằng miệng lên
bộ phận sinh dục nam; cunnilingus là sự kích thích bằng miệng lên bộ phận sinh dục nữ. Sáuchín là từ dùng để chỉ hai người đồng thời quan hệ tình dục bằng miệng với nhau.
5. Dạng sinh hoạt tình dục được chấp nhận và thực hiện một cách rộng rãi nhất ở Mỹ là
giao hợp. Coitus (sự giao cấu) là hành động giao hợp mà dương vật của nam giới đút vào âm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------109
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------đạo nữ giới, thường đi kèm với sự đưa đẩy của khung xương chậu của một hay cả hai người. Có
nhiều tư thế quan hệ tình dục khác nhau để hai người có thể thử nghiệm và cùng hưởng thụ. Các
tư thế này thường được chia thành hai nhóm: (1) mặt đối mặt và (2) vào từ đằng sau, mỗi một
nhóm này lại được chia thành vô số các tư thế khác nhau.
6. Một số người cảm thấy thỏa mãn khi có kích thích vào lỗ hậu môn. Ngày nay, các
chuyên gia y tế phản đối sinh hoạt tình dục bằng lỗ hậu môn vì đề phòng chống sự lây truyền
của HIV và các bệnh nghiêm trọng khác.
7. Một chủ đề thường bị các sách giáo khoa về sinh hoạt tình dục ở con người bỏ quên là
vấn đề sau khi quan hệ tình dục, hay sexplay sau khi quan hệ. Các hoạt động sau khi quan hệ
tình dục có thể bao gồm rất nhiều thứ, tuy nhiên hầu hết các cặp thường sờ mó, ôm ấp, vuốt ve,
hôn, nói chuyện, chia sẻ, và/hay cùng nhau tắm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
110

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 10
Hoạt Động Tình Dục, Sức Khỏe và Sự Tàn Tật
Bây giờ hãy chuyển sự chú ý của chúng ta đến ảnh hưởng mà sự tàn tật hay các vấn đề
về sức khỏe có thể gây ra đối với sinh hoạt tình dục. Ở chương này, chúng tôi xem xét các điều
kiện thể chất, phát triển và tình cảm khác nhau- những thách thức khác nhau – có thể ảnh hưởng
đến hoạt động tình dục của con người.
THÁI ĐỘ PHỔ BIẾN VỀ NHỮNG NGƯỜI TÀN TẬT
Vì bất kỳ điều gì đi chăng nữa, những người Phương Tây thường coi những người “khác
thường” là ai đó thua kém, khác thường, đáng thương, không thể chấp nhận, không được mong
muốn và/hay nguy hiểm. Bạn hãy để ý đến những cái tên đi kèm khi một nhóm này phải đối mặt
với một nhóm kia, nhóm xa lạ. Trên thực tế, nước Mỹ thế kỷ 21 đang chứng kiến sự trỗi dậy của
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tội ác đáng căm phẫn chống lại những người thiểu số, cũng
như sự không quan tâm đến những nhóm người đặc biệt. Mọi người có xu hướng sợ hãi những
người họ không hiểu, đánh mắng mang tính chất phòng thủ, tránh xa những người mà họ cảm
thấy bất tiện. Xã hội nói chung sẽ phải trả giá cho hành động ngu dốt đó.
Quan niệm cần phải trẻ và đẹp mới có được hạnh phúc trong sinh hoạt tình dục là quan
niệm rất có vấn đề. Một người già có thể bị quở mắng là “cần phải già đi một cách duyên
dáng,” “bỏ cái kiểu hành động như một ông già bẩn thỉu đi” hay “hãy cư xử như một quý bà
duyên dáng.” Sự không hiểu biết về hoạt động tình dục của người có tuổi là trung tâm của
những chuẩn mực tình dục vô lý đó.
Định kiến tình dục chống lại các cá nhân có nhu cầu đặc biệt chắc chắn không phải là
hiếm. Mọi người đánh đồng việc có một trí tuệ và cơ thể khỏe mạnh với khả năng tình dục; và
coi sự tàn tật là không có khả năng tình dục. Đây là lý do tại sao phần lớn những người tàn tật ở
Mỹ ít hay không nhận được những thông tin, sự trợ giúp hay động viên nhằm thực hiện những
nhu cầu tình dục của mình. Hãy đến một nhà an dưỡng hay các cơ sở chăm sóc ban đầu dành
cho những người tàn tật và hỏi xem nhu cầu tình dục của họ được đáp ứng như thế nào.
Những người tàn tật nhận được thái độ tiêu cực liên quan đến vấn đề tình dục của họ từ
gia đình, bạn bè, các nhân viên chăm sóc sức khỏe, điều này khiến họ thất vọng và chán nản.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Những người bị tàn tật càng nặng thì gặp phải trở ngại càng lớn. Họ có thể bị coi như những đứa
trẻ, bị quát mắng vì có những cảm giác liên quan đến tình dục hay bị làm cho ngã lòng vì những
hành động “đáng xấu hổ”. Và với hy vọng chống lại tất cả các hoạt động liên quan đến tình dục,
nhiều cha mẹ và những người giám sát không bao giờ cho phép người tàn tật mà họ trông nom
được có một chút riêng tư nào.
Những người tàn tật cũng là các sinh vật tình dục, họ có quyền được gần gũi và yêu
thương, cũng như họ có quyền có các cảm giác, sự thể hiện và đáp ứng. Hay như Albert Ellis đã
viết trong cuốn sách Tình Dục Không Có Tội (1966)23 của mình:
“Tất cả mọi người, vì sự tồn tại của mình, cần phải có quyền hưởng thụ tình dục, nhiều
(hay ít), đa dạng (hay đơn điệu), mạnh (hay nhẹ), lâu dài (hay ngắn) nếu như họ thích miễn là trong quá trình có được sự thỏa mãn mà mình thích đó, họ không can thiệp về
mặt tình dục (hay không liên quan đến tình dục) một cách không cần thiết, một cách ép
buộc hay không công bằng đến quyền và sự thỏa mãn của người khác.” (trang 178)
Nhiều người ngại ngần khi tiếp xúc với người tàn tật, về vấn đề liên quan đến tình dục
hay những vấn đề khác, vì họ sợ sẽ nói hoặc làm “điều gì đó không đúng”. Mọi người cần phải
nhận thấy rằng những người tàn tật cần tình yêu, sự quan tâm và những hỗ trợ về mặt tình cảm
như bất kỳ người nào khác - chất lượng, sự chân thành trong việc quan tâm đến một người có
thể dễ dàng đền bù cho việc nói hay làm điều gì đó không đúng. Lắng nghe, công nhận, giải
quyết vấn đề, cam đoan một lần nữa là những điều thiết yếu đảm bảo cho sức khỏe tinh thần và
hạnh phúc của tất cả mọi người. Những khuôn mẫu cho rằng người tàn tật là người vô tính,
không có ham muốn, kỳ lạ, và khó gần là những khuôn mẫu mà xã hội cần phải làm nhiều mới
có thể loại bỏ được.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Đâu là khuôn mẫu phổ biến của xã hội và đâu là những chuyện hoang đường về
người tàn tật? Những khuôn mẫu đó bắt nguồn từ đâu, và xã hội phải làm gì để xóa bỏ
chúng? Đâu là những thuận lợi và khó khăn liên quan đến việc hòa nhập cộng đồng xã
hội của người tàn tật?
NHỮNG TÀN TẬT VỀ MẶT THỂ CHẤT
Thế nào là tàn tật về mặt thể chất? Thực ra cụm từ này dùng để chỉ tất cả những khó
khăn, thay đổi, nhược điểm hay tình trạng về mặt thể chất xuất hiện khi mới sinh ra hoặc là do
bị thương, bệnh tật hay do phát triển sau này mà chúng có khả năng phá hỏng cuộc sống bình
thường. Do đó, tàn tật về mặt thể chất có thể là mất một chân/tay từ khi sinh ra, bị mù khi còn
bé, hay chấn thương cột sống do tai nạn xe hơi hay một căn bệnh kinh niên chẳng hạn như tiểu
đường - tất cả những thứ đó có thể ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến chức năng hay hành vi
tình dục.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
112

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một chuyện hoang đường liên quan đến những người tàn tật về mặt thể chất là cho rằng
những người này không có cảm giác ở bộ phận sinh dục, họ không có hứng thú hay khả năng
tình dục. Điều này là không đúng. Rất nhiều người tàn tật về mặt thể chất vẫn có quan hệ tình
dục thân mật, yêu thương với bạn tình của họ. Thậm chí ngay cả khi không có quan hệ tình dục
thì những người tàn tật cũng có khả năng yêu thương, chăm sóc và quan tâm như bất kỳ người
nào khác. Điều này không phải để nói rằng hoạt động tình dục đối với người có khó khăn về mặt
thể chất là dễ dàng. Làm việc với những người phải sử dụng ống thông đường tiểu, những người
điếc, những người ngồi trên xe lăn có thể là khó khăn. Nhưng không phải vì những lý do này mà
những thể hiện về mặt tình dục là điều không thể. Một chút sáng tạo, tượng tưởng và thử
nghiệm có thể tăng cường các mối quan hệ tình dục.
Cuối cùng, điều quan trọng là phải thừa nhận những nhu cầu về tình cảm và tình dục của
người chăm sóc người tàn tật, đây là chủ đề đôi khi bị bỏ quên. Các mối quan hệ thay đổi theo
bề ngoài của sự tàn tật. Hai người có thể thấy vô cùng khó khăn để cảm nhận được sự lãng mạn
hay hưng phấn khi phải chăm sóc những nhu cầu hàng ngày của bệnh nhân, chẳng hạn như chế
độ ăn uống, vệ sinh và trông nom vết thương, lo lắng thuốc men; hay thay các bao giả hậu môn
(những túi đặt bên ngoài để thu những chất thải từ cơ thể). Trong những trường hợp này, người
chăm sóc sẽ cảm thấy hữu ích khi gọi cho bạn bè, những mạng lưới hỗ trợ hay một nhà tư vấn
chuyên nghiệp để thảo luận về những nhu cầu, sự lo lắng và thất vọng của mình.
Những tàn tật về mặt thể chất thường gặp nhất và ảnh hưởng của nó đến hoạt động tình
dục sẽ được thảo luận ở các phần tiếp theo. Những tàn tật này bao gồm liệt não, mù, điếc, chấn
thương cột sống, và một số tình trạng bệnh tật khác chẳng hạn như ung thư cơ quan sinh sản và
các bệnh tim mạch.

Liệt não

Liệt não là một nhóm các rối loạn liên quan đến sự chuyển động không có chủ tâm của
các nhóm cơ. Một người liệt não thường bị co giật cơ, gặp vấn đề trong việc nói năng, có các cử
chỉ bất bình thường, kém thăng bằng, thường hay ngã, tay chân run rẩy, mặt mũi nhăn nhó. Trí
tuệ của những người bị liệt não cũng có thể bị ảnh hưởng. Những triệu chứng của liệt não có thể
từ mức độ nhẹ đến nặng. Một số người chỉ gặp vấn đề ở một chi, những người khác có thể bị ở
cả hai bên. Trong những lúc căng thẳng, sự co rút thần kinh cơ có thể gây ra đau nhức.
Bên cạnh những vấn đề xã hội mà người bị liệt não gặp phải, chẳng hạn như cố gắng
thiết lập một mối quan hệ thân mật, thì việc mất khả năng kiểm soát cơ thể khiến cho hoạt động
tình dục của họ trở nên khó khăn hoặc không thực hiện được. Co cơ ở các chi hay âm đạo có thể
gây đau nhức khi quan hệ tình dục, tuy nhiên tìm một tư thế thoải mái đôi khi có thể giúp cải
thiện vấn đề. Trong nhiều trường hợp, hoạt động tình dục có thể thực hiện nếu như có sự trợ
giúp. Người bệnh có thể đạt đến độ cực khoái với việc kích thích bằng tay hoặc thủ dâm nếu
như không thể quan hệ tình dục.

Mù và điếc

Về mặt thân thể mà nói, sự suy yếu giác quan mắt hoặc tai - không có khả năng nhìn và
nghe - không hạn chế khả năng quan hệ tình dục của một người. Tuy nhiên về mặt tâm lý xã hội

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mà nói, sự suy yếu giác quan từ bé có thể là một vấn đề. Vì nhiều kiến thức tình dục cơ bản
được lĩnh hội thông qua thị giác và thính giác, những đứa trẻ bị suy yếu giác quan thường không
phát triển sự tự nhận thức về bản thân một cách lành mạnh hay không thu nhận được những
thông tin về hoạt động tình dục cơ bản. Thiếu kiến thức về tình dục có thể sẽ khiến họ tự ti, rồi
có thể gây cản trở đến khả năng xây dựng những quan hệ tình dục có ý nghĩa. Do xã hội đã nhận
thức và thông cảm với những nhu cầu tình dục của người khiếm thị và khiếm thính nên các tài
liệu giáo dục dành riêng cho những đối tượng này vẫn đang tiếp tục được xây dựng, chẳng hạn
như các loại băng đặc biệt, sách chữ nổi Brai, những hình nộm minh họa giải phẫu. Những
người chăm sóc cũng được dạy cách sử dụng tai và mắt của mình thay cho những người khiếm
thính, khiếm thị.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Người mù có thể gặp phải những vấn đề gì khi hẹn hò? Người điếc thì sao?

Những chấn thương Cột sống
Những chấn thương cột sống (Spinal
cord injuries) (SCIs) là những chỗ gãy ở
vùng cổ (cervical), ngực (thoracic) (giữa
lưng), hay thắt lưng (lumbar)(dưới lưng) của
xương sống và tủy sống. Cột sống có thể
hoàn toàn bị đứt gãy hoặc bị dồn nén, liệt
hoàn toàn vùng dưới của chỗ bị tổn thương.
Chấn thương ở vùng trên cột sống thường
gây ra bệnh liệt tứ chi, hay liệt vùng dưới cổ;
chấn thương ở vùng dưới cột sống thường
gây ra bệnh liệt chi dưới, hay liệt ở vùng
dưới thắt lưng. Vì bản thân cột sống thường
không tự tái sinh được nên chứng liệt này
thường là vĩnh viễn.

Liệu những người bị chấn thương cột
sống có thể có hưng phấn tình dục và đạt đến
sự cực khoái không? Điều này còn phụ thuộc
vào bản chất mức độ tổn thương của họ,
cũng như sự khác biệt cá nhân trong thái độ
đối với tình dục và sự trải nghiệm tình dục trong quá khứ. Một số người bị liệt một phần có ít
hoặc không có phản ứng với những kích thích lên bộ phận sinh dục, trong khi có người bị liệt
hoàn toàn lại có quan hệ tình dục.
Nam giới và phụ nữ bị thương tổn ở cột sống có thể tìm kiếm những cách mới để tham
gia vào hoạt động tình dục không liên quan đến giao hợp. Điều này thường giúp loại bỏ những
quan niệm cho rằng chỉ có giao hợp mới là cách duy nhất để có cuộc sống tình dục tốt. Ví dụ,
nhiều người không có phản ứng với kích thích ở bộ phận sinh dục lại rất nhạy cảm tình dục với
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
114

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------các vùng khác trên cơ thể; có nghĩa là xây dựng các vùng dục cảm mới. Do đó, họ có thể học để
trải nghiệm sự thỏa mãn tình dục, thậm chí cả sự cực khoái thông qua những tưởng tượng về
tình dục và/hoặc các dạng kích thích khác (ví dụ, cái hôn của bạn tình lên cổ người bệnh, ôm ấp
vuốt ve và xoa bóp gợi lên sự khoái lạc). Việc sẵn sàng xác định lại hoạt động tình dục của hai
người và thử nghiệm có thể đem lại sự khác biệt thực sự về chất lượng trong quan hệ tình dục
của họ.
Một số nam giới và phụ nữ bị chấn thương cột sống cũng cần phải tìm kiếm những cách
thức mới để giao hợp. Nam bệnh nhân bị liệt dương do chấn thương cột sống nặng có thể chọn
cách “nhồi” dương vật mềm oặt của mình vào trong âm đạo. Những nam giới khác có thể phẫu
thuật cấy ghép để khiến dương vật của mình cương cứng. Mặc dù những phụ nữ bị chấn thương
cột sống nhìn thì có vẻ khả quan hơn nhiều so với những người bạn cùng cảnh là nam giới
(không cần phải cương cứng để sinh hoạt tình dục) nhưng họ lại không có cảm giác ở vùng âm
đạo và không có chất bôi trơn âm đạo.
Tác động về mặt tâm lý của việc điều chính cuộc sống tình dục bị thay đổi thường rất
lớn, đặc biệt là đối với những người trước đây đã từng có đờì sống tình dục năng động. Cảm
giác mất mát chất đàn ông hoặc phụ nữ là cảm giác phổ biến, họ sợ bị từ chối và bị coi là xấu xí
hay không gây cảm giác ham muốn. Hai người nên bộc lộ và giải quyết những cảm giác, nhận
thức và lo lắng này, đừng để chúng cản trở những ham muốn và khả năng tình dục vẫn còn tồn
tại. Tư vấn tâm lý là phần không thể thiếu được đối với chương trình điều trị toàn bộ các bệnh
nhân bị chấn thương cột sống.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Đâu là vấn đề mà một người bị liệt tứ chi phải đối mặt khi họ muốn bắt đầu một
quan hệ hẹn hò mới?

Những thách thức về Mặt bệnh tật

Có rất nhiều các loại bệnh, và không thể liệt kê ra đây tất cả những loại bệnh có ảnh
hưởng đến quan hệ tình dục và khả năng sinh sản được. Tuy nhiên, hai loại bệnh nguy hiểm cản
trở rất lớn đến sinh hoạt tình dục là ung thư các cơ quan sinh sản và bệnh tim mạch.
Các loại ung thư của phụ nữ. Ung thư hay u hay khối u ác tính, có nhiều loại, là sự
phát triển bất bình thường thâm nhập vào các cấu trúc của cơ thể và phá hoại các chức năng hoạt
động bình thường của cơ thể. Những loại ung thư phổ biến nhất liên quan đến cơ quan sinh sản
của phụ nữ (“các ung thư phụ khoa”) là ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung, ung thư tử
cung và ung thư âm hộ. Nhiều phụ nữ có thể bị ung thư vú ở một hoặc hai bên ngực. Điều trị
ung thư trước hết liên quan đến việc ngăn chặn sự di căn của bệnh, đề phòng sự huỷ hoại các
cấu trúc và quá trình của cơ thể sống.
Ung thư buồng trứng thường liên quan đến sự phát triển của khối u ác tính trong buồng
trứng. Căn bệnh này khó phát hiện và rất dễ dẫn đến tử vong trong vòng vài năm. Có thể chữa
khỏi hoàn toàn nếu như ung thư được phát hiện và chữa trị ở giai đoạn đầu. Chữa trị ung thư
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------buồng trứng thường bao gồm các liệu pháp xạ trị, hóa trị (sử dụng thuốc và liệu pháp hooc
môn), histerectomy (thủ thuật cắt bỏ tử cung), oophorectomy (thủ thuật cắt bỏ buồng trứng),
và/hoặc salpingectomy (cắt bỏ ống fallop, ống dẫn trứng).
Ung thư cổ tử cung thường xuất hiện ở những phụ nữ 40 tuổi trở lên. Phát hiện ung thư
cổ tử cung sớm bằng thử Pap smear làm tăng đáng kể cơ hội chữa khỏi bệnh này. Nếu như
không chữa trị, ung thư có thể di căn đến toàn bộ cơ thể thông qua hệ bạch huyết và cuối cùng
sẽ gây tử vong. Giống với chữa trị ung thư buồng trứng, chữa trị ung thư cổ tử cung bao gồm
các liệu pháp xạ trị, hóa trị và/hoặc phẫu thuật.
Hầu hết các trường hợp ung thư màng trong dạ con (thành của tử cung) xuất hiện ở phụ
nữ sau khi mãn kinh, thường là từ 50 đến 60 tuổi. Chảy máu âm đạo là triệu chứng đầu tiên của
loại ung thư này, triệu chứng này thường được các bác sĩ phát hiện. Bác sĩ chuẩn đoán tình trạng
bệnh căn cứ vào việc soi các mẫu mô tử cung bằng kính hiển vi. Điều trị ung thư này cũng
giống với việc điều trị các ung thư khác của phụ nữ. Càng khoanh vùng được ung thư và phát
hiện càng sớm thì chuẩn đoán càng chính xác hơn.
Ung thư âm hộ là ung thư hiếm khi xảy ra, chủ yếu xuất hiện ở những phụ nữ trên 60
tuổi. Triệu chứng đầu tiên của căn bệnh này là ngứa, bác sĩ chuẩn đoán tình trạng bệnh tật căn
cứ vào việc soi các mẫu mô âm đạo. Phẫu thuật loại bỏ mô bị ảnh hưởng là phương pháp điều trị
được lựa chọn.
Loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ là ung thư vú. Ung thư này là loại ung thư gây tử
vong cao thứ hai ở phụ nữ chỉ sau có ung thư phổi. Nếu như không được chữa trị, có thể bị ung
thư ở một hoặc hai bên ngực, bệnh sẽ di căn ra khắp cơ thể thông qua hệ bạch huyết và mạch
máu, cuối cùng bệnh nhân sẽ chết. Nếu được phát hiện sớm, việc tiên lượng bệnh để chữa khỏi
hoàn toàn là rất khả quan. Những phụ nữ có nguy cơ bị ung thư vú cao là những người trên 40
tuổi, người có tiểu sử gia đình bị ung thư vú, những người có kinh sớm hoặc mãn kinh muộn.
Những phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai dạng viên uống và/hay uống nhiều rượu và/hay ăn kiêng
để tránh béo cũng là những người có nguy cơ cao.
Ngoài việc kiểm tra bên ngoài thì một trong những phương pháp chính xác nhất để phát
hiện các cục ở ngực và xem xem chúng là u ác tính (ung thư) hay u lành tính (không phải ung
thư) là phương pháp chụp X quang tuyến vú. Khi chụp X quang, các kỹ thuật viên chiếu tia X
lên ngực của người phụ nữ từ nhiều hướng khác nhau. Sau đó bác sĩ kiểm tra và phân tích phim
chụp xem có gì bất thường không. Đối với bệnh ung thư vú, phát hiện sớm là việc làm rất quan
trọng; tỉ lệ phát hiện chính xác ung thư vú nhờ chụp X quang tuyến vú là từ 85 đến 95%. Một
khi ung thư đã di căn lên trên ngực thì tỉ lệ sống sót chỉ còn 10%.
Ngoài việc chỉ ra xem ung thư đã di căn đến vùng nào trên cơ thể người phụ nữ thì bản
thân việc chụp X quang tuyến vú cũng có một số vấn đề. Nhiều người chỉ trích quan tâm đến
tính chính xác của các thiết bị, việc chuẩn đoán dựa trên phim chụp, và nguy cơ gia tăng ung thư
do ngực bị tiếp xúc đi tiếp xúc lại với tia X. Tất cả những yếu tố này cần phải được xem xét, tuy
nhiên lợi ích của việc chụp X quang tuyến vú dường như có nhiều giá trị hơn rất nhiều so với
những vấn đề tiềm năng liên quan đến nó. Phụ nữ nên có vạch ranh giới chụp X quang tuyến vú
trước 40 tuổi, chụp một năm một lần hoặc hai năm một lần ở độ tuổi 40 và chụp hàng năm ở độ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
116

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tuổi 50 và trên 50. Thật may mắn, phụ nữ có thể tự mình phát hiện ra các khối cục và u đang
phát triển bằng cách tự kiểm tra ngực hàng tháng.
Phẫu thuật thường là phương pháp điều trị được lựa chọn đối với các u ác tính ở ngực,
tuy nhiên liệu pháp hóa trị và xạ trị cũng là các phương pháp điều trị cần thiết. Tuỳ thuộc vào
tình trạng bệnh, các bác sĩ phẫu thuật thực hiện việc lumpectomy (thủ thuật chỉ cắt bỏ khối u)
hay mastectomy (thủ thuật cắt bỏ toàn bộ ngực, hay một phần ngực và các mô xung quanh).
Sau phẫu thuật cắt bỏ ngực, một số phụ nữ thường chọn phẫu thuật tái tạo lại ngực. Phẫu
thuật này tạo một bộ ngực mới từ chính da của bệnh nhân rồi đưa mô cấy vào trong ngực của
người bệnh, giúp cho bệnh nhân nhìn và cảm thấy nó như bộ ngực thật của mình. Cục Thuốc và
Dược Phẩm (FDA) gần đây đã hạn chế cấy ghép ngực bằng sillicon, đặc biệt khi sử dụng
sillicon vì các mục đích làm đẹp. Vì những mô cấy silicon này có thể rò rỉ và vỡ, gây ra các
phản ứng miễn dịch nghiêm trọng và các vấn đề về sức khỏe khác.
Về mặt tâm lý học mà nói, việc cắt bỏ một hay hai bên ngực là một trải nghiệm gây chấn
thương tâm lý. Mặc dù việc tái tạo lại ngực có thể làm dịu bớt những đau đớn về tinh thần
nhưng người phụ nữ vẫn phải vượt qua một số vấn đề liên quan đến phẫu thuật cắt ngực. Những
vấn đề liên quan đến việc cảm nhận và giá trị như là một phụ nữ, bệnh trầm cảm, tự ti là những
vấn đề thường thấy sau phẫu thuật cắt bỏ ngực. Nhiều phụ nữ còn thấy sợ ung thư sẽ lại tái phát.
Ngoài việc được tư vấn, các tổ chức như Hiệp hội Ung thư Mỹ, Hướng đến Sự Hồi phục, Con
đường Thống nhất, hay Phòng các Dịch vụ liên quan đến Con người có thể giới thiệu những
nhóm trợ giúp ung thư thích hợp cho bệnh nhân.
Các bệnh Ung thư Nam giới. Các loại u ác tính cũng có thể tấn công các cơ quan và
cấu trúc sinh sản của nam giới. Ba loại ung thư hệ thống sinh sản phổ biến nhất ở nam giới là
ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tinh hoàn, và ung thư dương vật.
Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư hệ thống sinh sản phổ biến nhất ở nam giới với
khoảng 100.000 ca mắc mới mỗi năm ở Mỹ. Triệu chứng đầu tiên của ung thư tuyến tiền liệt là
khó khăn trong việc đi tiểu do sự phình to của tuyến tiền liệt- triệu chứng cơ bản này giống với
viêm tuyến tiền liệt, một bệnh ít nguy hiểm hơn hay chứng sưng và nhiễm trùng tuyến tiền liệt.
Ung thư tuyến tiền liệt ít khi di căn đến các vùng khác trên cơ thể nhưng nó có thể đe dọa đến
tính mạng nếu như không được chữa trị. Điều trị ung thư này bao gồm việc làm cho tuyến co lại
nhờ bức xạ và phương pháp hóa trị liệu, hay cắt bỏ một phần hoặc cắt bỏ hết tuyến tiền liệt,
phẫu thuật cắt bỏ này được gọi là prostatectomy. Phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt là phẫu thuật
phức tạp và có độ rủi ro cao. Nó có thể gây ra chứng rối loạn dương cương hoặc xuất tinh
nghịch (xuất tinh vào trong bàng quang). Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ khuyến cáo rằng nam giới
trên 40 tuổi hàng năm cần đi kiểm tra trực tràng để xem có bị ung thư tuyến tiền liệt (cũng như
ung thư ruột kết và trực tràng) không. Thử máu để kiểm tra mức độ kháng nguyên cụ thể của
tiền liệt tuyến (PSA) và sinh thiết được sử dụng để khẳng định xem có sự hiện diện của tế bào
ung thư tiền liệt tuyến không.
Ung thư tinh hoàn, mặc dù ít xảy ra, nhưng nó thường có ảnh hưởng lớn đền nam giới độ
tuổi từ 15 đến 34. Những bất thường ở bìu dái và tinh hoàn, đặc biệt như có một hoặc nhiều cục
xuất hiện ở trong tinh hoàn đòi hỏi phải kiểm tra y tế ngay lập tức. Điều trị ung thư tinh hoàn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bao gồm liệu pháp hóa trị, xạ trị và/hay phẫu thuật cắt bỏ. Tất cả nam giới đều cần phải biết
kiểm tra những thay đổi bất thường bằng cách tự kiểm tra tinh hoàn của mình hàng tháng.
Ung thư dương vật là loại ung thư hiếm khi xảy ra những nó có thể gây chết người nếu
như không được chữa trị. Các triệu chứng của bệnh này là có mụn, đau nhức hoặc dộp da ở
dương vật. Những nốt mụn, đau nhức và phồng dộp này tăng lên và lan ra. Phẫu thuật là phương
pháp điều trị phổ biến với loại ung thư này.
Một loại bệnh khác của dương vật là bệnh Peyronie, bệnh này là do sự phát triển của các
mô và chất can xi đọng lại ở giữa các thân xốp dương vật. Ngoài việc gây đau đớn và bất tiện,
những phát triển và chất đọng lại này khiến cho dương vật trở nên cong một cách bất thường khi
cương cứng, khiến cho việc thực hiện một số tư thế giao hợp trở nên khó khăn hoặc không thể
thực hiện được. Phẫu thuật sẽ trả lại trạng thái bình thường cho dương vật.
Hẹp một phần niệu đạo được gọi là stricture (co hẹp). Đây là tình trạng thường gây ra
bởi sự phát triển của u lành tính hay mô sẹo do nhiễm trùng, nó gây cản trở đến sự thoát nước
tiểu của niệu đạo, khiến việc đi tiểu trở nên khó khăn và gây đau đớn. Có thể dễ dàng chữa trị
bệnh này bằng cách phẫu thuật.
Những bệnh nhân của các bệnh ung thư liên quan đến hệ thống sinh sản cũng gặp một số
vấn đề về tâm lý, chẳng hạn như nỗi sợ hãi vì ít chất đàn ông đi, hay không còn năng động trong
sinh hoạt tình dục. Họ cũng có thể phải đối mặt với một số thách thức mới chẳng hạn như cần
nhiều thời gian hơn để cương cứng dương vật, nhưng trong nhiều trường hợp, người đàn ông và
bạn tình của anh ta có thể vượt qua vấn đề này với lòng kiên nhẫn, sự khéo léo và luyện tập.
Các bệnh Tim mạch. Những bệnh tim mạch phổ biến nhất thường liên quan đến tim và
mạch máu chẳng hạn như chứng đau thắt (đau tim), chứng loạn nhịp (tim đập không đều), xơ
vữa động mạch (mỡ đọng lại ở động mạch ngăn cản sự lưu thông máu), huyết áp cao (sự lên
máu), huyết áp thấp (sự xuống máu), nhồi máu cơ tim (cơn đau tim), tim đập nhanh (nhịp tim
nhanh), và chứng huyết khối (nghẽn mạch). Liên quan đến các bệnh tim mạch là tai biến mạch
máu não (hay đột quỵ), đây là sự hư hại các mạch máu cung cấp lên não khiến các mô não bị
hỏng.
Nhiều người gặp các vấn đề liên quan đến tình dục sau khi lên cơn đau tim, các biến cố
liên quan đến tim mạch khác, hoặc sau khi đột quỵ. Ví dụ, hồi phục sau một ca phẫu thuật tim
có thể khiến bệnh nhân đau đớn và mệt nhọc. Các tình trạng đau tim khác chẳng hạn như chứng
đau thắt gây ra các cơn đau ở ngực khi ráng sức, bao gồm cả hoạt động tình dục. Còn đột quỵ,
tuỳ thuộc vào vị trí và mức độ nặng nhẹ, nó có thể gây ra những khiếm khuyết về mặt thể chất
và tinh thần, bao gồm việc mất các chức năng cơ thể, chẳng hạn như không thể đi lại. Đau đớn,
mệt mỏi, khiếm khuyết về thể chất và cả nỗi sợ hãi sẽ bị lên cơn đau tim hay đột quỵ lần nữa
cũng có thể làm hạn chế hứng thú của người bệnh trong quan hệ tình dục.
Các loại bệnh và điều kiện sức khoẻ khác. Có vô số các loại bệnh và tình trạng sức
khỏe có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chức năng tình dục. Một số loại bệnh phổ biến là
bệnh Alzheimer (căn bệnh làm suy yếu dần trí nhớ ngắn hạn và dài hạn), bệnh viêm khớp (sưng
tấy gây đau ở khớp nối), viêm cổ tử cung (nhiễm trùng cổ tử cung), viêm bọng đái (nhiễm trùng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
118

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bàng quang), tiểu đường (tuyến tạng không tiết ra đủ chất insulin để chuyển hóa đường trong
máu), lạc nội mạc tử cung (sự phát triển của mô màng trong dạ con ra ngoài tử cung), bệnh đa
xơ cứng (bệnh của hệ thần kinh gây ra tê liệt dần dần), loạn dưỡng cơ (gầy mòn mô cơ), bệnh
Parkinson (tay, chân và đầu run rẩy khiến cho việc đi đứng và nói năng khó khăn), viêm niệu
đạo (nhiễm trùng niệu đạo), viêm âm đạo (nhiễm trùng âm đạo), và viêm âm hộ (nhiễm trùng
âm hộ), cũng như sự mệt mỏi kinh niên, chứng đau nửa đầu, nấm âm đạo, và bệnh cúm. Nói tóm
lại, hầu như bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sức khỏe (tạm thời hay vĩnh viễn) cũng có thể gây
ra những vấn đề về tình dục.
THIỂU NĂNG PHÁT TRIỂN
Những người có chức năng trí tuệ phát triển dưới mức bình thường và không thích nghi
tốt với xã hội bắt đầu trước 18 tuổi được gọi là những người thiểu năng phát triển (“chậm phát
triển về tinh thần”). Những người thiểu năng phát triển có chỉ số thông minh (IQ) dưới 70, và
không có mức độ phát triển các phương diện như sự độc lập cá nhân, giao tiếp, các kỹ năng
sống, các kỹ năng xã hội và tinh thần trách nhiệm tương ứng với tuổi tác của mình.
Các kiểu mẫu tình dục của những người thiểu năng phát triển có rất nhiều - những kiểu
mẫu này không phản ánh sự đa dạng trong nhân cách thấy ở dân số nói chung. Mọi người
thường nhầm lẫn khi cho rằng những người thiểu năng phát triển là những người vô tính, hung
hăng và nguy hiểm trong tình dục, hay luôn luôn có những cư xử không thích hợp liên quan đến
tình dục ở nơi công cộng. Một số người thiểu năng phát triển không có các kỹ năng tình dục và
kỹ năng xã hội hiệu quả nhưng đây là do các kiểu mẫu xã hội hóa kỳ dị và/hay sự thiếu giáo dục
từ cha mẹ hay người chăm sóc về các hành vi tình dục phù hợp. Xã hội quên mất rằng những
người này, cũng giống như tất cả những người khác đều là các sinh vật tình dục.
Cùng với sự kiên nhẫn và lặp đi lặp lại nhiều lần, người thiểu năng phát triển có thể học
cách chịu trách nhiệm với những vấn đề liên quan đến tình dục và có các hành vi tình dục đúng
đắn. Ví dụ người thiểu năng phát triển ở mức độ nhẹ là những người có thể giáo dục được. Khi
họ có các kỹ năng xã hội và giao tiếp có hiệu quả hơn, họ có thể học cách sống một cuộc sống
khá bình thường. Những người thiểu năng phát triển ở mức độ trung bình có thể học những điều
cơ bản về sinh sản và tầm quan trọng của việc sử dụng những đánh giá đúng khi có các giao tiếp
liên quan đến tình dục. Họ cũng có thể học một số hành vi tình dục nhất định như thủ dâm, hành
vi này thích hợp thực hiện khi ở nơi riêng tư chứ không phải ở nơi công cộng. Những người
thiểu năng phát triển ở mức độ nặng không có phản ứng tốt đối với giáo dục tình dục. Mặc dù
những người thiểu năng ở mức độ nặng thường được đưa vào sống ở những cơ sở từ thiện và
cần có người giám sát thường xuyên, nhưng những người trông coi có thể để những người này
có ít nhất đôi ba giờ riêng tư để khám phá về tình dục khi hoàn cảnh cho phép.
Hiện nay có một số chuyên gia chuyên cung cấp các bài giáo dục giới tính cho những
người thiểu năng phát triển. Một số tổ chức tình dục khác nhau và những người phân phối các
tài liệu giáo dục giới tính có danh sách những chuyên gia này ở địa phương, và họ cũng có các
băng video, cát xét, sách và các tài liệu khác được soạn riêng cho một bộ phận những người
thiếu năng phát triển trong dân số.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------119
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thật đáng buồn, vì nhiều người thiểu năng phát triển có nhận thức hạn chế về các tương
tác và quyền lực xã hội nên họ dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, và do đó họ sẽ dễ bị ảnh hưởng
bởi những người chăm sóc, người thân và cán bộ ở tổ chức từ thiện. Bất kỳ chương trình giáo
dục giới tính nào giành cho những người thiểu năng phát triển cũng cần phải có thông tin về
việc người khác mong mỏi điều gì trên phương diện hành vi tình dục đúng đắn, cũng như hướng
dẫn cách nói không và làm cách nào để thông báo vấn đề liên quan đến lạm dụng tình dục.
Những hướng dẫn tốt và rõ ràng về hành vi tình dục là việc làm cấp bách.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Đâu là những kiểu mẫu mà bạn suy nghĩ hay biết người khác suy nghĩ về người
thiểu năng phát triển? Bạn cho rằng những kiểu mẫu đó bắt nguồn từ đâu?
NHỮNG NGƯỜI TÀN TẬT VỀ MẶT TÌNH CẢM
Những người tàn tật về mặt tình cảm (hay mắc các bệnh về tinh thần, xáo trộn tâm lý,
hay rối loạn tâm thần) thường gặp những hạn chế, các vấn đề hay rối loạn tâm lý từ mức độ vừa
phải đến mức độ nặng. Thậm chí bất kỳ trạng thái tình cảm nào cũng có thể gây cản trở đến
chức năng tình dục. Hai rối loạn tình cảm có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động tình dục là
những rối loạn liên quan đến lo lắng và những rối loạn liên quan đến sự xúc động.

Những rối loạn liên quan đến lo lắng

Những rối loạn liên quan đến lo lắng là một nhóm những rối loạn tinh thần có đặc trưng
là lo lắng và/hay hoảng loạn. Trong nhiều trường hợp, các cá nhân biết rằng sự lo lắng của họ về
một tình huống cụ thể nào đó là không thích hợp nhưng dường như họ không thể kiểm soát
được. Những rối loạn liên quan đến lo lắng có thể phá vỡ nghiêm trọng những hoạt động hàng
ngày.
Những người bị lo lắng kinh niên có nguy cơ sẽ phát triển những rối loạn tình dục. Việc
diễn giải cho rằng một tình huống xã hội cụ thể nào đó là gây lo lắng làm tăng hoạt động của hệ
thống thần kinh giao cảm, và đến lượt mình, hệ thống thần kinh này hạn chế khả năng hoạt động
tình dục. Ở nam giới, điều này có thể gây ra các vấn đề liên quan đến sự cương cứng và xuất
tinh; ở nữ giới đó là các vấn đề liên quan đến ham muốn và cực khoái. Dưới đây là điều mà một
khách hàng kể lại trong lần đầu tiên tham gia tư vấn.

Ghi Chép Cá Nhân (Kurt, 34 tuổi)
Hầu hết những rắc rối tôi gặp phải trên giường và ở bất kể nơi nào khác là do nỗi
sợ hãi cố hữu của tôi về tất cả mọi thứ. Điều này diễn ra lâu rồi, và nó ảnh hưởng đến
hầy hết tất cả những việc mà tôi làm. Nhưng bây giờ.... điểm cốt yếu là vài năm nay tôi
không tài nào cương cứng được với vợ. Tôi rất lo lắng về việc sẽ làm điều gì đó sai lầm,
nói điều gì đó ngu ngốc. Danh sách này còn kéo dài dài. (Tư liệu của bác sĩ Zgourides)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
120

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Những rối loạn liên quan đến sự Xúc động

Những rối loạn liên quan đến sự xúc động, hay rối loạn tâm tính là các cảm xúc lên
và/hoặc xuống một cách thất thường. Mặc dù có nhiều dạng rối loạn tâm tính, nhưng hai dạng
có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến hoạt động tình dục là chứng trầm cảm, đặc trưng bởi các cảm
giác buồn chán, lãnh đạm, tự đổ lỗi; và chứng rối loạn lưỡng cực (hay sự rối loạn thần kinh),
đặc trưng bởi các giai đoạn thay đổi khác nhau giữa trầm cảm và sự vui buồn thất thường (phấn
chấn tột độ và hiếu động thái quá).
Những ảnh hưởng của chứng trầm cảm và vui buồn thất thường lên hoạt động tình dục là
rất khác nhau, tuy nhiên có một số kiểu mẫu hành vi phổ biến hơn những hành vi khác. Những
người bị trầm cảm thường mất hứng thú tình dục và giảm các hoạt động liên quan đến tình dục,
trong khi đó những người vui buồn thất thường thường trở nên bốc đồng và có những hành động
tình dục thái quá. Trong suốt thời gian vui buồn thất thường (thời gian này có thể kéo dài nhiều
ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng), những người này mất hết khả năng kiềm chế xã hội, đôi khi
họ tham gia vào tất cả các hành vi tình dục mà họ cho là chấp nhận được. Ví dụ, họ có thể có
quan hệ tình dục với rất nhiều bạn tình, quan hệ tình dục với gái mại dâm hoặc phơi bày nơi
công cộng.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Tàn tật về mặt tình cảm, thiểu năng phát triển, hay tàn tật về mặt thể chất là loại
tàn tật mà bạn thấy gây ra vấn đề về tình dục lớn nhất đối với bạn hay bạn tình? Tại sao?
KẾT LUẬN
“Là một người tàn tật, liệu tôi có thể làm được điều gì đó để hồi phục khả năng tình dục
hay tăng cường những điều mà tôi đã làm không?” Hoàn toàn có thể. Như đã nói ở phần trên
của chương này, một trong những trở ngại đầu tiên về tình dục đối với người tàn tật là sự sợ hãi
bị từ chối. Và nỗi sợ này thường ở ba dạng: (1) tránh né hoạt động tình dục có hai người; (2)
miễn cưỡng tham gia hoạt động tình dục với rất ít hoặc không có hứng thú trong việc thực hiện;
và (3) cố gắng hết sức – không điều nào trong ba điều trên tạo nên chất lượng cho sinh hoạt tình
dục hết.
Ở phân tích cuối cùng, người tàn tật không những cần phải làm theo những cách thức
mới và khác đi mà họ còn phải thay đổi nhận thức và thái độ về sự tàn tật. Chỉ có như vậy họ
mới thực sự cảm thấy tự do khám phá cảm giác và tiềm năng tình dục của bản thân.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------121
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
1. Những người tàn tật cũng là các sinh vật tình dục, họ có quyền được gần gũi và yêu
thương, cũng như họ có quyền có các cảm giác, sự thể hiện và đáp ứng. Thật không may, hầu
hết những người tàn tật ở xã hội Mỹ nhận được rất ít hoặc không nhận được thông tin, sự
khuyến khích hay hỗ trợ trong việc đáp ứng những nhu cầu tình dục của họ.
2. Tàn tật về mặt thể chất chỉ tất cả những khó khăn, thay đổi, nhược điểm hay tình trạng
về mặt thể chất có khả năng phá hỏng cuộc sống bình thường. Những tàn tật về mặt thể chất
thường gặp nhất có ảnh hưởng đến hoạt động tình dục bao gồm liệt não, mù, điếc, chấn thương
cột sống, và một số tình trạng bệnh tật khác chẳng hạn như ung thư cơ quan sinh sản và các
bệnh tim mạch.
3. Những người có chức năng trí tuệ phát triển dưới mức bình thường và không thích
nghi tốt với xã hội bắt đầu trước 18 tuổi được gọi là những người thiểu năng phát triển. Những
người này có chỉ số thông minh (IQ) dưới 70, và không có mức độ phát triển các phương diện
như sự độc lập cá nhân, giao tiếp, các kỹ năng sống, các kỹ năng xã hội và tinh thần trách nhiệm
tương ứng với tuổi tác của mình.
4. Những người tàn tật về mặt tình cảm thường gặp những hạn chế, các vấn đề hay rối
loạn tâm lý từ mức độ vừa phải đến mức độ nặng. Thậm chí bất kỳ trạng thái tình cảm nào cũng
có thể gây cản trở đến chức năng tình dục. Hai rối loạn tình cảm có ảnh hưởng mạnh mẽ đến
hoạt động tình dục là những rối loạn liên quan đến lo lắng và những rối loạn liên quan đến sự
xúc động.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
122

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 11
Hoạt Động Tình Dục, và Vòng Đời
Từ hoạt động tình dục gợi lên nhiều hình ảnh khác nhau, tuy nhiên nó lại hiếm khi bao
hàm hoạt động tình dục của trẻ con. Khi mọi người xem xét hoạt động tình dục ở tuổi trẻ, nó
luôn luôn liên quan đến thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi, hoạt động tình dục thường
được xem xét dưới góc độ tiêu cực và các vấn đề xã hội, chẳng hạn như mang thai ở lứa tuổi vị
thành niên và những bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Nhiều người Mỹ không thích thừa nhận bản chất tình dục của những đứa trẻ còn ẵm
ngửa, trẻ em và người già. Thay vì thừa nhận những người rất trẻ và người già là các sinh vật
tình dục, họ thích phân chia những người này vào nhóm các sinh vật vô tính, không có hứng
thú, ham muốn, nhu cầu hay khả năng tình dục. Nếu vậy xã hội cũng có thể tạo nên hình ảnh về
những đứa trẻ con còn ẵm ngửa, trẻ em và người già là những người không cần những nhu cầu
về dinh dưỡng.
Những hình ảnh và quan niệm của đại đa số người Mỹ không tạo nên một bức tranh
hoàn chỉnh hay chính xác về hoạt động tình dục và sự thể hiện tình dục ở con người nói chung.
Rất nhiều nhà khoa học, nhà triết học, và các học giả khác đã xây dựng hoạt động tình dục ở con
người là khía cạnh cơ bản của những trải nghiệm và thể hiện tình dục ở mọi lứa tuổi và mọi giai
đoạn phát triển. Do đó, theo quan điểm phát triển, hoạt động tình dục là một khía cạnh của một
quá trình trải suốt cả đời người, bắt đầu từ khi sinh ra và kết thúc khi chết đi.
TUỔI CÒN ẴM NGỬA
Trong suốt những năm đầu tiên của cuộc đời, hay tuổi còn ẵm ngửa, trẻ em thường tự kỷ
trung tâm, hay tự cho mình là trung tâm. Quan tâm đầu tiên của chúng là thỏa mãn những mong
muốn vật chất của riêng chúng, Sigmund Freud gọi đây là dạng tự thỏa mãn. Vì trẻ em ở tuổi
ẵm ngửa đặc biệt hứng thú với những hoạt động có liên quan đến miệng chẳng hạn như mút và
cắn nên Freud gọi năm đầu tiên của cuộc sống là giai đoạn miệng của sự phát triển tâm sinh dục.
Dựa vào sự tự cho mình là trung tâm của đứa trẻ, Erik Erikson đã ghi nhận nhiệm vụ tâm lý xã
hội của nó trong giai đoạn đầu tiên của cuộc sống là học cách để tin tưởng cha mẹ hay người
chăm sóc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------123
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cha mẹ có thể giúp truyền niềm tin cho con mình bằng nhiều cách khác nhau, tuy nhiên
sự trao đổi bằng mắt, vuốt ve và cho ăn đúng lúc có lẽ là những cách quan trọng nhất. Tất nhiên,
những cách này cũng là sự thể hiện tình yêu và sự trìu mến của cha mẹ với con mình, và điều
này giúp trẻ khi lớn trở thành một người yêu thương và lành mạnh trong tình cảm.
Những tiếp xúc về mặt cơ thể giữa cha mẹ và con cái là rất cần thiết cho sức khỏe tình
cảm của bé, bởi vậy việc đụng chạm nên bắt đầu ngay từ khi bé được sinh ra. Tuy nhiên, một
đứa bé vì bất kỳ lý do nào đó bị chia cắt khỏi cha mẹ mình khi sinh không nhất thiết sẽ phải chịu
một cuộc sống có các xáo trộn về mặt tình cảm. Những đụng chạm ngay lập tức là điều tốt nhất,
nhưng đứa trẻ và cha mẹ sau này vẫn có thể bù đắp bất kỳ vấn đề gì nảy sinh do sự chia cắt ban
đầu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếp xúc cơ thể giữa đứa trẻ và cha mẹ là nguồn gốc của sự
vui sướng, điều này chắc chắn ảnh hưởng đến hoạt động tình dục của đứa trẻ. Nhưng thực sự trẻ
em ẵm ngửa có hoạt động tình dục không? Có, ít nhất là ở khía cạnh phản ứng cơ thể. Sóng siêu
âm chỉ ra rằng bào thai nam phát triển có khả năng cương cứng trước khi sinh. Những em bé trai
cũng có sự cương cứng dương vật, và âm đạo của các bé gái có thể tiết ra chất nhờn bôi trơn.
Mặc dù cả bé trai và bé gái đều có sự thể hiện phản ứng tình dục nhưng chúng không nhận thức
được bất kỳ trải nghiệm tình dục nào như nguồn gốc và sự thể hiện của động cơ tình dục. Nói
cách khác, phản ứng tình dục của những đứa trẻ ẵm ngửa không phải là phản ứng tình dục
trưởng thành giống với nghĩa của nó như đối với thanh thiếu niên hay người lớn.
Trẻ em nhanh chóng bắt đầu khám phá cơ thể chúng. Khi trẻ em có được các kỹ năng
vận động (khả năng di chuyển có ý thức), chúng học cách sờ mó và cọ xát bộ phận sinh dục.
Việc đụng chạm vào bộ phận sinh dục một cách chủ tâm này có liên quan đến các cảm giác thú
vị. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã quan sát những bé trai và bé gái đạt đến cực khoái thông
qua dạng trứng nước của thủ dâm này. Rõ ràng, những nghiên cứu này chỉ ra rằng hoạt động
tình dục tự mình chứng tỏ sự xuất hiện của mình từ giai đoạn rất sớm của cuộc đời.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Bạn có nghĩ là các nhà nghiên cứu nên được cho phép hỏi trẻ về hành vi tình dục
của trẻ em và/hay trực tiếp quan sát các hành vi tình dục của chúng? Đâu là những vấn
đề và những quan ngại về mặt đạo đức có thể nảy sinh từ những nghiên cứu này?
GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA TUỔI THƠ
Không còn hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ nữa, những trẻ em chưa đến tuổi trưởng
thành bắt đầu trên con đường dài để trở nên tinh thông hơn đối với các hoạt động trong thế giới.
Theo như Erikson, nhiệm vụ của những đứa trẻ chưa đến trường là phát triển sự tự quản (hay sự
tự định hướng, từ 1 đến 3 tuổi) và sáng kiến (hay tính táo bạo, từ 3 đến 6 tuổi). Trong suốt giai
đoạn đầu của tuổi thơ, hay giai đoạn chưa đến trường, trẻ em thu nhận một số ý thức về sự riêng
biệt và độc lập từ cha mẹ chúng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
124

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Theo Freud, một khi đứa trẻ bước vào giai đoạn hậu môn (từ 1 đến 3 tuổi) các bậc cha
mẹ phải đối mặt với nhiều thách thức mới khác nhau khi họ bắt đầu dạy trẻ em cách sử dụng
nhà tắm. Trong suốt giai đoạn dương vật (từ 3 đến 6 tuổi), trẻ em trải nghiệm sự thích thú cao
đối với bộ phận sinh dục của chúng. Tuy nhiên nhiều bậc phụ huynh lại choáng váng khi phát
hiện ra con mình thủ dâm, hầu hết trẻ em tham gia vào hoạt động thủ dâm ở giai đoạn này. Cha
mẹ nên giúp con trẻ hiểu biết về bộ phận sinh dục hơn là mắng chúng. Họ cũng nên nhớ rằng
thủ dâm là hoạt động rất phổ biến ở trẻ nhỏ. Các bằng chứng khoa học không ủng hộ các quan
điểm cho rằng thủ dâm hoàn toàn có hại, có chăng chỉ là các cảm giác tội lỗi và các cảm giác
tiêu cực khác mà những cảm giác này có thể nảy sinh để đáp lại các phản ứng của người khác
đối với hành động này.
Ngoài việc trở nên quan tâm hơn đến cơ thể của chính mình, trẻ em ở độ tuổi chưa đến
trường còn rất tò mò về cơ thể của những đứa trẻ khác, đặc biệt là những đứa trẻ khác giới. Tại
sao bọn con trai có dương vật trong khi con gái lại không có là vấn đề chính được bọn trẻ quan
tâm. Ngoài những câu hỏi dường như không bao giờ hết, sự tò mò này có thể dẫn bọn trẻ đến
các trò chơi sờ mó và “nhìn trộm”, chẳng hạn như “chơi trò bác sĩ” hay quan sát nhau đi tiểu.
Cha mẹ nên hiểu những hành động này là bình thường và không ngạc nhiên khi nó xảy ra một
cách không thái quá và với những đứa trẻ ở cùng độ tuổi. Điều này có nghĩa là cha mẹ cũng phải
cảnh giác với những nguy cơ mà các trẻ em lớn hơn (thậm chí là anh em ruột) có thể lợi dụng
tình dục những trẻ nhỏ tuổi hơn.
Không có bằng chứng nào chỉ ra rằng hành vi sexplay với những đứa trẻ cùng giới có thể
gây ra hiện tượng đồng tính luyến ái, hay sexplay với những đứa bạn có thể dẫn đến quan hệ
tình dục sớm. Không trừng phạt và hạn chế chỉ trích giảm thiểu khả năng đứa trẻ sẽ bị lẫn lộn,
xây dựng hành vi tội lỗi hoặc sau này sẽ gặp trục trặc liên quan đến tình dục. Cha mẹ có thể lựa
chọn cách nói chuyện cởi mở với con trẻ về những điều mà chúng học được từ các “trò chơi” cụ
thể. Cha mẹ cũng cần chuẩn bị sẵn sàng trả lời các câu hỏi của trẻ liên quan đến chức năng bài
tiết và sự khác nhau giữa con trai-con gái.
Cùng với thời gian, những đứa trẻ chưa đến trường nhận thức hơn về cơ thể của chính
mình, chúng cũng bắt đầu thử nghiệm các khía cạnh khác nhau của hoạt động tình dục của
mình. Một trong những hành động tạo nên một loạt các phản ứng từ người lớn là cách mà trẻ
con sử dụng ngôn ngữ để đọc tên các chức năng cơ thể và các bộ phận sinh dục. Khi đứa trẻ
hiểu những từ này dùng để chỉ cái gì, chúng có thể có chút ít hiểu biết về ý nghĩa thực sự của nó.
Bởi thế, cha mẹ thường không biết phải phản ứng thế nào như thế nào với con cái của mình khi
chúng sử dụng những từ ngữ “bẩn thỉu”. Lời khuyên hữu ích nhất đối với cha mẹ là càng ít làm
ầm lên càng tốt, và cùng lúc đó hãy chỉ cho con biết sử dụng từ ngữ nào là thích hợp. Chú ý
nhiều đến những từ ngữ đó có thể tăng cường mong muốn sử dụng từ ngữ đó của trẻ. Vì vậy,
cha mẹ nên sửa chữa từ ngữ “xấu” khi chúng được sử dụng trước sự có mặt của người khác.
Sự thể hiện tình yêu của cha mẹ có ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức của trẻ về tình
yêu và tình dục? Vai trò lý tưởng của các ông bố bà mẹ là giúp con cái của mình trở thành
những người lớn cân bằng, biết hài lòng, đầy đủ chức năng, đúng mực, những người có khả
năng yêu thương. Không còn nghi ngờ gì nữa, những mô hình vai trò đầu tiên của trẻ là giống
với mô hình của cha mẹ hay người trông nom chúng. Trẻ em nhận thức và thể hiện tình yêu,
hạnh phúc, sự trìu mến như thế nào là do sự quan sát và tương tác của chúng từ cha mẹ. Nhận

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------125
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------thức và sự thể hiện tình dục của chúng cũng vậy. Cái nhìn của trẻ về hoạt động tình dục và quan
hệ yêu đương, cả tích cực lẫn tiêu cực, thường là sự phản ánh tình yêu thương, hay thiếu yêu
thương mà cha mẹ chúng thể hiện với nhau và thể hiện với con cái mình. Do đó, cha mẹ có thể
cảm thấy không an toàn và thoải mái khi quan hệ tình dục, họ tránh không để cho con cái nhìn
thấy bất cứ một dạng bày tỏ tình yêu nào ở nhà. Không có gì là lạ khi nhiều người trẻ tuổi cảm
thấy khó chấp nhận sự thật rằng cha mẹ chúng lại quan hệ tình dục, chúng còn chưa bao giờ
nhìn thấy họ ôm hay hôn, hay nghe họ an ủi nhau bằng những lời lẽ yêu thương. Những trẻ em
chưa bao giờ được chứng kiến sự âu yếm giữa cha mẹ mình sẽ thấy khó hoặc không thể nào thể
hiện được giống như vậy khi lớn lên.
Cha mẹ nên thể hiện những cảm xúc liên quan đến tình dục trước mặt con mình ở mức
độ như thế nào là đủ? Trước tiên, không hề có ảnh hưởng bất lợi nào đối với những đứa trẻ khi
nhìn thấy cha mẹ chúng không mặc gì, miễn rằng việc không mặc gì đó xảy ra ở nhà nhằm để
thư giãn và không mang ý định quyến rũ. Thứ hai, việc bọn trẻ nhìn thấy cha mẹ chúng bày tỏ
tình yêu đối với nhau là điều có ích đối với chúng, nhưng để chúng chứng kiến cảnh cha mẹ
quan hệ tình dục với nhau lại là một chuyện khác. Những đứa trẻ lớn có thể hiểu được tình hình,
nhưng những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn thì chưa chắc, chúng có thể có phản ứng với những cảnh như
vậy (đôi khi những cảnh này được gọi là “cảnh nguyên thuỷ”) bằng cảm giác lo lắng và sợ hãi
rằng cha mẹ chúng đang làm đau lẫn nhau. Nếu điều này xảy ra, cha mẹ có thể làm giảm sự sợ
hãi và lo lắng của trẻ bằng cách trả lời trung thực những câu hỏi của chúng về những gì tình cờ
chúng nhìn thấy, cha mẹ không được phản ứng với trẻ bằng thái độ giận dữ, chỉ trích hay trừng
phạt.
GIAI ĐOẠN GIỮA VÀ CUỐI CỦA TUỔI THƠ
Những năm tháng ở tuổi đi học thường được chia thành giai
đoạn giữa tuổi thơ (từ 6 đến 7 tuổi) và giai đoạn cuối của tuổi thơ (từ
8 đến - tuổi). Theo Erikson, nhiệm vụ phát triển chủ yếu của cả hai
giai đoạn này là đạt đến kỹ nghệ, hay cảm giác năng lực xã hội. Giai
đoạn phát triển này được đánh dấu bởi sự cạnh tranh (ví dụ các hoạt
động mang tính thể thao và táo bạo) và vô số những điều chỉnh xã hội
(cố gắng kết bạn và duy trì tình bạn). Kỹ nghệ phát triển thành công
giúp đứa trẻ xây dựng lòng tự trọng, và lòng tự trọng giúp xây dựng
sự tự tin cần thiết để hình thành nên các mối quan hệ xã hội bổ ích.
Ở giai đoạn tuổi thơ ban đầu, sự thể hiện tình dục là phổ biến - việc mở rộng của tò mò
và các cảm giác thích thú hơn là sự phát triển nhanh mạnh của sự dâm dục. Nhưng ở giai đoạn
giữa và cuối của tuổi thơ, mọi chuyện bắt đầu thay đổi - hoạt động tình dục và sự thể hiện tình
dục trở nên tập trung và có mục tiêu hơn. Mặc dù học thuyết của Freud cho rằng giai đoạn giữa
và cuối tuổi thơ đặc trưng bởi khả năng tình dục ngấm ngầm, nhưng các nhà nghiên cứu hiện đại
lại không ủng hộ quan điểm này. Hứng thú, sự đụng chạm và thử nghiệm tình dục tiếp tục và
thậm chí còn tăng lên về tần số trong suốt những năm tháng đi học. Đùa nghịch và tiếp xúc ở
những đứa trẻ cùng giới cũng là điều phổ biến ở giai đoạn này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
126

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thời kỳ trước giai đoạn thanh thiếu niên, còn được gọi là những năm tháng hình thành,
là giai đoạn cuối tuổi thơ, từ 8 tuổi cho đến tuổi dậy thì. Trong suốt giai đoạn phát triển này, sự
mê hoặc của đứa trẻ đối với hoạt động tình dục được kết hợp với những thay đổi về thể chất
diễn ra trong cơ thể chúng. Cùng với những thay đổi này là việc gia tăng sự tự ý thức về bản
thân, đặc biệt là việc bị cha mẹ hay bạn bè nhìn thấy chúng trần truồng, chẳng hạn như ở trại
hay ở trong phòng thay đồ thể thao ở trường.
Trẻ em từ 8 đến 10 tuổi thường tiếp tục chơi và kết giao với bạn bè cùng giới, tuy nhiên
chúng cũng nhanh chóng bắt đầu xây dựng sự quan tâm của mình đến người khác giới. Những
quan tâm đến tình dục đang phát triển của chúng ở dưới dạng những câu chuyện cười, bức thư
ngắn, và các nhận xét “đầy màu sắc”. Cùng lúc đó chúng cũng thể hiện sự quan tâm nhiều hơn
đến cơ thể của chính mình, hỏi những câu hỏi cụ thể hơn về sự phát triển giới tính và cơ chế của
sự thụ thai và sinh con. Hành động sexplay chủ yếu của những đứa trẻ từ 10 đến 12 tuổi diễn ra
ở những đứa bạn cùng giới, thậm chí điều này ngày nay còn diễn ra ở những đứa bạn khác giới.
Thời kỳ trước giai đoạn thanh thiếu niên cũng là thời gian để bọn trẻ thu thập và luyện
tập các kỹ năng xã hội và tình cảm khác nhau nhằm chuẩn bị cho các mối quan hệ sẽ xuất hiện ở
thời kỳ thanh thiếu niên. Những nhóm các cô cậu thường cùng đi mua sắm, xem phim hay đến
vũ hội của trường và tham gia các hoạt động thể thao cùng nhau. Một số cô bé và cậu bé “lao
vào” nhau và thậm chí còn “hẹn hò”, tuy nhiên ở giai đoạn này của lứa tuổi chưa có các quan hệ
lãng mạn.
THỜI THANH THIẾU NIÊN
Thời thanh thiếu niên là thời gian của sự thay đổi và khám phá to lớn. Trong những năm
tháng này, các thay đổi về tình cảm và thể chất xuất hiện với một tốc độ chóng mặt, nó đòi hỏi
người trẻ tuổi phải thích ứng với một cơ thể mới, hình thành cá tính xã hội và mở rộng quan
điểm về thế giới. Thật vậy, Erikson đã chú ý đến nhiệm vụ tâm lý xã hội chính đối với lứa tuổi
thanh thiếu niên, đó là xây dựng cá tính, hay đặc tính cá nhân. Đặc tính tò mò của trẻ con bây
giờ bị hạn chế bởi tập tục và những kỳ vọng xã hội, nên điều này khiến cho các vấn đề trở nên
phức tạp hơn, thậm chí việc gây sức ép để thử những cái mới và cư xử theo những cách thức
nhất định của thanh thiếu niên cũng có sức mạnh. Mong muốn phát triển trách nhiệm cá nhân,
sự độc lập, cùng với sự quan tâm đến tình dục không thể cưỡng lại được của thanh thiếu niên
cũng bị ảnh hưởng từ cha mẹ.

Tuổi dậy thì

Có lẽ không có khía cạnh nào của thời thanh thiếu niên lại gây xung đột như sự trưởng
thành về mặt sinh học bắt đầu xuất hiện trong cơ thể người thiếu niên. Trong vòng vài năm ngắn
ngủi, một đứa trẻ phụ thuộc trở thành một đứa trẻ độc lập, có đầy đủ các chức năng như một
thành viên là người lớn trong xã hội.
Tuổi dậy thì là giai đoạn phát triển thể chất nhanh chóng, đánh dấu sự kết thúc của thời
thơ ấu và bắt đầu sự trưởng thành về mặt tình dục. Nói một cách đơn giản, dậy thì là giai đoạn
chuyển đổi giữ trẻ con và người lớn. Không có một tuổi cụ thể và chính xác nào dùng để xác

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------127
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------định thời điểm bắt đầu tuổi dậy thì, tất cả các cô bé và cậu bé phát triển bình thường đều trải qua
những thay đổi về thể chất và hooc môn cần thiết cho sự sinh sản. Sự bắt đầu của tuổi dậy thì
cũng đánh dấu sự bắt đầu giai đoạn phát triển tâm sinh dục cuối cùng của Freud, giai đoạn sinh
dục, giai đoạn này bao gồm cả thời thanh thiếu niên và tuổi trưởng thành.
Con gái thường dậy thì ở độ tuổi từ 11 đến
12, sớm hơn con trai vài năm. Sự gia tăng mức độ
es-tro-gen gây nên việc dậy thì ở con gái. Con gái
cao hơn, ngực to và tròn hơn, mông rộng hơn,
lông mọc ở nách, chân và vùng mu; âm vật dài ra;
môi âm hộ dày lên; và tử cung to lên. Ngày nay,
hầu hết các em gái bắt đầu hành kinh ở độ tuổi 12
hoặc 13. Lúc này, em gái có khả năng mang thai.
Sự gia tăng mức độ tes-tos-te-rone gây
nên việc dậy thì ở con trai. Con trai trở nên cao
hơn, nặng hơn, khỏe hơn; vai rộng hơn; giọng nói
trầm đi, lông mọc ở trên mặt, dưới cánh tay, xung
quanh bộ phận sinh dục, và các phần khác trên cơ
thể; dương vật và các cơ quan sinh sản khác to
lên; tinh hoàn sản xuất ra tinh trùng. Lúc này, con
trai có khả năng thụ thai những phụ nữ trưởng
thành. Các nam thiếu niên cũng bắt đầu trải
nghiệm sự xuất tinh về đêm ("những giấc mơ ẩm
ướt"), đây là sự giải phóng tinh dịch tự nhiên và
không gây hại khi đang ngủ, nó thường đi kèm với
giấc mơ về tình dục và sự kích động cực điểm.
Đối với cả thiếu niên nam và nữ, những vấn đề liên quan đến da (viêm nang lông hay
"mụn nhọt"), sự chênh lệnh về chiều cao và cân nặng, những rắc rối lứa tuổi thường là các
nguyên nhân gây lo lắng và thất vọng. Những lo lắng liên quan đến ý thức bản thân về ngoại
hình bị kích động bởi các ngành công nghiệp truyền thông và quảng cáo, những ngành công
nghiệp này cung cấp cho lứa tuổi thanh thiếu niên những hình ảnh không chân thật, không thể
đạt được liên quan đến sự hoàn hảo về ngoại hình và tình dục. Kết quả là thanh thiếu niên tăng
cảm giác tự ti, thiếu tự tin, và do đó phải mua những sản phẩm thương mại "đúng".
Sự thay đổi hooc môn ở lứa tuổi dậy thì cũng ảnh hưởng đến tình cảm của thanh thiếu
niên. Trên thực thế, tâm tính và các mối quan hệ của thanh thiếu niên có thể thay đổi như thời
tiết. Thêm vào đó, những căng thẳng về tình dục là vấn đề hàng ngày đối với hầu hết thanh thiếu
niên. Cần biết rằng có sự tồn tại tiềm năng đối với hoạt động tình dục ở sự chạm trán tô điểm
các tương tác cá nhân. Cùng với sự dao động về cảm xúc và tình dục là nhu cầu chất vấn của
thanh thiếu niên về quyền lực và các giá trị xã hội, cũng như nhu cầu kiểm tra mức độ giới hạn
trong các quan hệ hiện có. Điều này được thể hiện rõ nhất trong gia đình. Ở đây các nhu cầu đòi
độc lập của thanh thiếu niên đối với cha mẹ có thể tạo nên mâu thuẫn và căng thẳng trong gia
đình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
128

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thời thanh thiếu niên rõ ràng là một giai đoạn chuyển đổi - thanh thiếu niên đấu tranh,
khao khát và chịu đựng gánh nặng mong muốn được trở thành người lớn trước khi giai đoạn đó
xảy ra. Bất chấp tất cả những thay đổi và khủng hoảng đó, hầu hết các thanh thiếu niên đều trải
qua giai đoạn này mà không gây ra các rạn nứt nghiêm trọng với cha mẹ hay gây ra các vấn đề
lâu dài khác.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Hãy hồi tưởng lại tuổi dậy thì và thời gian đầu của thời thanh thiếu niên của bạn.
Điều gì ở thời gian đó khiến bạn nhớ nhất?

Hành vi Tình dục

Vì hoạt động tình dục có ảnh hưởng đến hầu hết các mặt của cuộc sống, thanh thiếu niên
cố gắng tìm kiếm các phương tiện thỏa mãn tình dục thích hợp, phù hợp với nhu cầu và mong
muốn của họ. Thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động tình dục giống với người lớn - thủ
dâm, quan hệ tình dục bằng miệng, giao hợp, tuy nhiên những hành vi đó thường nằm ngoài hôn
nhân hoặc các mối quan hệ ràng buộc, lâu dài. Những thanh thiếu niên có khả năng tình dục
năng động có thể tin rằng họ "đang yêu" và "chơi đứng đắn" trong vòng vài tuần, vài tháng hoặc
thậm chí vài năm. Nhưng họ thiếu mức độ ràng buộc cần thiết để duy trì một mối quan hệ chín
chắn, thân mật và yêu thương.
Hầu hết thanh thiểu niên giải tỏa trạng thái căng thẳng về tình dục bằng cách thủ dâm, sự
phát triển của hành động đó trong thời gian này là hành vi mang động cơ tình dục. Dạng thức
thể hiện tình dục thứ hai của thanh thiếu niên là âu yếm lẫn nhau, hay các hành động tình dục
khác không phải là giao hợp. Âu yếm có thể ở mức độ "nhẹ" (trên thắt lưng) hoặc "nặng" (dưới
thắt lưng), sự phân biệt ở đây chủ yếu dựa vào vị trí. Các hoạt động âu yếm phổ biến bao gồm
hôn, ôm, vuốt ve, xoa bóp, và kích thích bằng tay hoặc bằng mồm lên ngực hay bộ phận sinh
dục. Một người hoặc cả hai người đều có thể đạt đến cực khoái nhờ âu yếm. Dạng thức tình dục
thứ ba của thanh thiếu niên là quan hệ tình dục. Không có khác biệt gì nhiều giữa quan hệ tình
dục cơ học thực sự của người lớn và thanh thiếu niên. Cũng có sự đam mê, nhưng không có sự
ràng buộc và thâm mật của một mối quan hệ lâu dài. Một số thanh thiếu niên (giống một số
người lớn) có quan hệ tình dục bừa bãi. Sự chung chạ bừa bãi của thanh thiếu niên thường biểu
thị những vấn đề về tình cảm, chẳng hạn như cảm giác bấp bênh, tự ti, sự non nớt, thái độ thù
địch ngấm ngầm, trầm cảm hay phụ thuộc. Tuy các thống kê có khác nhau, nhưng tuổi trung
bình có quan hệ tình dục lần đầu tiên của người Mỹ là khoảng từ 16, 17 tuổi. Vấn đề phức tạp là
ở chỗ thanh thiếu niên hoặc là không sử dụng biện pháp tránh thai hoặc sử dụng không thường
xuyên. Tương tự như vậy, họ cũng không áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh lây truyền
qua đường tình dục một cách kiên định, thậm chí cả khi có sự lan truyền của HIV/AIDS.
Theo một khảo sát quốc gia, khoảng 5% thanh thiếu niên có tham gia vào một số dạng
hoạt động đồng tính luyến ái, thường là với những người bạn cùng tuổi. Hầu hết các trải nghiệm
đồng tính luyến ái của thanh thiếu niên không mang ý gì ngoài việc vui chơi và thử nghiệm. Một
số thanh thiếu niên bày tỏ sự căm ghét đối với những người "khác biệt" gồm cả những người
đồng tính luyến ái. Trong một số trường hợp, nỗi ám ảnh đồng tính còn liên quan đến việc tẩy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------129
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chay, phê bình ngay gắt, và/hoặc đe dọa. Ở một số trường hợp khác, nó liên quan đến việc đánh
người đồng tính, hoặc xỉ nhục bằng lời và/hoặc tấn công bằng bạo lực. Đánh người đồng tính là
hành động xảy ra rất thường xuyên và là điều bi kịch ngày nay. Những thanh thiếu niên đánh
người đồng tính vì nhiều lý do khác nhau bao gồm sự thúc ép từ bạn bè, sự sợ hãi đối với đồng
tính luyến ái, và cảm thấy không thoải mái với nhận dạng tình dục nổi bật của mình.

Những vấn đề nảy sinh từ tình dục lứa tuổi thanh thiếu niên
Hoạt động tình dục là hoạt động gây bối rối và
tràn ngập đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Để quyết
định xem có nên quan hệ tình dục hay không, thanh
thiếu niên (hay bất kỳ người nào) cũng cần phải nhớ
rằng quyền được quan hệ tình dục luôn đi kèm với
trách nhiệm cùng với nhiều hệ quả sau này của nó,
nhiều hệ quả trong số này rất nghiêm trọng và đe dọa
cả đến tính mạng. Những lý do như, "Tất cả mọi
người đều làm vậy," là thiếu sức thuyết phục, dấu
hiệu của sự chưa chín chắn, hiểu nhầm về tình yêu và
tình dục chính là vấn đề.

Có lẽ vấn đề chủ yếu mà thanh thiếu niên có
quan hệ tình dục phải đối mặt là khả năng mang thai. Vì rất nhiều thanh thiếu niên có quan hệ
tình dục mà không sử dụng các biện pháp tránh thai trên cơ sở thường xuyên, nên tỷ lệ thanh
thiếu niên mang bầu đạt đến mức gây khủng hoảng ở Mỹ. Hàng năm có khoảng 500.000 em bé
chào đời có mẹ là trẻ vị thành niên. Tuy một vài trong số những bà mẹ này có thể vượt qua việc
này mà không gặp phải quá nhiều rắc rối, nhưng hầu hết họ đều đối mặt với khó khăn. Về mặt
sức khỏe mà nói, mang thai và sinh con ở lứa tuổi thanh thiếu niên là rất nguy hiểm cho cả mẹ
lẫn con. Cơ thể thiếu niên chưa phát triển hoàn toàn, và cô gái có thể thiếu chế độ dinh dưỡng và
chăm sóc sức khỏe hợp lý. Do vậy, cô gái rất có nguy cơ gặp những rắc rối nghiêm trọng khi
mang thai chẳng hạn như tình trạng huyết áp cao bất thường, sảy thai, đẻ non, đẻ con thiếu cân,
hay tử vong khi sinh. Về mặt tài chính mà nói, bà mẹ tuổi vị thành niên thường sống nghèo khổ.
Cô ta phải bỏ học và do đó ít có khả năng kiếm tiền. Tiền không nhiều và chi phí lớn, rất có thể
cô sẽ phải nhờ đến nguồn phúc lợi xã hội.
Kết hôn không giải quyết được tất cả các vấn đề liên quan đến chuyện mang thai ở lứa
tuổi thanh thiếu niên. Những bà mẹ vị thành niên đã kết hôn thường cũng không có kết cục tốt
hơn những bà mẹ vị thành niên chưa kết hôn. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các cuộc hôn
nhân của trẻ vị thành niên nói chung phải đối mặt với nghèo khó, thường là do học vấn và khả
năng kiếm tiền hạn chế. Những cuộc hôn nhân này có xu hướng không bền vững và nguy cơ tan
vỡ cao. Những cặp vợ chồng vị thành niên có bầu với một cuộc hôn nhân không thành công,
các vấn đề về tài chính, và thiếu giáo dục gây ra vô số những hậu quả, ảnh hưởng tiêu cực đến
các gia đình của trẻ vị thành niên, bản thân trẻ vị thành niên và cả con cái của chúng nữa.
Mặc dù nhiều bà mẹ ở độ tuổi vị thành niên không kết hôn, nhưng một số ông bố ở độ
tuổi này cũng rất quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ bạn tình cũng như con của mình. Tuy nhiên, dù
cho thiện chí của chúng có tốt đến đâu thì nói chung chúng cũng không có phương tiện hay khả

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
130

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------năng để giúp. Các ông bố ở độ tuổi vị thành niên thường thiếu học vấn hay sự đào tạo cần thiết
để đảm bảo có được một công việc sinh lời.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu con gái của bạn nói với bạn rằng nó đang mang thai
và muốn cưới bạn trai của nó trước khi học hết cấp ba?
Một vấn đề nghiêm trọng khác liên quan đến tình dục ở độ tuổi vị thành niên là sự đe
dọa của các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Mặc dù chúng tôi có dành Chương 14 để nói
nhiều về các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác nhau, cách phòng chống và điều trị,
nhưng cũng cần phải nhắc đến ở đây rằng bất kỳ ai - trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn - có
cuộc sống tình dục năng động đều có nguy cơ mắc và truyền các bệnh lây truyền qua đường tình
dục. Tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính, thiên hướng tình dục, lứa tuổi
đều có thể mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thái độ "nó sẽ không bao giờ xảy ra đối
với tôi" là một thái độ rất nguy hiểm. Nó có thể và xảy ra hàng ngày. Hàng năm có khoảng hơn
3 triệu thanh thiếu niên nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Và con số này thật đáng
báo động khi ngày nay HIV/AIDS và bệnh viêm gan lan truyền như dịch. Rõ ràng rằng mọi
người cần phải hiểu biết những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khi có quan hệ tình dục năng động.
Sự lang chạ, mang thai ở lứa tuổi vị thành niên, hôn nhân ở lứa tuổi thanh thiếu niên,
bệnh lây truyền qua đường tình dục -- đây chỉ là một vài trong số những vấn đề liên quan đến
tình dục ở độ tuổi thanh thiếu niên. Rõ ràng là có điều gì đó không ổn khi rất nhiều những người
trẻ tuổi có các hành động vô trách nhiệm liên quan đến tình dục; các hành động phá vỡ cuộc
sống của gia đình họ, bản thân họ và con cái họ; các hành động khiến cho họ và người khác có
nguy cơ nhiễm các bệnh gây chết người.
THỜI KỲ ĐẦU VÀ GIỮA TUỔI TRƯỞNG THÀNH
Theo chuyên gia về sự phát triển Daniel Levinson, những năm tháng trưởng thành đại
thể được chia thành các giai đoạn: đầu (từ 20 đến 44 tuổi), giữa (từ 45 đến 64 tuổi) và cuối (từ
65 tuổi trở lên). Những lứa tuổi này chỉ dùng để định hướng; không có một lứa tuổi chính xác
nào được dùng để chỉ khi nào thì những giai đoạn của tuổi trưởng thành bắt đầu hay kết thúc. Ví
dụ, giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành theo truyền thống bắt đầu khi thanh thiếu niên trở nên tự
lực và độc lập không dựa vào cha mẹ; giai đoạn cuối của tuổi trưởng thành thường là khi một
người về hưu - những sự kiện này xảy ra bất luận trình tự tuổi theo thứ tự thời gian thực sự thế
nào.
Sinh hoạt tình dục được thể hiện dưới rất nhiều dạng khác nhau trong mỗi một giai đoạn
của đời người. Hoạt động tình dục ở tuổi thơ và tuổi thanh thiếu niên là thuộc bản chất của sự
phát triển và trưởng thành, trong khi đó hoạt động tình dục ở người lớn đã phát triển đầy đủ và
có nhiều sự thể hiện đa dạng. Do đó, bàn về hoạt động tình dục ở người lớn là bàn đến lối sống
và các mối quan hệ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------131
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Độc thân

Một trong những lối sống của người lớn là độc thân, hay lối sống đơn lẻ. Thật thú vị khi
nhiều người ngày nay chọn cách không kết hôn và sống một mình. Bất kể vì lý do gì thì nhiều
người độc thân rõ ràng có một cuộc sống hài lòng và thỏa mãn. Nhiều người nói rằng cuộc sống
độc thân mang lại cho họ sự độc lập và tự do ở mức tối đa, không bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ
giữa cá nhân với nhau, và họ hoàn toàn kiểm soát môi trường sống của mònh. Tất nhiên sống
độc thân không phải là cách sống dành cho tất cả mọi người, có nhiều sự lựa chọn. Có người
chọn cách sống cùng một căn hộ hay nhà với người khác. Có người tìm kiếm sự giúp đỡ về mặt
tình cảm từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
Nhiều người độc thân hẹn hò và có đời sống tình dục năng động. Các hoạt động tình dục
phổ biến của người độc thân cũng giống như hoạt động tình dục của những người trưởng thành
khác, tuy nhiên hành động thủ dâm có thể đóng vai trò trung tâm hơn do sự thiếu vắng bạn đời.
Một số người độc thân kiêng không có các mối quan hệ tình dục.

Kết hôn và Chung sống

Khoảng 95% người Mỹ kết hôn ít nhất là một lần. Kết hôn là sự ràng buộc về mặt luật
pháp giữa hai người, kết hôn có nhiều lợi ích. Nhìn chung, những người kết hôn khỏe mạnh và
hạnh phúc hơn những người không bao giờ kết hôn, ly dị hay bị góa (chồng/vợ). Nam giới đã
kết hôn cũng có xu hướng sống lâu hơn những người không lập gia đình. Mọi người nói chung
thường khẳng định rằng cuộc hôn nhân của họ hạnh phúc nhất trong những năm đầu, tuy nhiên
sự thỏa mãn hôn nhân thường gia tăng ở những năm sau khi tình hình tài chính ổn định và trách
nhiệm trong việc nuôi nấng con cái đã kết thúc. Hôn nhân cũng có những điểm bất lợi. Nhiều
khó khăn và mâu thuẫn có khả năng sẽ nảy sinh. Những kỳ vọng phi thực tế về hôn nhân, cũng
như sự khác biệt về tài chính, cách nuôi dạy con cái, và trách nhiệm đối với gia đình cũng là
những vấn đề.
Chung sống cũng đồng nghĩa với hôn nhân ngoại trừ việc hai người đồng ý "sống với
nhau" mà không có sự ràng buộc về luật pháp.

Các mối quan hệ Ngoại Tình

Xã hội Mỹ bắt rễ sâu sắc từ các tập tục và giá trị Do Thái-Thiên Chúa Giáo (JudeoChristian). Do đó, xã hội nhấn mạnh đến sự trung thành tình dục (sự chung thủy, duy nhất và
một vợ một chồng trong tình dục) trong hôn nhân. Sự không chung thủy trong tình dục hay
ngoại tình (quan hệ tình dục ngoài hôn nhân) là vi phạm điều luật tôn giáo và được nhiều người
coi là tội lỗi. Hành động này cũng xúc phạm đến lòng tin và sự ràng buộc giữa hai người - một
vấn đề cơ bản đối với bất kỳ mối quan hệ nào bất kể quan điểm tôn giáo có là gì đi nữa. Những
vấn đề không được sự ưng thuận của cả hai có thể gây ra mối hại không thể sửa chữa được.
Những cuộc hôn nhân có sự "lừa dối" của một hoặc hai người thường kết thúc bằng việc ly hôn,
tuy nhiên một số cặp quyết định vẫn duy trì hôn nhân vì các lý do tài chính hoặc cho đến khi
con cái họ khôn lớn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
132

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một số cặp vợ chồng lựa chọn cách cùng thỏa thuận một số vấn đề. Ví dụ, họ có thể
cùng đồng ý có một cuộc hôn nhân mở, trong cuộc hôn nhân đó cả hai có thể tự do theo đuổi
những mối quan hệ tình dục với người khác theo như đã thỏa thuận trong "hợp đồng" của cả hai
người. Họ có thể tham dự vào các trò tự do, trao đổi bạn tình với các cặp khác. Hay họ cũng có
thể chọn cách sống chung, theo đó một nhóm người cùng chia sẻ thực phẩm, nhà cửa và các
quan hệ tình dục.
Theo như dự đoán, đa số người Mỹ phản đối cách sống này, cho dù có sự thỏa thuận
giữa hai bên hay không.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Sự không chung thủy của một
hay của hai người ảnh hưởng tiêu cực
đến mối quan hệ như thế nào? Hai người
có thể làm gì để khôi phục lại mối quan
hệ sau chuyện ngoại tình?

Ly hôn và Góa (chồng/vợ)

Những cuộc hôn nhân không có hạnh
phúc thì sao? Điều gì sẽ xảy ra khi hai người
khám phá ra rằng họ có những điểm khác biệt
không thể hòa hợp? Một số cặp vợ chồng chọn
cách vẫn sống cùng nhau, nhưng có lẽ không
còn thực hiện theo đúng lời thề khi cưới “là sẽ
tôn trọng và ủng hộ” nhau nữa, hoặc họ vẫn chung sống do sợ sự cô đơn. Những người khác
chọn cách ly hôn, đây là sự chấm dứt hôn nhân về mặt luật pháp. Thời gian chung sống trung
bình của hai người trước khi ly hôn thường vào khoảng 7 năm.
Những tác động của ly hôn lên hai người là gì? Ly hôn – trong quá trình và sau khi ly
hôn – gây căng thẳng cực độ đối với cả hai người. Ly hôn thường đi kèm với việc tăng nguy cơ
phát triển một số bệnh như u loét và/hay các vấn đề liên quan đến tình cảm chẳng hạn như lo
lắng và trầm cảm, gặp khó khăn về tài chính, gặp tai nạn nghiêm trọng, có ý định tự tử, hoặc
chết yểu. Con cái và gia đình của những cặp ly hôn cũng phải chịu những vấn đề sau ly hôn, đặc
biệt nếu như có sự bất đồng liên quan đến việc nuôi dưỡng con cái. Thật may mắn, hầu hết
những người ly hôn đều có khả năng đối mặt với vấn đề và đa phần trong số họ cuối cùng cũng
lại kết hôn. Nam giới có xu hướng tái hôn muộn hơn phụ nữ, tuổi tái hôn trung bình ở nam giới
là vào khoảng 37, còn phụ nữ là 34. Hầu hết con cái của những cặp ly hôn và các thành viên
trong gia đình đều có thể điều chỉnh thích nghi và tiếp tục cuộc sống.
Góa chồng/vợ hay sự chia rẽ của hôn nhân do cái chết của một trong hai người là vấn đề
gây đau đớn và căng thẳng về mặt tình cảm. Ở một số trường hợp quả phụ (nữ giới) và người
góa vợ (nam giới) thường đau buồn và than khóc về mất mát đó của mình trong vòng nhiều
năm. Theo Bản Tóm Tắt Thống Kê Mỹ thì có khoảng gần 3% nam giới và 12% nữ giới ở Mỹ bị
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------133
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------góa vợ/chồng. Ở nhóm tuổi 75 và trên 75, khoảng 25% nam giới góa vợ, và 60% nữ giới góa
chồng.
Ở nhiều khía cạnh thì việc góa vợ/chồng cũng giống như ly hôn. Điểm đặc trưng của
chúng là một người đã ra đi. Cuộc sống bình thường thay đổi. Sự cô đơn dường như tràn ngập.
Nhưng cũng có sự khác biệt. Cái chết thường xảy ra bất ngờ trong khi đó ly hôn thường là kết
quả của hàng hoạt các sự kiện. Cái chết là sự chấm hết, trong khi đó nhiều cặp ly hôn ít nhất vẫn
duy trì quan hệ bề mặt với nhau. Mặc dù con người không bao giờ thực sự “bình phục” sau khi
mất đi một thành viên gần gũi trong gia đình, nhưng cuối cùng hầu hết mọi người đều có thể
tiếp tục sống.
Cách mọi người xử lý việc ly hôn và sự góa vợ/chồng cũng khác nhau. Nhiều người cố
gắng thay thế quan hệ đã mất bằng cách tìm kiếm những mối quan hệ bạn bè hoặc tái hôn. Một
số người khác giành nhiều thời gian hơn cho công việc, con cái hoặc cháu chắt. Những người
khác giành thời gian cho các hoạt động tôn giáo hoặc từ thiện. Những người khác tìm kiếm sự
tư vấn hay an ủi từ các nhóm hỗ trợ ở địa phương. Phụ nữ có thể giải quyết vấn đề liên quan đến
tình cảm do cảnh góa phụ dễ dàng hơn nam giới nhưng họ lại thường gặp khó khăn hơn trong
vấn đề liên quan đến tài chính. Họ cũng phải đấu tranh chống lại những vấn đề xã hội liên quan
đến cảnh cô quả, đặc biệt là quan niệm hoang đường cho rằng các bà góa là người già và vô tính
(không có khả năng và hứng thú với tình dục). Còn những người đàn ông góa vợ có xu hướng bị
trầm cảm và muốn tự tử nhiều hơn phụ nữ góa chồng.
THỜI KỲ CUỐI TUỔI TRƯỞNG THÀNH
Có lẽ không có gì gây kinh ngạc cho người trẻ tuổi bằng suy nghĩ về hành động tình dục
ở người già. Thật vậy, mọi người thường phản ứng với thái độ kinh hoàng hơn khi biết về sự
tiếp diễn của hoạt động tình dục ở người già hơn là khi biết về sự phát triển hoạt động tình dục ở
trẻ con. Tại sao lại như vậy? Việc thừa nhận rằng người già có quan hệ tình dục (và tất cả những
điều liên quan đến tình dục khác) chính là thừa nhận rằng cha mẹ và ông bà mình cũng thế.
Những loại hình ảnh này mâu thuẫn với các quan niệm thường cho rằng những người ở độ tuổi
trung niên và người già là vô tính. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng thái độ của
người trẻ tuổi về khả năng cha mẹ họ có quan hệ tình dục là rất tiêu cực.
Với những thái độ về hoạt động tình dục như vậy ở những người rất trẻ thì sự phủ nhận
chính là yếu tố chủ yếu trong cái nhìn của xã hội về tình dục ở người già. Bất kỳ người già nào
dám cả gan phá vỡ những khuôn mẫu được trông đợi sẽ gặp phải những câu nhận xét chế giễu
kiểu như “Bao nhiêu tuổi rồi?”, hay “Phải ra dáng người lớn chứ”. Ẩn tượng văn hóa chi phối
cho là rằng người già có rất ít hoặc không có hứng thú, kiến thức hay kinh nghiệm về hoạt động
tình dục. Đây là lý do giải thích tại sao có sự phân tách người già ra khỏi hoạt động tình dục và
việc cấm các hoạt động tình dục là quy định của nhiều nhà dưỡng lão, thậm chí đối với cả các
cặp vợ chồng.
Vì có rất nhiều khía cạnh liên quan đến hoạt động tình dục ở con người nên nhận thức xã
hội, và các hành vi tình dục thực tế ở mọi người cũng rất khác nhau. Thậm chí ở ngay cả những
người có quan điểm tình dục tự do thì hình ảnh ông bà có quan hệ tình dục hay thủ dâm là điều

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
134

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mà họ không thể tưởng tượng nổi. Ham muốn các hoạt động tình dục được cho là đã hết đối với
người già - một quan niệm vô lý cho rằng những nghiên cứu khác nhau về thói quen tình dục
của người già là sai. Một con số đáng kể nam giới và phụ nữ trên 60 tuổi vẫn năng động trong
tình dục và theo báo cáo thì những người 80 và trên 80 tuổi vẫn có khả năng đạt mức thỏa mãn
tình dục cao.
Con người không bao giờ bỏ được nhu cầu về tình yêu, sự thân mật, gần gũi về mặt thể
xác và sự thể hiện tình dục cả. Tất cả mọi người, bất kể tuổi tác, cần được cảm thấy mình hấp
dẫn, được yêu và được khao khát. Những hành động yêu thương giúp những người trẻ tuổi cảm
thấy được cần thiết và có ý nghĩa - đụng chạm, ôm, hôn, và trao nhau những lời lẽ yêu thươngđiều này cũng rất quan trọng đối với người già, và có khi còn hơn thế.

Tuổi tác và Hoạt động tình dục

Cơ thể già đi. Theo như câu tục ngữ “Lực bất tùng tâm”, tuổi tác thực sự có ảnh hưởng
lớn đến hành vi tình dục. Tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy rằng hoạt động tình dục cũng đóng
phần cơ bản trong cuộc sống của người già, một thân thể già nua không còn là cỗ máy giống
như trước kia khi còn trẻ nữa. Có kiến thức về những thay đổi này sẽ mang lại nhận thức sâu sắc
hơn về bản chất hoạt động tình dục ở người già.
Tuổi tác rõ ràng khiến cho thể chất sút giảm, nhưng đôi khi nguyên nhân thể chất sút
giảm là do lối sống hơn là do quá trình lão hóa. Cơ bắp giảm sút. Phản xạ chậm đi. Hệ thống
miễn dịch không còn hiệu quả trong việc phòng chống bệnh tật. Các hệ thống trong cơ thể hoạt
động kém đi. Có cầu nguyện đến mấy thì cũng thế. Bất chấp những cố gắng và hy vọng, tuổi tác
thực tế là vấn đề của sự suy giảm. Tuy nhiên, tốc độ lão hóa cũng như ảnh hưởng của nó lên
cách nhìn và các hoạt động sống của mọi người là khác nhau. Như nhiều người thấy càng có
tuổi càng khôn ngoan, kiên nhẫn và có kinh nghiệm hơn – 3 phầm chất này có thể cải thiện cuộc
sống một cách không thể đo đếm được.
Tuổi tác gây ảnh hưởng đến chức năng tình dục. Những nam giới có tuổi gặp khó khăn
hơn trong việc đạt được sự cương cứng và cực khoái so với những nam giới trẻ tuổi. Lý do một
phần có thể bởi sự tiết ra hooc môn ít hơn của các tuyến làm giảm lượng tes-tos-te-rone. Tương
tự như vậy, nam giới có tuổi ít có sự thôi thúc đối với việc xuất tinh và giai đoạn trơ ỳ kéo dài
lâu hơn. Những phụ nữ có tuổi sản xuất ra chất bôi trơn âm đạo ít hơn và âm đạo cũng ít đàn hồi
hơn. Đối với cả hai giới, sự cực khoái tiếp tục vẫn là điều gây khoái cảm giống như ở giai đoạn
đầu và giữa tuổi trưởng thành, tuy nhiên có thể có sự co rút của cực khoái. Vì người già không
trông đợi là mình có thể tập thể dục bằng cách chạy xung quanh khu tập thể mà họ chọn cách đi
bộ nên có lẽ họ thích các hành vi tình dục chậm rãi, liên quan đến cảm giác hơn. Ở mặt tích cực,
nam giới có tuổi có thể “kéo dài” lâu hơn và người phụ nữ có thể thư giãn bởi vì họ không sợ sẽ
phải mang bầu; không ai ở trong trạng thái không an toàn, lo lắng hay vội vàng như khi họ còn
trẻ nữa.
Tuổi trung niên và những thay đổi sinh học, tâm lý học đi kèm theo nó tạo nên bước
ngoặt quan trọng liên quan đến sự suy giảm do tuổi tác, đây là đặc trưng của lứa tuổi già.
Không có sự thay đổi về sinh lý nào ở giai đoạn giữa và cuối thời kỳ trưởng thành cần được coi
là chướng ngại cản trở việc hưởng thụ vui thú do hoạt động tình dục mang lại. Xã hội thường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------135
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kết luận một cách sai lầm rằng mãn kinh thường báo hiệu sự “bắt đầu chấm dứt” hoạt động tình
dục của phụ nữ. Điều này không đúng. Mặc dù mãn kinh làm nảy sinh một số triệu chứng không
dễ chịu (ví dụ như chứng đau nửa đầu, đau cả đầu, “sự trào huyết”, sưng tấy ở những phần khác
nhau trên cơ thể, chóng mặt, và cáu kỉnh), nhưng những phụ nữ sau khi mãn kinh còn tăng ham
muốn và khoái cảm tình dục, có lẽ bởi vì họ không còn phải chịu những lo lắng, mệt mỏi liên
quan đến hành kinh và mang thai. Cũng vì lý do tương tự như vậy, những phụ nữ trải qua phẫu
thuật cắt bỏ tử cung, theo báo cáo, thường cải thiện khả năng phản ứng tình dục nhiều hơn là sự
giảm bớt ham muốn và khoái cảm tình dục.
Nam giới cũng trải qua những thay đổi sinh lý giống như phụ nữ, tuy nhiên không có sự
thay đổi nào lại rõ ràng, dễ nhận biết giống như sự mãn kinh ở phụ nữ. Việc sản xuất tes-tos-terone giảm gây ra các triệu chứng về thể chất như ăn kém ngon, yếu, không có khả năng tập
trung trong một thời gian dài. Sự suy giảm tes-tos-te-rone này không hoàn toàn giải thích các
triệu chứng liên quan đến tình cảm như lo lắng và trầm cảm, những triệu chứng này đôi khi xuất
hiện ở giai đoạn giữa của tuổi trưởng thành. Giai đoạn sức lực thể chất bắt đầu suy giảm ở nam
giới (“mãn kinh nam”) dường như có ảnh hưởng nhiều đến mặt tâm lý hơn là thể chất. Những
đàn ông ở độ tuổi trung niên nhận thấy rằng họ không còn ở độ tuổi 18 hay 20, và họ sẽ không
hoàn thành được hết tất cả những mơ ước mà họ đã đặt ra trước đây. Họ cũng có thể cảm thấy ít
hấp dẫn và quyến rũ về mặt tình dục. Người đàn ông ở độ tuổi trung niên có thể bị hói đầu, thấy
mỡ thừa xung quanh vùng thắt lưng, hoặc không còn cảm thấy mình dồi dào năng lượng như
trước nữa. Kết quả của sự khủng hoảng trung niên này ở nam giới là đôi khi họ cảm thấy giảm
hứng thú đối với các hoạt động tình dục. Sự lo lắng về việc mất sức hấp dẫn tình dục khiến một
số nam giới rời bỏ người vợ của mình để tìm đến những phụ nữ trẻ hơn, họ làm thế với hy vọng
để chứng minh cho người khác thấy (và cho chính cả bản thân mình) rằng anh ta vẫn là người có
khả năng và hấp dẫn tình dục. Anh ta cũng có thể cố gắng tái khẳng định sức mạnh nam nhi của
mình bằng cách tham gia vào những hoạt động mà anh ta cho là những hoạt động trẻ trung
chẳng hạn như mặc các bộ quần áo kiểu cách, lái xe máy, ô tô thể thao, tham gia các khóa học
môn thể thao nhảy ra từ máy bay và biểu diễn khi để rơi tự do một lúc lâu mới bung dù ra, hay
nhảy cầu.
Không có căn cứ nào cho thấy rằng có sự giảm sút lớn về tần số các hoạt động tình dục
sau giai đoạn trung niên. Trên thực tế, việc tiên đoán tốt nhất về các hành vi tình dục trong
tương lai là căn cứ vào hành vi tình dục trong quá khứ và ở hiện tại. Một người có hoạt động
tình dục năng động trước kia thì sau này rất có thể cũng có hoạt động tình dục năng động. Điều
này đặc biệt đúng với những hoạt động như sờ mó, vuốt ve, và tự gây kích thích cho bản thân và
bạn tình, tuy nhiên không nhất thiết phải dẫn đến hành động giao hợp. Điều này ít nhất cũng có
vẻ đúng với câu nói "Hãy sử dụng nó, nếu không bạn sẽ mất nó'
Trừ những kỳ vọng phi thực tế về hoạt động tình dục và người già, thì vấn đề chủ yếu
mà người cao tuổi phải đối mặt khi có các hoạt động tình dục không phải là thiếu hứng thú hay
khả năng tình dục mà là khó có thể kiếm được bạn tình phù hợp. Đây là vấn đề đặc biệt của phụ
nữ, vì phụ nữ có tuổi thọ cao hơn nam giới, họ có ít hoặc hầu như không có khả năng tìm được
bạn tình phù hợp. Xã hội nói chung tỏ ra ủng hộ nam giới có tuổi lấy những phụ nữ trẻ tuổi hơn,
nhưng lại không ủng hộ điều ngược lại, việc này khiến cho phụ nữ chỉ có duy nhất một sự lựa
chọn - đó là sống độc thân.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
136

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuổi tác không có nghĩa là sự chấm hết của các hoạt động mang tính chất trẻ trung, mà
nó chỉ là sự tiếp cận và hưởng thụ các hoạt động đó một cách khác đi thôi. Điều này đúng với
môn quần vợt (ở môn này kỹ năng và sự sắp bóng thường thay thế việc chạy nhanh và sức
mạnh), môn thể dục (ở môn này việc đi bộ một cách lanh lợi có thể thay thế việc chạy bộ), và
các hoạt động tình dục (ở đây sự kiên nhẫn và chu đáo thường thay thế những đam mê gây đổ
mồ hôi). Nếu không làm như vậy thì những thay đổi do tuổi tác mang lại sẽ làm giảm niềm thích
thú có được từ những hoạt động này.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Hãy nhận biết một số thái độ của bạn liên quan đến hoạt động tình dục và người già. Bạn
nghĩ rằng những thái độ đó của mình bắt nguồn từ đâu? Bạn có thể làm được điều gì để
giúp xã hội nhận thấy rằng những người cao tuổi, cũng giống như những người khác, là
các sinh vật tình dục?

GIÁO DỤC TÌNH DỤC VÀ VÒNG ĐỜI
Giáo dục tình dục là dành cho tất cả mọi người, kể cả người trẻ lẫn người già. Thông
điệp quan trọng nhất của cuốn sách này là giáo dục tình dục - ở nhà hay bất kỳ ở đâu khác - là
phương tiện đầu tiên hiệu chỉnh các thông tin về tình dục được phổ biến cho mọi người thuộc
mọi lứa tuổi. Hiệu chỉnh thông tin về tình dục là nền tảng giúp cho mọi người có thể nhận biết
được những khuôn mẫu và kỳ vọng phi thực tế; đưa ra được những quyết định đúng đắn và có
hiệu quả liên quan đến tình dục; khắc phục và phòng tránh những căn bệnh và các vấn đề liên
quan đến tình dục. Mặc dù, nhiều ích lợi của việc giáo dục tình dục đã được đề cập ở chương 1,
nhưng cũng có thêm một số điềm nữa cần lưu ý.
Đầu tiên, giáo dục tình dục là một quá trình đi suốt cuộc đời, bắt đầu từ khi thơ bé và
tiếp diễn cho đến hết vòng đời. Không ai có thể nói một cách trung thực rằng mình đã biết tất cả
về hoạt động tình dục của con người, bất kể người đó bao nhiêu tuổi hay làm nghề gì. Cả cuộc
đời của một người là không đủ dài để có thể hiểu hết được tất cả các khía cạnh khác nhau của
hoạt động tình dục ở con người.
Thứ hai, giáo dục tình dục bắt đầu từ ở nhà. Cha mẹ và những người giám hộ khác có
trách nhiệm - và một cơ hội tuyệt vời - dạy dỗ con mình về tình yêu, hoạt động tình dục, và bản
chất của các mối quan hệ. Cách tốt nhất để làm việc này là thông qua mô hình vai trò của cha
mẹ, trong khi đó khuyến khích con trẻ hỏi những câu hỏi và chia sẻ cảm giác của chúng. Nhà là
nơi đầu tiên, tốt và an toàn nhất để trẻ em có thể học về tình dục. Nếu chúng không học "kiến
thức cơ bản về tình dục" từ cha mẹ thì chúng cũng sẽ học - thường thì chúng sẽ thu nhận những
thông tin sai lệch - từ các nguồn khác như bạn bè, truyền hình, mà những nguồn thông tin này
rất đáng ngờ về tính chính xác.
Thứ ba, giáo dục tình dục ở nhà cần được bổ sung bời những bài học giáo dục tình dục
chính thống ở trường. Trong hầu hết các trường hợp, cha mẹ - bất luận là có thiện ý - không thể
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------137
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dành hết thời gian cần thiết để thu thập, nghiên cứu, và dạy con cái mình những thông tin mới
nhất về tất cả các chủ đề tình dục tốt được bằng các nhà giáo dục tình dục được đào tạo. Hơn
nữa, có rất nhiều thông tin về tình dục ở dưới dạng chuyên ngành cũng như phổ thông , và một
nhà giáo dục tình dục được đào tạo có thể phân loại và lọc ra những thông tin có giá trị để
truyền dạy.
Cuối cùng, giáo dục tình dục không kết thúc ở trong lớp học hay với một nhóm tuổi cụ
thể. Người lớn thuộc mọi lứa tuổi có thể thu được lợi ích từ các kiến thức về giáo dục tình dục
thông qua các chương trình và bài trình bày cộng đồng, hội thảo, các nhóm tôn giáo, trung tâm
tư vấn, và các tài liệu giáo dục mang tính thương mại sẵn có.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
1. Nhiều người Mỹ không thừa nhận bản chất tình dục của những đứa trẻ còn ẵm ngửa,
trẻ em và người già. Thay vì thừa nhận những người rất trẻ và người già là các sinh vật tình dục,
họ thích phân chia những người này vào nhóm các sinh vật vô tính. Theo quan điểm phát triển,
hoạt động tình dục là một khía cạnh cơ bản của trải nghiệm của con người, và nó được thể hiện
ở tất cả các lứa tuổi.
2. Tuổi thơ đại thể được chia thành tuổi còn ẵm ngửa (từ khi sinh ra đến khi một tuổi),
giai đoạn đầu của tuổi thơ (từ 1 đến 6 tuổi), giai đoạn giữa của tuổi thơ (từ 6 đến 7 tuổi), giai
đoạn cuối của tuổi thơ hay thời kỳ trước tuổi thanh thiếu niên (từ 8 đến -), và thời kỳ thanh thiếu
niên (từ 12 đến 19 tuổi). Tất cả những giai đoạn này được đặc tính bởi hành vi tình dục phù hợp
với tuổi, và nó trở nên tập trung hướng mục tiêu hơn khi một đứa trẻ phát triểm.
3. Tuổi trưởng thành đại thể được chia thành các giai đoạn: đầu (từ 20 đến 44 tuổi), giữa
(từ 45 đến 64 tuổi) và cuối (từ 65 tuổi trở lên). Bàn luận về hoạt động tình dục của tuổi trưởng
thành chủ yếu là nói đến lối sống và các mối quan hệ, cho dù quan hệ đó là dài hạn hay ngắn
ngủi. Những quan hệ và lối sống phổ biến là độc thân, sống chung, kết hôn, và các quan hệ
ngoại tình. Hoạt động tình dục cũng vẫn tiếp diễn sau khi ly hôn hay goá vợ/chồng.
4. Nhiều người tin rằng sự mãn kinh ở phụ nữ và giai đoạn sức lực thể chất bắt đầu suy
giảm ở nam giới đánh dấu việc bắt đầu có những thay đổi về thể chất, là đặc điểm của giai đoạn
cuối tuổi trưởng thành. Không có căn cứ nào cho thấy có sự suy giảm mạnh ở tần suất hoạt động
tình dục tiếp sau giai đoạn trung niên hết.
5. Giáo dục tình dục, ở nhà hay ở trường, là một quá trình bắt đầu từ khi thơ bé và tiếp
diễn cho đến hết vòng đời. Hiệu chỉnh thông tin về tình dục là nền tảng giúp cho mọi người có
thể nhận biết được những khuôn mẫu và kỳ vọng phi thực tế; đưa ra được những quyết định
đúng đắn và có hiệu quả liên quan đến tình dục; khắc phục và phòng tránh những căn bệnh và
các vấn đề liên quan đến tình dục.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
138

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 12
Sự Thụ Thai, Mang Thai, và Sinh Nở
Việc mang thai và sinh nở khỏe mạnh là một điều rất bình thường ngày nay, nó khiến
cho hầu hết người Mỹ coi đó là chuyện đương nhiên. Hiện nay, đa phần những người sắp làm
mẹ ở Mỹ thường mang thai bình thường trong 9 tháng và sau đó trải qua một cơn đau đẻ không
mấy phức tạp rồi sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh. Điều này không nói lên rằng các vấn đề rắc rối
không thể, hoặc không nảy sinh. Ngày nay, mang thai đến kỳ sinh nở an toàn hơn ngày xưa rất
nhiều nhờ vào sự tiến bộ vượt bậc của khoa học cũng như thuốc men. Cách đây không quá lâu,
vào khoảng năm 1900, nhiều phụ nữ mang thai đã phải trải qua cảnh xảy thai, sinh thai chết, đẻ
non hoặc thậm chí việc tử vong cùng trẻ sơ sinh.
Chương này tập trung vào việc làm sao để sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh - từ khi thụ
thai, mang bầu, đến khi sinh và nuôi con bằng sữa. Quyết định thụ thai và mang bầu đến khi
sinh nở là một quyết định quan trọng. Nó cũng có thể đưa một người đến một trong những
những trải nghiệm mãn nguyện nhất của cuộc sống, đó là sinh và nuôi dưỡng một đứa trẻ.
CHUẨN BỊ CHO VIỆC THỤ THAI VÀ MANG BẦU
Để có một đứa trẻ khỏe mạnh cần phải lên kế hoạch cẩn thận cho cơ thể người phụ nữ,
sẵn sàng chuẩn bị một môi trường thích hợp cho sự phát triển trước khi sinh, hay còn gọi là sự
phát triển của phôi và bào thai trước khi sinh. Mặc dù không phải lúc nào cũng thiết thực, nhưng
thời gian tốt nhất để lên kế hoạch bắt đầu mang thai ít nhất phải là vài tháng, nếu không muốn
nói là hàng năm, trước khi thụ thai. Một chế độ ăn uống cân bằng, dừng việc hút thuốc lá, kiêng
rượu và thuốc, kiểm tra sức khỏe đều đặn để phát hiện xem có gì bất thường không là những
việc làm rất quan trọng đối với sức khỏe của mẹ và bé. Người sắp làm bố cũng cần phải theo dõi
hành vi, lối sống của mình, đặc biệt chú ý tránh sử dụng thuốc và rượu cồn để đề phòng việc gây
tổn hại đến tinh trùng.
Để nâng cao cơ hội thụ thai, việc giao hợp nên diễn ra gần thời điểm rụng trứng, khi một
trong hai buồng trứng của người phụ nữ giải phóng trứng. Trứng này thường có khả năng thụ
tinh chỉ trong vòng tư 12 đến 24 tiếng sau khi được giải phóng khỏi buồng trứng. Một số phụ nữ
xác định được thời gian rụng trứng bằng cách theo dõi biểu đồ nhiệt độ cơ thể cơ bản. Đây là
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------139
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------một quá trình đòi hỏi người phụ nữ phải đo nhiệt độ bằng miệng hàng sáng ngay sau khi thức
dậy và vẽ đồ thị kết quả. Nhiệt độ trước khi rụng trứng giữ ở mức bất biến, không đổi, tuy nhiên
nó có thể giảm nhẹ xuống dưới mức nhiệt độ cơ thể bình thường (98.60F). Nhìn chung, nhiệt độ
cơ thể của phụ nữ giảm vào ngày rụng trứng, tăng mạnh (từ khoảng 0,400 đến l,00F) vào ngày
tiếp theo, và giữ ở mức đó cho đến trước ngày hành kinh. Theo dõi biểu đồ nhiệt độ cơ thể cơ
bản liên tục ở một vài chu kỳ giúp cho người phụ nữ có thể biết được khá chính xác ngày rụng
trứng của mình.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Bạn nghĩ gì về cách theo dõi nhiệt độ cơ thể cơ bản? Bạn nghĩ tốn thời gian vào cách đó
có đáng không? Tại sao có hoặc tại sao không?
Sự thụ thai xuất hiện khi tinh trùng của nam giới kết hợp với trứng của phụ nữ, thường là
sau khi nam giới xuất tinh vào trong âm đạo của phụ nữ khi quan hệ tình dục. Số lượng tinh
trùng của nam giới càng lớn thì khả năng một tinh trùng xâm nhập được vào trong trứng là càng
cao. Để tích tụ lượng tinh trùng của nam giới, nhiều cặp vợ chồng đã nhịn không quan hệ tình
dục vài ngày trước ngày có ý định thụ thai. Tư thế "nhà truyền giáo"1 (nam giới ở trên) có lẽ là
tư thế tốt nhất đối với việc thụ thai vì nó cho phép tinh dịch của nam giới dễ dàng tập trung lại
và di chuyển vào âm đạo, tử cung và vòi fallope. Phụ nữ nên tránh thụt rửa, dùng chất bôi trơn,
và các loại thuốc khi hai người đang cố gắng thụ thai, vì những thứ này có thể tiêu diệt tinh
trùng. Tuy nhiên, cần chú ý rằng việc thụ thai có thể và thực tế là vẫn xảy ra với bất kể tư thế
quan hệ tình dục nào, và ngay cả khi người phụ nữ thụt rửa... Hai vợ chồng không bao giờ nên
chỉ dựa vào tư thế, sự thụt rửa, chất bôi trơn hay các loại thuốc (trừ những loại được chỉ định
dùng như thuốc tránh thai) để phòng tránh thai.

Sự lựa chọn giới tính trước

Một câu hỏi mà các ông bố bà mẹ trong tương lai
thường hỏi là "Liệu chúng tôi có thể lựa chọn giới tính cho
con của mình không?" Trên thực tế, tỷ lệ đó có thể bị ảnh
hưởng, ít nhất là theo những người đề xuất việc lựa chọn
giới tính trước. Vì tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y là tinh
trùng tạo ra nam giới, đối với những cặp vợ chồng mong
muốn có con trai, nên quan điểm được đưa ra là phải làm
tăng cơ hội cho tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y kết hợp với
trứng hơn sắc thể X. Một số trình tự tách tinh trùng có thể
giúp thực hiện quan điểm này. Hai vợ chồng tăng cơ hội có
con trai bằng cách thụ tinh nhân tạo, dùng tinh trùng mang
nhiễm sắc thể Y, đã được tách ra trong ống nghiệm. Tỷ lệ
thành công của kỹ thuật tách tinh trùng theo báo cáo đạt từ 70 đến 85%.

1

Missionary position.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
140

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suy Nghĩ Cá Nhân
Bạn đã bao giờ từng xem xét đến việc lựa chọn giới tính cho con của mình chưa? Tại sao
có, tại sao không? Quyết định của bạn có phải là vấn đề liên quan đến đạo đức, tài chính
hay bất kỳ điều gì khác không?
CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA THAI NGHÉN VÀ BÀO THAI
Kỳ thai nghén đủ tháng, hay giai đoạn thai nghén mà người phụ nữ mang bào thai trong
tử cung, trung bình là 266 ngày kể từ ngày thụ thai, hay 280 ngày kể từ kỳ kinh cuối cùng cho
đến khi sinh. 280 ngày này được chia thành 10 tháng âm lịch gồm bốn tuần một tháng, một
tháng có 28 ngày, tương đương với hơn 9 tháng dương lịch. 9 tháng này cũng được chia thành 3
giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm 3 tháng, được gọi là qúy.
Để ước tính ngày sinh, phụ nữ cộng 280 ngày vào ngày bắt đầu kỳ kinh cuối cùng của
mình hoặc có thể sử dụng quy tắc Nagele, cộng 7 ngày vào ngày bắt đầu kỳ kinh cuối cùng rồi
trừ đi 3 tháng và cuối cùng cộng thêm một năm. Mặc dù có một số bé được sinh ra đúng như
theo cách tính, nhưng hầu hết đều xê dịch trong khoảng 10 ngày trước hoặc sau ngày tính. Phụ
nữ trung bình thường rụng trứng vào hoặc vào khoảng ngày thứ 14 trước kỳ kinh tiếp theo của
mình. Trứng rụng này sau đó đi vào vòi fallope gần đấy. Tinh trùng thường đi tới trứng ở phần
vòi fallope gần buồng trứng nhất trong vòng từ 60 đến 90 phút sau khi xuất tinh. Ty thể ở giữa
tinh trùng khiến cho đuôi của tinh trùng có thể quất. Sự quất bằng roi này đẩy tinh trùng đi qua
âm đạo của phụ nữ vào trong tử cung và các vòi ống. Trung bình có khoảng 200 đến 500 triệu
con tinh trùng hiện diện trong mỗi lần xuất tinh, tuy nhiên chỉ có khoảng 2.000 con đến được
vòi fallope có chứa trứng. Có lẽ chỉ còn khoảng vài chục con sẽ thực sự gặp trứng. Những con
khác đến nhầm vòi, bị giết chết bởi môi trường axít trong âm đạo, hoặc chúng bị chảy ra ngoài
do trọng lực.
Khi tinh trùng bơi qua âm đạo và vòi fallope, chúng trải qua những thay đổi do có sự
xuất hiện của những hóa chất khác nhau trong các cơ quan sinh sản của phụ nữ. Quá trình làm
cho có đủ khả năng này khiến cho tinh trùng có thể thụ tinh trứng. Trong số tất cả những tinh
trùng được xuất ra, chỉ có một con duy nhất có thể thâm nhập và thụ tinh cho trứng. Những con
khác bao vây quanh trứng và tiết ra chất en-zim, hyaluronidase, chất này làm mềm vỏ ngoài
mỏng và sền sệt bao quanh trứng, vùng thấu quang, và giúp một con tinh trùng thâm nhập vào
trong trứng. Một khi đã có tinh trùng xâm nhập được vào trong trứng, màng ngoài của trứng trở
nên dày và dai hơn, ngăn không cho con tinh trùng nào khác thâm nhập được vào trong trứng.

Thụ tinh và Ghép cấy

Thụ tinh - sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng - thường xảy ra ở trong vòi fallope. Thai
mới hình thành, hay hợp tử, sau đó sẽ di chuyển xuống vòi fallope và bám vào thành tử cung.
Nếu sự thụ thai không xảy ra, trứng sẽ phân hủy trong khoảng 48 giờ đồng hồ. Trong suốt quá
trình thụ tinh, nhân ở đầu tinh trùng kết hợp với nhân của trứng. Thậm chí ở giai đoạn đầu tiên
này, sự có mặt hoặc vắng mặt của nhiễm sắc thể Y đã quyết định giới tính của thai. Tinh trùng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------141
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mang nhiễm sắc thể X hoặc nhiễm sắc thể Y; trứng thì luôn mang nhiễm sắc thể X. Sau khi thụ
tinh, thai sẽ là XX (nữ) hoặc XY (nam).
Trong vòng từ 24 đến 36 tiếng, hợp tử một tế bào bắt đầu phân chia khi nó di chuyển dọc
vòi fallope. Sự phân chia tế bào này xuất hiện về phương diện hình học: Một tế bào trở thành
hai, hai trở thành bốn, bốn trở thành tám....Sự mang nhiều thai xảy ra khi hai hay nhiều trứng
được thụ tinh, hoặc một trứng được thụ tinh phân chia thành hai hay nhiều hợp tử. Hai trứng
khác nhau được thụ tinh bởi hai tinh trùng khác nhau phát triển thành anh em sinh đôi khác
trứng. Hai hợp tử được phân chia từ một trứng phát triển thành anh em sinh đôi cùng trứng
giống hệt nhau; ba hợp tử phát triển thành sinh ba cùng trứng.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Bạn sẽ phản ứng thế nào khi biết tin rằng mình hoặc vợ mình sẽ sinh đôi? hay sinh ba?

Làm tổ

Trong vòng một tuần sau khi thụ thai, hợp tử trở thành blastocyst (túi phôi), một khối
cầu rỗng chứa khoảng 100 tế bào. Sau khi trôi nổi ở ổ tử cung trong khoảng 3 ngày, túi phôi
bám vào thành trong của tử cung, nội mạc tử cung. Việc này xuất hiện khi các tế bào ngoài của
túi phôi, được gọi là trophoblasts (lá nuôi phôi) tiết ra enzim phá vỡ các lớp thành tử cung, cho
phép túi phôi bám chắc vào nội mạc tử cung. Toàn bộ quá trình làm tổ này xuất hiện trong
khoảng một tuần sau khi thụ tinh. Ngay lập tức sau khi làm tổ và trong khoảng 8 tuần tiếp theo,
hợp tử được gọi là embryo (phôi). Từ sau đó cho đến khi sinh, nó được gọi fetus (thai).
Khi tốc độ phân chia tế bào tăng lên, dấu hiệu đầu tiên của các mô và cơ quan chuyên
biệt bắt đầu xuất hiện. Ví dụ, lá nuôi phôi và các tế bào khác tăng lên về số lượng để hình thành
nên placenta (nhau thai), umbilical cord (dây rốn), và amniotic sac (túi ối).
The placenta (nhau thai), hay còn gọi là afterbirth, là một kết cấu giúp chuyển chất nuôi
dưỡng, khí oxy, và các kháng thể chống nhiễm trùng từ máu của mẹ đến để nuôi dưỡng thai.
Các chất thải được trả lại cho người mẹ qua cách ngược lại. Nhau thai lúc đầu bám quanh thai
nhưng cuối cùng nó chuyển sang một bên trong tử cung.
Nhau thai cũng tiết ra hooc môn kích thích tố màng đệm (human chorionic
gonadotropin) (HCG). Kích thích tố màng đệm này tạm dừng việc có kinh nguyệt bằng cách
duy trì thể xốp (thể này tiết ra pro-ges-te-rone) trong suốt những giai đoạn đầu khi mang thai, nó
xuất hiện trong nước tiểu và máu của người phụ nữ ngay sau khi có sự ghép cấy. Sự xuất hiện
hay vắng mặt của HCG là cơ sở cho hầu hết các thử nghiệm xem có thai hay không; nếu có sự
xuất hiện của HCG, thử nghiệm sẽ là dương tính, có nghĩa là phụ nữ có thai. Một dạng thử thai
nữa là thử máu ở phòng thí nghiệm, beta subunit HCG radioimmunoassay, phép thử này cho kết
quả chính xác lên đến 99% khi thực hiện thử 5 ngày trước kỳ kinh tiếp theo. Thử thai HCG ở
nhà cũng cho kết quả chính xác, việc thử được thực hiện sau khi chậm kinh vài ngày. Tuy nhiên,
những phép thử này có thể cho kết quả âm tính giả, nó không chính xác được bằng thử thai ở
phòng thí nghiệm, điều này dẫn đến việc phụ nữ tin rằng mình không có thai nhưng trên thực tế
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
142

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cô ta lại có mang - từ 25 đến 40% phụ thuộc vào phương pháp sử dụng. Phụ nữ nếu thử thai ở
nhà nên thử đi thử lại nhiều lần để giảm thiểu khả năng cho kết quả âm tính giả. Việc có thai
luôn cần được các bác sĩ chăm sóc sức khỏe kiểm định lại.
Dây rốn (the umbilical cord) hình thành ở khoảng tuần thứ năm của sự phát của phôi.
Nhiệm vụ của dây rốn là chuyển máu đến và đi từ thai thông qua hai động mạch và một tĩnh
mạch. Máu của thai nhi tuần hoàn thông qua lông nhung màng đệm, những gán hình nhỏ ở nhau
thai mà xung quanh nó máu của mẹ lưu thông. Mặc dù hệ thống tuần hoàn của mẹ và của thai
nhi hoàn toàn độc lập, nhưng các chất khác nhau có khả năng giao qua màng của lông nhung
màng đệm, bao gồm oxy, chất dinh dưỡng, khí cácboníc, chất thải, những loại virút nhất định,
và rất nhiều loại thuốc.
Nhau thai tăng việc tiết ra lượng hooc môn es-tro-gen và pro-ges-te-rone. Nhiều sự thay
đổi thể chất diễn ra trong quá trình mang thai là do hoạt động của những hooc môn này. Es-trogen và pro-ges-te-rone ngăn không cho trứng rụng và hành kinh, kích thích sự phát triển của
thành tử cung và tuyến vú, kích thích sự mở rộng của các cơ quan sinh sản và sự giãn ra của các
dây chằng, ngăn chặn việc co lại của tử cung. Nhau thai cũng tiết ra một loại hooc môn khác,
pla-cen-tal lac-to-gen (sinh sữa nhau thai) , hooc môn này thúc đẩy sự phát triển của ngực trong
thời gian mang thai và chuẩn bị sẵn sàng cho tuyến vú tiết ra sữa.
Màng đệm và màng ối là hai loại màng bao quanh phôi đang phát triển, màng đệm là
màng ở phía ngoài cùng. Thai lơ lửng ở trong dịch đầu ối, một chất lỏng giống nước, chứa đầy ở
màng đệm ối (hay còn gọi là túi ối), được hình thành từ sự hợp nhất của màng ối với một phần
của màng đệm. Dịch đầu ối cung cấp nhiệt độ ổn định cho bào thai đang phát triển và nó cũng là
cái đệm giúp cho thai nhi tránh bị va chạm và tổn thương.
Trong suốt và sau quá trình ghép cấy, nhiều phụ nữ nhận thấy những dấu hiệu ban đầu
của việc có thai: chậm kinh, buồn nôn và nôn, ngực và núm vú nhạy cảm, tiết dịch âm đạo, đi
tiểu thường xuyên hơn, mệt mỏi, nhiệt độ trung bình của cơ thể tăng, thay đổi màu và bề mặt
của da, hơi tăng cân. Một phụ nữ mang bầu thường không trải qua tất cả những dấu hiệu và sự
thay đổi đó.

Hoàn Cảnh Cá Nhân (Jessica, 25 tuổi)
John, chồng tôi và tôi đã cố gắng thụ thai trong vòng 5 tháng. Tôi đã bắt đầu nghĩ đến
việc có điều gì đó không ổn. Nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra mình lúc nào cũng thấy mệt
mỏi, tăng cân, và đau bụng vào hầu hết các buổi sáng. Tôi cũng bị chậm kinh. Thế nên,
tôi mua mấy viên thuốc thử thai về nhà để kiểm tra xem thế nào. Và đoán thử xem? Như
bác sĩ có thể đoán, John và tôi vô cùng sung sướng. (Tư liệu của bác sĩ Zgourides)
Nếu người phụ nữ ngờ rằng mình đang có thai, cô ta nên thử xem thế nào ngay lập tức.
Việc xác định xem có thai hay không thường được dựa trên các kiểm tra liên quan đến sự có
mặt của chất HCG trong nước tiểu của phụ nữ. Những kiểm tra trên cơ thể cũng rất có ích. Hiện
tượng bập bềnh (Ballottement) xuất hiện giữa tuần thứ 16 và 20, là một dạng cho phép kiểm tra
bằng hai tay vùng chậu, giúp bác sĩ hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe có thể nhận thấy bào thai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------143
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------trôi nổi trong tử cung. Bác sĩ có thể cũng thấy tiếng thổi nhẹ tử cung, hay tiếng hơi, bằng cách
nghe thai bằng ống nghe đặt vào bụng của bà mẹ. Lúc đó, bác sĩ cũng có thể nghe thấy tim thai
(điều này thường rõ ở tuần thứ 20 đến 24). Cử động đầu tiên của thai nhi thường rất nhanh.
Cách khác để khẳng định xem có bầu hay không là sử dụng phương pháp chụp siêu âm (ul-traso-no-gra-phy) (phương pháp này sẽ được nói đến cụ thể hơn ở chương sau) và chụp X quang
(X-rays), tuy nhiên ngày nay các bác sĩ ít sử dụng phương pháp chụp X quang vì nguy cơ phóng
xạ đối với thai nhi và mẹ.

Quý một

Trong suốt 12 tuần đầu tiên khi mang thai, cấu trúc và hệ thống cơ thể chủ yếu của thai
bắt đầu hình thành. Ba lớp tế bào khu biệt hình thành nên các cơ quan khác nhau của cơ thể. Nội
bì (en-do-derm) hình thành nên các hệ thống tuyến, hệ thống hô hấp và tiêu hóa; trung bì ( meso-derm) hình thành nên khung xương, cơ, mô liên kết, các hệ thống sinh sản và tuần hoàn; và
ngoại bì (ec-to-derm) hình thành nên hệ thống thần kinh, các cơ quan cảm giác, và da. Sự phát
triển của thai nhi thường xảy ra theo trật tự đầu đuôi, bắt đầu từ đầu và kết thúc bằng phần dưới
của cơ thể.
Đến tuần thứ 7, các cơ quan hô hấp và tiêu hóa đã hình thành (ví dụ như phổi, thận, gan,
lá lách, và ruột) bắt đầu thực hiện chức năng còn hạn chế của mình. Tuy nhiên, giới tính của thai
chưa được thấy rõ, tuyến sinh dục mới bắt đầu phát triển.
Đến tuần thứ 8, thai nhi nặng 1/30 ao-xơ và dài 1¼ in-xơ. Lúc này, những nét ngoài của
khuôn mặt (ví dụ như môi, lưỡi, mắt, tai, và mũi) đã có thể nhìn thấy. Đầu của thai nhi chiếm tỷ
lệ lớn hơn so với phần còn lại của cơ thể do sự phát triển nhanh của bộ não. Cánh tay, bàn tay,
chân, bàn chân, và ngón chân nhanh chóng xuất hiện ở tuần thứ 10. Trong vòng vài tuần tiếp
theo, thai nhi nặng khoảng gần 1 ao-xơ, và dài khoảng từ 3 đến 4 in-xơ, lúc này có thể thấy rõ
các cơ quan sinh sản.
Hầu hết những cảm nhận về sự thay đổi cơ thể cũng như tình cảm của người mẹ ở Quý
một là do sự thay đổi hooc môn. Lượng es-tro-gen cao gây ra sự kích thích ở bụng, gồm cảm
giác buồn nôn và nôn. Lượng pro-ges-te-rone cao gây tình trạng uể oải và mệt, làm giãn các cơ
trực tràng, thúc đẩy những chuyển động ruột bất thường và gây chứng táo bón. Những hooc
môn này cũng làm thay đổi sự cân bằng nước trong cơ thể, bởi vậy sự giữ nước và phù có thể
xảy ra. Những thay đổi về cơ thể khác trong quý đầu mang thai còn bao gồm sự nhạy cảm của
ngực tăng lên, dịch âm đạo nhiều hơn, đi tiểu và đi ngoài nhiều do tử cung mở rộng và chèn vào
bàng quang và trực tràng. Như một người bạn đã giải thích:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
144

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàn Cảnh Cá Nhân (Toni, 23 tuổi)
Tôi đã rất ngạc nhiên vì nhiều thay đổi bất thường xảy ra khi tôi phát hiện mình đang
mang thai. Thay đổi tồi tệ nhất là chân tôi bị phù. Hàng ngày đôi khi tôi thường đi lại,
nhưng bây giờ tôi cảm thấy đôi giày của mình quá chật, nhiều lúc tôi phải đi quanh nhà
bằng chân đất. Tôi cũng cần phải vào nhà vệ sinh mỗi giờ, đặc biệt là vào ban đêm - thật
bất tiện khi bạn đang cố gắng để ngủ. (Tư liệu của bác sĩ Zgourides)
Những thay đổi về cơ thể khi mang thai có thể ảnh hưởng đến trạng thái tình cảm của
người mẹ trong Quý một. Cảm giác cơ thể không thoải mái, chẳng hạn như buồn nôn vào buổi
sáng, và nỗi sợ bị xảy thai có thể khiến cho người mẹ lo lắng và/ hoặc trầm cảm.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Mệt mỏi nào về mặt thể chất ở Quý một mà bạn thấy dễ xử lý nhất? Mệt mỏi nào là khó
giải quyết nhất?

Quý hai

Quý thứ hai của thai kỳ bắt đầu khoảng tuần thứ 13. Đến tuần thứ 18 và 20, người mẹ có
thể cảm thấy sự cử động của bào thai dài 6 in-xơ. Giữa tuần thứ 20 đến 25, bào thai có thể nặng
đến 1 kg. Vào thời gian này, mắt của thai nhi đã phát triển tới mức có thể mở được. Bào thai
cũng trở nên nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh trong tử cung. Nó ngủ, thức và cử động chân
tay.
Phụ nữ mang bầu có tâm trạng tốt nhất là ở quý hai này, đặc biệt do một số điều bực dọc,
bất tiện ở quý đầu dần dần mất đi. Cảm giác thai nhi cử động trong cơ thể giúp người mẹ cảm
thấy bớt lo lắng về những rắc rối có thể, chẳng hạn như sự xảy thai. Một số bất tiện ở quý đầu
có thể vẫn còn (ví dụ như táo bón, trĩ, căng tức ngực); những bất tiện khác tăng kên (giữ nước,
khiến phù ở chân, tay và mặt); và một số bất tiện mới nảy sinh (sự xuất hiện của sữa non, một
chất dịch màu trong đến màu vàng rỉ ra từ núm vú). Gạt sang một bên những bất tiện, nhiều phụ
nữ trải nghiệm cảm giác lạc quan và vui vẻ trong giai đoạn mang thai này.

Quý ba

Quý cuối cùng này bắt đầu vào khoảng tuần thứ 27. Khi một lớp mỡ phát triển ở dưới
da, thai nhi bắt đầu mang hình hài một đứa trẻ. Nó cũng bắt đầu chuyển sang tư thế đầu ở dưới,
hay ngôi thai, trong tử cung khi chuẩn bị chuyển đến ống sinh. Tuy nhiên, thai nhi có thể ở tư
thế ngôi mông, nghĩa là tư thế hông hay chân ở trước.
Đến tháng thứ 8, thai nhi nặng khoảng 2,5 kg và bắt đầu tăng 0,5 kg một tuần. Những
nếp nhăn bắt đầu biến mất, và da của thai nhi bớt đỏ đi. Chất sáp được biết đến như bã nhờn thai
nhi hình thành từ da của bào thai để bảo vệ thai khi sinh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------145
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong suốt quý cuối cùng này, một số bất tiện nảy sinh đối với người sắp được làm mẹ.
Tử cung tiếp tục mở rộng và dẻo dai hơn, nó ép mạnh các cơ quan bên trong của phụ nữ. Sự
chèn ép bên trong này có thể gây ra hiện tượng đau lưng, thở gấp, đau bụng, mệt mỏi, hay đi
tiểu. Phụ nữ có thể phải chịu một số cơn đau, co thắt Braxton-Hicks không phải đau đẻ (đôi khi
được gọi là "những cơn đau đẻ giả"), những cơn đau này được xem là giúp củng cố các cơ ở tử
cung để chuẩn bị cho sự vượt cạn "thật sự".
Lo lắng và trầm cảm liên quan đến việc sắp phải chịu những cơn đau đẻ, sinh con, những
phức tạp có thể xảy ra, và bổn phận làm mẹ là những lo lắng thường thấy ở quý ba này. Người
phụ nữ cũng có thể trở nên cáu kỉnh và mất bình tĩnh khi gần đến hay đã qua ngày sinh dự kiến
mà vẫn chưa sinh.
CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRƯỚC KHI SINH
Không bao giờ là quá sớm đối với một phụ nữ khi quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức
khỏe trước khi sinh. Bên cạnh mong muốn mang một đứa trẻ khỏe mạnh đến với thế giới, người
mẹ cũng cần quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Duy trì và tăng cường sức khỏe thể chất
cũng như tinh thần bằng một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục điều độ, nhận biết những
vấn đề đang phát triển thông qua việc thường xuyên liên lạc với bác sĩ, và đưa ra những lựa
chọn có hiểu biết về nơi và người sẽ đỡ đẻ cho mình là những khía cạnh quan trọng liên quan
đến việc chăm sóc có hiệu quả trước khi sinh.

Chế độ dinh dưỡng khi mang thai

Bào thai phụ thuộc vào người mẹ để có đủ chất dinh dưỡng. Một chế độ ăn uống cân
bằng với các chất đạm, chất khoáng và vi-ta-min là cần thiết đối với sự phát triển bình thường
của thai nhi. Nhiều bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho rằng bạn nên uống thêm các thuốc có vi-tamin và khoáng chất, đặc biệt những loại thuốc giàu axít folic (một loại vi-ta-min B cần thiết cho
sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi) ngay cả khi bạn đã có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Phụ
nữ mang thai nên tiêu thụ từ 2.300 đến 2.500 calo mỗi ngày. Chế độ ăn uống của phụ nữ có thai
cần bao gồm 50% hydrát các bon, 25% chất đạm, và 25% chất béo. Phụ nữ mang thai cũng cần
uống nhiều nước, ăn ít các thức ăn chứa nhiều mỡ động vật (ví dụ bơ và pho mát), hạn chế ăn
những thứ mặn. Bà mẹ trong tương lai có thói quen ăn uống không đầy đủ có thể chịu những
nguy cơ liên quan đến thiếu máu, mệt mỏi, đau cơ, và chứng mất ngủ. Ăn uống không đầy đủ
tăng nguy cơ phát triển không bình thường của thai, em bé sẽ dễ bị sinh thiếu cân, hay chết khi
sinh. Phụ nữ cần phải tăng từ 12 đến 15 kg khi mang thai, trong đó 2 kg là do sự to lên của
ngực.

Việc sử dụng thuốc khi mang thai

Nhiều loại thuốc và hóa chất có thể dễ dàng chuyển từ mẹ sang thai nhi. Te-ra-to-gen
(tác nhân gây quái thai) là một chất hay thuốc có thể gây sự dị dạng đối với thai khi khi nó được
người mẹ tiêu hóa. Clas-to-gen là một chất hay thuốc có thể gây hỏng thai, mặc dù nó không
nhất thiết sẽ gây ra những dị dạng có thể nhìn thấy bằng mắt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
146

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thậm chí những thuốc có vẻ không có hại như cà phê và kháng sinh his-ta-mine cũng có
thể gây hỏng thai nếu dùng không đúng liều lượng. Và cái được cho là liều dùng bình thường
đối với người mẹ, trên thực tế có thể là quá liều đối với thai nhi. Điểm cốt yếu là phụ nữ mang
thai không được dùng bất kỳ loại thuốc nào (có kê đơn hay không) trừ khi loại thuốc đó được
bác sĩ chăm sóc sức khỏe của cô chỉ định cụ thể là được dùng. Và phụ nữ mang thai nên hỏi ý
kiến lần thứ hai hoặc lần thứ ba nếu như cô có các câu hỏi hay những lo ngại liên quan đến
thuốc mà cô dùng, có ý định sẽ dùng khi
mang thai.
Nhiều khuyết tật và sự dị dạng khi
sinh (ví dụ như điếc, thiếu một hay nhiều
chi, chậm phát triển trí tuệ) là do việc sử
dụng thuốc của người mẹ trong khi mang
thai gây ra. Phụ nữ luôn luôn cần phải hỏi ý
kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại
thuốc nào khi mang thai. Điều này có nghĩa
là cần tránh không sử dụng những loại thuốc
không cần đơn của bác sĩ (những chế phẩm
chữa cảm, aspirin) và cả những loại thuốc
yêu cầu phải có đơn (thuốc kháng sinh,
xteoit, thuốc tránh thai dạng uống và những
thuốc có gốc thuốc phiện) trừ khi bác sĩ chỉ
định trực tiếp cho dùng.
Rượu cồn. Trẻ sơ sinh mắc fetal
alcohol syndrome (FAS) (Hội chứng mắc
phải do rượu)— do người mẹ uống rượu khi
mang thai - sẽ chịu những khiếm khuyết ở
vùng mặt (ví dụ mắt lác, mũi hếch, môi trên
dày hoặc mỏng), khiếm khuyết ở tim, và dị
dạng chi. Nhiều đứa trẻ mắc hội chứng FAS
cũng phải chịu chứng chậm phát triển trí tuệ
ranh giới. Chỉ uống 2 ao xơ rượu một ngày trong những tháng đầu khi mang thai thôi cũng đã đủ
để gây ra hội chứng FAS. Để tránh hội chứng FAS ở trẻ, người phụ nữ phải hoàn toàn không
được dùng rượu trước (đặc biệt là trong những tháng mà cô ta không sử dụng các phương pháp
tránh thai đáng tin cậy) và trong khi mang thai. Không hề có mức độ uống lượng rượu bao nhiêu
là được phép được đưa ra cả.
Thuốc lá. Các tài liệu có căn cứ đều thừa nhận những nguy hiểm liên quan đến việc hút
thuốc lá khi mang thai. Hút thuốc lá gây nên sự thiếu hụt vi-ta-min, làm giảm lượng máu đến
nhau thai, và lấy bớt ô xy của thai nhi. Một số chất các bon monoxide độc mà người mẹ hít vào
cũng sẽ chuyển xuống thai nhi. Những phụ nữ hút thuốc khi mang thai sẽ làm tăng nguy cơ xảy
thai, hay sinh con thiếu tháng hoặc thiếu cân.
Những loại thuốc bất hợp pháp. Phụ nữ mang thai tránh không được sử dụng những
loại thuốc bất hợp pháp. Người ta chưa chứng minh được rằng cần sa, loại chất chứa te-tra-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hydro-can-na-binol (THC) có gây ảnh thưởng đến thai nhi. Tuy nhiên THC có thể vượt qua rào
cản của nhau thai và gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh của thai (ví dụ gây ra các vấn đề liên quan
đến thị giác) và sự hút thuốc ở trẻ sơ sinh phơi THC trong tử cung.
Co-cain, loại thuốc dùng để tiêu khiển ngày càng trở nên phổ biến. Các nghiên cứu chỉ
ra rằng, những phụ nữ mang thai sử dụng cô-cain sẽ làm tăng nguy cơ thai chết lưu, sinh con
thiếu cân, và/hoặc sinh con bị dị dạng bẩm sinh. "Những đứa trẻ cocain" là những đứa trẻ sinh
ra đã nghiện cô-cain, do mẹ của chúng đã sử dụng chất này khi mang thai.
He-roin là một trong những loại thuốc phiện được sử dụng nhiều nhất. Mặc dù heroin là
loại thuốc bất hợp pháp nhưng đa phần các thuốc có gốc heroin như codeine, morphine,
dilaudid, và methadone lại được kê đơn hợp pháp sử dụng cho các mục đích y tế. Những thuốc
có gốc thuốc phiện vượt qua rào cản của nhau thai, gây nên sự rút thuốc thai nhi, các vấn đề về
hô hấp, gây hại đến bộ não.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Bạn sẽ làm gì nếu như bạn phát hiện ra rằng cô hàng xóm mang bầu đang ăn rất nhiều
loại "thực phẩm tạp nham", uống rượu và hút thuốc lá? Bạn sẽ cảnh báo cho cô biết
những nguy hại của các hành động này trong khi mang thai như thế nào? Nếu cô ta trở
nên thù địch và nói với bạn rằng không nên nhúng mũi vào chuyện của người khác thì
bạn sẽ phản ứng ra sao?

Tình dục khi mang thai

Trừ khi người phụ nữ có nguy cơ gặp những rắc rối khi mang bầu, còn không thì hai vợ
chồng không phải tránh các hoạt động tình dục trong thời gian này. Nhiều phụ nữ chọn việc vẫn
tiếp tục quan hệ tình dục cho đến tận quý thứ ba của thai kỳ, một số trường hợp còn quan hệ tình
dục cho đến tận khi sinh con. Hay lo lắng phổ biến về hoạt động tình dục khi mang thai trên
thực tế là không có cơ sở. Các co thắt khi quan hệ không dẫn đến việc sinh con, và quan hệ tình
dục không gây nhiễm trùng hay gây hại đến thai nhi.
Nhận thức và cảm giác của hai vợ chồng về những thay đổi ngoại hình của người phụ nữ
khi mang thai có thể hạn chế hứng thú của họ trong hoạt động tình dục. Trao đổi thẳng thắn với
nhau là điều đặc biệt quan trọng trong khi mang thai nhằm duy trì sự gần gũi và chất lượng
trong quan hệ của hai người. Phụ nữ mang bầu cũng thấy sự thay đổi ở kích cỡ và hình dáng cơ
thể, điều này có phần gây khó khăn cho quan hệ tình dục. Ví dụ, hai người có thể cần thử những
tư thế quan hệ tình dục khác nhau để cảm thấy dễ dàng và thoải mái. Trong giai đoạn giữa và
cuối của thai kỳ, người phụ nữ sẽ thấy tư thế nam giới ở trên rất không thoải mái. Trong trường
hợp này, hai người có thể thử tư thế từ đằng sau, tư thế nằm cạnh nhau, hay tư thế phụ nữ ở trên
để tránh tạo áp lực lên bụng. Hoặc hai vợ chồng có thể tham gia vào các hoạt động tình dục mà
không giao hợp. Trước tiên, người phụ nữ nên hỏi bác sĩ của mình xem liệu có lý do gì đặc biệt
khiến cô phải tránh không được tham gia các hoạt động tình dục trong khi mang thai không.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
148

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thế còn hoạt động tình dục sau khi sinh thì sao? Bác sĩ của sản phụ sẽ khuyên hai người
tạm thời không quan hệ tình dục trong vòng ít nhất một tháng sau khi sinh để những tổn thương,
vết rách ở âm đạo và các đường rạch do thủ thuật mở tử cung và thủ thuật cắt tầng sinh môn liền
lại. Thay vì đặt ra số tuần cụ thể phải nhịn không được quan hệ tình dục, hai người có thể tự
phán đoán khi nào có thể quan hệ lại dựa vào sự sẵn sàng về thể chất và tâm lý của người phụ
nữ. Tất nhiên, tìm thời gian cho hoạt động tình dục và thời gian chăm sóc bé mới sinh là hai vấn
đề khác nhau.

Tập thể dục khi mang thai

Bác sĩ chăm sóc sức khỏe có thể đưa ra bài tập cụ thể trước khi sinh dành cho phụ nữ
mang thai tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện thể chất. Hầu hết các chuyên gia khuyến cáo rằng
một chương trình luyện tập nên bao gồm đi bộ nhanh và chú ý không tham gia vào các hoạt
động liên quan đến những chuyển động giật, nhảy, hay chuyển hướng một cách đột ngột. Những
phụ nữ không tập thể dục thường xuyên trước khi mang bầu cần phải cẩn thận khi bắt đầu tập
những chương trình thể dục có cường độ lớn. Và những phụ nữ trước đây đã năng động rồi cũng
cần có một số thay đổi trong chương trình tập của mình. Theo Hiệp Hội Sản Khoa Mỹ thì tập
thể dục thường xuyên ba lần trong một tuần là tốt nhất. Phụ nữ mang thai nên giữ không tham
gia vào những hoạt động vất vả quá 15 phút, và duy trì nhịp tim ở mức không quá 140 lần đập
trong một phút. Phụ nữ mang thai cũng nên cẩn thận khi tập luyện ở những nơi có nhiệt độ lạnh
hơn, để giảm nguy cơ gây hại đến hệ thần kinh của thai nhi do thân nhiệt của mẹ tăng lên. Hơn
nữa, phụ nữ mang thai nên uống nhiều nước trong khi luyện tập với cường độ cao. Phụ nữ mang
thai cần dừng ngay việc tập luyện, và liên hệ với bác sĩ nếu cô thấy có các triệu chứng bất
thường như đau nhức, mệt mỏi, chảy máu, thở ngấp, buồn nôn, chóng mặt hay co thắt. Cuối
cùng, phụ nữ mang thai đầu tiên cần phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu hay tiếp tục bất kỳ
một chương trình tập luyện nào, cần tuyệt đối tránh tập luyện trong thời gian mang thai đối với
các trường hợp mắc bệnh tim, và có tiền sử xảy thai trên ba lần.
CÁC LỰA CHỌN KHI SINH
Phụ nữ mang thai có nhiều sự lựa chọn khi gần đến ngày sinh. Lên kế hoạch cẩn thận là
điều rất cần thiết để đảm bảo ít gây ra sự căng thẳng nhất khi sinh.

Bác sĩ hay Bà đỡ?

Tất cả các bác sĩ ở Mỹ đều được đào tạo trong trường về lĩnh vực liên quan đến mang
thai và sinh nở. Một chuyên gia trong lĩnh vực này được gọi là obstetrician (bác sĩ sản khoa).
Một gynecologist, hay chuyên gia trong lĩnh vực sinh sản phụ nữ cũng là một người chuyên
chăm sóc các trường hợp mang thai. Một số bác sĩ cũng có các trung tâm cung cấp dịch vụ sinh
sản (được miêu tả ở dưới), tuy nhiên hầu hết hành nghề ở bệnh viện.
Các bà đỡ y tá có chứng chỉ (Certified nurse midwives) (CNMs), là những người được
đào tạo y tế chuyên biệt, việc xuất hiện của họ ở những ca sinh nở ngày càng trở nên phổ biến.
Mục tiêu cơ bản của họ là đảm bảo đứa trẻ được sinh ra tự nhiên, an toàn. Các bà đỡ có chứng
chỉ là những người được nhà nước cấp bằng hành nghề, họ làm việc cùng với bác sĩ. Cho dù họ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------149
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------có thực hiện việc đỡ đẻ ở bệnh viện, ở trung tâm hộ sinh, hay ở nhà thì bạn cũng không nên
nhầm giữa CNMs với các bà đỡ không có chuyên môn, thường hành nghề ở các vùng quê hay
những nơi nghèo khó. Những bà đỡ không có chuyên môn thường không được đào tạo về y
tế/cách chăm sóc và thường hành nghề không cùng với bác sĩ.

Sinh con ở bệnh viện hay ở nhà?

Nhiều phụ nữ thích sinh con ở bệnh viện vì ở đó có đầy đủ các bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên
được đào tạo, thuốc men và các thiết bị cấp cứu. Hầu hết các bệnh viện đều có phòng sinh và
phòng phục hồi riêng. Hơn nữa, nhiều bệnh viện ngày nay còn có các phòng sinh đặc biệt, có
đội ngũ bà đỡ và y tá riêng, vì nhiều bà mẹ mong muốn sinh con trong không khí an toàn.
Sinh con ở nhà thường đòi hỏi có bà đỡ (hay ít phổ biến hơn là bác sĩ) thực hiện việc đỡ
đẻ ở nhà, có hay không có sự có mặt của các thành viên trong gia đình. Nghe nói sinh con ở nhà
khiến cho việc sinh nở mang tính tự nhiên và thoải mái hơn, nhưng người ta khuyến cáo chỉ nên
áp dụng cho những phụ nữ khỏe mạnh, không có nguy cơ gặp tai biến gì. Vì có nhiều vấn đề
nảy sinh bất ngờ, nên việc sinh con ở nhà gần phòng cấp cứu của bệnh việc là lựa chọn sáng
suốt.

Các trung tâm sinh sản

Các trung tâm sinh sản cung cấp những dịch vụ sinh sản tốt, tạo không khí như ở nhà, có
các phương tiện phục vụ sinh sản được nhà nước cấp giấy phép, và có đội ngũ bà đỡ. Những
trung tâm này hầu hết thường nằm gần bệnh viện, cung cấp rất nhiều tiện ích, bao gồm cả giáo
dục trước khi sinh, sự tham dự của gia đình khi sinh, chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị cấp cứu và
tiếp tục chăm sóc sau khi sinh. Ở một số thành phố các trung tâm sinh sản ngày nay được xây
dựng như một phần mở rộng của bệnh viện.

Sự gây tê

Ngoài việc lựa chọn bác sĩ và địa điểm sinh, sản phụ cũng quyết định xem mình có
muốn dùng thuốc khi sinh hay không. Việc làm giảm các cơn đau khi sinh thường đi kèm với
việc sử dụng thuốc giảm đau, và thuốc gây tê, các tác nhân phong tỏa cảm giác làm dịu những
khu vực nhất định ở cơ thể. Phong tỏa âm hộ làm dịu những cơn đau ở vùng sinh dục; gây tê
ngoài màng cứng làm giảm cơn đau ở vùng bụng, vùng chậu, vùng sinh dục và chân. Những tác
nhân phong tỏa này làm giảm khả năng rặn đẩy thai ra khỏi ống sinh trong khi sinh của người
phụ nữ. Những loại thuốc này cũng có một số tác dụng phụ, gồm đột ngột làm giảm huyết áp,
gây đau đầu, nôn, buồn nôn, và đau lưng. Một số phụ nữ yêu cầu được dùng thuốc an thần
và/hay thuốc phiện để làm giảm đau khi sinh. Những thuốc này có thể hạn chế chức năng hệ
thống thần kinh của thai nhi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
150

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Chuẩn bị khi sinh đẻ

Nhiều cặp vợ chồng chọn cách chuẩn bị cho việc sinh nở (bao gồm cả việc làm chủ
những cơn đau) thông qua những lớp giáo dục và đào tạo. Ngày nay, nhiều bệnh viện có cung
cấp những khóa học chuẩn bị trước khi sinh, đôi khi không mất tiền dành cho những người
không có khả năng chi trả. Hai chương trình cung cấp kiến thức về sinh nở phổ biến là phương
pháp Bradley và Leboyer. Được Robert Bradley xây dựng từ những năm 60, phương pháp
Bradley cung cấp những kiến thức và dạy cách thư giãn, cách thở bằng bụng -- tất cả điều này
được giảng dạy ngay khi người phụ nữ biết là mình có thai. Chương trình này cũng nhấn mạnh
đến sự tham gia tích cực của người chồng khi phụ nữ sinh. Ví dụ người chồng nói những câu
động viên, khích lệ vợ khi sinh. Phương pháp Leboyer được Frederick Leboyer giới thiệu vào
những năm 70, phương pháp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa một đứa trẻ ra với thế
giới sao cho ít gây đau đớn nhất. Sinh nở một cách thầm lặng với chậu nước ấm dưới ánh đèn
đèn mờ. Phương pháp này cũng khuyến khích sự giao tiếp ngay lập tức giữa mẹ và bé sau khi
sinh để tạo nên sợi dây ràng buộc.
Một khóa học "chuẩn bị trước khi sinh" phổ biến khác giành cho hai vợ chồng là phương
pháp Lamaze, phương pháp này được Fernand Lamaze xây dựng vào những năm 50. Hai vợ
chồng tham dự khóa học của Lameze hàng tuần trong vòng từ 6 đến 8 tuần. Những lớp học này
dạy cách thư giãn, dạy cách thở, cũng như cung cấp các kiến thức liên quan đến những điều có
thể xảy ra khi đau đẻ và khi sinh. Người chồng của sản phụ cũng tham dự vào quá trình sinh của
vợ, đóng vai trò như một huấn luyện viên. Anh ta trợ giúp vợ bằng cách giúp người phụ nữ điều
tiết nhịp thở, theo dõi sự co thắt, và động viên về mặt tinh thần. Một người phụ nữ chọn phương
pháp của Lamaze cũng có thể lựa chọn việc sử dụng thuốc nếu cô thấy những cơn đau khiến
mình không chịu nổi.
Quyết định không dùng thuốc khi sinh tùy thuộc vào người phụ nữ (hay hai vợ chồng)
sau khi xem xét các vấn đề liên quan đến chuyên môn hay các vấn đề khác. Tuy nhiên, một số
phụ nữ mong muốn được chuẩn bị hoàn toàn trước khi sinh, nhiều người cũng thấy mình cần
phải sử dụng thuốc để làm giảm các cơn đau.
CÁC GIAI ĐOẠN CỦA SỰ SINH ĐẺ
Sự sinh đẻ (Childbirth, hay parturition), bắt đầu bằng cơn đau đẻ (labor) (“work”)— là
sự co thắt của các cơ tử cung và mở cổ tử cung, nó kết thúc bằng việc đẻ (delivery)— đẩy đứa
bé và nhau ra khỏi âm đạo.Những dấu hiệu ban đầu của đau đẻ bao gồm xuất hiện các vết máu
chảy ra từ âm đạo do nước nhầy bít ở cổ tử cung chảy ra, vỡ túi ối, và các cơn co thắt ngắn, nhẹ.

Giai đoạn đầu tiên của Sự sinh đẻ

Giai đoạn đầu tiên của sự sinh đẻ - đau đẻ - có thể kéo dài từ một vài tiếng cho đến hơn
24 tiếng, khoảng thời gian này kéo dài bao lâu thường có liên quan đến số lượng những lần sinh
trước kia. Trong nhiều trường hợp, đau đẻ lần đầu tiên thường kéo dài lâu hơn (khoảng 12 tiếng)
so với những lần đau đẻ sau (từ 6 đến 8 tiếng). Sự co thắt bắt đầu xuất hiện thường xuyên và cổ
tử cung tiếp tục giãn rộng ra. Đau đẻ được chia thành ba giai đoạn có thời gian khác nhau: giai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------151
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------đoạn đầu, giai đo giữa, giai đoạn cuối. Ở giai đoạn đầu, sự co thắt thường nhẹ, trong khoảng
một phút và cứ khoảng 15 phút một lần. Ở giai đoạn giữa, sự co thắt diễn ra mạnh và thường
xuyên hơn, cổ tử cung mở rộng hơn. Ở giai đoạn cuối cùng, người phụ nữ đau liên tục, sự co
thắt diễn ra rất mạnh, và cổ tử cung mở hoàn toàn khoảng 10cm (4 in-xơ).

Giai đoạn thứ hai của Sự sinh đẻ

Khi sự co thắt bắt đầu để đưa thai nhi ra qua âm đạo, người phụ nữ nên rặn mạnh để tống
đứa trẻ ra ngoài. Lúc này, cổ tử cung đã mở hoàn toàn. Giai đoạn thai nhi lấp ló ở cổ âm đạo
(Crowning) là khi có thể nhìn thấy đầu của đứa trẻ ở cổ âm đạo. Trong một số trường hợp hông
hay chân của đứa trẻ xuất hiện trước ("tư thế ngôi mông"). Người tham gia đỡ đẻ có thể sử dụng
cái cặp thai để chuyển bằng tay tư thế ngôi mông của đứa trẻ trở về tư thế đầu ra trước trước khi
thai nhi chuyển xuống ống sinh.
Một khi giai đoạn thai nhi lấp ló ở cổ âm đạo bắt đầu, người phụ nữ có thể phải trải qua
thủ thuật rạch âm hộ (episiotomy), một thủ tục liên quan đến việc rạch một đường ở đáy chậu để
tạo chỗ cho đứa trẻ đi qua. Sau khi sinh, các bác sĩ khâu nó lại bằng chỉ tự tiêu để không cần
phải rút chỉ sau đó. Mặc dù một số nhà tự nhiên học phản đối cách làm này, nhưng những người
ủng hộ lại cho rằng cắt tầng sinh môn tốt hơn là để nguy cơ đáy chậu tự rách ra khi sinh. Chỗ bị
rạch sẽ gây đau khi thuốc gây tê hết tác dụng, nhưng nó sẽ nhanh chóng lành hơn là để tự rách.
Sau khi sinh, các bác sĩ sẽ hút miệng và mũi của đứa trẻ để nó có thể thở, họ cũng kẹp và
cắt dây rốn của đứa trẻ. Bác sĩ sau đó có thể phát nhẹ vào mông đứa bé để kích thích phản ứng
thở. Cuối cùng, bác sĩ nhỏ một vài giọt bạc ni-tơ rát vào mắt của trẻ để đề phòng nhiễm trùng
lây từ mẹ khi sinh.
Bác sĩ thực hiện thủ thuật mở tử cung (caesarean section) (hay C-section) khi việc sinh
trẻ bình thường qua đường âm đạo không được khuyên dùng hay không thể thực hiện được. Ở
thủ thuật này, bác sĩ sẽ rạch phần bụng dưới của người phụ nữ, tử cung được mở ra nhờ phẫu
thuật và đứa trẻ được lấy ra ngoài. Các lý do để thực hiện thủ thuật mở tử cung là do người mẹ
phải chịu những cơn đau đẻ vô cùng lớn, thai ngôi mông, người mẹ bị bệnh (ví dụ cơn herpes
bùng phát), nguy cơ gây hại đến thai, và/hoặc trước đây đã sinh bằng thủ thuật mở tử cung. (Tuy
nhiên, người phụ nữ vẫn có thể sinh thường sau khi trước đây đã sinh mổ). Thủ thuật mở tử
cung này đã cứu sống vô số mạng người, nhưng ngày nay một số chuyên gia nghi ngờ việc lạm
dụng thuật mở tử cung. Hơn nữa, một số chuyên gia cũng chú ý đến việc gia tăng không thể
chấp nhận được những ca sinh mổ ngày nay so với vài thập kỷ trước kia, hay so với những nước
công nghiệp khác có tỷ lệ tử vong ở trẻ so sinh thấp. Khoảng 25% trẻ em sinh ra ngày nay ở Mỹ
là bằng con đường phẫu thuật mở tử cung.
Các bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh (ngay sau khi sinh, và đánh giá
lại một lần nữa sau khoảng 5 phút) sử dụng thang điểm Apgar. Được Virginia Apgar xây dựng
năm 1952, hệ thống thang điểm này là một phương tiện dựa trên kinh nghiệm để nhận biết
những khuyết tật và vấn đề ở trẻ sơ sinh. Điểm cho dựa trên 5 tiêu chí được tóm tắt là: nhịp tim,
sự cố gắng thở, sự rắn chắc của cơ, sự phản ứng với kích thích và màu sắc. Rất hiếm khi có
điểm tối đa, còn những đứa trẻ có điểm thấp có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
152

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Giai đoạn thứ ba của Sự sinh đẻ

Ở giai đoạn ngắn, cuối cùng này của sự sinh đẻ nhau thai tách khỏi thành tử cung và bị
đẩy ra ngoài qua âm đạo (nhờ sự rặn đẻ của người phụ nữ). Nếu như nhau thai vẫn còn nguyên
trong tử cung thì nó sẽ gây ra hiện tượng nhiễm trùng và chảy máu. Đây là lý do tại sao các bác
sĩ cần phải đảm bảo rằng tất cả nhau thai đã được đẩy ra ngoài. Đây cũng là giai đoạn mà bác sĩ
khâu lại vết rạch do thủ thuật cắt tầng sinh môn.

Sau khi đẻ

Mức độ hooc môn của người phụ nữ thay đổi rất nhanh ở giai đoạn sau khi đẻ
(postpartum) (“afterbirth”), đặc biệt là mức độ hooc môn pro-ges-te-rone và Es-tro-gen cao hơn
bình thường bất ngờ giảm xuống. Sự thay đổi hooc môn này, một phần, là nguyên nhân gây ra
chứng trầm cảm sau khi sinh (postpartum depression) (“baby blues”). Chứng trầm cảm sau khi
sinh thường xuất hiện phổ biến hơn ở những phụ nữ lần đầu làm mẹ, nó có thể kéo dài từ một
vài ngày cho đến một vài tháng, có cường độ từ nhẹ (ví dụ buồn bã và chán đến phát khóc) cho
đến nặng (tự tử, đòi hỏi phải có sự điều trị chuyên nghiệp). Bên cạnh sự thay đổi về hooc môn,
sự thất vọng và kiệt sức chung do việc đau đẻ chắc chắn có đóng một phần trong sự phát triển
của những ca trầm cảm nhẹ sau khi sinh. Phụ nữ cũng có thể gặp các vấn đề khác liên quan đến
sức khỏe thể chất và tinh thần sau khi sinh, chẳng hạn như sợ mang thai lần nữa, hay lo lắng về
việc bắt đầu hoạt động tình dục.

Hoàn Cảnh Cá Nhân (Sissy, 31 tuổi)
Tôi không thể tin được rằng mình lại bị trầm cảm đến vậy sau khi sinh. Ý tôi là, sau khi
sinh bạn nghĩ rằng mình sẽ rất phấn khởi phải vậy không? Tôi nhận được rất nhiều quà,
bưu thiếp, sự thăm viếng của bạn bè và gia đình. Tuy nhiên, đó chẳng phải là vấn đề gì.
Tôi kêu khóc đến hàng tuần. Tất cả mọi thứ dường như xuống đến mức cùng cực (Tài
liệu của bác sĩ Zgourides).
Thật thú vị, một số nam giới cũng bị trầm cảm sau khi sinh. Thiếu ngủ, có cảm giác "bỏ
rơi", bị "đặt ra ngoài kế hoạch", có ít thời gian với vợ, không nhận được đủ sự chú ý của vợ, tất
cả những điều này đóng vai trò trong chứng trầm cảm của nam giới sau khi sinh.

Nuôi con bằng sữa

Mặc dù đây không phải là một giai đoạn của sự sinh đẻ, nhưng đối với nhiều phụ nữ
nuôi con bằng sữa là một hoạt động quan trọng và đáng khao khát sau khi sinh. Các chuyên gia
hầu hết đều nhất trí rằng sữa mẹ cung cấp nguồn dinh dưỡng cân bằng nhất cho trẻ. Sữa non
(colostrum), một chất lỏng giống sữa được tiết ra trong mấy ngày đầu khi nuôi con bằng sữa, là
loại sữa rất giàu kháng thể chống lại sự nhiễm trùng. Và về mặt thực tế mà nói, nuôi con bằng
sữa là không đắt tiền và luôn sẵn có. Hầu hết các thành phố đều có những hội đoàn địa phương
của tổ chức La Leche League, một tổ chức cung cấp kiến thức và hỗ trợ các bà mẹ nuôi con
bằng sữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------153
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sự tiếp xúc cơ thể giữa mẹ và bé trong quá trình cho con bú cũng có ảnh hưởng tâm lý
quan trọng đến đứa trẻ (và có lẽ cả mẹ của nó nữa). Tiếp xúc ban đầu mang lại sự khởi đầu tốt
đẹp về mặt tình cảm cho đứa trẻ, sự gần gũi giữa mẹ và bé hình thành nên kiểu mẫu cho những
quan hệ sau này.
Thế còn đứa trẻ được sinh ra mà người mẹ quyết định nuôi bộ thì sao? Liệu đứa trẻ thiếu
sữa mẹ đó có lớn lên với sự hư hại về tâm lý không? Không có bằng chứng nào cho thấy điều đó
cả. Chất lượng của mối quan hệ giữa cha mẹ và bé tạo nên sự khác biệt chứ không phải là nguồn
dinh dưỡng. Vì lý do này, nhiều ông bố có thể chia sẻ trách nhiệm trong việc nuôi con bằng sữa
theo công thức.
NHỮNG BIẾN CHỨNG TIỀM ẨN KHI MANG THAI VÀ SINH NỞ
Một số vấn đề và bệnh nghiêm trọng có thể nảy sinh trong khi mang thai và sinh nở.
Những biến chứng phổ biến là mang thai lạc vị (chửa ngoài tử cung) (ectopic pregnancy), nhiễm
trùng do vi rút herpes (cytomegaloviral infection), Sự không tương hợp yếu tố Rh (Rh factor
incompatibility), đái tháo đường (diabetes mellitus), bệnh sởi Đức (rubella), bệnh to-xo-plas-ma
(toxoplasmosis), tiền sản giật và sản kinh ( preeclampsia and eclampsia), xảy thai (miscarriage),
sinh thai chết (stillbirth), và đẻ non (prematurity). Người phụ nữ cũng có thể phải chịu bất kỳ
vấn đề nào khác ngoài những vấn đề trên khi mang thai, chẳng hạn như buồn nôn vào buổi sáng
(morning sickness), bệnh trĩ (hemorrhoids), và chứng sạm da (chloasma).

Mang thai lạc vị (Chửa ngoài tử cung)

Nếu trứng được thụ tinh làm tổ bên ngoài tử cung (có nghĩa là trong buồng trứng, cổ tử
cung, vòi fallope, hay bụng) thì sẽ gây nên chứng mang thai lạc vi. Loại mang thai lạc vị phổ
biến nhất là mang thai trong vòi (tubal pregnancy), ở đây hợp tử bám bào trong vòi fallope bị
hỏng hoặc bị chặn, sau khi không thể di chuyển qua vòi fallope. Trừ khi được phát hiện và lấy
ra sớm, còn không thì phôi thai sẽ phát triển cho đến khi vòi bị vỡ, gây ra hiện tượng xuất huyết,
khiến phụ nữ vô cùng đau đớn và ở một số trường hợp có thể dẫn đến tử vong. Phụ nữ có thể
nhầm lẫn giữa việc mang thai bình thường với mang thai lạc vị, vì ít nhất ở thời kỳ đầu nó cũng
có các dấu hiệu bình thường như có sự thay đổi hooc môn, mất kinh, buồn nôn vào buổi sáng.
Mang thai lạc vị có thể tự xảy thai, mặt khác cần phải tiến hành phẫu thuật để lấy thai ra ngay
sau khi phát hiện. Hầu hết phụ nữ sau khi mang thai lạc vị lần sau vẫn có thể thụ thai và chửa
trong tử cung cho đến tháng sinh.

Nhiễm trùng do vi-rút herpes

Nhiễm trùng do vi rút herper gây ảnh hưởng chủ yếu đến thai nhi hơn là người mẹ. Nó
có thể lây truyền qua đường tình dục và lây từ mẹ sang con. Những người lớn bị nhiễm trùng do
vi rút herpes thường không thấy có triệu chứng gì, trong khi đó thai nhi bị lây nhiễm từ mẹ có
nguy cơ bị dị dạng cao, chẳng hạn như chậm phát triển, động kinh, liệt não, mù, và/hoặc điếc.
Hiện nay, chưa có cách chữa trị hay vác xin phòng chống nhiễm trùng do vi rút herpe.
• Sự không tương hợp yếu tố Rh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
154

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yếu tố Rh là một chất tìm thấy ở trong máu của hơn 85% dân số. Một người có yếu tố
này được gọi là có Rh dương tính (Rh+); người không có yếu tố này gọi là Rh âm tính (Rh-).
Các vấn đề nảy sinh khi cha mẹ có sự khác biệt về yếu tố Rh kết hợp với nhau tạo ra một
đứa trẻ. Đặc biệt nếu phụ nữ có Rh- mang thai với người đàn ông có Rh+, đứa trẻ có thể thừa
hưởng yếu tố Rh+. Điều này tạo ra một vấn đề nghiêm trọng đối với các sự mang thai về sau của
người mẹ nếu máu của cô bị nhiễm yếu tố Rh+ do lần sinh nở đầu tiên. Các kháng thể hình
thành và tấn công tế bào hồng cầu của thai nhi tiếp theo, khiến cho người mẹ mắc bệnh vàng da
hoặc thiếu máu, hay sinh ra thai nhi đã chết, hoặc đứa trẻ chậm phát triển.
Một phương pháp để giải quyết sự không tương hợp yếu tố Rh là truyền máu Rh- sang
thai nhi. Sau khi sinh, đứa trẻ được thay máu có tế bào Rh+ bằng máu có tế bào Rh-. Một
phương pháp khác là tiêm cho người mẹ RhoGAM, một chất trung hòa Rh, để đề phòng việc cơ
thể cô sản xuất ra các kháng thể ở giai đoạn đầu.

Tiểu đường

Đái tháo đường, hay sự thiếu hụt in-su-lin cùng với lượng đường trong máu cao, có thể
gây những biến chứng nghiêm trọng trong khi mang thai. Những ảnh hưởng của bệnh tiểu
đường lên phụ nữ mang thai có thể gồm: xảy thai, thai chết lưu, đẻ non, các tổn thương bẩm
sinh, trẻ sơ sinh to, và chứng tăng huyết áp. Tiểu đường ở thời kỳ thai nghén xuất hiện ở những
phụ nữ có thai – đôi khi chúng chỉ xuất hiện trong thời gian mang thai, nhưng nó là điềm báo
trước của bệnh tiểu đường sau này. Các triệu chứng, biến chứng, và cách điều trị tiểu đường ở
thời kỳ thai nghén cũng giống với cách điều trị tiểu đường thông thường. Cần thay đổi chế độ ăn
uống và tiêm in-su-lin hàng ngày để hồi phục lại sự chuyển hóa lượng đường trong máu ở mức
bình thường.

Bệnh Rubela

Phơi nhiễm vi-rút rubela, hay bệnh sởi Đức, trong thời gian mang thai gây ra các nguy
cơ nghiêm trọng đối với sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là ở quý đầu. Sự thiếu hụt bẩm sinh
gây ra bởi bệnh rubela gồm: phát triển trước khi sinh chậm, các dị thường ở nhiễm sắc thể, mù,
điếc, tổn thương não, các tổn thương ở tim. Tiêm chủng khi còn bé sẽ giúp phòng ngừa bệnh
rubela, và việc tiêm chủng này có tác dụng đến suốt đời. Bất kỳ phụ nữ nào có dự định mang
thai nhưng chưa từng bị rubela hay chưa tiêm phòng cần tiêm ngừa trước khi thụ thai.

Bệnh tox-o-plas-ma

Bệnh toxoplasma bắt nguồn từ ký sinh trùng Toxoplasma gondii, ký sinh trùng này có
trong thịt nấu chưa chín và phân động vật. Mèo là nguồn chính gây nhiễm bệnh toxoplasma cho
con người. Những người bị nhiễm bệnh này thường có ít triệu chứng, trong khi đó thai nhi
nhiễm bệnh có thể bị hỏng não hoặc chết. Sulfadiazine, một loại thuốc xunfonamit có thể được
sử dụng, mà không gây hại đến thai nhi, để điều trị bệnh này trước khi sinh hai tháng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------155
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Tiền sản giật và Sản kinh

Phụ nữ bị tiền sản giật, hay “nhiễm độc huyết” sẽ bị tăng huyết áp, giữ nước mạnh và
phù khi mang thai. Các triệu chứng của bệnh này thường từ mức độ nhẹ (phù tứ chi) đến nặng
(động kinh và chết). Nhiễm độc huyết nặng được gọi là sản kinh. Nguyên nhân chính xác gây ra
nhiễm độc huyết hiện vẫn chưa được biết, tuy nhiên dinh dưỡng không đầy đủ có thể là một
phần nguyên nhân.

Các vấn đề khác

Phụ nữ mang thai có thể gặp những vấn đề khác nhau. Một trong những vấn đề phổ biến
nhất mà họ thường gặp là buồn nôn vào buổi sáng, đây là tình trạng mà người phụ nữ cảm thấy
buồn nôn, mệt mỏi và chóng mặt vào buổi sáng sớm. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng hiện
tượng buồn nôn vào buổi sáng, xuất hiện vào thời kỳ đầu khi mang thai và kết thúc vào quý thứ
hai của thai kỳ,có liên quan đến sự thay đổi hooc môn. Ăn bánh quy khi tỉnh giấc và ăn những
bữa ăn nhỏ rải rác khắp ngày nhiều khi rất có tác dụng. Phụ nữ mang thai có thể bị trĩ, hay tĩnh
mạch hậu môn bị ép. Trĩ thường đi kèm với việc bị sưng, ngứa, hay chảy máu. Thực hiện một
phẫu thuật trực tràng nhỏ, bôi kem và ngâm đít là những cách chữa trị tốt nhất. Chứng sạm da là
những vết tối xuất hiện xuất hiện trên da khi mang thai (nó thường xuất hiện ở mặt, quầng vú,
và bụng), nguyên nhân có thể là do những thay đổi hooc môn. Một thời gian ngắn sau khi sinh,
chúng sẽ mất đi. Những vạch dài trên da sẽ không hoàn toàn biến mất, nhưng theo thời gian
chúng sẽ mờ đi.

Xảy thai và thai chết khi sinh

Xảy thai (miscarriage) là sự xảy một cách tự phát của thai nhi không thể sống được (thai
không có khả năng sống ở ngoài tử cung) ít hơn 20 tuần tuổi. Thai chết khi sinh (stillbirth) là
việc sinh ra một bào thai đã chết sau 20 tuần tuổi. Vì người phụ nữ có thể nhầm xảy thai với có
kinh trước khi cô biết là mình có thai nên việc xác định số ca xảy thai hàng năm là một việc làm
khó khăn. Tuy nhiên, theo ước tính có khoảng 20% phụ nữ mang thai ở Mỹ bị xảy thai, đa số
những trường hợp xảy thai này xuất hiện ở quý đầu của thai kỳ. Những dị thường ở nhiễm sắc
thể và mang thai khi tuổi đã cao (trên 35 tuổi) là những nguyên nhân chính dẫn đến việc xảy
thai.

Đẻ non

Đẻ non (premature birth) khác xảy thai ở chỗ, bào thai sống khi sinh (có khả năng sống ở
ngoài tử cung). Trẻ đẻ non chiếm khoảng từ 7 đến 10% trong số những trẻ em được sinh ra ở
Mỹ, trẻ đẻ non nặng dưới 2,5kg và được sinh ra khi thai ít hơn 36 tuần tuổi. Mặc dù những
nguyên nhân gây ra việc đẻ non vẫn chưa được biết, nhưng đẻ non có thể liên quan đến chế độ
ăn uống nghèo nàn, sử dụng rượu và thuốc khi mang thai, hút thuốc lá, thiếu sự chăm sóc trước
khi sinh, hay có tiền sử xảy thai trước đó. Như đã biết, trẻ sơ sinh càng nhẹ cân càng ít có cơ hội
sống. Trẻ đẻ non thường gặp các vấn đề về xuất huyết, gặp khó khăn khi thở, bú sữa, và tiêu
hóa. Những vấn đề này thường mất đi khi đứa trẻ tăng cân.
• Kiểm tra để phát hiện những bất thường khi mang thai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
156

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một số phương pháp chuẩn đoán có thể kiểm tra xem bào thai có khả năng bị các dị tật
hay khiếm khuyết nào không. Ba trong số những phương pháp phổ biến nhất được sử dụng là
chuẩn đoán bằng siêu âm (ultrasonography), chọc ối (amniocentesis), và lấy mẫu lông nhung
màng đệm (chorionic villi sampling). Các chuyên gia đã đưa ra các giai đoạn sử dụng phương
pháp chuẩn đoán, đặc biệt là đối với những sản phụ có nguy cơ thấp.
Chuẩn đoán bằng siêu âm (ultrasound examination, hay sonogram), liên quan đến việc
chụp hình chuyển động của bào thai. Các sóng âm tần số cao dội vào bào thai và sau đó cho ta
các hình ảnh có thể nhìn thấy được. Chuẩn đoán bằng siêu âm đặc biệt hữu dụng trong việc
chuẩn đoán các rối loạn trước khi sinh, theo dõi nhịp tim của thai nhi, và biết trước được giới
tính của thai. Hiện tại, không có cơ sở đáng tin cậy nào chứng minh rằng sóng siêu âm gây hại
đến thai nhi hay người mẹ cả.
Các kiểm tra bằng việc chọc ối (Amniocentesis) giúp biết xem có sự nhiễm trùng bào
thai hay các dị thường về nhiễm sắc thể hay không. Bác sĩ xác định vị trí bào thai bằng phương
pháp siêu âm để tránh đâm vào bào thai, rồi sau đó dùng một cái kim rỗng để rút dịch ở túi ối.
Phương pháp chọc ối này thường được thực hiện khi thai được khoảng 15 tuần tuổi. Phương
pháp này cho phép cha mẹ có đủ thời gian để quyết định xem có giữ thai lại cho đến khi sinh
nếu như thai có những khuyết tật nặng hay không. Kết quả kiểm tra bằng phương pháp này
thường có trong vòng từ 3 đến 4 tuần. Nguy cơ gây xảy thai do chọc ối ít hơn 1%.
Giống với phương pháp chọc ối, phương pháp lấy mẫu lông nhung màng đệm
(Chorionic villi sampling) rất có hiệu quả trong việc phát hiện những dị thường của bào thai, nó
được thực hiện sớm hơn so với phương pháp chọc ối, từ khi thai được 9 đến 14 tuần tuổi. Bác sĩ
đưa một ống thông vào trong tử cung thông qua cổ tử cung. Ở trong bao ngoài của nhau thai có
những lông nhung nhỏ. Bác sĩ hút một ít dịch từ những lông nhung đó nhờ ống thông. Kết quả
kiểm tra của phương pháp này thường có trong vòng vài ngày. Nguy cơ xảy thai do thực hiện
phương pháp này là khoảng 1%.
VÔ SINH
Không phải cặp vợ chồng nào muốn có con cũng có khả năng thụ thai. Hai vợ chồng
thường được gọi là vô sinh nếu như họ không thể thụ thai được sau khi đã cố gắng trong 12
tháng hoặc hơn. Khoảng 20% các cặp vợ chồng ở Mỹ bị vô sinh.
Vô sinh có thể là do người chồng, người vợ, hoặc là do cả hai. Vô sinh nam có thể là do
có quá ít tinh trùng mạnh ở tinh hoàn do tình trạng nóng nực ở vùng bìu dái hay bệnh lây nhiễm
sau dậy thì, khả năng di chuyển của tinh trùng kém do sự bất thường của tinh dịch, không thể
xuất tinh vào trong âm đạo do rối loạn tình dục hoặc tắc ống dẫn tinh, và/hoặc sức khỏe hay chế
độ ăn uống kém. Vô sinh nữ có thể là do sự rụng trứng không đều, cơ quan sinh sản bị hỏng, cơ
quan sinh sản được hình thành không đúng cách, tắc ống dẫn trứng (vòi fallope), nước nhầy ở
cổ tử cung có nồng độ pH không thích hợp khiến cho tinh trùng không thể đến được tử cung, sự
phát triển của mô tử cung ở khoang chậu, quá béo hoặc quá gầy, và/hoặc sức khỏe hay chế độ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------157
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ăn uống kém. Vô sinh cũng có thể do cả hai người, chẳng hạn như do khả năng di chuyển của
tinh trùng kém cộng với sự rụng trứng không đều ở người phụ nữ.
Nhiều trường hợp vô sinh có thể chữa trị được. Thuốc chữa vô sinh (Fertility drugs) có
tác dụng nếu như nguyên nhân gây vô sinh là do người phụ nữ không có khả năng rụng trứng.
Thụ tinh nhân tạo (Artificial insemination) là việc chữa vô sinh bằng cách lấy và đưa tinh trùng
vào trong âm đạo sử dụng một loại ống. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả nếu như số lượng
tinh trùng của nam giới ít hơn mức bình thường. Thụ tinh trong ống nghiệm (In vitro
fertilization hay “test-tube baby”) là việc thụ tinh trứng của người phụ nữ bên ngoài cơ thể và
sau đó cấy vào trong tử cung. Phương pháp này hữu ích nếu như người phụ nữ bị tắc ống dẫn
trứng. Chuyển giao tử vào trong vòi fallope(Gamete intrafallopian transfer) (GIFT) là việc lấy
trứng từ buồng trứng của người phụ nữ, kết hợp trứng với tinh trùng của nam giới rồi sau đó đưa
vào trong vòi fallope. Mục đích của việc làm này là để sự thụ tinh được thực hiện trong cơ thể
của người phụ nữ chứ không phải ở ngoài.
Một số người hay một số cặp vợ chồng quyết định rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn
đề vô sinh là nhận con nuôi. Những người khác lựa chọn việc sử dụng dịch vụ người mẹ thay
thế, những người này ký hợp đồng với hai vợ chồng, nhận mang thai và sinh đẻ, và sau đó đứa
con sẽ được hai vợ chồng nhận nuôi, dịch vụ này thường mất phí ít nhất là 10.000 đô la cộng
với các chi phí y tế khác. Ở dịch vụ này, bác sĩ thực hiện thụ tinh nhân tạo cho người mẹ thay
thế với tinh trùng của người nam giới hoặc cấy trứng đã được thụ tinh trong ống nghiệm vào
trong tử cung của cô ta. Cách nào đi nữa thì việc sử dụng người mẹ thay thế thực sự là vấn đề
gây tranh cãi, nó tạo nên các vấn đề về mặt đạo lý, luật pháp, và đạo đức.
Tương tự với người mẹ thay thế là người mang cấy. Sự lựa chọn này liên quan đến việc
cấy trứng đã được thụ tinh vào trong tử cung của một người họ hàng. Vì là người họ hàng mang
thai cho đến tháng, nên hai vợ chồng có thể tránh được những chi phí và rắc rối liên quan đến
việc thuê người mẹ thay thế. Ngày nay, các bác sĩ đã thành công trong việc cấy phôi vào phụ nữ
ở độ tuổi 50 tiếp sau sử dụng liệu pháp hooc môn để đảo ngược các tác động của sự mãn kinh.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Mong muốn có con nhưng lại không có khả năng làm được điều đó là một trải nghiệm
gây đau đớn. Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu bản thân hay người bạn đời của bạn bị vô
sinh. Bạn sẽ sẵn sàng thử điều trị bằng phương pháp nào? Những phương pháp nào bạn
sẽ không thử? Tại sao? Nếu bạn hay người bạn đời của bạn không thể thụ thai, bạn có
xem xét đến việc nhận con nuôi hay không? Tại sao có? Tại sao không? Bạn có xem xét
đến khả năng thuê người mẹ thay thế hay không? Nếu bạn có con nhờ biện pháp “nhân
tạo”, liệu sau này bạn có nói cho con bạn biết điều đó không? Tại sao có? Tại sao
không?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
158

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
1. Để có một đứa trẻ khỏe mạnh cần phải lên kế hoạch cẩn thận cho cơ thể người phụ nữ,
sẵn sàng chuẩn bị một môi trường thích hợp cho sự phát triển trước khi sinh, hay còn gọi là sự
phát triển của phôi và bào thai trước khi sinh. Mặc dù không phải lúc nào cũng thiết thực, nhưng
thời gian tốt nhất để lên kế hoạch bắt đầu mang thai ít nhất phải là vài tháng, nếu không muốn
nói là hàng năm, trước khi thụ thai.
2. Để nâng cao cơ hội thụ thai, việc giao hợp nên diễn ra gần thời điểm rụng trứng, khi
một trong hai buồng trứng của người phụ nữ giải phóng trứng. Trứng này thường có khả năng
thụ tinh chỉ trong vòng tư 12 đến 24 tiếng sau khi được giải phóng khỏi buồng trứng. Một số
phụ nữ xác định được thời gian rụng trứng bằng cách theo dõi biểu đồ nhiệt độ cơ thể cơ bản.
3. Kỳ thai nghén đủ tháng trung bình là 266 ngày kể từ ngày thụ thai, hay 280 ngày kể từ
kỳ kinh cuối cùng cho đến khi sinh. 280 ngày này được chia thành 10 tháng âm lịch gồm bốn
tuần một tháng, một tháng có 28 ngày, tương đương với hơn 9 tháng dương lịch. 9 tháng này
cũng được chia thành 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm 3 tháng, được gọi là qúy.
4. Trong quá trình thụ thai tinh trùng của nam nam giới kết hợp với trứng của người phụ
nữ tạo thành hợp tử, hay bào thai. Chỉ duy nhất một tinh trùng thụ tinh cho một trứng. Hợp tử
đơn bào sau đó bắt đầu phân chia trên phương diện hình học khi nó di chuyển dọc vòi fallope.
Ngay sau khi làm tổ và đến 8 tuần tiếp theo, hợp tử được gọi là phôi. Sau giai đoạn này và cho
đến khi sinh, nó được gọi là bào thai. Sau khi làm tổ ở nội mạc tử cung của tử cung, phôi tiếp
tục quá trình phân bào.
5. Máu tuần hoàn đi vào và ra khỏi thai nhi và nhau thai thông qua dây rốn. Mặc dù hệ
thống tuần hoàn của mẹ và của thai nhi hoàn toàn độc lập, nhưng các chất khác nhau có khả
năng giao qua màng của lông nhung màng đệm. Nhau thai tiết ra Es-tro-gen, pro-ges-te-rone, và
placental lactogen. Nó cũng tiết ra hooc môn kích thích tố màng đệm (human chorionic
gonadotropin) (HCG). Phát hiện xem có HCG trong máu và nước tiểu của người phụ nữ hay
không là cơ sở cho hầu hết các phương pháp thử thai thông thường.
6. Màng đệm và màng ối là hai loại màng bao quanh phôi đang phát triển, màng đệm là
màng ở phía ngoài cùng. Thai lơ lửng ở trong dịch đầu ối. Chất lỏng giống nước này chứa đầy ở
màng đệm ối.
7. Ở giai đoạn cuối của thai kỳ, bào thai thường chuyển sang tư thế đầu ở dưới, hay ngôi
thai, trong tử cung khi nó chuẩn bị chuyển đến ống sinh. Tuy nhiên, thai nhi có thể ở tư thế ngôi
mông, nghĩa là tư thế hông hay chân ở trước.
8. Nhiều cặp vợ chồng và nhiều phụ nữ chọn cách chuẩn bị cho việc sinh nở thông qua
các lớp đào tạo. Các khóa học “chuẩn bị sinh nở” phổ biến nhất đối với hai vợ chồng là học các
phương pháp của Bradley, Leboyer, và Lamaze.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------159
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Sự sinh đẻ (Childbirth, hay parturition), bắt đầu bằng cơn đau đẻ và kết thúc bằng việc
đẻ (delivery). Khi thai nhi lấp ló ở cổ âm đạo (Crowning) thì người tham gia đỡ đẻ có thể thực
hiện thủ thuật cắt tầng sinh môn (episiotomy), một thủ tục liên quan đến việc rạch một đường ở
đáy chậu để tạo chỗ cho đứa trẻ đi qua. Nếu cơn đau đẻ kéo dài và gây ra sự quá đau đớn cho
người mẹ, thai ngôi mông, và người mẹ bị bệnh thì các bác sĩ thực hiện thủ thuật mở tử cung
(caesarean section). Sau khi sinh, nhau thai tách khỏi thành tử cung và bị đẩy ra ngoài qua âm
đạo.
10. Đối với nhiều phụ nữ nuôi con bằng sữa là một hoạt động quan trọng và đáng khao
khát sau khi sinh. Nuôi con bằng sữa là không đắt tiền và luôn sẵn có, sữa mẹ cung cấp nguồn
dinh dưỡng cân bằng nhất cho trẻ. Sữa non (colostrum), là loại sữa rất giàu kháng thể chống lại
sự nhiễm trùng.
11. Một số vấn đề và bệnh nghiêm trọng có thể nảy sinh trong khi mang thai và sinh nở.
Những biến chứng phổ biến là mang thai lạc vị (chửa ngoài tử cung) (ectopic pregnancy), nhiễm
trùng do vi rút herpes (cytomegaloviral infection), Sự không tương hợp yếu tố Rh (Rh factor
incompatibility), đái tháo đường (diabetes mellitus), bệnh rubela (bệnh sởi Đức), bệnh
toxoplasma (toxoplasmosis), tiền sản giật và sản kinh ( preeclampsia and eclampsia), xảy thai
(miscarriage), sinh thai chết (thai chết lưu) (stillbirth), và đẻ non (prematurity). Các vấn đề khác
bao gồm buồn nôn vào buổi sáng (morning sickness), bệnh trĩ (hemorrhoids), và chứng sạm da
(chloasma).
12. Siêu âm (ultrasonography), chọc ối (amniocentesis), và lấy mẫu lông nhung màng
đệm (chorionic villi sampling) là ba phương pháp thường được sử dụng để phát hiện xem bào
thai có khả năng bị các dị tật hay khiếm khuyết nào không.
13. Hai vợ chồng thường được gọi là vô sinh nếu như họ không thể thụ thai được sau khi
đã cố gắng trong 12 tháng hoặc hơn. Vô sinh có thể là do người chồng, người vợ, hoặc là do cả
hai. Điều trị vô sinh bao gồm sử dụng thuốc chữa vô sinh, thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống
nghiệm, chuyển giao tử vào trong vòi fallope, sử dụng dịch vụ người mẹ thay thế và người
mang cấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
160

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 13
Tránh Thai và Nạo Phá Thai
Mặc dù mọi người thường sử dụng từ phương pháp hạn chế sinh đẻ (birth control) và
phương pháp tránh thụ thai (contraception) hoán đổi cho nhau, nhưng hai từ này không hoàn
toàn giống nhau. Phương pháp hạn chế sinh đẻ mang nghĩa rộng hơn, bao gồm cả phương phòng
tránh thai, và chấm dứt việc mang thai đã xảy ra. Do đó nạo phá thai là một phương pháp hạn
chế sinh đẻ chứ không phải là phương pháp tránh thai.
Ở những trang tiếp theo, chúng tôi sẽ thảo luận một số phương pháp tránh thai khác và
hạn chế sinh đẻ khác nhau hiện được sử dụng ngày nay. Việc thảo luận về các phương pháp này
bao gồm cách sử dụng, hiệu quả, lợi ích và bất lợi. Tất cả những vấn đề này liên quan đến kế
hoạch hóa gia đình (family planning, hay planned parenthood) — lựa chọn khi nào thì có con.
TRÁNH THAI VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
Trong suốt quá trình lịch sử, nam giới và phụ nữ luôn quan tâm đến việc tránh thai (có
nghĩa là “chống lại việc thụ thai”), hay tránh có mang bằng cách ngăn không cho tinh trùng kết
hợp với trứng. Từ thời cổ đại, người Ai Cập đã đặt phân cá sấu vào trong âm đạo của người phụ
nữ để ngăn không cho tinh dịch di chuyển qua cổ tử cung, người Do Thái sử dụng biện pháp phá
vỡ sự liên tục của giao hợp (coitus interruptus) (rút dương vật ra khỏi âm đạo trước khi xuất
tinh), đến ngày nay con người có các thuốc tránh thai dạng uống, triệt sản... tóm lại con người
luôn tìm cách để tránh thụ thai. Chỉ có những thập niên gần đây, các nhà khoa học mới phát
triển các phương pháp đáng tin cậy hơn để tránh mang thai. Tuy nhiên, hàng năm ở Mỹ vẫn có
hơn 3 triệu nữ thanh thiếu niên và phụ nữ mang thai không có chủ ý.
Có nhiều phương pháp tránh thai, một số phương pháp trong những phương pháp này
đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của các bác sĩ. Không phải tất cả các phương pháp tránh thai đều thuận
tiện, an toàn và có hiệu quả như nhau; có nhiều sự khác biệt giữa phương pháp này với phương
pháp kia. Trên thực tế, trừ ngoại lệ là không có bất kỳ hoạt động tình dục nào với bạn tình, còn
không thì chẳng có phương pháp tránh thai nào là có hiệu quả 100% cả. Hơn nữa, tránh thai thất
bại thường là do sử dụng sai cách, sử dụng không kiên định, hay không sử dụng những phương
pháp và dụng cụ tránh thai.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------161
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tránh thai được chia thành nhiều nhóm: các phương pháp hooc môn, các phương pháp
hóa học, các phương pháp hàng rào, các phương pháp kế hoạch hóa gia đình tự nhiên, và triệt
sản. Mỗi một phương pháp trong những phương pháp trên có một tỷ lệ thất bại điển hình (tỷ lệ
phần trăm những phụ nữ có thai ngoài ý muốn trong năm đầu tiên sử dụng một phương pháp
nào đó mà việc sử dụng này là không đúng cách hoặc không kiên định).

Các phương pháp tránh thai bằng hooc môn

Được sử dụng rất rộng rãi ở Mỹ vào những năm 60, thuốc tránh thai dạng uống (oral
contraceptives) được sử dụng rộng rãi thứ hai sau phương pháp triệt sản. Ngày nay, theo ước
tính có khoảng 60 triệu phụ nữ trên thế giới sử dụng thuốc tránh thai, ở Mỹ có khoảng 14 triệu.
Phụ nữ không chỉ sử dụng thuốc tránh thai để đề phòng việc mang bầu, mà nhiều người trong số
họ còn sử dụng thuốc tránh thai vì các lợi ích sức khỏe khác (sẽ được đề cập ở dưới). “Thuốc
này” có tỷ lệ thất bại trong việc phòng tránh thai là 3%.
Mặc dù có nhiều dạng thuốc phòng tránh thai được lưu hành, nhưng ba loại sau đây là
những loại phổ biến nhất: thuốc tránh thai viên nhỏ (minipill) (chứa pro-ges-tin, một dạng tổng
hợp của pro-ges-te-rone), thuốc tránh thai viên tổng hợp (combination pill) (chứa cả pro-ges-tin
và es-tro-gen tổng hợp, được giải phóng ở mức độ không đổi) và thuốc tránh thai nhiều giai
đoạn (multiphasic pill) (chứa cả pro-ges-tin và es-tro-gen tổng hợp, được giải phóng ở mức độ
dao động). Những viên thuốc này có tác dụng phòng tránh thai bằng cách làm thay đổi hooc
môn sinh dục của người phụ nữ. Đặc biệt, pro-ges-tin ngăn không cho tinh trùng thâm nhập vào
tử cung bằng cách làm cho nước nhầy ở cổ tử cung dầy lên và cản trở sự di chuyển của trứng
qua vòi fallope. Es-tro-gen tổng hợp có tác dụng chủ yếu là ngăn cản sự rụng trứng và làm tổ
của trứng đã được thụ tinh ở thành tử cung. Phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai viên nhỏ hàng ngày
(thậm chí kể cả ngày có kinh), hoặc cô có thể sử dụng thuốc tránh thai viên tổng hợp 21 ngày
nếu cô có chu kỳ kinh nguyệt là 28 ngày. Dù có sử dụng thuốc viên tránh thai loại nào đi nữa,
thì cô cũng phải sử dụng đều đặn. Nếu có lỡ quên không sử dụng thuốc thì phải uống thuốc bù
ngay sau khi phát hiện ra và sau đó uống viên tiếp theo đúng kế hoạch. Nếu lỡ quên không sử
dụng nhiều hơn một lần, người phụ nữ phải thông báo cho bác sĩ hay y tá để nhận được sự
hướng dẫn.
Một loại viên tránh thai dạng uống khác dành cho phụ nữ là viên tránh thai uống vào
sáng hôm sau (morning-after pill), loại thuốc này giải phóng một lượng lớn pro-ges-tin và estro-gen tổng hợp vào máu trong vòng vài giờ hoặc vài ngày sau khi giao hợp. Mức độ cao như
vậy của các hooc môn này có thể gây ra những phản ứng phụ, chẳng hạn như buồn nôn, ói, xáo
trộn chu kỳ kinh nguyệt. Vì lý do này, viên tránh thai uống vào sáng hôm sau - thường phát huy
tác dụng trong vòng 72 giờ trứng rụng - chỉ dùng cho những trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn
như sau khi bị hãm hiếp hay khi các phương pháp tránh thai khác thất bại.
Còn các thuốc tránh thai giành cho nam giới thì sao? Cục Thực phẩm và Dược phẩm
(Food and Drug Administration) hiện tại đang thử nghiệm gossypol, chiết xuất từ cây bông,
được sử dụng như thuốc viên tránh thai giành cho nam giới. Nam giới Trung Quốc đã sử dụng
gossypol nhiều năm rồi, và theo báo cáo thì hiệu quả của nó lên đến 99%. Nếu sử dụng thuốc
này hàng ngày thì số lượng tinh trùng của nam giới có thể giảm đến 0 mà không gây ảnh hưởng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
162

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------đến mức độ tes-tos-te-rone. Tuy nhiên sự sinh tinh thường không phải lức nào cũng xuất hiện lại
sau khi dừng việc sử dụng thuốc. Vì gossypol là độc dược, nó gây ra sự suy giảm ka-li và các
vấn đề liên quan đến tim mạch ở một số nam giới nên các nhà nghiên cứu ở Mỹ đang tập trung
đến việc tìm kiếm một phiên bản không gây độc của loại thuốc này.
Các lợi ích của thuốc tránh thai. Những lợi ích tiềm năng về mặt sức khỏe của việc sử
dụng thuốc lớn hơn so với những nguy cơ biến chứng của nó. Ích lợi quan trọng nhất của thuốc
tránh thai là bảo vệ chống lại ung thư buồng trứng và ung thư nội mạc tử cung, u nang buồng
trứng, u vú lành tính, mang thai lạc, và một số dạng nhất định của các bệnh viêm vùng chậu.
Các tác dụng tích cực khác của thuốc bao gồm: làm giảm nguy cơ bị viêm khớp; loại bỏ mụn;
và làm giảm lượng kinh, các thay đổi đổi tâm tính, sự căng thẳng và chứng chuột rút liên quan
đến hội chứng tiền kinh nguyệt. Như một người sử dụng đã nói:

Ghi Chép Cá Nhân (Jan, 27 tuổi)
Tôi phải chịu hội chứng tiền kinh nguyệt nặng -- hầu như phải chịu tất cả các triệu chứng
có liên quan đến hội chứng này – trong vòng vài tuần hàng tháng. Tôi đã thử rất nhiều
cách để làm giảm vấn đề này: kiểm soát chế độ ăn uống, sử dụng liệu pháp vitamin, sử
dụng thuốc lợi tiểu - tất cả mọi thứ. Mỗi cách có tác dụng một chút, nhưng vẫn chưa đủ,
thậm chí ngay cả khi tôi kết hợp tất cả các cách. Sau đó bác sĩ của tôi thử cho tôi sử dụng
thuốc tránh thai, và một tháng sau khi sử dụng hầu hết các triệu chứng liên quan đến tiền
kinh nguyệt biến mất. Bây giờ, sau sáu năm, tôi hiếm khi phải bận tâm đến những rắc rối
liên quan đến hội chứng tiền kinh nguyệt. Đối với tôi, chúng không phải chỉ là thuốc
tránh thai mà chúng là những viên thuốc “hạnh phúc” vì chúng giúp tôi trở lại trạng thái
bình thường và ôn hòa. (Tư liệu của bác sĩ Zgourides)
Những người sử dụng thuốc tránh thai không cần phải lo lắng về việc sẽ mất khả năng
sinh sản mãi mãi. Một số phụ nữ có hoạt động tình dục năng động sẽ thụ thai ngay sau khi
ngừng sử dụng thuốc. Những người khác có thể sẽ chậm mang bầu khoảng hai hay ba tháng sau
khi dừng uống thuốc. Chỉ có khoảng từ 1 đến 2% phụ nữ là không thấy kinh trong 6 tháng kể từ
khi dừng uống thuốc.
Những bất lợi của việc sử dụng thuốc tránh thai. Đối với một số phụ nữ hoạt động của
es-tro-gen và pro-ges-te-rone trong thuốc tránh thai dẫn đến các biến chứng, chẳng hạn như mất
kinh hay ra máu kinh rất ít, ra máu giữa hai kỳ kinh, buồn nôn, ngực lớn hơn hoặc mềm, thay
đổi tâm tính bao gồm cả trầm cảm, tăng hoặc giảm cân, da có sự thay đổi, giảm ham muốn tình
dục, sự tiết sữa bị ức chế, nhiễm trùng đường tiết niệu, đau đầu, gặp các vấn đề về mắt, bệnh về
túi mật, u gan lành tính. Những tác dụng phụ này thường biến mất khi người phụ nữ dùng thuốc
được một thời gian. Nếu sau một thời gian các tác dụng phụ này vẫn gây khó chịu hoặc trở
thành vấn đề thì cần phải thay đổi liều dùng và loại thuốc tránh thai. Vì lượng hooc môn của
thuốc đôi khi cũng xuất hiện ở trong sữa nên người mẹ không được sử dụng thuốc tránh thai
trong thời gian cho con bú.
Nhiều phụ nữ bày tỏ sự lo lắng về nguy cơ bị ung thư vú do sử dụng thuốc tránh thai.
Nhưng đến nay, các nghiên cứu về vấn đề này vẫn chưa cho kết quả, hoặc cho các kết quả trái
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------163
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ngược nhau. Tuy nhiên, ở một vài phụ nữ, thuốc tránh thai có thể dẫn đến các biến chứng đe dọa
đến sinh mạng của con người. Nguy cơ huyết khối (sự hình thành của các cục máu, hay cục
nghẽn) là tác dụng phụ tiềm năng nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng thuốc. Những căn
bệnh nặng gây tử vong có thể xuất hiện nếu như các cục nghẽn di chuyển và nằm ở các cơ quan
thiết yếu đối với sự sống như phổi, tim hay não. Ít hơn 5% những người sử dụng thuốc tránh
thai sẽ phát triển bệnh cao huyết áp, căn bệnh này có thể gây tổn hại lớn đến mạch máu và các
cơ quan quan trọng của cơ thể, đặc biệt là não, tim, thận. Ở một số trường hợp, huyết áp cao là
nguyên nhân gây ra đau tim và đột quỵ.
Vì những biến chứng tiềm ẩn này mà phụ nữ có thể do dự khi thử sử dụng thuốc uống
tránh thai. Nghiên cứu chỉ ra rằng thuốc tránh thai có thể nguy hiểm đối với những phụ nữ có
nguy cơ cao, chẳng hạn như những người hút thuốc lá, có các vấn đề về huyết khối, và trên 35
tuổi. Còn đối với đa phần những phụ nữ có nguy cơ thấp thì thuốc tránh thai là một trong những
phương pháp tránh thai an toàn và có hiệu quả nhất.
Các phương pháp tránh thai bằng hooc môn khác. Có hai loại tránh thai bằng hooc môn
khác được sử dụng phổ biến ở Mỹ. Norplant là một bao vỏ, hình que diêm có tác dụng lâu dài,
nó được phẫu thuật cấy dưới da ở phía trong phần trên của cánh tay. Bao vỏ phát huy tác dụng
trong vòng 24 giờ sau khi cấy, nó giải phóng pro-ges-tin và vẫn nằm ở đó cho đến khi hooc môn
này đã di chuyển hết, tác dụng phòng tránh thai của nó lên đến 5 năm. Ưu điểm cơ bản của norplant là không gây rắc rối khi sử dụng; người phụ nữ không cần phải nhớ thời gian sử dụng vì
nó đã được cấy dưới da. Phụ nữ hoàn toàn có thể mang thai lại khi ngừng sử dụng norplant, và
tỷ lệ thất bại trong việc phòng tránh thai rất thấp, ít hơn 1%. Những nhược điểm của norplant là
chi phí cao, có khả năng gây ra tình trạng kinh nguyệt không đều, đau đầu, tăng cân, mụn, trầm
cảm, và vẫn cần phải sử dụng bao cao su để tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Chất medroxy pro-ges-te-rone axêtát hay Depo-Provera, là một dạng thuốc tiêm pro-gestin có tác dụng lâu dài. Một mũi tiêm thường có tác dụng từ 3 đến 4 tháng. Các ích lợi của
Depo-Provera bao gồm: làm giảm các triệu chứng có liên quan đến tiền kinh nguyệt, đau do
rụng trứng, co rút do kinh nguyệt và giảm lượng máu kinh. Tỷ lệ thất bại trong việc phòng tránh
thai của Depo-Provera cũng dưới 1%. Các nhược điểm của nó bao gồm: gây hiện tượng kinh
nguyệt không đều, khả năng có thai lại sau khi ngừng sử dụng chậm (có thể lên đến 1 năm), làm
giảm ham muốn tình dục, gây đau đầu, chóng mặt, trầm cảm và tăng cân.

Các phương pháp tránh thai sử dụng hóa chất

Có một số phương pháp tránh thai sử dụng hóa chất, hai trong số đó là dùng chất diệt
tinh trùng (spermicides) và vòng tránh thai (IUDS).
Chất diệt tinh trùng có thể ở dưới dạng kem, dạng bọt, dạng đông, dạng màng, và thuốc
đạn. Khi người phụ nữ đưa chất diệt tinh trùng vào trong âm đạo (ít nhất là một vài phút trước
khi xuất tinh) thì chất này bao phủ quanh thành âm đạo và phần mở của cổ tử cung. Sau đó, chất
diệt tinh trùng ngăn không cho tinh trùng tiến đến cổ tử cung bằng cách giết chết tinh trùng khi
có sự tiếp xúc. Bên cạnh khả năng gây ra sự dơ bẩn và khó áp dụng thì chất diệt tinh trùng có
thể gây ngứa ngáy, rát và nhiễm trùng đường tiết niệu. Mặc dù các chất diệt tinh trùng được sử
dụng rộng rãi nhưng nếu chỉ sử dụng một mình chúng thì không được hiệu quả cho lắm, cho dù
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
164

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sử dụng chúng không đắt tiền và không cần phải kê đơn. Tính hiệu quả của chất diệt tinh trùng
có thể sẽ tăng lên bằng cách sử dụng chúng cùng với các phương pháp khác. Sử dụng chất diệt
tinh trùng không thôi có tỷ lệ thất bại trong việc tránh thai lên đến 21%.
Bác sĩ đưa vòng tránh thai (intrauterine device (IUD), một dụng cụ bằng kim loại hay
nhựa vào trong tử cung thông qua ống cổ tử cung. Vòng tránh thai có nhiều hình dạng và kích
cỡ: hình chữ T, hình vòng cuộn, vòng dây, lò xo, và vòng tròn. Chúng cũng có thể là một lò xo
mỏng hay dây nhựa treo trong âm đạo, nhờ người phụ nữ có thể kiểm tra định kỳ để đảm bảo nó
vẫn nằm đúng vị trí. Chúng ta không biết rõ những công cụ này hoạt động như thế nào, nhưng
có thể chúng ngăn chặn sự thụ thai bằng cách giết chết tinh trùng và trứng nhờ sự thay đổi về
mặt hóa học của môi trường tử cung và /hay ngăn chặn sự làm tổ của trứng. Tác dụng phụ phổ
biến nhất của vòng tránh thai là gây chảy máu khi lắp vòng, tuy nhiên cũng có một số biến
chứng khác có thể nảy sinh chẳng hạn như gây ra các nốt đỏ, xuất huyết, co rút, đau nhức, thiếu
máu, nhiễm trùng, viêm vùng chậu và thủng cổ tử cung hoặc tử cung. Vònh tránh thai là một
phương pháp tránh thai có hiệu quả với tỷ lệ thất bại không vượt quá 2%. Vì vòng tránh thai gây
ra viêm nhiễm ở vùng chậu, sẩy thai và tử vong ở một số
trường hợp nên có ít hơn 1% phụ nữ Mỹ sử dụng vòng tránh
thai như một phương pháp kiểm soát sự sinh đẻ.

Các phương pháp hàng rào phòng tránh thai

Các phương pháp tránh thai hàng rào phòng tránh
thai bằng cách phong tỏa tinh trùng trước khi chúng có thể
gặp trứng. Màng tránh thai (diaphragm), mũ đội cổ tử cung
(cervical cap), và bao cao su (condoms) là những phương
pháp tránh thai hàng rào phổ biến nhất.
Nhiều phụ nữ sử dụng màng tránh thai, hình vòm
bằng cao su có viền kim loại dẻo, để tránh những biến
chứng do các phương pháp tránh thai bằng thuốc và đặt
vòng gây ra. Bác sĩ đặt màng tránh thai một cách thích hợp
bao quanh cổ tử cung của người phụ nữ và đảm bảo rằng
màng tránh thai đó nằm đúng chỗ. Vì người phụ nữ không
thể cảm thấy thế nào là đúng chỗ, vừa vặn và liệu màng
tránh thai đã được đặt vào hay chưa nên thỉnh thoảng họ có
thể cần phải kiểm tra, chỉnh sửa lại màng tránh thai, đặc biệt
là sau khi người phụ nữ sinh con hoặc sau khi tăng/giảm từ
10 pao trở lên/xuống. Người phụ nữ đặt màng tránh thai
trước khi giao hợp 6 tiếng và để đó từ 6 đến 8 tiếng sau khi giao hợp. Cô cũng có thể sử dụng
thêm chất diệt tinh trùng để bổ trợ cho màng tránh thai đối với mỗi hành động giao hợp. Màng
tránh thai có thể bị bật ra trong khi giao hợp, chủ yếu là do không vừa hay được lắp không đúng
cách. Tuy nhiên, sự thất bại của màng tránh thai thường là do không sử dụng chúng mỗi lần giao
hợp. Tỷ lệ thất bại của màng tránh thai là vào khoảng 18%.
Mũ đội cổ tử cung là một dụng cụ có kích thước bằng cái đê (vật mang ở đầu ngón tay
khi thêu), trông giống cái chén, vừa vặn với cổ tử cung. Nó có vòm cao hơn và thành dày hơn so
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------165
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------với màng tránh thai, và nó được đặt ở đúng vị trí bằng cách bơm hút. Giống với màng tránh thai,
người phụ nữ đặt mũ đội cổ tử cung trước mỗi lần giao hợp 6 tiếng, và để nó ở đó từ 6 đến 8
tiếng sau khi giao hợp. Phụ nữ thường đưa vào trong mũ này chất diệt tinh trùng trước khi đặt
nó vào trong âm đạo của mình. Mũ đội cổ tử cung là một lựa chọn khác đối với những phụ nữ
gặp vấn đề liên quan đến sự vừa vặn của màng tránh thai. Tỷ lệ thất bại của mũ đội cổ tử cung
đối với những phụ nữ đã sinh con rồi là 36%, còn đối với những phụ nữ chưa sinh con là 18%.
Bao cao su là một vỏ bọc bằng nhựa cao su mỏng hay màng bao quanh dương vật cương
cứng để ngăn không cho tinh trùng thâm nhập vào âm đạo. Đây là dạng tránh thai duy nhất có
thể sử dụng hai mặt (có thể lộn mặt trái ra ngoài để sử dụng) dành cho nam giới. Bao cao su có
nhiều màu sắc, kích cỡ và kiểu dáng. Một số bao cao su được bôi trơn, trong khi những loại
khác lại có viền gân để gây thêm kích thích cho dương vật và âm đạo. Nếu được sử dụng đúng
cách, bao cao su có thể là công cụ hữu hiệu để phòng tránh thai, tỷ lệ thất bại của bao cao su là
khoảng 12%. Khả năng phòng tránh thai của bao cao su tăng lên khi sử dụng kết hợp nó với chất
diệt tinh trùng như nonoxynol-9 và các phương pháp khác, chẳng hạn như phụ nữ sử dụng màng
tránh thai. Ngoài nguyên nhân thất bại do không sử dụng và sử dụng không đúng cách thì việc
không phòng tránh thai được của bao cao su là còn do rách, thủng, hay bao cao su bị tuột khỏi
dương vật. Do đó, nam giới nên kiểm tra cẩn thận xem bao cao su có bị rách, thủng không trước
khi sử dụng. Nam giới cũng nên kiểm tra bằng cách véo vào đầu bao cao su xem nó có đầu chứa
hay không, sử dụng ngón cái và ngón trỏ khi đeo bao cao su vào dương vật để đảm bảo rằng
không khí không tràn vào bao cao su. Không bao giờ được sử dụng chất bôi trơn có gốc dầu hay
nhớt dầu mỏ (chẳng hạn như Vaseline) để bôi trơn mặt trong hay mặt ngoài của bao cao su vì
những chất này làm phân rã mủ cao su của bao. Thay vào đó, nam giới có thể sử dụng chất bôi
trơn có gốc là nước (chẳng hạn như nhớt K–Y). Ngày nay, nhiều phụ nữ có đời sống tình dục
năng động cũng mua bao cao su và yêu cầu bạn tình của mình sử dụng khi quan hệ.
Công nghệ bao cao su mới nhất là bao cao su giành cho phụ nữ, nó được đeo vào bên
trong âm đạo của phụ nữ. Có hai loại bao cao su giành cho phụ nữ, chúng được làm bằng chất
sơn bóng hoặc mủ cao su. Loại đầu tiên giống như “G-lò xo”, có túi cuốn ở trong âm đạo. Khi
nam giới đưa dương vật vào túi này, bao cao su sẽ đưa vào trong âm đạo. Loại bao cao su thứ
hai giành cho phụ nữ là loại có hình bao, có vòng linh hoạt ở hai đầu giúp giữ bao cao su ở đúng
vị trí. Tất nhiên đầu gần tử cung nhất của bao cao su được đóng lại.

Các phương pháp tránh thai kế hoạch hóa gia đình tự nhiên

Phương pháp chu kỳ (rhythm method), phương pháp triệu chứng nhiệt (symptothermal
method),và phương pháp chất nhầy cổ tử cung (cervical mucus method) là những phương pháp
tránh thai không sử dụng công cụ tránh thai phổ biến nhất. Những phương pháp này được dựa
trên các nguyên tắc “kế hoạch hóa gia đình tự nhiên” mà thời gian quan hệ tình dục không rơi
vào thời gian rụng trứng. Tuy nhiên, những phương pháp này không được khuyên sử dụng cho
những phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều vì rất khó tính thời gian thụ thai. Hơn nữa, giao
hợp có thể kích thích việc rụng trứng vào thời điểm không phải là thời gian rụng trứng. Nói cách
khác, thụ tinh có thể xảy ra bất kỳ khi nào trong chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ, thậm chí
cả khi có kinh; không có thời gian nào là an toàn tuyệt đối 100% hết.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
166

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phương pháp giao hợp gián đoạn là việc rút dương vật ra khỏi âm đạo vào thời điểm
trước khi xuất tinh. Thậm chí ngay cả khi sử dụng kết hợp với phương pháp chu kỳ, thì phương
pháp giao hợp gián đoạn cũng có tỷ lệ thất bại là khoảng 20%, vì tinh trùng sống thường rỉ ra
ngoài dương vật trước khi xuất tinh như là một phần của chất dịch tiết ra từ tuyến Cowper.

Ghi Chép Cá Nhân (Carl, 33 tuổi)
Tôi không bao giờ sử dụng cách giao hợp gián đoạn và coi nó nhưng một phương pháp
tránh thai cả. Tôi cũng chẳng biết chắc tại sao lại thế, nhưng đôi khi tinh dịch của tôi
chảy ra trước khi tôi lên đến cực khoái và xuất tinh. Điều này thường xuyên xảy ra sau
khi tôi bị dị ứng với thuốc, đặc biệt là những thuốc có tác dụng thông mũi. (Tư liệu của
Bác sĩ Zgourides)
Kiêng không quan hệ là phương pháp tình nguyện không quan hệ tình dục, phương pháp
này đảm bảo tránh thai được 100%. Đây có thể là một phương pháp tránh thai tạm thời hoặc
vĩnh viễn. Nhưng đối với nhiều cặp vợ chồng việc thực hiện phương pháp này là rất khó khăn
hoặc không thể, kiêng không quan hệ đòi hỏi phải có sự hợp tác của cả hai người. Thay vì quan
hệ tình dục, một số cặp vợ chồng chọn cách thực hiện các hành vi ngoài quan hệ (outercourse),
đây là các hoạt động tình dục không cần giao hợp (ví dụ như hôn, xoa bóp).
Sống độc thân là việc kiêng không quan hệ tình dục lâu dài hoặc mãi mãi. Nhiều người
sống độc thân, chẳng hạn như thành viên của các tổ chức tôn giáo, còn tránh cả những hoạt động
liên quan đến thủ dâm.

Triệt sản

Phương pháp tránh thai đáng tin cậy nhất ngày nay là triệt sản, phẫu thuật khiến cho các
cá nhân không còn khả năng sinh sản nữa. Triệt sản nam, thuật ngữ gọi là vasectomy (phẫu
thuật cắt ống dẫn tinh) là việc cắt một phần của mỗi ống dẫn tinh để ngăn không cho tinh trùng
di chuyển vào trong niệu đạo. Phẫu thuật này không gây ảnh hưởng đến số lượng tinh dịch xuất
ra, vì tinh trùng chỉ chiếm 1% trong tổng số tinh dịch. Triệt sản nữ, thuật ngữ gọi là tubal
ligation hay salpingectomy (thắt ống dẫn trứng) là việc đóng vòi fallope (ống dẫn trứng) ngăn
không cho trứng đi vào và được thụ tinh. Đặc biệt, bác sĩ còn đưa dụng cụ soi bụng
(laparoscope), hay một ống sáng, vào trong bụng nhờ một vết rạch nhỏ ở bụng. Sau khi đặt ống
vào rồi, ống được đóng bằng phẫu thuật cắt và sau đó đốt diệt độc (làm khô hoặc đốt) hay khâu
để chúng đóng lại. Những biến chứng có thể liên quan đến việc thắt ống dẫn trứng là gây tổn
thương đến ruột hoặc các cơ quan khác trong bụng, và gây xuất huyết. Cả phẫu thuật cắt ống
dẫn tinh hay thắt ống dẫn trứng đều không ảnh hưởng gì đến ham muốn tình dục hay sinh hoạt
tình dục hết.
Phẫu thuật cắt ống dẫn tinh có tỷ lệ thất bại là 0.15%; thắt ống dẫn trứng có tỷ lệ là
0.4%. Thất bại trong việc phòng tránh thai của biện pháp triệt sản nam thường là do sai sót trong
phẫu thuật hay có quan hệ tình dục quá sớm, ngay sau khi vừa phẫu thuật. Trên thực tế, nam
giới được khuyên là nên sử dụng các biện pháp tránh thai khác trong vòng ít nhất là hai tháng
sau khi cắt ống dẫn tinh, vì có thể cần thời gian để tinh trùng của anh ta hoàn toàn chuyển khỏi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------167
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------các phần ống dẫn tinh nằm trên chỗ cắt. Thất bại trong việc phòng tránh thai ở nữ giới thường là
do mở lại ống dẫn trứng đã được thắt. Ở một số trường hợp, việc triệt sản nam và nữ có thể hủy
bỏ được; tuy nhiên làm việc này rất khó, tốn kém và không phải lúc nào cũng thành công. Tỷ lệ
thành công trong việc khôi phục lại khả năng sinh sản cho nam giới đã triệt sản là 80%, còn nữ
giới là 90% -- căn cứ trên tỷ lệ mang thai sau khi phẫu thuật.

Ghi Chép Cá Nhân (Bill, 42 tuổi)
Dana và tôi lúc đầu không muốn sinh con. Chúng tôi nhận thức được về vấn đề dân số
trên thế giới. Chúng tôi cũng từng có gia đình riêng trước đây, và đều dính dáng đến
những vụ kiện liên quan đến việc ai được quyền nuôi con - bạn cũng biết là nó phức tạp
thế nào rồi đấy. Sau khi kết hôn với nhau, cả hai chúng tôi đều nhất trí sử dụng biện
pháp triệt sản. Nhưng bạn có tin được không, sau khi cưới nhau được vài năm, chúng tôi
lại muốn có con. Bởi thế, cả hai người muốn được làm phẫu thuật khôi phục lại khả năng
sinh sản. Chúng tôi đã cùng sửng sốt khi bác sĩ của chúng tôi nói rằng không phải lúc
nào cũng có thể khôi phục lại khả năng sinh sản sau khi đã triệt sản, nhưng cuối cùng
chúng tôi đã thành công. Bây giờ chúng tôi đã là cha mẹ của một cô con gái nhỏ. (Tư
liệu của bác sĩ Zgourides)

Lựa chọn biện pháp tránh thai

Biện pháp tránh thai "hoàn hảo" là biện pháp tránh thai có hiệu quả 100%, không gây
khó chịu cho cả hai người, có thể có con lại sau khi không sử dụng, đáng tin cậy bất kỳ khi nào
được sử dụng, không có các tác dụng phụ tiêu cực, và đòi hỏi ít hoặc không đòi hỏi cần phải chú
ý hay không gây phiền toái. Thật không may vì chẳng có phương pháp tránh thai nào được như
thế cả, tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm kiếm phương pháp như vậy.
Đâu là biện pháp tránh thai tốt nhất dành cho hai người? Đây quả thật là câu hỏi không
dễ trả lời, các vấn đề cần phải xem xét bao gồm độ an toàn, tính hiệu quả, khả năng sẵn có, chi
phí, sự thoải mái khi sử dụng, và khả năng có con lại khi cần của phương pháp.

Tầm quan trọng của Kế hoạch hóa gia đình

Về mặt lịch sử, nhiều cộng đồng và xã hội không khuyến khích sử dụng biện pháp tránh
thai để đảm bảo sự tồn tại của các thành viên trong cộng đồng. Nhưng tại sao ngày nay người
Mỹ và những người khác trên thế giới lại quan tâm đến các phương pháp kiểm soát sự sinh đẻ
đến như vậy? Có rất nhiều lý do, nhưng một lý do quan trọng là do sự bùng nổ dân số trên trái
đất, bao gồm cả việc tài nguyên thiên nhiên ngày càng ít đi và thế giới không có khả năng chống
đỡ nổi với việc gia tăng số lượng con người. Trong hầu hết quá trình lịch sử của con người, dân
số thế giới luôn ở mức tương đối thấp do tỷ lệ trẻ sơ sinh chết cao, tuổi thọ của con người thấp
do bệnh tật, dịch bệnh, vệ sinh kém, thiếu đói, thiếu các phương tiện chăm sóc sức
khỏe....Nhưng khi các tiến bộ về y học phát triển rộng khắp trên thế giới, dân số trên trái đất
"bùng nổ". Trên thực tế, cứ 35 năm thì số lượng con người trên trái đất tăng lên gấp hai, dân số
tăng lên này chủ yếu tập trung ở những nước đang phát triển. Do sự khủng hoảng về dân số này,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
168

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chính phủ nhiều nước như Trung Quốc đã quyết định quy định số trẻ em được sinh ra cho mỗi
gia đình.
Tại sao lại bực mình vì các biện pháp kiểm soát sinh đẻ? Bên cạnh lý do về sự gia tăng
dân số, còn có nhiều lý do tốt khác khiến nam giới và phụ nữ nên sử dụng các biện pháp tránh
thai. Đầu tiên và trước nhất, là những người có quan hệ tình dục nhưng không muốn có con. Ví
dụ như một cặp vợ chồng trẻ có thể chưa muốn sinh con ngay để sau khi khả năng tài chính
được cải thiện đã, hay đối với những thanh thiếu niên chưa xây dựng gia đình, có đời sống tình
dục năng động, có thể muốn kết thúc việc học hành trước khi xây dựng gia đình nhằm giảm
nguy cơ dựa vào sự trợ giúp tài chính của của chính phủ.
Kế hoạch hóa gia đình cũng đóng vai trò quan trọng đối với việc bảo vệ sức khỏe thể
chất của cả mẹ lẫn con. Đối với hầu hết phụ nữ, trong những năm sinh sản đầu (khoảng từ 20
đến 39 tuổi) mang thai và sinh con là việc khá an toàn. Nhưng đối với những phụ nữ lớn hơn
hay nhỏ hơn tuổi đó, hay những phụ nữ sinh con dày (có nghĩa ít hơn 2 năm lại sinh một lần),
thì nguy cơ gặp tai biến sản khoa là khá cao: tử vong ở trẻ sơ sinh, gây tử vong ở mẹ. Ví dụ, trẻ
em do phụ nữ trên 40 tuổi hay dưới 19 tuổi sinh ra có nguy cơ nhẹ cân cao, và do đó chúng dễ bị
các khiếm khuyết khác nhau khi sinh, thậm chí có thể bị tử vong. Ở trường hợp sau (phụ nữ sinh
con khi chưa được 19 tuổi), ước tính ở Mỹ có khoảng gần 1 triệu nữ thanh thiếu niên mang thai
mỗi năm, và tỷ lệ em bé sinh ra bởi những người mẹ này có cân nặng dưới 2,5 kg là rất nhiều.
Tuy nhiên, không phải tất cả các phụ nữ trên 40 tuổi và dưới 19 tuổi mang bầu đều dẫn đến
những vấn đề này mà chúng tôi chỉ muốn nói nguy cơ gặp vấn đề này cao.
Kế hoạch hóa gia đình cũng có thể giúp đảm bảo sức khỏe tâm lý cho bà mẹ và các
thành viên khác trong gia đình. Cả việc sinh con lẫn trở thành cha mẹ đều là những vấn đề quan
trọng và căng thẳng trong cuộc sống. Hơn nữa, làm cha mẹ là một sự cam kết lâu dài về mặt tình
cảm, xã hội và tài chính. Chọn thời điểm thích hợp để có con là việc làm quan trọng nhất mà hai
vợ chồng có thể làm để giảm bớt những căng thẳng về tình cảm liên quan đến việc mang thai và
làm cha mẹ.
Tất cả mọi điều đã được xem xét, nhưng tại sao vẫn có những người (đặc biệt là thanh
thiếu niên, những người trẻ tuổi) lại né tránh, từ chối, hay quên không sử dụng các biện pháp
tránh thai? Có nhiều lý do. Một số người đơn giảm cảm thấy rằng sử dụng các biện pháp tránh
thai gây phiền phức cho họ. Những người khác có thể hy vọng rằng việc mang thai sẽ giúp họ
có được tình yêu vô điều kiện từ đứa trẻ. Những người khác nữa có thể ngại ngùng hay gặp khó
khăn trong việc có hay sử dụng các biện pháp tránh thai, hoặc họ có thể gặp phải sự phản đối
mang tính tôn giáo khi sử dụng chúng. Ngoài một số ít thanh thiếu niên chủ ý có thai ra thì rất
nhiều người trong số họ mang thai do không lường hết được khả năng mang bầu của mình. Vì
hầu hết các thanh thiếu niên có đời sống tình dục năng động hoặc là ít hoặc là không bao giờ sử
dụng các biện pháp tránh thai nên các trường cấp 3, cao đẳng, đại học và các tổ chức xã hội hiện
nay đang cung cấp những thông tin về phòng tránh thai, coi đó như một phần của chương trình
giáo dục tình dục trong trường. Các trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương và các
chương trình cộng đồng khác cũng làm như vậy để hạn chế số lượng thanh thiếu niên mang thai
ngoài ý muốn xuất hiện hàng năm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------169
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Các nguồn thông tin khác về kế hoạch hóa gia đình, thụ thai, kiểm soát sinh đẻ và sự lựa
chọn của người mang thai ngoài ý muốn bao gồm các thông tin từ Liên Hiệp Các Bậc Cha Mẹ
Kế Hoạch Hóa Gia Đình Mỹ, Ủy Ban Quốc Gia Về Quyền Được Sống, Hội Hành Động Vì
Quyền Nạo Phá Thai Quốc Gia.
NẠO PHÁ THAI
Nạo phá thai: Chỉ đề cập đến từ này không thôi đã đủ gây tức giận đối với những người
điềm tĩnh và nhạy cảm, nó gây nên sự tranh cãi nóng bòng, tức giận, và có thể biến những người
bạn tốt nhất thành kẻ thù. Nạo phá thai quả thực là một vấn đề nóng bỏng, gây tranh cãi cả về
mặt xã hội lẫn chính trị. Bạn cứ thử nêu nó ra trong một bữa tiệc, trong một cuộc tụ họp gia
đình, một cuộc gặp mặt tôn giáo hay trong lớp học xem, bạn sẽ thấy điều gi xảy ra.
Thực tế mà nói, khi phải đối mặt với việc mang thai ngoài dự kiến hay không mong
muốn thì người phụ nữ và/hay cả hai người đều phải quyết định xem có nên để lại đứa bé, đẻ ra
và nuôi lớn hay không, hay cho nó đi làm con nuôi, hay chấm dứt việc mang bầu. Lựa chọn cuối
cùng này – nạo phá thai (hay sẩy thai có lựa chọn) – liên quan đến một số bước nhằm chấm dứt
việc mang bầu một cách có chủ ý. Trừ một số trường hợp nguy cấp (ví dụ có thể gây tử vong ở
mẹ) còn không thì bác sĩ thực hiện việc phá thai khi phôi thai hay thai nhi chưa tự phát triển
được, hay không có khả năng sống độc lập bên ngoài cơ thể người mẹ. Đa phần các ca phá thai
ngày nay đều được thực hiện ở quý một hoặc đầu quý hai của thai kỳ.
Ở một số trường hợp, phôi hay bào thai bị sẩy một cách tự nhiên do các biến chứng y tế,
việc này được gọi là sẩy thai tự nhiên (spontaneous abortion), hay sẩy thai (miscarriage). Ở đây,
tự tử cung đẩy thai ra ngoài, thường xảy ra trước tuần tuổi thứ 12. Khoảng 20% những người
mang thai ở Mỹ bị sẩy thai tự nhiên. Sẩy thai là cách tự nhiên ngăn không cho chào đời một đứa
trẻ bị dị tật thấy rõ.

Các phương pháp nạo phá thai

Bất chấp tất cả những tranh cãi mang tính chính trị, luật pháp, tôn giáo và đạo đức xung
quanh việc nạo phá thai, hàng năm vẫn có khoảng 1,5 triệu phụ nữ ở Mỹ chọn cách này để chấm
dứt việc mang bầu. Năm phương pháp nạo phá thai phổ biến nhất là: hút chân không (vacuum
aspiration), nong và nạo (dilation and curettage) (D và C), phá thai bằng hóa chất (chemical
abortion), nong và bài xuất (dilation and evacuation (D và E), và thủ thuật mở tử cung
(hysterotomy).
Hút chân không. Khi thực hiện thủ thuật hút chân không, bác sĩ hút phôi hay bào thai
cùng các chất liên quan ra khỏi tử cung bằng một ống chân không. Sau khi kiểm tra vùng chậu,
bác sĩ gây tê rồi mở cổ tử cung của người phụ nữ. Bác sĩ đưa ống chân không vào trong tử cung
để hút thai, chất nhầy và máu – toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Các biến
chứng khi thực hiện thủ thuật này bao gồm: đau quặn bụng và chảy máu âm đạo. Hút chân
không có lẽ là phương pháp nạo phá thai an toàn nhất, nó thường được thực hiện ở giữa tuần thứ
6 và tuần thứ 14 của Quý một của thai kỳ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
170

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nong và Nạo. Cũng được thực hiện ở Quý một của thai kỳ (thường từ giữa tuần thứ 6
đến tuần thứ 12), thủ thuật nong và nạo được tiến hành bằng cách: bác sĩ mở cổ tử cung của
bệnh nhân, nạo thai và các mô khác bám trên thành tử cung. Việc nạo này được thực hiện với
một dụng cụ bằng kim loại, có hình như cái thìa, được gọi là curette, khi người phụ nữ đã được
gây mê. Do nguy cơ nhiễm trùng hay các biến chứng khác nên người phụ nữ cần phải vào viện
khi thực hiện thủ thuật này. Thủ thuật nong và nạo cũng được sử dụng để nạo thành tử cung sau
khi người phụ nữ bị sẩy thai, hay khi cần phải lấy mẫu mô tử cung để xét nghiệm chuẩn đoán
ung thư.
Phá thai bằng Hóa chất. Đến quý hai của thai kỳ, bào thai đã quá lớn để có thể phá bỏ
bằng phương pháp hút chân không hay nong và nạo. Phương pháp an toàn nhất được sử dụng
cho thai nhi lớn hơn 13 tuần tuổi là phá thai bằng hóa chất, phương pháp này liên quan đến việc
tiêm dung dịch muối hay pros-tag-lan-din (một loại chất như hooc môn) trực tiếp vào trong
màng ối. Kết quả là những thay đổi hooc môn trong dịch ối bao quanh thai nhi gây nên sự co
bóp tử cung, kích thích đau đẻ sớm và đẩy thai cùng nhau thai ra ngoài.
Một số nước gồm Mỹ, Pháp, Anh, Tây Đức, và Trung Quốc, cho phép sử dụng RU-486
để gây sẩy thai ở Quý một của thai kỳ. Việc sử dụng “thuốc sẩy thai” phong tỏa hoạt động của
pro-ges-te-rone, do đó ngăn cản sự làm tổ và/hoặc khiến cho hợp tử đã được thụ tinh bong ra
khỏi thành tử cung là vấn đề gây tranh cãi. Một số nhóm người vận động chống lại việc sử dụng
thuốc này ở Mỹ, chủ yếu bởi vì khả năng gây ra nhiều ca phá thai hơn nhờ thuốc. Những nhóm
người khác tin rằng thuốc là phương pháp phá thai an toàn, hiệu quả, và không đòi hỏi phải can
thiệp bằng dụng cụ.
Nong và Bài xuất. Bác sĩ thực hiện thủ thuật nong và bài xuất khi thai đã sang quý hai,
lúc này thai nhi quá to, không thể phá bỏ bằng phương pháp hút chân không hay phương pháp
nong và nạo. Khi bệnh nhân đã được đựa vào viện và được gây mê toàn bộ, bác sĩ mở ống cổ tử
cung, lấy thai và nhau thai bằng cách sử dụng ống hút chân không và cái kẹp (một dụng cụ gắp
kim loại). Sau đó, bác sĩ dùng dụng cụ nạo để nạo hết thành tử cung.
Thủ thuật mở tử cung. Khi tiến hành thủ thuật mở tử cung, bác sĩ phẫu thuật lấy thai
nhi ra thông qua việc mở bụng người phụ nữ. Vì đây là thủ thuật nghiêm trọng hơn các thủ thuật
khác nên nó ít khi được thực hiện, chỉ tiến hành khi phải cứu tính mạng của người mẹ hay khi
thai nhi đã ở cuối quý hai của thai kỳ. Thủ thuật mở tử cung cũng thích hợp đối với những phụ
nữ mong muốn triệt sản, vì khi thực hiện phẫu thuật có thể dễ dàng tiếp cận với ống dẫn trứng.
Một số chuyên gia cho rằng thủ thuật mở tử cung cũng giống với mổ đẻ (caesarean section).

Thái độ, Hệ quả và Sự tranh cãi của dư luận

Hầu hết mọi người đều có quan điểm gay gắt về việc nạo phá thai. Mặc dù có một số
nhóm người nhất định kịch liệt phản đối việc nạo phá thai, tuy nhiên nạo phá thai hợp pháp vẫn
là một trong những phương pháp phổ biến nhất để kiểm soát việc sinh đẻ đối với nhiều người ở
nhiều người trên thế giới. Nạo phá thai hợp pháp cũng là một phương pháp y tế khá an toàn, và
nếu thực hiện sớm thì nó không gây hại đến khả năng thụ thai và sinh ra những đứa trẻ khỏe
mạnh sau này của người phụ nữ. Tất nhiên, việc chăm sóc y tế đầy đủ và theo dõi là rất cần thiết
vì một số biến chứng tiềm năng như chảy máu và nhiễm trùng vùng chậu có thể nảy sinh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------171
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suy Nghĩ Cá Nhân
Những tác động nào lên các cá nhân và xã hội có thể nảy sinh khi chính phủ quy định số
lượng con mà một cặp vợ chồng được phép có?
Có nhiều phản ứng tình cảm khác nhau xuất hiện trước và sau khi nạo phá thai. Người
phụ nữ có thể cảm thấy buồn nản, tức giận, xấu hổ hay tội lỗi về việc có ý định hay đã thực hiện
các biện pháp nạo phá thai; những người khác có thể chấp nhận coi như đó là chuyện đương
nhiên và có rất ít hoặc không có cảm giác gì; những người khác nữa có thể xem xét một cách
cẩn thận sự lựa chọn của mình và quyết định rằng cô ta không thể sinh đứa trẻ ra do những nhu
cầu về tài chính và tình cảm mà nó cần được đáp ứng. Tại sao lại có sự khác biệt này? Đó là do
sự kết hợp của lựa chọn cá nhân, quan điểm đạo đức/tôn giáo, sự nuôi dạy và giáo dục, các phản
ứng của bác sĩ chăm sóc sức khỏe, và sự có mặt hay không có mặt của những hỗ trợ về tình cảm
từ bạn tình, gia đình và bạn bè, tất cả những nhân tố này có ảnh hưởng đến việc người phụ nữ sẽ
phản ứng thế nào đối với sự nạo phá thai. Tuy nhiên, nói chung càng thực hiện việc phá thai
muộn thì càng có nhiều hậu quả tiêu cực liên quan đến tình cảm.
Bạn tình của người phụ nữ cũng có thể có phản ứng về mặt tình cảm liên quan đến việc
nạo phá thai của cô. Mặc dù nhiều nam giới ủng hộ quyết định chấm dứt việc mang thai của
người bạn tình nhưng họ cũng phẫn nộ và tức giận đối với việc thực hiện nạo phá thai. Đây là lý
do giải thích tại sao việc tư vấn tâm lý giành cho cả hai người trước và sau khi phá thai lại có
ích như vậy.
Người phụ nữ hay hai người có ý định nạo phá thai cũng cần xem xét các lựa chọn khác
chẳng hạn như kết hôn, nuôi con một mình và cho làm con nuôi. Trên thực tế, nhiều thanh thiếu
niên mang thai và bạn tình của họ quyết định kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình, thậm chí cả
khi có ít khả năng những gia đình kiểu đó tồn tại lâu dài. Những phụ nữ và nam giới khác chọn
cách nuôi con một mình, dựa vào sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè. Những người khác quyết
định từ bỏ con bằng cách cho làm con nuôi ngay sau khi sinh. Xem xét những cảm xúc mạnh
mẽ liên quan đến việc có kế hoạch hay thực hiện nạo phá thai thì có thể thấy quyết định chấm
dứt việc mang thai là một trong những điều khó khăn nhất mà người phụ nữ hay cả hai người
phải đối mặt.
Có rất nhiều quan điểm khác nhau về việc nạo phá thai, đặc biệt đối với những nhóm
quan tâm đến vấn đề này chẳng hạn như thành viên của Hội Hành Động Về Quyền Được Nạo
Phá Thai Quốc Gia chống lại quan điểm của các thành viên Uỷ Ban Quốc Gia Về Quyền Được
Sống. Có vô số những cuộc thảo luận mang tính chính trị và đạo đức/tôn giáo đang diễn ra liên
quan đến bản chất gây tranh cãi của việc nạo phá thai. Nhìn chung những người ủng hộ quyền
được nạo phá thai của người phụ nữ là những người “ủng hộ sự lựa chọn” còn những người coi
nạo phá thai là giết hại sinh vật sống là những người “ủng hộ quyền được sống”. Khi nào thì sự
sống được coi là thực sự bắt đầu -- tại thời điểm thụ thai, sinh con, hay đôi khi ở giữa hai giai
đoạn đó – là trung tâm của cuộc tranh luận này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
172

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Năm 1973, Tòa án tối cao Mỹ trong luật Roe v. Wade đưa ra quyết định rằng bào thai là
sự sống ở dạng tiềm năng, và do đó nó không được hưởng bất kỳ quyền về luật pháp nào liên
quan đến bản thân nó. Toà án cũng đưa ra quyết định rằng (1) ngăn cấm việc nạo phá thai ở Quý
một mà việc nạo phá thai này xâm phạm đến quyền của người phụ nữ; (2) Các bang có thể quy
định ai là người được phép thực hiện việc nạo phá thai đối với những thai nhi ở quý hai, tuy
nhiên những quy định này phải nhằm bảo vệ lợi ích về mặt sức khỏe cho người mẹ; và (3) các
bang có thể cấm việc nạo phá những thai đã sang đến quý thứ ba trừ khi cuộc sống của người
mẹ trực tiếp bị đe dọa. Trước khi có quy định đó, chỉ có một vài bang cho phép thực hiện việc
nạo phá thai.
Năm 1989, tòa án tối cao ra quyết định về Dịch vụ Sức khỏe Sinh sản Webster v.
Reproductive Health Services nói rằng các bang cũng có thể yêu cầu bác sĩ xác định khả năng
sống độc lập của thai nhi sau 20 tuần tuổi, hạn chế việc sử dụng các thiết bị y tế công cộng phục
vụ mục đích nạo phá thai, nghiêm cấm các viên chức nhà nước nạo phá thai trừ trường hợp để
cứu tính mạng người phụ nữ. Hơn nữa, chính quyền của tổng thống Bush năm 1991 ở Điều luật
Gag còn ngăn cấm các bác sĩ và nhân viên y tế không được đưa nạo phá thai như một sự lựa
chọn giành cho các bệnh nhân, và không cấp ngân quỹ liên bang cho bất kỳ cơ sở y tế hay bệnh
viện nào lơ là, không chú ý đến những quy định này. Vào đầu năm 2001, tổng thống George W.
Bush đã cam kết xem xét lại vấn đề nạo phá thai với quan điểm trái ngược với luật Roe v.Wade.
Nạo phá thai cũng là vấn đề gây tranh cãi liên quan đến đạo đức, tôn giáo nhiều thế kỷ
qua, thậm chí những tranh luận về việc ủng hộ và chống đối lại hành động này cũng giúp tạo ra
những thủ thuật tinh vi hơn liên quan đến nạo phá thai cho nước Mỹ. Những người chủ trương
ủng hộ quyền được sống tin rằng, công nghệ khoa học ngày nay đã khiến cho việc chấm dứt sự
mang thai trở nên quá dễ dàng, thậm chí cả những thai nhi ở giai đoạn cuối, điều này gây nên
cái chết của vô số trẻ em chưa chào đời hàng năm. Mặt khác, những người ủng hộ quyền được
lựa chọn tin rằng người phụ nữ có quyền quyết định điều gì xảy ra với cơ thể của họ và chính
phủ ra quyết định chống lại việc nạo phá thai là vi phạm quyền này. Nếu người phụ nữ quyết
định nạo phá thai thì cô ta có quyền làm việc đó bất kể những tiếng gọi về mặt pháp luật hay đạo
đức. Cả những người ủng hộ quyền sống lẫn những người ủng hộ quyền được lựa chọn đều nhất
trí rằng việc quyết định sinh con cần có sự trợ giúp xã hội và tài chính đầy đủ, và nạo phá thai
một cách bất hợp pháp có thể gây nhiều rủi ro rất nghiêm trọng đối với người phụ nữ.
Có vẻ như tranh luận về nạo phá thai sẽ còn tiếp tục trong tương lai và khó có thể có
được câu trả lời rõ ràng, rành mạch. Đây là vấn đề gây tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức. Dù
vấn đề nhạy cảm này có thể gây tranh cãi giữa nhiều người nhưng hy vọng rằng thành viên của
cả hai phía tham gia tranh luận (cũng như cả những người đứng giữa) đều nên biết đánh giá và
tôn trọng những nhận thức về mặt chính trị và tôn giáo của tất cả những người có liên quan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------173
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
1. Ngăn cản việc mang bầu và sinh nở là trung tâm của việc kế hoạch hoá gia đình có
hiệu quả, hay các bậc cha mẹ có kế hoạch – có nghĩa là lựa chọn xem có nên hay khi nào thì nên
có con. Mục đích thiết yếu của việc tránh thai là ngăn chặn việc mang thai bằng cách không cho
tinh trùng kết hợp với trứng. Mặc dù mọi người thường sử dụng từ phương pháp hạn chế sinh
đẻ (birth control) và phương pháp tránh thụ thai (contraception) hoán đổi cho nhau, nhưng hai từ
này không hoàn toàn giống nhau. Phương pháp hạn chế sinh đẻ mang nghĩa rộng hơn, bao gồm
cả phương phòng tránh thai, và chấm dứt việc mang thai đã xảy ra.
2. Tránh thai được chia thành nhiều nhóm: các phương pháp hooc môn, các phương
pháp hóa học, các phương pháp hàng rào, các phương pháp kế hoạch hóa gia đình tự nhiên, và
triệt sản. Mỗi một phương pháp trong những phương pháp trên có một tỷ lệ thất bại điển hình và
tỷ lệ thất bại lý tưởng.
3. Nạo phá thai liên quan đến một số bước nhằm chấm dứt việc mang bầu một cách có
chủ ý. Trừ một số trường hợp nguy cấp, còn không thì bác sĩ thực hiện việc phá thai khi thai nhi
chưa tự phát triển được. Sẩy thai (miscarriage) hay sẩy thai tự nhiên (spontaneous abortion) là
hiện tượng thai bị đẩy ra ngoài một cách tự nhiên.
4. Năm phương pháp nạo phá thai phổ biến nhất là: hút chân không (vacuum aspiration),
nong và nạo (dilation and curettage) (D và C), phá thai bằng hóa chất (chemical abortion), nong
và bài xuất (dilation and evacuation (D và E), và thủ thuật mở tử cung (hysterotomy). Người
phụ nữ hay hai người có ý định nạo phá thai cũng cần xem xét các lựa chọn khác chẳng hạn như
kết hôn, nuôi con một mình và cho làm con nuôi.
5. Nạo phá thai quả thực là một vấn đề nóng bỏng, gây tranh cãi cả về mặt xã hội lẫn
chính trị. Có vô số những cuộc thảo luận mang tính chính trị và đạo đức/tôn giáo đang diễn ra
liên quan đến bản chất gây tranh cãi của việc nạo phá thai. Nhìn chung những người ủng hộ
quyền được nạo phá thai của người phụ nữ là những người “ủng hộ sự lựa chọn” còn những
người coi nạo phá thai là giết hại sinh vật sống là những người “ủng hộ quyền được sống”. Khi
nào thì sự sống được coi là thực sự bắt đầu -- tại thời điểm thụ thai, sinh con, hay đôi khi ở giữa
hai giai đoạn đó – là trung tâm của cuộc tranh luận này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
174

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 14
Các Bệnh Lây Truyền Qua Đường Tình Dục
Chỉ vài thập niên trước đây, người Mỹ còn đánh giá quá thấp những bệnh lây truyền qua
đường tình dục, hay những bệnh truyền từ người sang người thông qua hoạt động tình dục. Còn
được gọi là “venereal diseases” - bắt nguồn từ từ “Venus,” thần tình yêu -- con người đã sai lầm
khi tin rằng tất cả những bệnh lây truyền qua đường tình dục đều có thể dễ dàng chữa khỏi bằng
thuốc kháng sinh, họ cho đó là những điều gây khó chịu hơn là những căn bệnh gây nguy hiểm
cho sức khỏe.
Thời gian và kinh nghiệm đã mang về nhà quan điểm sai lầm đó. Không ai trong chúng
ta có thể chịu nổi sự ngu dốt khi phải đối mặt với những nỗi đe dọa gây ra bởi các bệnh lây
truyền qua đường tình dục như HIV, viêm gan, heper sinh dục và bệnh lây do virút. Thực tế, vũ
khí hiệu lực nhất để chống lại sự gia tăng nhanh chóng của những bệnh này chính là kiến thức.
Với nhiều sự thay đổi cơ bản xuất hiện ngày nay, xã hội có thể và phải chú ý đến vấn đề
liên quan đến sự thiếu hiểu biết về sức khỏe tình dục và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Ngày nay, người Mỹ phải bác bỏ những quan niệm xã hội sai lầm; bệnh lây truyền qua đường
tình dục không phải là những bệnh dành cho người nghèo hay người thiếu giáo dục mà thực tế
nó tồn tại ở mọi tầng lớp xã hội, mọi lứa tuổi, ở mọi trình độ, mức thu thập, và chủng tộc. Thứ
hai, việc nhiễm bệnh không phải bắt nguồn từ chỗ ngồi bẩn ở nhà vệ sinh hay từ những tiếp xúc
bình thường mà nó bắt nguồn từ sự thân mật, và tiếp xúc tình dục -- thậm chí ở “lần đầu tiên”.
Nguy cơ gây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục lớn nhất là việc có quan hệ tình dục
với nhiều người, đặc biệt là khi quan hệ không có biện pháp bảo vệ. Thứ ba, các bệnh lây truyền
qua đường tình dục có thể chuyển từ người này sang người kia mà không cần phải có quan hệ
tình dục thực sự giữa dương vật và âm đạo. Những vấn đề phức tạp khác là các bệnh lây truyền
qua đường tình dục thường không có triệu chứng, nó khiến cho nhiều người mắc sai lầm khi coi
thường việc bảo vệ phòng chống bệnh và điều trị bệnh. Nếu như sự đau nhức và bêu riếu của xã
hội không đủ để mọi người xem các bệnh lây truyền qua đường tình dục một cách nghiêm túc,
thì cần phải biết rằng những bệnh này thường gây ảnh hưởng xấu đến các cơ quan sinh sản, nó
có thể gây vô sinh và thậm chí dẫn đến chết người.
Mặc dù xã hội ngày càng được giáo dục tốt hơn về các bệnh lây truyền qua đường tình
dục cụ thể, nhưng đa số các bệnh này vẫn còn là điều bí ẩn đối với công chúng. Không còn nghi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------175
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ngờ gì nữa các bệnh lây truyền qua đường tình dục tiếp tục vẫn là bệnh dịch đối với nhân loại.
Vì lý do này, chúng tôi xin được trao đổi về những bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi
khuẩn, virút, và ký sinh trùng, cũng như do trùng màng uốn roi trichomonas và nấm candida.
NHIỄM BỆNH DO VI KHUẨN
Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục do các sinh vật đơn bào cực nhỏ, được gọi là
vi khuẩn (bacteria) gây ra. Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến có nguyên nhân
từ vi khuẩn là bệnh lậu (gonorrhea), viêm niệu đạo (nongonococcal urethritis), viêm cổ tử
cung(nongonococcal cervicitis), bệnh chlamydia, và bệnh giang mai (syphilis).

Bệnh lậu

Một trong những căn bệnh tình dục phổ biến nhất ngày nay là bệnh lậu (gonorrhea)2. Vì
ở Mỹ, còn nhiều trường hợp bệnh không được báo cáo nên các Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh
Dịch ước tính rằng có khoảng 5 triệu ca nhiễm bệnh mỗi năm. Bệnh lậu gây ra bởi vi khuẩn lậu
Neisseria. Vi khuẩn này phát triển mạnh ở màng nhầy (màng bảo vệ ẩm ướt ở tất cả các miệng,
lỗ của cơ thể), nên các vùng sinh dục là nơi trú ngụ lý tưởng cho các vi khuẩn này sinh sôi nảy
nở.
Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh lậu đều từ quan hệ tình dục. Do diện tích tiếp xúc
của lớp lót nhầy ở âm đạo của phụ nữ lớn hơn của nam giới nên phụ nữ có nguy cơ bị nhiễm lậu
cao hơn nam giới. Hầu hết phụ nữ (gần 80%) không thể hiện triệu chứng gì khi nhiễm bệnh và
họ không biết mình mắc bệnh cho đến khi người bạn tình bị lây bệnh thông báo cho họ biết hay
cho đến khi họ đi khám phụ khoa định kỳ. Riêng điều này không thôi cũng đã đủ để những
người phụ nữ có đời sống tình dục năng động nên đi kiểm tra xem có nhiễm lậu không, coi kiểm
tra này như một phần của kiểm tra sức khỏe định kỳ.
40% nam giới nhiễm bệnh lậu nhưng không có biểu hiện triệu chứng, số còn lại thể hiện
triệu chứng của bệnh trong vòng từ 2 đến 10 ngày sau khi có quan hệ. Ở nam giới, vùng niệu
đạo và trực tràng là hai nơi có khả năng nhiễm bệnh nhiều nhất. Nhìn chung, triệu chứng của
bệnh thường là tự dưng đi tiểu thường xuyên và đau khi đi tiểu, cũng như đi tiểu ra mủ. Nếu
không được chữa trị, bệnh sẽ lây sang ống tiết niệu trong vòng từ 2 đến 3 tuần, gây ảnh hưởng
đến phần sau niệu đạo, tuyến tiền liệt, túi tinh, và mào tinh hoàn. Nhiễm trùng tuyến tiền liệt đi
kèm với các triệu chứng đau và mềm vùng chậu, sốt, đi tiểu khó. Nếu như mào tinh hoàn trở nên
đỏ tấy và đau thì cảm giác nặng ở tinh hoàn bị nhiễm bệnh và tấy rát ở da bìu dái có thể xuất
hiện. Nếu như bệnh lây đến tinh hoàn kia thì có thể gây vô sinh.
Vùng nhiễm bệnh lậu đầu tiên ở phụ nữ là cổ tử cung. Cùng với sự nhiễm bệnh “ẩn” là
nguy cơ cao của các biến chứng, đặc biệt là bệnh viêm cổ tử cung (pelvic inflammatory disease)
— sự viêm nhiễm của các cơ quan và cấu trúc sinh sản, ở vùng chậu. Trong vòng 2 tháng, nếu
các sinh vật lậu không được xử lý thì nó có thể lây nhiễm đến các cơ quan sinh sản phía trong và
khoang chậu. Trong thời gian có kinh và ngay sau đó, các sinh vật này di chuyển rất nhanh, gây
2

còn được gọi là “clap,” “drip” hay “dose”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
176

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nên sự đau đớn khi quan hệ tình dục, chảy máu tử cung không phải do có kinh, và viêm các ống
dẫn trứng. Vì cơ thể cố gắng đánh bật sự viêm nhiễm này, nên có thể để lại sẹo ở các ống dẫn
trứng và gây nên vô sinh.
Một số vùng khác, không phải vùng sinh dục, trong cơ thể cũng có thể nhiễm bệnh, bao
gồm: miệng, họng, hậu môn, trực tràng, và mắt. Lậu cầu cũng có thể xâm nhập vào máu và di
chuyển đến các khớp gây nên bệnh viêm khớp do lậu cầu
(gonococcal arthritis), hay xâm nhập vào các van tim gây nên bệnh viêm màng trong tim
do lậu cầu (gonococcal endocarditis).
Không thể thử máu để biết được có bị lậu hay không. Nếu như mắc bệnh, thì việc kiểm
tra sức khỏe định kỳ có thể giúp nhận biết sự nhiễm bệnh ở những cá nhân không có triệu
chứng. Chuẩn đoán bệnh lậu thường yêu cầu phải lấy mẫu cấy mủ ở vùng cơ thể bị nhiễm bệnh
bằng gạc bông. Ở nam giới, vùng thường được lấy mẫu là niệu đạo; còn ở phụ nữ, đó là cổ tử
cung. Các mẫu được lấy xét nghiệm cũng có thể được lấy ở các vùng bị nhiễm bệnh khác, bao
gồm cổ họng, trực tràng, hay bản thân âm đạo. Lấy được mẫu đôi khi cũng gây khó chịu, nhưng
nó hiếm khi gây đau.
Những người bị bệnh lậu thông thường được tiêm thuốc kháng sinh, chẳng hạn như pêni-xi-lin, spec-ti-no-my-cin, cef-tria-xone, hay ăm-pi-xi-lin. Kháng sinh liều cao đôi khi cần
thiết để loại trừ toàn bộ chỗ nhiễm trùng và ngăn cản không cho vi khuẩn phát triển. Vì có đến
50% những người bị bệnh lậu cũng bị nhiễm trùng chlamyd (được trình bày ở dưới) nên bệnh
nhân cũng phải điều trị thêm bằng te-tra-cy-cline, e-ry-thro-my-cin, hay do-xy-cy-cline trong
giai đoạn trên 7 ngày. Lậu cầu có thể sống trong cơ thể vài ngày sau khi điều trị, nên bệnh nhân
cần phải đi kiểm tra lại sau đó khoảng một tuần để xác định tính hiệu quả của việc điều trị, cũng
như xem có xuất hiện vi khuẩn kháng thuốc không. Những bệnh nhân nhầm tưởng rằng họ đã
khỏi bệnh có thể vô tình truyền bệnh sang người khác.

Viêm niệu đạo và viêm cổ tử cung không phải do lậu cầu

Viêm niệu đạo không phải do lậu cầu (Nongonococcal urethritis) (ở nam giới) và viêm
cổ tử cung không phải do lậu cầu (nongonococcal cervicitis) (ở nữ giới) là những bệnh nhiễm
trùng ở niệu đạo và cổ tử cung không phải do lậu cầu gây ra. Nam giới bị viêm niệu đạo không
phải do lậu cầu thường chảy mủ và bị đau khi đi tiểu, nhưng có khoảng 30% nam giới mắc bệnh
mà không có biểu hiện triệu chứng. Phụ nữ bị viêm cổ tử cung không do lậu cầu thường thấy
mủ và tấy rát ở âm đạo, nhưng 70% phụ nữ bị bệnh mà không thấy biểu hiện triệu chứng. Dấu
hiệu và triệu chứng của viêm niệu đạo và viêm cổ tử cung không phải do lậu cầu cũng giống với
triệu chứng của bệnh lậu. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một số sinh vật gây ra những
nhiễm trùng này, bao gồm Ureaplasma urealyticum và Chlamydia trachomatis. Do vậy, về sau
những nhiễm trùng này được gọi là chlamydia.

Chlamydia

Chlamydia đã trở thành căn bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất ở Mỹ, ước
tính có khoảng 3 đến 4 triệu ca mắc bệnh mới mỗi năm. Chlamydia là bệnh gây ra bởi vi khuẩn
Chlamydia trachomatis. Vì các triệu chứng ban đầu của chlamydia niệu đạo thường nhẹ nên
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------177
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chúng thường không được chú ý. Đối với nam giới có biểu hiện bệnh thì triệu chứng phổ biến
thường gặp nhất là đau nhức, tấy hay đi tiểu khó, đi tiểu ra mủ trong. Đối với phụ nữ, các triệu
chứng phổ biến thường gặp là đi tiểu đau, chảy mủ ở âm đạo, âm đạo ra máu bất thường và đau
bụng. Chuẩn đoán bệnh chlamydia đòi hỏi phải lấy một lớp mỏng tế bào ở nơi nhiễm bệnh,
nhuộm màu đặc biệt rồi đặt lên bản mang vật của kính hiển vi.
Điều trị các viêm nhiễm do chlamydial bằng pe-ni-cil-lin là không có tác dụng. Ở giai
đoạn ban đầu, bệnh này có thể dễ dàng chữa trị bằng te-tra-cy-cline, e-ry-thro-my-cin, hay doxy-cy-cline trong một giai đoạn gồm 7 ngày. Nếu như không được chữa trị, bệnh chlamydia có
thể gây tổn hại đến niệu đạo và cổ tử cung, gây nhiễm trùng mào tinh hoàn, ống dẫn trứng, và
các viêm nhiễm vùng chậu. Đối với cả hai giới, nếu không chữa trị những viêm nhiễm do
chlamydial gây ra thì về lâu về dài các biến chứng nghiêm trọng và thực sự của bệnh sẽ dẫn đến
vô sinh.

Bệnh giang mai

Gây ra bởi vi khuẩn khuẩn xoáy (Treponema pallidum) (một loại vi khuẩn được biết đến
dưới tên spirochete), bệnh giang mai (syphilis) là một căn bệnh gây nhiều lo lắng về mặt sức
khỏe đối với người Mỹ. Trên thực tế, hàng năm theo báo cáo có hơn 50.000 ca nhiễm bệnh ở
Mỹ. Không phổ biến bằng bệnh chlamydia và bệnh lậu, nhưng bệnh giang mai nguy hiểm hơn
hai bệnh này nhiều. Nếu không được chữa trị, viêm nhiễm có thể gây hại đến các cơ quan thiết
yếu của sự sống, hệ thần kinh và thậm chí có thể gây tử vong.
Giang mai thường lây truyền qua việc tiếp xúc tình dục ở vùng sinh dục, tiếp xúc cơ thể
ở các dạng khác nhau cũng có thể gây bệnh, chẳng hạn như chạm vào một vết thương mở. Đặc
biệt, vi khuẩn spirochetes truyền từ vết thương mở của người nhiễm bệnh sang màng nhầy hay
vết trầy xước trên da của người khác. Chỉ mất có vài giờ kể từ sau khi có tiếp xúc là vi khuẩn
spirochetes có thể thâm nhập vào máu. Sau tháng thứ 4 của thai kỳ, giang mai có thể vượt qua
nhau thai để gây bệnh cho thai nhi. Do đó, phụ nữ mang bầu được điều trị trước tháng thứ 4 của
thai kỳ có thể bảo vệ con của mình khỏi căn bệnh này.
Có bốn giai đoạn khác nhau của bệnh giang mai: giai đoạn đầu, giai đoạn thứ hai, giai
đoạn ủ bệnh, và giai đoạn nặng.
Giai đoạn ban đầu của bệnh giang mai. Giai đoạn ban đầu của bệnh giang mai được
đặc trưng bởi sự xuất hiện của săng (chancre) (một vết thương giống cái nhọt, tròn, không gây
đau, có bờ cứng, nhô cao). Săng được trông thấy rõ ràng từ 10 đến 90 ngày sau khi lộ diện, tuy
nhiên, trung bình thì triệu chứng này xuất hiện trong 21 ngày. Ở hầu hết các trường hợp chỉ hình
thành một săng. Đối với nam giới, săng xuất hiện ở dương vật, còn đối với phụ nữ thì săng xuất
hiện ở cổ tử cung, môi âm đạo, hay thành âm đạo. Vì những vùng xuất hiện săng của phụ nữ
thường không nhìn thấy được, nên triệu chứng này thường không được chú ý. Bản thân điều này
đã là một lý lẽ thích đáng cho thấy cần phải dạy phụ nữ các phương pháp tự kiểm tra bằng tay
và gương. Săng cũng còn xuất hiện cả ở miệng, núm vú, các phần khác của dương vật, âm hộ,
bìu dái và hậu môn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
178

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Khi săng biến mất (trong vòng từ 1 đến 5 tuần, cho dù có hay không có sự điều trị) thì
người nhiễm bệnh có thể sai lầm khi cho rằng bệnh đã tự khỏi hay nghĩ rằng mình thực sự
không bị nhiễm bệnh. Một người nghi ngờ mình bị giang mai, bất kể khả năng nhiễm bệnh là
lớn hay nhỏ, cũng cần phải đi thử máu. Vì xét nghiệm giang mai có thể cho kết quả âm tính ở
giai đoạn đầu tiên, nên cần phải xét nghiệm lại ở thời gian sau.
Giai đoạn thứ hai của bệnh giang mai. Sự biến mất của săng báo hiệu giai đoạn đầu đã
kết thúc, chứ không phải sự kết thúc của bệnh giang mai. Vào thời điểm này, bệnh “chìm ở
dưới”. Giai đoạn thứ hai của bệnh giang mai đặc trưng bởi việc phát ban ở cơ thể, sự phát ban
này có thể kéo dài vài tháng, tiếp theo sau sự liền lại của săng. Sự phát ban này không gây ngứa,
và cũng giống như săng, nó tự biến mất mà không cần phải chữa trị gì.
Ngoài sự phát ban ra thì giai đoạn thứ hai của bệnh giang mai còn được biểu hiện bằng
việc sốt, đau họng, miệng, ăn mất ngon, đau các cơ và khớp, đau đầu, rụng tóc và trầm cảm. Vì
nhiều triệu chứng trong số những triệu chứng này giống với triệu chứng của những bệnh khác
nên người bị nhiễm bệnh có thể không nhận thức được rằng mình đã mắc một căn bệnh lây
truyền qua đường tình dục nghiêm trọng, thay vào đó họ cho rằng họ bị dị ứng, bị cúm dai dẳng,
hay bị căng thẳng. Tuy nhiên, hầu hết các triệu chứng này đều gây khó chịu đủ để khiến người
bệnh đi khám.
Thật may mắn, ở giai đoạn thứ hai này, có thể dễ dàng phát hiện ra vi khuẩn gây bệnh
bằng cách thử máu. Khoảng 25% những trường hợp mắc bệnh giang mai ở giai đoạn này khi thử
dịch tuỷ cho kết quả dương tính với vi khuẩn spirochete. Nếu được phát hiện ở giai đoạn này,
bệnh vẫn có thể chữa khỏi mà không gây tổn thương vĩnh viễn cho những cơ quan thiết yếu của
cơ thể.
Giai đoạn ủ bệnh. Với sự biến mất của các triệu chứng ở giai đoạn thứ hai, bệnh giang
mai bước sang giai đoạn ủ bệnh, giai đoạn này có thể kéo dài nhiều năm. Lúc này bệnh không
thể hiện các triệu chứng bên ngoài mà chỉ thử máu ta mới biết được là đã bị nhiễm bệnh. Điều
này không có nghĩa là khuẩn xoắn pallidium (treponema pallidum) đang nghỉ ngơi. Thay vào
đó, các vi khuẩn tiếp tục ẩn sâu vào trong các mô và các cơ quan khác nhau của cơ thể (ví dụ
như xương, mạch máu, và não). Trừ những phụ nữ mang thai có thể truyền bệnh sang con, còn
không thì bệnh có thể không lây truyền trong thời gian vài năm ủ bệnh.
Giai đoạn cấp 3 của bệnh giang mai (giai đoạn nặng). Khoảng 50% những người
bước vào giai đoạn ủ bệnh không gặp thêm vấn đề gì rắc rối trong phần đời còn lại của mình.
Tuy nhiên, 50% khác chuyển sang giai đoạn cấp 3, với sự phát triển của những biến chứng
nghiêm trọng. Lúc này, căn bệnh gây nên thương tổn vĩnh viễn đối với một hay nhiều cơ quan
sau: não bộ, tuỷ sống, mắt, phổi, tim, mạch máu, da, cơ, các cơ quan tiêu hóa, gan, và các tuyến
nội tiết. Ở một số trường hợp, tuỳ thuộc vào nơi nhiễm bệnh, bệnh nhân có cơ hội hồi phục hoàn
toàn nếu được chữa trị đầy đủ. Ở các trường hợp khác, giang mai có thể tấn công vào tim, não,
hay tuỷ sống, điều này dẫn đến liệt, rối loạn thần kinh, và thậm chí tử vong -- thường thì từ 10
đến 40 năm sau khi nhiễm bệnh.
Chuẩn đoán bệnh sớm và chữa trị đầy đủ có thể sẽ khỏi bệnh. Như đã nói ở trên, thử
máu có thể giúp phát hiện ra bệnh, tuy nhiên cũng cần phải có thời gian để các kháng thể phát
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------179
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------triển. Trên thực tế, một người có thể ở giai đoạn thứ hai trước khi thử máu, lúc đó mới có thể
phát hiện chính xác việc nhiễm bệnh. Nếu như một người nghi ngờ mình bị giang mai và có kết
quả thử âm tính thì anh ta/cô ta nên đi kiểm tra lại khi kháng thể đã có thời gian để xuất hiện.
Kiểm tra bằng kính hiển vi chất dịch từ săng hay các nốt phát ban xem có vi khuẩn spirochetes
không là một phương pháp khác để xét nghiệm giang mai.
Một khi đã được chuẩn đoán là nhiễm bệnh thì có thể điều trị giang mai bằng pe-ni-cillin, do-xy-cy-cline, và e-ry-thro-my-cin (đối với những người mang thai dị ứng với pe-ni-cillin).
NHIỄM BỆNH DO VI-RÚT
Virút là những sinh vật vô cùng bé, chỉ nhìn thấy được bằng kính hiển vi, không có tế
bào, tự nhân lên ở trong các tế bào mà chúng đã thâm nhập được vào. Sử dụng các thuốc kháng
sinh không có tác dụng gì đối với vi-rút, điều này khiến cho việc loại bỏ vi-rút trở nên rất khó
khăn hoặc không thể. Những bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi-rút gây ra chủ yếu là
herpe sinh dục (genital herpes), bệnh gây ra do vi-rút làm suy giảm hệ thống miễn dịch ở người
(human immunodeficiency virus), và mụn sinh dục (genital warts). Những bệnh khác do vi-rút
gây ra được lây truyền qua được tình dục bao gồm cytomegalovirus và viêm gan (hepatitis).

Herpe Sinh dục

Trước bệnh AIDS, herpe sinh dục là bệnh không thể chữa khỏi và đôi khi gây đau đớn
cực độ, bệnh này do vi-rút herpe đơn hình (herpes simplex) gây nên. Nó là một trong những
bệnh lây truyền qua đường tình dục đáng sợ nhất. Xã hội ngày nay vẫn đang lo lắng về căn bệnh
này. Herpe sinh dục lây lan một cách nhanh chóng và không chữa trị được. Ước tính có khoảng
500.000 ca mắc herpe sinh dục mới hàng năm với khoảng 25 triệu người Mỹ hiện đang mắc
bệnh. Đến nay, những nỗ lực nhằm tìm kiếm cách chữa trị hay vắc-xin phòng chống bệnh này
vẫn chưa mang lại kết quả. Không còn nghi ngờ gì nữa, herpe sinh dục đã trở thành một thứ
bệnh dịch và rất có thể nó vẫn sẽ tiếp tục là một vấn đề sức khỏe của cộng đồng trong nhiều năm
tới.
Vi-rút herpe đơn hình có hai loại: Loại I (HSV-I) thường được thấy nhiều hơn ở phần
trên của cơ thể (ví dụ: miệng và môi); Loại II (HSV-II) thường thấy nhiều hơn ở phần dưới của
cơ thể (bộ phận sinh dục). Tuy nhiên, dù có là loại nào đi nữa thì chúng cũng có khả năng xuất
hiện ở vùng kia. Loại I xuất hiện ở vùng sinh dục khoảng 20%, còn loại II xuất hiện ở miệng
khoảng 50% (thường do sinh hoạt tình dục bằng miệng).
Nhiễm herpe là do tiếp xúc trực tiếp với hoặc HSV-I hoặc HSV-II, thường là bởi đụng
vào vùng bị nhiễm. Herpe miệng (HSV-I, gây “đau lạnh”) lây lan thông qua các hoạt động như
sinh hoạt tình dục bằng miệng, hôn, uống chung một cốc nước hay sử dụng chung khăn tắm ướt.
Herpe sinh dục (HSV-II) lây lan thông qua các tiếp xúc tình dục, hay quan hệ tình dục bằng lỗ
hậu môn. Rất hiếm khi bệnh lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với chỗ ngồi ở nhà vệ sinh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
180

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bệnh herpe thường có ba giai đoạn: Giai đoạn đầu, giai đoạn ủ bệnh, và giai đoạn tái
phát. Giai đoạn đầu của bệnh herpe bắt đầu ở thời điểm thực sự nhiễm bệnh. Những vết phồng
giộp hay cục u nhanh chóng phát triển xung quanh vùng sinh dục và hậu môn. Sau khi vỡ,
những vết giộp tạo nên các thương tổn gây đau đớn và những thương tổn này tự lành lại trong
khoảng 3 tuần. Và cũng giống với trường hợp của bệnh giang mai đã nói đến ở trên, sự biến mất
của những tổn thương không có nghĩa là bệnh đã khỏi. Vi-rút vẫn tiếp tục sống trong cơ thể, tuy
nhiên nó không hoạt động -- giai đoạn này được gọi là giai đoạn ủ bệnh herper. Trong giai đoạn
thứ hai này, các kháng thể hình thành để chống lại vi-rút, và mặc dù chúng không thể chống lại
được sự bùng nổ thứ hai nhưng nó có thể khiến cho các sự bùng phát trong tương lai bớt trầm
trọng hơn. Ở giai đoạn này vi-rút có thể hoạt động trở lại mà không gây ra triệu chứng gì, có
nghĩa là một người nhiễm bệnh có thể vô tình truyền bệnh cho người khác -- hiện tượng này
được gọi là việc để rơi vi-rút không có triệu chứng bệnh (asymptomatic viral shedding). Cuối
cùng, ở giai đoạn thứ ba, có tên là giai đoạn tái phát herpe, vi-rút có thể hoạt động trở lại với các
triệu chứng (chẳng hạn như những nốt phồng giộp mới và sốt). Mặc dù những triệu chứng này
thường nhẹ hơn những triệu chứng ở giai đoạn đầu nhưng chúng cũng gây nên sự đau đớn cho
người bệnh. Tần suất bùng phát của bệnh cũng khác nhau -- từ không tái phát hay tái phát vài
lần trong đời cho đến tái phát nhiều lần trong một năm -- khả năng tái phát cũng phụ thuộc vào
yếu tố tâm lý. Vì herpe là bệnh không thể chữa trị nên những người mắc bệnh thường xuyên
phải đối mặt với các quyết định cá nhân rất khó khăn. Liệu họ có nên nói với các thành viên
trong gia đình hay bạn bè rằng họ bị herpe không? Họ có nên nói với những người bạn tình mới
là họ bị herpe không? Liệu làm như vậy có khiến họ bị tổn thương thêm vì bị từ chối không?
Chẳng lẽ sống độc thân lại là kết cục giành cho họ? Có nên tham gia vào các nhóm trợ giúp
những người bị herpe không? Do có nhiều sợ hãi và lo lắng liên quan đến bệnh herpe sinh dục
nên chữa trị về mặt tâm lý cũng quan trọng không kém việc trị bệnh.
Mặc dù herpe là bệnh không thể chữa khỏi, nhưng thuốc men cũng giúp làm giảm nhẹ
các triệu chứng và làm giảm số lượng bùng phát. Hàng triệu người Mỹ sử dụng a-cy-clo-vir
(nhãn hiệu thương mại là Zovirax) dưới dạng thuốc mỡ bôi hoặc thuốc uống. Phụ nữ bị thương
tổn ở trong âm đạo phải sử dụng dạng thuốc uống. Uống a-cy-clo-vir đều đặn có tác dụng làm
giảm tấn suất và mức độ bùng phát của bệnh.
Sự bùng phát của herpe sinh dục khi mang thai gây ra nhiều vấn đề. Nếu điều này xảy ra
sớm thì nguy cơ xảy thai tăng lên một cách đáng kể. Còn nếu như các tổn thương ở âm đạo chảy
ra trong khi sinh thì vi-rút có thể lây truyền từ mẹ sang con khi thai nhi di chuyển qua ống sinh.
Vì vi-rút có thể gây tổn hại nặng nề lên não bộ của trẻ sơ sinh nên một số bà mẹ bị nhiễm herpe
thường chọn cách mổ đẻ thay vì sinh qua đường âm đạo.
Các chữa trị herpe tốt nhất là ngăn chặn nó khi nó xuất hiện ở nơi đầu tiên. Dưới đây là
một số lời khuyên giúp phòng tránh việc lây lan của vi-rút herpe:
• Tránh có các tiếp xúc tình dục bất kỳ khi nào có sự xuất hiện của triệu chứng.
• Các tổn thương ở miệng nói chung thường không lây nhiễm trong vòng vài ngày sau
ngày mà chúng xuất hiện lần đầu tiên. Nhưng để an toàn, cần tránh các hoạt động tình
dục có liên quan đến miệng cho đến tận khi các thương tổn ở miệng đã thực sự liền hẳn
và biến mất.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------181
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Vì bệnh herpe có thể lây truyền từ những người không ý thức được rằng mình đã
nhiễm bệnh nên cần phải luôn luôn sử dụng bao cao su và chất diệt tinh trùng khi có
quan hệ tình dục. Điều này cũng được áp dụng khi có các hoạt động tình dục với bạn
tình mà những người này biết mình bị mắc bệnh nhưng hiện tại chưa thấy bất kỳ triệu
chứng gì.
• Nóng bức, chật hẹp, và một số loại vải nhất định có thể gây nên sự bùng phát của bệnh.
Cần nhận thức được các điều kiện có trước các triệu chứng.

Ghi Chép Cá Nhân (Mandy, 27 tuổi)
Lần bùng phát bệnh herpe đầu tiên của tôi là lần tồi tệ nhất. Trên thực tế, tôi phát bệnh
nghiêm trọng đến nỗi bạn cùng phòng của tôi phải đưa tôi đi cấp cứu. Tôi ốm và đau rất
nhiều. Sau lần đó, tôi còn bị bùng phát vài lần nữa, nhưng những lần này nhẹ hơn. Nhờ
trời, khoảng ba năm qua tôi chưa bị tái phát lại. Bạn trai của tôi thậm chí còn không biết
rằng anh ấy đã mang trong mình vi-rút. Ý tôi là, anh ấy chưa bao giờ bị bùng phát bệnh.
Tuy nhiên anh ấy vẫn cảm thấy mọi điều thật tồi tệ. (Tư liệu của bác sĩ Zgourides)

Suy Nghĩ Cá Nhân
Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu vợ/chồng chưa cưới của bạn nói cho bạn biết rằng anh
ấy/cô ấy bị bệnh herpe?

HIV và AIDS

Có lẽ không có căn bệnh lây
truyền qua đường tình dục nào lại nhận
được sự quan tâm của công chúng và
gây ra các cảm xúc mạnh mẽ và lầm lẫn
như HIV, vi-rút gây ra hội chứng suy
giảm miễn dịch ở người (human
immunodeficiency virus), gây nên bệnh
AIDS, hội chứng suy giảm miễn dịch
mắc phải (acquired immunodeficiency
syndrome).
Thật không may, phần lớn phản
ứng của xã hội đối với căn bệnh này là
coi nó như một sự hồi tưởng về chiến dịch săn lùng và giết chết những người bị tình nghi là phù
thuỷ ở thời Trung Cổ - đe dọa, đánh đập, và thậm chí sát hại những người bị nghi là mắc bệnh.
Với sự sợ hãi và căm ghét đối với bệnh dịch này như vậy, nên không có gì phải ngạc nhiên khi
có nhiều câu chuyện hoang đường, và khuôn mẫu vây quanh HIV, AIDS, và các nạn nhân của
nó. Đây chính là cái giá của sự ngu dốt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
182

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thực ra, HIV không trực tiếp gây nên cái chết mà nó làm suy giảm hệ thống miễn dịch
của người bệnh đến điểm mà sự nhiễm trùng và các bệnh khác đánh bại hệ thống bảo vệ của nạn
nhân. Vi-rút tấn công các tế bào T “trợ giúp” (có nghĩa là tế bào T4 lymphocytes, một dạng của
tế bào bạch cầu), mà tế bào này ra hiệu cho các tế bào B làm tê liệt các mầm bệnh xâm nhập vào
cơ thể và rồi các tế bào T “tiêu diệt” sẽ phá huỷ các mầm bệnh này. Trước kia, một người cần
phải phát triển một bệnh nghiêm trọng trước khi anh ta/cô ta được điều trị AIDS. Nhưng đến
tháng 4 năm 1992, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Dịch đã mở rộng định nghĩa về việc chuyển
sang giai đoạn AIDS, bao gồm cả những người nhiễm HIV có tế bào T từ 200 trở xuống, cho dù
anh ta/cô ta có triệu chứng hay không có triệu chứng bị một bệnh nghiêm trọng nào đó. (Bình
thường số lượng tế bào T là vào khoảng từ 800 đến 900).
Để HIV có thể tấn công vào tế bào của con người, đầu tiên nó phải tự gắn vào thụ cảm
đặc biệt trên bề mặt của tế bào. Ở con người, HIV gắn vào tế bào T4 lymphocytes. Một khi đã
gắn được vào tế bào T, HIV thâm nhập vào tế bào và tiết ra một chất thuộc gien. Nhờ một loạt
các phản ứng hóa học, bản thân tế bào tự nhân HIV lên. Cuối cùng những tế bào bị vi-rút tấn
công trở thành các “nhà máy” sản xuất ra vi-rút, và rồi nó lại tấn công vào các tế bào T khác,
các tế bào này lại trở thành nhà máy.... Rồi hệ thống miễn dịch bị suy giảm đến nỗi các bệnh
khác nhau dễ dàng khống chế hệ thống miễn dịch của nạn nhân.
Theo các nghiên cứu y học, HIV không lây lan qua các tiếp xúc thông thường giữa
người và người mà nó lây lan thông qua sự trao đổi các chất dịch của cơ thể, đặc biệt là máu,
tinh dịch, và các dịch tiết âm đạo). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sự lây truyền của virút không thể xảy ra theo các cách khác.
Đến nay, bốn cách lây truyền HIV phổ biến nhất được thừa nhận là:
• Lây qua quan hệ tình dục hay các hoạt động khác liên quan đến tình dục với người bị
nhiễm HIV, các hoạt động đó bao gồm giao hợp, quan hệ tình dục bằng miệng, hay quan
hệ tình dục bằng đường hậu môn, hay các dạng quan hệ tình dục kết hợp của những điều
trên.
• Lây qua đường máu.
• Lây qua kim tiêm vào da.
• Lây từ mẹ sang con khi người mẹ nhiễm vi-rút HIV mang thai hay sinh nở, và có khả
năng lây nhiễm khi nuôi con bằng sữa.
Cũng theo cuốn sách hướng dẫn có nhan đề Một Chút Kiến Thức Phòng Chống: Hướng
Dẫn Làm Giảm Nguy Cơ Mắc Bệnh AIDS Vì Sức Khoẻ Tình Dục, do cục Sức Khỏe và Xã Hội
Washington phát hành thì:
“Các hành vi có nguy cơ cao đặc biệt bao gồm đưa dương vật, ngón tay, hay các dụng cụ
vào trong trực tràng, có tiếp xúc giữa miệng và hậu môn, bất kỳ sự tiếp xúc nào với nước
tiểu, phân, hay máu bị nhiễm HIV; luôn luôn tránh tất cả những hành vi này. Bao cao su
không đảm bảo được sự an toàn, nhưng chúng có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm khi
giao hợp, quan hệ tình dục bằng hậu môn, hay bằng miệng. Tinh dịch thường mang virút gây bệnh AIDS nên cần sử dụng bao cao su nếu có bất kỳ sự tiếp xúc tình dục nào có
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------183
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------thể gây xuất tinh. Vì vi-rút gây bệnh AIDS có thể xuất hiện ở nước bọt nên việc hôn mở
miệng – hôn “kiểu Pháp” cũng có thể là việc làm gây nguy cơ.”
Hiện nay, lây truyền HIV qua quan hệ tình dục giữa những người có thiên hướng tình
dục với người khác phái chiếm một phần nhỏ (có lẽ ít hơn 10%) trong số những ca bị nhiễm
AIDS ở Mỹ. Tuy nhiên, nếu những nhóm nhiễm bệnh chủ yếu ở Mỹ vẫn là những người đồng
tính luyến ái, và những người sử dụng ma tuý bằng cách tiêm tĩnh mạch, thì ở các nước khác
trên thế giới lại không phải như vậy. Ở Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh, và các nước đang phát
triển, HIV lây lan chủ yếu qua các hành vi quan hệ tình dục giữa người có thiên hướng tình dục
khác giới. Theo Bộ Y Tế Và Xã Hội Mỹ, danh sách dưới đây là danh sách những người có nguy
cơ nhiễm HIV và AIDS cao:
• Những người có quan hệ tình dục với người khác từ năm 1977.
• Những người sử dụng chung bơm kim tiêm khi tiêm chích ma tuý.
• Những người có triệu chứng của bệnh AIDS hay mắc những bệnh có liên quan đến
AIDS.
• Nam hay nữ tham gia bán dâm và những người bạn tình của họ.
• Bạn tình của những người nhiễm HIV hay có nguy cơ bị nhiễm cao.
• Những người bị bệnh máu không đông và phải nhận các sản phẩm có yếu tố đông
(nhận máu từ người khác).
• Trẻ sơ sinh của những người mẹ bị nhiễm HIV hay có nguy cơ nhiễm HIV cao.
Khi một người đã bị nhiễm HIV, bệnh thường phát triển theo ba giai đoạn. Giai đoạn
đầu tiên là “âm thầm”, hay không có triệu chứng bệnh, ở giai đoạn này người bệnh không biết là
mình đã nhiễm bệnh và do đó họ có thể vô tình truyền bệnh cho người khác. Kể từ khi có tiếp
xúc với người bị bệnh, thời gian để kháng thể có thể được phát hiện bằng cách thử máu là từ vài
tuần, vài tháng hay đến vài năm. Những người bị nhiễm bệnh có thể không có biểu hiện triệu
chứng gì trong vòng 10 năm hoặc hơn.
Tiếp theo, những người nhiễm bệnh phát triển từ giai đoạn không có triệu chứng gì đến
giai đoạn thứ hai của bệnh - triệu chứng HIV (trước đây gọi là phức hợp liên quan đến AIDS
(AIDS-related complex), hay ARC). Ở giai đoạn này có một số triệu chứng chung, nổi bật nhất
là sự sưng tấy dai dẳng của các tuyến bạch huyết (ví dụ như ở cổ, nách, và trong miệng), sốt,
mệt mỏi, ra mồ hôi vào ban đêm, sụt cân mà không giải thích được nguyên nhân, và tiêu chảy.
Theo như các nhà nghiên cứu được biết thì tất cả những người nhiễm HIV đều phát triển
thành bệnh AIDS, thường trong khoảng 10 năm. Tất cả những dấu hiệu và triệu chứng của giai
đoạn thứ hai vẫn tiếp tục, tuy nhiên nó trở nên rắc rối hơn do sự xuất hiện của các bệnh nghiêm
trọng như biếu thịt Kaposi (Kaposi’s sarcoma) (một dạng ung thư) Pneumocystis carinii (một
dạng viêm phổi). HIV cũng vượt qua các rào cản máu-não, gây suy giảm trí nhớ và khả năng
phán đoán, tạo nên sự thay đổi tính cách và u não.
Ở giai đoạn này, bệnh AIDS không thể chữa được và gây tử vong. Việc điều trị bệnh cần
phải bắt đầu từ thời gian dài trước khi cá nhân chuyển sang giai đoạn phát triển AIDS. Việc điều
trị này làm giảm thiểu các triệu chứng và làm chậm quá trình phát triển của bệnh. Năm 1987,
Cục Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm Mỹ đã phê chuẩn cho phép sử dụng zidovudine (trước
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
184

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------đây được gọi là azidothymidine, hay AZT) đây là loại thuốc đầu tiên được cấp phép cho sử
dụng để điều trị AIDS ở Mỹ. Có tác dụng như một loại thuốc chống lại vi-rút, zidovudine làm
chậm quá trình nhân lên của HIV trong các tế bào của người, kéo dài sự sống của những bệnh
nhân HIV, và làm giảm sự xuất hiện cũng như mức độ các viêm nhiễm. Những phương pháp
chữa trị khác bao gồm: truyền lymphocytes, cấy ghép tủy xương, cấy các mô từ thymus (nơi mà
các tế bào T4 được sản sinh ra), thuốc dideoxyinosine (DDI), chất ức chế protease. Tất cả những
liệu pháp này được xây dựng nhằm làm chậm sự phá huỷ chức năng của hệ thống miễn dịch.
Điều trị AIDS không thể bỏ qua những vấn đề về chính trị và tâm lý. Bị chuẩn đoán là
nhiễm HIV hay bị AIDS, cũng giống với những bệnh không chữa trị được khác, có thể gây nên
sự tàn phá nặng nề về mặt tâm lý. Ngoài ra, sự thật là bệnh AIDS mang theo cùng nó những kỳ
thị về mặt xã hội, và một người bắt đầu cảm nhận những chiều hướng đáng sợ khác của căn
bệnh này.
Có thể phòng chống bệnh AIDS như thế nào? Khi việc kiêng không quan hệ tình dục
không phải là lựa chọn được ưa chuộng thì duy trì một mối quan hệ một vợ một chồng với
người bạn đời không bị nhiễm HIV là sự lựa chọn an toàn nhất. Tất nhiên, cần phải tránh những
tiếp xúc trực tiếp, không được bảo vệ với miệng, dương vật, âm đạo và/hay trực tràng của bạn
tình có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Đâu là những điều được ủng hộ và đâu là điều bị phản đối liên quan đến việc bắt buộc
phải đi thử xem có nhiễm HIV không? Những xét nghiệm như vậy có nên được tiến
hành không? Nếu có thì giành cho những đối tượng nào? Tất cả mọi người? Các nhân
viên chăm sóc sức khỏe? Những người làm việc trong nhà hàng? Những người ở cùng
nhau trong tù? Tại sao có, tại sao không? Ảnh hưởng của việc bắt buộc phải đi làm xét
nghiệm lên những người bị phát hiện là đã nhiễm HIV dương tính là gì?
Hãy kể một số chuyện hoang đường và khuôn mẫu liên quan đến HIV mà bạn biết – ai là
người nhiễm HIV, và nhiễm HIV như thế nào? Bạn sẽ nói với người bạn đời của mình
như thế nào nếu như anh ấy/cô ấy dương tính với HIV... Bạn nghĩ rẳng câu chuyện
hoang dường và những khuôn mẫu đó bắt nguồn từ đâu? Vai trò của các phương tiện
thông tin đại chúng trong việc khiến cho những chuyện hoang đường về HIV/AIDS tồn
tại mãi là gì? Còn vai trò của gia đình, bạn bè, chính phủ, các tổ chức tôn giáo, những
nhóm người quan tâm đặc biệt và các tổ chức khác thì sao? Bạn có thể làm gì để giúp
xóa bỏ những câu chuyện hoang đường và những khuôn mẫu đó?

Mụn sinh dục

Mặc dù sự cấp bách của HIV và AIDS gây ra sự chú ý của các phương tiện truyền thông
cũng như của công chúng nói chung, nhưng xã hội cũng không được quên rằng, còn có các bệnh
lây truyền qua đường tình dục gây ra bởi vi-rút khác cũng gây các hậu quả về thể chất lẫn tình
cảm nghiêm trọng đối với những người bị nhiễm bệnh và bạn đời của họ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------185
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mụn sinh dục (genital warts) là bệnh gây ra bởi một nhóm các vi-rút có tên là human
papilloma viruses (HPV). Ước tính có khoảng 12 đến 15 triệu người Mỹ bị nhiễm HPV và con
số những người bị bệnh này có vẻ như đang tăng lên. Mụn sinh dục có kích cỡ và hình dáng
khác nhau nhưng nhìn chung chúng trông giống hoa súp lơ, chủ yếu xuất hiện ở trên và xung
quanh bộ phận sinh dục, đáy chậu, và hậu môn. Bệnh này thường lây truyền qua những tiếp xúc
cơ thể trực tiếp.
Điều trị việc này liên quan đến việc đốt, làm tê liệt, hay cắt bỏ mụn ở vùng bị nhiễm.
Điều trị bằng cách bôi thuốc po-do-phyl-lin lên vùng mụn khiến cho lớp da phía ngoài của vùng
nhiễm vi-rút có thể bong ra. Cấm sử dụng việc điều trị bằng cách đốt hóa chất với po-do-phyllin cho phụ nữ có thai, vì thuốc này có thể gây dị tật ở trẻ sơ sinh. Vì mụn sinh dục có thể gây
nên ung thư cổ tử cung nên phụ nữ cần đi kiểm tra bằng cách chích dịch để xem mụn đó có phải
là u lành tính (không gây ung thư) không.

Các viêm nhiễm do vi-rút khác

Còn hai loại nhiễm trùng do vi-rút có thể lây truyền qua đường tình dục khác cũng đáng
được đề cập đến ở đây. Cytomegalovirus là một vi-rút phổ biến được tìm thấy trong các chất
dịch của cơ thể bao gồm dịch âm đạo, và tinh dịch. Những người lớn bị nhiễm cytomegalovirus
thường không có biểu hiện triệu chứng gì, tuy nhiên, những trẻ em được sinh ra bởi những
người mẹ bị nhiễm vi-rút này sẽ có nguy cơ bị dị dạng cao.
Viêm gan (hepatitis), có nhiều dạng viêm gan khác nhau, cũng là một căn bệnh gây ra
bởi vi-rút. Viêm gan A (trước đây được gọi là “viêm gan truyền nhiễm”) thường lây lan thông
qua sự tiếp xúc với các chất như phân nhiễm vi-rút, chẳng hạn như khi sử lý thực phẩm nhiễm
bệnh. Viêm gan B (trước kia được gọi là “viêm gan huyết thanh”) thường lây lan do việc trao
đổi dịch cơ thể thông qua hoạt động tình dục, sử dụng ống tiêm đã nhiễm vi-rút, hay tiếp xúc
với máu, nước bọt hay tinh dịch nhiễm vi-rút. Các triệu chứng của bệnh viêm gan nếu có xuất
hiện thì thường bao gồm vàng mắt và da, sốt, mệt mỏi, ăn không ngon, đi ngoài và đau vùng
bụng. Mặc dù tiêm vác-xin có thể phòng chống được bệnh viêm gan B nhưng lại không có
phương pháp điều trị đặc biệt dành cho bệnh này. Một số bệnh nhân bị mắc viêm gan nặng
nhưng hầu hết đều tự khỏi trong vòng vài tuần hoặc vài tháng.
SỰ PHÁ HOẠI CỦA KÝ SINH VẬT
Ngoài một số bệnh và sinh vật gây bệnh khác nhau đã được đề cập đến ở trên, thì còn hai
loại bệnh phổ biến lây truyền qua đường tình dục liên quan đến sự phá hoại của ký sinh vật
(parasitic infestation), hay sự xâm nhập của các sinh vật nhỏ, sống trong hay trên vật chủ. Hai
ký sinh vật đó là chấy rận (pubic lice) và ghẻ
(scabies), hai sinh vật này lây lan thông qua sự tiếp xúc gần gũi (không nhất thiết phải có
quan hệ tình dục) với người bị nhiễm, qua quần áo, giường chiếu hay chỗ ngồi trong nhà vệ
sinh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
186

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Chấy rận và Con ghẻ

Chấy rận có ba loại khác nhau, mỗi loại sống trên một vật chủ nhất định, ba loại đó là:
rận trên đầu (head louse), rận trên cơ thể (body louse), và rận cu/âm hộ (pubic louse) (Pythirus
pubis, hay “rận”). Những ký sinh vật này có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, nó cắm vào
da của vật chủ, hút máu, đẻ trứng, gây ngứa ngáy khủng khiếp. Các loại thuốc pyrethrins (nhãn
mác thương mại là A-200 Pyrinate) và gamma benzene hexachloride (nhãn mác thương mại là
Kwell) đều có hiệu quả trong việc diệt chấy rận. A-200 Pyrinate là loại thuốc bán không cần
đơn còn Kwell yêu cầu phải có đơn thuốc của bác sĩ.
Cái ghẻ là những sinh vật nhỏ bé, nó có thể sống nhiều tháng dưới da của vật chủ, đẻ
trứng ở đó. Con ghẻ gây ra ngứa, giộp da và mủ. Nơi ký sinh vật này gây hại chủ yếu là ở cổ
tay, những kẽ ngón tay, chỗ dưới ngực và trên vùng mông. Thuốc Kwell cũng là sự lựa chọn để
điều trị ghẻ.
Giặt là tất cả quần áo, chăn nệm, khăn tắm là việc làm rất cần thiết để phòng chống sự
lây lan sang chỗ khác của cả chấy lẫn ghẻ. Những vật dụng này cũng nên được kiểm tra lại sau
vài ngày kể từ ngày đầu tiên điều trị để khẳng định chắc chắn rằng những ký sinh vật này đã
thực sự biến hết.
CÁC VIÊM NHIỄM LÂY QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC KHÁC
Còn một số viêm nhiễm khác có thể lây truyền qua đường tình dục. Hai viêm nhiễm phổ
biến nhất trong số những viêm nhiễm này là bệnh trùng màng uốn roi đuôi (trichomonas) và
monilia.

Bệnh trùng màng uốn roi đuôi

Trichomonas vaginalis là một sinh vật đơn bào sống trong âm đạo, nó gây ra bệnh trùng
màng uốn roi đuôi (trichomonas) (“trich”). Sinh vật này có thể lan truyền do quan hệ tình dục,
và nó cũng có thể lây nhiễm do tiếp xúc với dịch ẩm ướt. Những phụ nữ uống thuốc tránh thai
có nguy cơ bị nhiễm bệnh trùng màng uốn roi đuôi do mức độ của pro-ges-te-rone cao, mà proges-te-rone làm tăng nồng độ kiềm trong âm đạo, tạo môi trường thuận lợi cho các sinh vật gây
bệnh trùng màng uốn roi đuôi. Các triệu chứng đặc trưng ở phụ nữ khi bị bệnh là đau rát âm hộ,
có mùi hôi ở âm đạo, và âm đạo tiết ra dịch màu trắng hay vàng. Nam giới bị bệnh trùng màng
uốn roi đuôi thường không có biểu hiện triệu chứng. Vì lây nhiễm này có thể truyền qua truyền
lại giữa hai người, nên cả hai cần phải được điều trị nếu như sinh vật này được tìm thấy ở người
nữ. Thuốc điều trị viêm nhiễm này là metronidazole (nhãn mác thương mại là Flagyl).

Monilia

Một số phụ nữ bị monilia (hay candidiasis), đây là bệnh viêm nhiễm men âm đạo gây ra
bởi Candida albicans. Giống như “trich,” các viêm nhiễm men phát triển mạnh trong môi trường
kiềm và do đó nó cũng sinh sôi trong các điều kiện giống với trường hợp của bệnh trùng màng
uốn roi đuôi. Ở phụ nữ các triệu chứng của bệnh monilia bao gồm: ngứa rát âm đạo, ra chất
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------187
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dịch; ở nam giới, các triệu chứng của bệnh là ngứa, đỏ ở dương vật, cảm giác nóng. Nếu phụ nữ
bị chuẩn đoán là bị viêm nhiễm men, sử dụng clotrimazole (nhãn mác thương mại là Lotrimin)
và miconazole (nhãn mác thương mại là Monistat) là rất có tác dụng.
PHÒNG NGỪA CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC
Giáo dục có lẽ là thứ vũ khí quan trọng nhất để chống lại các bệnh lây truyền qua đường
tình dục. Dạy các cá nhân và các nhóm về hành vi và giao tiếp tình dục an toàn là cách thức
sống còn nếu như xã hội muốn ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Các cá nhân cũng cần biết một số cách và biện pháp phòng bệnh. Dưới đây là một số hướng dẫn
giành cho những người có đời sống tình dục năng động được trích từ sách hướng dẫn của Hiệp
Hội Sức Khỏe Đại Học Mỹ, có nhan đề Những Bệnh Lây Truyền Qua Đường Tình Dục Là Gì?
• Tạo dựng mối quan hệ một vợ một chồng mà ở đó bạn và người bạn đời của bạn cần
thỏa thuận phải chung thuỷ trong quan hệ tình dục và làm đúng theo thỏa thuận đó.
Tránh những quan hệ thân mật mang tính tình dục cho đến khi bạn và người bạn đời của
bạn đã kiểm tra xem có ai bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục trước đó
không.
• Sử dụng bao cao su. Mặc dù bao cao su không bảo vệ được 100% nhưng nó là phương
pháp bảo vệ tốt nhất mà chúng ta có đến nay. Nếu có thể hãy sử dụng chất diệt tinh trùng
để tạo thêm rào cản chống lại một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. Những người
phụ nữ còn ngần ngại về bao cao su và cứ khăng khăng về nhu cầu sử dụng của mình
cần nhớ rằng những bệnh lây truyền qua đường tình dục rất nguy hiểm đối với họ; phụ
nữ thường có ít các triệu chứng rõ ràng nhưng lại có nguy cơ bị tổn hại về mặt sức khỏe
nhiều hơn nam giới.
• Hãy đưa việc kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình dục vào các kiểm tra sức
khỏe định kỳ, đặc biệt nếu như bạn có thay đổi bạn tình, hay có nhiều hơn một bạn tình.
Đừng có đợi đến khi các triệu chứng xuất hiện rồi mới đi khám.
• Hãy học các triệu chứng thông thường của các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Hãy kiểm tra y tế ngay lập tức nếu như các triệu chứng nghi ngờ xuất hiện, kể cả khi
những triệu chứng đó là nhẹ.
• Không sử dụng thuốc, rượu trong những tình huống thân mật tiềm năng. Thuốc làm
giảm khả năng đưa ra các quyết định tự bảo vệ đúng đắn.
Nói tóm lại, con người có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình
dục của mình bằng việc học cách kiêng hay duy trì lâu dài quan hệ một vợ một chồng với người
bạn đời không bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục; thường xuyên kiểm tra vùng
sinh dục xem có bất kỳ dịch tiết, lở loét hay đau bất thường nào không? Sử dụng bao cao su với
tất cả các bạn tình; và trao đổi cởi mở về lịch sử quan hệ tình dục của nhau. Kiến thức về việc
bảo vệ và hành động là các cách tốt nhất đảm bảo chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình
dục.
Bất kỳ ai bị chuẩn đoán là có mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục cần phải tuân thủ
theo hướng dẫn của bác sĩ, uống thuốc đầy đủ theo đơn, thực hiện theo dõi và kiểm tra lại nếu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
188

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------có yêu cầu phải làm vậy, thông báo cho tất cả các bạn tình đi kiểm tra, kiêng không quan hệ tình
dục cho đến khi được sự cho phép của bác sĩ.
Kiến thức về các bệnh lây truyền qua đường tình dục cần phải được đưa vào chương
trình hành động đối với cả hoạt động tình dục cá nhân lẫn các chính sách sức khỏe cộng đồng.
Tất cả mọi người đều phải cùng hành động chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Chỉ bằng việc trở thành một cộng đồng thực sự phấn đấu vì hạnh phúc của tất cả các thành viên,
thì xã hội mới có thể loại bỏ một cách có hiệu quả sự ngu dốt và những bệnh lây truyền qua
đường tình dục này.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Bạn có nghĩ rằng nên phân phát bao cao su ở các trường đại học và cao đẳng không?
Trường cấp ba? Trường trung học cơ sơ? Nên phân phát kèm hay không kèm tài liệu
hướng dẫn? Phát miễn phí? Tại sao có, tại sao không?

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
1. Một hậu quả thường xuyên xảy ra đối với các quan hệ tình dục là sự lây nhiễm bệnh,
đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tình dục (sexually transmitted disease) (STD). Hơn
nữa, vấn đề phức tạp là ở chỗ các bệnh lây truyền qua đường tình dục thường không có triệu
chứng, nó khiến cho nhiều người mắc sai lầm khi coi thường việc bảo vệ phòng chống bệnh và
điều trị bệnh.
2. Đa số những bệnh lây truyền qua đường tình dục là do vi khuẩn, vi-rút, hay ký sinh
vật gây ra. Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến có nguyên nhân từ vi khuẩn là
bệnh lậu (gonorrhea), viêm niệu đạo không phải do lậu cầu (nongonococcal urethritis), viêm cổ
tử cung không phải do lậu cầu (nongonococcal cervicitis), bệnh chlamydia, và bệnh giang mai
(syphilis). Những bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi-rút gây ra chủ yếu là herpe sinh dục
(genital herpes), bệnh gây ra do vi-rút làm suy giảm hệ thống miễn dịch ở người (human
immunodeficiency virus ~HIV ), và mụn sinh dục (genital warts). Hai bệnh lây khác là chấy
(pubic lice) và ghẻ (scabies).
3. Giáo dục có lẽ là thứ vũ khí quan trọng nhất để chống lại các bệnh lây truyền qua
đường tình dục. Dạy các cá nhân và các nhóm về hành vi và giao tiếp tình dục an toàn là cách
thức sống còn nếu như xã hội muốn ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh lây truyền qua đường tình
dục.
4. Một cá nhân có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục
của mình bằng việc học cách kiêng hay duy trì lâu dài quan hệ một vợ một chồng với người bạn
đời không bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục; thường xuyên kiểm tra vùng sinh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------189
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dục xem có bất kỳ dịch tiết, lở loét hay đau bất thường nào không? Sử dụng bao cao su với tất
cả các bạn tình; và trao đổi cởi mở về lịch sử quan hệ tình dục với tất cả các bạn tình.
5. Bất kỳ ai bị chuẩn đoán là có mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục cần phải tuân
thủ theo hướng dẫn của bác sĩ, uống thuốc đầy đủ theo đơn, thực hiện theo dõi và kiểm tra lại
nếu có yêu cầu phải làm vậy, thông báo cho tất cả các bạn tình đi kiểm tra, kiêng không quan hệ
tình dục cho đến khi được sự cho phép của bác sĩ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
190

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 15
Rối Loạn Tình Dục và Cách Chữa Trị
Các rối loạn tình dục là gì? Đâu là nguyên nhân của các rối loạn đó? Liệu pháp tình dục
là gì? Chúng có tác dụng như thế nào? Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta hãy hướng sự chú
ý của mình vào chương này, đến nhóm đầu tiên đề cập đến các rối loạn tình dục – các vấn đề
mãn tính và chu kỳ phản ứng tình dục.
CÁC RỐI LOẠN TÌNH DỤC
Rối loạn tình dục (sexual disorder) xuất hiện khi một kích thích tình dục nhất định phù
hợp không gây nên phản ứng tình dục như mong đợi. Đặc biệt những rối loạn chức năng tình
dục (sexual dysfunctions) có liên quan đến sự không hoạt động mãn tính ở khả năng phản ứng
lại có hiệu quả với các kích thích tình dục của một cá nhân. Những rối loạn này là mãn tính, nó
khiến cho cá nhân không thể đạt được sự thỏa mãn trong các quan hệ tình dục sau khi đã cố
gắng đi cố gắng lại với lòng momg muốn, và người bạn tình sẵn sàng khéo dài thời gian. Các
bác sĩ chuẩn đoán và chữa trị những rối loạn này chỉ ra tình trạng rối loạn của bệnh nhân cụ thể
nào đó là do yếu tố sinh học và/hay yếu tố tâm lý. Các nhóm rối loạn tình dục bao gồm: các rối
loạn ham muốn tình dục (sexual desire disorders), các rối loạn hưng phấn tình dục (sexual
arousal disorders), các rối loạn cực khoái (orgasm disorders), các rối loạn gây đau khi quan hệ
(sexual pain disorders),và các rối loạn tình dục “không thuộc những nhóm trên” (sexual
dysfunction “not otherwise specified”).

Các rối loạn ham muốn tình dục

Các rối loạn ham muốn tình dục liên quan đến giai đoạn ham muốn của hệ thống phản
ứng tình dục. Có nghĩa là có vấn đề với hoạt động ham muốn tình dục của cá nhân hoặc tần suất
của hoạt động ham muốn tình dục của cá nhân. Mức độ hứng thú tình dục, hay còn gọi là dục
tình (libido), của các cá nhân, các cặp vợ chồng, và ở các hoàn cảnh khác nhau là khác nhau.
Đây là lý do tại sao lại rất khó để xác định đâu là mức độ “bình thường” cũng như thế nào là
mức độ hứng thú tình dục quá cao hay quá thấp. Bởi thế, các bác sĩ chuẩn đoán, coi một người
là có ham muốn tình dục thấp căn cứ vào việc xem xét các yếu tố như tuổi tác, và bối cảnh, bẳng
cách hỏi xem cô ta/anh ta có cảm thấy thỏa mãn đối với vấn đề tình dục không. Tuy quá trình
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------191
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chuẩn đoán này có thể không chính xác vì một số người có các kỳ vọng vô lý về việc thế nào thì
được coi là bình thường và về việc họ nên hoạt động như thế nào. Các rối loạn ham muốn tình
dục bao gồm rối loạn giảm ham muốn tình dục (hypoactive sexual desire disorder) và rối loạn ác
cảm tình dục (sexual aversion disorder).
Rối loạn giảm ham muốn tình dục. Một người bị rối loạn giảm ham muốn tình dục
(hypoactive sexual desire disorder) (thường được gọi là có ham muốn tình dục thấp (low sexual
desire) hay ham muốn tình dục bị ức chế (inhibited sexual desire) trải qua sự thiếu hụt mãn tính
hay không có những tưởng tượng về tình dục và ham muốn hoạt động tình dục. Nam giới hay
phụ nữ bị rối loạn giảm ham muốn tình dục có rất ít hay không có hứng thú đối với các hoạt
động tình dục, và họ thường không khởi xướng hay đáp lại sự khởi xướng liên quan đến các
hoạt động tình dục của bạn tình. Vì một người có ham muốn tình dục trong khi người kia lại
không có nên sự rối loạn giảm ham muốn tình dục có thể dẫn đến các cảm giác áp lực và mất
mát đối với cả hai người. Điều trị bệnh này liên quan đến việc giúp đỡ người bệnh nhận định và
vượt qua những xung đột, lo lắng và bực tức liên quan đến tình dục và mối quan hệ của mình.
Rối loạn ác cảm tình dục. Căm ghét cực độ, tránh các tiếp xúc liên quan đến bộ phận
sinh dục và các hoạt động tình dục là sự thể hiện của rối loạn ác cảm tình dục (sexual aversion
disorder). Người bị rối loạn ác cảm tình dục thường có cảm giác sợ hãi, thậm chí bị ám ảnh bởi
các hoạt động và các tình huống liên quan đến tình dục. Giống với những người bị rối loạn giảm
ham muốn tình dục, người bị rối loạn ác cảm tình dục cũng không khởi xướng hay đáp lại sự
khởi xướng liên quan đến tình dục của bạn tình, và họ cũng tránh tất cả các tình huống có liên
quan đến tình dục. Rối loạn này phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới. Điều trị bệnh này liên quan
đến việc giúp bệnh nhân xoá bỏ những lo lắng liên quan đến tình dục của mình bằng cách xác
định và vượt qua những xung đột tình dục nằm dưới.

Những rối loạn hưng phấn tình dục

Các rối loạn hưng phấn tình dục (sexual arousal disorders) nói đến những vấn đề thuộc
giai đoạn hưng phấn của phản ứng tình dục. Nói cách khác là có vấn đề xảy ra với khả năng
hưng phấn và sẵn sàng đối với hoạt động tình dục của cá nhân. Các rối loạn hưng phấn tình dục
bao gồm: rối loạn hưng phấn tình dục ở phụ nữ (female sexual arousal disorder) và rối loạn
dương cương ở nam giới (male erectile disorder).
Rối loạn hưng phấn tình dục ở phụ nữ. Phụ nữ mắc chứng rối loạn hưng phấn tình dục
(female sexual arousal disorder) có ham muốn các hoạt động tình dục nhưng lại không thể trải
nghiệm những thay đổi về mặt thể chất cần thiết để có được các khoái cảm tình dục. Nhìn
chung, khi người phụ nữ có hưng phấn tình dục, sẽ có chất bôi trơn được hình thành trên thành
âm đạo để tạo điều kiện cho sự xâm nhập của dương vật. Nếu không có sự xuất hiện của chất
bôi trơn âm đạo này thì việc giao hợp sẽ gây đau đớn, khó khăn hoặc không thể thực hiện được.
Thiếu hưng phấn tình dục do kích thích tình dục không hiệu quả, chẳng hạn như bỏ qua các
hành động sexplay, không liên quan gì đến chứng rối loạn hưng phấn tình dục.
Điều trị rối loạn hưng phấn tình dục ở phụ nữ liên quan đến việc giúp đỡ người phụ nữ
vượt qua những ức chế tình dục, những nhận thức tiêu cực, cảm giác tội lỗi, xấu hổ, lo lắng, sợ
hãi về việc thể hiện tình dục, hay sự bực tức đối với người bạn tình. Bác sĩ trị liệu cũng có thể
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
192

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gợi ý cô cách gây hưng phấn và tự kích thích bản thân (phương pháp này gọi là huấn luyện thủ
dâm (masturbation training), phương pháp này sẽ được đề cập đến ở phần sau của chương này),
hoặc gợi ý cô và bạn tình thực hiện các bài tập tạo khoái cảm không đòi hỏi khác nhau (phương
pháp này gọi là tập trung cảm giác (sensate focus), cũng được đề cập ở phần sau) trước khi có
quan hệ tình dục.
Rối loạn dương cương ở nam giới. Thường được biết đến dưới tên gọi bất lực
(impotence) (nghĩa đen là “không có sức mạnh”), rối loạn dương cương ở nam giới (male
erectile disorder) nói đến việc không có khả năng mãn tính đạt được và/hoặc duy trì dương vật
cương cứng để khởi động và hoàn thành các hoạt động tình dục. Nam giới mắc chứng rối loạn
dương cương có ham muốn hoạt động tình dục nhưng không thể đạt tới hoặc không thể duy trì
sự cương cứng đủ lâu để bắt đầu hay kết thúc việc quan hệ tình dục. Nếu như anh ta chưa bao
giờ cương cứng được dương vật thì anh ta đã mắc chứng rối loạn dương cương suốt đời
(lifelong erectile disorder), còn nếu không phải vậy thì anh ta bị chứng rối loạn dương cương
mắc phải (acquired erectile disorder). Ở chứng rối loạn dương cương mắc phải, có sự khác biệt
giữa bất lực tạm thời và sự suy giảm cương cứng liên quan đến tuổi tác. Hầu hết các trường hợp
rối loạn dương cương ở nam giới là thuộc chứng rối loạn dương cương mắc phải.
Sự cương cứng không phải là một hiện tượng hoặc được cả hoặc mất hết (hoặc cương
hoàn toàn, hoặc mềm oặt), nó cũng không phải là điều nhất thiết cần đối với việc làm tình. Một
số nam giới vẫn có thể có quan hệ tình dục mà chỉ cần cương cứng một phần. Những người
khác đạt được sự cương cứng toàn bộ ở những thời điểm này nhưng không đạt được sự cương
cứng toàn bộ ở thời điểm khác. Nhiều nam giới bị rối loạn dương cương vẫn là những người bạn
tình tốt; họ có thể còn trở nên đặc biệt điêu luyện trong việc kích thích bạn tình bằng dương vật
mềm oặt, kích thích bộ phận sinh dục của bạn tình bằng tay hoặc thực hiện quan hệ tình dục
bằng miệng để bù đắp cho sự thiếu khả năng cương cứng dương vật của mình.
Khi rối loạn dương cương ở nam giới là do yếu tố sinh học thì việc điều trị có liên quan
đến việc sử dụng thuốc và/hay lắp ghép bộ phận giả (prosthesis) (được đề cập ở phần sau). Khi
rối loạn dương cương là do yếu tố tâm lý thì cần sử dụng phương pháp tâm lý trị liệu, giúp
người bệnh giảm nhẹ những áp lực và lo lắng liên quan đến khả năng tình dục của mình.

Các rối loạn cực khoái

Đặc trưng cơ bản của các rối loạn cục khoái (orgasm disorders) là sự trục trặc trong giai
đoạn cực khoái của phản ứng tình dục. Cực khoái có thể xuất hiện quá nhanh, chỉ đôi khi mới
xuất hiện, xuất hiện với cường độ yếu, hay xuất hiện chậm, hoặc hoàn không xuất hiện - đặc
điểm phổ biến ở đây là không thể kiểm soát được phản xạ cực khoái tự nhiên. Các rối loạn cực
khoái bao gồm rối loạn cực khoái ở phụ nữ (female orgasmic disorder), rối loạn cực khoái ở
nam giới (male orgasmic disorder), và xuất tinh sớm (premature ejaculation).
Rối loạn cực khoái ở phụ nữ. Cũng được biết đến dưới tên anorgasmia, rối loạn cực
khoái ở phụ nữ (female orgasmic disorder) được định nghĩa là sự trì hoãn hoặc không xuất hiện
cực khoái sau khi xuất hiện kích thích tình dục đã đến mức độ đủ. Phụ nữ bị rối loạn cực khoái
có ham muốn tình dục, có hưng phấn tình dục nhưng lại không lên được đến đỉnh. Phản ứng
tình dục của cô không tiến hơn được qua giai đoạn bình ổn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------193
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giống với rối loạn hưng phấn tình dục ở phụ nữ, điều trị rối loạn cực khoái cũng liên
quan đến việc giúp người phụ nữ vượt qua thái độ hay cảm giác tiêu cực, tự chuốc lấy thất bại
liên quan đến các hoạt động tình dục. Khi nhận thức của người phụ nữ về cơ thể và các cảm giác
của mình tăng lên thì cô sẽ vượt qua được sự lo lắng và sẽ gỡ bỏ được những ức chế của mình.
Ngoài bài tập tập trung cảm giác và huấn luyện thủ dâm thì bác sĩ trị liệu cũng có thể gợi ý
người phụ nữ và bạn tình của cô sử dụng phương pháp điều chỉnh lại có tên là diễn tập bắc cầu
(bridge maneuver). Ở đây người phụ nữ thực hiện một loạt các bước tình dục dần dần - từ cực
khoái nhờ thủ dâm, đến cực khoái nhờ kích thích bằng tay của bạn tình, đến cực khoái nhờ giao
hợp.

Một hiện tượng khá phổ biến ở nhiều phụ nữ là giả vờ đạt được cực khoái. Giả vờ đạt
được cực khoái là một quyết định có chủ ý mà không cần trao đổi. Có nhiều lý do để người phụ
nữ giả vờ là đã đạt được cực khoái, nhưng họ thường làm như vậy để tránh gây tổn hại đến cảm
giác của người bạn tình hay để duy trì một chuẩn mực “thể hiện” nhất định khi quan hệ tình dục.
Lừa dối bạn tình theo cách đó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Không biết rằng bạn
tình giả vờ đạt được cực khoái, người kia sẽ lại tiếp tục làm giống với lần đầu tiên mà ở lần đó
người bạn tình giả vờ đạt được cực khoái.
Rối loạn cực khoái ở Nam giới. Rối loạn cực khoái ở nam giới (male orgasmic
disorder) (thường được gọi là xuất tinh chậm (retarded ejaculation), là sự không có khả năng đạt
được cực khoái và xuất tinh sau sự kích thích tình dục đủ ở nam giới. Người nam giới cảm thấy
khó hoặc không thể lên đến đỉnh, thậm chí anh ta có sự cương cứng và có thể thủ dâm hay đưa
dương vật vào giao hợp trong vòng một tiếng đồng hồ hoặc hơn. Rối loạn cực khoái ở nam giới
thường khác với tình trạng được biết đến dưới tên xuất tinh ngược (retrograde ejaculation), mà ở
tình trạng này tinh dịch của nam giới được xuất vào bàng quang thay vì đưa ra ngoài cơ thể nhờ
dương vật.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
194

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Điều trị rối loạn cực khoái ở nam giới liên quan đến việc điều chỉnh lại phản xạ cực
khoái tự nhiên của bệnh nhân và giúp anh ta vượt qua những xung đột tình dục của bản thân.
Một phương pháp hiệu quả đi kèm với việc điều trị là sử dụng phương pháp diễn tập bắc cầu.
Người nam giới từng bước một học cách xuất tinh một mình, sau đó xuất tinh trước mặt bạn
tình, và cuối cùng là xuất tinh vào âm đạo của bạn tình. Ở hầu hết các trường hợp, sự ức chế của
nam giới sẽ biến mất ngay sau khi anh ta xuất tinh được vài lần vào trong âm đạo của bạn tình.
Thật thú vị khi một số nam giới bị rối loạn cực khoái cũng giả vờ là mình đạt được cực khoái,
anh ta làm vậy để che dấu các vấn đề của mình hay nhằm duy trì danh tiếng “con ngựa chiến”
của mình.
Xuất tinh sớm. Ở trường hợp xuất tinh sớm (premature ejaculation), nam giới xuất tinh
trước khi bản thân mình và người bạn tình cùng đạt được sự thoả mãn tình dục. Vấn đề ở đây là
sự không có khả năng duy trì và tái diễn để đưa vào hợp lý, kiểm soát có chủ ý đối với phản ứng
xuất tinh tự nhiên khi có hoạt động tình dục. Để định nghĩa thế nào là kiểm soát “hợp lý” thì các
bác sĩ phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau như tuổi của người nam giới, tần số quan hệ tình dục
trung bình, và tính lạ thường của tình huống. Vấn đề ở đây là cần phải giải quyết khả năng kiểm
soát sự xuất tinh của nam giới, chứ không phải là số lượng thời gian trôi qua trước khi anh ta lên
đến đỉnh.
Điều trị xuất tinh sớm liên quan đến việc trợ giúp người nam giới trong việc vượt qua
những vấn đề liên quan đến tình dục, học cách dự đoán khi nào thì lên đến đỉnh, và điều chỉnh
lại phản ứng xuất tinh tự nhiên. Liên quan đến việc điều chỉnh phản ứng xuất tinh tự nhiên, có
hai phương pháp phổ biến áp dụng cho việc điều trị là phương pháp dừng lại-bắt đầu (stop-start)
và phương pháp siết chặt (squeeze) (hai phương pháp này sẽ được trình bày ở phần sau của
chương này).

Các rối loạn gây đau khi quan hệ

Các đau đớn liên quan đến hoạt động tình dục chính là đặc điểm chủ yếu của các rối loạn
gây đau khi quan hệ tình dục (sexual pain disorders), đặc biệt là hai rối loạn dyspareunia và
chứng co đau âm đạo (vaginismus).
Dyspareunia. Những đau đớn dai dẳng, xảy ra từng đợt ở bộ phận sinh dục trước, trong
và sau khi quan hệ tình dục được gọi là dyspareunia. Tình trạng này xuất hiện ở cả nam giới và
phụ nữ, nó có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ phản ứng tình dục. Nam giới có thể
thấy đau dương vật cương cứng lúc đưa vào, phụ nữ có thể thấy nóng rát âm đạo hay bị chuột
rút ở vùng chậu khi dương vật đưa vào. Tuy nhiên rối loạn này thường xảy ra phổ biến ở phụ nữ
hơn nam giới. Điều trị dyspareunia liên quan đến việc điều chỉnh và xóa bỏ những nguyên nhân
bên trong gây ra những rối loạn này, xem xem đó là do yếu tố sinh học hay tâm lý, Không có
một phương pháp điều trị thống nhất và tốt nhất cho rối loạn dyspareunia.
Chứng co đau âm đạo. Đôi khi được coi là dạng đặc biệt của rối loạn dyspareunia ở nữ
giới, chứng co đau âm đạo (vaginismus) liên quan đến những co rút và co thắt của các cơ ở vùng
ngoài âm đạo. Những co thắt này có thể gây đau, nó thường gây trở ngại đối với việc giao hợp
bằng cách không cho dương vật thâm nhập vào trong âm đạo. Ở nhiều trường hợp phụ nữ mắc
chứng co đau âm đạo, cô ta hoàn toàn vẫn có các phản ứng tình dục, trừ trong khi giao hợp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------195
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Người phụ nữ và bạn tình của mình có thể hưởng thụ các dạng thú vị khác của hoạt động tình
dục miễn là không tiến tới việc giao hợp.
Chiến lược điều trị thông thường đối với chúng co đau âm đạo là giúp người phụ nữ
vượt qua những xung đột về tình dục của mình và điều chỉnh lại các cơ xung quanh lỗ âm đạo
để chúng chấp nhận các vật thể có kích cỡ ngày càng tăng. Ở hầu hết các trường hợp, dương vật
có thể được đưa vào một khi người phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn với hoạt động tình dục của
mình và quen hơn với sự thâm nhập.

Những rối loạn tình dục không thuộc các nhóm đã được đề cập ở trên

Không phải những rối loạn tình dục nào cũng rơi vào các nhóm đã được phân loại rõ
ràng, được chuẩn đoán “đen hay trắng”. Không có gì phải nghi ngờ, có rất nhiều vấn đề có thể
xảy ra liên quan đến phản ứng tình dục của con người. Các bác sĩ đã giành riêng một nhóm gọi
là nhóm những rối loạn tình dục không thuộc các nhóm đã được đề cập ở trên (sexual
dysfunction “NOS” (“not otherwise specified”) cho các rối loạn không đáp ứng những tiêu chí
của bất kỳ rối loạn tình dục nào khác. Một ví dụ về những rối loạn tình dục không thuộc các
nhóm đã được đề cập ở trên là việc hoàn toàn không có các cảm giác tình dục mặc dù có sự xuất
hiện bình thường của các yếu tố sinh lý cực khoái.
Có hai dạng rối loạn chức năng tình dục đáng được đề cập ở đây. Chứng cuồng dâm
(hypersexuality) (còn được gọi là “nymphomania” ở phụ nữ và “satyriasis” ở nam giới) là rối
loạn liên quan đến việc có ham muốn và hứng thú tình dục quá cao. Không có một phương pháp
điều trị cụ thể nào đối với chứng cuồng dâm. Tại sao lại thế? Đầu tiên là vì hầu như không thể
định nghĩa được thế nào là có dục tình “bình thường” hay thế nào thì được gọi là có dục tình
“cao”. Một người có thể có ham muốn các hoạt động tình dục hai lần trong một ngày, trong khi
người khác thì lại là hai lần trong một tháng. Thứ hai, mức độ ham muốn tình dục phản ánh
nhiều điều khác nhau đối với những người khác nhau ở tại các thời điểm khác nhau. Ham muốn
tình dục tăng có thể là do kết quả của tình trạng sức khỏe tăng lên của một người; hay đối với
người khác đó cũng là một cách để giải quyết những căng thẳng.
Tuy nhiên, đối với một số người thì ham muốn tình dục của họ có thể được hiểu là hành
vi tình dục vô độ, nó gây cản trở đến một hoặc nhiều lĩnh vực của cuộc sống, chẳng hạn như gây
cản trở đến việc học tập ở trường hay công việc. Hiện tượng này đã khiến một số tác giả và nhà
trị liệu đưa ra khái niệm nghiện tình dục (sexual addiction), nó cũng có nhiều khía cạnh tương tự
như nghiện rượu hay nghiện ma tuý. Nhưng nghiện tình dục có phải là một rối loạn tâm thần
hay không thì hiện vẫn còn đang được tranh cãi. Ai có thể nói chắc chắn rằng cái gì được coi là
“vô độ” hay “nghiện” tình dục? Và sự vô độ, thái quá tình dục (hay thái quá trong tôn giáo,
luyện tập...) thì có phải là “nghiện”? Tuy nhiên, những tổ chức như Sex Addicts Anonymous và
Sexaholics Anonymous (Nghiện Tình Dục Khuyết Danh) đã sử dụng chương trình “12 bước” có
sửa đổi, được dựa trên chương trình 12 bước của Alcoholics Anonymous (Tổ Chức Nghiện
Rượu Khuyết Danh) làm nguồn tài liệu để phổ biến giành cho những người muốn tìm kiếm sự
giúp đỡ để vượt qua những suy nghĩ và các hành vi tình dục vô độ.

Nguyên nhân gây ra các rối loạn chức năng tình dục

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
196

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyên nhân gây ra các rối loạn chức năng tình dục có rất nhiều và chúng rất phức tạp.
Vì có quá nhiều yếu tố phải xem xét -- bản chất và mức độ của vấn đề, các hoàn cảnh và học
vấn của cá nhân, ý nghĩa một triệu chứng cụ thể mà cá nhân hay hai người mắc phải – nên việc
khái quát hoá các nguyên nhân là việc làm rất khó khăn. Nhưng vì một số kiểu mẫu có thể nhìn
thấy rõ nên có một vài nguyên nhân gây rối loạn chức năng tình dục có thể được nhận diện và
phân vào các nhóm được trình bày dưới đây.
Về mặt sinh học mà nói, bất kỳ tình trạng sức khỏe, rối loạn, bệnh tật, hay thuốc men
nào làm thay đổi chức năng hệ thống thần kinh cũng có khả năng gây rối loạn chức năng tình
dục. Các chuyên gia tin rằng yếu tố sinh học chỉ phải chịu trách nhiệm đối với từ 10 đến 20%
các ca rối loạn chức năng tình dục. Tuy nhiên, các điều tra gần đây hơn đã phản đối quan điểm
này, các điều tra này cho rằng yếu tố sinh học có ảnh hưởng nhiều hơn thế đến các chức năng
tình dục. Nhà tình dục học Helen Singer Kaplan và các bác sĩ khác đã phân nhóm các nguyên
nhân sinh lý/y tế liên quan đến sự rối loạn chức năng tình dục như sau:
• Các rối loạn và tình trạng sức khỏe. Nhóm này bao gồm các bệnh và các viêm nhiễm
khác nhau gây trở ngại đến chức năng tình dục, thường bao gồm: sức khỏe ốm yếu, các
viêm nhiễm trầm trọng và mãn tính, các bệnh thuộc tim, các vấn đề thuộc dạ dày-ruột,
bệnh tiểu đường, bệnh đa xơ cứng, và bệnh Parkinson.
• Những rối loạn thần kinh và thương tổn. Tổn thương hay khủng hoảng liên quan đến
não bộ, hệ thống thần kinh, và vùng sinh dục thuộc nhóm nguyên nhân này.
• Ma tuý và Dược phẩm. Nhóm này bao gồm các hoá chất phá hỏng chức năng tình dục
bằng cách làm suy giảm hệ thống thần kinh và/hay làm thay đổi tâm tính, chúng bao
gồm các thuốc chống tăng huyết áp, thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần, ma tuý,
nicôtin, và rượu cồn.
Các nhà trị liệu tình dục rất chú ý đến những quá trình tâm lý hình thành nên hoạt động
tình dục của một cá nhân. Đa số các rối loạn chức năng tình dục có nguyên nhân là do những
mâu thuẫn nội tâm lý, sự lệch lạc trong kiến thức, điều kiện và nhận thức của một người.
Đối với các nhân tố thuộc nội tâm lý (intrapsychic) (có
nghĩa là “bên trong” chống lại “giữa cá nhân với nhau”) Freud và
các nhà trị liệu có khuynh hướng phân tâm học đã đưa ra các mâu
thuẫn tình dục khác nhau nảy sinh trong các giai đoạn phát triển cụ
thể của tuổi thơ nhằm phản ứng lại với sự thiếu hụt hay hài lòng quá
mức của các nhu cầu cơ bản đủ loại. Ví dụ, một cô gái bị cha mẹ
trừng phạt vì tội dám sờ mó vào bộ phận sinh dục của mình có thể
gắn (trở nên “sa lầy” và mâu thuẫn) từ giai đoạn phát triển tâm sinh
dục ban đầu. Khi lớn lên cô ta có thể có nhiều mâu thuẫn bên trong
về các quan hệ đến mức trở nên không có phản ứng với các quan hệ
tình dục.
Ảnh hưởng của kiến thức đối với hoạt động tình dục là rất rõ ràng. Hầu hết mọi người
học cách suy nghĩ về kích thích và các hoạt động tình dục nhất định khi có sự hấp dẫn và hưng
phấn. Điều kiện tình dục này có ảnh hưởng tích cực khi môi trường xã hội nuôi dưỡng các thái
độ lành mạnh về tình dục, các quan hệ yêu đương, giao tiếp cởi mở và tự do lựa chọn. Thật
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------197
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------không may vì không phải lúc nào cũng là như vậy. Nhiều người nhận được những huấn thị tiêu
cực từ thời thơ ấu về hoạt động tình dục, và điều này dẫn đến các cảm giác và thái độ tiêu cực
khi lớn lên. Những thông điệp từ thời thơ ấu này có thể là:
• Tình dục là sai trái.
• Khỏa thân là xấu xa.
• Không được sờ mó vào bộ phận sinh dục.
• Không bao giờ được sờ mó vào bộ phận sinh dục của người khác.
• Những suy nghĩ về tình dục là bẩn thỉu.
Các huấn thị kiểu như vậy có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục, nó can thiệp vào
các quá trình suy nghĩ và củng cố thêm các hành vi tình dục không được mong muốn. Ví dụ,
một người đàn ông trong suốt thời thơ ấu đã được dạy rằng các hoạt động tình dục là điều tội lỗi
thì anh ta có thể sẽ cảm thấy sức ép và do vậy khi trở thành người lớn anh ta sẽ cố gắng leo lên
đến đỉnh càng nhanh càng tốt nhằm làm giảm nhẹ tội lỗi của mình (ví dụ “Tôi càng đi nhanh,
càng có ít thời gian tội lỗi”). Vì những suy nghĩ và khuôn mẫu tiêu cực đó tiếp diễn nên người
nam giới này học cách xuất tinh sớm, do vậy anh ta đã củng cố một cách vô ý thức những hành
vi rối loạn chức năng mỗi khi có quan hệ tình dục vội vàng.
Nhiều người bị rối loạn tình dục cũng tham gia vào việc quan sát, hay tự theo dõi tình
dục của bản thân. Thay vì cho bản thân được hưởng thụ những khoái cảm tình dục nhờ việc làm
tình thì họ lại “bước ra ngoài bản thân” và tập trung vào việc theo dõi quá trình “thể hiện” tình
dục của mình.
Quan sát có thể làm tăng sự tập trung cực khoái (lo lắng sợ không đạt được cực khoái
khi quan hệ tình dục) và/hay lo lắng về việc thể hiện tình dục (sợ không có khả năng làm cho
bạn tình thỏa mãn, hay lo sợ người bạn tình cho mình là lố bịch). Hệ thống thần kinh còn bận
dàn xếp với các cảm giác lo lắng, sợ hãi, tội lỗi và các phản ứng ám ảnh, nên bất kỳ cảm giác
nào trong số các cảm giác đó cũng có thể ngăn cản ham muốn tình dục, hưng phấn tình dục và
cực khoái.
Các vấn đề về mối quan hệ cũng ảnh hưởng đến chức năng tình dục. Tức giận, oán hận,
thù địch, và chống đối – cũng giống với các cảm giác lo lắng, sợ hãi, và tội lỗi – can thiệp đến
hoạt động tình dục bằng cách cản trở các phản ứng của hệ thần kinh cần thiết đối với hưng phấn
và phản ứng tình dục. Nhàm chán về tình dục, các kỳ vọng tình dục mâu thuẫn, những chỉ trích,
tranh đấu quyền lực, những lo lắng về tài chính, và sợ hãi việc mang bầu có thể tạo ra các vấn
đề về tình dục. Những đòi hỏi phi thực tế cũng có thể gieo hạt giống của nghi ngờ và tạo nên
những rối loạn chức năng tình dục.
Các ảnh hưởng xã hội cũng tạo nên sự phát triển của những rối loạn chức năng tình dục.
Một số ảnh hưởng xã hội phổ biến là: được nuôi lớn trong sự đè nén về tình dục, các quan điểm
tiêu cực của cha mẹ về sinh hoạt tình dục, và bộ phận sinh dục, những chuyện hoang đường về
tình dục được duy trì bởi các phương tiện thông tin đại chúng, và khi bé bị lạm dụng, tham gia
vào hoạt động tình dục loạn luân, và bị hiếp dâm. Tuy nhiên, cần phải giải quyết những quan
điểm về văn hóa, xã hội và những ngăn cấm liên quan đến một số yếu tố xã hội, có tính quyết
định gây ra những rối loạn tình dục. Cách mọi người cảm thấy và lựa chọn thể hiện hoạt động
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
198

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tình dục của họ tồn tại trong một bối cảnh văn hóa cụ thể. Cha mẹ, gia đình, thầy cô, và những
người đứng đầu tôn giáo, tất cả họ giúp hình thành nên những quan điểm và cách thể hiện tình
dục.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Các vai trò tình dục truyền thống có ảnh hưởng đến chức năng tình dục không? Nó ảnh
hưởng như thế nào? Hai vợ chồng có thể làm gì để hạn chế đến mức thấp nhất hoặc loại
bỏ những ảnh hưởng tiêu cực của các vai trò đó lên quan hệ của mình?
CÁC LIỆU PHÁP TÌNH DỤC
Chỉ vài thập niên trước đây thôi, con người cứ lặng lẽ chịu đựng những vấn đề về tình
dục. Ngày nay xã hội đã hiểu biết hơn về bản chất của các rối loạn chức năng tình dục và
phương pháp chữa trị, ngày càng có nhiều người đọc các cuốn sách hướng dẫn tự trợ giúp liên
quan đến tình dục và tìm kiếm sự hỗ trợ của các chuyên gia trong lĩnh vực tình dục. Trên thực
tế, những phát triển trong lĩnh vực tình dục học đã tạo nên nhiều phương pháp điều trị nhanh
chóng và hiệu quả khác nhau cho những người muốn vượt qua các vấn đề liên quan đến tình
dục.
Nguyên tắc của tình dục học (bao gồm cả liệu pháp tình dục) còn khá non trẻ và do đó
nó không có được nền tảng lý thuyết riêng biệt của mình. Bởi vậy các chuyên gia có kiến thức
và quan điểm lý thuyết khác nhau đưa ra các liệu pháp tình dục khác nhau, mà những liệu pháp
này không có cùng một hướng tiếp cận điều trị. Hơn nữa, cụm từ liệu pháp tình dục (sex
therapy) là một cụm từ mơ hồ, mang các nghĩa khác nhau đối với các nhà trị liệu khác nhau. Với
ý nghĩa lỏng lẻo, không rõ ràng đó, cụm từ này được dùng để chỉ bất kỳ phương pháp nào dùng
để điều trị các vấn đề về tình dục. Với ý nghĩa hạn chế hơn, cụm từ này dùng để chỉ các chương
trình cụ thể, được nghiên cứu công nhận nhằm loại bỏ các rối loạn chức năng tình dục cụ thể.
Nhiều nhà trị liệu tình dục có chương trình cơ bản được biết đến dưới cái tên PLISSIT—
tên viết tắt của sự cho phép (permission), thông tin hạn chế (limited information), những gợi ý
cụ thể (specific suggestions), và liệu pháp tích cực (intensive therapy). Đầu tiên nhà trị liệu cho
phép các khách hàng được hay không được phép có quan hệ tình dục khi họ cảm thấy đã sẵn
sàng. Tiếp theo, nhà trị liệu cung cấp cho các khách hàng những thông tin hạn chế về bản chất
thực sự liên quan đến chức năng tình dục, tiếp đến là đưa ra những gợi ý cụ thể về các hoạt động
mà nhà trị liệu tin rằng những hoạt động đó sẽ có ích. Cuối cùng, nhà trị liệu cung cấp liệu pháp
tích cực và giúp đỡ khách hàng bộc lộ và giải quyết những mâu thuẫn nội tâm lý, những nhận
thức bị bóp méo, và các vấn đề quan hệ hỗn hợp. Không phải tất cả mọi người đều cần phải đi
hết bốn bước PLISSIT này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------199
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Masters và Johnson

Mô hình đầu tiên của liệu pháp tình dục được chấp nhận và sử dụng rộng rãi là mô hình
của William Masters và Virginia Johnson — đây là mô hình có hướng tiếp cận toàn diện dựa
trên các nguyên tắc của tâm lý học hành vi. Masters và Johnson đưa ra một chương trình hai
tuần trị liệu tích cực cho các cặp vợ chồng. Họ tin rằng các vấn đề về tình dục chính là những
vấn đề về mối quan hệ, và nó phải được điều trị trong bối cảnh đó. Chương trình bắt đầu bằng
việc mỗi một người phải trải qua một cuộc kiểm tra tâm lý và sức khỏe toàn diện. Tiếp theo, cả
hai người hàng ngày phải tham gia vào nhóm bác sĩ trị liệu nam-nữ. Masters và Johnson tin rằng
mỗi người sẽ nhận dạng tốt nhất và cảm thấy được hiểu rõ bởi các bác sĩ trị liệu cùng giới với
mình. Sau đó, hai bác sĩ cùng tham gia trị liệu sẽ giúp hai người xác định và cập nhật các mục
tiêu điều trị, họ hướng dẫn hai vợ chồng trải qua các giai đoạn trị liệu khác nhau.
Hướng tiếp cận “ngay trước mắt” của Masters và Johnson chủ yếu tập trung vào việc
loại bỏ các triệu chứng tình dục -- chứ không phải đi sâu vào việc tìm tòi và cố gắng sửa chữa
những mâu thuẫn về tình cảm có gốc rễ sâu xa. Mặc dù những người chỉ trích cho rằng các vấn
đề nằm dưới của các triệu chứng tình dục cần phải được loại bỏ để việc “chữa trị” có hiệu quả
thì Masters và Johnson lại lập luận rằng làm giảm các triệu chứng bằng những phương pháp cụ
thể là việc có thể làm được, đặc biệt là đối với những cặp vợ chồng không muốn hoặc không có
đủ khả năng chi trả cho việc điều trị bằng liệu pháp tâm lý tích cực kéo dài trong vòng vài tháng
hoặc vài năm.
Các nguyên tắc quan trọng khác trong phương pháp điều trị của Masters và Johnson bao
gồm:
• Phương pháp điều trị được cá nhân hóa để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của từng cặp vợ
chồng.
• Tình dục là chức năng tự nhiên, nó chủ yếu được điều khiển bởi các phản xạ tự nhiên
của cơ thể.
• Vì những sợ hãi liên quan đến việc thể hiện tình dục và quan sát thường đóng vai trò
trung tâm trong các trường hợp bị rối loạn chức năng tình dục nên phương pháp điều trị
phải được tiếp cận ở những mức độ khác nhau, bao gồm cả việc điều chỉnh lại các kỳ
vọng và tăng cường giao tiếp.
• Xác định xem ai là người có lỗi trong vấn đề tình dục là việc không nên làm.

Kaplan

Được xây dựng trên mô hình ba giai đoạn về phản ứng tình dục của con người do chính
bà tạo dựng nên, Helen Singer Kaplan đã tạo ra Liệu pháp Tình dục Mới (New Sex Therapy) để
điều trị các rối loạn xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào trong ba giai đoạn của phản ứng tình dục -ham muốn, hưng phấn và cực khoái. Giống như Masters và Johnson, Kaplan tin rằng một số vấn
đề tình dục là do các nguyên nhân “tức thời” và có thể tiếp cận (điều này khiến cho việc chữa trị
trở nên dễ dàng hơn), còn lại là những rối loạn do các nguyên nhân “không thể nhận thức” và
các nguyên nhân khó tiếp cận hơn (điều này khiến cho việc chữa trị trở nên khó khăn hơn). Do
vậy Kaplan xây dựng một mô hình trị liệu kết hợp những kỹ thuật của Masters và Johnson với
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
200

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------các nguyên tắc khác nhau của liệu pháp Freud, chẳng hạn như thừa nhận vai trò của các quá
trình vô thức trong chức năng tình dục.
Phương pháp của Kaplan khác với phương pháp của Masters và Johnson ở một số mặt
khác nữa. Đó là: bà không hạn chế thời gian chỉ là vài tuần giành cho khách hàng. Mặc dù, ở
nhiều trường hợp, bà nhấn mạnh vào liệu pháp hành vi ngắn hạn, nhưng bà cũng gợi ý sử dụng
liệu pháp tích cực dài hạn giành cho những khách hàng có biểu hiện mâu thuẫn tình dục có gốc
rễ sâu xa. Hơn nữa, Kaplan điều trị hiện tượng rối loạn xuất tinh sớm bằng phương pháp dừng
lại-bắt đầu chứ không phải bằng phương pháp siết chặt (được miêu tả dưới đây).

Một số phương pháp cơ bản của liệu pháp tình dục

Các nhà trị liệu tình dục có một số phương pháp để điều trị những rối loạn tình dục. Các
phương pháp đó là: phương pháp tập trung cảm giác (sensate focus), huấn luyện thủ dâm
(masturbation training), phương pháp dừng lại-bắt đầu (stop-start technique), phương pháp siết
chặt (squeeze technique), liệu pháp nhận thức (cognitive therapy), phẫu thuật (surgery), sử dụng
thuốc (medications), lắp ghép bộ phận giả (prosthesis), và trong một số rất ít các trường hợp sử
dụng người thay thế tình dục (sexual surrogates).
Phương pháp tập trung cảm giác. Vì nhiều rối loạn tình dục có nguyên nhân là do sự
quan sát, lo lắng về việc thể hiện, những đòi hỏi phải thể hiện được thế này, cảm giác tội lỗi, và
giao tiếp không hiệu quả, nên Masters và Johnson đã đề nghị các bệnh nhân của họ sử dụng
thành thạo những bài tập cho và nhận mà không có sự đòi hỏi ở giai đoạn đầu của liệu pháp.
Được gọi tên là phương pháp tập trung cảm giác (sensate focus), những bài tập này bắt đầu bằng
các hoạt động nhận thức hướng đến sự động chạm (ví dụ như xoa bóp cơ thể) và dần dần hướng
đến các hoạt động tình dục trực tiếp hơn (vuốt ve vùng sinh dục).
Trong khi thực hiện các bài tập tập trung cảm giác, hai người lần lượt vuốt ve và được
vuốt ve, họ cũng cùng chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc với nhau. Mục tiêu đối với cả hai
người là học cách cho và nhận không nhằm mục đích gì, không đòi hỏi phải có được khoái cảm.
Huấn luyện
thủ dâm. Những
người gặp rắc rối đối
với việc đạt được cực
khoái khi quan hệ
tình dục có thể sẽ
không gặp phải vấn
đề tương tự như vậy
khi thủ dâm. Do đó
huấn luyện thủ dâm
(masturbation
training), có hay
không có thiết bị
rung, làm một mình
hay với bạn tình, có thể là một liệu pháp vô giá để điều trị những vấn đề liên quan đến cực
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------khoái. Trong trường hợp mắc chứng rối loạn cực khoái suốt đời, bác sĩ trị liệu tình dục có thể đề
nghị bệnh nhân của mình học cách đạt được cực khoái khi thủ dâm trước khi đạt được cực khoái
khi quan hệ tình dục. Trong trường hợp bị rối loạn cực khoái mắc phải, nhà trị liệu có thể yêu
cầu bệnh nhân thực hành một loạt các bài tập tập trung cảm giác và tăng cường hưng phấn để
giúp người bệnh “thả lỏng”. Điều trị rối loạn cực khoái mắc phải dễ hơn điều trị rối loạn cực
khoái suốt đời.
Sau khi đã đạt được cực khoái khi thủ dâm, người bệnh phải học cách khái quát hóa các
phản ứng tình dục của mình từ kích thích bằng tay sang khích thích bằng giao hợp.Ví dụ, một số
phụ nữ đạt được cực khoái sau khi biết cách Kegel, nghĩa là sau khi biết cách co và giãn các cơ
sàn vùng chậu của họ (pubococcygeal ~ “PC”). Đầu tiên, người phụ nữ cần phải nhận biết được
các cơ này bằng cách khi đang đi tiểu thì dừng lại rồi lại tiếp tục. Sau đó cô tiếp tục luyện tập co
và giãn các cơ vùng chậu khi không đi tiểu, chẳng hạn như khi đứng, ngồi, hay thậm chí cả khi
nói chuyện qua điện thoại. Arnold Kegel xây dựng các bài tập kiểm soát các cơ sàn vùng chậu
vào những năm cuối thập niên 40, nó được dùng để điều trị chứng đái dầm. Các nhà nghiên cứu
và trị liệu Phương Tây về sau đã khám phá ra rằng, bài tập kiểm soát các cơ sàn vùng chậu cũng
có tác dụng làm tăng cực khoái ở cả nam giới lẫn phụ nữ.
Phương pháp dừng lại-bắt đầu. Được James Semans xây dựng năm 1956, phương
pháp dừng lại-bắt đầu được sử dụng để điều trị chứng xuất tinh sớm. Người phụ nữ kích thích
dương vật nam giới gần đến điểm xuất tinh nhưng sau đó tạm thời dừng lại cho đến khi sự thôi
thúc lên đến đỉnh của người nam giới qua đi. Quá trình này được lặp lại nhiều lần, mỗi lần sau
lại kéo dài thời gian cần thiết giữa những lần tạm dừng để kiềm chế sự xuất tinh. Cuối cùng
người nam giới xây dựng được khả năng kiểm soát phản ứng xuất tinh tự nhiên của mình dưới
sự có mặt của những kích thích kéo dài, có cường độ mạnh.
Phương pháp siết chặt. Phương pháp siết chặt của Masters và Johnson, giống với
phương pháp dừng lại-bắt đầu, cũng được dùng để điều trị chứng xuất tinh sớm. Phương pháp
này liên quan đến việc bạn tình của người nam giới nhẹ nhàng siết dương vật cương cứng của
anh ta ở phần đầu hay phần gốc. Người bạn tình thực hiện việt “siết chặt” ngay khi người nam
giới có dấu hiệu thôi thúc muốn xuất tinh và làm như vậy cho đến khi sự thôi thúc xuất tinh này
trôi qua (thường khoảng 4 giây). Hoạt động tình dục lại bắt đầu lại, và quá trình này được lặp lại
từ ba đến bốn lần mỗi khi hai người gặp gỡ cho đến khi người nam giới biết cách kiểm soát sự
xuất tinh.
Liệu pháp nhận thức. Phương pháp điều trị có hiệu quả các rối loạn tình dục phải bao
gồm cả những kỹ thuật nhằm vào những kiểu mẫu suy nghĩ có vấn đề đã được nhắc đến ở các
phần trên. Các nhà trị liệu tình dục cần phải chỉ cho khách hàng của mình thấy những suy nghĩ,
cảm giác, hành vi có vai trò như thế nào trong việc tạo nên các vấn đề tình dục, cũng như cách
xóa bỏ những kiểu mẫu sai lầm đó. Phương pháp nhận thức là phương pháp thích hợp đối với
các cá nhân, các cặp vợ chồng và các nhóm. Cần và cũng rất tuyệt vời khi sử dụng liệu pháp này
phụ với liệu pháp hành vi, chứ không phải để thay thế nó.
Phẫu thuật, Sử dụng thuốc, và Người thay thế. Các rối loạn tình dục có nguyên nhân
do các yếu tố hữu cơ gây ra thường đòi hỏi có sự can thiệp bằng y tế. Các bác sĩ có thể phẫu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
202

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------thuật để sửa chữa những dị dạng về cấu trúc của các cơ quan sinh sản, hoặc họ có thể sử dụng
một hay nhiều loại thuốc để cải thiện chức năng tình dục.
Một số bác sĩ chọn cách xử lý một số rối loạn chức năng tình dục bằng cách cơ học, với
việc lắp ghép bộ phận giả (prosthesis) (một dụng cụ nhân tạo dùng để thay thế phần cơ thể bị
thiếu). Ví dụ, một phương pháp có thể dùng để điều trị chứng bất lực nghịch, mãn tính là phẫu
thuật cấy dương vật giả (penile prosthesis) để mang lại sự cương cứng. Bác sĩ phẫu thuật đưa
một hoặc hai ống hình trụ mảnh, rỗng vào trong thân của dương vật, và đưa một bơm chứa dịch
vào trong túi bìu dái. Khi người nam giới muốn dương vật của mình cương cứng, anh ta chỉ cần
ép cái bơm, nó sẽ đẩy dịch lỏng vào trong các ống hình trụ. Khi anh ta muốn dương vật của
mình mềm lại, anh ta chỉ cần tháo một cái van nhỏ, van này sẽ khiến cho chất dịch lỏng quay trở
lại bơm ở bìu dái. Nhiều nam giới sử dụng dương vật cấy giả đạt được sự thoả mãn khi có các
hoạt động tình dục.
Người thay thế tình dục. Đa số các nhà trị liệu tình dục yêu cầu cả hai vợ chồng tham
gia vào việc trị liệu, chủ yếu bởi vì hầu hết các phương pháp trị liệu tình dục đều yêu cầu cả hai
người tham gia mới có hiệu quả. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu như khách hàng là một người
chưa có gia đình, hay nếu như người vợ/chồng từ chối không muốn tham gia trị liệu? Ở hầu hết
những tình huống này, các nhà trị liệu phải cố gắng hết sức để làm việc với khách hàng bất kể
hoàn cảnh của anh ta hay cô ta thế nào. Tuy nhiên, một vài nhà trị liệu chỉ định cho khách hàng
một người thay thế tình dục (sexual surrogate), đây là người thực hiện các chức năng trong liệu
pháp tình dục thay thế cho sự vắng mặt của người vợ/chồng hay người bạn tình. Lúc này các
thành phần của liệu pháp tình dục vẫn như vậy, trừ việc bệnh nhân tham gia các bài tư vấn cùng
với bác sĩ trị liệu và người thay thế, và người đó chỉ thực hiện các bài tập với người thay thế
thôi. Người thay thế tham gia vào tất cả các loại hoạt động tình dục - từ thực hành bài tập tập
trung cảm giác đến quan hệ tình dục - tuỳ thuộc vào các nhu cầu tình dục cụ thể của khách hàng
và sự đề nghị của nhà trị liệu.
Việc sử dụng người thay thế tình dục hiện vẫn gây tranh cãi rất lớn, đặc biệt do có sự lây
truyền của HIV/AIDS. Nhiều chuyên gia y tế và các thành viên của xã hội chỉ trích hành động
này, coi nó không khác gì hành động bán dâm được ca ngợi và hợp lý hóa. Tuy nhiên, những
người ủng hộ lại cho rằng, trong một số trường hợp về y tế việc sử dụng người thay thế là điều
không thể tránh khỏi và nó thậm chí còn khiến cho tỷ lệ thành công cao hơn việc sử dụng các
phương pháp truyền thống. Đa số các nhà trị liệu tình dục không sử dụng dịch vụ người thay
thế.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Theo ý kiến của bạn, chính quyền các bang có nên quy định hay cấm các hoạt động sử
dụng người thay thế tình dục không?
TÌM KIẾM NHÀ TRỊ LIỆU TÌNH DỤC PHÙ HỢP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------203
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhìn chung, các rối loạn chức năng tình dục được chữa trị hiệu quả khi liệu pháp nhằm
đúng vào các triệu chứng hay các nguyên nhân cụ thể gây ra vấn đề. Việc tìm đúng phương
pháp trị liệu đối với một vấn đề cụ thể không phải lúc nào cũng đơn giản nhưng nó là cách tiếp
cận có hiệu quả nhất. Đã qua rồi những ngày khi bác sĩ yêu cầu tất cả các bệnh nhân có vấn đề
về tình dục phải trải qua phương pháp phân tâm học của Freud trong vòng nhiều năm để khám
phá và vượt qua những xung đột về tình dục có gốc rễ sâu xa.
Bước đầu tiên để tìm kiếm đúng liệu pháp cho một vấn đề tình dục là tìm kiếm nhà trị
liệu thích hợp. Có thể tìm thấy những nhà trị liệu này ở các phòng khám liên kết với các trường
đại học, cao đẳng y khoa, hay bệnh viện. Hầu hết các bang không quy định hay không cấp giấy
phép chuyên gia trị liệu tình dục. Do đó, có thể hiểu được nếu như một người không được đào
tạo chuyên khoa lại treo bảng hiệu lên trên cửa văn phòng và mở một phòng khám và trị liệu
tình dục. Mặc dù các nhà trị liệu tình dục không phải bản thân họ được đào tạo chuyên khoa,
nhưng nhiều bang vẫn cấp giấy phép và chứng chỉ cho các chuyên gia tâm thần học, các nhà tâm
lý học, các nhà tư vấn, và nhân viên xã hội, cho phép họ điều trị những rối loạn tình dục như là
phạm vi mở rộng hơn của các hoạt động chuyên nghiệp.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Bạn tìm kiếm những phẩm chất cá nhân và tính chuyên nghiệp nào ở các nhà trị liệu tình
dục? Hãy nêu ra một số lý do khiến cho các cá nhân và các cặp vợ chồng có thể do dự
khi tìm kiếm dịch vụ trị liệu tình dục chuyên nghiệp? Cần phải làm gì để nâng cao nhận
thức của mọi người về tầm quan trọng và tính hiệu quả của liệu pháp tình dục?
LIỆU PHÁP TÌNH DỤC CÓ HIỆU QUẢ NHƯ THẾ NÀO?
Với sự xuất bản của tác phẩm có nhan đề Sự Không Thỏa Đáng Trong Hoạt Động Tình
Dục ở Con Người (Human Sexual Inadequacy)(1970)24, Masters và Johnson đã khẳng định rằng
liệu pháp tình dục không chỉ có hiệu quả mà còn rất có hiệu quả -- theo báo cáo thì tỷ lệ thất bại
chung sau khi điều trị chỉ có 20% ở 790 bệnh nhân được điều trị thử nghiệm đầu tiên. Tuy
nhiên, một thập niên sau khi tác phẩm tiên phong của Masters và Johnson được xuất bản, thì
Bernie Zilbergeld và Michael Evans đã xuất bản một bài báo có nhan đề mỉa mai là “Sự Không
Thỏa Đáng Của Masters và Johnson” (“The Inadequacy of Masters and Johnson”) (1980)25. Bài
báo này nghi ngờ tỷ lệ thất bại quá thấp đáng ngạc nhiên của Masters và Johnson, Zilbergeld và
Evans cho rằng không thể đánh giá được các phương pháp của họ và hay không thể quyết định
được tỷ lệ thành công thực sự chỉ dựa trên những báo cáo sai lầm về kết quả và trình tự thực
hiện của họ. Ví dụ như Masters và Johnson đã không giải thích được các trình tự thử nghiệm
hay báo cáo xem có bao nhiêu đối tượng tiềm năng bị loại khỏi nghiên cứu của họ, mà điều này
theo như Zilbergeld và Evans là những thiếu sót cơ bản trong nghiên cứu đối với bất kể tiêu chí
nghiên cứu khoa học nào.
Trong một cuốn sách kinh điển khác có tên là Kê Đơn Cho Tình Dục (Sex by
Prescription) (1990)26, chuyên gia tâm thần học Thomas Szasz— đã lên tiếng chỉ trích mô hình
y học/tâm thần học và con số gây tranh cãi – ông cho rằng tác phẩm ban đầu của Masters và
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
204

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Johnson có vấn đề liên quan đến những đánh giá về mặt chính trị, giá trị, và đạo đức, nó không
giống với một nghiên cứu y học/khoa học. Szasz nhận xét rằng về mặt trị liệu tình dục chuyên
nghiệp nói chung thì:
“Ngày nay có thể khẳng định một cách giáo điều - bởi những người làm trong ngành y
và những người đưa ra quan điểm chính thức của xã hội - rằng việc hưởng thụ tình dục
là lành mạnh và bình thường đối với mọi người, và việc thiếu sự thoả mãn trong tình dục
là triệu chứng của các rối loạn tình dục, và những rối loạn đó có thể được làm giảm bớt
và loại bỏ bằng sự can thiệp y học đúng mức (phép chữa bệnh tình dục), và bất kỳ khi
nào có thể thì những rối loạn đó nên được chữa trị. Mặc dù quan điểm này làm ra vẻ là
khoa học, nhưng trên thực tế nó là quan điểm đạo đức, hay tôn giáo: nó là sự thể hiện
của hệ tư tưởng y học mà chúng ta thay thế cho những tín điều tôn giáo truyền thống.”
(trang 164-165)
Bất kể những chỉ trích, thì nghiên cứu về mặt toàn thể chỉ ra rằng liệu pháp tình dục có
thể giúp hai người vượt qua được những vấn đề tình dục cụ thể. Các nghiên cứu được xuất bản
bởi Masters và Johnson vẫn tiếp tục khẳng định những ích lợi tích cực của liệu pháp tình dục.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Đâu là những điều mà bạn thấy hữu ích trong việc giúp bạn tránh khỏi những rối loạn
chức năng tình dục?

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
1.Hầu hết mọi người đều trải nghiệm ít nhất là một số khó khăn liên quan đến chức năng
tình dục của họ vào lúc này hay lúc khác. Tuy nhiên, nhiều người lại gặp những trục trặc mãn
tính trong chu kỳ phản ứng tình dục của họ - rối loạn chức năng tình dục.
2. Các rối loạn ham muốn tình dục là những rối loạn ở giai đoạn thèm muốn của hệ
thống phản ứng tình dục. Các rối loạn ham muốn tình dục bao gồm rối loạn giảm ham muốn
tình dục (hypoactive sexual desire disorder) và rối loạn ác cảm tình dục (sexual aversion
disorder).
3. Các rối loạn hưng phấn tình dục nói đến những vấn đề thuộc giai đoạn hưng phấn của
phản ứng tình dục. Các rối loạn hưng phấn tình dục bao gồm: rối loạn hưng phấn tình dục ở
phụ nữ (female sexual arousal disorder) và rối loạn dương cương ở nam giới (male erectile
disorder).
4. Đặc trưng cơ vản của các rối loạn cục khoái là sự trục trặc trong giai đoạn cực khoái
của phản ứng tình dục. Các rối loạn cực khoái bao gồm rối loạn cực khoái ở phụ nữ (female
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------orgasmic disorder), rối loạn cực khoái ở nam giới (male orgasmic disorder), và xuất tinh sớm
(premature ejaculation).
5. Các rối loạn gây đau khi quan hệ tình dục liên quan đến đau ở vùng sinh dục khi có
các hoạt động tình dục. Các rối loạn gây đau khi quan hệ bao gồm rối loạn dyspareunia và
chứng co đau âm đạo (vaginismus).
6. Các nguyên nhân về mặt sinh học của rối loạn chức năng tình dục bao gồm: Các rối
loạn và tình trạng sức khỏe, những rối loạn thần kinh và thương tổn, và ma tuý và dược phẩm.
7. Các nguyên nhân về mặt tâm lý của rối loạn chức năng tình dục bao gồm: mâu thuẫn
nội tâm lý, sự lệch lạc trong kiến thức, điều kiện và nhận thức. Các nguyên nhân về mặt xã hội
bao gồm được nuôi lớn trong sự đè nén về tình dục, các quan điểm tiêu cực của cha mẹ về sinh
hoạt tình dục, và bộ phận sinh dục, những chuyện hoang đường về tình dục được duy trì bởi các
phương tiện thông tin đại chúng, và khi bé bị lạm dụng, tham gia vào hoạt động tình dục loạn
luân, và bị hiếp dâm. Các quan điểm văn hóa và những rào cản xã hội cũng đóng một vai trò
quan trọng trong việc hình thành các giá trị và tập tục tình dục.
8. Các chuyên gia có kiến thức và quan điểm lý thuyết khác nhau đưa ra các liệu pháp
tình dục khác nhau. Hầu hết các nhà trị liệu tình dục đều có chương trình cơ bản được biết đến
dưới cái tên PLISSIT— tên viết tắt của sự cho phép (permission), thông tin hạn chế (limited
information), những gợi ý cụ thể (specific suggestions), và liệu pháp tích cực (intensive
therapy).
9. Hai mô hình liệu pháp tình dục được chấp nhận và sử dụng rộng rãi là mô hình của
Masters và Johnson (1970), và Kaplan (1974). Một số phương pháp cơ bản, phổ biến dùng để
điều trị những rối loạn tình dục là: phương pháp tập trung cảm giác (sensate focus), huấn luyện
thủ dâm (masturbation training), phương pháp dừng lại-bắt đầu (stop-start technique), phương
pháp siết chặt (squeeze technique), liệu pháp nhận thức (cognitive therapy), phẫu thuật
(surgery), sử dụng thuốc (medications), lắp ghép bộ phận giả (prosthesis), và trong một số rất ít
các trường hợp sử dụng người thay thế tình dục (sexual surrogates).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
206

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 16
Tình Dục Đồi Trụy
Ở chương này, chúng tôi hướng sự chú ý đến nhóm thứ hai của các rối loạn tình dục -những rối loạn có liên quan đến các hoạt động và ham muốn tình dục bất bình thường.
TÌNH DỤC ĐỒI TRỤY
Một số người trưởng thành tìm thấy sự thỏa mãn tình dục thông qua những “sự thay đổi”
bắt nguồn từ những cái mà xã hội coi là phương tiện thỏa mãn tình dục truyền thống và chấp
nhận được. Tình dục đồi trụy (Sexual paraphilias) (có nghĩa “yêu trên mức bình thường”) là
những tưởng tượng và/hay hành vi bất thường – đôi khi nó là sự kỳ dị và nguy hiểm – mà cá
nhân thấy chúng là cần thiết để đạt được những khoái cảm tình dục. Có nghĩa là cá nhân đòi hỏi
cần phải có những tưởng tượng và/hay hành vi bất thường để có được sự thỏa mãn tình dục. Một
số người có hành vi tình dục đồi trụy chẳng hạn như thích mặc quần áo của người khác giới, tuy
nhiên hành động này không gây hại cho người khác. Những người khác có hành vi tình dục đồi
trụy như thích phô bày cơ thể và quấy rối tình dục trẻ em, đó là hành động gây tổn hại đến
người khác. Những người có cuộc sống tình dục đồi trụy xuất hiện không nhiều ở Mỹ, tuy nhiên
không ai biết một cách chính xác cụ thể là bao nhiêu vì mọi người thường ngại ngần không
muốn thông báo về những hành vi tình dục bất thường của mình. Nhìn chung, đàn ông có cuộc
sống tình dục đồi trụy nhiều hơn phụ nữ.
Những người có cuộc sống tình dục đồi trụy thường miêu tả những thôi thúc về tình dục
của họ là “mang tính chế ngự” và “không thể cưỡng lại được”. Những thôi thúc về tình dục của
những người có cuộc sống tình dục đồi trụy có mức độ từ nhẹ (lo lắng do những thôi thúc đó)
đến nặng (hành động lặp đi lặp lại để đáp lại những thôi thúc đó). Nhìn chung, những thôi thúc
tình dục đồi trụy càng nặng thì cá nhân trải qua sự đau khổ càng lớn.
Nhiều người có cuộc sống tình dục đồi trụy có những người bạn tình có sự thể hiện tình
dục ở mức độ bình thường. Việc một người chồng thích nhìn ngắm vợ mình đi những đôi giày
hay mặc những trang phục khiêu dâm là điều hết sức bình thường. Nhưng nó sẽ là bất thường
nếu như anh ta cần phải nhìn thấy vợ như thế để có được sự hưng phấn tình dục, hay trở nên
hứng thú duy nhất đối với đôi giày, không phải người vợ. Chỉ khi nào những kiểu mẫu tình dục
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------trở thành kinh niên và gây nên sự buồn khổ, gây cản trở một cách đáng kể đến các mối quan hệ
thì mới coi những người có kiểu mẫu đó là những người bị rối loạn tình dục.
Tám loại tình dục đồi trụy phổ biến là: phô dâm (exhibitionism), thị dâm (voyeurism),
bái vật giáo (fetishism), luyến ái giả trang (transvestism), frotteurism, bạo dâm (sexual sadism),
khổ dâm (sexual masochism), và ấu dâm (pedophilia).

Phô dâm

Nhiều người muốn được người khác ngưỡng mộ về sự
hấp dẫn của mình, nên họ thích phơi bày cơ thể của họ theo
cách được xã hội chấp nhận. Tuy nhiên, có những người lại
cảm thấy cần phải bắt buộc phô bày cơ thể của họ cho những
người không muốn nhìn hay không ngờ là mình lại phải nhìn
thấy. Hành động phô dâm (exhibitionism) (“hành động phô bày
một cách sỗ sàng” hay “chớp nhoáng”) là những hành vi liên
quan đến việc phô bày bộ phận sinh dục, mông đít hay ngực ở
bất kỳ nơi công cộng nào. Đặc trưng chung của những người
phô dâm là họ thường là nam thanh niên ở độ tuổi từ thiếu niên cho đến đầu 30 tuổi, họ có thể
phô bày dương vật cương cứng và hành động thủ dâm của mình, hay ngay sau hành động phô
dâm họ tự thủ dâm và xuất tinh. Hành động phô dâm ở nữ đặc biệt hiếm.
Những người phô dâm hầu như không gây nguy hiểm và do đó họ không phạm tội, tuy
nhiên một số người trong số họ lại có hành vi tình dục hiếu chiến hơn. Phô dâm có thể gây nên
những chấn thương về mặt tâm lý lên các nạn nhân của nó, khiến cho họ cảm thấy mình bị khai
thác và xâm phạm về mặt tình dục.
Trong khi người lớn không coi hành động phô dâm là điều gì đó nghiêm trọng, thì việc
phô bày trước mặt trẻ em có thể gây tổn hại về mặt tình cảm lên đứa trẻ. Nó có thể nghĩ rằng
việc sử dụng thân thể của một người để gây sốc đối với người khác là hành động có thể chấp
nhận được, hay nó có thể nghĩ rằng sức mạnh cá nhân được thể hiện một cách tốt nhất là trước
một người dễ bị tổn thương. Hầu hết những người phô dâm không phải là những kẻ quấy rốt
tình dục trẻ em tuy nhiên, những kẻ quấy rối tình dục trẻ em đôi khi lại bắt đầu là những người
phô dâm.

Thị dâm

Thị dâm (Voyeurism) là việc có được sự hưng phấn và thỏa mãn tình dục liên quan đến
việc quan sát một người không ngờ là mình đang bị quan sát trong tình trạng đang cởi quần áo,
khỏa thân, hay đang tham gia vào các hoạt động tình dục. Người thị dâm (hay “kẻ nhìn trộm”)
thường thực hiện hành vi thủ dâm hay quan hệ tình dục khi đang xem hay ngay sau khi xem
trộm xong.
Đặc điểm phổ biến của những người thị dâm là: nam giới, ở độ tuổi 20, là những người
cô đơn, dễ dao động và nhút nhát. Anh ta thường có ít kinh nghiệm tình dục cũng như trong quá
khứ anh ta thường gặp khó khăn khi thiết lập các mối quan hệ tình dục. Anh ta là người tự ti và
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
208

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cảm thấy bị đe dọa bởi các quan hệ yêu đương chín muồi. Đối với anh ta thị dâm là phương
pháp có thể thực hiện được để tránh những tương tác giao tiếp mang tính xã hội và các mối quan
hệ tình dục trong khi vẫn có phương tiện thỏa
mãn tình dục.
Hầu hết những người thị dâm thấy thú vị
khi bí mật nhìn ngắm người khác trong các tình
huống xấu hổ và tưởng tượng ra cảnh họ sẽ bối
rối như thế nào nếu như họ biết điều gì đang diễn
ra. Việc này mang lại cho những kẻ thị dâm cảm
giác sai lầm về việc họ có quyền hành đối với nạn
nhân của mình. Những kẻ thị dâm (không giống
với những kẻ phô dâm) cũng thích đứng nhìn từ
xa để tránh bị bắt gặp. “Nhìn trộm” có thể đặc
biệt gây thích thú đối với những kẻ thị dâm, tuy
nhiên bối cảnh của việc nhìn trộm có nguy cơ bị
phát hiện cao. Điều này giải thích vì sao những kẻ
thị dâm thường không hứng thú đối với việc nhìn
trộm ở những nơi mà tình trạng khỏa thân là bình thường, chẳng hạn như những người khỏa
thân ở bãi biển hay ở chỗ cắm trại.

Bái vật giáo

Bái vật giáo (Fetishism) liên quan đến sự hấp dẫn tình dục đối với một hay nhiều vật vô
tri vô giác, thường đó là những vật về bản chất không mang tính tình dục nhưng có cái gì đó liên
quan đến có thể con người. Quần áo (chẳng hạn như áo lót, quần lót) và những vật dụng liên
quan (giày dép, găng tay) là những thứ phổ biến nhất, tuy nhiên bất kể vật gì cũng có thể trở
thành vật được tôn sùng.
Ở những trường hợp nhẹ, những kẻ bái vật giáo sử dụng những đồ vật được tôn sùng để
gây hưng phấn trước và trong khi quan hệ tình dục, hay anh ta thủ dâm, tưởng tưởng ra những
kịch bản liên quan đến những vật đó. Mặc dù các hoạt động tình dục mà không cần vật tôn sùng
vẫn có thể xảy ra nhưng nhìn chung nó không gây hứng thú và thỏa mãn bằng khi có vật tôn
sùng. Ở những trường hợp nặng hơn, những kẻ bái vật giáo không thể đạt được sự hưng phấn và
thỏa mãn tình dục trừ khi có sự xuất hiện của các vật được tôn sùng. Những kẻ bái vật giáo cần
phải được cầm, vuốt ve, và hôn những đồ vật đó để đạt được sự hưng phấn và cực khoái, nhiều
khi không cần đến bạn tình. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những người bái vật giáo nặng lại
gặp phải các vấn đề đối với mối quan hệ hiện có.

Luyến ái giả trang

Luyến ái giả trang (Transvestism, hay transvestic fetishism) là hiện tượng một người
cảm thấy hài lòng về tình dục khi mặc quần áo của những người khác giới. Nhiều người nhầm
lẫn giữa luyến ái giả trang và người chuyển đổi giới tính, người chuyển đổi giới tính là những
người tin rằng họ bị sinh ra lầm giới. Nhiều người cũng nhầm giữa luyến ái giả trang và đồng
tính luyến ái, đồng tính luyến ái là những người có sự hấp dẫn tình dục đối với người cùng giới.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------209
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chỉ có một vài báo cáo cho thấy sự tồn tại của những người luyến ái giả trang nữ, đa
phần những người luyến ái giả trang là nam giới, có thiên hướng tình dục hướng người khác
giới, họ có những công việc mà về mặt truyền thống thường giành cho nam giới, họ có vợ, có
con, nhiều khi họ còn có cả các mối quan hệ về tình dục hướng người khác giới rất tốt đẹp. Tuy
nhiên, cùng lúc đó, những người đàn ông này có thể thoát khỏi, ít nhất là tạm thời, các vai trò
giành cho nam giới của họ bằng cách ăn mặc quần áo phụ nữ, điều này thường được thực hiện
bí mật hoặc ở trong các nhóm nhỏ. Các hành vi luyến ái giả trang đi từ việc bí mật mặc quần áo
lót của người khác giới đến ăn mặc hoàn toàn như người khác giới. Hầu hết những người luyến
ái giả trang đều muốn che dấu các hành vi đó của họ, không muốn cho bạn bè và người thân biết
điều đó, tuy nhiên người bạn đời của họ thường phát hiện được hành vi ăn mặc quần áo của
người khác giới của họ, một số người thậm chí còn giúp đỡ bạn tình lựa chọn quần áo hấp dẫn
và trang điểm một cách phù hợp. Tuy nhiên, một số ít người luyến ái giả trang lại chọn cách “lộ
diện”. Họ có thể đi đến những quán bar, nhà hàng, các khu mua sắm. Việc ăn mặc quần áo của
người khác giới ra nhiều nơi công cộng thường hiếm khi xảy ra trước khi những người này bước
vào giai đoạn đầu và giai đoạn giữa tuổi trưởng thành.

Ghi Chép Cá Nhân (Peter, tuổi 61)
Tôi không thể tin được. Tôi biết J.J. đã được 4 năm - kể từ khi chúng tôi trở thành hàng
xóm khi tôi chuyển đến sống ở bên cạnh. Vào một buổi sáng sớm, thực sự là sớm hơn
thường lệ, tôi đi ra ngoài để lấy báo. J.J. cũng vậy, và tôi đã phải nhìn anh ta đến hai lần.
Anh ta ăn mặc lôi thôi. Ý tôi muốn nói là anh ta đi giày đế cao của phụ nữ, đi bít tất dài,
mặc một cái váy ngắn, choàng bên ngoài một cái áo lông tơ màu hồng. Anh ấy cư xử
như không hề có chuyện gì vậy. Tất nhiên là tôi chẳng nói gì với anh ta về việc đó. Anh
ta là một người đàn ông to lớn, nặng khoảng 225 lbs. (Tư liệu của bác sĩ Zgourides)

Frotteurism

Nguy cơ bị phát hiện hay bị bóc trần trong khi thực hiện những hoạt động trái phép là
nguồn gốc tạo nên hưng phấn tình dục đối với một số cá nhân. Điều này đặc biệt đúng đối với
những người frotteurism, hành động của họ là một người nam giới mặc quần áo đầy đủ cọ xát
bộ phận sinh dục của mình vào cơ thể một người phụ nữ cũng mặc quần áo đầy đủ ở những chỗ
đông người, chẳng hạn như ở thang máy hay tàu điện ngầm, anh ta làm như vậy với mục đích
kích thích tình dục của chính mình. Anh ta có thể đạt được cực khoái khi thực hiện hành động
đó, hoặc sau đấy anh ta thủ dâm và tưởng tượng lại những hình ảnh về hành động đã làm. Người
làm những hành động kiểu như vậy rất cẩn thận để khiến cho việc anh ta "đụng chạm người
khác" là do tai nạn chứ không phải cố ý. Kết quả là, rất nhiều nạn nhân thậm chí còn không chú
ý hay không nhận biết được chuyện gì đã xảy ra.
Tính cách của những người frotteurist cũng khá giống với những người phô dâm. Trạng
thái tình dục bấp bênh và các cảm giác không đầy đủ trong nhân cách là tính cách phổ biến của
họ. Do sợ các mối quan hệ tình dục nên phương pháp của người frotteuist nhằm tìm kiếm sự
thỏa mãn là tìm cách nào càng ít gây sự đe dọa càng tốt. Do vậy, frotteurism được sử dụng phục
vụ như sự thay thế các mối quan hệ tình dục được sự đồng ý và chín muồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
210

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Bạo dâm và Khổ dâm

Hầu hết mọi người đều lên án những hành động gây đau đớn có chủ ý lên những người
không muốn hoặc không đáng bị nhận nó. Tội ác thường là những hành vi ít nhiều liên quan đến
những hành động này, nó khiến cho các nạn nhân cảm thấy bị lạm dụng hay bị bóc lột. Sự đau
khổ của những nạn nhân này là cảm giác mà sự tự chủ cá nhân của họ bị tước mất.
Gác lại các vấn đề liên quan đến sự kiểm soát và đồng ý giữa kẻ phạm tội và nạn nhân,
vậy còn việc một người bạn tình sẵn sàng gây nên những đau đớn lên một người trưởng thành
mà người này đồng ý và có vẻ như thích tận hưởng sự đau đớn đó thì sao? Bạo dâm (Sexual
sadism) liên quan đến việc có được sự hưng phấn và thỏa mãn tình dục đi kèm với sự làm nhục,
ngăn trở, đánh đập, hay tra tấn người khác. Ngược lại, khổ dâm (Sexual masochism) liên quan
đến việc có được sự hưng phấn và thỏa mãn tình dục đi kèm với việc nhận được sự tàn bạo
trong tình dục. Mặc dù thuộc hai nhóm khác nhau, nhưng hai hành vi tình dục đồi trụy này
thường xuất hiện cùng nhau, do đó từ bạo-khổ dâm (sadomasochism) (“S/M”)— sự thể hiện
tình dục liên quan đến sự thống trị, sự quy phục và đau đớn. Bạo khổ dâm thực sự không phải là
một dạng của sexplay. Đau đớn, sự chịu đựng và làm nhục - dù có tình nguyện hay không - là
cần thiết để đạt được sự thỏa mãn tình dục.
Có nhiều dạng bạo khổ dâm. Một số người bạo khổ dâm hành động theo những tưởng
tượng về sự "quy phục và thống trị" (“submission and dominance”) (“S&D”), trong khi những
người khác lại tưởng tượng về sự "nô lệ và kỷ luật" (“bondage and discipline”) (“B&P”). Hầu
hết những người bạo khổ dâm đều duy trì các ranh giới cá nhân hợp lý. Tuy nhiên, ở một số
trường hợp có sự xuất hiện của hành động bạo dâm mang tính tội ác. Có những báo cáo cho
thấy rằng, một số người bạo dâm lúc đầu quan hệ với bạn tình, rồi sau đó giữ họ làm con tin
trong một thời gian, đối xử với họ theo những cách dã man mà họ tưởng tượng được, và người
bạn tình thường chỉ cố gắng trốn thoát trước khi bị làm cho thành tàn phế hoặc bị giết.

Ấu dâm

Có một vài chứng rối loạn tình dục gây căm giận đối với mọi
người, chẳng hạn như ấu dâm (pedophilia), chứng bệnh này liên quan đến
sự hấp dẫn tình dục và các hoạt động tình dục với những trẻ em chưa đến
tuổi dậy thì. Mặc dù một số người mắc ấu dâm không bao giờ hành động
dựa trên sự thôi thúc của họ, nhưng thật không may nhiều người trong số
họ lại làm vậy. Đặc điểm của những kẻ quấy rối tình dục trẻ em là những
người đàn ông, dưới 40 tuổi, đã có vợ và con, nhưng họ gặp các vấn đề về
hôn nhân, tình dục và tình cảm. Lạm dụng rượu cũng đóng một vai trò
quan trọng trong nhiều trường hợp quấy rối tình dục trẻ em. Đối với
những người mắc bệnh ấu dâm thì rượu giúp họ hành động theo bản năng thôi thúc và sự tưởng
tượng của mình.
Người Mỹ một cách truyền thống cho rằng những kẻ quấy rối tình dục trẻ em thường là
những kẻ lạ mặt ẩn nấp trong những ngõ tối, chúng thường dụ dỗ những trẻ em ngây thơ bằng
kẹo hay những món quà. Thực ra, chỉ có một số ít những kẻ dụ dỗ trẻ em là người lạ, không
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------211
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------quen biết nạn nhân thôi, còn hầu hết những kẻ lạm dụng trẻ em thường là những người họ hàng,
những người trông non, chăm sóc hay bạn bè của gia đình nạn nhân.
Đàn ông mắc ấu dâm thường lạm dụng tình dục các bé gái từ 8 đến 10 tuổi, còn những
người đồng tính luyến ái nam mắc ấu dâm thường lạm dụng các cậu bé lớn tuổi hơn một chút.
Dạng lạm dụng tình dục trẻ em thứ hai - đồng dâm nam - có thể liên quan đến việc có quan hệ
tình dục bằng lỗ hậu môn với các cậu bé chưa đến tuổi dậy thì. Số bị lạm dụng tình dục thích
quấy rối những trẻ em khác giới với chúng nhiều hơn gấp hai lần những trẻ em cùng giới với
cúng. Một số kẻ yêu thích trẻ em không quan trọng việc đó là trẻ em gái hay trai, chúng có xu
hướng thích những trẻ em càng nhỏ tuổi càng tốt, bất kể trai hay gái. Tuy nhiên, đa số những kẻ
yêu thích trẻ em thường là nam giới, và chúng thích lạm dụng tình dục với những bé gái.
Không có một hành vi tình dục nào riêng, mang tính phổ quát đối với ấu dâm. Những kẻ
quấy rối tình dục trẻ em có thể tạo ra một số các hành động, bao gồm tiếp xúc âm đạo, hay
dương vật, tiếp xúc giữa bộ phận sinh dục và miệng, vuốt ve, âu yếm. Đa số những kẻ mắc
chứng ấu dâm (khoảng 90%) thường sử dụng vũ lực đối với các nạn nhân của chúng, và trong
nhiều trường hợp, điều này đã khiến cho các trẻ em bị thương. Đến gần đây, các chuyên gia
nhìn chung đều chấp nhận rằng hầu hết các quan hệ về tình dục giữa người lớn và trẻ em không
bao gồm sự bạo lực về mặt thể xác, tuy nhiên những phát hiện mới hơn đã không thừa nhận
quan điểm này.
Những ảnh hưởng có hại liên quan đến ấu dâm là rất nhiều. Bên cạnh những tổn hại về
mặt thể chất có thể nhìn thấy rõ ràng, thì nạn nhân là trẻ em còn phải chịu những tổn thương về
mặt tình cảm. Các cảm giác như mất hết hy vọng, ghê tởm, bơ vơ là những cảm giác thường
thấy sau khi bị lạm dụng, và chính những cảm giác này khiến cho trẻ em không thông báo cho ai
biết về sự việc xảy ra với mình. Đứa trẻ cũng có thể nhận thông điệp cho rằng hành động tình
dục giữa trẻ em và người lớn là hành vi có thể chấp nhận được. Nó cũng có thể tin rằng những
cá nhân yếu đuối, dễ bị tổn thương đành phải phó mặc cho những người mạnh hơn. Nếu sự tấn
công, lạm dụng mang tính bạo lực, đứa trẻ có thể coi sự quấy rối tình dục là một phương tiện có
thể thực hiện để giải quyết sự gây hấn. Hậu quả là, những đứa trẻ bị lạm dụng tình dục có nguy
cơ phát triển những vấn đề liên quan đến hành vi một cách trầm trọng, và khi lớn lên chúng có
thể trở thành những người không có phản ứng gì với tình dục hoặc mắc các chứng rối loạn chức
năng tình dục. Các ảnh hưởng tiêu cực khác của ấu dâm - khả năng tồn tại giữa hai hoặc nhiều
thế hệ, kiểu mẫu gia đình -- cũng đáng được chú ý.

Suy Nghĩ Cá Nhân
Xã hội phải làm gì để ngăn chặn tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em? Bạn có thể đóng
vai trò cá nhân nào trong việc này? Đâu là những phương pháp hữu ích để giáo dục cộng
đồng về hậu quả của các hành vi lạm dụng tình dục?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
212

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Các kiểu tình dục đồi trụy khác

Các kiểu tình dục đồi trụy khác xuất hiện ít hơn so với những kiểu tình dục đồi trụy được
đề cập ở trên.
Nói chuyện tục tĩu qua điện thoại (Telephone Scatologia). Thường được gọi là “các
cuộc điện thoại bẩn thỉu,” nói chuyện tục tĩu qua điện thoại là một dạng đặc biệt của nói chuyện
bẩn thỉu (coprolalia), đây là việc đạt được hưng phấn tình dục thông qua việc viết hay nói theo
các cách dâm dật hoặc tục tĩu. Nói chuyện bẩn thỉu không bao hàm việc hai người tình “nói
chuyện bẩn” với nhau trừ khi việc nói những chuyện bẩn thỉu là việc làm cần thiết để đạt được
hưng phấn tình dục. Đối tác của những người nói chuyện tục tĩu là những người nghe nói
chuyện tục tĩu (narratophilia), đây là những người có hưng phấn tình dục khi nghe những câu
chuyện tục tĩu.
Kẻ thực hiện cuộc điện thoại tục tĩu thường chủ yếu là nam giới, họ cảm thấy được kích
thích về mặt tình dục khi sử dụng những ngôn ngữ dâm dục nói qua điện thoại với những người
phụ nữ không nghĩ mình lại phải nghe những chuyện đó. Nhằm dỗ dành các nạn nhân tiết lộ các
thông tin tình dục cá nhân, những kẻ gọi điện thoại nói chuyện dâm dục thường cố gắng giả vờ
mình là “nhà nghiên cứu tình dục” hay “người phỏng vấn” làm việc cho một trường đại học hay
một phòng khám, hay là “đại diện tiếp thị” cho một cửa hàng. Một khi người nghe điện thoại đã
tin vào sự chân thật của họ, nạn nhân bắt đầu tiết lộ đôi chút về sở thích tình dục của anh ta/cô
ta, loại đồ lót mà họ mặc, hay phương pháp tránh thai mà họ sử dụng. Cuối cùng, kẻ gọi điện
thoại đưa ra những lời nhận xét tục tĩu, và người nghe điện thoại lúc này mới nhận ra rằng mình
đã trở thành nạn nhân của chúng. Thủ phạm thường thực hiện hành vi thủ dâm trong khi hoặc
ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại. Các kiểu điện thoại rất đa dạng, nhưng thường bao gồm
những đề nghị dâm dục, những miêu tả sinh động về hành vi thủ dâm, đặt câu hỏi nhằm tìm
kiếm thông tin về đời sống tình dục của nạn nhân, hay đe dọa sẽ xâm hại thân thể. Tuy nhiên,
sau đó những xâm hại thân thể đối với nạn nhân hiếm khi xảy ra.
Giống với các hành vi tình dục đồi trụy khác, hầu hết những hứng thú mang lại nhờ nói
chuyện tục tĩu qua điện thoại thường liên quan đến việc gây sốc của nó. Tuy khá giống với
những kẻ phô dâm ở nhiều điểm, nhưng những kẻ nói chuyện dâm dục qua điện thoại thường lo
lắng hơn về việc phải đối mặt trực tiếp với nạn nhân, bởi vậy chúng mới gọi điện thoại, thay vì
“đến thăm trực tiếp.” Mặt khác, những kẻ gọi điện thoại nói chuyện tục tĩu thường có các đặc
điểm tính cách cá nhân giống với những kẻ có cuộc sống tình dục đồi trụy khác, bao gồm những
cảm giác về sự không đầy đủ, tình dục bấp bênh, và nhút nhát.
Hầu hết các nạn nhân của các cuộc gọi điên thoại dâm dật thường cảm thấy bị quấy rối
và lạm dụng. Một số người tự đổ lỗi cho bản thân vì một lý do nào đó đã không giải quyết tình
hình một cách đúng đắn. Những nạn nhân khác không để ý nhiều quá đến các cuộc điện thoại
tục tĩu, hoặc có người lại khuyến khích một cách không có chủ ý bằng việc cứ cầm điện thoại
hoặc phản ứng một cách thái quá.
Quan hệ tình dục với xác chết. Một rối loạn kỳ quái và hiếm gặp đó là rối loạn liên
quan đến việc quan hệ tình dục với xác chết (necrophilia), đây là việc có sự hấp dẫn tình dục,
tưởng tượng về tình dục, hay quan hệ tình dục với xác chết. Thủ phạm thường làm việc này khi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------213
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chúng có cơ hội tiếp cận với các xác vừa mới chết chẳng hạn như ở đám ma hay nhà xác. Những
kẻ khác lấy trộm xác chết ở nghĩa địa. Vì việc tiếp cận với xác chết là khó khăn nên một số kẻ
mắc chứng này thường mua những con búp bê có thể thổi phồng hoặc thuê gái điếm trang điểm
trắng bệch, cùng với các đồ đi kèm khác nhau (chẳng hạn như vải liệm) để giả làm người chết.
Phiến diện. Là một dạng của bái vật giáo, phiến diện (partialism) là từ dùng để chỉ rối
loạn liên quan đến việc đặc biệt chỉ chú ý đến một phần nhất định trên cơ thể, mà phần này gây
nên hứng thú tình dục. Giống với vật được tôn sùng, những người phiến diện cần phải được
nhìn và/hay vuốt ve một bộ phận nhất định trên cơ thể để đạt được hưng phấn tình dục và cực
khoái. Một ví dụ liên quan đến phiến diện đó là một người đàn ông chỉ tập trung duy nhất vào
bộ ngực của bạn tình để có được hưng phấn.
Yêu thích động vật (Zoophilia, hay bestiality) là từ dùng để chỉ sự hấp dẫn về tình dục
hay có sự tiếp xúc về mặt tình dục với động vật, những hành vi này chủ yếu diễn ra ở trang trại
hay ở nhà, với các động vật như cừu, bê con, chó và mèo. Những kẻ yêu thích động vật thường
tưởng tượng đến việc có quan hệ tình dục với động vật và có thể hành động như vậy khi có sự
thôi thúc về tình dục. Những con vật được chọn để quan hệ được huấn luyện cách chà xát, liếm,
hay cưỡi lên người, hay nó thậm chí còn bị cưỡng bức phải quan hệ.
Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng yêu động vật, tuy nhiên một số nguyên nhân phổ
biến bao gồm sợ các quan hệ trưởng thành, nhu cầu sử dụng sức mạnh, căm ghét các bạn tình
khác giới. Hơn nữa, các hoạt động tình dục với động vật đôi khi xuất hiện dưới dạng thử nghiệm
tình dục hoặc do tò mò khi không có bạn tình.
NGUYÊN NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CHỨNG TÌNH DỤC ĐỒI
TRỤY
Các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết được nguyên nhân chính xác gây ra chứng tình dục
đồi trụy, tuy nhiên những rối loạn này có thể là do sự phát triển của các nhân tố kết hợp làm nên
những rối loạn cụ thể đối với từng cá nhân cụ thể.
Các sự kết hợp khác nhau của các nhân tố khác nhau, một số nhân tố ở thời điểm này nổi
trội hơn một số nhân tố khác ở thời điểm khác, dẫn đến sự thể hiện tình dục khác nhau được
trình bày ở chương này.
Một sự lý giải về mặt sinh học cho rằng một số người đơn giản bị “trói” vào chứng tình
dục đồi trụy. Một sự lý giải khác cho rằng một số nam giới có dục tình mạnh và tràn ngập, có
thể là do họ có lượng tes-tos-te-rone cao. Kết quả là những người này có xu hướng tìm sự thỏa
mãn tình dục khác, đặc biệt khi những thỏa mãn dục tình bình thường không phải lúc nào cũng
sẵn có. Sự gia tăng độ phản ứng tình dục có thể cũng tạo điều kiện cho tình dục đồi trụy.
Về mặt tâm lý mà nói, đặc trưng của tình dục đồi trụy là các quan hệ thân mật của người
lớn, mà các quan hệ này mang tính lộn xộn, đè nén, sợ hãi, và thường gây nên sự cáu giận. Trên
thực tế sự thù địch đóng vai trò to lớn hơn trong việc thúc đẩy hành vi tình dục đồi trụy so với
hứng thú tình dục. Điều này giải thích tại sao nhiều hành vi tình dục đồi trụy là sự cưỡng bức
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
214

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tình dục, ở đó có thủ phạm và nạn nhân bị cưỡng bức. Trong một số trường hợp, những kẻ có
cuộc sống tình dục đồi trụy hành động một cách biểu trưng hay hành động đúng với các cảm
giác thù địch và hiếu chiến dưới dạng tình dục lệch hướng. Điều kiện cũng đóng một vai trò
quan trọng trong hành vi tình dục đồi trụy mà một cá nhân nhận thức được. Hành động thủ dâm
lặp đi lặp lại để đạt đến cực khoái kèm với hành vi tình dục đồi trụy củng cố thêm các hành vi
và ham muốn tình dục không điển hình của một cá nhân, thời gian trôi đi, việc phá vỡ các khuôn
mẫu lệch lạc đó trở nên khó khăn hơn.
Một ví dụ về hướng tiếp cận đa nguyên để hiểu hơn về tình dục đồi trụy là học thuyết
“bản đồ tình yêu” của John Money. Money lập luận rằng các dạng khác nhau của tình dục phát
triển do kết quả của các nguyên nhân từ thời thơ ấu của hưng phấn tình dục mà hưng phấn đó
sau này được hoạt hóa bởi sự kết hợp riêng biệt của các yếu tố tâm lý. Các dạng tình dục có thể
xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào dọc theo con đường phát triển hoặc nó có thể ở trạng thái tiềm
tàng không bộc lộ vô hạn định. Những người có cùng một nền tảng chưa chắc đã phát triển cùng
một khuôn mẫu tình dục giống nhau. Câu hỏi người nào phát triển khuôn mẫu nào phụ thuộc
nhiều vào sự kết hợp duy nhất của các sự kiện xuất hiện trong một tình huống nhất định ở một
người cụ thể nào đó.
Vì tình dục đồi trụy có tác động mạnh và gắn chặt với nhân cách, nên việc điều trị là rất
khó khăn. Hướng tiếp cận phổ biến nhất là cố gắng phá vỡ các khuôn mẫu hành vi không được
mong muốn và thay thế chúng bằng các khuôn mẫu được mong muốn, cùng lúc đó khám phá
các suy nghĩ, cảm giác và lý do khiến người bệnh tham gia vào các hành vi tình dục đồi trụy,
cũng như khám phá lịch sử xã hội của họ. Có nhiều yếu tố cá nhân khác nhau cần được xem xét
- bản chất chính xác và mức độ nặng nhẹ của (các) vấn đề, nền tảng và tính cách cá nhân của
người bệnh, gia phả, phương pháp khái niệm hóa và điều trị tình dục đồi trụy của nhà trị liệu những thảo luận có ý nghĩa liên quan đến tất cả những phương pháp điều trị có thể đối với
chứng tình dục đồi trụy vượt ra ngoài phạm vi của cuốn sách này.
Tuy nhiên, một liệu pháp tiêu chuẩn để điều trị các rối loạn này là điều chỉnh lại tình
trạng cực khoái, ở đây các vật, những thôi thúc hay hành vi không mang tính đồi trụy được sử
dụng thay cho các vật, những thôi thúc hay hành vi mang tính đồi trụy. Phương pháp này liên
quan đến việc người bệnh thủ dâm với các tưởng tượng về tình dục đồi trụy. Khi thủ dâm đã lên
đến mức cực khoái, người bệnh chuyển sự tập trung của anh ta lên các vật hay sự tưởng tượng
không mang tính đồi trụy (ví dụ một bức ảnh hay hình ảnh tưởng tượng về một phụ nữ khỏa
thân). Cực khoái xuất hiện khi người bệnh đang nhìn hay suy nghĩ về những vật không mang
tính đồi trụy sẽ giúp củng cố sự thể hiện tình dục đúng mức. Người bệnh lặp lại quá trình này
mỗi khi anh ta thủ dâm, và từng bước chuyển sự tập trung đến những vật không mang tính đồi
trụy sớm dần lên. Nếu tất cả mọi chuyện đi đúng hướng thì cuối cùng người bệnh sẽ thấy những
vật không mang tính đồi trụy còn gây hưng phấn tình dục hơn cả những vật mang tính đồi trụy.
Anh ta sẽ nhanh chóng mất hứng thú đối với những vật mang tính đồi trụy và loại bỏ hành vi
tình dục đồi trụy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
1. Tình dục đồi trụy (Sexual paraphilias) là những tưởng tượng và/hay hành vi bất
thường – đôi khi nó là sự kỳ dị và nguy hiểm – mà cá nhân thấy chúng là cần thiết để đạt được
những khoái cảm tình dục. Những loại tình dục đồi trụy phổ biến là: phô dâm (exhibitionism):
có được hưng phấn tình dục nhờ việc phơi bày cơ quan sinh dục của mình đối với người lạ; thị
dâm (voyeurism): có được hưng phấn tình dục do quan sát những người không biết là mình
đang bị nhìn trộm; bái vật giáo (fetishism): hấp dẫn tình dục đối với đồ vật; luyến ái giả trang
(transvestism): có được hưng phấn tình dục do mặc quần áo của người khác giới; frotteurism: có
được hưng phấn tình dục nhờ cọ xát vào cơ thể của người khác bất luận sự đồng ý; bạo khổ dâm
(sadomasochism): có được hưng phấn tình dục nhờ việc thực hiện và chịu đau đớn; và ấu dâm
(pedophilia): hấp dẫn tình dục đối với trẻ em.
2. Một số kiểu tình dục đồi trụy khác ít phổ biến hơn so với những kiểu tình dục đồi trụy
được đề cập ở trên bao gồm nói chuyện tục tĩu qua điện thoại (Telephone Scatologia): có được
hưng phấn tình dục nhờ thực hiện các cuộc nói chuyện điện thoại tục tĩu; nói chuyện bẩn thỉu
(coprolalia): đạt được hưng phấn tình dục thông qua việc viết hay nói theo các cách dâm dật
hoặc tục tĩu; nghe nói chuyện tục tĩu (narratophilia): có hưng phấn tình dục khi nghe những câu
chuyện tục tĩu; quan hệ tình dục với xác chết (necrophilia): có sự hấp dẫn tình dục với xác chết;
phiến diện (partialism): chỉ có sự hấp dẫn tình dục với một phần nhất định trên cơ thể; yêu thích
động vật (Zoophilia): có hấp dẫn về tình dục với động vật.
3. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết được nguyên nhân chính xác gây ra chứng tình dục
đồi trụy, tuy nhiên những rối loạn này có thể là do sự phát triển của các nhân tố kết hợp làm nên
những rối loạn cụ thể đối với từng cá nhân cụ thể. Các sự kết hợp khác nhau của các nhân tố
khác nhau, một số nhân tố ở thời điểm này nổi trội hơn một số nhân tố khác ở thời điểm khác,
dẫn đến sự thể hiện tình dục khác nhau ở các cá nhân khác nhau.
4. Vì tình dục đồi trụy có tác động mạnh và gắn chặt với nhân cách, nên việc điều trị là
rất khó khăn. Một liệu pháp khá tiêu chuẩn để điều trị các rối loạn này là điều chỉnh lại tình
trạng cực khoái, ở đây các vật, những thôi thúc hay hành vi không mang tính đồi trụy được sử
dụng thay cho các vật, những thôi thúc hay hành vi mang tính đồi trụy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
216

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 17
Chợ Tình
Bây giờ chúng ta hãy chuyển sự chú ý của mình đến lĩnh vực kinh doanh bán những thứ
liên quan đến tình dục. Trong những trang tiếp theo đây, chúng tôi sẽ đề cập đến nhiều sản
phẩm và dịch vụ tình dục sẵn có cung cấp cho các khách hàng ngày nay -- từ những tác phẩm
văn học viết về tình dục cho đến mại dâm.
GỢI TÌNH, KHIÊU DÂM, HAY TỤC TĨU?
Những thứ mang nhãn mác tình dục có thể là công việc kinh doanh bẩn thỉu. Giống với
từ sắc đẹp, các từ như tình dục, khiêu dâm, và tục tĩu thoát khỏi định nghĩa chính xác do bản
chất chủ quan của nó. Ví dụ, một người có “hành động
khiêu dâm” thì đó có thể lại là “hành động cổ điển” của
người khác. Từ mang nghĩa gì là tuỳ thuộc vào chuẩn
mực trong cách nhìn của một người nói chung nhưng.
Vì để phục vụ các mục đích của cuốn sách này, nên gợi
tình (erotica) (bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp eros (thần ái
tình), có nghĩa là “tình yêu gợi tình”), từ này được dùng
để chỉ các những thứ liên quan đến tình dục mang động
cơ, được tạo nên, và trình bày một cách nghệ thuật;
khiêu dâm (pornography) (bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp
porneia, có nghĩa là “mại dâm”), từ này dùng để chỉ các
thứ hữu hình mà những thứ này có mục đích gây hưng
phấn tình dục; và tục tĩu (obscenity) (từ ngữ mang tính
luật pháp), là từ dùng để chỉ những thứ liên quan đến
tình dục mà những thứ này mang tính dâm dật, ghê
tởm, gớm ghiếc không thích hợp với các chuẩn mực
được chấp nhận.
Các định nghĩa chung về gợi tình, khiêu dâm, và tục tĩu rất khác nhau về mức độ. Một số
nhà chỉ trích kịch liệt phản đối sự khiêu dâm, họ lập luận rằng đó là sự mô tả phụ nữ theo những
cách hèn hạ, mất phẩm giá, hạ thấp, và quy phục – và coi phụ nữ như những nạn nhân của bạo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------217
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hành và công kích. Những người khác ủng hộ gợi tình, họ tin rằng tôn vinh sự gợi tình là một
phần trong sự thể hiện rộng lớn hơn của tình yêu, sự tôn kính, bình đẳng, sự qua lại, đồng tình,
và thỏa mãn của con người.
Nhiều chuyên gia đã thêm hai cấp độ khi sử dụng từ gợi tình và khiêu dâm. Những vật
chất khiêu dâm loại nặng (hard-core) là những thứ miêu tả rõ ràng bộ phận sinh dục và các hoạt
động tình dục khác nhau, chẳng hạn như miêu tả rõ và chi tiết bộ phận sinh dục. Những vật chất
khiêu dâm loại nhẹ (soft-core) là những thứ chỉ mô tả khêu gợi các hoạt động gợi tình. Do vậy,
khiêu dâm hay gợi tình loại nặng là sự miêu tả rõ ràng các hoạt động và giải phẫu tình dục, còn
các vật phẩm mang tính khiêu dâm hay gợi tình loại nhẹ chỉ mô tả mang tính khêu gợi tình dục
mà thôi. Các hiệu sách, các rạp chiếu bóng, cửa hàng cho thuê băng hình, các danh mục đặt
hàng qua thư dành cho người lớn cung cấp những thứ thuộc vật chất khiêu dâm loại nặng, chẳng
hạn như phim ảnh đồi trụy; còn các quầy bán sách hay những cửa hiệu là nơi cung cấp những
vật chất khiêu dâm loại nhẹ chẳng hạn như các tạp chí Penthouse và Playboy.
Luật pháp của Mỹ còn làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn bằng việc đưa ra một cấp độ
khác - sự tục tĩu (obscene). Từ này dùng để chỉ những thứ liên quan đến tình dục mà những
thứ này mang tính dâm dật, ghê tởm, gớm ghiếc không thích hợp với các chuẩn mực được chấp
nhận. Về mặt lịch sử, từ tục tĩu có nghĩa dùng để chỉ bất kỳ thứ gì không nên nhìn. Nó không
chỉ được dùng duy nhất cho các vấn đề liên quan đến tình dục, mà nó còn gồm cả những vật hay
sự kiện nào liên quan đến các vấn đề của cá nhân. Tất nhiên, định nghĩa mang tính truyền thống
này của từ tục tĩu không còn được áp dụng nữa, ít nhất là trong ý nghĩa luật pháp.
Trong phiên toà Roth v. Liên Bang Hoa Kỳ (1957) và Miller v. Bang California (1973),
Tòa Án Tối Cao đã thiết lập ba tiêu chí cơ bản để phân loại sự tục tĩu của các sự vật, sự việc. Nó
phải (1) không thuộc nhóm nghệ thuật, văn học, khoa học, hay giá trị xã hội nghiêm túc; (2) là
những ham muốn nhục dục không lành mạnh; (3) được các chuẩn mực xã hội đương thời coi là
gớm ghiếc. Cụm từ những ham muốn nhục dục không lành mạnh (prurient interests) (bắt nguồn
từ tiếng La Tinh prurire, có nghĩa là “rất mong muốn, nài xin, hay cố tình”), cụm từ này dùng để
chỉ những ham muốn dâm dật, các hành động tình dục đồi bại, thậm chí còn trác táng. Các định
nghĩa về luật pháp của những ham muốn dục vọng không lành mạnh thường đi với câu: “Những
ham muốn đáng xấu hổ và bệnh hoạn về sự trần truồng, hoạt động tình dục, hay sự bài tiết mà
những ham muốn này vượt quá phạm vi thông thường.” Các định nghĩa về luật pháp của từ tục
tĩu thường có cụm từ “những ham muốn nhục dục không lành mạnh” và/hay những từ như dâm
đãng (lascivious) và khiếm nhã (indecent).
Mặc dù nhiều người đánh đồng sự tục tĩu cùng với khiêu dâm, nhưng theo định nghĩa về
luật pháp thì tục tĩu là bất hợp pháp còn khiêu dâm (nếu không tục tĩu) thì lại không bất hợp
pháp. Một lần nữa, ta lại thấy định nghĩa rút cục cũng phụ thuộc vào cách nhìn nhận của cá
nhân. Bởi vậy khi phán quyết các trường hợp liên quan đến sự tục tĩu, tòa án phải viện đến
những đánh giá cơ bản liên quan đến việc thế nào thì được cho là “chuẩn mực xã hội đương
thời”. Không cần phải nói mọi người cũng biết, các chuẩn mực xã hội thường không thống nhất
hay nó dễ dàng được thiết lập bởi các nhóm hay các cá nhân chiếm đa số trong xã hội Mỹ. Hiện
nay, không có định nghĩa luật pháp nào của các từ gợi tình, khiêu dâm, và tục tĩu được chấp
nhận bởi hầu hết mọi người, và những từ này tồn tại cùng với sự thay đổi thái độ và sự lựa chọn
thường xuyên của người Mỹ. Tòa án vẫn tiếp tục phải đánh vật với vấn đề này.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
218

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suy Nghĩ Cá Nhân
Khi các hình ảnh rõ ràng về tình dục được thể hiện trên các phương tiện thông tin đại
chúng, bạn căn cứ vào cái gì để quyết định đâu là hình ảnh liên quan đến gợi tình, khiêu
dâm, hay tục tĩu?
ẢNH HƯỞNG CỦA KHIÊU DÂM BẠO LỰC
Các nhà nghiên cứu đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu để khám phá ra những ảnh hưởng
của các ấn phẩm liên quan đến tình dục lên người xem và người đọc. Đến nay, ít nhất thì khiêu
dâm hay gợi tình không bạo lực, những thứ liên quan đến tình dục loại nhẹ, có sự liên ứng qua
lại, là những thứ có ít bằng chứng chứng minh chúng có ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực.
Ngược lại, khiêu dâm bạo lực, loại khiêu dâm mô tả phụ nữ theo các cách hèn hạ, nhục nhã, và
mất phẩm giá lại là một chuyện khác. Chủ đề ảnh hưởng của khiêu dâm là một chủ đề gây tranh
cãi và được tranh luận rất sôi nổi, và rõ ràng là cần có thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa trong lĩnh
vực này.
Vào cuối những năm 60, Quốc Hội và Tổng Thống Lyndon B. Johnson đã thành lập Ủy
Ban về Sự Tục Tĩu và Khiêu Dâm. Bản báo cáo năm 1970 của ủy ban này kết luận rằng về cơ
bản khiêu dâm không gây hại. Mặc dù ủy ban này ghi nhận rằng cả nam giới lẫn phụ nữ đều
cảm thấy hưng phấn tình dục khi xem hay nhìn các hình ảnh khiêu dâm nhưng các hành vi cư
xử bình thường của họ không bị ảnh hưởng bởi các hình ảnh khiêu dâm đó, đặc biệt là không có
những ảnh hưởng tiêu cực. Bản báo cáo này cũng dẫn chứng một nghiên cứu ở Đan Mạch cho
thấy rằng mặc dù sự sẵn có của các hình ảnh, tài liệu liên quan đến khiêu dâm tăng lên nhưng
chúng cũng không làm tăng các tội ác liên quan đến tình dục. Những người chỉ trích Ủy Ban về
Sự Tục Tĩu và Khiêu Dâm của Tổng Thống Johnson chỉ ra rằng ngày nay các dạng tình dục bạo
lực xảy ra phổ biến hơn so với cái thời khi ủy ban này thu thập các thông tin, do vậy khó có thể
rút ra được các kết luận về nguyên nhân-kết quả từ nghiên cứu của Đan Mạch.
Các nghiên cứu được thực hiện ở Canada và Anh hoặc là ủng hộ các phát hiện vào năm
1970 của ủy ban này hoặc đưa ra các kết quả ban đầu không có tính thuyết phục. Mãi đến tận
đầu những năm 80, các bằng chứng mới bắt đầu cho thấy thực tế là một số nam giới bị ảnh
hưởng tiêu cực bởi các hình ảnh, tài liệu khiêu dâm. Ví dụ, các nhà nghiên cứu đã thấy rằng một
số nam giới nhất định có xu hướng thể hiện các thái độ và hành vi hiếu chiến đối với phụ nữ sau
khi xem các hình ảnh khiêu dâm mang tính bạo lực. Điều này đặc biệt đúng đối với những hình
ảnh, tài liệu miêu tả phụ nữ thích thú khi bị hiếp, mặc dù lúc đầu họ có thể chống cự. (Cần phải
chú ý rằng "các thái độ và hành vi hiếu chiến" ở các dạng nghiên cứu này thường là các thái độ
và hành vi mà các nhà nghiên cứu đo được từ các phản ứng của chủ thể tham gia trả lời các
bảng câu hỏi dưới dạng viết và/hay các tình huống giả với phụ nữ "mục tiêu" ở trong các phòng
thí nghiệm, ngay sau khi các đối tượng được xem các hình ảnh, tài liệu khiêu dâm. Hầu hết các
đối tượng tham gia nghiên cứu đều là các nam sinh viên chưa tốt nghiệp. Do đó, khó có thể khái
quát hóa về ảnh hưởng của khiêu dâm đối với dân chúng nói chung dựa trên các phát hiện từ
những kịch bản giả với các đối tượng hạn chế.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------219
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong thời kỳ cầm quyền của Tổng Thống Reagan, Viên chưởng lý nhà nước của Ủy
Ban về Khiêu dâm, thường được biết đến với tên Ủy Ban Meese (được gọi bằng tên này sau khi
Edwin Meese, được chỉ định làm chưởng lý của Ủy Ban vào lúc đó), đã đưa ra những kết luận
đáng ngạc nhiên khác so với nghiên cứu của chính phủ năm 1970. Ủy Ban Meese cho rằng có
một mối quan hệ nhân quả giữa khiêu dâm bạo lực và bạo lực tình dục hướng đến phụ nữ. Các
thành viên của Ủy Ban này đưa ra báo cáo của họ dựa trên số lượng thông tin lớn liên quan đến
khiêu dâm ở nhiều dạng khác nhau và ý kiến của vô số các chuyên gia, nạn nhân, và thẩm phán.
Họ đã đưa ra gần 100 kiến nghị nhằm mục đích hạn chế sự phổ biến của các hình ảnh tài liệu
liên quan đến khiêu dâm.
Để đáp lại những kết luận của Ủy Ban Meese, các nhà khoa học xã hội đã chỉ ra rằng
nghiên cứu của Ủy Ban này cho thấy sự khiêu dâm mang tính bạo lực/hiếu chiến gây ảnh hưởng
đến hành vi hiếu chiến, chứ không phải hành vi tình dục - một học thuyết được xác minh bởi các
nghiên cứu khác về hành vi hiếu chiến không liên quan đến tình dục. Có thể rằng khiêu dâm đơn
giản chỉ làm tăng cường thêm những thái độ hiện tại đã có về bạo lực tình dục, chẳng hạn như
hiếp dâm. Hoặc có thể khiêu dâm phục vụ mục đích tẩy nhẹ, giúp một số người xem xả các
năng lượng tình dục, mà năng lượng này có thể dẫn đến các tội ác tình dục. Nghiên cứu gần đây
cho thấy những quan ngại về các việc xảy ra khi người lớn xem hay đọc các ấn phẩm khiêu dâm
bạo lực - chủ yếu là tình dục và bạo lực được trộn lẫn một cách độc hại với nhau. Xem những ấn
phẩm như vậy làm tăng sự chấp nhận của nam giới đối với tình dục hiếu chiến và các dạng tình
dục bạo lực khác đối với phụ nữ. Nam giới xem các hình ảnh khiêu dâm bạo lực có xu huớng tin
vào những chuyện vớ vẩn như phụ nữ thích đuợc chế ngự hay thích bị hãm hiếp, "không" có
nghĩa là "có", những thương tổn của "các nạn nhân bị hãm hiếp" là không nghiêm trọng, hay
việc ngược đãi vợ là việc làm có thể chấp nhận được. Tất nhiên, rất có thể xem các hình ảnh
khiêu dâm bạo lực cùng với sự tê liệt cảm giác đi kèm sau nó thực sự gây nên các hành động
bạo lực đối với phụ nữ. Tuy nhiên, học thuyết này vẫn chưa nhận được sự ủng hộ về mặt kinh
nghiệm.
Ảnh hưởng của khiêu dâm vẫn còn là vấn đề chưa sáng tỏ. Chỉ có một kết luận duy nhất
rõ ràng từ nghiên cứu về khiêu dâm đó là khiêu dâm bạo lực có thể có ảnh hưởng tiêu cực liên
quan đến việc có các hành động bạo lực đối với phụ nữ, kết luận này có vẻ được một số nam
giới thừa nhận nhiều hơn. Kết luận này đặc biệt đúng đối với các hình ảnh khiêu dâm miêu tả
phụ nữ chào đón và thậm chí còn thích được nam giới ngược đãi về tình dục.
VẤN ĐỀ KHIÊU DÂM TRẺ EM
Khiêu dâm trẻ em có lẽ là loại khiêu dâm mang tính tiêu cực nhất trên thị trường. Các
nhà chức năng ước tính rằng mỗi năm có hàng nghìn trẻ em dưới 18 tuổi có dính dáng đến khiêu
dâm trẻ em. Nhiều đứa trẻ trong số đó bỏ trốn khỏi nhà, trở thành kẻ cắp và bán dâm để sống.
Những trẻ em bị kéo vào việc kinh doanh sinh lời bẩn thỉu này phải chịu những tổn hại
vô cùng lớn về mặt thể xác và tình cảm. Các nhà tâm lý học tuyên bố rằng trẻ em có liên quan
đến khiêu dâm sẽ trở nên lãnh đạm, lo lắng, trầm cảm, có cảm giác tội lỗi, mắc chứng hoang
tưởng, và không tin vào những người khác. Khi lớn lên, chúng có thể cảm thấy bản thân mình
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
220

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------không thể có được các quan hệ thân mật, hay chúng có thể mang trong mình một gánh nặng rất
lớn về tội lỗi, xấu hổ, và giận dữ. Vì nhiều đứa trong số những trẻ em này là nạn nhân của các
hoàn cảnh tiêu cực phức tạp, chẳng hạn như bị lạm dụng về thân thể, không được quan tâm,
sống trong nghèo khổ, lạm dụng ma túy và rượu, nên khó có thể xác định được các tổn thương
về tình cảm của chúng có nguồn gốc liên quan đến khiêu dâm là ở mức độ nào.
Các nhà làm luật chỉ trích dữ dội những vấn đề liên quan đến khiêu dâm trẻ em, họ dự
thảo các bộ luật rất nghiêm khắc nhằm trừng trị tất cả các dạng khiêu dâm liên quan đến trẻ em.
Đạo luật Chống lại sự Tục tĩu và Bảo vệ trẻ em năm 1988 đưa ra các hình phạt cứng rắn dành
cho những kẻ sản xuất, phân phối, và/hay bán các ấn phẩm liên quan đến khiêu dâm trẻ em. Hơn
nữa, vì trẻ em chưa đủ khả năng để ưng thuận trước khi có các hoạt động tình dục, nên thủ phạm
liên quan đến khiêu dâm trẻ em có thể bị buộc tội theo luật để chống lại việc lạm dụng trẻ em.
TÌNH DỤC TRONG QUẢNG CÁO

Tình dục xuất hiện khắp nơi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bất kể khi nào
chúng ta đọc một tờ tạp chí phổ thông, hay xem các chương trình truyền hình buổi tối, chúng ta
đều gặp quảng cáo sử dụng tình dục nhằm mục đích bán được các hàng hóa hay dịch vụ. Qua
năm tháng, các nhà quảng cáo càng tăng sự tin cậy của mình vào những hình ảnh khỏa thân và
những hình ảnh ám chỉ đến quan hệ tình dục nhằm thu hút khách hàng. Đối với người Mỹ, tình
dục là biểu tượng của sắc đẹp, sự hấp dẫn, đôi lứa, sức mạnh, và sự thịnh vượng. Bởi vậy,
những phụ nữ và nam giới trẻ trung, xinh đẹp, gợi tình, mảnh dẻ ở các tư thế khêu gợi cởi quần
áo khác nhau được sử dụng để quảng cáo bán mọi sản phẩm từ bật lửa cho đến nước hoa. Các
nhà quảng cáo hy vọng rằng các khách hàng sẽ tự đánh đồng mình với những người mẫu gợi
tình trong quảng cáo của họ, và tin rằng sử dụng các sản phẩm được quảng cáo sẽ khiến họ
trông cũng hấp dẫn, đáng được thèm khát và có sức mạnh như vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------221
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thậm chí khi các thông điệp về tình dục trong quảng cáo là
công khai, rõ ràng, thì các nhà tiếp thị vẫn sử dụng các chiến lược
quảng cáo “ngầm” hay “ghi dấu’. Có nghĩa là các từ ngữ hay hình ảnh
liên quan đến tình dục được ẩn dấu trong quảng cáo theo cách mà tình
dục trong quảng cáo đó chỉ được hiểu là mang ý tình dục trong tiềm
thức. Ví dụ, chạc của cây chĩa về hai hướng có thể tượng trưng cho
hai chân dạng ra của người phụ nữ, hay hình dáng và kích cỡ của các
đồ dùng vệ sinh phụ nữ có thể tượng trưng cho các cơ quan sinh dục
của nam giới. Vì thông điệp ngầm mà quảng cáo đưa ra dường như
nằm ngoài khả năng kiểm duyệt của nhận thức có ý thức nên khách hàng thường phản ứng với
quảng cáo bằng sự chấp nhận cao và thấy không thể cưỡng lại được sản phẩm quảng cáo đó.
Mặc dù nghiên cứu về tính hiệu quả thực sự của quảng cáo đưa ra thông điệp ngầm là chưa rõ
ràng, nhưng các nhà quảng cáo vẫn tiếp tục sử dụng những chiến lược này.
Thật mỉa mai là báo cáo của các nhà nghiên cứu về ảnh hưởng của quảng cáo tình dục
cho thấy rằng trừ khi bản thân sản phẩm trực tiếp có liên quan đến tình dục còn không thì khách
hàng thường hoặc là không nhớ thông điệp gốc của quảng cáo hoặc là không nhớ nhãn hiệu của
sản phẩm. Mặc dù quảng cáo có “sự hấp dẫn tình dục” có thể thu hút sự chú ý ngay lập tức,
nhưng những quảng cáo không có liên quan gì đến tình dục lại có thể giúp bán được hàng hóa
nhiều hơn.
CÁC SẢN PHẨM TÌNH DỤC
Những người tiêu dùng ngày nay có thể có được các sản phẩm tình dục rất đa dạng. Các
sản phẩm tình dục phổ biến nhất là: văn chương; tạp chí, báo, và báo khổ nhỏ; máy tính; ti vi;
phim ảnh và băng hình; và các dụng cụ trợ giúp tình dục.

Văn chương

Tình dục có một chỗ đứng lâu dài trong văn học. Người Hy Lạp cổ đại miêu tả nghi thức
hôn phối của người Dionysi bằng những từ ngữ rất lộ liễu, còn người La Mã xem tình dục là thú
vui hoang dã và thường thêm thắt vào trong những câu chuyện của họ những điều tục tĩu liên
quan đến các cuộc phiêu lưu tình ái. Sau này, vào thế kỷ 19, sự nghiêm chỉnh được tiến lên một
mức độ mới, bằng chứng rõ ràng được tìm thấy trong văn học giai đoạn này. Các lực lượng xã
hội thời nữ hoàng Victoria muốn đè nát tất cả những thể loại văn học liên quan đến tình dục, ít
nhất là trên bề mặt. Nhưng họ không hoàn toàn thành công, vì tình dục và khiêu dâm luôn là
những thứ sẵn có, lấy ví dụ như ở trên các đường phố của London chẳng hạn.
Không bao giờ có thể bị ngăn chặn hay cấm đoán một cách hoàn toàn, nhưng chủ nghĩa
tình dục trong văn học không thực sự xuất hiện trong xã hội Mỹ cho đến tận thế kỷ thứ 20. Các
tiểu thuyết như Người Tình Của Bà Chatterley (Lady Chatterley’s Lover) của D. H. Lawrence’s
và Ulysses của James Joyce đã gây nên sự tranh cãi ở đất nước này vì các chủ đề liên quan đến
tình dục rõ ràng của nó, ít nhất là bởi các chuẩn mực xã hội thời đó. Ví dụ, tiều thuyết Ulysses
có những đoạn miêu tả sự thủ dâm và thông dâm, và do đó nó bị cấm lưu hành cho tới tận năm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
222

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1933, khi thẩm phán John M. Woolsey cho rằng, tiểu thuyết này có thể chấp nhận được vì nó là
"nỗ lực nghiêm túc và chân thật nhằm đưa ra một phương thức văn học mới để quan sát và miêu
tả con người." Thật thú vị là ngày nay cả Lawrence lẫn Joyce đều được coi là những cây đại thụ
của văn học.
Nước Mỹ ngày nay có rất ít hay không hề có nỗ lực nào nhằm kiểm duyệt các tác phẩm
có liên quan đến tình dục, và kết quả là các tác giả khá tự do trong việc sáng tác bất kỳ chủ đề
nào mà họ chọn -- khêu gợi tinh tế hay miêu tả một cách công khai. Các tác phẩm văn học ngày
nay viết về vô số các chủ đề liên quan đến tình dục, chẳng hạn như lưỡng tính, đồng tính luyến
ái, mại dâm, thủ dâm, ác-thống dâm, và "tình dục an toàn", ở đây tôi mới chỉ liệt kê một vài chủ
đề.

Tạp chí, Báo, và Báo khổ nhỏ

Vào đầu những năm 30, Esquire, tạp chí dành cho nam giới, là loại tạp chí đầu tiên được
xuất bản tập trung vào vấn đề tình dục theo cách trình bày các chủ đề công khai cho mọi người.
Tạp chí Playboy gia nhập thị trường vào đầu những năm 50, và (không kể đến National
Geographic và các hình ảnh của nó) đây là tạp chí được phát hành rộng rãi đầu tiên cho đăng
những hình ảnh về những bộ ngực và mông trần. Cân bằng những hình minh hoạ với các bài báo
liên quan đến vấn đề của nam giới và các truyện có chất lượng, tạp chí Playboy chắc chắn là tạp
chí miêu tả tình dục loại nhẹ nổi tiếng nhất ngày nay.
Phỏng theo cách thức của Playboy, Playgirl và Cosmopolitan xuất hiện trên thị trường
như là các tạp chí về tình dục dành cho các độc giả nữ. Nhiều tạp chí khác cũng bắt chiếc theo,
dành cho cả nam và nữ, nhưng chủ yếu vẫn là dành cho nam giới. Một số tạp chí như Hustler và
Oui chuyển hướng đưa ra những hình ảnh khiêu dâm loại nặng, miêu tả cụ thể tình dục để thu
hút độc giả. Vào những năm 70, cả Playboy lẫn Penthouse đều trở thành những tạp chí được
phổ biến rộng rãi mà những tạp chí này phô bày hình ảnh lông mu của người mẫu – và còn phô
bày nhiều, nhiều hơn thế nữa – ngày nay việc đó đã trở thành mức độ chuẩn.
Hoạt động tình dục là một chủ đề chung của những tạp chí nổi tiếng dành cho cả hai
giới. Bằng chứng là, bạn chỉ cần liếc qua các tựa đề bài báo nổi bật được trình bày trên các tạp
chí đặt trên các giá của siêu thị sẽ thấy. Time, Newsweek, Rolling Stone, People, U.S. News và
World Report, Omni, Sports Illustrated -- chẳng có tờ nào là không có cả. Thậm chí ngay cả Tập
San Thời Sự của Độc Giả (Reader’s Digest) của phe bảo thủ thì thoảng cũng có các bài báo liên
quan đến tình dục.
Các tờ báo khổ nhỏ chuyên về tình dục với những tựa đề minh họa như Sự Giao Cấu
(Screw), Ngựa Giống (Stud), và Chuyện Dâm Ô (Slut) cũng bắt đầu làm ăn phát đạt vào những
năm 60, 70 và tiếp tục cho đến ngày nay. Trưng bày các hình ảnh khỏa thân của cả nam giới lẫn
phụ nữ tham gia vào những hành động phóng túng liên quan đến tình dục khác nhau, những tạp
chí khổ nhỏ này đặc biệt được ưa chuộng vì tính chất “phân loại dành riêng cho từng cá nhân”
của chúng, ở đây độc giả có thể đăng và trả lời “những quảng cáo” liên quan đến việc tìm bạn
tình. Vượt ra khỏi định dạng của một tạp chí khổ nhỏ, nhằm nâng cao thị phần và sự đón nhận
của thị trường, một số tạp chí dành cho người đồng tính nam như Người ủng Hộ (The Advocate)
bắt đầu đã cung cấp cho những người đặt mua dài hạn quyền được đặt mua riêng những chuyên
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------223
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mục "cá nhân". Các cửa hàng bán sách dành cho người lớn là các trung tâm phân phối chủ yếu
các tạp chí khổ nhỏ, tạp chí và báo chuyên về tình dục.

Máy tính

Tình dục cũng có cách riêng để tham
gia vào thế giới công nghệ cao. Những người
sử dụng máy tính có thể kinh doanh các thông
điệp về tình dục trên bảng tập san trên máy,
chơi các trò chơi mang tính tình dục, tham gia
vào các cuộc trò chuyện công khai về tình dục
với các bạn khác ở rất xa, mua vé tham gia vào
chuyến đi chơi lãng mạn, hay tiếp cận với
những thông tin về tình dục mới nhất. Một số
mạng máy tính phục vụ cho những người có xu
hướng tình dục hướng người khác giới, trong
khi một số mạng khác lại dành cho những
người đồng tính luyến ái hoặc cả hai loại. Tuy
nhiên có lẽ điều giá trị nhất của dịch vụ do máy
tính đem lại là nó giúp khách hàng tiếp cận
được với những thông tin về giáo dục tình dục
và liệu pháp tình dục. Những trang mạng
chuyên tập trung về các chủ đề tình dục thường
cung cấp cho những người đăng ký sử dụng
dịch vụ những thông tin mới nhất về tình dục,
những người đăng ký thường phải trả phí hàng
năm hoặc trả phó theo giờ truy cập. Các bậc
phụ huynh có thể truy cập vào những trang
mạng đó để có kiến thức giáo dục con cái mình,
vì giáo dục tình dục bằng máy tính có thể là cách thức phù hợp nhất đối với cha mẹ để dạy dỗ
con cái mình về tình dục. Vì các dịch vụ thông tin tình dục rất được mọi người ưa chuộng, nên
không có gì ngạc nhiên khi một số trang mạng tham gia vào công việc kinh doanh "thông tin
tình dục".
Liệu việc tiếp cận nhanh chóng với tất cả các loại thông tin về tình dục thông qua máy vi
tính có vấn đề gì không? Giống với trường hợp của truyền hình cáp, tiếp cận các trang mạng về
tình dục cũng mang đến cho người Mỹ - cụ thể là các bậc cha mẹ - một số câu hỏi và một số vấn
đề tiềm ẩn. Những thông tin tình dục này do ai cung cấp? Chúng được trình bày như thế nào? Ai
là người quyết định xem thông tin được cung cấp đó là chính xác hay không chính xác? Và cha
mẹ phải làm như thế nào để ngăn chặn không cho con em mình tiếp cận với những thông tin về
tình dục trên máy tính nếu như họ không muốn con mình hiểu biết về tình dục theo cách đó?
Đây là những câu hỏi khó trả lời. Những trang mạng thông tin về tình dục cung cấp rất nhiều
thứ. Nhưng với sự tiến bộ liên tục của công nghệ, xã hội cũng cần phải thừa nhận những vấn đề
tiềm ẩn mà những dịch vụ này mang đến cho các gia đình Mỹ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
224

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Truyền hình

Hệ thống xếp loại đối với các phim sân khấu một lần nữa khẳng định với các phụ huynh
rằng con cái của họ không được phép xem các phim thuộc loại R, NC-17, hay những phim chỉ
dành cho người lớn. Tuy nhiên, truyền hình lại là một vấn đề khác. Vì các bậc phụ huynh cảm
thấy - và với một lý do tốt đẹp - rằng họ không phải lúc nào cũng luôn kiểm soát được con cái
mình xem cái gì trên truyền hình, nên các mạng lưới liên quan đến nội dung tình dục được kiểm
soát tương đối cẩn thận.
Một số biện pháp kiểm duyệt đã được thực hiện. Các mạng lưới truyền hình lớn hơn cho
phép các nhà quản lý địa phương duyệt trước các chương trình gây tranh cãi và quyết định xem
có cho phép phát sóng không. Những thông điệp cảnh báo sẽ được đưa đến các bậc phụ huynh
thông báo trước về các chương trình có nội dung liên quan đến tình dục hoặc có nội dung khó
chịu. Những bộ phim được sản xuất để chiếu tại rạp cũng được biên tập lại trước khi phát sóng
trên truyền hình; các cảnh quay khỏa thân, liên quan đến tình dục và các ngôn ngữ trần trụi
thường được cắt bỏ hết.
Bất chấp những biện pháp kiểm duyệt này, tình dục vẫn là một phần được phát sóng vào
những giờ cao điểm trên truyền hình. Những phim truyền hình nhiều tập phát sóng vào ban ngày
luôn có các chủ đề liên quan đến tình dục trước hôn nhân, ngoại tình, đồng tính luyến ái, mại
dâm, và hiếp dâm. Các vi-deo ca nhạc vào cuối tuần đưa đến cho trẻ vị thành niên những mẫu
âm nhạc mang tính tình dục. Còn các chương trình truyền hình buổi tối ngày càng mạnh dạn
hơn trong việc mô tả các hình ảnh nam giới và phụ nữ trong các trang phục khiêu khích, “chỉ có
miếng vải che chỗ kín,” hay thậm chí không mặc gì cả.
Những lời chỉ trích không nhằm vào các chủ đề tình dục trên ti vi mà nhằm vào cách
người ta miêu tả chúng. Truyền hình mô tả tình dục như một sự say đắm, quyến rũ, thảnh thơi
và chỉ giành cho những người trẻ tuổi, xinh đẹp. Trừ đài truyền hình công ra (ví dụ như PBS) thì
hiếm có đài truyền hình nào chú ý đến vấn đề tình dục của người già hay các vấn đề thực tế của
cuộc sống như mang thai ngoài ý muốn hay các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Phim ảnh và Băng hình

Vào thời kỳ đầu khi phim ảnh được công chiếu ở rạp, sự kiểm duyệt phim được thực
hiện rất gắt gao. Các tiêu chuẩn kiểm duyệt được Hội Đồng Nghi Lễ (Legion of Decency) (do
Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo La Mã thiết lập) đưa ra, cùng với các thể chế khác vào đầu những
năm 30 đã giúp hình thành nên “Bộ luật Hays”, bộ luật này cấm các hình ảnh trần truồng, thông
dâm, các hành vi liên quan đến tình dục rõ ràng, những cảnh ôm, hôn dài và hình ảnh mang tính
khêu gợi trên phim. Những nhóm phản đối thậm chí còn siết chặt hơn sự kiểm duyệt bằng cách
phản ánh về những hình ảnh miêu tả sự mại dâm, sử dụng rượu và ma túy, và đủ các loại hình
ảnh “khó nói” khác. Không có gì ngạc nhiên khi sự kiểm duyệt nghiêm ngặt này tạo nên một thị
trường lớn giành cho phim người lớn, xuất hiện sớm nhất là vào đầu thế kỷ 20. Ở Anh nó được
gọi là “phim xanh” (“blue movies”), còn ở Mỹ nó được gọi là “phim dành cho đàn ông” (“stag
films”), những loại phim này đặc biệt chỉ dành cho những nhóm nam giới và giá phim vô cùng
đắt so với chất lượng nghèo nàn của nó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------225
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vào cuối những năm 60, bộ phim của Thụy Điển có tên là Tôi Rất Tò Mò (Có tính chất
giật gân” (I am Curious (Yellow)), được trình chiếu lần đầu tiên ở Mỹ. Đây là bộ phim được xếp
vào loại cấm người dưới 18 tuổi xem (X-rated) được trình chiếu ở các rạp phổ thông và rõ ràng
đến ngày nay thì phim đó chỉ được coi là thuộc thể loại phim mô tả tình dục loại nhẹ. Và vì thái
độ của xã hội ngày càng trở nên tự do hơn nên các bộ phim của Hollywood ngày càng có nhiều
cảnh tình dục và bạo lực. Hệ thống đánh giá, xếp loại phim ảnh với mục đích ban đầu được
thành lập để cảnh báo khán giả về các hình ảnh trên phim không được củng cố. Bây giờ hệ
thống này chỉ được dùng để đánh giá các cảnh tình dục trên phim. Đối lập với những cảnh thông
thường, những cảnh hãm hiếp xuất hiện nhiều ở trong những phim được xếp loại R (bị cấm)
(restricted) và PG (cần có sự cho phép của cha mẹ) (parental guidance) hơn so với phim được
xếp hạng X (cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem). Trên thực tế, đa số những phim được xếp hạng X
đều miêu tả các hành vi tình dục có sự đồng ý của cả hai người chứ không phải tình dục cưỡng
bức, hãm hiếp, hay các dạng tình dục bạo lực khác. Tình dục bạo lực hiện nay xuất hiện phổ
biến ở hầu hết các thể loại phim thuộc loại R và PG (và thậm chí cả ở một số phim dành cho trẻ
em) đến nỗi các phim như Thứ Sáu ngày 13 (Friday the 13th), Ác Mộng Trên Phố Elm (A
Nightmare on Elm Street), và Tiếng Thét (Scream) không còn gây sốc hay làm cho công chúng
khó chịu nữa.
Cùng với sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của các đầu máy video và đầu máy
DVD, những khán giả của phim ảnh khiêu dâm loại nặng đã từ bỏ các rạp chiếu phim công cộng
để xem các loại phim giành cho người lớn một cách riêng tư ở nhà. Các băng video khiêu dâm
loại nặng nhanh chóng trưng bày cho mọi người thấy các hình ảnh cận cảnh cơ quan sinh dục
nam và nữ, quấn lấy nhau ở trong các tư thế khác nhau. Mục đích chung là hướng tới những
nam giới Phương Tây có xu hướng tình dục khác giới nên các băng này thường phát huy hết khả
năng tưởng tượng thông qua những câu truyện về những phụ nữ đói khát tình dục, không thể
cưỡng lại bất kỳ một người đàn ông nào đi qua. Cốt truyện hời hợt, diễn xuất nghèo nàn, nhưng
mục đích chung của những phim này là gây nên hưng phấn tình dục. Mặc dù những phim ảnh
loại này thường là mục tiêu phản đối của công chúng nhưng việc miêu tả các hành vi tình dục
bạo lực và các nạn nhân là phụ nữ ở những phim này ít hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Có
một số phim video được sản xuất riêng giành cho những người đồng tính luyến ái. Những loại
phim người lớn này miêu tả các hành động tình dục của người đồng tính luyến ái nữ, tuy nhiên
những băng hình này thường lại nhằm giành cho những nam giới có xu hướng tình dục khác
giới hơn là giành cho những người đồng tính nữ.

Dụng cụ trợ giúp tình dục

Các dụng cụ trợ giúp tình dục và đồ chơi tình dục là các sản phẩm và dụng cụ tình dục
mà mọi người sử dụng để tăng cường hoạt động tình dục. Tại sao các sản phẩm này lại phổ biến
như vậy? Các nhà sản xuất và các doanh nghiệp tuyên bố rằng các dụng cụ trợ giúp tình dục có
thể làm tăng khoái cảm và sự thỏa mãn tình dục. Họ cũng khẳng định rằng các sản phẩm tình
dục có thể làm tái sinh bất kỳ mối quan hệ lãng mạn đang trở nên nhạt nhẽo nào.

Ghi Chép Cá Nhân (Natalie, 31 tuổi)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
226

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chồng tôi và tôi quyết định đặt mua một chai “Workhorse X10”, một loại thuốc bôi dưới
da. Đôi khi Jesse lên đến đỉnh hơi nhanh nên chúng tôi nghĩ rằng “Không hiểu có chuyện
quái gì xảy ra vậy nhỉ?” Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đã nhận được chai “Workhouse”
(“làm việc như ngựa”) đó qua đường bưu điện với cái giá không hề rẻ chút nào, và vào
một đêm, Jesse đã dùng thử một ít. Liệu nó có khiến Jesse trở thành một con ngựa
không? Không, nó đã làm gì vậy? Nó làm bỏng dương vật của anh ấy. Và anh ấy vẫn
còn ca thán về chuyện ấy. (Tư liệu của bác sĩ Zgourides)
Hầu hết những sản phẩm có vẻ vô hại này nói chung chỉ có một chút vô hại như đã nói
thôi. Mặc dù, cũng có ngoại lệ. Ngoài việc là một trò chơi khăm đắt tiền, “các viên thần dược
tình dục” và kem bôi dưới da được đặt mua qua đường bưu điện, mà theo quảng cáo có thể chữa
được các chứng yếu sinh lý, có thể rất nguy hiểm.
CÁC DỊCH VỤ TÌNH DỤC
Khách hàng cũng có thể mua nhiều dịch vụ tình dục đa dạng. Một số dịch vụ tình dục
phổ biến bao gồm: múa thoát y, bạn tình qua điện thoại, và mại dâm.

Múa thoát y

Theo như báo cáo thì hoạt động múa thoát y lần đầu tiên diễn ra vào ngày 9 tháng 2 năm
1893 ở Paris, khi một người mẫu có tên là Mona đã cởi hết quần áo trước sự có mặt của nhiều
sinh viên ở Moulin Rouge. Với hành động này, Mona nhận được 100 frăng. Mặc dù một cuộc
bạo loạn ngay sau đó đã diễn ra ở Khu Phố của Người La Tinh khi những người phản đối đập
phá đồn cảnh sát địa phương, nhưng hình thức giải trí này nhanh chóng lan sang Châu Âu, sau
này là Mỹ.
Ngày nay, thoát y là một cách thức kiếm sống hợp pháp đối với nhiều phụ nữ (Bất chấp
những quan điểm tiêu cực của xã hội về nghề đặc biệt này, một số người múa thoát y vẫn thích
được gọi là “vũ công” và hành động của họ được gọi là “nghệ thuật.”) Những người múa thoát y
nhảy múa trên sàn diễn hay trong “những cái hộp” cạnh đó là những người vây quanh, họ nhảy
múa một cách khêu gợi trong tiếng nhạc và cởi bỏ áo quần dần dần. Nhiều nơi ở Mỹ cấm không
cho cởi hết toàn bộ quần áo, bởi vậy những người múa thoát y chỉ cởi đến phần vải che chỗ kín.
Một số người cũng đeo những “miếng vải” che núm vú. Nhiều vũ nữ thoát y kiếm thêm tiền nhờ
việc những người xem muốn được họ múa ở bàn của họ hay người xem muốn quan hệ tình dục
với họ sau khi diễn.
Gần đây, nam giới cũng tham gia vào nghề biểu diễn thoát y vũ chuyên nghiệp trên sân
khấu trước những đám đông cuồng nhiệt. Cũng giống với những vũ nữ múa thoát y, nam giới
múa thoát y chỉ cởi bỏ quần áo đến miếng vải che chỗ kín, họ có thể phơi bày vùng mông,
nhưng hiếm khi để lộ bộ phận sinh dục. Khán giả có thể hôn, vuốt ve bằng cách nhét những tờ
đô la vào miếng vải che chỗ kín của người biểu diễn.

Điện thoại khiêu dâm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------227
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dịch vụ điện thoại khiêu dâm, (Telephone sex, hay “Dial-a-Porn”) là một loại dịch vụ
tình dục mang lại rất nhiều lợi nhuận, và đang ngày càng trở nên phổ biến, bắt đầu từ những
năm 80. Bằng việc trả phí (phí được tính một cách kín đáo vào hóa đơn điện thoại hay thẻ tín
dụng của khách hàng), khách hàng có thể nghe những giọng nói khiêu dâm của nam giới hoặc
nữ giới đang thực hiện tại chỗ hoặc thu qua băng liên quan đến các hành động tình dục mà họ
đang thực hiện, toàn những tiếng rên rỉ, kêu van, và gào thét của những người ở trong trạng thái
cực kỳ sung sướng. Nhiều loại hình dịch vụ kiểu này phục vụ cho những khách hàng thích
tưởng tượng và thủ dâm khi nghe điện thoại.
Vấn đề liên quan đến việc gửi đi những câu nói tục tĩu qua điện thoại, trên đường dây
của nhà nước tạo nên các cuộc tranh luận, nguy cơ của việc trẻ vị thành niên tiếp cận với các
dịch vụ điện thoại tình dục trở thành vấn đề được quan tâm đặc biệt. Giả dụ như, các quảng cáo
nêu rằng chỉ có những người từ 18 tuổi trở lên mới được sử dụng dịch vụ này, và dịch vụ “1800” chỉ giành cho những người có thẻ tín dụng thì không có điều kiện nào trong những điều
kiện này có thể ngăn cản được bọn trẻ lanh trí. Các công ty điện thoại cung cấp cho khách hàng
sự lựa chọn “chặn” các cuộc gọi đến những số “-1900” từ đường dây điện thoại nhà mình,
nhưng trẻ vị thành niên vẫn có thể gọi đến bất kỳ dịch vụ điện thoại tình dục “-1800” nào.

Mại dâm

Mại dâm (Prostitution) (bắt nguồn từ tiếng La Tinh prostituere, có nghĩa là “phơi bày”) việc bán và mua tình dục – là một hoạt động rất phổ biến. Đây cũng là hoạt động vô tận, không
chịu ảnh hưởng của thời gian, nó thường được biết đến như “nghề nghiệp lâu đời nhất trên thế
giới.” Mại dâm được coi là hành vi bất hợp pháp ở hầu hết mọi nơi trên nước Mỹ, trừ một vài
hạt ở Nevada.
Bất kỳ nơi nào và bất kỳ nơi đâu trên thế giới còn có sự nghèo khó thì còn tồn tại mại
dâm. Hành vi này là cách kiếm sống của những người nghèo khó, những phụ nữ, thanh niên, và
nam giới vô gia cư, họ bán dâm để kiếm tiền và tồn tại. Mại dâm phát triển hưng thịnh ở Hy Lạp
và La Mã cổ đại, như nó phát triển ở Châu Âu trong thời kỳ Trung Cổ và muộn hơn. Trong suốt
thời kỳ Cải Cách (ở Châu Âu thế kỷ 16), những người theo Thiên Chúa Giáo La Mã và cả
những người theo đạo Tin Lành đều lên án mại dâm, sự phản đối của họ bắt nguồn từ ý thức đạo
đức và nỗi sợ hãi sự lây lan của bệnh giang mai vào những năm 1500. Tuy nhiên, ở thời đại
Victoria, một thời đại nổi tiếng với đam mê tình dục ngột ngạt, thì mại dâm được khoan dung
hơn, nó được coi là cách để “những ông chồng tốt” giải tỏa “những thôi thúc tội lỗi” của họ.
Vào đầu thế kỷ 20, ở Châu Âu và Mỹ, “những ngôi nhà tai tiếng” trở nên rất phổ biến.
Gái mại dâm sống và làm việc cùng nhau trong một ngôi nhà lớn, hay còn gọi là nhà thổ
(brothel) (“whorehouse” hay “cathouse”) được điều hành bởi một “tú bà”. Nhiệm vụ của tú bà là
cung cấp phòng, giám sát gái mại dâm, quản lý tài chính, sắp xếp, chào đón khách, và các việc
khác nữa. Bên ngoài nhà thổ có treo đèn đỏ, đây là lý do bắt nguồn của cụm từ khu phố đèn đỏ.
Ở hầu hết mọi nơi trên nước Mỹ, sau thế chiến thứ II, các nhà thổ hoạt động chìm, và ngày nay
chúng ta ít khi nghe nhắc đến nhà thổ, trừ những nhà thổ được nhà nước cấp giấy phép hoạt
động ở Nevada.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
228

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày nay, hầu hết gái mại dâm đều có vấn đề trong quá khứ, chẳng hạn như bị lạm dụng
về thể xác và tình dục, nghiện rượu và ma tuý, gia đình có vấn đề, làm những công việc phục vụ
với mức lương thấp, học hành dở dang. Một số nghiên cứu cho thấy rằng khoảng từ 10% đến
85% nam nữ tham gia hoạt động mại dâm được điều tra là nạn nhân của lạm dụng tình dục khi
còn bé.
Người hành nghề mại dâm ( Prostitutes) (“hookers” hay “whores”) thường được chia
thành 7 nhóm: (1) gái gọi (call girls), (2) gái tháp tùng (escort girls), (3) gái mại dâm ở các cửa
hiệu mát-xa, (4) gái mại dâm ở khách sạn và quán bar, (5) gái mại dâm kiếm khách ngoài phố,
(6) mại dâm nam, và (7) mại dâm vị thành niên. Nhiều dịch vụ phục vụ cho cả những người có
xu hướng tình dục hướng người khác giới lẫn những khách hàng đồng tính luyến ái.
Mức thang cao nhất là gái gọi, những người này lấy tiền dịch vụ cao, họ tự làm việc cho
mình, đôi khi rất sang trọng, ở những căn hộ. Là những người rất hấp dẫn và thông minh, nên
những cô gái này chọn lựa khách hàng của mình qua điện thoại. Ngoài việc cung cấp các dịch
vụ tình dục, gái gọi cũng có thể được thuê để xuất hiện trong những cuộc hẹn có nhiều người
tham dự. Ở lĩnh vực này thì giá phải trả cho gái gọi thường là cao nhất.
Các dịch vụ tháp tùng giả mạo cũng cung cấp tình dục. Những người làm mại dâm tháp
tùng có thể là sinh viên, các bà nội trợ, hay những phụ nữ chuyên nghiệp, những người muốn
kiếm thêm tiền bằng cách làm ngoài giờ kiểu này. Những người làm mại dâm hội nghị thường
xuất hiện ở những hội nghị lớn, họ bán các dịch vụ liên quan đến tình dục và múa thoát y cho
các nhóm người tham dự hội nghị. Những người làm mại dâm ở các quán mát-xa hoạt động
dưới cái vỏ của một hình thức kinh doanh hợp pháp, họ cho khách hàng mát-xa của mình sờ mó,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------229
www.kinhtehoc.com

Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kích thích tình dục bằng miệng hay tay để nhận thêm tiền boa. Những người làm mại dâm ở
khách sạn và quán bar thường thỏa thuận làm ăn với chủ khách sạn hoặc quán bar, và những
người chủ này nhận được một số phần trăm nhất định trong doanh thu nhờ việc ủng hộ cho hoạt
động này mang lại. Những người chủ khách sạn còn tính chuyện làm ăn theo cách khác, cho
thuê phòng theo giờ, và lại quả cho những người làm mại dâm vì nhờ họ mà chủ khách sạn bán
thêm được đồ uống.
Gái mại dâm kiếm khách ngoài phố là những người kiếm được ít
tiền và làm việc dưới những điều kiện tồi tệ nhất. Họ thường bị quản lý
bởi “bọn ma cô” – là các nam giới, chúng giả vờ là những người bảo vệ
và chăm sóc các cô, nhưng trên thực tế chúng thường lạm dụng và chiếm
giữ hầu hết số tiền mà các cô kiếm được. Nhiều người trong số gái mại
dâm đường phố làm việc để có tiền hút chích ma tuý. Gái mại dâm đường
phố thường là những người ít học hoặc không được học hành gì, họ xuất
thân từ những gia đình nghèo khó, và họ là những người hành nghề hay
bị bắt giam. Gái mại dâm đường phố cũng là đối tượng có nguy cơ bị
nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục cao nhất, họ nhiễm bệnh
từ khách hàng của mình, rồi lại lây truyền trở lại cho khách hàng. Và họ
cũng là những người có nguy cơ bị khách hàng và bọn ma cô lạm dụng
cao nhất.
Nam giới cũng bán thân cho cả phụ nữ lẫn nam giới dưới hình thức tháp tùng và là người
cung cấp các dịch vụ tình dục. Nam giới hành nghề mại dâm phục vụ nữ giới được gọi là “đĩ
đực” (“gigolos”); còn nam giới hành nghề phục vụ những người cùng giới được gọi là
“hustlers.” Nam giới vị thành niên hành nghề mại dâm phục vụ những nam giới nhiều tuổi được
gọi là “gà mái” (“chickens.”). Hustlers và “gà mái” thường phổ biến hơn đĩ đực. Độ tuổi tiêu
biểu của các hustler là từ 17 đến 18, và họ bắt đầu hành nghề từ khoảng 14 tuổi. Hầu hết những
hoạt động tình dục của họ liên quan đến thủ dâm và kích thích dương vật bằng cách mút hoặc
liếm, ít gặp hơn là việc quan hệ tình dục bằng lỗ hậu môn. Lý do hành nghề mại dâm của nam
giới cũng giống với nữ giới, chủ yếu là do tài chính.
Cũng giống như người lớn, trẻ vị thành niên - cả nam lẫn nữ - hoạt động mại dâm để
kiếm sống khi chúng sống trên đường phố. Hầu hết trẻ mại dâm vị thành niên đều là những đứa
trẻ bỏ nhà đi lang thang hoặc bị ném ra đường, một số đứa còn rất nhỏ, chỉ khoảng 12 tuổi. Trẻ
mại dâm vị thành niên chủ yếu là những trẻ em có hoàn cảnh gia đình nghèo khó; bị lạm dụng
tình dục và thể xác từ nhỏ, học hành dở dang hoặc không được đi học, và bị cha mẹ bỏ rơi.
Nhiều trẻ mại dâm vị thành niên cũng phải tham gia vào các hoạt động khiêu dâm - một số tham
gia vì cảnh khốn cùng về tài chính, những trẻ khác tham gia vì sợ bị đánh hoặc bị giết nếu chúng
không cộng tác với những kẻ sản xuất sách báo, phim ảnh khiêu dâm.
Những người hoạt động mại dâm không phải lúc nào cũng là những người có xu hướng
tình dục phù hợp với khuôn mẫu phổ biến. Hầu hết bọn họ miêu tả mình là những người có xu
hướng tình dục khác giới hoặc những người ái nam ái nữ, không phải là người đồng tính nam
hay đồng tính nữ. Hơn nữa, hầu hết bọn họ (khoảng 70%) tuyên bố rằng họ lúc nào hoặc phần
nào cũng thích công việc này. “Johns” (một tên khác để gọi khách hàng nam giới của gái mại
dâm) không phải lúc nào cũng thuộc những khuôn mẫu phổ biến. Không phải lúc nào cũng là
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Hồng Trang dịch
230

Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------những kẻ xấu và tàn bạo, mà hầu hết khách thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu, hay là
những người đàn ông có nghề nghiệp hay hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, họ là những
người dễ chịu, lịch sự, và có sự hấp dẫn, thông minh ở mức trung bình hoặc trên trung bình.
Trước khi quan hệ, khách thường tắm rửa, sử dụng nước hoa thơm và chất khử mùi, ăn mặc rất
gọn gàng.
Thu nhập của gái mại dâm đường phố nói chung thường phụ thuộc vào việc khiến cho
càng nhiều khách hàng lên được điểm cực khoái càng tốt. Số khách trung bình của họ thường là
từ 4 đến 12 khách một ngày. Vì quan hệ tình dục bằng miệng nhanh hơn và ít gây rắc rối hơn,
nên nó là hình thức quan hệ được ưa chuộng hơn hình thức giao hợp thực thụ.
Tại sao mọi người lại sử dụng dịch vụ mại dâm? Chắc chắn là mỗi người có một lý do
khác nhau. Một số người có thể tìm gái mại dâm khi quan hệ lần đầu tiên, hay có thể vì họ muốn
thử một